Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รวมเด็กสังคม65

รวมเด็กสังคม65

Published by kriangsak_489, 2022-07-19 07:07:29

Description: หนังสือรวมรายชื่อสมาชิกและอาจารย์สังคมศึกษา ปี2565

Keywords: สาขาสังคม,มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง,นักศึกษา2565

Search

Read the Text Version

นายเกรียงศักดิ์ จีนะ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100303

อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ชนม์ธนัช สุวรรณ

ทุกปั ญหามักมีทางออก เสมอ จงสู้ด้วยใจและ ศรัทธา นางสาว นิจจารีย์ รินเสน ชื่อเล่น ออย สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100314

ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้ น มา เพื่อให้เรารู้จักคำว่าการ ต่อสู้ในชีวิต นาย อนุชา วงศ์ชัยเจริญ ชื่อเล่น นุ สาขาส้งคมศึกษา รหัส65181100328

มนุษย์เราเติบโตด้วย การ เรียนรู้ ไม่ใช่อายุ นางสาว ทัศนีย์ แตงคง ชื่อเล่น เอิน สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100311

เรียนอาจเหนื่อย เเต่.. คน ส่งเราเรียนเหนื่อยกว่า นางสาว นีรภา ฟองสุจันทร์ ชื่อเล่นไอซ์ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100315

งานไม่ทำ จำแต่คำคม นายอชิตพล มั่นเจริญ ชื่อเล่น:บูม คณะมนุษย์ ศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขา สังคมศึกษา รหัส ประจำตัว 65181100326

ไม่มีความสำเร็จใดได้มา โดยที่ไม่มีความพยายาม และความอดทน นางสาวทิพย์อาภรณ์ พุ่มโพธิ์ ชื่อเล่น แพรว สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100312

วิธีที่ดีที่สุดในการทำนาย อนาคตก็คือ การสร้างมัน ขึ้ นมาเอง นางสาว สิริกัญญา มังกะละ ชื่อเล่น เจน สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100323

ทำวันนี้ ให้ดีที่สุด นางสาว สุทธิพร ทัศนสัมพันธ์ ชื่อเล่นสุ รหัส65181100324

ไปให้สุดแล้ว หยุดที่คำว่าสำเร็จ นางสาวจิราลักษณ์ มีเบญจรงค์ ชื่อเล่น หน่อย รหัส 65181100305

\"อย่าอ้อนขอ ให้ไขว่ขว้ามา แล้วเราจะได้ในสิ่งที่ ต้องการ\" นายภัทธนันต์ ผลเทิ้ม ชื่อ เล่น : ฟุก สาขา สังคมศึกษา(คบ.) รหัส : 65181100319

ชีวิตคนเราสั้น จงทำในสิ่งที่ ชอบและรับผิดชอบในสิ่งที่ ทำ เพราะอดีตกับปั จจุบัน ห่างกันแค่วินาทีเดียว นายณัฐวุฒิ พิงคสัน ชื่อเล่น ด้า สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100329

เหนื่อยก็พักผ่อน พักแล้วก็ ทำต่อก่อนที่จะสายไป นาย อธิยุต วิเวกวนารมณ์ ชื่อเล่น ชิดา สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100327

ความสุขจะเกิดขึ้นทันที แค่ เราปล่อยวางอดีต แล้วหยุด กังวนถึงอนาคต นางสาวพรนภา สายคำ ชื่อ เล่น กิ๊ฟ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100317

เราไม่ได้เติบโตขึ้ นหากทุก สิ่งที่เจอนั้นเป็ นเรื่องง่าย แต่จะเติบโตขึ้ นเมื่ อเรา เผชิญหน้ากับความท้าทาย น.ส.สุริยา ศรีบุญดีสกุล ชื่อ เล่น ลาร์ รหัส 65181100325

ถนนแต่ละสายมีจุดหมาย ไม่เหมือนกัน นางสาวโยษิตา ชื่นสิน ชื่อ เล่น : ตังค์ สาขา สังคมศึกษา (คบ.) รหัส : 65181100320

อดีตคือบทเรียน อนาคตคือ บททดสอบ นางสาวดวงใจ ชนะมงคล กุล(ดาว) สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100310

ความพยายามอยู่ไหน ความสำเร็จอยู่นั้น นางสาวพรณิชฌา ควรคง ตระกูล ชื่อเล่น จีจี้ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100316

อย่าพึ่งท้อแท้ในสิ่งที่ยังไม่ ได้พยายาม นางสาวกรพินธ์ มูลรัตน์ ชื่อ เล่นกิ๊ฟ รหัส65181100301

ถ้ามัวแต่เดินตามรอยเท้า ของผู้อื่น แล้วเรามีรอยเท้า เป็ นของเราไหม นางสาวจุฑารัตน์ ทิพย์ธารา กุล รหัส65181100306 คณะครุศาสตร์และ สังคมศาสตร์ สาขา สังคมศึกษา

เส้นชัย ไม่ได้วิ่งเข้ามาหาเรา เราต่างหากต้องวิ่งเข้าหามัน นายสมชาย แซ่ย่าง ชื่อเล่น ชาย รหัสนักศึกษา 65181100322 สาขา สังคมศึกษา

ถ้าไม่มีการก้าวขาข้างใดข้าง หนึ่งออกไป ก็จะไม่มีขาอีก ข้างที่จะก้าวต่อไปในอนาคต นางสาว ณัชชา คำลือ ชื่อเล่น วิว สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100307

ท้อไม่ได้ พ่อแม่รออยู่ นางสาวณัฐณิชา วงษ์วริศกุล ชัย ชื่อเล่น มายมี่ รหัส 65181100309

อ่อนโยน แต่อย่าอ่อนแอ นางสาว กานต์สินี เก่งกุญชร [กานต์] รหัส 65181100302

พยายามทำวันข้างหน้าให้ดี ที่สุด นางสาว ณัฐชยาประพฤติ ชอบ ชื่อเล่น นิก รหัส 65181100308

เมื่อไม่มีสิ่งที่ชอบ ก็ต้อง ชอบในสิ่งที่มี นาย จิรายุทธ์ สินดี ชื่อเล่น เอิ๊ก สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100304

ไม่สูงต้องเขย่ง ไม่เก่งต้อง ขยัน นาย นนทกร กองเเก้ว ชื่อ เล่น เต้ย สาขา สังคมศึกษา รหัส65181100313

บางสิ่งเราก็ไม่ควรจำ...ถ้า มันทำให้ใจเจ็บ แต่บางสิ่ง เราก็ควรจะเก็บ..ถ้ามันเป็ น ความเจ็บที่น่าจำ นายวาริชาต เรือนปั ญญา ชื่อเล่นเมฆ สาขา สังคมศึกษา รหัส 65181100321

ความพยามครั้งที่ 100 ดีกว่า คิดท้อถอยก่อนที่จะทำ นายเกรียงศักดิ์ จีนะ ชื่อเล่นต้าร์ สาขาสังคมศึกษา รหัส 65181100303


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook