Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น การทำเบเกอรี่

รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น การทำเบเกอรี่

Published by ryegogh_nfe, 2022-11-18 04:47:21

Description: รายงานผลโครงการพัฒนาทักษะอาชีพระยะสั้น การทำเบเกอรี่

Search

Read the Text Version

รายงานผลการดาเนนิ งาน โครงการพฒั นาทกั ษะอาชพี ระยะสนั้ หลกั สตู ร การทาเบเกอร่ี (จานวน ๒๐ ชว่ั โมง) วนั ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศศช.บา้ นอายโิ กะ๊ ต.ศรถี อ้ ย อ.แมส่ รวย จ.เชยี งราย ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ศนู ยก์ ารเรยี นชมุ ชนชาวไทยภเู ขา “แมฟ่ า้ หลวง” บา้ นอายโิ กะ๊ โดย นางสาวนนั ธดิ า จนั ทรเ์ ปลง่ ครอู าสาสมคั รการศกึ ษานอกโรงเรยี น ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั อาเภอแมส่ รวย สานกั งานสง่ เสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั จงั หวดั เชยี งราย สานกั งานสง่ เสรมิ การศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศยั สานกั งานปลดั กระทรวงศกึ ษาธกิ าร กระทรวงศกึ ษาธกิ าร


ก คำนำ รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า หลวง” บ้านอายิโก๊ะ มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนากลุ่มเป้าหมาย ในการจัดการจัดการศึกษาขั้น พ้ืนฐาน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาอาชีพ การจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน และ การจัดการศึกษาตาม อัธยาศัย เพ่ือยกระดับการศึกษาให้แก่ประชาชนในพ้ืนท่ีโดยการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ และส่งเสริมให้ ประชาชนนอ้ มนาหลกั ปรชั ญาเศรษฐกจิ พอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดาเนินชวี ติ รายงานผลการดาเนินงาน ประจาปีงบประมาณ 2565 ของศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้า หลวง” บ้านอายโิ กะ๊ ไดส้ รุปผลการดาเนินงานจากโครงการเพอื่ ใหบ้ รรลเุ ปา้ หมายเปน็ ไปตามระบบประกนั คุณภาพ (วงจรเดมม่งิ ) เพ่ือจดั การศึกษาไดอ้ ยา่ งท่ัวถึงเกดิ ประสิทธิภาพและประสิทธผิ ลสงู สดุ นางสาวนนั ธิดา จนั ทร์เปลง่ ครูศศช.บ้านอายโิ ก๊ะ


ข หนำ้ สำรบญั ก ข เรอื่ ง 1–4 คานา สารบญั 1. แบบรายงานผลการดาเนนิ งาน 2. ภาคผนวก ภาพกิจกรรม รายช่อื ผเู้ ขา้ ร่วมโครงการ แบบประเมินความพงึ พอใจ สาเนาโครงการ


1 ผลกำรดำเนินงำน ประจำปงี บประมำณ 2565 1. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อาเภอแม่สรวย 2. รายงานไตรมาสที่ 3 ประจาปีงบประมาณ 2565 3. ชือ่ โครงการ โครงการพัฒนาทกั ษะอาชพี ระยะสั้น หลกั สตู ร การทาเบเกอรี่ (จานวน ๒๐ ชว่ั โมง) 4. ความสอดคล้อง 4.1 สอดคล้องกับนโยบำยและจุดเนน้ กำรดำเนนิ งำนของสำนักงำนกศน. ดำ้ นกำรสร้ำงสมรรถนะและทกั ษะคณุ ภำพ 2.พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะสั้นท่ีเน้น New skill Up skill และ Re skill ที่สอดคล้องกับบริบท พ้ืนท่ี ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ที่รองรับ Disruptive Technology 4.2 สอดคล้องกับพันธก์ จิ ของกศน.อำเภอแมส่ รวย 1. จัดและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตลอดจนการศึกษาอาชีพเพื่อ การมีงานทาใหม้ ีคุณภาพให้กับประชาชนกลมุ่ เป้าหมายครอบคลุมพื้นท่ีทุกกลุ่มเป้าหมายและพน้ื ทโ่ี ครงการ อันเนื่องมาจากพระราชดารอิ าเภอแมส่ รวย 2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม อัธยาศยั และการศกึ ษาอาชพี เพื่อการมงี านทา 3.ส่งเสริม สนบั สนุน ให้ชุมชนมีการจัดกระบวนการเรียนรตู้ ลอดชีวติ เพื่อการพฒั นาท่ีย่งั ยืน 5.พัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยและการศึกษาอาชีพเพ่ือ การมีงานทา ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีค่านิยมหลัก 12 ประการตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอธั ยาศัย 6.ส่งเสริมและพัฒนาแหล่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือสนองตอบความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียนและ ประชาชน 4.3 สอดคลอ้ งกบั มำตรฐำน กศน มาตรฐานการศึกษาต่อเน่ือง 1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเน่ืองมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และ หรือคุณธรรมเป็นไป ตามเกณฑก์ ารจบหลกั สตู ร 1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองสามารถนาความรู้ท่ีได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ บนฐานค่านิยม ร่วมของสงั คม 1.3 ผูจ้ บหลักสตู รการศึกษาต่อเนื่องทนี่ าความรู้ไปใช้จนเห็นเปน็ ประจักษ์หรือตวั อย่างทีด่ ี


2 5. หลกั กำรและเหตุผล ตามนโยบายการดาเนนิ งานของสานักงานส่งเสริมการศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยประจาปี 2565 ด้านการสร้างสมรรถนะและทกั ษะคุณภาพ พัฒนาหลกั สูตรอาชพี ระยะสนั้ ท่ีเน้น New skill Up skill และ Re skill ที่สอดคลอ้ งกบั บรบิ ท พ้ืนที่ ความต้องการของกลมุ่ เป้าหมาย ความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพ ใหม่ทรี่ องรบั Disruptive Technology โดยดาเนนิ การฝึกอบรมอาชีพระยะส้ัน ตามความเหมาะสมและความต้องการของเยาวชนและประชาชนใน ท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้างความชานาญและ ประสบการณ์ดา้ นการประกอบอาชีพ ดังน้ัน เพ่ือเป็นการสง่ เสริม สนับสนุนและตอบสนองกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ทางศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอายิโก๊ะ ได้จัดทาโครงการที่สอดคล้องกับความต้องการ ของชุมชน จึงจัดทาโครงการฝึกอบรมหลักสูตรอาชีพระยะสั้น หลักสูตร การทาเบเกอรี่ เพ่ือเพิ่มศักยภาพและขีด ความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนและสร้าง รายได้ให้ครอบครัว เป็นบุคคลที่มีวินัย เปี่ยมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อตนเอง ผู้อ่ืนและ สังคมในการประกอบอาชีพ 6. วัตถปุ ระสงค์ 1. เพอื่ พฒั นาความรู้ ความสามารถ และทักษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 2. เพ่ือสรา้ งงาน สร้างรายไดเ้ สรมิ ใหก้ บั ประชาชน 3. เพื่อนาทรัพยากรท่ีมีอยู่ในชุมชนไปใช้ใหเ้ กดิ ประโยชนอ์ ยา่ งคุ้มคา่ 7. เปำ้ หมำย ( output ) 7.1 เชิงปริมำณ ประชากรบา้ นอายโิ กะ๊ จานวน 15 คน จานวนกลมุ่ เปา้ หมาย ชาย 5 คน หญงิ 10 คน รวม 15 คน 7.2 เชิงคุณภำพ รอ้ ยละ 80 ของผู้เรียนและผู้รับบริการ สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับไปตอ่ ยอดในการประกอบอาชีพและ เพ่ิมทักษะในการประกอบอาชพี 8. ระยะเวลำดำเนนิ กำร วันที่ 6 กรกฎาคม 2565 9. แผนงำน/กจิ กรรมที่จะดำเนนิ กำรของโครงกำร - ประชมุ ร่วมกบั ผนู้ าชุมชน - ประสานงานกบั ภาคีเครอื ข่าย ตดิ ตอ่ วิทยากรให้ความรู้ - ประชาสมั พนั ธ์ใหก้ ลุ่มเป้าหมายทราบ - ดาเนนิ งานตามแผนท่ีวางไว้


3 10. สถำนทีด่ ำเนินงำน ศศช.บ้านอายิโก๊ะ หมูท่ ี่ 9 ต.ศรถี อ้ ย อ.แมส่ รวย จ.เชยี งราย 11. ผลกำรดำเนินงำน งบประมำณท่ี กลุม่ เป้ำหมำย ไดร้ ับ ผลลพั ธ์ โครงกำร/ (Outcome)ท่ี เป้ำหมำย ผลกำร กิจกรรม ไดร้ ับจำกกำร ขัน้ ตอนหรือลักษณะกำรดำเนินงำน ได้ ใช้ คงเห ดำเนินงำน โครงการ ดำเนนิ งำน รบั ไป ลอื พัฒนา จดั อบรม ให้ควำมรู้ ชำ ห รว ชำ ห ร ทกั ษะ บรรยาย เรอ่ื งช่องทางการ ย ญิ ม ย ญิ ว อาชีพ ประกอบอาชีพธรุ กิจการทา ง ง ม ระยะส้นั เบเกอรี่ หลกั สูตร  ทักษะในการประกอบอาชีพธุรกิจ รอ้ ยละ 80 ของ - - - 10 10 20 9 12 2 การทาเบ - การเตรยี มวสั ดุอปุ กรณ์ท่ีใชใ้ นการ เกอรี่ ทาเบเกอรี่ ผู้เขา้ ร่วม 1 (จานวน พัฒนาฝมี ือ การทาเบเกอร่ี ๒๐ สามารถนา ชว่ั โมง) - การทาขนมปงั ปอนด์ - การทาขนมปังไสส้ งั ขยาใบเตย ความรูท้ ไ่ี ด้รบั ไป การบรหิ ารจดั การในการประกอบ อาชีพธรุ กิจการทา ต่อยอดในการ ประกอบอาชีพ และเพ่ิมทกั ษะ ในการประกอบ อาชีพ เบเกอร่ี - การคิดราคาตน้ ทนุ และการวิเคราะห์ จุดค้มุ ทนุ - การสง่ เสริมการขาย - การทาบญั ชีร้านคา้ อย่างงา่ ย ประเภทกลมุ่ เป้าหมาย ( ) ผดู้ ้อยโอกาส จานวน....................คน ( ) ผู้พลาดโอกาส จานวน.................คน ( √ ) ผ้ขู าดโอกาส จานวน.......21.......คน ( ) อ่ืน ๆ(โปรดระบุ) จานวน................คน


12. ดชั นีช้ีวดั ผลสำเร็จของโครงกำร 4 ผลกำรดำเนนิ งำน ตวั ชีว้ ัดผลสำเร็จของโครงกำร ประชาชนบ้านอายโิ ก๊ะเข้ารว่ มกิจกรรม จานวน 21 คน ตวั ชี้วัดผลผลติ ( Outputs ) ประชาชนบา้ นอายโิ ก๊ะ จานวน 20 คน ตัวช้วี ดั ผลลัพธ์ ( Outcome ) ประชาชนทีเ่ ขา้ รว่ มกจิ กรรม สามารถนาความรู้ที่ - รอ้ ยละ 80 ของผู้เข้ารว่ มกิจกรรมมีความพึงพอใจ ได้รบั ไปต่อยอดในการประกอบอาชพี และเพิ่มทักษะ ในการประกอบอาชีพ 13. ปัญหำอุปสรรค ไมม่ ี 14. ข้อเสนอแนะ ไม่มี 15. ประโยชน์ท่สี ำธำรณชนได้รบั ประชาชน ทเี่ ข้ารว่ มกิจกรรม สามารถนาความรู้ทไี่ ด้รับไปตอ่ ยอดในการประกอบอาชีพและเพิ่ม ทกั ษะในการประกอบอาชพี 16. สง่ิ ท่ตี ้องดำเนินกำรตอ่ ไปในอนำคต จดั กิจกรรมส่งเสริมด้านอาชีพอย่างต่อเนื่อง 17. ผู้รำยงำน นางสาวนันธดิ า จันทรเ์ ปลง่ ครูการศึกษานอกโรงเรียน (ศศช.บ้านอายโิ ก๊ะ) โทรศพั ท์ 085-6247185 18. วันท่รี ำยงำน ณ วันที่ 12 เดอื น กนั ยายน พ.ศ. 2565


รปู ภาพประกอบ โครงการพฒั นาทกั ษะอาชพี ระยะสน้ั หลกั สตู ร การทาเบเกอร่ี (จานวน ๒๐ ชวั่ โมง) วนั ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศศช.บา้ นอายโิ กะ๊ ต.ศรถี อ้ ย อ.แมส่ รวย จ.เชยี งราย จดุ คดั กรอง/ลงทะเบยี น


รปู ภาพประกอบ โครงการพฒั นาทกั ษะอาชพี ระยะสน้ั หลกั สตู ร การทาเบเกอรี่ (จานวน ๒๐ ชว่ั โมง) วนั ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศศช.บา้ นอายโิ กะ๊ ต.ศรถี อ้ ย อ.แมส่ รวย จ.เชยี งราย ผู้เขา้ รว่ มอบรม


รปู ภาพประกอบ โครงการพฒั นาทกั ษะอาชพี ระยะสน้ั หลกั สตู ร การทาเบเกอรี่ (จานวน ๒๐ ชว่ั โมง) วนั ท่ี ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศศช.บา้ นอายโิ กะ๊ ต.ศรถี อ้ ย อ.แมส่ รวย จ.เชยี งราย ผู้เขา้ รว่ มโครงการ


รปู ภาพประกอบ โครงการพฒั นาทกั ษะอาชพี ระยะสนั้ หลกั สตู ร การทาเบเกอรี่ (จานวน ๒๐ ชวั่ โมง) วนั ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศศช.บา้ นอายโิ กะ๊ ต.ศรถี อ้ ย อ.แมส่ รวย จ.เชยี งราย วทิ ยากรบรรยายใหค้ วามรู้


รปู ภาพประกอบ โครงการพฒั นาทกั ษะอาชพี ระยะสน้ั หลกั สตู ร การทาเบเกอรี่ (จานวน ๒๐ ชว่ั โมง) วนั ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศศช.บา้ นอายโิ กะ๊ ต.ศรถี อ้ ย อ.แมส่ รวย จ.เชยี งราย ฝกึ ทกั ษะการทาเบเกอรี่


รปู ภาพประกอบ โครงการพฒั นาทกั ษะอาชพี ระยะสน้ั หลกั สตู ร การทาเบเกอรี่ (จานวน ๒๐ ชว่ั โมง) วนั ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ศศช.บา้ นอายโิ กะ๊ ต.ศรถี อ้ ย อ.แมส่ รวย จ.เชยี งราย การทาเบเกอรี่


1. ช่ือโครงกำร โครงกำรพัฒนำทักษะอำชีพระยะส้นั หลักสตู ร กำรทำเบเกอรี่ (จำนวน 20 ช่ัวโมง) 2. ควำมสอดคล้อง 2.1 สอดคล้องกบั นโยบำยและจดุ เน้นกำรดำเนินงำนของสำนักงำนกศน. ดำ้ นกำรสร้ำงสมรรถนะและทักษะคณุ ภำพ 2.พัฒนาหลักสูตรอาชีพระยะส้ันที่เน้น New skill Up skill และ Re skill ท่ีสอดคล้องกับ บริบท พ้ืนท่ี ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ความต้องการของตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชีพใหม่ที่ รองรับ Disruptive Technology 2.2 สอดคลอ้ งกับพันธ์กิจ ของกศน.อำเภอแม่สรวย 1. จดั และส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั ตลอดจนการศึกษาอาชีพ เพื่อการมีงานทาให้มีคุณภาพให้กับประชาชนกลุ่มเป้าหมายครอบคลุมพ้ืนท่ีทุกกลุ่มเป้าหมายและ พนื้ ทโี่ ครงการอนั เน่ืองมาจากพระราชดาริอาเภอแม่สรวย 2.ส่งเสริม สนับสนุน ให้ภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอธั ยาศัยและการศึกษาอาชพี เพือ่ การมีงานทา 3.สง่ เสริม สนับสนนุ ใหช้ มุ ชนมีการจดั กระบวนการเรียนรตู้ ลอดชวี ิตเพอ่ื การพัฒนาทยี่ ัง่ ยนื 5.พัฒนาคณุ ภาพการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั และการศึกษาอาชีพ เพ่ือการมีงานทา ให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายมีค่านิยมหลัก 12 ประการตามมาตรฐานการศึกษานอก ระบบและการศึกษาตามอัธยาศยั 6.ส่งเสริมและพัฒนาแหลง่ เรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อสนองตอบความต้องการเรียนรู้ของผู้เรียน และประชาชน 2.3 สอดคลอ้ งกบั มำตรฐำน กศน มาตรฐานการศึกษาต่อเน่ือง 1.1 ผู้เรียนการศึกษาต่อเนื่องมีความรู้ ความสามารถ และหรือทักษะ และ หรือคุณธรรม เปน็ ไปตามเกณฑ์การจบหลักสูตร 1.2 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่องสามารถนาความรู้ที่ได้ไปใช้ หรือประยุกต์ใช้ บนฐาน ค่านิยมร่วมของสังคม 1.3 ผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเน่ืองที่นาความรู้ไปใช้จนเห็นเป็นประจักษ์หรือตัวอย่างท่ีดี


3. หลักกำรและเหตุผล ตามนโยบายการดาเนนิ งานของสานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั ประจาปี 2565 ด้านการสรา้ งสมรรถนะและทักษะคุณภาพ พฒั นาหลักสตู รอาชีพระยะสั้นที่เนน้ New skill Up skill และ Re skill ท่ีสอดคล้องกบั บรบิ ท พื้นที่ ความต้องการของกล่มุ เปา้ หมาย ความตอ้ งการของ ตลาดแรงงาน และกลุ่มอาชพี ใหมท่ ร่ี องรบั Disruptive Technology โดยดาเนินการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ตามความเหมาะสมและความต้องการของเยาวชนและ ประชาชนในท้องถิ่น เพ่ือพัฒนาศักยภาพให้มีความสามารถในการพัฒนาตนเอง เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ สร้าง ความชานาญและประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพ ดงั นนั้ เพอ่ื เปน็ การส่งเสริม สนบั สนนุ และตอบสนองกับความต้องการของประชาชนกลุ่มเป้าหมายใน พื้นท่ี ทางศูนย์การเรียนชุมชนชาวไทยภูเขา “แม่ฟ้าหลวง” บ้านอายิโก๊ะ ได้จัดทาโครงการท่ีสอดคล้องกับ ความต้องการของชุมชน จึงจัดทาโครงการฝึกอบรมหลกั สูตรอาชพี ระยะส้ัน หลักสูตร การทาเบเกอรี่ เพื่อเพิ่ม ศักยภาพและขีดความสามารถของประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ให้สามารถประกอบอาชีพ สามารถพึ่งตนเองได้ อย่างย่ังยืนและสร้างรายได้ให้ครอบครัว เป็นบุคคลที่มีวินัย เป่ียมไปด้วยคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก รับผิดชอบตอ่ ตนเอง ผูอ้ นื่ และสังคมในการประกอบอาชีพ 4. วตั ถุประสงค์ 1. เพอ่ื พัฒนาความรู้ ความสามารถ และทกั ษะในการประกอบอาชีพของประชาชน 2. เพอ่ื สรา้ งงาน สร้างรายได้เสรมิ ใหก้ ับประชาชน 3. เพื่อนาทรัพยากรที่มอี ยู่ในชุมชนไปใชใ้ ห้เกิดประโยชน์อย่างคุ้มค่า 5. เป้ำหมำย ( output ) 5.1 เชิงปริมำณ ประชาชนบา้ นอายโิ ก๊ะ จานวน 15 คน จานวนกล่มุ เปา้ หมาย ชาย 5 คน หญงิ 10 คน รวม 15 คน 5.2 เชงิ คุณภำพ รอ้ ยละ 80 ของผเู้ รยี นและผู้รับบริการ สามารถนาความรู้ท่ีไดร้ บั ไปต่อยอดในการประกอบ อาชพี และเพ่ิมทักษะในการประกอบอาชีพ


6. วิธกี ำรดำเนินกำร กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเป้ำหมำย เปำ้ หมำย พน้ื ท่ี ระยะเวลำ งบ 1. ประชุมรว่ มกับผู้ใหญบ่ ้าน เพ่ือให้ได้ขอ้ มูลใน ผู้นาชุมชนและ ได้ข้อมลู เพ่ือ ดำเนนิ กำร ประมำณ บ้านอายโิ ก๊ะ 21 ม.ิ ย.65 และคณะกรรมการหมู่บ้าน เพื่อ การจัดทาโครงการ คณะกรรมการ การวิเคราะห์ ช้แี จงวตั ถปุ ระสงค์ของโครงการ หมบู่ ้านอายโิ ก๊ะ และจัดทา โครงการ 2. ประสานความรว่ มมือกับผู้ที่ เพอื่ เตรียม คณะทางาน มคี ณะทางาน บ้านอายิโก๊ะ 22 มิ.ย.65 เก่ียวขอ้ ง คณะทางาน ในการ จัดอบรม จดั อบรม 3. ขออนุมัตโิ ครงการ เพอ่ื ขออนมุ ตั จิ ดั ครศู ศช. โครงการได้รับ กศน.อาเภอ 27 มิ.ย.65 โครงการ การอนุมัติ แมส่ รวย 4. ดาเนินการ 1. เพ่ือสรา้ งองค์ ประชาชนบ้าน จานวน 15 ศศช.บา้ น 6 ก.ค.65 งบ จัดอบรม ให้ควำมรู้ ความรใู้ ห้กบั อายโิ กะ๊ คน อายโิ ก๊ะ ประมาณ บรรยาย เร่อื งชอ่ งทางการ ประชาชนเกี่ยวกับ สนับสนนุ ช่างไฟฟา้ เบื้องต้น จากบริษทั ประกอบอาชีพธรุ กิจการทา 2. เพือ่ ส่งเสรมิ ให้ ไทยเบฟ เบเกอรี่ ทกั ษะในการประกอบอาชพี ประชาชนมอี าชีพ เวอเรจ ธุรกิจ มรี ายได้ จากัด - การเตรยี มวสั ดอุ ปุ กรณ์ที่ใช้ใน 3. เพ่อื พฒั นา (มหาชน) การทาเบเกอร่ี ศกั ยภาพให้มี พฒั นาฝีมอื การทาเบเกอรี่ ความสามารถใน - การทาขนมปงั ปอนด์ การพฒั นาตนเอง - การทาขนมปังไสส้ งั ขยา และพึ่งตนเองได้ ใบเตย  การบริหารจัดการในการ ประกอบอาชีพธุรกจิ การทา เบเกอรี่ - การจัดและตกแตง่ หนา้ รา้ น - การคิดราคาตน้ ทนุ และการ วิเคราะห์จุดคุ้มทุน - การขาย - การสง่ เสริมการขาย - การทาบัญชรี า้ นคา้ อย่างง่าย


กิจกรรมหลัก วัตถุประสงค์ กลุ่มเปำ้ หมำย เป้ำหมำย พ้นื ที่ ระยะเวลำ งบ ประชาชนบ้าน จานวน 15 ดำเนินกำร 7 ก.ค.65 ประมำณ ศศช.บา้ น 5. ประเมนิ ผลการอบรม เพอื่ วดั และ อายโิ ก๊ะ คน อายิโกะ๊ - ประเมนิ ผลความรคู้ วามเข้าใจ ประเมนิ ผลความรู้ ครแู ละ ผลการนา ประชาชน ความรไู้ ปต่อ - ประเมินผลความพึงพอใจ ความเขา้ ใจและ ยอดการ ความพงึ พอใจของ ประกอบ อาชีพ ผเู้ ข้ารับการอบรม 6. การตดิ ตามผลการอบรม 1.เพือ่ ติดตามผล ศศช.บา้ น 7 ก.ค.65 อายโิ กะ๊ - ตดิ ตามผลการนาความรู้ท่ี การนาไปใช้ ได้รบั จากการอบรมมาไปต่อ 2.เพือ่ สรปุ และ ยอดการประกอบอาชีพ จัดทารายงานผล - วิเคราะห์ผลและจดั ทาสรุปผล การดาเนนิ งาน การดาเนนิ งาน 7. งบประมำณดำเนินกำร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จากัด (มหาชน) 8. แผนกำรใชจ้ ำ่ ยงบประมำณ กจิ กรรมหลกั ไตรมาส 1 ไตรมาส 2 ไตรมาส 3 ไตรมาส 4 (ต.ค.-ธ.ค.) (ม.ค.-มี.ค.) (เม.ย.–ม.ิ ย.) (ก.ค –ก.ย.) จัดอบรม ให้ควำมรู้ บรรยาย เรอ่ื งช่องทางการประกอบอาชีพธุรกิจการทาเบเกอรี่ √ ทักษะในการประกอบอาชพี ธุรกิจ - การเตรยี มวสั ดุอปุ กรณ์ทใ่ี ช้ในการทาเบเกอรี่ พัฒนาฝีมือ การทาเบเกอร่ี - การทาขนมปงั ปอนด์ - การทาขนมปงั ไสส้ ังขยาใบเตย การบรหิ ารจดั การในการประกอบอาชีพธรุ กจิ เบเกอร่ี - การจดั และตกแต่งหนา้ ร้าน - การคิดราคาต้นทนุ และการวเิ คราะหจ์ ดุ คุ้มทนุ - การขาย - การสง่ เสรมิ การขาย - การทาบัญชรี ้านค้าอยา่ งงา่ ย รวม