Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

Published by chanimas neuanim, 2020-11-04 07:26:07

Description: น.ส.ฌานิมาศ เนื้อนิ่ม เลขที่ 4 ม.5/3
น.ส.วิรดา หมั่นหา เลขที่ 17 ม.5/3

Search

Read the Text Version

คานา หนังสืออเิ ลก็ ทรอนิกส์ เรื่อง สวนพฤษศาสตร์ใน โรงเรียนเล่มนีจ้ ดั ทาขนึ้ เพอ่ื ประกอบการเรียนวชิ า ว32101 เทคโนโลย2ี ซึ่งเนือ้ หาจะประกอบไปด้วย ข้อมูลเกย่ี วกบั ต้นไม้และดอกไม้ในโรงเรียนวงั เหนือวิทยา ผุ้จดั ทาหวงั เป็ นอย่างยงิ่ ว่าจะเป็ นประโยชน์ต่อ ผู้ทศี่ ึกษาได้เป็ นอย่างดี นางสาวฌานิมาศ เนือ้ นิ่ม นางสาววริ ดา หม่นั หา ผู้จัดทา

หมายถึง ลนั่ ทม หรือ ลีลาวดี เป็นไมด้ อกยนื ตน้ ในวงศต์ ีนเป็ด หรือ วงศไ์ มล้ นั่ ทม มีหลาย ชนิดดว้ ยกนั บางคนมีความเช่ือวา่ ไม่ควร ปลูกตน้ ลน่ั ทมในบา้ นเพราะมีความเชื่อวา่ เป็นอปั มงคล คือไปพอ้ งกบั คาวา่ 'ระทม' ซ่ึง แปลวา่ เศร้าโศก ทุกขใ์ จ นิยมปลูกกนั แพร่หลายอยา่ งมาก ช่ือพ้นื เมืองอ่ืน ๆ ไดแ้ ก่ จาปา, จาปาลาว และจาปาขอม เป็นตน้ ชื่อวทิ ยาศาสตร์: Plumeria สายพนั ธ์ุทเ่ี หนือกว่า: วงศ์ ตีนเป็ ด อาณาจกั ร: Plantae วงศ์: Apocynaceae

หมายถึง พญาสัตบรรณ หรือ สตั บรรณ หรือ ตีนเป็ด เป็นไมย้ นื ตน้ ขนาดใหญ่มีความสูง ประมาณ 12-20 เมตร มีถ่ินด้งั เดิมในเอเชีย ตะวนั ออกเฉียงใต้ และพบไดท้ ุกภาคในประเทศ ไทย และเป็นตน้ ไม้ ประจาจงั หวดั สมุทรสาคร ชื่อวทิ ยาศาสตร์: Alstonia scholaris สายพนั ธุ์ที่เหนือกวา่ : Alstonia อาณาจกั ร: Plantae วงศ:์ Apocynaceae สถานะการอนุรักษ:์ เป็นกงั วลนอ้ ย Encyclopedia of Life ช้นั : สปี ชีส์

หมายถึง ชบา เป็นพชื มีดอกในสกลุ Hibiscus วงศ์ Malvaceae เป็นพืชพ้นื เมืองในเอเชียตะวนั ออก ชาวโอรังอซั ลีในรัฐเปรัก มาเลเซีย ใชเ้ ปลือกรากแช่ ในน้า ขา้ มคืนและดื่มขณะทอ้ งวา่ งเพอื่ รักษาฝี ชื่อวทิ ยาศาสตร์: Hibiscus rosa- sinensis สายพนั ธ์ุทเี่ หนือกว่า: สกลุ ชบา วงศ์: Malvaceae อาณาจักร: Plantae ช้ัน: สปี ชีส์ สปี ชีส์: H. rosa-sinensis

หมายถึง กลว้ ยไม้ หรือ เอ้ือง เป็นพชื ดอกที่มี ความหลากหลายมากท่ีสุดกลุ่มหน่ึง โดยมี ประมาณ 899 สกุล และมีประมาณ 27,000 ชนิดที่มีการยอมรับ คิดเป็น 6–11% ของพืชมี เมลด็ มีการคน้ พบราว ๆ 800 ชนิดทุก ๆ ปี มี สกลุ ใหญ่ ๆ คือ Bulbophyllum, Epidendrum, Dendrobium และ En:Pleurothallis สายพนั ธุ์ ของกลว้ ยไมท้ ่ีข้ึนและเติบโตในป่ า ชื่อวทิ ยาศาสตร์: Orchidaceae อาณาจกั ร: Plantae ตระกลู : อนั ดบั หน่อไมฝ้ ร่ัง สายพนั ธ์ุทเี่ หนือกว่า: อนั ดบั หน่อไมฝ้ รั่ง วงศ์: Orchidaceae; Juss ช้ัน: วงศ์ชื่อพนื้ เมอื ง:พดุ ช่ือวทิ ยาศาสตร์:Gardenia ช่ือวงศ์:RUBIACEAE ไมพ้ มุ่ สูง 2 เมตร ทรงพมุ่ รูปไข่ กวา้ ง 1 เมตร ลาตน้ เหนือ ดินต้งั ตรงไดเ้ อง ผวิ ลาตน้ แตกเป็นเส้น เห็นปลอ้ งไม่ชดั เจน สี น้าตาล ไม่มีน้ายาง ใบเดียว เรียงสลบั รูปรี กวา้ ง 2 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร ใบดา้ นบนสีเขียว ใบดา้ นลา่ งสีเขียวอ่อน ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ ดอกช่อแยก แขนง ออกที่ปลายยอด กลีบดอกแยกกนั รูปกลว้ ยไม้ สีขาว ไม่ มีกล่ิน กา้ นช่อดอกยาว 2เซนติเมตร กลีบเล้ียงติดกนั จานวน 5 กลีบ สีเขียว เกสรตวั เมีย 5 อนั รังไขใ่ ตว้ งกลีบ ราก รสเฝ่ือน บารุงร่างกาย ระงบั อาการปวด แกป้ วดฟัน ขบั พยาธิ ลาตน้ รสเฝ่ือน ค้นั เอาน้าดื่มใชข้ บั พยาธิ เน้ือไม้ รสเฝื่อน เป็นยาเยน็ ใชล้ ดไข้ ใบ รสเฝื่อน โขลกแลว้ ค้นั เอาแต่น้าทาแก้ โรคผวิ หนงั

ตน้ ชา ฮกเก้ ียน ชื่อวทิ ยาศาสตร์ : Carmonretusa(Vahl) Masam. ช่ือวงศ์: Boraginceae ชื่อพนื้ เมืองอน่ื ๆ: ชาดดั ใบมนั ข่อยจีน ชาญวน ถน่ิ กาเนดิ : มีถิ่นด้งั เดิมอยใู่ นประเทศจีนและแอฟริกาเหนือ การกระจายพนั ธ์ุ: ในประเทศไทย ในประเทศอื่น ๆ เวลาออกดอก: หมนุ เวียนตลอดปี เตม็ ท่ีเดือนสิงหาคม- ตุลาคม เวลาตดิ ผล:สิงหาคม-ตุลาคม การขยายพนั ธ์ุ:โดยการเพาะเมลด็ และการปักชากิ่ง การใช้ประโยชน์:สรรพคุณทางยา ราก บารุงสตรีหลงั คลอด แกน้ ้าเหลืองเสีย ถอนพิษ ใบ: ใชข้ บั เหง่ือ แกท้ อ้ งเสีย แกไ้ อ และบารุงธาตุ

ยคู าลิปตสั ชื่อวทิ ยาศาสตร์ Eucalgptus citriodora Hook. ช่ือวงศ์ MYRTAEAE. ชื่อสามญั Eucalgptus spp. ชื่อพนื้ เมอื งอนื่ ๆ ยคู าลิปตสั ถ่นิ กาเนิด ออสเตรเลีย นิเวศวทิ ยา เจริญเติบโตไนสภาพดินบุก ทนสภาพ แหง้ แลง้ เวลาออกดอก ตลอดปี การขยายพนั ธ์ุ ปลูกดว้ ยตน้ กลา้ ตอนกิ่ง ใชเ้ มลด็ การใช้ประโยชน์ นามาทาเป็นน้ามนั ยคู าลิปตสั ใช้ ทาบริเวณที่แมลงกดั ต่อย

เฟ่ื องฟ้ า ชื่อวทิ ยาศาสตร์ ช่ือ ชื่อพนื้ เมืองอนื่ ๆ ถนิ่ กาเนดิ เวลาออกดอก การใช้ประโยชน์ ลกั ษณะวสิ ัยชื่อวทิ ยาศาสตร์: Calotropis gigantea (Linn.) R.Br.ex Ait. ช่ือวงศ์ Apocynaceae วงศ์ย่อย Asclepiadoideae ลกั ษณะทางพฤษศาสตร์: สูง 1.5–3 เมตร ทุกส่วนมียางขาวเหมือนน้านม ตามก่ิงมีขน ใบ เป็นใบเดี่ยวออกตรงกนั ขา้ ม รูปรีแกมขอบขนาน ปลายแหลมโคน เวา้ กวา้ ง 6–8 เซนติเมตร ยาว 10–14 เซนติเมตร เน้ือใบหนา ใตใ้ บ มีขนนุ่ม กา้ นส้ัน ดอกสีขาวหรือสีม่วง ออกเป็นช่อตามซอกใบ หรือปลายกิ่ง กลีบเล้ียง 5 กลีบ โคนเชื่อมติดกนั มีรยางคเ์ ป็นคลา้ ย มงกฎุ 5 สนั เมื่อแก่แตกไดเ้ มลด็ แบนสีน้าตาลจานวนมาก มีขนสี ขาวเป็นกระจุกอยทู่ ี่ปลายดา้ นหน่ึงอยตู่ รงกลาง ส่วนน้ีเองที่ นามาใชร้ ้อยมาลยั ผลรักเป็นฝักรูปรีปลายแหลม การขยายพนั ธ์ุ:ปกติแลว้ ตน้ รักมกั ข้ึนอยตู่ ามที่รกร้าง ไม่ค่อยมีการ เพาะปลกู กนั แต่สาหรับอุตสาหกรรมในครัวเรือนอาจจะตอ้ งปลกู ไวใ้ ช้ โดยการเพาะเมลด็ หรือการปักชา ระยะเวลาเติบโตจนออก ดอกประมาณ 8 เดือน ใส่ป๋ ุย 16-16-16 เดือนละ 1 คร้ัง สรรพคุณ: -ดอก รักษาอาการไอ หอบหืด และหวดั ช่วยใหเ้ จริญอาหาร -เปลือกและราก ใชร้ ักษาโรคบิด ขบั เหง่ือ ขบั เสมหะ ขบั น้าเหลือง เสีย และทาใหอ้ าเจียน

นางสาวฌานิมาศ เนือ้ น่ิม เลขที่4 ช้นั มธั ยมศึกษาปี ท่ี 5/3 ช้ันม.5/3 เสนอ คุณครู รชั นก วงคเ์ ขียว โรงเรียนวงั เหนือวิทยา นางสาววริ ดา หมน่ั หา สานักงานเขตพ้ ืนท่ี เลขท1ี่ 7 ม.5/3 การศึกษามธั ยมศึกษา ลาปาง เขต 35


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook