Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีการตลาดตามสถานการณ์ 21.2.65

หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีการตลาดตามสถานการณ์ 21.2.65

Description: หน่วยที่ 9 เทคโนโลยีการตลาดตามสถานการณ์ 21.2.65

Search

Read the Text Version

เทคโนโลยีการตลาด หนว่ ยการเรยี นรู้ท่ี ตามสถานการณ์ 9

สาระการเรยี นรู้ 1 2 3 ความหมาย การประยุกต์ใช้ การนาเทคโนโลยี และประเภทของเทคโนโลยี อินเทอรเ์ นต็ ทาง คอมพวิ เตอร์มาประยกุ ต์ใช้ ในการทาข้อมูลทางการตลาด ทางการตลาด การตลาด

บทนา ธุรกิจจาเป็นตอ้ งนาเทคโนโลยีเข้ามาประยกุ ตใ์ นการบรหิ าร จัดการทุกด้าน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และขีดความสามารถ ทางการแข่งขนั โดยเทคโนโลยีทางการตลาด ถือเป็นเคร่ืองมือช่วย ทางการตลาดที่สาคัญอย่างหน่ึง ซ่ึงเป็นชุดเครื่องมือและระบบ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ สาหรับสนับสนุนงานทางด้านการตลาด เนื่องจากการบริหารจัดการทางการตลาด ท้ังภายในและภายนอก และมีสภาพแวดล้อมธุรกิจและการตลาดท่ีเปล่ียนแปลงอย่าง รวดเร็ว เทคโนโลยีการตลาดจึงมีขอบเขตท่ีหลากหลาย สามารถ เลือกใช้ให้สอดคล้องกบั ธรุ กิจได้ตามวตั ถปุ ระสงค์

ความหมาย และประเภทของ ประเภทของเทคโนโลยที างการตลาด เทคโนโลยที างการตลาด โปรแกรมสาเรจ็ รปู เทคโนโลยที างการตลาด 1 ด้านการตลาด (Marketing Technology) คือ ซอฟต์แวรท์ พี่ ฒั นาขนึ้ ใช้กับงานด้านการตลาด และ คอื ชดุ เครื่องมือและระบบโปรแกรม ใช้รว่ มกับระบบจดั การฐานขอ้ มลู เพือ่ สรา้ งระบบจดั ก็บ คอมพิวเตอรท์ ่ใี ชส้ นับสนนุ งานด้าน ข้อมูลท่ีมีประสิทธิภาพ สามารถออกเอกสารและรายงาน การตลาด ทางการตลาดตามความตอ้ งการของผใู้ ช้ มี 3 ชนดิ ดังน้ี

ความหมายและประเภทของ 1 โปรแกรมสาเร็จรปู ดา้ นการตลาด เทคโนโลยีทางการตลาด 1.1 โปรแกรมสาเร็จรปู ด้านการขาย ต้องอาศัยการทางานร่วมกันของ ฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ระบบการขาย และรับชาระเงินในกรณีที่มีการขายสด หรือการขายหน้ารา้ น

ความหมายและประเภทของเทคโนโลยี 1 โปรแกรมสาเร็จรูปด้านการตลาด ทางการตลาด 1.2 โปรแกรมจดั การลูกคา้ สมั พันธ์ เปน็ โปรแกรมทีพ่ ัฒนาข้นึ เพือ่ ใช้เกบ็ ข้อมลู เกี่ยวกับลกู ค้า ทนี่ ามาซงึ่ การสร้างความสัมพันธ์ เชงิ ธุรกิจกับลกู คา้ ในระยะยาว

ความหมายและประเภทของเทคโนโลยี 1 โปรแกรมสาเร็จรูปด้านการตลาด ทางการตลาด 1.3 โปรแกรมบรหิ ารการขนสง่ การจัดการโลจสิ ตกิ ส์ดา้ นขาออก เปน็ การจัดการขนส่ง เพือ่ ส่งมอบ สินค้าหรอื บรกิ ารใหถ้ ึงมอื ลูกคา้

ความหมาย และประเภทของเทคโนโลยที างการตลาด 2 นวัตกรรมร้านค้าปลีก การใช้เทคโนโลยีชว่ ยอานวยความสะดวกดา้ นการเลอื กซอื้ สนิ คา้ การตรวจสอบ และรับชาระค่าสินคา้ ซ่ึงเปน็ การลดกระบวนการซอื้ และลดระยะเวลาการรอคอยและ อาจลดจานวนพนกั งานขายอกี ดว้ ย

ความหมาย และประเภทของเทคโนโลยีทางการตลาด 2 นวตั กรรมร้านค้าปลีก 2.1 เครือ่ งตรวจรหสั แทง

ความหมาย และประเภทของเทคโนโลยที างการตลาด 2 นวัตกรรมร้านคา้ ปลกี 2.2 ร้านค้าแบบดอิ อส (Kiosk)

ความหมาย และประเภทของเทคโนโลยที างการตลาด 2 นวตั กรรมร้านคา้ ปลีก 2.3 ตดิ ตงั้ ระบบกลอ้ ง วงจรปดิ ภายในร้านคา้

ความหมาย และประเภทของเทคโนโลยีทางการตลาด 2 นวัตกรรมร้านค้าปลกี 2.4 ร้านค้าที่มรี ะบบการรับชาระเงนิ ที่หลากหลายวิธี เช่นเช็ค คนละครง่ึ สะแกนจา่ ย บัตรวซี ่า บัตรเครดติ

ความหมาย และประเภทของเทคโนโลยที างการตลาด 2 นวตั กรรมรา้ นคา้ ปลีก 2.5 ร้านค้าปลกี อาจติดต้งั เครอื่ งรบั ชาระคา่ สนิ คา้ อัตโนมัติ ภายในร้าน

ความหมาย และประเภทของเทคโนโลยที างการตลาด 3 หนว่ ยขาย เ พ่ื อ ช่ ว ย เ พ่ิ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ก า ร ข า ย ข อ ง พนักงานขาย โดยอยู่ในรูปแบบของการใช้ เครื่องมือเคลื่อนที่ ท่ีใช้เข้าถึงข้อมูลในฐานข้อมูล บริษัทได้ โดยช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการปิดการขาย ณ สานักงานของลูกค้าหรอื ทบี่ ้านของลกู คา้

ความหมาย และประเภทของเทคโนโลยที างการตลาด 4 การใช้งานอนิ ทราเนต็ ใช้ควบคุมและติดต่อประสานงาน เช่น พนักงาน ทาการปรับราคาผลิตภัณฑ์ ปรับโปรแกรมส่งเสริม การขาย ปรับสว่ นลดการคา้ ปรับขอ้ มูลลูกค้า และ ยังตรวจสอบคาส่ังซื้อของลูกค้า ข้อมูลการจัดส่ง สนิ ค้า และรบั ชาระเงิน

ความหมาย และประเภทของเทคโนโลยที างการตลาด 5 การใชง้ านอินเทอรเ์ นต็ บรษิ ทั ใชอ้ ินเทอร์เนต็ ในการโฆษณา สนบั สนนุ ลูกคา้ หรอื ทดสอบผลติ ภัณฑ์ ลูกคา้ สามารถ สง่ั ซื้อสินคา้ บนเว็บได้ทุกท่ที กุ เวลา

ความหมาย และประเภทของเทคโนโลยีทางการตลาด 6 การทาขอ้ มลู ทางการตลาด ผู้จัดการตลาดมักเผชิญกับการตัดสินใจเรื่อง ต่างๆ โดยต้องการคาตอบท่ีเกี่ยวข้องกับยอดขายรวม ของสินค้าและบริการการระบุลูกค้าปัจจุบันและลูกค้า ทม่ี ศี กั ยภาพในการซ้ือ

ความหมาย และประเภทของ รูปแบบธรุ กจิ ในตลาดอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ เทคโนโลยีทางการตลาด (e-Marketing Business Model) อนิ เทอรเ์ น็ต (Internet) 1 ออนไลน์แคต็ ตาล็อก หมายถงึ เครือขา่ ยคอมพวิ เตอร์ขนาดใหญ่ ส่วนใหญใ่ ช้ (Online Catalogue) ติดตอ่ สอ่ื สารกนั ผา่ นทางบริการ www. เปรียบเสมือน เครือข่ายใยแมงมมุ จะให้ช่วยเชอื่ มโยงกับแหล่งข้อมูล หมายถงึ รา้ นค้าบนอินเทอรเ์ นต็ ทีแ่ สดง ตา่ งๆ ท่ัวโลกได้อยา่ งรวดเร็ว รายการสินค้าอย่างเดยี ว และสงั่ ซอื้ ทาง E-Mail หรือโทรศัพท์ เพื่อต่อรองและ โอนเงนิ ผา่ นสถาบันการเงิน

ความหมาย และประเภทของ 3 รปู แบบธรุ กิจในตลาดอิเลก็ ทรอนิกส์ เทคโนโลยที างการตลาด (e-Marketing Business Model) 2 4 รา้ นค้าปลีกออนไลน์ การประมลู ออนไลน์ กระท้สู นทนา (E-Tailing) (Auction Online) (Web Board) มลี ักษณะเปน็ รา้ นคา้ บนอนิ เทอร์เนต็ ที่ รา้ นค้าท่ีใชว้ ิธกี ารประมูลสินค้าเพื่อ เป็นเวบ็ ไซตท์ ีใ่ ชเ้ ป็นแหล่งแลกเปล่ยี น จาหนา่ ยสนิ คา้ ใหแ้ ก่ผ้บู ริโภคไดโ้ ดยตรง ซ้ือหรือขาย อาจไมจ่ าเปน็ ต้องมี ความคดิ เห็นต่าง ๆ และใช้เป็นสถานท่ี จะระบรุ าคาสนิ ค้าและค่าขนส่ง เวบ็ ไซต์ของตนเอง เชน่ ebay.com ฝากขาย ซอ้ื สนิ คา้ ได้ เชน่ Pantip.com มรี ะบบตะกรา้ เงนิ รับคาสงั่ ซ้ือ

ความหมาย และประเภทของเทคโนโลยี รูปแบบธุรกิจในตลาดอเิ ลก็ ทรอนิกส์ ทางการตลาด (e-Marketing Business Model) 56 7 ตลาดกลางซือ้ ขายแลกเปล่ียน ผ้ใู ห้บริการจัดซื้อ ผู้ให้บรกิ ารขนส่ง จัดหาสินคา้ หรือบรกิ าร (E-Marketplace) (Logistics Service) (B2B Supply chain) เปน็ เว็บไซต์ท่สี รา้ งข้ึนมาเพ่ือเป็น ผู้ใหบ้ ริการขนสง่ สนิ คา้ จะมีเว็บไซต์ ศนู ย์กลางการแลกเปล่ยี นสินค้า เปน็ เวบ็ ไซต์ที่ให้บรกิ ารจัดซื้อ จัดหา ในการติดตามสินค้าและให้ข้อมลู เพ่ือซ้อื สนิ คา้ เฉพาะเรือ่ ง สนิ คา้ ทั่วประเทศ และประสานงาน เกี่ยวกับคา่ บริการ เชน่ fedex.com ทีเ่ กย่ี วข้องกนั การขนส่งได้

ความหมาย และประเภทของเทคโนโลยีทางการตลาด การใชเ้ ฟซบกุ๊ (Facebook)เปน็ เครื่องมือทางการตลาด ก า ร เ ปิ ด เ พ จ ร้ า น ข า ย ข อ ง บ น เ ฟ ซ บุ๊ ก ก็ เ ป็ น ทางเลือกหน่ึงท่ีน่าสนใจ สาหรับคนที่ต้องการจะทาตลาด ออนไลน์ ในปัจจุบัน หากการทาเพจเติบโตอย่างมั่นคง จะ เป็นช่องทางที่สร้างรายได้เข้าสู่ร้านค้าของตนเองเป็น อย่างดี พยายามหาจุดแข็งของร้านสม่าเสมอ ประกาศลง ในเพจให้ลูกค้า และผู้ติดตามได้รับรู้ว่าร้านของตนเองมี แนวคิด หรือแนวทางท่ีจะสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ท่ีเป็น ประโยชน์อยา่ งไรบา้ ง

การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มาประยุกต์ ใชใ้ นการทาข้อมลู ทางการตลาด การนาคอมพวิ เตอร์มาประยุกต์ใชก้ บั งาน การประมาณยอดขาย การตลาดดา้ นงานเอกสารเป็นจานวนมาก ซึ่งโดยทวั่ ไปจะใชโ้ ปรแกรมสาเรจ็ รปู การคาดการณห์ รอื ประมาณการจานวน หรือมลู คา่ สินค้า Microsoft Excel ท่จี ะขายได้ เช่น คานวณจากผลการสารวจตลาด จานวน ประชากรเปา้ หมายสินค้าของกิจการ เพอ่ื ตดั สินใจวา่ จะ ผลติ สนิ คา้ เทา่ ไรให้ขายได้หมด

การนาเทคโนโลยคี อมพวิ เตอรม์ าประยุกต์ ใชใ้ นการทาข้อมลู ทางการตลาด การคานวณคา่ คอมมชิ ชั่น การคานวณคา่ คอมมิชชั่นใหก้ บั พนกั งานขาย โดยท่ัวไปจะคานวณมาจากยอดขาย และแบง่ เปอร์เซ็นต์ไปตามอตั ราสว่ น ซึง่ ขนึ้ อยกู่ ับกลุ่มของสินคา้ นน้ั วา่ มกี ารให้เปอร์เซ็นต์ เท่าใด แล้วสรุปรวมแตล่ ะเดอื น

การนาเทคโนโลยีคอมพิวเตอรม์ าประยกุ ต์ ใช้ในการทาขอ้ มลู ทางการตลาด รายงานยอดขายสนิ ค้า เป็นการสรุปผลการขายประจาวัน/เดือนปี เช่น ยอดขายประจาเดือน และ ยอดขายท่ีคาดว่าจะขายได้จานวนเท่าใดในเดือนต่อไป เพ่ือประเมินผลหาทางแก้ไขให้มี ประสิทธิภาพท่ีดียิ่งข้ึน จากข้อมูลยอดขายรายเดือนแต่ละธุรกิจ นามาสร้างฐานข้อมูล การขายและรายงานต่าง ๆ

การนาเทคโนโลยีคอมพวิ เตอรม์ าประยกุ ต์ ใช้ในการทาขอ้ มูลทางการตลาด การสรุปยอดขาย เพ่อื ดปู ระสิทธิภาพในการทางานของพนักงานขาย โดยแยกไปตามหมวดหมู่ ต่างๆ เชน่ ยอดขายสมาชกิ ขายสนิ ค้า หรอื แยกช่วงเวลาในการค้นหา เช่น ยอดขาย ประจาเดือนปี เปน็ ต้น เพอื่ ให้ทราบวา่ สินค้าชนดิ ใดเป็นสนิ คา้ ทขี่ ายไดด้ ขี องกจิ การ และรขู้ ้อมลู เพ่ือเปน็ แนวทางในการลงทนุ เพิม่ สินค้าประเภทใด

NOTES สรุปเนอ้ื หา เทคโนโลยีทางการตลาดเป็นการพัฒนาการบริหารการตลาด โดยใช้เครื่องมือ SCIENCE และระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์สนับสนุนกิจกรรมทางการตลาด ให้มีประสิทธิภาพ มากขึ้นทั้งด้านให้ความสะดวกแก่ผู้บริโภค เช่นเทคโนโลยีการชาระเงิน โดยผู้ซื้อไม่ MATH ต้องชาระเงินสดทันที ที่ซ้ือสินค้าหรือบริการ โดยใช้ระบบ Self-scanning ในร้านค้า การชาระเงินผ่านบตั รแทนเงินสด เชน่ บตั รเครดิต เดบติ บตั รเงินสด ควิ อาร์โคด้ BIOLOGY นอกจากจะให้ความสะดวกแก่ผู้ซื้อแล้ว เทคโนโลยีทางการตลาดช่วยสร้าง HISTORY ประสิทธภิ าพการบรหิ ารตลาดของผู้ประกอบการ เช่นเครื่องบนั ทึกการขายหน้าร้าน ท่ี เก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อบริหารร้านค้า รวมไปถึงการตลาด EXTRAS ออนไลน์ เข้ามาชว่ ยสง่ เสริมการตลาดและขยายชอ่ งทางการจัดจาหน่าย