Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore หน่วยที่ 4 Fintech

หน่วยที่ 4 Fintech

Published by อัจฉราภรณ์ ภู่ขวัญ, 2022-02-25 06:47:50

Description: หน่วยที่ 4 Fintech

Search

Read the Text Version

0snsst/ n1er0ufr:afia {Fintech) AURfllSISUUS 1. :.':annrrilfl Nraun;iTquurnr:To{D:n::ilnt:riu66fr'o 1. a?ri{uil'lErrot Fintech (Fintech)'[6 2. iislurnr:?,a':a:n::unr:riu66ria (Fintech) 2. aBursil:runvrunv:.1::Ist{to.rq:n::runr:t.:^u66fr'a I' (Fintech) '16 3. :J:srnvrtar:o:nmanr:riu66fia (Fintech) +. :l:slasfisca':a:n::runr:riu66vr-a (Fintech) 3. a6:lta plan:rrutLnrurulyrlto{ Fintech n:::ruunr:tiu q rt4.:'lvru'lfi 5. p{an:ryrusan Fintech fi x^siaauru',ruurqra',nrrrudr. +. :JfruGnr: Fintech-Startup [fi 6. uiltl'rn?,of Fintech rTu:suunr:rGu$4.:1ilstuau,lner otal5. fi qruo::H qEa o::x urarqrr uYr fi q:vfi 1fnfi .i 7. N arirtEqs ata:n::nar:riu66fa (Fintech) nl:Hll.r?,{A rN 0{OAmn 8. Fintech Startup i..:- .:ir €lussn u:Us:drnUca' I 1. ronnsrruancuac?fm%rnri'torosn::amr:t3rrilayr\"a (Fintech) 1o- 2. oBrilenJ:emvruacil:sTeJ\"ulilJarot :n::arnr:t3llffi {-a (Fintech) 1o- 3. oBrrerzuao*yrlJ u6euru111tor Fintech ii'r:auu - Y 1, fl151{%10€ LYI€' LO 4. rlfrrifinr: Fintech-Startup Ifr' 5. fi nnro::er a?ero::uuacnorrufifi otat srueildnfrr dd fl15ru%?{6$JO{914T6

54 '. ,,.1''.t. L :.-'',.'; lltltUtllURS'IURA (Mind Mapping) 1,.'' i (Fintech)!! llc1i otflttilfl1tr{u^ oqaamva ! '\"*-***T * 1 t I a?13.1fi31'luflor: Fintech l-* namgru{o\\] Fintech oo , 1iln::N- 4 -l fi $laoEu1a1:$n;aIafl €i1.{ ---llSouurnr:raro-qrm'l :xnr:r':^u66fr'n lfintecn) L- uvm'tytlto{ Fintech nL:vuuni:h:1^.{u1qtot [Ylu [uo1-[1asl I oc il* mrzor qq:n::u nrrn:^u66fr'n (' Fintech) ---.[I r_u n_-ctr r_5- e-s-_a!_tqrnr_r_ru' nr:riuo^6fr'a (Fintech) ),L{ [-*tlis:rI s Fintech Startup | *:J IEJ d. o'i o: nrr er n1 : Li uA i^ vr-a ( Fi ntech ifrtmsa?rirurnslf*nfi48tn5s}/lrXrrns,Ouih.fualst Cnt f*fu I Bvtwt StnttA/rn$O&Afif,n @/*ch) ?imr$tlmtwrto I nht mstwths nrn mdfrfristosilsl MmshF,afltt*Wrwntardun*s;ltws'cqrile*tmfi$rali ul dnwtsteunrsoooutlmuihffinffmi,annM$rnisrilrn$er6fifih Fi/it€t)1) =:; n?1i{?u{1asa{ Fintech u a 4do Fintech ilt^frilrsrnriljr Financial uasTechnology fierrrNfilrlua:{6'?'ir rvrqTulnfrfirfruafio,l fliln'llt\\:1,lfiT0fl'li'ecrqir'r,vrerlulnderr:J:vun6'lfftuo:fisnr:rGu lildrs;riluuTon:r]lfr ATM fidral# flunotTAuffo\"MLvdaso'ln a tdv ivla:rnroa n nlrlfaurGa uaauu'lnc*. eae rfinrilXfrafyrfirurilu Fintech rvlu{uneuJm? ,f, Ofl'.'l,0fi1{\\: Fintech (Financial Technologyl 6o naqj9ruq:fiefi :-l:sun 6\"[fi rfl erluIa d r{r e.nvirt#nr:rinr:fi rfi u:fi o.: q dua U n't T t\\:u[Ln unlTn rtiu { mufr rJ:; RvrBnru rur n fi ,l q outia\\rdA n'lTYn fi':n:TIJTU-q1 U- LO1,[L{ U0 AU [n1,[fl 0 { n U't 01? fi 5A q n 1r A rel ?'r dy s.tun9d9 u rfi o ri : stun r : n o fi uls I o \\: ? y fi ?J a rTnn.:yru IoEruinr:rfi eirdffns;odql,u?qJ:l Lruur o{uinr: l:nrnd qeneaunntiuilir1a fintech) u '(t6' YX : nttpsttoit.ty/2LYZUXJ aou tauLLY|l_rYr'rflu firnt

iffi iimrunnr:s o{o:n:rNnr:rs^u66f,a (Fintech) 55 urfi'irnr:uGrImro'rasnSsrolr6ru Fintech s;fid'm:rnr:rGuTrruuuflr:n:rTqo tusifirnlfisr:rrlr iTsr.Jurnr:firuryrnrlulndrrrnr:rtu s;u#u'ir Fintech tritfirilu16ottnriusiodr':1o orsr{rudn:*rso.: Arner, Janos Barberis, and Ross P. Buckley tfiru:-i.:qoae.lusar: Fintech oantilu S dr.l Iou Fintech 1.0 riluqorafi'ta,:n:rellnndrrurnlrr.l^utot:l:rtfledrt 1 Galfrnr:rfioilrIu.tir^tfiu vd o?u?ulJlt LLOl4vAOn truvfi Fintech 2.0 rfluun66fr'nfifinr:rir c A d I tud gltfvll 6lv &J1^{? Fr0 [9r0?LLnS0^UtYrOT e]1 LT a- :TaX:iurirfi'toqiluqer Fintech 3.0 16',1 ruritJ v{.n. 2551 v :-iu) i d' r tr iui tai n q 6a^.Subprime i rrf,iArialfviu fi fi - rTa X ': rfl udr.r lu^fi3oqfivuluariga uruEnr ursitfi ai t zu n nrsm util qiiuu qJ nr: a o , [m fl idu 1 v\"r)-srla n s u ar uu rr m fi'n e-lr sr n rt us r: :hv To n a r e.rtri Yr fi o r o r fl o { d n r :iunr : ri ut ur olu qj rirlfi uat,lav^,{ ,.l1ll [nn OOfi?1 3]14'l [tO0 Ofl O\\:dfl 1L14n1?t\\:11tfl A1UCI\\: qJ rrnsr.irtr.leqielqrrr e..rfiu a.rlun1T:so ilyr1.{rr.: tdan o drr: ntwfr l.z n'teiletqw Fintech Chattenge utiu Cryptocurrency fi o 6',r o Ejr': fi o a oali (Bitcoi n) The Discovery 2018 u6o Kickstarter f(Uir,lrfiru Crowdfunding n :fi https/tbit.ly/2X51{A/8X uonqrnd mfi',1?nlornrois,irrfluio;]firrurot:tnallouoonn4:rrfiuulunrtil:vno:-lqtfienr:rlu I uul s ulufi 6{ o 6{ n't liun r : tG u : l-f-r- fi er r r tfl e- l.: : o el r n 6 q l,lyov4l Ufi \\:A O{AqqlU?U}lUn,01l.ifl{ t?{OFl?1il OUT09l fiA1U , aal. uqo rr 3.Jerufl o\\: n1:dl uvrerluInfi lr'[#vro $vru n o rU rq rI y q tIUI au r NU:9UL?\\OnqflUvl1[LUnll:J?UflOiln:flq 1jl19vl ::Cqq ., ^ rofrufrl# Robo- Wealthfront fUrr.irr6{1.{ouoil?\\fi nmfit.s uattwd mffu ;:^-r;;;, rAdvi so il'r ti? u ?'t { Lt 9.t l.lfl 't i d \\: yt 1,[ ttiJ ]J d niufio^lfi ffu fi tt1 : https ://bit.ly/2THrnBG uv,nt n{Trui'luuau q l.lo'rnd Robo-Advisor nfi : ttpsttbit.ty/2zzGBBJ

tr:n4o--fYlrm\\]nllu'ol I qv y tfl1.[0 r{ a0anv d6t 0 I d i,v o Lvt ouar n4 r::l5nt:yrttntt rr:-u N tr]f ru6r Lfi u'l\\: d}J'l:9r Lv'luu\\:y.l,t rIirutvuldaurro:ud jsd rt\\Afivvrnff,irnrrnr uov\"fioa.raff[fi:rsuFrernfl':nnrfrltlodr,:rilu:yrfiuu drhlfiraiu 14ex6tf1lfi&r.10rU'l\\:fl91d1:4v0?{d'lN']?nulo tduouimv n::rumf r:nf oi t:J,fa, -EJuaurlnf tv e h:-.u :Lr:-u6'r: :tud,,:rTuotfrsnnf 9 t:Jotnaenro ltiu nrtviro:n:trfifinn:*ruv Peer-to-Peer (P2P) :rm'jr':uneroyrrrtrJ loutri.irrilu fra.rfiaarriufi'enor,lairutro:-htdrofi'uttovuvrnmv,loSrusir': 1 rdu TransferWise (rirmi'unr:Iouutu) LendingClub (ciruYrn'''rdrr'''ouonrrjdErufru) fitufr'iriTzuurnr:vinair:e.rrrnoirdsyrBufiufi :J:vtvtslTzuurufir rdu luariaoerqqe, .rEnrruaral::-l usirirff.tr€rru6'atr.lei:J*unerirfi\",:rTzuurodr.:6u 6uro^u :r rfi ':rl:r rvt elun 6i il ra rduo;Tua an rdu':lfi q ;ntwfi l.g uailwfrmilu TransferWise ntwfi +e uailwim{u LendingClub iat : httpsf/bit.ly/SenNpRY n :fr https://bit. ly/2TGYWno :Jrsunms arfi:fl :Tilfl 't:rGu66yr-a (Fintech) 13. tJ:sunn Fintech uri,,:on ilqqil:;a.:ff[unr:1fitru o-.:fl q 3.1.1 Banking Technology o '5- t d qev ia Fl L1,[ L a u u't 1 Lr n ti r: ril I un : :3 il 1 tyt et u u n' u't gt 1 Id':rr:nyrf,fdr nr:norira4frt Fintech r?\\:tJfi n1unureutfrffuuilu :v.ir:J u n y rdo'i rluIyr : fufnYr,{r o': pr uTrr ?ir { r uai r uln ni q ; fi rrarll,r6rofi'uouretr:60r6\":oqjufir Fintech :j:yrnyrfi 6a lvloDlle HanKlng AaX i q. v r3.J1Jl.{tY,l0 Lfi 0nq1?0\\:nl.[l91?fitNt:n qJ ornd n.z Mobite Banking rirnrn::rusir.: 1 fi rilunr:r-Limr:t'onr:rGutfifiaErauro{ y, i N1 : https://bit.ly/SeeOdl K nuror: tt:_t:_tor: td ru?ir u n S3 o qv PeerP*w*r- tiuYr1{',]1.{ tuy'l\\: ndvtutoou?flSl,vii v ntnfr +-g PeerPowel fim : npstnit.ty/2TJjFa7 fl't:Evofl't?flv:t a L{1.{da 3.1.2 Lending Technology Iont:rtsd;^Ayaadd I o,l rfr ui nr: tra: rma [u LCIu L?\\ o eiurrio nri qJ ( PeerPower; a''e a dlu:J :r,n n d 6 o fi 6'n :srur rii uulr 5ro o v'l o -m.<tan-.q.&flu T N4 Egt:tl;Jfl{Ftdr}I10 q, o nr:g o rrnyqLfei adurBi o q Lfl rno L9lu y9 Fintech :-l:rmmflsyodquJ4ufi uE'run1?dl-er:fl oRurfi o o??q6oil Lo:o^-9^loiLLn30uilm6tuLt0 q

3.1.3 Cryptocurrency 57 v *rI?rr, k ann rGu66fr'nfr'r: Cryptocurrency rtorrolulnfr q ;u fi o n uru ( B lockchai n ril unr:a re.r o^ qo fl o q n nsuil r 6e u r%s.r 11, {ied i qA yto'r qLf@i Let{'r *714-k a- ad 1,t{ 1l.[fl u d vu a G ?n 1.{ La uA<q fi o f-l { a il o o u 1,[ [o r?1 il o 1,[ ? D [q ud ? L{1.[El\\: 6{'l}.11:n qYt UV :?3]n4 {tf6l{n1oVVLY:YLOO?U t a aau & fbra # ttqlU tO t0Udn0t\\:UOqmA 6{nnu?nff,arforaaqrrairarfrorur\"Lulan 6o frnqau{ (Bitcoin) uua;fi 6ry di& q ffi*'r ttm ;, 4 A U?\\: n1Tn1l L^\\:1.{d r 6{0 4 A n''l::J,:;n1 FI a, uu tnil:'l &ry s€E& ctule fl 1.[6{3 1 A L:-l O9l? tfl ( Li bra) aq n rr:^ u66 Ivr-n o \\: Lv{ryqn ( Facebook) fi 6', fr , ff otod t s aqafiuililfralauet (tira) lrrtdn ruoiudvirqlvraiv'ro\"!es]an fAr':Onqronr:rus'j,rqs rflu Technology fr,fvfiao:mh,tltvpfsin://bfaitc.ley/b3oeomk9)stx qt Disrutouqtive fitra nifi moluoul crer 3.1.4 PaymentTechnology r a f,. 11^.i1.{fl 'l?Ov ? r{ UYI O',t fii3L 1 U nlrq U u rYt erluln Fi ntech :J, :3tnrXu a :v:Juav ?tt7tunllqLetqrlu YAlz\"uaLuutma{t:JovilrudIvnll Fro Yt'r \\: tt?\\ a o v'l o {il6.: s v ar rur:nl#.: r u16 6'r o Ei r': rdu :vu :-l E-Wallet oir.: 1 rer:6mnr5o dorru Payment qleil\\:qln Mobile Banking or:':vir{rsa{ uilnav'lo{a.rtil1dourer: ntwfr 4.1 O' tvuu E-Wattet ttd3 qv :i:an1: qv| il Y Lfi LYt',ll.{1,[ :dm https://bit.ly/2ZMj9vl ta?\\13n1: Ltql 3.1.5 Application Programing lnterface (APl Data) ilTr! AP I Data vi'r vr rir d rfl u ru fi a ufl yl^r'r1.{rdo er ei o I gAvv t I dt 4 Iu A v{ 0 T N ?'t zcul Ltn Lll 1.[ tfi 1.{1Jtu9lqJ]t''t 1lr N uiltufi f u a q tL?\\ a o u o 9q 1 9l 5le v v 4 4 gawA v tlvj1n4{fly Y' 6l vte tO L?ltfl?\\lUtql?O\\::l[IJIU1q4,$TqJOzu L?rilnnAOf O}JAUU ru:r X awuY r-fu Mobi le Ban ki ng Lra u Lr?\\ aa il o5a.r 6u 1 lri{fl 1 Nl:n tff'[6ri'.,: l.ttatwfi Apptication Programing lnterface (APtData) fiut : https//bit.ly/3d4e455 3.1.6 Regulation Technology ua flqrflq11# rfio rrirfi':uEnr:vr6o zu finfi'ru\"rivrr': ar?Lluufi? Fintech u':ararr:nlfi rdao:rqaoLLLaJfl orffl.{ fl 'l ? e 4 Ua:n 1T Lfi r ?, a v Br},[;iiul Le]' n n , O v vd qv ? U LlJ 1 fl 1 A \\: [O O n n{ U1.{ [U0 n Reg u I ati o n Tech no I ogy vr6 o Regtecn q n rnTou ur tsu rtd o m:'ls a a u ornd n:Z Regutation Technology o qr 6' U r dIrta U t fi at : https://bit.ly/3gqiswK o r?i1 ficTqnr:r.r\"LrX rfl ut:J nfr un3r1:Jtu rijunr a': Al 01q :fi4 dr q A t d dtAv fi 5 A ril U53 LJ U i-l',t U l1.[fl O f n U1 0 1 : O rL?\\ n 9l?{ O : }.J n LO

gg,i 3.1.7 lnsurance Technology/ lnsurtech fi n1 u9l-li.-o--1aq ,X UnU il,:yr1uufrdaasr oo? 1n1Try0:J?3fl .:6 o n r :n r: 4quU3rJ ul u n fi rr I yYr: :t u :-t n I :ff I u? 6u r:-fu r.l :; fi'u ufdrupyr a:ru rud':r6 o n1Tlfr Fi ntech rfl r &r r de u fr''rt fi r unr:rir u.l ru 9l rfiEril:rffu zuaaourr?nr o?.tetrdu\\: :rxfir:6'sr:rairuoor r df dt _ r?t utuY uX e t v u'ta0 1J u rfi q ril u p{ u Lfi yh] pq,l,fr' rq.iJL--f-i--1-,[ o r \\: [ a u a 3 r s il : y n]wi's q ntwfi l.tg lnsurtech u I:y u utd?A 9t ua:fi q n't:r3:J u t v Vyt { r g & u nat : https://bit.ly/2XM8bnJ n 15q o il ?r fl u'to n g.2 :Jrsrn ms a.: Fintech u:i{qr il n 6qi }.tfrrunr:rQu fi 6'.:d 3.2.1 nnirunr:rir:;rGuAauriu (payments/Transfers) fi':frorflulqoqrirrfieruur6o Fintech fifieoreiuludruer:rruayo:n:'lor5rlunr:rirryrGu Tt_o-u4q_ln- d!1r'LVrlitrl\"orrf6lu; fiov ':-LqyfirTa ufla tuier:rqron:-r-sr:lorafin uatoTs auilrru:-Tcrfiournr: ufiorir:;rr:^ueirfiufir l-J.+?- n1: u9t,0uaYi{ o- { LrIu qd 4qt trt s qy nr:frX ozr u ^du6vr Lfi 11,[oo9l fLouraTupriruoou'uLardi ludv uri paypat Atipay Line pay Paysbuy unsnrrlfiuinr:ra.: g rirElfion^a True Wallet, truernonry : wallet AIS Mpay Jaew Wallet unr Wallet by TrueMoney ;atwd.A,ta\",:nn waiel, .1:1' ' 1,,' 9 r ay u d +, a n at : hftps ://bit.ly/Jd7B6sv nI u'[o uq t :J r d l.lol r n:-. l tt uv^r-Nf,-u+-I-fel -'t-t-r?..ay /u ^i n r : m r r: o o r n n : r fi6 r6n yr: o fl n e-wat t et) vr' n n 6r ar rr:n rG ru rG ulftir vrYu 1 nr:rir :y ut u uaslo u rGu'[ffle u m:,0 3.2.2 n ai el o:n::rufi rfi rJr fiunrra{yt% ( I nvestments) rdfajuu3nr:drun1:n\\:yruuavfir-lin:*rmr':nr:r^:^uuruaautnri 6':Iouyl-'rtilfifirflrfir:rinr: qg 6runrea,:vtuaiauluq'avrflunaierfififiurYlrdg,: roilu:-Tssfun:fiq Fintech rfiu?fi'unrrn.,:4u'lfi ?v[sNurrifio?'iru\"qLerXnqos9irufrfi:rut6fr'et:-larerr:nrflrfi,,:nr::r..:LLp.ruyrl{n1:r.l^uuoynr:a,:vrutd.irudu' Iounr:drlrnrIuTnfr Robo-Advisor fifinr:lfi nrtiticiat lntelligence : Al rflrlr1#6uuil^{oGn::a.lnr:n.:mulu qjt q g:.Juuroir': 1 r.irufloruoafi6uaynonr:?uo:rs?ifitfrern nr?el o u rnJ u d o u n1 N yt1 { o o utn ri Iq EJ Robo-Advisor st?ir 4- ! | a a uq1.{?'l r u5 fi uT un.: ro 0 u-fi--1Y.['-,]-y4t fl n'] I d,i [fi N't y d ; r : N u a u r yrq- Betterment qY rrr r us sr r e.l rsuy r? a1 nl?o r: yru :y6':_t zu n m au rrr ufi ' niwfrl'l,.ts' aeibrnent LtI a n luruG :fiat https:/tbit.ly/2TEC6Nm fla\\:nl?unrCI1lJo?'ultdi4l,-,:ytdu 0- elfeuv1tqo l ialerrroa:il d il Log tfrEJ n 1 ? a \\: uq uy-t4m.lr1qner?^a1 rnv1 T Lfi il I n t$',t 7t.t t n r : tT u il r {nu1^,1 {.1 1.{ ritaYl Fintech fil#l3nr: Robo-Advisor rtiu Weatthfront tt0U Betterment 9n9

d a q(Lendi3ng.2&.gFinnaeqniqrcCuinog:n)::Nrunfli?lqf1i fvalial:fflflurLn1r:.h{flif0iu'rradq:,a:lrrruraurlufiGrturirlu 5s 1 )uCilr^olwoddtF:]u'1nd.i[nTg otil{u1nr1::'Yr'ol{ain','lrYr1rluu:atq1i1tlnt'illulc?ynttuu e t dv d ti--'7-^-. t?\\ a fl { o N zurutlulryst uAd a v t fi5a-045.4t-i-tN^.[a:\\: fi fi fr d51{ d:rnc.l'rvrY- u 6o n1: q, tLu? ru 14 a u q[unr:s{or a I t1aun1 rroi'lri fr uT u4 Lo I {r T 1l1l o ai'r u: a u n 1 :1391 }J Yl Crowd Funding firnru3:Jrrlu tdu nr:uiqrorQu v q-.T-^^^^ f, A 6\"{t.: ri o:tn fi q f^r L 1^{ o 1rluIn ? q 1 u t { u q o f^i u 1r 3 zu n a o n 'l u :lfiN'r 1J'r n r rfi r I o t r.ir t a u olo 5 { n.l ? t'i''l 1'{ r 5 ltry oi I fi o u'{e.r r n u n a nfr'?trJ nr:ir u n': 4ulur{ul a': u3:Vvr tto r ruo yl qq unr : fl fi u rt Io u { n,: 1 us stfi Yu 6i r u ttil t s r n n r :rr r u til u r:Jo5r6u6' ra6ouflu:rut6^Lug:Jto,r6'0,:re'onuda 6:otjr':l#fiuinrt '[6rrri xict<starter lndegogo Dreamaker uat Taejai uilufiu u'rGu:;ra'j r.:rlannriiluqa a airua outaritrl'la mv'l o{N To @ lQu\"Lrifi o.: air ufian o1{ vl't{fl ''lr uG uuduourerr:ra6oantiunr: : Eatangdw.mtn uusr :ru:-r s v fl1il 1: rt rd o uIs,'::vra a r ri'l# q'tru lf, { uuC ': Iousr:': Iqufi LLv,toetrnlairunnr':fi ufr ufilfro;uuuto:6n t, ta.:uriorqru6,eadr.lff[r1u3nr:tfiu,iztp,Prosperutal Satangdee l 3) Marketplacelending rilunr:Ar[uAr,lu ,,.,.,:.',,'',,,;;;::':;,,,f'i.$',j;;:[email protected]/2dAp94l;UfffiZtn,'i':r:'.; : r-^-T'--u-qatru:sutdy'uti-ldo_'i-l-f,-l-c,oi-\"u-n-yq[tyt un_,-D__:n:^q-fdlaeo{n-1-_:t{_l'{ail1-c.'[-^^. r: vr quui uule u tfl ?\\1 rn 6i l.l SM Es fi o {luuuu aqrv{ o{ut a': d' a ov vAff[rluinr: ldu Amazon rLns Alibaba louflr1linr:finr:GofiuttarrnTmur Credit Scoring Model qJet^ ftli.1luTtoUtgfiXtuulTo{?LNLyYAt,'y:1No.[n'Y'lll?loU$tJ1nfloO?H''tdNai1l{.O{ULaNIAflYU1it'otllr1'luUulau31nl?.vo[uflrndo^-'l:r9-olt]dJY{iaur{dtuerlr}eodlL'\\]9:eo/rl{d.}r.'r1,l1talfritYq::l0t.l1uru-:a;}r;Jtf'Nilulf}qltniYrlr??3rt rtri.lrNuraaftinsu:'{1u19ul0nflrL:UfioUriaeo l6unr::lo,,iogfvl:tu;fi'Yus-G 16ou 6'tocir':fflfiu3: nr--:rr tfiurr)rit-xt-ar--n--oageAmazon lending tua; Alipay Financial l,{ I X.ANIutrau BAlipav

ffi00 :J:sTasr[s a{Etn?:il nlrrGu66rTa (Fintech) rr^oq3lq:rJqqrrulgor: Fintech fiaqirrnrura o:olaorun'r:1fil6nr:umlmn:r6'u :Jffilasfisar: Fintech d':fiurnmrru'lrJfira Tqtrorsuil.::J:slurrira{ Fintech nrrneqiqrJff[fi,:ru16 6'..:d 4.1 uqnerarT'1l:J tfr :.1:sIu r{sr n Fi ntech luffn :*ruvnr:r ur ErIa nr anre rfi rfi .: rinr:rr': nr: rGu ( Fi nan - cial lnclusionl firirlfrerufitrifirTrufiouror:ara.rrrnt#.irs yiro:n::ru:trufi.:arrur:nrofiuudo q n':yru[fi6':flCI1.{ro{ q 4.2 anrrTunr:rGu lfi:j:rlatriqln Fintech tfifrrrnr:r.i1ir:r1r API Data rurlfi 16onr?a??qflaun:rruilaoofi'g fiau Regtecn :rrufi':R':fi.iraun;ufluil:rTurrifrqo 6a nr:aTr':?Jliln'u'ra1:dou 1 uruu Mobite Banking q d\\: qy O rq f v r [A il U tU LYI:fl l',lYl A0UYI il1 Lfi q, 4.9 ft-i}luinr: E-Commerce 1firJ:rTurritdvrsttu::Juililflo{rrru Payment nr:rdaruria API Data unr Banking y 5tTec h n o I og rlr :r r ufl un r :z r u o o uta rifi rfi o n r :lfi r u rslalu un n sr v,l o \"i 4.4 finasmu q Fintech r#osionr:n,,:4u#.:1ugltttuLm0ro Cryptocurrency, lnsurtech un; Lending riTech no togy fi r fi o rii ula nr a cir raiu rin o r *d r o'', n a a.: o rr: ulug:J uu ulu 1 ^ ffi fl a fl ?s?lut ar Fi ntech dfi ui rur*r.1;rrasqq fi.lu a:*r du ou\"':Avvrutdnet irrrurrref) ir'ir Fintech 6o nr:vir1#qruvr-r1:Jfrdrursi'onr?nl:h:^%flo{en{ro.lN1nilan-u ,'urrlulr*.,rur:nvirtd il:vno:Jn-ufifinrtr 1g:Juruulunr:1#rinr: uonqrnilffiIarfifirfioduufi-r vY. 9t u1sr1',lLnrtsl\".tFftntrun-u Fintech lua-n:*rwnr: Disruption :;u:lnr:riuuruu6'..:rGa.r6au Toiln6il.lfilor:-jr 6a 'orq'lfiiue.roniufluqrfl Fintech fiodqJqz naia.r ' 5.1 ouror:116oanrrlunr:rGu firunrrrluiiurfirrrirdo:0.:eirurqrr.:nr:r.:^urrlquanoo firh1rfio Fintech rirrfion&ue.rr ffururnduT[-o^u.-a]J-vC--.I-n.-.B-dn-r/+rrnalunvlJnl?LqfivlJ?an1:?Jo\\:vr1r-f-i-t.,-l-'^r_ar: 4sr'-l-tdJ_=nr:dY'r:rirnrl.l.irrfiutnl:qyoEi'L{drvmle 5do'[ruimr rnfr d nr:fiuerlfi Fintech qrnv{yrtil.:6unl'ir rrfi Fintech fifiaruil:yrnrrrfronalaua,ler'lr}.Jfia.:nr:1unr:l3mr:6'onr: n\"l:t{u tLoluJLoNttfid{[oruPJrntr:utuN0uvtournr:yir nr:'LdfuuTuaoqrnrrntuioEmrtnr:ttutXu lrilul:Jtfiarn 6.:r#u6'rrotusitiltdr#uqr-:rGus3t aun'jrarfinrrunnr:Jduu,.irumr{anr:iunr:rtu qlu_.ne_4._o o- ttVlu ourer:'vLrer\\ii'rte6afrururrnen':qrnnr:r{tve]110{ F_,intec.h uSeourvi'uryiu ourerr:frfirtlntlil q oeq,ilulvr:fii^lr{rer6oufrfitn-fifion'--crif-f-[-f-irurn\"-lsulfifiasrrrqIuIofirtiuffu nlrr'*'''r'',ror:ourerr:ilod'aa.: orsfdrtr.lan:vvruqioquvir':rudru:Jfr:-TGnr:tuourerr: rrsiurnra.:tuurdanrusunsotrrurYun{?Jo\\: r '[fiour er r : u fi o r s q r ril u r,.r n 6 e.r r n n'i r p.r n rd s fr

ourerr:frriluvfi':tufflfiirrl:rlurrisrn Fintech 6'.:#u 6':trir.irur:lnntqfrournr:rurotuani 61 n- uo'tut[?i,\\:forl's'?Ians;rfoianv1t,lufifi'{fi':foiqffi,r-nTsNuruyrrorIuIdnfiyrr,tntiaLtu Lil:turfdl,ulsonrao^fi's;tdt6 :J ::Ier rfi s r n rr oIuIn 6Te utei fi a,r a { fi o rTou ur r o': 5.2 rlrrra::r,rfiudr uiljoru^nr:dasruaoulnfiurrrru#rrerouluufl0arr'la5rulfiodu6ruo'rrrdrurfi0^aq1n Fintech nlrfrXafl1uAoud.rfri6u o.:ufiuvrr.:aont:Jrfi'o6umr 6a .:dfin:rruo.irrdi.lunoa.::rtfi.:rrwfi:eJ:;rilfllflufid'mrr nr:tfiairErooulori6$q':fiaqlurorfiu fir,:a::vrfiufir6.:riluairufifi':fiorstfiirp.ran:srr uuoinqGn::r rotfiu,aStAlXn'q,dvurtoufiaro':n^ldfi'rur,Yafirsfio t No{1fiu6?uen:xrufi{fio,rnr:fifii:roiu }rilrqoffilLfiou ndvEh4lN0rutrlunv il q, ffi uyrulnuat FinTech rYu*uunr:,si us efl vr erlua ur o sr rmnIulnfiyrl{nrrtiu (Financial Technology) raiaflurro (Fintech) riiumfi':1ufieilr'lnr:ilTeNur : ^i r , u qe ov Iq u ilq.qlt# rfi onr:r,[r rvroTula fr r.rr ariuauuudu6i{ rdi}r v.{*11' flnr :lTsN ur uTo fl T: lJ yr''r { fl 1 r ri ud m n r n fi a r {T? }J fi G prn-n6'utfr'rfio:r:rufir?fl (Ecosystem) fi ud,oqio, ]. q ntwfr +. t g eru u ntt riuy a,t'ln ulua utn n \\:o dr': rilu:r-l o::artuy ar a fi o^ rfi ot#a1 l.n?n m o rJ dl.to : frm : hfipsl/bit.ty/2XAHbqO cl o?1 N fi o { nr:r o,: fflfi rinr:lfi e^du rd er nar ru ayoa n CJ rirrlqf9f rir ;:r o 6 r Er n n a': g rurfi fi ntr ru fiuo r :J a o o fi'u un \"ir qJ AAf, :N fl 1 3 U T fi 't : n',l r ru r a u r: yr- r ?1 N't u3 6{ lq u fr n r : fir tfi un r qLUfid',tuIo']u u9 r [oLrfl 6.1 n1?dfiudUrln'tr6ti'l{ruion::trilr.:nr:rturirunaln Regulatory Sandbox fild'olfr q fl#linr:vrr.rnr:riurf.:acrrrTunr:RuLLCIrfi'[illdanr:-Tunr:rGu 6{'ril'rir]}TeNuruinr:fi'lurmnIuIafi U dNuU5flfi].tIuflulqfeiilTan''l?'Ludur?o[Ta?fiXu sIouGi rqrnnr:yrelfiounl:6h0f/ua3nr:taurourrmri.rfof,o ufiol#arur:n a?uqNo?'rNrdu':[6 tunsfinr:6oorN:J:srfiuzuflq1flfiu1erruvi..::J:rryretvraaeir.:tnfiEqriaudroon q qY a :n'tt {Lfi u qe 11.{? \\: n?'] srr o rrsoio rvroluln 0fi fi nr:dr rfi rr o aornr a16 Regulatory Sandbox tfi uri cir,ls ot 6.1.1 nr:r,[rrvrerlulnfiufionuru(Blockchainl u'.r1fftr*n'.lrlourtufid'lErl#nr:Taur,.:^1{:un'j']\\: :Jt :rtre:rou5dre.rrnXfiu fru4ua{rn.r uavlff6Lunr:610,#u^inr:yri,:fiao'er:J:yffu (Letter of Guarantee) q fi,rqtvirv€o-ro\"uhoxanr:iunr:n:^uaonmrT.:fiarirrJxfi'uhlurirar.i'lEr.trueir': l6auronar:6rfrnyr:ofln6o:ur,:s: fineJmvurunr:fi:Jnoofiu finotnflio.:ffunr::-laaaru:-lnr: drEJtfinran?fiqilffifis'o rrar norYusrounrri'onrr Ionfl ''r: ua; d!;,Xq tr0 Nuil'1fl fl u ].tFt?'t il

ffi.-: 62 6i.2 nr:r.irrvrnlulnd giometrics rtiu n1rfi LLn uv v vrt o ar Er fi r fi o rurlfi1unr rfi aq riua r fi uflu r,l'r qJ nrvu\"ri\", rfi o ufi runrrrLr:-l n ooiu rrara'r'r il rro il1[ m?nunfl qJ lunr:lfr rin1:yr1{n1: rtu ua; ciru? uo?l N dso?n riruri a n q, drlun r :t#ui n r : r.i r uti o,r r r': o a ulo ri r u fl 'tt?\\addAqvivluvtdad3aud 1.{u1.{9r?9r1.[a n 41 il11.[vr''r,i o ta niliaufl fi q, q, (Electronic-Know Your Customer : e-KYC) loru tri,ir rilufi o': uG ur r.:t:.1 d ar r r 0.2 nr:a'rret3uer:rr.rirufiatun'trfrqJu.r,,, i u{nn::umrrnrrrGu IoBlqflrvdfrfi'nr*ilsrilulai{fl5'r{.,.. fXiugru :otYv rnr:fiv'zuursr iotraoauinr6:l luaurn\\srlvr'Ifi':.:.,-,:i,l odtr.::aorEd a i roirf-fry'lufei fi r uri 6.2.1 nr:sos,&.: Thailand Blockchain Community lnitiative dl:rfluorrrui:lfiata.: nrernr:rGurLdunlqoqU:fiq rdaunnr:Jduuot6qrr$Jiufiu:ffurvrnrlulnfirfrantru (Blockchain) rlnrai':rair nr:r.irl6anrru (Blockchain) lnrnTm.ruru?n1:yr'r{n'r:N^ufiunrnvtnlu LLay6i$tdee.rlfirfionr:iarrTu qy q y ?'q aa v f qLt{ 1 1.{ 11.[? { fl ?1 Yhl [1.1R1 A fl 15 t{ 1.{ R1 0 fi',?fl U0 }n',] O?S 6.2.2 nr:rTruur National Digital ldentity (NDID) 6.:riluler:.:a5r':fi'ugruriruilnr:figari runsduffud'emului:U:Juuu66fr'a Ioulfinfi'nnrrflr?qdoufiufluflaroffuuilru,rrufirfiofiotfr ra6o qJ e6qJe.rLfiA!:nr?vArrrr€uqJl-:qn-n?nurotfie$salfqiue 3folrrr.ru1.i1Y.{rrnv'r t r.r'r1.{fl:sueunr:unnu:16€Jufioern:vu'ir.:vdau.:ru q.l firJooori'tl6,:qyriauarTuaquqjuqul#nndld\"rNr:n?i1fi:flT;Nvn.:nr:r^:^u rtiu nr:tflorTrufrrtue.lrn nr:arYnr:1fiuinr: nr:durafiu,d, ,^, tda;ornrurndu lqutilfio':duronar:tfi'nqr4u#r:flilrqtfiuri frl#uinr::r utv rir noYtfi fr o.rnr:lfi uinrr $q 6.2.3 nr:rnYzuurunvai':ra3runr:lfirurn:gru QR Code riionr:rir:;rtufiti:urfia.rmr':tn^an lunr:rir:rl^:^ulfrarrr:nvirlfiarorn:ror5rerrndur.irulvr:ffr^rvirefiaufi (Mobite Payment) dtfi' nrt\"[fi':ruodr.:nlr.:rrr,:virtltvrme :a':irnr:rir:sr.r^u16fi4\"'nr^',0#otTqdutup.lrnournrt :imttn:6sr Uv trl?LqAlJALtnJAtfUAAt6nflm:AUa ndd trr?8q[yfvi:']uFlvllJll'lqnA1\\0ttnY[nnd N4flOt {Yl'l{T:vlt']:3o t{l.[Ya ldUA O?n a: n1,[ilUOl'l 6tvu:tfll.{unt:tYtrn4.:ui4nr:rr.:66aavurq-alutuvruqtfiuiliraorurrnr'u-Tosfi5rudrfi6qt 6\"ru aR Code ufirn'ir q s firutrufir ua;u.:rflolanralunr:riouoonr:lTeNurr6nr:rir:rRu:;m'ir.::J:srfle6aufiuflueir c 6.2.4 nrtrTzuur:rurfiuuurro':nr:tfiumnluInfirfronrru (Blockchain) rn6o Distributed Ledger Technology (DLT) lu:ruunr:rGuurfioair$:ruufirrel#frrqfJia:flo..:td16auffqJrvrnIuIafid turf'rfinuo;r-l:;rfiuorrNL14llru6{e.rlunr:r.irt:Jlfiqitsiot:.1 lduri Io:':nrrOuruur{fiyroao:L'l# lSontru (Blockchainl tunr:Iouutu:yy'jr':ant:-r-unt:r,l^14 LLnsIqr{nrr DLT Scripless Bond fiir,\"[rrresluslofdiufdfonrru (Blockchain) rurvroaouoldff[unr:.l\"rur.irilrnTuorTo:rfiodrroonrrrufr'rfiou y, 01.{ttnU L?n1fl 'l?yl\"'l,l'1l.lfl O\\: yAA y AOtUgl 9.lYl Lfl U??J O{

ry 6.9 nr:dtraiuotdorru!.UfrUru Fintech urifirfrurfla': fr\":anrl-unr:tiu fiti'tu.:runrnis runr ,.6e nretq:fia rirufisn::iloir': 1 rtiu Bangkok Fintech Fair rfioai.:ra3runr:rnTzuuruTmn::rurr.:nr:ttuttol q r zua uvriorr rt6ru Fi ntech rirunr:fi'ar Nur un n t:-l fr uu ql ada r t nia.: r n ql n? t; ro ?''r il Fr or rfi t,l?J a,0 ? yr EJ r e{i fr :J a n s Ya , r rt'.rlu:l:r uvrsrunrsirtrlffi rmetuo;nrtio LLdo\\:uTan?:N mr.:nr:tATVu nr:{q{ru Blockchain the Series @ Bor rfi uilia r r.r Er o.t 6nrr LrYqlqrfr u r fiL nr::J:vs n 61fi rvrerlulnfi u fr ofl rt1.r (Blockchain) lulBnr:vrr.:nr:ttu ttau{'tu Journey of Biometrics in Financial Services i- flu1J 61ql.,r,9unrr ttnn r:-l6guuuur 6o tLas N ].t tt o,ltu q$xft&,t :, a:ti #a.urri.ua iu lou l ney :af:'Bi a metrlcs rv'ro ; Inr:lfr rvr oluIn fi Bio metrics rfi o rfi e.r :l:sfi vrBnrvl tta :1.:.::.;.;;1.:.:..1::.1...:;;....,.inFii;airc.ial,SeMces,'.. n : r ilr :J n a o n\"uturi n r t vn': n r : tt u u n s n r : rir : ; tt u f;ixt : https:/rbit.ly/2TGW0Hc nr:ai.:ra$uLLar1nYelJll't Fintech nrsrflr{fru ouror:uvi'::l:ttmetmurj.:uTtlfinronr:rQutvrEJ q firafr'unr:u:lduuu:Ja'rro.:rroluIafi uaslfiIonrasrnoartJfirrufirto.:uvterIuIafi lunr:untl6'luinr: mr..:nr:rQuun;nr:rir:sr^:^ufifi:hyRvrinr?\\ aoud%o\\:o?rsr60{nr:a-o--.q:i6'-'n6rneir.rsir't 1 rraruiluat:urir6'q; tunr:ariuauru--qn&r:lfifiin:J:s'iriuso.:rJ:smtu ruavnr:sirtfiu,i.r1.{ro{n1etq:fiattornrnig ri'luunx6'u \"n?1316{'t}J15n LUnlTrtiL.:r'Tutattvrulutrer66fr'a e fl o.fl. 2019 rTuouroosa{ Fintech Fintech syfl..rn.rFr:orllnno:fiqnr:rQusiotilluflrariroEir,,:ur.iuou usisrndqvtfil^rlnr:uildEJuurilo': iil,qo*yu\"!afla?tvmru!niuil?unr:o?rru5yrr.:nr:r.:^u un;nr:u5nr:ae.ir.:t{l{udu 6'rvr^smr': Fintech tufl el.s. zotg ssl:]lufi Flvr''r\\: rLyi,i o1.{.ron 6'.:d 1)Al Call Center iTzuurnT: nr filfirdu,,:{d:uNrufi'tqrn GoogleApplication 116orfiu':{tirEflunr:drurri.:fr4 siotildsstfir#ulTzuurnr: Al rfiu.:fidetrlu:;uu Call Center to{fil.r'ro'rr nfiotrXnr:Ivr:fi'l^rv56osio $ ournr:.jruuayfirl:rRvr6nl*u.,nr*r* 6'rat.ir.:ourerr:vr^6dfi*uudufirda oCBC fii:ufrofi'u Google uv rflofi'r A.t.-Powered Voice Banking lufi.:eIrJ5 rvroIuIafifisrl#uinr:urri4nfirfitlunliriru?rrr CJ qan[uXEJL^{14e$nqqn, ''lT?'t{ttruunr:a.:ruq luoul9a Ltasvnufl'1fi'lti1fiu'lo'l?fi?aoaLv ayalLdoN d vt d ttuutSua',Lil}:l u'[v6v ir ri\"r n ou i u a.: v r q r :n : r s iv:r nr : vr q^i Vvy r Er fr ur n v ff': €Jlun n'Ld 6 nqrnc6 tir z) ouror:66fr'n 'Luaurosrqslfirnrunuror:mrt rfianuulnno ou'Lnrie.irurrt riutryo{uavrta:JvrF rofi'ua.r'.lnd* lutlmfir qrnafi6uu'ir:J:;rrn:Innfrarur5orTr^lu 65/\" (fio4narn adobomagazine) unsfruurlfir l, A' yot1qtefiAn01vfl1N',tTftL'rq{'e,'l14LLAililltA a tntUq nU101t9.r',rt14ialOnA0uY[OilniAl YmrA{YlYol',l{''11.[14{?0iJfi?1I \\: a Ll^t3Jfl1.[ $q tolll'11{ AAU d AV z-g 16ou ufiat#tvrrvffinr:l#.:ru f,1.{'rqrlroqmasuNn'rr:l;ilrrasrfirurnT':rifi'uluuolh,rfirnfi'uvrn q u'',nn'qac t ua;fl,l?i'rE:n::r'[fivrara:]:vtnr or\"rodr.: :-Tsr:6rfrnvr:ofind' (Revolut) ouretr:66fr'a ff,rqh. Xuo5nr:rLa:Jfl1{nr:rtuyJrarrr:ouanannrtuso 3.:ua orLGua Cry,pqrtqo'1u6le6v ?€J {slAfivtrunrruqNnlrtTu , X I v il d''r 1.{? ,.r 1 dtuu'[qo u { u f-i N v 1.[ u a :l 'v{ ^fl ta L?i r'.r fl

r6.t 3) Biometric Ft?'lilfilfllufifi':got Fintech 6a nr:iufioffinr:nnIselet^lu1anto'rtryruoSunrrdo.r q, Ietltruilaoon-s nrernr:LGu6,:1frrrrrruc{r6'ryff:-l16o.:drflucir6'ufru rvrerlulofl Biometric e^r:4n qJ r.irrrtfirfiononr:fialn., urn.lnd nr:'[fi Biometric rdafiaqfisr-rsrufl.:yirt6:aor5r unstrifia,,:,1\"r c., :m-ailnirul#{9,s:urndnriot:-l nr:o:'lqao:rfiaryo Biometric rdu nr:se.irrfiEr't llnrir il6oarud?fi0 srnfittlqstdrfrunrtyirETnr?uvrl\\:nr:r.:^udrB Biometric u'rnr'* 6'.lodrtrrju nr:aunud:fia q n0uhall.{610fiaToY\"t^'_tD_^?^_f-l.:4T- eJau GJ qrnmy rov4 rtdol:lqqv uu[vu:qJ:;tm, erru=f:,JIuilaro5!o':rofr4'rddalyfi,ria]o, \"q1vfi.:ru Biometric alrnn'ir 8o,ooo t.dro lur6r 1 dq;fi1ur.J:sryrs6u u:rfia unyduudtr fin1uou1nl: utf9ifdinr:n.:vruo lunr:lfi:vru Biometric Ioalfinfio.:qrnrerdo.:arurSsrIr,,lurdoaunuufie rtiu Ltoyds Banking Group ptc irrurilurmSnruaSn-r-rtr.rTer:ray{vi ufiol#uinr:fiondufies^'',rd.firu^yluvrrir 9n9 4) Cloud uny Quantum Computing :st-ll Cloud un; Quantum Computing erurJiu:.rrufiaufitirutrarito':anr:-Tunr:rtu qJ :rlu Cloud st?irt#ouror:rTruur rjirrla.:uarJl^rdrnfi'u oroooqunr:lfilinr:oouloritfi:aouErdu q :v:.t:l Cloud s;irr?i'tulunr:iorfrrflae.rafifi'r#auunyrduu'''nr*r*r.{nurer't? r*rd euantum qJ Computing frssl.lrrdilF,arrur5'l'[unr:r,[rei.:fior{y,uat':Jfi.:fio6ndr nr:'lfirroIuInfi euantum Computing rla{ IBM ffuouretr: Barclays 6a 6'eodrr:nr:r3rufiuyroaor:1fi qufia.lu \"l flnlrYunt:r,:^uGrufr'ur.n o X- uilu''t{ y :*1:uuu tLd ? etfl 14n rrulhil Fintech lufl n.s. 2019 ss?irlfrnrenr:Ltufi:l:sfirin1y{uauauqln*rloulndodr* grw AU6 ae ner ir fi ot{a''lo n{ rdEJrffufi =- f._gJi=; r r{ a f, 1 [:q ga{ fi tn::u fl A AA yUt-a (Fintech) =\"F 1:rdu0 a d:Erufimyi Fintech rfluneirur:fi.r'ri'',,*r*rrinr:lurio':vrr.:1rri 1mfi'nnr:firout#'[6o^tu nr:dffr.:fiufirttuuuo^l.t g are'lrirfiu.:l,rodnsiat:J fr'r1qgo,:nr:a5rrfiu6rr6ouEnr:1u Fintech 1# , ul:o3afalvYlJO?1lJ6t1 t?q ilO{U 7.1 rufrrTorquurldq?{scr d+ .:if.r60':rofri<l.:n4.: 6a o 6y 4.:rtr:r'jronfiril'rTrufirort: rrfirrauaiinr:ruff'ltoeirr:a5r..:a::6 IUU q;ar*.rr:nlfirvroIuTafia#Erlurirfirrurtiaua5rr:rarqGn::runr:tfirinr:lmri 1t#fiuElnnlfi Ioueqrn 9y-l?^-o!-u1\\-:-Fl?'l3lL,:lJauuu^rl^ld--rdt.v:^it_fl3o^n._=,_u-nou-_muurXfr rttiu dv'o:aJrryurnarriornr:?Jo{Du1at:6vrunr:virgrnt?N q u'lfll,nallEaitr6ind m:ofar-n!: d m4Soaonarnr:rdaumr.:'\\[J:lJrytXr.ra::llfaiudvr6y:anr:fraxzor:oautnri Z.Z l#.rru.ira nr:tel^uilr{utonr:1fir5nr:sir.: 1 fifiertrru#ufiaurrn0.:rau onfir6ruo.:yruinr:filfi .U ,lrutfi.irEJ un;lfrr.j:va:Lnr:n[vr^o':vrar'rtnr:1#r:ru tri:'rsyrflunr:oonuuur5rtro{yr^uiErL.ira .ty?.-l<n-{'4yL-oVf.l.{a'lntqflndY(-l_0r:.lttn-v.tlvt:dvuvttaerdAouf.r^c n^_?_rN6_{;0_?n:aor5'6l\"Lqunr:fro^sr\".UrrrorJn, firanfr'uv nr:lqfei,rru p.iru User lnterface firfirtq'dru are..rrrn'[fitrul6ocir':ayoentri'irsyriluoqniqfirludr,:orutor q frsrre..r

7.3 fiqr?ril:laoorYg Ll-f.rf,ovv{vq^lfl Fintech ufiurflo,:fi'uqrn::s.ryn{6runr:t':u'[ri'jrvrrtlofirr{flfi,l Fr?1N:-]oaorTu qLunr:1q,5'rAin1TUr0lJr6il,u:l-qq-uilXus1ufl1oorvyyiA?uuuqraou\\:il a yYrq{[l,[ov 'tun1Tv;n]s']1v J0il410{anoYl T?ilMtilrod{ n?l il:l d ooffulunr:rir oqr:n?:eJoi'r{ 6r 7 .4 anfir rflrfi .:nr:uinrtlfi.ira qt o?'rs.J6ryo?nlun1:rfi1fr{nr:uinrrfiorilufi,rrirffqot.ir.:rafr': 6'aadr.:fiufrufi'olurTaqqrTud niu n1?dt.h: MobileApplication rfia1#4n6rarrr:nrfirfr..:uinr:16.iru uflufl1u''ttnrfirlfi':ruqrnfilofrtfi cl r:J,dSu!Lfl4rlousvLror:r5^nr:uriruS,ruLeqi\"rLquf4rosa'.:nqrnqdvr fAr':Un- iuXiqlle: 1 fdrqlfviaur5odrTr v'rlu d9','rrY[u .v-- n1?fl5,h1 rineM o b i I App I i cat i o 6 t ril u d n v fi ..: n r :d er : :1#o a r e.r cir 6'ry t\"l.s oCvrI?X-{OrYAilo1-?{'tu1t'i-lffir'ornrnnre:qtiaett.nurndnqufirrirlrilfui #unr iEri o:rvr{ toreir,uJ6FI''rJrLn-6gi1J 69lrtcfi{u1:4'r)F'lrrl''lrllfru unvirer:r;fi 9 {-eo-til-n-Lou--r'-f-r--'^.:ad-.n n1r-qlYfril5an''trr.iI']u[1du'lrVyl qldfi54a[:i]:urnis.r:r14ro50A.:oail?\\?^Lao:flqdqAut:Judd$Yalt1d4311i6{il qJ ,do..:qrnnr:1fi,:rururuff:rufrorvr6oIvr:fi'l^n4uerfiaufiorsfr{o.r\"raotu14aru 1 firu rroivrnrilul3nl?drEl 1 rtiu nr:rfr:vr.:^ulourtu mSooq):9n::rua^u q fifi0':ltilufiinil:v.l\"rTu nr:viro?nrreltfi6i'tduufiofiosstfi u 6v I a?'r r.r fl ro? n fl L il [t{''t1.[N1 n n?1 qJ 7.6 ii:suu:o.:iufi fi :Jffi Rmtsnru o rr 6' a e 6 v dvr q [N?'lEtt:JUn15]J:n1TO'114[On0.lN ?&UUqSOO\\:iln?1r]41rrilu'l?r:nnL1Uufnl1r:Ur,1lrtu6al1ul0o1fiJorunuocir.:nn., fia.: :?OL:1 LLAYd'll.l1?,rn::aA'\\::it::l1nfrl':llfiL..f:{r'lul.{rfol rOnndr.iruauarrntdacir.:rfiN1r6t&l qsfro.:fiulq'ir:suu qr g{d']ilrtoLqfviuiAnl?onae']'v[Yo triYlE;]4]qoru?unnav1fi01u 6l nurlYjllqt{Y']1.[?\\:volJ 6'J nv udnnlil 4anm?,{n- 1:-8l ] qJ$ ru ru u rir : o.:tu n : ni: r u u vt o n r fi o fi rTruu v r'lfi .: r ut rit6 6 r EJ 7 .7 o ou auo{ a?r ilda{ nrfl a.:q ar olfr a eirr::a o u5r n1:il:n^'t?yro!an?:!T1_tvr9t?vqvLv fivruvfludn1unl?6us t?A\\o-tn:91not 3tnflYo'l ov 1.{onqlnfl1?1.{''lP.ld9l0u:u arruTzuuruarrJYu:J1,rr6nr:ufra nrrrffurTqu.ruarn?1a.Jfi0.:nr:luouroer frqrrirlfiuinr:fr'uafiEl q auILdilo qJ orrxrirr5s?or: Fintech orqqyTetfisrnfinrufiru usiR.:fi6ir6'qfrqo 6a nr:ri':fievufi:Tryrrh1 fi'raqnt 6r arerr:al#rir:Jin:grtu:;u;urahlffunncd.t rt6Iouyr^an$ firtrirfinvtor:Jn^uutillfiuinr:uvi':du ua;lurrurudu'lriufrarrur:n6':qrqorqn${a.r4nfirlrari g rfirrrlfirinr:rfirfiu16dn6ra

qffi''i:;6&1 :ffie- Fintech Startup Top 1 0 Fi ntech Startup fi fi runrirnr:rso Nyt1iil1nfi aolurl:; ryrqlvr u fr 6',:i1 8.1 Omise 4vrvum,?uT1f:4r3riY1lrn,{'uuraironor:u:3looriilryrlo1qv4avro,ir1^4ltlnori4f5rrifrirou:r:rr6rfaiuruuNaTmliedqrn6n.:yrrrrn':sOf-ltmlfrinser:urnoTxsYNuunrura:r;ririr:ryfirutn^ru-:Tr-.r-iy-rqnui CJ rnsorirtr Social media tfi #.:dvrr': Omise fl.::roryru6n 25 firuoonnrSafiissrn ICO rfior.irrurrnTzuur ,9& fuOm ise Co d.r riluruil a o v,l o 5il nr :rir e; rt uyrja; D isrupt ?uu u nu1 nl:lu:Ts q q 8.2 2C2P firnrirnr::rrurr*#orNo 18 firurfiierilaraia' 6ryrr.: 2C2P 6a ff[fruinr:Itafi'u CJ.queqJqrr nr:rir:vtGufictrulr{dastr1trufir E-Commerce Y:.lrir:yriuooutarit66{uq?n IoEr zCzP yirrnfirvr^ q\"Luqruv?4ffvLfiarinr:nr:s'nuhiuyfrrfiNrsc\"irrivrn'lrrufiae tnr:luqfiotfiuto':traror6EJ eql 8.3 Rabbit lnternet (Rabbit Finance) drYr-yav 9.1 firuruiaruauiq 6.:vrrt Rabbit riluui:Vyrfiodfi6\":flrura.l lrilne1n1:ruoaryrl.ryhifir.ro {,queqJ Rabbit Finance rfluvrfittu Thailand's Premier Comparison Portals cirrir:l:;ffufiurrarzu6rrfirx.r5 oi Yl''l\\:n'l?[{UO1.[ 6J 8.4 Jitta ldJrVilen4alnl??uoNyrl.rvhrfiilo 6.5 firurfiiuaJaraiq fr{ Jitta ufluIryafr'unr:armufrfrqo:.1:;a.:6 trAl,aVqrnqou4efurCrrCild'udougatnr:irer:rs#flr{n1?rtucirmiurinn.:mu qq Iourrunmy,loSrunr:irn:r;v{fru uIt o r: J i tta q y uuy dr nr I a { mqq ufi o tit ul#fin a': vr ufio fi ulst6et^ du 8.5 T2P Deep Pocket fdiqrya, eirnr::;e$.lmufi'.rnruq 4.1 firuuaiuryauig loa T2P Deep Pocket riluffhluinr: E-Wallet lu:J:;ryretmEr 8.6 Finnomena drY 3.2 frrutuiaruoamiE-d' Ios Finnomena rflufUrt#floruqa- u--n-'-u' r-tq=,Nnetrnr::3oil?jIl.{m\\:fi}Jo rirutuvdrnr:a':4uleulfi'Lfi Rooo-Rdvisory lunr:h1riruunil Finnomena ria#':duloa'-ftiir-d--t-r-emr-u-u 6v runr:ar:11qu:rot:J:rtmettmu ua;frrflrHrurulun-r:t#e.trru5r'fi-r-H\"'-i-:rn1;a\\':-y-'-r{u--u--nunl??1{urn+nr:u.,:^u ruuuei'lu:lernn c 8.8 Claim Di airtlrftlr14l,a{TentrErJruuae+dssrtyVq{.$JvortuTNd?unotAq1=ruqir;6yna'rtru:Hrni'rqr:?tlilouIaqIAln4oSldioy'r{{?uFr-uin'uo[t 6u{324u:ifmif''irr'urJu?:;rf3fmufir?iou1,{q{?or-l{,a?tlfnluLl?igJr^?r6Jr'a,':torst,rfuraairfs.ilyerrnarrJnf:ilgnuffair'usuEnCl--a\\l:a6riitfmnior:rDfrioiiuont:tGtar{utndq uilu Real Time p.irunrylriruurnsntli6lo

8.9 Bitkub 67 fr rqnlquq& irnr::uorlmulf{fi No 2 fi'rurniuruafiYs d': Bitkub rfr ufiumYurifi6vr-auas rul^romrr,loSarunnr:Jduu Cryptocurrency fiu6onrru (Blockchain) ttor Cryptocurrency riluq:fiamdn fi Cryptocurrency vrnruaqnlfiruanr:Jduu::art:Jfi,rrnia.:fionr:iun:r;v{mrttnefierfi1fitru.:'ru q ruay6'rrdonnr:nouriuao mrtrdondtnYrE:fiqfifio':nrtlfi:vu:-rrfionttu (Blockchain) q 8.9 Money Table neq?rl.Jvdf:iJrYqurJyqo,-odruirtontrvrl:urv,nutrrur,:-#tita:,*rvvutovAtrt1eo.5tnfrir:durrf:ol?iuqqfll1a{raYte4C6Iat nMoiln1e\\y:faTl'allbLle{uriJt'u[:u.uJaUmdvrn',?I0Tu5ouruu'af[iffioifolo':an.r,rn: rurolra{unroano6firnr:riuufito':ro6o.:ufioiretrrfi{o}raovLtl.{l,rro16orno':{afin:lfi:J:vlarri uurer6oriruu6onrru (Blockchain) uorrerSaritu Decentralised Oata rdo:lnflo.:fioqarilufitsu 8.10 FlowAccount fitqai eirnr::rrurr*Crtorruo 6t1.2 f-\"i'r--u\"'-r-fai-iuaJara-i4q Flo- wAc---c-ount riluryov'16'uu:5rirr-T46 uurS:r'[r6' loutrXuinr::-Tr-ur'uflu#usrausir{ 1 rdu nr:aonhufi.:md nr:Gonrurirlfi\"iru rQurdou uaynt:?i.r?'ru,i'ru '[utir.:rrnr'lrifrfl rintech Ecosystem so.::l:vtvrstfl€JfinrtnTzuurtrng'u ttnsfi j' a 'j 6vd'q:fia Fintecn trarirl:rngduGou g luqnfl unvrr..:u3:ivrfi4arirnr::;oa.rrXuluqrrflliln::$J Fintech 9qa, yt14']d1,[[q ry{tlflo{Lfitfiu?']oadlfinttirlFl-intntetecchnqyqurfLluUaui6'r{u?1ytf1ir1:11.uhn1[ru:2n-dl:nzu6a'unne]ruo,u-s:r9l4fistd triurn Fintech (Financial Technology) 6o n{erpfiod*eqndtirvrnT*To6n-ranrir1u-nrrtr?nrtfirfieret-osrYu J& r{! * nrm.i'to:n:zaarft-d, rs-Ilorrtainootl1ari.\"oorotrntc d I n1T(d%uasfl1:alfql.*.9aru:e8vrBnruann8oTt u?o ; ,\".6'* dc Fintech aeel-raroS3Jmnra-csrY% fio Banking Technology, Lending Technology, Cryptocur'- $- , nency, Payment Technology, Application Prlognaming Interface, Regulation Technology, Insqr\"ance Technology,/ Insurtech 1. . q99 d r 3-5 qrufiurarfiaqalo.: Fintech startup nairuar 1 :ra ufi:r.lrrauovrir#uriilu tfiHr?uuu:t\\:fla3.,t naieiay z. hl{riauurrinrnudrrauonfir#uGsurdn:ffLn':n::runrrriu66ri'n (Fintech) fi{6aulfirflu:J:;.ir nuav 1 il::mvr g. lfifirifluuri,rneiu naieray 3-5 au fiuurfiauarfiurrY:rruan:vmrlunr:1fiq:n::*.rnr:riu66fi'a (Fintech) {9itq vouva Lrd ? u1 Ld1,[0 fi 1.['t fl 1.[[TU U

Saruioufiiria a aaV dnah?rJnqna 9 nleaqtleilTnLnadnufr (Cryptacurrency) 1 . Fll't 3{}1u1 fl lta{ Cryptocurrency 1 . uann?rt.lv?.JrsuariTzuurnr:tat:v:.tutiuaqae^6fr'n 2. ?? 9N1{'l fl 'lT1 o{I:EU:J h: U9 q m A fl fl A hl Uq q Yl A (Cryptocurrency) '16 3. iinr:rirtrutar: Cryptocurrency z. oBurEJi6nr:vir.:rulo.: Cryptocunency'Ifi +. nr:lfi an a riu66rTaturl:rrrsln a g. oErranr:lfi aqa riu66fr'nlu:..1:vrrls'lfl Er'[6 c +. :-Jfr rTG nr:lfi a q a riu66 fr'atfi 5. fi prruo::l.r qia o::r ttn;nrr uYrl fi qtou n:rurin fi ': 5- aflar{^uo^q--t;4-amugiltgou 6. nRdtfl il'r gfl u6lfl at{uoqYra n15riluvraL3J0f oq?1n z. fi aduarfi o rfi asa{anariu6ifra q dussnu:Us:iirndcu '' '^1. udo{ne1er5qurlJflej?fIuu:'3uut{%- na6Yul6 dflal{%oara u50 n?rJTvrrnoft:*4 (Cryptocurnency) 2^u. Jnaowno'nrfif,enrY$Bnr:vriormos Cryptocuffency 3. .udosrnras-$gtlfJi erorirn,:tt-aoar3uffi vYaTrt:.]:,cta'lru o, L d q 6u 4. lldo€Fl0'r;.rfl,fl eJan=ut0ouaclotd?Jl,o{dfl 6N%nara 5. r-l:eqndtt-:cuu t3%66?r\"a (Cnypto cur\"rency) 9u [1rn1:ao01501\"U1{

,uffi lltUUtiitlnfiUfr n (Mind lvrapping;,ai'\" iiEEE# W$W@sc6la&@',W**W$\\WM :cuurGu66fr'a anariu66r{a nia I o3:Jlvr rn a5r:ud lcryptocurrency) O?'t Nfl u1fl t Ort Cryptocurrency A AAV AA AU ni?-u?-q-..l-ul n'ltfl 0 { :yt.t r:.J r{ 1.[o q a n n n:- ud q yr n fl n a h:1.{nqYt nmua :J [.i, i6nr:yirrrut ot Cryptocurrency nfqlqilil'ruflLflnaht140qfla qs ta{u0aqa nun alt{il.:;[ylfl '[?1fl fi ad uas{a sdfl I a{ an o rtu66yl-o n15 tufl q fl n nts'/dt?uddria fiufitfluxivaroilszmeilnvua:yablan wstrtf,utloto\"lual uartfru$ufi N m m s atrv do'oId mil ouotl}uoanta u si fiilu aw aufiw vt vt xtd nw Bvu{ u a z tfihc{tt cra , n:ttstuut?u6'6'nh a4ar0u6'6'n-a m.-trrTotcnlsfrnwaattttf,uTtllri- u?otfrouilocran\"r?sorn oitt5uaqad'6.fa Favoit$uana6'6'riao:a?u atvaqaoTavffu uoiaqafiudilvx'hfiiutnnfiqa dotbvffi.ni fuitcoin) f,i Iil'i1irH\\a*= narrumrulafl o{t Cryptocurrency Cryptocurrency uta oi:JIvrrooSl:ufi rr:Jnn?1l.rfiaJrua:..:sr-r 6o annr.:^ufifinrlfir:fr'a q Cryptocurrency n^o a4nrGuo^ifr'n r.16oriuoifr'a IoEJoonuilLtr\"l#rflr:u-anryqluaontr.]1u' ailudu 1 trir'gudn^.r0 trihnl:o?uolqrnnoiertondrvrfi': mtafiGErndr ufronrru (Btockchain) vr-rfrufioruouurj':oanuilufiou \"1 (Block) lLnvnruqlEroont:J16oruIsr,in-ul:]osir,:qiardo{rfifiouTlilcrrain; Cryptocurrency 6o ann m^uo^6fr'n mtoann rtu -, ;,r a fi o u fi 1# n r : u ri r: fr'a, rd . ri.,'t *' n..., ; ; ; #d.: ru y, u s y r il u[rJt rilfi r n Er yt] q s il a o il u :l n t ut o r u \"i an n ri uG 6 fr'a.ir u: uru r n r il u:s :_r :r n r : n:s q r Er Eir ur q uuliX{usig^d\"ttufl o{rytn [u[oEtdonrru (Blockchain) fi l fl u rTq fi u u n il : r r n m n : s e r u r o y na.r^ I : :_Tr: ffu 1 fi T o EJ { fir ert o ?i r u fi ru n n si r,: ffus o r: er o ru fi r l n a fi r q o 5yr- nr:rir y uo r a.: erirllyr rn o 5r:ufi 6 o a.r-n qstei o o nlo sr 1v4 il ry eolrur a r a n1? rrdo{ r.r alunrr:vr qr*fi o'rnfr s.t azuuanarluililffauuuoito ,1 \"1 aitun nrr:\"Le nm : ttps://bit. ly/2AZrAcQ d av :ilfr q 4 I vI n I ? LLm ; n ur{ ? o.: Yq-u r n ui o n r :t'o nr n'uoi o

e4 lqr lua.ntlnai rrdt9uCo69,6ivlfqio_f-ialfuiuXuaf5rforannrrauautu(aBdalvdofci'kaccoh-ira:ian.).:u6a'arauv:vn{u6$v[o.:ndfvfiunfnisoaau?flYion(B1oifticuooinC)I1I6{,1f9l':n6r{trnilnuotd{lf.litofiua'u']^u{ t 7s Iurteirufiarilulerourotfioqoufi (Bitcoin) tutruvfiannrtudu riluv{or5ndrtoriluaqortu66fra o ,j uun 00fl qlnria3l tv ].tvr lfi au LLa? o,6t(l{UdCI'11^t14 lTruu;nmr CEO and Founder of Smart Contract (Thailand) Co, Ltd., and BLOCK M.D. t6\"L1Xriro6il1u$o\\: Cryptocurrency (o3:JlmuooSr:ud) 'jr \"Yti'lufioqndrfrnm:ofin# finnatrtduloufioarru:l:yatdvr'sy'lfirfJu \"dannr.:lunr:unnu:Jniuu\" rfiohl'Ifirur6.:fiu6r uinr:m6o q, firfito ,1 rSouanr:Jduu:;u'jr,lfiuvrfirf,fi6fr'n eituToren Digitalflnrnu66fin; murafit ur'irufiaqa 6rfrnyr:ofinfifiqnatr.:duloufiTorqrJxatriurfio \"rirnuofifl6\" ro\\:qoq01unr:ufirirua.:4ululo:.rnr: $' fi6afisnr: mtaritauofivrBlunr:tfir16.:fiufir16ouinr:u6ofiria^ulofiLq?\\13tq1rq': mta4o'iru \"1 6o ,,nirjTrrqoSr:u6\" 6o uGuni:Ivr rriu fisrnosri (Bitcoin) vY.r Cryptocurrency utar Token Digital d.ril.rr6rriun::ruffu'lfi'ir \"fiuriu666fr'a\" tfiarfluRuvrYl^rduufitfrdorufra.:frrd.orron6nN''lu Cryptocurrency tfirrur tfi u:fi ot\" :2tr:.:' To-ieturn'l?$a{:cuuttAuoc-aYlua fl-rlata{uoa+q-i9laa- n'r.jr n:^u (Money) fioriJufionnr'.:tunr:datrtrruanr:Jduufiu6r:su'jr':nu rfiofiauorlasiGeramS'jr E rtn ulua rYs ri o ulfi fi t'[e uil ufi ufl o': d fl n.s.6000 B.C. TUUUfl1:unnr:.Jdtluuuilra.:siosot (BarterSystem) 6o nr:uanr:Jdsulot uA-r ar ilfl n n d,0 n !11.{ ror'[ri'[:.] rrn n rYu rro rJ utj o fl n.n. i000 B.C. uaiaqlar; (MetalCoins) uu, *.o,do (Shell Money) afiuIu:rorrro,do nnr.oirruqrlvfir6il,udi onor':tcun1TI6ofl'tufiSo orranrr,lfa, uu.duvdr:;l-l-i-t-{.Jq-N- Uu 6A,ltialu, vlt-t+iu-.x--o-.u' 'l{N1n qLulla?[?il cJq u fini o llyr u td uoiu rfr u uo v,l3nr n vTum un s:J:v rvr sil r lTa fia fi tJ n.a. tgog utun:sor:ctLarouu-et? (Paper Money) etl n.s. tAt a,lnqr*rfl u:J:; rfl qu:nfitdi:L rrn:grurT o.:rir (Gold) odr': rfl uvrl{n1?1u tl nr.Ft. 1816 uoysiorurarigauuinrtfi:.1:ynrnlfirror:grurotrir tufl e.fl. t gOO tgsofl o.er. uv,l:.:6 rrernulNl;'t'[6irrufi0fi'uyr1.{'ruo?1}l :rdv,l s'luroaSa5r.:rTor:to[uo5flnfi'u dururrfiotfi1unr:dofiufilLLnruenr?uyrun\"r?lilrgLtuao nrErrfi'{'lfifruirivr American Express ttdi Visa tfioonrYsr:ror6n rdodruaanr:ruasornlfirTurinvia':rfiurvr-ssfio.:rGuvrr.:t:Jsi'l{il?rtflq IoEltei 'ir rij ufi o.: l,r n rt uaq rfl urir ur ur r n it o.er. tgg+ El.t'tel'r?ei'r{ 1 luamigoreren\"r tfi6r.rfinr:6n:cr:vuu Online Banking rfiorflu ll:rlarriuriDutnr: runr:J:sluttfluuftlmsfir6 ouretr:qrovrTt'ir:s:tl Online Banking qud'lN'll6l nofiumulun'nilen1?fi1.{''ror:tdurn uarlufl fl.FI. 1995 ournr:hqj%d'tutt?ifluamYgaruBnr ttiu q

Wells Fargo [tnv Bankof America lfi6errflor3nr:ruduuyraSuior Iquan6rarrur:nofioe.rnairuueron $qiqjq A dd 6{vilFt?o fll.litI0 Ltayot't:JnI1da uny1 fi54 aFIt't:i5a n1:'v[yo lluouLyt0?L1,[91 il n.er. gOos fisreaafi (Bitcoin : BTC) 6o annrtu66fr'n6'ru:nfinnatrtdulufl er.er. 2009 IeErqf'ui'fqililrjtrntdoonururaionaiLrqur'til:J:yarrioonurn Toat#ure.rue].:'ir rrlor8 urnrlruIory $lTvOoASruJlvylv\\:^tald^aloo.1al,a[d?rd?taur-al{'lu [o fit'tf :3u1r r\\:140 taflfl:ounfiyitiFt?1sJn?;q1ugu8 0u't.idtJil:n[ [ou'LLlil rfir^lrroSnnr'r m6o{fir51u1q1o 1 aejrdo'rmfi\": fioqoo:n::rurir.: 1 artritfiqnrfrroqjtufiiofinfi':uta dt6'6ttAe6rsvt tu 1.[1] 0 { a { q nT [o a { o n?fi u\\: r n o u [u:uu :J q r til utsr I o \\: { o il n 5t el n u ffi i6nr:rirru$a{ Cryptocurency Cryptocurrency rflurtuae66fr'4fi[rifieirurqrarirfiga.:faurnn0r,0 fitltu6r^{ trifiunernmio anrrTu (ttiu oureniflai{) n?iln}.r u1.n6oafi1erffurer6oriru,,,-L ,\"\"r-,o-Peer rirmiunrlrurftild rdu vrnoulutotoriruutStvl6qytiltfii:Lnr:i-'orfrutflunorufiausro5rfiu.:unda':rdua q nar1?n4or:n[ruvifuimfilfr.,.hi'tlflp4{1ral.{dflarsr\\r:fqir'vurnirsrrtri'lo:lnit:trfrluL.Lirariulunluonar?:n1ureurfei'€qrrJT.:rrua-fr,0uonor:nIn.:trryifriuo6unyr5norfrlvoirfoiqrqniln::r&orlqrtiuq/ nll qLeIqrlUA0{AtV{n1U qlu:yll1l Cryptocurrency atrtluil rriu fimooari laitcoin; ssfloun':turrrufiorynfi6rn'ir ufronrru (Blockchain) annn:^unna5rtdurfiooorfi'lrsraSrrqr6'^nrifiuAryrq.ntirnrrrrln'.lrfi6un'jr rvrfro':ui o''ano5firu rreirdlfinr:rfirrfr'arra^oYnurnarruilnaorri'unr:?irnrn?q:qNunyn'ruerrunr:atr.:fir.i?urduuel^i.r tot Cryptocurrency nruluro6ortra Peer m9,qnJnq ufi:-Tufingo.r:J:sT6fide.JL?niflo.:nr:yiro:nrrurto*uru^, fiI4qno?1 e.r 6{}r qqn o.: rYql Cryptocu rrency fi o qi rfi a [rdo{-cE-\"?--n-\"?' : I m r r nr: rtu ffi nrrldaq a rGu6 6fia1u:Jruriln1il sr Vv qv a rS d Aa u ai ttiudv'rytrroJaa'\\[4nq^aa':L\\ttlidVunr:Itfro3Z-:JcTo.ivnrrqaIoiaSurvr:iun6n1.:ur'l[uv,-lrvurrufiiGo' oe:.nr-5:-:ir'rnire:sirrJQIyurfffi:rfiii.u1f\"iruffvorYulrn6;r6ir6fifer'rnunlfrluuflfizivur6:rn:rprrr?irrrjuIyor nr:il:snolq:fiafiuninS66fr''o il.e. 2561 loafirirrin':ruprrusn::a.lnr:rirffufiffnilYl,,tfunrornro q udnvriyl6 (n.n.a.) rirffuqruanr:duv,rufiuu?a{fril:;nornlrdrrroeri:llyrlutmu uorrer^oufiauls CJ a.:vru1uer6:JTy'jrfrer,lre.l,doogo fia,lfierrrrTu^r;,]ur..rurfiu'.:fiorsaqrluat4ulfi uonsrnXfr ouror:uvi.:t-l:vtvrqt,mfl ,tofi,r-^f.lo6'r1n:.:nr:6uruurifirflunr:rq6{ourrilunr:Iauulu :su'ir.:anrrTunr:rGuIoalfi ceoc .iroa': (wholesate CBDc) rfiorfir:i:;firinrnlet:tatrr:dua'ru 4 :s:runr:rir:;rtu u^rrdur.,oo'rup.rdfl'r?yro..rrrord t i.lruffuourqr:l^{rrfirri g rrvit '[unr:laurtu :;u'irtffuttnvnr:uimr:anrvrsr6iotlutirtro^oufitmrnru il.pt.2561-:Tqql-u vw'ir ryrerIulnEJ^:Jfionrru q (Blockchain; fiffnunrl^flunr:rdru:J:sfir6nrvr:sunr:rir:yrturo':tra urqinr:sydr:;ruf,rurlfi,rrusE.: 6v 0,:q-v[frtrormqmoufarqorrilfl'u]'r?oungdn:4*rrunn:uynlr?,{aI.Jraor vt o ' lrfforu:J:ynretrn6u}.rmnaail:ruyfi 2

76 n'rT?i't{']1.{fl a\\: Dash flnntcu Dash rr:-jr:nr:virtrutor: Network oonliluaor: t-ayer 6',ld .1 Miner yiryri'',drr.^*., r.r-uyr'n oqq:n::sr nl: Liu rrouer?un Nn1?fl 5.r{ Blo* dulr ri tu:;uu 2. Masternode 6a ,.d.0 .\"r\"r friuryarllduai futt Dash Wallet nCIao 24 fi'alelrr d.: Masternodes ssfrfirirdoauriiu Layer #l,w^ro5srfilreo5fidn 1 rtiu Private Send lnstantSend ua; Decentralized Governance 5.2 anatGu Litecoin q anqoq9tGu Litecoin anautu66fr'nfitfiirerrufirLa.rtffa.nnfiao6'uorfi + tfiirnrr#.:6areiu'ir rilurGululonto,l Digital Currency urnrrir6'.:tfiYrorra.rfiua.roairtnlr,ls:r.:u'rndr* anqqoJjr) tu Litecoin rfloo'lrfiati A.q.2c1t fi.:rilur.:^u66fr'nfiadluunu?n q Tqufirfinqoufi (Bitcoin) 6 o yr o.:rir Litecoin 6 o uiltu ft osnatrrTe u Charlie Lee odn?e:n: MIT s1n Google Litecoin tilu Opensource Global Payment Network Ifiru'[rim'[6.0gqn nru q Lr qr n6'r n ar.rto ua ylfi 6'a n o6fi n Scrypt rirraiu Proof of Work d':arxrrnfium'r t66ru CPU uarro4ro n.i\" fi':ufi'ir Litecoin q;rmfiou fisreratrfi (Bitcoin) luraartr 1 firu usi'irarrur:nairrr Btock lfir5rn'irelrn uay?i.l ntwfr 5.e anafiu Litecoin 8q ?nt?N \\[a9vtrdT?il1n tAr\\:folNeo5u't1tuo'tAy-t5il Litecoin :t7 Nln?Ut?Afl 1 fim https://bit.ly/2TL0x22 arql-n-'-r'tri-u---.'L-..i-t1ecoin mia LTC uilurfitlu Cryptocurrency duriruri-f'-i-aq-o.-.f-i'-fEio---c.-iun;1flq6'?tu t6ouqaroru q.q. 2o1t lugrworruflurl'eroouri leitcoin) 6.:fiqruaxrTfifiarilotir':rdurdaeffu fiornoafi (Bitcoin) urilo:-J:va.:6 6o u6rdu r?d16{;1{ Btock #un',::J:re.rrrx z.s urfi vir'[r1 q arrur:nrirqq:n:rrulfir5:duuo;firirra:urfiurnr-:yir'-qr\"n1:-:' rusirn'iru^nnouri (Bitcoin; \" fir.r.:rufioz,iruda.:mfi'.: Litecoin aBura'-ir r-i-lu'-m- n'qo-'r-Gu66fr'nfi1fiuer5odrsuuu peer-to-peer (P2P) fitiratfinr:,irtroirlfi.iralnfirdatffuqnnululnnfr'ufi Iqu Litecoin rilu open-Source [q?441I18in1?to']TUta{.u-eY-,l^il^n^o-uq-qn-u[utlt\\4:arugarFIfraqiudnsn:;qrEJ€irourqoeir',:fi'rno1,l< farru Litecoin 3'la{fi']fl1?TrruuvrnTulafrfi:i:a:liu:i?r:vT.:riffuran-nla.:uuisru uayfi:EJ-rfieqrd Utecoin drrtdirl qo -------' n1:6{#udut,tqafltfinr?sJ,irurua.rrn:rrufi,:firJBr'',*nlr#rrluunsdnl?tnaia':rilufianartlu 9, 9 nr:unnuJoiaufififlsfiufi? ua;rijuudtluanartu6ifr'nfildYunr:uaerYuilrnfraq Litecoin ,9'qq ffii,19qo;r:Ja:ivrfai.:n6nrrafiuo{ei(rBui'trcsoninr)rruasornlunr:rfrro:n'it ::e--.-r66fr'nlufiisr:J:yrirTuunya-rfiqoq ri.q.:fiuru

77 5.3 drlafiu Ripple aqn rtu Ripple aq,ntiu66fr'avr'16'Yu errrLrfiuillfi e.rrnfi ao6'u6'ufi g riluuunrril45ru q r{rHYunrt Digital Asset rnifl'tN1?nd{ v t n nvu ve q v ra?? {I\\: tUdr1.[tt1.n-o {J'r N [d u 11.{r? a1 LoRl 0il??9r i ,i s a uv t v {IO 14 6{'l N 1 : n 3J 1 t:J A U U [A n n1 L\\: U LQ A U'l { n ? 1 { ?J ?'l ytolqLyfi v t^{14flol?SLanAnuo-? n- uouI'l{ Nl n dfi'1u1.{n15 ntwfi s.t aqatiu RiPPle fii ut : httpsl/bit.lY/36wfHqs x La{uaoaqvil4a3ln1tTvt[1{{i1lrJn1-rr[s6if{rfirie.r6otria-rrnfiarsrrrad5r$ttlJiud' u 910.[rumalq quil?;6{1tFr?rurirr5stfiosjr.:Iqoreiuluqod1fifl?:rd 6.:vrfi,lturYudo \"Ripple\" fifro'jrriluatln q uanr:Joisudc{r6'q firuqneirnr:oa1o g1.36 rnTufirurniErq o1}rnfi'{fieeoa{ (Bitcoin) rrnr Ethereum lrl6o 1 '[urruyfinnrotfrfifi.:n'r:fioqjtot Ripple lugrwaqarQuo^6fr'n usivY.]fifi'ufrqutLnnqil{s1n !{ finooElli (Bitcoin) rns Ethereum fimerouri (Bitcoin) fi4qnrqxqq'jrriluaqnr,:^u66fin airu Ethereum tv rqj.:fiufisra5r.rfi'[email protected] lutrxrrdennu Ripple fr6\"rrilrvr^srair':rntodrunlrd'trutGu ururtrrirdovl'olur:suuqrnr?Nyn{nr:u.:^u:rt'ir\\:il:utmq lqurflrfiilruudnto': Ripple Labs u n4 a nlrff:lv{re,:a4rrufria1N' l:nIouAuvril^rSTeEn\"Jtma.:uuuGs4a- tv-Ura---5rJlo^-s-5l1fi^Icr4yTa-f.-qr-l'uu-3. ^ a^-d!^r^'.:fia5r.:fiu 6':virl#rirlff\"iraqnn'ir ua;:ro t5an'iri6nr::ir:r rturruu6u \"1 qruffn:*cwduvr'virh1 Rippte uflnri1{q.ln Cryptocurrency airulnqj 6. n?uu?unrrflo{ q u q Cryptocurrency e,iruluqj urin:rflfi'fr Rippte nr:u'[96rr n1?rqrf6lueirfr'et:Jfi1ff[unr?Yil riu tu rfAroaoir,l Ripp-le y XRP 100 vv , a jqta Rippl.e). tvlfiyqnat.ry.:fr&urufyia- usrnoir.:ri'u rnTufiru ufia 1aqnr3ufilffLu q rua r:i6fi a;lfi Y:iqrn nr:lfi Ripple q frn=,,%S \\ w& U En. RippieNet .::1i$s*. '-:r:::Fr; @= ,,,.f1 $ender* : ji.Iit,t.'.:,..::*#; Senefi*iaries ntwfr s.5 RippleNet :J fi at https://bit. ly/ZKzoLkk

78 Ripple Labs vir.:rur.iru:ruutniadru Ripple Network Ioer Ripple t6ur.sr.irr..rfim\"fi'rudur,laEir.l fAifiaT-nn:i:'ra.:6rtfAionorerrrxtjr:urnlun'm?i''rfirn??ilyr1{n'r?[tuluflu.rFnrua;dn.]:-Tl.in1:riu ff,ld ., IxCurrent {q.:uiuhJfrqqrnr:Nei.t\\-: ) r-irrYtouror:-u--n-'-s-tfi-f-h. 1::Enr:nr:rirxrtu lunr:dau ufi:ftymrrirniuo':6n: 1#ufiqqerir:rer5'relndu un;[ri.irrilufio.:lfi xRp rdor:qrn XCurrent 6rtditel tfluutl'lnmv'loirufiriruei''r1.[?EJn']'u.r6(so?nlun']?6'tfiu$ruurasnl:?i'rE:ar:].r uuufl1s.r1miJ rrol.i 4q Ioanr:atr':I:J:Toreroa lnterledger dor.,ulro,fiailrIa,::irufiuuuuun:J:srRmuaurer6odru n--'-1-qit-ro1f,tv;uyyvt{uvuYt ttn nnl\\i n u[{'] o ? fl fl u'[o \"Renf,d.,1 (lfiXRa'pid eqJn a a n uLr u er''r rfi a r r s rra d o '{-\"- u? n r ::ir :s ut uffu our nr : rd a n o u fl ua { Ucno?']lJ9vl0\\:n1T1o{0^q-nJy0- 1 a?<fi{1a-e.-l',-il\"i-nqn- il?, ud--{-Fp'r.-r4?-i-a- nonl?'\\l4fifloanso{rTaufr'ituri'td,,aa.{mufi5o4lfiqe q [?A\\o6ty?'r{2ano1u[t udoanru:J:rnaun'r?yrl:nr:rGuteifirGuufia.tl^,rovr'sylfiuinr: XRapid qy:Jyrrtrrfiolfi nAqnl:uouI ,fl'llJlTnt?'eln4{na{mu6[n']v'tFtar a{ t[ouidlFr i''rfl:?NrialEJuyfioun{ j.rgl X^ X XRapid rrlo trXfrrrfrrfronu lfiaqor.:^u XRP frqsriluflrldhi^u \"fi'lneirndu\" rdohfianr:iunr:r.:^urmeirf,arrur:neituayYuuGu q'rnn'r:fi\"l r.t1^t?s+relulq utrifi otlfin o\\:ytl.r6n1ilFt 6i o{ q ,:.:ryt,, !r9 tfiao'urerr:tfioilsiofi':rfr',i XCurrent uar XRapid ufi'lrfirdu3nr: XVia 6triluulroqytraSru ffr,.vir'rrulf6e naurTv urnasorirfl xcurrenr u:Jiurrafiaumr,rrirud16oa.rsioourn.lrunsq?n?:ersi1{ Iq drldrQu Ripple rirtruuu:suufi6andr DLT yto Distributed LedgerTechnology rrrrd voirnf,irfir<r,flu:ivryf4iuanrJ:rmfluyrursuuu6onrru (Blockchain; 6'ro\"r'jr \"flltafla.:LuJuran#uyi,, rfluatfivtr}lTrttlsrnonr.r'#rmtinrurn r1,,rr'r;filnrnn'r:?irEqrm?rufitritfiYun1roufiqA-q.rn---fin'c:i-' lemoil veAu t ^, ti=r:n l.rofr ssgt:?qfl ou nrsu?unlTriues'hinnn:s?ir U n'rtu:JnooITEJ?o.::suudgnrrr.uouoEir{il.rnq.rnfilfru?flrry rfior:qrnlrirmfrouffu ICryptocurren\"y d* fiYfr.:ruluufronrsu (Blockchainl r^T':6#uzar: Rippte fifiErn.jr olr nnaonuuila.nrrfiohlfin:?qdoufi6a Node arrurrnr:iSuurfruut-Tufinnr:virq:n::rurilu:J:;.ir c fi ': Eri6dar e{r:a #u1st6dr r,:^ufilfftrlqvlri o,u ntfilud a{ u?i{nt o rur n n-ir#u Ioao:nttelrir.: g lurertorirs Rippte s;fi to fi'lil#rlu: rfiah1rfiqorrruI:]i,r1atud6.r-r1.{s s o{nr??i'tflTntreJ q .1 Messenger-Messenger rirrafirf,irfllufiufrufiarsyn:;r,l'ir':anrrYunr:n:^u-u--n'-y1ni\"n' dr 6o ?uuunlrao! 6r'r?rruu?Tl{fi drtfifiu1a16'jrq:n::&rss'lfiyunr:fi'qnr:uasfinrrul:li.:la I I 0 fl u 661 1 fi ?n:TsJ u't{ uq?rq[u Lunl?yt

2. rer6otfron:?qdailn'r1eJIJnvqfJlfqiJor fiq:asaauq?rNilnfio\\:lurn6otirEJqrriiufro\"ofiu'ir 79 ff'li.nrn?i'rflc,':n::eltfiratotri 6':fiuriunr:yiro:n::&ruoufinruvto{nrrtfifion?lil6i1fiY:r rfyvl't:fid 3. IPL-lnter Ledger Protocol riluuvreIulnfifilff[unr:vi']qrqnq rri.r rytirulfinr:virq:n::a-l idlrau?d l NA fl 0,391? ttdv Nfl 'r?m??q fi ou 4. FX Ticker-Ticker rfjufi,:fio-rui-ro-urortfinr:-viroq:n::a.rri]u6'nrunnr:lduuanoIuQuto.::itudu fi{rIfiuletfi 'irnr:6nsi oq;1#'rrul6\"Lur qqnqana rtuutnvr nil:v rrfl fr'xTnn 5.4 ant,arGu Ethereum anaur:^u Ethereum ratofio'jr World Computer q o firu'.L-diu a 6t9 i a-\"lrd.'rr il Lfi en fianqnqut fr u fr u6^6^-ri'n erar er n mo 2 rdfl,uurur6^orfri. dr roru d rflx{ (Blockchai n; rur ua;lei fi o n Business Logic 1o 1 frtdrrrru6o':nrtrfirt:l LLne?i1':'rr,laflIuffitfiru:rfr on tru (Blockchain) fl: vr'rlfifi o:rruaulslurmeiluInfi ufr onmu (Blockchain) f, v t n?v t{?l?1{ ttdt a, ,i oqv a o Ltu?o o n1wfr 5.6 anat?u Ethereum fl1.{O Lu l{zu Lfl ,q U 1{ vlvtl Lfi :fien ttps://bit.ly/2ZFX1 6c v Smart Contract lfiefiu aqnrtu Ethereum 6o Decentralize Technology Qnrfiruu'u.nqlflLt14?6qufianttu (Blockchainl rf-il^o.ila..rrnrfiorfifl Centralization 6tarrur:na5r':tuaill^rfire#udurul t1i14 Social Network qin:?ilyr1rn1?[Gu ttllday{o5rurflN rll,lrflaTuTafi Ethereum fr':rilu open Source q rinfrzuurarur:nr.lrtr]1fi':ru16fr'ufi uavti,rriluufronrru (Blockchain) uuu Public Network lntarfronrru (Blockchain) uuuuilo ilnqila1il'r:n'L:JrfiriraflurotarjreLtfifr'ufi fi'n:*rxsrer^urfiL I uuufionoufi (Bitcoin) Iou Ethereum riurilol# tturlnoululan fl r sr1:nlfi{ruufr onq (Blockchain) 1'lfiIe ulil fi o.rlfi ril u uri ar1q n rGurm fi our.: a^u fi .: d tr 6l Y o ddr dvw $r 114 Yt',t N ?,1 L? 1* Lll 5 [O I :fl 'r N 1fi {'t Ar q U LL fl T 1.{ tt O L rfi 4 o:d5vxr:l , [:JF^rYor !?u , a u{ r 6v N afl n fl t?\\ Ltmqu N auL? tn u1 0 autdrardudvuv :vuu riisr rlin unsuti{ oilfl mrnu (Smart Contract) ) u :-r a e t^Tdi n s sil ,:; n o l'[u:J ' e a u ltf, 6 fr .t:v ntnfi s.z anat?u Ethereum o o H 1A^td?.it-oiraoovidil a1 u 1 t9r?o,i Yr 3r o 111.1'l il'l ?1 {{?\\1^{ olot t9 fiat : httpsl/bit.ly/SgtrtqE tT[u:ruu erfirer 1 rflfrorrfineroari laitcoin)

,80, 6[c4'ortu Ethereum unneil\\:qlnufionusu (Blockchain) filfi.:rurilua4nrGu 6o Smart Contract tfiatqrnn:dnr:unNioutt orfi &'rgryrrtouttnr:srnn':fi'u:su'ir.:#tao.:r.lrsdul:l :Jtsnrsoeiuulnnto.: Ethereum ua;rtou'lsvYtrruordqsnnrflorrruauayl:li.:1aor:rqnou'[6 IoEJtfi $q, er?.ru6{'r}l'r?nza.:u6anrtu (Blockchain) fi'lrififfloatn:nhJuflltrtau'h1u1fu16 ,*r.,r,rqd l,q 6':yirtfi Smart Contract fi6ords':rurnfiao q anarlu Ethereum (ETH) uiluaqnrQufii#afivYsNurfiesrvrnIulafi Ethereum r.lrruruflu r q9 r q[feun-uttarm4ilor: qlunr:ilrrra:lila=o rqf-ufri airutfluX'ttuJv,i'\"r\\:'rl.ul.m]llu Ethereum q[uoauu3 err [6sru ETH fl.ltrifinr:',irfi'o,l\"ru:u1u:;uu 1#r:nrrjrsru'r6l+ tz iurvr^tunr:fiutiu Transaction t?a't fa[vot{t{l.lfi1nu io or:ana ltu Ethereum ri u'ttt 'l tutl- s..fl. 20 1 4 tfi fi nr:? riru:uer ru ilqqurda ttvr erlula fr Ethereu m virhlfi nrratr': an a r.:^u ETH ':l'ruruoo firuruiuqdur.rrluxuu rfiorilunl:erouu141.urri{fietrud'lruxorrur1u(lCollunY':#u t2 firurfiiErry ETH nnu:jtruautrl Ethereum Foundation rdo,iJunr:ei,rraSruuaeir{rnTorurunr fiupririitreio'[:J rmfiouffufinnasfi(Bitcoin) 4n I uYofifin1:n:?q6rauuavrTufin Transaction nflutsu:r 5 ETH e;pnei.:trfiriludrmou*vru (nfiru 1 mfi'nnr:d1nauufiurfifio':fimerouli qJ (Bitcoin)) doru.ru.lr.r'jr1u t il ssfr rrH rfiqdulmillursuu:J:yrurrulrirfiu ta firuuaiaq; ETH qrnrirfl ou *yrunlTn??q6{ou Transaction nr:'[votvurdir:tfi5asru ETH rru#ufi:io.:vrr':nr:'l6rurfiara?io'ryrrtflrHusin;nuqr6wq?nusiiEnrfffi'nrfroifr O\\:1,1 1. gfiro{ q do1vfeid:duarfHI,UaYYqI ,'NUn a ilil? tn a?miln6uR'tlAtlJ1i6h1 tllt:']3fl']T?J9tlfi i4laaiva{ aa n']?mquao\\iiln'tT q drvrilnrEnn:n a *lfi 'l rnaft:l:J:sr.l.la ruan1 u6nterr qer i r,t i. f,.f,a o t [14 P.l'l 1,[ t\\: 0 U lfl Yl n'] fl 1.[9] ry{ 9,1 14 }Jfi O lJl^{? tA O? ua du :i:;rYug.: a ; r.l ru e a p.r nlfi r5r r fi o :l lr ? n,.l a utd9 rTdrfid eyfdisIonrapirurt ou'[gfi Ethereum n'rfi uqnouyr:ovvrunufi or:riluouvr^l.r'tiati'rrn:; YAvtvA \"!:?|9t 9r ? EJ tfi 3i Oltnu tnu14 1.[ t]tT1 3fl to tfi il n',tT 0 \\: d q\"a,'c,o E lH Y'o nonl?ylifto}.1il']tsloTd t1^{0lfi [9tt{1.[ 1.{U eirueirmr:ori1fl:Jil?rN?n run rfi ohle.irurtou'[g q firirmuo firri:,r{,rmx6ores;6iqxqlqr -z nY.rfftfidrfir.irur'r^outt6.:firffLofiodrfierruarrT6n::-r z ,Xa hTH tfi aul{und']}.J1?n?J0 q

82 rusioEjr{t:frmrru nr:rir Cloud Mining Ya lJ ! th] 0uq'?rq\\Jaqfl w A4 %u8r9t1'r [fl 3.J91?Tila{ruo?TylqSfintg''l 1#o^riau6'qRule il:nltlj0v t eAy a tfi 4 0{yi lu''t tti 0no o 9r? o u't { pq.tqLfi it . genesis-mining.com . hashflare\"io ntwfi S.tt ww.genesis-mining.oom . eobot.com fiat : https//bit.ly/2M2xwEs 5.5 finnasri (Bitcoin) tfisrqoufi (Bitcoin) anqqnq,rQu66fr'ofitfiiunarerfiuill#ilrnyr-aqd'u6'ufi yirlfrInnf{'n rvrerlulofiu6onLru (Blockchainl un;rTaarTulfiiro'lufiuruodrr:rrn d''rllrr{r1.i'tilrdasa,l'[uInn Physical 'lfiufi?tusirr:-]:rrrsynlu 6'l :Jryryre tfiYunr:#{fiot#rilu \"vra,,:\" 1uTan66fi'n fiqnoufi (Bitcoin) nnrffquurIoErff[frurilup.l{, 'ir \"mTorfi urnrklsry\" rruufisrnouri laitcoin; i n 6'rtfivir {r ulo Er el o *.rfi r rn o5g o.: ff[fi ':rufr'tTn . ql :ruuryarr'16'u:i[unr:noqdrunlrnrfimq]arr5 fr o lilu dncaqLral{liuarua?,rnd4?0{lanmnnnun?t n5il Lmrnair:ud (Cryptocurrency) ao:-J:;ar:6lar:rtr 6o nr:airr: o'rnd stz qinfr utniu[ny dnfl t{l{YilaL, :JUO^ 6{ffi q'ln?vE:llA ttAUnillet'lt ffr,,ifl'tNmn nat : https://bit.lv/36A6Fst t vr a dd Ar tdiluu0n 6h1fi 1nUp{1U?31t:JO1tryl0;r1.[m un3iln1o?:e.J a?l N um nei'r\\:rsfi 'i.h:fi nn oafi (Bitcoi n) falailvflnat{uYt? 1HVlrl q fi mnoErli (Bitcoin) dler1:n'[firLvruriuaqdo fAl YuVnl1dyv0Xarau Lau o'tqa d 1 u nu?ruu{a ?1u p.l't1.[01.[ [.-Y-_to{ ?tF%aLfl? I vtlllr yAt[qtur-gt:to:_ta9t1{:<olJov?taTogl xo ei r,lt:fr sr r 1in ?1 lJ fi rfl t*lJ o.r :t^ n n o El ( B itcoi n ) fi rilu6'ari: ulfi rflufi fi s a.r 6 o nqJnqna u n N rLU u nrser u (Decentralizel nairr6o trifi anr:-Tunr?rGulor alH'r?no?ilq ufi orerouri (Bitcoin) ta 6':rirl#fi eruf,tJ ntwfr s.tg aqat?ufinoaafi pitcoin) 4 0 6lv r 6t rd t^{ q .J { qr n y t 1.{'t a 1 d tl td n Lt6t?1.{ ilJ v'hl Ltgl fl fren : htpslrbit.ty/MsHVt lfi o Ls tuo tt}] Tn triara.n:norrI ufi ,u.uri lsitcoin; tfi q

81 loanr:orrriTnnor}l:un:ru Getr tdqrn Go Ethereum ^v ?,:, geth.ethereum.org oti.l6l 60 lnpkil.itluon ol th. Eth.r.!m prot!.ol fi a{s't n uud qsl \\: hJ: un:}.1 @G@ ta o d u dd r3rudu:rq lfi fia\\: nl8ra$qN a tur?u tryn nsg6(']s.rr:n tu'l,rrfrnri5n Ethereum tfi What is Ethereum? + rusilunme.rrfluqiru&r n.r??,n ETH srn i EtuMb.Mtd[d dffi dlhttuilrftrd61rs&. sla(mM M@lYstr@rdstutF*iUllW 3JT^,l? da j Y, d, i , v AT tV,lU{ tO: 0 \\:1.{1.i [1] 1.[t:A\\: O Ol.l?J\"l{ O1Fl Lm io6'dia ntwfr s.g fiuls{ https://geth.ethereum.org/ u'rn 8J''rnmnol.Jv'r? Ln o?quNFr?1 l.rd'lu1?n?1?J9l tfi 3Jo\\1 fiat : httpsthit.ty/3gq*oFw qu6{reJ1:flfi5rt Block'[6r5:nru1u:rusL?01 1 ;u 6.:fruu:6qfisr:?NndNflo{noNfi?raoSnnra 1 rn5o,rlfirijutmfrot:rurolmqj luining Pools) 4 qer\\nvv e X I €1, ,<--,ll\"l-tl^---.^4^-^i^.^-' v ! ,v rrloalrrirai'uro--trfi-t^t=o{hi'[6i:JilnnauuyrurS??uuaE[[u{lfiiu-ruYorloq[o[fil'lr] q 1' [ala{fl}.111?flnl,[I91I fi':rTqisfiu--fir-5ulqd\"lfiuinlrrfrEi?flu Po- ol uvriar-uu ETH\"[r1arul?otfi1tili?run{aI rn-unudulfi rdu r ethermine.org . ethpool.org . coinotron.com . eth.pp.ua . ethereumpool.co . eth.nanopool.org . weipool.org . eth.nanopool.org . talkether.org . dwarfpool.com/eth . ethpool.utocat.com . coinmine.pl/eth . eth.guprnova.cc z. {r,roudugo q nr:t:ldon o rufi : rn o5l^n: r'raicrn f$rqtfiu6nr:urd'tulunrtrer tfi fi a\\: fAft{y?afA,duA}SJ tofl'tflmdq3 virrirt:tdl^rofll.lFt?: fi'rodr.:rtiu firda try! rm oE ;,c .rrc rErn- rir i {x.m Ee*.b tht ct&M :rEJrer o rufi r rm o5l^r''r? r?o5q.rn fr\"Lr1uEnr:fi .,,-..,,. CJ \".,..., t:,a:.i..i,.:i ::,_i::. 1.,,t:i.:,:,....t::r: q, z rfiouusiflrlu5nrmrrul:flsa i;,,a,i{l::...=ffrauaa n t q -- r-..-.- ,: l rfi fi o.:qu?irl#arrur:nduvruq':[:6ri':,r 16oufi i I fixrtlnlrl.r'irdn + rdoufrrvfiogotfulruurxl , , q$l 6ern'jr Cloud Mining ntwfr S.tO h@s://ethermine.org/ n :fr https://bit.ly/3c40V lL

83 fl o.ir fi'orr a':fi n fl o uri (Bitcoi n) fineraari leitcoin),q6rqa fioq1nfirfir:framr':nrfinerrasrS zt firuqo rflufitfitff[unr:uanrr]dau Aduderuo;u5^nr:umurtouflqauilu6'\\?:,[6^x 6I ':utria| rru1:niln| oe]uilrd{tldrv I dr I I vlv drillrnu:-ir:riJuur,ieErEiaEJ'[6 rufludlil'r?alour.irum':6uryo5rfrqrtfifr'ufi Ioufiueiavfineaufi (Bitcoin) qrQndffl{Lfirqj:tuu s ,s .sAa n',ir Bitcoi n M i ni ng filfi nr:q'r uan*fl er?o o qr - u lo aryavl 6 ueifr r5u 1' rfi a an5flu6il#a yunuyAr6{quvn? qolu?uua^anaufdi (.-B.-itcoin; fj ia;foiq1u*uufidtvflvirfiaa,r 21 fviruqoruvyir-&tY- u 4 ttrYd a.:16fr trlqfn't?dY',,Aifrofili,rafrl<rfinfifq, oro{dnnN^uofima erasli6'(,^B..itcoin).,.1qt tu5voufeiru) 'jr 1 rfiorilurfiu:6 qvv n-r v aI5rri^lqq a d (Bitcoin) f,tu tu ui4 nr?d.rfi uel?'rerfl a{fi noosli (Bitcoin) firrfiurluildrIaoiltmIuaont6fiSAuztrrqlnuuvrnau.:of-i=auuaurYGrJunuvarrmqnfruqq'r;rtufoirvflrna0tnioafaulufi?rvu']I1r1ulsail\\u:Ytrtu0s,1I?61u:rofaftu{1fi.ao{ooaf[ro-i u(Bflqitc:4oi4nau) nrYei?u utri'r[u6v nndertd^rfr'vuyra,: ustinnvdr{ad{6v aaarunr:r1{nialas1dai4 zyu- o-u--vVt-ef^-L^\"a- nnroy-tqyL,t-i.sov^,lmtd d Lt?? m:S;1ohj:un:ilaoNfr^?rmoif\"ifti,a,slu\"nlTnoqdirnl?yr1{a6froaet'rderit)fi^ai.ldflail.nnarJu q (Bitcoin) uTq rirtfi ar ru r : n rfl rtrl m :'] q ufr n[6 u a.um :m r t n nisr fi r am{rn 6i 1 dfi o d'lfr m rtd uuu utri 6 q ri c, u re il uru:rutei 6 o\\: r64iuerrrtq{eqr f uto?'lst rd u'lfrl fi d' r #Yu, tild u:ruu:Jftr. :i6 nr: rrl Open Sou rce Lor v Nl fJ fl?'] l.l'j''l fl nqu6['t u1?0 n??qfl ou naT ru}lir:1a16 q nlT?q'glU^delFl 0uu (Bitcoin) nl:qIqfinaouri (Bitcoin) 6o rflun:vu'lun1?n0ilfi?tsroSuuuu Peer-to-Peer filfflu n1?;n:$1a?re.rilaaouTulra3nr?q6{ouEt ?nr?rrflo.:fimnosri (Bitcoin) IqEJnr:eir:rrQuernfflfi CJ i u ,- a f, a r o rr o d td ?rl1iJUoflai1.r1n{l:Ld:J?vU'],{iuOdnod:1nUnflil?.NmU'tUo. t?On??O:f}l.']rUfl1txtU.$ilJn':'Ur q9'v]Ur?O111U0'lqssttinluA'U'runn''rSitr.llr0r{nflf'll?3Yinl1l?Eut??'n-j'Tl:Tll}dJn- ur!t0TfUlnno+?n''luUvenJO'ln IorEr:yuusorufionrsu (Blockchain; rinrloa;ld:rrTnsrnnl:r1aqtflutmiaq;qtfiofrrird'tr;eq ra6[onuryei'.r:ruar,filluurnnrn:a6a.$rlqUdqqqNqq1unfi'n]rueNnrn'tdn&'r.':a:u1vus5-t[io'iulnu'uflrq?qq&crln'frl!iflion{nqorun{n1(B?tiqtc{oyu,idnaa) uuidldu, af':tuli'sllf#if{i\"r'ln46oirto6d'rvqiufrtja:Jrx.irr:urr 1 v un 6A ouqhui?ru u il d n rtu (Blockchai n) rfiuvrriltillfi rIu fr o ?uuun't??i't{'114?l o{fi an o EJfi (Bitcoin) nr:fioriulufiornroari (Bitcoin) qsolffunl?atr':n:vrflrrGu66fi'4fififi,:fir.:6': 6o Bitcoin Address firiluffrrasruarufi'ro-nurare 34 ffronrd€ r?iu lgkgqNAaqgS3PXpaxeZSvlTcuieiVojmrN f[qan:vri+lrr rtAu6A6ArUi'nusioI ;luq a;fiq4ryuadrVriludst o,:6'ruo\\: uI fi1nr]euqflfirulil r.:^ufr\":raruolun?rtfl1#1.r qufiTUtilrduffu uarrdra.rqrnffiuuta.:fimnaurilaitcoin) rilu P2P rirtr1are.n:nufirl:Jqn:rrilrriu q, ta.:tn:fr'[6 rriu n:yrflrrQu 1 gkgqNA..

w 6'aodr.:flrtfru arur:notdfr etock Exptorerirfi nr:Iauqrnn:rrilr riuludurfi o1o uilu.iruaurvirle finrrar: Forbes rerui'o6'u6'ure:u$fimerouri (Bitcoin) lfidrrTqfitofiriurvirlo rrnslfi\"irutilfierYt rtiu rYq66'u6'urafi.: lDkyBEKtSSGDtvTaQworQepAvinsRyiloYM firtu n'jr 500,000 BTC 6orfllu-(rUyJri'.rn'ilrnfiruqonarS mta:l:ya.nrxao.:Sosfiruurr ufiqrn??qflau nr:Tau#':raruotfi ler:fiarrurrnaYr':n:nflrriufinoouli (Bitcoin) ,*u1#o'rr*,..:1fi *ayfiou .iruaururndfiaunran:;rfltfio:lnflofi':srufiSaarqq;finun:ysrartul:J€T{n:yuflr rtuvrnrutr rfi o'lritrlrrn rilurfl rr urunlra??q 6{au n:uu?un1?frJc\" ird-'ruto'rfifalnaErfi 6'--(-Bitcoin) 6A o nr:fAiuavu'irr fiAnr:IoI ulQauufiy'ls3a': s Iqerilnfrufia lu:ruu rGuv'i'lt:Jqstirr.rlqlu?rilL fiu'rFrr:r rs;o*lLrnlfr'nr:Iouriurf,r ut:J aa rtn$n,6'o.r uursifiqoouli (Bitcoin) 0noanu:r:rhlrqln$ nurirunr:fruffunv r:1ourtu6.:ffuunvffu rfi0fr1fi lu unt a g r a il :v n r fl nr :Ia u rs^ fl o er: r ru rJ :r n r s rv a r riuq v nqlqn: e u r#r d r a ffu lfr uror ufi':rirurruurriruar(Hash) uuu SHA256 6an'jr ufran (Block; orracir.:uriu u6onfimuras 194462 illedsrni l: [ol]m n{,$n, :ru:ru rfi'r 209 ?1 ufl 1T :ru riluruarit 8979.632 1 3863 BTC nl?faJuuv unlt s Id q9 qLuTrvqilfal6{Ir''r{uddon 0n ridlu{''r1.[rd 00n uil]J o tu6 t1.+r?d\"l [ou[r9r0uuo Lfiu1n lfi].r to tJr ?uil'tn+6a lut.t'ry4 r ilavnn1?Ori0 p,i .ryrs;Fo rrurrunrrrAluEvJuu66 ian*0rrasavuqg0yr0r:JStv uerr Nonce lj e iov a o t d ' I fr\"tftrfiruluuqiasufion rfiatrfuiruar (Hash) to.:fr'.::rfran ufirtfiqruae.rffirnuvr^riruuer fi'rer?'u.ru1n ,9 (Difficulty) danr:riruuor \"rirlfltmrura\" (Targetl fiaorirtfiso.:urar (Hash) r,a':u6on#r* \"1 rudtu SHA256 ritnuorir Nonce rfial#tfieiruar (Hash) fifiaaorrrufifia.:nr: rilu'rrufiflt Utrif1i4vrr.:yiortUfivorrrunq:*fi vrr':frrilu1:Jlfi 6a nr:tririr Nonce trJrtou 1 fin;rirufirrirurruuar (Hash) lr.rri sun'ira;tdrirorrruqqrquar:rGfinhnugr ylnTudrilur, (Hash) fiuoiliu'lfis;fiuarqufi 3drmfirn't t sr\"rr?iu OOOOOO0OO0OOOOb647Oa28d420c957609e22f56c5f3a58dfe9ad4d98f63e3fa nrttrrir Nonce firirlfreiruat (Hash) rilul:lsrr:utauhdsyfiororffanr:na',:fioao.:6n qJ u-au!- ay-lunz\", luFAl:{ finv{qlnuuYti,J0iLn?oi{Lotqn?a\\\"lifi1.{{Lf,utqnTo?d1lu,d,}3J1?nFl11,l?ilo't Nonce atru a u u )( H as h fi n n fi o.: r o': u fr a n rTs s rTul6 fr s r:J :t n r er'[r] fr'r rot a rj r u rd^letadl (Bitcoin) q;fir.:fi,:u6onrioumfirufi'rufionra&ra virhXusia;lfran uqinvufransa':frsrerouri fir':fi,tffurflluco,nIcitilfir.:vfirvnrrder': nr:riruen+eirufronrTseqfiu6.rrfiunr:fiuflun'r-'r-s-.r'n- n-t'fio\"\\-: - to':uffdanriar urarvir fIqut-,Jnasrrvufr'lrav,d,l6ud:in:;rf+lr,rGufionaufi(tBitcoin) sru{{fflfi'ir nr:Iaurtu \\'\\Lvdviunr:il4uuuvsio'rfroJuffoanfi:-AY-uv4rnnr:lorurGunnfir.:fi,:'[r]dn o ufranfirtrarl(r q, nr:riorttdurrueir Nonce $auuat (Hash) ro.:usiasufionriuuflu.rrufidu1quq,fl{r?\\t'rJ 6o':lfftr^lflrrrn;ro6o':du:t6.:r{rurrxlfi:rorEr raorErriratr.:fi:Jrqilrr6irHirnrrrirr,rrurirufron n:uu?un1:i3lfarrr:':1q.Jr9[qq'U:r:r\"cLwriwfiJfrarur:nriruarupir Nonce unuLras (Hash) tdcirr5s fl1N1:n :l:snrer.irriurfirn:stflrta':orulfi 5v0rnB1TC2l1r.yoJa,roirorToauq9rfT-ioun6fi|oo\"oruoorrxolrfai anawrSlruu6noru:ffiloriuelunaru':urdrufirornfr) rATu.oiruaufgrqvaon':tmfionGtmfi.: s;.ir n-qtir utuu^srn o u fi (Bitcoi n) trilfi rfi u 2 1, ooo, o0o BTC

85 tuuusa{fimqaufi (Bitcoin) fltrflotrlSouutuarrur:nlaueiro::rurfiuurfirl:JEl'.rfifirirur6r ila6on Vl 9 o r6rq uu ru:rrfifrriru?61.{Lfion CJ Lo6{'r r[u?m1{fiyirlfinr:Iouutuusio;eri.:nqnJ rTufintrilrSoruffu qsl^ru'ru'rNo{TltJn1T[ol.tt{1,[fl3]a10T:ilr1,[u3]r1j'tfluaoflflau[0{fl1a{q]u?iln0urflNa fillqil1uun? .u rfion:^ur^16fi'lfiiusrnriru'rruufionrarot:J rnoruq;fia':\"iraeiro::ilrfrsil rfiah1nr:Iaufiuror: c nuro.:tfiirnr::-Tufin :yu:rnr:IouRuuayeiro::ilrrfl€Jxqsrilu:yuurai 6o fir:J:ynreriroffiilrfiuil nr:Ioufiourfiul:l f.UieqiJrurruufronsrteiauls:rErnr:IouRulo.:r:rr{rairfionto.:srurotvirirn-': riru,lru luourerns;'[fi5'ir6o.::J:rnrseiror:r.rufisru \":J:vrrrxlvirlq\" 6.:tfiiunr:rTufinotlu fl4ql utvaAvilqla fl qsu o i1.r 1r lr u nr :1o u lfi rt:.1 qir ur rxluu fr a nhl yt fr'.:rruo 6a ilqr\\uq,ruo':tuufi,rrrerlulnfirotfinnauri leitcoin; orur.irdurfiulri'lfirt1oaqifi nr:rilu:turnrtrtufrrilorzuElilnqqo'4 dr': utaffr':slrue.ro.rluri \"l lurfi.:rer::*gfiefir,irau1s til:rv :v:runr:rtufr'rt:.jluInnrYu fiulurrurfi.l\"ruru+.nnduutau 1 nirunr:firufitGuzo{ourerrnnl\\: rusi'[u:vu ufi risr er a u (Bitco i n) lri ar ur:n rfi e.r lQulu:rurlfi rynrirl o.:fi orn oufi [Bitcoin) CJ runrirtatfineraufi (Bitcoin) rrJnisuurJarnnoqr?n1rflfrouaqnriur\", \"1 ,'runotnmnro v5a of!arr5trn?t r v Demand/Supply 64 a dra':6llqAyinrru6u otnr:faimoaurt i (,^B..itcoin) fdia.nnn'irr ma-n (Bitcoin) rfiudu rriu luriatvr' c, &r-ouaSriuneirtrifi'rauiufiqnoufi (Bitcoin) n:tffufirerfirnu^qreraufi (Bitcoin) tu:;uufimnrfiu V d o qv I o?'l lJ9r 0{ n1?nqum1 tfi 3100''ta o n\\: Iourfiodr,:16ouf;'urrnru fl.Fr. 2560 fiornaflfi (Bitcoin)16a5r.:afi6aq.r:qqqorcluri 6o fiilnpirm;o tttlfi't 18,900 USD oia BTC raion'jr 600,000 illyr q'rnfl.r:u{'rrrrff,lrirt:to':rinawlu tufiqvfin:vruarirrdausir.: 1 arnrXniro:rsfr'irarqrfio \"nmry,la.ra:uj\" rTuornrofiooauri laitcoin) VN* d fr',,rfi :Tsqflu 1ru. rdaufi.rulnr$l $r.et. 2561) 1 BTC firirrvirff:l 6,466 USD vriofiorrilum^u:Jxanru 2o7,ooo rrvr 6rrilunr:nqn{odr.:Eiouda.:srnderr:Jarufl vl.e. 2560 nlln??qdOUanvT'f',ltttnntilnUU ; t-rffi46+i'tul\"s+N' '!'E *\"\"\"\"\"\".'-'-'-''-=\"\"'--'=.---\"'--\"--'c-a to.:fi nnoEJri lAitcoin) d1s.,n:n m:esaoutfifi arune6fi ltiu rirlq6' https ://th. i nvesti ng.com/crypto/bit- coi n/btc{hb- h istorical-data *2241500 +7@ t+s.$*i uofl qlnu4tv4 EJ,i [in']?9t??qa8u e.. .- t. -, ; 1:k\"1i ffm:r unn r:1fi aufi qn aari leitcoinl ts.t fiu\\sdneaqaauetntfrnnaafr lBitcoinl vv u[lqyaonov?u :fiat https://bit.ty/3guKd94 u0i,{?10{

86 odr',:t:frsrrl finnauri (Bitcoin) :'rarisunf{ BTCfftlE Srtang Pro A 6' o f,o a rI:1::l ?'uln o L :J ud nq n r \\: 11il e.J fi g . 'n\"\"d\"'.\" srina_ x:ts = 1,i[l upY1,[ e.t ? 1,[ r {rvAM o Ei X4E,e f,ry6e nNl t i u eq tu141A,[{?- uN afir't? o{ ffa?(aa *l{. ffix$r !.s &'irrffi tun *dis. Ltd ? tqa.e L^ -a, rF m &H 0'4K LO U tqn e/i4 A€ 3.2.., .1 .6.a qJ 1-07\"t\" ,3.sy. fi ner aari leitcoln) ar uJduuLLila\\:ilffi Niil ?1'.t tifi &,@ &.8 ffi,w o ls {.6$S 0.36% ?6d,t& ttr.ffi 26_m &8,1$1 &lX 241 a!? g,ffi &_s s1\"ffi 01tr 5z fi':rirdrflqr\\:qilin Ldo ufi suff:L riuann :sl,rac 293,ffi ls€5 E1_W S-1X 2t3.5W S.W :Si.ES &?,ffi AlS :l n sr^ fi 6 a nr :n t rcuc tufr'ufi rad Er ei a Tuq s nmfr s. t s ntentaq a au tnet ua n nJ d su ru.ldEruuiln{trifr,l r 7o rvr:ryayrfu fig' finnar$ pitcoin) ilaun#,t cl nN1 : httpsl/bit.ly/2ZRr4s3 q Y N']0\\:ytufi 4 d nolUL: v o{ flu Lq q T0 t?'t tn{ 9?tqygt 4vuAord fl :*'l iql Jn I fi I n 1J O tL A 1 O ?'l il t?\\ 8J tO Al O U'l \\: d U t O u O C' uonqlndncnqrlu66fr'nfinairarurufi: fl.rfianariufirfioduhri 6o yu'tuer^6fr'n ntofiritrnrYu'jr DigitalCurrency Electronic Payment (DCEP)'qqrlilua4nrGufiqna5r':lsulouDr,['tnt:nnr,,:rar:6u dr: to\\:t,lfi€J?orolo- amIauilqutfi'lil'tttflufin1:lfiutulu:rjruuurtuaomta::luuln:so'le tg rilun?1ilfi0.:nr: sa{fa- 4'yuqitquunvv:lr-urroerrairfirto'::vuLtu:Tosefiulfifio?rLr:rer5eunreraia,turq6iaerrnd'tdrr 6o V'Ll rIirmAfraurvi'unr:lqfvirvYm:rer?aomf4irofl'nr1o:ur\\:auoot,lLUnui6lu.f,?{?fiInrutu:qTq@s]iu Y q rtuma'1u66fr'nriuqr oqq,inrulfrnrra-riufiorouflo\\:;ar4fiN^ouff:-lr-t-'u---l-uir:--:-l-rr:-r:in:ser:e Iounl:6o6uunsr.irLrrlfi?or I mueu66fr'nriu'lfiiunrre]i'r]rfiasrn:J3:fflrvrerIulofi:rulrnqivrnru:'ru rlir.r Tencent, Huawei unr chinaMerchantsBankloafiufiurudsyl-ndesnnrdaruIs,,r,iru*^rrr,lr5ruuinr:rir?rrtufid''ru 6J rru r?il.{ AliPay, WeChat Pay uatuvlnny{oSeldu 1 dnurntru ua,yYl='\\X:frv-6[n9nra.i-1.[i4u?auau6qfr''nMssrtiluaafiouof'fu Bi-t-c-\"oin m-t-o-\"a{-n--n\"\"rtu66vr--'n-'-du \"rl firu6'rro'.: Bitcoin ro.:riutritfiQqnJqoqJ'r4:rqNfiSaqruosrnisulnfiSan'r,l'rqr:1ornfiour.:^uaoodr,,rfilfifi'u uas u nr:6rr:6teinrirriufr rfi oqrnnr:rirueu q, vn,i ofi nsl fl srSrrmuyr o': rrqiluairu$ or: ,t !fi Er r uG 6 fr'o #uo^ o n r :rJYl u.J fi u u::-l uu qJ riun uruuuiln:ya'l:elJ't rilulu:rl ulu na' n fff,{nl?Ov1\\:Oa{ , o' U?1.[ Aqyl e.J0O']fl O\\: L\\iU14 CJ o^oq-mnuY1t,[dnq3rfiN4 ounuu[[03n nn?]Jo N tv fl'rlrltno??saoutddr EualoEIYS oXav, uTufr fr rdunr\\:n'trrluo u r.rt: fi ,: o qLfei fl t_t o r ^{ 1.{fi u ? u9alaq yut a y' d ntwfi s.t e anat?unaauiliffa I ,9 Yrr uu+.t :frm https:/tbit.ty/3dhBcog F-^r?--1 ilU-'''t [9<0i 4 vr | 4 v un1: qv al,lfl n o L].t rfi N lfr Bitcoin riuror:

ffi nqnmsfilraqariufiifra tjw, q1flo?'1Nlo.[u].Ji y(tU6q{&9{flu?lo\\:flnara\\:llo^aqvmq nlu:l:r!ryrg',lvraru yoirqhvllri.roro4ol]iloau'r€r1.{ il.q. 2561 rirrinr:ru a6r{un??Nn''r:rirffurafinvrinflunsmnrqfifi'nflYilfr (n.a.m.) tfioonrur'[#a?lilffotquufir'ir dril.n:n #r-r'',ouanr:JdsufiurYnd66fi'alutvrut6'otJrrqnnAnu'ru nrulfrlN:rr1tri1fluor (n.:.n.) nr:il:;na:ro:cfi9sfiuili1nrfl66fr'a 1,,r.s. 2561 ToEJfio{r.iru z anautuG6fr'nvr-riruuorrvir#u 6a 6.1 Bitcoin (BTC) fiorerofl{ (Bitcoin) rflurGu66fr'afiuaranuiqtj('nUqffuo^aqjufia rvr:rsrfluaqnut:nto':Inn fi,ntunaffr..:duxrufiofl yt.er. 2552 loaI:l:un:a,,rrr{r',rrd:J-:ufi1fiura.ruel,:'ir \"qrImf urnrlulorv\" 6.::t^meoud (Bitcoin) s;?ir..trunrulfr:rrufirisn'ir ufiontru (Blockchain) rfiodruflo.:ffu nr::irrtuarnu',dro 1 nrrlarau lourirruo:lirurn+uGulu:sutTtrirfiuzt firurar.iru qstfiteiufio nrrr tiurfl o o tir'::'lor l5'l fi',:uaYrT9q- qrYusyfirtu66fr'aoonirlNlnsrlu ursififlnos{ (Bitcoin) fifl.:rfluuiuo^6fr'afitdil orr ufiu ilsrn' fi.n' n- .-:mq'-u uastfiYrnr:r a ruiulunr:fi a-rr u uon t:Jduusrrnfi aqq 6ru N!u neirnr?fl 41o twv4 uaufirurniuqaraig (:rr 32 firufirulrn; :TeXrTu lrfioufiquruu ?\\.q.2561) fivrrq 6.2 Bitcoin Cash (BCH) R..:fi r.ir aulqr orr Bitcoi n Cash 6 o riluaq n rtufr fi rufr'zuur uru n6'r a an ilrcrnfi nn o uri lait- coin)rvr:rrfia.:nr:annrlu66fr'ofifieirTaunnn,: usiIoulfitao,5'ldu 6.:6'eRulsaonetrflS't\\:6{qnriulmri q lutl il.e. zsoo fi..:tfiraarrfiu{lsiuru Bitcoin Casn fitfiYunr:uo}.rYuuasil:saun:rxrirt5qodr':rurn qunarurll6u, rQau6a6auri'aa.nu:.:fiiafiqneirrnarog,lora^oiviuffvufivu 1 qv ,a a v,t.s. 2561) Bitcoin rTeXl-u l16oufiquruu Cash fiqarirmnrooqifi 14,ooo firuuaiuqarig m6o:rr 4.5 uaufi1uil'ryr 6.3 Ethereum (ETH) Vitalik Buterin rilufi.fuiqr^Tzuur riuana Ethereum dururtufl .1^r.fl 2556 su?irlfi rrrtdiunr: aaarYuadr':a(U':qtur.:nr:rGu66fr'a fi:un:rruare.n:n6'uToo uoiuro.: Ethereum fiartrtar.irt:J:Juun6\"1ff '[6vrarnunrErqrn::e] Iouranrrnr:rilugrulunl?ruo]J1uvir ICO (lnitial Public Offering) lor: q4q uAiu6AA6Vri'oanqa/ q\"[vriI q fr'rIan d n#,r rtn\"reu m ff..:lfi iu nr:u o iliu qr n m nr u o t 6n:#urir Iq u fi nr:ri o #,r n ri e.rfi {io'ir E EA q rata Enterprise Ethereum Alliance rrfiairruffurnTouuri6'urfir.rn?ril6{'rN'r?6rsor: Ethereum 6,:rTelrTu q rd.taruArrnnrrr 116- aq :Jt :snailoeruil5:o*-rfraighvtl.J1fll.r'rrl yYrt Microsoft, JP Morgan, Toyota unt u5:cyr tntet virl#:TsX:iu lfiquruu ?\\.q. 2561) Ethereum fiqnrirq.:fi.: 48,OOO firurvriuqlauig u6o:re I t.s firufiru:rrm riJurorudfimooa{ (Bitcoin) rvirfiu 6.4 Ethereum Classic (ETC) Ethereum Classic rflu6nrafi.:anartudrrun6'roonerrqrn Ethereum un:rsfiruvTzuur c lrr:naaqIorq'v,[far..6rrfruudru- fi'iAli5a,:nr:uyfvrr]uurrorr Ethereum firnnuua8nxru 46toanilrvrvqNur Ethereum Classic lutJ vr.s. zssg 6,0flsX:-Tu 1r6oufiquru1.{ v,r.Fr.2561) fiqneir:rruo{fi t,+oo firuruiuryauYg uta ?.r? 44,OOO firuurvr

.61. 6.5 Litecoin (LTC) Lilua1nrQu66fr'ofifisoreiulurdo':ro.:errrruuT:lunr:rl:sxaar.rayirq:n:rruoir'.:16.:'jrffu'jr 9qq firr€5rArdna drfinnoari laitcoin) fi.: + rvir una.rciro::ilrfiuruu.:pnn'irdnfi'lu Litc,coin qnrTouurrur oYt.rrdrs,sisfl.Ul^,t.s. 2554 Iou Charlie Lee odnis?nrfla{ Google ua;fla ^qqajq:iuqnrlonutr.lrufir:J:sa.lrrx 56 firuuaiuq-nifpioprleuiluradrrl? 5,500 firuruiuryamig uta 1.7 uraufiruurvr e.o (xRP) Ripple riluriuG6fi'nviunneir{qrnaqq)ariudu 6'l r?\\?lraanuuunrulfi:;uu Private Blockchain Iqufiuirfn Ripple rilufqiqr(lr,uorJSrurrurlulu:rrrrYoru, virlfirina':uqutrimrr.n:nrlqotd 6aarvrqzuafi q fio':nr:hI Ripple fiflrrilrafru:uovrilultu66fr'aHn-na'ryYrlfiuon rilduurtun:r:vu'ir.::-l:rrme ty 6.:rirtfr'Ripple rfrufruaruirlur,:nir,rro.:anrriunrrrGuunsui:Uvrfi'udrfr'aIan I fr'.: Google, SBI Group, Standard Chartered uov Seagate triu{urrfiusianrrTunr:rGu1u'lvra oe.ir.:ournr:lyrErilrEfitfr frt6finr:rflrt:.Jn':r1un-u Rippte 6nr*rnr:lfiuyrnrIulafryrr':nr:rGu (Fintech) rfiornTzuurnr:Iouulufiru:l:vrreriru:vuuaoutnri[#avorn:ror5r uaraoeirlfi\"irut#Nrn0,idu 6.7 Stellar (XLM) Stellar riluarlncqriruqfinnrnTqJureiauooN'rq1fl Ripple fifi1orJ:ra':6rfiorilur.:^u66fracirmY:r riIrtu'f,L4ov,u'Murnon' r:Jnaufi'uar1ar.r^uufi'n uri,aorfi Stellar umnsir.:oont:.t 6o n1?oonuuurrrfio:o':iu nr:lfi.:ruto.:erufr'rt:JficiruTour.i^urirurutrir.rrn m:rrYuflrruri:-r Ripple fia;uiunejruo.:ein:uar q a n r u-un r r rl u ril ulr fi'n uansrnxfr\"udt .:vr^virtfr Stellar Gilurautqfru6ou g fr6onr:il:ynreorr&ririlfioffu lgtv li:intafi:ru'[mqjto.:Ian rdavYzuurul^rosrv'loiru Blockchain Banking Solution ,'fi,fl'rru'r, no:uuut?fl'rnlrriiuqrqnr:rurfr:;rtufiril:J:sryrs 6':yirh1 Stettaruijr*an^,SrrdHarsnurirfi',raulq 0u|'l{L\\4Tdna't}J ueyrnflfitJ'rur^{1,a[aovqvrqdhra.{'[fluqIrriilae.roarrvu\"inrquttovyrv'Lo5ilnr:uaivliui.,ttn&{u I rr9i qaaavdua!i4vqavcAo- lo:fis;rfirt:J nr:ar:IuqLuriufi-smonu{o{il4?1}.rt6{u,t6h:quJJor11uuflunr?fl{-y- r1- .cr[u--6{uyt??\\--u--o--l.{ 6l ) oir:riu n.:uqurs4a0rydoirdD..q)a:n,u::ruoirt 1 6.:rl\"rrflufio':iinrrr:aunouunsfin\"-r'-*'--rqfii-a' qlohlo' lriodr.:riuorsqsToufinan , fi3A40n Iql rd \\ryr tO''lH.J?UU to\\:1EJ ffi taaoa I er nara{uBaaquila r6ls?,a{f, ffiffi uacso fi a 6u a.: aq a riu66fr'a (Cryptocurrency) q aqqa rGuo'6fr'nfia rilufi'reuqr-uljrcs?irl#nr:I-ouriu,jrudu:vfl'ir.:#.:aa,:eJru rdoviro:n::Lr'[6,jrErdu - Ioutil.irrflufio,:fiuernnfiarrufirfiofiotd utiu ouren:H6ouE:VmrTm:ro:6sr nr:Iourneirddrura q Fr?'uJ 6{uo?n airunr:lfintqxo uqfl 1n1:ilr un;n9ruu rrqeiruffa rfi oerrr &rr-l n aqriel a oo- tGuAsfl lu:rlu riu\"a i- alCn v U \"n:v rfl r raSofi o dqrJTroudg o.:- fdl-fi f-r :-rYaar or:ruy uasl-f-i-,ni-uru-- *q afl mu6{N eitu6':lunr:t6uDq:n::ru nr:Iouuiura5e#ufiruFiro::&rrfiuilnr:rirrfiunr:#usir virlfifqfJ[_fi_arrr:n mfrnrds,reiro::r rflaruvrl6unrfrusrnfiulFn?uasanrrYunr:utuctaulraqjeiruiunr:IaurQulfi

fui?a [qdolovqyl ]61r1irfl6{qetqra;rituurirfirotf,nnoali (Bitcoin) fias 6a umerluIafiufiontsu Btockchainl #lfl*n.':iorrfruriryfi*snil:smmoau'[nr[,roqrnrrurfonHodrnasirufiunr: Iorslfi i;;; i;;tcoin) d,rrituTn:.:atrsfio4artrniurTrydu'rnil:rm,dfin',rqnnrilsrnu6nrno5f irffo ,rasfl{arilr:ofisrnan'[:Jfltnorufirrno{4nrer6otfi1fi.:ruqov'|6'rrr5finnoufi (Bitcoin) 16 < o ,i s X d v. -vlelyny-u--nmq:?aaoulou{rirriryfitat$firrsin;nulunaro rirlfirrvru uffonlmrifrair.:frurlnuoonq;no{ qtrilu'lr1'lritfidq;r1aopurJa.::J:si6nr:rirq:n::ru {rduamquarunurfiudrufionttu (Blockchain) f,finr:lfitrufirirdl'ryluuyrnIulafi rriu nr:o.:nurul.uruuaoutnfirrn;n1??3oN1l'lil?nflurrd36{nr:Yu nr:u3ururolvrqj rtiu JPMorgan Chase ilo':rfiuffnflRl?wlollflqnrtufiifrolunr:nofiumunrtir Ern?:N Iqu?irlfinr:il:surnHanr:rir:ltQufi rl*fim6nr*utnd'* .i{a rfi sra.r aqa trutua6ta6rfnraaq(nClr{ayupqtaoqcmaurvnretlnlucfyi)trafiauei{Lrn;t}ififirfiuriaunartrirhloarrudilqdsa{ oc,i,rr.-:t<:f.in. r-u. rtu66fr'as;nnnuoonsrneiauro.:narufiqflarqlunoufirumoS mrnlrifirirturrir:ottotnr:fioo:a't I,1rfi..'nrnffloq6Uraurltuus6teufi'ilil lurn+srdurtTudq;'lrifimri:u.:rulor '[ri'irq;riluotdn:nar': igur n ui o u3#m1o 1 d., a\"' ul to rfi r a\":vrir^l 6Rumt o {ouqnlt ctrufralfi fi'n :*rw t o,l n r : rir q : n:: tru o t a q a ti uG 6 fr'a fi ':'[ ri :rr6I orirlfi tr ur;airraYulaasil o'l fien:: udt*iq n nflfi$r1u rtu nr:v'lontiuua;nrtnfinrdstnrfl uo ej r'r'L: fi n r {1fi n r : a riu a r1u a q a rt uG 6 fi'a rTnlfi n r r ru rir 6'ry ffunr:tri ufl o r ru s fi'rnuo dr.: ilr n zntni s.t a1try1nfi Nnttntttiufl?ia anq,a riu6a6a riv'ourtdv'r tidl uaIiauovtaNlnn?-'-10-1--?d-o.1'{ frat : hwtrbit.ly/lo4uvxY mrrdaroeodirrn'v:Yrruiunfri:qroinroo:u4fifei\\-o(Boiutculoaiunr)lfroirliqlunv0rrfit]t.dI'olunfiudaouunflilr?'ta:Fl:']3fiYtl'llr{utfei6l?iYr1uur'lgs'rl6arfelrS-rflroutl-n'.r':-r\"irq'-q:-n::u finqaufi (Bitcoin) rirl#r{rvrrirfin'l'rnlri'rquunrrirrfiundorrryrn:firuiuryfitfiunarr'rtflurtaufrr rurnn'ir triu ttnt 6rrot utoTurul: d,:srneianr:fionru Cnyptocur'r\"ency 6eaqar3*fi irr'an?er3*6ivYaTnoeenuuulrhitfr:#affi eerseenht$dc*6$ sl lilfinIt*dnaro uEsiir?sndruSenrr* (Blockchatn) firfiti'oputioeenrfl $ slu (Block) rasnrsa,rsoonhreiearTe{rY%Lledrosierd€srr,rfieril\"i (Cham) aqarS*ffirT#tiuSenrt* no% sr-cuf,n Fr€ rinnes{ aiogono,firiitsaruaefifiennr4{n flrXtfidaqe&rffithd$eomrs#%flsilfuu?ehrirmm m13 1 dqalg%rx'a&r*rrsdo*fior{*Tna*toofimneerr[1*'ur,*glidqae*ii* \"1 ff*rmrfnfrrtorfi*aqafuffithtud fiuon .n*nfiar'e{ua'c uq.**id**orftne4 5 o'*du 6e S,lii 1 aqaFn Bttcotn Sdoli 2 aqatu hha€um **uiiI s I aq\"&r. Rippte &rYud 4 aqari* Litecoh uace-%'fufi 5 dqa6* Dash


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook