Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore นักศึกษาปฐมวัย 65

นักศึกษาปฐมวัย 65

Published by Guset User, 2022-07-19 07:04:25

Description: หนังสือ รวมชื่อสมาชิกเเละอาจารย์สาขาการศึกษาปฐมวัย ปี 2565

Keywords: มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง,นักศึกษา,การศึกษาปฐมวัย 65

Search

Read the Text Version

ยินดี ต้ อนรับสู่ครอบครัว ปฐมวัย 65 เเนะนำสมาชิกในห้องเรียน กลุ่ม 1

อ า จ า ร ย์ ที่ ป รึก ษ า ส า ข า ก า ร ศึ ก ษ ป ฐ ม วั ย อาจารย์วิไลวรรณ กลิ่นถาวร

\" ชี วิ ต ค น เ ร า มั น ไ ม่ ไ ด้ ง่ า ย เนส มั น ท้ า ท า ย เ ส ม อ \" นางสาวกัญญาพัชร บำเพ็ญ รหัสนักศึ กษา 65181860101

\"ความพยายามยุ ที่ไหน เอเปก ความสำเร็จยุ ที่นั้น\" นางสาวกัญญารัตน์ ติ ตาวงศ์ รหัสนักศึ กษา 65181860102

\" ไ ม่ มี สิ่ ง ไ ห น ที่ ทํ า ไ ม่ ไ ด้ เเจม ถ้ า เ ร า มุ่ ง มั่ น แ ล ะ ตั้ ง ใ จ \" นางสาวกุลธีรา สิริบัญญัติ รหัสนักศึ กษา 65181860103

\" ไ ม่ มี ค ว า ม พ ย า ย า ม ใ ด ขิ ม ที่ จ ะ ไ ม่ ป ร ะ ส บ ผ ล สำ เ ร็จ \" นางสาวเขมมิกา เขื่ อนเเก้ว รหัสนักศึ กษา 65181860104

\"อุ ปสรรค คือแรงกดัน ขิ ง นำ ไ ป สู่ ค ว า ม สำ เ ร็จ \" นางสาวคีตภัทร ชัยดวงดี รหัสนักศึ กษา 65181860105

\" อ ย่ า ก ลั ว ก า ร เ ดิ น ไ ป ข้ า ง ห น้ า เ บี ย ร์ ถ้ า ยั ง ไ ม่ คิ ด ที่ จ ะ เ ดิ น \" นางสาวชไมพร ฟู ชื่ น รหัสนักศึ กษา 65181860106

\"เกิดมาเพื่ อเป็นตัวของตัวเอง ช า มิ ล ไม่ใช่เกิดมาเพื่ อเป็นความสมบู รณ์ แบบของใคร\" นางสาวชามิล พันธวงค์ รหัสนักศึ กษา 65181860107

\" ห ม า ก รุ ก จ ะ เ ดิ น ยั ง ต้ อ ง คิ ด ผิ น ห ม า ก ชี วิ ต จ ะ เ ดิ น โ ด ย ไ ม่ คิ ด ไ ด้ อ ย่ า ง ไ ร \" นางสาวณัฐณิชา สายวงศ์ เปี้ ย รหัสนักศึ กษา 65181860108

\" ปั ญ ห า ก็ เ ห มื อ น เ ม็ ด ท ร า ย เเพม ถึ ง จ ะ เ ย อ ะ แ ต่ ก็ เ ล็ ก นิ ด เ ดี ย ว \" นางสาวณัฐลดา ฟองคำ รหัสนักศึ กษา 65181860109

ปาย \"อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ\" นางสาวณัฐวรา นาระทะ รหัสนักศึ กษา 65181860110

\"แค่ช้ากว่าคนอื่ น ใช่ว่าจะไม่ เ เ อ๋ ม ป ร ะ ส บ ค ว า ม สำ เ ร็จ \" นางสาวทิ ชานันท์ ทาริยะวงศ์ รหัสนักศึ กษา 65181860111

\" ถ้ า ไ ม่ คิ ด จ ะ เ ริ่ม ข้ า ว ปุ้ น ก็ เ ห มื อ น เ ดิ ม ทั้ ง ชี วิ ต \" นางสาวนันท์ ฐิชา วังตุ่ น รหัสนักศึ กษา 65181860112

มิ้ ว \" ทำ วั น นี้ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด \" นางสาวนิรชา เครือเเปง รหัสนักศึ กษา 65181860113

\"คุณควรใช้ชีวิตตามความฝั น เ เ ต๋ ม ไ ม่ ใ ช่ ค ว า ม ก ลั ว \" นางสาวปนัดดา รองตั้ง รหัสนักศึ กษา 65181860114

\" ง า น บ า ง อ ย่ า ง อ า จ จ ะ ย า ก มะปราง แ ต่ คำ ว่ า ย า ก ไ ม่ ไ ด้ ห ม า ย ค ว า ม ว่ า เ ป็ น ไ ป ไ ม่ ไ ด้ \" นางสาวปรางนิตา ปัญชัยญา รหัสนักศึ กษา 65181860115

\"ทุกเท้าที่ก้าวเดิน ต้องเผชิญกับ ตาหวาน ปัญหา ทุกอย่างที่ได้มาต้องไขว้คว้า ด้ ว ย ตั ว เ อ ง \" นางสาวพรปวีณ์ ใจมุข รหัสนักศึ กษา 65181860117

\" ทำ ใ น สิ่ ง ที่ ตั ว เ อ ง ช อ บ ช ม พู่ แ ล้ ว ชี วิ ต จ ะ มี ค ว า ม สุ ข \" นางสาวพวงชมพู จอมเเก้ว รหัสนักศึ กษา 65181860118

\" อ ย่ า ทำ วั น นี้ ใ ห้ ดี ที่ สุ ด ห ลิ น เ ดี๋ ย ว พ รุ่ง นี้ ไ ม่ มี อ ะ ไ ร ทำ \" นางสาวรุ่งตะวัน ตื้ อใจมา รหัสนักศึ กษา 65181860119

\"เรียนให้จบ เพื่ ออนาคต อ้ อ น เ เ อ้ น ล บ คำ ดู ถู ก \" นางสาววชิราภรณ์ มุ่งเหมือย รหัสนักศึ กษา 65181860120

\"ถ้าตั้งใจเเล้ว ก็ต้องทำให้ เ อิ ร์น เ ต็ ม ที่ จ น สุ ด ท า ง \" นางสาววรรณภา สีมา รหัสนักศึ กษา 65181860121

\" ค น เ ร า ไ ม่ ส า ม า ร ถ รัก แ ล ะ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง ปลื้ ม ใ ค ร ไ ด้ ถ้ า เ ร า ยั ง ไ ม่ รัก แ ล ะ เ ห็ น คุ ณ ค่ า ข อ ง ตั ว เ อ ง \" นางสาวศิ วกานต์ กันชาติ รหัสนักศึ กษา 65181860122

เบล \" อิ ส ร ะ ภ า พ คื อ ค ว า ม สุ ข \" นางสาวสิรินทรา คำใส รหัสนักศึ กษา 65181860123

\"ไม่ต้องยืนให้สูง ไม่ต้องยืนให้เด่น นั ท ขอแค่ยืนให้เป็น แล้วไม่ล้มก็พอ\" นางสาวสุนันทา อินสา รหัสนักศึ กษา 65181860124

\"สนุกกับสิ่งที่ทำ อย่ากลัวใน ฝ้ าย สิ่ ง ที่ ไ ม่ เ ค ย ทำ \" นางสาวสุภัสสรา เสียงทา รหัสนักศึ กษา 65181860125

\" ก า ร บ้ า น ง่ า ย นิ ด เ ดี ย ว มิ ว น อ ก นั้ น ย า ก ห ม ด \" นางสาวหทั ยชนก ปิวศิ ลป์ รหัสนักศึ กษา 65181860126

\" ค ว า ม สำ เ ร็จ ใ น ชี วิ ต ไ ม่ ใ ช่ ก า ร ที่ ไ ม่ ยุ้ ย เคยพ่ายแพ้ หากแต่เพิ่มขึ้ นทุกครั้งที่ ล้ ม ล ง \" นางสาวอภิญญา สีสุวรรณ์ รหัสนักศึ กษา 65181860127

เ อิ ร์น \" ไ ม่ ค า ด ห วั ง เ ท่ า กั บ ไ ม่ ผิ ด ห วั ง \" นางสาวอัจฉราวรรณ วิโจทุจ รหัสนักศึ กษา 65181860128


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook