Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore portfolio นริศรา

portfolio นริศรา

Published by lks.school57, 2020-02-07 10:04:19

Description: portfolio นริศรา

Search

Read the Text Version

PORTFOLIO Narisara Supa KOKHAWITTHAYAKOM SCHOOL

คำนำ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) นี้ ข้าพเจ้าจดั ทาํ ขน้ึ เพอ่ื เปน็ ตัวแทนนาํ เสนอเอกสารขอ้ มูลเกยี่ วกบั ประวัติ ส่วนตัว ประวัตกิ ารศกึ ษา ความรู้ความสามารถ ทักษะ และ ความสนใจพเิ ศษรวมทง้ั เกยี รตบิ ัตร ตลอดจน พฒั นาการทางดา้ นต่างๆของขา้ พเจ้า ขา้ พเจ้าหวังว่าแฟ้ม สะสมผลงานฉบบั น้จี ะทําใหท้ กุ ท่านทอี่ า่ นได้เห็นคุณค่า และความสามารถโดย รวมของขา้ พเจา้ ขอขอบคณุ คุณครซู ่งึ เปน็ ผู้ให้คาํ แนะนาํ ในการรวบรวมเอกสาร หลักฐาน และขอ้ มลู ต่างๆ ในการจดั ทาํ แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio) ฉบบั นี้ให้สําเร็จลลุ ว่ งด้วยดีและ ขอขอบพระคณุ คุณพอ่ คณุ แม่ ท่ีไดก้ รณุ าให้ความ ชว่ ยเหลอื ในการจัดเตรยี มเอกสารและขอ้ แนะนาํ หลาย ประการจนทําใหแ้ ฟ้มสะสม ผลงานฉบับน้มี ีความสมบรู ณ์ มากยงิ่ ขน้ึ นางสาว นริศรา สภุ า ผูจ้ ดั ทําชอ่ื : นางสาว นรศิ รา สภุ า ช่ือเล่น : บมู อายุ : 18 ปี สญั ชาติ : ไทย เช้ือชาติ : ไทย ศาสนา : พทุ ธ หมายเลขบัตรประจําตัวประชาชน : 1 5295 00002 23 3 ทอ่ี ยู่บา้ นเลขที่ : 37 หมทู่ ี่ 8 หมู่บ้าน กองหาญ ถนน - ตาํ บล/ แขวง ลําปางหลวง อาํ เภอ/เขต เกาะคา จงั หวัด ลาํ ปาง หสั ไปรษณยี ์ 52130 โทรศัพท์มือถือ = 0931601658 E-Mail = [email protected] บิดาชอ่ื : นาย วัน สุภา มารดาชือ่ : นาง ศรนี วล สุภา

ประวัติกำรศึกษำ ปกี ารศกึ ษา 2549 - 2550 อนบุ าลศกึ ษาปที ี่ 1 - 2 โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลาํ ปางหลวง ปกี ารศึกษา 2551 - 2556 ประถมศึกษาปีท่ี 1 - 6 โรงเรียนชุมชนวดั พระธาตุลําปาง หลวง ปีการศึกษา 2557 - 2559 มัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 - 3 โรงเรียนเกาะคาวทิ ยาคม เกรดเฉลี่ย 2.34 ปกี ารศึกษา 2559 - 2562 มัธยมศกึ ษาปที ี่ 4 - 6 โรงเรยี นเกาะคาวทิ ยาคม เกรดเฉลย่ี 2.76

ได้ข้ารว่ มกจิ กรรมการแขง่ ขนั กีฬา ตามโครงการ สพฐ - ฮอนด้า วง่ิ 31 ขา สามคั คี ปี 7 รอบคดั เลอื ก ระดับภมู ภิ าค ประจาํ ภาคเหนอื ใหไ้ ว้ ณ วันท่ี 26 สงิ หาคม 2557

ได้รับรางวาลชนะเลศิ การแขง่ ขนั Science Show ช้ัน มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ เนือ่ งในงานวนั วทิ ยาศาสร์ ประจาํ ปีการศึกษา 2557 ใหไ้ ว้ ณ วนั ที่ 26 สงิ หาคม 2557

ไดร้ บั รางวาลระดบั เหรียญทอง รองชนะเลศิ อนั ดับที่1 กจิ กรรม การประกวดโครงการคณติ ศาสตร์ ประเภทบรู ณาการ ความรูใ้ นคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ระดบั ชัน้ ม.1-ม.3 งานศลิ ปหัตถกรรมนักเรียน ใหไ้ ว้ ณ วันท่ี 26 สิงหาคม 2557

ไดส้ าํ เร็จการฝกึ อบรม “ ลกู เสือตา้ นภยั ยาเสพตดิ ” ระหว่างวันท่ี 18-20 มิถนุ ายน 2558 ให้ไว้ ณ วนั ที่ 20 มิถุนายน 2558

ไดเ้ ขา้ ร่วมคา่ ยคณติ ศาสตร์ Math Camp’58 ประจําปกี ารศึกษา 2558 ใหไ้ ว้ ณ 1 มนี าคม 2559

ได้ผ่านการอบรมหลักสตู ร “อบรมเชิงปฏบิ ัตกิ าร เร่ืองการตกแต่งภาพด้วย Photoshop CS6 ” ใหไ้ ว้ ณ วนั ท่ี 11 พฤษจกิ ายน พ.ศ.2559

ไดเ้ ข้าร่วมอบรมในโครงการเยาวชนไทยหวั ใจสะอาด ประจําปี 2560 “สร้างเครือข่ายเพ่อื เฝา้ ระวงั และต่อต้านการทุจริต คอรร์ ัปชน่ั ” สภาเดก็ และเยาวชนจังหวัดลําปาง ให้ไว้ ณ วันท่ี 3 สงิ หาคม 2560

ไดเ้ ขา้ ร่วมการอบรมเชิงปฏบิ ตั กิ าร ในโครงการ “ การพฒั นา นวัตกรรมอาหารทอ้ งถิ่น : ผลติ ภัณฑข์ า้ วแต๋น ” ใหไ้ ว้ ณ วนั ที่ 12 ธนั วาคม 2560

ไดเ้ ข้าอบรม เป็นแกนนาํ ปฏิบัตกิ ารกู้โลก รุ่นที่ 9 โครงการ อบรมเชงิ ปฏบิ ัติการกโ็ ลกรอ้ นดว้ ยมอื เราชาวเกาะคา วนั ท่ี 14-15 สิงหาคม 2562

พดู แนะนาํ อําเภอเกาะคาวทิ ยาคมเปน็ ภาษาจนี งานเปดิ บ้านวิชาการ ที่ โรงเรียนเกาะคาวทิ ยาคม

เตน้ เปดิ บ้านวชิ าการ ที่ โรงเรียนเกาะคาวิทาคม

ติวแกทเช่อื มโยง ท่โี รงเรยี นสันทราย จังหวดั เชยี งใหม่

รว่ มเดนิ ขบวนวลิ ัยสงฆ์

ไดแ้ สดงโชว์งานของไทเบป


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook