Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Job Description Product Deverlopment and Innovation (PDI) SMART ID GROP LTD.

Job Description Product Deverlopment and Innovation (PDI) SMART ID GROP LTD.

Published by deekanitta1919, 2021-04-29 02:48:32

Description: รายละเอียดลักษณะงานตำแหน่ง Job Description Product Deverlopment and Innovation ของบริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด

Keywords: Job Description,busines

Search

Read the Text Version

S สมารท ไอดี กรุป จาํ กดั M A R T I D G R O U P L t d . Product Development and Innovation (PDI)

สารบญั 3 4 โครงสรางบริษทั 9 11 ผูชว ยผจู ัดการฝายพฒั นาผลติ ภณั ฑ 14 และนวัตกรรม 20 เจา หน าทซ่ี ัพพลายเซนอาวโุ ส ผจู ดั การแผนกบริหารสนิ คา 22 เจา หน าท่จี ัดซ้อื ตา งประเทศ เจา หน าท่ีจัดซ้อื ในประเทศ เจาหน าท่ีนําเขา-สง ออก

Smart ID Group Co.,Ltd โครงสร้าง บรษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จํากัด คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการบรหิ าร คณะกรรมการ คณะกรรมการ และพจิ รณาคาตอบแทน ตรวจสอบ บริหารความเสย่ี ง ประธานเจา หน าท่บี ริหาร ผตู รวจสอบภายใน กรรมการผูจ ัดการ เลขานกุ ารบริษทั CIO CFO chief innovation officer chief financial officer PDI ACC FIN QAS HRM WHT CBO CBC CBD OSP PDD กนิษฐา ศิลปนรเศรษฐ ผูจดั ทํา

ผ้ชู ่วยผู้จดั การฝาย พฒั นาผลิตภัณฑ์ และนวตั กรรม

5 ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผูดําเนิน ถงึ การ sourcing -งานแฟรต า งๆทปี่ ระเทศจนี สนิ คา -ตามเว็บออนไลนตางๆ ผจก.แผนก บริหารสินคา compare -เปรียบราคา ดไี ซต ฟังกชัน่ การใช ผจก.แผนก spec งาน ของสินคา เทียบกบั คูแขง บรหิ ารสนิ คา - คดั เลอื กและทดสอบสินคาท่บี รษิ ทั สงั่ สินคา วางแผนจะจดั จําหนาย ผจก.แผนก ตา งประเทศ บรหิ ารสินคา '- ตอ รองราคา, ขอ PI พรอมตรวจสอบเง่ือนไข ตา งๆ - ดู Artwork รวมกับ Creative - ประสานงานกับ ตปท. ติดตามการผลิต - ตรวจเชค็ Golden sample - ติดตามการโหลดสินคา - วางแผนการตลาดสาํ หรบั สินคาทท่ี างบรษิ ทั กาํ ลังจะจดั จาํ หนาย - ประสานงานทีมงานขายเพ่ือสนับสนุนยอดขาย ใหเ ป็นไปตามเป าหมาย เม่ือสินคา 1.ถาเป็น FG กแ็ จงจัดสง ลกู คา ไดตามปกติ ผจก.แผนก ถึงไทย 2.ถาเป็น SKD ตองคอยประสานงานตอ กับโรงงานประกอบ บรหิ ารสินคา สนิ คาในไทย 2.1 ตามการประกอบสินคาใหทันเวลาท่ลี กู คา ตองการ 2.2 ถาสนิ คามีปัญหา ตองประสานกับ ตปท. เพ่ือแกไ ข 2.3 ติดตามการเคลมอะไหลเม่อื ประกอบเสรจ็ 2.4 ตรวจเชค็ และบันทึกยอดสนิ คาทป่ี ระกอบเสร็จ และทะ ยอยขนสงมาทคี่ ลัง ลงไฟล excel 2.5 ประสานงานเร่ืองคา ใชจายในการผลิตกับทางแผนกบัญชี การตลาด '- วางแผนการตลาดสําหรับสนิ คาทีท่ าง ผจก.แผนก บรษิ ทั กําลังจะจดั จาํ หนาย บริหารสนิ คา - ประสานงานทมี งานขายเพ่ือสนับสนุน ยอดขายใหเ ป็นไปตามเป าหมาย - ดูแลโครงสรา งการตลาดและการขาย ของสนิ คาใหอยูในแบบแผนการบรหิ าร

6 ขนั้ ตอน รายละเอียด ผดู ําเนิน ถึง การ อ่นื ๆ 1.พบลกู คา เพ่ือเสนอขายสินคาตามชอ งทางตางๆ 2.Monitor stock ของ Own brand และ Branded 3.support งานลกู คาในเร่อื งตา งๆ เชน ประสานงาน creative หรอื mkt เพ่ือชว ยออกแบบส่ือโฆษณาตา งๆ 4.survey สินคา ของลูกคา ทกุ รายท่เี รารับผิดชอบอยู ผจก.แผนก รวมถึงคแู ขงของลูกคา เพ่ือนทําการบานกอนเสนอขาย บริหารสนิ คา สินคา 5.ติดตอ สมอ. 5.1 หาโรงงานทีม่ คี วามพรอม 5.2 กาํ หนดสเปค และแจง โรงงานใหท าํ ตวั อยา งเพ่อื สง ทดสอบใหผ า น 5.3 เตรียมเอกสารตา งๆ ตามขัน้ ตอนของการทํา มอก. ซ่ึงยากตอ การเขยี นอธิบายลงในนี้ 6.ประสานงานกบั Intertek หรือ Jet ทเี่ ป็นหนวยงาน ทดสอบสินคา 6.1 ขอใบเสนอราคา และตอรองราคา 6.2 นําตัวอยางสง ทดสอบ 6.3 ใหข อมลู สเปคสินคา ติดตามผล ประสานโรงงานจีน เพ่ือออกเอกสาร ตามทหี่ นวยทดสอบตองการ 6.4 เตรยี มเร่ืองการจา ยเงิน เม่อื ทดสอบผา นเรยี บรอ ย

เจ้าหนา้ ที ซัพพลายเชน อาวุโส

9 งาน รายละเอียด ผูดําเนิน การ ถงึ จดั ทาํ Report Stock Value, จัดทําสรุปรายงานประจาํ วันเพ่ือ เจาหน าท่ี ผบู ริหาร GP Analysis ประจําวนั ซพั พลายเชน PM อัพเดตมลู คา Stock สนิ คา และ อาวโุ ส อพั เดต GP รายวนั จัดทําสรปุ จัดทําอพั เดต Stock สินคา เจาหน าที่ ผูบรหิ าร Moniter Stock จํานวนคงเหลือ วันทีเ่ ขา สินคา ซพั พลายเชน ฝ ายขาย ประจําวนั อาวโุ ส PM จัดทํา Deshboard สรปุ จัดทําสรุป Deshboard สรุปสรปุ ยอดขาย เจา หน าที่ ผบู รหิ าร ยอดขายประจําเดอื น GP ประจําเดอื น GP Analysis Stock Value ซัพพลายเชน ฝ ายขาย Analysis Stock Value Stock Aging ในรปู แบบของ Power BI Stock Aging อาวโุ ส PM ตรวจสอบราคา ตรวจสอบราคาโปรโมชนั่ ที่ไดรับจาก เจา หน าที่ ผบู รหิ าร โปรโมชนั่ ทางฝั่งฝายขาย เพ่อื ตรวจสอบ GP ในการทาํ โปรโมชนั่ ซัพพลายเชน ฝายขาย เปิด PO ใน ระบบ Nav. ทาํ การเปิด PO (ใบสัง่ ซ้ือ) ตาม PQ อาวโุ ส PM (ใบขอซ้อื ) ปริน้ เอกสารใหท างผู บริหารอนมุ ตั ิ เจาหน าที่ ผูบรหิ าร ซัพพลายเชน ผูเก่ยี วของ อาวโุ ส ทกุ ฝาย ทําการรบั PR (ใบรับของ) ตามใบแจงหนี้ รบั PR ใน ทเี่ กดิ จากการสัง่ ซ้ือ (PO) พรอมปริน้ เจา หน าท่ี ผเู กยี่ วของ ระบบ Nav. เอกสารและใบปะหน าใหผ รู บั ผิดชอบเซ็นต ซพั พลายเชน ทุกฝ าย Add Vender ตา งประเทศ รับทราบการรับสินคา และนําเอกสารสง อาวโุ ส จดั ทาํ เอกสาร ทางบญั ชี Add Vender ในประเทศ ทําการ Add Vender ของ เจา หน าท่ี PM ตา งประเทศในระบบ Nav. ซัพพลายเชน อาวโุ ส จดั ทําเอกสาร Add Vender ใน เจา หน าที่ ประเทศ เพ่อื ใหทางฝายบญั ชที าํ การ ซพั พลายเชน บัญชี Add ในระบบ Nav. ให อาวุโส

ผ้จู ัดการแผนก บริหารสินคา้

11 ขนั้ ตอน รายละเอียด ผดู ําเนิน ถงึ การ sourcing -งานแฟรต างๆทป่ี ระเทศจนี สนิ คา -ตามเวบ็ ออนไลนตางๆ ผจก.แผนก บรหิ ารสินคา compare -เปรยี บราคา ดไี ซต ฟังกช นั่ การใช ผจก.แผนก spec งาน ของสินคา เทยี บกบั คแู ขง บรหิ ารสนิ คา - คัดเลือกและทดสอบสินคา ทบี่ รษิ ทั วางแผนจะจดั จําหนาย สงั่ สนิ คา '- ตอรองราคา, ขอ PI พรอ มตรวจสอบเง่ือนไข ผจก.แผนก ตางประเทศ ตางๆ บรหิ ารสินคา - ดู Artwork รวมกับ Creative - ประสานงานกับ ตปท. ตดิ ตามการผลติ - ตรวจเช็ค Golden sample - ตดิ ตามการโหลดสนิ คา - วางแผนการตลาดสําหรับสนิ คาที่ทางบริษทั กําลงั จะจดั จาํ หนาย - ประสานงานทมี งานขายเพ่ือสนับสนนุ ยอดขาย ใหเ ป็นไปตามเป าหมาย เม่ือสนิ คา 1.ถาเป็น FG กแ็ จงจดั สงลกู คาไดตามปกติ ผจก.แผนก ถึงไทย 2.ถาเป็น SKD ตองคอยประสานงานตอกับโรงงานประกอบ บรหิ ารสนิ คา สนิ คาในไทย 2.1 ตามการประกอบสินคา ใหทนั เวลาท่ีลกู คาตองการ 2.2 ถาสินคามีปัญหา ตอ งประสานกบั ตปท. เพ่อื แกไ ข 2.3 ติดตามการเคลมอะไหลเม่อื ประกอบเสรจ็ 2.4 ตรวจเชค็ และบันทึกยอดสนิ คาที่ประกอบเสร็จ และทะ ยอยขนสง มาท่ีคลัง ลงไฟล excel 2.5 ประสานงานเร่อื งคาใชจายในการผลิตกับทางแผนกบัญชี การตลาด '- วางแผนการตลาดสําหรับสินคา ท่ีทาง ผจก.แผนก บรษิ ทั กาํ ลงั จะจัดจาํ หนาย บริหารสนิ คา - ประสานงานทีมงานขายเพ่อื สนับสนุน ยอดขายใหเ ป็นไปตามเป าหมาย - ดูแลโครงสรา งการตลาดและการขาย ของสินคา ใหอยูในแบบแผนการบรหิ าร

12 ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผดู ําเนิน ถึง การ อ่นื ๆ 1.พบลกู คา เพ่อื เสนอขายสินคาตามชองทางตา งๆ 2.Monitor stock ของ Own brand และ Branded 3.support งานลกู คา ในเร่อื งตา งๆ เชน ประสานงาน creative หรอื mkt เพ่ือชว ยออกแบบส่ือโฆษณาตา งๆ 4.survey สินคาของลกู คา ทกุ รายที่เรารบั ผดิ ชอบอยู ผจก.แผนก รวมถงึ คแู ขงของลูกคา เพ่อื นทาํ การบา นกอนเสนอขาย บริหารสนิ คา สนิ คา 5.ติดตอ สมอ. 5.1 หาโรงงานที่มคี วามพรอ ม 5.2 กําหนดสเปค และแจงโรงงานใหท าํ ตวั อยางเพ่อื สง ทดสอบใหผ าน 5.3 เตรียมเอกสารตางๆ ตามขนั้ ตอนของการทาํ มอก. ซ่ึงยากตอการเขียนอธบิ ายลงในนี้ 6.ประสานงานกับ Intertek หรอื Jet ทเ่ี ป็นหนวยงาน ทดสอบสินคา 6.1 ขอใบเสนอราคา และตอรองราคา 6.2 นําตัวอยา งสงทดสอบ 6.3 ใหขอ มูลสเปคสินคา ติดตามผล ประสานโรงงานจีน เพ่ือออกเอกสาร ตามทีห่ นวยทดสอบตอ งการ 6.4 เตรยี มเร่ืองการจายเงิน เม่ือทดสอบผานเรียบรอ ย

เจา้ หน้าทจี ดั ซือ ต่างประเทศ

14 เกยี วกับสินคา้ ขนั้ ตอน รายละเอียด ผดู าํ เนิน ถึง การ หาสนิ คา เขา เว็ป Alibaba แลวคน หาสินคา ท่หี น าสนใจ หรอื ตรงตามความตองการของลูกคา เจาหน าท่ี จัดซ้ือตปท. ขอตัวอยาง เม่อื ไดราคาและโรงงานท่ีนาเช่ือถอื แลว ทาํ การ เจาหน าท่ี ตดิ ตอ supplier เพ่ือขอตวั อยา ง จัดซ้ือตปท. supplier เทสสินคา เม่ือสนิ คา มาถึง ทาํ การทดสอบสนิ คา ใน เจา หน าที่ แงของกาใชง าน จัดซ้อื ตปท. จัดซ้ือสินคา ดําเนินการซ้ือสนิ คา เจาหน าที่ ดแู ลสินคา จัดซ้อื ตปท. ตัวอยาง ทํารายงานเก่ยี วกบั การจัดซ้ือ สินคา ตวั อยา งและสถานะของ เจา หน าที่ สนิ คา ตวั อยางนัน้ ๆ จัดซ้อื ตปท.

15 จดั ทํา Order plan (com acc) 1-2/month ขัน้ ตอน รายละเอยี ด ผดู าํ เนิน ถึง การ รวบรวม PI จะตองรวบรวม PI และเชค็ ราคา/ จํานวน MOQ ตอรองราคาเบ้อื งตน เจาหน าที่ จัดซ้ือตปท. ท่ี PM draft มา และจัดทําไฟล แจง Date Lot ราคา บนสคบ.ใหกบั ฝั่ง PDD เพ่อื อพั เดตและเช็คราคาบน เปิด PQ ตาม สคบ. หากมอี พั เดตราคา ก็ตอ งประสารงานแจง เจา หน าท่ี PDD+PD Order plan โรงงานและสง All file อัพเดตแลว จาก PDD ให จดั ซ้ือตปท. I+QA โรงงาน ในกรณีทมี่ กี ารอพั เดตแบบ PDD จะปริน้ แบบออกมาเพ่ือใหท าง PDD+PDI+QA รับรวู าสนิ คา มีการเปลย่ี นรปู แบบในจุดนัน้ ๆ ทําใบปะหน า จัดทําใบปะหน า Order plan +PI+PQ+PO เจาหน าท่ี เพ่อื ใหก รรมการผจู ัดการลงนาม จัดซ้ือตปท. เชค็ เง่ือนไข จากนัน้ เช็คเง่อื นไขการชําระเงนิ จะมี เจา หน าที่ การชาํ ระเงนิ Deposit /Balance/Credit หากมี มดั จํา จดั ซ้อื ตปท. ตองทาํ เอกสารใหกับทางการเงินกอ น วนั ชําระ 3 วันทาํ การ Payment Shipment plan (Com Acc) 2-3/month ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผูด าํ เนิน การ ถึง เป็นแบบ Credit จะชาํ ระในเดือนถัดไป แบบ ทาํ แพลนชําระเงนิ Balance จะตองทําจาย กอ นหน า วันตู ETC. เจาหน าที่ ออกจากทา 5 วันนับรวมวนั เสารอาทติ ย จดั ซ้ือตปท. และนักขตั ฤกษ ทาํ ใบปะหน า จดั ทาํ เอกสารใบปะหน า+ PI+DN ใหกบั เจา หน าท่ี บัญชี ทางการเงนิ กอนวันชําระ 3 วนั ทาํ การและ จัดซ้อื ตปท. ติดตาม Bank slip จากฝั่งบัญชี

ขัน้ ตอน แพลนจา่ ย Credit 16 ทุกๆสนิ เดือน ผูดําเนิน รายละเอียด การ ถงึ รวบรวมจากแพลนตู ETC ของทงั้ เจาหน าที่ เดือน มาเทยี บกบั Invoice packing จัดซ้อื ตปท. list ของทาง Q import ทาํ จา ยตาม รวบรวมจากแพลนตู ของท่ีรับเขา มาจริงๆ เจา แรกท่ตี อ ง ETC จายคอื Think up วันที่ 5 Leop วนั ที1่ 0 Hejida วันที่ 15 Sunice วนั ที่ 20 Youngmax Sampos วันที่ 30 และ AMP 60-75 วนั หลังจากนําเขา รอ Payment list จากโรงงาน ทาํ ใบปะหน า ทําใบปะหน า เจา หน าท่ี บัญชี + BL+INVOICE+PI+DN ใหกับ จดั ซ้อื ตปท. ทางการเงินกอ นวันชาํ ระ 3 วนั ทําการและตดิ ตาม Bank slip จากฝั่งบญั ชี Update Pending Balance ขัน้ ตอน รายละเอยี ด ผูดําเนิน การ ถงึ Update Pending ตอง Update Pending Balance การ เจา หน าท่ี บัญชี Balance จา ยเงินทกุ ๆสนิ้ เดอื น เพ่ือสง ใหท างฝั่ง จัดซ้อื ตปท. บญั ชแี จง ยอด PI ทคี่ งคา ง

จดั ทาํ Report claim 17 รายเดือนสินคา้ ทังในและตา่ งประเทศ ขัน้ ตอน รายละเอยี ด ผดู าํ เนิน ถึง การ หยอด FOC ตองหยอด FOC จาก PI ของทัง้ เจา หน าท่ี เดือน กอ นและอัพเดตไฟล Back จัดซ้ือตปท. up supplierเพ่อื อัพเดตเม่ือมีสนิ คา รายการใหม ทงั้ ราคาและขอ มูลของ โรงงาน เม่อื หกั FOC FOC ครบทุก Item แลว จึงคอยแจงไปยงั เจา หน าที่ โรงงาน โรงงาน เพ่ือออก DN (ออกเอกสารและให Mgr. ลงนามสแกนสง ใหก ับโรงงาน ) จดั ซ้ือตปท. Replacement -Replacement (ลงบันทกึ ในไฟล เพ่ือ เจาหน าที่ โน ตไววาสนิ คาทดแทนจะมาให จัดซ้ือตปท. Shipment ใด ) จากโรงงาน -ระหวางนี้บางโรงงานจะ ขอ Report +pic+ video สําหรับสนิ คาทเ่ี สีย ตอ ง ประสานงานกบั QA เพ่ือขอขอ มูลสง โรงงาน เม่ือไดข อ สรุปแลวสง ไฟลใ หก ับ MD กอ นวันท่ี 16 ของทุกเดอื น -กรณี CBC ตอ งแจง รายการสินคา เสียไป ยงั QA เพ่ือให QA จัดเตรยี มสินคา +ใบ สง ของ ถา Confirm แลว จึงแจง ไปยัง โรงงาน CBCเพ่ือนําสินคาใหมมาทดแทน สนิ คาทีเ่ สียในทุกๆเดอื น -สินคา ใหมส งตอ QA +WH เพ่ือรับเขา และตองอัพเดตไฟล DN สง แจง QA ดวย ประสานงานเรองสินค้าตัวอยา่ ง ขัน้ ตอน รายละเอยี ด ผดู าํ เนิน การ ถึง ประสานงาน ถายรปู รบั สินคาตัวอยางและสงตอ ใหกับ RD เจาหน าที่ กับ Iris ทดสอบสินคา ตดิ ตอ กับทาง DHL จัดซ้ือตปท. /TPI/TNT/Fedex กับเม่ือมีการชาํ ระคาภาษี ( เบิกเงนิ ทดลอง ทางฝั่งบญั ชี เดอื นละ 20,000 บาท เพ่ือมาใชชาํ ระคา ภาษี )และเม่ือมีปัญหา สินคาติดทาง กรมศุลกากร ตอ งประสานงาน เคลียส นิ คาใหไ ด ทัง้ ฝั่งไทยและจนี

ขัน้ ตอน เอกสาร PQ +PI 18 รายละเอียด ผดู ําเนิน การ ถึง ประสานงานเอกสาร การชาํ ระเงินของสนิ คา Online กับ PM เจาหน าที่ PQ +PI จัดซ้ือตปท. ประสานงาน เร่ืองการจดั สง ระยะ เวลาการผลิตสินคา เจาหน าท่ี กับ Iris คาใชจายในการซ้ือสนิ คา Add new Item จดั ซ้ือตปท. +Add New vendor และ ดําเนินการ ประสานงานกบั ฝั่ง PDD เพ่ือทาํ Thai sticker +Warranty +Art work ออกใบ PQ Support ออก PQ ให Support PM P’Mai / New / P’Wa อนื ๆ ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผดู ําเนิน ถงึ การ ประสานงานเอกสารภายในบรษิ ทั เพ่ือย่นื เร่ือง มอก.ใหค ุณนําเพชร เจาหน าที่ และจัดเตรียมตัวอยา งปลกั๊ เพ่ือสง จดั ซ้อื ตปท. ใหค ณุ น้ําเพชร ประเมินโรงงานประจําปี นํา เจา หน าท่ี ขอ มูลจาก พแ่ี อม มาทาํ จดั ซ้อื ตปท. Sourcing Model ตัว ran rate เจา หน าที่ (Com Acc) หาจดั หาโรงงานใหมแต จดั ซ้ือตปท. โมเดลเดิม ตองราคาทถ่ี ูกกวา หรือเง่ือนไข การชาํ ระเงนิ ท่ดี ีกวา เดิม

เจา้ หน้าทีจัดซือ ในประเทศ

20 ขนั้ ตอน รายละเอียด ผูดําเนิน การ ถึง sourcing -หาสนิ คาตาม roadmap ท่ีวางไวห รือ สนิ คา ท่ีนาสนใจเหมาะสมกบั ตลาด -ขอQuotationและเรยี กตัวอยาง เทส ของตัวอยาง -ทาํ โครงสรางราคาเพ่ือเสอนที มCBDและคัดเลอื กสินคาใหม เพ่ือlaunch สัง่ ซ้อื สินคา -ขอเอกสารสําหรบั แอด venderจากsupplier -เทียบราคาสนิ คา Launching -จัดทําเอกสารเปรยี บเทียบราคา(ใหผูจ ดั การ new items เซ็นอนุมตั ิ) -ตดิ ตอ supplierเร่อื งขอเครดติ การวางบิล-รบั เช็ค การจายเงิน หกั ภาษณี ทีจ่ า ย -สัง่ ซ้อื สนิ้ คา เชค็ ไฟล งานสินคา ติดตามสนิ คาตัง้ แตต นจนจบ -ติดตามใบแจง หนี้ ใบกาํ าํ ับภาษี เพ่ือใหบ ญั ชี ทําจาย -เชค็ การสงสนิ คา จากsuppier ตามใบสง สินคา จากฝายทีเ่ กย่ี วของ -full specification -สงขอ มลู ท่ไี ดจ ากซพั ใหท างPDD พรอ มกบั ของตัวอยา ง -ทางPDDจะทําแบบใหP Mตรวจสอบ ความถูกตอ ง สวยงาม -นําเสอนกบั ทีมCBDเพ่อื รับคอมเมน ทและ คอนเฟิ ม -เม่ือPDDทําAWเสร็จ สงเมลใหท างซัพ -ประมาณ7-10วนั ซพั จะสง sampleเพ่อื ให approvalกอนเร่ิมการผลติ -เริ่มรันการผลติ ตามleadtime -PMตามเชค็ โรงงานกอ นท่ีจะผลิตเสรจ็ เผ่ือใหทราบวันทีพ่ รอมสง

21 ขนั้ ตอน รายละเอียด ผดู ําเนิน การ ถึง -ตอ รองราคา สรุปแบบสินคาและการชาํ ระเงนิ -หลงั ตอ รองราคา สรุปแบบสินคาให ทางCBDเปิดPQและตามเอกสารยนื ยันการสงั้ ซ้ือ Confirmation order จากลกู คา PO/PIและอ่ืนๆ -จากนัน้ สงเอกสารใหท าง เจา หน าทซ่ี ัพอาวุโส and payment เปิดPOเพ่ืออนมุ ัติสงั่ ซ้ือ -เม่อื ไดP Oสง ใหทางซพั เรมิ่ การผลิตสนิ คา -เตรยี มเอิ กสาาํ ระเงนิ ใบแจง หนี้ เม่ือชําระเงินแลว การเงินจะสงใบ pay in การชาํ ระ เงนิ ตามยอดเพ่อื สงตอ ใหทางซพั เร่ิมการผลติ Shipment -หลงั จากซัพรันการผลิตตามleadtimeซัพจะแจง วันทผ่ี ลติ เสรจ็ -เเจง วันทส่ี นิ คาเขาแนนอนใหCBDเพ่ือทมี จะ เตรียมเรยี กของเขา ใหลกู คาตามFC -เม่อื สินคาผลิตเสรจ็ เจาหน าทน่ี ําเขาสงออกจะได รับเอกสารการรบั สินคา ทาํ การบนั ทึกรบั สินคา PR -เจา หน าท่นี ําเขาสงออกรับเขา ใหก บั ทางบญั ชีเพ่ือ ทาํ การชาํ ระเงนิ ยอดท่เี หลอื หรอื ตามท่ีตกลง -แจง สินคาเขา พรอ มสงใหท างCBDทราบเพ่อื สง สนิ คา ใหกับลุกคา ตามขอ ตกลง

เจ้าหน้าที นําเข้า-สง่ ออก

Shipment นําเข้า 22 ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผดู าํ เนิน ถงึ การ รับเอกสาร รับ Shipment Doc จาก Jenny เจาหน าที่ Jenny นํ าเขา- ตรวจสอบเอกสาร สงออก สง งานให เชค็ ความถกู ตอ ง Invoice Packing List BL เจา หน าท่ี Jenny Shipping แลวสงกลบั หา Jenny นําเขา - สงประมาณการ สง ออก shipping สินคา เขา สง เอกสาร Invoice Packing ใหชิปปิ้ง และกาํ หนดวันรบั สินคา เจา หน าท่ี LP ขอB/L Surrender นํ าเขา- สงประมาณการสนิ คาเขาคลงั สินคาใหกบั คลัง สง ออก Aco รบั เขา ในระบบ สินคา แจง รหสั สินคาและจํานวน เจาหน าที่ ขอ Form e ขอเอกสาร B/l Surrender จาก Aco นําเขา - (เอกสารจะออกเม่อื ถึงวันเรอื ออก) สงออก เชค็ เอกสารกบั ทาง shipping เจา หน าที่ นํ าเขา- ทําเบิกคา ภาษนี ําเขา สงออก ทาํ วางบลิ รับเขา สินคา ในระบบ Nav สงเอกสาร เจา หนาที่ LP คาภาษสี ง บญั ชี นําเขา - ใหก ับคลังสินคา สงหลกั ฐานการ สง ออก โอนใหshipping ขอเอกสาร Form e จาก Jenny หลังจากเรอื เจา หน าที่ Jenny confirm ชว งเวลาและ ออกจากทา เรือประมาณ 3-4 วนั นําเขา - สถานทีใ่ นการสง สินคา สง ออก shipping อกี ครัง้ เชค็ เอกสารกบั ทาง Acutech วาเอกสารทีจ่ ะใช ในการเคลยี รตูสินคา ถูกตองไหม เจาหน าท่ี นํ าเขา- สงออก shipping สงใบขนและรายละเอียดคา ใชจา ยคา เจา หน าท่ี นําเขา - ภาษใี นการนําเขา และตอ งทําจา ยกอ นวนั ทีจ่ ะ shipping สงออก เอาสนิ คาเขาอยา งน อยสองวนั บญั ชี ทําเอกสารวางบิลคาภาษที ไ่ี ด สง บญั ชี(ระยะเวลา เจา หน าท่ี นําเขา - การดาํ เนินการของบญั ชี (3-5วนั ) สงออก สง รายละเอียดการโอนเงินคาภาษเี พ่อื เจาหน าท่ี ใหs hippingทาํ การเคลยี รตสู ินคาเขา ตามแพลนท่แี จง ไป นําเขา - Shipping สง ออก ทาํ การคอนเฟรมิ เวลาและสถานที่อกี ครงั้ เจาหน าท่ี shipping นํ าเขา- กอ นสงสนิ คาเพ่อื คอนเฟริมกบั LP สงออก รอสินคา เขา รอสินคา เขาคลังสินคา ตามแพลนสินคาที่วางไว LP คลงั /LP คลังสนิ คา คลังสนิ คาตรวจ ตรวจเช็ครายละเอยี ดสินคาตามเอกสารทีส่ งให คลัง เจา หน าท่ี เช็คสนิ คาจรงิ และtranferสินคา จากระบบเขาคลงั สินคา นํ าเขา- ตามจาํ นวนจริง คลัง สงออก รับเอกสารคืน คลงั สนิ คา ทาํ การtranfer สนิ คา จาก onship เขา จากคลงั คลงั และสง เอกสารคืน หลงั สินคา เขา 2-3 วัน shipping เจาหน าท่ี นํ าเขา- จดั เอกสารสงบญั ชี เม่ือไดเ อกสารคืนจากคลังทําเอกสาร เจาหน าท่ี สง ออก สง บญั ชี เพ่อื ตงั้ หนี้คาใชจา ย นํ าเขา- วางบิลคาใชจ ายใน สงออก เจา หน าท่ี การนํ าเขาสินคา ทําวางบลิ คา ใชจา ยทาํ เบิกสงบญั ชี นํ าเขา- เพ่ือทําจายตามdueท่ตี กลงไว สงออก บญั ชี

23 Shipment ส่งออก(เมยี นมา) ขนั้ ตอน รายละเอียด ผูด าํ เนิน ถึง การ รบั ขอ มลู สงั่ ซ้อื รบั ขอ มูลสัง่ ซ้ือPOลกู คา จากการตลาด จากลูกคา บัญชีแจง หลักฐานการโอนเงิน นํ าเขาสง ของลกู คา บญั ชีคอนเฟริม การตลาด ออก,คลงั , ยอดโอน บัญชี คลังสินคา จดั order นําเขา สง สงสนิ คา บญั ชี ออก,คลงั ทําเอกสาร สง ออก ,การตลาด ขอเอกสารสงออก คลงั สนิ คา จัด Orderสินคา ตามPO คลงั เจา หน าท่ี และจัดทําPacking List สงให นํ าเขา- ทําวางบิลคา ใช คลงั สงออก จายขนสง คลงั สินคาสงสินคาใหผ ขู นสงและแจงราย ละเอียดการจัดสง เจาหน าที่ เจา หน าที่ นําเขา - นํ าเขา- สงรายละเอยี ดเอกสารการสงออก Invoice Packing สงออก สง ออก ใบสงของให forwarder(แมสอดชปิ ปิ้ง) แมส อดชิปปิ้ง ขอเอกสารสงออกจากแมส อดชปิ ปิ้ง เจา หน าท่ี แมสอดชปิ ปิ้ง นําเขา - รับเอกสารวางบิลคาใชจ ายจากแมส อดชิปปิ้ง สงออก บัญชี ดาํ เนินการเอกสารและสงบญั ชีทําจายตามดลี เจา หน าที่ นํ าเขา- สงออก เพิมforwarderใหม่ ขนั้ ตอน รายละเอียด ผูด ําเนิน ถึง การ หาforwarder,Sh หาและคุยรายละเอยี ดการนําเขา ippingรายใหม กบั forwarder,shipping เจาใหม เจา หน าที่ นํ าเขา- ขอราคา ขอราคาเพ่ือทาํ การเปลย่ี นเทียบและ สง ออก เกบ็ ไวเป็นขอ มุลในการตดั สินใจ ทาํ ขอ มุลเปรียบเทยี บ เพิ่มforwarder,shippingใหม เจาหน าที่ นําเขา - เปรยี บเทยี บราคา และservice สงออก ของforwarderแตละเจา เจา หน าที่ นํ าเขา- สง ออก

Shipment สง่ ออก(เวยดนาม) 24 ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผดู าํ เนิน จองตารางเรอื สง รายละเอียดสนิ คา ขนาดจํานวนราย การ ถึง สนิ คา ละเอยี ดปลายทางเพ่อื ใหf orwarder(TogerFreight)จองspace เจา หน าที่ Toger คอนเฟรมิ เรอื และ นําเขา - Freight เวลาโหลดสนิ คา คอนเฟริมเรือและชว งเวลาในการโหลด สงออก สินคาทีท่ า เรือตนทางและแจงรายละเอยี ด ทาํ เอกสารสง ออก ใหคลงั สนิ คา เจาหน าท่ี คลัง นํ าเขา- แจงเอกสารและ สงเอกสารInv+Packingสง สง ออก shipping รายละเอยี ดในการ ใหs hipping เพ่อื ทาํ เอกสารสง ออก สงสนิ คาใหลกู คา เจาหน าท่ี นําเขา - รอสินคาถงึ สง ออก ปลายทาง แจง รายละเอยี ดเอกสารสง ออกใหล ูกคาเพ่อื Shipping, ลกู คา วางบลิ คา ใชจ ายใน นําเขา สง ออก การสง ออก คอนเฟริมอีกครงั้ เม่ือสนิ คาถึงปลายทางลูกคาทาํ การตรวจเชต็ เจาหน าท่ี ลกู คา สนิ คา ตามจํานวนท่ีตกลงกนั นําเขา - บญั ชี สง ออก รับเอกสารวางบิลและทําสง บญั ชีเพ่ือทาํ การจาย เงินตามดลี เจาหน าท่ี นําเขา - สง ออก ADDITEM ขนั้ ตอน รายละเอียด ผูด าํ เนิน การ ถึง รบั เอกสารใบคําขอเพม่ิ สิน รับเอกสารคําขอADDไอเท็มและบารโคด PM, เจาหน าท่ี คาในระบบจาก PM,PDD ในระบบทมี่ ลี ายเซน็ ตแ ละมีการตรวจเชค็ PDD นําเขา - เรยี บรอยแลวจาก PM ที่ดูแลสินคา ตัวนัน้ สงออก ตรวจสอบราย เจา หน าท่ี ละเอยี ดสินคา ตรวจสอบขอมลู ความถูกตองของสนิ คา กบั PM นําเขา - ผู เจา ของสินคา อีกครงั้ กอ นทาํ การดาํ เนินการ สงออก เก่ยี วขอ ง เจาหน าที่ ADDITEM ทําการเพมิ่ สนิ คาในระบบ Navision นําเขา - โดยกรอกขอ มลู ตามรายละเอยี ดที่ไดร บั สงออก แจงขอมูลการ เพิ่มสนิ คา แจงรายละเอียดการเพมิ่ สินคา ในระบบ เจาหน าท่ี ใหผ ูเกยี่ วขอ งทุกทา นทราบทางอเี มล นําเขา - สงออก

25 NSW ยนื ขอ้ มูลนําเขา้ สินคา้ มอก. ขัน้ ตอน รายละเอยี ด ผูด ําเนิน ถงึ การ ตรวจสอบเอกสาร ตรวจสอบชนิดของสนิ คา จํานวนและใบ ของสนิ คาท่ีทย่ี ่ืน อนญุ าตสินคา ทจ่ี ะตอ งขออนญุ าติในระบบ เจาหน าท่ี ขออนญุ าต NSW กอนนําเขา สนิ คา เขา ในประเทศ นําเขา - สงออก ดาํ เนินการ ทําการกรอกขอ มลู รายละเอยี ด สเปค เจาหน าท่ี สินคา ใบอนุญาติ จาํ นวนและขอมลุ ใน นํ าเขา- รออนมุ ตั ผิ ล การนํ าเขาในระบบ สงออก การย่ืน หลงั จากย่ืนเอกสารในระบบและรอ เจา หน าที่ ดาํ เนินการในระบบ 3-5 วันทาํ การ นํ าเขา- สงออก สงขอ มูลการย่ืน สงใบอนุญาตนําเขาสนิ คา ใหs hipping เพ่ือ เจาหน าที่ shipping ขอนําเขาสนิ คา ใหshippingนําไปใชในขนั้ ตอนของการตรวจ นํ าเขา- ปลอยสินคาทต่ี องมีการขออนุญาตในการนําเขา สงออก ใบอนุญาตอืนๆ อย. ขนั้ ตอน รายละเอยี ด ผดู ําเนิน การ ถงึ .รบั มอบหมายราย รับขอ มลู รายละเอียดของใหอนุญาต PM เจา หน าท่ี ละเอียดใบอนญุ าตที่ ทีต่ องดาํ เนินการขอหรอื ย่นื นําเขา - ตอ งดําเนินการ สงออก เชค็ รายละเอยี ดเอกสารท่ตี องใช และ เตรียม ระยะเวลาในการย่นื เพ่อื แจงใหP Mและ เจาหน าที่ PM เอกสาร ผสู ัง่ ทราบระยะเวลาการดําเนินการ นํ าเขา- สงออก PM รายงานผล รายงานผลการย่ืนตอ หัวหน า หรือPMเจาของเร่ือง เจา หน าท่ี นํ าเขา- สงออก


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook