Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ต้นทุนผลิต 64 (e-book)

ต้นทุนผลิต 64 (e-book)

Published by suttinee.nkstec, 2022-03-03 09:29:27

Description: ต้นทุนผลิต 64 (e-book)

Search

Read the Text Version

รายงานต้นทุนผลผลติ สานักงานคลงั จังหวดั อุทัยธานี ประจาปงี บประมาณ พ.ศ. 2564บทที่ 1 บทนา  หลักการและเหตุผล ตามมาตรา 21 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์วิธีการ และระยะเวลาที่กรมบัญชีกลางกาหนด ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กาหนดหลักเกณฑ์เบ้ืองต้นในการคานวณต้นทุนผลผลิต ข้ึนเม่ือปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และกาหนดให้ส่วนราชการระดับกรมและหน่วยงานภาครัฐจะต้องคานวณต้นทุน ผลผลิตขนึ้ ในแตล่ ะปีงบประมาณ ทั้งนเี้ พื่อให้เกิดข้อมลู ตน้ ทุนท่ีเป็นเครอ่ื งมอื ทางด้านการเงินทส่ี าคัญสาหรบั ผู้บริหาร ในการตัดสินใจบริหารการดาเนินงานของหน่วยงาน เพ่ือนาไปสู่ประสิทธิภาพในการดาเนินงานและเกิดความคุ้มค่า กบั ภาษีของประชาชน  วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย “ หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมอื งทดี่ ี พ.ศ. 2546 ” ทีก่ าหนดให้สว่ นราชการจัดทาบัญชีตน้ ทุนและรายจา่ ยต่อหนว่ ยของงานบริการสาธารณะ เพ่ือเปรียบเทียบมูลค่าท่ีคิดเป็นตัวเงินได้ระหว่างปัจจัยนาเข้ากับผลผลิตท่ีเกิดข้ึน ซ่ึงหากรายจ่ายต่อหน่วยของงาน บริการสาธารณะของส่วนราชการใดสูงกว่ารายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะประเภทเดียวกันของ สว่ นราชการอ่นื ส่วนราชการนน้ั ต้องจดั ทาแผนการลดรายจ่ายต่อหน่วย เพือ่ ดาเนินการปรบั ปรุงการทางานต่อไป เพื่อเป็นข้อมูลทางการเงินประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร การจัดทาบัญชีต้นทุนจะให้ข้อมูล ต้นทุนกิจกรรมและผลผลติ ในระดับศูนย์ต้นทนุ รวมทัง้ สือ่ ให้เหน็ ถึงกระบวนการทางานในศนู ยต์ ้นทุนด้วย จึงใหข้ อ้ มูล ทางการเงินที่เปน็ ประโยชน์ตอ่ ผบู้ ริหาร อนั จะนาไปสูก่ ารปรบั ปรงุ กระบวนการทางานของหน่วยงาน เพอ่ื เป็นขอ้ มลู ในการวดั ผลการดาเนินงาน การวางแผนและการควบคุมทางการเงนิ ในการวางแผน การใช้จา่ ยเงินของส่วนราชการ รายงานตน้ ทนุ ผลผลิตสานักงานคลังจังหวัดอทุ ัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1

 แนวทางการคานวณต้นทุนผลผลติ แนวทางการคานวณตน้ ทุนผลผลติ ของสานักงานคลงั จังหวัดอทุ ัยธานี มีขน้ั ตอนดงั นี้ กาหนดผลผลิตและหน่วยนับ กาหนดศูนยต์ ้นทุน โดยแบง่ ออกเป็นศูนยต์ น้ ทุนหลกั และศูนย์ต้นทุนสนับสนุน ระบคุ า่ ใช้จา่ ยเขา้ สู่ผลผลิตโดยตรง ระบคุ ่าใชจ้ า่ ยเข้าสศู่ นู ยต์ น้ ทุนโดยตรง ปนั ส่วนคา่ ใชจ้ ่ายทีไ่ ม่สามารถระบไุ ดเ้ ขา้ สศู่ นู ยต์ ้นทุนสนบั สนนุ ปันสว่ นต้นทนุ ของศนู ย์ต้นทุนสนบั สนนุ เข้าสูศ่ ูนยต์ น้ ทุนหลัก ปันสว่ นตน้ ทนุ ของศนู ยต์ น้ ทนุ หลกั เข้าสูผ่ ลผลิต  แนวทางการวิเคราะหต์ น้ ทนุ ผลผลติ วเิ คราะห์ตน้ ทุนในเชงิ ความสามารถจัดการได้ โดยจาแนกตน้ ทุนเปน็ 2 ประเภท คอื ต้นทนุ ท่ีคลังจังหวัดสามารถควบคุมได้ (Controllable Cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดาเนินงาน และต้นทุนที่คลังจังหวัดควบคุมไม่ได้ (Uncontrollable Cost) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายบุคลากร ของข้าราชการและลูกจ้างประจา การวิเคราะห์แนวต้ัง (Vertical Analysis) เป็นการวิเคราะห์โครงสร้างของต้นทุนโดยรวมว่า สานักงานคลังจังหวัดได้ใช้ทรัพยากรทั้งหมดไปในการดาเนินการเพื่อผลผลิตต่าง ๆ ในสัดส่วนเท่าใด  ประโยชน์ของการจดั ทาบัญชีตน้ ทนุ ผลผลติ ผบู้ ริหารสามารถใช้ข้อมูลในการวิเคราะหก์ ารใชท้ รพั ยากรของสานักงานคลงั จังหวัด ปรับปรงุ กระบวนการทางานในอนาคต เกิดการใช้ทรัพยากรอยา่ งมปี ระสทิ ธิภาพ สามารถใชเ้ ปน็ ข้อมลู ในการของบประมาณ วดั ประเมินผลการดาเนินงานเปรยี บเทยี บระหว่างสานักงานคลังจงั หวดั รายงานต้นทุนผลผลิตสานกั งานคลังจงั หวดั อุทยั ธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 2

บทที่ 2 การคานวณตน้ ทุนผลผลติ  การกาหนดผลผลิตและหน่วยนับ ผลผลติ และหน่วยนบั ของสานักงานคลังจังหวัดอทุ ัยธานี การใหค้ าปรึกษาด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจภาครัฐ หนว่ ยนับ ครงั้ รายการอนุมัติขอเบกิ หนว่ ยนบั รายการ การเรง่ รดั ตดิ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ หน่วยนบั หนว่ ยงาน การอนุมัติ ตรวจสอบ และเปลยี่ นแปลงขอ้ มลู หลกั ผขู้ าย หนว่ ยนับ รายการ การพัฒนาบุคลากรดา้ นการคลงั และบญั ชีภาครฐั หน่วยนบั จานวนชว่ั โมง/ คนการฝึกอบรม การจดั ทารายงานบัญชีภาครัฐ หน่วยนบั รายงาน การจดั ทาข้อมลู สารสนเทศเศรษฐกจิ การคลงั จังหวัด หน่วยนบั เร่อื ง การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงนิ ทดรองราชการ หนว่ ยนับ คร้ัง เพ่อื ชว่ ยเหลือผ้ปู ระสบภยั พบิ ัติกรณีฉุกเฉิน การพจิ ารณากาหนดสานักงานในพนื้ ท่ีพเิ ศษ หนว่ ยนับ หน่วยงาน งานสนับสนนุ นโยบายของรฐั บาลและกระทรวงการคลัง หน่วยนบั โครงการ  การกาหนดศูนย์ตน้ ทุน การกาหนดศูนย์ตน้ ทนุ ของสานกั งานคลงั จงั หวดั อุทยั ธานี ฝา่ ยบริหารทว่ั ไป ศูนยต์ ้นทนุ สนบั สนุน ฝ่ายบรหิ ารทว่ั ไป ศูนยต์ น้ ทนุ หลัก กลมุ่ งานกากับและบรหิ ารการเงนิ การคลงั ศูนย์ตน้ ทุนหลัก กล่มุ งานกากับและบรหิ ารระบบการคลงั ศูนยต์ ้นทนุ หลัก กลุ่มงานบริหารการคลังและเศรษฐกิจ ศูนยต์ ้นทนุ หลัก รายงานต้นทนุ ผลผลติ สานักงานคลงั จงั หวดั อทุ ยั ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 3

ข้อมูลค่าใชจ้ ่ายท่เี รียกได้จากงบทดลองในระบบ GFMIS บัญชี จานวนเงนิ 5101010101 เงนิ เดอื น 4,652,850.00 5101010103 เงนิ ประจาตาแหน่ง 276,857.14 5101010108 ค่าล่วงเวลา 55,900.00 5101010113 ค่าจา้ ง 479,850.00 5101010115 คา่ ตอบแทนพนง.ราชการ 549,720.00 5101020103 เงนิ ชดเชยสมาชกิ กบข. 93,057.00 5101020104 เงินสมทบ กบข. 139,585.50 5101020105 เงินสมทบ กสจ. 9,018.00 5101020106 เงนิ สมทบปปส.-Rel 17,850.00 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทดแทน 1,411.00 5101030101 เงนิ ชว่ ยการศึกษาบุตร 30,020.00 5101030205 ค่ารักษา-นอก-รพ.รัฐ 12,660.00 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ 57,188.00 5102030199 คชจ.ฝกึ อบรม-ภายนอก 28,260.00 5103010102 คา่ เบย้ี เลีย้ ง 21,780.00 5103010199 คชจ.เดนิ ทางภายในปท. 41,080.00 5104010104 ค่าวสั ดุ 241,263.68 5104010107 คา่ ซอ่ มแซม&บารุงฯ 530,693.39 5104010110 คา่ เชือ้ เพลงิ 4,470.00 5104010112 ค/จเหมาบรกิ าร-ภายนอก 225,165.00 5104020101 ค่าไฟฟา้ 68,760.46 5104020103 ค่าประปา&นา้ บาดาล 1,931.99 5104020105 ค่าโทรศพั ท์ 25,935.99 5104020107 ค่าบริการไปรษณีย์ 8,740.00 5104030203 คา่ เบย้ี ประกนั ภัย 1,133.76 รายงานต้นทนุ ผลผลติ สานักงานคลังจงั หวัดอทุ ยั ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 4

บัญชี จานวนเงิน 5104030207 คชจ.ในการประชมุ 36,835.00 5104030299 คา่ ใชส้ อยอืน่ ๆ 230.00 5104040102 คา่ ตอบแทนการปฏิบัติ 5105010101 ค่าเส่ือม-อาคาร 138,950.00 5105010105 ค่าเสอ่ื ม-อาคารอ่นื 543,397.31 5105010107 คา่ เสือ่ ม-ส่งิ ปลูกฯ 98,431.98 5105010109 คา่ เสือ่ ม-ค.สนง. 179,343.43 5105010111 ค่าเส่อื ม-ค.ยานพาหนะ 78,627.46 5105010113 คา่ เส่อื ม-ค.ไฟฟ้า 158,750.00 5105010115 ค่าเสอ่ื ม-ค.โฆษณา 67,004.54 5105010127 คา่ เสอ่ื ม-ค.คอมฯ 5105010131 ค่าเสอ่ื ม-ค.ครวั 8,568.08 5105010148 ตัดจาหน่าย-software 197,317.71 5209010112 T/Eเบกิ เกนิ ส่งคืน 14,402.04 5210010102 T/E-โอนเงินใหส้ รก. 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดใหบ้ ก. 94.97 5210010105 T/E-ปรับเงินฝากคลัง 10,233.96 5210010118 TE-ภายในกรม 27,949.00 22,354.65 หมายเหตุ : รายการค่าใช้จ่ายที่ไม่ใชต่ น้ ทุน ไดแ้ ก่ 424,480.00 5209010112 T/Eเบกิ เกนิ ส่งคืน 88,879.48 5210010102 T/E-โอนเงินให้สรก. 9,671,030.52 5210010103 T/E-โอนร/ดผ/ดให้บก. 5210010105 T/E-ปรบั เงินฝากคลัง 10,233.96 5210010118 TE-ภายในกรม 27,949.00 ดังนัน้ คา่ ใช้จ่ายท่นี ามาคานวณต้นทนุ เท่ากบั 22,354.65 424,480.00 88,879.48 9,097,133.43 รายงานตน้ ทุนผลผลติ สานกั งานคลังจังหวัดอทุ ยั ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 5

ขน้ั ตอนท่ี 2 การระบุคา่ ใช้จ่ายเข้าส่ผู ลผลติ โดยตรง ช่อื ผลผลติ จานวนเงนิ คา่ ใชจ้ ่ายท่รี ะบเุ ข้าสผู่ ลผลิตได้ การให้คาปรึกษาด้านการเงิน การคลงั และเศรษฐกิจภาครฐั - รายการอนุมัติขอเบิก - การเรง่ รัดตดิ ตามการใช้จา่ ยงบประมาณ 4,195.00 การอนุมัติ ตรวจสอบ และเปลย่ี นแปลงขอ้ มลู หลักผขู้ าย - การพฒั นาบุคลากรด้านการคลงั และบญั ชีภาครัฐ 85,448.00 การจัดทารายงานบญั ชภี าครัฐ - การจัดทาข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกจิ การคลังจังหวัด 71,919.00 การตรวจสอบตดิ ตามการใช้จ่ายเงนิ ทดรองราชการเพอื่ ชว่ ยเหลือฯ - การพจิ ารณากาหนดสานักงานในพนื้ ท่ีพเิ ศษ 18,260.00 งานสนับสนนุ นโยบายของรฐั บาลและกระทรวงการคลงั 196,858.00 376,680.00 รวม จากข้อมูลคา่ ใชจ้ ่ายทีเ่ รียกจากระบบ GFMIS สานักงานคลงั จงั หวดั มคี า่ ใชจ้ ่ายทสี่ ามารถระบุ เข้าผลผลิตได้โดยตรงจานวน 5 ผลผลติ คอื 1. การเร่งรดั ติดตามการใชจ้ ่ายงบประมาณ 2. การพัฒนาบคุ ลากรด้านการคลังและบญั ชภี าครฐั 3. การจัดทาข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกจิ การคลงั จังหวัด 4. การพิจารณากาหนดสานกั งานในพืน้ ทีพ่ ิเศษ 5. งานสนบั สนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลงั รายงานต้นทุนผลผลิตสานักงานคลงั จังหวัดอุทยั ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 6

ค่าใช้จา่ ย จานวนเงนิ จานวนเงนิ ค่าใชจ้ ่าย จานวนเงนิ คงเหลอื ตามระบบ ท่ีระบเุ ข้าสูผ่ ลผลิตได้ ทีน่ าไปพิจารณาระบุ 5101010101 เงินเดอื น GFMIS เข้าศนู ย์ต้นทนุ โดยตรง 5101010103 เงนิ ประจาตาแหน่ง 4,652,850.00 - 5101010108 คา่ ลว่ งเวลา 276,857.14 - 4,652,850.00 5101010113 คา่ จา้ ง 24,600.00 276,857.14 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 55,900.00 - 31,300.00 5101020103 เงนิ ชดเชยสมาชกิ กบข. 479,850.00 - 479,850.00 5101020104 เงินสมทบ กบข. 549,720.00 - 549,720.00 5101020105 เงนิ สมทบ กสจ. 93,057.00 - 93,057.00 5101020106 เงนิ สมทบปปส.-Rel 139,585.50 - 139,585.50 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทดแทน - 9,018.00 5101030101 เงินช่วยการศกึ ษาบตุ ร 9,018.00 - 17,850.00 5101030205 ค่ารกั ษา-นอก-รพ.รฐั 17,850.00 - 1,411.00 5102010199 คชจ.อบรมในประเทศ 1,411.00 - 30,020.00 5102030199 คชจ.ฝกึ อบรม-ภายนอก 30,020.00 57,188.00 12,660.00 5103010102 ค่าเบยี้ เล้ยี ง 12,660.00 28,260.00 - 5103010199 คชจ.เดนิ ทางภายในปท. 57,188.00 21,390.00 - 5104010104 ค่าวัสดุ 28,260.00 23,828.00 390.00 5104010107 คา่ ซอ่ มแซม&บารุงฯ 21,780.00 45,314.00 17,252.00 5104010110 คา่ เชอ้ื เพลิง 41,080.00 - 195,949.68 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 241,263.68 - 530,693.39 5104020101 ค่าไฟฟ้า 530,693.39 315.00 4,470.00 5104020103 คา่ ประปา&นา้ บาดาล 4,470.00 - 224,850.00 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 225,165.00 - 68,760.46 5104020107 ค่าบรกิ ารไปรษณีย์ 68,760.46 - 1,931.99 5104030203 ค่าเบีย้ ประกนั ภัย 1,931.99 - 25,935.99 25,935.99 - 8,740.00 8,740.00 1,133.76 1,133.76 รายงานตน้ ทนุ ผลผลติ สานักงานคลังจงั หวดั อทุ ยั ธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 7

ค่าใชจ้ า่ ย จานวนเงิน จานวนเงินคา่ ใชจ้ า่ ย จานวนเงนิ คงเหลอื ตามระบบ ท่ีระบเุ ขา้ สผู่ ลผลติ ได้ ทน่ี าไปพจิ ารณาระบุ 5104030207 คชจ.ในการประชุม GFMIS เขา้ ศนู ยต์ ้นทนุ โดยตรง 5104030299 คา่ ใชส้ อยอ่ืน ๆ 36,835.00 5104040102 ค่าตอบแทนการปฏิบตั ิ 36,835.00 - - 5105010101 คา่ เสื่อม-อาคาร 230.00 230.00 5105010105 ค่าเสอื่ ม-อาคารอื่น 138,950.00 5105010107 คา่ เส่อื ม-สงิ่ ปลกู ฯ 138,950.00 - - 5105010109 คา่ เสอ่ื ม-ค.สนง. 543,397.31 - 543,397.31 5105010111 ค่าเส่ือม-ค.ยานพาหนะ 98,431.98 - 98,431.98 5105010113 คา่ เสื่อม-ค.ไฟฟ้า 179,343.43 - 179,343.43 5105010115 คา่ เสื่อม-ค.โฆษณา 78,627.46 - 78,627.46 5105010127 ค่าเสือ่ ม-ค.คอมฯ 158,750.00 - 158,750.00 5105010131 คา่ เสอ่ื ม-ค.ครัว 67,004.54 - 67,004.54 5105010148 ตดั จาหนา่ ย-software - 8,568.08 - 8,568.08 197,317.71 - 197,317.71 14,402.04 14,402.04 376,680.00 94.97 94.97 9,097,133.43 8,720,453.43 รายงานต้นทุนผลผลิตสานักงานคลังจังหวดั อุทยั ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 8

ขั้นตอนที่ 3 การระบุค่าใชจ้ า่ ยเข้าสู่ศูนย์ตน้ ทุนโดยตรง ชอื่ ศนู ยต์ ้นทุน จานวนเงนิ คา่ ใช้จา่ ยท่ีระบเุ ขา้ ส่ศู ูนย์ต้นทนุ ได้ ฝา่ ยบรหิ ารทัว่ ไป (ศูนยต์ น้ ทนุ สนับสนุน) 1,687,196.20 กลมุ่ งานวิชาการ 1,849,675.43 กลมุ่ งานระบบการคลัง 1,792,660.45 กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกิจ 965,036.56 6,294,568.64 รวม คา่ ใชจ้ ่าย จานวนเงินคงเหลอื จานวนเงนิ ค่าใชจ้ ่าย จานวนเงินคงเหลอื หลงั จากระบโุ ดยตรง ที่ระบเุ ขา้ สูศ่ ูนย์ ที่นาไปพิจารณาระบุ ตน้ ทุนได้ เขา้ ศูนยต์ ้นทนุ โดยตรง เข้าสผู่ ลผลติ 5101010101 เงินเดอื น 4,652,850.00 4,652,850.00 - 5101010103 เงินประจาตาแหน่ง 5101010108 คา่ ล่วงเวลา 276,857.14 276,857.14 - 5101010113 คา่ จ้าง 5101010115 ค่าตอบแทนพนง.ราชการ 31,300.00 31,300.00 - 5101020103 เงินชดเชยสมาชิก กบข. 5101020104 เงนิ สมทบ กบข. 479,850.00 479,850.00 - 5101020105 เงินสมทบ กสจ. 5101020106 เงนิ สมทบปปส.-Rel 549,720.00 549,720.00 - 5101020116 เงินสมทบกท.เงินทดแทน 5101030101 เงนิ ชว่ ยการศกึ ษาบุตร 93,057.00 93,057.00 - 5101030205 ค่ารกั ษา-นอก-รพ.รฐั 5103010102 คา่ เบี้ยเลยี้ ง 139,585.50 139,585.50 - 5103010199 คชจ.เดินทางภายในปท. 9,018.00 9,018.00 - 5104010104 คา่ วสั ดุ 5104010107 ค่าซ่อมแซม&บารงุ ฯ 17,850.00 17,850.00 - 1,411.00 1,411.00 - 30,020.00 30,020.00 - 12,660.00 12,660.00 - 390.00 390.00 17,252.00 - 17,252.00 195,949.68 - 195,949.68 530,693.39 - 530,693.39 รายงานต้นทนุ ผลผลติ สานกั งานคลังจงั หวดั อุทัยธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 9

ค่าใช้จา่ ย จานวนเงนิ คงเหลอื จานวนเงนิ ค่าใชจ้ ่าย จานวนเงินคงเหลอื หลังจากระบโุ ดยตรง ท่ีระบเุ ข้าส่ศู ูนย์ ทีน่ าไปพิจารณาระบุ 5104010110 ค่าเชอื้ เพลงิ 5104010112 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก เข้าสู่ผลผลิต ต้นทุนได้ เข้าศนู ย์ต้นทุนโดยตรง 5104020101 คา่ ไฟฟา้ 5104020103 คา่ ประปา&น้าบาดาล 4,470.00 - 4,470.00 5104020105 ค่าโทรศัพท์ 224,850.00 - 224,850.00 5104020107 คา่ บรกิ ารไปรษณยี ์ 68,760.46 - 68,760.46 5104030203 คา่ เบยี้ ประกนั ภยั - 5104030299 คา่ ใช้สอยอ่ืน ๆ 1,931.99 - 1,931.99 5105010101 ค่าเส่อื ม-อาคาร 25,935.99 - 25,935.99 5105010105 ค่าเสือ่ ม-อาคารอืน่ 8,740.00 - 8,740.00 5105010107 คา่ เสื่อม-สง่ิ ปลูกฯ 1,133.76 - 1,133.76 5105010109 คา่ เสื่อม-ค.สนง. - 5105010111 คา่ เสือ่ ม-ค.ยานพาหนะ 230.00 - 230.00 5105010113 คา่ เสือ่ ม-ค.ไฟฟ้า 543,397.31 - 543,397.31 5105010115 ค่าเสอ่ื ม-ค.โฆษณา 98,431.98 - 98,431.98 5105010127 คา่ เส่ือม-ค.คอมฯ 179,343.43 - 179,343.43 5105010131 ค่าเสอ่ื ม-ค.ครัว 78,627.46 - 78,627.46 5105010148 ตัดจาหนา่ ย-software 158,750.00 - 158,750.00 67,004.54 - 67,004.54 - 8,568.08 - 8,568.08 197,317.71 6,294,568.64 197,317.71 14,402.04 14,402.04 94.97 94.97 8,720,453.43 2,425,884.79 รายงานตน้ ทุนผลผลติ สานกั งานคลังจังหวดั อุทัยธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 10

ขน้ั ตอนที่ 4 การปันส่วนคา่ ใชจ้ ่ายทีไ่ ม่สามารถระบุได้เขา้ ศนู ย์ตน้ ทุน เกณฑ์การปันส่วน จานวนบุคลากร จานวนเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 3.8 คน 4 เครื่อง ชือ่ ศนู ย์ต้นทุน ฝ่ายบรหิ ารทว่ั ไป (ศูนยต์ ้นทนุ สนับสนุน) 5 คน 5 เครือ่ ง กลุ่มงานวิชาการ 4.15 คน 8 เคร่อื ง กลมุ่ งานระบบการคลัง 4 คน 5 เครื่อง กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจงั หวัด หมายเหตุ วธิ ีการคานวณบุคลากรถวั เฉลี่ย จานวนวนั จานวนบุคลากร จานวนวนั X 60 วนั 1 จานวนบคุ ลากร ฝา่ ยบรหิ ารท่วั ไป (ศนู ยต์ น้ ทนุ สนบั สนนุ ) 232 วนั 1 365 วัน 3 60 ระยะเวลา 232 1 ต.ค. 2563 - 29 พ.ย. 2564 365 วัน 1,095 11 ก.พ. 2564 - 30 ก.ย. 2564 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 1,387 รวม จานวนวนั X จานวนบคุ ลากรถวั เฉล่ียทงั้ ปี 1,387 / 365 วัน = 3.80 คน จานวนบคุ ลากร กล่มุ งานวชิ าการ 1,460 ระยะเวลา จานวนวนั จานวนบคุ ลากร 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 365 วัน 4 คน 269 1 ต.ค. 2563 - 26 มิ.ย. 64 269 วัน 1 คน 96 วัน 1 คน 96 27 ม.ิ ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564 กลมุ่ งานระบบการคลัง จานวนวนั X จานวนบุคลากร ระยะเวลา จานวนวนั จานวนบุคลากร 3 คน 1,095 1 ต.ค. 2563 - 30 ก.ย. 2564 365 วนั 1 คน 269 1 คน 96 1 ต.ค. 2563 - 26 มิ.ย. 64 269 วนั 1 คน 53 1,513 27 ม.ิ ย. 2564 - 30 ก.ย. 2564 96 วัน 8 ส.ค. 2564 - 30 ก.ย. 2564 53 วัน รวม 365 วัน จานวนบคุ ลากรถวั เฉล่ียทัง้ ปี 1,513 / 365 วนั = 4.15 คน รายงานตน้ ทุนผลผลิตสานกั งานคลังจังหวดั อทุ ัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 11

ข้ันตอนท่ี 5 การปันส่วนระบุค่าใชจ้ า่ ยที่ไมส่ ามารถระบุเข้าศนู ยต์ ้นทุนไดโ้ ดยตรง ชอื่ ศนู ย์ตน้ ทุน ค่าใช้จ่ายท่รี ะบุเข้า ค่าใช้จา่ ยที่ไมส่ ามารถ รวม ศนู ยต์ น้ ทุนโดยตรง ระบเุ ขา้ สศู่ นู ย์ตน้ ทนุ ฝ่ายบริหารทว่ั ไป (ศูนยต์ ้นทุนสนบั สนนุ ) 2,342,938.51 กลมุ่ งานวิชาการ 1,687,196.20 655,742.31 2,500,429.93 กลุ่มงานระบบการคลัง 1,849,675.43 650,754.50 2,379,350.37 กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวดั 1,792,660.45 586,689.91 1,497,734.62 965,036.56 532,698.06 8,720,453.43 รวม 6,294,568.64 2,425,884.79 การปนั ส่วนต้นทุนของศูนยต์ น้ ทนุ สนับสนนุ เข้าสู่ศูนยต์ น้ ทนุ หลักจากตารางข้นั ต้นศนู ยต์ น้ ทนุ สนบั สนุนมตี ้นทุน 2,342,938.51 บาท ใหป้ ันสว่ นโดยใชเ้ กณฑจ์ านวนบคุ ลากร ชือ่ ศูนยต์ ้นทนุ จานวน ต้นทุนศนู ย์ต้นทุนสนับสนนุ บุคลากร ที่ปนั ส่วนให้ศูนย์ตน้ ทนุ หลกั กลุม่ งานวิชาการ กลมุ่ งานระบบการคลงั 5 890,851.15 กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวดั 4.15 739,406.45 4 712,680.92 รวม 13.15 2,342,938.51 รายงานตน้ ทนุ ผลผลิตสานักงานคลงั จงั หวัดอทุ ยั ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12ข้นั ตอนท่ี 6 การปันสว่ นต้นทนุ ของศูนย์ต้นทนุ หลักเข้าสู่ผลผลิต เกณฑ์การปนั สว่ นตน้ ทนุ จากศนู ย์ต้นทนุ หลกั เข้าสูผ่ ลผลิตโดยใช้เกณฑภ์ าระงาน ระยะเวลา ศูนย์ ชอื่ บคุ ลากร ปฏิบัตงิ าน ผลผลติ ตน้ ทุน ท่สี านกั งาน กติ ติศักด์ิ กลุม่ คลงั จงั หวดั วิชาการ จฬุ าภรณ์ 269 วัน 1. หน่วยงานที่ใหค้ าปรกึ ษาด้านการเงินการคล 365 5. การพัฒนาบคุ ลากรด้านการคลงั และบัญชีภ 6. รายงานบญั ชภี าครฐั 8. การตรวจสอบตดิ ตามการใชจ้ า่ ยเงนิ ทดรองร ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบตั ิกรณฉี กุ เฉิน 9. การพจิ ารณากาหนดสานกั งานในพื้นทพ่ี ิเศษ 10. งานสนบั สนุนนโยบายของรฐั บาลและกระ 96 วัน 1. หนว่ ยงานทใี่ ห้คาปรกึ ษาด้านการเงนิ การคล 365 5. การพฒั นาบคุ ลากรด้านการคลังและบัญชีภ 6. รายงานบญั ชีภาครฐั 8. การตรวจสอบตดิ ตามการใช้จา่ ยเงินทดรองร ช่วยเหลอื ผ้ปู ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉุกเฉิน 9. การพิจารณากาหนดสานักงานในพนื้ ทีพ่ ิเศษ 10. งานสนบั สนนุ นโยบายของรฐั บาลและกระท รายงานต้นทนุ ผลผลิตสานกั งา

ลงั และเศรษฐกจิ เปอรเ์ ซน็ ต์ เปอร์เซ็นต์ สัดสว่ นของ สรุปสดั ส่วนของศนู ย์ต้นทนุ าครฐั ภาระงาน ภาระงาน ศนู ย์ตน้ ทุน ตอ่ ผลผลติ ต่อผลผลติ (5) ราชการเพื่อ (2) ต่อปี (3) (4) ผลผลติ ท่ี 1 หนว่ ยงานท่ใี ห้ ษ 25% คาปรกึ ษาด้านการเงนิ การคลงั ฯ ะทรวงการคลงั 20% 18.42% 3.70% = 22.06 % ลังและเศรษฐกิจ 10% 14.74% 2.96% ผลผลติ ท่ี 3 เรง่ รัด ติดตาม ภาครัฐ 7.37% 1.48% การใชจ้ า่ ยเงินงบประมาณ 15% 4=.042.042.0%2% ราชการเพ่ือ 15% 11.05% 2.22% ผลผลิตท่ี 5 การพัฒนาบคุ ลากร 15% 11.05% 2.22% ดา้ นการคลงั และบญั ชภี าครัฐ ษ 25% 11.05% 2.22% = 20.00 % ทรวงการคลงั 20% 6.58% 1.32% 10% 5.26% 1.06% ผลผลติ ท่ี 6 รายงานบญั ชภี าครฐั 2.63% 0.53% = 16.84% 15% 15% 3.95% 0.79% 3.95% 0.79% านคลังจังหวดั อทุ ัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13

ระยะเวลา ศนู ย์ ชอื่ บคุ ลากร ปฏบิ ตั ิงาน ผลผลติ ต้นทนุ ที่สานักงาน กญั ญ์วริศ กลุม่ ดา คลงั จังหวัด วชิ าการ นรศิ รา 365 วัน 1. หนว่ ยงานทีใ่ หค้ าปรึกษาด้านการเงนิ การคล 365 วนั 3. หน่วยงานท่มี ีการเร่งรัดตดิ ตามการใช้จา่ ยงบ พทั ธ์ธีรา 5. การพฒั นาบุคลากรด้านการคลังและบัญชภี 8. การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองร ชว่ ยเหลอื ผู้ประสบภัยพบิ ัติกรณฉี กุ เฉนิ 10. งานสนับสนนุ นโยบายของรฐั บาลและกระท 365 วัน 1. หนว่ ยงานที่ใหค้ าปรึกษาด้านการเงินการคล 365 5. การพัฒนาบุคลากรดา้ นการคลังและบัญชภี 8. การตรวจสอบติดตามการใช้จา่ ยเงินทดรองร ชว่ ยเหลือผปู้ ระสบภัยพบิ ัติกรณีฉุกเฉนิ 9. การพิจารณากาหนดสานกั งานในพน้ื ที่พิเศษ 10. งานสนับสนุนนโยบายของรฐั บาลและกระท 365 วัน 1. หน่วยงานที่ให้คาปรกึ ษาด้านการเงินการคล 365 5. การพัฒนาบคุ ลากรดา้ นการคลงั และบญั ชภี 6. รายงานบัญชภี าครัฐ 8. การตรวจสอบตดิ ตามการใช้จา่ ยเงินทดรองร ชว่ ยเหลือผู้ประสบภยั พบิ ตั ิกรณฉี กุ เฉนิ 10. งานสนบั สนนุ นโยบายของรัฐบาลและกระท รายงานต้นทนุ ผลผลติ สานักงา

ลังและเศรษฐกิจ เปอรเ์ ซน็ ต์ เปอร์เซน็ ต์ สัดส่วนของ สรปุ สัดส่วนของศนู ย์ต้นทนุ บประมาณ ภาระงาน ต่อผลผลติ ภาครัฐ ภาระงาน ศูนย์ต้นทุน (5) ราชการเพ่ือ (2) ตอ่ ปี ตอ่ ผลผลิต ผลผลิตที่ 8 การตรวจสอบ ทรวงการคลัง 25% ติดตามการใช้จ่ายเงนิ ทดรองฯ ลังและเศรษฐกจิ 20% (3) (4) = 17.03 % ภาครัฐ 20% ราชการเพื่อ 25.00% 5.02% ผลผลิตที่ 9 การพจิ ารณากาหนด 20% 20.00% 4.02% สานกั งานในพ้ืนที่พเิ ศษ =7.03 % 15% 20.00% 4.02% ผลผลิตท่ี 10 งานสนบั สนุน 25% นโยบายของรัฐบาลและ 20% 20.00% 4.02% กระทรวงการคลัง = 13.01 % 20% 15.00% 3.01% 25.00% 5.02% 20.00% 4.02% 20.00% 4.02% ษ 20% 20.00% 4.02% 15.00% 3.01% ทรวงการคลัง 15% 25.00% 5.02% 20.00% 4.02% ลังและเศรษฐกิจ 25% 25.00% 5.02% ภาครฐั 20% 20.00% 4.02% 10.00% 2.01% ราชการเพื่อ 25% 20% ทรวงการคลัง 10% านคลังจังหวัดอทุ ัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14

ศูนย์ ระยะเวลา ต้นทนุ ชอ่ื บุคลากร ปฏิบตั งิ าน ผลผลติ กลมุ่ ทีส่ านกั งาน เนตรนภา วิชาการ คลงั จงั หวดั จฬุ าภรณ์ กลมุ่ งาน 356 วัน 1. หนว่ ยงานทใ่ี ห้คาปรึกษาด้านการเงนิ การคล ระบบ การคลัง 365 5. การพฒั นาบคุ ลากรด้านการคลงั และบัญชีภ 6. รายงานบญั ชีภาครัฐ 8. การตรวจสอบติดตามการใช้จา่ ยเงนิ ทดรองร ช่วยเหลอื ผ้ปู ระสบภยั พบิ ัติกรณฉี กุ เฉนิ 10. งานสนับสนุนนโยบายของรฐั บาลและกระท 269 วัน 1. หน่วยงานที่ให้คาปรึกษาด้านการเงินการคล 365 2. รายการอนมุ ัติ 3. หนว่ ยงานท่ีมกี ารเร่งรดั ตดิ ตามการใช้จา่ ยงบ 4. รายการอนมุ ตั ิตรวจสอบ และเปลีย่ นแปลงข 5. การพฒั นาบุคลากรด้านการคลงั และบญั ชีภ 8. การตรวจสอบติดตามการใช้จา่ ยเงนิ ทดรองร ชว่ ยเหลือผปู้ ระสบภยั พบิ ัตกิ รณฉี ุกเฉิน 10. งานสนบั สนนุ นโยบายของรฐั บาลและกระท รายงานตน้ ทุนผลผลิตสานักงา

ลงั และเศรษฐกิจ เปอรเ์ ซ็นต์ เปอรเ์ ซ็นต์ สัดสว่ นของ สรปุ สัดสว่ นของศนู ยต์ ้นทนุ ภาครฐั ภาระงาน ภาระงาน ศูนย์ต้นทุน ต่อผลผลติ ตอ่ ผลผลติ (5) ราชการเพื่อ (2) ตอ่ ปี (3) (4) ผลผลิตท่ี 1 หน่วยงานท่ใี ห้ ทรวงการคลงั 10% คาปรึกษาดา้ นการเงนิ การคลังฯ ลังและเศรษฐกจิ 20% 9.75% 1.96% = 17.43 % 50% 19.51% 3.92% ผลผลติ ที่ 2 รายการอนุมัติ บประมาณ 48.77% 9.80% ขอเบิก = 22.06 % ข้อมูลหลักผขู้ าย 10% ผลผลติ ท่ี 3 เร่งรัด ติดตาม ภาครัฐ 10% 9.75% 1.96% การใชจ้ ่ายเงนิ งบประมาณ ราชการเพื่อ 25% 9.75% 1.96% = 21.92 % 10% 18.42% 4.47% ทรวงการคลัง 25% 7.37% 1.79% 10% 18.42% 4.47% 10% 7.37% 1.79% 7.37% 1.79% 10% 10% 7.37% 1.79% 7.37% 1.79% านคลังจงั หวดั อทุ ยั ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 15

ระยะเวลา ศนู ย์ ชื่อบุคลากร ปฏิบัติงาน ผลผลิต ตน้ ทุน ที่สานกั งาน วริ ลั พชั ร กลุม่ งาน คลังจังหวดั ระบบ นนั ทยา การคลงั 96 วนั 1. หนว่ ยงานที่ให้คาปรกึ ษาด้านการเงนิ การคล 365 2. รายการอนมุ ตั ิ 3. หนว่ ยงานท่ีมีการเร่งรดั ติดตามการใช้จา่ ยงบ 4. รายการอนุมตั ิตรวจสอบ และเปล่ียนแปลงข 5. การพฒั นาบุคลากรด้านการคลงั และบัญชภี 8. การตรวจสอบติดตามการใชจ้ า่ ยเงนิ ทดรองร ช่วยเหลอื ผู้ประสบภยั พิบัติกรณีฉุกเฉิน 10. งานสนบั สนุนนโยบายของรฐั บาลและกระท 365 วัน 1. หนว่ ยงานทีใ่ หค้ าปรกึ ษาด้านการเงินการคล 365 2. รายการอนุมตั ิ 3. หนว่ ยงานที่มกี ารเรง่ รัดตดิ ตามการใช้จ่ายงบ 4. รายการอนุมัติตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงข 8. การตรวจสอบตดิ ตามการใช้จา่ ยเงนิ ทดรองร ชว่ ยเหลือผูป้ ระสบภยั พบิ ตั กิ รณีฉกุ เฉิน รายงานตน้ ทนุ ผลผลติ สานกั งา

ลังและเศรษฐกจิ เปอรเ์ ซน็ ต์ เปอร์เซ็นต์ สดั สว่ นของ สรุปสดั ส่วนของศูนย์ตน้ ทนุ ภาระงาน ภาระงาน ศูนย์ต้นทุน ต่อผลผลิต บประมาณ ตอ่ ผลผลิต (5) ข้อมูลหลกั ผ้ขู าย (2) ตอ่ ปี าครฐั (3) (4) ผลผลิตที่ 4 การอนุมัติตรวจสอบ ราชการเพื่อ 25% และเปลยี่ นแปลงข้อมลู หลกั ผู้ขาย 10% 6.58% 1.60% = 16.87 % ทรวงการคลัง 25% 2.63% 0.64% ผลผลติ ที่ 5 การพฒั นาบคุ ลากร ลังและเศรษฐกจิ 10% 6.58% 1.60% ดา้ นการคลงั และบัญชีภาครัฐ 10% 2.63% 0.64% = 2.43 % บประมาณ 2.63% 0.64% ข้อมูลหลกั ผู้ขาย 10% ผลผลิตท่ี 8 การตรวจสอบ ราชการเพื่อ 10% 2.63% 0.64% ติดตามการใช้จ่ายเงนิ ทดรองฯ 15% 2.63% 0.64% = 9.65 % 25% 15.00% 3.64% ผลผลิตที่ 10 งานสนบั สนนุ 20% 25.00% 6.07% นโยบายของรฐั บาลและ 20% 20.00% 4.85% กระทรวงการคลงั = 9.65 % 20.00% 4.85% 10% 10.00% 2.43% านคลังจงั หวดั อทุ ัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 16

ระยะเวลา ศูนย์ ชื่อบคุ ลากร ปฏบิ ตั ิงาน ผลผลติ ตน้ ทุน ที่สานักงาน สุทธิณี กลุ่มงาน คลังจงั หวดั ระบบ ศิริพร การคลัง ลดาวัลย์ 365 วัน 1. หน่วยงานทใ่ี ห้คาปรกึ ษาด้านการเงนิ การคล 365 2. รายการอนุมัติ 3. หนว่ ยงานท่มี กี ารเรง่ รดั ติดตามการใช้จา่ ยงบ 4. รายการอนุมัติตรวจสอบ และเปล่ียนแปลงข 8. การตรวจสอบตดิ ตามการใช้จา่ ยเงินทดรอง ชว่ ยเหลอื ผู้ประสบภยั พบิ ัติกรณีฉกุ เฉนิ 10. งานสนับสนุนนโยบายของรฐั บาลและกระ 53 วนั 1. หนว่ ยงานทีใ่ หค้ าปรกึ ษาด้านการเงนิ การคล 365 2. รายการอนมุ ตั ิ 3. หน่วยงานท่ีมกี ารเร่งรดั ติดตามการใชจ้ ่ายงบ 365 วัน 1. หน่วยงานทใี่ ห้คาปรกึ ษาด้านการเงินการคล 365 2. รายการอนมุ ตั ิ 3. หน่วยงานทมี่ ีการเร่งรดั ติดตามการใช้จา่ ยงบ 4. รายการอนุมัติตรวจสอบ และเปลย่ี นแปลงข 8. การตรวจสอบติดตามการใชจ้ ่ายเงินทดรอง ช่วยเหลือผู้ประสบภยั พิบตั กิ รณฉี ุกเฉิน 10. งานสนบั สนุนนโยบายของรฐั บาลและกระ รายงานต้นทนุ ผลผลติ สานกั งา

เปอร์เซ็นต์ เปอรเ์ ซ็นต์ สดั สว่ นของ สรปุ สดั สว่ นของศูนยต์ น้ ทนุ ภาระงาน ภาระงาน ศนู ยต์ ้นทุน ตอ่ ผลผลิต ตอ่ ผลผลิต (5) (2) ต่อปี ลังและเศรษฐกิจ (3) (4) 15% บประมาณ 25% 14.63% 3.55% ข้อมลู หลักผขู้ าย 20% 24.38% 5.92% งราชการเพื่อ 20% 19.51% 4.73% 19.51% 4.73% ะทรวงการคลัง 10% ลงั และเศรษฐกจิ 10% 9.75% 2.37% 15% 9.75% 2.37% บประมาณ 45% 2.18% 0.53% ลงั และเศรษฐกจิ 40% 6.53% 1.59% 15% 5.81% 1.41% บประมาณ 25% ข้อมลู หลักผู้ขาย 20% 15.00% 3.64% งราชการเพื่อ 20% 25.00% 6.07% 20.00% 4.85% ะทรวงการคลงั 10% 20.00% 4.85% 10% 10.00% 2.43% 10.00% 2.43% านคลงั จงั หวัดอุทยั ธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 17

ระยะเวลา ศนู ย์ ชอื่ บคุ ลากร ปฏบิ ตั งิ าน ผลผลติ ตน้ ทุน ท่ีสานกั งาน สภุ าพร กลมุ่ งาน สิริกัลยา คลังจังหวดั นโยบาย เแศลระษฐกิจ จันทมิ า 365 วนั 1. หน่วยงานท่ใี ห้คาปรึกษาด้านการเงนิ การคล จงั หวัด 365 7. รายงานเศรษฐกิจการคลงั จังหวดั 8. การตรวจสอบตดิ ตามการใชจ้ ่ายเงนิ ทดรองร ช่วยเหลอื ผ้ปู ระสบภยั พิบตั กิ รณีฉกุ เฉนิ 10. งานสนับสนนุ นโยบายของรัฐบาลและกระท 365 วัน 1. หนว่ ยงานท่ใี ห้คาปรกึ ษาด้านการเงินการคล 365 7. รายงานเศรษฐกจิ การคลงั จังหวัด 8. การตรวจสอบตดิ ตามการใช้จา่ ยเงนิ ทดรองร ช่วยเหลือผปู้ ระสบภยั พบิ ัตกิ รณีฉกุ เฉนิ 10. งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระท 365 วัน 1. หน่วยงานท่ใี ห้คาปรกึ ษาด้านการเงนิ การคล 365 7. รายงานเศรษฐกจิ การคลงั จังหวัด 8. การตรวจสอบติดตามการใชจ้ า่ ยเงินทดรองร ช่วยเหลือผปู้ ระสบภยั พิบตั กิ รณฉี ุกเฉิน 10. งานสนบั สนุนนโยบายของรฐั บาลและกระท รายงานต้นทนุ ผลผลติ สานกั งา

ลงั และเศรษฐกิจ เปอร์เซ็นต์ เปอรเ์ ซ็นต์ สัดส่วนของ สรุปสัดส่วนของศูนยต์ ้นทนุ ภาระงาน ภาระงาน ศนู ย์ต้นทนุ ตอ่ ผลผลิต ราชการเพ่ือ ตอ่ ผลผลติ (5) (2) ต่อปี ทรวงการคลงั (3) (4) ผลผลิตที่ 1 หนว่ ยงานที่ให้ ลังและเศรษฐกจิ 10% คาปรกึ ษาด้านการเงนิ การคลงั ฯ 50% 10.00% 2.500% = 7.50 % ราชการเพ่ือ 50.00% 12.500% ทรวงการคลงั 10% ผลผลิตที่ 7 รายงานเศรษฐกจิ ลังและเศรษฐกจิ 30% 10.00% 2.500% การคลังจงั หวัด = 52.50 % 10% 30.00% 7.500% ผลผลิตท่ี 8 การตรวจสอบ ราชการเพื่อ 50% 10.00% 2.500% ตดิ ตามการใช้จา่ ยเงนิ ทดรองฯ 10% 50.00% 12.500% = 10.00 % 10.00% 2.500% ผลผลติ ท่ี 10 งานสนับสนุน 30% นโยบายของรัฐบาลและ 5% 30.00% 7.500% กระทรวงการคลัง = 30.00 % 5.00% 1.250% 50% 50.00% 12.500% 15% 15.00% 3.750% ทรวงการคลงั 30% 30.00% 7.500% านคลงั จังหวัดอทุ ยั ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18

ระยะเวลา ศูนย์ ชอื่ บคุ ลากร ปฏิบัติงาน ผลผลติ ต้นทุน ทสี่ านักงาน พรลภสั กล่มุ งาน คลงั จงั หวัด นโยบาย เศรแษลฐะกจิ 365 วัน 1. หนว่ ยงานทใ่ี หค้ าปรกึ ษาด้านการเงินการคล จงั หวดั 365 7. รายงานเศรษฐกจิ การคลังจังหวัด 8. การตรวจสอบตดิ ตามการใช้จา่ ยเงินทดรอง ช่วยเหลอื ผปู้ ระสบภัยพิบัตกิ รณีฉุกเฉิน 10. งานสนบั สนุนนโยบายของรัฐบาลและกระท รายงานตน้ ทุนผลผลติ สานกั งา

เปอรเ์ ซ็นต์ เปอร์เซน็ ต์ สดั ส่วนของ สรุปสัดสว่ นของศนู ย์ตน้ ทนุ ภาระงาน ภาระงาน ศนู ย์ตน้ ทุน ตอ่ ผลผลิต ต่อผลผลติ (5) (2) ต่อปี ลังและเศรษฐกิจ (3) (4) งราชการเพื่อ 5% ทรวงการคลัง 60% 5.00% 1.250% 60.00% 15.000% 5% 30% 5.00% 1.250% 30.00% 7.500% านคลังจังหวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 19

การปันส่วนตน้ ทนุ ศูนยต์ ้นทนุ หลกั เขา้ สูผ่ ลผลติ ศูนย์ตน้ ทนุ ต้นทุนรวม กลมุ่ งานวชิ าการ 3,391,281.07 1. การใหค้ าปรกึ ษา กลุม่ งานระบบการคลงั 3. หน่วยงานท่ีมกี า 5. การพฒั นาบุคลา กลุ่มงานนโยบาย 6. รายงานบัญชภี า และเศรษฐกิจจงั หวัด 8. การตรวจสอบตดิ 9. การพิจารณากาห รวม 10. งานสนับสนนุ น 3,118,756.82 1.การให้คาปรึกษาด 2. รายการอนมุ ัติขอ 3. การเร่งรัดติดตาม 4. การอนมุ ตั ิ ตรวจ 5. การพฒั นาบุคลา 8. การตรวจสอบตดิ 10. งานสนับสนุนน 2,210,415.54 1.การใหค้ าปรึกษาด 7. การจดั ทาข้อมลู ส 8. การตรวจสอบติด 10. งานสนบั สนุนน 8,720,453.43 รายงานต้นทุนผลผลติ สานักงา

กจิ กรรม/ผลผลิต สดั ส่วน % ตน้ ทนุ จัดสรร าดา้ นการเงิน การคลัง และเศรษฐกจิ ภาครฐั 22.06% 748,098.68 ารเรง่ รัดติดตามการใชจ้ ่ายงบประมาณ 4.02% 136,323.52 ากรดา้ นการคลังและบญั ชภี าครัฐ 20.00% 678,256.21 าครัฐ 16.84% 570,971.47 ดตามการใชจ้ ่ายเงนิ ทดรองราชการฯ 17.03% 577,694.27 หนดสานกั งานในพื้นท่ีพิเศษ 7.03% 238,566.17 นโยบายของรฐั บาลและกระทรวงการคลงั 13.01% 441,370.75 ด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกจิ ภาครฐั 17.43% 543,501.44 อเบิก 22.06% 688,137.93 มการใชจ้ า่ ยงบประมาณ 21.92% 683,575.92 จสอบ และเปล่ียนแปลงข้อมูลหลักผขู้ าย 16.87% 526,082.85 ากรด้านการคลงั และบัญชีภาครฐั 2.43% 75,687.91 ดตามการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการฯ 9.65% 300,885.38 นโยบายของรฐั บาลและกระทรวงการคลัง 9.65% 300,885.38 ด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจภาครัฐ 7.50% 165,781.17 สารสนเทศเศรษฐกิจการคลงั จงั หวดั 52.50% 1,160,468.16 ดตามการใชจ้ า่ ยเงนิ ทดรองราชการฯ 10.00% 221,041.55 นโยบายของรฐั บาลและกระทรวงการคลัง 30.00% 663,124.66 8,720,453.43 านคลังจังหวดั อุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20

ข้นั ตอนที่ 7 คานวณหาต้นทุนผลผลติ กจิ กรรม/ผลผลติ ต้นทนุ ท่รี ะบุ ตน้ ทุนทไ่ี ดร้ บั จดั สรร รวมต้นทนุ ผลติ - การให้คาปรึกษาดา้ นการเงิน การคลัง และเศรษฐกจิ ภาครัฐ เข้าผลผลิตโดยตรง จากศนู ย์ต้นทนุ หลัก 1,457,381.28 - รายการอนุมตั ิขอเบิก 688,137.93 - การเร่งรดั ตดิ ตามการใช้จา่ ยงบประมาณ - 1,457,381.28 824,094.44 - การอนุมัติ ตรวจสอบ และเปลีย่ นแปลงข้อมลู หลักผู้ขาย - 688,137.93 526,082.85 - การพฒั นาบคุ ลากรดา้ นการคลงั และบญั ชีภาครฐั 4,195.00 819,899.44 839,392.13 - การจัดทารายงานบญั ชีภาครัฐ - 526,082.85 570,971.47 - การจัดทาขอ้ มูลสารสนเทศเศรษฐกจิ การคลังจังหวัด 85,448.00 753,944.13 1,232,387.16 - การตรวจสอบตดิ ตามการใชจ้ า่ ยเงินทดรองราชการฯ - 570,971.47 1,099,621.21 - การพจิ ารณากาหนดสานกั งานในพื้นที่พเิ ศษ 71,919.00 1,160,468.16 256,826.17 - งานสนับสนุนนโยบายของรฐั บาลและกระทรวงการคลัง - 1,099,621.21 1,602,238.79 18,260.00 238,566.17 9,097,133.43 รวม 196,858.00 1,405,380.79 376,680.00 8,720,453.43 รายงานต้นทุนผลผลิตสานกั งานคลงั จงั หวัดอุทยั ธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 21

ข้นั ตอนท่ี 8 คานวณหาตน้ ทุนผลผลิตต่อหนว่ ย ต้นทนุ ผลผลติ จานวน หน่วยนับ ต้นทนุ ตอ่ ผลผลิต หนว่ ยผลติ ผลผลติ 1,457,381.28 คร้งั 9,320 156 - การใหค้ าปรึกษาด้านการเงิน การคลงั และเศรษฐกจิ ภาครัฐ 688,137.93 36,071 รายการ 19.08 - รายการอนุมัติขอเบิก 824,094.44 - การเร่งรดั ติดตามการใชจ้ า่ ยงบประมาณ 526,082.85 131 หนว่ ยงาน 6,290.80 - การอนมุ ตั ิ ตรวจสอบ และเปลย่ี นแปลงข้อมลู หลกั ผูข้ าย 839,392.13 - การพัฒนาบุคลากรด้านการคลังและบญั ชภี าครฐั 895 รายการ 587.80 570,971.47 - การจัดทารายงานบญั ชีภาครัฐ 1,232,387.16 621 จานวนชั่วโมง/คน/ 1,351.68 - การจดั ทาข้อมลู สารสนเทศเศรษฐกจิ การคลังจังหวัด 1,099,621.21 การฝึกอบรม - การตรวจสอบตดิ ตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการฯ 256,826.17 - การพจิ ารณากาหนดสานกั งานในพ้นื ท่พี เิ ศษ 1,602,238.79 3 รายงาน 190,323.82 - งานสนับสนุนนโยบายของรฐั บาลและกระทรวงการคลัง 9,097,133.43 28 เรือ่ ง 44,013.83 175 ครงั้ 6,283.55 20 หนว่ ยงาน 12,841.31 3 โครงการ 534,079.60 รายงานตน้ ทุนผลผลติ สานกั งานคลงั จังหวดั อุทยั ธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 22

การวิเคราะหต์ ้นทุนในเชงิ ความสามารถในการจดั การได้ 1. แยกประเภทค่าใช้จ่ายเปน็ ตน้ ทนุ ควบคมุ ได้และต้นทุนควบคมุ ไม่ได้ 5101010108 คา่ ใชจ้ า่ ย ตน้ ทนุ ท่คี วบคุมได้ 5102010199 คา่ ลว่ งเวลา 55,900.00 5102030199 คชจ.อบรมในประเทศ 57,188.00 5103010102 คชจ.ฝึกอบรม-ภายนอก 28,260.00 5103010199 คา่ เบีย้ เลี้ยง 21,780.00 5104010104 คชจ.เดนิ ทางภายในปท. 41,080.00 5104010107 ค่าวสั ดุ 241,263.68 5104010110 คา่ ซ่อมแซม&บารงุ ฯ 530,693.39 5104010112 คา่ เชือ้ เพลิง 4,470.00 5104020101 ค/จเหมาบริการ-ภายนอก 225,165.00 5104020103 ค่าไฟฟ้า 68,760.46 5104020105 ค่าประปา&นา้ บาดาล 1,931.99 5104020107 ค่าโทรศพั ท์ 25,935.99 5104030203 คา่ บรกิ ารไปรษณยี ์ 8,740.00 5104030207 ค่าเบี้ยประกนั ภัย 1,133.76 5104030299 คชจ.ในการประชุม 36,835.00 5104040102 ค่าใช้สอยอ่ืน ๆ 230.00 5105010101 คา่ ตอบแทนการปฏบิ ัติ 138,950.00 5105010105 ค่าเสอ่ื ม-อาคาร 543,397.31 5105010107 คา่ เสื่อม-อาคารอ่นื 98,431.98 5105010109 ค่าเสื่อม-สงิ่ ปลูกฯ 179,343.43 5105010111 คา่ เสอ่ื ม-ค.สนง. 78,627.46 5105010113 คา่ เสอ่ื ม-ค.ยานพาหนะ 158,750.00 5105010115 ค่าเสื่อม-ค.ไฟฟา้ 67,004.54 คา่ เสือ่ ม-ค.โฆษณา 8,568.08 รายงานตน้ ทุนผลผลิตสานกั งานคลงั จังหวัดอทุ ัยธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 23

5105010127 คา่ ใชจ้ ่าย ต้นทุนท่คี วบคุมได้ 5105010131 ค่าเส่อื ม-ค.คอมฯ 197,317.71 5105010148 คา่ เสื่อม-ค.ครัว 14,402.04 ตดั จาหนา่ ย-software 94.97 5101010101 ค่าใช้จ่าย 2,834,254.79 5101010103 เงนิ เดอื น 5101010113 เงินประจาตาแหน่ง ต้นทุนทีค่ วบคุมไม่ได้ 5101010115 ค่าจา้ ง 4,652,850.00 5101020103 คา่ ตอบแทนพนง.ราชการ 276,857.14 5101020104 เงนิ ชดเชยสมาชกิ กบข. 479,850.00 5101020105 เงินสมทบ กบข. 549,720.00 5101020106 เงินสมทบ กสจ. 93,057.00 5101020116 เงินสมทบปปส.-Rel 139,585.50 5101030101 เงนิ สมทบกท.เงนิ ทดแทน 9,018.00 5101030205 เงนิ ชว่ ยการศึกษาบุตร 17,850.00 คา่ รกั ษา-นอก-รพ.รัฐ 1,411.00 30,020.00 12,660.00 6,262,878.64 รายงานต้นทนุ ผลผลิตสานกั งานคลงั จงั หวัดอทุ ยั ธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 24

ค่าใช้จ่ายเข้าส่ผู ลผลิตตามประเภทตน้ ทุนควบคมุ ได้และตน้ ทุนควบคุมไม่ได้ กิจกรรม/ผลผลติ ตน้ ทุนที่ ต้นทุนท่ี ต้นทุนรวม ควบคมุ ได้ ควบคุมไมไ่ ด้ - การใหค้ าปรึกษาด้านการเงิน การคลงั และเศรษฐกจิ ภาครัฐ - - รายการอนุมตั ิขอเบิก - - - - การเรง่ รัดตดิ ตามการใชจ้ ่ายงบประมาณ - - 4,195.00 - การอนมุ ตั ิ ตรวจสอบ และเปล่ียนแปลงข้อมูลหลกั ผขู้ าย 4,195.00 - - - การพัฒนาบคุ ลากรดา้ นการคลงั และบญั ชภี าครัฐ - - 85,448.00 - การจดั ทารายงานบัญชีภาครัฐ 85,448.00 - - - การจัดทาขอ้ มูลสารสนเทศเศรษฐกจิ การคลงั จังหวดั - - 71,919.00 - การตรวจสอบติดตามการใชจ้ ่ายเงนิ ทดรองราชการฯ 71,919.00 - - - การพิจารณากาหนดสานักงานในพน้ื ท่พี ิเศษ - - 18,260.00 - งานสนบั สนนุ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลงั 18,260.00 - 196,858.00 196,858.00 - 376,680.00 รวม 376,680.00 - รายงานตน้ ทุนผลผลิตสานกั งานคลงั จังหวดั อทุ ยั ธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 25

ระบคุ ่าใช้จา่ ยทร่ี ะบเุ ขา้ ส่ศู นู ยต์ น้ ทนุ ได้ตามประเภทตน้ ทุนควบคุมได้และตน้ ทนุ ควบคุมไม่ได้ ปนั ส่วนคา่ ใช้จ่ายทรี่ ะบเุ ขา้ สู่ศนู ย์ตน้ ทนุ ไมไ่ ด้ตามประเภทตน้ ทุนควบคมุ ได้และต้นทนุ ควบคมุ ไม่ได้ ชอื่ ศูนย์ต้นทนุ ตน้ ทุนทค่ี วบคุมได้ ตน้ ทุนที่ควบคุมไมไ่ ด้ ตน้ ทุนรวม ฝ่ายบรหิ ารทั่วไป (ศูนย์ตน้ ทุนหลกั ) 665,272.31 1,677,666.20 2,342,938.51 กลมุ่ งานวิชาการ 733,586.49 1,838,175.43 2,571,761.92 กลุ่มงานระบบการคลัง 666,972.41 1,782,000.45 2,448,972.87 กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด 768,423.57 965,036.56 1,733,460.13 2,834,254.79 6,262,878.64 9,097,133.43 รวม กระจายต้นทนุ ของศูนยต์ ้นทนุ สนับสนนุ (ฝา่ ยบรหิ ารท่วั ไป) จานวนเงนิ 2,342,938.51 บาท โดยแยกเป็น ต้นทุนท่คี วบคุมได้และต้นทุนทีค่ วบคุมไม่ไดเ้ ข้าสู่ศนู ยต์ ้นทุนหลกั ศูนยต์ ้นทุน จานวน ต้นทนุ ท่ีควบคมุ ได้ ต้นทุนท่ีควบคมุ ไม่ได้ ตน้ ทนุ รวม กลมุ่ งานวชิ าการ บุคลากร 252,955.25 637,895.89 890,851.15 กล่มุ งานระบบการคลงั 209,952.86 529,453.59 739,406.45 5 กลมุ่ งานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวัด 202,364.20 510,316.71 712,680.92 4.15 665,272.31 1,677,666.20 2,342,938.51 รวม 4 13.15 สรุปต้นทนุ ของศนู ย์ตน้ ทนุ หลักแยกเป็นต้นทนุ ที่ควบคมุ ได้และตน้ ทนุ ทคี่ วบคุมไมไ่ ด้ ศูนย์ตน้ ทุน ตน้ ทนุ ที่ควบคุมได้ ตน้ ทนุ ท่คี วบคุมไม่ได้ ตน้ ทุนรวม 986,541.74 2,476,071.32 3,462,613.06 กลุ่มงานวชิ าการ 876,925.27 2,311,454.05 3,188,379.32 กลมุ่ งานระบบการคลงั 970,787.77 1,475,353.27 2,446,141.05 2,834,254.79 6,262,878.64 9,097,133.43 กลุ่มงานนโยบายและเศรษฐกิจจังหวดั รวม รายงานต้นทุนผลผลติ สานกั งานคลงั จังหวัดอทุ ยั ธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 26

ปันส่วนต้นทุนของศูนย์ต้นทุนหลักเข้าสู่ผลผลิตแยกเป็นต้นทุนท่ีควบคุมได้และต้น ศูนยต์ น้ ทนุ ต้นทุนท่ี ต้นทนุ ที่ ก กลมุ่ งานวิชาการ ควบคมุ ได้ ควบคุมไมไ่ ด้ 986,541.74 2,476,071.32 1.การให้คาปรึกษาดา้ นก กลุ่มงานระบบการคลงั 3. หน่วยงานทีม่ กี ารเรง่ 876,925.27 2,311,454.05 5. การพฒั นาบุคลากรด 6. รายงานบญั ชภี าครัฐ 8. การตรวจสอบติดตาม 9. การพิจารณากาหนดส 10. งานสนบั สนนุ นโยบา 1.การใหค้ าปรึกษาด้านก 2. รายการอนมุ ตั ิขอเบกิ 3. การเร่งรดั ติดตามการ 4. การอนุมตั ิ ตรวจสอบ 5. การพัฒนาบคุ ลากรด 8. การตรวจสอบติดตาม 10. งานสนับสนุนนโยบา รายงานตน้ ทุนผลผลิตสานกั งา

นทุนท่ีควบคุมไม่ได้ กจิ กรรม/ผลผลติ สดั สว่ น % ต้นทนุ ท่ี ต้นทุนที่ ควบคุมได้ ควบคุมไมไ่ ด้ การเงิน การคลงั และเศรษฐกจิ ภาครฐั 22.06% งรัดติดตามการใชจ้ า่ ยงบประมาณ 4.02% 217,625.89 546,208.24 ด้านการคลังและบญั ชีภาครัฐ 20.00% 39,657.24 99,533.70 ฐ 16.84% 197,308.35 495,214.26 มการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการฯ 17.03% 166,098.64 416,882.60 สานักงานในพ้ืนทพี่ เิ ศษ 7.03% 168,054.34 421,791.11 ายของรฐั บาลและกระทรวงการคลงั 13.01% 69,400.17 174,183.98 การเงิน การคลงั และเศรษฐกิจภาครัฐ 17.43% 128,397.10 322,257.41 ก 22.06% 152,820.55 402,813.90 รใชจ้ า่ ยงบประมาณ 21.92% 193,489.13 510,010.66 บ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผูข้ าย 16.87% 192,206.39 506,629.54 ด้านการคลังและบญั ชีภาครฐั 2.43% 147,922.83 389,904.18 มการใชจ้ ่ายเงินทดรองราชการฯ 9.65% 21,281.76 56,095.79 ายของรฐั บาลและกระทรวงการคลัง 9.65% 84,602.30 222,999.99 84,602.30 222,999.99 านคลังจงั หวดั อทุ ัยธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 27

ศนู ยต์ น้ ทุน ตน้ ทนุ ท่ี ต้นทนุ ท่ี ก กลุ่มงานนโยบายและ ควบคุมได้ ควบคมุ ไม่ได้ 970,787.77 1,475,353.27 1.การใหค้ าปรึกษาดา้ นก เศรษฐกิจจังหวัด 7. การจดั ทาข้อมูลสารสน 2,834,254.79 6,262,878.64 8. การตรวจสอบติดตาม รวม 10. งานสนับสนนุ นโยบา รายงานตน้ ทนุ ผลผลติ สานักงา

กิจกรรม/ผลผลติ สัดส่วน % ต้นทุนที่ ต้นทนุ ท่ี ควบคมุ ได้ ควบคมุ ไมไ่ ด้ การเงิน การคลงั และเศรษฐกจิ ภาครัฐ นเทศเศรษฐกิจการคลงั จงั หวดั 7.50% 72,809.08 110,651.50 มการใชจ้ ่ายเงินทดรองราชการฯ 52.50% 509,663.58 774,560.47 ายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง 10.00% 97,078.78 147,535.33 30.00% 291,236.33 442,605.98 2,834,254.79 6,262,878.64 านคลังจงั หวัดอุทัยธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 28

สรปุ ต้นทุนของผลผลติ แยกเปน็ ตน้ ทุนที่ควบคุมได้และต้นทุนทค่ี วบคุมไม่ได้ กิจกรรม/ผลผลิต ต้นทนุ ทีค่ วบคุมได้ ตน้ ทุนท่ีควบคมุ ไมไ่ ด้ ตน้ ทุนรวม - การใหค้ าปรึกษาดา้ นการเงิน การคลัง และเศรษฐกจิ ภาครัฐ 443,255.53 1,059,673.64 1,502,929.17 - รายการอนุมัติขอเบิก 193,489.13 510,010.66 703,499.79 - การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ 231,863.63 606,163.24 838,026.88 - การอนุมตั ิ ตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงขอ้ มลู หลักผู้ขาย 147,922.83 389,904.18 537,827.02 - การพัฒนาบุคลากรดา้ นการคลังและบัญชีภาครฐั 218,590.11 551,310.06 769,900.17 - การจัดทารายงานบัญชีภาครัฐ 166,098.64 416,882.60 582,981.25 - การจัดทาขอ้ มูลสารสนเทศเศรษฐกจิ การคลงั จงั หวัด 509,663.58 774,560.47 1,284,224.05 - การตรวจสอบตดิ ตามการใช้จา่ ยเงนิ ทดรองราชการฯ 349,735.42 792,326.43 1,142,061.85 - การพจิ ารณากาหนดสานกั งานในพนื้ ทพ่ี เิ ศษ 69,400.17 174,183.98 243,584.15 - งานสนับสนนุ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง 504,235.73 987,863.38 1,492,099.12 2,834,254.79 6,262,878.64 9,097,133.43 รวม ค่าใชจ้ า่ ยเขา้ สูผ่ ลผลติ ตามประเภทตน้ ทุนควบคุมได้และต้นทุนควบคุมไมไ่ ด้ กิจกรรม/ผลผลิต ต้นทนุ ที่ ตน้ ทุนที่ ตน้ ทุนรวม ควบคมุ ได้ ควบคมุ ไม่ได้ - การให้คาปรกึ ษาด้านการเงิน การคลงั และเศรษฐกจิ ภาครัฐ - - รายการอนุมัติขอเบิก - - - - การเร่งรดั ติดตามการใช้จา่ ยงบประมาณ - - 4,195.00 - การอนมุ ตั ิ ตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงขอ้ มูลหลักผ้ขู าย 4,195.00 - - - การพัฒนาบคุ ลากรด้านการคลงั และบญั ชภี าครัฐ - - 85,448.00 - การจดั ทารายงานบญั ชีภาครัฐ 85,448.00 - - - การจดั ทาขอ้ มูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจงั หวัด - - 71,919.00 - การตรวจสอบติดตามการใช้จา่ ยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ ยเหลือ 71,919.00 - - - การพจิ ารณากาหนดสานักงานในพน้ื ทพี่ ิเศษ - - 18,260.00 - งานสนับสนนุ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง 18,260.00 - 196,858.00 196,858.00 - 376,680.00 รวม 376,680.00 - รายงานต้นทนุ ผลผลิตสานักงานคลังจงั หวดั อุทยั ธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 29คานวณต้นทุนของผลผลิตต่อหน่วยแยกเป็นตน้ ทนุ ทค่ี วบคุมได้และต้นทุนทีค่ วบคมุ ไม่ได กิจกรรม/ ผลผลิต ตน้ ทนุ ท่ี ควบคมุ ได้ - การให้คาปรกึ ษาด้านการเงิน การคลัง และเศรษฐกิจภาครัฐ 443,255.53 - รายการอนมุ ตั ิขอเบิก 193,489.13 - การเรง่ รัดติดตามการใชจ้ ่ายงบประมาณ 231,863.63 - การอนุมัติ ตรวจสอบ และเปลย่ี นแปลงข้อมลู หลกั ผขู้ าย 147,922.83 - การพัฒนาบคุ ลากรดา้ นการคลงั และบัญชีภาครัฐ 218,590.11 166,098.64 - การจดั ทารายงานบัญชภี าครฐั 509,663.58 - การจดั ทาข้อมูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลังจงั หวัด - การตรวจสอบตดิ ตามการใชจ้ ่ายเงนิ ทดรองราชการเพื่อ 349,735.42 ชว่ ยเหลือผู้ประสบภัยกรณฉี กุ เฉิน 69,400.17 - การพจิ ารณากาหนดสานกั งานในพืน้ ท่ีพเิ ศษ 504,235.73 - งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง 2,834,254.79 รวม รายงานตน้ ทุนผลผลติ สานักงา

ด้ ตน้ ทนุ ที่ จานวนผลผลติ หน่วยนับ ตน้ ทนุ ท่ี ต้นทุนท่ี ควบคมุ ไมไ่ ด้ ควบคมุ ได้ตอ่ ควบคมุ ไมไ่ ดต้ อ่ 9,320 หน่วยงาน หน่วยผลผลติ หนว่ ยผลผลิต 1,059,673.64 36,071 รายการ 510,010.66 131 หน่วยงาน 47.56 113.70 606,163.24 895 รายการ 5.36 14.14 389,904.18 จานวน 1,769.95 4,627.20 621 ชั่วโมง/คน 165.28 435.65 551,310.06 3 การฝึกอบรม 416,882.60 28 รายงาน 352.00 887.78 774,560.47 เรอ่ื ง 55,366.21 138,960.87 18,202.27 27,662.87 792,326.43 175 ครัง้ 1,998.49 4,527.58 174,183.98 20 หน่วยงาน 3,470.01 8,709.20 987,863.38 3 โครงการ 168,078.58 329,287.79 6,262,878.64 านคลังจังหวดั อทุ ยั ธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 30

การวเิ คราะหต์ ามแนวตงั้ (Vertical Analysis) ตน้ ทุนผลผลติ ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กิจกรรม/ ผลผลิต ตน้ ทุนผลผลติ อตั ราส่วน % 1,457,381.28 16.02 - การใหค้ าปรกึ ษาด้านการเงิน การคลงั และเศรษฐกจิ ภาครฐั 688,137.93 7.56 - รายการอนมุ ัติขอเบิก 824,094.44 9.06 - การเร่งรดั ตดิ ตามการใช้จา่ ยงบประมาณ 526,082.85 5.78 - การอนุมตั ิ ตรวจสอบ และเปล่ียนแปลงขอ้ มลู หลกั ผูข้ าย 839,392.13 9.23 - การพัฒนาบคุ ลากรดา้ นการคลงั และบัญชีภาครัฐ 570,971.47 6.28 - การจดั ทารายงานบัญชีภาครฐั 1,232,387.16 13.55 - การจดั ทาข้อมลู สารสนเทศเศรษฐกิจการคลงั จังหวัด - การตรวจสอบติดตามการใชจ้ า่ ยเงินทดรองราชการเพ่ือชว่ ยเหลอื 1,099,621.21 12.09 ผปู้ ระสบภยั กรณฉี ุกเฉนิ 256,826.17 2.82 - การพิจารณากาหนดสานกั งานในพื้นที่พิเศษ 1,602,238.79 17.61 - งานสนับสนนุ นโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลงั 9,097,133.43 100.00 รวม รายงานต้นทนุ ผลผลติ สานักงานคลงั จังหวดั อุทัยธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 31

กราฟแสดงสดั สว่ นตน้ ทนุ ของสานกั งานคลงั จงั หวัดอุทยั ธานี ปีงบประมาณ พ. ศ. 2564 - งานสนับสนนุ นโยบาย - การใหค้ าปรึกษาดา้ น ของรัฐบาลและ การเงนิ การคลงั และ กระทรวงการคลงั เศรษฐกจิ ภาครัฐ - การพจิ ารณากาหนด สานกั งานในพื้นท่พี ิเศษ - รายการอนุมตั ขิ อเบกิ - การตรวจสอบติดตาม - การเรง่ รัดตดิ ตามการใช้ การใชจ้ ่ายเงนิ ทดรอง จ่ายงบประมาณ ราชการเพ่ือช่วยเหลอื - การอนมุ ัติ ตรวจสอบ - การจัดทาข้อมูล และเปล่ยี นแปลงข้อมลู สารสนเทศเศรษฐกิจการ หลักผขู้ าย คลังจังหวัด - การพฒั นาบคุ ลากรดา้ น - การจัดทารายงานบญั ชี การคลงั และบัญชภี าครัฐ ภาครฐั รายงานต้นทนุ ผลผลิตสานักงานคลงั จงั หวัดอุทัยธานี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 32

บทสรุป ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี มีค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนท้ังส้ิน 9,097,133.43 บาท ลดลง จานวน 2,412,931.36 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.96 เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีค่าใช้จ่ายท่ีเป็นต้นทุนทั้งส้ิน 11,510,064.79 บาท เนื่องจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สานักงานคลังจังหวัด อุทัยธานีได้รับจัดสรรงบประมาณตามโครงการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพชีวิตของบุคลากรในสังกัดกระทรวงการคลัง เป็นค่างานปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในบ้านพักข้าราชการ จานวน 335,000.00 บาท ซ่อมแซมและปรับปรุง บา้ นพกั ข้าราชการ จานวน 1,905,000.00 บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ได้ใช้ทรัพยากรส่วนใหญ่ ให้กับผลผลิตงานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง คิดเป็นร้อยละ 17.61 เน่ืองจากในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ได้ดาเนินโครงการสนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงการคลัง ได้แก่ การสนับสนุนโครงการของคณะผู้บริหารการคลังประจาจังหวัด และโครงการเราชนะ สาหรับผลผลิต การพิจารณากาหนดสานกั งานในพืน้ ท่พี ิเศษ เป็นผลผลติ ท่มี ีต้นทุนต่าสดุ คดิ เปน็ รอ้ ยละ 2.82 กิจกรรม/ ผลผลิต ตน้ ทุนผลผลติ อตั ราส่วน % 1,457,381.28 16.02 - การให้คาปรึกษาด้านการเงิน การคลงั และเศรษฐกจิ ภาครฐั 688,137.93 7.56 - รายการอนุมตั ิขอเบิก 824,094.44 9.06 - การเร่งรดั ตดิ ตามการใชจ้ า่ ยงบประมาณ 526,082.85 5.78 - การอนุมตั ิ ตรวจสอบ และเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลกั ผขู้ าย 839,392.13 9.23 - การพฒั นาบุคลากรดา้ นการคลังและบัญชีภาครฐั 570,971.47 6.28 - การจดั ทารายงานบญั ชภี าครฐั 1,232,387.16 13.55 - การจัดทาขอ้ มูลสารสนเทศเศรษฐกิจการคลงั จงั หวัด - การตรวจสอบติดตามการใช้จ่ายเงินทดรองราชการเพื่อชว่ ยเหลอื 1,099,621.21 12.09 ผู้ประสบภยั กรณฉี ุกเฉนิ 256,826.17 2.82 - การพิจารณากาหนดสานกั งานในพนื้ ท่พี ิเศษ 1,602,238.79 17.61 - งานสนับสนนุ นโยบายของรฐั บาลและกระทรวงการคลัง 9,097,133.43 100.00 รวม รายงานตน้ ทนุ ผลผลิตสานักงานคลังจังหวัดอุทัยธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 33

รายงานตน้ ทุนผลผลิตสานักงานคลังจงั หวดั อทุ ยั ธานี ปงี บประมาณ พ.ศ. 2564 34


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook