Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Sách Hay 24H Download
  • 0
  • 0
Khởi nghiệp tinh gọn pdf ebook download - SachHay24H
Đọc sách Khởi nghiệp tinh gọn bản Pdf (Tiếng Việt) - Cuốn sách The Lean Startup - Khởi nghiệp Tinh gọn, một mô hình khởi nghiệp vang danh toàn cầu, là mô hình khởi nghiệp dựa trên các nguyên tắc “tinh gọn”, đây là phương pháp tiếp cận khoa học rất hiệu quả để tạo ra doanh nghiệp và quản lý thành công trong giai đoạn khởi nghiệp tập trung vào việc có thể tung sản phẩm ra thị trường một cách hiệu quả
Xem thêm bài review: https://sachhay24h.com/review-sach-khoi-nghiep-tinh-gon-eric-ries-a958.html

Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!

Create your own flipbook
View Text Version Likes : 0
Category : All Report
  • Follow

  • Upload

  • 0

  • Embed

  • Share

Khởi nghiệp tinh gọn pdf ebook download - SachHay24H