Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore คำเป็น คำตาย

คำเป็น คำตาย

Published by Guset User, 2023-02-19 18:47:26

Description: คู่มือการใช้ Class point

Search

Read the Text Version

คำเป็ น คำตาย จัดทำโดย ชุจิรา คำพรหมก คำนำ หนังสืออิล็กทรอนิกส์ เรื่อง คำเป็ น คำตาย กลุ่มสาระการ เรียนรู้ภาษาไทย จัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคำเป็ น คำตายซึ่งได้แก่เรื่อง ความหมายของคำเป็ นคำตาย ลักษณะการจำ ข้อควรรู้และแบบฝึ กหัด ผู้จัดทำจึงเห็นความสำคัญและจัดทำหนังสือิเล็กทรอนิ กส์ (E-book) เล่มนี้ มาเพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ที่สนใจที่จะศึกษาได้มี ความรู้และทำความเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้นคณะผู้จัดทำหวังเป็ น อย่างยิ่งว่าหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book)เล่มนี้จะเป็ นประโยชน์ แก่ผู้เรียน และผู้ที่สนใจจะศึกษาไม่มากก็น้อย หากมีขัอผิดพลาด ประการใดผู้จัดทำก็ขออภัยมา ณ ที่นี้ด้วย ผู้จัดทำ ชุจิรา คำพรหมส า ร บัญ ข เรื่อง หน้ า คำนำ ก สารบัญ ข 1 คำเป็ น 3 คำตาย 5 วิธีพิจารณา 7 กลวิธีการจำ คำเป็ น,คำตาย 10 13 แบบฝึ กหัด 16 เฉลยแบบฝึ กหัด 17 อ้างอิง ประวัติผู้เขียน

๑ คำเป็ น

2 คำเป็ น ได้แก่ คำที่มีลักษณะ ดังต่อไปนี้ คำที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงยาวในแม่ ก กา เช่น มา ดู ปู เวลา ปี ฯลฯ คำที่พยัญชนะประสมกับสระ –ำ ใ - ไ - เ – า เช่น จำ น้ำ ใช่ เผ่า เสา ไป ฯลฯ คำที่มีตัวสะกดอยู่ในแม่ กง กน กม เกย เกอว เช่น จริง กิน กรรม สาว ฉุย ฯลฯ

3 คำตาย

4 1. คำที่พยัญชนะประสมกับสระเสียงสั้นในแม่ ก กา เช่น กะทิ เพราะ ดุ แคะ ฯลฯ 2. คำที่มีตัวสะกดในแม่ กก กบ กด เช่น บทบาท ลาภ เมฆ เลข ธูป ฯลฯ

5 วิธีพิจารณา

6 1) ให้สังเกตที่ตัวสะกดเป็ นหลัก ถ้าคำที่ ต้องการพิจารณามีตัวสะกดให้ดูที่ตัวสะกด ไม่ต้องคำนึงถึงสระเสียงสั้นยาว ดูว่าคำนั้ น มีตัวสะกดหรือไม่ ถ้ามีให้ขีดเส้นใต้ตัว สะกด 2) ดูว่าตัวสะกดนั้นเป็ น กบด หรือไม่ ( แม่ กก กบ กด ) ถ้าใช่ คำนั้นจะเป็ น คำตาย ถ้าไม่ใช่ กบด คำนั้นจะเป็ นคำเป็ น 3) ในกรณี ที่ไม่มีตัวสะกด ให้ดูว่าคำนั้น ประสมด้วยสระเสียงสั้นหรือเสียงยาว ถ้า อายุสั้น ( เสียงสั้น ) ต้องตาย ถ้าอายุยาว ( เสียงยาว ) จึงเป็ น

7 กลวิธีการจำ คำเป็ น คำตาย

8 คำตาย - พวกที่เป็ น กบด ต้องตายก่อน (สะกดด้วยแม่ กก กบ กด) - อายุสั้นต้องตายตาม (ประสมด้วยสระเสียงสั้น) คำเป็ น - สะกดด้วยแม่ กง กน กม เกย เกอว - อายุยาวเป็ น (ประสมด้วยสระเสียงยาว)

9 ส รุ ป ให้จำในส่วนของคำตายให้ได้เพราะ จำง่าย คือ กบด ต้องตายก่อน และอายุ สั้นต้องตายตาม กล่าวคือ สะกดด้วยแม่ กก กบ กด (กรณี มีตัวสะกด) และประสม ด้วยสระเสียงสั้น (กรณี ไม่มีตัวสะกด) เป็ นคำตาย นอกเหนือจากนี้เป็ นคำเป็ น ทั้งหมด ดังนั้นสรุปได้ว่า คำที่ประสมด้วยสระ –ำ ใ - ไ - เ – า เป็ นคำเป็ น เพราะนับว่ามี ตัวสะกด ในมาตรา แม่กม แม่เกย และ แม่เกอ ตามลำดับ

10

11 คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านคำต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าคำใดเป็ น คำเป็ น คำใดเป็ นคำตาย แล้วนำมาเติมในกรอบด้านล่างให้ถูก ต้อง กฎ พิมพ์ เหรียญ คลาย ภาษา อูฐ บุญ แดด โต๊ ะ สุริยะ อิฐ พันธุ์ เลข ผ้าห่ม ทรายขาว เวท โลภ ขวาน ลาภ ดวงดาว คำเป็ น คำตาย

12 คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกชื่อภาพที่เห็นแล้ว วิเคราะห์ ว่าเป็ น คำเป็ น หรือ คำตาย ว่าว เป็ นคำ เป็ น เตียง เป็ นคำ …..……… …………. เป็ นคำ …..……… …………. เป็ นคำ …..……… …………. เป็ นคำ …..……… …………. เป็ นคำ …..……… …………. เป็ นคำ …..……… …………. เป็ นคำ …..……… …………. เป็ นคำ …..……… …………. เป็ นคำ …..……… …………. เป็ นคำ …..……… …………. เป็ นคำ …..………

13 เฉลย

14 คำชี้แจง : ให้นักเรียนอ่านคำต่อไปนี้แล้วพิจารณาว่าคำใดเป็ น คำเป็ น คำใดเป็ นคำตาย แล้วนำมาเติมในกรอบด้านล่างให้ถูก ต้อง กฎ พิมพ์ เหรียญ คลาย ภาษา อูฐ บุญ แดด โต๊ ะ สุริยะ อิฐ พันธุ์ เลข ผ้าห่ม ทรายขาว เวท โลภ ขวาน ลาภ ดวงดาว คำเป็ น คำตาย พิมพ์ กฎ เหรียญ อูฐ คลาย แดด ภาษา โต๊ ะ บุญ สุริยะ พันธุ์ อิฐ ผ้าห่ม เลข ทรายขาว เวท ขวาน โลภ ดวงดาว ลาภ

15 คำชี้แจง : ให้นักเรียนบอกชื่อภาพที่เห็นแล้ว วิเคราะห์ ว่าเป็ น คำเป็ น หรือ คำตาย ว่าว เป็ นคำ เป็ น เตียง เป็ นคำ เป็ น ช้าง เป็ นคำ เป็ น หอย เป็ นคำ เป็ น กิ๊บ เป็ นคำ ตาย โต๊ ะ เป็ นคำ ตาย กบ เป็ นคำ ตาย ครก เป็ นคำ ตาย พริก เป็ นคำ ตาย เป็ ด เป็ นคำ ตาย ส้ม เป็ นคำ เป็ น ลิง เป็ นคำ เป็ น

16 อ้างอิง อรุณรัชช์ แสงพงษ์.//(๒๕๕๕).//คำเป็น คำตาย. สืบค้นเมื่อ 4 กุมภาพันธ์ 2566,/จาก/https:// www.gotoknow.org/posts/482031

ป ร ะ วัติ ผู้ เ ขี ย น 17 นางสาวชุจิรา คำพรหม รหัส 64040101209 คณะครุศาสตร์ สาขาวิชาภาษาไทย เกิ ดวันที่ 15 กันยายน พ.ศ.2545 ชื่อเล่น ปุ้ย อายุ : 20 ปี สีที่ชอบ : สีชมพู อาหารที่ชอบ : ก๋ วยเตี๋ยว ภูมิลำเนา : จังหวัดนครพนม F Chujira Khamprom IG ppcjr._ LINE pumpui_1509

คำเป็น - คำตาย


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook