Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore PA 1.แบบข้อตกลงในการพัฒนาผลงาน ttmk

PA 1.แบบข้อตกลงในการพัฒนาผลงาน ttmk

Published by wansawat noopim, 2022-11-12 08:03:49

Description: PA 1.แบบข้อตกลงในการพัฒนาผลงาน ttmk

Search

Read the Text Version

1 PA 1/ส แบบบันทึกขอ) ตกลงในการพฒั นางาน (PA) สำหรบั ขา) ราชการครแู ละบุคลากรทางการศกึ ษา ตำแหนBงครู (ยงั ไมมB วี ิทยฐานะ) วิทยาลยั อาชวี ศึกษาชลบรุ ี สังกดั สำนกั งานคณะกรรมการการอาชีวศกึ ษา ประจำปงN บประมาณ พ.ศ. 2566 ระหวBางวนั ท่ี 1 เดอื น ตุลาคม พ.ศ 2565 ถงึ วนั ท่ี 30 เดอื น กนั ยายน พ.ศ 2566 ผ)ูจัดทำข)อตกลง ชื่อ นายวรรณสวัสด์ิ นามสกลุ นพู มิ พ7 ตำแหน<ง ครู (ไมม< ีวิทยฐานะ) สถานศกึ ษา วิทยาลยั อาชีวศกึ ษาชลบุรี สังกัด สำนกั งานคณะกรรมการการอาชวี ศกึ ษา ไดรK ับเงนิ เดอื นในอันดับ ครผู ูKช<วย อตั ราเงินเดือน 15,800 บาท ประเภทหอ) งเรยี นท่จี ดั การเรียนรู) (สามารถระบไุ ดKมากกว<า 1 ประเภทหอK งเรยี น ตามสภาพการจดั การ เรยี นรจKู ริง) หอK งเรียนวิชาสามัญหรอื วชิ าพนื้ ฐาน หKองเรียนปฐมวัย หKองเรียนการศกึ ษาพิเศษ þ หอK งเรียนสายวิชาชีพ หKองเรยี นการศกึ ษานอกระบบ/ตามอธั ยาศัย ขKาพเจKาขอแสดงเจตจำนงในการจดั ทำขอK ตกลงในการพฒั นางาน ตำแหน<งครู (ยังไมม< วี ทิ ยฐานะ) ซ่งึ เปน^ ตำแหน<งทดี่ ำรงอยู< ในป_จจบุ นั กับผูKอำนวยการสถานศึกษา ไวKดังต<อไปนี้ สวB นท่ี 1 ข)อตกลงในการพฒั นางานตามมาตรฐานตำแหนงB 1. ภาระงาน จะมีภาระงานเป^นไปตามที่ ก.ค.ศ. กำหนด 1.1 ช่วั โมงการสอนตามตารางสอน รวมจำนวน 20 ชั่วโมง/สปั ดาห7 ดังนี้ รายวชิ า ภาษาไทยพืน้ ฐาน จำนวน 6 ชั่วโมง/สัปดาห7 รายวชิ า ภาษาไทยเพอ่ื อาชีพ จำนวน 8 ช่ัวโมง/สัปดาห7 รายวชิ า ภาษาไทยเชงิ วชิ าชพี จำนวน 6 ชว่ั โมง/สปั ดาห7 1.2 งานสง< เสรมิ และสนบั สนุนการจัดการเรยี นรKู จำนวน.........1..........ชว่ั โมง/สปั ดาห7 - ครทู ่ีปรกึ ษาระดบั ชนั้ ปวช. 1 กลุ<ม 2 (กต.) จำนวน 1 ชว่ั โมง/สัปดาห7 1.3 งานพัฒนาคณุ ภาพการจดั การศกึ ษาของสถานศึกษา จำนวน.........-..........ชั่วโมง/สัปดาห7 1.4 งานตอบสนองนโยบายและจดุ เนนK จำนวน........-...........ช่ัวโมง/สปั ดาห7


2 2. งานท่ีจะปฏบิ ตั ติ ามมาตรฐานตำแหน<งครู (ใหKระบุรายละเอียดของงานท่จี ะปฏบิ ตั ใิ นแต<ละดKาน ว<า จะดำเนนิ การอย<างไร โดยอาจระบรุ ะยะเวลาทีใ่ ชใK นการดำเนินการดKวยก็ได)K ลกั ษณะงานท่ปี ฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลพั ธc (Outcomes) ตัวชวี้ ัด (Indicators) ตามมาตรฐานตำแหนBง ทีจ่ ะดำเนนิ การพัฒนา ของงานตามขอ) ตกลง ท่จี ะเกดิ กับผู)เรยี น ตามข)อตกลงใน 1 รอบ ท่คี าดหวงั ใหเ) กิดขน้ึ กับ ที่แสดงใหเ) หน็ ถึงการ 1. ดKานการจัดการเรียนรKู ผ)เู รยี น (โปรดระบ)ุ การประเมนิ เปล่ียนแปลงไปในทาง ลักษณะงานท่เี สนอใหค3 รอบคลุมถึง (โปรดระบุ) ทดี่ ขี น้ึ หรือมกี าร การสรา3 งและหรอื การพฒั นาหลักสูตร พัฒนามากขน้ึ หรอื การออกแบบการจดั การเรยี นร3ู การพฒั นาการพูดใน นักเรยี นมคี วามสามารถ ผลสมั ฤทธ์ิ สูงขน้ึ การจดั กิจกรรมการเรียนรู3 โอกาสตาG ง ๆ ของผ3ูเรยี น เก่ียวกบั การพูดในโอกาส (โปรดระบุ) การสร3างและหรอื พัฒนาส่อื นวัตกรรม เทคโนโลยี และแหลGงเรยี นรู3 ระดบั หลกั สตู ร ตGาง ๆ ไดถ3 กู ต3องเหมาะสม ผ3ูเรยี นรอ3 ยละ 75 สามารถ การวดั ประเมินผลการจัดการเรียนรู3 ประกาศนยี บตั รวชิ าชพี เกย่ี วกับ การศกึ ษา วเิ คราะหK สงั เคราะหK ช้นั สูง (ปวส.) โดยใช3 การพูดในโอกาสตGาง ๆ ได3 เพื่อแกป3 Lญหาหรอื พัฒนาการเรียนร3ู ถูกต3องเหมาะสม การจัดบรรยากาศทีส่ งG เสรมิ และพฒั นา รูปแบบการจัดการเรยี นร3ู โดยพิจารณาจากการ ผเ3ู รียน และการอบรมและพัฒนา รปู แบบบทบาทสมมติ ทดสอบการพดู ทีผ่ าG น คุณลกั ษณะทด่ี ขี องผเ3ู รยี น เกณฑรK อ3 ยละ 75 (Role Playing) 2..ดาK นการส<งเสริมและสนับสนุนการ - ผเู3 รียนร3อยละ 75 จัดการเรยี นรูK การจัดทำขอ3 มูล - มีข3อมูลเกีย่ วกับผลสัมฤทธิ์ มผี ลสัมฤทธิท์ างการเรียน สารสนเทศของนักเรยี น ทางการเรยี น และ ท่ผี GานเกณฑKรอ3 ยละ 75 ลกั ษณะงานทีเ่ สนอใหค3 รอบคลุมถงึ - ผูเ3 รยี นร3อยละ 75 การจัดทำขอ3 มลู สารสนเทศของผูเ3 รยี นและ ระดบั ปวส. ในรายวชิ า คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงคK มคี ะแนนคณุ ลักษณะอัน รายวชิ า การดำเนนิ การตามระบบดแู ล ภาษาไทยเชิงวชิ าชพี โดย ของนกั เรียน พึงประสงคK ตัง้ แตGระดับดี ชGวยเหลือผูเ3 รียน การปฏบิ ตั งิ านวิชาการ ข้นึ ไป และงานอืน่ ๆ ของสถานศกึ ษา และการ ผาG นระบบ RMS ของ - ผ3ูเรยี นได3รบั การปรับปรงุ ประสานความรวG มมอื กับผูป3 กครองภาคี วทิ ยาลยั อาชีวศกึ ษาชลบุรี แก3ไข และพฒั นาเปนk เครอื ขGาย และหรือสถานประกอบการ ในการจดั เกบ็ ข3อมลู และ รายบคุ คลตามข3อมูล สรุปสารสนเทศ รายงาน สารสนเทศประจำวชิ า ผลสะท3อนกลับใหผ3 3ูเรียน เพอ่ื ให3ผ3ูเรียนทราบวGา ตอ3 งปรับปรงุ แก3ไขผลการ เรยี นในหัวข3อใดบ3าง


3 ตวั ช้วี ดั (Indicators) ทีจ่ ะเกิดกบั ผเ)ู รียน ลกั ษณะงานทป่ี ฏิบตั ิ งาน (Tasks) ผลลัพธc (Outcomes) ทแ่ี สดงใหเ) หน็ ถึงการ ตามมาตรฐานตำแหนงB ที่จะดำเนินการพฒั นา ของงานตามขอ) ตกลง เปลยี่ นแปลงไปในทาง ตามข)อตกลงใน 1 รอบ ที่คาดหวงั ใหเ) กิดขน้ึ กบั ผเู) รยี น (โปรดระบ)ุ ท่ดี ีข้นึ หรือมกี าร การประเมิน พฒั นามากข้นึ หรือ (โปรดระบ)ุ ผลสัมฤทธ์ิ สงู ข้นึ (โปรดระบุ) 3. ดาK นการพัฒนาตนเอง พฒั นาตนเองอยาG งเปนk - ศึกษาการจัดการเรียนการ - ผ3เู รียนรอ3 ยละ 75 สอนจากหนวG ยงานทเ่ี ขา3 รวG ม ไดพ3 ฒั นาทักษะด3านการ และวิชาชีพ ระบบและตGอเนอ่ื ง โดย อบรม เพ่อื นำมาปรับปรงุ พูดในโอกาสตGาง ๆ ผาG น ลกั ษณะงานท่เี สนอให3ครอบคลมุ ถงึ - เขา3 รวG มอบรมกบั และพัฒนากระบวนการ สอื่ ทีค่ รสู รา3 งขน้ึ จาก การพฒั นาตนเองอยGางเปนk ระบบและ หนวG ยงานท่ีจดั การอบรม จดั การเรยี นการสอนใหก3 ับ เว็บไซตK CANVA โดยเรยี นรู3 ตอG เนือ่ ง การมสี วG นรวG มในการแลกเปลยี่ น เกยี่ วกับการจัดการเรียน ผเู3 รียน ผGานรูปแบบการจดั การ เรยี นรูท3 างวชิ าชพี เพ่ือพฒั นาการจดั การ การสอนนกั เรยี น ให3 - ผู3เรียนไดเ3 รียนรู3เนื้อหาวชิ า เรยี นการสอนท่ีสอดคลอ3 ง เรยี นร3ู และการนำความรู3ความสามารถ สอดคล3องกับสถานการณK ปLจจุบันในศตวรรษท่ี 21 ภาษาไทยเชิงวิชาชพี ผาG น กับยคุ ศตวรรษที่ 21 ทักษะทีไ่ ด3จากการพฒั นาตนเองและ การจัดการเรยี นรู3ด3วยเรียนร3ู - เขา3 รGวมอบรมพัฒนา วชิ าชพี มาใชใ3 นการพฒั นาการจัดการ ผาG นส่อื ที่ครสู ร3างข้นึ จาก เรยี นร3ู การพัฒนาคุณภาพผ3ูเรยี น และการ เกีย่ วกบั การใชเ3 ทคโนโลยี เว็บไซตK CANVA ดจิ ทิ ลั เพือ่ การศึกษา พัฒนานวตั กรรมการจัดการเรยี นร3ู เชGน การใชเ3 ว็บไซตK CANVA เพอ่ื สรา3 งสอ่ื การ เรียนการสอนในรายวชิ า ภาษาไทยเชิงวิชาชพี เร่อื ง การพูดในโอกาสตาG ง ๆ ใน ลกั ษณะของใบกจิ กรรม ใบความร3ู โปสเตอรK สไลดK ในการนำเสนอ เปkนตน3 หมายเหตุ 1. รูปแบบการจัดทำขKอตกลงในการพัฒนางาน ตามแบบ PA 1 ใหKเป^นไปตามบริบท และสภาพการจัดการ เรียนรูKของแต<ละสถานศึกษา โดยความเห็นชอบร<วมกันระหว<างผูKอำนวยการสถานศึกษา และขKาราชการครูผูKจัดทำ ขอK ตกลง 2. งาน (Tasks) ที่เสนอเป^นขKอตกลงในการพัฒนางาน ตKองเป^นงานในหนKาที่ความรับผิดชอบหลักที่ส<งผล โดยตรงต<อผลลัพธ7การเรียนรูKของผูKเรียน และใหKนำเสนอรายวิชาหลักที่ทำการสอน โดยเสนอในภาพรวม ของ รายวิชาหลักที่ทำการสอนทุกระดับชั้น ในกรณีที่สอนหลายรายวิชา สามารถเลือกรายวิชาใดวิชาหน่ึงไดK โดยจะตKอง แสดงใหKเห็นถึงการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน<ง และคณะกรรมการประเมินผลการพัฒนางาน ตามขKอตกลง สามารถประเมนิ ไดตK ามแบบการประเมนิ PA 2


4 3. การพัฒนางานตามขKอตกลง ตามแบบ PA 1 ใหKความสำคัญกับผลลัพธ7การเรียนรูK ของผูKเรียน (Outcomes) และตัวชี้วัด (Indicators) ที่เป^นรูปธรรม และการประเมินของคณะกรรมการประเมิน ผลการพัฒนา งานตามขKอตกลง ใหKคณะกรรมการดำเนินการประเมิน ตามแบบ PA 2 จากการปฏิบัติงานจริง สภาพการจัดการ เรียนรูKในบริบทของแต<ละสถานศึกษา และผลลัพธ7การเรียนรูKของผูKเรียนที่เกิดจากการพัฒนางาน ตามขKอตกลงเป^น สำคัญ โดยไมเ< นนK การประเมนิ จากเอกสาร สBวนท่ี 2 ข)อตกลงในการพัฒนางานทเ่ี ปtนประเด็นทา) ทายในการพัฒนาผลลพั ธกc ารเรยี นร)ูของผ)ูเรียน ประเด็นที่ทKาทายในการพัฒนาผลลัพธ7การเรียนรูKของผูKเรียน ของผูKจัดทำขKอตกลง ซึ่งป_จจุบันดำรงตำแหน<ง ครู (ยังไม<มีวิทยฐานะ) ตKองแสดงใหKเห็นถึงการปฏิบัติที่คาดหวัง คือ การแก%ไขป)ญหา การจัดการเรียนรูKและการ พัฒนาคุณภาพการเรียนรูKของผูKเรียน ใหKเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นหรือมีการพัฒนามากขึ้น(ทั้งนี้ ประเด็น ทาK ทายอาจจะแสดงใหKเหน็ ถงึ ระดบั การปฏิบัติท่ีคาดหวงั ทีส่ ูงกว<าไดK) ประเดน็ ทKาทาย เรือ่ ง การพฒั นาการพูดในโอกาสตา< ง ๆ ของผูKเรียนระดับหลกั สูตรประกาศนยี บตั รวิชาชีพ ชน้ั สูง (ปวส.) โดยใชKรปู แบบการจดั การเรียนรรKู ปู แบบบทบาทสมมติ (Role Playing) 1. สภาพปuญหาของผูเ) รยี นและการจดั การเรียน ในการจัดการเรียนรูKรายวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ที่ผ<านมา พบว<าผูKเรียนขาดทักษะความสามารถในการ พูดในโอกาสต<าง ๆ ซึ่งป_ญหาที่เกิดขึ้นดังกล<าวส<งผลต<อการเรียนในรายวิชาภาษาไทยเชิงวิชาชีพ ดังนั้น ครูผูKสอนจึง จัดทำขKอตกลงในการพัฒนางานประเด็นทKาทKาย การพัฒนาการพูดในโอกาสต<าง ๆ ของผูKเรียนระดับหลักสูตร ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใชKรูปแบบการจัดการเรียนรูKรูปแบบบทบาทสมมติ (Role Playing) ในการ จัดการเรียนการสอนใหกK บั นักเรยี น 2. วิธีการดำเนนิ การให)บรรลุผล ออกแบบหน<วยการเรียนรKูท่ีเนนK ผเKู รยี นเป^นสำคญั และแผนการจดั การเรยี นรูทK สี่ ง< เสรมิ ทกั ษะทางการคิด และกระบวนการฝ•กทักษะการพูดจากสถานการณ7สมมติ โดยใชKรูปแบบการจัดการเรียนรูKรูปแบบบทบาทสมมติ (Role Playing) ในการจัดการเรียนการสอนใหKกบั นักเรยี น 3. ผลการพฒั นาทคี่ าดหวัง 3.1 เชงิ ปริมาณ ผูKเรียนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 4 หKอง ไดKรับการแกKป_ญหา การ พัฒนาการพูดในโอกาสต<าง ๆ ของผูKเรียนระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) โดยใชKรูปแบบการ จัดการเรียนรูKรูปแบบบทบาทสมมติ (Role Playing) และผูKเรียนผ<านเกณฑ7รKอยละ 70 ไม<ต่ำกว<า รKอยละ 70 ของ ผKเู รียนทั้งหมด 3.2 เชิงคุณภาพ ผเูK รยี นระดับหลกั สูตรประกาศนียบัตรวชิ าชีพช้นั สูง (ปวส.) มีความรูKความสามารถทกั ษะการพูดใน โอกาสตา< ง ๆ ถกู ตอK ง เหมาะสม และผKูเรยี นสามารถเชอ่ื มโยงความรูKและประสบการณ7จากการพฒั นาตนเองไปปรบั ประยกุ ต7ใชใK นชีวติ ประจำวนั ไดK


5 ลงชือ่ ............................................................. ( นายวรรณสวัสด์ิ นพู มิ พ7 ) ตำแหน<ง ครูผชูK ว< ย ผKจู ดั ทำขอK ตกลงในการพฒั นางาน 1/พ.ย./65 ความเหน็ ของผอู) ำนวยการสถานศึกษา ( ) เหน็ ชอบใหKเปน^ ขอK ตกลงในการพฒั นางาน ( ) ไม<เหน็ ชอบใหKเปน^ ขKอตกลงในการพฒั นางาน โดยมีขอK เสนอแนะเพ่อื นำไปแกKไข และเสนอเพ่อื พิจารณาอกี คร้งั ดงั น้ี ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ลงชอื่ ............................................................. (นายอนศุ ิษฐ7 คณะธรรม) ตำแหน<ง ผKอู ำนวยการวิทยาลยั อาชวี ศกึ ษาชลบุรี .............../.............../.................. PA 1/ส


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook