Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Red Panda

Red Panda

Published by yfurrh, 2021-07-27 03:46:44

Description: แพนด้าแดง (Red Panda) ถิ่นฐานอยู่แนวเทือกเขาหิมาลัย ตั้งแต่ประเทศอินเดีย ทิเบต เนปาล ภูฏาน จีน เมียนมา ส่วนไทยหาชมได้ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวและสวนสัตว์เชียงใหม่

Search

Read the Text Version

Red Pand แพนด้าแดงนี่กน็ า่ รักนะ เร่ืองนา่ รู้ของ “แพนด้าแสนซน” แพนด้าแดง มีรปู ร่างหนา้ ตาคลา้ ยแรคคูนและกระรอกรวมกัน หวั มขี นาดใหญ่ จมูกแหลม ขาส้ันคลา้ ยหมี หางเปน็ พวงยาวคลา้ ยกบั หางของกระรอก มลี ายปล้องสีน้ำ�ตาลแดงสลับขาว

คำ�นำ� หนงั สอื เล่มเล็กเล่มออนไลน์เลม่ นี้เปน็ สว่ นนึงของรายวิชา สอื่ ส่งิ พิมพ์ หนังสอื เลม่ เลก็ เลม่ นี้ จัดทำ�ขึ้นเพ่ือใหค้ วามรูเ้ กี่ยวกบั แพนดา้ แดงท่ีคณุ ไม่เคยรู้ให้อยู่ในหนงั สอื เลม่ เล็กออนไลน์น้ี เน่อื งจากในปัจจุบันคนส่วนใหญห่ ันมาใช้โทรศพั ท์เปรยี บดัง ปัจจยั ท่ี 5 แลว้ พกพากันได้สะดวกกว่า อีกดว้ ย ผจู้ ัดทำ�หวังว่า หนงั สอื เล่มเล็กเลม่ นี้ จะเปน็ ประโยชน์แก่ผอู้ า่ นในวัยต่างๆ ไมม่ ากกน็ ้อย หากมขี อ้ แนะนำ�หรือทำ�ผดิ พลาดประการใดผ้จู ดั ทำ�ขอน้อมรบั ไว้ 1.

สารบัญ 2. 1. คำ�นำ� 2. สารบญั 4. แพนดา้ แดง 6. อาหารของแพนดา้ แดง 6. พฤตกิ รรมของแพนดา้ แดง 8. บรรณานกุ รม 9. Resume

3.

แพนดา้ แดง แพนดา้ แดง (Red Panda) ถนิ่ ฐาน อยูแ่ นวเทอื กเขาหิมาลยั ต้งั แต่ประเทศอินเดยี ทิเบต เนปาล ภฏู าน จนี เมยี นมา สว่ นไทย หาชมได้ทส่ี วนสตั ว์เปิดเขาเขียวและสวนสัตว์ เชยี งใหม่ รูปรา่ งหนา้ ตาคลา้ ยแรคคนู ผสมกับกระรอก หัว ใหญ่ จมูกแหลม ขนชว่ งลำ�คอยาว ขาสนั้ ขน สีดำ�ลำ�ตวั สน้ั ขนสนี ำ้�ตาลเข้ม น้ำ�ตาลเหลือง หางยาวพองฟูเปน็ พู่ สีสลับน้ำ�ตาลเขม้ กบั นำ้�ตาล วงศ์แพนด้าแดง เป็นวงศข์ องสตั วเ์ ลีย้ งลูกดว้ ยนมในอนั ดบั สัตว์กนิ เนอ้ื วงศ์หนึง่ ใชช้ อื่ วทิ ยาศาสตร์ว่า Ailuridae (/ไอ-เลอ-ริ-ด/ี ) ซึ่งมีเพียงสัตวช์ นิดเดยี วเทา่ น้นั ท่ีอยใู่ นวงศ์นี้ คือ แพนดา้ แดง ที่พบกระจายพนั ธุใ์ นปา่ ตามแนวเทอื กเขาหมิ าลยั ของเอเชยี ตะวันออกจนถึงเอเชยี ใต้ เดิมทีนกั วทิ ยาศาสตร์ คอื จอรจ์ ส์ คเู วยี ร์ ไดจ้ ัดให้แพนด้าแดงอย่ใู นวงศเ์ ดียวกันกับแรคคนู คอื Procyonidae ในปี ค.ศ. 1825 ดว้ ยเหน็ วา่ แพนดา้ แดง มีลักษณะทางกายภาพหลายอยา่ ง ท่เี หมือนกบั แรคคนู เช่น ลกั ษณะลำ�ตัวส้ัน มีหางยาว มรี ปู หนา้ และลวดลายคล้ายกับแรคคนู นอกจากนน้ั ยังมพี ฤตกิ รรมการออกหากนิ ในช่วงเวลากลางคืน และใชเ้ วลาสว่ นใหญ่อาศัยอยู่บนตน้ ไม้ คลา้ ยกบั แรคคูนอกี ดว้ ย หรอื แม้แตบ่ างคนก็จดั ใหอ้ ยวู่ งศ์เดยี วกันกบั หมี คือ Ursidae 4.

5.

อาหารของแพนด้าแดง อาหารหลัก คอื ใบไผ่ นอกจากน้กี ็กนิ ลกู สน รากไม้ ลูกไม้ เห็ด บางครั้งกนิ ไขน่ ก และลกู นก แพนดา้ แดง ใชเ้ วลา 13 ชวั่ โมงในหนึง่ วนั เพื่อหาใบไผ่กนิ 6.

พฤติกรรมของแพนด้าแดง วถิ ีชวี ติ ออกหากินในช่วงเวลากลางคนื ส่วนใหญ่ อาศัยอย่บู นต้นไม้ หากินใบออ่ นตน้ ไม้ ลกู สน ราก ไม้ และใบไผ่ ช่วงไหนโชคดเี จอ “ไข่นก” ถอื ว่า วนั นั้นหวานปาก เพราะเป็นเมนทู ่แี พนดา้ แดง โปรดปราน หากเจอศตั รูหรอื มีภัย ‘แพนดา้ แดงจะยนื ดว้ ยสองขา หลัง แล้วใช้ขาหน้าชชู ีฟ้ ้าใหส้ ูงทีส่ ุด’ เปน็ การข่ม ขวัญศตั รู นัยว่า ข้าตัวสงู ใหญ่เหมอื นหมี พฤตกิ รรมแพนด้าแดงตัวผู้ สรา้ งอาณาเขตไปเรอ่ื ยและหวงพื้นที่ ส่วนเพศเมยี อยูเ่ ป็นหลกั แหลง่ ไม่ยา้ ย ถ่นิ มกราคม-กมุ ภาพันธ์ ตัวเมยี จะยอมให้แพนด้าเพศผเู้ ข้ามาในเขต เพ่อื ขจัดอารมณ์เปลย่ี ว หลังจาก นน้ั จะขบั ตัวผใู้ หอ้ อกไป ตวั เมยี จะเร่ิมเกบ็ กง่ิ ไม้ ใบไม้เอามาสร้างรงั รอต้อนรับลกู วยั ออ่ นที่จะเกดิ มา ใชเ้ วลาต้ังท้อง 145-158 วนั ตกลกู ครัง้ ละ 1-4 ตัว ลกู แพนดา้ วัยแรกเกดิ กนิ นม กระทัง่ อายุ 5 เดือน จะเรม่ิ ฝกึ กนิ ใบไผ่ กระทงั่ อายุ 2 ปี จึงเร่ิมออกผจญโลกกว้าง สร้างครอบครวั ชาวภฏู านเชอ่ื วา่ แพนด้าแดงเปน็ การกลบั ชาติมาเกิดใหม่ของพระในพทุ ธศาสนา หากพบเห็นแพนด้า แดงถือเป็นลางดี ตอ้ งปลอ่ ยให้เปน็ อิสระและอยา่ รบกวน ถือเป็นการส่งั สมบญุ 7.

บรรณานุกรม ศภุ ชยั หลกั เพชร (2564) Red Pand 1. https://www.thairath.co.th/news/local/1612178 2. https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8 %A8%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%94%E0% B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%87 3. http://www.dusit.zoothailand.org/animal_view.php?detail_ id=155&c_id= 8.

Supachai Lakphet Profile Education 2016-2019 Donmuang Taharnargardbumrung School Name : Supachai Lakphet 2020-2021 Sime Business Nickname : Top Administration Technological College Age : 17 Yeas Birthday : 30 Jan 2004 Skill Contact 60% FB : Supachai Lakphet TEL : 0646432245 Hobby 50% Play Game Watch Anime 40% 9. Watch Movie


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook