Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore book พระราชา

book พระราชา

Published by สุรศักดิ์ สมภูงา, 2019-04-25 00:15:13

Description: book พระราชา

Search

Read the Text Version

หนังสอื ชุดส�ำ หรบั เย�วชน : หนังสือสื่อประสมเฉลิมพระเกยี รติ เลม่ ที่ ๕ เมฆน้อยของพระราชา คณะกรรมก�รฝ่�ยประมวลเอกส�รและจดหม�ยเหตุ ในคณะกรรมก�รอ�ำ นวยก�รจดั ง�นเฉลมิ พระเกยี รติพระบ�ทสมเดจ็ พระเจ้�อยู่หวั เนือ่ งในโอก�สพระร�ชพิธีมห�มงคลเฉลิมพระชนมพรรษ� ๗ รอบ ๕ ธนั ว�คม ๒๕๕๔

เครื่องบนิ บนิ บนิ ๔

บินไปในท้องฟ�้ ๕

โปรยฝ่นุ ข�ว ฟ้งุ กระจ�ย ๖

กระจ�ย กระจ�ยออกม� ข�วพร�วต� ว�ววับ ๗

ประเดยี๋ วเดยี ว พลนั กล�ยกลับ เปน็ เมฆน้อย ๘

ลอยวบิ วบั วบิ วับ ฟูฟ่องไป ๙

สกั ครใู่ หญ่ เมฆเปล่ยี นไป ๑๐

เป็นเรือใบ ก�ำ ลังแล่นม� ๑๑

แล้วเปลี่ยนเปน็ รูป เครอื่ งดนตรี ๑๒

ของพระร�ช� ๑๓

ลอยตำ่�ลงม� ๑๔

เปลย่ี นเป็นรปู กงั หันชยั พัฒน� ของในหลวง ๑๕

เมฆตกเป็นฝนลงม� เกิดนำ�้ ท�่ อดุ มสมบรู ณท์ ง้ั ปวง ข�้ ว ผกั ผลไม้ ออกดอก ออกรวง เกดิ จ�กฝนหลวงของพระร�ช� ๑๖

๑๗

ตน้ ไมม้ �กม�ย หล�ยพันธุน์ �น� เบง่ บ�นงอกง�มออกม� ๑๘

ตระก�รต� แสนสวย ๑๙

ด้วยคนไทยถว้ นหน�้ ๒๐

กล�่ วข�น ยนิ ดี ๒๑

คนไทย ทกุ คน ทกุ คน ทกุ คน ๒๒

เกดิ ชีวิตชวี ี รักในหลวงล้นปร่ี เต็มที่ ๖๔ ล้�นดวงใจ คนไทยรักในหลวง ๒๓

คนไทยทั้งปวง เปล่งค�ำ สดุดี ดงั กึกก้องอึงมี่ นาน น�น น�น น�นนบั รอ้ ยน�ที ๒๔

ขอพระองค์ทรงมี พระชนมย์ ่งิ ยืนน�น เกริกกอ้ งกงั ว�นยนื ยง ทรงพระเจริญ ทรงพระเจริญ ทรงพระเจรญิ ๒๕

พระปรชี าสามารถและพระมหากรุณาธคิ ณุ ของพระบาทสมเดจ็ พระเจ้าอยหู่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช จ�กก�รทพ่ี ระบ�ทสมเดจ็ พระเจ�้ อยหู่ วั ไดเ้ สดจ็ เย่ยี มร�ษฎรในจงั หวัดต่�งๆ เป็นประจำ� ไดท้ รงพบเหน็ ทอ้ งถิน่ หล�ยๆ แหง่ ประสบปญั ห�คว�มแห้งแล้ง หรือข�ดแคลนน�้ำ เพ่ือก�รอุปโภคบริโภค และก�รท�ำ เกษตร โดยเฉพ�ะอย�่ งยิ่ง ในฤดูเพ�ะปลกู เกษตรกรประสบคว�มเดอื ดรอ้ นทกุ ขย์ �กม�ก ด้วยส�ยพระเนตรทย่ี �วไกลและพระปรชี �ส�ม�รถของ พระองคท์ �่ น ดงั นน้ั ในพทุ ธศักร�ช ๒๔๙๘ จงึ ไดม้ พี ระร�ชดำ�รคิ ้นห�วธิ ีก�รทจี่ ะท�ำ ใหเ้ กิดฝนตกนอกเหนือจ�กท่ีจะได้รบั จ�กธรรมช�ติ โดยนำ�เทคโนโลยนี �ำ สมัยและทรพั ย�กรท่ีมีอยปู่ ระยุกตก์ บั ศักยภ�พของก�รเกดิ ฝนในเขตรอ้ น ในพุทธศักร�ช ๒๔๙๙ จึงได้ทรงพระมห�กรณุ �ธคิ ณุ พระร�ชท�นโครงก�รพระร�ชด�ำ ริ ‘ฝนหลวง’ ใหห้ ม่อมร�ชวงศ์ เทพฤทธ์ิ เทวกลุ รับไปด�ำ เนนิ ก�รศกึ ษ�วจิ ัยและพัฒน�กรรมวิธกี �รท�ำ ฝนใหบ้ งั เกิดผลโดยเร็ว หลงั จ�กไดท้ ำ�ก�รศึกษ�แล้ว พระบ�ทสมเดจ็ พระเจ�้ อยหู่ ัวไดท้ รงก�ำ หนดขัน้ ตอนของกรรมวธิ กี �รทำ�ฝนหลวงขนึ้ เพอ่ื ใหเ้ ข�้ ใจได้ง�่ ยๆ ต�มลำ�ดับ ดงั น้ี ขัน้ ตอนที่ ๑ ‘ก่อกวน’ เป็นขนั้ ตอนท่เี มฆธรรมช�ติเรมิ่ ก่อตวั ท�งแนวตั้ง ก�รปฏบิ ตั ิ ก�รฝนหลวงในข้ันตอนนี้จะมงุ่ ใชส้ �รเคมไี ปกระต้นุ ใหม้ วลอ�ก�ศเกิดก�รลอยตัวขนึ้ สเู่ บอ้ื งบน ขั้นตอนที่ ๒ ‘เล้ยี งให้อว้ น’ เป็นขั้นตอนที่เมฆก�ำ ลังก่อตวั เจรญิ เตบิ โต ซ่งึ เป็นระยะส�ำ คญั ม�กในก�รปฏิบัตกิ �รฝนหลวง ขนั้ ตอนท่ี ๓ ‘โจมต’ี เปน็ ขัน้ ตอนสุดท้�ยของกรรมวิธีปฏิบตั ิก�รฝนหลวง ซึ่งในแตล่ ะขนั้ ตอนมรี �ยละเอยี ดม�กและต้องก�รคว�มชำ�น�ญยงิ่ ขนั้ ตอนต�่ งๆ ในก�รทำ�ฝนหลวงนน้ั เกดิ จ�กพระปรชี �ส�ม�รถของพระบ�ทสมเด็จพระเจ�้ อย่หู วั ในก�ร ประมวลและวเิ คร�ะหข์ อ้ มูล รวมท้งั ก�รน�ำ คว�มส�ม�รถของเทคโนโลยสี �รสนเทศม�ใชใ้ นก�รดำ�เนินง�นให้แต่ละขน้ั ตอนมี ประสิทธิภ�พม�กยง่ิ ข้ึน ไมว่ �่ จะเปน็ วิทยุส่อื ส�ร ด�วเทยี ม หรือแมแ้ ตค่ อมพวิ เตอร์ กล�่ วคอื พระองคท์ รงให้คว�มสำ�คญั กบั ก�รนำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้ใหเ้ กดิ ประโยชนเ์ พ่อื พสกนกิ รช�วไทยอย่�งแท้จรงิ ๒๖

แรงบนั ด�ลใจ ‘เมฆนอ้ ยของพระราชา’ แรงบนั ด�ล เกิด จ�กใจ เกิดได้ เพราะ ศรทั ธ� เทดิ ทนู รกั ก่อเกดิ ม� รกั รัก รกั พระราชา ล้นใจ ฉันจึง ขอ พรจ�กพระ ขอพระพล�น�มัยใน พระองค์ สูงส่งใหญ่ ฝนหลวงทพ่ี ระองค์ ทรง มอบให้ ปวงช�วไทยแซซ่ ้องร้องทรง พระเจรญิ ทรงพระเจริญ รศ.เกริก ยุ้นพนั ธ์ ๒๗

เมฆนอ้ ยของพระราชา เร่ืองและภาพ โดย รศ.เกรกิ ยนุ้ พันธ์ คณะกรรมการฝา่ ยประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในคณะกรรมการอาำ นวยการจัดงานเฉลมิ พระเกยี รตพิ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จัดพิมพ์ พุทธศกั ราช ๒๕๕๕ พิมพค์ รั้งท่ี ๑ พุทธศกั ราช ๒๕๕๕ จาำ นวน ๕,๐๐๐ เลม่ ISBN 978-616-543-189-7 ทีป่ รกึ ษา ที่ปรึกษาเลขาธกิ ารพระราชวัง นางสายไหม จบกลศึก ผอู้ ำานวยการสาำ นักงานศลิ ปวฒั นธรรมรว่ มสมัย นายชาย นครชยั รองผอู้ าำ นวยการสาำ นกั งานศลิ ปวฒั นธรรมรว่ มสมัย นายดำารงค์ ทองสม ผู้อาำ นวยการศนู ยเ์ ครือขา่ ยสมั พันธแ์ ละแหลง่ ทนุ นางสาวนาถนิศา สขุ จิตต์ บรรณาธกิ าร จดั ทำาโดย นางสาวระพพี รรณ พฒั นาเวช สำานักงานศลิ ปวฒั นธรรมรว่ มสมยั กระทรวงวฒั นธรรม กองบรรณาธกิ าร ๖๖๖ ชนั้ ๑๗ อาคารธนาลงกรณ์ ถนนบรมราชชนนี นางสาวแสงทิวา นราพชิ ญ์ แขวงบางบาำ หรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐ นางกณกิ นนั ท์ สุวรรณปนิ ฑะ โทรศัพท์ ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๒๘ โทรสาร ๐ ๒๔๒๒ ๘๘๓๑ นางสาวณุภัทรา จันทวิช www.ocac.go.th นางสาวอัมรา ผางน้าำ คาำ นายวชิ ระวิชญ์ อัครสนั ตสิ ุข นางสาวธันยช์ นก ยาวิลาศ ออกแบบปกและรูปเลม่ นางวชริ าวรรณ กาญจนาภา นายกฤษณะ กาญจนาภา


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook