Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ฮาร์ตแวร์

ฮาร์ตแวร์

Published by Solomon, 2022-11-16 09:13:21

Description: งานนำเสนอไม่มีชื่อ

Search

Read the Text Version

อบี ุค เรื่อง ฮารด แวร หนว ยประมวลผลกลาง โดยเดก็ ชายอภโิ ชค โชตอิ ธพิ งศ 20503


ฮารด แวร (Hardware) หมายถงึ สว นประกอบท่เี ปนเครือ่ งคอมพวิ เตอร ซึง่ เรามองเห็นและสัมผสั ได เชน ตวั เครอื่ ง จอแสดงผล เมาส และคยี บอรด นอกจากนน้ั ยังรวมถึงสว นประกอบท่อี ยูภายในตวั เครอื่ งก็รวมเปน ฮารด แวรดว ย เชน เมานบอรด ชิปซีพยี ู ฮารด ดสิ ก ไดรฟด วี ดี /ี บลูเรย การดแสดงผล และการด เสียง เปน ตน อปุ กรณเหลา นีถ้ อื เปนสวนประกอบสําคัญท่ชี างคอมพิวเตอรตอ ง ทาํ ความรูจัก เพราะ การเลือกซือ้ อุปกรณ ข้นั ตอนการประกอบเครื่อง หรอื การแกป ญ หาเครอ่ื ง เราจาํ เปนตองใชอ ปุ กรณเ หลาน้ที ง้ั สน้ิ


เคส( CASE) เคส( Case) เคส คอื โครงหรือกลองสาํ หรับประกอบอปุ กรณตาง ๆ ของคอมพิวเตอรไ วภ ายใน การเรยี กชอื่ และขนาด ของเคสจะแตกตา งกนั ออกไป ซงึ่ ในปจ จุบนั มหี ลายแบบทน่ี ิยมกนั แลวแตผ ซู ือ้ จะเลอื กซ้ือตามความเหมาะสม ของงาน และสถานท่ีนนั้


จอภาพ ( MONITOR) จอภาพ ( Monitor )เปน อุปกรณแ สดงผลทมี่ คี วามสาํ คัญมากทส่ี ดุ เพราะจะตดิ ตอโดยตรงกับผใู ช ชนิดของจอภาพ ทีใ่ ช ในเครอื่ งพซี โี ดยทัว่ ไปจะแบงไดเปน 2 ชนดิ 1. จอซีอารที (CRT : Cathode Ray Tube) โดยมากจะพบในคอมพิวเตอรต้งั โตะ ซงึ่ ลกั ษณะ จอภาพชนิดน้ี จะคลาย โทรทัศน ซ่งึ จะใชหลอดสุญญากาศ


2.จอแอลซีดี ( LCD : Liquid Crystal Display ) ซงึ่ มี ลกั ษณะ แบนราบ จะมี ขนาดเลก็ และบาง เมื่อเปรยี บเทยี บ กบั จอภาพแบบ ซีแอลที การทํางานน้ันจะไมเหมอื นกับจอแบบ CRT แมส ักนิดเดียว ซ่งึ การแสดงภาพนนั้ จะซบั ซอนกวามาก การทํางานนน้ั อาศยั หลักของการใชความรอนทไ่ี ดจ ากขดลวด มาทําการเปลย่ี นและ บังคับใหผลึก เหลวแสดงสีตางๆ ออกมาตามที่ ตองการซ่ึงการแสดงสีน้นั จะเปนไปตามที่กาํ หนด ไวตามมาตรฐาน ของแตล ะ บรษิ ทั จึงทําใหจอแบบ LCD มีขนาด ทีบ่ างกวา จอ CRT อยูมาก อกี ทงั้ ยังกนิ ไฟนอ ยกวา จงึ ทําใหผผู ลติ นาํ ไปใชง านกับ เครอื่ งคอมพิวเตอรแบบเคลอ่ื นที่ โนต บคุ และเดสโนต ซ่ึงทาํ ใหเคร่อื ง มขี นาดท่บี างและเล็กสามารถพกพาไปไดส ะดวก ในสวนของการใชงานกับเครอ่ื ง เดสกท อ็ ปทั่วไป กม็ ี ซ่งึ จอแบบ LCD นจี้ ะมีราคาทแี่ พงกวา จอทว่ั ไปอยูประมาณ 2 เทา ของ ราคาในปจจบุ ัน


พาวเวอรซ พั พลาย ( POWER SUPPLY) พาวเวอรซพั พลาย ( Power Supply) เปน อปุ กรณที่ทาํ หนาท่ีในการจา ยกระแสไฟฟา ใหก บั ชิ้นสว นอปุ กรณ คอมพิวเตอร ซง่ึ ถา คอมพวิ เตอรม อี ุปกรณต อ พวงเยอะๆ เชน ฮารดดิสก ซดี รี อมไดรฟ ดวี ดี ไี ดรฟก ็ควรเลอื ก พาวเวอรซ พั พลายที่มจี ํานวนวัตตส ูง เพ่ือใหส ามารถ จายกระแสไฟได เพียงพอ


เมาส ( Mouse) เมาส ( Mouse) อุปกรณร ับขอมลู ท่นี ิยมรองจากคยี บ อรด เมาสจะชว ยในการบงช้ีตาํ แหนงวาขณะนี้กาํ ลงั อยู ณ จุดใดบนจอภาพ เรยี กวา \"ตัวช้ี ตําแหนง (Pointer)\" ซึ่งอาศัยการเล่ือนเมาสแ ทนการกดปมุ บงั คบั ทิศทางบนคยี บ อรด


คียบอรด ( KEYBOARD ) คียบอรด ( Keyboard ) เปน อุปกรณใ นการรบั ขอมลู ท่ีสาํ คญั ทีส่ ดุ มีลกั ษณะคลายแปน พมิ พ ของเคร่ืองพิมพดดี มีจํานวนแปน 84 - 105 แปน ขึ้นอยูก ับ แปนทีเ่ ปน กลมุ ตวั เลข (Numeric keypad) กลุม ฟงกชัน (Function keys)กลมุ แปน พิเศษ (Special-purpose keys) กลมุ แปน ตวั อกั ษร (Typewriter keys)หรือกลมุ แปนควบคุมอื่น ๆ(Control keys) ซง่ึ การสง่ั งานคอมพิวเตอร และการทาํ งานหลายๆ อยา ง จําเปนตองใชแปน พิมพเ ปนหลกั


เมนบอรด ( Main board) เมนบอรด ( Main board) แผน วงจรไฟฟา แผนใหญท รี่ วมเอาชิ้นสว นอิเลก็ ทรอนิกสท ส่ี าํ คัญๆมาไวดวยกัน ซึ่ง เปนสว นทคี่ วบคมุ การทาํ งานของ อปุ กรณตางๆ ภายในพชี ที ง้ั หมด มลี ักษณะเปนแผน รปู รางส่เี หลย่ี มแผน ทใ่ี หญทส่ี ุดในพีชี ทจ่ี ะรวบรวมเอาชปิ และไอชี (IC = Integrated Circuit) รวมท้ัง การด ตอพว งอืน่ ๆ เอาไวด วยกันบนบอรดเพยี งอันเดียวเครื่องพชี ีทุกเครอื่ งไมสามารถ ทํางาน ไดถ า ขาดเมนบอรด


ซีพียู(CPU:Central Processing Unit) ซพี ียู(CPU:Central Processing Unit) คือ หนวยประมวลผลกลางในการทํางานของคอมพิวเตอร เจา ซพี ียู(CPU:Central Processing Unit) นีเ้ ปรียบเสมอื นสมองของ คอมพิวเตอรภายในประกอบไปดว ยสารกึง่ ตวั นําทางอเิ ลก็ ทรอนกิ สทเ่ี รียกวา ซิลิกอน(Silicon) โดยนาํ ซลิ กิ อนมาเจอื กับวสั ดุบาง ชนดิ เพอ่ื ใหเกิดสภาวะของการนาํ ไฟฟา ได ซลิ กิ อนทผ่ี า นการเจอื เหลาน้ี จะถูกนาํ มาเรียงตอกันเปนทรานซิสเตอร ซีพยี ู(CPU :Central Processing Unit)มจี ํานวนหลายสิบลา นตวั เลยทเี ดียวครบั มีหนาที่ คือ ควบคุมการทํางานของเครือ่ งคอมพิวเตอร ไมว า จะเปนการคาํ นวณ หรือการวิเคราะหขอมูลก็ตาม แมแ ตก ารทาํ งานของอปุ กรณอ่ืนๆ ภายในเครือ่ งคอมพิวเตอรก ็ตอ งอาศยั การสงั่ การจากซพี ียู (CPU:Central Processing Unit)เสมอ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook