Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล.pdf w3

รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล.pdf w3

Published by katlion2563, 2020-06-05 04:32:30

Description: รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล.pdf w3

Search

Read the Text Version

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการจดั การเรยี นการสอนทางไกล ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของ โรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรน่า (COVID-19) คุณครเู กษรา อรรคฮาด โรงเรยี นอนุบาลศรวี ิไล สานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาบงึ กาฬ สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน

บันทกึ ขอ้ ความ สว่ นราชการ โรงเรียนอนบุ าลศรวี ิไล อำเภอศรีวไิ ล จังหวดั บึงกาฬ ที่ ...................... วันท่ี ๘ มถิ นุ ายน ๒๕๖๓ เร่อื ง รายงานการจดั การเรียนการสอนโดยการเรยี นทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาด ของโรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวนั ท่ี ๑ - ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียน ผู้อำนวยการโรงเรยี นอนบุ าลศรีวิไล ตามทข่ี ้าพเจา้ นางสาวเกษรา อรรคฮาด ตำแหน่ง อัตราจ้าง ได้รบั มอบหมายหนา้ ที่ให้เป็นครู ประจำชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑/๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีความประสงค์ ขอรายงานจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของนักเรียน ระดับชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑/๖ ประจำสัปดาห์ที่ ๓ ระหว่างวันท่ี ๑ - ๕ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี รายละเอียดดงั เอกสารแนบทา้ ยดังนี้ ๑. ตารางเรียนของนกั เรยี น ๒. แบบสำรวจความพร้อมในการจดั การศึกษาทางไกล ๓. แบบบนั ทึกการเขา้ เรยี น ๔. แบบบนั ทกึ การรับส่งแฟ้มใบงาน ๕. แบบบนั ทกึ ปญั หาการจดั การศกึ ษาทางไกล จึงเรยี นมาเพื่อโปรดทราบ ลงชอ่ื ................................................ (นางสาวเกษรา อรรคฮาด) ตำแหน่ง ครอู ตั ราจ้าง ความคิดเหน็ ของผู้อำนวยการโรงเรียน ............................................................................................................................. ....................................................... .................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ.................................................................. (นางสมลกั ษณ์ สวุ รรณวงศ์) หัวหนา้ วชิ าการโรงเรียนอนุบาลศรวี ิไล ความคดิ เห็นของผอู้ านวยการโรงเรียน ............................................................................................................................. ....................................................... .................................................................................................................................................................................... ลงชอ่ื ............................................. ( นายบญุ ทวี สาลี ) ผ้อู ำนวยการโรงเรียนอนุบาลศรวี ิไล

คำนำ ตามท่ี ได้เกดิ สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ซ่ึงทำใหโ้ รงเรียน ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการตามภารกิจ ดังกล่าว จึงจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้มีติดผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับนักเรียน และผูป้ กครอง เอกสาร “รายงานการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเช้ือไวรัสโคโรน่า (COVID-19)” ฉบบั นี้ จัดทำข้นึ เพอื่ รายงานผลการปฏิบตั งิ านการจัดการเรยี นการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประกอบด้วย ตารางเรยี น รายช่ือนักเรียน บนั ทึกเวลาเรยี น วิธกี ารรับชมการจัดการเรียนการสอน ปญั หาและขอ้ เสนอแนะ ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมดำเนินงานในการ จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) หวังเป็น อย่างยิ่งวา่ รายงานฉบับนี้จะเปน็ ประโยชน์ในการนำไปเป็นฐานข้อมลู สารสนเทศในการพัฒนาคณุ ภาพการจัดการ เรยี นการสอนทางไกลต่อไป ลงชอ่ื ............................................... (นางสาวเกษรา อรรคฮาด) ตำแหนง่ ครอู ัตราจา้ ง

สารบญั หนา้ เรอ่ื ง ก บันทกึ ข้อความ ข คำนำ ค สารบญั ง สปั ดาห์ที่ ๒ ๑ ๑. ตารางเรียนของนักเรียน ๒ ๒. แบบสำรวจความพร้อมในการจัดการศกึ ษาทางไกล ๓ ๓. แบบบนั ทึกการเข้าเรียน ๔ ๔. แบบบนั ทึกการดม่ื นม ๕ ๕. แบบบันทึกการรับสง่ แฟ้มใบงาน ๖ ๖. งบประมาณสนบั สนนุ จากทางโรงเรยี น ๗ ๗. แบบบันทกึ ปญั หาการจัดการศึกษาทางไกล

สปั ดาห์ที่ ๓ วนั ที่ ๑ - ๕ เดือน มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ตารางเรียน

๒. แบบสำรวจความพรอ้ มในการจดั การศึกษาทางไกลในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) โรงเรยี นบา้ นอนุบาลศรวี ิไล สังกัดสำนกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึ กาฬ ระดับชั้นประถมศกึ ษาปีที่ ๑/๖ ครปู ระจำชัน้ : นางสาวเกษรา อรรคฮาด เลขท่ี ช่ือ – สกุล On Air On site Online ไมส่ ามารถเขา้ ชม ได้ ๑ เดก็ ชาย ข้นั เทพ จนั ประทดั ๒ เดก็ ชายภพธร สิงห์รัมย์ / ๓ เด็กชายวษิ ณุสรรค์ มลุ ิตา ๔ เดก็ ชาย วฒุ ิชยั พลเสนา / ๕ เด็กชายพุฒิพฒั น์ สีโนนคา ๖ เดก็ ชาย ภควตั สายสอน / ๗ เด็กชาย ณฐพงษ์ หลกั ทอง ๘ เด็กชาย ภคั ธีมา ดวงมาลยั / ๙ เด็กชาย รัชชานนท์ อุ่นวิเศษ ๑๐ เด็กหญิงกญั ญาพชั ร ลาสงยาง / ๑๑ เด็กหญิง พชิ ญา วงษส์ ีดา ๑๒ เดก็ หญิงชุติกาญจน์ โสดาทมุ / ๑๓ เด็กหญิง นฐั ินี สาราญใจ ๑๔ เด็กหญิงสุกญั ญา สองเมือง / ๑๕ เดก็ หญิงณฐั ทิตา สมสวย / / / / / / / / จากตารางขา้ งตน้ เป็นขอ้ มลู ของนกั เรียนช้นั ประถมศึกษาปี ที่ ๑/๖ มีนกั เรียนเขา้ ชมการจดั การเรียนการสอน ทางไกล ผา่ นทางระบบ ออนแอร์ จานวน ๘ คน ระบบออน์ไลน์ จานวน ๖ คน ระบบออนไซตจ์ านวน ๒ คน และมีนกั เรียน ไมส่ ามารถเขา้ รับชมการจดั การเรียนการสอนไดจ้ านวน ๐ คน

เลข ช่ือ -สกุล ๓. แบบบันทึกการเขา้ เรยี นสำหรบั ครปู ระจำชน้ั ๕ รวม ท่ี / ๑ เด็กชาย ข้ันเทพ จนั ประทัด การเขา้ เรียน / ๕ ๒ เด็กชายภพธร สงิ หร์ มั ย์ ๑๒๓๔ / ๓ เด็กชายวษิ ณุสรรค์ มลุ ิตา //// / ๕ ๔ เดก็ ชาย วฒุ ิชยั พลเสนา //// / ๕ ๕ เด็กชายพุฒิพัฒน์ สโี นนคำ //// / ๕ ๖ เดก็ ชาย ภควัต สายสอน //// / ๕ ๗ เดก็ ชาย ณฐพงษ์ หลักทอง //// / ๕ ๘ เดก็ ชาย ภัคธีมา ดวงมาลัย //// / ๕ ๙ เด็กชาย รัชชานนท์ อุ่นวิเศษ //// / ๕ ๑๐ เดก็ ชายพีรพัฒน์ เชื้อเมืองแสน //// / ๕ ๑๑ เด็กหญิงกัญญาพัชร ลาสงยาง //// / ๕ ๑๒ เด็กหญิง พิชญา วงษส์ ีดา //// / ๕ ๑๓ เด็กหญงิ ชตุ กิ าญจน์ โสดาทมุ //// / ๕ ๑๔ เด็กหญิง นัฐนิ ี สำราญใจ //// / ๕ ๑๕ เด็กหญิงสุกัญญา สองเมือง //// / ๕ ๑๖ เดก็ หญิงณัฐทิตา สมสวย //// ๕ //// ๕ ////

๔. บนั ทึกการด่มื นม ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี ๑/๖ (ห้องพิเศษ) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ โรงเรยี นอนบุ าลศรีวิไล สำนักงานเขตพื้นท่ีการศกึ ษา ประถมศกึ ษาบงึ กาฬ ประจำเดอื น............................พฤษภาคม.......................................................... เลข ช่ือ -สกุล การด่มื นม รวม ที่ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ ๑ เดก็ ชาย ขน้ั เทพ จันประทัด / / / / /๕ ๒ เดก็ ชายภพธร สงิ หร์ ัมย์ / / / / /๕ ๓ เดก็ ชายวิษณสุ รรค์ มลุ ติ า / / / / /๕ ๔ เดก็ ชาย วฒุ ชิ ยั พลเสนา / / / / /๕ ๕ เด็กชายพฒุ ิพัฒน์ สีโนนคำ / / / / /๕ ๖ เด็กชาย ภควัต สายสอน / / / / /๕ ๗ เดก็ ชาย ณฐพงษ์ หลักทอง / / / / /๕ ๘ เด็กชาย ภัคธีมา ดวงมาลยั / / / / /๕ ๙ เด็กชาย รัชชานนท์ อ่นุ วิเศษ / / / / /๕ ๑๐ เด็กชายพีรพัฒน์ เชือ้ เมืองแสน / / / / / ๕ ๑๑ เดก็ หญงิ กัญญาพชั ร ลาสงยาง / / / / / ๕ ๑๒ เดก็ หญิง พิชญา วงษส์ ีดา / / / / /๕ ๑๓ เด็กหญงิ ชุตกิ าญจน์ โสดาทุม / / / / /๕ ๑๔ เด็กหญิง นฐั ินี สำราญใจ / / / / /๕ ๑๕ เดก็ หญิงสกุ ญั ญา สองเมือง / / / / /๕ ๑๖ เด็กหญงิ ณัฐทิตา สมสวย / / / / /๕

๕. แบบบนั ทกึ เวลารบั - สง่ แบบฝกึ หดั

๖ . งบประมาณสนับสนนุ จากทางโรงเรียน ๑. เงินคา่ พาหนะ ๓๐๐ บาท ๒. กระดาษใบงาน กระดาษA4 ๕ รีม

๗ . ปัญหาและขอ้ เสนอแนะ ปญั หา และขอ้ เสนอแนะ ๔.๑ ปัญหา จาการดำเนินงานการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรน่า (COVID-๑๙) ระหว่างวันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มปี ัญหาดงั ตอ่ ไปน้ี ๑) นักเรียนบางคนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา ซึ่งอาศัยอยู่กับตายายจึงไม่สามารถเข้าเรียนได้ เนื่องจากตายายไมค่ ล่องแคล่วด้านเทคโนโลยี ๒) นักเรยี นไมอ่ ยากเรยี นกับทีวี เพราะครูท่สี อนข้ามเน้ือหาอยา่ งรวดเรว็ ๓) เสยี งนักเรียนตัวอยา่ งใน DLTV นน้ั ดังเกนิ ไปทำใหเ้ สยี งสมาธิในการเรียน ๔) นกั เรียนท่ีดูในเว็บไม่สามารถเรียนไดเ้ น่ืองจากระบบลม่ ๕) แอพพลิเคช่นั ไมส่ ามารถเข้าเรียนได้ ๔.๒ ขอ้ เสนอแนะ จาการดำเนินงานการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรนา่ (COVID-๑๙) ระหวา่ งวันท่ี ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีปญั หาดังตอ่ ไปน้ี ๑) ไม่ควรเรียนเพราะครทู ีส่ อนไปเร็วและไมม่ มีการตอบโต้ อาจทำให้นักเรียนเบอ่ื งา่ ย ๒) ควรให้นกั เรียนทำแบบฝึกหัดอยา่ งเดียว ๓) หากไมเ่ ขา้ ใจหรือสงสยั ควรปรึกษาครูประจำช้นั ๔) ผูป้ กครองต้องดแู ลนกั เรียนในช่วงเรยี นออนไลน์

ภาคผนวก

ภาพถา่ ยประกอบการปฏิบตั งิ านการเยย่ี มบ้านนกั เรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๑/๖ เพือ่ การจดั การเรียนการสอนทางไกลใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา่ (COVID-19) ระหวา่ งวนั ท่ี ๑๘ - ๒๕ พฤษภาคม๒๕๖๓

ภาพถ่ายประกอบการจดั การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา่ (COVID-19) ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๑/๖ ระหวา่ งวนั ที่ ๑๘ - ๒๕ พฤษภาคม๒๕๖๓

ภาพถา่ ยประกอบการรับ - ส่ง แบบฝึกหดั ของนกั เรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๑/๖ เพ่อื การจดั การเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา่ (COVID-19 ระหวา่ งวนั ท่ี ๑๘ - ๒๕ พฤษภาคม๒๕๖๓

ภาพถา่ ย แบบฝึกหดั ของนกั เรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ ๑/๖ เพ่อื การจดั การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19 ระหวา่ งวนั ที่ ๑๘ - ๒๕ พฤษภาคม๒๕๖๓