Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2565 กศน.ตำบลบัวทอง

แผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2565 กศน.ตำบลบัวทอง

Published by wichianzee, 2022-11-17 14:18:44

Description: แผนการจัดการเรียนรู้รายบุคคล ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ภาคเรียนที่ 2/2565 กศน.ตำบลบัวทอง

Search

Read the Text Version

แผนการเรียนรู้รายบุคคล ระดับ มธั ยมศกึ ษาตอนต้น ของ นายสรเชษฐ ไชยรนิ ทร์ รหสั นักศกึ ษา 6412-00036-7 วิธีเรียนแบบ…………………………พบกลุ่ม……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหัสวิชา รายวิชา จำนวน เทยี บ เรยี นในภาคเรยี นที่ รายวิชา หนว่ ยกิต โอน 1/64 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 บังคับ ทร21001 ทักษะการเรยี นรู้ 5 ✓ พท21001 ภาษาไทย 4 ✓ พค21001 คณิตศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวัน 4 ✓ พว21001 วทิ ยาศาสตร์ 4 ✓ ทช21001 เศรษฐกจิ พอเพยี ง 1 ✓ ทช21002 สขุ ศึกษา พลศึกษา 2✓ ทช21003 ศิลปศกึ ษา 2 ✓ สค21001 สังคมศกึ ษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหน้าทพี่ ลเมือง 2 ✓ สค21003 การพฒั นาตนเองชุมชน สังคม 1 ✓ อช21001 ช่องทางการพฒั นาอาชพี 2 ✓ อช21002 ทกั ษะการพัฒนาอาชพี 4✓ อช21003 พฒั นาอาชีพใหม้ ีความเข้มแข็ง 2 ✓ เลือก พว22002 การใชพ้ ลังงานไฟฟ้าในชวี ิตประจำวัน 2 3 ✓ ✓ บังคบั สค22016 การเงินเพอื่ ชวี ติ 2 3 เลอื กเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลกู ผกั คะนา้ 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 ✓ อช02006 การเพาะเหด็ ฟาง 3 อช02007 หลกั การเกษตรอนิ ทรยี ์ 2 ✓ ทร02029 คิดเปน็ กับหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ 1 ✓ พอเพียง สค22020 ประวัตศิ าสตรช์ าตไิ ทย 3 สค22021 ลกู เสือ กศน. 3✓ สค02015 อาเซยี นศกึ ษา 3 รวมหน่วยกิต 13 13 16 15 ลงช่ือ……………………….…………นักศึกษา ลงชอ่ื …………………………………นายทะเบยี น (นายสรเชษฐ ไชยรินทร์) (นายปราโมชน์ ก่ิงแก้ว)


แผนการเรยี นรรู้ ายบุคคล ระดบั มธั ยมศึกษาตอนต้น ของ นางสาวอรวรรณ พลแกว้ รหัสนักศึกษา 6412-00037-6 วธิ ีเรียนแบบ…………………………พบกลุม่ ……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหัสวิชา รายวชิ า จำนวน เทยี บ เรยี นในภาคเรยี นที่ รายวชิ า หนว่ ยกิต โอน 1/64 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 บังคบั ทร21001 ทักษะการเรยี นรู้ 5 ✓ พท21001 ภาษาไทย 4 ✓ พค21001 คณติ ศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวนั 4 ✓ พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 ✓ ทช21001 เศรษฐกจิ พอเพียง 1 ✓ ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2✓ ทช21003 ศิลปศกึ ษา 2 ✓ สค21001 สังคมศึกษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหนา้ ท่ีพลเมอื ง 2 ✓ สค21003 การพฒั นาตนเองชมุ ชน สังคม 1 ✓ อช21001 ชอ่ งทางการพัฒนาอาชีพ 2 ✓ อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4✓ อช21003 พัฒนาอาชพี ให้มคี วามเข้มแขง็ 2 ✓ เลอื ก พว22002 การใชพ้ ลังงานไฟฟา้ ในชวี ิตประจำวัน 2 3 ✓ ✓ บงั คบั สค22016 การเงนิ เพือ่ ชีวิต 2 3 เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลูกผกั คะนา้ 3 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชพี 3 ✓ อช02006 การเพาะเหด็ ฟาง 3 อช02007 หลักการเกษตรอนิ ทรยี ์ 2 ✓ ทร02029 คิดเปน็ กบั หลักปรชั ญาเศรษฐกิจ 1 ✓ พอเพยี ง 3 สค22020 ประวตั ศิ าสตร์ชาตไิ ทย สค22021 ลูกเสอื กศน. 3✓ สค02015 อาเซยี นศึกษา 3 รวมหน่วยกิต 13 13 16 15 ลงชื่อ……………………….…………นกั ศึกษา ลงชอ่ื …………………………………นายทะเบยี น (นางสาวอรวรรณ พลแกว้ ) (นายปราโมชน์ ก่ิงแก้ว)


แผนการเรยี นรรู้ ายบคุ คล ระดับ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ของ นายภดู ิศ แดนนารตั น์ รหสั นกั ศึกษา 6412-00176-6 วิธเี รียนแบบ…………………………พบกลมุ่ ……………………………..โปรแกรมการเรยี นรู้……………………………………………………… ประเภท รหสั วิชา รายวิชา จำนวน เทียบ เรยี นในภาคเรยี นที่ รายวชิ า หนว่ ยกิต โอน 1/64 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 บังคบั ทร21001 ทกั ษะการเรยี นรู้ 5 ✓ พท21001 ภาษาไทย 4 ✓ พค21001 คณติ ศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาองั กฤษในชวี ิตประจำวนั 4 ✓ พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 ✓ ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 ✓ ทช21002 สุขศกึ ษา พลศกึ ษา 2✓ ทช21003 ศิลปศกึ ษา 2 ✓ สค21001 สังคมศกึ ษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหนา้ ทีพ่ ลเมอื ง 2 ✓ สค21003 การพัฒนาตนเองชมุ ชน สังคม 1 ✓ อช21001 ชอ่ งทางการพัฒนาอาชีพ 2 ✓ อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชพี 4✓ อช21003 พฒั นาอาชีพใหม้ คี วามเข้มแขง็ 2 ✓ เลือก พว22002 การใชพ้ ลงั งานไฟฟา้ ในชวี ิตประจำวัน 2 3 ✓ ✓ บงั คับ สค22016 การเงินเพื่อชวี ติ 2 3 เลอื กเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลกู ผักคะนา้ 3 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชพี 3 ✓ อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 อช02007 หลักการเกษตรอนิ ทรยี ์ 2 ✓ ทร02029 คดิ เปน็ กับหลกั ปรชั ญาเศรษฐกิจ 1 ✓ พอเพียง 3 สค22020 ประวัตศิ าสตรช์ าตไิ ทย สค22021 ลูกเสือ กศน. 3✓ สค02015 อาเซยี นศกึ ษา 3 รวมหน่วยกิต 13 13 16 15 ลงชือ่ ……………………….…………นักศึกษา ลงชื่อ…………………………………นายทะเบยี น (นายภดู ิศ แดนนารัตน์) (นายปราโมชน์ ก่ิงแก้ว)


แผนการเรียนรู้รายบคุ คล ระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน้ ของ นายชาญณรงค์ สุขโข รหัสนกั ศึกษา 6412-00314-4 วิธเี รยี นแบบ…………………………พบกลุ่ม……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหัสวิชา รายวชิ า จำนวน เทยี บ เรยี นในภาคเรยี นที่ รายวชิ า หน่วยกติ โอน 1/64 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 บังคบั ทร21001 ทกั ษะการเรยี นรู้ 5 ✓ พท21001 ภาษาไทย 4 ✓ พค21001 คณิตศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาอังกฤษในชวี ติ ประจำวัน 4 ✓ พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 ✓ ทช21001 เศรษฐกจิ พอเพียง 1 ✓ ทช21002 สุขศกึ ษา พลศึกษา 2✓ ทช21003 ศิลปศกึ ษา 2 ✓ สค21001 สงั คมศกึ ษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหนา้ ทพ่ี ลเมือง 2 ✓ สค21003 การพัฒนาตนเองชุมชน สงั คม 1 ✓ อช21001 ชอ่ งทางการพัฒนาอาชพี 2 ✓ อช21002 ทักษะการพฒั นาอาชพี 4✓ อช21003 พฒั นาอาชีพให้มคี วามเขม้ แขง็ 2 ✓ เลือก พว22002 การใชพ้ ลังงานไฟฟา้ ในชวี ิตประจำวัน 2 3 ✓ ✓ บังคบั สค22016 การเงินเพ่ือชีวติ 2 3 เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลูกผกั คะนา้ 3 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชพี 3 ✓ อช02006 การเพาะเหด็ ฟาง 3 อช02007 หลกั การเกษตรอินทรยี ์ 2 ✓ ทร02029 คดิ เป็นกับหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ 1 ✓ พอเพียง 3 สค22020 ประวตั ิศาสตร์ชาตไิ ทย สค22021 ลูกเสอื กศน. 3✓ สค02015 อาเซียนศกึ ษา 3 รวมหน่วยกติ 13 13 16 15 ลงชือ่ ……………………….…………นักศึกษา ลงชื่อ…………………………………นายทะเบยี น (นายชาญณรงค์ สุขโข) (นายปราโมชน์ ก่ิงแกว้ )


แผนการเรยี นรรู้ ายบุคคล ระดับ มธั ยมศึกษาตอนตน้ ของ นางสาวสุทธิตา เสาทอง รหัสนกั ศึกษา 6412-00315-3 วิธีเรยี นแบบ…………………………พบกล่มุ ……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหัสวิชา รายวิชา จำนวน เทียบ เรยี นในภาคเรยี นที่ รายวชิ า หน่วยกิต โอน 1/64 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 บงั คบั ทร21001 ทักษะการเรยี นรู้ 5 ✓ พท21001 ภาษาไทย 4 ✓ พค21001 คณติ ศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาอังกฤษในชวี ติ ประจำวัน 4 ✓ พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 ✓ ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 ✓ ทช21002 สุขศกึ ษา พลศกึ ษา 2✓ ทช21003 ศิลปศกึ ษา 2 ✓ สค21001 สงั คมศึกษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหนา้ ทพี่ ลเมอื ง 2 ✓ สค21003 การพฒั นาตนเองชมุ ชน สังคม 1 ✓ อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชพี 2 ✓ อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชีพ 4✓ อช21003 พัฒนาอาชพี ใหม้ ีความเข้มแขง็ 2 ✓ เลอื ก พว22002 การใช้พลังงานไฟฟา้ ในชวี ิตประจำวัน 2 3 ✓ ✓ บงั คบั สค22016 การเงินเพ่อื ชีวติ 2 3 เลอื กเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลูกผกั คะน้า 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 ✓ อช02006 การเพาะเหด็ ฟาง 3 อช02007 หลักการเกษตรอินทรยี ์ 2 ✓ ทร02029 คดิ เป็นกับหลักปรชั ญาเศรษฐกิจ 1 ✓ พอเพียง 3 สค22020 ประวตั ศิ าสตรช์ าตไิ ทย สค22021 ลกู เสอื กศน. 3✓ สค02015 อาเซยี นศกึ ษา 3 รวมหน่วยกิต 13 13 16 15 ลงช่ือ……………………….…………นกั ศกึ ษา ลงช่อื …………………………………นายทะเบยี น (นางสาวสทุ ธติ า เสาทอง) (นายปราโมชน์ ก่ิงแก้ว)


แผนการเรยี นร้รู ายบคุ คล ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนต้น ของ นางสาวรัตนา มสี ดุ รหัสนกั ศึกษา 6422-00048-5 วิธีเรียนแบบ…………………………พบกลุม่ ……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหัสวิชา รายวชิ า จำนวน เทยี บ เรียนในภาคเรยี นที่ รายวชิ า หนว่ ยกติ โอน 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 2/67 บังคับ ทร21001 ทักษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 ✓ พค21001 คณติ ศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจำวนั 4 ✓ พว21001 วทิ ยาศาสตร์ 4 ✓ ทช21001 เศรษฐกจิ พอเพยี ง 1 ✓ ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2✓ ทช21003 ศลิ ปศึกษา 2 สค21001 สังคมศึกษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 สค21003 การพฒั นาตนเองชุมชน สังคม 1 อช21001 ช่องทางการพฒั นาอาชีพ 2 ✓ อช21002 ทักษะการพฒั นาอาชีพ 4✓ อช21003 พฒั นาอาชีพใหม้ คี วามเขม้ แขง็ 2 ✓ เลือก พว22002 การใชพ้ ลังงานไฟฟ้าในชวี ิตประจำวัน 2 3 ✓ ✓ บังคับ สค22016 การเงินเพ่ือชวี ิต 2 3 เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลูกผกั คะนา้ 3 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 ✓ ทร02029 คิดเป็นกบั หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1 พอเพยี ง 3 สค22020 ประวตั ศิ าสตรช์ าตไิ ทย สค22021 ลูกเสอื กศน. 3✓ สค02015 อาเซยี นศกึ ษา 3 รวมหน่วยกิต 13 13 16 ลงช่ือ……………………….…………นักศึกษา ลงชอื่ …………………………………นายทะเบยี น (นางสาวรตั นา มสี ดุ ) (นายปราโมชน์ กงิ่ แก้ว)


แผนการเรยี นรรู้ ายบุคคล ระดับ มัธยมศกึ ษาตอนต้น ของ นายนติ ิพล อุไรรัก รหัสนักศกึ ษา 6422-00077-5 วิธีเรียนแบบ…………………………พบกลมุ่ ……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหัสวิชา รายวชิ า จำนวน เทียบ เรียนในภาคเรยี นที่ รายวชิ า หนว่ ยกติ โอน 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 2/67 บังคับ ทร21001 ทักษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 ✓ พค21001 คณิตศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาองั กฤษในชวี ิตประจำวนั 4 ✓ พว21001 วทิ ยาศาสตร์ 4 ✓ ทช21001 เศรษฐกจิ พอเพียง 1 ✓ ทช21002 สุขศกึ ษา พลศกึ ษา 2✓ ทช21003 ศิลปศึกษา 2 สค21001 สังคมศึกษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหนา้ ท่ีพลเมือง 2 สค21003 การพัฒนาตนเองชมุ ชน สังคม 1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 ✓ อช21002 ทกั ษะการพัฒนาอาชพี 4✓ อช21003 พัฒนาอาชีพให้มคี วามเข้มแข็ง 2 ✓ เลือก พว22002 การใช้พลงั งานไฟฟา้ ในชีวิตประจำวัน 2 3 ✓ ✓ บังคับ สค22016 การเงนิ เพอ่ื ชีวติ 2 3 เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลูกผักคะนา้ 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 ✓ ทร02029 คิดเป็นกับหลักปรชั ญาเศรษฐกิจ 1 พอเพียง 3 สค22020 ประวัติศาสตรช์ าติไทย สค22021 ลูกเสอื กศน. 3✓ สค02015 อาเซยี นศึกษา 3 รวมหน่วยกติ 13 13 16 ลงช่ือ……………………….…………นกั ศกึ ษา ลงช่ือ…………………………………นายทะเบยี น (นายนิตพิ ล อุไรรัก) (นายปราโมชน์ กงิ่ แก้ว)


แผนการเรยี นร้รู ายบุคคล ระดบั มัธยมศึกษาตอนต้น ของ นายพูนทรัพย์ จารึกรมั ย์ รหัสนักศกึ ษา 6422-00079-3 วธิ ีเรียนแบบ…………………………พบกลมุ่ ……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหสั วชิ า รายวิชา จำนวน เทยี บ เรียนในภาคเรยี นที่ รายวชิ า หนว่ ยกติ โอน 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 2/67 บังคับ ทร21001 ทกั ษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 ✓ พค21001 คณิตศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจำวนั 4 ✓ พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 ✓ ทช21001 เศรษฐกจิ พอเพยี ง 1 ✓ ทช21002 สุขศกึ ษา พลศกึ ษา 2✓ ทช21003 ศิลปศึกษา 2 สค21001 สังคมศึกษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหน้าทีพ่ ลเมือง 2 สค21003 การพัฒนาตนเองชุมชน สงั คม 1 อช21001 ช่องทางการพฒั นาอาชพี 2 ✓ อช21002 ทกั ษะการพัฒนาอาชีพ 4✓ อช21003 พัฒนาอาชีพให้มคี วามเขม้ แข็ง 2 ✓ เลอื ก พว22002 การใช้พลงั งานไฟฟา้ ในชวี ิตประจำวัน 2 3 ✓ ✓ บงั คบั สค22016 การเงินเพื่อชีวติ 2 3 เลอื กเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลูกผักคะน้า 3 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 ✓ ทร02029 คดิ เป็นกบั หลักปรชั ญาเศรษฐกิจ 1 พอเพยี ง 3 สค22020 ประวัตศิ าสตร์ชาตไิ ทย สค22021 ลูกเสือ กศน. 3✓ สค02015 อาเซียนศึกษา 3 รวมหน่วยกิต 13 13 16 ลงช่ือ……………………….…………นกั ศึกษา ลงชอื่ …………………………………นายทะเบียน (นายพนู ทรัพย์ จารกึ รัมย์) (นายปราโมชน์ กงิ่ แกว้ )


แผนการเรียนรรู้ ายบคุ คล ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนต้น ของ นายพูนโชค จารึกรัมย์ รหัสนกั ศกึ ษา 6422-00080-5 วธิ เี รยี นแบบ…………………………พบกลมุ่ ……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหสั วชิ า รายวิชา จำนวน เทียบ เรียนในภาคเรยี นที่ รายวชิ า หนว่ ยกติ โอน 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 2/67 บังคบั ทร21001 ทกั ษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 ✓ พค21001 คณิตศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาองั กฤษในชีวิตประจำวนั 4 ✓ พว21001 วทิ ยาศาสตร์ 4 ✓ ทช21001 เศรษฐกจิ พอเพยี ง 1 ✓ ทช21002 สุขศกึ ษา พลศกึ ษา 2✓ ทช21003 ศลิ ปศึกษา 2 สค21001 สงั คมศึกษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 สค21003 การพฒั นาตนเองชมุ ชน สังคม 1 อช21001 ชอ่ งทางการพฒั นาอาชพี 2 ✓ อช21002 ทกั ษะการพฒั นาอาชพี 4✓ อช21003 พัฒนาอาชีพใหม้ ีความเขม้ แขง็ 2 ✓ เลอื ก พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชวี ิตประจำวัน 2 3 ✓ ✓ บังคบั สค22016 การเงินเพอ่ื ชีวิต 2 3 เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลกู ผักคะนา้ 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 ✓ ทร02029 คดิ เป็นกบั หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1 พอเพียง 3 สค22020 ประวตั ิศาสตร์ชาตไิ ทย สค22021 ลกู เสือ กศน. 3✓ สค02015 อาเซียนศึกษา 3 รวมหน่วยกติ 13 13 16 ลงช่ือ……………………….…………นกั ศึกษา ลงช่ือ…………………………………นายทะเบยี น (นายพูนโชค จารึกรมั ย์) (นายปราโมชน์ กงิ่ แก้ว)


แผนการเรียนรรู้ ายบุคคล ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนต้น ของ นางสาวรุ่งนภา เพช็ รเลศิ รหัสนักศึกษา 6422-00082-3 วธิ ีเรยี นแบบ…………………………พบกลุม่ ……………………………..โปรแกรมการเรยี นรู้……………………………………………………… ประเภท รหสั วิชา รายวิชา จำนวน เทยี บ เรียนในภาคเรยี นที่ รายวชิ า หน่วยกิต โอน 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 2/67 บังคบั ทร21001 ทกั ษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 ✓ พค21001 คณิตศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาองั กฤษในชีวิตประจำวนั 4 ✓ พว21001 วทิ ยาศาสตร์ 4 ✓ ทช21001 เศรษฐกิจพอเพยี ง 1 ✓ ทช21002 สุขศกึ ษา พลศึกษา 2✓ ทช21003 ศิลปศึกษา 2 สค21001 สงั คมศึกษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหน้าท่ีพลเมือง 2 สค21003 การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม 1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชีพ 2 ✓ อช21002 ทกั ษะการพัฒนาอาชีพ 4✓ อช21003 พัฒนาอาชพี ให้มคี วามเขม้ แข็ง 2 ✓ เลือก พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 ✓ ✓ บังคบั สค22016 การเงินเพ่ือชีวติ 2 3 เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลูกผักคะนา้ 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 ✓ ทร02029 คิดเป็นกบั หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1 พอเพียง 3 สค22020 ประวัติศาสตรช์ าตไิ ทย สค22021 ลูกเสือ กศน. 3✓ สค02015 อาเซยี นศึกษา 3 รวมหน่วยกติ 13 13 16 ลงช่ือ……………………….…………นกั ศกึ ษา ลงช่อื …………………………………นายทะเบียน (นางสาวรุ่งนภา เพช็ รเลศิ ) (นายปราโมชน์ กงิ่ แกว้ )


แผนการเรยี นรู้รายบุคคล ระดบั มธั ยมศึกษาตอนตน้ ของ นางสาวแพรวา เจวรัมย์ รหัสนกั ศกึ ษา 6422-00108-0 วิธีเรยี นแบบ…………………………พบกลุม่ ……………………………..โปรแกรมการเรยี นรู้……………………………………………………… ประเภท รหัสวิชา รายวิชา จำนวน เทยี บ เรียนในภาคเรยี นที่ รายวิชา หนว่ ยกติ โอน 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 2/67 บงั คับ ทร21001 ทกั ษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 ✓ พค21001 คณติ ศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาอังกฤษในชวี ติ ประจำวัน 4 ✓ พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 ✓ ทช21001 เศรษฐกิจพอเพยี ง 1 ✓ ทช21002 สขุ ศกึ ษา พลศกึ ษา 2✓ ทช21003 ศิลปศกึ ษา 2 สค21001 สงั คมศกึ ษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหนา้ ท่ีพลเมอื ง 2 สค21003 การพฒั นาตนเองชุมชน สงั คม 1 อช21001 ชอ่ งทางการพัฒนาอาชีพ 2 ✓ อช21002 ทกั ษะการพัฒนาอาชีพ 4✓ อช21003 พฒั นาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 ✓ เลือก พว22002 การใชพ้ ลงั งานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 ✓ ✓ บงั คับ สค22016 การเงินเพอ่ื ชวี ิต 2 3 เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลูกผักคะน้า 3 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเหด็ ฟาง 3 ✓ ทร02029 คิดเปน็ กับหลักปรชั ญาเศรษฐกิจ 1 พอเพียง 3 สค22020 ประวตั ิศาสตร์ชาตไิ ทย สค22021 ลกู เสอื กศน. 3✓ สค02015 อาเซยี นศึกษา 3 รวมหน่วยกติ 13 13 16 ลงชอ่ื ……………………….…………นกั ศกึ ษา ลงช่อื …………………………………นายทะเบยี น (นางสาวแพรวา เจวรมั ย์) (นายปราโมชน์ กงิ่ แก้ว)


แผนการเรยี นร้รู ายบคุ คล ระดับ มธั ยมศึกษาตอนตน้ ของ นางสาวดนิษฐา เจงิ รมั ย์ รหัสนักศึกษา 6422-00198-7 วิธีเรยี นแบบ…………………………พบกลมุ่ ……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหัสวชิ า รายวชิ า จำนวน เทยี บ เรียนในภาคเรยี นท่ี รายวิชา หน่วยกติ โอน 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 2/67 บงั คับ ทร21001 ทักษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 ✓ พค21001 คณติ ศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาองั กฤษในชวี ิตประจำวัน 4 ✓ พว21001 วทิ ยาศาสตร์ 4 ✓ ทช21001 เศรษฐกจิ พอเพยี ง 1 ✓ ทช21002 สุขศึกษา พลศกึ ษา 2✓ ทช21003 ศิลปศึกษา 2 สค21001 สงั คมศึกษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหน้าทพี่ ลเมือง 2 สค21003 การพัฒนาตนเองชุมชน สงั คม 1 อช21001 ชอ่ งทางการพฒั นาอาชพี 2 ✓ อช21002 ทกั ษะการพฒั นาอาชพี 4✓ อช21003 พัฒนาอาชพี ใหม้ คี วามเขม้ แข็ง 2 ✓ เลือก พว22002 การใช้พลงั งานไฟฟา้ ในชวี ิตประจำวัน 2 3 ✓ ✓ บงั คับ สค22016 การเงนิ เพ่อื ชวี ิต 2 3 เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลูกผักคะนา้ 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเหด็ ฟาง 3 ✓ ทร02029 คดิ เป็นกับหลักปรชั ญาเศรษฐกิจ 1 พอเพียง 3 สค22020 ประวัติศาสตร์ชาติไทย สค22021 ลูกเสอื กศน. 3✓ สค02015 อาเซียนศกึ ษา 3 รวมหน่วยกติ 13 13 16 ลงช่อื ……………………….…………นักศกึ ษา ลงช่อื …………………………………นายทะเบยี น (นางสาวดนษิ ฐา เจงิ รมั ย์ ) (นายปราโมชน์ ก่งิ แก้ว)


แผนการเรียนร้รู ายบคุ คล ระดับ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ของ นายสรุ ตั น์ กรีรมั ย์ รหัสนักศึกษา 6512-00122-9 วิธีเรียนแบบ…………………………พบกลุม่ ……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหสั วิชา รายวชิ า จำนวน เทยี บ เรยี นในภาคเรียนท่ี รายวชิ า หน่วยกติ โอน 1/65 2/65 1/66 2/66 1/67 2/67 บงั คบั ทร21001 ทกั ษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 พค21001 คณติ ศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจำวนั 4 ✓ พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพยี ง 1 ✓ ทช21002 สขุ ศึกษา พลศึกษา 2✓ ทช21003 ศิลปศึกษา 2 สค21001 สงั คมศึกษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหนา้ ท่พี ลเมอื ง 2 สค21003 การพัฒนาตนเองชุมชน สงั คม 1 อช21001 ชอ่ งทางการพัฒนาอาชพี 2 ✓ อช21002 ทักษะการพัฒนาอาชพี 4✓ อช21003 พัฒนาอาชพี ใหม้ คี วามเข้มแขง็ 2 เลอื ก พว22002 การใชพ้ ลังงานไฟฟา้ ในชวี ิตประจำวัน 2 3 บงั คับ สค22016 การเงินเพ่ือชวี ิต 2 3 ✓ เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลกู ผักคะน้า 3 อช22001 การพัฒนาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 ทร02029 คิดเปน็ กับหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1 พอเพยี ง 3 สค22020 ประวตั ศิ าสตรช์ าตไิ ทย สค22021 ลูกเสือ กศน. 3✓ สค02015 อาเซยี นศกึ ษา 3 รวมหน่วยกิต 13 13 ลงช่อื ……………………….…………นกั ศกึ ษา ลงช่ือ…………………………………นายทะเบียน (นายสรุ ัตน์ กรรี มั ย์ ) (นายปราโมชน์ กงิ่ แกว้ )


แผนการเรียนรรู้ ายบุคคล ระดับ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ของ นายประทปี การรัมย์ รหัสนกั ศึกษา 6512-00122-8 วิธีเรียนแบบ…………………………พบกลุม่ ……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหัสวิชา รายวชิ า จำนวน เทียบ เรยี นในภาคเรยี นที่ รายวชิ า หน่วยกิต โอน 1/65 2/65 1/66 2/66 1/67 2/67 บงั คบั ทร21001 ทกั ษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 พค21001 คณิตศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจำวนั 4 ✓ พว21001 วทิ ยาศาสตร์ 4 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 ✓ ทช21002 สุขศึกษา พลศกึ ษา 2✓ ทช21003 ศิลปศึกษา 2 สค21001 สังคมศกึ ษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหนา้ ทีพ่ ลเมือง 2 สค21003 การพัฒนาตนเองชมุ ชน สงั คม 1 อช21001 ชอ่ งทางการพัฒนาอาชีพ 2 ✓ อช21002 ทักษะการพฒั นาอาชพี 4✓ อช21003 พฒั นาอาชพี ให้มคี วามเขม้ แขง็ 2 เลอื ก พว22002 การใช้พลงั งานไฟฟา้ ในชวี ิตประจำวัน 2 3 บงั คับ สค22016 การเงนิ เพอ่ื ชีวิต 2 3 ✓ เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลกู ผกั คะนา้ 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 ทร02029 คดิ เป็นกับหลกั ปรัชญาเศรษฐกิจ 1 พอเพยี ง 3 สค22020 ประวัตศิ าสตร์ชาตไิ ทย สค22021 ลกู เสือ กศน. 3✓ สค02015 อาเซียนศึกษา 3 รวมหน่วยกิต 13 13 ลงชื่อ……………………….…………นกั ศึกษา ลงช่ือ…………………………………นายทะเบยี น (นายประทีป การรัมย์ ) (นายปราโมชน์ กงิ่ แก้ว)


แผนการเรยี นร้รู ายบุคคล ระดับ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ของ นายภตู ะวัน สดี วง รหสั นักศกึ ษา 6512-00123-7 วิธีเรียนแบบ…………………………พบกลุม่ ……………………………..โปรแกรมการเรยี นรู้……………………………………………………… ประเภท รหสั วชิ า รายวิชา จำนวน เทยี บ เรยี นในภาคเรยี นที่ รายวชิ า หนว่ ยกิต โอน 1/65 2/65 1/66 2/66 1/67 2/67 บังคบั ทร21001 ทักษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 พค21001 คณิตศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาองั กฤษในชีวติ ประจำวนั 4 ✓ พว21001 วทิ ยาศาสตร์ 4 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 ✓ ทช21002 สุขศกึ ษา พลศึกษา 2✓ ทช21003 ศิลปศกึ ษา 2 สค21001 สังคมศึกษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหน้าท่ีพลเมอื ง 2 สค21003 การพฒั นาตนเองชมุ ชน สังคม 1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชพี 2 ✓ อช21002 ทกั ษะการพัฒนาอาชพี 4✓ อช21003 พัฒนาอาชพี ใหม้ ีความเขม้ แขง็ 2 เลอื ก พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชวี ิตประจำวัน 2 3 บังคบั สค22016 การเงนิ เพื่อชวี ิต 2 3 ✓ เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลูกผักคะนา้ 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 ทร02029 คดิ เปน็ กับหลักปรชั ญาเศรษฐกจิ 1 พอเพยี ง 3 สค22020 ประวัติศาสตรช์ าตไิ ทย สค22021 ลูกเสอื กศน. 3✓ สค02015 อาเซียนศึกษา 3 รวมหน่วยกติ 13 13 ลงชอ่ื ……………………….…………นักศกึ ษา ลงช่อื …………………………………นายทะเบยี น (นายสรุ ตั น์ กรีรมั ย์ ) (นายปราโมชน์ ก่ิงแกว้ )


แผนการเรยี นรู้รายบคุ คล ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ของ นายอภริ ักษ์ นิลแก้ว รหัสนักศกึ ษา 6512-00124-6 วิธีเรียนแบบ…………………………พบกลมุ่ ……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหสั วิชา รายวชิ า จำนวน เทยี บ เรียนในภาคเรียนท่ี รายวชิ า หน่วยกติ โอน 1/65 2/65 1/66 2/66 1/67 2/67 บงั คบั ทร21001 ทักษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 พค21001 คณติ ศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาอังกฤษในชวี ิตประจำวัน 4 ✓ พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพยี ง 1 ✓ ทช21002 สขุ ศกึ ษา พลศกึ ษา 2✓ ทช21003 ศิลปศึกษา 2 สค21001 สงั คมศึกษา 3✓ สค21002 ศาสนาและหน้าท่พี ลเมอื ง 2 สค21003 การพฒั นาตนเองชุมชน สังคม 1 อช21001 ชอ่ งทางการพัฒนาอาชีพ 2 ✓ อช21002 ทกั ษะการพัฒนาอาชีพ 4✓ อช21003 พฒั นาอาชพี ใหม้ ีความเข้มแข็ง 2 เลอื ก พว22002 การใชพ้ ลังงานไฟฟา้ ในชีวิตประจำวัน 2 3 บงั คับ สค22016 การเงนิ เพอ่ื ชวี ิต 2 3 ✓ เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลกู ผกั คะนา้ 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเหด็ ฟาง 3 ทร02029 คดิ เปน็ กบั หลักปรัชญาเศรษฐกิจ 1 พอเพยี ง 3 สค22020 ประวัตศิ าสตรช์ าติไทย สค22021 ลูกเสอื กศน. 3✓ สค02015 อาเซยี นศึกษา 3 รวมหน่วยกิต 13 13 ลงช่อื ……………………….…………นกั ศึกษา ลงชอ่ื …………………………………นายทะเบียน (นายอภิรักษ์ นิลแกว้ ) (นายปราโมชน์ ก่ิงแก้ว)


แผนการเรียนรรู้ ายบุคคล ระดับ มธั ยมศกึ ษาตอนตน้ ของ นายศรายุทธ คิดงาม รหัสนักศกึ ษา 6522-00126-1 วิธีเรียนแบบ…………………………พบกลมุ่ ……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหัสวิชา รายวชิ า จำนวน เทยี บ เรียนในภาคเรียนที่ รายวชิ า หน่วยกติ โอน 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 2/67 บังคบั ทร21001 ทกั ษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 พค21001 คณติ ศาสตร์ 4 ✓ พต21001 ภาษาอังกฤษในชีวติ ประจำวัน 4 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 ทช21001 เศรษฐกจิ พอเพียง 1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2 ✓ ทช21003 ศลิ ปศกึ ษา 2 สค21001 สังคมศึกษา 3 สค21002 ศาสนาและหน้าที่พลเมือง 2 สค21003 การพฒั นาตนเองชุมชน สงั คม 1 อช21001 ชอ่ งทางการพัฒนาอาชีพ 2 อช21002 ทักษะการพฒั นาอาชพี 4 ✓ อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเข้มแข็ง 2 เลือก พว22002 การใช้พลังงานไฟฟ้าในชวี ิตประจำวัน 2 3 บังคบั สค22016 การเงนิ เพือ่ ชีวิต 2 3 เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลกู ผกั คะนา้ 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 ทร02029 คิดเป็นกับหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ 1 พอเพยี ง 3 สค22020 ประวตั ิศาสตร์ชาติไทย สค22021 ลูกเสอื กศน. 3 ✓ สค02015 อาเซียนศึกษา 3 สค อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 2 ✓ 0200037 รวมหน่วยกิต 15 ลงช่ือ……………………….…………นกั ศึกษา ลงชอื่ …………………………………นายทะเบียน (นายศรายทุ ธ คิดงาม ) (นายปราโมชน์ กงิ่ แกว้ )


แผนการเรียนรรู้ ายบุคคล ระดับ มัธยมศึกษาตอนต้น ของ นางนารินทร์ ไชยวงษา รหัสนกั ศกึ ษา 6522-00127-0 วิธเี รียนแบบ…………………………พบกลมุ่ ……………………………..โปรแกรมการเรียนรู้……………………………………………………… ประเภท รหสั วิชา รายวชิ า จำนวน เทียบ เรียนในภาคเรียนที่ รายวิชา หนว่ ยกิต โอน 2/65 1/66 2/66 1/67 2/67 1/68 บังคบั ทร21001 ทกั ษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 พค21001 คณิตศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาองั กฤษในชวี ติ ประจำวนั 4 พว21001 วทิ ยาศาสตร์ 4 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพยี ง 1 ทช21002 สุขศึกษา พลศึกษา 2✓ ทช21003 ศลิ ปศึกษา 2 สค21001 สงั คมศกึ ษา 3 สค21002 ศาสนาและหน้าทพ่ี ลเมอื ง 2 สค21003 การพัฒนาตนเองชุมชน สังคม 1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชพี 2 อช21002 ทักษะการพฒั นาอาชีพ 4✓ อช21003 พัฒนาอาชพี ให้มคี วามเข้มแขง็ 2 เลือก พว22002 การใชพ้ ลังงานไฟฟ้าในชวี ิตประจำวัน 2 3 บงั คับ สค22016 การเงินเพ่ือชีวติ 2 3 เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลกู ผักคะนา้ 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเหด็ ฟาง 3 ทร02029 คดิ เป็นกับหลักปรชั ญาเศรษฐกิจ 1 พอเพียง 3 สค22020 ประวตั ศิ าสตรช์ าติไทย สค22021 ลกู เสอื กศน. 3✓ สค02015 อาเซียนศึกษา 3 สค อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 2 ✓ 0200037 รวมหน่วยกิต 15 ลงชอ่ื ……………………….…………นกั ศกึ ษา ลงชื่อ…………………………………นายทะเบยี น (นางนารินทร์ ไชยวงษา ) (นายปราโมชน์ กงิ่ แก้ว)


แผนการเรยี นรูร้ ายบุคคล ระดบั มัธยมศกึ ษาตอนตน้ ของ นางสาวสาวิกา แรกเจรญิ รหสั นกั ศึกษา 6522-00128-9 วธิ เี รยี นแบบ…………………………พบกลมุ่ ……………………………..โปรแกรมการเรยี นรู้……………………………………………………… ประเภท รหสั วิชา รายวชิ า จำนวน เทยี บ เรยี นในภาคเรียนที่ รายวชิ า หน่วยกิต โอน 2/65 1/66 2/66 1/67 2/67 1/68 บงั คับ ทร21001 ทักษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 พค21001 คณติ ศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาองั กฤษในชีวิตประจำวัน 4 พว21001 วิทยาศาสตร์ 4 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพยี ง 1 ทช21002 สขุ ศกึ ษา พลศกึ ษา 2✓ ทช21003 ศิลปศึกษา 2 สค21001 สงั คมศกึ ษา 3 สค21002 ศาสนาและหนา้ ท่พี ลเมอื ง 2 สค21003 การพัฒนาตนเองชุมชน สงั คม 1 อช21001 ช่องทางการพัฒนาอาชพี 2 อช21002 ทกั ษะการพฒั นาอาชีพ 4✓ อช21003 พัฒนาอาชีพให้มีความเขม้ แขง็ 2 เลือก พว22002 การใชพ้ ลงั งานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน 2 3 บงั คับ สค22016 การเงนิ เพอื่ ชวี ิต 2 3 เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลกู ผกั คะนา้ 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเห็ดฟาง 3 ทร02029 คดิ เป็นกับหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ 1 พอเพยี ง 3 สค22020 ประวตั ิศาสตรช์ าตไิ ทย สค22021 ลกู เสอื กศน. 3✓ สค02015 อาเซยี นศึกษา 3 สค อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 2 ✓ 0200037 รวมหน่วยกติ 15 ลงชื่อ……………………….…………นักศึกษา ลงชื่อ…………………………………นายทะเบียน (นางสาวสาวกิ า แรกเจรญิ ) (นายปราโมชน์ ก่งิ แกว้ )


แผนการเรียนรรู้ ายบุคคล ระดบั มธั ยมศกึ ษาตอนต้น ของ นายเอกลักษณ์ แกน่ กระโทก รหสั นกั ศึกษา 6522-00129-8 วิธเี รยี นแบบ…………………………พบกลมุ่ ……………………………..โปรแกรมการเรยี นรู้……………………………………………………… ประเภท รหสั วชิ า รายวิชา จำนวน เทยี บ เรียนในภาคเรียนท่ี รายวิชา หน่วยกิต โอน 2/65 1/66 2/66 1/67 2/67 1/68 บงั คบั ทร21001 ทักษะการเรยี นรู้ 5 พท21001 ภาษาไทย 4 พค21001 คณิตศาสตร์ 4✓ พต21001 ภาษาอังกฤษในชวี ิตประจำวัน 4 พว21001 วทิ ยาศาสตร์ 4 ทช21001 เศรษฐกจิ พอเพยี ง 1 ทช21002 สุขศึกษา พลศกึ ษา 2✓ ทช21003 ศลิ ปศึกษา 2 สค21001 สงั คมศกึ ษา 3 สค21002 ศาสนาและหนา้ ท่พี ลเมอื ง 2 สค21003 การพฒั นาตนเองชมุ ชน สงั คม 1 อช21001 ช่องทางการพฒั นาอาชีพ 2 อช21002 ทกั ษะการพัฒนาอาชพี 4✓ อช21003 พฒั นาอาชีพให้มคี วามเข้มแข็ง 2 เลอื ก พว22002 การใชพ้ ลงั งานไฟฟ้าในชวี ิตประจำวัน 2 3 บังคบั สค22016 การเงินเพื่อชีวิต 2 3 เลอื กเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลูกผักคะน้า 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเหด็ ฟาง 3 ทร02029 คิดเป็นกบั หลักปรัชญาเศรษฐกจิ 1 พอเพยี ง 3 สค22020 ประวตั ศิ าสตร์ชาตไิ ทย สค22021 ลกู เสอื กศน. 3✓ สค02015 อาเซยี นศึกษา 3 สค อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 2 ✓ 0200037 รวมหน่วยกิต 15 ลงชอื่ ……………………….…………นกั ศกึ ษา ลงช่อื …………………………………นายทะเบียน (นายเอกลักษณ์ แก่นกระโทก) (นายปราโมชน์ กิ่งแกว้ )


แผนการเรยี นรู้รายบคุ คล ระดับ มัธยมศึกษาตอนตน้ ของ นายธราดล ใจรัมย์ รหสั นกั ศึกษา 6522-00130-0 วิธเี รียนแบบ…………………………พบกลมุ่ ……………………………..โปรแกรมการเรยี นรู้……………………………………………………… ประเภท รหสั วชิ า รายวิชา จำนวน เทียบ เรียนในภาคเรียนท่ี รายวิชา หน่วยกติ โอน 2/64 1/65 2/65 1/66 2/66 2/67 บังคับ ทร21001 ทักษะการเรยี นรู้ 5 2/65 1/66 2/66 1/67 2/67 1/68 พท21001 ภาษาไทย 4 พค21001 คณติ ศาสตร์ 4 พต21001 ภาษาอังกฤษในชวี ิตประจำวัน 4 ✓ พว21001 วทิ ยาศาสตร์ 4 ทช21001 เศรษฐกิจพอเพียง 1 ทช21002 สขุ ศึกษา พลศึกษา 2 ทช21003 ศิลปศึกษา 2✓ สค21001 สังคมศกึ ษา 3 สค21002 ศาสนาและหน้าท่พี ลเมอื ง 2 สค21003 การพัฒนาตนเองชมุ ชน สงั คม 1 อช21001 ชอ่ งทางการพฒั นาอาชีพ 2 อช21002 ทกั ษะการพัฒนาอาชีพ 4 อช21003 พัฒนาอาชีพให้มคี วามเข้มแข็ง 2 ✓ เลือก พว22002 การใช้พลังงานไฟฟา้ ในชีวิตประจำวัน 2 3 บังคับ สค22016 การเงนิ เพื่อชีวิต 2 3 เลือกเสรี อช02003 การทำสวนยางพารา 3 อช02004 การปลูกผักคะน้า 3 อช22001 การพฒั นาแผนและโครงการอาชพี 3 อช02006 การเพาะเหด็ ฟาง 3 ทร02029 คิดเป็นกับหลกั ปรัชญาเศรษฐกจิ 1 พอเพยี ง 3 สค22020 ประวตั ศิ าสตรช์ าตไิ ทย สค22021 ลูกเสอื กศน. 3 สค02015 อาเซียนศกึ ษา 3✓ สค อาชญากรรมบนโลกออนไลน์ 2 0200037 ✓ รวมหน่วยกิต 15 ลงชอื่ ……………………….…………นกั ศึกษา ลงชือ่ …………………………………นายทะเบยี น (นายธราดล ใจรัมย์ ) (นายปราโมชน์ ก่งิ แก้ว)