Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล.pdf w2

รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล.pdf w2

Published by katlion2563, 2020-05-29 04:55:16

Description: รายงานผลการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกล.pdf w2

Search

Read the Text Version

รายงานผลการปฏบิ ตั งิ านการจดั การเรยี นการสอนทางไกล ในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของ โรคตดิ เช้อื ไวรสั โคโรน่า (COVID-19) คุณครเู กษรา อรรคฮาด โรงเรยี นอนุบาลศรวี ิไล สานกั งานเขตพ้นื ทก่ี ารศกึ ษาประถมศกึ ษาบงึ กาฬ สานกั งานคณะกรรมการการศกึ ษาขน้ั พ้นื ฐาน

บนั ทึกข้อความ สว่ นราชการ โรงเรียนอนบุ าลศรีวิไล อำเภอศรีวไิ ล จงั หวัดบึงกาฬ ท่ี ...................... วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรือ่ ง รายงานการจัดการเรียนการสอนโดยการเรียนทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การระบาด ของโรคติดเชื้อไวรสั โคโรน่า ๒๐๑๙ ระหว่างวนั ท่ี ๑๘ - ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรียน ผอู้ ำนวยการโรงเรยี นอนุบาลศรีวไิ ล ตามทข่ี า้ พเจ้า นางสาวเกษรา อรรคฮาด ตำแหน่ง อัตราจ้าง ไดร้ บั มอบหมายหน้าท่ีให้เป็นครู ประจำชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๑/ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ มีความประสงค์ ขอรายงานจัดการเรียนการสอน ทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ของนักเรียน ระดบั ช้ันประถมศึกษาปีท่ี ๑/๖ ประจำสัปดาห์ท่ี ๑ ระหวา่ งวันที่ ๑๘ - ๒๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยมี รายละเอยี ดดงั เอกสารแนบท้ายดังนี้ ๑. ตารางเรยี นของนักเรยี น ๒. แบบสำรวจความพร้อมในการจดั การศึกษาทางไกล ๓. แบบบันทกึ การเข้าเรียน ๔. แบบบันทกึ การรับส่งแฟ้มใบงาน ๕. แบบบนั ทกึ ปัญหาการจดั การศึกษาทางไกล จงึ เรยี นมาเพ่ือโปรดทราบ ลงช่อื ................................................ (นางสาวเกษรา อรรคฮาด) ตำแหนง่ ครอู ัตราจ้าง ความคิดเหน็ ของผู้อำนวยการโรงเรยี น ............................................................................................................................................................ ........................ ........................................................................................................... ......................................................................... ลงชอ่ื .................................................................. (นางสมลกั ษณ์ สวุ รรณวงศ์) หวั หน้าวิชาการโรงเรยี นอนบุ าลศรีวไิ ล ความคดิ เห็นของผอู้ านวยการโรงเรียน ...................................................................................... .............................................................................................. .................................................................................................................................................................................... ลงชื่อ............................................. ( นายบุญทวี สาลี ) ผูอ้ ำนวยการโรงเรียนอนบุ าลศรีวิไล

คำนำ ตามท่ี ไดเ้ กดิ สถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรสั โคโรนา่ (COVID-19) ซ่งึ ทำให้โรงเรียน ไม่สามารถดำเนินการจัดการเรียนการสอนได้ตามปกตินั้น เพื่อให้เกิดความพร้อมในการดำเนินการตามภารกิจ ดังกล่าว จึงจัดให้มีการจัดการเรียนการสอนทางไกล ระหว่างวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563 และเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ จึงให้มีติดผลการจัดการเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) เพื่อกำกับ ติดตาม ดูแล ช่วยเหลือ สนับสนุน และแก้ปัญหาร่วมกับนักเรียน และผูป้ กครอง เอกสาร “รายงานการปฏิบัติงานการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ติดเช้ือไวรสั โคโรนา่ (COVID-19)” ฉบบั นี้ จัดทำข้นึ เพอื่ รายงานผลการปฏิบัติงานการจดั การเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพรร่ ะบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ประกอบด้วย ตารางเรียน รายชื่อนักเรียน บนั ทึกเวลาเรียน วิธกี ารรับชมการจัดการเรียนการสอน ปญั หาและข้อเสนอแนะ ข้าพเจ้าขอขอบคุณคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่มีส่วนร่วมดำเนินงานในการ จัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) หวังเป็น อย่างยิ่งวา่ รายงานฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ในการนำไปเป็นฐานข้อมูลสารสนเทศในการพัฒนาคุณภาพการจัดการ เรยี นการสอนทางไกลต่อไป ลงชื่อ............................................... (นางสาวเกษรา อรรคฮาด) ตำแหนง่ ครูอัตราจา้ ง

สารบัญ หนา้ เร่ือง ก บนั ทึกข้อความ ข คำนำ สารบญั ๑ สปั ดาหท์ ี่ ๒ ๒ ๑. ตารางเรียนของนักเรยี น ๓ ๒. แบบสำรวจความพร้อมในการจดั การศึกษาทางไกล ๔ ๓. แบบบนั ทึกการเขา้ เรียน ๕ ๔. แบบบันทกึ การด่ืมนม ๖ ๕. แบบบันทกึ การรบั สง่ แฟ้มใบงาน ๗ ๖. งบประมาณสนับสนนุ จากทางโรงเรยี น ๗. แบบบนั ทกึ ปัญหาการจัดการศกึ ษาทางไกล

สปั ดาห์ที่ ๒ วนั ท่ี ๒๕ - ๒๙ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๑. ตารางเรียน

๒. แบบสำรวจความพรอ้ มในการจดั การศึกษาทางไกลในสถานการณก์ ารแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ( COVID-19) โรงเรยี นบา้ นอนุบาลศรวี ิไล สังกัดสำนกั งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบงึ กาฬ ระดับช้ันประถมศกึ ษาปีที่ ๑/๖ ครปู ระจำชั้น : นางสาวเกษรา อรรคฮาด เลขท่ี ช่ือ – สกุล On Air On site Online ไมส่ ามารถเขา้ ชม ได้ ๑ เดก็ ชาย ข้นั เทพ จนั ประทดั ๒ เดก็ ชายภพธร สิงหร์ ัมย์ / ๓ เด็กชายวษิ ณุสรรค์ มลุ ิตา ๔ เดก็ ชาย วฒุ ิชยั พลเสนา / ๕ เด็กชายพุฒิพฒั น์ สีโนนคา ๖ เดก็ ชาย ภควตั สายสอน / ๗ เด็กชาย ณฐพงษ์ หลกั ทอง ๘ เด็กชาย ภคั ธีมา ดวงมาลยั / ๙ เด็กชาย รัชชานนท์ อุ่นวิเศษ ๑๐ เด็กหญิงกญั ญาพชั ร ลาสงยาง / ๑๑ เด็กหญิง พชิ ญา วงษส์ ีดา ๑๒ เดก็ หญิงชุติกาญจน์ โสดาทมุ / ๑๓ เด็กหญิง นฐั ินี สาราญใจ ๑๔ เด็กหญิงสุกญั ญา สองเมือง / ๑๕ เดก็ หญิงณฐั ทิตา สมสวย / / / / / / / / จากตารางขา้ งตน้ เป็นขอ้ มลู ของนกั เรียนช้นั ประถมศึกษาปี ที่ ๑/๖ มีนกั เรียนเขา้ ชมการจดั การเรียนการสอน ทางไกล ผา่ นทางระบบ ออนแอร์ จานวน ๘ คน ระบบออน์ไลน์ จานวน ๖ คน ระบบออนไซตจ์ านวน ๒ คน และมีนกั เรียน ไมส่ ามารถเขา้ รับชมการจดั การเรียนการสอนไดจ้ านวน ๐ คน

เลข ช่ือ -สกุล ๓. แบบบันทกึ การเข้าเรยี นสำหรบั ครูประจำช้นั ๒๙ รวม ท่ี / ๑ เด็กชาย ขน้ั เทพ จันประทัด การเข้าเรยี น / ๕ ๒ เดก็ ชายภพธร สงิ หร์ ัมย์ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ / ๓ เด็กชายวษิ ณสุ รรค์ มุลติ า //// / ๕ ๔ เด็กชาย วฒุ ชิ ยั พลเสนา //// / ๕ ๕ เด็กชายพุฒิพัฒน์ สโี นนคำ //// / ๕ ๖ เดก็ ชาย ภควตั สายสอน //// / ๕ ๗ เดก็ ชาย ณฐพงษ์ หลกั ทอง //// / ๕ ๘ เดก็ ชาย ภคั ธีมา ดวงมาลยั //// / ๕ ๙ เดก็ ชาย รัชชานนท์ อนุ่ วิเศษ //// / ๕ ๑๐ เดก็ ชายพีรพฒั น์ เชื้อเมืองแสน //// / ๕ ๑๑ เดก็ หญิงกัญญาพชั ร ลาสงยาง //// / ๕ ๑๒ เด็กหญิง พชิ ญา วงษ์สดี า //// / ๕ ๑๓ เด็กหญิงชตุ กิ าญจน์ โสดาทมุ //// / ๕ ๑๔ เด็กหญิง นฐั ินี สำราญใจ //// / ๕ ๑๕ เด็กหญิงสุกญั ญา สองเมือง //// / ๕ ๑๖ เดก็ หญิงณัฐทิตา สมสวย //// ๕ //// ๕ ////

๔. บนั ทึกการดม่ื นม ชน้ั ประถมศึกษาปที ่ี ๑/๖ (หอ้ งพเิ ศษ) ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๓ โรงเรียนอนบุ าลศรวี ิไล สำนักงานเขตพนื้ ทก่ี ารศกึ ษา ประถมศกึ ษาบงึ กาฬ ประจำเดือน............................พฤษภาคม.......................................................... เลข ชอ่ื -สกุล การด่ืมนม รวม ที่ ๒๕ ๒๖ ๒๗ ๒๘ ๒๙ ๑ เด็กชาย ขน้ั เทพ จนั ประทัด / / / / /๕ ๒ เดก็ ชายภพธร สิงหร์ ัมย์ / / / / /๕ ๓ เดก็ ชายวิษณสุ รรค์ มลุ ิตา / / / / /๕ ๔ เด็กชาย วฒุ ิชยั พลเสนา / / / / /๕ ๕ เด็กชายพุฒิพัฒน์ สีโนนคำ / / / / /๕ ๖ เด็กชาย ภควัต สายสอน / / / / /๕ ๗ เด็กชาย ณฐพงษ์ หลักทอง / / / / /๕ ๘ เด็กชาย ภัคธมี า ดวงมาลัย / / / / /๕ ๙ เด็กชาย รชั ชานนท์ อนุ่ วเิ ศษ / / / / /๕ ๑๐ เด็กชายพีรพฒั น์ เชอ้ื เมืองแสน / / / / / ๕ ๑๑ เดก็ หญงิ กัญญาพชั ร ลาสงยาง / / / / / ๕ ๑๒ เดก็ หญงิ พิชญา วงษ์สีดา / / / / /๕ ๑๓ เดก็ หญิงชตุ กิ าญจน์ โสดาทุม / / / / /๕ ๑๔ เดก็ หญงิ นัฐนิ ี สำราญใจ / / / / /๕ ๑๕ เดก็ หญิงสุกัญญา สองเมือง / / / / /๕ ๑๖ เดก็ หญิงณฐั ทิตา สมสวย / / / / /๕

๕. แบบบนั ทกึ เวลารบั - สง่ แบบฝกึ หดั

๖ . งบประมาณสนับสนนุ จากทางโรงเรียน ๑. เงินคา่ พาหนะ ๓๐๐ บาท ๒. กระดาษใบงาน กระดาษA4 ๕ รีม

๗ . ปัญหาและขอ้ เสนอแนะ ปญั หา และขอ้ เสนอแนะ ๔.๑ ปัญหา จาการดำเนินงานการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคตดิ เชื้อไวรสั โคโรน่า (COVID-๑๙) ระหวา่ งวันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีปญั หาดังตอ่ ไปน้ี ๑) นักเรียนบางคนไม่ได้อยู่กับบิดามารดา ซึ่งอาศัยอยู่กับตายายจึงไม่สามารถเข้าเรียนได้ เนื่องจากตายายไมค่ ล่องแคล่วด้านเทคโนโลยี ๒) นักเรยี นไมอ่ ยากเรยี นกับทีวี เพราะครูท่สี อนข้ามเน้ือหาอยา่ งรวดเรว็ ๓) เสยี งนักเรียนตัวอยา่ งใน DLTV นน้ั ดังเกนิ ไปทำใหเ้ สยี งสมาธิในการเรยี น ๔) นกั เรียนท่ีดูในเว็บไม่สามารถเรียนไดเ้ น่ืองจากระบบลม่ ๕) แอพพลิเคช่นั ไมส่ ามารถเข้าเรยี นได้ ๔.๒ ขอ้ เสนอแนะ จาการดำเนินงานการการจัดการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โรคตดิ เชอ้ื ไวรัสโคโรน่า (COVID-๑๙) ระหวา่ งวันที่ ๑๘-๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ มีปญั หาดงั ตอ่ ไปน้ี ๑) ไม่ควรเรียนเพราะครทู ีส่ อนไปเร็วและไมม่ มีการตอบโต้ อาจทำให้นกั เรียนเบอ่ื งา่ ย ๒) ควรให้นกั เรียนทำแบบฝึกหัดอยา่ งเดียว ๓) หากไมเ่ ขา้ ใจหรือสงสยั ควรปรึกษาครูประจำช้นั ๔) ผูป้ กครองต้องดแู ลนกั เรียนในช่วงเรยี นออนไลน์

ภาคผนวก

ภาพถา่ ยประกอบการปฏิบตั งิ านการเยย่ี มบ้านนกั เรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๑/๖ เพือ่ การจดั การเรียนการสอนทางไกลใน สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา่ (COVID-19) ระหวา่ งวนั ท่ี ๑๘ - ๒๕ พฤษภาคม๒๕๖๓

ภาพถ่ายประกอบการจดั การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรนา่ (COVID-19) ชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๑/๖ ระหวา่ งวนั ที่ ๑๘ - ๒๕ พฤษภาคม๒๕๖๓

ภาพถา่ ยประกอบการรับ - ส่ง แบบฝึกหดั ของนกั เรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปีท่ี ๑/๖ เพ่อื การจดั การเรียนการสอนทางไกล ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิ เชือ้ ไวรัสโคโรนา่ (COVID-19 ระหวา่ งวนั ท่ี ๑๘ - ๒๕ พฤษภาคม๒๕๖๓

ภาพถา่ ย แบบฝึกหดั ของนกั เรียนชนั้ ประถมศกึ ษาปีที่ ๑/๖ เพ่อื การจดั การเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์การ แพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ ไวรัสโคโรน่า (COVID-19 ระหวา่ งวนั ที่ ๑๘ - ๒๕ พฤษภาคม๒๕๖๓