Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หนูน้อยหมวกเเดง.pdf

หนูน้อยหมวกเเดง.pdf

Published by pampampiyapha, 2022-07-22 07:59:56

Description: หนูน้อยหมวกเเดง.pdf

Search

Read the Text Version

นิทานอีสป หนูนอ้ ยหมวกแดง

กาลครัง้ หนง่ึ ณ หมบู่ ้านท่ีแสนอบอนุ่ มีเดก็ หญิงหน้าตานา่ รักนงั่ เลน่ ดู คณุ แมท่ ําอาหารอยใู่ นครัว เพื่อนบ้านทกุ คนตา่ งพากนั เรียกเธอวา่ \"หนนู ้อย หมวกแดง\" ตามสีของหมวกที่เธอใสเ่ ป็นประจํา และวนั นีเ้ธอก็ได้รับคําสง่ั จาก คณุ แม่ ให้นําอาหารและขนมไปเย่ียมคณุ ยายซง่ึ อาศยั อยใู่ นหมบู่ ้านข้าง ๆ \"เอาตะกร้านีไ้ ปสง่ ให้ถึงมือคณุ ยายนะจ๊ะ แล้วก็รีบไปรีบกลบั อยา่ ไป เท่ียวเลน่ เถลไถลที่ไหนไกล อยา่ พดู คยุ กบั คนแปลกหน้าด้วยละ่ เข้าใจไหม ?\" คณุ แมค่ นสวยกําชบั ด้วยความเป็นหว่ ง ลกู สาวตวั น้อยก็ตอบรับและ สญั ญา แล้วออกจากบ้านไปอยา่ งร่าเริง

ระหวา่ งทางไปบ้านคณุ ยาย บงั เอิญมีหมาป่ าเจ้าเลห่ ์เดินมาพบกบั หนู น้อยหมวกแดง จงึ เข้าไปทกั ทายหวงั จบั เดก็ หญิงทําเป็นอาหารมือ้ เย็น \"สวสั ดี จ้ะสาวน้อย มาทําอะไรในป่ าตรงนีค้ นเดียวเหรอจ๊ะ ?\" \"หนกู ําลงั ไปเยี่ยมคณุ ยายที่หมบู่ ้านใกล้ ๆ นีเ้องคะ่ \" หนนู ้อยหมวก แดงตอบอยา่ งเป็นมิตร แตก่ ลบั ทําให้เจ้าหมาป่ าคิดอบุ ายหลอกลอ่ หวงั จบั คณุ ยายของเธอมาเป็นเหย่ือด้วยอีกคน \"แตว่ า่ สาวน้อย.. เอาตะกร้าเลก็ ๆ ไปแคน่ ี ้คณุ ยายเสยี ใจแยเ่ ลย ฉนั วา่ เราไปเก็บดอกไม้สวย ๆ มาเป็นของขวญั เพมิ่ กนั เถอะ\" หมาป่ าชกั ชวนให้หนู น้อยหมวกแดงออกนอกเส้นทาง มนั จะได้รีบตรงไปจบั คณุ ยายกินก่อน แล้ว ดกั รอหนนู ้อยหมวกแดงท่ีบ้านนนั้ เลย

โชคไมด่ ีท่ีหนนู ้อยหมวกแดงหลงเช่ือคําชวน แล้วหนั ไปเก็บดอกไม้ และ เดนิ เลน่ อยา่ งเพลดิ เพลนิ จนลมื ทงั้ เวลา ทงั้ คําตกั เตือนของคณุ แมไ่ ปหมดสนิ ้ กระทง่ั เจ้าหมาป่ าเดินทางไปถงึ หมบู่ ้านข้าง ๆ แล้วจบั ตวั คณุ ยายซอ่ นเอาไว้ใน ตู้ ก่อนนําเสือ้ ผ้ามาใส่ เพ่อื ปลอมตวั เป็นคณุ ยายนอนป่ วยอยบู่ นเตียง รอให้ หนนู ้อยหมวกแดงมาถึงแล้วจบั กินทงั้ ยายทงั้ หลานพร้อมกนั ทีเดียว เมื่อหนนู ้อยหมวกแดงรู้ตวั วา่ ทําผิดคําสงั่ คณุ แม่ ก็รีบวง่ิ ไปหาคณุ ยายที่ บ้านทนั ที แตก่ ลบั พบวา่ คณุ ยายของเธอนนั้ มีทา่ ทางและหน้าตาแปลก ประหลาดไปจากเดมิ

\"คณุ ยายคะ ทําไมคณุ ยายต้องนอนคลมุ โปงด้วยละ่ คะ ?\" หนนู ้อย ถามด้วยความสงสยั \"ยายเป็นไข้ไมส่ บาย ยายเลยหนาวจ้ะหลาน\" หมาป่ าดดั เสียงตอบ\"คณุ ยายคะ ทําไมเสยี งของคณุ ยายแปลกจงั เลยคะ ?\" หนนู ้อย ถามอีกครัง้ \"ยายเจบ็ คอ ไอหนกั มาก เสยี งเลยเพีย้ นไปหนอ่ ยจ้ะหลาน\" หมา ป่ าตอบพร้อมแกล้งทําเป็นไอคอ่ กแคก่ ทําให้หนนู ้อยหมวกแดงสงั เกตเหน็ เขีย้ วแหลมในปาก \"คณุ ยายคะ ทําไมคณุ ยายถงึ มีเขีย้ วยาวขนาดนนั้ ละ่ คะ ?\" หนนู ้อยหมวกแดงถาม แล้วคอ่ ย ๆ เดนิ ถอยออกมา เพราะเริ่มรู้สกึ ไม่ ปลอดภยั \"ก็เพราะยายมีเขีย้ วไว้จบั หลานกินไงละ่ เจ้าหนนู ้อย !!\" คราวนีห้ มาป่ าไมแ่ สร้ง ทําตวั ใจดีอีกตอ่ ไป พร้อมกระโจนมาตะครุบตวั หนนู ้อยหมวกแดงอยา่ งเกรีย้ ว กราด แตโ่ ชคดีที่เสียงกรี๊ดของหนนู ้อยดงั ไปถึงนายพรานหนมุ่ สองคนที่ผา่ นมา พอดี

ปัง ปัง ปัง !!! เสียงปืนดงั ขนึ ้ สามนดั พร้อมกบั ร่างของหมาป่ าดิน้ รนอยา่ ง เจ็บปวด นายพรานหนมุ่ บกุ เข้ามาชว่ ยชีวติ หนนู ้อยหมวกแดง และพาคณุ ยาย ออกจากต้เู สือ้ ผ้าได้อยา่ งปลอดภยั หนนู ้อยหมวกแดงสารภาพความผิด และ ขอโทษคณุ ยายท่ีตวั เองเถลไถลจนได้รับอนั ตรายกนั ทงั้ คู่ \"ยายไมโ่ กรธอะไรหรอกจ้ะ แคห่ นไู มเ่ ป็นอะไรก็พอแล้ว แตต่ ้องสญั ญากบั ยาย ก่อนนะวา่ จะไมเ่ ชื่อฟังคนแปลกหน้า ไมเ่ ลน่ ซนจนลืมเวลาแบบคราวนีอ้ ีก\" หนู น้อยหมวกแดงพยกั หน้ารับคํา พอคณุ ยายเหน็ ดงั นนั้ ก็ยิม้ รับ แล้วเลีย้ งอาหาร มือ้ อร่อยให้นายพรานแทนคําขอบคณุ ก่อนทงั้ สองจะพาหนนู ้อยหมวกแดง กลบั สอู่ ้อมกอดของคณุ แมท่ ี่บ้านโดยสวสั ดภิ าพ..

นิทานเรื่องนีส้ อนให้รู้วา่ : เดก็ ๆ ควรมีวนิ ยั ในตนเอง และเช่ือฟังคําสงั่ สอน รวมถงึ คําแนะนําของ คณุ พอ่ คณุ แม่ ถ้าได้รับอนญุ าตให้ออกไปข้างนอกแล้ว ก็ไมค่ วรเถลไถลไปไหน ไกลจนมืดค่ํา และควรกลบั บ้านให้ตรงเวลาที่กําหนด ที่สําคญั ต้องพยายาม หลีกเลี่ยง ไมพ่ ดู คยุ หรือรับของจากคนแปลกหน้าโดยเดด็ ขาด เพราะพวกเขา อาจเป็นคนไมด่ ีที่หวงั ขโมยทรัพย์สนิ เงินทอง หรือทําร้ายร่างกายแล้วเป็น อนั ตรายตอ่ ชีวติ เหมือนกบั หมาป่ าจอมเจ้าเลห่ ์ ที่คดิ วางแผนกินหนนู ้อย หมวกแดงเป็นอาหาร แตถ่ ้าเผลอทําตวั ผิดไป ก็ต้องรู้จกั ขอโทษขอโพย เอา ความผิดพลาดมาเป็นบทเรียน แล้วอยา่ กลบั ไปทําผิดซาํ ้ สองอีกนะคะ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook