Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Episode2 - Creating the Drone Base

Episode2 - Creating the Drone Base

Published by 542_3D, 2021-01-23 13:45:08

Description: Episode2 - Creating the Drone Base

Keywords: Drone,Fusion 360,Autodesk

Search

Read the Text Version

คำนำ เอกสารประกอบการเรยี นรชู ุดนจ้ี ัดทำขึน้ เพอื่ ใชใ นการจัดกจิ กรรมการเรียนรู รายวิชาการออกแบบผลิตภณั ฑ สำหรับงานพมิ พ 3 มติ ิ โรงเรียนกลั ยาณวัตร สำนักงานเขตพื้นทีก่ ารศกึ ษามัธยมศกึ ษา เขต 25 เอกสารประกอบการเรียนรูชดุ นี้มีวัตถปึ ระสงคเพอ่ื ใหน ักเรยี นไดศกึ ษาไดด ว ยตัวเอง ผจู ัดทำหวงั วาเอกสาร ประกอบการเรยี นรชู ดุ นี้ จะเปนประโยชนกบั ครผู สู อนและนักเรียนในการจัดกจิ กรรมการเรียนรูส ำหรบั กลุมสาระการ เรยี นรกู ารงานอาชพี และเทคโนโลยี ซึง่ สอดคลองกบั การปฏิรปู การศกึ ษาของไทย ทม่ี งุ เนน ใหน ักเรยี นมีความสมบรู ณท ั้ง ดานสตปิ ญญาความรู คุณธรรม จริยธรรม อำนาจ พรหมใจรักษStep 2: Creating the Drone Base 1) เร่มิ จากการคลิกเลอื กที่โฟลเดอร Skecthes(1)จากนัน้ คลิก Create Skecth(2) เม่ือปรากฏแกน 3 มิติใหคลกิ เลอื กแกน XYหรือ ดา นTop View (3)นัน่ เอง 2) ปรบั ตำแหนง และมมุ มองทหี่ นาจอดว ยการใชเ มา สคลิก ท่ตี ัวควบคุมมมุ มองของโปรแกรม(1) ใหค ลกิ ทม่ี มุ องดา ย TOP(2) จะมำใหโ ปรแกรมแสดงมมุ องแบบ 3 มิติของดา นบน(3) 3) จากนัน้ ใชเมาสคลกิ ที่คำสง่ั Create Skect(1) จากนนั้ ไป ทเ่ี มนู CREATE(2) > Rectangle(3) >Center Rectangle(4) 4) จากนนั้ ใชเ มาสค ลกิ ทจ่ี ดุ Origin(1) แลวแดร็กสเ มาสเ พ่อื สรางรปู สเ่ี หลยี่ ม กรอกขนาดดา นแรก 47 มม.(2) จากน้ันกดปมุ Tabทีแ่ ปน พมิ พก รอกขนาด 47 มม.(3) แลว กด Enter จะไดร ูปสี่เหลย่ี มจตั ุรสั ดังภาพ(4) จากนนั้ คลิด FINISH SKECTH(5) 4) จากนั้นปรบั มมุ มองเปน แบบ 3 มติ ิ ใชเ มา สคลกิ ทเ่ี มนู MODIFY(1) > Move/Copy(2)

5) ใชเ มาสค ลิกเพอื่ ปดการแสดงของ Skecth1(1) ทห่ี นาตาง MOVE /COPY ในสวน Move Object เลอื กแบบ Bodies(2) จากนัน้ ในสวน Selection จะ แสดงปายแถบสี(3) แสดงคำสงั่ Selected เพอ่ื ใหค ลิกเลือกวตั ถุ ในสว นของ Move Type ใชเ มาสค ลกิ เลอื กแบบ Point to Point(4) แลวคลกิ เลือกทอ มอเตอร(5) 6) หลังจากนน้ั คลกิ ปาย Select(1)ในสว น ของ Origin Point จากนัน้ คลิกท่ีจุด Origin(2) 7) คลิกท่ปี า ยSelected(1)ในสวนของ Target Point แลว ใชเมาส คลกิ ทตี่ ำแหนง ที่ตองการจะทำใหโ มเดลยายไปทันท(ี 2) คลกิ OK(3) 8) ขัน้ ตอนตอไปเปนกาเพม่ิ จำนวนดว นการไปทเ่ี มนู Create(1) > Pattern (2)>Circular Pattern(3)

9) เม่อื ปราฏหนา ตาง CIRCULAR PATTERN ในสวนของ Type ใหเ ลอื กเปน แบบ Bodies(1) จากน้นั ไปคลกิ ทโ่ี มเดล(2) ถัดมาในสวนของ AXIS ใหค ลิกทปี่ าย Slectes\\d(3) จะปรากฏแกน 3 มิตขิ นึ้ มาใหค ลิกแกน แนวตง้ั ของโมเดล(4) จากนั้นเตมิ จำนวนของโมเดลที่ ตอ งการสรางเพม่ิ (5) แลว คลกิ OK 10) จากนนั้ คลิกเลอื กโฟลเดอร Skecthes (1) กอ นทจี่ ะคลิกCreate Skecth (2) เพ่อื วาด โครงสรา งใหม เม่ือปรากฏมุมมองใหค ลกิ เลอื ก มุมมองดา น TOP(3) 11)จากนนั้ คลกิ เลือกคำสงั่ Line (1)เพื่อใชเคร่ืองมอื เสน ลากเสน โดยเร่ิมจากการคลกิ ทจ่ี ดุ Origin (2) เร่มิ ตนลากเมาสต รง ไปตามแกน(3) กำหนดระยะหา ง 19 มม.(4) แลว Enter จะได เสน ตรงแนวนอนขึ้นมา 12) จากนัน้ ไปท่เี มนู CREATE(1) >Project Include(2) > Project(3)

13) เมอื่ ปรากฏหนาตาง PPROJECT(1) หลงั จากน้ันใชเ มา ส คลกิ ที่ขอบทอ มอเตอรตัวบน(1)แลวคลกิ ทช่ี อบทอ มอเตอรต วั ลา ง(2) จากนน้ั ในสวนของ Geometry จะแสดงผล 2 Selected(3) แลว คลกิ OK(4) 14) จากน้นั กลบั ไปทเ่ี มนู CREATE(1) > Arc (2)> Piont Arc(3) 15) จากนนั้ ใชเ มา สค ลกิ เร่ิมตนดวยการเลือกตรงกลางของทอดาน บน(1) จากน้ันเลอื กคลิกตรงกลาง ของทอดานลา ง(2) จดุ ทสี่ ามใหค ลกิ ที่ ปลายเสนตรง(3)ที่ลากกอ นหนา นจี้ ะทำใหเ กดิ เสน โคง ดงั ภาพแลว Enter 16) ใชเมาสคลิกเสนตรง(4)ทสี่ รา งไว เพอ่ื ต้งั ระยะ หางของเสนโคงกบั จุกศนู ยกลางแลวสะกด Delete เพอ่ื ลบเสน ออกไป(5) 17) ใชเมา สค ลกิ ที่ OFFSET (1) .ใชเมาสค ลิกเลือกเสนโคง (2) ท่ที ำให เกิดเสนโคง ขึน้ มาอกี 1 เสน (3) หนาตา งในสว นของ Offset Position เปน 0.75 มม.(4) จากนน้ั คลิก OK(4).จะทำใหเกดิ เสน โคงสองเสน ที่หา งกนั 0.75 มม

18) การเพ่ิมเสน ทีส่ องดส นการใชเมาส คลิกที่ OFFSET (1) .ใชเมา สคลกิ เลือกเสน โคง ตน แบบ(2)หนา ตา งในสวนของ Offset Position เปน -0.75 มม(3) จะทท่ี ำใหเกิด เสน โคงขึ้นมาอกี 1 เสนดานซา ยมอื (4) จากนน้ั คลกิ OK(5).จะทำใหเ กิดเสนโคง เสนที่ 3 รวมกนั มี ระยะ1.5 มม. จากน้นั คลิก FINISH SKECTH เพือ่ สิ้นสุดขั้นตอนในสว นนี้ 19) ไปทคี่ ำส่ัง Extrude(1) ใชเมาสค ลกิ เลือกเสน โคงทเ่ี พ่งิ สรา งเสรจ็ เสน แรกและเสน ทส่ี อง(2) จากนนั้ ทหี่ นา ตาง EXTRUDEในสว นของ Profile ทปี่ ายแสดงแถบสีและขอความ 2 Selected (3) ที่ Operation ใหเลือกแบบ New Body(5) แลว คลกิ OK 20) ทำการเพม่ิ จำนวนดว ยการ คลิกท่เี มนู CREATE(1) > Pattern(2) > Circular Pattern(3) 21) เม่อื ปรากฏหนา ตาง CIRCULAR PATTERN ในสว นของ Type ใหเ ลอื กเปน แบบ Bodies(1) ใชเ มา สค ลกิ ทส่ี วนโคง ท่เี พิ่งสรางขนั้ มา(2) จากน้ันท่ขี อง Axis ใชเ มาสคลิกท่ีแถบ Slected จะ ปรากฏแกน 3 มิตขิ ้ึนมาใหคลกิ เลือกทีแ่ กนแนวตั้ง(4) ในสวนของ Quality ใหระบตุ วั เลขเปน 4(5) จะทำให เกดิ ชิน้ สวนเชื่อมตอฐานของมอรเ ตอรท ัง้ 4 ชิ้นเขา ดวยกนั แลวคลิก OK

22) สดุ ทา ยเขาสกู ารรวมช้ินสว นตา งๆ ของ Chassis เปนชนิ้ เดยี วกนั ดวยการไปที่ เมนู Modify(1) > Combine(2) 23) เม่ือปรากฏหนาตาง COMBINE ใหใ ชเ มา สค ลกิ เลือกทอ ท้งั 4(1) และแทง โคง ทงั้ 4 อนั (2) ในสวนของ Tool Bodies จะแดงแถบสที ีป่ า ยพรอมขอความ 7 Selec -ted(3) ในสวนของ Bodies จะแสดงแถบสจี ากการลูกเลอื กทง้ั หมด (4) ในสวนของ Operation ใหเลือกรูปแบบ Jion(5) แลว คลิก OK 24) หลังจากนั้นจะได Chesis เปน ชน้ิ เดยี วในสว นของ Bodies จากทง้ั หมดรวมาเปน Body 1


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook