Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แฟ้มสะสมผลงาน นางสาวสลิษา จังหวัดกลาง ม.6%2F12 เลขที่ 26 1 (1)

แฟ้มสะสมผลงาน นางสาวสลิษา จังหวัดกลาง ม.6%2F12 เลขที่ 26 1 (1)

Published by 39209, 2020-10-09 03:08:17

Description: แฟ้มสะสมผลงาน นางสาวสลิษา จังหวัดกลาง ม.6%2F12 เลขที่ 26 1 (1)

Search

Read the Text Version

FACULTY OF MEDICINE Portfolio Salisa Jungvudklang ChaiyaBhumbhakdeechumphomschool

คาํ นํา แฟม สะสมผลงานแฟม นจ้ี ัดทําข้ึน เพ่ือเปนตัวแทนในการนาํ เสนอ เอกสารขอ มูล ประวัตสิ วนตัว ประวตั ิการศกึ ษา ผลงานทางวิชาการ และกิจกรรมในดา นตา งๆ ทแ่ี สดงถงึ ความรู ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนพัฒนาการทางดา นตา งๆของนางสาวสลิษา จงั หวัดกลาง ตลอดระยะเวลา3ป ทไี่ ดศ กึ ษาในโครงการสง เสรมิ พฒั นานักเรียนความ สามารถพิเศษGifted Programและโครงการหองเรียนพิเศษ วทิ ยาศาสตรโ รงเรียนชยั ภมู ภิ กั ดชี มุ พล ขา พเจาหวงั เปนอยา งยง่ิ วาแฟม สะสมผลงานนีจ้ ะทาํ ใหทุกทานท่ี ไดศ กึ ษาเห็นถงึ คณุ คา และความสามารถโดยรวมของขาพเจา ขา พเจา ขอขอบพระคณุ คณุ ครูซ่ึงเปน ผูใหค ําแนะนําในการวบรวม เอกสาร หลักฐาน และขอมลู ตา งๆ ในการจดั ทําแฟม สะสมผลงานฉบบั นีใ้ หเ สรจ็ สมบูรณแ ละขอขอบพระคณุ คณุ พอและคณุ แมทไี่ ดก รุณา ใน ความชวยเหลอื ในการจัดทาํ ดานตางๆ สนบั สนนุ เปนแรงบันดาลใจและ เปนกําลงั ใจในการพัฒนาตนเองของขาพเจา และใหข อ แนะนําเพิ่มเติม หลายประการจนทาํ ใหแ ฟม สะสมผลงานฉบบั นีม้ ีความสมบรู ณมากยงิ่ ข้นึ สลษิ า จงั หวดั กลาง

contents 01 ประวตั ิสว นตวั 02 ประวตั กิ าร ศึกษา 03 ACTIVITIES 07 CERTIFICATES

ขอ้ มูลครอบครวั ประวตั สิ วนตัว ช่ือ-สกุล (บิดา) MY PROFILE อาชีพ ขอมูลสวนตวั เบอรโทรศัพทบิดา ช่ือ-สกุล (มารดา) ช่อื นางสาวสลิษา จงั หวัดกลาง ชือ่ เลน อาชีพ วันเดือนป เบอรโทรศัพทมารดา อายุ อาชีพ อเี มล ท่อี ยู ท่ีอยตู ามทะเบียนบาน เบอรโ ทรศัพท เช้ือชาติ สัญชาติ ศาสนา ความสามารถพิเศษ How to Contact Me

ป ร ะ วั ติ ก า ร ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ ชั้ น ป ร ะ ถ ม ศึ ก ษ า โรงเรียนมารียอุปถัมภ์ชัยภูมิ ผลการเรยี นเฉลยี่ รวมสะสมหกภาคเรียน ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ต น โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผลการเรยี นเฉล่ียรวมสะสมหกภาคเรียน ร ะ ดั บ มั ธ ย ม ศึ ก ษ า ต อ น ป ล า ย โรงเรียนชัยภูมิภักดีชุมพล ผลการเรียนเฉลยี่ รวมสะสมสี่ภาคเรียน

Activities เขารวมคายวิชาการ มหาลัยเทคโนโลยสี รุ นารี เขารว มคา ยศึกษาแหลง เรียนรู ภูมปิ ญ ญาทอ งถนิ่ ของโครงการหอ งเรยี นพเิ ศษ SMTE

Activities จดั กจิ กรรมคา ยตวิ เพอ่ื นอง SMTE จดั กจิ กรรมเปด หมวกเพื่อรบั บรจิ าคเพื่อเดก็ ดว ยโอกาส กิจกรรมกฬี าสีภายในโรงเรยี นชัยภมู ิภักดีชมุ พล

Activities จัดกิจกรรมออกคา ย “SMTE จากพี่สูน อ ง“ เขา รวมคายเปด โจทยฟสกิ สสัประยุทธ ณ โรงเรยี นชยั ภมู ภิ ักดชี มุ พล

Certificates เขารว มคา ยโอลมิ ปกวิชาการคาย 1 ชวี วิทยา ศูนยม หาลยั เทคโนโลยีสุรนารี

Certificates เขารว มการแขงขนั เพชรยอดมงกฎุ รอบเจยี ระไนเพชร

Certificates สอบผา นเกณฑวชิ าชวี วทิ ยา การสอบวัดระดับความสามารถ (Advanced Placement Test) มหาลยั เทคโนโลยสี รุ นารี เขารว มการแขงขนั Mini science and math Olympiad test รอบคดั เลือก

Certificates ผา นการประเมินการนาํ เสนอโครงงานระดบั เหรียญทอง โครงการหอ งเรียนพิเศษ เขารว มการแขงขนั โครงงานคณติ ศาสตร ระดับมัธยมตอนปลาย ชิงถวยพระราชทาน

Certificates รางวัลชมเชยการแขงขนั ชีววทิ ยา จงั หวัดชยั ภมู คิ ร้ังท่ี 19 ไดร ับเกยี รติบตั รคนดศี รเี หลอื งแดง


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook