Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1

Published by Supit's Room, 2019-09-03 09:04:09

Description: แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1

Search

Read the Text Version

แผนการจดั การเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 2 เร่ือง 我和你(ฉันและคณุ ) แผนจัดการเรียนรทู้ ่ี 2 เรอื่ ง 你叫什么 (คณุ ช่อื อะไร) รายวิชา ภาษาจีนเบอื้ งต้น 1 รหัสวิชา จ 21201 ระดับชนั้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 น้าหนกั เวลาเรียน 40 (นน./นก.) เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์ เวลาทใี่ ชใ้ นการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ 10 ช่ัวโมง โรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 31 ครูผูส้ อน นางสาวสุพิชฌาย์ ธนุรวิทยา สาระสาคญั ค่าศัพท์และบทสนทนาในหน่วย 我和你(ฉนั และเธอ) เป็นค่าศัพท์และบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีผู้เรียน จะต้องรู้และเจอบ่อยในชีวิตประจ่าวัน ซึ่งการเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้จะท่าให้ผู้เรียนได้ค่าศัพท์ บทสนทนา พรอ้ มทัง้ นา่ ไปใชใ้ นชวี ติ ประจ่าวนั ได้ ผลการเรยี นรู้ 1. เข้าใจภาษาทา่ ทางและปฏบิ ัติตามค่าส่งั คา่ ขอร้องต่าง ๆ 2. อ่านออกเสียงถูกต้องตามวิธีการและหลักการอา่ นออกเสยี ง 3. ถา่ ยโอนข้อความหรือสื่อด้วยความเข้าใจและใช้ถ้อยค่าของตนเองอย่างง่ายออกมาในรูปแบบการเขียน 4. ใชภ้ าษาตามมารยาทเพื่อสรา้ งความสัมพนั ธ์ระหว่างบคุ คลได้ทง้ั ในและนอกสถานศึกษา จดุ ประสงค์การเรียนรู้ 1. ดา้ นความรู้ (K) นกั เรียนสามารถบอกความหมายของคา่ ศัพท์ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง 2. ด้านทักษะ (P) นกั เรียนสามารถพูดโตต้ อบบทสนทนาได้อยา่ งถกู ต้อง 3. ด้านจิตพิสัย (A) นกั เรยี นมคี วามต้ังใจ กระตือรือรน้ ในการเรยี น

สาระการเรียนรู้ 1. ค่าศัพทเ์ ก่ียวกบั เร่ือง 你叫什么 (คุณช่อื อะไร) เช่น 什么 (อะไร) , 叫 (เรียก) , 人 (คน) เป็นตน้ 2. บทสนทนาเกี่ยวกับเรื่อง 你叫什么 (คณุ ชื่ออะไร) เชน่ A: 你叫什么? คณุ ชือ่ อะไร B: 我叫李小龙 ฉันช่อื หลเ่ี ชยี่ วหลง เปน็ ตน้ สมรรถนะสาคญั 1. ความสามารถในการสือ่ สาร 2. ความสามารถในการคดิ คุณลักษณะของวิชา 1. มารยาทในการพูด 2. มคี วามมนุ่ มน่ั ในการเรยี น คณุ ลักษณะอนั พงึ ประสงค์ 1. มวี ินยั 2. ใฝ่เรยี นรู้ 3. มงุ่ ม่นั ในการท่างาน รายวชิ าทน่ี ามาบูรณาการ 1. รายวิชาภาษาองั กฤษ (英语课) ไดโ้ ดยการใชแ้ ทนเสียงพนิ อนิ (拼音) และนา่ ค่าศพั ท์และรปู ประโยคในภาษาจีนเทยี บเคยี งกบั ค่าศพั ทแ์ ละรปู ประโยคในภาษาอังกฤษ 2. รายวิชาภาษาไทย (泰语课) ได้โดยการแปลความหมายเพ่ือความเข้าใจของผเู้ รียนยิ่งข้ึนอีกด้วย

กระบวนการจดั การเรียนรู้ กิจกรรมการจดั การเรยี นรู้ สือ่ / อุปกรณ/์ การวัดผลและการประเมินผล แหล่งการเรียนรู้ ขน้ั นาเข้าสู่บทเรยี น 1.) ส่ือpower 1.) ประเมินจากการให้ความร่วมมอื 1. ) ครูทกั ทายนักเรยี นเป็นภาษาจนี เชน่ 同学 point ในการท่ากิจกรรม 们好! และทา่ การเช็คชื่อด้วยโปรแกรม plicker 2.) โปรแกรมสุ่ม 2.) ประเมินจากคะแนนแบบฝกึ หัด 2. ) ถามชื่อนกั เรียนด้วยภาษาไทยแล้วให้นักเรียน ช่อื นกั เรียน ของนักเรียน ตอบ จากนัน้ สมุ่ ถามชือ่ นักเรียนเป็นภาษาจีน classtools ขั้นกิจกรรม 3.) แบบฝึกหัด 1. ) ครูเปดิ PowerPoint เร่ือง 你叫什么 4.) โปรแกรม อธิบายเนอ้ื หาและเร่ิมสอนค่าศพั ท์โดยให้อา่ นตามครู plicker 1 รอบ จากนนั้ ให้นักเรยี นอ่านพร้อมกนั 1รอบ 2. ) ใหน้ ักเรียนอา่ นค่าศัพท์วนไปจนกว่าจะครบ ทกุ คน 3.) สอนบทสนทนาโดยครสู อนอ่าน 1 รอบพรอ้ มทงั้ บอกความหมาย 4.) ใหน้ กั เรียนเลน่ เกม “เธอรู้จักฉนั ...ฉนั รู้จกั เธอ” วธิ เี ล่นคอื แจกกระดาษใหน้ กั เรียนคนละ 1 แผน่ แลว้ ใหน้ กั เรียนจับคกู่ บั เพื่อนแลว้ สนทนากันวา่ A: 你好! 你好吗?สวัสดี คุณสบายดีไหม B: 我很好 ฉันสบายดีมาก แลว้ ให้วาดรูปตากับจมูกของฝา่ ยตรงข้าม จากนัน้ เปล่ียนคู่สนทนาต้องไมซ่ ้่ากับคนเดมิ แลว้ สนทนากนั ว่า A:你叫什么?คุณช่ืออะไร B: 我叫……….. ฉนั ช่อื .......... แล้วใหว้ าดรูปปากและโครงหน้าของฝ่ายตรงขา้ ม 5.) ใหน้ ักเรยี นจบั ค่แู ลว้ มาสนทนาหนา้ ชนั้ เรียน

ขัน้ สรุป 1.) ครแู ละนักเรยี นชว่ ยกนั สรุปกจิ กรรมและเนื้อหา ทีเ่ รยี น 2.) สง่ั การบ้านและกล่าวลานกั เรยี น ชนิ้ งาน/ภาระงาน แบบฝกึ หดั การวดั การวัดผลและประเมินผลการเรยี นรู้ จดุ ประสงค์ วธิ กี ารวดั เครือ่ งมือวัด เกณฑ์การผา่ น ดา้ นความรู้ (K) ใหน้ กั เรยี นบอก แบบฝกึ หดั ผู้เรยี นมีผลการเรียนรู้อยู่ -นักเรียนสามารถบอก ความหมายของคา่ ศัพท์ ในระดับ 2 ถือว่าผา่ น ความหมายของคา่ ศัพท์ ภาษาจีน ภาษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง แบบสังเกต ผเู้ รียนมีผลการเรยี นร้อู ยู่ ให้พดู โต้ตอบบทสนทนา ในระดับ 2 ถือวา่ ผ่าน ดา้ นทักษะ (P) ทก่ี ่าหนดให้ -นกั เรยี นสามารถพดู โต้ตอบ บทสนทนาได้อย่างถกู ต้อง ด้านคณุ ลักษณะ (A) สังเกตจากการใหค้ วาม แบบสงั เกต ผเู้ รียนมีผลการเรียนรู้อยู่ -นักเรยี นมีความต้ังใจ รว่ มมือในการเรียนการ ในระดบั 2 ถอื ว่าผ่าน กระตือรือร้นในการเรยี น สอน

ระดบั คุณภาพดา้ นความรู้ (K) คะแนนระดับคุณภาพ คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเ้ ห็น 3 สามารถบอกความหมายของค่าศัพทภ์ าษาจีนได้อย่างถูกต้องทุกข้อ ดี นกั เรียนสามารถบอกความหมายของค่าศพั ท์ภาษาจีนไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง3-4 ขอ้ 2 พอใช้ นักเรยี นสามารถบอกความหมายของคา่ ศพั ท์ภาษาจนี ไดอ้ ย่างถูกต้อง1-2 ข้อ 1 ปรบั ปรุง เกณฑ์การตัดสนิ :นักเรียนมผี ลการเรยี นร้รู ะดับคณุ ภาพพอใช้ถอื วา่ ผา่ น คุณภาพด้านทักษะกระบวนการ (P) คะแนนระดบั คุณภาพ คุณลักษณะทป่ี รากฏให้เห็น 3 สามารถพดู โต้ตอบบทสนทนาได้อยา่ งถกู ต้องทกุ ประโยค ดี 2 สามารถพดู โต้ตอบบทสนทนาไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง 3-4 ประโยค พอใช้ 1 สามารถพูดโต้ตอบบทสนทนาไดอ้ ย่างถกู ตอ้ ง 1-2 ประโยค ปรับปรุง เกณฑ์การตัดสนิ :นักเรยี นมผี ลการเรียนรรู้ ะดับคณุ ภาพดถี อื วา่ ผา่ น ระดับคุณภาพดา้ นทกั ษะกระบวนการ (A) คะแนนระดับคุณภาพ คุณลกั ษณะทปี่ รากฏใหเ้ หน็ 2 มคี วามต้งั ใจและกระตือรือร้นในการเรยี นการสอนเปน็ อย่างมาก ดี 1 ไม่มีความตัง้ ใจและกระตือรือรน้ ในการเรยี นการสอน ปรับปรงุ เกณฑ์การตัดสิน :นกั เรียนมีผลการเรยี นรู้ระดบั คุณภาพดถี อื ว่าผ่า

แบบบนั ทึกหลังการจดั การเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 2 เรอ่ื ง 我和你(ฉนั และคุณ) แผนจัดการเรยี นรู้ท่ี 2 เรือ่ ง 你叫什么 (คณุ ชื่ออะไร) รายวิชา ภาษาจนี เบ้ืองต้น 1 รหสั วิชา จ 21201 ระดับชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 น้าหนักเวลาเรยี น 40 (นน./นก.) เวลาเรยี น 2 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ เวลาทใ่ี ชใ้ นการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ 10 ชวั่ โมง โรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ 31 ครผู ู้สอน นางสาวสพุ ิชฌาย์ ธนุรวทิ ยา 1. ผลการเรียนรู้ นกั เรียนท้งั หมด......................คน มผี ลการเรียนรเู้ ปน็ ดังน้ี ด้านความรู้ (K) 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของคา่ ศพั ท์ภาษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง จา่ นวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเปน็ รอ้ ยละ....................... จ่านวนนักเรียนทีไ่ ม่ผา่ นเกณฑจ์ า่ นวน.....................คน คิดเปน็ ร้อยละ....................... ด้านทักษะกระบวนการ (P) 2. นกั เรียนสามารถพูดโตต้ อบบทสนทนาได้อยา่ งถกู ต้อง จ่านวนนักเรียนทผ่ี า่ นเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ....................... จา่ นวนนกั เรียนท่ไี มผ่ ่านเกณฑ์จ่านวน.....................คน คดิ เปน็ ร้อยละ....................... ดา้ นคุณลกั ษณะ (A) 3. นกั เรยี นมีความต้งั ใจ กระตอื รือร้นในการเรยี น จ่านวนนกั เรยี นท่ผี ่านเกณฑ์จ่านวน.....................คน คดิ เป็นรอ้ ยละ....................... จา่ นวนนักเรียนทไี่ ม่ผ่านเกณฑ์จา่ นวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ.......................

2. ผลการจัดการเรียนรู้ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. 3. ปัญหา/อปุ สรรค .......................................................................................................................... .................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ......................................................................................................................................................... ..................... ............................................................................................................. ................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................................ .................................. ................................................................................................ .............................................................................. 4. แนวทางแกไ้ ข/ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ลงช่อื .......................................................ผูส้ อน ( นางสาวสพุ ชิ ฌาย์ ธนรุ วทิ ยา ) วนั ที่ ......................../....................../................

5. ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของครูพ่ีเล้ยี ง ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .......................................................................................................................................................................... .... ลงช่อื ...................................................ครูพเ่ี ลยี้ ง ( วา่ ท่รี ้อยตรีหญิงอรวรรณ เมืองแก้ว ) วนั ที่ ......................../....................../................ 6. ความคดิ เห็นและข้อเสนอแนะของหัวหนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................................................................................................................... ... ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................. ................ .................................................................................................................. ............................................................ ............................................................................................................................. ................................................. ................................................................................................................................................. ............................. ลงชือ่ ..................................................................... ( นายนิพล โทรกั ษา ) วนั ท่ี ......................../....................../................ หัวหนา้ กลุม่ สาระการเรียนรู้ภาษาจนี

แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรยี นรู้ท่ี 2 เรื่อง 我和你(ฉนั และคณุ ) แผนจดั การเรยี นรทู้ ี่ 4 เรอื่ ง 我的爸妈 (พ่อแม่ของฉัน) รายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 1 รหสั วิชา จ 21201 ระดับช้นั มัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2562 น้าหนักเวลาเรยี น 40 (นน./นก.) เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์ เวลาที่ใชใ้ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 ช่วั โมง โรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ 31 ครูผูส้ อน นางสาวสพุ ิชฌาย์ ธนรุ วทิ ยา สาระสาคัญ ค่าศัพท์และบทสนทนาในหน่วย 我和你(ฉนั และเธอ) เป็นค่าศัพท์และบทสนทนาพื้นฐานที่ผู้เรียน จะต้องรู้และเจอบ่อยในชีวิตประจ่าวัน ซ่ึงการเรียนในหน่วยการเรียนรู้น้ีจะท่าให้ผู้เรียนได้ค่าศัพท์ บทสนทนา พรอ้ มทง้ั นา่ ไปใชใ้ นชีวิตประจ่าวนั ได้ ผลการเรยี นรู้ 1. เข้าใจภาษาทา่ ทางและปฏิบตั ติ ามคา่ สง่ั ค่าขอร้องตา่ ง ๆ 2. อา่ นออกเสียงถูกต้องตามวธิ กี ารและหลกั การอ่านออกเสียง 3. ถา่ ยโอนข้อความหรอื ส่ือด้วยความเขา้ ใจและใช้ถ้อยคา่ ของตนเองอย่างงา่ ยออกมาในรูปแบบการเขียน 4. ใช้ภาษาตามมารยาทเพ่ือสร้างความสัมพนั ธ์ระหวา่ งบุคคลได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ 1. ดา้ นความรู้ (K) นักเรียนสามารถบอกความหมายของบทสนทนาไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง 2. ดา้ นทกั ษะ (P) นักเรยี นสามารถอ่านออกเสียงคา่ ศัพท์ภาษาจนี ได้อย่างถูกตอ้ ง 3. ด้านจติ พสิ ัย (A) นกั เรียนมคี วามตัง้ ใจ กระตือรือรน้ ในการเรียน

สาระการเรียนรู้ 1. ค่าศัพทเ์ ก่ยี วกบั เรื่อง 我的爸妈 (พ่อแม่ของฉัน) เช่น 爸爸(พ่อ) , 妈妈 (แม่) , 哥哥 (พ่ชี าย) เป็นต้น 2. บทสนทนาเก่ียวกบั เร่ือง 我的爸妈 (พ่อแม่ของฉัน) เช่น A: 这是你爸爸吗? น่คี ือพอ่ ของคุณใชไ่ หม B: 是的. ใชแ่ ลว้ เป็นต้น สมรรถนะสาคัญ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคดิ คุณลกั ษณะของวิชา 1. มารยาทในการพูด 2. มีความมุ่นมัน่ ในการเรียน คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ 1. มีวินัย 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มงุ่ มั่นในการท่างาน รายวชิ าท่ีนามาบรู ณาการ 1. รายวิชาภาษาองั กฤษ (英语课) ได้โดยการใช้แทนเสียงพนิ อิน (拼音) และนา่ ค่าศพั ท์และรปู ประโยคในภาษาจีนเทยี บเคยี งกับคา่ ศพั ท์และรปู ประโยคในภาษาอังกฤษ 2. รายวิชาภาษาไทย (泰语课) ได้โดยการแปลความหมายเพื่อความเข้าใจของผ้เู รียนยิ่งขน้ึ อีกดว้ ย

กระบวนการจดั การเรียนรู้ กจิ กรรมการจัดการเรียนรู้ สือ่ / อปุ กรณ์/ การวดั ผลและการประเมินผล แหลง่ การเรียนรู้ ข้นั นาเขา้ ส่บู ทเรยี น 1.) ส่ือpower 1.) ประเมินจากการให้ความร่วมมือ 1. ) ครทู ักทายนักเรียนเป็นภาษาจีน เชน่ 同学 point ในการท่ากิจกรรม 们好! และท่าการเช็คชือ่ ด้วยโปรแกรม plicker 2.) โปรแกรมสุ่ม 2.) ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัด 2. ) ตง้ั ค่าถามกระตนุ้ นักเรียน โดยการถามว่า ชื่อนกั เรียน ของนักเรยี น นักเรียนมสี มาชกิ ครอบครัวกี่คน แล้วนักเรยี นรู้ไหม classtools วา่ สมาชกิ ในครอบครวั พูดเปน็ ภาษาจนี ว่าอยา่ งไร 3.) แบบฝกึ หัด ข้ันกิจกรรม 4.) โปรแกรม 1. ) ครูเปดิ PowerPoint เรอื่ ง 我的爸妈 plicker อธบิ ายเน้อื หาและเริ่มสอนค่าศัพทโ์ ดยให้อ่านตามครู 1 รอบ จากนน้ั ใหน้ ักเรียนอา่ นพรอ้ มกัน 1รอบ 2. ) ใชโ้ ปรแกรมสุ่มช่ือนกั เรยี น classtools สมุ่ นกั เรียนอ่านคา่ ศัพท์คนละ 1 คา่ 3.) สอนบทสนทนาโดยครูสอนอา่ น 1 รอบ 4.) ใหน้ กั เรียนจบั ค่ฝู ึกการสนทนา 5.) สุ่มนักเรยี นข้นึ มาสนทนาหนา้ ชน้ั เรียนเป็นคู่ 6.) ทา่ แบบฝึกหัดเรื่อง 我的爸妈 ขน้ั สรปุ 1.) ครูและนักเรียนชว่ ยกนั สรุปกิจกรรมและเน้ือหา ท่ีเรยี น 2.) สงั่ การบา้ นและกลา่ วลานักเรียน ชนิ้ งาน/ภาระงาน แบบฝกึ หัด

การวดั การวัดผลและประเมินผลการเรยี นรู้ จุดประสงค์ วิธีการวดั เคร่ืองมือวดั เกณฑ์การผ่าน ดา้ นความรู้ (K) ให้นกั เรียนบอก แบบฝึกหัด ผ้เู รียนมีผลการเรยี นรูอ้ ยู่ -นกั เรยี นสามารถบอก ความหมายของบท ในระดบั 2 ถือว่าผ่าน ความหมายของบทสนทนา สนทนาภาษาจีน ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง แบบฝึกอ่านเร่ือง 我的 ผู้เรียนมีผลการเรียนรอู้ ยู่ อา่ นออกเสียงค่าศัพท์ ด้านทักษะ (P) ภาษาจีนทีก่ า่ หนดให้ 爸妈 ในระดบั 2 ถอื วา่ ผ่าน -นักเรยี นสามารถอา่ นออก เสยี งคา่ ศัพท์ภาษาจีนได้อย่าง สงั เกตจากการให้ความ แบบสงั เกต ผ้เู รยี นมีผลการเรยี นรู้อยู่ ถกู ต้อง รว่ มมือในการเรยี นการ ในระดบั 2 ถือว่าผา่ น สอน ดา้ นคุณลักษณะ (A) -นักเรยี นมีความตั้งใจ กระตือรอื ร้นในการเรยี น ระดบั คณุ ภาพดา้ นความรู้ (K) คะแนนระดบั คุณภาพ คณุ ลักษณะที่ปรากฏใหเ้ ห็น 3 นกั เรียนสามารถบอกความหมายของบทสนทนาภาษาจนี ได้อย่างถูกต้องทุกข้อ ดี 2 นกั เรียนสามารถบอกความหมายของบทสนทนาภาษาจนี ได้อยา่ งถูกต้อง 3-4 ข้อ พอใช้ 1 นักเรยี นสามารถบอกความหมายของบทสนทนาภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง 1-2 ข้อ ปรับปรงุ เกณฑ์การตัดสิน :นกั เรยี นมผี ลการเรยี นรู้ระดับคุณภาพพอใช้ถือว่าผา่ น

คณุ ภาพดา้ นทักษะกระบวนการ (P) คะแนนระดบั คุณภาพ คุณลักษณะท่ปี รากฏให้เหน็ 3 สามารถอา่ นออกเสยี งค่าศัพท์ภาษาจนี ได้อยา่ งถูกต้องทุกข้อ ดี 2 สามารถอา่ นออกเสยี งค่าศัพท์ภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง 3-4 ข้อ พอใช้ 1 สามารถอา่ นออกเสียงคา่ ศัพท์ภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง 1-2 ข้อ ปรับปรุง เกณฑ์การตัดสิน :นักเรยี นมีผลการเรียนรู้ระดบั คณุ ภาพดถี อื ว่าผ่าน ระดบั คุณภาพดา้ นทักษะกระบวนการ (A) คะแนนระดบั คุณภาพ คุณลกั ษณะที่ปรากฏให้เห็น 2 มคี วามตง้ั ใจและกระตือรอื รน้ ในการเรยี นการสอนเปน็ อยา่ งมาก ดี 1 ไม่มีความตั้งใจและกระตือรอื ร้นในการเรียนการสอน ปรับปรงุ เกณฑ์การตัดสนิ :นักเรียนมผี ลการเรยี นรู้ระดับคณุ ภาพดถี ือว่าผา่ น

แบบบนั ทกึ หลังการจัดการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นร้ทู ี่ 2 เรอ่ื ง 我和你(ฉนั และคุณ) แผนจัดการเรยี นรู้ที่ 4 เรอ่ื ง 我的爸妈 (พอ่ แม่ของฉนั ) รายวิชา ภาษาจนี เบอ้ื งตน้ 1 รหัสวิชา จ 21201 ระดับชัน้ มัธยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562 นา้ หนกั เวลาเรยี น 40 (นน./นก.) เวลาเรยี น 2 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ เวลาทใี่ ชใ้ นการจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ 10 ชวั่ โมง โรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ 31 ครผู ู้สอน นางสาวสุพิชฌาย์ ธนุรวิทยา 1. ผลการเรยี นรู้ นกั เรียนทั้งหมด......................คน มผี ลการเรยี นร้เู ป็นดังน้ี ดา้ นความรู้ (K) 1. นกั เรียนสามารถบอกความหมายของบทสนทนาภาษาจีนไดอ้ ย่างถูกต้อง จา่ นวนนักเรยี นทผี่ า่ นเกณฑ์จ่านวน.....................คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ....................... จ่านวนนักเรียนทไี่ มผ่ ่านเกณฑจ์ า่ นวน.....................คน คดิ เป็นร้อยละ....................... ด้านทกั ษะกระบวนการ (P) 2. นักเรียนสามารถอ่านออกเสยี งค่าศัพท์ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง จ่านวนนกั เรียนที่ผ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเปน็ ร้อยละ....................... จ่านวนนกั เรยี นทีไ่ มผ่ า่ นเกณฑจ์ า่ นวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ....................... ด้านคณุ ลักษณะ (A) 3. นักเรียนมคี วามตง้ั ใจ กระตอื รือร้นในการเรียน จา่ นวนนกั เรียนทผ่ี า่ นเกณฑ์จ่านวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ....................... จ่านวนนกั เรียนที่ไมผ่ ่านเกณฑ์จา่ นวน.....................คน คิดเปน็ รอ้ ยละ.......................

2. ผลการจดั การเรยี นรู้ ............................................................................................................................. ................................................. ........................................................................................................................................... ................................... ............................................................................................... ............................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................. ................................................ .................................................................................. ............................................................................................ ............................................................................................................................. ................................................. 3. ปญั หา/อุปสรรค ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ..................................................................................................................................................................... ......... ......................................................................................................................... ..................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ........................................................................................................................................................ ...................... 4. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ลงช่อื .......................................................ผูส้ อน ( นางสาวสพุ ิชฌาย์ ธนรุ วทิ ยา ) วนั ที่ ......................../....................../................

5. ความคดิ เห็นและข้อเสนอแนะของครพู ีเ่ ล้ียง ...................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ลงชอ่ื ...................................................ครพู ี่เล้ยี ง ( วา่ ท่รี ้อยตรีหญงิ อรวรรณ เมืองแกว้ ) วันท่ี ......................../....................../................ 6. ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้ ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................................................................. . ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ................................................................................................................................................................ .............. .................................................................................................................... .......................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ................................................................................................................................................... ........................... ลงชือ่ ..................................................................... ( นายนิพล โทรกั ษา ) วันท่ี ......................../....................../................ หวั หนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจนี

แผนการจัดการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนร้ทู ่ี 2 เรื่อง 我和你(ฉันและคณุ ) แผนจดั การเรยี นรู้ที่ 5 เร่อื ง 我有一只小猫 (ฉันมีแมว 1 ตัว) รายวิชา ภาษาจนี เบื้องต้น 1 รหสั วิชา จ 21201 ระดับช้ันมัธยมศกึ ษาปที ่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562 นา้ หนักเวลาเรียน 40 (นน./นก.) เวลาเรยี น 2 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ เวลาที่ใชใ้ นการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ 10 ช่วั โมง โรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 31 ครูผู้สอน นางสาวสุพิชฌาย์ ธนรุ วทิ ยา สาระสาคัญ ค่าศัพท์และบทสนทนาในหน่วย 我和你(ฉันและเธอ) เป็นค่าศัพท์และบทสนทนาพ้ืนฐานท่ีผู้เรียน จะต้องรู้และเจอบ่อยในชีวิตประจ่าวัน ซ่ึงการเรียนในหน่วยการเรียนรู้น้ีจะท่าให้ผู้เรียนได้ค่าศัพท์ บทสนทนา พร้อมทั้งน่าไปใช้ในชวี ิตประจ่าวันได้ ผลการเรียนรู้ 1. เข้าใจภาษาท่าทางและปฏบิ ัติตามคา่ สัง่ คา่ ขอร้องตา่ ง ๆ 2. อ่านออกเสยี งถูกต้องตามวิธกี ารและหลกั การอา่ นออกเสยี ง 3. ถา่ ยโอนขอ้ ความหรือสื่อด้วยความเข้าใจและใช้ถ้อยคา่ ของตนเองอย่างง่ายออกมาในรปู แบบการเขียน 4. ใช้ภาษาตามมารยาทเพื่อสรา้ งความสัมพนั ธร์ ะหว่างบุคคลได้ทั้งในและนอกสถานศกึ ษา จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ 1. ดา้ นความรู้ (K) นกั เรยี นสามารถบอกความหมายของคา่ ศัพทภ์ าษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง 2. ด้านทกั ษะ (P) นกั เรยี นสามารถเขยี นโต้ตอบบทสนทนาภาษาจีนท่ีกา่ หนดใหไ้ ด้อย่างถูกตอ้ ง 3. ดา้ นจิตพิสัย (A) นักเรยี นมีความตงั้ ใจ กระตือรือร้นในการเรยี น

สาระการเรยี นรู้ 1. คา่ ศัพท์เกยี่ วกับเร่ือง 我有一只小猫 (ฉันมแี มว 1 ตวั ) เช่น 有 (มี) , 猫 (แมว) , 狗 (หมา) เป็นตน้ 2. บทสนทนาเกี่ยวกบั เร่ือง 我有一只小猫 (ฉนั มีแมว 1 ตวั ) เช่น A: 你有狗吗? คุณมีหมาไหม B: 我没有 ฉันไม่มี เป็นตน้ สมรรถนะสาคญั 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร 2. ความสามารถในการคดิ คุณลกั ษณะของวิชา 1. มารยาทในการพดู 2. มีความมุ่นมนั่ ในการเรียน คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ 1. มวี ินัย 2. ใฝเ่ รียนรู้ 3. มงุ่ มั่นในการท่างาน รายวิชาท่นี ามาบูรณาการ 1. รายวิชาภาษาองั กฤษ (英语课) ไดโ้ ดยการใชแ้ ทนเสียงพนิ อนิ (拼音) และน่าค่าศพั ท์และรูป ประโยคในภาษาจีนเทยี บเคยี งกบั คา่ ศพั ท์และรปู ประโยคในภาษาองั กฤษ 2. รายวิชาภาษาไทย (泰语课) ได้โดยการแปลความหมายเพื่อความเขา้ ใจของผู้เรยี นย่ิงขน้ึ อีกดว้ ย

กระบวนการจัดการเรียนรู้ กิจกรรมการจดั การเรียนรู้ สื่อ / อปุ กรณ/์ การวดั ผลและการ แหล่งการเรียนรู้ ประเมนิ ผล ขน้ั นาเขา้ สู่บทเรยี น 1.) สอ่ื power 1.) ประเมนิ จากการให้ความ 1. ) ครูทกั ทายนักเรียนเป็นภาษาจีน เช่น 同学们好! และ point ร่วมมือในการท่ากจิ กรรม ท่าการเช็คชือ่ ด้วยโปรแกรม plicker 2.) แบบฝกึ หดั 2.) ประเมินจากคะแนน 2. ) ใหน้ กั เรียนเลน่ เกมใบ้ค่าหมวดสัตว์ โดยให้ท่าทา่ ทาง 3.) โปรแกรม แบบฝกึ หัดของนกั เรยี น เลียนแบบสตั ว์ แลว้ ให้เพือ่ นในช้นั ตอบว่าเป็นสตั วอ์ ะไร plicker 3.) ต้งั คา่ ถามว่าจากท่ีเลน่ เกมนักเรียนลองเดาว่า วนั นเี้ ราจะมา 4.) โปรแกรม เรยี นเร่ืองอะไรกัน ส่มุ ช่ือนกั เรียน classtools 4.) เปิดคลิปวดิ ีโอเพลง 我有一只小猫 ขัน้ กิจกรรม 1. ) ครูเปิด PowerPoint เร่อื ง 我有一只小猫 (ฉันมี แมว 1 ตวั ) อธิบายเนื้อหาและเรม่ิ สอนค่าศัพท์โดยให้อ่านตามครู 1 รอบ จากน้ันให้นักเรียนอ่านพรอ้ มกัน 1รอบ 2. ) เขยี นค่าศัพท์ภาษาจนี บนกระดานแล้วใชโ้ ปรแกรมสุ่ม classtools สมุ่ นกั เรยี นให้ข้ึนไปเขียนค่าแปลให้ถูกต้อง 3.) สอนบทสนทนาโดยครูสอนอ่าน 1 รอบพรอ้ มทั้งบอก ความหมาย 4.) แบง่ นักเรียนออกเป็นสองกล่มุ จากนน้ั ให้ผลัดกันถามและ ตอบ 5.) ใหน้ กั เรียนจับคแู่ ลว้ มาสนทนาหนา้ ชนั้ เรยี น 6.) ให้นักเรยี นทา่ แบบฝึกหัด ขน้ั สรปุ 1.) ครแู ละนักเรยี นชว่ ยกนั สรุปกิจกรรมและเนื้อหา ชน้ิ งาน/ภาระงาน แบบฝกึ หัด

การวดั การวัดผลและประเมินผลการเรยี นรู้ จดุ ประสงค์ วธิ กี ารวัด เคร่อื งมือวดั เกณฑ์การผ่าน ดา้ นความรู้ (K) ให้นักเรยี นบอก -นกั เรยี นสามารถบอก ความหมายของคา่ ศัพท์ แบบฝึกหัด ผเู้ รยี นมผี ลการเรยี นรอู้ ยู่ ในระดับ 2 ถอื ว่าผ่าน ความหมายของค่าศัพท์ ภาษาจนี ภาษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง ด้านทักษะ (P) -นักเรียนสามารถเขยี นโตต้ อบ ให้นักเรียนเขยี นโตต้ อบ แบบฝกึ เขียน ผูเ้ รียนมีผลการเรยี นรู้อยู่ ในระดับ 2 ถอื ว่าผ่าน บทสนทนาภาษาจนี ที่ บทสนทนาภาษาจีนที่ กา่ หนดใหไ้ ด้อย่างถูกต้อง กา่ หนดให้ ดา้ นคณุ ลกั ษณะ (A) สงั เกตจากการให้ความ แบบสงั เกต ผเู้ รยี นมผี ลการเรยี นรอู้ ยู่ -นักเรียนมีความต้ังใจ ร่วมมือในการเรียนการ ในระดบั 2 ถือวา่ ผ่าน กระตือรือร้นในการเรียน สอน ระดับคณุ ภาพดา้ นความรู้ (K) คะแนนระดับคุณภาพ คุณลกั ษณะที่ปรากฏให้เหน็ 3 นกั เรียนสามารถบอกความหมายของคา่ ศัพท์ภาษาจีนไดอ้ ยา่ งถูกต้องทุกข้อ ดี นักเรียนสามารถบอกความหมายของคา่ ศัพทภ์ าษาจนี ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง3-4 ข้อ 2 พอใช้ นกั เรียนสามารถบอกความหมายของคา่ ศพั ทภ์ าษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง1-2 ข้อ 1 ปรับปรงุ เกณฑ์การตัดสิน :นักเรียนมีผลการเรียนรู้ระดับคุณภาพพอใช้ถอื ว่าผ่าน

คุณภาพด้านทักษะกระบวนการ (P) คะแนนระดับคุณภาพ คณุ ลักษณะท่ีปรากฏให้เหน็ 3 นักเรียนสามารถเขียนโต้ตอบบทสนทนาภาษาจนี ที่กา่ หนดให้ได้อย่างถูกตอ้ งทุกค่า ดี 2 นกั เรยี นสามารถเขียนโต้ตอบบทสนทนาภาษาจนี ท่ีก่าหนดให้ได้อย่างถูกต้อง 3-4 ค่า พอใช้ 1 นกั เรียนสามารถเขียนโต้ตอบบทสนทนาภาษาจีนที่ก่าหนดใหไ้ ด้อย่างถูกตอ้ ง 1-2 คา่ ปรับปรุง เกณฑ์การตดั สนิ :นักเรียนมผี ลการเรียนรูร้ ะดับคณุ ภาพดถี อื วา่ ผ่าน ระดบั คุณภาพด้านทักษะกระบวนการ (A) คะแนนระดับคุณภาพ คุณลกั ษณะท่ปี รากฏใหเ้ ห็น 2 มคี วามตัง้ ใจและกระตือรือรน้ ในการเรียนการสอนเปน็ อย่างมาก ดี 1 ไม่มีความตัง้ ใจและกระตือรอื ร้นในการเรยี นการสอน ปรบั ปรุง เกณฑ์การตัดสิน :นกั เรียนมีผลการเรยี นรูร้ ะดบั คณุ ภาพดถี อื วา่ ผ่า \\

แบบบันทกึ หลงั การจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรอ่ื ง 我和你(ฉันและคุณ) แผนจัดการเรยี นรู้ที่ 5 เร่ือง 我有一只小猫 (ฉันมแี มว 1 ตวั ) รายวิชา ภาษาจนี เบ้ืองต้น 1 รหัสวิชา จ 21201 ระดับช้นั มธั ยมศึกษาปที ่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562 น้าหนกั เวลาเรยี น 40 (นน./นก.) เวลาเรยี น 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์ เวลาทใี่ ช้ในการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ 10 ชั่วโมง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ครูผู้สอน นางสาวสุพิชฌาย์ ธนรุ วทิ ยา 1. ผลการเรียนรู้ นักเรยี นทงั้ หมด......................คน มผี ลการเรียนรเู้ ปน็ ดงั น้ี ดา้ นความรู้ (K) 1. นกั เรียนสามารถบอกความหมายของคา่ ศัพท์ภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง จ่านวนนักเรยี นทผ่ี ่านเกณฑ์จ่านวน.....................คน คิดเป็นรอ้ ยละ....................... จ่านวนนักเรยี นทไ่ี มผ่ า่ นเกณฑจ์ า่ นวน.....................คน คิดเป็นรอ้ ยละ....................... ดา้ นทกั ษะกระบวนการ (P) 2. นกั เรยี นสามารถเขยี นโตต้ อบบทสนทนาภาษาจนี ทก่ี ่าหนดใหไ้ ด้อย่างถูกต้อง จ่านวนนกั เรยี นทผี่ ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คดิ เปน็ ร้อยละ....................... จ่านวนนักเรียนทไ่ี ม่ผ่านเกณฑจ์ า่ นวน.....................คน คิดเปน็ ร้อยละ....................... ด้านคุณลกั ษณะ (A) 3. นักเรียนมคี วามตั้งใจ กระตอื รือร้นในการเรยี น จ่านวนนกั เรียนท่ีผา่ นเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเป็นรอ้ ยละ....................... จ่านวนนักเรียนทไ่ี มผ่ า่ นเกณฑ์จ่านวน.....................คน คิดเปน็ รอ้ ยละ.......................

2. ผลการจดั การเรยี นรู้ ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ........................................................................................................................................................................... ... ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. 3. ปญั หา/อุปสรรค ............................................................................................................................................... ............................... ................................................................................................... ........................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. .................................................................................................................................. ............................................ ...................................................................................... ........................................................................................ ............................................................................................................................. ................................................. 4. แนวทางแกไ้ ข/ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ................................................................................................................................................................. ............. ลงชือ่ .......................................................ผสู้ อน ( นางสาวสุพชิ ฌาย์ ธนรุ วทิ ยา ) วันท่ี ......................../....................../..............

5. ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของครพู ่ีเลยี้ ง ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .................................................................................................................................................................... .......... ........................................................................................................................ ...................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ....................................................................................................................................................... ....................... ลงชือ่ ...................................................ครพู เ่ี ล้ยี ง ( วา่ ท่รี ้อยตรหี ญงิ อรวรรณ เมอื งแก้ว ) วนั ท่ี ......................../....................../................ 6. ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของหัวหนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ........................................................................................................................................................ ...................... ............................................................................................................ .................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ........................................................................................................................................... ................................... ............................................................................................... ............................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................. ................................................ ลงชอ่ื ..................................................................... ( นายนิพล โทรักษา ) วนั ท่ี ......................../....................../................ หัวหนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาจนี


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook