Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Best practice ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือฯ 64

Best practice ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือฯ 64

Published by loley_love, 2021-09-15 04:10:59

Description: Best practice ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือฯ 64

Search

Read the Text Version

คำนำ ผลงานวิชาการเล่มน้ีจัดทาขึ้นเพ่ือนาเสนอผลงานวิชาการ (Best practice) ท่ีครูในพ้ืนท่ีเห็นว่าเป็น กจิ กรรมดเี ดน่ เกดิ ประโยชนต์ ่อผเู้ รยี นหรอื ชุมชนตามกรอบภาระงาน กศน. ผลงานวิชาการเล่มน้ีประกอบด้วยเน้ือหา เรื่อง ส่งเสริมการอา่ นบา้ นหนงั สือชุมชนส่หู ้องสมุดสาหรับชาวตลาด จัดกิจกรรมสง่ เสริมการอ่านสรา้ งการเรียนรู้ตลอด ชีวิต ซึ่งเป็นผลงานวิธีการปฏิบัติท่ีเป็นเลิศ (Best Practice) เป็นการนาเสนอผลงาน ท่ีเกิดจากการจัดกระบวนการ เรียนรู้ ด้านการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย พัฒนาบ้านหนังสือชุมชนให้สวยงาม สะอาด และสะดวกในการใช้บริการ บา้ นหนังสอื ชุมชน เป็นการจดั กจิ กรรมในรปู แบบต่างๆ เพื่อให้ประชาชนมนี ิสัยรกั การอ่าน ทางผู้จัดทาหวังเปน็ อยา่ งย่งิ ว่าผลงานวิจยั เลม่ น้จี ะเป็นประโยชน์ต่อการจัดการเรียนรู้เพื่อประยุกต์ใช้ พัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างเหมาะสม รายงานฉบับน้ีมีเน้ือหาเข้าใจง่าย และมีเน้ือหาสาระค่อนข้างกระชับ ผู้ศึกษาทุก ท่านจะได้รับประโยชน์ และความรู้บ้านหนังสือชุมชนตาบลท่าหม่ืนราม เป็นห้องสมุดชุมชนเพ่ือคนรักการอ่าน ในการศึกษาจากผลงานวิชาการเลม่ นไี้ ม่มากก็น้อยหากมีข้อบกพรอ่ งประการใด ขออภยั มา ณ ทน่ี ้ดี ้วย นางสาวนภาภรณ์ ออ่ นประไพ ผจู้ ดั ทา

สำรบัญ ตอนท่ี 1 กระบวนการข้ันตอนของ Best Practice ตอนท่ี 2 ภาคผนวก ตอนที่ 3 ผลการดาเนนิ งาน

ดา้ นการศึกษาตามอธั ยาศัย ชือ่ ผลงาน “ส่งเสริมการอา่ นบา้ นหนงั สือชุมชนสู่ห้องสมดุ สาหรับชาวตลาด” 1. ประเภทผลงาน  ประเภทผลงานแนวปฏิบตั ทิ ่ีดี ตามภารกจิ ต่อเนือ่ ง ด้านการส่งเสรมิ การรู้หนังสือ ด้านการศึกษาขนั้ พืน้ ฐาน ด้านการศึกษาเพื่อพฒั นาอาชพี ดา้ นการศึกษาเพื่อพฒั นาทักษะชวี ิต ดา้ นการศึกษาเพ่ือพฒั นาสงั คมและชมุ ชน การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลกั ปรชั ญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดา้ นการศึกษาตามอธั ยาศัย  ประเภทผลงานแนวปฏบิ ตั ิที่ดี ตามขอ้ สั่งการ/ นโยบายและจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน.ประจาปงี บประมาณ 2564 โครงการชุมชนต้นแบบ ตามโครงการไทยนยิ ม ย่ังยืน การแก้ปัญหาประชากรวัยเรยี นท่อี ย่นู อกระบบการศกึ ษา การขยายผลการอบรมหลักสตู รการค้าออนไลน์ การส่งเสรมิ ใหป้ ระชาชนอ่านออกเขียนได้  การรณรงคเ์ รื่องการเพิม่ อัตราการอ่าน การสง่ เสรมิ ดูแลสุขภาวะและสขุ อนามยั ของประชาชนในชุมชน 2. ชือ่ หนว่ ยงาน/ สถานศกึ ษา/ ผู้เสนอผลงาน กศน.ตาบลท่าหม่ืนราม หมู่บ้าน บา้ นทา่ หมืน่ ราม ตาบลทา่ หม่นื ราม อาเภอวังทอง จังหวัดพิษณโุ ลก 65130 สังกัด กศน.อาเภอวังทอง สานกั งาน กศน.จงั หวัดพษิ ณโุ ลก โทรศัพท์ ...............094-6357071............................................................-........... เวบ็ ไซด์ .................Thamuenram.nfe.plk............................................................... ชือ่ – ชือ่ สกลุ ผู้เสนอผลงาน นางสาวนภาภรณ์ ออ่ นประไพ โทรศัพท์มอื ถือ …...094-6357071.......... E-mail ……[email protected]………… 3. บทคัดย่อ ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุดสาหรับชาวตลาด สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์และจุดเน้นการดาเนินงาน สานักงาน กศน. ปีงบประมาณ 2564 ภารกิจตอเนื่อง 1. ดานการจัด การศกึ ษาและการเรยี นรู้ ข้อ 1.4 การศึกษาตามอัธยาศยั 1) พัฒนาแหลงการเรียนรูทม่ี ีบรรยากาศและสภาพแวดลอมทีเ่ อือ้ ตอการอานและพัฒนา ศักยภาพการเรยี นรูใหเกิดขนึ้ ในสงั คมไทย ใหเกิดข้ึนอยางกวางขวางและทั่วถึง เชน การพัฒนา กศน. ตาบล หองสมุด ประชาชนทุกแห่งใหมกี ารบริการทท่ี นั สมัยสงเสรมิ และสนบั สนนุ อาสาสมัครสงเสรมิ การอานการสรางเครือขายสงเสริม การอาน จัดหนวยบริการหองสมุดเคล่ือนท่ี หองสมุดชาวตลาด พรอมหนังสือและอุปกรณเพื่อจัดกิจกรรมสงเสริม

การอานและการเรียนรูที่หลากหลายใหบริการกับประชาชนในพื้นท่ีตางๆ อย่างท่ัวถึง สม่าเสมอ รวมทั้งเสริมสราง ความพรอมใน ดานบุคลากร ส่ืออุปกรณเพื่อสนับสนุนการอาน และการจัดกิจกรรมเพื่อสงเสริมการอานอยาง หลากหลายรูปแบบ โดยมีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โอกาสที่จะเจริญ พระชนมายุครบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2558 จนถึงปัจจุบัน 2) เพ่ือกระตุ้นและเสริมสร้างนิสัยรักการ อ่านให้กับประชาชน 3) เพ่ือสร้างโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยการจัดต้ังบ้านหนังสือชุมชน ให้เป็น ห้องสมุดประชาชนของชุมชนเป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้าน และมีข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวที่ประชาชนสามารถ เข้าถึงได้ งา่ ย กลุ่มเป้าหมายท่ีใชใ้ นการศึกษาครงั้ น้ี จานวน 20 คน การดาเนินการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ตามข้ันตอนการ จัดทารายงานเพื่อเสนอผลงานแนวปฏบิ ัติทดี่ ี (Best Practice) สง่ เสริมการอ่านบ้านหนังสือชมุ ชนสูห่ อ้ งสมดุ สาหรับ ชาวตลาด 4. ความเป็นมาและความสาคัญของปัญหา (ความสาคัญของผลงาน “แนวปฏิบตั ิทดี่ ี”) เนื่องจากตาบลท่าหม่ืนราม มบี ้านที่เจ้าของบา้ นหรือสถานทไี่ ด้อทุ ิศใหใ้ ช้เป็นห้องสมุดประชาชน ของชุมชนและศูนย์เรียนรู้ตลอดชีวิต โดยนายอนันต์ สุขโฉม เคยได้รับรางวัลชมเชยบ้านหนังสือชุมชนต้นแบบ ประจาปี 2559 แต่มีสภาพชารุดทรุดโทรม ควรได้รับการพัฒนา จึงพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนตาบลท่าหมื่นรามให้ใช้ ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตให้กับประชาชน เป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุดสาหรับชาวตลาด ให้สวยงาม มีบรรยากาศและสภาพ แวดลอมที่เอ้ือตอการอานและพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้ ต้ังแต่วันท่ี 17 กุมภาพันธ์ 2564 มาจนถึงปัจจุบัน โดยมี เจ้าของบา้ น คอื นายอนันต์ สุขโฉม ผู้ที่มีจิตอาสาท่ีทาหน้าที่ในการดาเนินงานโครงการบ้านหนังสือชุมชน ในการจัด กิจกรรมให้กับกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลาย โดยไม่รับค่าตอบแทน และในพื้นที่ของตาบลท่าหมื่นรามมีจุดเด่นในเรื่อง ของบ้านหนังสือชุมชน และด้วยสถานการณ์โควิด-19 ด้านการดาเนินกิจกรรม กศน.ตาบล จึงขับเคลื่อนจากบ้าน หนังสือชุมชน จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านเคลื่อนที่ไปยังห้องสมุดชาวตลาด กลายเป็น “กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน บ้านหนังสอื ชุมชนสู่หอ้ งสมดุ สาหรับชาวตลาด” จัดในทกุ ๆ วนั องั คารสดุ ทา้ ยของเดือน ที่มีตลาดนัดชุมชน หลกั การทางานบา้ นหนังสอื ชุมชน เพือ่ ให้เป็นห้องสมุดประจาหมบู่ า้ นสาหรบั ศึกษาเรยี นรู้ และมี แหลง่ เรียนรูอ้ ยู่ในชุมชน ใกล้บ้าน สาหรับเป็นช่องทางใหป้ ระชาชนสามารถเขา้ ถึงองค์ความรไู้ ดต้ ามความสนใจ อยา่ ง ทวั่ ถงึ โดยครู กศน.ตาบล ขบั เคล่ือนในการจดั หาสอื่ สิ่งพิมพ์ ส่ือการเรียนรู้ต่าง ๆ เปน็ การเพ่ิมโอกาสใหป้ ระชาชนใน ชนบทหา่ งไกล มีความสามารถ และโอกาสเข้าถงึ องค์ความรู้ได้อย่างท่ัวถงึ กศน.ตาบลท่าหมื่นราม ได้ดาเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุด สาหรับชาวตลาด ดังนั้นผู้วิจัยจึงต้องการเสริมสร้างนิสัยรักการอ่านให้กับประชาชนตาบลท่าหมื่นราม จึงพัฒนา ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุดสาหรับชาวตลาด เพ่ือบริการโดยใช้หลักลุยถึงท่ี พร้อมมีกิจกรรมที่เกิด ประโยชน์แก่ผู้รับบริการเช่น แผ่นพับการล้างมือ เรียนรู้สู้ภัยโควิด-19 และ การพาทาสเปย์แอลกอฮอล์และแจก กลบั ไปใช้ที่บ้าน เปน็ ต้น

5. วัตถุประสงค์และเปา้ หมายของการดาเนินการ 5.1 วัตถปุ ระสงค์ 1) เพอ่ื เทิดพระเกียรติสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี ในโอกาสทจี่ ะ เจริญ พระชนมายคุ รบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2558 มาจนถึงปจั จบุ นั 2) เพอ่ื กระตุ้นและเสรมิ สร้างนิสัยรักการอ่านใหก้ บั ประชาชน 3) เพื่อสร้างโอกาสให้ประชาชนไดเ้ ขา้ ถึงแหล่งเรยี นร้โู ดยการจดั ตั้งบ้านหนงั สือชุมชน ให้ เป็น หอ้ งสมดุ ประชาชนของชุมชนเป็นธนาคารความรูใ้ กล้บา้ น และมีข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวที่ประชาชนสามารถ เข้าถึง ไดง้ า่ ย 5.2 เปา้ หมายของการดาเนินการ 1. เชงิ ปริมาณ -กลมุ่ เป้าหมาย จานวน 20 คน 1. เชงิ คณุ ภาพ รอ้ ยละ 80 ของกลมุ่ เป้าหมาย มีนสิ ยั รกั การอ่าน มีเปา้ หมายให้ชุมชนชาวตลาด ไดม้ ีหนังสืออ่านเป็น ประจา สร้างวัฒนธรรมการอ่าน และทรงเล็งเห็นช่องทางในการพัฒนาอาชีพสู่การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน เข้าถึงแหล่ง เรียนรู้ในบ้านหนังสือชุมชน ห้องสมุดประชาชนของชุมชนเป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้าน และมีข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวท่ี ประชาชนสามารถนาไปปรบั ใชใ้ นชีวติ ประจาวันได้ กระบวนการดาเนินงาน 6.1 วธิ ดี าเนินการ 6.1.1 ครู กศน.ตาบล กลุม่ เป้าหมาย และผนู้ าชุมชนร่วมกันศึกษาสภาพปัญหา ความต้องการเพ่ือ การส่งเสริมและพัฒนาบ้านหนังสือชุมชนตาบลท่าหม่ืนราม เป็นห้องสมุดชุมชนเพื่อคนรักการอ่าน และส่งเสริมการ อ่านบา้ นหนงั สอื ชุมชนสหู่ ้องสมดุ สาหรบั ชาวตลาด 6.1.2 ครู กศน.ตาบล กลุ่มเป้าหมาย และผู้นาชุมชน ประชุมเพื่อวางแผนการดาเนินงาน ชี้แจง วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม และผลที่ได้รับประชาชนท่ีเข้าร่วมจะมีกิจกรรมสร้างนิสัยรักการอ่าน ส่งเสริมการอ่าน บ้านหนงั สอื ชุมชนสหู่ ้องสมดุ สาหรับชาวตลาด 6.1.3 ศึกษาข้อมูลการพัฒนาปรับปรุงบา้ นหนังสือชุมชน และประสานงานพ้ืนท่ตี ลาดนัดเพ่ือต้ังจุด ให้บริการขับเคลอ่ื นกิจกรรมส่งเสรมิ การอา่ นบ้านหนงั สอื ชมุ ชนสูห่ ้องสมดุ สาหรบั ชาวตลาด 6.1.4 ปลกู ฝังจิตสานกึ ใหป้ ระชาชนมีนิสัยรักการอ่าน 6.1.5 ครู กศน.ตาบลติดตามผลการดาเนินงานส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุด สาหรบั ชาวตลาด 6.1.6 สรุปผลการดาเนนิ งานรายเดอื น จากจานวนผเู้ ข้าใช้บริการบ้านหนังสอื ชมุ ชน 6.1.7 สรุปผลการดาเนินงานตามโครงการที่ได้จากสรุปผลการดาเนินงานรายเดือน เม่ือสิ้นสุด โครงการรวบรวมและวิเคราะห์ผลงานท่ีเป็นจุดเด่น จุดท่ีควรพัฒนา และข้อเสนอแนะจากการประเมินผลนาไปใช้ ประโยชน์ จัดทารายงานเพอื่ เสนอผลงานแนวปฏบิ ตั ทิ ่ีดี(Best Practice) ส่งเสรมิ การอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุด สาหรบั ชาวตลาด 6.1.8 เผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติทดี่ ี(Best Practice)สง่ เสรมิ การอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุด สาหรับชาวตลาด ในรปู แบบออฟไลน์ และออนไลน์

6.2 ตัวชว้ี ดั ความสาเรจ็ 6.2.1 กลุ่มเป้าหมายเทิดพระเกยี รตสิ มเด็จพระเทพรัตนราชสดุ าฯ สยามบรมราชกุมารี ใน โอกาสท่จี ะเจริญ พระชนมายคุ รบ 5 รอบในปี พ.ศ. 2558 มาจนถึงปัจจุบัน 6.2.2 กล่มุ เป้าหมายมนี ิสยั รกั การอ่าน 6.2.3 ประชาชนไดเ้ ขา้ ถงึ แหลง่ เรียนรู้โดยการจดั ตง้ั บ้านหนงั สือชมุ ชน ใหเ้ ปน็ หอ้ งสมดุ ประชาชนของชุมชนเป็นธนาคารความรู้ใกล้บ้าน และมีข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อ ขบั เคลื่อนกิจกรรมสง่ เสริมการอา่ นบ้านหนังสือชุมชนสูห่ อ้ งสมุดสาหรับชาวตลาด 6.3 การประเมินผลและเครอื่ งมอื การประเมินผล - ประเมนิ ผลจากการเขา้ รบั บรกิ ารบา้ นหนงั สอื ชมุ ชนตาบลท่าหม่ืนราม - แบบประเมินความพึงพอใจผ่าน Qr – Code การใช้บริการบ้านหนังสือชุมชน ส่งเสริมการอ่าน บา้ นหนงั สอื ชมุ ชนสู่ห้องสมุดสาหรับชาวตลาด 7. ผลการดาเนนิ งาน 7.1 กลุ่มเปา้ หมายมีนิสัยรักการอา่ น 7.2 กลมุ่ เปา้ หมาย จานวน 20 คน มีความรู้ในเร่ืองต่างๆ จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้าน หนังสือชุมชนสู่ห้องสมุดสาหรับชาวตลาด มีเข้าถึงแหล่งเรียนรู้โดยการจัดต้ังบ้านหนังสือชุมชน ให้เป็นห้องสมุด ประชาชนของชมุ ชนเปน็ ธนาคารความรู้ใกล้บ้าน และมีข้อมูลข่าวสารใกล้ตัวท่ีประชาชนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนาไปใช้ ไดจ้ ริงในชีวิตประจาวนั 8. ประโยชน์ทไ่ี ดร้ ับและการเผยแพร่ 8.1ประโยชนท์ ี่ไดร้ ับ กลมุ่ เปา้ หมายจานวน 20 คน มนี สิ ยั รักการอา่ น มีความรู้ และสนกุ เพลิดเพลิน ให้ความสนใจในการ จัดกิจกรรมสง่ เสรมิ การอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุดสาหรับชาวตลาด และมาใช้บริการบ้านหนังสือชุมชน เข้าถึง แหลง่ เรียนร้ใู นการใชส้ ื่อท่ีหลากหลายในบ้านหนังสือชุมชนตาบลท่าหมื่นราม และนาความรู้จากการอ่านไปปรับใช้ใน การดาเนินชีวติ ประจาวนั ได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างสังคมเป็นสขุ 8.2 การเผยแพร่ เผยแพร่ผลงานแนวปฏิบัติที่ดี(Best Practice) ส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุด สาหรับชาวตลาด นาเสนอผลงาน ปัญหา อุปสรรคต่อที่ประชุม กศน.อาเภอ นาข้อเสนอแนะของท่ีประชุม กศน. อาเภอ กลุ่มเป้าหมาย มาปรับปรุงและพัฒนาเพื่อนาไปปฏิบัติส่งเสริมความรู้และทักษะในการปฏิบัติพื้นท่ี ตาบลท่าหม่ืนราม ด้านส่งเสริมและสร้างนิสัยรักการอ่าน สนับสนุนงานส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุด สาหรบั ชาวตลาด

9. กลยุทธห์ รือปัจจยั ทท่ี าใหป้ ระสบความสาเร็จ 9.1. กล่มุ เปา้ หมายมคี วามพร้อมในการสรา้ งองค์ความรู้ รกั การเรยี นรู้สร้างนสิ ัยรกั การอ่าน สนับสนุนงานส่งเสรมิ การอ่านบ้านหนงั สือชมุ ชนส่หู อ้ งสมดุ สาหรบั ชาวตลาด 9.2. กล่มุ เปา้ หมายสามารถคิดวิเคราะห์ความสามารถของตนเอง และนาเอาความรู้ ความถนดั ของ ตนเองมาใช้ใหเ้ กดิ ประโยชน์ 9.3. ครู กศน.ตาบล นาความรู้และทักษะในการบรู ณาการใหค้ วามร่วมมือกบั ชุมชนอย่างเตม็ ความสามารถในการสร้างนสิ ัยรกั การอ่าน สง่ เสรมิ การอา่ นบ้านหนังสือชุมชนสูห่ ้องสมุดสาหรบั ชาวตลาด 9.4. กลุ่มเปา้ หมายเรยี นรกู้ ระบวนการคดิ เปน็ วางแผน รวมถงึ การแลกเปลีย่ นเรยี นร้ซู ึ่งกนั และกัน และฝกึ สร้างความสามัคคี จากการพฒั นาส่งเสริมการอ่านบา้ นหนงั สือชุมชนสู่หอ้ งสมดุ สาหรับชาวตลาด 9.5. กล่มุ เปา้ หมายสามารถนาแนวปฏบิ ัติทดี่ ี (Best Practice) สง่ เสริมการอ่านบา้ นหนงั สือชมุ ชนสู่ ห้องสมุดสาหรับชาวตลาดประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน และขับเคลื่อนกระบวนการให้กับกลุ่มเป้าหมายอื่นๆ ในการ ประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุดสาหรับชาวตลาดนาประโยชน์มาปรับใช้ใน ชีวติ ประจาวนั ได้อย่างเหมาะสม 10. ปัญหาอุปสรรคและข้อเสนอแนะ ปัญหาอปุ สรรค - สภาพภูมิอากาศมักเกิดฝนตกบ่อยครั้งในการทากิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ หอ้ งสมดุ สาหรบั ชาวตลาด ควรมซี ุ้มวนิ เลจเปน็ จดุ เคลื่อนที่ในการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุดสาหรับ ชาวตลาด เพื่อสะดวกในการใหบ้ ริการ ขอ้ เสนอแนะ - ควรมีซมุ้ วนิ เลจเป็นจุดเคล่ือนที่ในการส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุดสาหรับชาว ตลาด เพ่ือสะดวกในการให้บริการ และ กศน.ตาบลท่าหม่ืนราม โดย นางสาวนภาภรณ์ อ่อนประไพได้มีการพัฒนา บ้านหนังสือชุมชนตาบลท่าหมื่นรามให้พร้อมใช้งานต้ังแต่เดือน วันที่ 5 มกราคม 2564 จนพร้อมใช้งานมาจนถึง ปัจจบุ ัน ดว้ ยความร่วมมอื รว่ มใจกันของ ครู กศน.ตาบล และการให้ความช่วยเหลือจาก กศน.อาเภอวังทอง ครู กศน. ตาบลวังทอง และภาคีเครือข่ายในตาบล รวมถึงนักศึกษาและประชาชนของตาบลท่าหมื่นราม เพื่อรองรับการ ให้บริการจากการออกประชาสัมพันธ์กิจกรรมส่งเสริมการอ่านบ้านหนังสือชุมชนสู่ห้องสมุดสาหรับชาวตลาด ให้ ผรู้ ับบรกิ ารมาใช้บรกิ ารบ้านหนงั สอื ชมุ ชนตาบลท่าหม่ืนราม 11. การอ้างอิง - แนวทางการนาเสนอการปฏิบตั ทิ ่ดี ี ( Best Practice ) สถาบนั การพฒั นาการศึกษานอกระบบและ การศกึ ษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ - http://prachuap.nfe.go.th/prachuap/UserFiles/File/BB(1).pdf คมู่ อื แนวทางการพฒั นา บา้ นหนงั สืออจั ฉรยิ ะใหเ้ ปน็ บ้านหนงั สือชุมชน สานกั งาน กศน.ประจวบคีรีขันธ์

ภาคผนวก

ประชาสัมพนั ธ์กจิ กรรมส่งเสรมิ การอา่ นบ้านหนงั สอื ชุมชนสหู่ อ้ งสมุดสาหรับชาวตลาด ณ ตลาดนดั ชุมชน หมู่ 13 ตาบลท่าหม่นื ราม อาเภอวังทอง จังหวัดพษิ ณุโลก ทกุ วันองั คาร สัปดาห์สดุ ท้ายของเดือน กิจกรรมสง่ เสริมการอ่านบา้ นหนงั สือชุมชนสหู่ อ้ งสมดุ สาหรบั ชาวตลาด มเี ปา้ หมายให้ชมุ ชนชาวตลาด ได้มหี นงั สอื อา่ นเปน็ ประจา สร้างวฒั นธรรมการอา่ น และทรงเลง็ เหน็ ชอ่ งทาง ในการพฒั นาอาชีพสู่การมีคุณภาพชวี ิตทีด่ ขี นึ้ จดั หามุมใดมุมหนงึ่ ในตลาดจัดเปน็ มุมอ่านหนงั สอื สาหรับชาวตลาด

แบบประเมนิ ความพึงพอใจ ผ่าน google Form กจิ กรรมสง่ เสรมิ การอ่านบ้านหนังสอื ชุมชนสหู่ อ้ งสมดุ สาหรบั ชาวตลาด https://docs.google.com/forms/d/1Xricm3ekeBjmEHBCfljkHuPBE4hrgioG8lZBayO8EAo/edit แบบประเมนิ ความพงึ พอใจ ผา่ น QR - CODE

-แบบประเมินความพึงพอใจการใช้บริการบ้านหนงั สอื ชมุ ชนตาบลทา่ หม่นื ราม (google form, QR-Code) https://docs.google.com/forms/d/10iJMLKpAcj8YdA9RczhM2IbItkQJWEfe9IkzT7QwT-g/edit สมดุ ลงทะเบยี นผู้เข้ารับบรกิ ารบ้านหนงั สือชมุ ชนตาบลทา่ หมืน่ ราม

รางวลั แหง่ ความสาเร็จ รางวลั บา้ นหนังสือชุมชนตน้ แบบระดับกลุ่มสานักงาน กศน.จังหวดั ประจาปี 2559 การพัฒนาปรับปรุงสภาพบ้านหนงั สือชมุ ชนภายนอก (ก่อนทา) (หลังทาการพฒั นาต้งั แต่เดือนมกราคม 2564 พรอ้ มเปิดใหบ้ รกิ ารในวนั ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 จนถงึ ปัจจบุ นั )

การพัฒนาปรับปรงุ สภาพบา้ นหนงั สอื ชุมชนตาบลท่าหม่นื ราม (กอ่ นทา) (หลังทา เรมิ่ ทาต้งั แต่เดอื นมกราคม 2564 พร้อมเปดิ ให้บริการในวนั ท่ี 17 กุมภาพนั ธ์ 2564 จนถงึ ปจั จบุ นั )

การจดั กจิ กรรมสง่ เสรมิ และสร้างนสิ ยั รกั การอ่านใหป้ ระชาชน

การเผยแพร่ความรผู้ ่านสื่อ Youtube สง่ เสรมิ การอ่านบา้ นหนังสือชมุ ชนสหู่ อ้ งสมดุ สาหรบั ชาวตลาด

การเผยแพรค่ วามรผู้ า่ นเวบ็ ไซต์ Thamuenram nfe.plk กจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านบ้านหนังสอื ชมุ ชนสหู่ อ้ งสมดุ สาหรับชาวตลาด

คณะผู้จัดทา ทปี่ รกึ ษา ผอ.กศน.อาเภอวังทอง ครูผชู้ ่วย นางวนดิ า หาญสาเภา ครู กศน.ตาบล นางสาวนชุ รี ใจมูล นางกฤษดาพร นาคสวัสด์ิ ครู อาสาสมคั รฯ ครู กศน.ตาบล ผู้รับผิดชอบ ครู กศน.ตาบล นางรุ่งเพชร คชสหี ์ นางสาวนภาภรณ์ ออ่ นประไพ ผูจ้ ดั พมิ พ์รูปเลม่ /สรปุ รายงาน นางสาวนภาภรณ์ ออ่ นประไพ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook