Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore NamPleeksuksa Education Active Technique

NamPleeksuksa Education Active Technique

Published by t.kruyok004, 2020-08-05 14:26:42

Description: แนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนน้ำปลีกศึกษา
การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
โรงเรียนน้ำปลีกศึกษา ปีการศึกษา 2563

Search

Read the Text Version

NamPleeksuksa Education Active Technique การยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน โรงเรยี นนา้ ปลีกศึกษา ปกี ารศึกษา 2563

การยกระดับผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียน โรงเรยี นนา้ ปลีกศกึ ษา ในการกาหนดแนวคิดในการยกระดับผลสัมฤทธท์ิ างการเรยี น ในครั้งน้ี โรงเรยี นน้าปลกี ศกึ ษาได้ กาหนด Model ในการยกระดบั คุณภาพการศึกษา โดยต้ังเกณฑ์โรงเรียนจะต้องมีผลการทดสอบ Ordinary National Education Test (O-net) เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยกาหนดแนวทางการดาเนินงาน ดังนี้ ระบบการยกระดับผลสัมฤทธิท์ างการเรยี นของโรงเรียนน้าปลีก ศึกษา กาหนดแนวการดาเนนิ งานเป็น 15 ขน้ั ตอน ดงั น้ี การด้าเนินงานระบบการยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์ Qr-code ทางการเรยี นของโรงเรยี นน้าปลีกศกึ ษา 1. จดั ทา/ปรับโครงการยกผลสัมฤทธ์ทิ างการเรยี นให้ ครอบคลมุ ทุกกิจกรรมมีกาหนดชดั เจน คลิกเอกสารอ้างอิง 2. เม่อื ครูวางแผนการสอนตามมาตรฐาน และตวั ชี้วดั แลว้ ให้โรงเรยี นตรวจสอบการวิเคราะหห์ ลักสูตรใหต้ รงตาม ตัวชี้วัด Test-Blueprint คลกิ เอกสารอ้างอิง

การดา้ เนินงานระบบการยกระดบั ผลสมั ฤทธิ์ Qr-code ทางการเรียนของโรงเรยี นนา้ ปลีกศกึ ษา 3. วางแผนการสอนชนั้ ม. 3 และ ม.6 ใหจ้ บ และครบ ทุกกลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ภายในวันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564 ศึกษาขอ้ มูลผลสมั ฤทธO์ิ -Net ท่กี ลุ่มงานวชิ าการ ได้ทาการวิเคราะห์ ปีการศึกษา 59-62 คลิกเอกสารอ้างองิ 4. สืบค้นส่ือ และ แบบทดสอบ เพอ่ื จัดทาบัญชีรายชอ่ื คลังสื่อ และแบบทดสอบ O-Net จาก Google และ Youtube คลิกเอกสารอ้างอิง 5. เข้าพัฒนาความรกู้ ารจัดทาข้อสอบอิงมาตรฐานการ เรยี นรแู้ ละจัดทาข้อสอบองิ มาตรฐานการเรียนรู้ จัด กจิ กรรมการเรยี นปกติและสอนเสรมิ เติมเต็ม ตามแนว ขอ้ สอบของ สทศ. ในหอ้ งเรยี น หรือ กาหนดกจิ กรรม วัน เวลาให้ชดั เจน คลกิ เอกสารอา้ งอิง 6. ครูผ้รู ับผดิ ชอบในโรงเรยี นทุกคนรว่ มกันสรา้ งขอ้ สอบ ตามแนวขอ้ สอบของ สทศ. ข้อสอบองิ มาตรฐานการ เรียนรู้ แลว้ แลกเปลีย่ นขอ้ สอบผา่ นเครือขา่ ยอนิ เทอรเ์ น็ต คลิกเอกสารอา้ งอิง ล้งิ ก์เอกสาร ตวั อย่างข้อสอบ

การด้าเนินงานระบบการยกระดบั ผลสมั ฤทธทิ์ างการ Qr-code เรียนของโรงเรียนนา้ ปลีกศกึ ษา 7. นาแนวขอ้ สอบ O-NET ไปใช้แทรกในการเรยี นการ สอนปกติ และในการสอนเสริมเติมเต็ม ในชน้ั เรยี นให้ นักเรยี นคุ้นเคยและมปี ระสบการณก์ ารทาข้อสอบ (รูปแบบขอ้ สอบ/กระดาษคาตอบ/การระบายคาตอบฯ) คลกิ เอกสารอ้างองิ 8. ผ้บู ริหารกาหนดปฏิทินการนเิ ทศภายในโรงเรียนเพอ่ื ยกระดบั ผลสมั ฤทธท์ิ างการเรียนใหช้ ดั เจน (กาหนดวนั ท่ี กจิ กรรมท่ีต้องทา) คลกิ เอกสารอา้ งองิ 9. ผู้บรหิ ารติดตามการนาขอ้ สอบ O-NET ไปใชใ้ น สถานศึกษา การนาข้อสอบ O-NET ไปใชใ้ นช้นั เรยี น ตดิ ตามผลการทางานของครผู ้รู ับผิดชอบทกุ ระยะอย่าง ใกลช้ ิดเพอ่ื ใหด้ าเนนิ งานบรรลตุ ามแผนงาน หรอื แก้ไข ปญั หาตา่ งๆ ไดท้ นั เวลา คลกิ เอกสารอ้างองิ  10. จัดกิจกรรมสอนเสริมเติมเตม็ ให้ตอ่ เนอื่ งกอ่ นถงึ วนั สอบจริง (O-NET สอบ เดือน 13-14 มนี าคม พ.ศ. 2564 และ 27-28 มนี าคม พ.ศ.2564 คลิกเอกสารอ้างอิง

การด้าเนินงานระบบการยกระดับผลสัมฤทธิ์ Qr-code ทางการเรียนของโรงเรยี นนา้ ปลีกศกึ ษา 11. จัดสอบเสมอื นจรงิ โดยใช้ขอ้ สอบ กระดาษคาตอบ การคมุ สอบ เวลาสอบเสมอื นจรงิ ทกุ ประการ โดยใช้ ขอ้ สอบในคลังข้อสอบ ซ่ึงจดั ทาขน้ึ ตามแนวข้อสอบของ สทศ. บันทึกผลการสอบ ตรวจคาตอบ และวเิ คราะห์ผล การทดสอบเพอื่ ปรับปรุงแกไ้ ขนกั เรยี นก่อนวนั สอบจรงิ คลกิ เอกสารอ้างอิง 12. จัดกิจกรรมเสรมิ แรงทางบวก (จัดอาหารวา่ ง น้าหวาน ขนมชว่ งพักสอบ) สร้างบรรยากาศผอ่ นคลาย ทาสมาธกิ อ่ นเวลาสอบ 13. ประชาสมั พนั ธค์ วามสาคญั ของการสอบ O-NET ทุกสัปดาห์ คลิกเอกสารอ้างอิง 14. ประกาศ/ปา้ ย นับเวลาถอยหลงั Count Down ทุกวนั คลิกเอกสารอา้ งองิ 15. โรงเรียนใหร้ างวัลนกั เรยี นท่มี ีคะแนนสอบสงู /มี ความกา้ วหนา้ สงู โดยกาหนดหนักเรยี นท่ีมผี ลการ ทดสอบสูงกว่า 50% จะไดท้ นุ การศึกษาวิชาละ 300 บาท ในทกุ รายวชิ า คลกิ เอกสารอ้างอิง

ระบบการยกระดับผลสมั ฤทธิ์ทางการเรยี น ของโรงเรยี นน้าปลกี ศึกษา FLOW CHART Nampleeksuksa Education Active Technique : http://gg.gg/Achievement-62


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook