Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ระยะที่ 2 ป3-5

ระยะที่ 2 ป3-5

Published by อิฟฟาน สมอดียอ, 2022-11-14 08:35:04

Description: ระยะที่ 2 ป3-5

Search

Read the Text Version

ทบทคววนามรู้

คาถามจดุ ประกายความคิด ในท้องถิ่นของนักเรียน มีผลิตภณั ฑป์ ระจาทอ้ งถน่ิ ทนี่ ่าสนใจอะไรบา้ ง

คาถามจดุ ประกายความคิด สนิ คา้ ประจาทอ้ งถน่ิ สรา้ งรายไดใ้ หก้ บั คนในทอ้ งถิ่น ไดจ้ ริงหรอื ไม่

ภาพสินคา้ ทอ้ งถิ่นในแต่ละภูมิภาค ภาคเหนือ ไสอ้ วั่ รม่ บอ่ สรา้ ง ผ้าฝ้าย https://www.chiangmainews.co.th/page/archives/1843222/ https://mgronline.com/travel/detail/9580000004084 https://www.ruedee.com/th/fabric/cotton/

ภาพสินค้าทอ้ งถ่นิ ในแต่ละภูมิภาค ภาคอสี าน ผ้าไหมแพรวากาฬสนิ ธุ์ ผ้ายอ้ มครามสกลนคร ผดั หม่โี คราช https://th.wikipedia.org/wiki/ผา้ ไหมแพรวา https://mgronline.com/smes/detail/9610000098125

ภาพสินค้าทอ้ งถนิ่ ในแตล่ ะภูมิภาค ภาคกลาง ขนมหม้อแกง (เพชรบรุ ี) สายไหม (พระนครศรีอยธุ ยา) โอง่ มงั กร (ราชบรุ ี) https://www.wongnai.com/listings/roti-ayutthaya https://www.xn--b3czk4afcy3gxah5a1g4e.com/สถานท่เี ทย่ี วราชบุรี/เรื่องของโอง่

ภาพสนิ ค้าท้องถ่ินในแตล่ ะภมู ิภาค ภาคใต้ ผา้ ปาเต๊ะ ไข่เคม็ (อ.ไชยา จ.สุราษฎรธ์ านี) หมยู ่างเมืองตรงั (จ.ตรงั ) https://www.sentangsedtee.com/exclusive/article_90865 https://www.m-culture.go.th/suratthani/ewt_news.php?nid=893&filename=index https://www.chillpainai.com/scoop/7071/

ชวนกันอ่าน เรอ่ื ง “ของดีในตาบล” จากหนงั สอื เรียนภาษาพาที ชน้ั ประถมศกึ ษาปที ่ี ๓

จดุ ประสงคก์ ารเรยี นรู้ ๑. อธบิ ายความหมายของคาจากเร่อื งทอี่ ่านได้ ๒. เขียนสรุปขอ้ คิดและอธบิ ายการนาขอ้ คดิ ไปใช้ในชีวติ ประจาวันได้ ๓. อ่านออกเสยี งคาและข้อความไดถ้ กู ต้อง ๔. มีมารยาทในการอา่ น

เพ่มิ คเตวมิามรู้

ของดีในตาบล หนังสอื เรยี นภาษาพาที ช้นั ประถมศกึ ษาปีที่ ๓ หน้า ๑๖๑-๑๖๕

จดุ มุ่งหมายในการอา่ น การอา่ นจับใจความ ใคร ทาอะไร ท่ไี หน เมอื่ ไร ทาไม อย่างไร

บทนม้ี ีประเดน็ สนิ คา้ เด่นของหม่บู า้ น ร้คู ิดประดิษฐง์ าน ย่งิ เชี่ยวชาญยง่ิ ขายดี

“แม่ ๆ รถทัวร์มาแล้ว” เสียงยิหวาร้องลั่น อยู่หน้าร้าน ถ้ารถทัวร์มาจอดเม่ือใด แสดงว่า สินค้าจะต้องขายดิบขายดี ทุกคนในร้านหยิบ สินคา้ มานาเสนอแก่นักทอ่ งเที่ยว สว่ นแม่มีหน้าที่ คิดเงิน ความจริงแล้วร้านนี้ไมใ่ ชร่ ้านของแม่ยิหวา แตเ่ ป็นรา้ นขายของกลุม่ แม่บา้ นตาบลเดียวกนั

ร้านค้าแห่งน้ีอยู่ในตาบลเล็ก ๆ แห่งหน่ึงริม ทางถนนเพชรเกษม ตามเส้นทางไปเกาะสิมิลัน ซึ่งเป็นหมู่เกาะท่ีปกคลุมด้วยป่าทึบ เขียวชอุ่ม มีโลกใต้ทะเลที่สวยงามน่ามหัศจรรย์ หมู่เกาะน้ี อยู่ในทะเลอันดามัน เป็นส่วนหนึ่งของมหาสมุทร อินเดียตอนเหนอื

หม่เู กาะสมิ ิลนั จ.พงั งา

ทุ ก ค น ต่ า ง น า เ ส น อ สิ น ค้ า ป ร ะ จ า ต า บ ล ใ ห้ นักท่องเท่ียว มีนักท่องเที่ยวคนหน่ึงสนใจดอกกุหลาบ สีชมพูท่ีผลิตจากใบยางพารา โดยใช้วิธีการหมักในน้า ทิ้งไว้หลายวัน พอให้เน้ือใบเป่ือย แล้วเอามาต้มกับสบู่ ให้เน้ือหลุดออกจากเส้นใย ต่อจากนั้นใช้แปรงเล็ก ๆ ถูเบา ๆ ตามใบอีกที ให้เย่ือใบหลุดออกทั้งหมด แล้วเอา ไปแช่ในน้ายาฟอกขาว เพื่อกัดสีเขียวออกจากสีขาว เพือ่ เวลายอ้ มสีจะไดส้ วย ๆ

ตน้ ยางพารา

ดอกไม้ผลติ จากใบยางพารา ที่มา : เฟซบุก๊ ใบยางพาราฟอกขาว Rubber Leaves

ในขณะที่น้าแป้งอธิบายวิธีทาดอกไม้จากใบ ยางพารา คุณแม่ก็ได้นาเสนอดอกไม้ท่ีผลิตจาก เกล็ดปลา เช่น ปลากะพง ปลากระบอก ทาให้พวก ชาวประมงมีรายได้เสริมด้วย เรานามาล้างและย้อมสี ต่าง ๆ ผึ่งแดดจนแห้งดี จากน้ันจึงนามาทาดอกไม้ ปลากะพง ปลากระบอก

ดอกไม้ผลติ จากเกล็ดปลา

น อ ก จ า ก นั้ น ยั ง มี เ ค ร่ื อ ง จั ก ส า น ซึ่ ง ท า จ า ก ก้านใบจาก เป็นสินค้าที่ขายดีไม่แพ้กลุ่มดอกไม้ ประดิษฐ์ โดยเคร่ืองจักสานน้ีเป็นงานหัตถกรรมพืน้ บ้าน ของชาวพังงา มีที่รองแก้ว กระบุง กระจาดใบเล็ก และ มีลวดลายและรูปทรงทีเ่ ปน็ เอกลกั ษณ์โดยเฉพาะ

งานหัตถกรรมจากกา้ นใบจาก

“น่ีน้าอะไรด้า ๆ ในขวดน่ีจ๊ะหนู” นักท่องเที่ยว ผู้ใหญ่ท่าทางใจดสี นใจน้าสีดาที่อยใู่ นขวด คือ “นา้ บูดู” ยิหวาจึงอธิบายด้วยท่าทีชานาญให้ฟังว่าเป็นเคร่ืองจ้ิม อาหารของคนภาคใต้ เหมือนคนภาคเหนือรับประทาน น้าพริกหนุ่ม คนภาคกลางต้องมีน้าพริกกะปิ และคน ภาคอีสานก็ต้องคู่กับปลาร้า น้าบูดูคลุกข้าวรับประทาน กบั ไขเ่ จยี วร้อน ๆ ผกั สด หรอื ผกั ตม้ อร่อยสดุ ๆ

นา้ บูดู รบั ประทานค่กู บั ไขเ่ จยี ว

นา้ บูดู รับประทานคู่กบั ขา้ วย้าปกั ษใ์ ต้

นักท่องเที่ยวต่างชอบใจที่แม่ค้าตัวน้อยอย่าง ยิหวานาเสนอสินค้าด้วยความชานาญ จึงซื้อน้าบูดูติด มือไปด้วย ตามด้วยแกงไตปลาซึ่งมีท้ังแบบแห้งและ แบบน้า เม็ดมะม่วงหิมพานต์ เพราะทนแรงโฆษณาของ แม่ค้าไม่ไหวที่นาเสนอสินค้าด้วยความน่ารักน่าเอ็นดู ยิหวาไปกระซิบคุณแม่ ๒-๓ คา และไดฝ้ ากสะตอกับลูก หยีกวนไปรบั ประทาน

แม่หันมามองหน้ายิหวาและหัวเราะ จะไม่ให้แม่ หัวเราะได้อย่างไร ก็ยิหวาเพ่ิงเป็นแม่ค้าวันแรก ถ้าไม่มี ลูกคา้ มากเหมือนวันนี้ ยหิ วาคงไมม่ โี อกาสไดแ้ สดงฝีมือ อั น ที่ จ ริ ง ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์ ใ น ต า บ ล มี อ ยู่ ม า ก ม า ย ถ้าสมาชิกช่วยกันคิด ช่วยกันทา ยิหวาเช่ือว่าแต่ละ ครอบครัวต้องมีรายได้เพ่ิมอย่างแน่นอน ถ้าหากทุกคน ช่วยกันเสนอ “ของดีในต้าบล”

ลกู หยีกวน ขอขอบคณุ ภาพลูกหยี ที่มา : https://today.line.me/th/v2/article/J7Qmnq. ขอขอบคุณภาพลกู หยีกวน ท่มี า : https://www.kanomsongsan.com.

สะตอ/ลกู ตอ ขอขอบคณุ ภาพสะตอ ทีม่ า : https://www.sanook.com/health/23577/.

คา้ นี้ มีความหมาย

ปฏิบตั ิ กิจกรรม

บทบาทครปู ลายทาง บทบาทนกั เรยี น ๑. ครูแจกใบงานที่ ๑ เร่อื ง ๑. นกั เรียนฟงั คาช้ีแจง สรปุ ขอ้ คดิ พนิ จิ จากการอ่าน การทาใบงานท่ี ๑ เรือ่ ง สรปุ ขอ้ คดิ พนิ จิ จากการอา่ น ๒. ครอู ธิบายข้ันตอนการทา เมอื่ สงสยั ใหย้ กมือถาม ใบงานให้นักเรยี นเขา้ ใจ ๒. นกั เรยี นปฏบิ ตั กิ ิจกรรม ๓. ครสู งั เกตพฤติกรรมและ ในใบงาน ให้ความชว่ ยเหลือนักเรยี น

ใบงานที่ ๑ เร่อื ง สรุปขอ้ คิดพนิ ิจจากการอ่าน คาชแ้ี จง ให้นกั เรยี นตอบคาถามต่อไปนี้ ๑. ขอ้ คดิ ที่ได้จากการอ่าน เรื่อง “ของดใี นตาบล” คืออะไร _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

ใบงานท่ี ๑ เร่อื ง สรุปข้อคิดพินจิ จากการอ่าน คาชีแ้ จง ใหน้ กั เรียนตอบคาถามต่อไปน้ี ๒. นักเรยี นจะนาข้อคดิ ท่ีไดจ้ ากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจาวนั ไดอ้ ยา่ งไร _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

สรุปบทเรยี น

เฉลย ใบงานท่ี ๑ เรือ่ ง สรุปขอ้ คดิ พินจิ จากการอา่ น คาชแ้ี จง ใหน้ กั เรยี นตอบคาถามต่อไปน้ี ๑. ขอ้ คิดทีไ่ ดจ้ ากการอ่าน เรอื่ ง “ของดใี นตาบล” คอื อะไร ___-_ร_ูจ้_ัก__ป_ร_ะ_โย__ช_น_์ข_อ_ง_ส_่ิง_ต_า่_ง__ๆ__จ_ะ_ช_่ว_ย_ใ_ห_้ส_ิง่_ข_อ_ง_น__ั้น_ม_คี _ุณ__ค_่า_เ_พ_ม่ิ _ข_ึน้______ ___-_ก_า_ร_ร_ู้จ_ัก__ต_น_เ_อ_ง_จ_ะ_ท_า_ใ_ห_เ้ ร_า_พ__ัฒ_น_า_ค__ว_า_ม_ส_า_ม_า_ร_ถ_ม_า_ก_ข__ึ้น____________ _________________________________________________________ _________________________________________________________ _________________________________________________________

เฉลย ใบงานท่ี ๑ เร่ือง สรุปข้อคิดพินจิ จากการอ่าน คาช้แี จง ให้นกั เรยี นตอบคาถามตอ่ ไปน้ี ๒. นักเรียนจะนาขอ้ คดิ ทีไ่ ด้จากการอา่ นไปใชใ้ นชวี ิตประจาวนั ได้อย่างไร ___-_ท__อ้ _ง_ถ_ิ่น_แ_ต_ล่_ะ_ท__อ้ _ง_ถ_ิน่ _ม_ผี _ล_ิต__ภ_ณั _ฑ__ท์ _จ่ี _ะ_ส_ร_า้ _ง_ร_า_ย_ไ_ด_ใ้ _ห_้ก_บั _ผ_ู้ค__น_ใน__ช_ุม_ช_น___ ___ม_า_ก_ม__าย__เ_ร_า_จ_งึ _ต_อ้ _ง_เร_ีย_น__ร_ู้ พ__ัฒ_น_า__แ_ล_ะ_น_า_ผ__ล_ิต_ภ_ณั __ฑ_์ต_่า_ง__ๆ__เห_ล__่าน__น้ั _ม_า__ ___ส_ร_้า_ง_ป_ร_ะ_โ_ย_ช_น_แ์__ก_่ช_มุ _ช_น_____________________________________ ___-_ส__่งเ_ส_ร_ิม_แ_ล_ะ_พ__ัฒ_น__า_ท_อ้ _ง_ถ_ิน่ _โ_ด_ย_น_า_ท__รพั__ย_า_ก_ร_ใ_น_ท_้อ_ง_ถ_ิ่น_ม__า_ส_ร_้า_ง_ม_ลู _ค_่า___ _________________________________________________________


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook