Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ความหมายของคอมพิวเตอร์ 20729-20732

ความหมายของคอมพิวเตอร์ 20729-20732

Published by Natthaphat Thongphang, 2022-11-17 01:53:21

Description: E-Book นี้เป้นส่วนหนึ่งของวิชาวิทยาคำนวนและมัลติมีเดียเสนอ
ด.ช.เจตนิพัทธ์ แย้มขยาย และ ด.ช.ณัฐภัทร ทองแพง

Search

Read the Text Version

อบี คุ เร่อื ง ความหมายของคอม จัดทาํ โดย ด.ช.เจตนิพัทธ แยม ขยาย 20729 ม.2/7 ด.ช.ณัฐภทั ร ทองแพง 20732 ม.2/7


คอมพวิ เตอร คอื เคร่ืองคํานวณในรูปของอปุ กรณอิเลก็ ทรอนกิ ส ทส่ี ามารถรับขอ มลู และคําสัง่ ผาน อปุ กรณรับขอมลู แลวนําขอมลู และคาํ สั่งนั้นไปประมวลผลดว ยหนว ยประมวลผลเพอ่ื ใหไ ดผ ลลัพธท ี่ ตองการและแสดงผลผานอุปกรณแสดงผล ตลอดจนสามารถบันทกึ รายการตางๆไวเ พื่อใชงานไดดวย อุปกรณบ ันทกึ ขอ มูลสํารอง


คณุ ลักษณะเดน ของคอมพวิ เตอรและความสามรถ ของเครอ่ื งคอมพิวเตอร คอื 1).ความจํา (Storage) 2).ความเรว็ (Speed) 3).การปฏิบตั ิงานอตั โนมตั ิ (Self Acting) 4).ความนาเชอื่ ถอื (Sure) 5).การปฏิบตั ิงานอัตโนมัติ (Self Acting) ความจํา (Storage) เปน ความสามารถในการเกบ็ ขอมลู จํานวนมาก และเปน ระยะเวลานาน ซง่ึ ถอื ไดว า เปน \"หวั ใจ\" ของการทํางานแบบ อตั โนมตั ขิ องเครอื่ งคอมพวิ เตอร แบง ได 2 ระบบคือ หนว ยความจาํ หลัก (Primary Storage) หนว ยความจํารอง (Secondary Storage)


การปฏบิ ตั ิงานอัตโนมัติ (Self Acting) เปน ความสามารถของเครื่องคอมพิวเตอร ในการประมวลผลขอมลู ตามลาํ ดบั คาํ สง่ั ไดอยา งถกู ตอง และตอ เนื่อง โดยอตั โนมตั ิ ตามคาํ ส่ังและข้ันตอนท่ีนักคอมพิวเตอร (มนุษย) ไดก าํ หนดไว ความนา เช่ือถอื (Sure) เปนความสามารถในการประมวลผลที่สงผลใหเ กิดผลลัพธที่ถกู ตอ ง โดยนบั ได วา เปนสงิ่ สําคญั ทส่ี ดุ ในการทาํ งานของเครอ่ื งคอมพวิ เตอร โดยความสามารถน้เี กย่ี วขอ งกบั โปรแกรมคําส่งั และขอ มูล ท่ีนกั คอมพิวเตอรไ ดก ําหนดใหกบั เครอื่ งคอมพิวเตอร


องคประกอบของระบบคอมพิวเตอรประกอบดวยสวนสําคัญ 5 สวนดว ยกนั คอื 1. ฮารดแวร (Hardware) หมายถงึ สง่ิ ท่ีมองเหน็ และจับตองสมั ผสั ไดท ั้งหมดทเี่ กยี่ วขอ งกบั คอมพิวเตอร ไมวา จะเปน ตัวเครอื่ งคอมพิวเตอร (Case) เมนบอรด (Mainboard) และอุปกรณตอพว งรอบขาง (Peripheral) ท่เี ก่ยี วของ เชน ฮารดดสิ ก แปน พมิ พ เมา ส หนวยประมวลผลกลาง จอภาพ เครอื่ งพิมพ และอุปกรณอ ืน่ ๆ ฮารดแวรจะไมสามารถทํางานดวยตัวเองเดีย่ ว ๆ ได จะตองนาํ มาตอเชือ่ มเพ่ือทาํ งาน รวมกนั เปนระบบที่เรยี กวา \"ระบบคอมพิวเตอร (Computer System)\" ที่มีโครงสรา งของระบบจะทาํ งานตามโปรแกรมหรอื ซอฟตแ วรท่ีเขยี นขึ้น


2.ซอฟตแ วร (Software) หมายถงึ โปรแกรม (Program) หรือชดุ คําส่ังที่ควบคมุ ใหเ ครื่อง คอมพวิ เตอรท าํ งานใหไดผ ลลัพธต ามที่ตองการ ซ่งึ คอมพวิ เตอรฮ ารด แวรท ่ีประกอบออกมาจาก โรงงานจะยงั ไมส ามารถทาํ งานไดใ นทันที ตองมซี อฟตแ วรซ งึ่ เปนโปรแกรมหรือชดุ คาํ ส่งั ทส่ี ั่งให ฮารดแวรทาํ งานตามตอ งการได โดยโปรแกรมหรอื ชดุ คําสง่ั นนั้ จะเขียนจากภาษาตาง ๆ ทม่ี นุษย สรางข้ึน เรยี กวา ภาษาคอมพวิ เตอร (Programming Language) ภาษาใดภาษาหนงึ่ และมี โปรแกรมเมอร (Programmer) หรือนกั เขียนโปรแกรมเปนผูใชภ าษาคอมพิวเตอรเหลาน้ัน เขยี นซอฟตแ วรแบบตาง ๆ ขนึ้ มา ซอฟตแ วร สามารถแบงออกเปน


2 ประเภทใหญ ๆ คือ 1) ซอฟตแ วรระบบ (System Software) เปนซอฟตแวรทที่ าํ หนาท่ีจัดการและ ควบคุม ทรพั ยากรตาง ๆ ของคอมพวิ เตอร และอาํ นวยความสะดวกดา นเครื่องมอื สําหรับการทํางาน พื้นฐานตา ง ๆ ตงั้ แตผูใชเรมิ่ เปด เคร่อื งคอมพวิ เตอร การทาํ งานจะเปนไปตามชดุ คาํ สง่ั ท่เี ขยี นขนึ้ ตลอดจน ควบคมุ การส่อื สารขอ มูลในระบบเครอื ขายคอมพวิ เตอร 2) ซอฟตแวรป ระยุกต (Application Software) หมายถึง ซอฟตแ วรท สี่ รางหรอื พฒั นาขนึ้ เพื่อใชงานดา นใดดา นหนึ่งโดยเฉพาะตามที่ผูใชตองการ เชน งานดานการจดั ทําเอกสาร การทําบญั ชี การจัดเก็บขอมูลขาวสาร ตลอดจนงานดา นอื่น ๆ ตามแตผูใ ช ตอ งการ


3. ขอมลู /สารสนเทศ (Data/Information) คือ ขอมลู ตางๆ ทเี่ รานํามาใหคอมพิวเตอรทาํ การประมวลผลคํานวณ หรอื กระทาํ การอยา งใดอยางหนึ่งใหไดม าเปนผลลพั ธท เี่ รา ตองการ ยกตวั อยา งเชน ขอมลู บุคลากรเก่ียวกับรายละเอียดประวัตสิ วนตวั ประวัติการ ศึกษาหรอื ประวัติการทาํ งาน ซึ่งอาจนํามาจําแนกเปน รายงานตางๆ เกี่ยวกบั บุคลากรใน หนวยงานได หรอื ขอมูลเกย่ี วกับตวั เลขมาตรๆ ไฟฟาของบา นแตล ะหลงั กใ็ ชส ําหรบั คาํ นวณเปน ปริมาณไฟฟา ที่ใชใ นแตละเดอื น แลว คิดเปนเงิน ทจ่ี ะตอ งชาํ ระใหก บั การ ไฟฟา ฯ


4. บคุ คลากร (Peopleware) คอื เจาหนา ท่ปี ฏิบตั งิ านตางๆ และผูใชเ คร่อื งคอมพวิ เตอร ในหนวยงานนั้นๆ บุคลากรดา นคอมพิวเตอรน ้ัน มีความสําคญั มาก เพราะการใชเ คร่อื ง คอมพิวเตอรทาํ งานตางๆ นน้ั จะตองมีการจดั เตรียมเปล่ยี นระบบ จัดเตรยี มโปรแกรม ดาํ เนนิ การตา งๆ หลายอยาง ซ่ึงไมสามารถทําดวยตัวเองได ถา หากไมใ ชผูท่ีรเู รอ่ื ง คอมพวิ เตอรม ากนัก เราจงึ ถอื วาบุคลากร เปนสวนประกอบท่สี าํ คัญของ ระบบ คอมพิวเตอรด ว ย ซ่ึงสามารถสรปุ เปนประเภทใหญ ๆ ไดดงั น้ี - เจาหนาทป่ี ฏิบัตกิ าร (Operator) - บุคลากรท่ีเก่ยี วขอ งกับระบบ (System) - ผูจ ดั การศนู ยประมวลผล คอมพวิ เตอร (Electronic Data Processing Manager) - ผใู ชคอมพวิ เตอร (Computer user)


5. กระบวนการทาํ งาน (Documentation/Procedure) เปน ขั้นตอนการทํางานเพอ่ื ให ได ผลลพั ธหรือขอ สนเทศจากคอมพิวเตอร ในการทาํ งานกบั คอมพวิ เตอรจ าํ เปน ทจ่ี ะ ตอ งใหผ ูใชเ ขาใจข้นั ตอนการทาํ งาน ตอ งมรี ะเบียบปฏบิ ตั ิใหเปน แบบเดยี วกนั มีการจัด ทําคมู ือการใชคอมพิวเตอรใหทกุ คนเรียนรแู ละใชอ างอิงไดนอกจากนนั้ เมื่อการใช มาตรฐาน ชวยใหการประสานงาน ระหวา งหนวยงานยอยๆ ราบรนื่ การจดั ซ้อื จัดหา ตลอดจนการบาํ รงุ รกั ษาเครือ่ งคอมพิวเตอร และซอฟตแ วรก็จะงา ยขนึ้ เพราะทุกหนวย งานใชม าตรฐานเดียวกนั


ประเภทของเครอ่ื งคอมพวิ เตอรจําแนกตามขนาดและความสามารถของเครอ่ื ง คอมพวิ เตอร ได 5 ประเภท ดงั น้ี ซเู ปอรค อมพิวเตอร (Super Computer) เมนเฟรมคอมพิวเตอร (Mainframe Computer) มินิคอมพวิ เตอร (Minicomputer) ไมโครคอมพวิ เตอร (Microcomputer) คอมพิวเตอรม อื ถอื (Handheld Computer)


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook