Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore DMIS manual

DMIS manual

Published by 174ed00077, 2020-04-01 00:52:35

Description: DMIS manual

Search

Read the Text Version

คำนำ ปัจจุบันสังคมโลกนับได้ว่าเป็นสังคมดิจิทัล ที่เทคโนโลยีดิจิทัลนอกจากจะเป็นเครื่องมือ ในการสนับสนุนการทางานแล้ว ยังหลอมรวมเข้ากับชีวิตและความเป็นอยู่ของคน รวมถึงได้เปลี่ยนรูปแบบ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอื่นๆ รวมถึง การปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคลไปพร้อมกัน ด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยจึงต้องให้ความสาคัญกับการนาเทคโนโลยี ดิจิทัลมาใช้เป็นเคร่ืองมือสาคัญของทุกภาคส่วนในการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศให้เท่าทันสังคม การปรับเปล่ียนอยา่ งรวดเรว็ และรนุ แรง ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ (management information System : MIS) เปน็ ระบบท่ีช่วยเพิ่มศกั ยภาพในการแข่งขนั ใหก้ ับองค์กร ท่ามกลางสังคมยุคดิจิทัลที่มีความเชื่อมโยงของข้อมูล ขา่ วสาร อนั มหาศาล เปน็ ส่วนหนึ่งในพ้ืนฐานของชีวิตและการทางาน MIS จะเป็นบทบาทสาคัญในการบริหาร จัดการวางแผนและการควบคุมการดาเนินงาน รวมถึงการใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจต่าง ๆ อีกท้ังยังเป็น เคร่ืองมือในการเพ่ิมพูนทักษะความสามารถของบุคลากรให้สามารถตอบสนองเป้าหมายและนโยบาย ในการ ปฏบิ ัติงานขององค์กรได้อยา่ งมปี ระสิทธิภาพ สานกั งาน กศน. ไดต้ ระหนักถงึ ความสาคัญของการนาเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบสารสนเทศ เพอ่ื การบริหารจดั การองค์กร (management information System : MIS) มาประยุกตใ์ นการบริหารจัดการ ในหน่วยงาน และสถานศึกษาในสังกัดทุกระดับ จึงได้พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการบริหารจัดการสานักงาน กศน. (DMIS) ขึน้ เพอ่ื ใช้รวบรวมขอ้ มูลสารสนเทศพ้นื ฐาน เช่น ขอ้ มูลพื้นฐานบุคลากรข้อมูลพื้นฐานหน่วยงาน สถานศึกษาในสังกัด เป็นต้น ข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ เช่นแผนการดาเนินงานระดับ มหภาค แผนการดาเนินงานระดับจุลภาค แผนการใช้งบประมาณ รายงานผลการดาเนินงาน รายงานผล การใช้งบประมาณ เป็นต้น ตลอดจนเพื่อนาข้อมูลสารสนเทศที่ได้มาประกอบการกาหนดนโยบาย เพื่อการพัฒนางาน เพิ่มประสิทธิภาพองค์กร ซ่ึงจะทาให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนผู้รับบริการ ทเี่ ปน็ กลุ่มเปา้ หมายต่อไป ดังน้ัน เพื่อให้การใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสานักงานกศน. (DMIS) เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพทุกระดับ สานักงาน กศน. จึงได้จัดทาคู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ สานักงาน กศน. (DMIS) ขึ้น เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการอธิบายหลักการทางานของระบบ ข้ันตอนการดาเนินงาน ตลอดจนวธิ กี ารใช้งานระบบ ให้กับหน่วยงานในระดับต่างๆ ของสานักงาน กศน. สานักงาน กศน. หวังเป็นอย่างย่ิงว่า คู่มือการใช้งานระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการสานักงาน กศน. (DMIS) ฉบับนี้ จะเป็นแนวทางในการใช้งาน ระบบดังกล่าว และเปน็ ประโยชน์ตอ่ การปฏบิ ัตงิ านของบคุ ลากรในสงั กัด สานักงาน กศน. ตอ่ ไป กลุ่มแผนงาน สานักงาน กศน.

สารบญั 1 7 11 การจัดการขอ้ มูลพ้นื ฐาน การจดั การขอ้ มูลบุคลากร การจดั ทาแผนงาน/โครงการ ระดับจังหวดั /กทม. 16 21 24 การทาแผนงานระดับ การทาแผนงาน การกนั งบประมาณ ระดบั รายบุคคล อาเภอ/เขต/สถานศกึ ษาขน้ึ ตรง ระดบั จงั หวดั /กทม. 27 30 33 การกันงบประมาณ การโอนงาน การรายงานผลการดาเนินงาน ระดบั อาเภอ/เขต ระดบั จังหวัด/สถานศกึ ษาข้ึนตรง 39 46 50 การรายงานผลการดาเนินงาน การรายงานผลรายบคุ คล การพิมพแ์ ผน/รายงาน ระดบั อาเภอ/เขต

ขอ้ ตกลง กรุณาทาความเข้าใจก่อนเขา้ ใชง้ านระบบฐานข้อมลู บรหิ ารจดั การสานกั งาน กศน. District Management Information System (DMIS) ดังน้ี 1. ระบบฐานข้อมูลบรหิ ารจัดการสานักงาน กศน. DMIS สามารถใช้งานได้ดีกบั Google Chrome 2. ขอให้ตรวจสอบข้อมลู บุคลากรในสงั กดั โดยเฉพาะ หมายเลขบตั รประชาชน และสงั กัด ท่ีปฏบิ ตั งิ าน ให้ถูกตอ้ ง หากมีการจดั ทาแผนงานโครงการแล้วมีการเปลย่ี นแปลงหมายเลขบตั รประชาชน หรอื สงั กดั ทป่ี ฏิบัติงาน จะไม่สามารถดาเนนิ การต่อได้ ต้องมอบหมายให้ผปู้ ฏิบัติงานใหม่ลงทะเบียนเขา้ ใช้งาน DMIS เพือ่ รายงานการปฏบิ ตั ิงานตามท่ีได้มอบหมายต่อไป 3. ตัวเลขในระบบ DMIS ต้องใช้เลขอารบกิ เทา่ นัน้ ไมต่ ้องใส่เครือ่ งหมายจุลภาค ( , ) 4. เข้าสู่ระบบที่ http://dmis.nfe.go.th คลิกไปท่ีเมนู “เข้าสูร่ ะบบ” ด้วยรหัสสถานศกึ ษา 10 หลัก ใสร่ หสั ผา่ น จากนั้น คลกิ Login

1 การจดั การขอ้ มูลพื้นฐาน เมนู “ข้อมูลพ้นื ฐาน” เป็นการจัดการข้อมูลพ้ืนฐานต่าง ๆ ในส่วนที่เกีย่ วกบั สถานศึกษา สาหรบั เมนู “ขอ้ มลู พน้ื ฐาน” เปน็ การจัดทาข้อมลู สาหรับระดบั ต่าง ๆ ประกอบดว้ ย 1. ระดับจงั หวัด 2. ระดบั อาเภอ/ศฝช./ศว. 3. ระดับตาบล เมนูขอ้ มูลพนื้ ฐาน มีองค์ประกอบ ดงั นี้ ภาพที่ 1 รายละเอยี ดการทางานของเมนตู ่างๆ คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 1

การจัดการข้อมลู พื้นฐาน ภาพที่ 2 ขอ้ มลู พน้ื ฐาน กศน. 1. ขอ้ มลู พนื้ ฐาน เมนูขอ้ มลู พ้นื ฐานจะประกอบด้วย 2 เมนยู ่อย ได้แก่ 1) ข้อมูลประชากร เป็นการแสดงขอ้ มูลจานวนประชากร ทีด่ าเนินการกรอกในระบบ (ยอดจานวน ประชากรที่แสดงไม่ได้มาจากผลรวมของสถานศึกษา) ซ่ึงสานักงาน กศน.จังหวัด กศน.อาเภอ กศน.ตาบล และสถานศกึ ษาข้ึนตรง ตอ้ งนาขอ้ มลู ทเ่ี ป็นจรงิ หรอื มาจากแหลง่ ท่ีเชื่อถือได้ มาบนั ทกึ ลงในระบบ 2) ข้อมูลพ้ืนฐาน เป็นการแสดงข้อมูลผู้บริหาร หัวหน้าสถานศึกษา ที่อยู่ Website Facebook พิกดั ท่ีตัง้ และข้อมลู จาเปน็ ต่างๆ ทจี่ าเปน็ ภาพที่ 3 หน้าจอแสดงข้อมลู พื้นฐาน คมู่ อื การใชง้ านระบบ DMIS 2

1) ข้อมลู ประชากร สานักงาน กศน.จังหวัด กศน.อาเภอ กศน.ตาบล และสถานศึกษาขึ้นตรง ต้องบันทึกข้อมูล ประชากรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยคลิกไปที่ หลังจากน้ันให้กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วนตามทป่ี รากฏอย่ใู นหน้าจอ เมอ่ื กรอกข้อมลู เรียบรอ้ ยแล้วคลิก เพอ่ื ทาการบันทกึ ข้อมลู การ ัจดการข้อ ูมลพื้นฐาน ภาพท่ี 4 หน้าจอแสดงการแก้ไขข้อมูลประชากร 2) ข้อมลู พน้ื ฐาน สานักงาน กศน.จังหวัด กศน.อาเภอ กศน.ตาบล และสถานศึกษาขึ้นตรง ต้องบันทึกข้อมูล พ้ืนฐานให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยคลิกไปที่ หลังจากน้ันให้กรอกข้อมูลต่างๆ ให้ครบถ้วน ตามทปี่ รากฏอยูใ่ นหน้าจอ เมอื่ กรอกขอ้ มลู เรยี บรอ้ ยแลว้ ใหค้ ลิก เพ่ือทาการบันทึกข้อมลู ภาพท่ี 5 การบันทึกข้อมูลพื้นฐาน *** การบันทกึ ขอ้ มูลประชากร และข้อมูลพื้นฐานควรใช้ข้อมูลท่ีเป็นปัจจุบัน และเป็นข้อมูลจริง หรือเป็น ขอ้ มลู จากแหล่งท่ีมคี วามนา่ เชือ่ ถอื เช่น ข้อมลู จากเสมียนตราจงั หวดั หรอื สถติ ิจงั หวดั **** หากหวั หน้าหนว่ ยงานตาแหน่งวา่ ง ใหท้ า่ นเลือกผบู้ ริหารหนว่ ยงานเปน็ “ รกั ษาการ ” คมู่ ือการใช้งานระบบ DMIS 3

2. การจดั การขอ้ มูลคณะกรรมการ สานักงาน กศน.จังหวัด กศน.อาเภอ กศน.ตาบล และสถานศึกษาขึ้นตรง ต้องบันทึกข้อมูล คณะกรรมการของหน่วยงานหรือสถานศึกษา โดยคลิกที่ หลังจากน้ัน กรอกเลขบัตร การจัดการข้อมลู พื้นฐาน ประชาชนของคณะกรรมการในช่องให้ถูกตอ้ ง เสรจ็ แลว้ ให้คลกิ ดังรูป ภาพที่ 6 หนา้ จอแสดงข้อมูลคณะกรรมการ จากน้นั ให้กรอกข้อมลู ลงในระบบให้ครบถ้วนตามทปี่ รากฏอยู่ในหนา้ จอ เมื่อกรอกข้อมูล เรียบร้อยแลว้ ใหค้ ลิก เพื่อทาการบนั ทึกข้อมูล ภาพที่ 7 หนา้ จอแสดงการเพิ่มขอ้ มูลคณะกรรมการ คมู่ อื การใช้งานระบบ DMIS 4

เม่ือบันทึกข้อมูลเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงผลการบันทึกข้อมูลคณะกรรมการบนหน้าจอ การ ัจดการข้อ ูมลพื้นฐาน จากนั้นให้ทาการบันทึกข้อมูลคณะกรรมการของหน่วยงานของตน (สานักงาน กศน.จังหวัด กศน.อาเภอ กศน.ตาบล และสถานศกึ ษาข้นึ ตรง) ใหค้ รบทุกคนตามขน้ั ตอน ภาพท่ี 8 หน้าจอแสดงผลการบนั ทกึ ข้อมูลของคณะกรรมการ คมู่ อื การใช้งานระบบ DMIS 52 การจัดการข้อมูลบคุ ลากร เมนู “ข้อมูลบุคลากร” เป็นเมนูย่อยในส่วนของข้อมูลพ้ืนฐาน ในส่วนของข้อมูลบุคลากร ใช้สาหรับการเปล่ียนแปลงข้อมูลบุคลากร เช่น การเพ่ิมข้อมูลบุคลากร การเปลี่ยนสถานะบุคลากร (ทางาน/ ย้าย/ลาออก/ไลอ่ อก/เกษียณอายุราชการ/ตาย) การรบั โอนย้ายบคุ ลากรในสังกัด และนอกสังกัด และเป็นการบันทึก ประวตั ิของบุคลากรนนั้ อกี ด้วย สาหรบั “ขอ้ มูลบคุ ลากร” เปน็ การจดั ทาข้อมูลสาหรบั ระดบั ต่าง ๆ ดงั น้ี 1. ระดับจังหวดั 2. ระดับอาเภอ 3. ระดับสถานศึกษาขนึ้ ตรง ภาพท่ี 9 หนา้ จอแสดงข้อมูลบุคลากร 1) การตรวจสอบความถูกต้องของบุคลากรในสังกัด สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ Search โดยขอ้ มลู ท่ีสามารถใช้คน้ หาได้มี 6 ชนิด ดงั ตอ่ ไปน้ี (1) เลขบัตรประชาชน (2) ช่ือ หรอื นามสกลุ (3) รหสั สถานศึกษา หรอื สังกดั (4) ตาแหน่ง (5) เบอรโ์ ทรศพั ท์ (6) E-mail คมู่ ือการใช้งานระบบ DMIS 7

เมอ่ื พบรายชื่อของบุคลากรแล้ว สามารถตรวจสอบความถูกตอ้ งของข้อมูลคลกิ การจัดการข้อมลู บุคลากร ภาพที่ 10 หน้าจอแสดงรายละเอยี ดขอ้ มูลรายบุคคล หากต้องการแกไ้ ขขอ้ มลู บุคลากรคลกิ ไปท่ี และทาการแก้ไขขอ้ มลู ให้ครบถว้ น สมบูรณต์ ามท่ีปรากฏบนหน้าจอ และอพั โหลดไฟล์รูปภาพท่ีมีขนาด ไม่เกนิ 300 kb หลงั จากคลิก เพ่ือทาการบนั ทึกข้อมลู ท่ีทาการแกไ้ ข ภาพที่ 11 หน้าจอแสดงรายละเอียดการแกไ้ ขข้อมูลรายบคุ คล คมู่ ือการใช้งานระบบ DMIS 8

2) หากคน้ หาเบ้อื งต้นแล้วไม่พบบุคลากรท่ที างานในสงั กดั ให้ทาการค้นหาท่ีเมนู การ ัจดการ ้ขอ ูมล ุบคลากร โดยใช้ข้อมูลดงั กลา่ วข้างตน้ ในการคน้ หาเช่นเดยี วกัน เม่อื พบรายช่ือของบคุ ลากรทต่ี อ้ งการให้คลิกที่ และใหเ้ ลือกสถานทปี่ ฏบิ ตั ิงานทบี่ ุคลากรน้นั ไดส้ งั กดั อยู่ ภาพท่ี 12 หนา้ จอแสดงรายละเอียดการโอนยา้ ย/รับเขา้ ปฏิบตั งิ านในสงั กัดของบคุ ลากร 3) เมื่อคน้ หาตามเงอ่ื นไขท้งั หมดแล้วไม่พบหรือ เลขบัตรประจาตวั ประชาชนไม่ถูกต้อง คลกิ ท่ี จากนน้ั บนั ทกึ ขอ้ มูลใหถ้ ูกต้องและครบถ้วนลงในระบบ ภาพท่ี 13 หน้าจอแสดงรายละเอยี ดการเพิม่ ข้อมลู บุคลากร ขอ้ ควรระวงั 1) กรณีที่มเี ลขบัตรประชาชนในฐานข้อมูลแล้วจะไมส่ ามารถเพิ่มข้อมลู ไดใ้ หก้ ลับไปตรวจสอบ ในข้อ 1) และข้อ 2) ใหม่ 2) การบนั ทกึ ขอ้ มลู ควรบนั ทึกสถานท่ปี ฏิบัติงานของบคุ ลากรให้ถูกตอ้ ง เพ่ือไม่ใหก้ ระทบตอ่ การจัดทาแผนงานของรายบุคคล หากดาเนินการบันทกึ ข้อมูลสถานที่ปฏิบัติงานรายบุคคลไมถ่ กู ตอ้ ง หลังจากการดาเนนิ การจดั ทาแผนเรยี บร้อยแลว้ ต้องเขา้ ไปแก้ไขในส่วนของ “ การโอนงาน ” คมู่ อื การใช้งานระบบ DMIS 9

การจัดการข้อมลู บุคลากร 4) การเปลี่ยนสถานะของบุคลากร (ทางาน/ย้าย/ลาออก/ไล่ออก/เกษียณอายุราชการ/ตาย) เขา้ ตามข้ันตอนท่ี 1 หลงั จากน้ันให้เลอื กสถานของบคุ ลากรตามสภาพปจั จบุ ันของบุคลากรนน้ั ๆ ดังภาพ ภาพท่ี 14 หนา้ จอแสดงรายละเอียดการเปลี่ยนสถานะของบคุ ลากร 5) การย้ายสังกัด ให้ดาเนินการตามข้อท่ี 4 โดยเปล่ียนสถานะบุคลากรเป็น “ย้าย” จากน้ัน ใหด้ าเนินการรับบุคลากรเขา้ ในสังกัดตามสถานทปี่ ฏิบตั ิงานจริงตามข้ันตอนในข้อ 2 ขอ้ ควรระวัง หากมีการดาเนินการปรับเปล่ียนสถานท่ีปฏิบัติงานของบุคลากรระหว่าง สานักงาน กศน.จังหวัด หรอื สถานศกึ ษา มขี ้นั ตอนการดาเนินการต่อไปน้ี 1) บุคลากรขอย้ายไปสังกัด สานักงาน กศน.จังหวัด หรือ สถานศึกษาอ่ืน ให้สานักงาน กศน. จังหวัด หรือ สถานศึกษาที่ต้นทางของบุคลากรขอย้าย ตรวจสอบว่าบุคลากรท่ีขอย้าย มีแผนการ รายบคุ คลหรือไม่ หากมีอยใู่ หท้ าตามข้นั ตอน “การโอนงาน” ใหเ้ สรจ็ สิ้นเสยี กอ่ น 2) ให้สานักงาน กศน.จังหวัด หรือ สถานศึกษาต้นทางของบุคลากรที่ขอย้ายดาเนินการปรับปรุง สถานะบุคลากรเป็น “ย้าย” ตามข้ันตอน ข้อ 4) หลังจากนั้นให้ประสานไปท่ี สานักงาน กศน.จังหวัด หรือ สถานศึกษา ที่บุคลากรขอย้ายไปสังกัดให้ดาเนินการรับเข้าตามข้ันตอนในข้อท่ี 2) และดาเนินการ มอบหมายงานใหเ้ รยี บรอ้ ยตามขั้นตอน “การโอนงาน” คมู่ อื การใชง้ านระบบ DMIS 10

3 การจัดทาแผนงาน / โครงการ การทาแผนงานระดับจงั หวดั /กทม. การเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการสานักงาน กศน. (DMIS) ระดับ กศน.จังหวัด/กทม. คลิกไปที่เมนู “เข้าสู่ระบบ” โดยใช้รหัสสถานศึกษา 10 หลัก และรหัสผ่าน 10 หลัก ในการเข้าใช้งานระบบ ดังภาพที่ 15 ภาพท่ี 15 หนา้ จอการเข้าใชง้ านระบบ เข้าสู่ “หน้าหลัก” ระบบแสดงรายละเอียดสถานะโครงการ โดยจะมีสถานะ ยังไม่จัดสรร และจัดสรรแล้ว สถานะยังไม่จัดสรร คือ ยังไม่ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้ กศน.อาเภอ ส่วนสถานะ จัดสรรแล้วคือ ดาเนินการจัดสรรงบประมาณให้ กศน.อาเภอ เรยี บรอ้ ยแลว้ ภาพท่ี 16 ระบบแสดงรายละเอียดสถานะโครงการ คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 11

ข้นั ตอนการทาแผนงานในระดบั จงั หวัด (1) ไปท่ี เมนู ทาแผน ดูท่ีสถานะ ยังไมจ่ ัดสรร ภาพที่ 17 สถานะโครงการหนา้ จดั ทาแผน (2) คลกิ เพ่ือทาแผน โครงการทีย่ ังไม่ไดจ้ ดั สรรงบประมาณให้ กศน.อาเภอ มี 2 รูปแบบ ภาพที่ 18 หน้าจอแสดงการเข้าทาแผนจดั สรร หากยงั ไม่ทาการจัดสรรงบประมาณ เม่อื คลิกแล้วจะแสดงภาพ การจัดทาแผนงาน / โครงการ (1) เครื่องหมาย ดินสอ หมายถึง ได้รับจัดสรรงบประมาณจานวนเป้าหมายและ งบประมาณมา เพื่อทาการจัดสรรให้หน่วยงานในสังกัด/รายบุคคล ได้โดยไม่สามารถจัดสรรงบประมาณ ให้ได้เกินจากที่ไดร้ บั มา (2) เครื่องหมาย บวก หมายถึง ได้รับจานวนเป้าหมายและงบประมาณมาเพื่อทาการจัดสรร งบประมาณให้หนว่ ยงานในสงั กดั /รายบุคคล ได้โดยสามารถจัดสรรเปา้ หมายให้กับหนว่ ยงานในสังกัด (ในส่วนนี้ จะเหน็ เฉพาะระดบั สานกั งาน กศน.จังหวดั ) (3) ระบบจะแสดงหนา้ จอให้ สานกั งาน กศน.จังหวดั กนั งบประมาณไว้ ภาพท่ี 19 ระบบแสดงหน้าจอการกันงบประมาณ คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 12

(4) กรอกจานวนงบประมาณท่ีกนั ไว้ และจานวนเป้าหมายท่กี ันไว้ แต่หากไมต่ ้องการ การ ัจดทาแผนงาน / โครงการ ที่จะกันงบประมาณ ให้ใสเ่ ลข 0 ทง้ั 2 ชอ่ ง แลว้ คลกิ ปมุ่ บนั ทึก ภาพที่ 20 ระบบแสดงให้กนั งบประมาณและเป้าหมายไว้ (5) เมือ่ บันทึกแล้ว ระบบจะแสดงให้จานวนการกันงบประมาณและเปา้ หมายไว้ ภาพท่ี 21 ระบบแสดงเงนิ และเป้าหมายทก่ี นั ไว้ (6) กรอกรายละเอียด เป้าหมายและจานวนงบประมาณที่จัดสรรให้ กศน.อาเภอ ครบแล้ว ช่องรวมจะตอ้ งเป็นเลข 0 คลิกบันทึก ภาพท่ี 22 หนา้ จอแสดงรายละเอยี ด เป้าหมายและจานวนงบประมาณท่ีจดั สรร 13 คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS

การจัดทาแผนงาน / โครงการ (7) คลิกท่ี เมนู ทาแผน ระบบจะแสดงสถานะโครงการที่ได้ทาแผนงานท่ีได้จัดทาแผน ตามขนั้ ตอนวา่ จดั สรรแลว้ ภาพท่ี 23 ระบบแสดงสถานะจดั สรรแลว้ (8) หากตอ้ งการตรวจสอบการจัดสรร ใหค้ ลิกท่รี ูป แวน่ ขยาย ภาพท่ี 24 ระบบแสดงการตรวจสอบสถานะการจัดสรร ภาพที่ 25 ระบบแสดงผลรายละเอียดการจดั สรร (9) หากตรวจสอบแลว้ พบข้อผดิ พลาด สามารถทาการลบข้อมลู ออกและจดั สรรใหม่ได้ โดยการลบ ให้คลกิ ทรี่ ปู ภาพที่ 26 ระบบแสดงการลบข้อมูลแผนงานโครงการ คมู่ อื การใชง้ านระบบ DMIS 14

(10) ระบบจะแจ้งเตือนก่อนจะทาการลบขอ้ มูลที่จดั สรรแล้ว คลิกตกลง การ ัจดทาแผนงาน / โครงการ ภาพท่ี 27 ระบบแจง้ เตือนการลบข้อมลู แผนงานโครงการ ระบบจะแจ้งเตือนการลบข้อมูลแผนงานโครงการออกเป็น 2 แบบ 1) ลบข้อมูลโครงการทเ่ี คยจัดสรรแล้ว ภาพที่ 28 ระบบแจง้ ยืนยันการลบขอ้ มูลแผนงานโครงการ 2) ไม่สามารถลบโครงการได้ เนื่องจากระดับอาเภอได้จัดทาแผนรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว สาหรับกรณีน้ตี อ้ งให้ กศน.อาเภอ แจ้งครู กศน.ตาบล ให้ดาเนนิ การลบการทาแผนงานโครงการรายบุคคลออก จึงจะสามารถดาเนนิ การลบแผนงานโครงการและทาการจดั สรรใหม่ได้ ภาพที่ 29 แจ้งเตอื นไม่สามารถลบข้อมูลแผนงานโครงการ คมู่ ือการใช้งานระบบ DMIS 15

การจัดทาแผนงาน / โครงการ (11) การตรวจสอบการทาแผนของ กศน.อาเภอ ในสังกัด ไปที่ เมนู หน้าแรก เลื่อนไปเลือก โครงการที่ต้องการ กดป่มุ ตรวจสอบ หากจดั ทาแผนแล้ว ระบบจะแสดงสถานะ ทาแล้ว แต่หากยังไม่ได้จัดทา แผน ระบบจะแสดงสถานะ ยังไมท่ า ภาพที่ 30 ระบบแสดงรายละเอยี ดตรวจสอบการทาแผน การทาแผนงานระดับอาเภอ/เขต/สถานศึกษาข้นึ ตรง ระดับ กศน. อาเภอ/เขต/สถานศึกษาข้ึนตรง เข้าสู่ระบบฐานข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการ สานักงาน กศน. (DMIS) ท่ี http://dmis.nfe.go.th สามารถเข้าผ่าน Browser Google Chrome ไปท่ีเมนู “เขา้ สู่ระบบ” โดยใชร้ หัสสถานศกึ ษา 10 หลกั และรหัสผา่ น 10 หลัก เขา้ ใช้งาน กด Login ภาพที่ 31 การเข้าระบบ DMIS แผนงาน ระดับ กศน. อาเภอ/เขต/สถานศึกษาข้ึนตรง ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลบุคลากร ในสังกัด ให้เลือกสถานที่ปฏิบัติงานให้ถูกต้อง และกรอกรายละเอียดให้ครบก่อนจัดทาแผน หากถูกต้องแล้ว เข้าสู่ “หน้าแรก” ระบบแสดงรายละเอียดสถานะโครงการ โดยจะมีสถานะ ยังไม่จัดสรร และจัดสรรแล้ว สถานะยังไม่จัดสรร คือ ยังไม่ได้ดาเนินการจัดสรรงบประมาณและเป้าหมายให้ กศน.อาเภอ ส่วนสถานะ จัดสรรแลว้ คือดาเนนิ การจัดสรรงบประมาณและจานวนเป้าหมายให้ กศน.อาเภอ เรียบรอ้ ยแล้ว คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 16

ภาพท่ี 32 แสดงสถานะจัดสรร ขั้นตอนการทาแผนงานในระดบั อาเภอ (1) ไปท่ี เมนู ทาแผน จะแสดงรายละเอยี ดโครงการทง้ั หมดที่ กศน.จังหวดั จัดสรรให้ กศน. อาเภอ หรือ สานักงาน กศน.จดั สรรให้สถานศกึ ษาขน้ึ ตรง หากมกี ารจัดสรรแลว้ สถานะจะข้ึนว่า จดั สรรแลว้ หากยงั ไมไ่ ดจ้ ดั สรร สถานะจะขน้ึ ว่า ยังไมจ่ ดั สรร ภาพท่ี 33 รายละเอียดโครงการที่ไดร้ ับจัดสรร การ ัจดทาแผนงาน / โครงการ (2) คลิกท่ี เพือ่ จดั ทาแผน โครงการที่ยังไม่ได้จัดสรรให้รายบุคคล ภาพที่ 34 ระบบแสดงการจดั สรรใหร้ ายบคุ คล (3) ระบบจะแสดงหนา้ จอให้ กศน.อาเภอ/เขต/สถานศึกษาขึ้นตรง กรอกจานวนงบประมาณ ทีก่ นั ไว้ และจานวนเปา้ หมายทก่ี นั ไว้ แตห่ ากไม่ตอ้ งการทจี่ ะกันเงนิ ให้ใส่เลข 0 ท้งั 2 ช่อง แลว้ กดปุ่มบันทึก ภาพที่ 35 แสดงรายละเอยี ดกนั งบประมาณ คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 17

การจัดทาแผนงาน / โครงการ (4) เม่ือกรอกจานวนกันงบประมาณไว้และจานวนเป้าหมายท่ีกันไว้เรียบร้อย คลิกบันทึก ระบบจะแสดงรายละเอียดการจัดสรร ภาพท่ี 36 ระบบแสดงรายละเอยี ดการจัดสรร (5) เมื่อกรอกการจดั สรรรายบุคคลเรยี บร้อยแล้ว คลิกบันทึก ระบบจะแสดงท่เี มนู ทาแผน สถานะจดั สรรงบประมาณแล้ว ภาพท่ี 37 ระบบแสดงสถานะจัดสรร (6) คลิกท่ี เมนู ทาแผน ระบบจะแสดงสถานะว่า จัดสรรงบประมาณแล้ว จะทาการ ตรวจสอบ ใหค้ ลกิ ท่ีรูป หรือ หากจะทาการลบ ให้คลกิ ทร่ี ปู ภาพท่ี 38 ระบบแสดงหนา้ ตรวจสอบสถานะการจัดสรร (7) หากตอ้ งการตรวจสอบการจัดสรรใหร้ ายบคุ คล ใหค้ ลกิ ท่ี รปู ภาพท่ี 39 ระบบแสดงการตรวจสอบรายละเอยี ดการจัดสรร คมู่ อื การใช้งานระบบ DMIS 18

หนา้ จอแสดงผล รายละเอยี ด การจัดสรรให้รายบุคคล ดังภาพที่ 40 ภาพท่ี 40 ระบบแสดงรายละเอียดการจดั สรร การ ัจดทาแผนงาน / โครงการ (8) หากตรวจสอบแล้ว ตามข้อท่ี 7 พบขอ้ ผดิ พลาด สามารถทาการลบออกและจัดสรร ใหม่ได้ ให้คลิกทร่ี ปู (8.1) ระบบจะแจ้งเตอื นก่อนจะทาการลบข้อมลู ทีจ่ ัดสรรแล้ว คลิกตกลง ภาพที่ 41 ระบบแจ้งเตือนการลบ (8.2) ระบบจะแจง้ เตือนการลบข้อมูลแผนงานโครงการออกเปน็ 2 แบบ - ลบข้อมูลโครงการที่เคยจัดสรรแล้ว ภาพท่ี 42 ระบบแจง้ ยนื ยนั การลบ คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 19

การจัดทาแผนงาน / โครงการ - ไม่สามารถลบโครงการได้ เนื่องจากระดับอาเภอได้จัดทาแผนลงรายบุคคลแล้ว มีการทาแผนรายบุคคลแล้ว สาหรับกรณีนี้ต้องแจ้งให้ ครู กศน.ตาบล ที่ได้ทาโครงการไปแล้ว ลบแผนงาน โครงการออก จงึ จะสามารถดาเนินการลบโครงการและจดั สรรใหม่ได้ ภาพท่ี 43 ระบบแจง้ เตือนไม่สามารถลบโครงการได้ (9) การตรวจสอบการทาแผนของครู กศน.ตาบล ไปที่ เมนู “หน้าแรก” เลื่อนไปเลือก โครงการที่ต้องการ คลิก ตรวจสอบ หากครู กศน.ตาบลท่ีได้รับมอบหมายงานจัดทาแผนแล้ว ระบบจะแสดง สถานะทาแล้ว แตห่ ากยงั ไมไ่ ดจ้ ดั ทาแผน ระบบจะแสดงสถานะ ยงั ไมท่ า ภาพท่ี 44 ระบบแสดงการตรวจสอบการทาแผนของครู กศน.ตาบล คมู่ อื การใชง้ านระบบ DMIS 20

การทาแผนงานระดับรายบุคคล การ ัจดทาแผนงาน / โครงการ ครู กศน.ตาบล/ครู ศรช./ครูอาสาสมัคร กศน./ครูผู้สอนคนพิการ/บรรณารักษ์ และบุคลากร ทีไ่ ดร้ บั มอบหมายใหร้ บั ผิดชอบงานโครงการในระบบ DMIS เข้าสู่ระบบท่ี http://dmis.nfe.go.th คลิกไปท่ีเมนู “เข้าสู่ระบบ” ด้วยรหัสสถานศึกษา 10 หลัก รหัสผ่านเลขบัตรประจาตัวประชาชน 13 หลัก จากน้ัน คลิก Login ภาพที่ 45 ระบบแสดงการเข้าระบบ เข้าสู่ “หน้าแรก” ระบบจะแสดงผลรายละเอียด ข้อมูลส่วนตัว หากมีข้อมูลไม่ถูกต้อง หรือตอ้ งการแกไ้ ข สามารถแกไ้ ขข้อมลู สว่ นตวั ได้ ภาพที่ 46 ระบบแสดงข้อมลู สว่ นตัว คมู่ อื การใช้งานระบบ DMIS 21

ข้นั ตอนการทาแผนงานในระดบั รายบคุ คล 1) ไปที่ เมนู ทาแผน จะแสดงรายละเอียดโครงการท้ังหมดที่ กศน.จังหวัด หรือ กศน.อาเภอ จดั สรรให้ รายบคุ คลรบั ผดิ ชอบให้ดาเนินการ หากมกี ารทาแผนแลว้ สถานะจะข้ึนว่า จัดทาแผนรายบุคคลแล้ว หากยังไม่ไดท้ าแผน สถานะจะขนึ้ วา่ ยังไมจ่ ัดทาแผนรายบคุ คล ภาพท่ี 47 ระบบแสดงรายละเอียดโครงการทไี่ ด้รับมอบหมาย 2) คลิกท่ีรูป เพ่ือดาเนินการจัดทาแผนรายบุคคล ระบบจะแสดงสถานท่ีปฏิบัติงาน และรายไตรมาส ขอให้ดาเนินการกรอกจานวนเป้าหมาย และงบประมาณให้ตรงไตรมาสทีได้วางแผนไว้ ในแถวของสถานทปี่ ฏบิ ตั งิ านใหถ้ กู ต้อง การจัดทาแผนงาน / โครงการ ภาพที่ 48 ระบบแสดงการจดั ทาแผนงานโครงการรายบคุ คล 3) สามารถตรวจสอบการทาแผนได้โดย คลิกท่ีรปู เพ่อื ทาการตรวจสอบการจัดทาแผน รายบคุ คล ภาพที่ 49 ระบบแสดงการตรวจสอบการทาแผนรายบุคคล คมู่ อื การใช้งานระบบ DMIS 22

4) หากตรวจสอบแล้ว ตามข้อที่ 3 พบข้อผิดพลาด สามารถทาการลบออกและจัดทาแผน ใหม่ได้ ให้คลิกท่ี ถงั ขยะ ดงั ภาพที่ 50 และ 51 (4.1) ระบบแสดงแจง้ เตอื นกอ่ นจะทาการลบข้อมูลทจี่ ัดสรรแลว้ คลิกตกลง ภาพท่ี 50 ระบบแจ้งเตือนก่อนจะทาการลบข้อมลู การ ัจดทาแผนงาน / โครงการ (4.2) ระบบแสดงแจ้งเตือนลบข้อมูลโครงการท่เี คยจดั สรรแลว้ ภาพที่ 51 ระบบแจ้งยนื ยันการลบข้อมูล ข้อควรระวงั แผนงานโครงการท่ีมีการรายงานผลการปฏิบัติงานไปแล้ว หากต้องการที่จะลบทาแผนงานใหม่ จะตอ้ งดาเนนิ การลบผลการปฏิบัตงิ านออกกอ่ น คมู่ ือการใช้งานระบบ DMIS 23

การจัดทาแผนงาน / โครงการ การกันงบประมาณ ระดับจังหวัด เมื่อเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการสานักงาน กศน. (DMIS) ไปท่ี เมนู กันงบประมาณ หากจังหวัดไม่มีการกันงบประมาณโครงการระบบจะไม่แสดงรายละเอียดของโครงการ หากมีการกัน งบประมาณไว้ ระบบจะแสดงรายละเอียดของโครงการและมีสถานะของการกันงบประมาณ ยังไม่จัดสรร/ จัดสรรไมห่ มด เมือ่ จดั สรรแลว้ ระบบจะแสดงสถานะ จดั สรรแล้ว ภาพที่ 52 ระบบแสดงสถานะการกันงบประมาณ ขน้ั ตอนการจัดสรรเงินกนั 1) เลือกรายการที่ สถานะ “ยังไม่จัดสรร/จัดสรรไม่หมด” สามารถจัดสรรงบประมาณ ที่กันไว้ได้ 2 ระดับ คือ (1.1) การจัดสรรงบประมาณกันให้ กศน.อาเภอ ให้คลิกท่ีรูป ระบบจะแสดงรายช่ือ สถานศกึ ษาในสงั กดั สามารถจดั สรรงบประมาณท่กี นั ไวใ้ ห้ กศน.อาเภอได้ ภาพที่ 53 ระบบแสดงการจดั สรรงบประมาณกันให้ กศน.อาเภอ คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 24

(1.2) การจัดสรรงบประมาณกันให้รายบุคคล ระบบจะแสดงรายชื่อบุคลากรที่ปฏิบัติงานท่ี กศน.จังหวดั ภาพที่ 54 ระบบแสดงการจดั สรรงบประมาณกนั ใหร้ ายบุคคล 2) กรอกรายละเอียด “เป้าหมายจัดสรร และ จานวนงบประมาณจดั สรร” แล้ว คลกิ บันทกึ ภาพที่ 55 ระบบแสดงการกรอกรายละเอยี ดเปา้ หมายจัดสรรและจานวนเงนิ จัดสรร การ ัจดทาแผนงาน / โครงการ 3) เม่อื จดั สรรเรยี บรอ้ ยแลว้ ใหค้ ลิกท่ีรปู เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ภาพที่ 56 ระบบแสดงการตรวจสอบความถกู ต้อง คมู่ อื การใช้งานระบบ DMIS 25

4) ระบบจะแสดงรายละเอียดการจัดสรร หากพบว่าจัดสรรผิดพลาดให้ลบการจัดสรร คลิกทรี่ ูป ภาพที่ 57 หน้าจอแสดงรายละเอียดการจดั สรร - ระบบจะแจง้ เตือนกอ่ นทาการลบข้อมูล เมื่อกดยนื ยัน จะปรากฏหนา้ จอ การจัดทาแผนงาน / โครงการ ภาพที่ 58 ระบบแจ้งเตือนการลบขอ้ มูลงบประมาณกนั 5) กรณีโครงการท่ีกันเงินไว้ได้จัดทาแผนรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่ให้ลบข้อมูล โครงการน้ันออก หากต้องการลบโครงการงบประมาณกันออกเพ่ือทาการจัดสรรใหม่ ให้แจ้งบุคลากรที่ได้รับ มอบหมายลบแผนงานโครงการนัน้ ออกกอ่ น จงึ จะทาการลบโครงการงบประมาณกนั และจดั สรรใหม่ได้ ภาพที่ 59 ระบบแสดงโครงการท่กี นั งบประมาณไว้ท่ีทาแผนรายบคุ คลเรียบรอ้ ยแลว้ คมู่ อื การใช้งานระบบ DMIS 26

การกนั งบประมาณ ระดับอาเภอ เม่ือเข้าสู่ระบบฐานข้อมูลบริหารจัดการสานักงาน กศน. (DMIS) ไปที่ เมนู กันงบประมาณ หากอาเภอไม่มีการกันงบประมาณโครงการระบบจะไม่แสดงรายละเอียดของโครงการ หากมีการกัน งบประมาณไว้ ระบบจะแสดงรายละเอียดของโครงการและมีสถานะของการกันงบประมาณ “ยังไม่จัดสรร/ จดั สรรไม่หมด” เมื่อจัดสรรแล้วระบบจะแสดงสถานะ “จดั สรรแลว้ ” ภาพท่ี 60 ระบบแสดงรายละเอยี ดสถานะกันงบประมาณ ระดบั อาเภอ ข้ันตอนการจัดสรรเงินกนั ระบบจะแสดง การ ัจดทาแผนงาน / โครงการ 1) เลือกรายการที่ สถานะ “ยังไม่จัดสรร/จัดสรรไม่หมด” คลิกที่รูป รายช่อื บุคลากรท่ปี ฏิบัตงิ านท่ี กศน.อาเภอ ภาพท่ี 61 ระบบแสดงการจัดสรรงบประมาณกนั ให้รายบุคคล คมู่ อื การใชง้ านระบบ DMIS 27

การจัดทาแผนงาน / โครงการ 2) กรอกรายละเอียดข้อมูล “เป้าหมายจัดสรร และ จานวนงบประมาณจัดสรร” เรียบร้อยแล้ว คลิกปุ่ม บนั ทกึ ภาพที่ 62 ระบบแสดงการลงรายละเอยี ดเป้าหมายจัดสรรและจานวนจดั สรร 3) เมอื่ จดั สรรเรียบร้อยแลว้ ตอ้ งการตรวจสอบความถูกต้อง คลกิ ที่รูป ภาพท่ี 63 ระบบแสดงรายละเอยี ดการตรวจสอบการจัดสรรงบประมาณกนั 4) ระบบแสดงรายละเอยี ดการจดั สรรงบประมาณกนั หากพบว่าจดั สรรงบประมาณกัน ผิดพลาด หรอื ต้องการแก้ไขเปลย่ี นใหล้ บข้อมลู การจดั สรร คลิกทรี่ ูป ภาพที่ 64 ระบบแสดงการลบข้อมลู การกนั งบประมาณ คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 28

- ระบบจะแจ้งเตือนก่อนทาการลบข้อมลู เม่ือคลิกยืนยัน จะปรากฏหน้าจอแจง้ ยนื ยนั การลบ ข้อมูล ภาพที่ 65 ระบบแสดงแจ้งยืนยนั การลบข้อมลู โครงการ 5) กรณีโครงการท่ีกันงบประมาณไว้ได้จัดทาแผนรายบุคคลเรียบร้อยแล้ว ระบบจะไม่ให้ลบ ข้อมูลโครงการน้ันออก หากต้องการลบโครงการงบประมาณกันออกเพ่ือทาการจัดสรรใหม่ ให้แจ้งบุคลากรที่ ได้รบั มอบหมายลบแผนงานโครงการนน้ั ออกก่อน จงึ จะทาการลบโครงการงบประมาณกนั และจัดสรรใหม่ได้ ภาพที่ 66 ระบบแสดงโครงการทกี่ นั งบประมาณไว้ท่ีทาแผนรายบคุ คลเรียบร้อยแลว้ การ ัจดทาแผนงาน / โครงการ คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 29

การโอนงาน เมนู “โอนงาน” เป็นเมนูย่อยของข้อมูลพื้นฐาน ใช้สาหรับการโอนงานแผนงานโครงการ ของบุคลากรท่ี ย้ายสับเปลี่ยนภายใน กศน.อาเภอ และสานักงาน กศน.จังหวัด หรือจากภายในหน่วยงาน ของสานักงาน กศน. ท่ีเป็นการเปลี่ยนแปลงของผู้รับแผนงานโครงการจาก สานักงาน กศน.จังหวัด กศน.อาเภอ และสถานศกึ ษาข้ึนตรง ซง่ึ เมนู โอนงาน นี้จะใชไ้ ดใ้ น 3 ระดับ คอื 1) กศน.จังหวัด 2) กศน.อาเภอ 3) สถานศึกษาขึ้นตรง สามารถดาเนนิ การ ได้ดงั นี้ 1) โดยใหเ้ จา้ หนา้ ท่ีผู้ดูแลในแตล่ ะระดับ เข้าไปที่เมนู หลังจากนั้นคลกิ เพื่อเลือกบุคลากรท่ยี ้ายสับเปลย่ี น การจัดทาแผนงาน / โครงการ ภาพที่ 67 ระบบแสดงรายชื่อของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานในระบบ DMIS 2) หลังจากนัน้ ทาการเลอื กโครงการที่ต้องการย้ายจากบุคลากรเดิมไปยงั บุคลากรใหม่ หรือบุคลากรทีไ่ ดร้ บั มอบหมายแทนใหป้ ฏบิ ตั ิหน้าทตี่ ามแผนงานโครงการนั้น ภาพท่ี 68 ระบบแสดงรายละเอียดของโครงการท่ีบุคลากรไดร้ บั มอบหมาย คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 30

3) เลือกบุคลากรที่ได้รับการแต่งต้ังให้ปฏิบัติหน้าที่ หรือถูกมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ จากนน้ั คลิก เพ่ือบันทกึ การโอนย้ายงาน ภาพที่ 69 ระบบแสดงรายช่ือของบุคลากรทตี่ ้องการโอนงานใหร้ บั ผดิ ชอบแทน การ ัจดทาแผนงาน / โครงการ ข้อควรระวัง 1) การโอนงานสาหรบั บุคลากรทีย่ ้ายหรือลาออก ใหด้ าเนนิ การย้ายแผนงานไปยงั บคุ ลากรใน สังกดั ที่ไม่มีภาระงาน หรือมีภาระงานทไ่ี มเ่ หมือนกบั แผนงานทต่ี ้องการยา้ ย หรอื จดบันทึกรหสั โครงการท่ี ดาเนนิ การยา้ ยไปยังบุคลากรใหม่ เพือ่ ไมใ่ ห้เกิดความผิดพลาดในการโอนยา้ ยโครงการกลับ 2) การโอนแผนงานโครงการมายังบคุ ลากรใหม่ ควรตรวจสอบความถูกต้องของขอ้ มูลสังกัด บุคลากรใหมท่ ่ีที่ยา้ ยมา ตามขั้นตอน “ การจดั การขอ้ มลู บคุ ลากร ” คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 314 การรายงานผลการดาเนนิ งาน การรายงานผล เมนู “รายงานผล” เป็นการรายงานผลการดาเนินงานในแต่ละระดับ ซ่ึงต้องรายงานผล เชิงคุณภาพ เชิงปริมาณ และรายงานกลุ่มเป้าหมาย เพื่อสรุปรายงานผลการดาเนินงานเป็นรายเดือน ให้กับหนว่ ยงานต้นสงั กัด โดยแบง่ การรายงานเปน็ 3 ระดับ ดังนี้ 1) ระดับ กศน.จังหวัด/สถานศึกษาขึ้นตรง จะต้องทาการรายงานผลการดาเนินงาน สรุปเปน็ รายเดือนใหก้ ับสานักงาน กศน.สว่ นกลาง 2) ระดับ กศน. อาเภอ จะต้องทาการรายงานผลการดาเนินงานสรุปเป็นรายเดือน ให้กับ สานักงาน กศน.จงั หวดั ต้นสังกดั 3) ระดับรายบุคคล จะต้องทาการรายงานผลการดาเนินงานหลังจากจัดกิจกรรม เสร็จเรียบร้อย ซึ่งจะต้องรายงานในเชิงปริมาณ เชิงคุณภาพ และรายงานแยกกลุ่มเป้าหมาย ซ่ึงผลการรายงาน จะเปน็ ผลรวมสง่ ต่อไปยัง กศน.ตน้ สังกดั 1. การรายงานผลระดบั จังหวัด/สถานศึกษาขึ้นตรง 1) เข้าไปท่ีเมนู (1) รายงาน ระบบแสดงหน้าจอรายงานผลการปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) และตรวจสอบผลการรายงานเชงิ คณุ ภาพระดับจังหวดั 2) เลือกเมนู (2) รายงานผลการปฏบิ ตั ิงาน (เชิงคณุ ภาพ) 3) เลอื กเมนู (3) โปรดเลือกเดอื น ใหเ้ ลอื กเดือนที่ต้องการจะรายงานผลการปฏิบัตงิ าน (เชงิ คุณภาพ) ภาพท่ี 70 ระบบแสดงการรายเลอื กเดือนเพ่ือรายงานผลการปฏบิ ัติงาน (เชิงคุณภาพ) คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 33

การรายงานผลการดาเนนิ งาน 4) เมื่อเลือกเดือนท่ีต้องการแล้ว ระบบแสดงหน้าจอข้อมูลโครงการท้ังหมด พร้อมงบประมาณ ท่ีได้รับจัดสรรและผลการดาเนินงาน จากน้ันให้เลือกเมนู (4) รายงาน ตามโครงการที่ต้องการ เพื่อรายงาน ข้อมูลปญั หาและขอ้ เสนอแนะ ภาพท่ี 71 ระบบแสดงรายละเอยี ดโครงการและสถานะการรายงานผลการดาเนนิ งาน 5) เม่ือคลิกปุ่มรายงานแล้ว ระบบแสดงหน้าจอการรายงานข้อมูลปัญหา ข้อเสนอแนะ และผู้รายงาน ให้กรอกข้อมูล (5) ปัญหาอุปสรรค (6) ข้อเสนอแนะ (7) ผู้รายงาน ให้ครบถ้วนทุกช่อง เพ่ือทาการรายงานให้กับสานักงาน กศน. ทราบถึงปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในแต่ละโครงการ ถ้าไม่มีปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ให้ใส่คาว่า ไม่มี จากน้ันให้คลิกปุ่ม (8) บันทึกรายงาน เพื่อบันทึก ข้อมูลการรายงานปญั หาอปุ สรรคและข้อเสนอแนะ ภาพท่ี 72 ระบบแสดงการบันทึกการรายงานผลการดาเนินการ คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 34

6) เม่ือรายงานข้อมูลปัญหาและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเปลี่ยนสถานะรายงาน ของโครงการนั้นเปน็ รายงานแลว้ จากนนั้ ใหค้ ลิกปุ่ม (9) รายงานแลว้ เพ่ือดขู อ้ มลู การรายงาน ภาพที่ 73 หน้าจอแสดงสถานะการรายงานผลการดาเนินงาน 7) เม่ือคลิกปุ่มรายงานแล้ว ระบบแสดงหน้าจอรายงานเชิงคุณภาพ โดยมีรายละเอียด ของโครงการ ผลการดาเนินการในเดือนดังกล่าว ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ หากข้อมูลดังกล่าวไม่ถูกต้องสามารถลบข้อมูลการรายงานเชิงคุณภาพได้ โดยการคลิกปุ่ม (10) ลบรายงาน เชิงคณุ ภาพ จากนั้นระบบจะเปล่ียนสถานะเป็นใหร้ ายงานข้อมลู เชงิ คุณภาพใหม่ ภาพท่ี 74 ระบบแสดงการตรวจสอบรายละเอียดการรายงานผลการดาเนนิ การ การรายงานผลการดาเนินงาน คมู่ อื การใชง้ านระบบ DMIS 35

การรายงานผลการดาเนนิ งาน 8) เม่ือรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดปัญหาอุปสรรค และขอ้ เสนอแนะของโครงการนัน้ ๆ ได้ โดยคลกิ ปมุ่ (11) ดรู ายละเอียด ภาพท่ี 75 หนา้ จอแสดงรายละเอียดผลการดาเนนิ การเพ่ือดูปัญหาอปุ สรรคข้อเสนอแนะ จาก กศน.อาเภอในสังกัด 9) เมื่อคลิกปุ่มดูรายละเอียดแล้ว ระบบแสดงหน้าจอรายละเอียดปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยจะแสดงข้อมูลโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ และสถานศึกษาท่ีรายงานข้อมูล เชิงคณุ ภาพ ภาพที่ 76 ระบบแสดงรายละเอียดการรายงานผลเชิงคุณภาพจาก กศน.อาเภอในสังกัด คมู่ ือการใช้งานระบบ DMIS 36

10) สามารถตรวจสอบผลการรายงานเชิงคุณภาพระดับจังหวัดได้ โดยการคลิกปุ่ม (12) ตรวจสอบผลการรายงานเชิงคุณภาพระดับจังหวัด ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของโครงการทั้งหมด เป้าหมาย งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ไป ผู้ลงทะเบียน/ผู้คาดว่าจะจบ ผู้จบ/ผู้ผ่านกิจกรรม และผลการดาเนินงาน ในแตล่ ะเดอื น เมื่อรายงานข้อมลู เรยี บรอ้ ยแลว้ จะมไี อคอนเครื่องหมาย ในเดอื นนัน้ ภาพที่ 77 ระบบแสดงผลการตรวจสอบการรายงานเชิงคุณภาพระดับจงั หวดั 11) สามารถตรวจสอบผลการดาเนินการแยกตามรายโครงการได้ โดยการคลิกปุ่ม (13) ผลการดาเนินการแยกรายโครงการ ระบบจะแสดงหน้าจอประเภทของโครงการ จานวนเป้าหมายจากกรม และจานวนงบประมาณ จากนนั้ คลกิ ปุ่ม (14) เพอื่ ดูรายละเอียดในโครงการนั้น ภาพที่ 78 ระบบแสดงผลการดาเนินการแยกรายโครงการ การรายงานผลการดาเนินงาน 12) เม่ือคลกิ ปุม่ แลว้ ระบบแสดงหนา้ จอรายละเอียดของโครงการที่ไดร้ ับจดั สรร งบประมาณ/เป้าหมายที่ได้รบั การจดั สรร และผลการดาเนนิ งาน แยกตามประเภทของโครงการ คมู่ อื การใชง้ านระบบ DMIS 37

การรายงานผลการดาเนนิ งาน ภาพที่ 79 ระบบแสดงรายละเอียดโครงการท่ไี ดร้ บั จัดสรร 13) จากหน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการในข้อ 1.12 ในตารางด้านล่างจะแสดง รายละเอียดผลการดาเนินงานแยกตามโครงการ และสามารถดูรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายได้ โดยคลิกปุ่ม (15) ภาพท่ี 80 ระบบแสดงรายละเอียดโครงการท่ไี ดร้ ับจัดสรรโดยเลอื กกลุม่ เป้าหมาย คมู่ ือการใช้งานระบบ DMIS 38

14) เมื่อคลิกปุ่ม แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วม กจิ กรรมในโครงการที่เลือก โดยแยกกลมุ่ เป้าหมายตามช่วงอายุ และเพศชาย/หญงิ ภาพท่ี 81 ระบบแสดงรายละเอยี ดของกลุ่มเป้าหมายแยกตามเพศและช่วงอายุ 2. การรายงานผลระดบั อาเภอ 1) เข้าไปที่เมนู (1) รายงาน ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการปฏิบัติงาน (เชิงคุณภาพ) จากน้ันให้คลิกไปที่เมนู (2) รายงานผลการปฏิบัติงาน(เชิงคุณภาพ) และคลิกปุ่ม (3)โปรดเลือกเดือน ใหเ้ ลอื กเดอื นทตี่ ้องการจะรายงานผลการปฏบิ ตั งิ าน (เชิงคณุ ภาพ) ภาพที่ 82 ระบบแสดงการรายเลือกเดือนเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน (เชิงคณุ ภาพ) การรายงานผลการดาเนินงาน คมู่ อื การใชง้ านระบบ DMIS 39

การรายงานผลการดาเนนิ งาน 2) เมื่อเลือกเดือนท่ีต้องการรายงานแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของโครงการ ทั้งหมด จากนน้ั ใหค้ ลิกปุ่ม (4) รายงาน ตามโครงการท่ีต้องการเพ่ือรายงานผลการปฏิบัติงาน (เชงิ คณุ ภาพ) ภาพท่ี 83 แสดงรายละเอียดโครงการและสถานะของการรายงานผลการดาเนนิ งาน 3) เม่ือคลิกปุ่มรายงานแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอการรายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และผู้รายงาน ให้ดาเนินการกรอกข้อมูลตามที่ปรากฏบนหน้าจอให้ครบถ้วนทุกช่อง เม่ือกรอก ข้อมูลเรยี บรอ้ ยแล้วใหค้ ลิกปมุ่ (8) บันทกึ รายงาน เพอื่ บนั ทึกขอ้ มูลดังกล่าว ภาพท่ี 84 แสดงการรายงานผลการดาเนินงานระดบั กศน.อาเภอ/เขต คมู่ ือการใช้งานระบบ DMIS 40

4) เมอื่ รายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเปล่ียนสถานะ การรายงานของโครงการน้ันเป็นรายงานแล้วตามรูปภาพ จากน้ันให้คลิกปุ่ม (9) รายงานแล้ว เพื่อดูข้อมูล การรายงานปญั หาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ภาพที่ 85 แสดงสถานการณ์รายงานผลการดาเนนิ งานแต่ละโครงการ 5) เม่ือคลิกปุ่มรายงานแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานเชิงคุณภาพขึ้นมา หากข้อมูล ดังกล่าวไม่ถกู ตอ้ งสามารถลบข้อมูลการรายงานเชิงคุณภาพได้ โดยการคลิกปุ่ม (10) ลบรายงานเชิงคุณภาพ จากนน้ั ระบบจะเปล่ยี นสถานะเปน็ ให้รายงานขอ้ มูลเชิงคณุ ภาพใหม่อกี ครง้ั ภาพท่ี 86 แสดงรายละเอยี ดการรายงานผลการดาเนินงาน การรายงานผลการดาเนินงาน คมู่ อื การใชง้ านระบบ DMIS 41

การรายงานผลการดาเนนิ งาน 6) เมื่อรายงานข้อมูลเชิงคุณภาพเสร็จเรียบร้อยแล้ว สามารถดูรายละเอียดปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะของโครงการน้ันๆ ได้ โดยคลกิ ปุ่ม (11) ดรู ายละเอียด ภาพท่ี 87 แสดงรายละเอยี ดโครงการและสถานการณ์รายงานผลการดาเนนิ งาน 7) เม่ือคลิกปุ่มดูรายละเอียดแล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ โดยจะแสดงข้อมูลโครงการ เป้าหมาย งบประมาณ และระบบจะแสดงสถานะว่า รายงาน เดอื นน้ีไปแล้ว ภาพที่ 88 แสดงสถานะการรายงานผลการดาเนินงาน 8) สามารถตรวจสอบผลการรายงานเชิงคุณภาพระดับอาเภอได้ โดยการคลิกปุ่ม (12) ตรวจสอบผลการรายงานเชิงคุณภาพระดับอาเภอ ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของโครงการท้ังหมด เป้าหมาย งบประมาณ งบประมาณท่ีใช้ไป ผู้ลงทะเบียน/ผู้คาดว่าจะจบ ผู้จบ/ผู้ผ่านกิจกรรม และผลการดาเนินงาน ในแตล่ ะเดือน เมอ่ื รายงานขอ้ มลู เรยี บรอ้ ยแลว้ จะมีไอคอนเครอ่ื งหมาย ในเดือน คมู่ ือการใชง้ านระบบ DMIS 42

ภาพที่ 89 แสดงการตรวจสอบผลการรายงานเชงิ คณุ ภาพระดับอาเภอ 9) สามารถตรวจสอบผลการดาเนินการแยกรายบุคคลได้ โดยการคลิกปุ่ม (13) ผลการดาเนินการ แยกรายบุคคล ระบบจะแสดงหน้าจอข้อมูลช่ือ-นามสกุลของครูท่ีได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานในระบบ DMIS สามารถดรู ายละเอยี ดของโครงการทค่ี รไู ด้รับมอบหมายใหร้ บั ผิดชอบได้ โดยการคลกิ ปมุ่ (14) ภาพที่ 90 แสดงรายชือ่ ของบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานในระบบ DMIS การรายงานผลการดาเนินงาน คมู่ อื การใชง้ านระบบ DMIS 43

การรายงานผลการดาเนนิ งาน 10) เม่ือคลิกปุ่ม ตามชื่อบุคลากรที่ได้รับมอบหมายงานที่ต้องการแล้ว ระบบแสดง หน้าจอรายละเอียดของโครงการท้ังหมดท่ีบุคลากรท่านน้ันรับผิดชอบ และสามารถดูรูปภาพการจัดกิจกรรม ในแต่ละโครงการได้โดยการคลิกปุ่ม (15) ภาพที่ 91 แสดงรายละเอยี ดโครงการที่บุคลากรได้ทาการรายงานผล การดาเนินงานเข้ามาในระบบ 11) สามารถตรวจสอบผลการดาเนินการแยกตามรายโครงการได้ โดยการคลิกปุ่ม (16) ผลการดาเนินการแยกรายโครงการ ระบบแสดงหน้าจอประเภทของโครงการ จากนั้นคลิกปุ่ม (17) เพอื่ ดรู ายละเอยี ดในแตล่ ะโครงการ ภาพที่ 92 แสดงรายละเอียดผลการดาเนนิ การแยกรายโครงการ 12) เม่ือคลิกปุ่ม แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดโครงการท่ีได้รับจัดสรร งบประมาณ/เปา้ หมายทไี่ ดร้ บั การจดั สรร และผลการดาเนินงาน แยกตามประเภทของโครงการ ภาพที่ 93 แสดงรายละเอียดของโครงการท่ีได้รบั สรร คมู่ อื การใช้งานระบบ DMIS 44

13) จากหน้าจอแสดงรายละเอียดโครงการในข้อ 12 ในตารางด้านล่างจะแสดงรายละเอียด ผลการดาเนินงานแยกตามโครงการ และสามารถดรู ายละเอียดของกล่มุ เปา้ หมายได้ โดยคลกิ ป่มุ (18) ภาพที่ 94 แสดงรายละเอยี ดผลการดาเนนิ การแยกตามโครงการ/กิจกรรม 14) เมื่อคลิกปุ่ม จากข้อ 13 แล้ว ระบบจะแสดงหน้าจอรายละเอียดของกลุ่มเป้าหมาย ท่ไี ดเ้ ข้ารว่ มกจิ กรรมในโครงการโดยแยกกลมุ่ เป้าหมายตามชว่ งอายุ และเพศชาย/หญิง ภาพที่ 95 แสดงรายละเอียดของกลุม่ เปา้ หมายทีเ่ ขา้ ร่วมกิจกรรมแยกตามเพศและชว่ งอายุ การรายงานผลการดาเนินงาน คมู่ อื การใชง้ านระบบ DMIS 45

3. การรายงานผลรายบคุ คล 1) เข้าไปท่ีเมนู (1) รายงานผล ระบบจะแสดงหน้าจอผลการปฏิบัติงาน โดยมีรายละเอียด ของโครงการ พน้ื ที่ปฏิบัติงาน เป้าหมายและงบประมาณ ในแต่ละไตรมาส จากน้ันคลิกปุ่ม (2) ยังไม่รายงาน ตามโครงการท่ีต้องการ เพ่อื ดาเนนิ การรายงานขอ้ มลู การจดั กิจกรรมดังกล่าว ภาพที่ 96 แสดงรายละเอยี ดโครงการท่ีได้รับมอบหมายและสถานะการรายงานผลการดาเนนิ การ 2) เมื่อคลกิ ปุ่ม แลว้ ระบบจะแสดงหน้าจอรายงานผลการปฏิบัตงิ าน ของโครงการทเี่ ลือก จากนั้นใหก้ รอกขอ้ มลู ต่างๆ ที่ปรากฏบนหนา้ จอใหถ้ ูกต้องและครบถ้วนทุกช่อง โดย (1) จานวนผคู้ าดวา่ จะจบ (ขัน้ พ้ืนฐาน) “นามาจากโปรแกรม ITW”/จานวนผูล้ งทะเบียน (2) จานวนผู้จบ (ขั้นพื้นฐาน) “นามาจากจานวนผ้จู บจรงิ ”/จานวนผผู้ ่านกจิ กรรม (3) ผลรวมของความคาดหวงั ในการนาไปใช้ จากการสารวจผเู้ ข้ารว่ มกิจกรรม การรายงานผลการดาเนนิ งาน คมู่ อื การใช้งานระบบ DMIS 46


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook