Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Is ผู้ก่อการร้าย.pdf 11

Is ผู้ก่อการร้าย.pdf 11

Published by proy.veearnut.123, 2017-12-03 22:35:43

Description: flipbook (undefined description)

Search

Read the Text Versionำ นำ ค บักวย่ีกเู้รมำวค้หใรำกน็ปเอ่ืพเะลแำษกึศอ่ืพเำมน้ึขำ ทดัจ้ีนม่ลเอืสงันห ้หใำ ท่ีทง่ิสอืครไะอ นุทนิงเง่ลหแ ยำมหำ ้ปเ ำ นู้ผอืครคใ ำมน็ปเมำวคิตัวะรปำษกึศอ่ืพเIs Is มำวค มุ่ลกงอขงอรคดึยำ ้ปเน็ปเกตงึจยีรเีซดใุตหเ? นับุจจัปงึถ้ดไำมน้ึขดัยหนืยISIS นอ่อดุจะลแISIS งอขีตมจโรำกีธิวธทุย ๆ น่ือ์หะดิออกลัอมุ่ลกะลแISIS งำ่วหะรงอ้ขวย่ีกเ จในส่ีทู้ผอ่ต์นชยโะรปีมะจ้ีนม่ลเอืสงันหำ่วงัวหำ ทดัจู้ผงำทISIS งอข

ญับรำส า้นห งอ่ืรเ ISIS 1 มุ่ลกดินเำ ก ISIS 2 งอขำ นู้ผอืครคใ ISIS 2 งอขยำมหำ ้ปเ ? 3 นหไกำจำมISIS งอขนุทนิงเง่ลหแ ? 3 นับุจจัปงึถ้ดไำมน้ึขดัยหนืยISIS ้หใำ ท่ีทง่ิสอืครไะอ ? 4 มุ่ลกงอขงอรคดึยำ ้ปเน็ปเกตงึจยีรเีซดใุตหเ 5 ๆ น่ือ์หะดิออกลัอมุ่ลกะลแISIS งำ่วหะรงอ้ขวย่ีกเมำวค ISIS 6 งอขีตมจโรำกีธิวธทุย ISIS 6 งอขนอ่อดุจ

1 ISIS มุ่ลกดินเำ ก าซ-ลัอ บาซูม ูบาอ งอขา นราก้ตใยาภู่ยอง่ึซกัริอนใ์หะดิออกลัอมุ่ลก2549 ีปนใปไบัลกนอ้ย ็กะลแ นักยว้ดา้ขเ์หะอีชมิลสุมวาชนา้ตอ่ตมารคงสา ทู้ผมุ่ลกมวรรากอืคญัคา สยามหา้ปเีม ีวาค นใ์หะอีชวาชงอขญัคา สดิยสัม ีรอกสัอ-ลัอดิยสัมดิบเะรถรามาสอ่ืมเจใอพา่นงา่ยอลผบสะรป จ็รเา ส้ดไาร์รามาซงอืมเ ิออกลัอบรกันมุ่ลก้หใา ท ฯฐัรหสงัลา กงอกยดโราหงัสกูถ ีวาคาซ-ลัอ ามอ่ตาลวเนใ่ตแ น็ปเ่มไ็ก่ตแ บาคบารยาลา ทกูถบทแนจงลอแนอ่อะลแน็ซเนา่ซนาฉกตแยอลพกัริอนใ์หะด มารคงส์ณรากนาถสญาชวย่ีชเู้ผบักมอ้รพปไกัริอกาจ้ดไ ฯฐัรหสพัทงอกดุส่ีทนใอ่ืมเ น้ันน่ชเ บักบอกะรป กัริองอข์ณรากบสะรปกามราหทนลคแดาขมาวค มาลสิอบรกันมุ่ลกอืมบัรรากะลแ ้ชใบัรหา ส์ณรกปธโทุยนลคแดาขมาวค ๆ งา่ตนดแตขเวนแมาตปไพัทงอกงอขยอ่ยกยแง่บแราก นาน่มไงยีพเาลวเนใ้หใา ท นวเะรตดาลรากงอขพาภิธทิสะรปนอ่ยหมาวคะลแ ลจาลจมายนใ ยีรเีซ ม่ิพเ ะจนอ่ก) กัริอนใมำลสิอฐัรมุ่ลกISI ( อ่ืช้ตใยาภ ่มหใน้ึขวัตอ่ก็ก์หะดิออกลัอมุ่ลก นับุจจัปนใกัจู้รารเ่ีทงา่ยอISIS น็ปเยาลก งัลหยาภนใปไา้ขเ(Syria) งหเม่ขกูถะจนตกวพา่วงรกเ่ีท ่ีนหุสมิลสุมวาชกติวดาวหมาวคกาจ์นชยโะรป้ชใISI มุ่ลก บัจรากบักบอกะรป ์หะอีชมิลสุมวาชน็ปเง่ึซ ิกิลาม-ลัอ ิรูนยานงอขลาบฐัรกาจนัดดก มดะรกุลปยอค ่ีนหุสวาชงอขอืฮกุลรากมารปบารปรากะลแ่ีนหุสวาชน็ปเ่ีทสโุวาองอืมเรากกัน ามน้ึขนักวยีดเดิควนแ้ตใยาภกวพครรพมวรบวระลแ

ISIS ? 2 งอขำ นู้ผอืครคใ ISIS มุ่ลกำ นู้ผ ีดำดคับ-ลัอ คับ ูบำอ งอกบักะทะปรากงา่วหะรราหงัสกูถง่ึซ ีดำดคับ-ลัอ ์รำมอโ ูบำอ อืคISI งอขมิดเา นู้ผ ีดำดคับ-ลัอ คับ ูบำอ ยำนอืค2553 ีปนใ่มหใา นู้ผ้ดไ็กISI ดุส่ีทนใะลแ กัริอ-ฯฐัรหสมสผงัลา ก กามยผเดิปเ่ีทน็ปเยอ่ค่มไ ีดาดคับ-ลัอ คับ ูบาอ บักวย่ีกเวัตนว่สลูมอ้ข น้ันะณขนใีป39 ุยาอีมง่ึซ งอกงา้รสยคเ กัริอยัลายทิวาหมกาจาษกึศมาลสิอนา้ดงาทบจาษกึศา่วงยีพเบารทน้ตงอ้ืบเ กัน งอืมเ่ีท นักิรมเอราหทกุคา้ขเบัจกูถะลแ นอ่กามาลายิดะลแาร์รามาซงอืมเนใน้ึขงอเวัตงอขงัลา ก 2552 ีปนใามกออวัตยอ่ลปกูถะลแ ฏบกอ่กนาฐนใ ีป4 นานู่ยอกัริองอข้ตในอตงาท าคคุบ งัลา กนอถ ฯฐัรหสอ่ืมเ่ตแ อแนอ่องัลา กISI ่ีทงว่ชนใา นู้ผน็ปเน้ึข ีดาดคับ-ลัอ คับ ูบาอ ามนืคบัลกมาลสิอบรกันมุ่ลกงอข่ญหใง่ิยมาวคกยีรเถรามาส็กาขเปไบัลก ISIS งอขยำมหำ ้ปเ ยามหฎกงา้รส้ดไISIS ามน้ึขมาลสิอฐัรง้ัตดัจรากอืค ้ีนมาลสิอบรกันมุ่ลกงอขยามหา้ปเ อ่ืพเ มาลสิอานสาศิตัญญับกาจน้ึขารตนัอ(Sharia law) ์หะอีรำชฎก า่วกยีรเ่ีทงอเนตงอข มุคบวคะลแ งัจงิรจงรแนุรงา่ยอนักษทโงล นัขดวกดวงม้ขเ่ีทยามหฎกน็ปเ์หะอีราช นคู้ผมุคบวค านสาศงาทิติมงยีพเ่ชใ่มไ ติวีชงอขนา้ดกุทมุลคบอรค

3 ? นหไกำจำมISIS งอขนุทนิงเง่ลหแ ลาพธนัอง๊กแบักรไะองา่ต่มไูดมาลสิอบรกันมุ่ลก า้ลกง่รกแ่มไงัยISIS ่ีทกรแม่ิรเงว่ชนใ กาจงอรคมุ้คา่คบ็กเู่ขรากนจดอลต ์ยพัรทน้ลปรากยว้ดมุ่ลกา้ขเนิงเาหรากีธิวีมยดโ งอืมเนวก บอลรากอืรหพีชดิบเะรรากง้ัทน็ปเ ีตมจโรากีธิวงลปแนย่ีลปเม่ิรเ็กกามีมม่ิรเนิงเอ่ืมเ ๆ งา่ตจิกรุธ ามรากงาทงอขธุวาอาอเดึย้ดไา่วนอน่นแนวเะรตดาลจวรา ตะลแฐัร่ีทา้นหา้จเง้ัทา่ฆยดโ ราหงัส นตกวพน็ปเามา้ขเงึดว้ลแษทโกันยอ่ลปดลปอ่ืพเกุคีตมจโรากีมงัย้ีนกาจกอน ยว้ดงอรคบอรค รกายพัรทาหงวสแถรามาสISIS มุ่ลก้หใีธิวธทุยบัรป้ดไ็ก ีดาดคับ-ลัอ คับ ูบาอ ดุส่ีทนใ งอเน่ันนดแนิดงอรคบอรคะลแดึยรากอืค ดุสงูสงา่ยอ้ดไ ? นับุจจัปงึถ้ดไำมน้ึขดัยหนืยISIS ้หใำ ท่ีทง่ิสอืครไะอ าซ-ลัอ บาซูม ูบาอ ่ีทบักวยีดเน่ชเดาลพดิผมาวคอ่กะจ่ีทงย่ีลเกีลห ีดาดคับ-ลัอ คับ ูบาอ ่ีท่ีทน้ืพนใมุ่ลกงอขญัคา สนคา นู้ผดัจา กมายายพ้ดไ่ีท ้วไอ่กยคเา่กเนค์หะดิออกลัอา นู้ผตีดอ ีวาค ดึยา้ขเรากน่ชเงัด มิดเอมสเ้วไน้ันลคคุบกยะจบัลก ีดาดคับ-ลัอ ดัจา กะจ่ีทนทแ งอรคดึยา้ขเกุบ ดึยรากงอข์ณษกัลญัสน็ปเนัอา ดงธกัปะจISIS ่ีทนทแ2557 มคารกมนอืดเอ่ืมเ์หาจูลลัฟงอืมเ นทแ่ีทน้ืพนในคมุ่ลกา นู้ผบักนักมว่รนางา ทอ่ืพเนาสะรปบัลกมุ่ลกงาท งอืมเงอรค นใอืลหเยว่ชมาวค้หใ่ีทมุ่ลกง้ัตดัจรากยว้ด ่ีทน้ืพนในคจใอ้ืซมายายพงัยISIS ้ีนกาจกอน ่ีทงอขวา้ขะลแราหาอยา่จกจแ ๆ ก็ดเบัรหา สมรรกจิกดัจ มคงัสรากิดสัวสง้ัท ามน้ึข ๆ งา่ตนา้ด ราก้ตใยาภปไนินเา ดงคงัยงา่ยอกุท่ตแ ๆ น้ัน่ีทน้ืพนใน้ึขาษกัรกินิลคดิปเนจดอลต น็ปเา จ ดวงม้ขเงา่ยอ์หาอีราชยามหฎกยว้ดงอรคกป

? 4 มุ่ลกงอขงอรคดึยำ ้ปเน็ปเกตงึจยีรเีซดใุตหเ นใน้ึขมาลสิอฐัรง้ัตดัจยามห่ีทISI งยีพเน็ปเงัยสิซอไมุ่ลกีทมิดเา่วว้ลแปไวา่ลก้ดไ่ีทงัด นางยว่นห ้ดไมุ่ลกงอขีด่ีทง้ัต่ีทนาฐน็ปเถรามาสยีรเีซา่วบพ้ดไ็กามอ่ตาลวเนใ่ตแ น้ันา่ทเกัริอ ะลแกัริอง้ัทา่วบพ้ดไมาลสิอบรกันมุ่ลก า่ว้วไ์หะารคเิว้ดไยคเ ฯฐัรหสงอขยา้รรากอ่กนา้ตอ่ต ้ดไนักู่สรกายพัรทะลแงัลา กงอกง้ัททเยา่ถถรามาส่ีทนตมุ่ลกงอขบรมานสน็ปเถรามาสยีรเีซ งา้รสมิรสเ่ีทน่ัม่ีทน็ปเะจะลแ นักดิตู่ยอ่ีทศทเะรปงอสง้ัทงอขนดแมรพวนแงาทนา่ผ ยา่งยดโ มุ่ลกบัก้หใง่รกแง็ขแมาวค ์ราชาบีดบิธานาธะรปISI อ่ตีดลผน็ปเง่ิยงึจ น้ึขุทะป่ีทยีรเีซนใงอืมเงาลกมารคงสอ่ืมเ วนแดอลตะลแอืนหเนอตงาท่ญหในว่ส่ีทน้ืพงอรคกปรากยีสเญูสม่ิรเ ยีรเีซงอข ดาซสัอ-ลัอ รากนใน่ัม่ีทนาฐน็ปเ้ชใอ่ืพเ่ีทน้ืพงอรคดึยา้ขเบืคม่ิรเงึจISI ปไกัริอบักดิชะรป่ีทนดแมรพ พัทงอกกาจยัภบลห่ีทน็ปเ้ชใอ่ืพเนจดอลต งัลา กงอกง้ัตดัจอ่ืพเ ิตาชงา่ตบรกันครรพลพมวรบวร ว้ลแ้ดไปโปลเอะลแ ์สมอฮ ากคัรงอืมเงอรคดึยา้ขเถรามาสดุส่ีทนใะลแ กัริอ ISIS งอขงอรคดึย่ีทน้ืพงดสแ่ีทนผแ

5 ๆ น่ือ์หะดิออกลัอมุ่ลกะลแISIS งำ่วหะรงอ้ขวย่ีกเมำวค บักยอรงล่มไะจบอืกเ ์หะดิออกลัอบรกันมุ่ลกนใง่ึนหน็ปเบันนัอISIS ง่ึซง่ึนหาลวเงว่ชีม ะลแ จ็รเา ส้ดไยีรเีซนในว่สงาบ่ีทน้ืพงอรคดึยา้ขเISIS ่ีท2556 ีปนใยดโ ๆ น่ือ์หะดิออกลัอมุ่ลก (al-Nusra Front) ำรสุน-ลัองัลำ กงอกอืรหยีรเีซงอขนชาชะรปมว่รวนแรากนวบขงึดศากะรป้ดไ -ลัอมุ่ลก่ตแ กวพน็ปเามา้ขเ ดาซสัอ-ลัอ ์ราชาบยานงอข์หะอีชลาบฐัรงา้ลม้ล์คงสะรปดุจีม่ีท ลัอบรกันน็ปเงอเนตงอม็กงา่ตง่ึซ งอสง้ัทมุ่ลกงา่วหะระทะปรากีมนจ มอยนิย่มไบัลก ารสุน น้ึขดิกเ์หะดิออก นใู่ยอวัตนอ่ซะจา่นา่วดาค่ีท ีรีฮาวาซ-ลัอ นามยัอยาน ์หะดิออกลัองอข่ญหใา นู้ผ งอสง้ัทงอขง้ยแดัขมาวคย่ีลกเ่ลกไยว่ชรากนใมายายพมาวคีมยคเ นาถสีกาปอืรหนาถสินากฟัอ งยีพเกัริอ่คแงอรคดึยงุ่มะจ่ีทมอยนิย่มไISIS ่ีทกาจงัลห ปไจใง้ัตมาวคกิลเม้ล็กว้ลแ่ตแ ยา่ฝ วยีดเศทเะรป ุอ( ์หะมำซุอคีช\" า่ว ีรีฮาวาซ-ลัอยานบักกอบ้ดไISIS งอดงอรปมายายพะจ่ีทนทแะลแ กยแกตแมำวคงำ้รส้ดไนำ่ทำ่วท นีดิฮำจูม ำ่วำ ค้ตใยำภ้วไบรกันำ่ลหเมวร้ดไ) นิดำล นิบ ์หะมำซ นคนุนสบันสนำ่ทะำรพเีดนิยนีดิฮำจูมงอขูรตัศ้หใำ ทะลแ กศโำ้รศเนีดิฮำจูมำ่ลหเ้หใำ ทนำ่ท ารสุน- ลัอมุ่ลกา นู้ผ ินาลจโ-ลัอ ด็มหเมัฮมโ ูบาอ อืค ้ีนงึถวา่ลกISIS ่ีทนา่ทยดโ..\" ศยรท งอเน่ัน นวนา จิตาชงา่ตบรกันวา้นม้นโถรามาส ้ีนISIS งอขงอเนตนใน่ัมอ่ืชเงา่ยองลถแยอ้ถกาจ ISIS ่ีทะณขนใ ปไอ่ตนินเา ดงคงัย ารสุน-ลัอมุ่ลกบักะทะปราก้หใลผง่ส ้ดไกวพน็ปเามา้ขเกาม นัก ๆ มอ้รพปไ่ญหในานขกัริอนารกุรรากมยีรตเ็กงอเ

6 ISIS งอขีตมจโรำกีธิวธทุย นวกอ่กงัย็ก ว้ลแ้ดไ์หาจูลลัฟงอืมเดึยา้ขเอ่ืมเน่ชเงัด ดาลฉญาช่ีทีตมจโ์ธทุยลกีมISIS ราหทงัลา กงอกงึดอ่ืพเ ยว้ดปไกัริองอขกตนัวะตงาทู่ยอง่ึซ์ราบนัอดัวหงัจนใงยีคเงา้ขงอืมเีตมจโ นใลูซมโงอืมเดึยา้ขเอืค า่วก่ญหใ่ีทรากนผแบักงอ้ลคดอส้หใยามห ามงลอืนหเนอตงาทกาจ ดาคงัดจ็รเา สลผบสะรป็กะลแ ปไอ่ตศทเะรปงอขอืนหเนอตงาทู่ยอ่ีท์หวเนเินดัวหงัจ ่ีทง่หแ ๆ ยาลหยามหา้ปเงอืมเนใพีชีลพดิบเะรดุจะลแะทะปราก์ธทุยลกีมงัย็ก้ีนกาจกอน มาวคยาลา ทะลแีตมจโง้ัทยาสะรา่ สะรมาวคงา้รสอ่ืพเ นัก ๆ มอ้รพู่ยองัวะรา้ฝเงัลา กพัทงอก นัก ๆ มอ้รพปไพัทงอกงอขน่ัมอ่ืชเ ISIS งอขนอ่อดุจ า่วน็อเน็อเีซวา่ขกันา สบักยผเ ฯฐัรหสงอขยา้รรากอ่กนา้ตอ่ตนางยว่นหกาจ์หะารคเิวกัน รากะลแว็รเดวรงา่ยอปไกอองัลา กยายข่ผแราก อืค ้ดไISIS งอขนอ่อดุจน็ปเถรามาส่ีทนว่ส มุ่ลกงอขมุคบวคมาวคนิกเู่ยองา่ยอกุท้หใา ทะจงย่ีสเ กัริองอขดมหง้ัท่ีทน้ืพมุลคบอรคยามห ้หใา ทะจ ด์ริคเวาชะลแกัริอวาชง้ัทงอขงอ้จบัจ่ีทน้ืพน็ปเง่ึซ ลูซมโงอืมเงอรคดึยา้ขเรากนจดอลต งอข์ณรากบสะรปกามบรกันกาจะลแงอเกัริอพัทงอกกาจง้ัท งาทงอสง้ัทกาจกึศอืมบัรงอ้ตISIS ยว้ดด์ริคเวาช ้ดไ ๆ ดใ่ีนหุสมิลสุมวาชนชมุชา งบอรคอืรหา นกัชถรามาส่มไISIS า่วุบะรงัย้ีนกาจกอน มาต็กยีรเีซอืรหกัริอนใะจา่ว่มไ ยลเ
Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook