Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Best Practice ภาคเรียนที่ 2-2564

Best Practice ภาคเรียนที่ 2-2564

Description: "I SMART STUDENT"
การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ
จัดทำโดย นายเสริมสุข บุญนาค ครู กศน.ตำบลสระแก้ว

Search

Read the Text Version

การพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นด้วยการเปล่ยี นแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

คำนำ ข้าพเจ้า นายเสริมสุข บุญนาค ครู กศน.ตำบลสระแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดสุพรรณบุรี ได้จัดทำ “Best Practice” เร่อื ง การพัฒนาคณุ ภาพผูเ้ รียนด้วยการเปลี่ยนแปลงเชงิ ระบบ “I Smart Student” เพื่อนำเสนอวิธีการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษาของผู้เรียนเชิงระบบ อันเกิดจากการจัดกระบวนการเรียนการสอน การเรียนรู้ และเกิดผล เชงิ ประจักษ์ ขอขอบคุณ คณาจารย์ทุกท่าน ที่ให้คำแนะนำ ให้คำปรึกษา ให้การสนับสนุน และให้กำลังใจ ในการปฏิบัตงิ านดว้ ยดเี สมอมา ขอบคณุ นกั ศึกษา กศน.ตำบลสระแกว้ ทใี่ หค้ วามร่วมมือในการจดั กระบวนการ เรยี นการสอน ด้วยดีตลอดมา ขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้ นายเสรมิ สุข บญุ นาค ครู กศน.ตำบล การพฒั นาคณุ ภาพผ้เู รียนดว้ ยการเปลี่ยนแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

สารบญั หน้า ชอ่ื ผลงาน 1 หน่วยงาน 1 เจ้าของผลงาน 1 บทคดั ย่อ 1 ความสำคญั และความเป็นมา 2 วัตถุประสงค์ 3 ข้ันตอนการดำเนินงาน (Flow Chart) 4 หลักการ แนวคดิ ทฤษฎีที่เก่ียวชอ้ ง 5 การพฒั นาสคู่ วามเป็นเลศิ กระบวนการ ขั้นตอน 8 ผลการดำเนินการ 10 ***ผลท่ีเกิดขนึ้ กับสถานศึกษา 12 ***ผลทเี่ กดิ ข้ึนกับครผู ้สู อน 13 ***ผลที่เกดิ ขึน้ กับผู้เรยี น ***เชิงปรมิ าณ ***เชิงคณุ ภาพ การเผยแพร่ การได้รบั การยอมรับ รางวัลทไี่ ด้รับ บทบรรณานุกรม ภาคผนวก การพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียนดว้ ยการเปล่ียนแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

1 ชื่อผลงาน เร่ือง การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนดว้ ยการเปลีย่ นแปลงเชิงระบบ “I Smart Student” หนว่ ยงาน ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อำเภอเมอื งสุพรรณบุรี เจา้ ของผลงาน นายเสรมิ สขุ บญุ นาค ครู กศน.ตำบลสระแก้ว โทร. 086-7616627 E–mail [email protected] บทคัดยอ่ กศน.ตำบล เป็นกลไกในการสร้างโอกาสทางการศึกษา การเรียนรู้ตลอดชีวิตแก่ประชาชน เป็นหน่วยจัดกิจกรรมการเรียนรู้การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยระดับตำบล โดยยึดชุมชน เป็นฐานในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้ต้นทุนของชุมชน เช่น อาคารสถานที่ วิทยากร แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมประเพณี การประสานงานเครือข่ายในชุมชนจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ในการ สง่ เสรมิ สนับสนนุ เขา้ มามสี ่วนรว่ มในการเป็นภาคีเครือข่ายรว่ มจัดกิจกรรม กศน.ตำบล ทั้งในฐานผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ มีส่วนร่วมเป็นเจ้าของ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหา บูรณาการกระบวนการเรียนรู้ และจัด ประสบการณ์เรียนรู้ให้สอดคล้องกับวิถีของชุมชน มีคณะกรรมการ กศน.ตำบล ที่เป็นบุคคลในชุมชน ในการ ส่งเสริมสนับสนุน ตดิ ตาม ดูแล ร่วมประเมินผลการดำเนนิ งาน กศน.ตำบล การพฒั นาคณุ ภาพผ้เู รียนด้วยการเปลย่ี นแปลงเชิงระบบ “I SMART STUDENT”

2 ความสำคัญและความเป็นมา กศน.ตำบลสระแก้ว ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอเมืองสุพรรณบุรี สังกัดสํานักงาน กศน.จังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเรียนการสอนการศึกษาขั้นพื้นฐานให้กับ นักศึกษา กศน . การศึกษาเป็นเครื่องมือที่สําคัญในการสร้างคน สร้างสังคม และ สร้างชาติ เป็นกลไกหลัก ในการพัฒนา กําลังคนให้มีคุณภาพเป็น “มนุษย์ที่สมบูรณ์ในศตวรรษที่ 21” คือ มีปัญญาที่เฉียบแหลม (Head) มีทักษะ ที่เห็นผล (Hand) มีสุขภาพที่แข็งแรง (Health) และมีจิตใจที่งดงาม (Heart) เพื่อก้าวไปสู่การเป็น “คนไทย 4.0” และสามารถดํารงชีวิตอยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสังคมได้อย่างเป็นสุข ในกระแสการเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วของโลกศตวรรษที่ 21 ซึ่งระบบการศึกษาของประเทศไทยยังมีปัญหา หลายประการ นับตั้งแต่ ปัญหาคุณภาพของคนไทยทุกช่วงวัย ปัญหาคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาในทุกระดับ จุดอ่อน ของระบบการศึกษาและการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เทคโนโลยี และการบริหาร จดั การศกึ ษาของสถานศึกษาที่ยังไมเ่ หมาะสม ขาดความคลอ่ งตัว ยังมคี วามเหลอื่ มลำ้ ในดา้ นโอกาส และความ เสมอภาคทางการศึกษา รวมทั้งปัญหาด้านคุณธรรม จริยธรรม และการขาดความตระหนักถึงความสําคัญ ของการมีวินัย ความซื่อสัตย์สุจริต และการมีจิตสาธารณะของคนไทยส่วนใหญ่ ส่งผลกระทบต่อระบบ การศึกษาที่ต้องปรับเปล่ียนการจดั การศึกษาเชิงระบบให้สนองและรองรับความท้าทายทีเ่ กิดขึ้น เพื่อให้ระบบ การศึกษา เป็นกลไกหลักของการขับเคลื่อนประเทศ ภายใต้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ กรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 - 2579) พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2542 กรอบทิศทาง ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) แผนการศึกษาชาติ (พ.ศ. 2560 - 2579) เพื่อให้สามารถนําพาประเทศไปสูค่ วามมนั่ คง ม่งั ค่ังและย่ังยนื ในอีก 20 ปีข้างหนา้ ได้ จากการวิเคราะห์สภาพปัจจุบันและ SWOT การวิเคราะห์ปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก ของ กศน.ตำบลสระแก้ว ได้ข้อสรุปว่า เราควรพัฒนาผู้เรียนให้มคี วามสามารถในการสร้างนวัตกรรมอยา่ งเป็น ระบบ มีการใช้กระบวนการวิจัยในการดําเนินงาน และมีการสร้างเวทีให้ผู้เรียนเผยแพร่ในช่องทางต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ทําให้ให้ผู้เรียนเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดต่าง ๆ มากขึ้น โดยมีการวางแผนการจัดการเรียนรู้ และมีการประเมินความสามารถในการคิดของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ มีการดําเนินงานยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนของผู้เรียนอย่างเป็นระบบ นําเสนอข้อมูลข่าวสารต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ สร้างเครือข่าย ความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาให้เข้มแข็งและขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาให้ต่อเนื่อง และนอกจากนั้นสถานศึกษาควรจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพและสังคมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ให้ดีข้ึน กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ จุดที่ควรพัฒนาคือครูมีการจัดการเรียนรู้ผ่าน กระบวนการคิดและปฏบิ ัตจิ ริง สามารถนําความรู้ไปประยุกตใ์ ช้ในชวี ติ ได้มากขึน้ มกี ารตรวจสอบและประเมิน ผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนําผลมาพัฒนาผู้เรียนให้ดีขึ้นรวมถึงมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และใช้ข้อมูลสะท้อน กลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ให้มากขึ้น มีการสร้างชุมชนแหง่ การเรียนรู้ ทางวิชาชีพระหว่าง ครูและผู้เกี่ยวข้อง แลกเปลี่ยนเรียนรู้และให้ข้อมูลสะท้อนกลับเพื่อพัฒนาและปรับปรุงการจัดการเรียนรู้ และพฒั นากระบวนการเรียนรใู้ ห้ผู้เรยี นประยุกต์ใชส้ ่อื เทคโนโลยี นวตั กรรมใหมๆ่ ในการสบื คน้ ความรู้ จากสภาพปัญหาดังกล่าว กศน.ตำบลสระแก้ว จึงร่วมกันคิดค้นพัฒนารูปแบบนวัตกรรมเพื่อพัฒนา คุณภาพผู้เรียนให้เปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ด้วยนวัตกรรม “I Smart Student” ขึ้น เพื่อต้องการพัฒนาผู้เรียน ตามศักยภาพ ให้มีคุณภาพตามาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้เรียน มีวิถีใหม่ อุปนิสัยใหม่ ทักษะใหม่ มีแนวปฏิบตั ริ ว่ มกนั เรียนรรู้ ว่ มกนั และอยู่รว่ มกนั อยา่ งมีความสขุ การพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นดว้ ยการเปลีย่ นแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

3 วตั ถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาคณุ ภาพผู้เรยี นด้วยการเปลย่ี นแปลงเชงิ ระบบ “I Smart Student” - เพื่อให้ผู้เรียนได้รับการพัฒนาตามศักยภาพในการเรียนรู้และมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา ขั้นพืน้ ฐาน เป้าหมาย เชิงปรมิ าณ นักศึกษา กศน.ตำบลสระแก้ว ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 จำนวน 50 คน จำแนกเป็นระดบั มัธยมศึกษาตอนตน้ จำนวน 8 คน ระดับมัธยมศกึ ษาตอนปลาย จำนวน 42 คน เชงิ คณุ ภาพ - กศน.ตำบลสระแก้ว มีรปู แบบการบรหิ ารจัดการเพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรยี นที่มีประสิทธภิ าพ - นักศึกษา กศน.ตำบลสระแก้ว มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเป็นไปตามมาตรฐานการศึกษา ข้ันพนื้ ฐานและมกี ารพัฒนาผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นทีด่ ขี นึ้ การพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นด้วยการเปลีย่ นแปลงเชิงระบบ “I SMART STUDENT”

4 ขน้ั ตอนการดำเนนิ งาน ( Flow Chart ) ประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล เพอ่ื กำหนดทิศทางในการทำงาน วิเคราะห์ SWOT บริบทของ กศน.ตำบล ดำเนินการพฒั นา ปรบั ปรุง ให้มคี วามพร้อมในทุกๆ ดา้ น (ไม่ผา่ น) ประเมนิ ผล ปรบั ปรุง/แก้ไข การดำเนนิ กิจกรรม กศน.ตำบล (ผา่ น) จดั ทำผลการดำเนินงานใหผ้ บู้ รหิ ารทราบ เผยแพร่ผลงาน พัฒนางานอยา่ งต่อเน่อื ง การพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นดว้ ยการเปลี่ยนแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

5 หลักการ แนวคดิ ทฤษฎที ่ีเกี่ยวขอ้ ง กศน.ตำบลสระแก้ว ดําเนินงานตามแบบ P-D-C-A อย่างต่อเนื่อง พัฒนาต่อยอดสู่รูปแบบ I Smart Student Model การพัฒนาคุณภาพผเู้ รียนดว้ ยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ เพอ่ื ใหก้ ารนำไปปรับใช้ เกิดประสทิ ธภิ าพสูงสดุ ในการพัฒนาคณุ ภาพผ้เู รียน Innovation S STRATEGY คอื กลยทุ ธ์ T M Technology management คอื เทคโนโลยี คอื การจดั การ R A Reflection Activity คอื การสะทอ้ น คอื กจิ กรรม Smart Student การพฒั นาคณุ ภาพผ้เู รยี นดว้ ยการเปลย่ี นแปลงเชิงระบบ “I SMART STUDENT”

6 หลักการการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ ปรากฏการณ์ทางการศึกษาที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นคุณภาพ ของผู้เรียน คุณภาพครู คุณภาพ กศน.ตำบล แท้จริงเป็นเพราะมีบางอย่างขับเคลื่อนอยู่เบื้องหลัง เชน่ แบบแผนพฤติกรรมของผู้ทเี่ กี่ยวข้อง โครงสรา้ งหรอื ระบบท่สี ่งผลให้เกิดแบบแผนพฤติกรรมนน้ั ซึ่งมาจาก โลกทัศน์และความเชอื่ (Mindset) เปน็ สง่ิ ขบั เคลื่อนทําใหเ้ กดิ ปรากฏการณ์ท้งั หมด I คือ Innovation หมายถึง การนําแนวความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้ มาก่อน หรือเป็นการพัฒนาดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้เหมาะสมตามบริบทของสถานศึกษา ให้ใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น โดย กศน.ตำบลสระแก้ว ได้นํารูปแบบนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นจากโรงเรียนวัดลาดกระจับ จังหวัดสุพรรณบุรี และเป็นโรงเรียนต้นแบบนวัตกรรมของ โรงเรียนเปลี่ยนแปลงเชิงระบบของสํานักงาน คณะกรรมการการศึกษาข้ันพน้ื ฐาน โดย นวตั กรรมจติ ศึกษา PBL และ PLC S คือ Strategy หมายถึง กศน.ตำบลสระแก้ว มีการวางแผนกลยุทธ์ โดยใช้กระบวนการการ มีส่วนร่วมของนักศึกษาและผู้ปกครอง จากวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ กศน.ตำบล (SWOT Analysis) กําหนดทิศทางของ กศน.ตำบล ภายใต้กรอบวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าประสงค์ จัดทําแผนกลยุทธ์ โดยนํา ระบบการจัดการ P-D-C-A มาปรับใช้ตั้งแต่ปีการศึกษา 2561 จนถึงปัจจุบัน เพื่อวางแนวทางในการปฏิบัติ ตอ่ เน่อื งกันภายใน กศน.ตำบลสระแกว้ M คือ Management หมายถึง กศน.ตำบลสระแก้ว มีการบริหารจัดการที่ครอบคลุม เพื่อขับเคลื่อน เป้าหมายเดียวกัน สามารถที่จะประสานการมีส่วนร่วมของครู ผู้ปกครอง องค์กรนักศึกษา กรรมการ สถานศึกษา ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องอื่น ๆ ความสามารถในการระดมและใช้ทรัพยากรเพื่อการบริหาร อย่างมปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล ตลอดจนมรี ะบบการประกันคุณภาพ เพ่อื ใหก้ ารจัดการศึกษาเป็นไปตาม มาตรฐานการศึกษา A คือ Activity หมายถึง กศน.ตำบลสระแกว้ จัดรปู แบบกิจกรรมหลักภายใต้การจัดการเรยี นการสอน วิถใี หม่ โดยปรบั เปลยี่ นแนวทางการดาํ เนนิ การผ่าน กิจกรรม 3P โดยกาํ หนดไว้ ดังน้ี 1. กิจกรรม จิตศึกษา: Psychological การเตรียมจิตใจ /จิตศึกษา คือกระบวนการที่สร้างการเรียนรู้ เพื่อความงอกงามด้านใน หรือ “ปัญญาภายใน” ซึ่งเป็นกระบวนเรียนรู้ทั้งครูและผู้เรียนเพื่อให้เกิดความ งอกงามดา้ นใน หรือ ปญั ญาภายใน 2. กจิ กรรม PBL: (Problem-based Learning : PBL) เป็นกระบวนการเรยี นรู้จากปญั หา โดยการหา วิธีการหรือนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหานั้น ซึ่งผู้เรียนจะต้องใช้ความรู้ ต้องค้นหาความรู้ที่หลากหลาย (Multi Knowledge) และทักษะที่หลากหลาย (Multi Skills) ซึ่งจะทําให้ผู้เรียนเข้าถึงความเข้าใจหลัก ของเนือ้ หาชดุ น้ันและเกิดทกั ษะอนั หลากหลาย 3. กิจกรรม PLC: (Professional Learning Community) กระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ เพื่อแก้ปัญหาคือกระบวนการสร้างความรู้ใหก้ ับนักศึกษา โดยสร้างชุมชนการเรียนรู้มุ่งเน้นสร้างความรู้ ให้กับ ชุมชน แลว้ นาํ ชดุ ความรจู้ ากการปฏบิ ัตมิ าเรียนร้เู พื่อให้เกดิ ปัญญารว่ มกนั การพฒั นาคณุ ภาพผู้เรียนดว้ ยการเปลี่ยนแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

7 R คือ reflection หมายถึง การสะท้อนผลของกิจกรรมที่ได้ดําเนินการไป โดยมีวิธีการดําเนินการ ในการสะท้อนผลของผู้เรียน มีหลากหลายรูปแบบ ได้แก่ 1) การใช้กระบวนการ PLC ในการจัดการเรียนรู้ 2) การใช้ PLN ในการรับฟังสะท้อนปัญหากับ กศน.ตำบล เครือข่ายที่ใช้นวัตกรรมเดียวกันเพื่อร่วมกัน แก้ปญั หา 3) กิจกรรม AAR (After Action Review) เพอ่ื สรุปผลการดาํ เนินการและสะทอ้ นผลการดําเนินการ ร่วมกันทั้งทุกระดับชั้น 4) กิจกรรมสรุปการเรียนรู้แต่ละ Quarter ของผู้เรียนเพื่อสรุปรวมความรู้ จากการ เรยี นรู้ มีเวทีในการแลกเปลย่ี นเรียนรูข้ องผเู้ รียน รับทราบ และสะท้อนผลของผู้เรยี นใหค้ รผู ู้สอนอีกทางหนึ่ง T คือ Technology หมายถึง เทคโนโลยีเป็นจุดเชื่อมต่อสําคัญในการพัฒนากิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ใน กศน.ตำบลสระแก้ว ให้ทุกภาคส่วนเกิดการประสาน เชื่อมโยงข้อมูล แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมทั้งนํามาช่วย แก้ปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปฏิบัติงานในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 ที่ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนหรือปฏิบัติงานอื่นๆ ได้อย่างปกตินั้น การนําเทคโนโลยีมาใช้ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการขับเคลื่อนนวัตกรรม เกิดความคล่องตัว มีการใช้สื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยี ในการจดั การเรียนรู้ และใชเ้ ทคโนโลยใี นการพัฒนาตนเองเพ่อื นําไปสู่การเรยี นการสอนท่มี ปี ระสิทธภิ าพ แนวคิดในการเพิ่มคณุ คา่ ของเทคโนโลยีเพื่อชว่ ยในการเรยี นรู้ 1. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีส่วนช่วยเรื่องการเรียนรู้ ปัจจุบันมีเครื่องมือที่ช่วยสนับสนุนการ เรียนรู้หลายด้านมีระบบคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI) ระบบสนับสนุนการรับรู้ข่าวสาร เช่น การค้นหาข้อมูล ข่าวสารเพอื่ การเรยี นร้ใู น World Wide Web 2. เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาสนับสนุนการจัดการศึกษาโดยเฉพาะการจัดการศึกษาสมัยใหม่ จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลข่าวสารเพื่อการวางแผน การดำเนินการ การติดตามและประเมินผลซึ่งอาศัย คอมพิวเตอรแ์ ละระบบส่อื สารโทรคมนาคมเข้ามามีบทบาทท่ีสำคัญ 3. เทคโนโลยีสารสนเทศกับการสื่อสารระหว่างบุคคล ในเกือบทุกวงการท้ังทางด้านการศึกษา จำเป็นต้องอาศัยส่ือสัมพันธ์ระหว่างตวั บุคคล เชน่ การสอื่ สารระหว่างผู้สอนกับผู้เรียน โดยใช้องค์ประกอบที่ สำคัญช่วยสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เช่น การใช้โทรศัพท์ โทรสาร ไปรษณีย์ อิเล็กทรอนิกส์ เทเลคอมเฟอเรนซ์ เปน็ ต้น 4. พัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเกิดการศึกษาในรูปแบบใหม่ กระตุ้นความสนใจแก่ผู้เรียน โดยใช้ คอมพิวเตอร์เป็นสื่อในการสอน (Computer-Assisted Instruction : CAI) และการเรียนร้โู ดยใช้คอมพิวเตอร์ (Computer-Assisted Learning : CAL) ทำให้ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจในบทเรียนมากยิ่งข้ึน ไม่ซ้ำซาก ไม่จำเจ ผู้เรียนสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้ด้วยระบบที่เป็นมัลติมีเดีย นอกจากนั้นยังมีบทบาทต่อการนำมาใช้ ในการสอนทางไกล (Distance Learning) เพ่อื ผู้ด้อยโอกาสทางการศึกษาในชนบทที่ห่างไกล การพฒั นาคณุ ภาพผูเ้ รยี นด้วยการเปลีย่ นแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

8 การพัฒนาสู่ความเปน็ เลิศ มีกระบวนการตามขน้ั ตอน ดงั น้ี การวางแผน Plan (P) ➢ วางแผนรายละเอยี ดเกย่ี วกับกรอบแนวทางและหลักเกณฑข์ ับเคลือ่ นการดำเนนิ งาน ของ กศน. ตำบล ประจำภาคเรยี นที่ 2 ปกี ารศึกษา 2564 ➢ จัดการประชุมคณะกรรมการ กศน.ตำบล องค์กรนักศึกษา ตัวแทนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน และภาคี เครอื ข่ายชุมชนทุกภาคส่วน เพอื่ ชแี้ จงการขับเคลอ่ื นการดำเนินงาน กศน. ตำบล ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564 ➢ สำรวจความพร้อมด้านตา่ ง ๆ ดงั นี้ • การพัฒนา ครู กศน. และบุคลากรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาและการเรียนรู้ (GooD Teacher) • การพัฒนา กศน. ตำบล ให้มีบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการจัดการเรียนรู้ (Good Place Best Check - In) • ส่งเสริมการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพภายใน กศน.ตำบลสระแก้ว (Good Activities) • สง่ เสริมการให้ความรว่ มมือกับภาคเี ครือขา่ ย (Good Partnership) • การนำเทคโนโลยีดจิ ิทลั นวตั กรรมใหมๆ่ ทางการศึกษาเขา้ มาบรู ณาการการปรับปรุง พัฒนา และประยกุ ตใ์ ช้ในการจดั การศกึ ษา (Good Innovation) การปฏบิ ตั กิ าร Do (D) ➢ ดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางกายภาพของ กศน.ตำบล เพื่อให้ดึงดูดด้วยความสวยงาม คงทน ปลอดภยั เอ้อื ตอ่ การเรียนรู้ ดงั น้ี • ปรบั ปรงุ สภาพอาคารให้อยใู่ นสภาพทมี่ ั่นคง เปน็ สัดส่วน มีความปลอดภัย • จัดสภาพแวดลอ้ มโดยยึดหลัก 5 ส (สะสาง, สะดวก, สะอาด, สุขลกั ษณะ, สรา้ งนิสัย) • จัดทำระบบการบริการที่สะดวกด้วยเทคโนโลยี จัดทำรหัส QR Code เพื่อให้ผู้บริการ เกิดความประทบั ใจ (สะอาดตา, ปลอดภัย, มีชีวิตชวี า, และมีความสขุ เมอื่ เข้ารับบริการ) • จดั ทำขอ้ มลู สารสนเทศตามบริบทของตำบล ให้เป็นปจั จบุ ัน ทนั เทคโนโลยี ก้าวทนั เทคโนโลยี (จัดทำรหัส QR Code) • จดั ทำเอกลกั ษณ/์ อตั ลกั ษณ์ ของตำบล ตามบรบิ ทของพื้นท่ตี ำบลสระแกว้ • จัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลายที่เอื้อต่อการเรียนรู้ เช่น โต๊ะ เก้าอี้ คอมพิวเตอร์ ฯลฯ โดยประสานของบประมาณจากกองทุนหมู่บ้านตำบลสระแกว้ • ตรวจสภาพการใช้งานของการให้บริการ Internet, Wifi, สื่อบริการออนไลน์ที่ทันสมัยให้มี ความพรอ้ มในการใช้งานอยุ่เสมอ • จัดทำจุดเช็คอิน (Check in) ให้ดึงดูด น่าสนใจ สะดุดตา เพื่อเป็นสิ่งที่จูงใจให้ผู้ใช้บริการ เขา้ มาใชบ้ รกิ าร • จดั ทำรหัส QR Code เพ่อื ใช้ในการศกึ ษาแหล่งเรียนรูข้ ้อมูลต่าง ๆ การพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียนดว้ ยการเปล่ียนแปลงเชิงระบบ “I SMART STUDENT”

9 • การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทางปัญญา ระบบคอมพิวเตอร์ที่จะช่วยพัฒนาผู้เรียน ให้มีความฉลาดในกระบวนการทางปัญญา โดยครูอาจจัดข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาที่สอน ให้ผู้เรียนฝึกรับรู้ แสวงหาข้อมูล นำมาวิเคราะห์กำหนดเป็นความคิดรวบยอดและใช้ คอมพวิ เตอรช์ ่วยแสดงแผนผงั ความคิดรวบยอด (Concept Map) โยงเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ซึ่งผู้สอนสามารถจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกการนำกฎเกณฑ์ หลักการไปประยุกต์ จนสรุป เป็นองคค์ วามร้อู ยา่ งมเี หตุผล บนั ทึกสะสมไวเ้ ปน็ คลงั ความร้ขู องผเู้ รียนตอ่ ไป • การใช้เทคโนโลยีพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการเรียนรู้ทีเ่ น้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง สามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีโอกาสทำโครงงานแสวงหาความรู้ ตามหลักสูตร เพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ลักษณะนี้จะเริ่มต้นด้วยการกำหนดประเด็นเรื่อง ตามมาด้วยการวางแผนกำหนดข้อมูลหรือสาระที่ต้องการ ผู้สอนอาจจัดบัญชีแสดง แหล่งข้อมลู ทงั้ จากเอกสารสงิ่ พิมพ์และจาก Electronic Sources เช่น ช่ือของ Web ตา่ ง ๆ ให้ผู้เรียนแสวงหาข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นคำตอบ สร้างเป็น องค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และครูช่วยกำกับผลการเรียนรู้ให้เป็นไปตามมาตรฐาน คณุ ภาพที่ตอ้ งการ การตรวจสอบ Check (C) ➢ สงั เกตการเข้าเรียนของนกั ศกึ ษาผ่านแอพพลิเคชัน่ ในการจดั การเรยี นการสอน ➢ ดูจากการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนา และนำมาปรบั ปรุงในการดำเนนิ การครง้ั ตอ่ ไป ➢ การนำเสนอผลงานและการเผยแพร่ นำเสนอผลงานได้ถูกต้องตรงตามประเด็นเป็นไปตามขั้นตอน และมีการเผยแพรท่ าง Internet การปรบั ปรงุ พฒั นา Action (A) ➢ ปรับปรุงพัฒนา กศน.ตำบลสระแก้ว ทั้งในด้านระบบสาระสนเทศ มัลติมีเดีย แอพพลิเคช่ัน การให้บริการ ณ กศน.ตำบล ให้มีความพร้อมอยู่เสมอ ตลอดจนกิจกรรมการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ตรงตามความต้องการของผู้รับบริการ มีมาตรฐานและคงความเป็น มาตรฐานไว้ต่อไป การพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นด้วยการเปลยี่ นแปลงเชิงระบบ “I SMART STUDENT”

10 >>> ผลทเ่ี กดิ ขึ้นกบั กศน.ตำบล ทำให้ กศน.ตำบล ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงาน ประสานงาน และติดต่อกับหน่วยงานต่าง ๆ พร้อมทั้งมีการวางแผนการทำงาน เกิดการพัฒนาความคิด รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามทดี่ ี ช่วยส่งเสรมิ จุดมงุ่ หมายของหลักสูตรและการจัดการเรยี นรู้ใหส้ มั ฤทธ์ิผลสมบูรณย์ ิ่งขึ้น >>> ผลทเ่ี กิดขนึ้ กับครูผสู้ อน ครูสามารถเรียนรู้สิ่งต่างๆ ได้โดยการลงมือปฏิบัติเช่นเดียวกับการเชิญชวนให้นักศึกษาร่วมลงมอื กับครูด้วย ครูจะอาศัยโอกาสดังกล่าวนี้ในการสังเกตการณ์การทำงานและร่วมแบ่งปันประสบการณ์ที่ค้นพบ ด้วยกัน การเรียนรู้ลักษณะนี้จะช่วยให้ครูผู้สอนสามารถก้าวกระโดดจากทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติที่ประสบ ความสำเร็จ เพราะการเรียนการสอนในยคุ ใหม่ไม่เพียงแตส่ อนนักเรียน แต่ยังต้องดูแลและสร้างความสัมพันธ์ กับพวกเขาด้วยกระบวนการของการเรียนรู้ผ่านการแก้ปัญหาเป็นขั้นตอนสำคัญ ครูจะกระตุ้นให้ผู้เรียน ตั้งคำถามและตรวจสอบคำถามของพวกเขา วิธีการเช่นนี้จะทำให้หลักสูตรมีความหมายมากขึ้น บทเรียน ไม่จำเป็นต้องจบลงด้วยคำตอบที่ถูก แต่ควรจะเป็นคำตอบที่สามารถขยายผลไปสู่การตั้งคำถามของผู้เรียน ต่อไป เพราะแนวคิดสมัยใหม่มองว่าความคิดของผู้เรียนมีคุณค่า ผู้เรียนจะใช้พัฒนาความหมายของตัวเอง แทนการถา่ ยโอนความรู้จากครู โดยจะเน้นการคดิ เชิงวพิ ากษ์มากกวา่ ข้อมลู ที่เปน็ ขอ้ เท็จจรงิ >>> ผลทีเ่ กิดขึ้นกบั ผู้เรียน - การใช้เทคโนโลยีพัฒนากระบวนการทางปัญญา ช่วยพัฒนาผู้เรียนให้มีความฉลาด ในกระบวนการทางปัญญา โดยครูอาจจัดข้อมูลในเรื่องต่าง ๆ ในวิชาที่สอน ให้ผู้เรียนฝึกรับรู้ แสวงหาข้อมูล นำมาว ิเคราะห์กำหนดเป็นคว ามคิดรว บยอดแล ะใช้ แอพ พล ิเคช ั่น ช ่ว ยแส ดงแผ นผ ังคว ามคิดรว บ ย อ ด (Concept Map) โยงเป็นกฎเกณฑ์ หลักการ ซึ่งผู้สอนสามารถจัดสถานการณ์ให้ผู้เรียนฝึกการนำกฎเกณฑ์ หลักการไปประยกุ ต์ จนสรปุ เปน็ องค์ความร้อู ยา่ งมเี หตุผล บันทกึ สะสมไวเ้ ปน็ คลังความรขู้ องผเู้ รยี นต่อไป - การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางสามารถออกแบบแผนการเรียนการสอนให้ผู้เรียน มีโอกาสทำโครงงานแสวงหาความรู้ตามหลักสูตรเพื่อแก้ปัญหาการเรียนรู้ลักษณะนี้ จะเริ่มต้นด้วยการกำหนด ประเด็นเรื่อง ตามมาด้วยการวางแผนกำหนดข้อมูลหรือสาระที่ต้องการ ผู้สอนสามารถจัดบัญชีแสดง แหลง่ ข้อมูล ท้งั จากเอกสารส่งิ พิมพแ์ ละจาก Electronic Sources เช่น ชือ่ ของ Web ต่าง ๆ ใหผ้ เู้ รยี นแสวงหา ข้อมูล วิเคราะห์ สังเคราะห์ เป็นคำตอบ สร้างเป็นองค์ความรู้ต่าง ๆ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือช่วย และครชู ว่ ยกำกับผลการเรยี นรู้ให้เปน็ ไปตามมาตรฐานคณุ ภาพท่ีต้องการ - ผู้เรียนที่ไม่มีความม่ันใจ กลัวการตอบคำถาม ตั้งคำถาม ตั้งประเด็นการเรียนรู้ในห้องเรยี น มีความกล้ามากกว่าเดิม เนื่องจากไม่ต้องแสดงตนต่อหน้าผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้น โดยอาศัยเครื่องมือ เชน่ E-Mail, Webboard, Chat, Newsgroup แสดงความคดิ เห็นไดอ้ ยา่ งอสิ ระ การพฒั นาคณุ ภาพผู้เรียนด้วยการเปล่ียนแปลงเชิงระบบ “I SMART STUDENT”

11 เชิงปริมาณ นักศึกษา กศน.ตำบลสระแก้ว จำนวน 50 คน โดยแยกเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 8 คน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 42 คน มีทักษะในการวางแผนการเรียนรู้ สามารถแก้ปัญหาและแสวงหาความรู้ ไดด้ ว้ ยตนเอง มที กั ษะในการคิด การทำงานเปน็ กลมุ่ การนำเสนอผลงาน การใช้แอพพลเิ คชน่ั ต่างๆท่ีเหมาะสม และเกิดภาวะการเป็นผ้นู ำและผตู้ ามทดี่ ี เชงิ คุณภาพ - ผเู้ รยี นบรรลุผลสำเร็จและมีความกา้ วหน้าในการเรียนรู้ตามหลักสตู รของสถานศึกษาจากพื้นฐานเดิม ในด้านความรู้ ความเข้าใจ ทักษะ กระบวนการต่างๆ รวมทั้งมีความก้าวหน้าในผลการทดสอบระดับชาติ และผลการทดสอบอื่นๆ - การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นทักษะกระบวนการคิด วิเคราะห์ คิดวิจารณญาณ และคิดแก้ปัญหา ทำให้ผู้เรียนมีความก้าวหน้าจากพื้นฐานเดิมในแต่ละภาคเรียนในด้านความรู้ความเข้าใจ และทักษะต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรม และตอ่ เนื่อง นักศกึ ษาจบการศึกษาตามแนวปฏิบัติการวัดและประเมินผล การเรียนรู้ตามที่หลักสูตรของสถานศึกษากำหนดโดยมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ตั้งแต่ 2.50 ขึ้นไป คิดเป็น รอ้ ยละ 100 อยูใ่ นระดับคณุ ภาพยอดเยย่ี ม การพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รียนดว้ ยการเปลี่ยนแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

12 การเผยแพร่ การไดร้ บั การยอมรับ รางวลั ทไี่ ดร้ ับ - มกี ารเผยแพรเ่ อกสารทาง Internet, E-mail, Social Media - กศน.ตำบลสระแก้ว ได้รับรางวัล กศน.ตำบลต้นแบบ “กศน. 5 ดี พรีเมี่ยม” ประจำปี 2563 เป็นต้นแบบในการพัฒนา กศน.ตำบล ท่ีมีประสิทธิภาพเป็นประโยชน์ต่อการจัดการศึกษานอกระบบและการ จัดการศึกษาตามอัธยาศัยในชุมชน สามารถนำรูปแบบการบริหารจดั การมาประยุกต์ใชใ้ ห้เกิดผลเชงิ ประจกั ษ์ ประชาชนเกิดการเรียนรู้และการศึกษาตลอดชีวิต เป็นต้นแบบให้กับ กศน.ตำบลทั้ง 110 ตำบล สังกัด สำนักงานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั จังหวัดสพุ รรณบุรี - กศน.ตำบลสระแก้ว ได้รับรางวัลการประเมนิ คัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5 ดี พรีเมี่ยม ระดับกลุ่ม ท่าจนี ถ่นิ แม่กลอง ประจำปงี บประมาณ 2563 - กศน.ตำบลสระแก้ว ได้รับรางวลั การประเมินคัดเลือกรางวัล กศน.ตำบลตน้ แบบ 5 ดี พรเี ม่ียม พลัส ในระดับจงั หวดั ประจำปี 2564 - กศน.ตำบลสระแก้ว ไดร้ ับรางวัลการประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลตน้ แบบ 5 ดี พรเี มย่ี ม พลสั ระดับ กลุ่มท่าจนี ถิน่ แมก่ ลอง ประจำปงี บประมาณ 2564 - นายเสริมสุข บุญนาค ครู กศน.ตำบลสระแก้ว ได้รับคัดเลือกให้เป็นครูดีเด่นในระดับจังหวัด สำนกั งานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยจังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี 2564 การพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นดว้ ยการเปลย่ี นแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

13 บทบรรณานุกรม จนั ทรานี สงวนนาม. (๒๕๔๕) ทฤษฎีแนวปฏบิ ตั ิการบรหิ ารสถานศกึ ษา. กรงุ เทพฯ : บคุ๊ พอยท์ ดอกจนั ทร์ คาํ มีรตั น์, บุญทนั ดอกไธสง, และ อมิ รอน มะลูลีม. (๒๕๕๒), กลยทุ ธ์ในการบรหิ ารของ บริษทั เอ็นอีซโี ทคิน อิเล็กทรอนกิ ส(์ ประเทศไทย) จํากดั . ค้นเมือ่ ๑๖ กนั ยายน ๒๕๕๓, จาก http://www.grad.yru.ac.th/download๔/๑๔๑.pdf ประมวล รุจนเสรี (๒๕๕๓) ปญั หาของสงั คมไทย. กรุงเทพฯ : เนติกลุ การพิมพ์ สาํ นักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลายสพฐ. “แนวทางจัดการเรยี นรูใ้ น ศตวรรษที่ ๒๑” [online]. แหลง่ ที่มา https://https://webs.rmutt.ac.th/assets/upload/files/๒๐๑๖/๐๙/๒๐๑๖๐๙๐๘๑๐ ๑๗๕๕ ๕๑๘๕๕.pdf/ [๒๕ มกราคม ๒๕๖๓ พิทยา ว่องกลุ และคณะ (๒๕๕๒), เครื่องมือทางวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ : ศูนย์สํานกั พิมพ์มหาวทิ ยาลัย ศรีนครินทรวโิ รฒ กระทรวงศึกษาธิการ. (๒๕๕๔), คุณธรรม จรยิ ธรรมของนักเรยี น กรงุ เทพฯ : วฒั นาพานชิ . โรงเรียนวดั ลาดกระจับ (๒๕๖๓), รายงานผลการประเมนิ ตนเอง ปีการศกึ ษา ๒๕๖๓. (อดั สําเนา) กจิ กรรมการ อบรมเชิงปฏบิ ตั ิการ Super Coach & Master Teachers โรงเรยี นนําร่องพน้ื ท่ีนวัตกรรม ศรีสะเกษ นวัตกรรมการจดั การเรยี นรเู้ ชงิ ระบบ ณ โรงเรยี นลาํ ปลายมาศพัฒนา จ.บรุ ีรัมย์ [online] แหลง่ ท่ีมา http://schoolnode๒๐๑๘.blogspot.com/๒๐๑๘/๐๒/about.html สมคดิ บางโม(๒๕๔๕) องค์การและการจดั การ สํานกั พิมพ์วิทยพัฒน์ กรงุ เทพฯ สมศกั ดิ์ สินธรุ ะเวชญ.์ (๒๕๔๒), มุ่งสคู่ ุณภาพ การศึกษา กรงุ เทพฯ วัฒนาพานิช.๒๕๔๒: ๑๘๘ - ๑๙. สํานกั งานเลขาธกิ ารสภาการศึกษา ส ๖๙๑ ผ. แผนการศึกษาแหง่ ชาติพ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙ กรุงเทพฯ : สาํ นกั งานเลขาธกิ ารสภาการศกึ ษา สาํ นักงานพฒั นาระบบบรหิ ารงานบุคคล “เสน้ ทางครูมืออาชีพสําหรบั ครู ผชู้ ว่ ย”. [online]. แหลง่ ที่มา https://www.slideshare.net/sstserC๓๓f ๕f/SS-๓๘๒๔๒๐๐๖ การพฒั นาคณุ ภาพผเู้ รยี นด้วยการเปลย่ี นแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

ภาคผนวก การพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นดว้ ยการเปล่ยี นแปลงเชิงระบบ “I SMART STUDENT”

ภาพกจิ กรรม หลักการการเปลยี่ นแปลงเชิงระบบ ปรากฏการณท์ างการศึกษาทเ่ี กดิ ข้นึ ไมว่ ่าจะเป็นคุณภาพของผู้เรียน คุณภาพครู คณุ ภาพ กศน.ตำบล แท้จริงเป็นเพราะ มีบางอยา่ งขับเคลอ่ื นอยู่เบื้องหลัง เชน่ แบบแผนพฤติกรรมของผทู้ ี่เกี่ยวขอ้ ง โครงสรา้ ง หรอื ระบบทส่ี ่งผลให้เกิดแบบแผนพฤติกรรมน้ัน มาจากโลกทัศนแ์ ละความเชอื่ (Mindset) เปน็ ส่ิงขับเคล่ือนทําให้เกดิ ปรากฏการณ์และความสำเรจ็ การพัฒนาคุณภาพผเู้ รยี นด้วยการเปล่ียนแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

ภาพกจิ กรรม การจดั กจิ กรรมการเรียนการสอนทีเ่ นน้ ทกั ษะกระบวนการคิด วเิ คราะห์ คดิ วจิ ารณญาณ และคดิ แก้ปญั หา ทำใหผ้ ูเ้ รยี นมีความก้าวหนา้ จากพื้นฐานเดิมในแต่ละภาคเรยี น ในดา้ นความรู้ความเขา้ ใจ และทักษะต่างๆ อย่างเปน็ รูปธรรม และตอ่ เน่ือง นกั ศึกษาจบการศึกษาตามแนวปฏิบัตกิ ารวดั และประเมินผลการเรียนร้ตู ามทหี่ ลกั สูตร ที่สถานศึกษากำหนด โดยมีผลการเรยี นเฉลยี่ สะสมต้ังแต่ 2.50 ขน้ึ ไป คดิ เป็น ร้อยละ 100 การพฒั นาคณุ ภาพผ้เู รยี นด้วยการเปล่ยี นแปลงเชิงระบบ “I SMART STUDENT”

ภาพกจิ กรรม การจัดการเรยี นรแู้ บบจติ ตปญั ญาศึกษา (Contemplative Education) ใชแ้ นวคดิ จิตตปัญญาศกึ ษา เปน็ กระบวนการเรียนรู้ทช่ี ว่ ยให้บคุ คลร้จู ักตัวเอง รจู้ ักความดี ความงาม ความเข้าใจธรรมชาติ เข้าใจความจริงของชีวติ มสี ติ รอบคอบ รจู้ กั ใครค่ รวญ เพื่อการพฒั นาจติ ใจและปัญญา การพัฒนาคุณภาพผเู้ รียนด้วยการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบ “I SMART STUDENT”

การพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นด้วยการเปล่ยี นแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

รอ้ ยละของจำนวนผู้เรียนทมี่ ผี ลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนเฉลยี่ 2.00 ขน้ึ ไปในรายวชิ าบงั คบั ภาคเรยี นท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2564 กศน.ตำบลสระแกว้ ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ จำนวนผู้เรยี นที่ ที่ รายวชิ า จำนวนผู้เรยี น มผี ลสัมฤทธท์ิ าง คดิ เปน็ หมายเหตุ ทล่ี งทะเบยี น การเรยี นเฉลย่ี รอ้ ยละ 2.00 ขนึ้ ไป 1 วิชาทกั ษะการพัฒนาอาชีพ (อช21002) 7 7 100 2 วิชาสงั คมศกึ ษา (สค21001) 8 8 100 3 วชิ าชอ่ งทางการพฒั นาอาชพี (อช21001) 7 7 100 4 วิชาเศรษฐกิจพอเพียง (ทช21001) 7 7 100 5 วชิ าภาษาองั กฤษในชวี ิตประจำวนั (พต21001) 1 -- รวมจำนวนผเู้ รยี นทม่ี ผี ลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นเฉลย่ี 30 29 96.66 ในรายวชิ าบงั คบั ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนปลาย ที่ รายวชิ า จำนวนผเู้ รยี น จำนวนผูเ้ รยี น คดิ เปน็ หมายเหตุ ทล่ี งทะเบยี น ที่มผี ลสมั ฤทธ์ิ รอ้ ยละ 1 วิชาสังคมศึกษา (สค31001) ทางการเรยี น 2 วชิ าศิลปศกึ ษา (ทช31003) 42 เฉลย่ี 2.00 97.61 3 วชิ าศาสนาและหนา้ ท่ีพลเมือง (สค31002) 42 97.61 4 วิชาสุขศึกษา พลศกึ ษา (ทช31002) 42 ข้ึนไป 97.61 42 41 97.61 จำนวนผเู้ รยี นท่มี ผี ลสมั ฤทธทิ์ างการเรยี นเฉลยี่ 41 ในรายวชิ าบงั คบั 168 41 97.61 41 164 รวมร้อยละของจำนวนผ้เู รยี นทม่ี ผี ลสมั ฤทธใ์ิ นรายวชิ าบงั คับ = 96.66 + 97.61 = 97.13% 2 การพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นดว้ ยการเปล่ยี นแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”

การพฒั นาคณุ ภาพผู้เรยี นด้วยการเปล่ยี นแปลงเชงิ ระบบ “I SMART STUDENT”


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook