Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รวม pdf

รวม pdf

Published by nfe.nonpasang, 2022-02-24 09:43:12

Description: รวม pdf

Search

Read the Text Version

วารสารประชาสัมพนั ธ์เพ่อื นเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อำเภอผาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 27 มกราคม 2563 วัตถปุ ระสงค์ : เพือ่ เผยแพรป่ ระชาสัมพันธก์ ารจดั กจิ กรรม โครงการศนู ยฝ์ ึกอาชีพชมุ ชน หลักสูตรชน้ั เรยี นวชิ าชีพ 31 ชม. ขึ้นไป วชิ าการทำเตาถ่าน วันที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 กศน.ตำบลโนนป่าซาง ภายใต้สังกัด กศน.อำเภอผาขาว จัดกิจกรรมโครงการศูนย์อาชีพชุมชน หลกั สูตรชน้ั เรียน วิชาชพี 31 ชม. ข้ึนไป วิชา การทำเตาถา่ น (เตาซง่ิ ) จำนวน 40 ชว่ั โมง ระหวา่ งวนั ที่ 27 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ กศน.ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 20 คน โดยมี นายทวีวฒั น์เหลาสพุ ะ ครู รกั ษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว พร้อมคณะ เปน็ ผูน้ ิเทศตรวจเยี่ยม และให้กำลังใจ แก่ผเู้ ขา้ รว่ มกิจกรรมในครั้งนี้ กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จังหวดั เลย

วารสารประชาสมั พันธเ์ พอ่ื นเรยี นรู้ กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว วิชาการทำเตาถ่าน กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนักงาน กศน.จงั หวดั เลย

วารสารประชาสัมพันธ์เพอื่ นเรยี นรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศูนยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วันท่ี 13 กุมภาพันธ์ 2563 วัตถปุ ระสงค์ : เพอื่ เผยแพรป่ ระชาสมั พันธก์ ารจัดกจิ กรรม โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน หลกั สูตรพฒั นาอาชพี กลุ่มสนใจไมเ่ กนิ 30 ชม. วิชาการทำซชู ิ วันที่ 13 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กศน.ตำบลโนนป่าซาง ภายใต้สังกัด กศน.อำเภอผาขาว จดั กจิ กรรมโครงการศูนย์อาชีพชมุ ชน หลักสูตรการพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม.) วิชาการทำซูชิ จำนวน 16 ชัว่ โมง ณ ศาลากลางบา้ นห้วยยางคำ หมู่ 11 ตำบลโนนปา่ ซาง อำเภอผาขาว จงั หวดั เลย กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จงั หวดั เลย

วารสารประชาสมั พนั ธ์เพื่อนเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน หลกั สูตรพฒั นาอาชพี กลุ่มสนใจไมเ่ กิน 30 ชม. วชิ าการทำซชู ิ กศน.ตำบลโนนป่าซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จงั หวัดเลย

วารสารประชาสัมพันธ์เพื่อนเรยี นรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศนู ย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วนั ท่ี 12 กุมภาพนั ธ์ 2563 วตั ถุประสงค์ : เพอ่ื เผยแพรป่ ระชาสัมพันธ์การจดั กจิ กรรม โครงการศนู ย์ฝึกอาชีพชมุ ชน หลักสตู รพัฒนาอาชพี กลุ่มสนใจไมเ่ กนิ 30 ชม. วชิ าการทำพวงกญุ แจจากผา้ ฝา้ ย วันที่ 12 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 กศน.ตำบลโนนป่าซาง ภายใต้สังกัด กศน.อำเภอผาขาว จัดกิจกรรมโครงการศูนย์อาชีพ ชุมชน หลักสูตรพฒั นาอาชีพ กลมุ่ สนใจไมเ่ กิน 30 ชม. หลักสูตร วชิ า การทำพวงกุญแจจากผ้าฝ้าย จำนวน 16 ช่ัวโมง ณ บา้ นป่าซาง ม.10 อำเภอผาขาว จงั หวดั เลย โดยมี นายทวีวฒั น์ เหลาสพุ ะ ครู รกั ษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว พร้อมคณะ เป็นผู้นิเทศ ตรวจเยย่ี ม และใหก้ ำลังใจแกผ่ ูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมในครงั้ น้ี กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนักงาน กศน.จงั หวดั เลย

วารสารประชาสัมพันธ์เพื่อนเรยี นรู้ กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอผาขาว โครงการศนู ย์ฝกึ อาชีพชมุ ชน หลักสตู รพฒั นาอาชีพ กลุ่มสนใจไม่เกนิ 30 ชม. วิชาการทำพวงกุญแจจากผ้าฝา้ ย กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนักงาน กศน.จงั หวัดเลย

วารสารประชาสัมพนั ธเ์ พ่ือนเรยี นรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วนั ท่ี 5 กมุ ภาพันธ์ 2563 วตั ถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่ประชาสมั พันธ์การจดั กจิ กรรม การแขง่ ขนั กฬี า “กศน.อีสาน เกมส”์ ครั้งที่ 5 วนั ที่ 4 - 5 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายทวีวฒั น์ เหลา่ สุพะ ครู รกั ษาการตำแหน่งผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว พร้อมบคุ ลากร ในสังกัด เขา้ รว่ มการแข่งขัน และพธิ ีเปดิ กีฬา “กศน.อสี าน เกมส์” คร้งั ท่ี 5 เพื่อสร้างความรกั ความสามัคคี มนี ้ำใจนกั กีฬา ร้แู พ้ รชู้ นะ รู้อภัย มสี ุขอนามัยทีด่ ี ณ สนามกฬี ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วทิ ยาเขตอุดรธานี อำเภอเมอื ง จังหวดั อดุ รธานี โดยมนี ายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปดิ พธิ ีในครัง้ นี้ กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จงั หวดั เลย

วารสารประชาสัมพนั ธเ์ พ่ือนเรยี นรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศูนยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วนั ท่ี 5 กมุ ภาพันธ์ 2563 วตั ถุประสงค์ : เพ่ือเผยแพร่ประชาสมั พันธ์การจดั กจิ กรรม การแขง่ ขนั กฬี า “กศน.อีสาน เกมส”์ ครั้งที่ 5 วนั ที่ 4 - 5 กมุ ภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายทวีวัฒน์ เหลา่ สุพะ ครู รกั ษาการตำแหน่งผอู้ ำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว พร้อมบคุ ลากร ในสังกัด เขา้ รว่ มการแข่งขัน และพธิ ีเปดิ กีฬา “กศน.อสี าน เกมส์” คร้งั ท่ี 5 เพื่อสร้างความรกั ความสามัคคี มนี ้ำใจนกั กีฬา ร้แู พ้ รชู้ นะ รู้อภัย มสี ุขอนามัยทีด่ ี ณ สนามกฬี ามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วทิ ยาเขตอุดรธานี อำเภอเมอื ง จังหวดั อดุ รธานี โดยมนี ายประเสริฐ บุญเรือง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปดิ พิธใี นครัง้ นี้ กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จงั หวดั เลย

วารสารประชาสัมพนั ธเ์ พอ่ื นเรยี นรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วนั ที่ 12 กมุ ภาพนั ธ์ 2563 วตั ถุประสงค์ : เพ่อื เผยแพรป่ ระชาสัมพันธ์การจดั กจิ กรรม โครงการจิตอาสา “เราทำความดี เพ่อื ชาติ ศาสน์ กษตั ริย์” เฉลมิ พระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระวชริ เกลา้ เจา้ อย่หู วั รัชกาลท่ี 10 วนั ท่ี 12 เดอื น กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. 2563 นายทววี ฒั น์ เหลาสุพะ ครู รักษาการในตำแหนง่ ผ้อู ำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว พร้อมบุคลากรในสงั กัด เข้าร่วมโครงการจิตอาสา \"เราทำความดี เพ่ือชาติ ศาสน์ กษัตรยิ \"์ เฉลมิ พระเกียรติ และถวายเปน็ พระราช กศุ ลแด่พระบาทสมเดจ็ พระวชริ เกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ประจำเดือนกมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. 2563 ณ สระเกบ็ นำ้ ประปา บ้าน พรสวรรค์ หม่ทู ี่ 8 ตำบลโนนปอแดง อำเภอผาขาว จังหวดั เลย โดยมี วา่ ที่ร้อยตรเี อกพงษ์ เรอื งเพชร ปลัดอำเภอหวั หนา้ กลุ่มงาน บรหิ ารปกครอง เปน็ ประธานเปิดโครงการในคร้ังนี้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จงั หวัดเลย

วารสารประชาสมั พันธ์เพอ่ื นเรยี นรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศูนย์การศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วันท่ี 24 กมุ ภาพันธ์ 2563 วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพรป่ ระชาสมั พันธก์ ารจัดกจิ กรรม จิตอาสาพฒั นา เนือ่ งในวนั ท่ีระลึกพระบามสมเดจ็ พระพทุ ธเลิศหลา้ นภาลยั วนั ท่ี 24 เดอื น กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 บุคลากร กศน.อำเภอผาขาว รว่ มกิจกรรม จติ อาสาพัฒนา เน่อื งในวนั ที่ระลึก พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย พร้อมทำความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์ ลอกวัชพืชและตัดกิ่งไม้บริเวณสระน้ำ ณ แหล่งน้ำสาธารณะ บ้านแสนสขุ หมทู่ ี่ 3 ตำบลผาขาว อำเภอผาขาว จงั หวัดเลย โดยมี นายเกรียงไกร หินนั ทช์ ยั ตำแหน่ง ปลัดอำเภอหวั หน้าฝ่ายทะเบียนและบตั ร และหวั หนา้ สำนักงานอำเภอผาขาว เปน็ ประธานพิธีเปิดในครัง้ นี้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จังหวัดเลย

วารสารประชาสมั พนั ธเ์ พื่อนเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง ศนู ยก์ ารศกึ ษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วันท่ี 2 กุมภาพนั ธ์ 2563 วัตถปุ ระสงค์ : เพื่อเผยแพร่ประชาสมั พันธก์ ารจัดกจิ กรรม กิจกรรมติวเขม้ เตมิ เตม็ ความรู้ (N-NET) ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศึกษา 2562 วนั ที่ 2 กุมภาพนั ธ์ 2563 กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง จดั กจิ กรรมติวเขม้ เติมเตม็ ความรู้ (n-net) ประจำภาคเรยี นที่ 2 ปีการศกึ ษา 2562 ณ กศน.ตำบลโนนป่าซาง มีจำนวนผเู้ ข้าร่วมกจิ กรรม จำนวน 32 คน โดยไดร้ ับความอนุเคราะห์ วิทยากรจาก โรงเรียนเทศบาลนาด้วง นางธัญพร หาแก้ว ครชู ำนาญการพเิ ศษ F กศน.ตำบลโนนป่าซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จงั หวดั เลย

วารสารประชาสัมพันธ์เพื่อนเรยี นรู้ กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศยั อำเภอผาขาว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วันท่ี 10 มีนาคม 2563 วัตถุประสงค์ : เพ่อื เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดกจิ กรรม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการใหค้ ึวามรู้ในการปอ้ งกันโรคตดิ ตอ่ ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2563 นายทวีวัฒน์ เหลาสุพะ ครู รกั ษาการในตำแหนง่ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว พรอ้ มบุคลากรใน สังกัด และนักศึกษา กศน.อำเภอผาขาว เข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคตดิ ต่อ \"ไวรัสโคโรนา โควิค -19 2019-nCoV\" ภายใต้โครงการรณรงค์ควบคุมป้องกันโรคระบาดท่วั ไป และการทำหน้ากากอนามยั ร่วมกบั เทศบาลตำบลโนนปอแดง และ สาธารณสุขตำบลโนนปอแดง จุดประสงค์เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนได้มีความรู้ในการป้องกันโรคระบาดและสามารถจัดทำหน้ากาก อนามัยทม่ี ีคุณภาพใชเ้ องได้โดยมีวา่ ทีร่ อ้ ยตรีนครชัย แสงมณี นายอำเภอผาขาว เปน็ ประธานเปิดโครงการในครง้ั นี้ กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนักงาน กศน.จงั หวัดเลย

วารสารประชาสัมพนั ธ์เพือ่ นเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศยั อำเภอผาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วนั ที่ 26 กมุ ภาพันธ์ 2563 วัตถปุ ระสงค์ : เพื่อเผยแพรป่ ระชาสัมพนั ธ์การจดั กจิ กรรม โครงการอบรมประวตั ศิ าสตร์ชาติไทยและบญุ คณุ ของพระมหากษัตรยิ ไ์ ทย ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 26 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายทวีวัฒน์ เหลาสุพะ ครู รักษาการในตำแหนง่ ผูอ้ ำนวยการ กศน.อำเภอผา ขาว พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดกิจกรรม โครงการอบรมประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ หอประชุมอำเภอผาขาว จงั หวดั เลย โดยมี ว่าท่ีรอ้ ยตรเี อกพล เรืองเพชร ปลัดอำเภอหัวหน้า กล่มุ งานบรหิ ารปกครอง เปน็ ประธานเปดิ โครงการในครัง้ น้ี กศน.ตำบลโนนป่าซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนักงาน กศน.จงั หวัดเลย

วารสารประชาสัมพันธเ์ พอ่ื นเรยี นรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วนั ที่ 28 มกราคม 2563 วตั ถปุ ระสงค์ : เพอื่ เผยแพร่ประชาสมั พนั ธก์ ารจดั กจิ กรรม โครงการศูนย์ฝกึ อาชีพชุมชน หลกั สูตรพฒั นาอาชพี กลุ่มสนใจไมเ่ กิน 30 ชม. วชิ าผา้ มัดยอ้ ม วันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 กศน.ตำบลโนนป่าซาง ภายใต้สังกัด กศน.อำเภอผาขาว จัดกิจกรรมโครงการศูนย์อาชีพชุมชน หลักสูตรการพัฒนาอาชีพ (กลุ่มสนใจไม่เกิน 30 ชม.) วิชาผ้ามัดย้อม ระหว่างวันที่ 28 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง วันที่ 4 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ กศน.ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย มีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 10 คน โดยมี นางสาวศุภจอี นงค์ เอ่ียมเวียง ครู อาสาสมคั รฯ พร้อมคณะ เปน็ ผนู้ เิ ทศตรวจเยย่ี ม และให้กำลังใจแกผ่ ้เู ข้าร่วมกจิ กรรมในครัง้ นี้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จงั หวดั เลย

วารสารประชาสมั พนั ธ์เพื่อนเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วนั ท่ี 31 มกราคม 2563 วัตถปุ ระสงค์ : เพอ่ื เผยแพร่ประชาสัมพนั ธก์ ารจดั กจิ กรรม โครงการพฒั นาทกั ษะชีวิต กจิ กรรมส่งเสรมิ ดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปีการศกึ ษา 2562 วันที่ 31 ม.ค.2563 กศน.ตำบลโนนป่าซางจดั กจิ กรรมโครงการพฒั นาทักษะชวี ติ (กจิ กรรมส่งเสริมดูแล สขุ ภาพผูส้ งู อายุ) ณ กศน.ตำบลโนนป่าซาง โดยไดร้ ับความอนเุ คราะหจ์ าก โรงพยาบาลส่งเสรมิ สขุ ภาพตำบล โนนป่าซาง นางสิรกิ ร สุขสบาย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสขุ ภาพตำบลโนนปา่ ซาง กศน.ตำบลโนนป่าซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนักงาน กศน.จงั หวดั เลย

วารสารประชาสัมพนั ธเ์ พ่ือนเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วนั ท่ี 24 กมุ ภาพันธ์ 2563 วัตถปุ ระสงค์ : เพอ่ื เผยแพรป่ ระชาสัมพนั ธก์ ารจดั กจิ กรรม โครงการจดั กระบวนการเรยี นรู้สรา้ งแกนนำตอ่ ต้านยาเสพตดิ ประจำปีงบประมาณ 2563 วนั ที่ 24 กุมภาพนั ธ์ 2563 กศน.อำเภอผาขาว จัดกิจกรรมโครงการจดั กระบวนการเรยี นรู้สรา้ งแกนนำตอ่ ต้าน ยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กศน.อำเภอผาขาว อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยมีนายชาญชยั ชาติ แพงตา คณะกรรมสถานศกึ ษาเป็นประธานในพธิ เี ปิดในครง้ั นี้ กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จงั หวัดเลย

วารสารประชาสัมพันธ์เพ่ือนเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วนั ท่ี 7 กมุ ภาพันธ์ 2563 วัตถุประสงค์ : เพอ่ื เผยแพรป่ ระชาสมั พันธ์การจัดกจิ กรรม กิจกรรมสง่ เสรมิ วันสำคัญทางพระพทุ ธศาสนา เนอื่ งในวนั มาฆบูชา ประจำปพี ุทธศกั ราช 2563 วนั ที่ 7 เดอื น กมุ ภาพนั ธ์ พ.ศ. 2563 นายทววี ัฒน์ เหลาสุพะ ครู รกั ษาการในตำแหน่งผ้อู ำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว มอบหมายให้ นางสาวศภุ จอี นงค์ เอยี่ มเวียง ครอู าสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน พร้อมบุคลากรในสังกัด ได้นำนักศกึ ษา ตำบลละ 10 คน รวมทง้ั สนิ้ 50 คน เขา้ รว่ มกจิ กรรมส่งเสรมิ วนั สำคัญทางพุทธศาสนา เน่ืองในวนั มาฆบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2563 รว่ มกบั ส่วนราชการอำเภอผาขาว และประชาชน ณ วัดหว้ ยไคร้ศรทั ธาธรรม ตำบลทา่ ช้างคลอ้ ง อำเภอผาขาว จังหวัดเลย โดยมี ว่าทรี่ ้อย ตรีนครชัย แสงมณี นายอำเภอผาขาว เปน็ ประธานในพธิ คี ร้ังน้ี กศน.ตำบลโนนป่าซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จงั หวดั เลย

วารสารประชาสมั พันธ์เพ่อื นเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศนู ย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วนั ท่ี 25 กุมภาพนั ธ์ 2563 วตั ถปุ ระสงค์ : เพอ่ื เผยแพรป่ ระชาสมั พนั ธก์ ารจัดกจิ กรรม การจดั กระบวนการเรยี นรู้เศรษฐกจิ พอเพียง ประจำปงี บประมาณ 2563 กิจกรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักปรชั ญาของเศรษฐกจิ พอเพียง วันท่ี 25 กุมภาพันธ์ 2563 กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง ภายใต้สงั กดั กศน.อำเภอผาขาว การจดั กระบวนการ เรียนรู้เศรฐกจิ พอเพยี ง ประจำปงี บประมาณ 2563 (กจิ กรรมอบรมให้ความรู้ตามหลักปรชั ญาของเศรฐกิจพอเพยี ง และเกษตรทฤษฎีใหม่) ณ สวนสวรรค์&ทโี กโก้ ม.8 บ้านโนนสว่าง ตำบลโนนป่าซาง อำเภอผาขาว จงั หวดั เลย กศน.ตำบลโนนปา่ ซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จงั หวดั เลย

วารสารประชาสัมพนั ธเ์ พื่อนเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วนั ที่ 9 กมุ ภาพันธ์ 2563 วตั ถปุ ระสงค์ : เพอื่ เผยแพรป่ ระชาสัมพนั ธก์ ารจดั กจิ กรรม การทดสอบทางการศกึ ษาระดบั ชาติ ดา้ นการศกึ ษานอกโรงเรียน N-NET ประจำภาคเรียนท่ี 2 ปกี ารศกึ ษา 2562 วันที่ 9 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายทวีวัฒน์ เหลาสุพะ ครู รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน. อำเภอผาขาว พร้อมบุคลากรในสังกัด จัดสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกโรงเรียน N-NET ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ณ สนามสอบโรงเรียนสันตวิ ิทยาสรรพ์ อำเภอผาขาว จงั หวัดเลย F กศน.ตำบลโนนป่าซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนกั งาน กศน.จงั หวัดเลย

วารสารประชาสมั พนั ธเ์ พอ่ื นเรียนรู้ กศน.ตำบลโนนป่าซาง ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอผาขาว ประจำปงี บประมาณ พ.ศ. 2563 วนั ที่ 6 กมุ ภาพนั ธ์ 2563 วัตถุประสงค์ : เพื่อเผยแพรป่ ระชาสมั พนั ธ์การจัดกจิ กรรม โครงการการจดั กระบวนการเรียนรสู้ ภู้ ัยแล้งและปอ้ งกนั อคั คภี ยั ประจำปีงบประมาณ 2563 วันที่ 6 กุมภาพนั ธ์ พ.ศ. 2563 นายทววี ฒั น์ เหลาสพุ ะ ครู รักษาการตำแหน่งผู้อำนวยการ กศน.อำเภอผาขาว พร้อมบุคลากรใน สงั กดั จดั กิจกรรม โครงการการจัดกระบวนการเรยี นรู้สภู้ ยั แลง้ และป้องกนั อัคคภี ัย ประจำปีงบประมาณ 2563 เพ่ือใหน้ ักศึกษา กศน. มคี วามรู้ ความเข้าใจ และตระหนกั ถึงภัยแล้งและอคั คภี ัย โดยสามารถนำความรทู้ ีไ่ ดร้ บั ไปปรับใชใ้ นชวี ติ ประจำวันได้ สถานท่ี ณ หอประชมุ อำเภอผาขาว กศน.ตำบลโนนป่าซาง กศน.อำเภอผาขาว สำนักงาน กศน.จงั หวดั เลย


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook