Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจำปี 2562

Published by cdd.songkhla, 2019-08-20 22:12:22

Description: รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสงขลา ประจำปี 2562 โดย กลุ่มงานสารสนเทศการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา

Search

Read the Text Version

ก ประมวลสรปุ พระราชกระแสของสมเดจ็ พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสทีท่ รงพระกรุณาโปรดเกลา้ ฯ ใหค้ ณะกรรมการอ�ำนวยการ งานพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของประชาชน (พชช.) และเจ้าหน้าที่ เขา้ เฝ้าถวายรายงานคณุ ภาพชวี ติ ของคนไทย การดำ� เนนิ งานพฒั นา แตก่ อ่ นใชก้ ารวดั ดว้ ยสายตาบา้ ง เฉลย่ี ไปตามความคดิ เหน็ ทไ่ี มเ่ ปน็ เชงิ สถติ บิ า้ ง ทำ� ไปเรอ่ื ย ๆ บา้ ง แตต่ อนนท้ี างราชการมกี ารสำ� รวจขอ้ มลู จปฐ. เปน็ ขอ้ มลู ทคี่ ดิ วา่ ในขณะนดี้ ที ส่ี ดุ แลว้ ดใี นการเปน็ ฐานใหเ้ รม่ิ ตน้ แกไ้ ขปญั หา เปน็ ขอ้ มลู ท่ีง่าย ดูง่าย และเห็นด้วยที่มีการส�ำรวจข้อมูล จปฐ. มีการวัดเพ่ือให้พบปัญหาซ่ึง เมื่อรู้ปัญหาแล้ว จะได้มีการแก้ไข ส�ำหรับการวัดนั้นจะตรงหรือไม่ตรง แน่นอน ตอ้ งมกี ารผดิ พลาดบา้ ง กไ็ มน่ า่ จะเปน็ ปญั หาใหญ่ ขอใหม้ สี ง่ิ ทชี่ ว่ ยชใ้ี หฝ้ า่ ยรฐั เขา้ ไปหา ชาวบ้าน ได้ทราบปัญหา ของชาวบ้านบ้าง เมื่อเราท�ำจริง ส�ำรวจจริงแล้ว จะท�ำให้ พบกบั บคุ คลทค่ี วรสงเคราะห์ หรอื ทำ� ใหพ้ บปญั หา และเม่ือเราพบปัญหาแลว้ จะแกไ้ ข อยา่ งไร เป็นส่ิงทจี่ ะตามมา หลักการพัฒนาท่ี ควรค�ำนึงถึง คือ ช่วยเขาเพ่ือให้เขาช่วยตนเองได้ การให้ คำ� แนะน�ำ เพ่อื ให้ชาวบ้านได้เรยี นรวู้ ธิ ีการแกไ้ ขปญั หาดว้ ยตนเอง จงึ เปน็ ส่งิ ส�ำคัญ (ได้รับพระราชทานพระราชานุญาต ตามหนงั สือส�ำนกั ราชเลขาธิการ ท่ี รล 0017-10527 ลงวนั ที่ 29 ตุลาคม 2534)ข คำ�น�ำ ความจ�ำเป็นพื้นฐาน หมายถึง ความต้องการข้ันต�่ำท่ีประชาชนทุกคนหรือ ทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ควรจะมีหรือ ควรจะเป็น เพอื่ ให้มชี ีวิตอยอู่ ยา่ งปกติสุขพอสมควร (พออยู่ พอกิน) ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ ดังนั้น การท�ำให้ประชาชนทุกคน ท่ีเกิดเป็นคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ทุกคนต้องผ่านเกณฑ์ความจ�ำเป็น พ้ืนฐาน (จปฐ.) ทุกตัวช้ีวัด ซ่ึงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นกิจกรรมหนึ่งของกระบวนการตามความจ�ำเป็นพ้ืนฐาน ท่ีจะท�ำให้แต่ละครัวเรือนทราบว่าตนเองยังไม่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.ในเร่ืองใดบ้าง และมีเร่ืองใดบ้างท่ีหมู่บ้าน/ชุมชน ยังไม่ บรรลเุ ปา้ หมาย ซึ่งต้องชว่ ยกนั แก้ไข ตัวช้ีวัดข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เพ่ือใช้ในการจัดเก็บข้อมูลในปี 2560 2564 มีจ�ำนวน 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด โดยจัดเก็บเป็นประจ�ำทุกปี และข้อมูลพ้ืนฐานระดับหมู่บ้าน (กชช.2ค) จ�ำนวน 7 ด้าน 33 ตัวช้ีวัด และ เมอ่ื ดำ� เนนิ การจดั เกบ็ บนั ทกึ /ประมวลผล รบั รองขอ้ มลู ในทกุ ระดบั แลว้ จงั หวดั จะนำ� ขอ้ มลู ดงั กลา่ วไปจดั ทำ� เปน็ รายงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นการรายงานผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดสงขลาแก่สาธารณชน และ สง่ ตอ่ ขอ้ มูลใหห้ นว่ ยงานทเ่ี ก่ยี วขอ้ งนำ� ไปใช้ประโยชนใ์ นการวางแผนแก้ไขปัญหาคณภาพชวี ติ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารรายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตเล่มน้ี คงเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจและหน่วยงาน ทเ่ี กี่ยวข้องในการนำ� ไปวางแผนพฒั นาคุณภาพชีวติ ของประชาชนเพอ่ื ใหป้ ระชาชนมคี ุณภาพชวี ิตทดี่ ียิ่งขึ้นตอ่ ไป ส�ำนักงานพฒั นาชมุ ชนจังหวัดสงขลา กรกฎาคม 2562บทสรปุ ส�ำ หรบั ผบู้ รหิ าร ค กระทรวงมหาดไทย มอบหมายใหก้ รมการพฒั นาชมุ ชน เปน็ หนว่ ยงานประสานการจดั เกบ็ ขอ้ มลู เพอื่ การพฒั นา ชนบท ขอ้ มูลความจ�ำเปน็ พื้นฐาน (จปฐ.) ซงึ่ จัดเก็บเป็นประจ�ำทุกปี และขอ้ มูลพ้ืนฐานระดับหมู่บา้ น (กชช. 2ค) จัดเกบ็ ทกุ 2 ปี ปี 2562 กระทรวงมหาดไทย ก�ำหนดเป้าหมายในการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. จ�ำนวน 16 อ�ำเภอ 115 ต�ำบล 716 หมู่บ้าน 678 ชุมชน 274,973 ครัวเรือน ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ข้อมูล ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562 สามารถจัดเก็บข้อมูลได้ 276,499 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 100.55 สรุปผลจากรายงานการพัฒนา คุณภาพชีวติ ซึ่งมีครวั เรือน ท่ตี กเกณฑจ์ าก จ�ำนวน 5 หมวด 31 ตวั ชว้ี ัด เรียงจากมากไปหานอ้ ย สรปุ ได้ ดังน.้ี - การตกเกณฑ์ตัวชว้ี ัด ข้อมูลความจ�ำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) 5 หมวด 31 ตัวชี้วัด เรียงลำ� ดบั จากการตกเกณฑจ์ ากมากไปหาน้อย 5 ตัวช้ีวัดแรก ตัวช้ีวัดท่ี 2 เด็กแรกเกิดได้กินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกัน จ�ำนวนที่ส�ำรวจทั้งหมด 2,908 คน ไม่ผา่ นเกณฑ์ จำ� นวน 710 คน คดิ เปน็ ร้อยละ 24.42 ตัวชี้วัดท่ี 6 คนอายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี จ�ำนวนที่ส�ำรวจทั้งหมด 451,121 คน ไม่ผา่ นเกณฑ์ จำ� นวน 52,100 คน คิดเปน็ รอ้ ย 11.55 ตวั ชวี้ ัดที่ 23 ครวั เรอื นมกี ารเก็บออมเงิน จำ� นวนทสี่ ำ� รวจทั้งหมด 276,499 ครัวเรือน ไมผ่ ่านเกณฑ์ จำ� นวน 25,653 ครวั เรือน คิดเปน็ รอ้ ยละ 9.28 ตัวชี้วัดที่ 25 คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี จ�ำนวนท่ีส�ำรวจท้ังหมด 768,422 คน ไม่ผ่านเกณฑ์จ�ำนวน 53,791 คน คิดเปน็ ร้อยละ 7.00 ตัวช้ีวัดที่ 21 คนอายุ 60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ จ�ำนวนที่ส�ำรวจทั้งหมด 149,581 คน ไม่ผ่านเกณฑ์ จ�ำนวน 8,326 คน คิดเป็นร้อยละ 5.57 จากสรุปข้อมูลดังกล่าวจะเห็นได้ว่า จังหวัดสงขลามีตัวชี้วัดเด็กแรกเกิดกินนมแม่อย่างเดียวอย่างน้อย 6 เดือน แรกตดิ ตอ่ กนั ตกเกณฑม์ ากเปน็ ลำ� ดบั 1 คดิ เปน็ รอ้ ยละ 24.42 ตวั ชวี้ ดั คนอายุ 35 ปขี น้ึ ไป ไดร้ บั การตรวจสขุ ภาพประจำ� ปี ตกเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 11.55 ตกเกณฑ์รองลงมา และมีตัวช้ีวัดครัวเรือนเก็บออมเงิน ตกเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 9.28 ตัวช้ีวัดที่คนในครัวเรือนไม่สูบบุหร่ี ตกเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 7.00 ตัวชี้วัดคนอายุ 60 ปีข้ึนไป มีอาชีพและรายได้ ตกเกณฑ์คดิ เป็นรอ้ ยละ 5.57 ตามลำ� ดับ

ง ครัวเรอื นมีรายได้ต�่ำกวา่ เกณฑจ์ ากขอ้ มลู ข้อ 22 เรื่องรายได้ ในปี 2562 จังหวัดสงขลา มีครัวเรือนท่ีตกเกณฑ์ในเร่ืองรายได้ จ�ำนวน 214 ครัวเรือน จากจ�ำนวนท่ีส�ำรวจ ท้ังหมด 276,499 ครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 0.07 อ�ำเภอท่ีมีครัวเรือนตกเกณฑ์มากท่ีสุดคืออ�ำเภอสิงหนคร จ�ำนวน 69 ครัวเรือน รองลงมาคืออ�ำเภอเมือง จ�ำนวน 50 ครัวเรือน อ�ำเภอสทิงพระ จ�ำนวน 43 ครัวเรือน และอ�ำเภอที่ไม่มี ครัวเรือนตกเกณฑ์ความยากจน คือ อ�ำเภอนาทวี อ�ำเภอเทพา อ�ำเภอสะบ้าย้อย อ�ำเภอกระแสสินธุ์ อ�ำเภอนาหม่อม อ�ำเภอบางกลำ�่ อ�ำเภอคลองหอยโขง่ ครัวเรือนมรี ายไดเ้ ฉล่ีย/คน/ปี จากจำ� นวนครวั เรือนที่สำ� รวจทั้งหมด 276,499 ครัวเรอื น จ�ำนวนประชากร 768,422 คน ซง่ึ จัดเก็บขอ้ มูลจาก อาชพี หลกั อาชพี รอง รายไดอ้ นื่ ทำ� -หาเอง พบวา่ ครวั เรอื น มรี ายไดเ้ ฉลย่ี ระดบั ครวั เรอื น 219,843.76 บาท รายไดเ้ ฉลย่ี ระดับบุคคลอยู่ที่ 79,105.72 บาท จะเห็นได้ว่าถึงแม้เกณฑ์ความจ�ำเป็นพ้ืนฐานเร่ืองรายได้ก�ำหนดรายได้/คน/ปี 38,000 บาท แต่ในภาพรวมของจังหวัดสงขลา ก็ยังผ่านเกณฑ์ แม้จะมีครัวเรือนตกเกณฑ์รายได้อีก 214 ครัวเรือน ซึ่งเป็นโจทยข์ องจงั หวดั สงขลา ในการวางแผนแก้ไขปญั หาตอ่ ไป ครวั เรอื นมีรายจา่ ยเฉลยี่ /คน/ปี จากจ�ำนวนครัวเรือนทสี่ �ำรวจทัง้ หมด 276,499 ครวั เรอื น จ�ำนวนประชากร 768,422 คน ซง่ึ จัดเกบ็ ข้อมลู จาก แหล่งรายจ่ายในครัวเรือนประกอบด้วยข้อมูลรายจ่ายเกี่ยวกับต้นทุนการผลิต การอุปโภคบริโภคท่ีจ�ำเป็น การอุปโภค บริโภคที่ไม่จ�ำเป็น และการช�ำระหน้ีสิน พบว่าครัวเรือนมีรายจ่ายเฉล่ีย 140,016.13 บาท และรายจ่ายบุคคลเฉลี่ย 50,381.59 บาท รายไดเ้ ฉลย่ี /รายจ่ายเฉลี่ย รายไดเ้ ฉล่ยี (บาท) รายจ่ายเฉลยี่ (บาท) คงเหลอื (ครวั เรือน) (ครัวเรอื น) (บาท) 219,843.76 140,016.13 79,827.63 รายได้เฉลย่ี (บคุ คล) รายจา่ ยเฉลีย่ (บุคคล) คงเหลอื 79,105.72 50,381.59 28,724.13 จากตารางจะเหน็ ไดว้ า่ รายไดเ้ ฉลย่ี ระดบั ครวั เรอื น และรายจา่ ยเฉลย่ี ระดบั ครวั เรอื น ประชาชนยงั คงมเี งนิ เหลอื ส�ำหรับการออมเป็นเงิน 79,827.63 บาท หากดูในระดับบุคคล จะเห็นได้ว่าประชาชนยังคงมีเงินเหลือส�ำหรับการออม เป็นเงนิ 28,724.13 บาท

สารบัญ หน้า ประมวลสรุปพระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ก คำ� น�ำ ข บทสรปุ ส�ำหรบั ผู้บรหิ าร ค สว่ นท่ี 1 ความเป็นมาของขอ้ มลู ความจ�ำเป็นพน้ื ฐาน (จปฐ.) 1 ขอ้ มลู ความจำ� เป็นพืน้ ฐาน (จปฐ.) คืออะไร 2 หลกั การของข้อมลู ความจ�ำเปน็ พ้ืนฐาน (จปฐ.) 2 วัตถุประสงค์ของข้อมลู ความจำ� เปน็ พื้นฐาน (จปฐ.) 2 แนวคิดและความเปน็ มาของขอ้ มลู ความจ�ำเปน็ พนื้ ฐาน (จปฐ.) 2 การกำ� หนดเครื่องชว้ี ัดความจ�ำเปน็ พื้นฐาน (จปฐ.) 4 หัวใจของข้อมูลความจำ� เปน็ พ้ืนฐาน (จปฐ.) คอื อะไร 4 ประโยชนข์ องขอ้ มลู ความจำ� เปน็ พ้นื ฐาน (จปฐ.) 4 เครือ่ งช้วี ัดขอ้ มูลความจำ� เป็นพ้นื ฐาน (จปฐ.) ชว่ งแผนพฒั นาฯ ฉบับท่ี 12 (ปี 2560-2564) 4 ส่วนที่ 2 ประชากรจ�ำแนกตามช่วงอายใุ นขอ้ มูล จปฐ. /ประชากรจำ� แนกตามศาสนา 7 ประชากรรวมจังหวัดสงขลา 8 ประชากรแยกเปน็ รายอำ� เภอ 16 อำ� เภอ 10 สว่ นที่ 3 สรปุ ข้อมูล จปฐ. 2 27 สรปุ ผลการจดั เก็บขอ้ มลู ปี 2562 28 ภาพรวมจงั หวดั สงขลา 29 แยกเป็นรายอ�ำเภอ จำ� นวน 16 อำ� เภอ 30 สว่ นท่ี 4 รอ้ ยละตวั ชวี้ ัดทต่ี กเกณฑ์เรียงจากมากไปหานอ้ ย 47 ภาพรวมจงั หวัดสงขลา 48 แยกเป็นรายอำ� เภอ จำ� นวน 16 อำ� เภอ 49 ส่วนที่ 5 รายไดจ้ ังหวดั สงขลา 65 ภาพรวมจงั หวดั สงขลา 66 แยกเป็นรายอำ� เภอ จำ� นวน 16 อ�ำเภอ 67 ตารางเปรยี บเทยี บรายได้จากปี 2561 และปี 2562 77 ส่วนที่ 6 รายจ่ายจงั หวดั สงขลา 79 ภาพรวมจังหวดั สงขลา 80 แยกเป็นรายอำ� เภอ จำ� นวน 16 อ�ำเภอ 81 ตารางเปรยี บเทียบรายจ่ายจากปี 2561 และปี 2562 93

สว่ นท่ี 7 ข้อมูลพ้ืนฐานระดับหม่บู ้าน ขอ้ มูล กชช.2ค 95 ข้อมลู พ้นื ฐานระดับหมบู่ า้ น 96 จ�ำนวนหมูบ่ ้านตามระดบั การพฒั นา 100 ระดับการพัฒนาหมบู่ า้ นปี 2562 ระดบั จงั หวดั 101 ล�ำดับตวั ช้ีวัดทมี่ ปี ญั หาปี 2562 ระดับจงั หวัด 144 สภาพปญั หาจ�ำแนกตามตวั ชี้วัด 145 ภาคผนวก สรปุ ครัวเรอื นที่ตกเกณฑ์รายได ้ 147 ตารางเปรียบเทียบจำ� นวนครวั เรือนที่ตกเกณฑร์ ายไดเ้ ฉลยี่ คนละ 38,000 บาทตอ่ คนต่อปี 149 ปี 2561 และปี 2562 150 ระดบั ความสขุ เฉลยี่ ของคนในครวั เรอื น ปี 2562 152 ค�ำส่ังจงั หวดั สงขลา ท่ี 5019/2561 ลงวันท2ี่ 4 ตุลาคม 2561 รายชอ่ื ผไู้ ด้รบั ประกาศเกียรติคณุ /โล่รางวลั ผูจ้ ัดเก็บผบู้ นั ทึกข้อมูลดเี ด่น 157 และองคก์ รปกครองส่วนท้องถ่ินดเี ด่นจงั หวัดสงขลา ปี 2562 158 ภาพกิจกรรม

สว่ นที่ 1 ความเปน็ มาของข้อมูล ความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)

ส่วนท่ี 1 ความเปน็ มาของขอ้ มลู ความจ�ำ เปน็ พ้นื ฐาน (จปฐ.) ข้อมลู ความจ�ำ เปน็ พ้ืนฐาน (จปฐ.) คอื อะไร ขอ้ มลู ความจำ� เปน็ พนื้ ฐาน (จปฐ.) เปน็ ขอ้ มลู ทแ่ี สดงถงึ ลกั ษณะของสงั คมไทยทพ่ี งึ ประสงคต์ ามเกณฑม์ าตรฐาน ขัน้ ต�่ำของเครื่องช้วี ดั วา่ อยา่ งน้อยคนไทยควรจะมรี ะดบั ความเปน็ อยู่ไม่ต่ำ� กวา่ ระดับไหน ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ๆ และ ทำ� ใหป้ ระชาชนสามารถทราบไดด้ ว้ ยตนเองวา่ ในขณะนคี้ ณุ ภาพชวี ติ ของตนเอง ครอบครวั รวมไปถงึ หมบู่ า้ นอยใู่ นระดบั ใด มปี ัญหาที่จะต้องแก้ไขในเรือ่ งใดบ้าง เป็นการสง่ เสริมใหป้ ระชาชนเขา้ มามสี ่วนรว่ มในการพฒั นาตนเอง ครอบครวั และ สงั คม อันเปน็ นโยบายส�ำคัญในการพฒั นาชนบทของประเทศ หลกั การของขอ้ มลู ความจ�ำ เปน็ พื้นฐาน (จปฐ.) 2.1 ใช้เคร่ืองชี้วัดความจ�ำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) เป็นเครื่องมือของกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนในหมู่บ้าน/ ชมุ ชน เพอื่ ใหป้ ระชาชนในหมบู่ า้ น/ชมุ ชน ทราบถงึ สภาพความเปน็ อยขู่ องตนเองและชมุ ชนวา่ บรรลตุ ามเกณฑค์ วามจำ� เปน็ พ้ืนฐานแล้วหรอื ไม่ 2.2 ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาโดยผ่านกระบวนการ จปฐ. นับต้ังแต่การก�ำหนดปัญหา ความต้องการท่ีแท้จริงของชุมชน ตลอดจนค้นหาและหาแนวทางแก้ไขปัญหา โดยใช้ข้อมูล จปฐ. ที่มีอยู่ตลอด จนการประเมินผลการดำ� เนินงานทผี่ า่ นมา 2.3 ใชข้ ้อมูล จปฐ. เป็นแนวทางในการคดั เลอื กโครงการต่าง ๆ ของรฐั ให้สอดคลอ้ งกบั สภาพปญั หา ทแี่ ทจ้ ริง ของชุมชน สามารถใช้ทรัพยากรท่ีมีอยู่อย่างจ�ำกัดได้อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีการประสานระหว่างสาขา ในด้านการปฏิบตั ิมากข้ึน วัตถปุ ระสงคข์ องขอ้ มูลความจำ�เปน็ พ้ืนฐาน (จปฐ.) “เพื่อให้ประชาชนสามารถพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของตนเองและครอบครัวให้มีคุณภาพชีวิตท่ีดี อย่างน้อย ผ่านเกณฑ์ความจ�ำเป็นพนื้ ฐาน โดยมเี ครอ่ื งชว้ี ัด จปฐ. เป็นเครื่องมอื ” แนวคดิ และความเปน็ มาของขอ้ มลู ความจ�ำ เป็นพน้ื ฐาน (จปฐ.) ข้อมูล จปฐ. ที่ได้มีการจัดเก็บโดยประชาชนด้วยการสนับสนุนของคณะท�ำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูลระดับ ต�ำบล และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะท�ำให้ทราบว่าแต่ละครัวเรือนมีปัญหาอะไร หมู่บ้านและต�ำบลมีปัญหาอะไร และเมื่อทราบแล้วส่วนใดสามารถแก้ปัญหาเองได้ ครัวเรือนแต่ละครัวเรือน และคณะกรรมการหมู่บ้านก็ต้องช่วยกัน ด�ำเนินการแก้ไข ส่วนใดที่ไมส่ ามารถด�ำเนนิ การได้เอง ก็ให้ขอรบั การสนบั สนนุ บางส่วนหรือท้งั หมดจากองคก์ รปกครอง ส่วนท้องถิ่น เชน่ องคก์ ารบรหิ ารส่วนต�ำบล (อบต.) เทศบาล องค์การบรหิ ารสว่ นจังหวัด (อบจ.) สว่ นราชการในส่วน ภมู ิภาค (อำ� เภอ, จงั หวดั ) สว่ นราชการ ส่วนกลาง (กรม, กระทรวง) หรือในระดับรฐั บาลตอ่ ไป 2 รายงานการพัฒนาคณุ ภาพชีวิตของประชาชน จังหวดั สงขลา ประจ�ำปี 2562

ปี 2525 แนวความคิดเร่ือง จปฐ. เกิดข้ึนคร้ังแรก ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ได้ก�ำหนดรูปแบบลักษณะของสังคมไทยและคนไทยที่พึงประสงค์ในอนาคต โดยก�ำหนดเป็นเคร่ืองชี้วัด ความจ�ำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ของคนไทย ซ่ึงได้ข้อสรุปว่า “การมีคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทยจะต้องผ่านเกณฑ์ ความจ�ำเป็นพน้ื ฐาน (จปฐ.) ทกุ ตวั ชว้ี ดั ” ปี 2528 คณะรบั มนตรเี หน็ ชอบและอนมุ ตั เิ มอื่ วนั ท่ี 20 สงิ หาคม 2528 ใหม้ กี ารดำ� เนนิ การโครงการปรี ณรงค์ คณุ ภาพชวี ติ และประกาศใหเ้ ปน็ “ปรี ณรงคค์ ณุ ภาพชวี ติ ของประชาชนในชาติ (ปรช.)” (20 สงิ หาคม 2528 - 31 ธนั วาคม 2530) โดยใช้เครื่องช้ีวัดความจ�ำเป็นพื้นฐาน 8 หมวด 32 ตัวชี้วัด เป็นเครื่องมือท่ีใช้วัด คุณภาพชีวิตของคนไทย วา่ อยา่ งน้อยคนไทย ควรมคี ุณภาพชวี ติ ในเรอ่ื งอะไรบา้ ง และมีระดบั ไหนในชว่ งระยะเวลาหนงึ่ ๆ ปี 2531 คณะกรรมการพัฒนาชนบทแห่งชาติ (กชช.) มมี ติให้ส�ำนกั งานคณะกรรมการพฒั นาการเศรษฐกจิ และสังคมแห่งชาติ มอบโครงการปีรณรงค์ให้กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน หน่วยงานรับผิดชอบ ดำ� เนินการต่อ ภายใต้ชื่องานว่า “งานพัฒนาคุณภาพชวี ติ ของประชาชนในชนบท” (พชช.) ปี 2532 คณะกรรมการพฒั นาชนบทแหง่ ชาติ (กชช.) มมี ติเมื่อวนั ท่ี 15 กนั ยายน 2532 ให้กรมการพัฒนา ชุมชน จัดเก็บข้อมูล จปฐ. เป็นประจ�ำทุกปี ตั้งแต่ปี 2533 จนถึงปัจจุบัน โดยมีการปรับปรุงเครื่องช้ีวัดข้อมูล จปฐ. ทกุ 5 ปี ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ปี 2535 มีการปรับปรุงเครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ. เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบบั ที่ 7 (พ.ศ. 2535 - 2539) เปน็ 9 หมวด 37 ตวั ชีว้ ัด ปี 2536 คณะรัฐมนตรี มีมตเิ มื่อวันที่ 21 กนั ยายน 2536 “ใหท้ ุกหนว่ ยงานท่เี กีย่ วข้องกบั การพฒั นาชนบท นำ� ขอ้ มลู กชช. 2ค และขอ้ มลู จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพฒั นาชนบททกุ ระดับ การกำ� หนดนโยบายแนวทาง การปฏิบัติ รวมท้งั การอนมุ ัติโครงการ และการติดตามการพฒั นาชนบทด้วย ปี 2540 มีการปรับปรุงเคร่ืองช้ีวัดข้อมูล จปฐ. เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบบั ท่ี 8 (พ.ศ. 2540 - 2544) เป็น 8 หมวด 39 ตวั ช้วี ดั ปี 2544 มีการปรับปรุงเคร่ืองชี้วัดข้อมูล จปฐ. เพื่อใช้จัดเก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545 - 2549) เป็น 6 หมวด 37 ตวั ชี้วดั ปี 2544 คณะกรรมการอำ� นวยการงานพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของประชาชน (พชช.) มมี ตเิ มอ่ื วนั ที่ 9 กมุ ภาพนั ธ์ 2544 ให้กรมการพัฒนาชุมชน รับผิดชอบประสานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในเขตเมืองด้วย โดยใช้ให้เคร่ืองช้ีวัด เหมือนเขตชนบท (มติเมอ่ื 31 พฤษภาคม 2545) ปี 2549 ไดม้ กี ารศึกษาปรบั ปรงุ เครอื่ งชวี้ ัดขอ้ มูล จปฐ. เพอื่ ใชจ้ ดั เกบ็ ข้อมูลในชว่ งแผนพัฒนาเศรษฐกจิ และ สงั คมแหง่ ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554) โดยสรุป ตัวชี้วัดความจ�ำเปน็ พน้ื ฐาน (จปฐ.) ทีจ่ ะนำ� มาใชใ้ นการจัดเก็บ ขอ้ มลู ช่วงแผนพฒั นาเศรษฐกจิ และสงั คมแหง่ ชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 - 2554) มาจ�ำนวน 6 หมวด 42 ตวั ช้วี ดั ปี 2554 มีการศึกษาปรับปรุงเคร่ืองชี้วัดข้อมูล จปฐ. เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมูลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) เป็น 5 หมวด 30 ตัวชี้วัด ปี 2560 ไดม้ ีการศึกษาปรบั ปรงุ เครอ่ื งชีว้ ัดขอ้ มูล จปฐ. เพ่ือใช้จัดเก็บข้อมลู ในช่วงแผนพฒั นาเศรษฐกิจและ สงั คมแหง่ ชาติ ฉบบั ท่ี 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) เป็น 5 หมวด 31 ตวั ช้ีวดั รายงานการพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจ�ำปี 2562 3

การก�ำ หนดเครอ่ื งช้วี ัดความจำ�เปน็ พ้ืนฐาน (จปฐ.) ก�ำหนดข้ึนเพื่อใช้ในการชี้วัดว่าคนในแต่ละครัวเรือน ควรมีคุณภาพชีวิตข้ันต่�ำในเร่ืองน้ัน ๆ ในช่วงระยะ เวลาหนึ่ง (ปกติจะก�ำหนด 5 ปี ตามระยะเวลาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ) ตามเกณฑ์ที่ก�ำหนด จึงจะถือว่า “มีคณุ ภาพชวี ติ ตามเกณฑค์ วามจำ� เป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.)” หวั ใจของขอ้ มูลความจ�ำ เป็นพนื้ ฐาน (จปฐ.) คอื อะไร หัวใจของการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. แท้จริงแล้วอยู่ท่ี “ประชาชน” ที่สามารถทราบปัญหาของ“ตนเอง” เวลาทจ่ี ดั เก็บข้อมลู จปฐ. ประชาชนจะทราบทันทวี ่า เขามีคณุ ภาพชีวติ เป็นอย่างไร ขาดข้อใด” โดย จปฐ. เป็นเสมือน วัฎจักรทส่ี ามารถชว่ ยในการปรับปรงุ ตนเอง ค�ำวา่ “ตนเอง” ในท่นี ีย้ งั หมายรวมถึง “หม่บู า้ น ตำ� บล อ�ำเภอ และจงั หวดั ” อกี ดว้ ย เพราะการจดั เกบ็ และประมวลผล จปฐ. จะมกี ารนำ� ขอ้ มลู มาสรปุ ภาพรวมในแตล่ ะระดบั ตงั้ แตห่ มบู่ า้ น เรอ่ื ยไป จนถึงระดบั จังหวดั และประเทศ ประโยชน์ของข้อมูลความจำ�เป็นพื้นฐาน (จปฐ.) 1. ประชาชน สามารถทราบวา่ “ตนเองมีคณุ ภาพชีวติ เปน็ อย่างไรบ้าง ผ่านเกณฑห์ รือไม่ผ่านเกณฑใ์ ดบา้ ง” 2. ภาคราชการ หรือภาครัฐ สามารถทราบถึงปัญหาที่แท้จริงของประชาชนว่า ครอบครัว ครัวเรือน หมู่บ้าน ต�ำบล อ�ำเภอ จังหวัดมีปัญหาในเร่ืองอะไร เพื่อสามารถวางแผนการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ได้ตรงกับปัญหาท่ีชาวบ้าน ต้องการ 3. ภาคเอกชน สามารถนำ� ขอ้ มลู จาก จปฐ. มาใชใ้ นการตดั สนิ ใจ และวางแผนในการบรหิ ารเพอื่ ลงทนุ ทางธรุ กจิ เครอ่ื งชี้วัดข้อมูลความจำ�เป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ชว่ งแผนพัฒนาฯ ฉบบั ที่ 12 (ปี 2560- 2564) เครื่องชี้วัดข้อมูลความจ�ำเป็นพ้ืนฐาน (จปฐ.) ที่ใช้ในการจัดเก็บข้อมูลช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มี 5 หมวด 31 ตวั ชว้ี ัด ดงั นี้ หมวดที่ 1 สขุ ภาพ มี 7 ตวั ชว้ี ดั หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอ้ ม มี 7 ตัวช้วี ดั หมวดท่ี 3 การศกึ ษา มี 5 ตัวชว้ี ัด หมวดท่ี 4 การมงี านทำ� และรายได ้ มี 4 ตวั ช้ีวดั หมวดท่ี 5 คา่ นยิ ม มี 8 ตวั ช้วี ดั 4 รายงานการพัฒนาคณุ ภาพชวี ิตของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจำ� ปี 2562

หมวดท่ี 1 : สขุ ภาพ มี 7 ตวั ชี้วดั หน่วย คน ตัวช้วี ัดปี 2560 - 2564 คน 1. เดก็ แรกเกิดมีน�้ำหนัก 2,500 กรมั ข้ึนไป คน 2. เดก็ แรกเกิดไดก้ ินนมแมอ่ ยา่ งเดยี วอยา่ งน้อย 6 เดอื นแรกตดิ ตอ่ กนั คร. 3. เด็กแรกเกิดถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ป้องกนั โรคระบาดตามตารางสร้างเสรมิ ภูมิคมุ้ กนั โรค คร. 4. ครัวเรอื นกินอาหารถกู สุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน คน 5. ครวั เรือนมีการใช้ยาเพ่ือบำ� บดั บรรเทาอาการเจ็บปว่ ยเบ้อื งต้นอย่างเหมาะสม คน 6. คนอายุ 35 ปขี ึ้นไป ได้รบั การตรวจสุขภาพประจำ� ปี 7. คนอายุ 6 ปขี ้ึนไป ออกกำ� ลังกายอยา่ งน้อยสัปดาหล์ ะ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที หน่วย คร. หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตวั ช้ีวัด คร. คร. ตวั ชี้วดั ปี 2560 - 2564 คร. 8. ครวั เรือนมคี วามม่ันคงในทีอ่ ยูอ่ าศัย และบา้ นมสี ภาพคงทนถาวร คร. 9. ครวั เรือนมีน�้ำสะอาดส�ำหรับด่ืมและบริโภคเพยี งพอตลอดปี อย่างนอ้ ย 5 ลติ รตอ่ วัน คร. 10. ครวั เรือนมีน�้ำใช้เพยี งพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลติ รตอ่ วนั คร. 11. ครวั เรือนมีการจดั บา้ นเรอื นเปน็ ระเบียบเรยี บรอ้ ย สะอาด และถกู สุขลักษณะ 12. ครัวเรือนไมถ่ กู รบกวนจากมลพิษ หน่วย 13. ครวั เรือนมีการป้องกันอุบัตภิ ยั และภัยธรรมชาตอิ ยา่ งถกู วิธี คน 14. ครวั เรอื นมีความปลอดภยั ในชวี ิตและทรพั ยส์ นิ คน คน หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตวั ชีว้ ัด คน ตวั ช้ีวัดปี 2560 - 2564 คน 15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ไดร้ ับบรกิ ารเลีย้ งดเู ตรยี มความพรอ้ มก่อนวัยเรยี น 16. เด็กอายุ 6 -14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบงั คบั 9 ปี 17. เด็กจบชนั้ ม.3 ไดเ้ รยี นตอ่ ชน้ั ม.4 หรอื เทียบเทา่ 18. คนในครัวเรอื นทจี่ บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไ่ี ม่ไดเ้ รยี นต่อและยังไม่มงี านท�ำ ไดร้ บั การฝกึ อบรมดา้ นอาชีพ 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างงา่ ยได้ รายงานการพฒั นาคุณภาพชวี ิตของประชาชน จังหวดั สงขลา ประจ�ำปี 2562 5

หมวดท่ี 4 การมีงานท�ำ และรายได้ มี 4 ตวั ช้วี ัด หนว่ ย คน ตัวชวี้ ัดปี 2560 - 2564 คน 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชพี และรายได้ คร. 21. คนอายุ 60 ปขี ึน้ ไป มีอาชพี และรายได้ คร. 22. รายได้เฉล่ียของครวั เรอื นตอ่ ปี 23. ครัวเรอื นมีการเกบ็ ออมเงิน หน่วย คน หมวดที่ 5 ค่านยิ ม มี 8 ตัวชีว้ ดั คน คน ตวั ชี้วัดปี 2560 - 2564 คน 24. คนในครวั เรอื นไมด่ ม่ื สรุ า คน 25. คนในครัวเรอื นไมส่ บู บุหร่ี คน 26. คนอายุ 6 ปขี ึน้ ไป ปฏิบัตกิ ิจกรรมทางศาสนาอย่างนอ้ ยสปั ดาห์ละ 1 ครั้ง คร. 27. ผสู้ งู อายุ ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครัว ชุมชน ภาครฐั หรือภาคเอกชน คร. 28. ผพู้ กิ าร ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชมุ ชน ภาครฐั หรอื ภาคเอกชน 29. ผูป้ ว่ ยโรคเรอ้ื รงั ไดร้ ับการดแู ลจากครอบครัว ชุมชน ภาครฐั หรือภาคเอกชน 30. ครวั เรอื นมสี ่วนรว่ มทำ� กิจกรรมสาธารณะเพอ่ื ประโยชนข์ องชุมชน หรอื ทอ้ งถิ่น 31. ครอบครวั มคี วามอบอนุ่ 6 รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจ�ำปี 2562

สว่ นท่ี 2 ประชากรจังหวดั สงขลา

ส่วนที่ 2 จ�ำ นวนประชากร จำ�แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอี่ าศยั อยู่ในครวั เรือนในวนั สำ�รวจ ขอ้ มูลความจ�ำ เปน็ พนื้ ฐาน ระดับจังหวัด ปี 2562 จังหวัดสงขลา มีครวั เรอื นทงั้ หมด 276,499 ครัวเรือน จำ� นวนประชากรทอี่ าศยั อยูจ่ รงิ ทงั้ หมด 768,422 คน เพศชาย 373,467 คน เพศหญงิ 394,955 คน จ�ำ แนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. ชว่ งอายุ เพศชาย เพศหญงิ รวม 1 เดือน ถึง 5 เดือน คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ 6 เดอื น ถงึ 1 ปี 0 เดือน 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 741 0.10 689 0.09 1,430 0.19 3 ปี - 5 ปี 1,541 0.20 1,390 0.18 2,931 0.38 6 ปี - 12 ปี 3,452 0.45 3,344 0.44 6,796 0.88 13 ปี - 14 ปี 10,524 1.37 9,909 1.29 20,433 2.66 15 ปี - 18 ปี 32,407 4.22 30,213 3.93 62,620 8.15 19 ปี - 25 ปี 9,948 1.29 9,181 1.19 19,129 2.49 26 ปี - 34 ปี 18,898 2.46 18,288 2.38 37,186 4.84 35 ปี - 49 ปี 35,983 4.68 34,763 4.52 70,746 9.21 50 ปี - 59 ปี 47,984 6.24 48,031 6.25 96,015 12.50 60 ปี ขึน้ ไป 89,242 11.61 95,347 12.41 184,589 24.02 55,110 7.17 60,926 7.93 116,036 15.10 รวม 67,637 8.80 82,874 10.78 150,511 19.59 373,467 48.60 394,955 51.40 768,422 100.00 ประชากรจำ�แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม พทุ ธ คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ คริสต์ อสิ ลาม 260,395 33.89 281,725 36.66 542,120 70.55 ซิกส์ 374 0.05 379 0.05 753 0.10 ฮนิ ดู 14.65 14.68 29.33 อนื่ ๆ 112,582 0.01 112,766 0.01 225,348 0.01 62 0.00 52 0.00 114 0.00 รวม 3 0.01 3 0.00 6 0.01 51 48.60 30 51.40 81 100.00 373,467 394,955 768,422 8 รายงานการพัฒนาคุณภาพชวี ติ ของประชาชน จังหวดั สงขลา ประจ�ำปี 2562

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามประเภทอาชพี ปี 2562 ข้อมูลความจ�ำ เป็นพน้ื ฐาน ระดับจังหวัด จังหวดั สงขลา มีครัวเรอื นทั้งหมด 276,499 ครัวเรือน จำ� นวนประชากรทอ่ี าศยั อย่จู ริง ทง้ั หมด 768,422 คน เพศชาย 373,467 คน เพศหญิง 394,955 คน จำ�แนกตามประเภทอาชีพ ประเภทอาชพี เพศชาย เพศหญงิ รวม คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ กำ� ลงั ศกึ ษา 82,881 10.79 83,017 10.80 165,898 21.59 ไม่มีอาชีพ 21,898 2.85 30,767 4.00 52,665 6.85 เกษตร - ทำ� นา 9,628 1.25 10,202 1.33 19,830 2.58 เกษตร - ทำ� ไร่ 648 0.08 659 0.09 1,307 0.17 เกษตร - ท�ำสวน 86,061 11.20 84,006 10.93 170,067 22.13 เกษตร - ประมง 5,024 0.65 1,360 0.18 6,384 0.83 เกษตร - ปศุสัตว์ 480 0.06 212 0.03 692 0.09 พนกั งาน - รบั ราชการ 14,815 1.93 12,759 1.66 27,574 3.59 พนกั งาน - รฐั วสิ าหกจิ 1,619 0.21 1,645 0.21 3,264 0.42 พนักงานบรษิ ัท 13,128 1.71 15,689 2.04 28,817 3.75 รบั จ้างทั่วไป 97,343 12.67 85,553 11.13 182,896 23.80 ค้าขาย 18,478 2.40 40,884 5.32 59,362 7.73 ธรุ กิจส่วนตวั 11,258 1.47 10,281 1.34 21,539 2.80 อาชพี อ่ืน ๆ 10,206 1.33 17,921 2.33 28,127 3.66 373,467 48.60 394,955 51.40 768,422 100.00 รวม รายงานการพฒั นาคุณภาพชวี ติ ของประชาชน จงั หวัดสงขลา ประจ�ำปี 2562 9

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อย่ใู นครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ข้อมูลความจำ�เป็นพน้ื ฐาน ระดับจังหวดั ปี 2562 อำ�เภอเมืองสงขลา มคี รัวเรอื นท้ังหมด 24,706 ครวั เรือน จำ� นวนประชากรทอี่ าศยั อยู่จริง ทง้ั หมด 65,584 คน เพศชาย 31,036 คน เพศหญงิ 34,548 คน จ�ำ แนกตามช่วงอายุในข้อมลู จปฐ. ชว่ งอายุ เพศชาย เพศหญงิ รวม คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ 1 เดอื น ถงึ 5 เดอื น 17 0.03 11 0.02 28 0.04 6 เดือน ถงึ 1 ปี 0 เดือน 83 0.13 81 0.12 164 0.25 1 ปี 1 เดอื น - 2 ปี 167 0.25 141 0.21 308 0.47 3 ปี - 5 ปี 715 1.09 666 1.02 1,381 2.11 6 ปี - 12 ปี 2,162 3.30 2,028 3.09 4,190 6.39 13 ปี - 14 ปี 722 1.10 687 1.05 1,409 2.15 15 ปี - 18 ปี 1,363 2.08 1,301 1.98 2,664 4.06 19 ปี - 25 ปี 2,818 4.30 2,837 4.33 5,655 8.62 26 ปี - 34 ปี 3,856 5.88 3,821 5.83 7,677 11.71 35 ปี - 49 ปี 7,264 11.08 8,176 12.47 15,440 23.54 50 ปี - 59 ปี 5,046 7.69 6,092 9.29 11,138 16.98 60 ปี ขึน้ ไป 6,823 10.40 8,707 13.28 15,530 23.68 31,036 47.32 34,548 52.68 65,584 100.00 รวม ประชากรจำ�แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญงิ รวม คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ พทุ ธ 26,003 39.65 29,323 44.71 55,326 84.36 คริสต์ 26 0.04 36 0.05 62 0.09 อิสลาม 5,001 7.63 5,181 7.90 10,182 15.53 ซิกส์ 6 0.01 5 0.01 11 0.02 ฮินดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 อ่ืน ๆ 0 0.00 3 0.00 3 0.00 31,036 47.32 34,548 52.68 65,584 100.00 รวม 10 รายงานการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจำ� ปี 2562

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อย่ใู นครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ขอ้ มลู ความจำ�เปน็ พนื้ ฐาน ระดับจงั หวดั ปี 2562 อ�ำ เภอสทิงพระ มคี รัวเรอื นทัง้ หมด 11,472 ครวั เรอื น จำ� นวนประชากรทอี่ าศัยอยูจ่ ริง ทัง้ หมด 34,426 คน เพศชาย 16,412 คน เพศหญงิ 18,014 คน จำ�แนกตามช่วงอายใุ นขอ้ มูล จปฐ. ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญงิ รวม คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 1 เดือน ถึง 5 เดอื น 23 0.07 25 0.07 48 0.14 6 เดือน ถงึ 1 ปี 0 เดอื น 81 0.24 70 0.20 151 0.44 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 142 0.41 124 0.36 266 0.77 3 ปี - 5 ปี 437 1.27 414 1.20 851 2.47 6 ปี - 12 ปี 1,366 3.97 1,264 3.67 2,630 7.64 13 ปี - 14 ปี 425 1.23 393 1.14 818 2.38 15 ปี - 18 ปี 909 2.64 826 2.40 1,735 5.04 19 ปี - 25 ปี 1,567 4.55 1,490 4.33 3,057 8.88 26 ปี - 34 ปี 1,779 5.17 1,755 5.10 3,534 10.27 35 ปี - 49 ปี 3,683 10.70 3,775 10.97 7,458 21.66 50 ปี - 59 ปี 2,293 6.66 2,759 8.01 5,052 14.67 60 ปี ข้นึ ไป 3,707 10.77 5,119 14.87 8,826 25.64 16,412 47.67 18,014 52.33 34,426 100.00 รวม ประชากรจ�ำ แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญงิ รวม คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ พุทธ 15,172 44.07 16,797 48.79 31,969 92.86 ครสิ ต์ 11 0.03 14 0.04 25 0.07 อิสลาม 1,228 3.57 1,203 3.49 2,431 7.06 ซิกส์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 ฮินดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 อ่นื ๆ 1 0.00 0 0.00 1 0.00 16,412 47.67 18,014 52.33 34,426 100.00 รวม รายงานการพฒั นาคุณภาพชีวติ ของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจำ� ปี 2562 11

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อยู่ในครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ขอ้ มูลความจำ�เป็นพน้ื ฐาน ระดับจงั หวดั ปี 2562 อ�ำ เภอจะนะ มีครวั เรือนทั้งหมด 24,516 ครัวเรอื น จ�ำนวนประชากรทอี่ าศัยอยู่จรงิ ท้ังหมด 76,711 คน เพศชาย 37,691 คน เพศหญงิ 39,020 คน จ�ำ แนกตามช่วงอายใุ นข้อมูล จปฐ. ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญงิ รวม คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ 1 เดอื น ถงึ 5 เดอื น 89 0.12 85 0.11 174 0.23 6 เดือน ถงึ 1 ปี 0 เดอื น 204 0.27 184 0.24 388 0.51 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 459 0.60 461 0.60 920 1.20 3 ปี - 5 ปี 1,322 1.72 1,270 1.66 2,592 3.38 6 ปี - 12 ปี 3,915 5.10 3,707 4.83 7,622 9.94 13 ปี - 14 ปี 1,177 1.53 1,108 1.44 2,285 2.98 15 ปี - 18 ปี 2,062 2.69 2,124 2.77 4,186 5.46 19 ปี - 25 ปี 3,878 5.06 3,569 4.65 7,447 9.71 26 ปี - 34 ปี 5,167 6.74 5,177 6.75 10,344 13.48 35 ปี - 49 ปี 8,405 10.96 8,815 11.49 17,220 22.45 50 ปี - 59 ปี 5,040 6.57 5,488 7.15 10,528 13.72 60 ปี ข้นึ ไป 5,973 7.79 7,032 9.17 13,005 16.95 37,691 49.13 39,020 50.87 76,711 100.00 รวม ประชากรจำ�แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ พุทธ 12,468 16.25 13,516 17.62 25,984 33.87 คริสต์ 29 0.04 28 0.04 57 0.07 อิสลาม 25,170 32.81 25,465 33.20 50,635 66.01 ซิกส์ 9 0.01 10 0.01 19 0.02 ฮินดู 1 0.00 0 0.00 1 0.00 อืน่ ๆ 14 0.02 1 0.00 15 0.02 37,691 49.13 39,020 50.87 76,711 100.00 รวม 12 รายงานการพฒั นาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจำ� ปี 2562

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อยู่ในครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ข้อมูลความจำ�เปน็ พน้ื ฐาน ระดบั จังหวัด ปี 2562 อำ�เภอนาทวี มคี รวั เรอื นท้ังหมด 16,526 ครวั เรอื น จำ� นวนประชากรทอี่ าศยั อยจู่ ริง ทงั้ หมด 52,468 คน เพศชาย 26,124 คน เพศหญิง 26,344 คน จำ�แนกตามชว่ งอายใุ นขอ้ มลู จปฐ. ชว่ งอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ 1 เดือน ถึง 5 เดอื น 90 0.17 61 0.12 151 0.29 6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน 113 0.22 94 0.18 207 0.39 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 387 0.74 371 0.71 758 1.44 3 ปี - 5 ปี 949 1.81 929 1.77 1,878 3.58 6 ปี - 12 ปี 2,717 5.18 2,580 4.92 5,297 10.10 13 ปี - 14 ปี 797 1.52 738 1.41 1,535 2.93 15 ปี - 18 ปี 1,383 2.64 1,310 2.50 2,693 5.13 19 ปี - 25 ปี 2,504 4.77 2,497 4.76 5,001 9.53 26 ปี - 34 ปี 3,516 6.70 3,380 6.44 6,896 13.14 35 ปี - 49 ปี 5,954 11.35 6,068 11.57 12,022 22.91 50 ปี - 59 ปี 3,534 6.74 3,656 6.97 7,190 13.70 60 ปี ขน้ึ ไป 4,180 7.97 4,660 8.88 8,840 16.85 26,124 49.79 26,344 50.21 52,468 100.00 รวม ประชากรจ�ำ แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ พุทธ 17,833 33.99 18,161 34.61 35,994 68.60 คริสต์ 11 0.02 9 0.02 20 0.04 อสิ ลาม 8,277 15.78 8,171 15.57 16,448 31.35 ซกิ ส์ 2 0.00 2 0.00 4 0.01 ฮนิ ดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 อ่ืน ๆ 1 0.00 1 0.00 2 0.00 26,124 49.79 26,344 50.21 52,468 100.00 รวม รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน จังหวดั สงขลา ประจ�ำปี 2562 13

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อย่ใู นครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ขอ้ มลู ความจ�ำ เป็นพื้นฐาน ระดับจังหวดั ปี 2562 อ�ำ เภอเทพา มคี รัวเรอื นท้งั หมด 15,679 ครัวเรือน จำ� นวนประชากรท่อี าศยั อยู่จริง ทง้ั หมด 50,620 คน เพศชาย 25,292 คน เพศหญงิ 25,328 คน จ�ำ แนกตามชว่ งอายใุ นข้อมลู จปฐ. ชว่ งอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ 1 เดือน ถงึ 5 เดอื น 112 0.22 115 0.23 227 0.45 6 เดอื น ถงึ 1 ปี 0 เดือน 316 0.62 283 0.56 599 1.18 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 324 0.64 317 0.63 641 1.27 3 ปี - 5 ปี 900 1.78 811 1.60 1,711 3.38 6 ปี - 12 ปี 2,690 5.31 2,533 5.00 5,223 10.32 13 ปี - 14 ปี 733 1.45 692 1.37 1,425 2.82 15 ปี - 18 ปี 1,438 2.84 1,360 2.69 2,798 5.53 19 ปี - 25 ปี 2,625 5.19 2,501 4.94 5,126 10.13 26 ปี - 34 ปี 3,625 7.16 3,357 6.63 6,982 13.79 35 ปี - 49 ปี 5,444 10.75 5,460 10.79 10,904 21.54 50 ปี - 59 ปี 3,341 6.60 3,510 6.93 6,851 13.53 60 ปี ขนึ้ ไป 3,744 7.40 4,389 8.67 8,133 16.07 25,292 49.96 25,328 50.04 50,620 100.00 รวม ประชากรจำ�แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ พุทธ 10,125 20.00 10,302 20.35 20,427 40.35 คริสต์ 40 0.08 34 0.07 74 0.15 อิสลาม 15,115 29.86 14,982 29.60 30,097 59.46 ซิกส์ 12 0.02 9 0.02 21 0.04 ฮินดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 อืน่ ๆ 0 0.00 1 0.00 1 0.00 25,292 49.96 25,328 50.04 50,620 100.00 รวม 14 รายงานการพฒั นาคุณภาพชีวิตของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจำ� ปี 2562

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อยู่ในครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ขอ้ มลู ความจำ�เปน็ พืน้ ฐาน ระดบั จังหวัด ปี 2562 อ�ำ เภอสะบ้าย้อย มคี รัวเรือนท้ังหมด 16,271 ครวั เรือน จำ� นวนประชากรท่อี าศยั อยจู่ ริง ทง้ั หมด 47,451 คน เพศชาย 24,157 คน เพศหญิง 23,294 คน จำ�แนกตามช่วงอายุในข้อมลู จปฐ. ชว่ งอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ 1 เดือน ถงึ 5 เดอื น 131 0.28 114 0.24 245 0.52 6 เดอื น ถงึ 1 ปี 0 เดอื น 202 0.43 199 0.42 401 0.85 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 235 0.50 281 0.59 516 1.09 3 ปี - 5 ปี 788 1.66 776 1.64 1,564 3.30 6 ปี - 12 ปี 2,398 5.05 2,164 4.56 4,562 9.61 13 ปี - 14 ปี 754 1.59 682 1.44 1,436 3.03 15 ปี - 18 ปี 1,392 2.93 1,386 2.92 2,778 5.85 19 ปี - 25 ปี 2,603 5.49 2,405 5.07 5,008 10.55 26 ปี - 34 ปี 3,356 7.07 3,215 6.78 6,571 13.85 35 ปี - 49 ปี 5,622 11.85 5,359 11.29 10,981 23.14 50 ปี - 59 ปี 3,253 6.86 3,155 6.65 6,408 13.50 60 ปี ขน้ึ ไป 3,423 7.21 3,558 7.50 6,981 14.71 24,157 50.91 23,294 49.09 47,451 100.00 รวม ประชากรจำ�แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ พุทธ 9,126 19.23 9,110 19.20 18,236 38.43 ครสิ ต์ 24 0.05 13 0.03 37 0.08 อิสลาม 14,992 31.59 14,160 29.84 29,152 61.44 ซกิ ส์ 12 0.03 7 0.01 19 0.04 ฮนิ ดู 0 0.00 1 0.00 1 0.00 อนื่ ๆ 3 0.01 3 0.01 6 0.01 24,157 50.91 23,294 49.09 47,451 100.00 รวม รายงานการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ของประชาชน จงั หวัดสงขลา ประจ�ำปี 2562 15

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อยู่ในครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ข้อมูลความจำ�เป็นพ้ืนฐาน ระดบั จังหวดั ปี 2562 อำ�เภอระโนด มีครวั เรอื นทงั้ หมด 16,990 ครวั เรอื น จำ� นวนประชากรที่อาศยั อยจู่ ริง ทัง้ หมด 42,794 คน เพศชาย 20,933 คน เพศหญิง 21,861 คน จ�ำ แนกตามช่วงอายุในขอ้ มูล จปฐ. ชว่ งอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 1 เดือน ถงึ 5 เดอื น 17 0.04 32 0.07 49 0.11 6 เดอื น ถงึ 1 ปี 0 เดอื น 49 0.11 46 0.11 95 0.22 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 187 0.44 166 0.39 353 0.82 3 ปี - 5 ปี 389 0.91 336 0.79 725 1.69 6 ปี - 12 ปี 1,306 3.05 1,203 2.81 2,509 5.86 13 ปี - 14 ปี 465 1.09 400 0.93 865 2.02 15 ปี - 18 ปี 944 2.21 915 2.14 1,859 4.34 19 ปี - 25 ปี 1,923 4.49 1,740 4.07 3,663 8.56 26 ปี - 34 ปี 2,468 5.77 2,171 5.07 4,639 10.84 35 ปี - 49 ปี 4,884 11.41 4,967 11.61 9,851 23.02 50 ปี - 59 ปี 3,256 7.61 3,462 8.09 6,718 15.70 60 ปี ขึน้ ไป 5,045 11.79 6,423 15.01 11,468 26.80 20,933 48.92 21,861 51.08 42,794 100.00 รวม ประชากรจ�ำ แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ พทุ ธ 20,282 47.39 21,148 49.42 41,430 96.81 คริสต์ 9 0.02 8 0.02 17 0.04 อิสลาม 641 1.50 705 1.65 1,346 3.15 ซกิ ส์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 ฮนิ ดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 อนื่ ๆ 1 0.00 0 0.00 1 0.00 20,933 48.92 21,861 51.08 42,794 100.00 รวม 16 รายงานการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจำ� ปี 2562

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อย่ใู นครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ข้อมูลความจำ�เปน็ พ้ืนฐาน ระดับจังหวัด ปี 2562 อ�ำ เภอกระแสสนิ ธ์ุ มีครัวเรอื นท้งั หมด 3,985 ครวั เรอื น จำ� นวนประชากรที่อาศยั อยจู่ รงิ ทงั้ หมด 10,722 คน เพศชาย 5,146 คน เพศหญิง 5,576 คน จ�ำ แนกตามช่วงอายใุ นข้อมูล จปฐ. ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญงิ รวม คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 1 เดอื น ถึง 5 เดอื น 4 0.04 4 0.04 8 0.07 6 เดอื น ถงึ 1 ปี 0 เดอื น 14 0.13 8 0.07 22 0.21 1 ปี 1 เดอื น - 2 ปี 49 0.46 48 0.45 97 0.90 3 ปี - 5 ปี 128 1.19 135 1.26 263 2.45 6 ปี - 12 ปี 430 4.01 385 3.59 815 7.60 13 ปี - 14 ปี 134 1.25 110 1.03 244 2.28 15 ปี - 18 ปี 237 2.21 251 2.34 488 4.55 19 ปี - 25 ปี 419 3.91 435 4.06 854 7.96 26 ปี - 34 ปี 513 4.78 447 4.17 960 8.95 35 ปี - 49 ปี 1,181 11.01 1,185 11.05 2,366 22.07 50 ปี - 59 ปี 728 6.79 814 7.59 1,542 14.38 60 ปี ขึน้ ไป 1,309 12.21 1,754 16.36 3,063 28.57 5,146 47.99 5,576 52.01 10,722 100.00 รวม ประชากรจำ�แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ พทุ ธ 5,125 47.80 5,556 51.82 10,681 99.62 คริสต์ 12 0.11 7 0.07 19 0.18 อิสลาม 9 0.08 13 0.12 22 0.21 ซิกส์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 ฮินดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 5,146 47.99 5,576 52.01 10,722 100.00 รวม รายงานการพฒั นาคุณภาพชวี ติ ของประชาชน จงั หวัดสงขลา ประจำ� ปี 2562 17

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อยู่ในครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ขอ้ มลู ความจำ�เปน็ พืน้ ฐาน ระดบั จังหวัด ปี 2562 อำ�เภอรตั ภูมิ มคี รัวเรอื นทง้ั หมด 17,968 ครัวเรอื น จ�ำนวนประชากรที่อาศยั อย่จู รงิ ท้ังหมด 54,259 คน เพศชาย 26,767 คน เพศหญิง 27,492 คน จำ�แนกตามช่วงอายใุ นข้อมลู จปฐ. ชว่ งอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ 1 เดือน ถงึ 5 เดือน 17 0.03 9 0.02 26 0.05 6 เดือน ถงึ 1 ปี 0 เดอื น 29 0.05 21 0.04 50 0.09 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 182 0.34 161 0.30 343 0.63 3 ปี - 5 ปี 924 1.70 789 1.45 1,713 3.16 6 ปี - 12 ปี 2,790 5.14 2,479 4.57 5,269 9.71 13 ปี - 14 ปี 822 1.51 757 1.40 1,579 2.91 15 ปี - 18 ปี 1,504 2.77 1,376 2.54 2,880 5.31 19 ปี - 25 ปี 2,780 5.12 2,644 4.87 5,424 10.00 26 ปี - 34 ปี 3,364 6.20 3,442 6.34 6,806 12.54 35 ปี - 49 ปี 6,468 11.92 6,658 12.27 13,126 24.19 50 ปี - 59 ปี 3,574 6.59 3,771 6.95 7,345 13.54 60 ปี ขนึ้ ไป 4,313 7.95 5,385 9.92 9,698 17.87 26,767 49.33 27,492 50.67 54,259 100.00 รวม ประชากรจำ�แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ พทุ ธ 18,968 34.96 19,788 36.47 38,756 71.43 คริสต์ 23 0.04 21 0.04 44 0.08 อิสลาม 7,761 14.30 7,677 14.15 15,438 28.45 ซิกส์ 10 0.02 3 0.01 13 0.02 ฮินดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 อืน่ ๆ 5 0.01 3 0.01 8 0.01 26,767 49.33 27,492 50.67 54,259 100.00 รวม 18 รายงานการพฒั นาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวดั สงขลา ประจำ� ปี 2562

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อย่ใู นครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ขอ้ มลู ความจ�ำ เปน็ พ้ืนฐาน ระดับจงั หวัด ปี 2562 อำ�เภอสะเดา มคี รัวเรือนท้ังหมด 27,319 ครวั เรอื น จ�ำนวนประชากรท่ีอาศยั อยูจ่ รงิ ท้งั หมด 72,363 คน เพศชาย 35,539 คน เพศหญงิ 36,824 คน จ�ำ แนกตามช่วงอายุในข้อมูล จปฐ. ชว่ งอายุ เพศชาย เพศหญงิ รวม คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ 1 เดอื น ถึง 5 เดอื น 124 0.17 112 0.15 236 0.33 6 เดอื น ถงึ 1 ปี 0 เดอื น 201 0.28 202 0.28 403 0.56 1 ปี 1 เดอื น - 2 ปี 400 0.55 383 0.53 783 1.08 3 ปี - 5 ปี 934 1.29 957 1.32 1,891 2.61 6 ปี - 12 ปี 3,246 4.49 3,113 4.30 6,359 8.79 13 ปี - 14 ปี 992 1.37 909 1.26 1,901 2.63 15 ปี - 18 ปี 1,953 2.70 1,762 2.43 3,715 5.13 19 ปี - 25 ปี 3,289 4.55 3,262 4.51 6,551 9.05 26 ปี - 34 ปี 4,547 6.28 4,798 6.63 9,345 12.91 35 ปี - 49 ปี 8,606 11.89 9,394 12.98 18,000 24.87 50 ปี - 59 ปี 5,486 7.58 5,658 7.82 11,144 15.40 60 ปี ขึน้ ไป 5,761 7.96 6,274 8.67 12,035 16.63 35,539 49.11 36,824 50.89 72,363 100.00 รวม ประชากรจำ�แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญงิ รวม คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ พุทธ 22,769 31.46 23,981 33.14 46,750 64.60 คริสต์ 46 0.06 43 0.06 89 0.12 อิสลาม 12,716 17.57 12,785 17.67 25,501 35.24 ซกิ ส์ 4 0.01 9 0.01 13 0.02 ฮนิ ดู 0 0.00 1 0.00 1 0.00 อืน่ ๆ 4 0.01 5 0.01 9 0.01 35,539 49.11 36,824 50.89 72,363 100.00 รวม รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน จงั หวัดสงขลา ประจำ� ปี 2562 19

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อย่ใู นครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ขอ้ มลู ความจำ�เป็นพน้ื ฐาน ระดับจงั หวัด ปี 2562 อำ�เภอหาดใหญ่ มคี รัวเรือนทง้ั หมด 55,612 ครวั เรือน จ�ำนวนประชากรท่ีอาศัยอยู่จริง ทง้ั หมด 127,271 คน เพศชาย 59,720 คน เพศหญิง 67,551 คน จำ�แนกตามชว่ งอายุในข้อมลู จปฐ. ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญงิ รวม คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ 1 เดือน ถงึ 5 เดอื น 25 0.02 26 0.02 51 0.04 6 เดือน ถงึ 1 ปี 0 เดือน 91 0.07 67 0.05 158 0.12 1 ปี 1 เดอื น - 2 ปี 247 0.19 222 0.17 469 0.37 3 ปี - 5 ปี 1,166 0.92 1,084 0.85 2,250 1.77 6 ปี - 12 ปี 3,848 3.02 3,544 2.78 7,392 5.81 13 ปี - 14 ปี 1,261 0.99 1,156 0.91 2,417 1.90 15 ปี - 18 ปี 2,443 1.92 2,442 1.92 4,885 3.84 19 ปี - 25 ปี 5,341 4.20 5,284 4.15 10,625 8.35 26 ปี - 34 ปี 7,443 5.85 8,081 6.35 15,524 12.20 35 ปี - 49 ปี 15,941 12.53 18,918 14.86 34,859 27.39 50 ปี - 59 ปี 10,191 8.01 12,299 9.66 22,490 17.67 60 ปี ขึน้ ไป 11,723 9.21 14,428 11.34 26,151 20.55 59,720 46.92 67,551 53.08 127,271 100.00 รวม ประชากรจำ�แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ พุทธ 50,999 40.07 58,311 45.82 109,310 85.89 ครสิ ต์ 78 0.06 98 0.08 176 0.14 อิสลาม 8,629 6.78 9,130 7.17 17,759 13.95 ซิกส์ 2 0.00 3 0.00 5 0.00 ฮินดู 2 0.00 1 0.00 3 0.00 อ่ืน ๆ 10 0.01 8 0.01 18 0.01 59,720 46.92 67,551 53.08 127,271 100.00 รวม 20 รายงานการพฒั นาคณุ ภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจำ� ปี 2562

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อยู่ในครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ข้อมลู ความจำ�เปน็ พื้นฐาน ระดับจังหวัด ปี 2562 อ�ำ เภอนาหม่อม มีครัวเรือนทัง้ หมด 5,867 ครัวเรือน จำ� นวนประชากรที่อาศัยอยจู่ ริง ทั้งหมด 17,038 คน เพศชาย 8,216 คน เพศหญงิ 8,822 คน จำ�แนกตามช่วงอายใุ นข้อมูล จปฐ. ชว่ งอายุ เพศชาย เพศหญงิ รวม คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ 1 เดือน ถงึ 5 เดอื น 6 0.04 7 0.04 13 0.08 6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดือน 15 0.09 10 0.06 25 0.15 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 33 0.19 38 0.22 71 0.42 3 ปี - 5 ปี 192 1.13 217 1.27 409 2.40 6 ปี - 12 ปี 661 3.88 618 3.63 1,279 7.51 13 ปี - 14 ปี 211 1.24 179 1.05 390 2.29 15 ปี - 18 ปี 382 2.24 360 2.11 742 4.35 19 ปี - 25 ปี 703 4.13 682 4.00 1,385 8.13 26 ปี - 34 ปี 980 5.75 980 5.75 1,960 11.50 35 ปี - 49 ปี 2,035 11.94 2,138 12.55 4,173 24.49 50 ปี - 59 ปี 1,338 7.85 1,475 8.66 2,813 16.51 60 ปี ข้ึนไป 1,660 9.74 2,118 12.43 3,778 22.17 8,216 48.22 8,822 51.78 17,038 100.00 รวม ประชากรจ�ำ แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญงิ รวม คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ พทุ ธ 8,153 47.85 8,745 51.33 16,898 99.18 ครสิ ต์ 10 0.06 10 0.06 20 0.12 อสิ ลาม 53 0.31 67 0.39 120 0.70 ซกิ ส์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 ฮนิ ดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 8,216 48.22 8,822 51.78 17,038 100.00 รวม รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจ�ำปี 2562 21

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อย่ใู นครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ข้อมลู ความจ�ำ เป็นพืน้ ฐาน ระดบั จังหวัด ปี 2562 อ�ำ เภอควนเนียง มคี รวั เรอื นทั้งหมด 8,568 ครัวเรือน จำ� นวนประชากรทอี่ าศัยอยจู่ ริง ทง้ั หมด 26,045 คน เพศชาย 12,612 คน เพศหญงิ 13,433 คน จ�ำ แนกตามช่วงอายใุ นข้อมลู จปฐ. ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม คน ร้อยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ 1 เดือน ถึง 5 เดือน 24 0.09 39 0.15 63 0.24 6 เดือน ถงึ 1 ปี 0 เดอื น 66 0.25 61 0.23 127 0.49 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 249 0.96 241 0.93 490 1.88 3 ปี - 5 ปี 386 1.48 358 1.37 744 2.86 6 ปี - 12 ปี 1,193 4.58 1,074 4.12 2,267 8.70 13 ปี - 14 ปี 375 1.44 316 1.21 691 2.65 15 ปี - 18 ปี 654 2.51 637 2.45 1,291 4.96 19 ปี - 25 ปี 1,268 4.87 1,159 4.45 2,427 9.32 26 ปี - 34 ปี 1,562 6.00 1,511 5.80 3,073 11.80 35 ปี - 49 ปี 2,895 11.12 3,034 11.65 5,929 22.76 50 ปี - 59 ปี 1,676 6.44 1,854 7.12 3,530 13.55 60 ปี ข้นึ ไป 2,264 8.69 3,149 12.09 5,413 20.78 12,612 48.42 13,433 51.58 26,045 100.00 รวม ประชากรจ�ำ แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญงิ รวม คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ พทุ ธ 11,258 43.23 12,048 46.26 23,306 89.48 ครสิ ต์ 11 0.04 15 0.06 26 0.10 อิสลาม 1,339 5.14 1,370 5.26 2,709 10.40 ซิกส์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 ฮินดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 อืน่ ๆ 4 0.02 0 0.00 4 0.02 12,612 48.42 13,433 51.58 26,045 100.00 รวม 22 รายงานการพฒั นาคุณภาพชีวติ ของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจำ� ปี 2562

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อย่ใู นครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ข้อมูลความจ�ำ เป็นพนื้ ฐาน ระดบั จงั หวดั ปี 2562 อำ�เภอบางกล่ำ� มคี รวั เรอื นทง้ั หมด 8,143 ครัวเรือน จำ� นวนประชากรทีอ่ าศยั อยูจ่ ริง ท้งั หมด 24,970 คน เพศชาย 12,285 คน เพศหญงิ 12,685 คน จำ�แนกตามชว่ งอายุในขอ้ มูล จปฐ. ชว่ งอายุ เพศชาย เพศหญงิ รวม คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 1 เดอื น ถงึ 5 เดอื น 12 0.05 14 0.06 26 0.10 6 เดือน ถึง 1 ปี 0 เดอื น 22 0.09 18 0.07 40 0.16 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 131 0.52 120 0.48 251 1.01 3 ปี - 5 ปี 423 1.69 381 1.53 804 3.22 6 ปี - 12 ปี 1,137 4.55 1,013 4.06 2,150 8.61 13 ปี - 14 ปี 327 1.31 278 1.11 605 2.42 15 ปี - 18 ปี 597 2.39 625 2.50 1,222 4.89 19 ปี - 25 ปี 1,288 5.16 1,267 5.07 2,555 10.23 26 ปี - 34 ปี 1,761 7.05 1,716 6.87 3,477 13.92 35 ปี - 49 ปี 3,134 12.55 3,180 12.74 6,314 25.29 50 ปี - 59 ปี 1,667 6.68 1,741 6.97 3,408 13.65 60 ปี ขึน้ ไป 1,786 7.15 2,332 9.34 4,118 16.49 12,285 49.20 12,685 50.80 24,970 100.00 รวม ประชากรจ�ำ แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ พุทธ 7,693 30.81 8,137 32.59 15,830 63.40 ครสิ ต์ 27 0.11 16 0.06 43 0.17 อสิ ลาม 4,561 18.27 4,531 18.15 9,092 36.41 ซิกส์ 4 0.02 1 0.00 5 0.02 ฮินดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 อ่ืน ๆ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 12,285 49.20 12,685 50.80 24,970 100.00 รวม รายงานการพฒั นาคุณภาพชีวติ ของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจ�ำปี 2562 23

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อยู่ในครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ข้อมลู ความจำ�เปน็ พ้ืนฐาน ระดบั จังหวัด ปี 2562 อ�ำ เภอสงิ หนคร มีครวั เรือนทัง้ หมด 16,700 ครัวเรือน จำ� นวนประชากรที่อาศัยอยู่จริง ทั้งหมด 46,302 คน เพศชาย 22,078 คน เพศหญงิ 24,224 คน จำ�แนกตามชว่ งอายุในข้อมลู จปฐ. ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญิง รวม คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ 1 เดือน ถงึ 5 เดอื น 37 0.08 21 0.05 58 0.13 6 เดอื น ถงึ 1 ปี 0 เดือน 45 0.10 33 0.07 78 0.17 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 149 0.32 152 0.33 301 0.65 3 ปี - 5 ปี 536 1.16 448 0.97 984 2.13 6 ปี - 12 ปี 1,707 3.69 1,665 3.60 3,372 7.28 13 ปี - 14 ปี 518 1.12 542 1.17 1,060 2.29 15 ปี - 18 ปี 1,168 2.52 1,141 2.46 2,309 4.99 19 ปี - 25 ปี 2,100 4.54 2,136 4.61 4,236 9.15 26 ปี - 34 ปี 2,762 5.97 2,929 6.33 5,691 12.29 35 ปี - 49 ปี 5,475 11.82 5,842 12.62 11,317 24.44 50 ปี - 59 ปี 3,255 7.03 3,675 7.94 6,930 14.97 60 ปี ข้ึนไป 4,326 9.34 5,640 12.18 9,966 21.52 22,078 47.68 24,224 52.32 46,302 100.00 รวม ประชากรจำ�แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ พุทธ 15,291 33.02 17,204 37.16 32,495 70.18 ครสิ ต์ 15 0.03 17 0.04 32 0.07 อิสลาม 6,766 14.61 6,996 15.11 13,762 29.72 ซิกส์ 1 0.00 3 0.01 4 0.01 ฮินดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 อ่ืน ๆ 5 0.01 4 0.01 9 0.02 22,078 47.68 24,224 52.32 46,302 100.00 รวม 24 รายงานการพัฒนาคุณภาพชวี ติ ของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจ�ำปี 2562

จ�ำ นวนประชากร จ�ำ แนกตามชว่ งอายุ ปี 2562 ทอ่ี าศยั อย่ใู นครวั เรอื นในวนั ส�ำ รวจ ขอ้ มลู ความจำ�เปน็ พนื้ ฐาน ระดับจงั หวัด ปี 2562 อำ�เภอคลองหอยโขง่ มีครวั เรอื นทง้ั หมด 6,177 ครวั เรือน จำ� นวนประชากรท่อี าศัยอย่จู รงิ ท้ังหมด 19,398 คน เพศชาย 9,459 คน เพศหญิง 9,939 คน จำ�แนกตามชว่ งอายุในข้อมลู จปฐ. ช่วงอายุ เพศชาย เพศหญงิ รวม คน ร้อยละ คน ร้อยละ คน ร้อยละ 1 เดือน ถึง 5 เดอื น 13 0.07 14 0.07 27 0.14 6 เดอื น ถึง 1 ปี 0 เดือน 10 0.05 13 0.07 23 0.12 1 ปี 1 เดือน - 2 ปี 111 0.57 118 0.61 229 1.18 3 ปี - 5 ปี 335 1.73 338 1.74 673 3.47 6 ปี - 12 ปี 841 4.34 843 4.35 1,684 8.68 13 ปี - 14 ปี 235 1.21 234 1.21 469 2.42 15 ปี - 18 ปี 469 2.42 472 2.43 941 4.85 19 ปี - 25 ปี 877 4.52 855 4.41 1,732 8.93 26 ปี - 34 ปี 1,285 6.62 1,251 6.45 2,536 13.07 35 ปี - 49 ปี 2,251 11.60 2,378 12.26 4,629 23.86 50 ปี - 59 ปี 1,432 7.38 1,517 7.82 2,949 15.20 60 ปี ขน้ึ ไป 1,600 8.25 1,906 9.83 3,506 18.07 9,459 48.76 9,939 51.24 19,398 100.00 รวม ประชากรจำ�แนกตามศาสนา ศาสนา เพศชาย เพศหญิง รวม คน รอ้ ยละ คน รอ้ ยละ คน ร้อยละ พุทธ 9,130 47.07 9,598 49.48 18,728 96.55 คริสต์ 2 0.01 10 0.05 12 0.06 อสิ ลาม 324 1.67 330 1.70 654 3.37 ซกิ ส์ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 ฮินดู 0 0.00 0 0.00 0 0.00 อน่ื ๆ 3 0.02 1 0.01 4 0.02 9,459 48.76 9,939 51.24 19,398 100.00 รวม รายงานการพัฒนาคณุ ภาพชีวติ ของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจ�ำปี 2562 25ส่วนท่ี 3 สรุปข้อมลู จปฐ. 2

สว่ นที่ 3 สรุปผลการจดั เก็บข้อมลู จปฐ. จังหวัดสงขลา ปี 2562 จงั หวดั สงขลา ที่ อำ� เภอ เปา้ หมาย ผลการจดั เก็บ ปี 2562 (คร.) 1 เมอื งสงขลา จัดเกบ็ (คร.) รอ้ ยละ 2 สทงิ พระ 24,523 3 จะนะ 11,450 24,706 100.75 4 นาทวี 24,166 5 เทพา 16,474 11,472 100.19 6 สะบ้ายอ้ ย 15,546 7 ระโนด 16,221 24,516 101.45 8 กระแสสนิ ธุ์ 16,920 9 รตั ภูมิ 3,967 16,526 100.32 10 สะเดา 17,904 11 หาดใหญ่ 27,217 15,679 100.86 12 นาหมอ่ ม 55,273 13 ควนเนยี ง 5,850 16,271 100.31 14 บางกล�ำ่ 8,550 15 สิงหนคร 8,105 16,990 100.41 16 คลองหอยโขง่ 16,637 6,170 3,985 100.45 รวม 274,973 17,968 100.36 27,319 100.37 55,612 100.61 5,867 100.29 8,568 100.21 8,143 100.47 16,700 100.38 6,177 100.11 276,499 100.55 28 รายงานการพฒั นาคณุ ภาพชีวิตของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจ�ำปี 2562

สรปุ ผลการจดั เกบ็ ขอ้ มลู ความจำ�เป็นพื้นฐาน ปี 2562 ระดับจังหวดั จังหวัดสงขลา ภาคใต้ ประเทศไทย ตวั ช้วี ัด ขอ้ มลู ความจ�ำเป็นพน้ื ฐาน จ�ำนวน ผ่านเกณฑ์ ไมผ่ า่ นเกณฑ์ ทส่ี ำ� รวจทง้ั หมด จ�ำนวน รอ้ ยละ จ�ำนวน รอ้ ยละ หมวดท่ี 1 สขุ ภาพ มี 7 ตวั ชวี้ ดั 1. เดก็ แรกเกิดมนี ้ำ� หนกั 2,500 กรัม ข้นึ ไป 4,322 คน 4,317 คน 99.88 5 คน 0.12 2. เด็กแรกเกิดได้กินนมแมอ่ ย่างเดยี วอยา่ งนอ้ ย 6 เดอื นแรกตดิ ต่อกัน 2,908 คน 2,198 คน 75.58 710 คน 24.42 3. เดก็ แรกเกดิ ถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคครบตามตารางสรา้ งเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั โรค 94,142 คน 94,125 คน 99.98 17 คน 0.02 4. ครวั เรือนกินอาหารถกู สุขลกั ษณะ ปลอดภยั และไดม้ าตรฐาน 276,499 คร. 273,893 คร. 99.06 2,606 คร. 0.94 5. ครวั เรอื นมกี ารใช้ยาเพอ่ื บ�ำบดั บรรเทาอาการเจบ็ ป่วยเบอ้ื งตน้ อยา่ งเหมาะสม 276,499 คร. 275,718 คร. 99.72 781 คร. 0.28 6. คนอายุ 35 ปีขนึ้ ไป ไดร้ บั การตรวจสขุ ภาพประจำ� ปี 451,136 คน 399,068 คน 88.46 52,068 คน 11.54 7. คนอายุ 6 ปขี ึน้ ไป ออกก�ำลังกายอยา่ งนอ้ ยสปั ดาห์ละ 3 วนั ๆ ละ 30 นาที 736,832 คน 731,006 คน 99.21 5,826 คน 0.79 หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด 8. ครัวเรอื นมีความมั่นคงในทอี่ ยู่อาศยั และบา้ นมสี ภาพคงทนถาวร 276,499 คร. 276,296 คร. 99.93 203 คร. 0.07 9. ครวั เรอื นมนี ำ้� สะอาดสำ� หรบั ดมื่ และบรโิ ภคเพยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 5 ลติ รตอ่ วนั 276,499 คร. 276,458 คร. 99.99 41 คร. 0.01 10. ครวั เรอื นมีนำ�้ ใช้เพยี งพอตลอดปี อย่างนอ้ ยคนละ 45 ลติ รต่อวนั 276,499 คร. 276,372 คร. 99.95 127 คร. 0.05 11. ครัวเรอื นมีการจดั บา้ นเรือนเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถกู สขุ ลักษณะ 276,499 คร. 271,628 คร. 98.24 4,871 คร. 1.76 12. ครัวเรอื นไม่ถกู รบกวนจากมลพษิ 276,499 คร. 273,977 คร. 99.09 2,522 คร. 0.91 13. ครัวเรอื นมกี ารป้องกนั อบุ ัตภิ ยั และภยั ธรรมชาตอิ ย่างถูกวิธี 276,499 คร. 274,239 คร. 99.18 2,260 คร. 0.82 14. ครวั เรือนมคี วามปลอดภัยในชวี ิต และทรัพย์สนิ 276,499 คร. 276,271 คร. 99.92 228 คร. 0.08 หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตวั ชี้วัด 15. เดก็ อายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลีย้ งดูเตรยี มความพรอ้ มก่อนวัยเรยี น 20,430 คน 20,428 คน 99.99 2 คน 0.01 16. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ไดร้ บั การศึกษาภาคบังคบั 9 ปี 81,749 คน 81,180 คน 99.30 569 คน 0.70 17. เด็กจบชนั้ ม.3 ได้เรียนตอ่ ช้นั ม.4 หรอื เทียบเท่า 2,735 คน 2,723 คน 99.56 12 คน 0.44 18. คนในครวั เรอื นทจี่ บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไ่ี มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ และยงั ไมม่ งี านทำ� ไดร้ บั การฝึกอบรมด้านอาชพี 2,199 คน 2,188 คน 99.50 11 คน 0.50 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคดิ เลขอย่างง่ายได้ 504,529 คน 504,005 คน 99.90 524 คน 0.10 หมวดท่ี 4 การมงี านทำ� และรายได้ มี 4 ตวั ช้ีวดั 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มอี าชีพและรายได้ 432,242 คน 428,636 คน 99.17 3,606 คน 0.83 21. คนอายุ 60 ปขี ้ึนไป มอี าชีพและรายได้ 149,581 คน 141,255 คน 94.43 8,326 คน 5.57 22. รายได้เฉลี่ยของคนในครวั เรือนตอ่ ปี 276,499 คร. 276,285 คร. 99.92 214 คร. 0.08 23. ครัวเรือนมกี ารเก็บออมเงนิ 276,499 คร. 250,872 คร. 90.73 25,627 คร. 9.27 หมวดที่ 5 คา่ นิยม มี 8 ตัวช้ีวดั 24. คนในครวั เรอื นไมด่ ่ืมสุรา 768,422 คน 736,525 คน 95.85 31,897 คน 4.15 25. คนในครัวเรอื นไมส่ ูบบหุ รี่ 768,422 คน 714,631 คน 93.00 53,791 คน 7.00 26. คนอายุ 6 ปขี ้ึนไป ปฏบิ ตั กิ จิ กรรมทางศาสนาอย่างน้อยสปั ดาห์ละ 1 คร้ัง 736,832 คน 733,097 คน 99.49 3,735 คน 0.51 27. ผู้สูงอายุ ได้รบั การดแู ลจากครอบครัว ชุมชน ภาครฐั หรอื ภาคเอกชน 150,511 คน 150,511 คน 100.00 0 คน 0.00 28. ผพู้ ิการ ไดร้ บั การดูแลจากครอบครัว ชมุ ชน ภาครัฐ หรอื ภาคเอกชน 6,595 คน 6,593 คน 99.97 2 คน 0.03 29. ผปู้ ว่ ยโรคเรอ้ื รงั ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชมุ ชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 7,805 คน 7,788 คน 99.78 17 คน 0.22 30. ครวั เรอื นมีส่วนร่วมทำ� กจิ กรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรอื ท้องถ่ิน 276,499 คร. 275,451 คร. 99.62 1,048 คร. 0.38 31. ครอบครวั มคี วามอบอุ่น 276,499 คร. 276,021 คร. 99.83 478 คร. 0.17 รายงานการพฒั นาคุณภาพชวี ิตของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจำ� ปี 2562 29

สรุปผลการจัดเกบ็ ข้อมลู ความจำ�เปน็ พ้นื ฐาน ปี 2562 ระดบั อำ�เภอ อำ�เภอเมืองสงขลา จงั หวัดสงขลา ตวั ช้วี ดั ข้อมลู ความจำ� เป็นพนื้ ฐาน จ�ำนวน ผ่านเกณฑ์ ไมผ่ า่ นเกณฑ์ ทส่ี ำ� รวจทง้ั หมด จำ� นวน รอ้ ยละ จ�ำนวน รอ้ ยละ หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตวั ชี้วดั 1. เดก็ แรกเกิดมนี ำ�้ หนกั 2,500 กรมั ข้ึนไป 192 คน 192 คน 100.00 0 คน 0.00 2. เดก็ แรกเกดิ ไดก้ ินนมแมอ่ ยา่ งเดียวอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกนั 164 คน 153 คน 93.29 11 คน 6.71 3. เดก็ แรกเกดิ ถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคครบตามตารางสรา้ งเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั โรค 6,071 คน 6,071 คน 100.00 0 คน 0.00 4. ครัวเรือนกนิ อาหารถูกสขุ ลักษณะ ปลอดภยั และไดม้ าตรฐาน 24,706 คร. 24,706 คร. 100.00 0 คร. 0.00 5. ครวั เรือนมีการใชย้ าเพือ่ บ�ำบดั บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบอ้ื งต้นอยา่ งเหมาะสม 24,706 คร. 24,694 คร. 99.95 12 คร. 0.05 6. คนอายุ 35 ปีขึน้ ไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจำ� ปี 42,108 คน 37,753 คน 89.66 4,355 คน 10.34 7. คนอายุ 6 ปีขึน้ ไป ออกกำ� ลงั กายอย่างน้อยสปั ดาห์ละ 3 วนั ๆ ละ 30 นาที 63,703 คน 63,318 คน 99.40 385 คน 0.60 หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด 8. ครวั เรอื นมีความมัน่ คงในที่อยูอ่ าศัย และบ้านมสี ภาพคงทนถาวร 24,706 คร. 24,673 คร. 99.87 33 คร. 0.13 9. ครวั เรอื นมนี ำ้� สะอาดสำ� หรบั ดมื่ และบรโิ ภคเพยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 5 ลติ รตอ่ วนั 24,706 คร. 24,705 คร. 100.00 1 คร. 0.00 10. ครัวเรอื นมีนำ�้ ใช้เพียงพอตลอดปี อย่างนอ้ ยคนละ 45 ลติ รต่อวนั 24,706 คร. 24,706 คร. 100.00 0 คร. 0.00 11. ครวั เรือนมีการจดั บ้านเรอื นเป็นระเบยี บเรียบรอ้ ย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 24,706 คร. 24,496 คร. 99.15 210 คร. 0.85 12. ครัวเรือนไมถ่ กู รบกวนจากมลพษิ 24,706 คร. 24,682 คร. 99.90 24 คร. 0.10 13. ครวั เรอื นมกี ารป้องกันอบุ ัติภยั และภัยธรรมชาตอิ ยา่ งถูกวธิ ี 24,706 คร. 24,442 คร. 98.93 264 คร. 1.07 14. ครวั เรอื นมคี วามปลอดภยั ในชีวติ และทรพั ย์สนิ 24,706 คร. 24,696 คร. 99.96 10 คร. 0.04 หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตัวชว้ี ดั 15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ไดร้ บั บรกิ ารเลี้ยงดเู ตรยี มความพรอ้ มกอ่ นวัยเรยี น 1,381 คน 1,381 คน 100.00 0 คน 0.00 16. เดก็ อายุ 6 - 14 ปี ไดร้ บั การศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี 5,599 คน 5,596 คน 99.95 3 คน 0.05 17. เดก็ จบชน้ั ม.3 ไดเ้ รยี นต่อชั้น ม.4 หรือเทยี บเท่า 261 คน 261 คน 100.00 0 คน 0.00 18. คนในครวั เรอื นทจี่ บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไ่ี มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ และยงั ไมม่ งี านทำ� 403 คน 403 คน 100.00 0 คน 0.00 ไดร้ บั การฝึกอบรมด้านอาชีพ 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขยี นภาษาไทย และคิดเลขอยา่ งงา่ ยได้ 42,576 คน 42,576 คน 100.00 0 คน 0.00 หมวดที่ 4 การมงี านท�ำและรายได้ มี 4 ตัวชวี้ ัด 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มอี าชีพและรายได้ 36,474 คน 36,465 คน 99.98 9 คน 0.02 21. คนอายุ 60 ปขี นึ้ ไป มีอาชีพและรายได้ 15,460 คน 15,399 คน 99.61 61 คน 0.39 22. รายได้เฉลีย่ ของคนในครัวเรอื นต่อปี 24,706 คร. 24,656 คร. 99.80 50 คร. 0.20 23. ครัวเรือนมกี ารเกบ็ ออมเงิน 24,706 คร. 22,724 คร. 91.98 1,982 คร. 8.02 หมวดท่ี 5 ค่านยิ ม มี 8 ตวั ชว้ี ดั 24. คนในครัวเรอื นไม่ดื่มสุรา 65,584 คน 63,647 คน 97.05 1,937 คน 2.95 25. คนในครวั เรอื นไม่สบู บหุ ร่ี 65,584 คน 62,732 คน 95.65 2,852 คน 4.35 26. คนอายุ 6 ปีขนึ้ ไป ปฏบิ ัติกิจกรรมทางศาสนาอยา่ งนอ้ ยสปั ดาห์ละ 1 ครงั้ 63,703 คน 63,703 คน 100.00 0 คน 0.00 27. ผูส้ ูงอายุ ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชมุ ชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 15,530 คน 15,530 คน 100.00 0 คน 0.00 28. ผพู้ กิ าร ได้รบั การดูแลจากครอบครวั ชุมชน ภาครฐั หรือภาคเอกชน 395 คน 395 คน 100.00 0 คน 0.00 29. ผปู้ ว่ ยโรคเรอ้ื รงั ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชมุ ชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 851 คน 851 คน 100.00 0 คน 0.00 30. ครัวเรอื นมสี ่วนรว่ มท�ำกิจกรรมสาธารณะเพอ่ื ประโยชนข์ องชมุ ชน หรือทอ้ งถน่ิ 24,706 คร. 24,706 คร. 100.00 0 คร. 0.00 31. ครอบครวั มคี วามอบอนุ่ 24,706 คร. 24,621 คร. 99.66 85 คร. 0.34 30 รายงานการพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของประชาชน จงั หวัดสงขลา ประจ�ำปี 2562

สรปุ ผลการจัดเก็บข้อมูลความจ�ำ เป็นพืน้ ฐาน ปี 2562 ระดับอ�ำ เภอ อำ�เภอสทงิ พระ จงั หวดั สงขลา ตวั ชวี้ ัด ขอ้ มูลความจ�ำเป็นพ้ืนฐาน จำ� นวน ผา่ นเกณฑ์ ไมผ่ ่านเกณฑ์ ทสี่ ำ� รวจทงั้ หมด จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน ร้อยละ หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวช้ีวัด 1. เดก็ แรกเกดิ มนี ำ�้ หนกั 2,500 กรัม ขึน้ ไป 199 คน 197 คน 98.99 2 คน 1.01 2. เด็กแรกเกดิ ไดก้ นิ นมแม่อย่างเดยี วอยา่ งน้อย 6 เดือนแรกตดิ ตอ่ กนั 151 คน 144 คน 95.36 7 คน 4.64 3. เดก็ แรกเกดิ ถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคครบตามตารางสรา้ งเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั โรค 3,941 คน 3,941 คน 100.00 0 คน 0.00 4. ครวั เรอื นกินอาหารถูกสุขลักษณะ ปลอดภยั และไดม้ าตรฐาน 11,472 คร. 11,471 คร. 99.99 1 คร. 0.01 5. ครัวเรอื นมกี ารใชย้ าเพอื่ บำ� บดั บรรเทาอาการเจบ็ ป่วยเบื้องต้นอยา่ งเหมาะสม 11,472 คร. 11,470 คร. 99.98 2 คร. 0.02 6. คนอายุ 35 ปขี ึ้นไป ได้รับการตรวจสขุ ภาพประจำ� ปี 21,336 คน 20,471 คน 95.95 865 คน 4.05 7. คนอายุ 6 ปขี ึน้ ไป ออกกำ� ลงั กายอย่างนอ้ ยสัปดาหล์ ะ 3 วนั ๆ ละ 30 นาที 33,110 คน 32,868 คน 99.27 242 คน 0.73 หมวดที่ 2 สภาพแวดลอ้ ม มี 7 ตัวช้วี ัด 8. ครัวเรอื นมคี วามมน่ั คงในทอ่ี ยูอ่ าศยั และบา้ นมสี ภาพคงทนถาวร 11,472 คร. 11,457 คร. 99.87 15 คร. 0.13 9. ครวั เรอื นมนี ำ�้ สะอาดสำ� หรบั ดมื่ และบรโิ ภคเพยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 5 ลติ รตอ่ วนั 11,472 คร. 11,472 คร. 100.00 0 คร. 0.00 10. ครัวเรือนมนี �ำ้ ใช้เพียงพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 45 ลติ รต่อวัน 11,472 คร. 11,471 คร. 99.99 1 คร. 0.01 11. ครวั เรือนมีการจดั บา้ นเรือนเปน็ ระเบียบเรยี บร้อย สะอาด และถกู สุขลกั ษณะ 11,472 คร. 11,412 คร. 99.48 60 คร. 0.52 12. ครัวเรือนไมถ่ ูกรบกวนจากมลพษิ 11,472 คร. 11,461 คร. 99.90 11 คร. 0.10 13. ครวั เรือนมีการป้องกนั อุบตั ภิ ยั และภยั ธรรมชาติอยา่ งถกู วิธี 11,472 คร. 11,438 คร. 99.70 34 คร. 0.30 14. ครัวเรอื นมคี วามปลอดภัยในชีวิต และทรพั ยส์ นิ 11,472 คร. 11,465 คร. 99.94 7 คร. 0.06 หมวดท่ี 3 การศกึ ษา มี 5 ตวั ช้วี ัด 15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเล้ยี งดูเตรียมความพรอ้ มก่อนวัยเรยี น 851 คน 851 คน 100.00 0 คน 0.00 16. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รบั การศกึ ษาภาคบังคับ 9 ปี 3,448 คน 3,437 คน 99.68 11 คน 0.32 17. เดก็ จบชัน้ ม.3 ไดเ้ รียนต่อช้ัน ม.4 หรอื เทียบเทา่ 74 คน 73 คน 98.65 1 คน 1.35 18. คนในครวั เรอื นทจ่ี บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไ่ี มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ และยงั ไมม่ งี านทำ� 121 คน 121 คน 100.00 0 คน 0.00 ไดร้ บั การฝกึ อบรมด้านอาชพี 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคดิ เลขอยา่ งง่ายได้ 20,824 คน 20,821 คน 99.99 3 คน 0.01 หมวดที่ 4 การมงี านท�ำและรายได้ มี 4 ตัวชีว้ ัด 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 17,389 คน 17,035 คน 97.96 354 คน 2.04 21. คนอายุ 60 ปีข้ึนไป มีอาชพี และรายได้ 8,746 คน 7,998 คน 91.45 748 คน 8.55 22. รายได้เฉลย่ี ของคนในครัวเรือนตอ่ ปี 11,472 คร. 11,429 คร. 99.63 43 คร. 0.37 23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงนิ 11,472 คร. 9,891 คร. 86.22 1,581 คร. 13.78 หมวดท่ี 5 ค่านิยม มี 8 ตวั ชว้ี ดั 24. คนในครัวเรอื นไมด่ มื่ สรุ า 34,426 คน 32,913 คน 95.61 1,513 คน 4.39 25. คนในครวั เรือนไม่สูบบุหร่ี 34,426 คน 31,828 คน 92.45 2,598 คน 7.55 26. คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ปฏิบัตกิ จิ กรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 33,110 คน 32,910 คน 99.40 200 คน 0.60 27. ผ้สู ูงอายุ ได้รบั การดแู ลจากครอบครวั ชมุ ชน ภาครฐั หรอื ภาคเอกชน 8,826 คน 8,826 คน 100.00 0 คน 0.00 28. ผพู้ กิ าร ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครัว ชมุ ชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 550 คน 549 คน 99.82 1 คน 0.18 29. ผปู้ ว่ ยโรคเรอื้ รงั ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชุมชน ภาครฐั หรือภาคเอกชน 567 คน 551 คน 97.18 16 คน 2.82 30. ครัวเรอื นมีส่วนรว่ มท�ำกิจกรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชมุ ชน หรือท้องถิน่ 11,472 คร. 11,465 คร. 99.94 7 คร. 0.06 31. ครอบครัวมคี วามอบอ่นุ 11,472 คร. 11,472 คร. 100.00 0 คร. 0.00 รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน จงั หวัดสงขลา ประจ�ำปี 2562 31

สรปุ ผลการจดั เกบ็ ข้อมูลความจ�ำ เป็นพืน้ ฐาน ปี 2562 ระดับอำ�เภอ อ�ำ เภอจะนะ จังหวัดสงขลา ตัวช้ีวดั ข้อมลู ความจำ� เป็นพ้ืนฐาน จำ� นวน ผา่ นเกณฑ์ ไมผ่ า่ นเกณฑ์ ทสี่ ำ� รวจทงั้ หมด จำ� นวน รอ้ ยละ จำ� นวน ร้อยละ หมวดที่ 1 สขุ ภาพ มี 7 ตัวชว้ี ดั 1. เดก็ แรกเกดิ มีน�้ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 542 คน 541 คน 99.82 1 คน 0.18 2. เดก็ แรกเกิดได้กนิ นมแม่อย่างเดยี วอยา่ งนอ้ ย 6 เดือนแรกติดตอ่ กนั 375 คน 298 คน 79.47 77 คน 20.53 3. เดก็ แรกเกดิ ถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคครบตามตารางสรา้ งเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั โรค 11,664 คน 11,664 คน 100.00 0 คน 0.00 4. ครวั เรือนกนิ อาหารถูกสุขลกั ษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 24,516 คร. 23,693 คร. 96.64 823 คร. 3.36 5. ครวั เรอื นมีการใชย้ าเพื่อบำ� บดั บรรเทาอาการเจบ็ ปว่ ยเบื้องตน้ อย่างเหมาะสม 24,516 คร. 24,338 คร. 99.27 178 คร. 0.73 6. คนอายุ 35 ปีขึ้นไป ได้รบั การตรวจสขุ ภาพประจำ� ปี 40,753 คน 34,248 คน 84.04 6,505 คน 15.96 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก�ำลงั กายอยา่ งนอ้ ยสปั ดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 72,637 คน 72,498 คน 99.81 139 คน 0.19 หมวดที่ 2 สภาพแวดลอ้ ม มี 7 ตัวชีว้ ัด 8. ครัวเรอื นมีความมนั่ คงในทีอ่ ยอู่ าศยั และบา้ นมีสภาพคงทนถาวร 24,516 คร. 24,498 คร. 99.93 18 คร. 0.07 9. ครวั เรอื นมนี ำ�้ สะอาดสำ� หรบั ดม่ื และบรโิ ภคเพยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 5 ลติ รตอ่ วนั 24,516 คร. 24,495 คร. 99.91 21 คร. 0.09 10. ครวั เรอื นมีน�ำ้ ใช้เพียงพอตลอดปี อยา่ งน้อยคนละ 45 ลติ รต่อวัน 24,516 คร. 24,508 คร. 99.97 8 คร. 0.03 11. ครวั เรือนมกี ารจดั บา้ นเรือนเป็นระเบยี บเรียบรอ้ ย สะอาด และถูกสุขลักษณะ 24,516 คร. 23,240 คร. 94.80 1,276 คร. 5.20 12. ครวั เรือนไมถ่ กู รบกวนจากมลพิษ 24,516 คร. 23,394 คร. 95.42 1,122 คร. 4.58 13. ครวั เรอื นมีการปอ้ งกันอบุ ัติภัย และภัยธรรมชาติอยา่ งถูกวธิ ี 24,516 คร. 24,214 คร. 98.77 302 คร. 1.23 14. ครวั เรอื นมคี วามปลอดภยั ในชีวิต และทรพั ยส์ ิน 24,516 คร. 24,497 คร. 99.92 19 คร. 0.08 หมวดที่ 3 การศกึ ษา มี 5 ตัวชว้ี ัด 15. เดก็ อายุ 3 - 5 ปี ไดร้ ับบรกิ ารเลย้ี งดเู ตรียมความพร้อมกอ่ นวัยเรยี น 2,592 คน 2,592 คน 100.00 0 คน 0.00 16. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รบั การศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี 9,907 คน 9,886 คน 99.79 21 คน 0.21 17. เด็กจบช้นั ม.3 ได้เรยี นต่อชนั้ ม.4 หรอื เทียบเทา่ 423 คน 421 คน 99.53 2 คน 0.47 18. คนในครวั เรอื นทจ่ี บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไ่ี มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ และยงั ไมม่ งี านทำ� 258 คน 258 คน 100.00 0 คน 0.00 ไดร้ บั การฝึกอบรมด้านอาชพี 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อา่ น เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 49,731 คน 49,608 คน 99.75 123 คน 0.25 หมวดท่ี 4 การมงี านท�ำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 42,664 คน 42,129 คน 98.75 535 คน 1.25 21. คนอายุ 60 ปขี ้นึ ไป มีอาชพี และรายได้ 12,926 คน 12,259 คน 94.84 667 คน 5.16 22. รายได้เฉลย่ี ของคนในครัวเรอื นตอ่ ปี 24,516 คร. 24,509 คร. 99.97 7 คร. 0.03 23. ครวั เรือนมกี ารเก็บออมเงนิ 24,516 คร. 21,598 คร. 88.10 2,918 คร. 11.90 หมวดท่ี 5 คา่ นยิ ม มี 8 ตวั ชวี้ ัด 24. คนในครัวเรอื นไม่ดื่มสุรา 76,711 คน 74,504 คน 97.12 2,207 คน 2.88 25. คนในครัวเรือนไมส่ บู บหุ รี่ 76,711 คน 69,243 คน 90.26 7,468 คน 9.74 26. คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ปฏบิ ตั กิ ิจกรรมทางศาสนาอย่างนอ้ ยสปั ดาหล์ ะ 1 ครง้ั 72,637 คน 72,573 คน 99.91 64 คน 0.09 27. ผสู้ ูงอายุ ไดร้ ับการดูแลจากครอบครัว ชมุ ชน ภาครฐั หรอื ภาคเอกชน 13,005 คน 13,005 คน 100.00 0 คน 0.00 28. ผพู้ กิ าร ได้รบั การดูแลจากครอบครัว ชมุ ชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 831 คน 831 คน 100.00 0 คน 0.00 29. ผปู้ ว่ ยโรคเรอ้ื รงั ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชมุ ชน ภาครฐั หรอื ภาคเอกชน 642 คน 642 คน 100.00 0 คน 0.00 30. ครัวเรือนมสี ว่ นรว่ มท�ำกจิ กรรมสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของชมุ ชน หรอื ท้องถ่ิน 24,516 คร. 24,510 คร. 99.98 6 คร. 0.02 31. ครอบครวั มีความอบอนุ่ 24,516 คร. 24,492 คร. 99.90 24 คร. 0.10 32 รายงานการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจ�ำปี 2562

สรุปผลการจดั เกบ็ ขอ้ มูลความจ�ำ เป็นพ้นื ฐาน ปี 2562 ระดับอ�ำ เภอ อ�ำ เภอนาทวี จงั หวัดสงขลา ตัวชว้ี ดั ข้อมูลความจำ� เป็นพืน้ ฐาน จำ� นวน ผ่านเกณฑ์ ไมผ่ า่ นเกณฑ์ ทสี่ ำ� รวจทงั้ หมด จำ� นวน รอ้ ยละ จ�ำนวน รอ้ ยละ หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชีว้ ัด 1. เดก็ แรกเกิดมีน้ำ� หนัก 2,500 กรัม ขน้ึ ไป 358 คน 357 คน 99.72 1 คน 0.28 2. เดก็ แรกเกดิ ได้กนิ นมแม่อยา่ งเดยี วอย่างน้อย 6 เดือนแรกติดต่อกนั 207 คน 149 คน 71.98 58 คน 28.02 3. เดก็ แรกเกดิ ถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคครบตามตารางสรา้ งเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั โรค 8,289 คน 8,272 คน 99.79 17 คน 0.21 4. ครวั เรือนกินอาหารถกู สุขลักษณะ ปลอดภยั และได้มาตรฐาน 16,526 คร. 16,525 คร. 99.99 1 คร. 0.01 5. ครวั เรอื นมกี ารใชย้ าเพ่ือบำ� บดั บรรเทาอาการเจบ็ ปว่ ยเบอื้ งตน้ อย่างเหมาะสม 16,526 คร. 16,521 คร. 99.97 5 คร. 0.03 6. คนอายุ 35 ปขี ึ้นไป ได้รับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี 28,052 คน 18,216 คน 64.94 9,836 คน 35.06 7. คนอายุ 6 ปขี ึน้ ไป ออกก�ำลังกายอย่างน้อยสปั ดาห์ละ 3 วนั ๆ ละ 30 นาที 49,474 คน 49,417 คน 99.88 57 คน 0.12 หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชีว้ ัด 8. ครัวเรอื นมีความม่นั คงในท่ีอยอู่ าศยั และบา้ นมสี ภาพคงทนถาวร 16,526 คร. 16,525 คร. 99.99 1 คร. 0.01 9. ครวั เรอื นมนี ำ�้ สะอาดสำ� หรบั ดม่ื และบรโิ ภคเพยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 5 ลติ รตอ่ วนั 16,526 คร. 16,526 คร. 100.00 0 คร. 0.00 10. ครัวเรือนมนี ้ำ� ใชเ้ พยี งพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวนั 16,526 คร. 16,526 คร. 100.00 0 คร. 0.00 11. ครัวเรอื นมีการจัดบา้ นเรือนเป็นระเบยี บเรียบร้อย สะอาด และถกู สุขลกั ษณะ 16,526 คร. 16,526 คร. 100.00 0 คร. 0.00 12. ครวั เรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 16,526 คร. 16,526 คร. 100.00 0 คร. 0.00 13. ครวั เรือนมีการปอ้ งกนั อุบตั ิภยั และภยั ธรรมชาตอิ ยา่ งถูกวิธี 16,526 คร. 16,524 คร. 99.99 2 คร. 0.01 14. ครวั เรอื นมีความปลอดภัยในชีวติ และทรัพยส์ นิ 16,526 คร. 16,525 คร. 99.99 1 คร. 0.01 หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตวั ช้วี ดั 15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ไดร้ บั บรกิ ารเล้ียงดเู ตรยี มความพรอ้ มก่อนวัยเรยี น 1,877 คน 1,877 คน 100.00 0 คน 0.00 16. เดก็ อายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 6,832 คน 6,811 คน 99.69 21 คน 0.31 17. เด็กจบชัน้ ม.3 ไดเ้ รยี นตอ่ ช้ัน ม.4 หรอื เทียบเทา่ 417 คน 417 คน 100.00 0 คน 0.00 18. คนในครวั เรอื นทจ่ี บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไ่ี มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ และยงั ไมม่ งี านทำ� 136 คน 136 คน 100.00 0 คน 0.00 ไดร้ บั การฝึกอบรมด้านอาชพี 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขยี นภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 33,779 คน 33,752 คน 99.92 27 คน 0.08 หมวดที่ 4 การมงี านท�ำและรายได้ มี 4 ตวั ชวี้ ดั 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 29,224 คน 29,195 คน 99.90 29 คน 0.10 21. คนอายุ 60 ปขี ้ึนไป มอี าชีพและรายได้ 8,755 คน 7,830 คน 89.43 925 คน 10.57 22. รายไดเ้ ฉลยี่ ของคนในครวั เรอื นตอ่ ปี 16,526 คร. 16,526 คร. 100.00 0 คร. 0.00 23. ครัวเรือนมีการเกบ็ ออมเงนิ 16,526 คร. 15,732 คร. 95.20 794 คร. 4.80 หมวดที่ 5 คา่ นยิ ม มี 8 ตัวชีว้ ดั 24. คนในครวั เรอื นไมด่ ืม่ สุรา 52,468 คน 48,705 คน 92.83 3,763 คน 7.17 25. คนในครวั เรือนไมส่ บู บุหรี่ 52,468 คน 46,336 คน 88.31 6,132 คน 11.69 26. คนอายุ 6 ปีขึน้ ไป ปฏบิ ัติกจิ กรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาหล์ ะ 1 ครงั้ 49,474 คน 49,355 คน 99.76 119 คน 0.24 27. ผสู้ ูงอายุ ไดร้ บั การดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครฐั หรอื ภาคเอกชน 8,840 คน 8,840 คน 100.00 0 คน 0.00 28. ผพู้ กิ าร ไดร้ ับการดูแลจากครอบครัว ชมุ ชน ภาครัฐ หรอื ภาคเอกชน 623 คน 623 คน 100.00 0 คน 0.00 29. ผปู้ ว่ ยโรคเรอื้ รงั ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชมุ ชน ภาครัฐ หรอื ภาคเอกชน 769 คน 769 คน 100.00 0 คน 0.00 30. ครวั เรอื นมีส่วนรว่ มท�ำกจิ กรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถนิ่ 16,526 คร. 16,526 คร. 100.00 0 คร. 0.00 31. ครอบครัวมคี วามอบอุ่น 16,526 คร. 16,525 คร. 99.99 1 คร. 0.01 รายงานการพฒั นาคุณภาพชีวิตของประชาชน จังหวดั สงขลา ประจำ� ปี 2562 33

สรปุ ผลการจัดเก็บขอ้ มูลความจำ�เปน็ พื้นฐาน ปี 2562 ระดับอ�ำ เภอ อ�ำ เภอเทพา จงั หวดั สงขลา ตวั ช้วี ดั ข้อมูลความจ�ำเปน็ พืน้ ฐาน จำ� นวน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ทสี่ ำ� รวจทง้ั หมด จำ� นวน ร้อยละ จำ� นวน ร้อยละ หมวดที่ 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชว้ี ดั 1. เดก็ แรกเกิดมีนำ้� หนัก 2,500 กรัม ขึน้ ไป 817 คน 817 คน 100.00 0 คน 0.00 2. เดก็ แรกเกดิ ได้กินนมแม่อย่างเดยี วอยา่ งน้อย 6 เดอื นแรกติดต่อกัน 595 คน 583 คน 97.98 12 คน 2.02 3. เดก็ แรกเกดิ ถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคครบตามตารางสรา้ งเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั โรค 8,391 คน 8,391 คน 100.00 0 คน 0.00 4. ครวั เรือนกนิ อาหารถูกสุขลกั ษณะ ปลอดภัย และไดม้ าตรฐาน 15,679 คร. 15,653 คร. 99.83 26 คร. 0.17 5. ครวั เรอื นมกี ารใชย้ าเพือ่ บ�ำบดั บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบ้อื งตน้ อย่างเหมาะสม 15,679 คร. 15,663 คร. 99.90 16 คร. 0.10 6. คนอายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รบั การตรวจสุขภาพประจำ� ปี 25,888 คน 25,369 คน 98.00 519 คน 2.00 7. คนอายุ 6 ปขี ้ึนไป ออกกำ� ลังกายอย่างนอ้ ยสัปดาหล์ ะ 3 วนั ๆ ละ 30 นาที 47,442 คน 46,952 คน 98.97 490 คน 1.03 หมวดที่ 2 สภาพแวดลอ้ ม มี 7 ตัวชว้ี ดั 8. ครัวเรอื นมีความมน่ั คงในท่อี ย่อู าศยั และบ้านมสี ภาพคงทนถาวร 15,679 คร. 15,677 คร. 99.99 2 คร. 0.01 9. ครวั เรอื นมนี ำ�้ สะอาดสำ� หรบั ดมื่ และบรโิ ภคเพยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 5 ลติ รตอ่ วนั 15,679 คร. 15,679 คร. 100.00 0 คร. 0.00 10. ครวั เรอื นมนี ำ้� ใชเ้ พียงพอตลอดปี อยา่ งน้อยคนละ 45 ลติ รต่อวนั 15,679 คร. 15,677 คร. 99.99 2 คร. 0.01 11. ครวั เรือนมีการจดั บา้ นเรือนเปน็ ระเบยี บเรียบร้อย สะอาด และถกู สขุ ลักษณะ 15,679 คร. 15,601 คร. 99.50 78 คร. 0.50 12. ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ 15,679 คร. 15,670 คร. 99.94 9 คร. 0.06 13. ครวั เรอื นมีการปอ้ งกันอบุ ตั ภิ ยั และภัยธรรมชาตอิ ยา่ งถูกวิธี 15,679 คร. 15,656 คร. 99.85 23 คร. 0.15 14. ครวั เรอื นมคี วามปลอดภยั ในชีวิต และทรพั ย์สนิ 15,679 คร. 15,677 คร. 99.99 2 คร. 0.01 หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตวั ชี้วัด 15. เดก็ อายุ 3 - 5 ปี ไดร้ บั บรกิ ารเลยี้ งดูเตรยี มความพรอ้ มกอ่ นวัยเรยี น 1,711 คน 1,711 คน 100.00 0 คน 0.00 16. เดก็ อายุ 6 - 14 ปี ได้รบั การศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี 6,648 คน 6,648 คน 100.00 0 คน 0.00 17. เด็กจบช้นั ม.3 ไดเ้ รียนตอ่ ชนั้ ม.4 หรอื เทยี บเทา่ 50 คน 50 คน 100.00 0 คน 0.00 18. คนในครวั เรอื นทจ่ี บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไี่ มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ และยงั ไมม่ งี านทำ� 110 คน 110 คน 100.00 0 คน 0.00 ไดร้ บั การฝกึ อบรมด้านอาชีพ 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 32,662 คน 32,659 คน 99.99 3 คน 0.01 หมวดท่ี 4 การมีงานทำ� และรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชีพและรายได้ 27,717 คน 27,557 คน 99.42 160 คน 0.58 21. คนอายุ 60 ปขี ึน้ ไป มีอาชพี และรายได้ 8,072 คน 7,934 คน 98.29 138 คน 1.71 22. รายได้เฉล่ียของคนในครัวเรือนตอ่ ปี 15,679 คร. 15,679 คร. 100.00 0 คร. 0.00 23. ครวั เรือนมีการเกบ็ ออมเงนิ 15,679 คร. 15,674 คร. 99.97 5 คร. 0.03 หมวดท่ี 5 คา่ นิยม มี 8 ตวั ช้ีวัด 24. คนในครวั เรือนไมด่ ม่ื สรุ า 50,620 คน 49,823 คน 98.43 797 คน 1.57 25. คนในครัวเรือนไมส่ บู บหุ ร่ี 50,620 คน 47,488 คน 93.81 3,132 คน 6.19 26. คนอายุ 6 ปีขน้ึ ไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาอย่างน้อยสปั ดาหล์ ะ 1 ครั้ง 47,442 คน 47,434 คน 99.98 8 คน 0.02 27. ผู้สูงอายุ ไดร้ บั การดูแลจากครอบครัว ชมุ ชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 8,133 คน 8,133 คน 100.00 0 คน 0.00 28. ผพู้ กิ าร ไดร้ บั การดูแลจากครอบครวั ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 406 คน 406 คน 100.00 0 คน 0.00 29. ผปู้ ว่ ยโรคเรอ้ื รงั ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชมุ ชน ภาครัฐ หรอื ภาคเอกชน 273 คน 273 คน 100.00 0 คน 0.00 30. ครัวเรือนมีส่วนรว่ มท�ำกิจกรรมสาธารณะเพ่อื ประโยชน์ของชุมชน หรือท้องถนิ่ 15,679 คร. 15,677 คร. 99.99 2 คร. 0.01 31. ครอบครวั มีความอบอุ่น 15,679 คร. 15,669 คร. 99.94 10 คร. 0.06 34 รายงานการพัฒนาคุณภาพชวี ติ ของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจ�ำปี 2562

สรุปผลการจดั เก็บขอ้ มูลความจ�ำ เปน็ พน้ื ฐาน ปี 2562 ระดบั อำ�เภอ อำ�เภอสะบ้ายอ้ ย จังหวดั สงขลา ตวั ช้วี ดั ข้อมูลความจำ� เป็นพื้นฐาน จ�ำนวน ผา่ นเกณฑ์ ไมผ่ า่ นเกณฑ์ ทส่ี ำ� รวจทง้ั หมด จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน รอ้ ยละ หมวดที่ 1 สขุ ภาพ มี 7 ตวั ชวี้ ัด 1. เด็กแรกเกิดมีน�้ำหนัก 2,500 กรัม ขึน้ ไป 646 คน 646 คน 100.00 0 คน 0.00 2. เดก็ แรกเกดิ ได้กินนมแม่อย่างเดียวอยา่ งนอ้ ย 6 เดอื นแรกติดตอ่ กัน 401 คน 181 คน 45.14 220 คน 54.86 3. เดก็ แรกเกดิ ถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคครบตามตารางสรา้ งเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั โรค 7,288 คน 7,288 คน 100.00 0 คน 0.00 4. ครวั เรือนกินอาหารถูกสขุ ลกั ษณะ ปลอดภยั และไดม้ าตรฐาน 16,271 คร. 16,271 คร. 100.00 0 คร. 0.00 5. ครัวเรอื นมกี ารใช้ยาเพ่ือบ�ำบัด บรรเทาอาการเจ็บปว่ ยเบื้องต้นอย่างเหมาะสม 16,271 คร. 16,269 คร. 99.99 2 คร. 0.01 6. คนอายุ 35 ปีขน้ึ ไป ได้รบั การตรวจสขุ ภาพประจำ� ปี 24,370 คน 24,334 คน 99.85 36 คน 0.15 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก�ำลังกายอย่างน้อยสปั ดาหล์ ะ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 44,725 คน 44,706 คน 99.96 19 คน 0.04 หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวช้ีวัด 8. ครวั เรือนมีความมน่ั คงในทีอ่ ยอู่ าศยั และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 16,271 คร. 16,271 คร. 100.00 0 คร. 0.00 9. ครวั เรอื นมนี ำ้� สะอาดสำ� หรบั ดม่ื และบรโิ ภคเพยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 5 ลติ รตอ่ วนั 16,271 คร. 16,268 คร. 99.98 3 คร. 0.02 10. ครัวเรอื นมีนำ้� ใชเ้ พยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 45 ลติ รต่อวัน 16,271 คร. 16,271 คร. 100.00 0 คร. 0.00 11. ครัวเรือนมกี ารจัดบา้ นเรอื นเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถกู สุขลักษณะ 16,271 คร. 16,138 คร. 99.18 133 คร. 0.82 12. ครวั เรอื นไมถ่ กู รบกวนจากมลพิษ 16,271 คร. 16,267 คร. 99.98 4 คร. 0.02 13. ครวั เรือนมีการปอ้ งกันอุบตั ิภยั และภยั ธรรมชาตอิ ยา่ งถูกวิธี 15,679 คร. 15,656 คร. 99.85 23 คร. 0.15 14. ครวั เรือนมีความปลอดภยั ในชวี ิต และทรัพย์สิน 15,679 คร. 15,677 คร. 99.99 2 คร. 0.01 หมวดที่ 3 การศกึ ษา มี 5 ตัวชว้ี ดั 15. เดก็ อายุ 3 - 5 ปี ได้รบั บริการเลยี้ งดูเตรียมความพร้อมกอ่ นวยั เรยี น 1,564 คน 1,564 คน 100.00 0 คน 0.00 16. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 5,998 คน 5,998 คน 100.00 0 คน 0.00 17. เดก็ จบช้นั ม.3 ไดเ้ รียนต่อช้นั ม.4 หรือเทียบเทา่ 264 คน 264 คน 100.00 0 คน 0.00 18. คนในครวั เรอื นทจ่ี บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไี่ มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ และยงั ไมม่ งี านทำ� 45 คน 45 คน 100.00 0 คน 0.00 ไดร้ บั การฝึกอบรมดา้ นอาชีพ 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อา่ น เขียนภาษาไทย และคิดเลขอย่างง่ายได้ 31,746 คน 31,746 คน 100.00 0 คน 0.00 หมวดที่ 4 การมงี านท�ำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชพี และรายได้ 26,682 คน 26,660 คน 99.92 22 คน 0.08 21. คนอายุ 60 ปีขน้ึ ไป มอี าชีพและรายได้ 6,925 คน 6,915 คน 99.86 10 คน 0.14 22. รายไดเ้ ฉลยี่ ของคนในครัวเรอื นต่อปี 16,271 คร. 16,271 คร. 100.00 0 คร. 0.00 23. ครัวเรือนมีการเก็บออมเงิน 16,271 คร. 15,988 คร. 98.26 283 คร. 1.74 หมวดท่ี 5 ค่านยิ ม มี 8 ตัวชีว้ ัด 24. คนในครัวเรือนไมด่ ่มื สุรา 47,451 คน 46,730 คน 98.48 721 คน 1.52 25. คนในครวั เรอื นไม่สบู บหุ ร่ี 47,451 คน 45,870 คน 96.67 1,581 คน 3.33 26. คนอายุ 6 ปขี ้นึ ไป ปฏิบัตกิ ิจกรรมทางศาสนาอย่างนอ้ ยสัปดาหล์ ะ 1 ครง้ั 44,725 คน 44,725 คน 100.00 0 คน 0.00 27. ผสู้ งู อายุ ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครัว ชมุ ชน ภาครฐั หรอื ภาคเอกชน 6,981 คน 6,981 คน 100.00 0 คน 0.00 28. ผ้พู ิการ ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 295 คน 295 คน 100.00 0 คน 0.00 29. ผปู้ ว่ ยโรคเรอ้ื รงั ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชมุ ชน ภาครฐั หรอื ภาคเอกชน 76 คน 76 คน 100.00 0 คน 0.00 30. ครวั เรือนมีสว่ นร่วมท�ำกจิ กรรมสาธารณะเพื่อประโยชนข์ องชุมชน หรือทอ้ งถ่ิน 16,271 คร. 16,268 คร. 99.98 3 คร. 0.02 31. ครอบครัวมีความอบอ่นุ 16,271 คร. 16,265 คร. 99.96 6 คร. 0.04 รายงานการพฒั นาคณุ ภาพชวี ิตของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจำ� ปี 2562 35

สรุปผลการจดั เกบ็ ขอ้ มูลความจำ�เป็นพ้นื ฐาน ปี 2562 ระดับอ�ำ เภอ อ�ำ เภอระโนด จังหวัดสงขลา ตวั ชีว้ ดั ข้อมูลความจำ� เปน็ พนื้ ฐาน จำ� นวน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ทส่ี ำ� รวจทงั้ หมด จำ� นวน รอ้ ยละ จำ� นวน รอ้ ยละ หมวดที่ 1 สขุ ภาพ มี 7 ตวั ช้ีวัด 1. เด็กแรกเกิดมีน้ำ� หนัก 2,500 กรัม ขน้ึ ไป 144 คน 143 คน 99.31 1 คน 0.69 2. เดก็ แรกเกดิ ไดก้ ินนมแมอ่ ยา่ งเดียวอย่างนอ้ ย 6 เดอื นแรกตดิ ตอ่ กัน 95 คน 93 คน 97.89 2 คน 2.11 3. เดก็ แรกเกดิ ถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคครบตามตารางสรา้ งเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั โรค 3,731 คน 3,731 คน 100.00 0 คน 0.00 4. ครวั เรือนกินอาหารถกู สุขลักษณะ ปลอดภยั และไดม้ าตรฐาน 16,990 คร. 16,651 คร. 98.00 339 คร. 2.00 5. ครวั เรอื นมกี ารใชย้ าเพือ่ บ�ำบดั บรรเทาอาการเจ็บปว่ ยเบ้ืองตน้ อยา่ งเหมาะสม 16,990 คร. 16,936 คร. 99.68 54 คร. 0.32 6. คนอายุ 35 ปขี ึ้นไป ได้รับการตรวจสขุ ภาพประจ�ำปี 28,037 คน 26,648 คน 95.05 1,389 คน 4.95 7. คนอายุ 6 ปีขน้ึ ไป ออกก�ำลังกายอยา่ งนอ้ ยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 41,572 คน 40,419 คน 97.23 1,153 คน 2.77 หมวดท่ี 2 สภาพแวดลอ้ ม มี 7 ตัวช้วี ดั 8. ครวั เรือนมคี วามมั่นคงในท่อี ยอู่ าศยั และบ้านมีสภาพคงทนถาวร 16,990 คร. 16,987 คร. 99.98 3 คร. 0.02 9. ครวั เรอื นมนี ำ้� สะอาดสำ� หรบั ดม่ื และบรโิ ภคเพยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 5 ลติ รตอ่ วนั 16,990 คร. 16,990 คร. 100.00 0 คร. 0.00 10. ครัวเรือนมนี ้ำ� ใชเ้ พยี งพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรตอ่ วัน 16,990 คร. 16,985 คร. 99.97 5 คร. 0.03 11. ครวั เรือนมีการจัดบา้ นเรอื นเป็นระเบียบเรยี บร้อย สะอาด และถูกสุขลกั ษณะ 16,990 คร. 16,610 คร. 97.76 380 คร. 2.24 12. ครัวเรือนไมถ่ ูกรบกวนจากมลพิษ 16,990 คร. 16,979 คร. 99.94 11 คร. 0.06 13. ครัวเรอื นมกี ารป้องกนั อุบัติภัย และภัยธรรมชาติอยา่ งถูกวิธี 16,990 คร. 16,845 คร. 99.15 145 คร. 0.85 14. ครวั เรอื นมคี วามปลอดภัยในชีวิต และทรัพยส์ ิน 16,990 คร. 16,971 คร. 99.89 19 คร. 0.11 หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตวั ชีว้ ดั 15. เดก็ อายุ 3 - 5 ปี ได้รบั บริการเล้ียงดเู ตรียมความพร้อมกอ่ นวัยเรียน 725 คน 725 คน 100.00 0 คน 0.00 16. เดก็ อายุ 6 - 14 ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี 3,374 คน 3,372 คน 99.94 2 คน 0.06 17. เดก็ จบช้ัน ม.3 ได้เรยี นตอ่ ชัน้ ม.4 หรอื เทียบเทา่ 139 คน 138 คน 99.28 1 คน 0.72 18. คนในครวั เรอื นทจ่ี บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไี่ มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ และยงั ไมม่ งี านทำ� 82 คน 80 คน 97.56 2 คน 2.44 ไดร้ บั การฝึกอบรมดา้ นอาชพี 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อา่ น เขยี นภาษาไทย และคดิ เลขอยา่ งงา่ ยได้ 26,729 คน 26,718 คน 99.96 11 คน 0.04 หมวดท่ี 4 การมงี านท�ำและรายได้ มี 4 ตัวชี้วัด 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชพี และรายได้ 23,067 คน 22,926 คน 99.39 141 คน 0.61 21. คนอายุ 60 ปีข้ึนไป มอี าชพี และรายได้ 11,411 คน 10,735 คน 94.08 676 คน 5.92 22. รายได้เฉลีย่ ของคนในครวั เรอื นต่อปี 16,990 คร. 16,988 คร. 99.99 2 คร. 0.01 23. ครวั เรอื นมีการเก็บออมเงนิ 16,990 คร. 16,913 คร. 99.55 77 คร. 0.45 หมวดท่ี 5 คา่ นิยม มี 8 ตัวช้ีวัด 24. คนในครวั เรอื นไม่ดื่มสรุ า 42,794 คน 41,865 คน 97.83 929 คน 2.17 25. คนในครัวเรือนไมส่ ูบบุหร่ี 42,794 คน 41,281 คน 96.46 1,513 คน 3.54 26. คนอายุ 6 ปขี ึน้ ไป ปฏิบัติกจิ กรรมทางศาสนาอย่างน้อยสปั ดาหล์ ะ 1 คร้งั 41,572 คน 41,443 คน 99.69 129 คน 0.31 27. ผสู้ ูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครวั ชุมชน ภาครฐั หรอื ภาคเอกชน 11,468 คน 11,468 คน 100.00 0 คน 0.00 28. ผู้พกิ าร ไดร้ ับการดูแลจากครอบครวั ชุมชน ภาครฐั หรือภาคเอกชน 519 คน 519 คน 100.00 0 คน 0.00 29. ผปู้ ว่ ยโรคเรอ้ื รงั ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชมุ ชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 601 คน 601 คน 100.00 0 คน 0.00 30. ครัวเรอื นมสี ว่ นรว่ มท�ำกจิ กรรมสาธารณะเพอื่ ประโยชนข์ องชุมชน หรือท้องถิ่น 16,990 คร. 16,984 คร. 99.96 6 คร. 0.04 31. ครอบครวั มีความอบอนุ่ 16,990 คร. 16,947 คร. 99.75 43 คร. 0.25 36 รายงานการพัฒนาคณุ ภาพชีวิตของประชาชน จงั หวดั สงขลา ประจำ� ปี 2562

สรุปผลการจดั เก็บขอ้ มลู ความจำ�เปน็ พ้ืนฐาน ปี 2562 ระดบั อำ�เภอ อ�ำ เภอกระแสสินธุ์ จังหวดั สงขลา ตวั ชีว้ ัด ขอ้ มูลความจ�ำเป็นพน้ื ฐาน จำ� นวน ผา่ นเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ทส่ี ำ� รวจทงั้ หมด จำ� นวน ร้อยละ จำ� นวน ร้อยละ หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตวั ช้วี ดั 1. เด็กแรกเกดิ มนี ำ�้ หนกั 2,500 กรัม ขนึ้ ไป 30 คน 30 คน 100.00 0 คน 0.00 2. เดก็ แรกเกดิ ไดก้ นิ นมแมอ่ ยา่ งเดียวอย่างนอ้ ย 6 เดอื นแรกตดิ ตอ่ กนั 22 คน 22 คน 100.00 0 คน 0.00 3. เดก็ แรกเกดิ ถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคครบตามตารางสรา้ งเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั โรค 1,205 คน 1,205 คน 100.00 0 คน 0.00 4. ครวั เรอื นกนิ อาหารถูกสขุ ลกั ษณะ ปลอดภยั และได้มาตรฐาน 3,985 คร. 3,981 คร. 99.90 4 คร. 0.10 5. ครัวเรอื นมกี ารใช้ยาเพื่อบำ� บดั บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบอ้ื งตน้ อย่างเหมาะสม 3,985 คร. 3,981 คร. 99.90 4 คร. 0.10 6. คนอายุ 35 ปขี ึ้นไป ได้รบั การตรวจสขุ ภาพประจ�ำปี 6,971 คน 6,914 คน 99.18 57 คน 0.82 7. คนอายุ 6 ปขี ้ึนไป ออกก�ำลงั กายอย่างนอ้ ยสปั ดาห์ละ 3 วนั ๆ ละ 30 นาที 10,332 คน 10,305 คน 99.74 27 คน 0.26 หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตัวชี้วัด 8. ครัวเรือนมคี วามมน่ั คงในท่อี ยอู่ าศัย และบา้ นมีสภาพคงทนถาวร 3,985 คร. 3,985 คร. 100.00 0 คร. 0.00 9. ครวั เรอื นมนี ำ�้ สะอาดสำ� หรบั ดมื่ และบรโิ ภคเพยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 5 ลติ รตอ่ วนั 3,985 คร. 3,985 คร. 100.00 0 คร. 0.00 10. ครวั เรอื นมีน�้ำใช้เพียงพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 45 ลติ รต่อวนั 3,985 คร. 3,985 คร. 100.00 0 คร. 0.00 11. ครวั เรือนมกี ารจดั บ้านเรอื นเปน็ ระเบยี บเรียบรอ้ ย สะอาด และถูกสขุ ลกั ษณะ 3,985 คร. 3,880 คร. 97.37 105 คร. 2.63 12. ครัวเรือนไมถ่ ูกรบกวนจากมลพษิ 3,985 คร. 3,974 คร. 99.72 11 คร. 0.28 13. ครวั เรือนมีการป้องกันอุบตั ิภยั และภัยธรรมชาติอยา่ งถูกวิธี 3,985 คร. 3,937 คร. 98.80 48 คร. 1.20 14. ครวั เรอื นมคี วามปลอดภยั ในชีวติ และทรพั ยส์ ิน 3,985 คร. 3,982 คร. 99.92 3 คร. 0.08 หมวดท่ี 3 การศกึ ษา มี 5 ตวั ชีว้ ัด 15. เดก็ อายุ 3 - 5 ปี ได้รบั บริการเลยี้ งดูเตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียน 263 คน 263 คน 100.00 0 คน 0.00 16. เดก็ อายุ 6 - 14 ปี ไดร้ ับการศกึ ษาภาคบังคับ 9 ปี 1,059 คน 1,059 คน 100.00 0 คน 0.00 17. เดก็ จบชั้น ม.3 ไดเ้ รยี นต่อชนั้ ม.4 หรือเทียบเทา่ 68 คน 68 คน 100.00 0 คน 0.00 18. คนในครวั เรอื นทจี่ บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไ่ี มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ และยงั ไมม่ งี านทำ� 25 คน 25 คน 100.00 0 คน 0.00 ไดร้ บั การฝกึ อบรมดา้ นอาชีพ 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขียนภาษาไทย และคดิ เลขอย่างง่ายได้ 6,211 คน 6,191 คน 99.68 20 คน 0.32 หมวดที่ 4 การมงี านท�ำและรายได้ มี 4 ตวั ชวี้ ัด 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชพี และรายได้ 5,236 คน 4,945 คน 94.44 291 คน 5.56 21. คนอายุ 60 ปขี ึน้ ไป มอี าชพี และรายได้ 3,026 คน 2,521 คน 83.31 505 คน 16.69 22. รายไดเ้ ฉล่ียของคนในครัวเรอื นตอ่ ปี 3,985 คร. 3,985 คร. 100.00 0 คร. 0.00 23. ครวั เรอื นมกี ารเกบ็ ออมเงิน 3,985 คร. 3,448 คร. 86.52 537 คร. 13.48 หมวดท่ี 5 คา่ นยิ ม มี 8 ตวั ชี้วดั 24. คนในครัวเรือนไมด่ มื่ สุรา 10,722 คน 9,688 คน 90.36 1,034 คน 9.64 25. คนในครัวเรอื นไม่สูบบุหรี่ 10,722 คน 8,839 คน 82.44 1,883 คน 17.56 26. คนอายุ 6 ปขี ึ้นไป ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนาอย่างน้อยสัปดาหล์ ะ 1 คร้ัง 10,332 คน 10,316 คน 99.85 16 คน 0.15 27. ผสู้ ูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรอื ภาคเอกชน 3,063 คน 3,063 คน 100.00 0 คน 0.00 28. ผู้พิการ ไดร้ ับการดแู ลจากครอบครวั ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 317 คน 317 คน 100.00 0 คน 0.00 29. ผปู้ ว่ ยโรคเรอ้ื รงั ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชุมชน ภาครฐั หรอื ภาคเอกชน 348 คน 348 คน 100.00 0 คน 0.00 30. ครวั เรอื นมสี ว่ นรว่ มทำ� กิจกรรมสาธารณะเพ่อื ประโยชน์ของชมุ ชน หรอื ท้องถิ่น 3,985 คร. 3,947 คร. 99.05 38 คร. 0.95 31. ครอบครัวมีความอบอนุ่ 3,985 คร. 3,985 คร. 100.00 0 คร. 0.00 รายงานการพฒั นาคณุ ภาพชวี ิตของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจ�ำปี 2562 37

สรุปผลการจัดเก็บขอ้ มลู ความจ�ำ เปน็ พ้นื ฐาน ปี 2562 ระดับอำ�เภอ อำ�เภอรัตภมู ิ จงั หวดั สงขลา ตัวชว้ี ัด ขอ้ มูลความจำ� เป็นพืน้ ฐาน จ�ำนวน ผา่ นเกณฑ์ ไมผ่ า่ นเกณฑ์ ทสี่ ำ� รวจทงั้ หมด จ�ำนวน ร้อยละ จ�ำนวน รอ้ ยละ หมวดท่ี 1 สขุ ภาพ มี 7 ตวั ช้วี ัด 1. เดก็ แรกเกิดมนี ้�ำหนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 76 คน 76 คน 100.00 0 คน 0.00 2. เดก็ แรกเกดิ ไดก้ ินนมแมอ่ ยา่ งเดียวอย่างน้อย 6 เดอื นแรกติดตอ่ กัน 50 คน 50 คน 100.00 0 คน 0.00 3. เดก็ แรกเกดิ ถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคครบตามตารางสรา้ งเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั โรค 7,398 คน 7,398 คน 100.00 0 คน 0.00 4. ครัวเรือนกนิ อาหารถกู สุขลักษณะ ปลอดภยั และไดม้ าตรฐาน 17,968 คร. 17,383 คร. 96.74 585 คร. 3.26 5. ครวั เรอื นมีการใชย้ าเพือ่ บำ� บัด บรรเทาอาการเจ็บป่วยเบือ้ งต้นอย่างเหมาะสม 17,968 คร. 17,905 คร. 99.65 63 คร. 0.35 6. คนอายุ 35 ปขี น้ึ ไป ไดร้ ับการตรวจสุขภาพประจ�ำปี 30,169 คน 27,405 คน 90.84 2,764 คน 9.16 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกกำ� ลงั กายอยา่ งนอ้ ยสัปดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 52,127 คน 51,907 คน 99.58 220 คน 0.42 หมวดที่ 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตวั ชี้วัด 8. ครัวเรอื นมคี วามมนั่ คงในที่อย่อู าศยั และบา้ นมีสภาพคงทนถาวร 17,968 คร. 17,957 คร. 99.94 11 คร. 0.06 9. ครวั เรอื นมนี ำ�้ สะอาดสำ� หรบั ดม่ื และบรโิ ภคเพยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 5 ลติ รตอ่ วนั 17,968 คร. 17,962 คร. 99.97 6 คร. 0.03 10. ครวั เรอื นมีนำ�้ ใชเ้ พียงพอตลอดปี อย่างน้อยคนละ 45 ลิตรต่อวนั 17,968 คร. 17,966 คร. 99.99 2 คร. 0.01 11. ครวั เรือนมีการจดั บ้านเรอื นเป็นระเบียบเรียบร้อย สะอาด และถูกสุขลกั ษณะ 17,968 คร. 17,202 คร. 95.74 766 คร. 4.26 12. ครวั เรือนไมถ่ กู รบกวนจากมลพษิ 17,968 คร. 17,785 คร. 98.98 183 คร. 1.02 13. ครวั เรอื นมีการป้องกนั อุบัตภิ ยั และภัยธรรมชาตอิ ย่างถกู วธิ ี 17,968 คร. 17,851 คร. 99.35 117 คร. 0.65 14. ครัวเรอื นมคี วามปลอดภยั ในชวี ติ และทรัพย์สนิ 17,968 คร. 17,946 คร. 99.88 22 คร. 0.12 หมวดท่ี 3 การศกึ ษา มี 5 ตวั ชวี้ ดั 15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ไดร้ บั บรกิ ารเลย้ี งดูเตรียมความพร้อมกอ่ นวัยเรียน 1,713 คน 1,713 คน 100.00 0 คน 0.00 16. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รบั การศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี 6,848 คน 6,787 คน 99.11 61 คน 0.89 17. เดก็ จบช้ัน ม.3 ได้เรยี นต่อช้ัน ม.4 หรือเทยี บเทา่ 121 คน 119 คน 98.35 2 คน 1.65 18. คนในครวั เรอื นทจี่ บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไ่ี มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ และยงั ไมม่ งี านทำ� 81 คน 81 คน 100.00 0 คน 0.00 ไดร้ บั การฝึกอบรมดา้ นอาชพี 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขยี นภาษาไทย และคดิ เลขอยา่ งงา่ ยได้ 35,582 คน 35,515 คน 99.81 67 คน 0.19 หมวดที่ 4 การมีงานท�ำและรายได้ มี 4 ตวั ช้ีวัด 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชพี และรายได้ 29,869 คน 29,298 คน 98.09 571 คน 1.91 21. คนอายุ 60 ปขี ึ้นไป มีอาชีพและรายได้ 9,627 คน 9,259 คน 96.18 368 คน 3.82 22. รายได้เฉลีย่ ของคนในครวั เรอื นตอ่ ปี 17,968 คร. 17,947 คร. 99.88 21 คร. 0.12 23. ครวั เรือนมกี ารเกบ็ ออมเงิน 17,968 คร. 16,513 คร. 91.90 1,455 คร. 8.10 หมวดที่ 5 ค่านยิ ม มี 8 ตวั ชี้วัด 24. คนในครัวเรอื นไม่ด่มื สุรา 54,259 คน 51,736 คน 95.35 2,523 คน 4.65 25. คนในครัวเรอื นไม่สูบบหุ รี่ 54,259 คน 49,789 คน 91.76 4,470 คน 8.24 26. คนอายุ 6 ปีขนึ้ ไป ปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนาอย่างนอ้ ยสัปดาหล์ ะ 1 ครง้ั 52,127 คน 50,842 คน 97.53 1,285 คน 2.47 27. ผ้สู ูงอายุ ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 9,698 คน 9,698 คน 100.00 0 คน 0.00 28. ผ้พู ิการ ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 472 คน 472 คน 100.00 0 คน 0.00 29. ผปู้ ว่ ยโรคเรอื้ รงั ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชมุ ชน ภาครฐั หรือภาคเอกชน 571 คน 571 คน 100.00 0 คน 0.00 30. ครัวเรือนมสี ว่ นรว่ มทำ� กจิ กรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรือทอ้ งถ่นิ 17,968 คร. 17,948 คร. 99.89 20 คร. 0.11 31. ครอบครัวมคี วามอบอุ่น 17,968 คร. 17,948 คร. 99.89 20 คร. 0.11 38 รายงานการพฒั นาคณุ ภาพชีวิตของประชาชน จังหวดั สงขลา ประจ�ำปี 2562

สรปุ ผลการจัดเกบ็ ขอ้ มูลความจ�ำ เปน็ พื้นฐาน ปี 2562 ระดบั อำ�เภอ อำ�เภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตัวชีว้ ัด ข้อมลู ความจ�ำเปน็ พน้ื ฐาน จำ� นวน ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ ทส่ี ำ� รวจทง้ั หมด จ�ำนวน รอ้ ยละ จำ� นวน รอ้ ยละ หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตวั ชวี้ ดั 1. เดก็ แรกเกิดมีน�้ำหนกั 2,500 กรัม ข้ึนไป 636 คน 636 คน 100.00 0 คน 0.00 2. เด็กแรกเกดิ ไดก้ ินนมแมอ่ ยา่ งเดียวอยา่ งน้อย 6 เดอื นแรกตดิ ตอ่ กัน 400 คน 204 คน 51.00 196 คน 49.00 3. เดก็ แรกเกดิ ถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคครบตามตารางสรา้ งเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั โรค 9,669 คน 9,669 คน 100.00 0 คน 0.00 4. ครัวเรือนกินอาหารถกู สุขลักษณะ ปลอดภัย และได้มาตรฐาน 27,319 คร. 27,316 คร. 99.99 3 คร. 0.01 5. ครัวเรอื นมีการใช้ยาเพ่ือบ�ำบดั บรรเทาอาการเจบ็ ป่วยเบ้อื งตน้ อย่างเหมาะสม 27,319 คร. 27,313 คร. 99.98 6 คร. 0.02 6. คนอายุ 35 ปขี ึ้นไป ได้รบั การตรวจสขุ ภาพประจ�ำปี 41,179 คน 27,221 คน 66.10 13,958 คน 33.90 7. คนอายุ 6 ปีข้ึนไป ออกก�ำลงั กายอยา่ งนอ้ ยสปั ดาหล์ ะ 3 วนั ๆ ละ 30 นาที 69,050 คน 68,827 คน 99.68 223 คน 0.32 หมวดท่ี 2 สภาพแวดล้อม มี 7 ตวั ชวี้ ดั 8. ครวั เรือนมคี วามมน่ั คงในทีอ่ ย่อู าศัย และบา้ นมีสภาพคงทนถาวร 27,319 คร. 27,316 คร. 99.99 3 คร. 0.01 9. ครวั เรอื นมนี ำ�้ สะอาดสำ� หรบั ดม่ื และบรโิ ภคเพยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 5 ลติ รตอ่ วนั 27,319 คร. 27,317 คร. 99.99 2 คร. 0.01 10. ครวั เรอื นมีน�ำ้ ใชเ้ พียงพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 45 ลติ รตอ่ วัน 27,319 คร. 27,313 คร. 99.98 6 คร. 0.02 11. ครัวเรือนมกี ารจัดบา้ นเรือนเปน็ ระเบยี บเรียบร้อย สะอาด และถูกสขุ ลกั ษณะ 27,319 คร. 27,302 คร. 99.94 17 คร. 0.06 12. ครวั เรอื นไมถ่ ูกรบกวนจากมลพิษ 27,319 คร. 27,317 คร. 99.99 2 คร. 0.01 13. ครัวเรอื นมกี ารป้องกนั อบุ ัตภิ ยั และภัยธรรมชาติอย่างถกู วิธี 27,319 คร. 27,308 คร. 99.96 11 คร. 0.04 14. ครวั เรือนมคี วามปลอดภยั ในชีวิต และทรพั ยส์ ิน 27,319 คร. 27,309 คร. 99.96 10 คร. 0.04 หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตวั ช้วี ัด 15. เดก็ อายุ 3 - 5 ปี ไดร้ ับบริการเลี้ยงดูเตรยี มความพร้อมกอ่ นวัยเรียน 1,891 คน 1,891 คน 100.00 0 คน 0.00 16. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ได้รบั การศกึ ษาภาคบงั คับ 9 ปี 8,260 คน 8,258 คน 99.98 2 คน 0.02 17. เดก็ จบช้นั ม.3 ได้เรยี นตอ่ ช้นั ม.4 หรอื เทียบเท่า 322 คน 322 คน 100.00 0 คน 0.00 18. คนในครวั เรอื นทจ่ี บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไ่ี มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ และยงั ไมม่ งี านทำ� 157 คน 157 คน 100.00 0 คน 0.00 ไดร้ บั การฝกึ อบรมด้านอาชีพ 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อา่ น เขยี นภาษาไทย และคดิ เลขอย่างงา่ ยได้ 48,755 คน 48,752 คน 99.99 3 คน 0.01 หมวดที่ 4 การมงี านท�ำและรายได้ มี 4 ตวั ชีว้ ัด 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชพี และรายได้ 42,110 คน 42,079 คน 99.93 31 คน 0.07 21. คนอายุ 60 ปขี ึน้ ไป มีอาชพี และรายได้ 11,993 คน 11,710 คน 97.64 283 คน 2.36 22. รายไดเ้ ฉล่ียของคนในครัวเรือนตอ่ ปี 27,319 คร. 27,318 คร. 100.00 1 คร. 0.00 23. ครัวเรือนมกี ารเกบ็ ออมเงิน 27,319 คร. 27,319 คร. 100.00 0 คร. 0.00 หมวดท่ี 5 ค่านยิ ม มี 8 ตัวชว้ี ัด 24. คนในครวั เรือนไม่ด่ืมสรุ า 72,363 คน 70,563 คน 97.51 1,800 คน 2.49 25. คนในครัวเรือนไม่สบู บุหร่ี 72,363 คน 69,088 คน 95.47 3,275 คน 4.53 26. คนอายุ 6 ปขี น้ึ ไป ปฏบิ ัติกจิ กรรมทางศาสนาอย่างนอ้ ยสัปดาหล์ ะ 1 ครัง้ 69,050 คน 69,002 คน 99.93 48 คน 0.07 27. ผ้สู ูงอายุ ได้รบั การดแู ลจากครอบครวั ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 12,035 คน 12,035 คน 100.00 0 คน 0.00 28. ผพู้ กิ าร ได้รับการดแู ลจากครอบครวั ชุมชน ภาครัฐ หรอื ภาคเอกชน 319 คน 319 คน 100.00 0 คน 0.00 29. ผปู้ ว่ ยโรคเรอื้ รงั ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชุมชน ภาครฐั หรือภาคเอกชน 410 คน 410 คน 100.00 0 คน 0.00 30. ครวั เรือนมีส่วนร่วมท�ำกจิ กรรมสาธารณะเพ่อื ประโยชน์ของชมุ ชน หรอื ทอ้ งถ่ิน 27,319 คร. 27,319 คร. 100.00 0 คร. 0.00 31. ครอบครัวมคี วามอบอนุ่ 27,319 คร. 27,310 คร. 99.97 9 คร. 0.03 รายงานการพฒั นาคณุ ภาพชวี ติ ของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจำ� ปี 2562 39

สรุปผลการจดั เก็บข้อมูลความจำ�เป็นพน้ื ฐาน ปี 2562 ระดับอ�ำ เภอ อ�ำ เภอหาดใหญ่ จงั หวัดสงขลา ตัวชว้ี ัด ขอ้ มูลความจ�ำเป็นพื้นฐาน จ�ำนวน ผ่านเกณฑ์ ไมผ่ ่านเกณฑ์ ทสี่ ำ� รวจทงั้ หมด จ�ำนวน รอ้ ยละ จำ� นวน รอ้ ยละ หมวดท่ี 1 สุขภาพ มี 7 ตัวชว้ี ดั 1. เด็กแรกเกิดมนี ำ้� หนัก 2,500 กรัม ขึ้นไป 209 คน 209 คน 100.00 0 คน 0.00 2. เดก็ แรกเกิดไดก้ นิ นมแม่อย่างเดียวอยา่ งน้อย 6 เดือนแรกติดตอ่ กนั 158 คน 154 คน 97.47 4 คน 2.53 3. เดก็ แรกเกดิ ถงึ 12 ปี ไดร้ บั วคั ซนี ปอ้ งกนั โรคครบตามตารางสรา้ งเสรมิ ภมู คิ มุ้ กนั โรค 10,318 คน 10,318 คน 100.00 0 คน 0.00 4. ครัวเรือนกินอาหารถกู สุขลกั ษณะ ปลอดภัย และไดม้ าตรฐาน 55,612 คร. 55,454 คร. 99.72 158 คร. 0.28 5. ครวั เรอื นมีการใชย้ าเพอื่ บำ� บัด บรรเทาอาการเจ็บปว่ ยเบ้ืองต้นอยา่ งเหมาะสม 55,612 คร. 55,439 คร. 99.69 173 คร. 0.31 6. คนอายุ 35 ปีข้ึนไป ได้รบั การตรวจสขุ ภาพประจ�ำปี 83,500 คน 82,371 คน 98.65 1,129 คน 1.35 7. คนอายุ 6 ปีขึ้นไป ออกก�ำลังกายอยา่ งนอ้ ยสปั ดาห์ละ 3 วัน ๆ ละ 30 นาที 124,343 คน 123,631 คน 99.43 712 คน 0.57 หมวดที่ 2 สภาพแวดลอ้ ม มี 7 ตัวชว้ี ดั 8. ครวั เรอื นมคี วามม่ันคงในทีอ่ ยูอ่ าศยั และบา้ นมสี ภาพคงทนถาวร 55,612 คร. 55,521 คร. 99.84 91 คร. 0.16 9. ครวั เรอื นมนี ำ�้ สะอาดสำ� หรบั ดมื่ และบรโิ ภคเพยี งพอตลอดปี อยา่ งนอ้ ยคนละ 5 ลติ รตอ่ วนั 55,612 คร. 55,603 คร. 99.98 9 คร. 0.02 10. ครัวเรอื นมีนำ้� ใช้เพยี งพอตลอดปี อย่างนอ้ ยคนละ 45 ลิตรต่อวัน 55,612 คร. 55,511 คร. 99.82 101 คร. 0.18 11. ครวั เรือนมกี ารจัดบ้านเรอื นเปน็ ระเบยี บเรยี บรอ้ ย สะอาด และถกู สุขลักษณะ 55,612 คร. 54,864 คร. 98.65 748 คร. 1.35 12. ครัวเรือนไม่ถกู รบกวนจากมลพิษ 55,612 คร. 55,242 คร. 99.33 370 คร. 0.67 13. ครวั เรอื นมกี ารป้องกันอบุ ตั ภิ ัย และภัยธรรมชาตอิ ยา่ งถกู วธิ ี 55,612 คร. 55,460 คร. 99.73 152 คร. 0.27 14. ครวั เรอื นมีความปลอดภยั ในชีวิต และทรัพย์สิน 55,612 คร. 55,534 คร. 99.86 78 คร. 0.14 หมวดที่ 3 การศึกษา มี 5 ตวั ชีว้ ดั 15. เด็กอายุ 3 - 5 ปี ได้รับบริการเลี้ยงดเู ตรียมความพร้อมกอ่ นวยั เรยี น 2,248 คน 2,247 คน 99.96 1 คน 0.04 16. เด็กอายุ 6 - 14 ปี ไดร้ ับการศึกษาภาคบังคบั 9 ปี 9,809 คน 9,375 คน 95.58 434 คน 4.42 17. เด็กจบช้ัน ม.3 ไดเ้ รยี นตอ่ ชน้ั ม.4 หรือเทยี บเท่า 235 คน 232 คน 98.72 3 คน 1.28 18. คนในครวั เรอื นทจี่ บการศกึ ษาภาคบงั คบั 9 ปี ทไ่ี มไ่ ดเ้ รยี นตอ่ และยงั ไมม่ งี านทำ� 374 คน 373 คน 99.73 1 คน 0.27 ไดร้ บั การฝกึ อบรมด้านอาชีพ 19. คนอายุ 15 - 59 ปี อ่าน เขยี นภาษาไทย และคดิ เลขอย่างง่ายได้ 88,381 คน 88,285 คน 99.89 96 คน 0.11 หมวดท่ี 4 การมีงานท�ำและรายได้ มี 4 ตวั ชี้วดั 20. คนอายุ 15 - 59 ปี มีอาชพี และรายได้ 76,761 คน 76,236 คน 99.32 525 คน 0.68 21. คนอายุ 60 ปีขึน้ ไป มอี าชพี และรายได้ 26,044 คน 24,602 คน 94.46 1,442 คน 5.54 22. รายได้เฉล่ยี ของคนในครัวเรอื นต่อปี 55,612 คร. 55,598 คร. 99.97 14 คร. 0.03 23. ครัวเรือนมีการเกบ็ ออมเงิน 55,612 คร. 44,577 คร. 80.16 11,035 คร. 19.84 หมวดท่ี 5 ค่านยิ ม มี 8 ตวั ช้ีวดั 24. คนในครัวเรอื นไมด่ ่มื สรุ า 127,271 คน 121,621 คน 95.56 5,650 คน 4.44 25. คนในครวั เรอื นไมส่ ูบบุหร่ี 127,271 คน 121,121 คน 95.17 6,150 คน 4.83 26. คนอายุ 6 ปีขนึ้ ไป ปฏิบัตกิ ิจกรรมทางศาสนาอยา่ งน้อยสปั ดาห์ละ 1 ครง้ั 124,343 คน 123,746 คน 99.52 597 คน 0.48 27. ผู้สูงอายุ ได้รับการดูแลจากครอบครัว ชุมชน ภาครัฐ หรือภาคเอกชน 26,151 คน 26,151 คน 100.00 0 คน 0.00 28. ผ้พู กิ าร ได้รบั การดแู ลจากครอบครัว ชมุ ชน ภาครัฐ หรอื ภาคเอกชน 460 คน 460 คน 100.00 0 คน 0.00 29. ผปู้ ว่ ยโรคเรอ้ื รงั ไดร้ บั การดแู ลจากครอบครวั ชุมชน ภาครฐั หรือภาคเอกชน 1,078 คน 1,077 คน 99.91 1 คน 0.09 30. ครัวเรือนมสี ว่ นรว่ มท�ำกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของชุมชน หรอื ท้องถิน่ 55,612 คร. 55,324 คร. 99.48 288 คร. 0.52 31. ครอบครัวมคี วามอบอุน่ 55,612 คร. 55,518 คร. 99.83 94 คร. 0.17 40 รายงานการพัฒนาคณุ ภาพชีวิตของประชาชน จังหวัดสงขลา ประจ�ำปี 2562