Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คำสั่งมอบหมายงาน 65

คำสั่งมอบหมายงาน 65

Published by ครู บีบี, 2022-05-06 10:16:09

Description: คำสั่งมอบหมายงาน 65

Search

Read the Text Version

คำสั่งโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบอ่ ท่ี / 2565 เรอื่ ง มอบหมายงานรบั ผดิ ชอบการสอนและงานสนับสนุนการสอน ปีการศึกษา 2565 .......................................................... ตามความในมาตรา 35 และ มาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 อำนาจตามมาตรา 27 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และอาศัยอำนาจระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.2547 เพื่อให้การบริหารสถานศึกษาเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดต่อทางราชการ จึงแต่งตั้ง และมอบหมายหน้าที่ราชการงานสนับสนุนการสอนให้ข้าราชการครูและลูกจ้างของโรงเรียนบ้านอ่าวน้ำบ่อ ประจำปกี ารศกึ ษา 2565 และใหป้ ฏิบตั ิหนา้ ท่ตี ามคู่มือของแต่ละงาน ดังตอ่ ไปนี้ 1.คณะกรรมการฝ่ายบรหิ าร 1.1 นายจารุวัฒน์ วิกรมธรี านนั ท์ ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานกรรมการ 1.2 นางสาวปารชิ าติ วิสุทธชิ าติ รองผอู้ ำนวยการโรงเรียน รองประธานกรรมการ 1.3 นางหฤทยั นวลศรี หวั หนา้ ฝ่ายวิชาการ กรรมการ 1.4 นางหทยั รตั น์ เสย้ี มสอน หวั หนา้ ฝา่ ยงบประมาณ กรรมการ 1.5 นางรพีพร นนั ทภักด์ิ หัวหน้าฝา่ ยบรหิ ารงานทั่วไป กรรมการ 1.6 นางปญั ญา ถากงตา หัวหนา้ ฝา่ ยงานบคุ คล กรรมการและผูช้ ่วยเลขานุการ มีหนา้ ท่ี 1. ให้คำปรกึ ษาและขอ้ เสนอแนะตา่ งๆเกยี่ วกบั การบริหารงานในสถานศกึ ษาเพอื่ ใหด้ ำเนิน ไปดว้ ยความเรียบรอ้ ยและเกดิ ผลดแี ก่ทางราชการ 2. วเิ คราะห์และวางแผนปฏิบัติงานตามนโยบายของทางราชการ 3. ตดิ ตามประเมินผลการปฏบิ ตั ิงานในงานฝา่ ยต่างๆ ใหเ้ ปน็ ไปตามแผนปฏิบัติการของ โรงเรยี น 4. ประสานงาน ดแู ล กำกบั ตดิ ตามและให้คำปรกึ ษาในงานทีร่ ับผดิ ชอบ 5. ปฏิบตั หิ นา้ ทอี่ ่นื ๆตามท่ไี ดร้ ับมอบหมาย 2.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ประกอบดว้ ย 2.1 กลมุ่ สาระการเรยี นรภู้ าษาไทย นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนยี ร อยเู่ ดช 2.2 กล่มุ สาระการเรียนรคู้ ณติ ศาสตร์ นางสาวพชั รนิ ทร์ วิจาราณ์ 2.3 กลุ่มสาระการเรียนรู้วทิ ยาศาสตร์ฯ นางสาวกัญญารัตน์ บตุ รครุธ 2.4 กลมุ่ สาระการเรียนรสู้ ังคมศกึ ษา นายปรัชญา อสิ ระโชติ ชนิ ณฤวงษ์สกุล 2.5 กลุ่มสาระการเรียนร้สู ุขศึกษาฯ นางสาวอรุณี ฟักมงคล 2.6 กล่มุ สาระการเรียนร้ศู ิลปะ นายกิตติ 2.7 กลุ่มสาระการเรียนรูก้ ารงานอาชีพฯ นายชยั ยุทธ

2.8 กลมุ่ สาระการเรียนรูภ้ าษาต่างประเทศ นางสาวเจษฎารัตน์ สงั ขศ์ ลิ ป์ชัย 2.9 กลุม่ กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน นางสาวอรณุ ี อิสระโชติ มหี นา้ ท่ี ประสานงาน ดูแล ให้คำปรึกษาการจดั การเรยี นการสอนในกลุ่มสาระการเรยี นรู้ ตลอดทั้งจัดทำและปรับปรงุ หลักสตู รใหเ้ ปน็ ไปตามทีห่ น่วยงานต้นสังกัดและสถานศกึ ษา กำหนด 3. หวั หน้าชว่ งช้ัน นางสาวอไุ รทิพย์ ช่วยชาติ 3.1 ระดบั ปฐมวยั นางสาวพชั รนิ ทร์ อยูเ่ ดช 3.2 ระดับประถมศกึ ษา ป.1-ป.3 นายกิตติ ชินณฤวงษ์สกลุ 3.3 ระดับประถมศึกษา ป.4-ป.6 นางรพีพร นันทภักดิ์ 3.4 ระดบั มัธยมศกึ ษา มีหน้าที่ ประสานงาน แนะนำ ให้คำปรึกษาด้านต่างๆแก่ครู เป็นผู้นำในการวางแผนพัฒนา ครูและนกั เรยี นในสายชน้ั ดำเนนิ กจิ กรรม PLC ของแต่ละช่วงชั้น 4.งานสนบั สนุนการสอน มอบหมายตามภาระงานตอ่ ไปน้ี 4.1 กลุม่ งานบริหารงานทว่ั ไป มี 21 งาน ประกอบดว้ ย หวั หนา้ งาน นางรพีพร นนั ทภกั ดิ์ นางสาวอรุณี อิสระโชติ (ผ้ชู ่วย) นายกิตติ ชินณฤวงษ์สกลุ (ผชู้ ่วย) ขอบข่ายงาน ผรู้ ับผดิ ชอบ 1. การพฒั นาระบบและเครือข่ายขอ้ มูลสารสนเทศ นายชยั ยทุ ธ ฟกั มงคล 2. การประสานงานและพัฒนาเครอื ขา่ ยการศึกษา นางรพีพร นนั ทภักด์ิ 3. การวางแผนการบริหารงานการศึกษา นางสาวปารชิ าติ วิสทุ ธิชาติ 4. งานวิจยั เพือ่ พัฒนานโยบายและแผน นางสาวปาริชาติ วสิ ุทธิชาติ 5. การจดั ระบบการบริหารและพัฒนาองคก์ ร 6. การพัฒนามาตรฐานการปฏิบตั ิงาน นางสาวปาริชาติ วิสุทธิชาติ นางสาวปาริชาติ วสิ ทุ ธิชาติ 7. งานเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา นางสาวณัฐสริลชา เพช็ รจำเนยี ร 8. การดำเนินงานธรุ การ นายชัยยทุ ธ ฟักมงคล 9. การดูแลอาคารสถานท่ีและสภาพแวดลอ้ ม /งาน 5 ส นางสาวอรณชิ สนิ โต 10.การจัดทำสำมะโนผเู้ รียน นายกิตติ ชนิ ณฤวงษ์สกลุ นายชัยยุทธ ฟักมงคล 11.การรับนักเรียน นายภานุพงศ์ น่ิมนวล 12.การเสนอความเห็นเกี่ยวกับเร่อื งการจัดตงั้ ยบุ รวมหรอื เลิก นายพัลลพ ศรภี ากรณ์ นางศานตมล ใจเพง็ สถานศึกษา นางสาวปาริชาติ นกั การรอง นางศานตมล ใจเพ็ง นางรพพี ร นนั ทภักดิ์

ขอบขา่ ยงาน ผ้รู ับผดิ ชอบ 13.การประสานการจัดการศึกษาในระบบนอกระบบและตามอัธยาศัย นางรพีพร นนั ทภกั ดิ์ 14.การระดมทรัพยากรเพ่ือการศกึ ษา นางสาวณฐั สริลชา เพ็ชรจำเนียร 15.การระดมทรัพยากรเพื่อการศกึ ษา 16.งานกจิ การนกั เรียน นางสาวอรุณี อิสระโชติ 17.การประชาสัมพนั ธง์ านการศกึ ษา นางสาวอรณุ ี อสิ ระโชติ 18.การส่งเสรมิ สนบั สนนุ และประสานการจดั การศกึ ษาของบคุ คล นางสาวปารชิ าติ วสิ ทุ ธิชาติ ชมุ ชน องค์กร หนว่ ยงานและสถาบันสงั คมอ่นื ท่ีจัดการศกึ ษา นางสาวอรณุ ี อสิ ระโชติ 19.งานประสานราชการกบั ส่วนภูมิภาคและส่วนทอ้ งถิน่ (ท) นายชยั ยทุ ธ ฟกั มงคล 20.การจดั ระบบการควบคมุ ภายในหน่วยงาน 21.แนวทางการจดั กจิ กรรมเพื่อปรับเปลย่ี นพฤติกรรมในการลงโทษ นางสาวอรพนิ คาวจิ ติ ร์ นักเรยี น(รวมระบบงานช่วยเหลอื นกั เรียน) นางสาวอรุณี อิสระโชติ นางรพพี ร นนั ทภกั ดิ์ นางสาวอรพนิ คาวิจติ ร์ นางรพีพร นันทภกั ด์ิ นางสาวปาริชาติ วสิ ทุ ธิชาติ นางรพีพร นนั ทภกั ด์ิ นางสาวอรณุ ี อสิ ระโชติ นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชจำเนียร 4.2 กลมุ่ งานบริหารงานวิชาการ 17 งาน ประกอบดว้ ย หัวหน้างาน นางหฤทยั นวลศรี ผ้ชู ่วย นางสาวพชั รินทร์ อยู่เดช ขอบขา่ ยงาน ผรู้ ับผิดชอบ 1. การพฒั นาหรือดำเนนิ การเก่ียวกับการใหค้ วามเห็นการพัฒนาสาระ นางหฤทยั นวลศรี หลกั สูตรท้องถ่ิน นางสาวพัชรนิ ทร์ อยูเ่ ดช 2. การวางแผนงานด้านวชิ าการ นางหฤทัย นวลศรี 3. การจดั การเรยี นการสอนในสถานศึกษา นางหฤทัย นวลศรี 4. การพัฒนาหลกั สูตรในสถานศกึ ษา นางหฤทยั นวลศรี 5. การพฒั นากระบวนการเรียนรู้ นางสาวพัชรนิ ทร์ อย่เู ดช 6. การวดั ผล ประเมนิ ผล และดำเนนิ การเทยี บโอนผลการเรียน นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญช์ 7.การวจิ ยั เพอ่ื พัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศกึ ษา นางสาวมัชฌิมา ทุ่งคาใน 8. การพฒั นาส่งเสรมิ ใหม้ แี หลง่ เรยี นรู้ นางสาวมชั ฌิมา ทุง่ คาใน นางดวงจนั ทร์ วิกรมธรี านนั ท์ 9. การนเิ ทศการศึกษา นางสาวพชั รนิ ทร์ อยเู่ ดช 10.การแนะแนว นางอมลวทั น์ วรรธนะวลญั ช์ 11.การพัฒนาระบบการประกันคณุ ภาพในและมาตรฐานการศกึ ษา นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญช์ นางสาวมัชฌมิ า ทุ่งคาใน 12. การส่งเสริมชุมชนให้มีความเขม้ แขง็ ทางวชิ าการ นางหฤทัย นวลศรี

ขอบขา่ ยงาน ผู้รับผดิ ชอบ 13. การประสานความรว่ มมือในการพฒั นาวชิ าการกบั สถานศกึ ษา และองคก์ รอนื่ นางหฤทัย นวลศรี 14. การสง่ เสริมและสนบั สนนุ งานวชิ าการแกบ่ คุ คล ครอบครัว นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญช์ องคก์ ร หนว่ ยงาน สถานประกอบการและสถาบันอืน่ ท่ีจดั การศกึ ษา 15. การจัดทำระเบียบ และแนวปฏิบตั ิเกีย่ วกับงานด้านวชิ าการของ นางหฤทัย นวลศรี สถานศึกษา นางอมลวัทน์ วรรธนะวลญั ช์ 16. การคดั เลือกหนังสือ แบบเรยี นเพื่อใช้ในสถานศึกษา นางหฤทัย นวลศรี 17. การพัฒนาและใชส้ อ่ื เทคโนโลยที างการศึกษา นางดวงจันทร์ วกิ รมธรี านนั ท์ นางหฤทยั นวลศรี นางดวงจนั ทร์ วิกรมธรี านนั ท์ นางหฤทยั นวลศรี นางดวงจนั ทร์ วกิ รมธีรานนั ท์ 4.3 กลมุ่ งานบรหิ ารงานบคุ คล มี 20 งาน ประกอบดว้ ย หวั หนา้ งาน นางปัญญา ถากงตา ผู้ชว่ ย นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศลิ ป์ชยั ขอบข่ายงาน ขอบข่ายงาน 1.การวางแผนอัตรากำลัง นางปญั ญา ถากงตา 2.การจัดสรรอัตรากำลงั ข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา นางปญั ญา ถากงตา 3.การสรรหาและบรรจุแตง่ ต้ัง นางปญั ญา ถากงตา 4.การเปล่ยี นตำแหนง่ ใหส้ งู ขน้ึ การยา้ ยข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการ นางปัญญา ถากงตา ศึกษา 5.การดำเนินการเก่ียวกบั การเลอื่ นขัน้ เงินเดือน นางปญั ญา ถากงตา 6.การลาทกุ ประเภท นางปัญญา ถากงตา 7.การประเมนิ ผลการปฏิบตั ิงาน นางปัญญา ถากงตา 8.การดำเนินการทางวินัยและการลงโทษ นางสาวเจษฎารัตน์ สังขศ์ ิลป์ชัย 9.การสง่ั พกั ราชการและการส่ังใหอ้ อกจากราชการไว้กอ่ น นางปญั ญา ถากงตา 10.การรายงานการดำเนินการทางวินยั และการลงโทษ นางสาวเจษฎารัตน์ สังขศ์ ลิ ป์ชยั 11.การอทุ ธรณแ์ ละการรอ้ งทุกข์ นางปญั ญา ถากงตา 12.การออกจากราชการ นางปัญญา ถากงตา 13.การจดั ระบบและการจดั ทำทะเบียนประวัติ นางสาวเจษฎารตั น์ สังขศ์ ิลป์ชัย 14.การจดั ทำบญั ชรี ายชือ่ และให้ความเหน็ เก่ยี วกับการเสนอขอ นางสาวเจษฎารัตน์ สังข์ศิลป์ชยั พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 15.การส่งเสริมการประเมินวทิ ยฐานะขา้ ราชการครูและบคุ ลากรทางการ นางปัญญา ถากงตา ศกึ ษา 16.การส่งเสริมและยกยอ่ งเชดิ ชเู กียรติ นางสาวเจษฎารตั น์ สงั ขศ์ ลิ ป์ชยั 17.การส่งเสริมมาตรฐานวชิ าชีพและจรรยาบรรณวิชาชพี นางปัญญา ถากงตา

ขอบข่ายงาน ขอบขา่ ยงาน นางปญั ญา ถากงตา 18.การสง่ เสรมิ วนิ ยั คุณธรรมและจรยิ ธรรมสำหรบั ข้าราชการครแู ละ บุคลากรทางการศกึ ษา นางสาวเจษฎารตั น์ สงั ขศ์ ิลป์ชัย นางปญั ญา ถากงตา 19.การรเิ รมิ่ ส่งเสรมิ การขอรับใบอนญุ าต 20.การพฒั นาข้าราชการครแู ละบุคลากรทางการศึกษา การดำเนนิ การท่ี เก่ยี วกบั การบรหิ ารงานบคุ คลให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนน้ั 4.4 กลุ่มงานบรหิ ารงานงบประมาณ มี 22 งาน ประกอบด้วย หวั หนา้ งาน นางหทัยรตั น์ เส้ยี มสอน ผู้ชว่ ย นางสาวกัญญารตั น์ วิจาราณ์ ขอบขา่ ยงาน ผ้รู บั ผิดชอบ 1.การจดั ทำแผนงบประมาณและคำขอตัง้ งบประมาณเพอื่ เสนอต่อ นายจารวุ ฒั น์ วกิ รมธรี านนั ท์ ปลัดกระทรวงศกึ ษาธกิ ารหรือเลขาธิการคณะกรมการการศึกษาข้นั นางหทัยรัตน์ เสย้ี มสอน พ้นื ฐาน แล้วแต่กรณี 2.การจดั ทำแผนปฏบิ ตั ิการใชจ้ ่ายเงินตามท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณจาก นางหทัยรัตน์ เสย้ี มสอน สำนักงานคณะกรรม การศึกษาข้ันพนื้ ฐานโดยตรง 3.การอนมุ ตั ิการใช้จา่ ยงบประมาณท่ีไดร้ ับจดั สรร นายจารวุ ัฒน์ วิกรมธรี านนั ท์ นางหทยั รตั น์ เสี้ยมสอน 4.การขอโอนและการขอเปล่ยี นแปลงงบประมาณ นางหทยั รตั น์ เสย้ี มสอน 5.การรายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณ นางหทัยรตั น์ เสีย้ มสอน 6.การตรวจสอบติดตามและรายงานการใชง้ บประมาณ นายจารวุ ัฒน์ วิกรมธรี านนั ท์ นางสาวกญั ญารัตน์ วิจาราณ์ 7.การตรวจสอบตดิ ตามและรายงานการใช้ผลผลิตจากงบประมาณ นายจารวุ ัฒน์ วกิ รมธรี านนั ท์ นางหทัยรตั น์ เสย้ี มสอน 8.การระดมทรัพยากรและการลงทนุ เพอ่ื การศึกษา นางหทัยรัตน์ เสี้ยมสอน 9.การปฏิบตั งิ านอืน่ ใดตามท่ไี ด้รบั มอบหมายเกีย่ วกบั กองทนุ เพ่ือ นางหทยั รตั น์ เสย้ี มสอน การศกึ ษา 10.การบริหารจดั การทรัพยากรเพ่ือการศกึ ษา นายจารวุ ัฒน์ วกิ รมธรี านนั ท์ นางหทยั รัตน์ เสี้ยมสอน 11.การวางแผนพัสดุ นายปรัชญา บุตรครธุ 12.การกำหนดรปู แบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะของครุภณั ฑ์ นายปรัชญา บตุ รครุธ หรือสิ่งก่อสร้างทใ่ี ช้ งบประมาณเพ่อื เสนอต่อปลัดกระทรวงศึกษาธกิ าร นางสาวอไุ รทิพย์ ช่วยชาติ หรือเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขนั้ พน้ื ฐานแล้ว กรณี นางสาวนพรัตน์ เพชรลูก 13.การพัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศเพอื่ การจดั ทำและจัดหาพัสดุ นายปรชั ญา บตุ รครธุ 14.การจัดหาพัสดุ นายปรัชญา บตุ รครุธ นางสาวอุไรทิพย์ ชว่ ยชาติ นางสาวนพรตั น์ เพชรลกู

ขอบขา่ ยงาน ผู้รับผดิ ชอบ 15.การควบคมุ ดแู ล บำรงุ รกั ษาและจำหนา่ ยพัสดุ นายปรชั ญา บตุ รครธุ นางสาวอุไรทพิ ย์ ชว่ ยชาติ 16.การจดั หาผลประโยชนจ์ ากทรัพย์สนิ นายปรัชญา บุตรครุธ นางหทัยรัตน์ เส้ียมสอน 17.การเบิกเงนิ จากคลงั นางหทยั รัตน์ เสยี้ มสอน นางหทัยรตั น์ เสี้ยมสอน 18.การรบั เงนิ การเกบ็ รักษาเงนิ และการจา่ ยเงิน นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ นางสาวกญั ญารัตน์ วจิ าราณ์ 19.การนำเงินส่งคลงั นางสาวกัญญารตั น์ วิจาราณ์ 20.การจดั ทำบญั ชกี ารเงนิ ช่วยชาติ ศรีสมทุ ร 21.การจัดทำรายงานทางการเงนิ และงบการเงนิ ใจเพง็ ศรีสขุ 22.การจดั ทำหรือจัดหาแบบพมิ พบ์ ญั ชี ทะเบียน และรายงาน คาวจิ ติ ร์ สาเนาะ 5. งานประจำช้นั เส้ียมสอน สนิ โต อนุบาลปีท่ี 2 นางสาวอไุ รทพิ ย์ อิสระโชติ เพชรลูก นางสาวภาสนิ ี อยเู่ ดช นิม่ นวล อนบุ าลปที ่ี 3/1 นางศานตมล วิจาราณ์ บตุ รครธุ นางสาวบุญยานชุ ถากงตา ชนิ ณฤวงษส์ กุล อนบุ าลปที ่ี 3/2 นางสาวอรพิน สงั ขศ์ ลิ ป์ชยั นกั การรอง นางสาวอฟั ฟูนัน ทงุ่ คาใน นวลศรี ประถมศกึ ษาปที ี่ 1 นางหทยั รตั น์ เพช็ รจำเนียร ฟกั มงคล นางสาวอรณิช นันทภักดิ์ วรรธนะวลญั ช์ ประถมศกึ ษาปีที่ 2 นางสาวอรณุ ี นางสาวนพรตั น์ ประถมศึกษาปีที่ 3 นางสาวพชั รินทร์ นายภานพุ งศ์ ประถมศกึ ษาปที ่ี 4 นางสาวกญั ญารัตน์ นายปรัชญา ประถมศึกษาปที ่ี 5 นางปญั ญา นายกติ ติ ประถมศกึ ษาปีที่ 6 นางสาวเจษฎารตั น์ นางสาวปาริชาติ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 นางสาวมชั ฌิมา นางหฤทัย มธั ยมศึกษาปที ี่ 2 นางสาวณฐั สริลชา นายชัยยทุ ธ มธั ยมศึกษาปีท่ี 3 นางรพีพร นางอมลวัทน์ มีหนา้ ท่ี ปฏิบัติงานด้านการสอนดแู ลให้คำปรึกษาประจำช้นั เรยี นและจัดทำเอกสารธรุ การ ประจำช้ัน ควบคุม ดูแลนกั เรียน ในการเขา้ร่วมกิจกรรมทกุ กจิ กรรมทโ่ี รงเรียนกำหนด ตดิ ตามแก้ไขพฤติกรรม ทีไ่ มเ่ หมาะสมของนักเรียน ติดต่อประสานงานกบั ผูป้ กครองในการชว่ ยเหลอื นักเรียน

6. ปฏบิ ัติหนา้ ทค่ี รูเวรประจำวนั ครูเวรรักษาการณ์ประจำวนั จันทร์ นางสาวกญั ญารัตน์ วจิ าราณ์ หัวหนา้ ผูช้ ่วย นางสาวอรุณี อสิ ระโชติ ผู้ช่วย ผชู้ ว่ ย นายปรัชญา บตุ รครธุ ผู้ชว่ ย ผู้ชว่ ย นางสาวปารชิ าติ นกั การรอง หวั หนา้ นางสาวประภสั สร เกตุคง ผชู้ ่วย ผชู้ ่วย นางสาวณัฐพร แกว้ ณรงค์ ผู้ช่วย ผชู้ ่วย ครูเวรรกั ษาการณป์ ระจำวันอังคาร หัวหนา้ นายชัยยทุ ธ ฟกั มงคล ผชู้ ว่ ย ผ้ชู ว่ ย นางสาวมชั ฌมิ า ทุ่งคาใน ผชู้ ว่ ย ผู้ชว่ ย นางสาวนพรตั น์ เพชรลูก หัวหน้า นางสาวรซู ัยนยี ์ นันทบตุ ร ผู้ชว่ ย ผชู้ ว่ ย นางสาวสรุ ีธร ห่วงผล ผู้ชว่ ย ผู้ชว่ ย ครเู วรรักษาการณ์ประจำวนั พธุ ผชู้ ว่ ย นางรพพี ร นนั ทภกั ด์ิ หวั หน้า ผู้ช่วย นางสาวณัฐสริลชา เพชรจำเนยี ร ผู้ช่วย ผชู้ ว่ ย นางสาวอรณชิ สนิ โต ผชู้ ว่ ย ผู้ช่วย นายกัปตนั จันทรเ์ จรญิ กุล นายสหัสวรรษ ประพันธ์ ครูเวรรักษาการณป์ ระจำวันพฤหสั บดี นางอมลวทั น์ วรรธนะวลัญช์ นายกติ ติ ชนิ ณฤวงษส์ กลุ นางสาวพัชรนิ ทร์ อยู่เดช นางสาวจาณศิ า เครอื ทอง นางสาวชฎาพร อนิ ทภาพ นางสาวจรยิ า ชัยชะนะ ครเู วรรกั ษาการณป์ ระจำวันศุกร์ นางหทัยรัตน์ เส้ยี มสอน นายภานุพงศ์ นมิ่ นวล นางสาวเจษฎารตั น์ สังขศ์ ิลป์ชยั นางสาวกันธิชา เกอ้ื ทองสั้น นางสาวกนั ต์กมล หาญเคยี ว นายศุภฤกษ์ สุขวฒั นา

มหี นา้ ที่ 1. ช่วงเชา้ เวลา 07.30 น. ครูเวรรกั ษาการณป์ ระจำวันยนื รับนกั เรยี นบริเวณ ประตูทางเข้า จำนวน 2 คน 2. ช่วงเช้า เวลา 07.30 น. ครูเวรรกั ษาการณ์ประจำวันดแู ลความเรียบรอ้ ยของนกั เรียน บรเิ วณอาคารเรียนประถมศึกษาปที ่ี 1-6 จำนวน 1 คน 3. ช่วงพกั กลางวนั เวลา 11.45-12.15 น. โดยแบง่ ครเู วรฯรับผดิ ชอบดงั นี้ - ครเู วร ตักอาหารกลางวันใหก้ บั นักเรยี นช้นั ป.1-3 - ครเู วร ตักอาหารกลางวนั ใหก้ ับนกั เรยี นชน้ั ป.4-6 - ดแู ลความเรยี บร้อยในการรบั ประทานอาหารของนกั เรยี นชนั้ ม.1-3 4. ช่วงเลกิ เรยี น เวลา 16.00 น. 5. ครเู วรฯ ชว่ งช้นั 1-2 ปลอ่ ยนกั เรยี นเดินแถวเพือ่ เขา้ แถวหน้าเสาธงและกลบั บ้าน 6. ครูเวรฯ ช่วงช้นั 3 ประกาศเรียกนักเรยี นเข้าแถวหน้าเสาธงและใหน้ กั เรียนแยกย้าย กลบั พรอ้ มกนั ทกุ ชั้นเรยี น 7. ปฏิบัติหนา้ ทด่ี ูแลห้องสหการณ์โรงเรยี น นางปัญญา ถากงตา นางหฤทยั นวลศรี มีหน้าท่ี ใหบ้ รกิ ารจำหน่ายอปุ กรณ์การเรียนและชดุ พละ ตัง้ แตว่ นั จนั ทร์-วนั ศกุ ร์ ในตอนเชา้ ระหวา่ งเวลา 07.30 – 08.00 น.ในช่วงพกั กลางวัน ระหวา่ งเวลา 11.30 – 12.30 น. 8. ปฏิบตั หิ น้าท่ีดแู ลนักเรียนสวดมนตแ์ ละละหมาด สวดมนต์ จันทร์ นางรพพี ร นนั ทภักด์ิ ,นางสาวเจษฎารตั น์ สงั ข์ศลิ ปช์ ยั , นางสาวนพรตั น์ เพชรลูก,นายกัปตัน จันทรเ์ จริญกลุ องั คาร นางสาวกญั ญารัตน์ วจิ าราณ์ , นายปรัชญา บุตรครุธ, นายภานุพงศ์ นิ่มนวล,นายสหัสวรรษ พุธ นางสาวมชั ฌิมา ทุ่งคาใน, นายกิตติ ชินณฤวงษ์สกุล, นางสาวณฐั พร แกว้ ณรงค์ พฤหสั บดี นายชัยยุทธ ฟักมงคล,นางสาวณฐั สริลชา เพ็ชรจำเนียร, นางสาวชฎาพร อินทภาพ ศุกร์ นางสาวพัชรินทร์ อยูเ่ ดช,นางสาวปารชิ าติ นักการรอง, นางสาวประภัสสร เกตคุ ง,นายศภุ ฤกษ์ สุขวฒั นา ละหมาด จันทร์ นางสาวอรณิช สินโต, นางอมลวัทน์ วรรธนะวลญั ช์, นางสาวรูซยั นีย์ นันทบตุ ร,นางสาวกนั ตก์ มล หาญเคียว อังคาร นางสาวอรณชิ สินโต, นางหทยั รตั น์ เส้ยี มสอน, นางสาวจาณิศา เครือทอง พุธ นางสาวอรณชิ สินโต, นางสาวอรุณี อิสระโชติ, นางสาวจริยา ชยั ชะนะ

พฤหสั บดี นางสาวอรณิช สนิ โต, นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญช์, นางสาวกนั ธิชา เก้ือทองส้นั ศุกร์ นางสาวอรณชิ สินโต, นางสาวอรณุ ี อสิ ระโชติ, นายคเชนทร์ รญั จวน,นางสาวสรุ ธี ร ห่วงผล มีหนา้ ท่ี ดูแลความเรยี บร้อยของนักเรยี นในการสวดมนตแ์ ละละหมาด ช่วงพกั กลางวัน ระหวา่ งเวลา 11.50 – 12.50 น. 9. ปฏบิ ัติหน้าทคี่ รเู วรห้องสมดุ ครผู ูร้ ับผิดชอบ นางสาวณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร นางสาวปารชิ าติ นักการรอง มีหน้าที่ เปิดให้บริการห้องสมุดในชว่ งพักกลางวันระหว่างเวลา 11.30 – 12.30 น. หรือ ตามทค่ี รูผู้สอนแจง้ ความประสงค์ ดแู ลความสะอาดและความเรยี บรอ้ ย จดั มุมความรู้ภายใน หอ้ งสมดุ จัดทำบันทกึ การใชห้ อ้ งสมุด รวมถึงพจิ ารณาความเหมาะสมในการนำนกั เรียนมา จดั กิจกรรมการสอนในหอ้ งสมุดของครแู ตล่ ะคน 10. ครูผู้รบั ผิดชอบอาคารเรยี น / อาคารประกอบและหอ้ งเรยี นพเิ ศษ ประกอบด้วย อาคารโรงอาหาร เก่า นางสาวอรพิน คาวจิ ิตร์ อาคารโรงอาหารใหม่ นายชยั ยทุ ธ ฟกั มงคล ห้องเก็บเครือ่ งมอื เกษตร นายชยั ยทุ ธ ฟกั มงคล ห้องคหกรรม นางปญั ญา ถากงตา หอ้ งประชมุ ฟฟี ่า นายกติ ติ ชินณฤวงษ์สกลุ หอ้ งสมดุ ณัฐสริลชา เพ็ชรจำเนียร/นางสาวปาริชาติ นกั การรอง หอ้ งดนตรี นายกติ ติ ชินณฤวงษส์ กลุ หอ้ งประชุมอนิ เตอร์เนต นายชัยยทุ ธ ฟักมงคล หอ้ งคอมพิวเตอร์ นายชัยยทุ ธ ฟกั มงคล หอ้ งสหกรณ์ นางปัญญา ถากงตา /นางหฤทัย นวลศรี หอ้ งพยาบาล นางสาวอรณุ ี อสิ ระโชติ/นายภานุพงศ์ นม่ิ นวล ห้องวิทยาศาสตร์ นางสาวกัญญารัตน์ วจิ าราณ์ ห้องธรุ การ นางสาวอรณชิ สนิ โต ห้องพัสดุและการเงนิ นางหทยั รตั น์ เสี้ยมสอน/นายปรัชญา บุตรครธุ ห้องคณิตศาสตร์ นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญช์ / นางสาวพชั รนิ ทร์ อยเู่ ดช อาคารปฏบิ ัติการ(อาคาร 2) นายชัยยุทธ ฟกั มงคล อาคาร 3 นางสาวอรณุ ี อสิ ระโชติ อาคาร 4 (อาคารอนุบาล) นางสาวอไุ รทพิ ย์ ชว่ ยชาติ อาคาร 5 (ห้อง ม.1-3) นางอมลวทั น์ วรรธนะวลญั ช์ อาคาร 6 นางหทยั รัตน์ เส้ยี มสอน สนามกฬี าฟตุ ซอล นายภานพุ งศ์ นม่ิ นวล,นายพลั ลพ ศรีภากรณ์

มีหน้าท่ี ดูแลความเรยี บร้อย ของห้องเรียนรวมถงึ ห้องปฏบิ ัติการในอาคารทีร่ ับผิดชอบใหอ้ ยู่ ในสภาพพร้อมในการเออ้ื อำนวย การจดั การเรยี นการสอน ส่งผลทีด่ ีตอ่ ผู้เรยี นและสรา้ ง บรรยากาศท่ีเออื้ ตอ่ การเรียนการสอน 11. ชัว่ โมงสอนทีร่ บั ผดิ ชอบ 11.1 นางหทยั รตั น์ เสยี้ มสอน รายวิชาท่ีสอน จำนวน 23 ชว่ั โมง/สปั ดาห์ ภาษาไทย ป.1 จำนวน 5 ชั่วโมง สังคมศึกษาป.1 - ป.3,ป.5 หอ้ งละ 2 ชว่ั โมง จำนวน 8 ชว่ั โมง ประวัตศิ าสตร์ ป.1- ป.3 ห้องละ 1 ช่วั โมง จำนวน 3 ชั่วโมง ลกู เสอื เนตรนารี ป.1 จำนวน 1 ชว่ั โมง หนา้ ท่พี ลเมือง จำนวน 1 ชั่วโมง ชมุ นุม จำนวน 1 ชว่ั โมง ซอ่ มเสริมและโฮมรูม จำนวน 4 ชว่ั โมง 11.2 นางสาวอรณชิ สินโต รายวชิ าทีส่ อน จำนวน 19 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ กิจกรรมศาสนา ชั้น ป.1-ป.6 ห้องละ 1 ชวั่ โมง จำนวน 6 ชว่ั โมง วชิ าศาสนาอสิ ลาม ช้ัน ม.1-ม.3 ห้องละ 2 ชว่ั โมง จำนวน 6 ชว่ั โมง ลกู เสอื เนตรนารี ป.1 จำนวน 1 ชั่วโมง หน้าทพี่ ลเมอื ง ป.1 จำนวน 1 ชั่วโมง ชุมนมุ ป.1-3 จำนวน 1 ชั่วโมง ซ่อมเสรมิ และโฮมรูม ป.1 จำนวน 4 ชั่วโมง 11.3 นางสาวนพรตั น์ เพชรลกู รายวชิ าทส่ี อน จำนวน 21 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ภาษาอังกฤษ ป.2-3 จำนวน 6 ชว่ั โมง ภาษาอังกฤษเพอื่ การส่ือสาร ป.2-3 จำนวน 4 ชว่ั โมง ภาษาองั กฤษอนบุ าล จำนวน 3 ชั่วโมง แนะแนว ป.2 จำนวน 1 ช่วั โมง ลูกเสอื เนตรนารี ป.2 จำนวน 1 ชั่วโมง หนา้ ที่พลเมอื ง ป.2 จำนวน 1 ชั่วโมง ชมุ นมุ ป.1-3 จำนวน 1 ชั่วโมง ซ่อมเสริมและโฮมรมู ป.2 จำนวน 4 ชวั่ โมง 11.4 นางสาวอรณุ ี อสิ ระโชติ รายวชิ าทส่ี อน จำนวน 22 ช่ัวโมง/สัปดาห์ ภาษาไทย ป.2 จำนวน 5 ชั่วโมง กจิ กรรมภาษาไทยเสรมิ ป.1 จำนวน 1 ชว่ั โมง กิจกรรมภาษาไทยเสริม ป.2 จำนวน 1 ชั่วโมง สุขศึกษาพลศกึ ษา ป.2,ป.4-5 จำนวน 3 ชั่วโมง พลศกึ ษา ม.1 จำนวน 2 ชว่ั โมง การงาน ม.2 จำนวน 1 ชั่วโมง ทกั ษะอาชีพ ม.2 จำนวน 2 ชว่ั โมง ลูกเสอื เนตรนารี ป.2 จำนวน 1 ชว่ั โมง หน้าทพ่ี ลเมือง ป.2 จำนวน 1 ชว่ั โมง

ชุมนมุ ป.1-3 จำนวน 1 ชัว่ โมง ซ่อมเสริมและโฮมรูม ป.2 จำนวน 4 ชว่ั โมง 11.5 นางสาวพัชรินทร์ อยู่เดช รายวิชาท่ีสอน จำนวน 22 ชัว่ โมง/สัปดาห์ คณติ ศาสตร์ ป.1 ป.3 หอ้ งละ 5 ชัว่ โมง จำนวน 10 ชว่ั โมง คณิตศาสตร์เสรมิ ป.1,ป.3 ห้องละ 1 ช่วั โมง จำนวน 2 ช่ัวโมง คณิตศาสตร์ ม.1 จำนวน 3 ชั่วโมง ลกู เสอื เนตรนารี ป.3 จำนวน 1 ชั่วโมง หนา้ ท่ีพลเมอื ง ป.3 จำนวน 1 ชั่วโมง ชุมนมุ ป.1-3 จำนวน 1 ชั่วโมง ซ่อมเสรมิ และโฮมรูม ป.3 จำนวน 4 ชั่วโมง 11.6 นายภานพุ งศ์ น่ิมนวล รายวิชาท่ีสอน จำนวน 18 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ สขุ ศึกษา/พลศกึ ษา ป.1 ,ป.3,ป.6 จำนวน 3 ชั่วโมง สขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา ม.2-3 จำนวน 4 ชั่วโมง แนะแนว ป.1,ป.3,ป.5 จำนวน 3 ชั่วโมง ลูกเสือ เนตรนารี ป.3 จำนวน 1 ชว่ั โมง หนา้ ที่พลเมือง ป.3 จำนวน 1 ชวั่ โมง ชมุ นุม ป.1-3 จำนวน 1 ชว่ั โมง ซอ่ มเสรมิ และโฮมรูม ป.3 จำนวน 4 ชว่ั โมง วชิ าบรู ณาการ ม.1 จำนวน 1 ชว่ั โมง 11.7 นางสาวกัญญารัตน์ วิจาราณ์ รายวิชาทส่ี อน จำนวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ วทิ ยาศาสตร์ ป.1,ป.4,ป.5 ห้องละ 2 ชว่ั โมง จำนวน 6 ช่วั โมง วทิ ยาศาสตรเ์ สรมิ ป.4,ป.5 จำนวน 2 ชว่ั โมง กิจกรรมศาสนา ป.1-ป.4,ป.6หอ้ งละ 1 ชวั่ โมง จำนวน 5 ช่ัวโมง แนะแนว ป.4,ป.6 จำนวน 2 ชว่ั โมง ลกู เสือ เนตรนารี ป.4 จำนวน 1 ช่ัวโมง หน้าที่พลเมอื ง ป.4 จำนวน 1 ชั่วโมง ชมุ นมุ ป.4-6 จำนวน 1 ช่วั โมง ซ่อมเสริมและโฮมรูม ป.4 จำนวน 4 ชั่วโมง 11.8 นายกิตติ ชนิ ณฤวงษส์ กุล รายวิชาท่ีสอน จำนวน 24 ชั่วโมง/สปั ดาห์ ดนตรี ช้นั ป.1-ช้นั ม.3 หอ้ งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 9 ชั่วโมง ศลิ ปะ ชน้ั ป.2-ป.6 ,ม.1-3หอ้ งละ 1 ชวั่ โมง จำนวน 8 ชั่วโมง ลกู เสอื เนตรนารี ป.5 จำนวน 1 ชว่ั โมง หน้าที่พลเมือง ป.5 จำนวน 1 ชั่วโมง ชุมนมุ ป.4-6 จำนวน 1 ชั่วโมง ซอ่ มเสรมิ และโฮมรมู ป.5 จำนวน 4 ชั่วโมง 11.9 นางสาวณฐั สริลชา เพ็ชรจำเนียร รายวิชาที่สอน จำนวน 22 ชั่วโมง/สัปดาห์ ภาษาไทย ป.5 จำนวน 4 ช่ัวโมง ภาษาไทยเสริม ป.5 จำนวน 1 ชัว่ โมง ภาษาไทย ม.1- ม.3 ห้องละ 3 ชั่วโมง จำนวน 9 ชว่ั โมง

ลูกเสือ เนตรนารี ม.2 จำนวน 1 ชว่ั โมง หน้าทพี่ ลเมือง ม.2 จำนวน 1 ชว่ั โมง ชุมนุม ม.1-3 จำนวน 1 ชว่ั โมง ซ่อมเสริมและโฮมรูม ม.2 จำนวน 4 ชั่วโมง บรู ณาการ ม.1-3 จำนวน 1 ชว่ั โมง 11.10 นางปญั ญา ถากงตา รายวิชาท่สี อน จำนวน 23 ชั่วโมง/สปั ดาห์ คณิตศาสตร์ ป.5,ป.6 หอ้ งละ 4 ช่วั โมง จำนวน 8 ช่ัวโมง คณิตศาสตร์เสริม ป.5,ป.6 หอ้ งละ 4 ช่ัวโมง จำนวน 2 ชว่ั โมง การงาน ป.4-ป.6, ม.1 ห้องละ 1 ช่วั โมง จำนวน 4 ชว่ั โมง ทักษะอาชพี ม.1 จำนวน 2 ช่ัวโมง ลกู เสือ เนตรนารี ป.5 จำนวน 1 ชั่วโมง หน้าทพ่ี ลเมือง ป.5 จำนวน 1 ชั่วโมง ชมุ นมุ ป.4-6 จำนวน 1 ชั่วโมง ซ่อมเสรมิ และโฮมรมู ป.5 จำนวน 4 ชั่วโมง 11.11 นายชัยยทุ ธ ฟักมงคล รายวิชาท่ีสอน จำนวน 22 ช่วั โมง/สปั ดาห์ วิทยาการคำนวณ ชน้ั ป.4 - ม.3 จำนวน 6 ชว่ั โมง ทกั ษะอาชพี ม.3 จำนวน 2 ชัว่ โมง การงาน ป.1-ป.3,ม.3 จำนวน 4 ชว่ั โมง ประวตั ิศาสตร์,ป.4,ป.5 ห้องละ 1 ช่ัวโมง จำนวน 2 ชั่วโมง ลกู เสอื เนตรนารี ม.2 จำนวน 1 ชั่วโมง หน้าที่พลเมือง ม.2 จำนวน 1 ชั่วโมง ชมุ นมุ ม.1-3 จำนวน 1 ชั่วโมง ซ่อมเสริมและโฮมรูม ม.2 จำนวน 4 ชั่วโมง บูรณาการ ม.1-3 จำนวน 1 ชั่วโมง 11.12 นางสาวเจษฏารตั น์ สงั ข์ศลิ ปช์ ัย รายวิชาที่สอน จำนวน 22 ชัว่ โมง/สปั ดาห์ ภาษาอังกฤษป.1,ป.4,ป.6ห้องละ 3 ชวั่ โมง จำนวน 9 ชว่ั โมง ภาษาองั กฤษเพ่อื การส่อื สาร ป.1,ป.4,ป.6 จำนวน 6 ชว่ั โมง ลูกเสือ เนตรนารี ป.6 จำนวน 1 ชว่ั โมง หนา้ ทพ่ี ลเมอื ง ป.6 จำนวน 1 ชั่วโมง ชุมนมุ ป.4-6 จำนวน 1 ชั่วโมง ซอ่ มเสริมและโฮมรมู ป.6 จำนวน 4 ชว่ั โมง 11.12 นางสาวปาริชาติ นักการรอง รายวิชาท่สี อน จำนวน 23 ชั่วโมง/สปั ดาห์ ภาษาไทย ป.3,ป.4,ป.6 จำนวน 13 ชั่วโมง ภาษาไทยเสรมิ ป.3,ป.4,ป.6 จำนวน 3 ชั่วโมง ลกู เสอื เนตรนารี ป.6 จำนวน 1 ช่วั โมง หน้าทพี่ ลเมอื ง ป.6 จำนวน 1 ช่ัวโมง ชุมนุม ป.4-6 จำนวน 1 ชั่วโมง ซอ่ มเสริมและโฮมรมู ป.6 จำนวน 4 ชั่วโมง

11.13 นางสาวมชั ฌมิ า ทุ่งคาใน รายวิชาทส่ี อน จำนวน 21 ช่ัวโมง/สัปดาห์ วิทยาศาสตร์ ป.3,ป.6 หอ้ งละ 2 ชวั่ โมง จำนวน 4 ชั่วโมง วทิ ยาศาสตร์ ม.1 จำนวน 3 ชวั่ โมง วิทยาศาสตรเ์ สรมิ ป.6 จำนวน 1 ชวั่ โมง คณติ ศาสตรเ์ สรมิ ป.2,ป.6 จำนวน 2 ชว่ั โมง กิจกรรมศาสนา ป.5 จำนวน 1 ชั่วโมง แนะแนว ม.1-2 จำนวน 2 ชั่วโมง ลกู เสือ เนตรนารี ม.1 จำนวน 1 ชว่ั โมง หนา้ ที่พลเมือง ม.1 จำนวน 1 ชั่วโมง ชุมนมุ ม.1-3 จำนวน 1 ช่ัวโมง ซ่อมเสริมและโฮมรมู ม.1 จำนวน 4 ชว่ั โมง บูรณาการ ม.1 จำนวน 1 ชว่ั โมง 11.14 นางหฤทัย นวลศรี รายวชิ าทสี่ อน จำนวน 23 ช่วั โมง/สปั ดาห์ วิทยาศาสตร์ ป.2 จำนวน 2 ชั่วโมง วทิ ยาศาสตร์ ม.2,ม.3 จำนวน 6 ชั่วโมง ศาสนาพทุ ธ ม.1- ม.3 ห้องละ 2 ช่วั โมง จำนวน 6 ชว่ั โมง ศิลปะ ป.1 จำนวน 1 ชว่ั โมง ลกู เสือ เนตรนารี ม.1 จำนวน 1 ชว่ั โมง หน้าท่ีพลเมือง ม.1 จำนวน 1 ชั่วโมง ชมุ นมุ ม.1-3 จำนวน 1 ชั่วโมง ซอ่ มเสริมและโฮมรูม ม.1 จำนวน 4 ชั่วโมง บรู ณาการ ม.1 จำนวน 1 ชว่ั โมง 11.15 นางรพพี ร นนั ทภักดิ์ รายวชิ าที่สอน จำนวน 20 ชัว่ โมง/สัปดาห์ ภาษาองั กฤษ ป.5 จำนวน 3 ชั่วโมง ภาษาองั กฤษสื่อสาร ป.5 จำนวน 2 ชั่วโมง ภาษาองั กฤษ ม.1-3 ห้องละ 3ชวั่ โมง จำนวน 9 ชั่วโมง ลูกเสอื เนตรนารี ม.3 จำนวน 1 ชั่วโมง หนา้ ท่พี ลเมือง ม.3 จำนวน 1 ชว่ั โมง ชุมนมุ ม.1-3 จำนวน 1 ชว่ั โมง ซอ่ มเสรมิ และโฮมรมู ม.3 จำนวน 4 ชว่ั โมง บรู ณาการ ม.3 จำนวน 1 ชว่ั โมง 11.16 นางอมลวัทน์ วรรธนะวลัญช์ รายวชิ าทีส่ อน จำนวน 24 ชว่ั โมง/สปั ดาห์ คณติ ศาสตร์ ป.2 จำนวน 5 ชั่วโมง คณติ ศาสตร์ ป.4 จำนวน 4 ชั่วโมง คณติ ศาสตร์ ม.2-3 ห้องละ 3 ชั่วโมง จำนวน 6 ชว่ั โมง ลูกเสือ เนตรนารี ม.3 จำนวน 1 ชว่ั โมง หนา้ ท่ีพลเมอื ง ม.3 จำนวน 1 ชั่วโมง ชุมนมุ ม.1-3 จำนวน 1 ชว่ั โมง แนะแนว ม.3 จำนวน 1 ชั่วโมง

ซอ่ มเสรมิ และโฮมรมู ม.3 จำนวน 4 ชว่ั โมง บูรณาการ ม.3 จำนวน 1 ชั่วโมง 11.17 นายปรชั ญา บตุ รครุธ รายวชิ าที่สอน จำนวน 24 ชั่วโมง/สัปดาห์ สงั คมศกึ ษา ช้ัน ป.4,ป.6 ห้องละ 2 ชวั่ โมง จำนวน 4 ชั่วโมง สังคมศกึ ษา ชัน้ ม.1-ม.3 หอ้ งละ 3 ช่ัวโมง จำนวน 9 ชวั่ โมง ประวัติศาสตร์ ชั้น ป.6 ม.1-ม.3 ห้องละ 1ชว่ั โมง จำนวน 4 ชว่ั โมง ลกู เสือ เนตรนารี ป.4 จำนวน 1 ชว่ั โมง หนา้ ทพี่ ลเมอื ง ป.4 จำนวน 1 ชว่ั โมง ชมุ นุม ป.4-6 จำนวน 1 ชว่ั โมง ซ่อมเสริมและโฮมรูม ป.4 จำนวน 4 ชัว่ โมง 11.18 นางสาวรูซยั นยี ์ นันทบตุ ร รายวิชาที่สอน จำนวน 8 ช่ัวโมง/สัปดาห์ วิชาวทิ ยาศาสตร์ ป.2 จำนวน 2 ชั่วโมง วิชาวิทยาศาสตร์ ม.2 จำนวน 3 ชั่วโมง วิชาวิทยาศาสตร์ ป.5 จำนวน 2 ชั่วโมง วิชาวิทยาศาสตรเ์ สรมิ ป.5 จำนวน 1 ชั่วโมง 11.19 นางสาวสิริธร ห่วงผล รายวชิ าทีส่ อน จำนวน 8 ชั่วโมง/สปั ดาห์ วิชาวทิ ยาศาสตร์ ป.3 จำนวน 2 ชว่ั โมง วชิ าวิทยาศาสตร์ ม.1 จำนวน 3 ชว่ั โมง วชิ าวิทยาศาสตร์เสริม ป.3,ป.6 จำนวน 2 ชว่ั โมง วิชาคณิตศาสตรเ์ สริม ป.4 จำนวน 1 ชว่ั โมง 11.20 นางสาวชฎาพร อินทภาพ รายวิชาท่ีสอน จำนวน 8 ชวั่ โมง/สปั ดาห์ วชิ าคณิตศาสตรป์ .2 จำนวน 5 ชัว่ โมง วชิ าคณิตศาสตร์ม.2 จำนวน 3 ช่วั โมง 11.21 นายกปั ตัน จนั ทร์เจรญิ กลุ รายวิชาท่ีสอน จำนวน 9 ชั่วโมง/สปั ดาห์ วชิ าภาษาไทย ป.3 จำนวน 5 ชั่วโมง วชิ าภาษาไทย ป.4 จำนวน 4 ชั่วโมง 11.22 นางสาวจริยา ชยั ชะนะ รายวชิ าทสี่ อน จำนวน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ วิชาภาษาไทย ป.2 จำนวน 5 ชัว่ โมง วิชาภาษาไทยเสรมิ ป.2 จำนวน 1 ชว่ั โมง วิชาศิลปะ ป.1 จำนวน 1 ชว่ั โมง วิชาศลิ ปะ ป.3 จำนวน 1 ชว่ั โมง 11.23 นายคเชนทร์ รญั จวน รายวชิ าทส่ี อน จำนวน 8 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ วชิ าคณิตศาสตร์ ป.4 จำนวน 4 ชั่วโมง วชิ าคณิตศาสตร์ ป.5 จำนวน 4 ชวั่ โมง 11.24 นายคเชนทร์ รญั จวน รายวิชาท่ีสอน จำนวน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ วชิ าคณิตศาสตร์ ป.4 จำนวน 4 ชั่วโมง วชิ าคณิตศาสตร์ ป.5 จำนวน 4 ชั่วโมง

11.25 นางสาวประภสั สร เกตุคง รายวิชาท่สี อน จำนวน 8 ชัว่ โมง/สปั ดาห์ วชิ าสขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา ป.2,ป.4,ป.5 จำนวน 3 ชว่ั โมง วชิ าสขุ ศกึ ษาและพลศึกษา ม.1 จำนวน 2 ชั่วโมง วิชาการงาน ม.2 จำนวน 1 ชว่ั โมง วชิ าทักษะอาชีพ ม.2 จำนวน 2 ชว่ั โมง 11.25 นายศภฤกษ์ สุขวัฒนา รายวิชาท่ีสอน จำนวน 8 ชัว่ โมง/สปั ดาห์ วชิ าสขุ ศกึ ษาและพลศกึ ษา ป.1,ป.3,ป.6 จำนวน 3 ชว่ั โมง วชิ าสุขศึกษาและพลศกึ ษา ม.2,ม.3 จำนวน 4 ชั่วโมง วชิ าแนะแนว ป.3 จำนวน 1 ชั่วโมง 11.26 นางสาวจาณิศา เครือทอง รายวิชาท่สี อน จำนวน 8 ชั่วโมง/สัปดาห์ วชิ าคณิตศาสตร์ ป.1 จำนวน 5 ชั่วโมง วชิ าคณิตศาสตร์ ม.1 จำนวน 3 ชั่วโมง 11.27 นางสาวณัฐพร แก้วณรงค์ รายวิชาท่ีสอน จำนวน 8 ช่วั โมง/สปั ดาห์ วิชาสงั คม ม.1,ม.2 จำนวน 6 ชั่วโมง วิชาประวัติศาสตร์ ม.1,ม.2 จำนวน 2 ชั่วโมง 11.28 นางสาวกนั ต์กมล หาญเคียว รายวิชาท่ีสอน จำนวน 8 ชว่ั โมง/สปั ดาห์ วชิ าภาษาอังกฤษ ป.1 จำนวน 3 ชั่วโมง วชิ าภาษาอังกฤษเพ่ือการสอื่ สาร ป.1 จำนวน 2 ชั่วโมง วิชาภาษาอังกฤษ ป.4 จำนวน 3 ชั่วโมง 11.29 นางสาวกนั ธชิ า เกอ้ื ทองสน้ั รายวชิ าท่ีสอน จำนวน 8 ชวั่ โมง/สปั ดาห์ วิชาสงั คม ป.5 จำนวน 2 ชว่ั โมง วิชาประวัติศาสตร์ ป.1-ป.3 จำนวน 3 ชว่ั โมง วิชาภาษาไทยเสรมิ ป.1,ป.3,ป.4 หอ้ งละ 1 ชว่ั โมง จำนวน 3 ชว่ั โมง 11.30 นายสหัสวรรษ ประพันธ์ รายวิชาท่สี อน จำนวน 8 ช่วั โมง/สปั ดาห์ วชิ าภาษาไทย ป.5 จำนวน 4 ชวั่ โมง วิชาภาษาไทยเสรมิ ป.5 จำนวน 1 ชว่ั โมง วิชาภาษาไทย ม.1 จำนวน 3 ชว่ั โมง ให้บคุ คลท่ไี ด้รับการแตง่ ตั้งทกุ ทา่ นปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรับผดิ ชอบ โดยเนน้ การทำงานเป็น กลุ่มและเปน็ ระบบ พัฒนางานท่ีได้รับมอบหมายให้สำเร็จลลุ ่วงไปด้วยดี โดยคำนงึ ถงึ ประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียน ท้งั นี้ ต้งั แตบ่ ดั นีเ้ ป็นตน้ ไป สง่ั ณ วันที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ลงช่ือ (นายจารวุ ัฒน์ วกิ รมธรี านนั ท์) ผูอ้ ำนวยการโรงเรยี นบา้ นอ่าวน้ำบอ่


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook