Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore JH A4 Ukázka knihy pro web

JH A4 Ukázka knihy pro web

Published by pavel, 2021-11-08 21:18:06

Description: JH A4 Ukázka knihy pro web

Search

Read the Text Version

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš P avla Přemysla Riese znám déle než čtvrtstoletí, přesně třicet let. Právě on byl totiž jedním z prvních otců u porodu v porodnici „U Apolináře“ Josefa Hlávky. Oba jsme tehdy asistovali u porodu jeho ženy Jarmily Karolíny, která zde přivedla na svět syna Viléma, na přání rodičů podle Leboyerovy metody. Shodou okolností je tomu letos třicet let i od chvíle, kdy jsem spoluzakládal Nadační fond Vita et Futura, dnes nejdéle činný nadační fond pro oblast gynekologie a porodnictví v naší zemi. Třicet let pracuji i v Hlávkově budově, kde jsem pomohl na svět několika tisícům dětí. Ze všech těchto důvodů je mi ctí, že jsem mohl pomoci přivést na svět i knihu P. P. Riese, kterou laskavý čtenář drží v rukou. Věřím, že se z ní dozví nejen spoustu cenných a zajímavých informací, ale že ocení i autorův svébytný vypravěčský styl, nemluvě o hodnotných přílohách. Prof. MUDr. Antonín Pařízek, CSc.  5

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš 6

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš  Pavel P. Ries JOSEF HLÁVKA architekt stavitel a největší český mecenáš  MCC Publishing 7

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš Autor: Pavel P. Ries Recenzenti: Prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. Prof. MUDr. Antonín, Pařízek, CSc. Fotografická dokumentace: Jarmila Karolína Riesová, Pavel P. Ries a jejich osobní archiv, Archiv Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových Podrobněji viz Seznam vyobrazení Pavel P. Ries JOSEF HLÁVKA architekt, stavitel a největší český mecenáš Druhé rozšířené a přepracované vydání Vydalo: Nakladatelství Mother Care Centrum Ringhofferova 961, Kamenice 251 68 MCC Publishing Textová korektura: Eva Frašková První vydání vyšlo pod názvem: Josef Hlávka, největší český mecenáš, 1991 Layout obálky a sazba: Pavel P. Ries Tisk: Carter Reproplus s.r.o., Ohradní 1424/2b, 140 00 Praha 4 – Michle © Pavel P. Ries, 2021 © MCC Publishing, 2021 ISBN 978-80-908327-0-1 Finální práce nad knihou Pavla P. Riese probíhaly po konzultacích s prof. PhDr. Martinem Kovářem, Ph.D. a s prof. MUDr. Antonínem Pařízkem, CSc., kteří rovněž pracují na „hlávkovském tématu“ a kteří v roce 2021 obdrželi od Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových nadační příspěvek pro projekt s názvem „Tradice, která zavazuje – Současnost, kterou žijeme – Budoucnost, která je před námi. Příspěvek k historickým souvislostem, současnosti a budoucnosti porodnice U Apolináře.“ 8

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš  Věnováno těm, kteří se rozhodnou jít ve šlépějích tohoto muže nebo tak již učinili a mé ženě, bez jejíž bezmezné trpělivosti a pomoci by toto 2. vydání nevzniklo.  9

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš OBSAH ÚVOD NEBOLI PŘEDPIS ............................................................................................................................... 13 PODĚKOVÁNÍ A MALÁ STATISTIKA ............................................................................................................. 14 1. MALÁ ANKETA S PROPOJENÍM NA HLÁVKŮV MOST .............................................................. 15 2. POSLEDNÍ CESTA DO LUŽAN ........................................................................................................ 17 3. LUŽANY 1880 .................................................................................................................................... 20 4. Z GYMNAZISTY ARCHITEKTEM, ALE I ZEDNÍKEM ................................................................. 23 4.1. Pražský obrat ............................................................................................................................ 25 4.2. Vídeňské dozrání ...................................................................................................................... 26 4.3. První samostatné kroky ............................................................................................................ 27 4.4. Stavitelem z nutnosti ................................................................................................................ 29 5. STAVITEL I ARCHITEKT .................................................................................................................. 31 5.1. Rezidence v Černovcích ........................................................................................................... 32 5.2. Fanatik práce ............................................................................................................................ 35 5.3. Dvorní opera ............................................................................................................................. 36 5.4. Malá exkurze do rakouské měny .............................................................................................. 37 5.5. Zemská porodnice .................................................................................................................... 38 5.6. Nejvíce zakázek ve Vídni ......................................................................................................... 40 I. BAREVNÁ OBRAZOVÁ PŘÍLOHA I.–VIII. strana .......................................................................... 43 6. KONEC SIL A VELKÁ PROMĚNA ................................................................................................... 51 6.1. Nečekaný konec Hlávkovy stavební kanceláře ......................................................................... 51 6.2. Lužanský hospodář ................................................................................................................... 52 6.3. Uzdravení a velká ztráta ........................................................................................................... 53 6.4. Vídeňské intermezzo a přestavba lužanského zámku ............................................................... 54 6.5. Přestavba zámku má i jinou motivaci ....................................................................................... 57 7. Z VÍDNĚ DO PRAHY ........................................................................................................................ 59 7.1. Domy ve Vodičkově a Jungmannově ulici ................................................................................ 59 8. VELKÝ MECENÁŠ ............................................................................................................................ 63 8.1. První mecenášské skutky .......................................................................................................... 64 8.2. Založení České akademie ......................................................................................................... 64 8.3. Hlávkovy studentské koleje ...................................................................................................... 69 8.4. Národohospodářský ústav ......................................................................................................... 71 8.5. Podpora umění .......................................................................................................................... 72 8.6. Zděnka Hlávková ..................................................................................................................... 74 Přestože se jedná o stejnou osobu, setkáte se v knize s různým psaním jejího jména – viz pozn. č. 38 10

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš 9. VYHLEDÁVANÝ ODBORNÍK A PORADCE .................................................................................. 78 9.1. Praha na dvě půlky ................................................................................................................... 78 9.2. Národní muzeum ...................................................................................................................... 79 9.3. Akademie výtvarných umění .................................................................................................... 79 9.4. Práce a posudky v komisích ..................................................................................................... 82 9.5. Dostavba sv. Víta a přestavba Karlštejna .................................................................................. 82 9.6. Sv. Barbora a Vlašský dvůr v Kutné Hoře ................................................................................ 83 9.7. Přeštice a Klatovy ..................................................................................................................... 83 9.8. Pocta padlým vojínům a vyšumělý cukrářský výrobek ............................................................ 87 9.9. Záchrana pověsti Slavína .......................................................................................................... 87 10. ZALOŽENÍ NADÁNÍ JOSEFA, MARIE A ZDENKY HLÁVKOVÝCH .......................................... 89 11. POSLEDNÍ CESTA Z LUŽAN DO PŘEŠTIC .................................................................................... 91 12. DOBOVÉ A SOUČASNÉ POHLEDY NA JOSEFA HLÁVKU A JEHO PŘIPOMÍNÁNÍ ................ 94 12.1. Současné pohledy na Josefa Hlávku ......................................................................................... 97 12.2. Jedna zajímavá studie ............................................................................................................... 98 12.3. Pro milovníky horoskopů ......................................................................................................... 99 12.4. Návrat v bronzu na místo činu .................................................................................................. 99 12.5. Hlávka se vrací i do rodných Přeštic ....................................................................................... 101 13. POSTROJ NA KONĚ VČETNĚ KONÍ A EKVIPÁŽE ..................................................................... 102 13.1. Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových v letech 1948–1989 .......................................... 102 13.2. Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových v letech 1989–2021 .......................................... 104 II. BAREVNÁ OBRAZOVÁ PŘÍLOHA IX.–XVI. strana ..................................................................... 107 14. REPORTÁŽ O DVOU ZAJÍMAVÝCH OBJEVECH ....................................................................... 115 15. AKADEMIE VĚD ČR VERSUS JOSEF HLÁVKA ......................................................................... 118 15.1. Trochu historie k opakování ................................................................................................... 120 15.2. Zásadní otázky ........................................................................................................................ 120 16. KAPITOLA NAVÍC PRO ZVÍDAVÉ ................................................................................................ 120 16.1. Neúspěšný gymnazsta? ........................................................................................................... 120 16.2. Sklípková klenba architektury porodnice ............................................................................... 127 16.3. Inspirovaná Tradice a Zénón z Eleje ...................................................................................... 128 16.4. Porodnice potřebuje pomoc ..................................................................................................... 129 16.5. Lužanský areál ........................................................................................................................ 130 16.6. Hlávkův rodný dům ................................................................................................................ 131 16.7. Spor o dědictví Hlávkovo ....................................................................................................... 132 16.8. Fond Zděnky Hlávkové .......................................................................................................... 140 16.9. Závěť Josefa Hlávky podrobně ............................................................................................... 140 16.10. Spory po úmrtí Josefa Hlávky mezi ČVUT a Českou akademií ............................................. 146 16.11. Ukázky z korespondence Josefa Hlávky ................................................................................ 152 16.12. Více k některým jménům ....................................................................................................... 163 DOSLOV ...................................................................................................................................................... 171 11

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš PŘÍLOHY ...................................................................................................................................................... 172 1. Přehled nejvýznamnější architektonické a stavební činnosti Josefa Hlávky .......................................................... 173 2. Nejvýznamnější funkce, pocty a vyznamenání Josefa Hlávky ............................................................................... 174 3. Přehled prezidentů a předsedů České akademie ..................................................................................................... 175 4. Přehled předsedů správy Nadání Josefa, Marie a Zdenky Hlávkových .................................................................. 176 5. Udělené ceny Josefa Hlávky 1993 – 2020 a odkazy na webovou přílohu .............................................................. 177 JMENNÝ SEZNAM ......................................................................................................................................... 179 SEZNAM VYOBRAZENÍ ................................................................................................................................. 182 POUŽITÉ PRAMENY ..................................................................................................................................... 186 POZNÁMKY ................................................................................................................................................. 187 ** WEBOVÁ PŘÍLOHA PUBLIKACE RÁMCOVĚ 1. OBRAZOVÁ 1.1. JOSEF HLÁVKA – životopisný dokument s hranými prvky (40 minut) Dokument získal 1. cenu na festivalu výukových a vzdělávacích pořadů EdukacioH, Čtyřikrát uveden Českou televizí. 1.2. TRADICE A HISTORICKÁ KONTINUITA – časosběrný dokument o re- konstrukci a přestavbě Galerie moderního umění Restaurátorské školy AVU v Praze (28 minut) Dvakrát uveden Českou televizí. Dokument získal 3. cenu v kategorii Architektura a design na Evropském festivalu filmů o umění Arts&film Telč. 1.3. Fotografie, které se nevešly do knihy 2. TEXTOVÁ 2.1. Udělené literární ceny Josefa Hlávky (podrobně) 1993 - 2020 2.2. Udělené medaile Josefa Hlávky (podrobně) 1996 - 2020 2.3. Publikace vydané Národohospodářským ústavem Josefa Hlávky v letech (podrobně) 1996 – 2020 3. JINÁ 3.1. Další zajímavosti a aktuality 3.2. Stránky partnerů tohoto vydání Na webovou přílohu publikace se dostanete přes tento QR kód:  12

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš  ÚVOD NEBOLI PŘEDPIS P ředpis proto, protože následující řádky jsou či ly a stejně dlouho bojuje o takové uznání významu budou předpsaním, nikoliv předmluvou. A máte Josefa Hlávky, jaké by mu právem náleželo. Ně- štěstí, milí čtenáři, že knihu Pavla P. Riese o Josefu kterým vědcům u nás se pořád ještě zdá, že Josef Hlávkovi čtete, protože kdyby s vámi o Hlávkovi Hlávka není tím pravým zakladatelem Akademie mluvil, trvalo by to podstatně déle než přečtení jeho věd. Nebyl dost vědecký, zřejmě. Byl víc prakti- práce. Znám ho. A předpis také proto, neboť Josef kem, stavitelem. No, a také byl nesmírně pilný, měl Hlávka toho napsal, nakreslil a postavil moc, ale obrovskou vůli, a ještě navíc, a to už je neodpus- mluvení neměl příliš rád. titelné, uměl svou práci zpeněžit. Že uměl i rozdat, a rozdává dodnes, to je bráno jako povinnost, při- Už po přečtení první „krátké“ verze tohoto titulu nejmenším u takto bohatého člověka jako slušnost. před několika lety jsem věděl, že takto podrobné Úplně normální, od slova norma, to ale u nás není, a zároveň velmi stravitelné čtení má za sebou ob- což? rovskou pramennou jistotu. Jak by také ne; Ries je dokumentaristou, filmařem a režisérem s pověstí A tak Hlávka vyučuje i po smrti, jak se chovat k ná- perfekcionisty a Hlávka byl také velmi důsledným padu, k práci, k okolním. Učitel profesorů, donátor puntičkářem. Je proto velmi přirozené, že rezonance malověrných. A Pavel P. Ries, aby to neměl v životě Hlávka – Ries působí jako naprosto společné, příbu- snadné, snaží se s urputností kantora naučit ty pro- zenské chvění, ale Ries dodává povídání o geniál- fesory i nás, prosté čtenáře, vnímat Josefa Hlávku ním staviteli obrazové vidění. Dělá to nenásilně, po zásluze. Josef Hlávka musel být řadě lidí svou takže kdo chce, pro toho je kniha zároveň jakýmsi důkladností i protivný už za svého života. Ries je ta- filmovým přepisem Hlávkova osudu. Nemůže psát ké. Co chcete po učitelích… Co? Poučení. Lehké, jinak než přes objektiv. Je to možná jeho prokletí, důkladné. V téhle knize je najdete… ale naše štěstí. Obrázky Josefa Hlávky díky tomu osobnímu ostření vidíme v překvapivých detailech A ještě něco. Přestože občasné zavítání dokumenta- a barevných valérech. Může se zdát, že subjekti- risty Riese do literárních vod nedopadá špatně, cítí vistické zanícení autora je na škodu spravedlivému se zde nesvůj. Jeho neoprávněnému pocitu vděčíte popisu Hlávkova života, ale není tomu tak. Jednak za to, že součástí knihy je i webová příloha. Ta auto- byl Hlávka opravdu dost bezchybným člověkem, rovi umožnila, aby Vám předložil ke zhlédnutí dva druhak je Pavel P. Ries, opakujme si to, doku- své televizní dokumenty – starší životopisný snímek mentaristou, pracujícím výhradně s ověřenými fak- o Josefu Hlávkovi, natočený pro Českou televizi, ty. Kniha se správně jeví jako mecenášova oslava, a svůj další dokument, který je se jménem Hlávky autor na každé řádce dokládá velký „prohlávkov- významně propojen. Bezedná kapacita internetové ský“ nápřah, ale netají to a můžete se spolehnout, že sítě pak umožnila, že na webu najdete ještě další jako nikde nejde za hranu pravdivosti, je i na auten- položky, jak jste si mohli přečíst výše v obsahu. ticitu vlastního vztahu k Hlávkovi pyšný. Doporučuji ale podívat se do webové přílohy až po přečtení této knihy. Tato kniha, tato velká poklona Josefu Hlávkovi, má ještě jeden rozměr, který musíme znát, abychom Jiří Tomáš Blažek dobře pochopili Riesovo nasazení. Při čtení tohoto emeritní redakror díla na nás začasto dopadne ironie, někde až syrové Českého rozhlasu naštvání autorovo na řadu akademických i úředních míst. Pavel P. Ries řadu let shromažďoval materiá-  13

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš  PODĚKOVÁNÍ A MALÁ STATISTIKA N a této stránce bych velmi rád poděkoval všem pro mne zábavou a relaxací zároveň. Navíc mě mé partnerům, kteří finančním přispěním umož- počítadlo dokáže nadchnout tím, jak vše sleduje. Dí- nili, že nyní držíte v rukou tuto knihu a nemuseli ky této jeho vlastnosti vám nyní mohu uvést, čehože jste za ní zaplatit až tak velkou částku. Lví podíl na jsem se to při psaní této knihy dopustil, a pro vás tom má zejména prof. MUDr. Antonín Pařízek, tato čísla mohou být jistým varováním, zda knihu CSc. Blíže se s partnery vydání můžete seznámit ve přeci jen raději neodložit. Pokud to totiž neuděláte, webové příloze. čeká Vás, podle mého počítadla, následující martyri- um: budete muset projít 192 stran textu s obrazo- Poděkování patří též Petře Pařízkové za obtížnou vými přílohami. Obrázků je 119 černobílých a 43 práci, kterou měla s organizací tisku této knihy, Evě barevných. V textu se setkáte s 2 319 odstavci a celý Fraškové za nezměrnou práci s jazykovou korektu- text knihy je tvořen 445 530 znaky, které tvoří rou a PhDr. Dagmar Rýdlové za mnohé konstruk- 86 852 slov, oddělenými 79 208 mezerami, a to tivní připomínky, které jsem do textu zapracoval. všechno se vešlo na 16 181 řádek. Jestli mému PC Velmi si též cením posouzení mé práce prof. PhDr. nevěříte, můžete si to přepočítat sami. No řekněte, Viktorem Viktorou, jehož mnohé připomínky a po- nejsou ty počítače úžasné? střehy jsem do knihy též vložil, a stejně tak posou- zení historikem prof. Martinem Kovářem – i jeho Pokud Vás tedy ministatistika mého počítadla ne- některé podstatné připomínky jsem do knihy zapra- odradila, můžete začít s poznáváním neobyčejného coval. Dále poděkování patří panu Jiřímu Bělovi a ušlechtilého Josefa Hlávky. Neočekávejte ale, pro- z Přeštic a bývalé ředitelce Kulturního zařízení tam- sím, vědeckou historickou práci. Nejsem vědec ani též, paní Věře Kokoškové, od kterých jsem získal historik. Jen milovník historie. Tato práce si tedy zajímavé archivní drobnosti, kterými jsem mohl nečiní nárok na kompletní studii osobnosti Josefa obohatit tuto publikaci. V neposlední řadě pak chci Hlávky, to snad v budoucnu udělají jiní a povolaněj- poděkovat Markétě Maid za pomoc s francouzkými ší, kteří dokonale prostudují Hlávkův archiv v Pa- překlady některých zdrojů informací a kunsthistorič- mátníku národního písemnictví. Můj záměr byl zá- ce PhDr. Vladimíře Koubové za konzultace k řecko- vést vás za panem Hlávkou do jeho doby. K tomu pravoslavné církvi na Ukrajině. Můj vřelý dík také mi pomáhá nemnoho prací, které již o něm byly na- posílám do Austrálie MUDr. Miloši Kolaříkovi za psány, mé vlastní nashromážděné informace, které jeho finanční příspěvek k přípravě vydání této publi- přece jen za 30 let od prvního vydání rozšířily můj kace. archiv, a samozřejmě obrazový doprovod. Ten byl v prvním vydání více než nedostačující. Na závěr bych chtěl ještě dodat, že sestavovat knihu v modelu na počítači bylo pro mne potěšením. Pavel P. Ries Počítač je totiž jediné místo, kde dokážu mít věci uspořádané a vždy na svém místě. Práce s ním je  14

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš 1. MALÁ ANKETA S PROPOJENÍM NA HLÁVKŮV MOST V prvním vydání této knihy v roce 1991 jsem decká práce historika. Taková iniciativa by měla náhodně vybraným chodcům v různých čás- přijít zejména z Historického ústavu Akademie věd tech Prahy položil jedinou otázku: „Co vám říká České republiky. Především zde mají velký dluh jméno Josef Hlávka?“ Odpovědi byly popsány v oné vůči osobnosti svého zakladatele. Pojednání o tom publikaci a v dokumentu ve webové příloze se mů- naleznete v 15. kapitole. žte podívat na jejich obrazovou verzi. A co se týká tolik vzpomínaného Hlávkova mostu? Josef Hlávka v mé minianketě v uvedeném roce Tak ten má společné s Hlávkou jen to jméno. Stavět neobstál zrovna nejlépe1). Nejčastěji se skloňoval se začal krátce po Hlávkově smrti a jeho jméno nese Hlávkův most. Ten v Praze lidé znají. O Hlávkovi od dokončení v roce 1912 nepřetržitě. Jako architekt samotném něco věděla jen jedna paní. Stejně by je pod ním podepsán muž slovutný a známý, a to ovšem dopadla řada jiných osobností naší historie. Pavel Janák. Původně měla most zdobit i Myslbe- Totality mnohé z nich nechávaly v zapomnění pře- kova socha Hlávky, ale pak z toho nějak sešlo. Jiný devším z ideologických důvodů. zdroj tvrdí – tím zdrojem je syn sochaře Mařatky – že Josefa Hlávku měl pro most ztvárnit jeho otec. A co dnes? Řekl bych, že situace není o mnoho lep- Zůstalo však jen u sádrového modelu velikosti 1 : 1. ší. Nejedná se již o cenzurování shora, ale o jakousi Z něj – po sochařově smrti – nechala jeho žena nechuť otáčet se dozadu k vlastní historii. Pokusil udělat formu k odlití, a vznikla tak bronzová socha jsem se anketu zopakovat, a jako v dokumentu, Josefa Hlávky, která stojí v lužanském zámeckém který jsem o Hlávkovi natočil vzápětí po 1. vydání parku. Patří městu Praze, které sochu bezúplatně knihy, jsem se nápadně postavil přímo před známou pronajímá Nadaci Josefa Marie a Zdeňky Hlávko- pražskou porodnici U Apolináře, postavenou Jose- vých. Sádrový model pak stál ve třetím patře Obec- fem Hlávkou. Výsledek miniankety po třiceti letech ního domu v Praze, před zaslepenými dveřmi na byl obdobný, takže uvádět ji zde by bylo téměř opa- galerii. Po restaurování domu byly dveře obnoveny, kováním. Proto jsem ji přesunul do poznámek. a proto musel být model přemístěn. Nastala Neru- Dnes ale přece Josef Hlávka není zatajován. Kdo dovská otázka, kam s ním? Upozornil jsem na chce, může si informace lehce sehnat a vidět tak ony vzniklý problém doc. Jaroslava Nedvěda, tehdejšího zřetelné stopy, které po Josefu Hlávkovi zůstaly. předsedu nadační správy. Ten si hned věděl rady. Jenže není čas a chuť a televize vždy dává něco zá- Sádrový model získal, opět bezúplatně, od města bavnějšího. Prahy do pronájmu pro Nadání a po rekonstrukci kaple Hlávkovy porodnice byl zrestaurovaný model, Tímto druhým vydáním se tedy obracím k těm, kteří propůjčen do tohoto nádherného prostoru. Navíc sá- chtějí vědět a znát. Chtěl bych ale zdůraznit, že stej- drový model posloužil ještě jednou, k odlití bron- ně jako v prvním vydání, tak ani v tomto druhém – zové sochy pro nádvoří Hlávkových domů v Praze, i přes jeho značné rozšíření a opatření doplňky, kde má sídlo jeho Nadání. Na mostě tedy socha které v předchozím vydání chyběly – si má práce Josefa Hlávky není, nicméně i tak má most za- nečiní nárok na úplnost, a už vůbec ne na vědeckost. jímavou výzdobu, realizovanou tak zvučnými jmény Záměrně jsem ponechal zvolenou formu prvního vy- jako Gutfreund, Mařatka, Štursa, Kafka a Kofránek. dání, tedy formu, která si klade za cíl populárně Hlávkova podobizna se ale přesto na most dostala, naučným způsobem seznámit nejširší veřejnost a to jako kruhová plastika, jak můžete vidět níže na s osobností Josefa Hlávky. Jsem především doku- fotografii. Budete-li mít někdy cestu, nechte své oko mentarista, ne historik. To není omluva, ale kon- na most spočinout. statování faktu. Lépe se cítím za kamerou a v tele- vizní střižně než v roli publicisty. Byl bych nanejvýš Na konec této kapitoly si dovolím ještě malou úva- spokojen, pokud by tato práce alespoň o několik hu. Most je symbolem spojení a propojení dvou či kroků posunula zájem široké veřejnosti o fenomén více míst. Jak vyplynulo z ankety, mnoho lidí Josefa osobnosti Josefa Hlávky a historiky iniciovala ke Hlávku nedokázalo zařadit a nic o něm nevědělo. splacení dluhu, který vůči panu architektovi a nej- Jméno v souvislosti s mostem ale zaznělo dost často většímu českému mecenáši mají, a to utřídění vel- a zůstalo, díky mostu takto pojmenovaném, v pově- kého osobního archivu Josefa Hlávky, nedotčeně domí. Most je praktická věc. Spojuje. Je neustále ležícímu v Literárním archivu Památníku národního používán. A tak vlastně z tohoto úhlu nazírání ne- písemnictví od roku 1908 až do roku 2003.2) Ruku dopadl Josef Hlávka v anketě zas až tak špatně. v ruce s tím, by pak mohla vzniknout skutečně vě- 15

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš Malá anketa s propojením na Hlávkův most Kdyby už nic jiného Josefa Hlávku nepřipomínalo, vebního radu by to jistě potěšilo, a to jako architekta tak Hlávkův most je spojením alespoň na jméno. i jako stavitele. Klene se přes prostor času, a tak i přes nepřízeň růz- ných dob a politických systémů stále spojuje Josefa Abychom ale o mostu jen nepovídali, tak jsem Vám Hlávku, člověka 19. století, se současností. Pana sta- pořídil jeho snímek. Takto vypadá most v roce 2021 se zmodernizovanou úpravou předmostí. 4 – Hlávkův most v Praze 4a – Hlávkův most – plastika J. Hlávky  16

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš 2. POSLEDNÍ CESTA DO LUŽAN T u březnovou neděli se Praha probudila do ne- u muzea začíná být živo. Kočár za kočárem přiváží vlídného, studeného a sychravého dne, který ja- významné osobnosti. Právě dorazil i pěvecký spolek ko by předznamenává a dokresluje smutný obřad, Hlahol. Poté to ve shromážděném davu zašumí. jenž se má za několik hodin odehrát před očima Dostavuje se sám Lev kardinál Skrbenský, arcibis- Pražanů. Ti již od 10 hodin pomalu zaplňují chod- kup pražský. Na místě je již celé prezídium České níky na Václavském náměstí, na Příkopech, v Hy- akademie. Panteon muzea se zaplnil. Na rampě mu- bernské ulici až k nádraží císaře Františka Josefa I. zea a na vysokých černě zastřených pylonech před ramo 5 – Panteon Národního muzea odkud byl vypraven Hlávkův pohřeb Stav po rekonstrukci pantheonu, která proběhla v rámci velké rekonstrukce a restaurace budovy Národního muzea (dnes Hlavní nádraží). Městští zřízenci rozžíhají rampou vzplanuly mohutné řecké ohně. Blíží se dru- a pečlivě kontrolují plynové svítilny po celé trase, há hodina odpolední a před muzeum předjíždí po- aby všechny svítily, a to i ty nové, obloukové, od hřební vůz tažený čtyřspřežím. Koně v černých po- pana Křižíka. Kolem poledne je již vše připraveno strojích lemovaných stříbrem se ztrácejí na pozadí a celá trasa od muzea až k nádraží svítí. Nahoře monumentální budovy. Smuteční prosklený vůz 17

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš Poslední cesta do Lužan s bohatou výzdobou zastavuje a kočí na kozlíku pohřeb velkolepý je. Velkolepý a velmi, velmi tru- v černostříbrné uniformě už jen odevzdaně čeká. chlivý, neboť všichni zúčastnění bez rozdílu po- stavení, vzdělání a přesvědčení vědí, že odchází Hlávkovo balzamované tělo leží v otevřené, bohatě člověk, který pro národ udělal více, než leckterý pa- zdobené kovové rakvi v panteonu muzea, na vyso- novník. Podobné loučení zažijí Pražané až za 29 let, kém katafalku, který je obklopen dvojitou řadou kdy na poslední cestě budou vyprovázet prvního velkých svící a ozdoben překrásnou květinovou de- prezidenta Československé republiky. korací. Za katafalkem nádherné věnce, v průčelí ka- tafalku na plyšovém stolku řády zesnulého, u jeho Do panteonu vchází arcibiskup Skrbenský spolu nohou posmrtná maska. Odbíjí druhá hodina odpo- s biskupem královéhradeckým Dr. Doubravou. Cír- lední a před rakví se začínají střídat řečníci. Zaha- kevní obřad je vykonán, Hlahol zpívá Salve a Libe- juje za Českou akademii prof. Dr. Antonín rytíř Ran- ra. Rakev je uzavřena a pomalu, důstojně vyplouvá da, následuje dvorní rada prof. Dr. Albín Bráf, za nad hlavami z panteonu před muzeem, aby po chvíli studentské koleje promluví předseda správního vý- spočinula v připraveném pohřebním voze. Pohřební na 6 – Rakev s ostatky Josefa Hlávky je před muzeem nesena do pohřebního vozu boru profesor Dr. Kamil Henner. průvod se začne ubírat dolů Václavským náměstím, zatáčí na Příkopy, pak do ulice Hybernské, a dále „Co Havlíček tušivou myslí postřehl a Rieger jako k Nádraží císaře Františka Josefa. Je to nekonečná plod rozhledu ve světě nabytého kázal, to u Hlávky řeka lidí, kteří se postupně k oficiálnímu průvodu po vyprýštilo z vlastní životní zkušenosti...“ celé trase přidávají. Na nádraží je rakev přenesena z pohřebního vozu do krytého vagónu smutečně vy- „Životní běh Hlávkův jest příkladným ... nedostává zdobeného zvenčí i uvnitř, chovanci studentských se mi slov ani času, abych jen zlehka nastínil neoce- kolejí zpívají smuteční sbor od Veita a zvláštní vlak nitelné a nesčíslné zásluhy...“ se dává pomalu do pohybu, aby tak pan vrchní sta- vební rada Hlávka, architekt, stavitel, zakladatel „Co v jiných zemích ke kulturním účelům poskytují České akademie pro vědu, slovesnost a umění a její stát nebo země, zčásti i vyšší bohaté kruhy společ- I. prezident, muž opředený aureolou slávy a bohat- nosti, to pro národ český vykonal skoro sám jediný, ství, vykonal poslední cestu do svých milovaných z lidu vyšlý bohatýr ducha a práce Josef Hlávka.“ Lužan. Ještě téhož dne večer dorazí smutečně vy- zdobený vagon na lužanské nádraží. Zde pak již „ ... osvědčil vřelost rozmachu a chladnost výpočtu, probíhají přípravy na skutečně poslední cestu Josefa která jest všeho dnešního na polích podnikání hmot- Hlávky z Lužan do rodných Přeštic. ného.“ To jsou jen některé z dlouhých oslavných a vzletných řečí nad Hlávkovou rakví. V mrazivém mrholení se objevují vločky sněhu a di- váci i účastníci smuteční ceremonie se rychle ode- Z panteonu muzea se ozval smuteční zpěv Hlaholu bírají do tepla svých domovů. Mnozí z nich zítra a dav v ulicích se ztišil. Ano, Praha a její obyvatelé časně ráno odjedou zvláštním vlakem do Lužan, aby se také přišli rozloučit a doprovodit na poslední se tam účastnili zádušní mše v lužanské zámecké cestu člověka, který pro národ udělal tak mnoho. kapli a uložení Hlávkových ostatků do rodinné Rozloučit se přišli studenti se svým dobrodincem, hrobky. Nikdo z účastníků pohřbu však nemohl tu architekti se svým kolegou, umělci s mecenášem, šit, jaké spory vyvolá tento velkolepý pohřeb a jak členové akademie se svým prvním prezidentem a pochopitelně plno zvědavců, kteří nemohou chy- bět nikde, kde se děje něco velkolepého. A tento 18

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš Poslední cesta do Lužan krátce po něm vypuknou urputné spory o závěť to- My jsme však zatím na Nádraží císaře Františka Jo- hoto velkého muže českého národa, a tedy o dě- sefa, kde velké nádražní hodiny ukazují krátce po dictví z ní plynoucí. To ale předbíháme. Pokud však čtvrté hodině odpolední a v kalendáři je datum 15. předbíháte rádi, můžete si nalistovat Kapitolu navíc březen léta Páně 1908. pro zvídavé.                           7 – Pohřební průbod s věncovými vozy se stáčí od muzea na Václavské náměstí  19

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš I. Barevná obrazová příloha – str. I 01/02 Kostel Panny Mariie misionářské kongregace lazaristů ve Vídni Postavený Josefem Hlávkou podle plánů architekta Friedricha Schmidta v letech 1860–1862. Hlávka se Schmidtem byli takoví milovníci gotiky, že se v ní inspirovali i do nejmen- ších detailů. Po vzoru stavitelů gotických chrámů vytesali podoby svých tváří do dvou kamenných sloupů v chrámové lodi. Zřetelně se dá poznat podoba obou, jak mů- žete vidět na snímku dole. Hlávka je vlevo a Schmidt vpravo. Je to opravdu rarita. U novogotických staveb se tento zvyk již nepraktikoval. Z uvedeného je patrné velké souznění architekta a stavitele kostela. 43

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš I. Barevná obrazová příloha – str. II 03 – Areál v Černovcích na Ukrajině Navržený a postavený Josefem Hlávkou v letech 1864–1878 jako sídlo řecko-pravoslavného metropolity. Dnes Národní univerzita Juria Feďkoviče. 04/05 – Výřez z plánů Areálu v Černovcích na Ukrajině Plány jsou kreslené Hlávkou a je obdivuhodné, s jakou filigránskou přesností, uvážíme-li, jaké rýsovací pomůcky měl ve své době k dispozici. 44

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš II. Barevná obrazová příloha – str. IX 16 – Zakládací listina České akademie císaře Františka Josefa I. pro vědu, slovesnost a umění Vystavená rok a půl po zahájení činnosti České akademie s raritním českým podpisem císaře 107

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš II. Barevná obrazová příloha – str. X 17/18 – Dvě ženy Josefa Hlávky Vpravo první žena Marie, a vlevo druhá žena Zdeňka 19 – Lužanský zámek v současnosti Snímek z připravované zahradní slavnosti, kterou každoročně pořádá Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových 108

Josef Hlávka – architekt, stavitel a největší český mecenáš Poznámky 1) Anketa z roku 1990 – pro ty z vás, kteří jste třeba první vydání této práce nečetli a chtěli byste si anketu přečíst celou, tak tady je – Náhodně vybraným chodcům v různých částech Prahy byla položena jediná otázka: „Co vám říká jméno Josef Hlávka?“ Starší pán v kravatě: „Nic. Nezlobte se, pospíchám.“ Asi čtyřicetiletá značně plnoštíhlá paní: „Hlávka? No, tadyhle kousek po nábřeží je Hlávkův most, ale víc nevim.“ Podobná paní, obtěžkaná nákupními taškami: „Hlávka . . . Hlávka?? Nebyl to buditel? Né? Tak to nevím, nezlobte se.“ Příjemná, asi dvacetiletá dvojice. On k ní: „Hlávka? Říká ti to něco, Marti?“ „No, jmenuje se po něm most, ale kdo to byl, to teda nevím.“ „Ted' si vlastně vzpomínám, že kamarád mi tuhle říkal, že bydlí v nějakých Hlávkových kolejích.“ Elegantní blondýn: „Ich verstehe nicht.“ Dvě dlouhovlasé sedmnáctky: „Jéžíš, to nevim,“ pravila modrooká. „Hlávka, jó? U nás v baráku jeden bydlí, ale to asi nebude von, co?“ pravila černooká. Intelektuální afektovaná, asi úřednice v nejlepších letech: „Samozřejmě. Byl to český architekt a měl prý fantastickou spoustu peněz, které rozdal. Je po něm nazvaný jeden zdejší most, ale který, to si takhle na místě zrovna nevzpomenu.“ Postarší muž v montérkách: „Josef Hlávka? To je ten, co po něm nazvali most? Hm, ale víc vo něm nevím.“ Velmi stará paní, ale svěže se pohybující: „Počkejte, nemá něco společného s akademií? Nó, že jó. Snad že ji založil? Tatínek o něm často mluvil.“ Dva postpubertální mladíci silně přežvykující: „Teda mně to neříká vůbec nic.“ Ke kamarádovi: „Hele, slyšels to jméno někdy, vole?“ „Není to někdo z toho šedesátýho vosmýho?“ Příjemně vyhlížející maminka s kočárkem: „Hlávka? Nebyl to architekt? Jeden most se podle něj jmenuje, nestavěl ho?“ Tolik tedy anketa. 2) Dobrá zpráva – Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových iniciovalo prozkoumání a utřídění archivu Josefa Hlávky, které finančně i podpořilo. Mé volání v médiích, spolu s dalšími, a několikeré upozorňování na bohatství ležící takovou dobu netknuté v Památníku nár. písemnictví, tedy přeci jen začalo nést ovoce. Nadání rozhodně zaslouží pochvalu. Částku, kterou ale na utřídění archivu věnovalo považuji za naprosto nedostatečnou k tomu, aby se mohl archiv utřídit na soudobé úrovni, nemluvě o použití digitalizace. V době vydání této publikace je Hlávkův archív již utříděň. Třeba se nějakým svým grantem přidá také Akademie k jeho digitalizaci a prozkoumání. 3) Přeštice – město v jihozápadních Čechách v Plaské pahorkatině na řece Úhlavě, při železniční trati z Plzně do Klatov, kraj Plzeňský. Za života J. Hlávky v roce 1890 měly Přeštice 384 domů a 3312 obyvatel. V roce 2020 obyvatel 7049. Průmysl stavebních hmot, strojní, elektrotechnický, dřevozpracující. První zmínka v r. 1226, městská práva od 16. st. 4) Lužany – obec na levém břehu Úhlavy, v roce 1890 73 domů., 562 obyvatel. Dnes 678 obyvatel, uváděna již ve XIII. století, pak v držení Švihovských z Riesenberka, 1578–1721 Příchovských z Příchovic a do roku 1866 v rukou barona Ringhoffera, od kterého panství se zámkem kupuje Hlávka pro svoji maminku. Po smrti Hlávky je statek i zámek součástí majetku Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových. Zámek s rozsáhlým pozemkem drží Nadání dodnes. 5) Selfmademan – [-mejdmen] - kdo vlastním úsilím dosáhl určitého postavení, často bez potřebného zázemí a pro- středků. 6) Akademie věd ČR – V této publikaci se setkáte s mým značně kritickým tónem vůči této současné instituci. Chtěl bych zdůraznit, že se týká především jejího vztahu ke svému zakladateli Josefu Hlávkovi a pro mne tedy k nepochopitelnému vztahu k její vlastní historii. Tento vztah se mi jeví jako schizofrenní viz. kapitola 15. Chci dále ubezpečit, že to není ode mne útok na samou podstatu této úctyhodné instituce, kterou lze mít v mnohých ohledech jen ve velké vážnosti a úctě. V jiných ohledech ale nikoliv anebo méně. Například za povolení Ústavu pro jazyk český používat název Česko. Ostatně různé dobové citace smýšlení o Akademii, které uvádím v knize, potvrzují onu ambivalentnost pohledu, jakožto i historické peripetie, kterými Akademie, ne vždy se ctí, prošla. Instituci ale vždy dělají osobnosti a výsledky práce. Vynikajících osobností měla Akademie ve své historii nemálo a jejich práce často Akademii pozitivně zviditelnila. To samozřejmě platí i pro současnost. U vědomí toho, že věda a výzkum rozhodně nejsou prioritou tohoto státu, který Akademii nezahrnuje dostatečnými finančními prostředky, jsou mnohé její vědecké výstupy pozoruhodné. 7) Purkmistr – (z němčiny), název prvního správního úředníka ve městě, ustanovovaného dříve vládou, později voleného obcí nebo obecním zastupitelstvem na určitou dobu, též doživotně. Voleného purkmistra někde potvrzovala vláda, někde hlava státu. U nás ve středověku takto nazývaný úřadující konšel (střídali se po měsíci). 187

                                                                     

                                                             

                                                             

          Gynekologicko-porodnická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Kniha Pavla P. Riese vychází v roce, kdy si připomínáme 190 let od Hlávkova narození, je zajímavým, v řadě ohledů pozoruhodným portrétem muže, který zanechal v dějinách českých zemí významnou stopu. Ries pojal Hlávkův život kompletně, velmi pečlivě, a navíc jej napsal čtivou, místy až strhující formou. Před čtenáři tak načrtl „plastický“, „plnokrevný“ obraz vpravdě mimořádné osobnosti, člověka, který zasvětil svůj život práci pro druhé, především pro dynamicky se rozvíjející českou společnost. Některé z Hlávkových odkazů dnešku, například Nadace Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových, jež velkoryse podporuje české vědce a studenty, anebo porodnice „U Apolináře“, o tom vypovídají i více než sto let po jeho smrti nadmíru jasně. Prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D – historik, publicista a rozhlasový moderátor Areál Národní Feďkovičovy univerzity v Černovcích na Ukrajině zařazený do seznamu památek UNESCO


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook