Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Company Profile AEC

Company Profile AEC

Published by Nakarin Loyprakon, 2022-03-08 09:24:00

Description: Company Profile AEC

Search

Read the Text Version

best service with High-quality บรษิ ัท เออซี ี เอน็ จเิ นียรงิ วนั -เวลำทำกำร : จันทร-์ อำทิตย์ COMPANY PROFILE จำกดั 90/206 ซ.วชั รพล 8:30-17:30 น. 1/4 แขวงทำ่ แรง้ เขต AEC engineering co.,Ltd. บำงเขน กรุงเทพฯ 10220 E-mail : [email protected] บริษัท เออีซี เอ็นจิเนียริง จำกัด โทรศัพท์ : 02-136-5935 www.aec-e.com

Content Product and services Company profile Growing forward and sustainable Vision Mission and Slogan Management team best service with High-quality Service Solution Our Trusted Customers

Product and COMPANY ปัจจุบนั บรษิ ัท เออีซี เอ็นจเิ นียริง จำกัด เป็น services บ ริ ษั ทที่ มี ค วำ ม ช ำน ำ ญ ใ น กำ ร อ อก แ บ บ PROFILE รับเหมำระบบไฟฟำ้ อำคำร โรงงำน รวมไปถึง ให้บริกำรงำนซ่อมบำรุง ออกแบบ และ ระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือลดค่ำกำลัง วำงระบบทำงไฟฟ้ำกำลัง พร้อมทั้ง แรกเร่ิมเดิมที บริษัท เออีซีเอ็นจิเนียริง Peak hours งำนเพิ่ มมิเตอร์ งำนป๊ ัมน้ำ ติดต้ังอุปกรณ์ทำงไฟฟ้ำที่ได้มำตรฐำน จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนซื้อมำขำยไป ป๊ ัมคอนโทรล งำนติดตั้ง ระบบชำร์จยำนยนต์ และมบี รกิ ำรหลังกำรขำย เคร่ืองมือวัดทำงไฟฟำ้ ในปี พ.ศ. 2556 เริ่ม ไฟฟำ้ งำนโปรเจค งำน maintenance ซ่อม ดำเนินธุรกิจเก่ียวกับรับเหมำติดต้ังงำน บำรุงต่ำงๆ ในด้ำนไฟฟ้ำกำลังบริกำรทั้ง “ ”Best service with high quality ระบบไฟฟำ้ บ้ำนเรือน อำคำร สำนักงำน และ โรงงำน บริการดีมคี ณุ ภาพ โดยวิศวกรและทีมช่ำงที่มีใบรับรองมำตรฐำน ในช่วงปีท่ีสอง ได้รับควำมไว้วำงใจและได้รับ ใ น ก ำ ร ป ฏิ บั ติ ง ำ น มี ใ บ อ นุ ญ ำ ต ป ร ะ ก อ บ 1 AEC engineering co.,Ltd. โอกำสดำเนินงำนเก่ียวกับโซลำร์รูฟตำม วิชำชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย หรือ best service with High-quality โครงกำรรัฐ ใบ กว. และใบประกอบวิชำชีพช่ำงไฟฟำ้ เรำมี เครือข่ำยช่ำงและผู้รับเหมำท่ัวประเทศ ใน ในปี พ.ศ. 2558- 2559 บริษัทผันตัวเข้ำมำ อนำคตบริษัทมีควำมมุ่งมั่นท่ีจะพัฒนำตนเอง สู่ งำนออกแบบ และ รับเหมำงำนระบบ เ พ่ื อ เ ป็ น ผู้ ใ ห้ บ ริ ก ำ ร ง ำ น ไ ฟ ฟ้ำ อั น ดั บ ห นึ่ ง ใ น ไฟฟำ้ อย่ำงเต็มตัว ประเทศไทย 2AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality

Growing forward and sustainable “ ”เรำใหบ้ ริกำรงำนซอ่ มบำรุง ออกแบบ และวำงระบบทำงไฟฟำ้ กำลัง พรอ้ ม ทัง้ ติดตง้ั อุปกรณ์ทำงไฟฟำ้ ทไ่ี ดม้ ำตรฐำน และมบี ริกำรหลงั กำรขำย เติบโตอย่างก้าวไกลและย่ังยืน ปี 2563 ปี 2564 ปี 2558 เปิดตัวบรกิ ำรใหม่ ภำยใต้ “THAI EV CHARGE” ไดร้ ับโอกำสในกำรติดตง้ั แบรนด“์ DEALCHANGFI” ซึ่งเป็นบริกำรท่ีจำหน่ำย โซลำรร์ ูฟ “SOLARCELL- ซ่ึงเป็นบริกำรจดั หำช่ำง ติดตงั้ และเดนิ ระบบไฟฟำ้ ROOF” ซึ่งเป็นโครงกำร ใกล้บ้ำนลูกค้ำในรำคำท่ี สำหรับเครื่องชำร์จรถยนต์ ของรฐั บำล ย่อมเยำว์ ไฟฟำ้ “PA2REMOTE.com” ซึ่ง ปี 2559 ปี 2564 เป็นบรกิ ำรจำหน่ำย ตดิ ตัง้ และซ่อมประตูรโี มท ปี 2556 ก่อตั้ง บจก. เออีซี เอ็น มุ่ ง เ ข้ ำ สู่ ก ำ ร ท ำ ง ำ น เปิดตัวบริกำรใหม่ เป็น จิเนียริ ง จดทะเบียน ออกแบบและรับเหมำงำน จำนวน 3 บริกำรดว้ ยกัน ข้ึ น เ ป็ น บ ริ ษั ท ที่ ด ำ เ นิ น ระบบไฟฟ้ำอย่ำงเต็มตัว ได้แก่ ธุ ร กิ จ รั บ เ ห ม ำ ติ ด ตั้ ง และเปิดตัวภำยใตแ้ บรนด์ วำงระบบไฟฟ้ำ และ “Changfi.com” “ PUMPBAN.com” ซึ่ ง จ ำ ห น่ ำ ย เ ค ร่ื อ ง มื อ วั ด เ ป็ น บ ริ ก ำ ร ที่ จ ำ ห น่ ำ ย ทำงไฟฟำ้ ติดตั้ง แล ะซ่อม ป๊ ั มน้ำ อตั โนมตั ิ 3 AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality 4AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality

วสิ ัยทศั น์ (Vision) วิศวกรรมสถำนแห่งประเทศไทย (วสท.) Engineering Institute of Thailand พัฒนำเพื่อก้ำวเข้ำสู่กำรเป็นผู้นำด้ำนกำรให้บริกำรงำนไฟฟำ้ กำลงั และพลังงำนทำงเลือกที่ดีที่สุดในกรุงเทพฯ และปรมิ ณฑล สมำคมชำ่ งเหมำไฟฟำ้ และเครอื่ งกลไทย Thai Electrical & Mechanical พันธกจิ (Mission) Contractors Association 1. ใส่ใจบริกำร ทำงำนรวดเร็ว งำนดีมีคุณภำพ ให้คำแนะนำ กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ ลูกค้ำอย่ำงมืออำชีพ และคำนึงถึงควำมปลอดภัยของลูกค้ำ Department of Business เปน็ อันดบั แรก Development 2. พัฒนำบุคลำกรด้ำนควำมรู้ควำมสำมำรถในกำรทำงำนอย่ำง Thaichamber ต่อเนื่อง โดยกำรนำเทคโนโลยีเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรเพ่ิม สภำหอกำรค้ำแห่งประเทศไทย ประสิทธิภำพกำรทำงำนให้ดีมำกย่ิงข้ึน เพื่อยกระดับเข้ำสู่ มำตรฐำนสำกล และตอบสนองต่อควำมต้องกำรของลูกค้ำได้ 6AEC engineering co.,Ltd. อย่ำงมืออำชีพ best service with High-quality 3. ประกอบกิจกำรด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ด้วยกำรบริหำรงำน ท่เี ป็นระบบ และมุ่งเน้นกำรทำงำนอย่ำงมีประสิทธิภำพ สโลแกน(Slogan) best service with High-quality บรกิ ำรดี มคี ณุ ภำพ 5 AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality

Management team Organization chart ศิริวัฒน์ หงสไ์ ทย แผนกช่ำงและวศิ วกรรม วิศวกรไฟฟำ้ ช่ำงไฟฟำ้ กรรมการผู้จดั การ MANAGEMENT DIRECTOR แผนกกำรตลำด กำรตลำด ช่ำงไฟดอทคอม ฝำ่ ยขำยใน ดีลชำ่ งไฟดอทคอม รอรูปภาพ อภสิ ทิ ธ์ิ ทรัพยน์ ภาพันธ์ กรรมกำร ฝำ่ ยขำยนอก (sale) ป้ ัมบำ้ นดอทคอม ผู้จัดกำร Sale Executive ผู้ช่วยกรรมการผ้จู ดั การ ไทยอีวชี ำรจ์ ประตรู โี มทดอทคอม MANAGEMENT DIRECTOR ASSISTANT แผนกธรุ กำรบริหำรส่วนใน ธรุ กำร กฎหมำย ปัญญา วรพรหมณ์ บคุ คล ผ้จู ัดการชา่ งและวิศวกรรม กำรคลงั IT Support ENGINEER DEPARTMENT MANAGER แผนกกำรเงนิ และบัญชี กำรเงิน บญั ชี 7 AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality 8AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality

best service with High-quality 1. บรษิ ัทม่งุ เน้นไปท่ีกำรบรกิ ำรที่มีคณุ ภำพ 2. มีทีมงำนซัพพอร์ต คอยให้บริกำร 5. พัฒนำทมี งำนใหม้ ีคณุ ภำพ ด้วยกำรจดั กำรอยำ่ งเป็นระบบประสำนงำน ลูกค้ำตลอด 24 ชม. โดยทีมช่ำงและวิศวกรท่ีมีใบรับรองมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน บริษัทเน้นในกำร อย่ำงรวดเรว็ ทำใหท้ มี ช่ำงสำมำรถเขำ้ ถงึ พัฒนำทีมงำนของเรำให้มีคุณภำพอย่ำงต่อเน่ือง โดยเฉพำะวิศวกรและทีมช่ำง ให้มี หน้ำงำนได้ ภำยในเวลำ 1 ชม. (ในเขต บ ริษั ทไม่เ คย ท่ีจะ หยุดพั ฒ นำในกำ ร มำตรฐำนกำรรับรอง มีใบอนุญำตประกอบวิชำชีพวิศวกรรมควบคุมในประเทศไทย กรุงเทพและปรมิ ณฑล) ใ ห้ บ ริ ก ำ ร เ พ ร ำ ะ เ ร ำ ไ ด้ เ ล็ ง เ ห็ น ถึ ง หรอื ใบกว.และใบประกอบวชิ ำชพี ช่ำงไฟฟำ้ ควำมสำคญั ของลกู คำ้ เป็นอันดับแรก 6. ใหบ้ รกิ ำรในเขตกรงุ เทพฯ และปรมิ ณฑล เรำมุ่งเน้นในกำรให้บริกำรลูกค้ำที่อำศัยอยู่ภำยในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเป็น หลกั โดยในอนำคตบริษัทมีควำมตั้งใจท่ีจะขยำยธุรกิจไปสู่พื้นท่ีต่ำงๆทั่วประเทศ เรำ ตอ้ งกำรทจี่ ะเป็นผู้ให้บริกำรงำนไฟฟำ้ อันดับหน่ึงในประเทศไทย 3. มีกำรรบั ประกนั งำน 4. ในมำตรฐำน ด้วยประสบกำรณ์ท่ีมี 7. นำเสนอเฉพำะสินค้ำมำตรฐำน บรษิ ัทเรำนั้นมีกำรรบั ประกันงำน ทั้งใน มำกกวำ่ 10 ปี เรำยดึ มน่ั ในอดุ มกำรณ์ของกำรใหบ้ ริกำรลูกค้ำที่ดีที่สุด โดยกำรนำเสนอเฉพำะสินค้ำ ส่วนของงำนซ่อมและงำนติดตั้ง และบริกำรท่ีมีคุณภำพ มีมำตรฐำน เน่ืองจำกบริษัทเล็งเห็นถึงควำมปลอดภัยของ บริษัทฯ เรำม่ันใจในมำตรฐำนของ กำร ลกู คำ้ เป็นหลัก 9 AEC engineering co.,Ltd. บริกำร และคุณภำพของงำน ด้วย best service with High-quality ประสบกำรณ์ที่มีมำกกว่ำ 10 ปี 10AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality

Service Solution 11 AEC engineering co.,Ltd. 12AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality best service with High-quality

ผลงานของเรา Changfi.com (ชา่ งไฟดอทคอม) Service Solution ช่ำงไฟดอทคอม เป็นผู้ให้บริกำรงำนซ่อม ติดตั้ง วำงระบบทำงไฟฟำ้ กำลังในเขตกรุงเทพฯและ ปริมณฑล ให้บริกำรงำนด้ำนไฟฟำ้ ตลอด 24 ช่ัวโมง เปิดให้บริกำรทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดนักขัต ฤกษ์ โดยให้บริกำรในส่วนของบ้ำนที่อยู่อำศัย อำคำร สำนักงำน และโรงงำนอุตสำหกรรม 061 417 5732 @changfi changfidotcom www.changfi.com 13 AEC engineering co.,Ltd. 14AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality best service with High-quality

ผลงานของเรา DealChangfi.com (ดีลช่างไฟดอทคอม) Service Solution ดีลช่ำงไฟ เป็นบริกำรจัดหำทีมช่ำงท่ีอยู่ในละแวกใกล้เคียงกับบ้ำนของลูกค้ำ ให้บริกำรในรำคำ ย่อมเยำ โดยให้บริกำรทั่วประเทศไทย ซึ่งงำนจะมีกำรให้บริกำรดังนี้ งำนไฟฟ้ำ (รับติดต้ัง - ซ่อมแซมระบบไฟฟำ้ ติดตั้งมิเตอร์ ติดตั้งเบรกเกอร์ เดินสำยแลน ดึงสำยเมน และติดหลอดไฟ) งำนประปำ (เดินท่อ วำงระบบ และติดต้ังป๊ ัมนำ้ ) และงำนอ่ืนๆเช่น ติดตั้งกล้องวงจรปิด พัดลม ดดู อำกำศ ล้ำงแอร์ ลำ้ งถงั ซักผำ้ และตดิ ตงั้ เครือ่ งทำนำ้ อุ่น เป็นต้น 062 339 7788 @dealchangfi Deal Changfi จดั หำ www.dealchangfi.com ชำ่ งไฟ ใกล้บ้ำนคณุ 15 AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality 16AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality

Pumpban.com ตัวอย่างผลิตภณั ฑ์ ผลงานของเรา (ป๊ ัมบา้ นดอทคอม) 18AEC engineering co.,Ltd. Service best service with High-quality Solution ป๊ ัมบ้ำนดอทคอม เป็นบริกำรจำหน่ำย ติดตั้ง ซ่อมแซมป๊ ัมนำ้ Mitsubishiและ Hitachi โดย ให้ให้บริกำรในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ด้วยทีมช่ำงท่ีพร้อมให้บริกำรภำยใน 1 - 3 ช่ัวโมง(หลังจำกตกลงงำน) ผ่ำนกำรใหบ้ ริกำร หลังกำรขำยแบบครบวงจร ในส่วนของป๊ ัมน้ำ และอะไหล่ต่ำง ๆ ของเรำจะเป็นสิ นค้ำที่มี คุณภำพและมีมำตรฐำนรองรับ ที่มีพร้อม ให้บริกำรแก่ลูกค้ำทุกรุ่น อีกทั้งกำรบริกำร ของเรำยังครอบคลุมไปถึงกำรให้บริกำรถึง ห น้ ำ ง ำ น ห รื อ บ้ ำ น ข อ ง ลู ก ค้ ำ เ พื่ อ ช่ ว ย วิเครำะห์ แก้ไข และแนะนำกำรแก้ปัญหำได้ อย่ำงถูกต้อง (สงวนสิ ทธ์ิกำรให้บริกำรนี้ เฉพำะในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่อยู่ใน บรเิ วณใกล้เคยี งเท่ำน้ัน) 095 768 8937 @pumpban ป๊ ัมบ้ำน-Pumpban www.pumpban.com 17 AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality

ผลงานของเรา Pa2remote.com ตวั อยา่ งผลิตภณั ฑ์ (ประตูรโี มทดอทคอม) Service Solution ประตูรีโมทดอทคอม เป็นบริกำรจำหน่ำย ติดตั้ง ซ่อมแซมประตูรีโมทอัตโนมัติ ดำเนินงำนอย่ำงมือ อำชีพโดยทีมงำนประตูรีโมทดอ ทคอม โดย ให้บริกำรรับงำนติดตั้งประตูรีโมท ท่ัวท้ังในเขต กรุงเทพฯ และปรมิ ณฑล 095 206 2066 @patwo Pa2remotedotcom www.pa2remote.com 19 AEC engineering co.,Ltd. 20AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality best service with High-quality

ผลงานของเรา THAI EV CHARGE (ไทยอีวชี าร์จ) Service Solution T H A I E V C H A R G E เป็นบริกำรรับติดต้ังและปรับปรุงระบบไฟฟำ้ สำหรับ EV Charger พร้อมทั้งจำหน่ำยเคร่ืองชำร์จรถยนต์ไฟฟ้ำ ดำเนินงำนโดยทีมช่ำงท่ีมำกประสบกำรณ์ ควบคุมกำรทำงำนจำกวิศวกรผู้ชำนำญกำรโดยตรง ลูกค้ำมีเคร่ือง EV Charger อยู่แล้วก็ สำมำรถมำใช้บรกิ ำรกบั เรำไดเ้ ช่นกัน ตวั อยา่ งผลติ ภณั ฑ์ 092 424 5335 @thaiev Thai EV-Charge www.thaievcharge.com 21 AEC engineering co.,Ltd. 22AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality best service with High-quality

SOLARCELL- ผลงานของเรา ROOF 24AEC engineering co.,Ltd. Service Solution best service with High-quality บริกำรรับงำนออกแบบและรับเหมำติดต้ัง งำนระบบไฟฟ้ำ ประเภทโซลำร์เซลล์ หรือ ระบบพลังงำนแสงอำทิตย์ เพ่ือลดค่ำกำลัง ของ Peak hours ท้ังในภำคอุตสำหกรรม และภำคครัวเรือน 061 417 5732 @changfi changfidotcom www.changfi.com 23 AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality

AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality Our Trusted Customers 25 AEC engineering co.,Ltd. best service with High-quality


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook