Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ฮาร์ดแวร์ หน่วยรับเข้า 2 20114-20126

ฮาร์ดแวร์ หน่วยรับเข้า 2 20114-20126

Published by Phuthanakorn Aunmankit, 2022-11-16 07:57:45

Description: ฮาร์ดแวร์ หน่วยรับเข้า 2 20114-20126

Search

Read the Text Version

E-BOOK เร่อื ง… ฮาร์ดแวร์ หน่วยรับเข้า 2 โดย:เดก็ ชายภูธนากร อนุ หมั่นกิจ 20114 เด็กหญิงกติ ตยิ า หงษา 20126


สารบัญ หน้ า ฮารด์ แวร์ 3 หน่ วยรบั เข้า 4 คียบ์ อรด์ 5-9 เมาส์ 10 กลอ้ งดจิ ิตอล 11 สแกนเนอร์ 12 เครอื่ งอา่ นรหัสโอซอี าร์ 13 จอสั มผสั 14 อุปกรณ์สําหรบั เกม 15 ไมโครโฟน 16


ฮารด์ แวร์ ( HARDWARE ) เป็นอุปกรณ์ทีใ่ ชใ้ นการนํ าเข้า ประมวลผล บันทกึ แสดง ผลขอ้ มูล และเชอื่ มโยงคอมพิวเตอรเ์ ป็นเครอื ขา่ ย


หน่ วยรบั เข้า เป็นอุปกรณ์ท่ีทาํ หน้ าทรี่ บั ขอ้ มลู เข้าส่คู อมพิวเตอร์ โดยจะแปลง ขอ้ มูลนํ าแขา้ ไปเป็นสัญญาณที่คอมพิวเตอรส์ ามารถเข้าใจได้


1. คีย์บอรด์ ( KEYBOARD ทาํ หน้ าทีร่ บั ข้อมลู ในลักษณะการป้อนข้อมลู เข้าส่คู อมพิวเตอร์ มี ลกั ษณะคลา้ ยแป้นพิมพ์ของเครอ่ื งพิมพ์ดีด จดั เป็นฮารด์ แวรห์ ลัก สําหรบั รบั ข้อมูลที่คอมพิวเตอรท์ กุ เครอ่ื งตอ้ งมี โดยการสั่งงานหรอื ส่ง ขอ้ มูลคําสั่งผา่ นเเป้นตา่ งๆ บนแป้นพิมพ์


คียบ์ อรด์ ปุ่มยาง ( RUBBER DOME KEYBOARD ) คีย์บอรด์ ป่มุ ยางนั้ นมาจากหลกั การทํางานของคียบ์ อรด์ ประเภทน้ี ท่ี ใชป้ ุ่มยางเล็กๆใต้ปุ่มแตล่ ะปุ่มเปิดปิดวงจรไฟฟ้าในตวั เมื่อทา่ นกดป่มุ คีย์บอรด์ ลงไปตวั เชอ่ื มวงจรใตป้ ่มุ ก็จะถกู กดจนยบุ ลงไปเชอื่ มแผงวงจรให้ ครบวงจรกอ่ นปุ่มยางจะเด้งตวั กลับข้นึ มาตาม


คีย์บอรด์ กลไก ( MECHANICAL KEYBOARD ) แต่ละปุ่มกดจะมีกลไกของสปรงิ ในการลดปุ่มน้ อยเหนื อขวั้ ไฟฟ้า ขา้ งในสวติ ซ์ เมอื่ ผใู้ ชก้ ดป่มุ ลงไปขวั้ ไฟฟ้าจะครบวงจร แลว้ ส่งค่าป่มุ คําสั่งทีร่ บั มาตอ่ ไปยังคอมพิวเตอร์ รองรบั การรบั คําสั่งทเ่ี กดิ ข้ึนพรอ้ ม ๆกัน หรอื แมก้ ระทงั่ เกิดข้นึ ติดตอ่ กันอยา่ งต่อเน่ื องจากการรวั ปุ่มกด เดิมซาๆกนั กส็ ามารถตอบสนองต่อคําสั่งไดอ้ ย่างแมน่ ยํา


คีย์บอรด์ แบบขนาดเต็ม ( FULL-SIZED KEYBOARD ) คีย์บอรด์ ขนาดเต็มเหมาะกับผใู้ ชง้ านทวั่ ไปที่ยงั ไม่รูว้ ่าต้องการจะ ทาํ อะไรเป็นพิเศษกับคีย์บอรด์ เพราะคียบ์ อรด์ ชนิ ดนี้ จะมีทกุ ปุ่มอย่คู รบ เครอ่ื งทําให้สามารถเลอื กใชง้ านไดต้ ามใจนั่ นเอง


คีย์บอรด์ ไรป้ ่มุ ตัวเลข ( TEN-KEY-LESS KEYBOARD-TKL ) คียบ์ อรด์ ประเภทน้ี ไมม่ ปี ่มุ ตัวเลขแยกออกมา และด้วยขนาดทเ่ี ล็กกว่าคีย์บอรด์ ประเภทเต็มจึงทาํ ให้คีย์บอรด์ ชนิ ดน้ี ถูกเรยี กอกี ชอื่ วา่ 80% KEYBOARD คีย์บอรด์ ประเภทน้ี เป็นท่ถี ูกใจของ GAMER และคนทํางานหลายๆคน เนื่ องจากขนาดท่เี ลก็ ลง ทําให้มพี ้ืนทเ่ี ลอื กวางเมาส์กว้างข้นึ และไม่ตอ้ งปวดแขนจากการฉีกวงแขนกว้าง นอกจากน้ี พ้ืนท่บี นโตะ๊ ทํางานทีก่ วา้ งข้นึ ยังเพ่ิมพ้ืนทว่ี างของสําคัญหรอื วางของตกแต่ง ไดน้ ั่ นเอง


2. เมาส์ ( MOUSE ) ทําหน้ าทร่ี บั คําสั่งจากผใู้ ชเ้ พื่อสั่งงานคอมพิวเตอรด์ ว้ ยการชแ้ี ละเลอื กคําสั่งตา่ งๆ บนจอภาพหรอื มอนิ เตอรผ์ า่ นตัวชห้ี รอื เมาส์พอยต์เตอร์ ด้วยการคลิก คลกิ ขวา และดบั เบลิ คลกิ คําสั่งท่ตี ้องการ จึงจักเป็นฮารด์ แวรส์ ําคัญอกี ชน้ิ หน่ึ งในการรบั ขอ้ มลู


3. กลอ้ งดจิ ิตอล ( DIGITAL CAMERA ) สามารถรบั ขอ้ มูลไดท้ งั้ รูปแบบภาพน่ิ ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง โดยปกติ จะมีการบันทกึ ขอ้ มูลภายในกลอ้ งดจิ ีตอลไวท้ ี่หน่ วยบนั ทกึ ขอ้ มูลของกลอ้ ง ( MEMORY CARD ) เมือ่ ผใู้ ชต้ ้องการรบั ข้อมลู จากกล้องกเ็ พียงเชอ่ื มต่อกลอ้ ง ดิจติ อลโดยผา่ นสายสัญญาณ คอมพิวเตอรก์ ็จะอา่ นค่าในหน่ วยบนั ทกึ ข้อมลู ของ กล้อง ซง่ึ ผใู็ ชส้ ามาร๔นํ าข้อมูลทีไ่ ด้จากกล้องไปทาํ งานบนโปรแกรมท่อี ย่ใู น คอมพิวเตอรไ์ ด้ทนั ที หรอื อาจบันทกึ ข้อมลู ลงในคอมพิวเตอรก์ ่อนก็ได้


4. สแกนเนอร์ ( SCANNER ) เป็นฮารด์ แวรท์ ใ่ี ชส้ ําหรบั รบั ข้อมูลต่างๆ เชน่ รูปถ่าย ภาพวาด ขอ้ ความ สัญลกั ษณ์ ให้อยใู่ นรูปแบบของไฟลภ์ าพ


5. เครอ่ื งอ่านรหัสโอซอี าร์ ( OPTICAL CHARACTER READER ) มีหลกั การทาํ งานด้วยการอา่ นขอ้ มูลจากแสงในลักษณะพาดขวาง แลว้ เปลย่ี นรหัสให้เป็นสัญญาณหรอื ขอ้ มูลดจิ ติ อล ชว่ ยลดความผดิ พลาดในการก รอกขอ้ มลู และชว่ ยให้การทาํ งานรวดเรว็ ย่ิงข้ึน โดยอ่านรหัสโอซอี ารท์ น่ี ิ ยมใชใ้ น ปัจจุบันได้แก่ เครอ่ื งอ่านรหัสแทง่ หรอื เครอื่ งอ่านบารโ์ ค้ด ( BARCODE READER ) ท่ใี ชใ้ นห้างสรรพสินค้า


6. จอสัมผสั ( TOUCH SCREEN ) เป็นทงั้ หน่ วยรบั เขา้ และหน่ วยส่งออก โดยเมือ่ สัมผสั บรเิ วณหน้ าจอจะ เป็นการรบั ตําแหน่ งและรูปแบบการลากน้ิ วไปประมวลผล จัดเป็นขัน้ ตอนท่เี ป็น หน้ าท่ขี องหน่ วยรบั เขา้ และเม่ือประมวลผลแลว้ จะนํ าขอ้ มลู มาแสดงบนหน้ าจอ จดั เป็นขนั้ ตอนท่เี ป็นหน้ าทข่ี องหน่ วยส่งออก


7. อุปกรณ์สําหรบั เกม เม่อื เพ่ิมความสะดวกในการควบคุมเกม จงึ มกี ารผลติ อุปกรณ์การเล่นเกม ( GAME CONTROLLER ) ทาํ ให้สามารถควบคุมการดําเนิ นการต่างๆ เชน่ ทศิ ทาง ลกั ษณะการเคล่ือนไหว


8. ไมโครโฟน ( MICROPHONE ) เป็นอุปกรณ์สําหรบั รบั ขอ้ มูลท่เี ป็นคลน่ื เสียงแล้วแปลงเป็นสัญญาณ ANALOG SIGNAL


บรรณานุกรม ขอมูลจาก : https://sites.google.com/site/computerbcyschool/home/com_m_1/hard ware/input-unit


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook