Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1

แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1

Published by Supit's Room, 2019-09-03 09:04:09

Description: แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาภาษาจีนเบื้องต้น 1

Search

Read the Text Version

การออกแบบการจดั การเรยี นรู้ กลมุ่ สาระการเรียนรู้ภาษาตา่ งประเทศ (ภาษาจีน) รายวชิ า ภาษาจีนเบื้องตน้ 1 รหัสวิชา จ20201 ระดับชั้น มธั ยมศึกษาปีที่ 1 จัดทาโดย นางสาวสุพชิ ฌาย์ ธนรุ วิทยา นักศกึ ษาฝกึ ประสบการณว์ ิชาชีพครู โรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 31 ตาบลช่างเค่ิง อาเภอแม่แจม่ จงั หวัดเชียงใหม่ สานกั บริหารงานการศกึ ษาพเิ ศษ สานกั งานการศึกษาขัน้ พน้ื ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

แผนการจัดการเรยี นรู้ หน่วยการเรยี นรทู้ ี่ 1 เรือ่ ง สทั อักษรภาษาจีน (พนิ อิน) แผนจัดการเรียนรู้ท่ี 1 เร่ือง ความเป็นมาของระบบสัทอักษรภาษาจีน (pinyin) รายวิชา ภาษาจีนเบอ้ื งต้น 1 รหสั วิชา จ 21201 ระดับชนั้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562 นา้ หนักเวลาเรียน 40 (นน./นก.) เวลาเรยี น 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์ เวลาทใี่ ช้ในการจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ 10 ชั่วโมง โรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ 31 ครูผู้สอน นางสาวสพุ ิชฌาย์ ธนรุ วิทยา สาระสาคัญ “พินอนิ ” หรอื “สทั อักษรจนี กลาง” เปน็ ระบบการถา่ ยทอดเสียงภาษาจนี มาตรฐาน ดว้ ยตัวอกั ษร โดยจะคล้ายกับระบบประสมเสียงในภาษาไทย ทม่ี ีทง้ั พยัญชนะ สระ วรรณยกุ ต์ การอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ถือเปน็ พ้ืนฐานทจ่ี ่าเป็นในการเรียนภาษาจนี และควรได้รบั การฝึกฝนอยา่ งสม่าเสมอ เพ่ือจะได้น่าไปใช้ ในการผสมพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ จนเป็นค่าอ่านในภาษาจนี ถ้าออกเสยี งผิดกก็ ็จะท่าใหค้ วามหมายเปลี่ยน ในบทน้จี ะเรียนเกยี่ วกับความเป็นมาของระบบพนิ อนิ เพื่อท่ีจะสามารถติดตอ่ สื่อสารได้อยา่ งถูกต้องและเหมาะสม ผลการเรยี นรู้ 1. เขา้ ใจภาษาทา่ ทางและปฏบิ ัตติ ามคา่ สั่ง คา่ ขอร้องต่าง ๆ 2. อา่ นออกเสียงถูกต้องตามวิธกี ารและหลักการอ่านออกเสียง 3. ถา่ ยโอนขอ้ ความหรอื ส่ือด้วยความเขา้ ใจและใช้ถ้อยค่าของตนเองอย่างง่ายออกมาในรูปแบบการเขียน 4. ใชภ้ าษาตามมารยาทเพ่ือสรา้ งความสมั พนั ธ์ระหวา่ งบคุ คลได้ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา จุดประสงค์การเรยี นรู้ 1. ดา้ นความรู้ (K) นกั เรียนสามารถเข้าใจความเป็นมาของระบบสัทอักษรภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง 2. ดา้ นทักษะ (P) นักเรียนสามารถเขยี นอธบิ ายความเป็นมาของระบบสัทอักษรภาษาจีนไดอ้ ยา่ งถูกต้อง 3. ด้านจติ พสิ ยั /คุณลักษณะท่ีพึงประสงค์ (A ) นักเรยี นมีความรบั ผิดชอบ

สาระการเรยี นรู้ ประวัติความเปน็ มาของระบบสัทอักษรภาษาจีน สมรรถนะสาคญั 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร 2. ความสามารถในการคิด คณุ ลักษณะของวิชา 1. มารยาทในการพูด 2. มีความมงุ่ ม่ันในการเรยี น คณุ ลกั ษณะทพ่ี ึงประสงค์ 1. มวี ินัย 2. ใฝเ่ รยี นรู้ 3. ม่งุ มน่ั ในการท่างาน ช้ินงาน/ภาระงาน 1. ให้นกั เรียนเขยี นความเปน็ มาของระบบพินยนิ 2. แบบฝกึ หัด เรื่อง ความเป็นมาของระบบพนิ อิน รายวิชาทน่ี ามาบูรณาการ 1. รายวชิ าภาษาองั กฤษ (英语课) ได้โดยการใช้แทนเสียงพินอนิ (拼音) และนา่ ค่าศพั ท์ และรปู ประโยคในภาษาจีนเทียบเคียงกบั ค่าศัพทแ์ ละรปู ประโยคในภาษาอังกฤษ 2. รายวชิ าภาษาไทย (泰语课) ไดโ้ ดยการแปลความหมายเพื่อความเข้าใจของผูเ้ รยี นย่ิงขึ้นอกี ดว้ ย

กระบวนการจดั การเรยี นรู้ กจิ กรรมการจัดการเรยี นรู้ ส่ือ / อุปกรณ/์ การวดั ผลและการประเมินผล แหล่งการ ขน้ั นาเข้าสู่บทเรยี น เรียนรู้ 1.) ประเมนิ จากการให้ความร่วมมือใน 1.) กล่าวทกั ทายนักเรยี นเปน็ ภาษาจนี กลาง เชน่ การท่ากจิ กรรม 1.) ส่ือpower 2.) ประเมินจากคะแนนแบบฝกึ หดั ของ 同学们好! 大家好! 早上好! เปน็ ตน้ point นักเรียน จากนัน้ ทา่ การแนะน่าตัวและใหน้ กั เรยี นแนะนา่ ตวั 2.) โปรแกรม 3.) ประเมนิ จากคะแนนแบบทดสอบ ทีละคนเพ่ือสร้างความคนุ้ เคย plickers จากโปรแกรม plickers ของนักเรียน 2.)ถามนักเรยี นถงึ พ้ืนฐานภาษาจีนวา่ ใครเคยเรียน 3.) แบบฝกึ หัด ภาษาจีนมาแลว้ บ้างหรอื ใครยังไม่เคยเรยี น 3.)ชีแ้ จงสาระการเรียนรู้ใหน้ ักเรียนทราบในหนว่ ยการ เรียนรู้เรื่องสทั อักษรภาษาจีน ขั้นกิจกรรม 1.) ให้นกั เรียนทา่ แบบทดสอบ Pre-Test จากโปรแกรม plickers 2.) ใหน้ ักเรยี นดูการ์ตนู เรื่อง ประวตั ิและความเปน็ มา ของระบบสทั อักษรภาษาจีน 3.) อธบิ ายถึงประวตั ิและความเปน็ มา ของระบบสทั อกั ษรภาษาจีน โดยใช้สอ่ื power point มาประกอบสอน 4.) ถามนกั เรยี นเปน็ รายบคุ คลเกีย่ วกบั เนื้อหา ทไ่ี ดส้ อนไป 5.) ให้นักเรยี นท่าแบบฝกึ หัดเขียนอธิบายประว้ติ และความเปน็ มาของระบบสัทอักษรภาษาจีน 6.) ใหน้ ักเรียนท่าแบบทดสอบ Post-Test จากโปรแกรม plickers ขน้ั สรุป 1.) ครแู ละนักเรยี นทบทวนเน้ือหาพร้อมกัน 2.) สรุปกจิ กรรม

ชนิ้ งาน/ภาระงาน 1. ท่าแบบฝึกหดั 2. ทา่ แบบทดสอบจากโปรแกรม plickers การวดั และการประเมนิ ผล จดุ ประสงค์ วิธีการวัด เคร่อื งมอื วัด เกณฑ์การผา่ น ตรวจแบบทดสอบ แบบทดสอบจาก ผเู้ รียนมผี ลการเรียนร้อู ยู่ ดา้ นความรู้ (K) ในระดับ 2 ถือว่าผ่าน -สามารถเข้าใจความ จากโปรแกรม plickers โปรแกรม plickers เปน็ มาของระบบสทั ผู้เรยี นมผี ลการเรยี นรอู้ ยู่ อกั ษรภาษาจีนไดอ้ ย่าง ตรวจแบบฝกึ หัด แบบฝกึ หัด ในระดบั 2 ถอื ว่าผ่าน ถูกต้อง ด้านทักษะ (P) ตรวจจากการสง่ แบบบนั ทึกการ ผ้เู รยี นมีผลการเรียนรู้อยู่ -สามารถเขียนอธบิ าย แบบฝึกหัดของนกั เรียน สง่ งานของนกั เรียน ในระดับ 2 ถือว่าผา่ น ความเป็นมาของ ระบบสัทอักษรภาษาจีน ไดอ้ ย่างถูกต้อง ด้านคณุ ลักษณะ (A) -มคี วามรับผิดชอบ ระดบั คุณภาพดา้ นความรู้ (K) คะแนนระดบั คณุ ภาพ คณุ ลกั ษณะท่ปี รากฏใหเ้ หน็ 3 ทาแบบทดสอบจากโปรแกรม plickers ไดถ้ กู ต้องทกุ ข้อ ดี 2 ทาแบบทดสอบจากโปรแกรม plickers ได้ถูกต้อง 3-4 ข้อ พอใช้ 1 ทาแบบทดสอบจากโปรแกรม plickers ได้ถกู ต้อง 1-2 ข้อ ปรบั ปรุง เกณฑ์การตัดสิน :นักเรยี นมีผลการเรยี นรู้ระดับคณุ ภาพพอใช้ถือวา่ ผา่ น

ระดบั คุณภาพด้านทักษะกระบวนการ (P) คะแนนระดับคุณภาพ คณุ ลักษณะท่ีปรากฏใหเ้ หน็ 2 เขียนอธิบายความเปน็ มาของระบบสัทอักษรภาษาจนี ไดอ้ ยา่ งถูกต้อง ดี และได้ใจความ 1 เขียนอธบิ ายความเป็นมาของระบบสัทอักษรภาษาจีนไม่ได้ใจความ ปรับปรุง เกณฑ์การตัดสิน :นกั เรยี นมีผลการเรียนรู้ระดับคุณภาพดถี อื ว่าผา่ น ระดับคณุ ภาพดา้ นทกั ษะกระบวนการ (A) คะแนนระดับคุณภาพ คุณลักษณะทปี่ รากฏให้เห็น 2 ส่งแบบฝกึ หดั ตรงตามเวลา ดี 1 สง่ แบบฝกึ หัดชา้ กวา่ เวลาทกี่ ่าหนด ปรับปรุง เกณฑ์การตดั สิน :นกั เรยี นมผี ลการเรียนรู้ระดบั คณุ ภาพดีถอื ว่าผา่ น

แบบบนั ทึกหลงั การจดั การเรยี นรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง สัทอกั ษรภาษาจีน (พินอิน) แผนจัดการเรียนรทู้ ี่ 1 เรอ่ื ง ความเปน็ มาของระบบสัทอักษรภาษาจนี (pinyin) รายวิชา ภาษาจีนเบือ้ งตน้ 1 รหัสวิชา จ 21201 ระดบั ช้นั มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562 นา้ หนกั เวลาเรียน 40 (นน./นก.) เวลาเรยี น 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์ เวลาท่ใี ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 ชวั่ โมง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ครผู ู้สอน นางสาวสพุ ิชฌาย์ ธนุรวทิ ยา 1. ผลการเรยี นรู้ นักเรยี นทั้งหมด......................คน มผี ลการเรยี นรู้เปน็ ดงั น้ี ด้านความรู้ (K) 1. นกั เรียนสามารถเข้าใจความเป็นมาของระบบสทั อกั ษรภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง จ่านวนนกั เรียนทีผ่ ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ....................... จ่านวนนักเรยี นที่ไมผ่ า่ นเกณฑ์จ่านวน.....................คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ....................... ด้านทักษะกระบวนการ (P) 2. นักเรียนสามารถเขียนอธบิ ายความเปน็ มาของระบบสัทอักษรภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง จา่ นวนนักเรียนทผ่ี า่ นเกณฑ์จ่านวน.....................คน คดิ เป็นร้อยละ....................... จา่ นวนนักเรียนทไี่ มผ่ า่ นเกณฑจ์ า่ นวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ....................... ดา้ นคณุ ลกั ษณะ (A) 3. นักเรยี นมคี วามรับผดิ ชอบ จา่ นวนนักเรียนทผ่ี ่านเกณฑ์จ่านวน.....................คน คดิ เปน็ ร้อยละ....................... จา่ นวนนกั เรียนที่ไม่ผา่ นเกณฑ์จา่ นวน.....................คน คิดเป็นรอ้ ยละ.......................

2. ผลการจดั การเรียนรู้ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. 3. ปญั หา/อปุ สรรค ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ...................................................................................................................................................................... ........ .......................................................................................................................... .................................................... 4. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .......................................................................................................................................................................... .... ............................................................................................................................. ................................................. . ลงชอื่ .......................................................ผู้สอน ( นางสาวสพุ ิชฌาย์ ธนุรวทิ ยา ) วันที่ ......................../....................../..............

5. ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของครพู เี่ ลย้ี ง ...................................................................................................................................................... ........................ .......................................................................................................... .................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ......................................................................................................................................... ..................................... ............................................................................................. ................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ลงชื่อ...................................................ครูพีเ่ ลย้ี ง ( วา่ ที่ร้อยตรหี ญิงอรวรรณ เมืองแก้ว ) วนั ท่ี ......................../....................../................ 6. ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้ ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ลงชอื่ ..................................................................... ( นายนิพล โทรกั ษา ) วนั ท่ี ......................../....................../................ หัวหนา้ กลมุ่ สาระการเรียนรู้

แผนการจดั การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 1 เรือ่ ง สัทอกั ษร (พนิ อิน) แผนจดั การเรยี นรู้ที่ 2 เร่อื ง พยญั ชนะภาษาจนี รายวิชา ภาษาจีนเบอื้ งตน้ 1 รหสั วิชา จ 21201 ระดับช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2562 น้าหนักเวลาเรยี น 40 (นน./นก.) เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ เวลาทใ่ี ช้ในการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ 10 ชั่วโมง โรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ 31 ครูผู้สอน นางสาวสุพิชฌาย์ ธนรุ วทิ ยา สาระสาคญั การอ่านออกเสยี งพยญั ชนะ สระ วรรณยุกต์ ถือเป็นทักษะแรกและเป็นทักษะที่จา่ เปน็ ในการเรียน ภาษาจีน และควรไดร้ ับการฝึกฝนอยา่ งสมา่ เสมอ เพอื่ ทจี่ ะไดน้ า่ ไปประสมเปน็ ค่าศัพท์รวมทัง้ อ่านออกเสียงค่าศัพท์ หรือประโยคอยา่ งถูกต้อง แม่นยา่ ตามหลกั การอ่าน ผลการเรยี นรู้ 1. เขา้ ใจภาษาทา่ ทางและปฏบิ ัตติ ามคา่ สง่ั ค่าขอร้องต่าง ๆ 2. อ่านออกเสียงถูกต้องตามวิธีการและหลักการอา่ นออกเสียง 3. ถา่ ยโอนข้อความหรือสื่อด้วยความเขา้ ใจและใช้ถ้อยค่าของตนเองอย่างง่ายออกมาในรปู แบบการเขียน 4. ใช้ภาษาตามมารยาทเพ่ือสรา้ งความสมั พนั ธร์ ะหว่างบคุ คลได้ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา จดุ ประสงค์การเรยี นรู้ 1. ดา้ นความรู้ (K) นกั เรยี นสามารถระบุพยัญชนะในภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง 2. ดา้ นทกั ษะ (P) นกั เรียนสามารถอา่ นออกเสยี งพยญั ชนะในภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง นกั เรยี นสามารถเขยี นพยญั ชนะในภาษาจีนไดอ้ ยา่ งถูกตอ้ ง 3. ด้านจิตพสิ ัย (A) นักเรียนมคี วามรบั ผดิ ชอบต่องานท่ีได้รับมอบหมาย

สาระการเรยี นรู้ พยัญชนะภาษาจนี 23 ตวั สมรรถนะสาคญั 1. ความสามารถในการส่ือสาร 2. ความสามารถในการคดิ คณุ ลกั ษณะของวิชา 1. มารยาทในการพูด 2. มคี วามมุ่นมน่ั ในการเรียน คุณลกั ษณะอันพงึ ประสงค์ 1. มีวนิ ยั 2. ใฝเ่ รียนรู้ 3. มุ่งม่ันในการท่างาน รายวชิ าท่นี ามาบูรณาการ 1. รายวชิ าภาษาอังกฤษ (英语课) ได้โดยการใช้แทนเสียงพนิ อนิ (拼音) และนา่ คา่ ศพั ท์ และรปู ประโยคในภาษาจีนเทยี บเคยี งกบั คา่ ศัพท์และรูปประโยคในภาษาอังกฤษ 2. รายวชิ าภาษาไทย (泰语课) ไดโ้ ดยการแปลความหมายเพือ่ ความเข้าใจของผเู้ รียนยงิ่ ขนึ้ อีกดว้ ย

กระบวนการจดั การเรียนรู้ สอ่ื / อุปกรณ/์ การวดั ผลและการประเมนิ ผล กิจกรรมการจัดการเรยี นรู้ แหล่งการเรียนรู้ ขน้ั นาเขา้ สบู่ ทเรยี น 1.) ส่อื power 1.) ประเมินจากการให้ความร่วมมอื 1.) กล่าวทักทายนักเรยี นเป็นภาษาจีนกลาง เชน่ point ในการทา่ กิจกรรม 2.) เพลง 2.) ประเมนิ จากคะแนนแบบฝึกหัด 同学们好! 大家好! 早上好! เปน็ ต้น 3.) แบบฝึกหัด ของนักเรียน 2. ) เปิดเพลง b p m f ใหน้ กั เรยี นฟังเพื่อ 3.) ประเมินจากแบบสอบอ่านของ น่าเขา้ สูเ่ นื้อหา นกั เรยี น ข้ันกิจกรรม 1. ) ครเู ปิด PowerPoint เร่อื งพยัญชนะในภาษาจีน จากน้นั ครุอธบิ ายเนื้อหาสาระเก่ยี วกบั พยัญชนะใน ภาษาจีนซึง่ จะพดู ถึงพยญั ชนะว่ามกี ีต่ ัวกี่เสยี ง พยัญชนะแต่ละตวั ถา้ เทียบกบั พยัญชนะในภาษาไทย เทยี บได้กับตัวไหนบา้ ง 2. ) ครเู ปดิ คลปิ เสียงเกี่ยวกับพยญั ชนะในภาษาจนี แล้วใหน้ กั เรยี นอ่านตามคลปิ เสยี ง 3. ) ครูอ่านพยัญชนะให้นักเรียนฟงั 1 รอบ 4.) ครูให้นักเรียนอ่านพยัญชนะภาษาจนี คนละ1ค่า วนกันไปจนครบทุกคน 5.) ทบทวนพยญั ชนะโดยการใหน้ กั เรียนรอ้ งตาม เพลง b p m f 1 รอบเพ่ือเพ่ิมความจา่ 6.) ให้นกั เรยี นสอบอ่านพยัญชนะทลี ะคน ขัน้ สรปุ 1.) ครูและนักเรยี นชว่ ยกันสรปุ ว่าพยญั ชนะใน ภาษาจีนมกี ีต่ วั กี่เสียง 2.) ส่ังการบ้านและกล่าวลานักเรยี น

การวัดการวดั ผลและประเมินผลการเรยี นรู้ จุดประสงค์ วธิ ีการวัด เครื่องมอื วัด เกณฑ์การผา่ น ด้านความรู้ (K) ใหน้ ักเรียนท่าแบบฝึกหดั แบบฝึกหดั ผเู้ รยี นมีผลการเรยี นรู้อยู่ -สามารถระบุพยญั ชนะใน เรอื่ ง พยัญชนะจีน ในระดับ 2 ถอื วา่ ผ่าน ภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง ดา้ นความรู้ (P) ให้นักเรียนอา่ นออกเสยี ง แบบสอบอ่าน ผูเ้ รยี นมผี ลการเรียนรอู้ ยู่ -สามารถอ่านออกเสยี ง พยัญชนะภาษาจนี ใน ในระดับ 2 ถอื วา่ ผ่าน พยัญชนะในภาษาจนี ได้ แบบสอบอ่าน อยา่ งถูกต้อง ดา้ นทักษะ (P) ใหน้ กั เรยี นทา่ แบบฝึกหดั แบบฝึกหดั ผู้เรียนมีผลการเรยี นรู้อยู่ -สามารถเขียนพยัญชนะใน เรอ่ื ง พยญั ชนะจนี ในระดับ 2 ถอื วา่ ผา่ น ภาษาจนี ได้อยา่ งถูกต้อง ด้านคุณลกั ษณะ (A) นกั เรียนเรียนสง่ ผเู้ รียนมีผลการเรยี นรู้อยู่ -มคี วามรับผดิ ชอบ แบบฝึกหดั ตรงตามเวลา ในระดบั 2 ถอื วา่ ผา่ น ทีก่ ่าหนด แบบประเมิน ชน้ิ งาน/ภาระงาน 1. แบบฝึกหดั 2. แบบทดสอบการอ่าน

ระดับคณุ ภาพด้านความรู้ (K) คะแนนระดับคุณภาพ คณุ ลักษณะท่ีปรากฏใหเ้ หน็ 3 ระบุพยัญชนะในภาษาจนี ถกู ต้องทุกคา่ ดี 2 ระบุพยัญชนะในภาษาจนี 8-14 ค่า พอใช้ 1 ระบพุ ยญั ชนะในภาษาจนี ได้ 1-7 คา่ ปรบั ปรงุ เกณฑ์การตดั สนิ :นักเรยี นมผี ลการเรียนร้รู ะดับคุณภาพพอใช้ถอื ว่าผ่าน คุณภาพด้านทักษะกระบวนการ (P) คะแนนระดับคุณภาพ คณุ ลกั ษณะทีป่ รากฏให้เห็น 3 อ่านออกเสียงพยญั ชนะในภาษาจีนได้ถกู ต้องทุกค่า ดี 2 อา่ นออกเสยี งพยัญชนะในภาษาจนี ได้ 8-14 คา่ พอใช้ 1 อ่านออกเสยี งพยญั ชนะในภาษาจีนได้ 1-7 คา่ ปรบั ปรงุ เกณฑ์การตดั สิน :นกั เรียนมผี ลการเรยี นรรู้ ะดับคณุ ภาพพอใช้ถอื วา่ ผ่าน คุณภาพดา้ นทกั ษะกระบวนการ (P) คะแนนระดับคุณภาพ คุณลักษณะทป่ี รากฏให้เห็น 3 เขยี นค่าศัพทภ์ าษาจนี ได้ถูกต้องทุกคา่ ดี 2 เขยี นคา่ ศัพทภ์ าษาจีนได้ถูกต้อง 8-14 คา่ พอใช้ 1 เขียนค่าศัพทภ์ าษาจีนได้ถกู ต้อง1-7 ค่า ปรบั ปรุง เกณฑ์การตดั สนิ :นักเรยี นมีผลการเรยี นรู้ระดบั คุณภาพพอใช้ถอื ว่าผา่ น

ระดบั คณุ ภาพด้านทกั ษะกระบวนการ (A) คะแนนระดบั คุณภาพ คณุ ลักษณะทป่ี รากฏใหเ้ ห็น 2 สง่ แบบฝึกหัดตรงตามเวลา ดี 1 ส่งแบบฝกึ หัดช้ากว่าเวลาท่ีกา่ หนด ปรับปรงุ เกณฑ์การตัดสนิ :นกั เรียนมีผลการเรยี นรู้ระดับคุณภาพดถี อื ว่าผา่ น

แบบบันทกึ หลังการจัดการเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 1 เรอื่ ง สัทอักษรภาษาจีน (พนิ อิน) แผนจดั การเรียนรู้ที่ 2 เรอื่ ง พยญั ชนะภาษาจนี รายวชิ า ภาษาจนี เบอ้ื งต้น 1 รหัสวิชา จ 21201 ระดับชัน้ มัธยมศกึ ษาปีท่ี 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562 น้าหนกั เวลาเรียน 40 (นน./นก.) เวลาเรยี น 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์ เวลาทใ่ี ชใ้ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 ชว่ั โมง โรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ 31 ครูผสู้ อน นางสาวสุพิชฌาย์ ธนุรวทิ ยา 1. ผลการเรียนรู้ นกั เรยี นท้งั หมด......................คน มีผลการเรียนรู้เป็นดงั น้ี ดา้ นความรู้ (K) 1. นักเรียนสามารถระบุพยญั ชนะในภาษาจีนไดอ้ ย่างถูกต้อง จ่านวนนักเรยี นที่ผา่ นเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ....................... จา่ นวนนกั เรียนท่ไี มผ่ ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ....................... ด้านทกั ษะกระบวนการ (P) 1. นักเรียนสามารถอา่ นออกเสียงพยญั ชนะในภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง จา่ นวนนักเรียนทผ่ี ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเป็นรอ้ ยละ....................... จ่านวนนักเรยี นท่ไี ม่ผา่ นเกณฑ์จ่านวน.....................คน คิดเปน็ ร้อยละ....................... 2. นกั เรยี นสามารถเขยี นพยัญชนะในภาษาจีนไดอ้ ย่างถูกต้อง จา่ นวนนกั เรยี นทผ่ี า่ นเกณฑ์จ่านวน.....................คน คิดเปน็ ร้อยละ....................... จ่านวนนกั เรียนทไี่ มผ่ า่ นเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คดิ เป็นร้อยละ....................... ด้านคุณลกั ษณะ (A) 1. นกั เรียนมีความรับผิดชอบตอ่ งานที่ไดร้ บั มอบหมาย จ่านวนนกั เรียนทผ่ี ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ....................... จา่ นวนนกั เรยี นท่ไี มผ่ า่ นเกณฑจ์ า่ นวน.....................คน คดิ เป็นร้อยละ.......................

2. ผลการจัดการเรยี นรู้ ............................................................................................................................................................................ .. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................................................... ............... 3. ปญั หา/อุปสรรค ..................................................................................................... ......................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. .................................................................................................................................... .......................................... ........................................................................................ ...................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. 4. แนวทางแกไ้ ข/ขอ้ เสนอแนะ ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .......................................................................................................................................................................... .... ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ลงชือ่ .......................................................ผ้สู อน ( นางสาวสุพิชฌาย์ ธนุรวิทยา ) วันท่ี ......................../....................../................

5. ความคดิ เห็นและข้อเสนอแนะของครพู ี่เลีย้ ง ......................................................................................................................................................... ..................... ............................................................................................................. ................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................................ .................................. ................................................................................................ .............................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................... ............................................... .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ลงชือ่ ...................................................ครพู เ่ี ลี้ยง ( ว่าทีร่ อ้ ยตรีหญิงอรวรรณ เมืองแกว้ ) วันที่ ......................../....................../................ 6. ความคิดเหน็ และข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้ ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ........................................................................................................................................................................... ... ลงช่ือ..................................................................... ( นายนิพล โทรักษา ) วนั ที่ ......................../....................../................ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้

แผนการจัดการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรูท้ ่ี 1 เร่อื ง สัทอักษร (พินอิน) แผนจัดการเรียนรูท้ ่ี 3 เร่ือง สระภาษาจีน รายวิชา ภาษาจีนเบื้องตน้ 1 รหัสวิชา จ 20201 ระดับช้ันมธั ยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศกึ ษา 2562 นา้ หนกั เวลาเรยี น 40 (นน./นก.) เวลาเรยี น 2 ช่ัวโมง/สัปดาห์ เวลาท่ใี ชใ้ นการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ 10 ชวั่ โมง โรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ 31 ครผู ู้สอน นางสาวสพุ ิชฌาย์ ธนุรวทิ ยา สาระสาคัญ การอา่ นออกเสียงพยญั ชนะ สระ วรรณยกุ ต์ ถือเปน็ ทักษะแรกและเป็นทักษะท่จี า่ เปน็ ในการเรยี น ภาษาจีน และควรได้รบั การฝึกฝนอยา่ งสม่าเสมอ เพื่อทจ่ี ะไดน้ ่าไปประสมเป็นค่าศัพทร์ วมทัง้ อ่านออกเสยี งคา่ ศัพท์ หรือประโยคอย่างถูกต้อง แม่นย่าตามหลกั การอ่าน ผลการเรยี นรู้ 1. อา่ นออกเสยี งถูกต้องตามวิธีการและหลกั การอา่ นออกเสยี ง 3. ถ่ายโอนข้อความหรอื ส่ือด้วยความเข้าใจและใชถ้ ้อยค่าของตนเองอย่างงา่ ยออกมาในรูปแบบการเขยี น 4. ใช้ภาษาตามมารยาทเพ่ือสร้างความสัมพันธร์ ะหว่างบคุ คลได้ทั้งในและนอกสถานศกึ ษา จุดประสงคก์ ารเรยี นรู้ 1. ดา้ นความรู้ (K) นกั เรียนสามารถระบสุ ระในภาษาจีนได้อย่างถกู ตอ้ ง 2. ดา้ นทักษะ (P) นักเรยี นสามารถอ่านออกเสยี งสระในภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง นักเรยี นสามารถเขยี นสระในภาษาจีนไดอ้ ย่างถูกต้อง 3. ด้านจติ พิสัย (A) นักเรียนมีความรับผดิ ชอบต่องานท่ไี ด้รับมอบหมาย สาระการเรียนรู้ สระในภาษาจนี - สระเดย่ี ว 6 ตวั - สระประสม 36 ตวั

สมรรถนะสาคัญ 1. ความสามารถในการสอ่ื สาร 2. ความสามารถในการคิด คุณลักษณะของวิชา 1. มารยาทในการพูด 2. มีความมงุ่ มัน่ ในการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มวี นิ ยั 2. ใฝเ่ รียนรู้ 3. มงุ่ มน่ั ในการทา่ งาน รายวชิ าท่ีนามาบรู ณาการ 1. รายวชิ าภาษาองั กฤษ (英语课) ไดโ้ ดยการใชแ้ ทนเสยี งพินอิน (拼音) และนา่ ค่าศพั ท์ และรูปประโยคในภาษาจีนเทียบเคียงกับค่าศัพทแ์ ละรปู ประโยคในภาษาอังกฤษ 2. รายวชิ าภาษาไทย (泰语课) ได้โดยการแปลความหมายเพอ่ื ความเข้าใจของผเู้ รยี นย่ิงข้ึนอีกดว้ ย กระบวนการจัดการเรยี นรู้ กจิ กรรมการจัดการเรยี นรู้ สอื่ / อุปกรณ์/ การวดั ผลและการประเมนิ ผล แหล่งการเรียนรู้ ขั้นนาเข้าสูบ่ ทเรียน 1.) ส่อื power 1.) ประเมินจากการให้ความร่วมมอื 1.) กล่าวทักทายนักเรยี นเป็นภาษาจนี กลาง เชน่ point ในการท่ากจิ กรรม 2.) บัตรคา่ 2.) ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัด 同学们好! 大家好! 早上好! เปน็ ต้น 3.) คลปิ วิดีโอสระ ของนักเรียน 2. ) เปดิ คลปิ วิดโี อการออกเสียงสระภาษาจนี เพ่อื ในภาษาจนี 3.) ประเมนิ จากแบบสอบอ่านของ กระตุน้ นักเรยี นและนา่ เขา้ สเู่ นื้อหา 4.) แบบฝึกหดั นักเรยี น

ขั้นกิจกรรม 1. ) ครเู ปิด PowerPoint เรอ่ื งสระในภาษาจีน จากน้ันครุอธิบายเน้ือหาสาระเกีย่ วกับสระใน ภาษาจนี ซง่ึ จะพูดถึงสระวา่ มีกต่ี วั กีเ่ สียงสระแต่ละตัว ถา้ เทยี บกับสระในภาษาไทยเทยี บได้กบั ตวั ไหนบ้าง 2. ) ครเู ปิดคลปิ เสียงเกีย่ วกับสระในภาษาจนี แล้วให้ นกั เรยี นอา่ นตามคลปิ เสยี ง 1 รอบ 3. ) ครเู ขียนสระลงบนกระดานไวทบ์ อรด์ แลว้ อ่านให้ นักเรยี นฟงั ทลี ะตวั พร้อมทง้ั ใหน้ กั เรียนอ่านตาม ครูอา่ นให้นักเรยี นฟังอีก 1 รอบ จากนน้ั ใหน้ ักเรียน อ่านตามครูอีก1รอบและใหน้ ักเรยี นอา่ นเองอีก1รอบ 4.) ครูใหน้ กั เรยี นอา่ นสระภาษาจนี คนละ1คา่ วงกนั ไปจนครบทุกคน หลงั จากอา่ นครบทกุ คนแลว้ ครูชูบตั รค่าข้ึนแล้วใหน้ ักเรยี นอ่านตามบัตรค่าท่ีชู 5.) สอนประสมพยัญชนะกบั สระ 5.) ใหน้ ักเรยี นท่าแบบฝึกหดั 6.) ให้นักเรยี นสอบอ่านสระในภาษาจนี ทลี ะคน ขนั้ สรุป 1.) ครูและนกั เรียนช่วยกนั สรุปกจิ กรรมและเนื้อหา ทเ่ี รียน 2.) ส่ังการบา้ นและกลา่ วลานกั เรียน ชนิ้ งาน/ภาระงาน 1. แบบฝึกหัด 2. แบบทดสอบการอ่าน

การวัดการวดั ผลและประเมินผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ วิธกี ารวัด เครอื่ งมอื วัด เกณฑ์การผ่าน ดา้ นความรู้ (K) ให้นักเรยี นระบุสระใน แบบฝกึ หัด ผเู้ รียนมีผลการเรียนรู้อยู่ -สามารถระบุสระใน ภาษาจนี แบบสอบอ่าน ในระดับ 2 ถือว่าผา่ น ภาษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง แบบฝกึ หัด ผู้เรยี นมผี ลการเรียนรู้อยู่ ด้านความรู้ (P) ใหน้ กั เรียนอ่านออกเสยี ง แบบประเมนิ ในระดับ 2 ถือว่าผา่ น -สามารถอ่านออกเสยี ง สระในภาษาจีน สระในภาษาจนี ได้อย่าง ผเู้ รยี นมผี ลการเรียนรอู้ ยู่ ถกู ต้อง ในระดบั 2 ถือว่าผา่ น ดา้ นทกั ษะ (P) ให้นกั เรยี นเขยี นสระใน ผเู้ รยี นมีผลการเรียนร้อู ยู่ -สามารถเขียนสระใน ภาษาจนี ที่ก่าหนดให้ ในระดับ 2 ถอื วา่ ผา่ น ภาษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง ดา้ นคุณลักษณะ (A) จากการส่งแบบฝึกหดั ของ -มีความรับผดิ ชอบ นกั เรียน ระดบั คุณภาพด้านความรู้ (K) คะแนนระดับคุณภาพ คณุ ลกั ษณะท่ีปรากฏใหเ้ หน็ 3 ระบสุ ระในภาษาจีนได้ถกู ต้องทุกคา่ ดี 2 ระบุสระในภาษาจีนได้ถกู ต้อง 8-14 คา่ พอใช้ 1 ระบสุ ระในภาษาจีนได้ถกู ต้อง 1-7 คา่ ปรับปรุง เกณฑ์การตดั สนิ :นักเรียนมีผลการเรียนรรู้ ะดบั คณุ ภาพพอใช้ถอื ว่าผา่ น

คุณภาพดา้ นทักษะกระบวนการ (P) คะแนนระดับคุณภาพ คณุ ลกั ษณะท่ปี รากฏใหเ้ ห็น 3 อ่านออกเสียงสระในภาษาจีนได้ถูกต้องทุกค่า ดี 2 อา่ นออกเสยี งสระในภาษาจนี ไดถ้ ูกต้อง 8-14 ค่า พอใช้ 1 อา่ นออกเสียงสระในภาษาจีนไดถ้ ูกตอ้ ง 1-7 ค่า ปรบั ปรุง เกณฑ์การตัดสิน :นักเรยี นมีผลการเรียนรู้ระดบั คณุ ภาพพอใช้ถือว่าผ่าน คุณภาพดา้ นทักษะกระบวนการ (P) คะแนนระดับคุณภาพ คุณลักษณะทีป่ รากฏให้เหน็ 3 เขียนสระในภาษาจีนได้ถูกต้องทกุ ค่า ดี 2 เขยี นสระในภาษาจีนไดถ้ ูกต้อง 8-14 ค่า พอใช้ 1 เขยี นสระในภาษาจีนไดถ้ ูกต้อง 1-7 คา่ ปรบั ปรุง เกณฑ์การตดั สนิ :นกั เรยี นมผี ลการเรยี นรู้ระดับคุณภาพพอใช้ถอื วา่ ผ่าน ระดบั คุณภาพดา้ นทกั ษะกระบวนการ (A) คะแนนระดับคุณภาพ คณุ ลักษณะท่ปี รากฏใหเ้ ห็น 2 สง่ แบบฝึกหัดตรงตามเวลา ดี 1 สง่ แบบฝกึ หดั ช้ากว่าเวลาทกี่ า่ หนด ปรับปรุง เกณฑ์การตัดสิน :นักเรียนมีผลการเรียนรู้ระดบั คณุ ภาพดถี อื วา่ ผ่าน

แบบบันทกึ หลังการจดั การเรียนรู้ หน่วยการเรียนร้ทู ี่ 1 เรอื่ ง สัทอกั ษรภาษาจีน (พินอิน) แผนจดั การเรยี นรู้ท่ี 3 เรอื่ ง สระภาษาจีน รายวิชา ภาษาจีนเบอื้ งต้น 1 รหสั วิชา จ 21201 ระดับชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 นา้ หนักเวลาเรยี น 40 (นน./นก.) เวลาเรียน 2 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ เวลาทีใ่ ชใ้ นการจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ 10 ชวั่ โมง โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 ครผู ู้สอน นางสาวสพุ ิชฌาย์ ธนรุ วิทยา 1. ผลการเรียนรู้ นกั เรียนทัง้ หมด......................คน มีผลการเรียนรู้เป็นดังนี้ ด้านความรู้ (K) 1. นกั เรียนสามารถระบสุ ระในภาษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง จา่ นวนนักเรียนที่ผ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ....................... จา่ นวนนกั เรยี นที่ไม่ผา่ นเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คดิ เป็นรอ้ ยละ....................... ดา้ นทกั ษะกระบวนการ (P) 1. นกั เรยี นสามารถอ่านออกเสียงสระในภาษาจนี ได้อยา่ งถูกต้อง จา่ นวนนกั เรยี นทผ่ี ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ....................... จ่านวนนักเรียนท่ไี ม่ผ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเปน็ รอ้ ยละ....................... 2. นกั เรยี นสามารถเขยี นสระในภาษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง จ่านวนนักเรยี นทผ่ี า่ นเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเปน็ ร้อยละ....................... จ่านวนนกั เรยี นท่ีไม่ผา่ นเกณฑ์จ่านวน.....................คน คิดเปน็ ร้อยละ....................... ด้านคณุ ลกั ษณะ (A) 1. นกั เรยี นมคี วามรับผิดชอบตอ่ งานท่ีไดร้ บั มอบหมาย จ่านวนนักเรยี นท่ผี ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเป็นรอ้ ยละ....................... จ่านวนนักเรยี นทไ่ี ม่ผา่ นเกณฑจ์ า่ นวน.....................คน คิดเป็นร้อยละ.....................

2. ผลการจดั การเรยี นรู้ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. 3. ปญั หา/อปุ สรรค ..................................................................................................................... ......................................................... ............................................................................................................................. ................................................. .................................................................................................................................................... .......................... ........................................................................................................ ...................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ....................................................................................................................................... ....................................... ........................................................................................... ................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. 4. แนวทางแกไ้ ข/ขอ้ เสนอแนะ ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .......................................................................................................................................................................... .... ............................................................................................................................. ................................................. ลงช่ือ.......................................................ผูส้ อน ( นางสาวสพุ ชิ ฌาย์ ธนุรวทิ ยา ) วันที่ ......................../....................../...............

5. ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของครพู ีเ่ ลย้ี ง ........................................................................................................................................................... ................... ............................................................................................................... ............................................................... ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ............................................................................ ............................................................................................................................. ................................................. ................................................................................................................................. ............................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ลงชื่อ...................................................ครพู ี่เล้ียง ( ว่าทร่ี อ้ ยตรีหญิงอรวรรณ เมืองแกว้ ) วันที่ ......................../....................../................ 6. ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของหัวหน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้ ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ลงช่อื ..................................................................... ( นายนิพล โทรกั ษา ) วันที่ ......................../....................../................ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้

แผนการจัดการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง สัทอกั ษร (พินอิน) แผนจดั การเรียนรูท้ ่ี 4 เรือ่ ง วรรณยกุ ต์ภาษาจีน รายวชิ า ภาษาจนี เบือ้ งต้น 1 รหัสวิชา จ 21201 ระดับช้ันมัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2562 นา้ หนกั เวลาเรยี น 40 (นน./นก.) เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลาทใ่ี ช้ในการจัดกิจกรรมการเรยี นรู้ 10 ช่วั โมง โรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ 31 ครูผูส้ อน นางสาวสุพิชฌาย์ ธนรุ วทิ ยา สาระสาคญั การอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ถือเป็นทักษะแรกและเป็นทักษะท่ีจ่าเป็นในการเรียน ภาษาจนี และควรไดร้ บั การฝึกฝนอยา่ งสมา่ เสมอ เพอ่ื ทจี่ ะได้น่าไปประสมเป็นค่าศัพท์รวมท้ังอ่านออกเสียงค่าศัพท์ หรอื ประโยคอย่างถกู ต้อง แม่นย่าตามหลกั การอ่าน ผลการเรยี นรู้ 1. เข้าใจภาษาท่าทางและปฏิบัติตามค่าส่ัง ค่าขอร้องตา่ ง ๆ 2. อ่านออกเสียงถูกต้องตามวธิ กี ารและหลกั การอ่านออกเสียง 3. ถ่ายโอนขอ้ ความหรือสื่อด้วยความเขา้ ใจและใชถ้ ้อยคา่ ของตนเองอย่างงา่ ยออกมาในรปู แบบการเขยี น 4. ใช้ภาษาตามมารยาทเพื่อสรา้ งความสัมพนั ธร์ ะหวา่ งบุคคลได้ทัง้ ในและนอกสถานศึกษา จดุ ประสงคก์ ารเรียนรู้ 1. ด้านความรู้ (K) นกั เรียนสามารถเตมิ เสยี งวรรณยุกต์ในภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง 2. ดา้ นทกั ษะ (P) นกั เรียนสามารถอา่ นออกเสยี งวรรณยกุ ต์ในภาษาจนี ได้อย่างถกู ต้อง 3. ดา้ นจิตพิสัย (A) นกั เรียนมคี วามรับผิดชอบต่องานทไ่ี ด้รบั มอบหมาย

สาระการเรยี นรู้ วรรณยุกต์ 5 เสยี งในภาษาจีน สมรรถนะสาคญั 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคิด คณุ ลักษณะของวิชา 1. มารยาทในการพดู 2. มคี วามมุ่งม่นั ในการเรียน คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 1. มวี ินยั 2. ใฝ่เรียนรู้ 3. มุ่งมัน่ ในการทา่ งาน รายวชิ าท่ีนามาบูรณาการ 1. รายวชิ าภาษาองั กฤษ (英语课) ได้โดยการใช้แทนเสียงพินอนิ (拼音) และนา่ ค่าศัพท์และรปู ประโยคในภาษาจนี เทยี บเคียงกับคา่ ศพั ทแ์ ละรปู ประโยคในภาษาองั กฤษ 2. รายวิชาภาษาไทย (泰语课) ได้โดยการแปลความหมายเพ่ือความเข้าใจของผเู้ รียนยง่ิ ขน้ึ อีกด้วย

กระบวนการจดั การเรียนรู้ สื่อ / อุปกรณ์/ การวดั ผลและการประเมินผล กิจกรรมการจัดการเรยี นรู้ แหลง่ การเรียนรู้ ข้ันนาเข้าส่บู ทเรียน 1.) สอ่ื power 1.) ประเมินจากการให้ความร่วมมือ ในการทา่ กิจกรรม 1. ) ครูเข้าชั้นเรียนแล้วกล่าวทกั ทายนักเรียนวา่ point 2.) ประเมนิ จากคะแนนแบบฝึกหดั ของนักเรยี น 同学们好 ( สวัสดคี ะ่ นกั เรียนทุกคน ) 3.) คลปิ วดิ ีโอ 3.) ประเมินจากแบบสอบอ่านของ นักเรียน 2. ) ทบทวนเน้ือหาของบทเรียนทผ่ี า่ นมา โดยใหค้ รู วรรณยุกต์ เขยี นสระทง้ั หมดบนกระดานแลว้ ใหน้ ักเรียนออก ในภาษาจีน เสียงตามทคี่ รูชใ้ี ห้อา่ น 4.) บตั รคา่ สลับการชแ้ี ละเพ่ิมความเรว็ ในการชีต้ ัวอกั ษร เพ่ือ 5.) แบบฝกึ หัด เพมิ่ ทักษะในการจ่าสระให้แก่นกั เรยี น 6.) แบบสอบอ่าน ขัน้ กิจกรรม 1. ) ครเู ปดิ คลปิ เสยี งเกีย่ วกับวรรณยกุ ต์ในภาษาจีน แล้วให้นักเรียนอา่ นตามคลิปเสียง 1 รอบ 2. ) ครเู ปิด PowerPoint เรอ่ื งวรรณยุกตใ์ น ภาษาจนี จากน้ันครุอธิบายเนื้อหาสาระเกย่ี วกบั วรรณยุกต์ในภาษาจีนว่ามีกเี่ สียงแตล่ ะเสยี ง ถา้ เทยี บกับวรรณยกุ ต์ในภาษาไทยเทียบได้กับเสียง อะไรบา้ ง 3. ) ให้ครูทา่ บัตรพยญั ชนะ สระ และวรรณยุกต์ งา่ ยๆ 5 ชดุ แลว้ ใหน้ กั เรียนแบ่งกลุม่ เปน็ 5 กลุ่ม แล้วแจกบัตรท่าทั้งพยญั ชนะ สระ และวรรณยุกต์ แลว้ ให้ครพู ูดค่าค่าหนึง่ แล้วใหน้ กั เรยี นลองน่าบตั รคา่ พยญั ชนะ สระและวรรณยุกต์มาผสมกันใหถ้ ูกต้อง ตัวอย่างเชน่ 4. ) ครูใหน้ ักเรียนอ่านเสียงวรรณยุกต์ภาษาจนี ทลี ะคน 5.) ครสู อนเตมิ เสยี งวรรณยุกต์

6.) ให้นักเรยี นทา่ แบบฝึกหดั 7.) ให้นักเรยี นสอบอา่ นออกเสยี งวรรณยุกต์ใน ภาษาจีนทีละคน ข้นั สรปุ 1.) ครูและนักเรียนชว่ ยกนั สรุปกจิ กรรมและเน้ือหา ที่เรียน 2.) ส่งั การบ้านและกล่าวลานักเรียน ชิ้นงาน/ภาระงาน 1. แบบฝกึ หดั 2. แบบทดสอบการอา่ การวัดการวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้ จุดประสงค์ วธิ กี ารวดั เครอ่ื งมอื วดั เกณฑ์การผา่ น ด้านความรู้ (K) ให้นักเรยี นเตมิ เสียง แบบฝกึ หัด ผเู้ รียนมีผลการเรียนร้อู ยู่ -สามารถเตมิ เสียง วรรณยุกต์ในภาษาจีน ในระดบั 2 ถือวา่ ผ่าน แบบสอบอ่าน วรรณยกุ ต์ในภาษาจนี ได้ แบบประเมิน ผ้เู รียนมผี ลการเรยี นรอู้ ยู่ ในระดับ 2 ถอื ว่าผ่าน อย่างถูกต้อง ผเู้ รยี นมีผลการเรยี นรู้อยู่ ด้านทกั ษะ (P) ใหน้ กั เรยี นอ่านออกเสียง ในระดับ 2 ถือวา่ ผ่าน -สามารถอ่านออกเสียง วรรณยุกต์ในภาษาจีน วรรณยุกตใ์ นภาษาจนี ทก่ี ่าหนดให้ ไดอ้ ย่างถกู ต้อง ดา้ นคณุ ลกั ษณะ (A) จากการสง่ แบบฝึกหดั ของ -มีความรบั ผดิ ชอบ นกั เรยี น

ระดบั คุณภาพดา้ นความรู้ (K) คุณลกั ษณะท่ีปรากฏให้เหน็ คะแนนระดับคุณภาพ สามารถเติมเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจนี ได้อยา่ งถูกต้องทุกคา่ 3 ดี 2 สามารถเตมิ เสียงวรรณยุกต์ในภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง 6-10 ทุกคา่ พอใช้ 1 สามารถเติมเสยี งวรรณยุกต์ในภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง 1-5 ทุกค่า ปรบั ปรุง เกณฑ์การตดั สิน :นักเรียนมผี ลการเรียนรู้ระดับคณุ ภาพพอใช้ถอื ว่าผา่ น คณุ ภาพดา้ นทักษะกระบวนการ (P) คะแนนระดบั คุณภาพ คุณลกั ษณะท่ปี รากฏให้เหน็ 3 อ่านออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจนี ได้ถูกต้องทุกคา่ ดี 2 อา่ นออกเสยี งวรรณยุกต์ในภาษาจีนได้ถูกต้อง 6-10 คา่ พอใช้ 1 อา่ นออกเสียงวรรณยุกต์ในภาษาจีนได้ถูกต้อง 1-5 คา่ ปรับปรงุ เกณฑ์การตดั สนิ :นกั เรยี นมีผลการเรยี นรรู้ ะดบั คุณภาพพอใช้ถอื ว่าผา่ น ระดบั คุณภาพด้านทกั ษะกระบวนการ (A) คุณลกั ษณะท่ีปรากฏให้เหน็ คะแนนระดับคุณภาพ 2 ส่งแบบฝกึ หดั ตรงตามเวลา ดี ส่งแบบฝกึ หัดช้ากวา่ เวลาทกี่ ่าหนด 1 ปรับปรงุ เกณฑ์การตัดสนิ :นักเรยี นมีผลการเรยี นรรู้ ะดับคุณภาพดถี อื วา่ ผา่ น

แบบบนั ทึกหลังการจัดการเรยี นรู้ หนว่ ยการเรยี นรู้ที่ 1 เร่ือง สัทอักษร (พินอนิ ) แผนจัดการเรยี นร้ทู ่ี 4 เร่อื ง วรรณยุกตภ์ าษาจนี รายวชิ า ภาษาจีนเบือ้ งต้น 1 รหสั วิชา จ 21201 ระดับชั้นมัธยมศกึ ษาปที ี่ 1 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2562 นา้ หนกั เวลาเรยี น 40 (นน./นก.) เวลาเรียน 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์ เวลาท่ใี ช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 ชวั่ โมง โรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ 31 ครผู สู้ อน นางสาวสพุ ิชฌาย์ ธนุรวทิ ยา 1. ผลการเรียนรู้ นักเรียนทั้งหมด......................คน มีผลการเรียนรูเ้ ป็นดังนี้ ด้านความรู้ (K) 1. นกั เรยี นสามารถเตมิ เสยี งวรรณยกุ ต์ในภาษาจนี ได้อยา่ งถูกตอ้ ง จ่านวนนกั เรยี นท่ผี า่ นเกณฑ์จ่านวน.....................คน คดิ เปน็ ร้อยละ....................... จ่านวนนักเรียนทไ่ี มผ่ ่านเกณฑจ์ า่ นวน.....................คน คิดเปน็ ร้อยละ....................... ดา้ นทกั ษะกระบวนการ (P) 2. นักเรยี นสามารถอา่ นออกเสยี งวรรณยกุ ตใ์ นภาษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง จ่านวนนักเรียนทผ่ี า่ นเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คดิ เป็นร้อยละ....................... จ่านวนนกั เรียนที่ไมผ่ ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเปน็ ร้อยละ....................... ด้านคณุ ลกั ษณะ (A) 3. นกั เรียนมีความรับผิดชอบตอ่ งานที่ได้รบั มอบหมาย จ่านวนนกั เรยี นทผ่ี ่านเกณฑ์จ่านวน.....................คน คดิ เป็นร้อยละ....................... จา่ นวนนักเรยี นทไ่ี ม่ผา่ นเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเปน็ รอ้ ยละ.......................

2. ผลการจดั การเรียนรู้ ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. .............................................................................................................................................................................. ..... ............................................................................................................................. ............................................ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................... 3. ปญั หา/อปุ สรรค ............................................................................................................................. ................................................. ........................................................................................................................................................... ................... ............................................................................................................... ............................................................... ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................. ................................ .................................................................................................. ............................................................................ ............................................................................................................................. ................................................. ................................................................................................................................. ............................................. .............................................................................................................................................................................. 4. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .......................................................................................................................................................................... .... ลงชือ่ .......................................................ผู้สอน ( นางสาวสพุ ชิ ฌาย์ ธนุรวทิ ยา ) วนั ที่ ......................../....................../................

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูพ่เี ลีย้ ง ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .......................................................................................................................................................................... .... ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................................................. ................. ................................................................................................................. ............................................................. ลงช่ือ...................................................ครพู เี่ ลี้ยง ( วา่ ท่ีรอ้ ยตรหี ญิงอรวรรณ เมอื งแก้ว ) วันที่ ......................../....................../................ 6. ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของหัวหนา้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ .................................................................................................................. ............................................................ ............................................................................................................................. ................................................. ................................................................................................................................................. ............................. ..................................................................................................... ......................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. .................................................................................................................................... .......................................... ลงชื่อ..................................................................... ( นายนิพล โทรกั ษา ) วันท่ี ......................../....................../................ หวั หนา้ กลมุ่ สาระการเรยี นรู้

แผนการจดั การเรียนรู้ หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 1 เรอ่ื ง สทั อักษร (พนิ อนิ ) แผนจดั การเรียนรูท้ ี่ 5 เร่อื ง การเตมิ เครื่องหมายวรรณยุกต์ รายวชิ า ภาษาจนี เบอื้ งต้น 1 รหสั วิชา จ 21201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีท่ี 1 ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2562 นา้ หนักเวลาเรยี น 40 (นน./นก.) เวลาเรยี น 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์ เวลาท่ีใช้ในการจดั กิจกรรมการเรยี นรู้ 10 ชวั่ โมง โรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ 31 ครูผู้สอน นางสาวสพุ ิชฌาย์ ธนรุ วิทยา สาระสาคญั การอ่านออกเสียงพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ถือเป็นทักษะแรกและเป็นทักษะท่ีจ่าเป็นในการเรียน ภาษาจนี และควรไดร้ บั การฝึกฝนอย่างสม่าเสมอ เพ่ือท่จี ะไดน้ า่ ไปประสมเป็นค่าศัพท์รวมท้ังอ่านออกเสียงค่าศัพท์ หรอื ประโยคอยา่ งถูกต้อง แมน่ ย่าตามหลกั การอ่าน ผลการเรยี นรู้ 1. เข้าใจภาษาท่าทางและปฏบิ ัติตามคา่ สง่ั ค่าขอร้องตา่ ง ๆ 2. อ่านออกเสยี งถูกต้องตามวธิ ีการและหลักการอา่ นออกเสียง 3. ถ่ายโอนข้อความหรือส่ือด้วยความเขา้ ใจและใชถ้ ้อยค่าของตนเองอย่างงา่ ยออกมาในรปู แบบการเขยี น 4. ใช้ภาษาตามมารยาทเพื่อสรา้ งความสัมพนั ธ์ระหว่างบคุ คลได้ท้งั ในและนอกสถานศึกษา จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ 1. ดา้ นความรู้ (K) นักเรยี นสามารถบอกกฎการเติมเครื่องหมายวรรณยุกต์ในภาษาจีนไดอ้ ยา่ งถกู ต้อง 2. ด้านทักษะ (P) นักเรียนสามารถเขียนเตมิ เครื่องหมายวรรณยุกตล์ งบนค่าที่กา่ หนดให้ได้อย่างถกู ต้อง 3. ด้านจติ พสิ ยั (A) นกั เรยี นมีความตัง้ ใจ กระตือรือร้นในการเรยี น

สาระการเรยี นรู้ กฎการเติมเคร่ืองหมายวรรณยุกตใ์ นภาษาจีน เช่น ในการเตมิ เสยี งวรรณยกุ ตล์ งบนตวั i นั้น ให้ตดั จุดบน ตวั i ออกแลว้ เตมิ วรรณยุกต์ เปน็ ต้น สมรรถนะสาคัญ 1. ความสามารถในการสื่อสาร 2. ความสามารถในการคดิ คุณลกั ษณะของวิชา 1. มารยาทในการพดู 2. มคี วามมุ่นมั่นในการเรียน คุณลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ 1. มีวินยั 2. ใฝ่เรยี นรู้ 3. มุง่ มั่นในการท่างาน รายวิชาทน่ี ามาบูรณาการ 1. รายวชิ าภาษาอังกฤษ (英语课) ได้โดยการใช้แทนเสียงพินอิน (拼音) และน่าค่าศัพท์และรูป ประโยคในภาษาจนี เทยี บเคียงกับคา่ ศพั ทแ์ ละรูปประโยคในภาษาองั กฤษ 2. รายวชิ าภาษาไทย (泰语课) ได้โดยการแปลความหมายเพ่ือความเขา้ ใจของผเู้ รยี นย่งิ ขึน้ อีกด้วย กระบวนการจัดการเรยี นรู้ กจิ กรรมการจัดการเรยี นรู้ ส่อื / อุปกรณ/์ การวัดผลและการประเมินผล แหล่งการเรยี นรู้ ขน้ั นาเข้าสู่บทเรียน 1.) สือ่ power 1.) ประเมินจากการให้ความร่วมมอื 1. ) ครทู ักทายนักเรยี นเป็นภาษาจีน เช่น 同学 point ในการท่ากิจกรรม 们好! 2.) โปรแกรมส่มุ 2.) ประเมินจากคะแนนแบบฝึกหัด 2. ) ทบทวนเนื้อหาของบทเรียนทีผ่ า่ นมา โดยให้ ช่อื นกั เรียน ของนักเรยี น นักเรยี นผันเสียงวรรณยุกต์ของค่าท่ีครูก่าหนดให้ classtools 3. ) ตง้ั ค่าถามกระตนุ้ นกั เรยี นเกยี่ วกบั การเติม 3.) แบบฝกึ หดั วรรณยกุ ต์ในภาษาจนี 4.) เกมเตมิ ค่า

ขัน้ กจิ กรรม 1. ) ครเู ปดิ PowerPoint เร่อื งการเตมิ เครื่องหมาย วรรณยกุ ตใ์ นภาษาจีนโดยจะใหน้ กั เรียนอา่ นทบทวน สระเด่ียว จากนั้นครูอธิบายเน้อื หาสาระเกย่ี วกับการ เตมิ เคร่ืองหมายวรรณยุกต์ซ่ึงมีกฏทง้ั หมด 5 ขอ้ วธิ ีสอนคือ -อธิบายกฎขอ้ ท่ี 1 และ 2 -สุ่มนกั เรียนข้ึนมาเติมเสียงวรรณยกุ ตห์ นา้ ช้นั เรียน ( ตามกฎขอ้ ท่ี 1 และ 2 ) -อธิบายกฎขอ้ ที่ 3 และ 4 -สุ่มนักเรยี นขน้ึ มาเติมเสียงวรรณยุกตห์ น้าช้นั เรียน (ตาม กฎข้อที่ 3 และ 4) -อธบิ ายกฎขอ้ ท่ี 5 -สมุ่ นกั เรยี นขึ้นมาเติมเสียงวรรณยุกตห์ นา้ ช้นั เรยี น ( ตามกฎข้อที่ 5 ) 2. ) ใหน้ ักเรียนเล่นเกมเติมค่า วิธเี ล่นคือ -แบ่งกลุม่ นักเรยี นออกเปน็ 6 กล่มุ -แจกบตั รค่าพยัญชนะ สระ และเคร่ืองหมาย วรรณยกุ ตใ์ หแ้ ตล่ ะกลุ่มกลุ่มละ 1 ชดุ -ครูเขียนคา่ บนกระดานแล้วใหน้ กั เรยี นในกลุ่ม ช่วยกันคิดว่าควรวางวรรณยุกตไ์ วต้ า่ แหนง่ ใด กลุ่มไหนที่ตอบไดใ้ หช้ มู ือชน้ึ แล้วชบู ตั รคา่ ศพั ท์ค่านน้ั พรอ้ มทั้งวางเครื่องหมายวรรณยกุ ตใ์ ห้ถกู ต้อง -กลุ่มไหนท่ีตอบเร็วและถกู ต้องจะไดร้ ับคะแนน 3.) ให้นักเรยี นท่าแบบฝกึ หัด ขน้ั สรปุ 1.) ครแู ละนักเรยี นชว่ ยกนั สรุปกจิ กรรมและเนื้อหา ท่ีเรยี น 2.) สั่งการบ้านและกล่าวลานักเรยี น

ชิน้ งาน/ภาระงาน แบบฝึกหัด การวัดการวดั ผลและประเมินผลการเรยี นรู้ จดุ ประสงค์ วิธีการวดั เคร่ืองมอื วดั เกณฑ์การผา่ น แบบสงั เกต ดา้ นความรู้ (K) ใหน้ ักเรียนบอกกฎ แบบฝกึ หดั ผเู้ รียนมผี ลการเรียนรู้อยู่ -นักเรยี นสามารถบอกกฎการ การเตมิ เครอ่ื งหมาย แบบสงั เกต ในระดบั 2 ถือว่าผา่ น เตมิ เครื่องหมายวรรณยุกตใ์ น วรรณยุกตใ์ นภาษาจนี ภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง ผูเ้ รียนมีผลการเรียนรู้อยู่ ในระดบั 2 ถือว่าผา่ น ด้านทกั ษะ (P) ให้นกั เรยี นเขยี นเติม ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้อยู่ -นกั เรยี นสามารถเขียนเตมิ เคร่ืองหมายวรรณยุกตใ์ น ในระดบั 2 ถอื ว่าผา่ น เคร่อื งหมายวรรณยุกต์ลงบน ภาษาจีนทกี่ า่ หนดให้ ค่าทีก่ ่าหนดใหไ้ ด้อย่างถกู ต้อง ดา้ นคณุ ลักษณะ (A) สังเกตจากการให้ความ -นกั เรยี นมีความตั้งใจ ร่วมมอื ในการเรยี นการ กระตือรอื รน้ ในการเรยี น สอน ระดบั คณุ ภาพด้านความรู้ (K) คุณลักษณะท่ีปรากฏใหเ้ ห็น คะแนนระดับคุณภาพ สามารถบอกกฎการเติมเคร่ืองหมายวรรณยุกตใ์ นภาษาจีนได้อย่างถูกต้องทุกข้อ 3 ดี 2 สามารถบอกกฎการเตมิ เครอ่ื งหมายวรรณยุกตใ์ นภาษาจนี ได้อย่างถูกต้อง3-4 ขอ้ พอใช้ 1 สามารถบอกกฎการเตมิ เคร่อื งหมายวรรณยกุ ต์ในภาษาจนี ได้อยา่ งถูกต้อง1-2 ขอ้ ปรบั ปรงุ เกณฑ์การตดั สิน :นกั เรียนมีผลการเรยี นรู้ระดบั คุณภาพพอใช้ถอื ว่าผ่าน

คุณภาพดา้ นทกั ษะกระบวนการ (P) คะแนนระดับคุณภาพ คุณลกั ษณะทีป่ รากฏให้เหน็ 3 สามารถเขยี นเติมเครื่องหมายวรรณยกุ ตล์ งบนคา่ ทีก่ ่าหนดให้ไดถ้ ูกต้อง 16-20 ข้อ ดเี ย่ยี ม 3 สามารถเขยี นเติมเคร่ืองหมายวรรณยกุ ต์ลงบนคา่ ทก่ี ่าหนดให้ได้ถูกตอ้ ง 11-15 ข้อ ดี 2 สามารถเขียนเติมเคร่ืองหมายวรรณยุกต์ลงบนค่าท่ีกา่ หนดให้ได้ถูกตอ้ ง 6-10 ขอ้ พอใช้ 1 สามารถเขียนเติมเคร่ืองหมายวรรณยุกตล์ งบนค่าที่กา่ หนดให้ได้ถกู ต้อง 1-5 ข้อ ปรบั ปรุง เกณฑ์การตัดสนิ :นักเรยี นมีผลการเรยี นรู้ระดบั คณุ ภาพดีถอื ว่าผา่ น ระดบั คุณภาพด้านทกั ษะกระบวนการ (A) คะแนนระดบั คุณภาพ คุณลกั ษณะทีป่ รากฏให้เห็น 2 มีความต้งั ใจและกระตือรอื รน้ ในการเรียนการสอนเปน็ อย่างมาก ดี 1 ไมม่ ีความตั้งใจและกระตือรือร้นในการเรยี นการสอน ปรบั ปรงุ เกณฑ์การตดั สิน :นกั เรียนมีผลการเรยี นรรู้ ะดับคุณภาพดีถือวา่ ผ่าน

แบบบันทึกหลังการจดั การเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ท่ี 1 เรื่อง สทั อักษร (พินอนิ ) แผนจัดการเรียนรทู้ ี่ 5 เรอ่ื ง การเปลีย่ นเสียงวรรณยุกต์ รายวชิ า ภาษาจนี เบอ้ื งตน้ 1 รหสั วิชา จ 21201 ระดับชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีที่ 1 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศกึ ษา 2562 นา้ หนักเวลาเรยี น 40 (นน./นก.) เวลาเรยี น 2 ชั่วโมง/สปั ดาห์ เวลาท่ีใช้ในการจัดกจิ กรรมการเรยี นรู้ 10 ช่วั โมง โรงเรยี นราชประชานเุ คราะห์ 31 ครผู ู้สอน นางสาวสพุ ิชฌาย์ ธนุรวิทยา 1. ผลการเรียนรู้ นกั เรยี นท้ังหมด......................คน มผี ลการเรียนรเู้ ป็นดงั น้ี ด้านความรู้ (K) 1. นักเรียนสามารถบอกกฎการเตมิ เคร่ืองหมายวรรณยุกต์ในภาษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง จา่ นวนนกั เรียนทผ่ี ่านเกณฑ์จ่านวน.....................คน คิดเป็นรอ้ ยละ....................... จ่านวนนักเรียนทไ่ี มผ่ า่ นเกณฑจ์ า่ นวน.....................คน คิดเป็นรอ้ ยละ....................... ดา้ นทักษะกระบวนการ (P) 2. นักเรยี นสามารถเขยี นเตมิ เคร่อื งหมายวรรณยุกต์ลงบนค่าทีก่ ่าหนดให้ได้อยา่ งถูกต้อง จา่ นวนนักเรยี นที่ผา่ นเกณฑ์จ่านวน.....................คน คิดเป็นรอ้ ยละ....................... จ่านวนนกั เรยี นที่ไมผ่ า่ นเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ....................... ด้านคณุ ลักษณะ (A) 3. นักเรยี นมีความตัง้ ใจ กระตอื รอื ร้นในการเรยี น จ่านวนนกั เรียนที่ผา่ นเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คดิ เป็นร้อยละ....................... จ่านวนนักเรียนทีไ่ มผ่ ่านเกณฑ์จ่านวน.....................คน คดิ เปน็ รอ้ ยละ.......................

2. ผลการจดั การเรียนรู้ .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................................................................. . ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ................................................................................................................................................................ .............. 3. ปญั หา/อปุ สรรค .................................................................................................... .......................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ................................................................................................................................... ........................................... ....................................................................................... ....................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. 4. แนวทางแก้ไข/ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ลงชื่อ.......................................................ผสู้ อน ( นางสาวสพุ ชิ ฌาย์ ธนุรวทิ ยา ) วนั ท่ี ......................../....................../................

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูพ่ีเลีย้ ง .......................................................................................................................................................... .................... .............................................................................................................. ................................................................ ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................................. ................................. ................................................................................................. ............................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ................................................................................................................................ .............................................. .................................................................................... .......................................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ลงชอ่ื ...................................................ครพู ี่เล้ียง ( ว่าท่ีร้อยตรหี ญิงอรวรรณ เมืองแก้ว ) วนั ท่ี ......................../....................../................ 6. ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของหัวหนา้ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ลงชือ่ ..................................................................... ( นายนิพล โทรกั ษา ) วันท่ี ......................../....................../................ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรยี นรู้ภาษาจีน

แผนการจัดการเรยี นรู้ หน่วยการเรียนร้ทู ี่ 2 เร่ือง 我和你(ฉันและคุณ) แผนจัดการเรียนร้ทู ่ี 1 เร่ือง 你好(สวัสดี) รายวิชา ภาษาจีนเบื้องต้น 1 รหสั วิชา จ 21201 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศกึ ษา 2562 นา้ หนกั เวลาเรยี น 40 (นน./นก.) เวลาเรยี น 2 ชั่วโมง/สัปดาห์ เวลาทใี่ ช้ในการจดั กิจกรรมการเรียนรู้ 10 ช่วั โมง โรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ 31 ครผู สู้ อน นางสาวสุพิชฌาย์ ธนุรวทิ ยา สาระสาคัญ ค่าศัพท์และบทสนทนาในหน่วย 我和你(ฉันและเธอ) เป็นค่าศัพท์และบทสนทนาพื้นฐานท่ีผู้เรียน จะต้องรู้และเจอบ่อยในชีวิตประจ่าวัน ซ่ึงการเรียนในหน่วยการเรียนรู้นี้จะท่าให้ผู้เรียนได้ค่าศัพท์ บทสนทนา พร้อมท้ังนา่ ไปใช้ในชีวิตประจา่ วันได้ ผลการเรียนรู้ 1. เขา้ ใจภาษาทา่ ทางและปฏิบตั ติ ามค่าส่ัง ค่าขอร้องต่าง ๆ 2. อ่านออกเสยี งถูกต้องตามวิธีการและหลกั การอ่านออกเสยี ง 3. ถา่ ยโอนขอ้ ความหรอื ส่ือด้วยความเขา้ ใจและใชถ้ ้อยค่าของตนเองอย่างงา่ ยออกมาในรปู แบบการเขียน 4. ใช้ภาษาตามมารยาทเพื่อสร้างความสัมพันธร์ ะหวา่ งบคุ คลได้ทั้งในและนอกสถานศึกษา จดุ ประสงค์การเรียนรู้ 1. ด้านความรู้ (K) นักเรยี นสามารถบอกความหมายของคา่ ศัพท์ภาษาจีนได้อยา่ งถูกตอ้ ง 2. ด้านทักษะ (P) นักเรยี นสามารถอา่ นออกเสยี งค่าศัพท์ภาษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง 3. ด้านจิตพิสยั (A) นักเรยี นมีความตงั้ ใจ กระตือรือรน้ ในการเรียน

สาระการเรียนรู้ 1. ค่าศัพทเ์ ก่ียวกบั เรอื่ ง 你好 (สวสั ด)ี เช่น 你(คุณ) , 好 (ด)ี , 我 (ฉัน) เป็นตน้ 2. บทสนทนาเก่ยี วกับเรือ่ ง 你好 (สวสั ด)ี เชน่ A: 你好吗? คณุ สบายดีไหม B: 我很好. ฉันสบายดี เป็นตน้ สมรรถนะสาคัญ 1. ความสามารถในการสอื่ สาร 2. ความสามารถในการคดิ คณุ ลักษณะของวิชา 1. มารยาทในการพูด 2. มคี วามมุ่นม่ันในการเรยี น คณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ 1. มวี นิ ยั 2. ใฝเ่ รยี นรู้ 3. ม่งุ มน่ั ในการท่างาน รายวชิ าทีน่ ามาบรู ณาการ 1. รายวิชาภาษาองั กฤษ (英语课) ไดโ้ ดยการใชแ้ ทนเสียงพินอิน (拼音) และนา่ ค่าศัพท์และรปู ประโยคในภาษาจนี เทยี บเคียงกบั คา่ ศพั ท์และรปู ประโยคในภาษาองั กฤษ 2. รายวิชาภาษาไทย (泰语课) ได้โดยการแปลความหมายเพื่อความเขา้ ใจของผ้เู รยี นยิง่ ข้นึ อีกด้วย

กระบวนการจดั การเรียนรู้ กิจกรรมการจดั การเรียนรู้ สื่อ / อุปกรณ/์ การวัดผลและการประเมนิ ผล แหลง่ การเรียนรู้ 1.) ประเมินจากการให้ความร่วมมือ ในการท่ากจิ กรรม ข้นั นาเข้าสูบ่ ทเรยี น 1.) สอื่ power 2.) ประเมนิ จากคะแนนแบบฝึกหดั ของนักเรยี น 1. ) ครทู ักทายนักเรยี นเปน็ ภาษาจนี เช่น 同学 point 们好! และท่าการเชค็ ชือ่ ด้วยโปรแกรม plicker 2.) โปรแกรมสุ่ม 2. ) ให้นกั เรียนดูคลปิ วิดีโอ 你好歌 (เพลง ช่ือนักเรียน classtools ทักทายจีน) 3.) แบบฝกึ หดั ขน้ั กจิ กรรม 4.) โปรแกรม 1. ) ครเู ปดิ PowerPoint เร่อื ง 你好 อธบิ าย plicker เนอื้ หาและเริ่มสอนค่าศัพท์โดยใหอ้ ่านตามครู 1 รอบ จากนน้ั ใหน้ กั เรียนอ่านพรอ้ มกัน 1รอบ 2. ) ใชโ้ ปรแกรมสมุ่ ชื่อนักเรยี น classtools สุ่ม นกั เรยี นอา่ นค่าศัพท์คนละ 1 ค่า 3.) สอนบทสนทนาโดยครูสอนอ่าน 1 รอบพร้อมทั้ง บอกความหมาย 4.) ให้นักเรยี นจับคู่ฝกึ การสนทนา 5.) ส่มุ นักเรียนขึน้ มาสนทนาหนา้ ชั้นเรยี นเปน็ คู่ 6.) ท่าแบบฝกึ หดั ขั้นสรปุ 1.) ครแู ละนกั เรียนชว่ ยกันสรปุ กจิ กรรมและเนื้อหา ท่เี รยี น 2.) ส่งั การบ้านและกลา่ วลานักเรียน ชน้ิ งาน/ภาระงาน แบบฝึกหดั

การวัดการวัดผลและประเมินผลการเรยี นรู้ จุดประสงค์ วิธีการวัด เครอื่ งมือวดั เกณฑ์การผา่ น ดา้ นความรู้ (K) ใหน้ ักเรียนบอก แบบฝึกหดั ผ้เู รียนมผี ลการเรียนร้อู ยู่ -นกั เรียนสามารถบอก ความหมายของคา่ ศัพท์ ในระดับ 2 ถอื วา่ ผ่าน ความหมายของค่าศัพท์ ภาษาจีน ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง แบบฝกึ อ่านเร่ือง 你好 ผเู้ รียนมผี ลการเรยี นรอู้ ยู่ อ่านออกเสยี งค่าศัพท์ ในระดบั 2 ถือวา่ ผา่ น ด้านทักษะ (P) ภาษาจีนทก่ี า่ หนดให้ -นกั เรียนสามารถอา่ นออก แบบสังเกต ผเู้ รียนมีผลการเรยี นรู้อยู่ เสยี งค่าศัพท์ภาษาจีนได้อยา่ ง สังเกตจากการให้ความ ในระดับ 2 ถือว่าผ่าน ถูกต้อง รว่ มมอื ในการเรียนการ ดา้ นคณุ ลกั ษณะ (A) สอน -นักเรยี นมคี วามตั้งใจ กระตือรือร้นในการเรียน ระดบั คณุ ภาพด้านความรู้ (K) คะแนนระดบั คุณภาพ คณุ ลักษณะทป่ี รากฏให้เห็น 3 สามารถบอกความหมายของคา่ ศัพทภ์ าษาจีนไดอ้ ย่างถูกต้องทุกข้อ ดี 2 นักเรยี นสามารถบอกความหมายของคา่ ศัพท์ภาษาจนี ได้อย่างถกู ต้อง3-4 ข้อ พอใช้ 1 นักเรยี นสามารถบอกความหมายของค่าศพั ท์ภาษาจีนไดอ้ ย่างถกู ต้อง1-2 ข้อ ปรับปรุง เกณฑ์การตดั สนิ :นักเรยี นมีผลการเรียนรู้ระดบั คณุ ภาพพอใช้ถอื วา่ ผ่าน

คณุ ภาพดา้ นทักษะกระบวนการ (P) คะแนนระดบั คุณภาพ คุณลักษณะที่ปรากฏให้เหน็ 3 สามารถอา่ นออกเสยี งคา่ ศัพท์ภาษาจีนได้อยา่ งถูกต้องทุกข้อ ดี 2 สามารถอา่ นออกเสยี งค่าศัพท์ภาษาจีนได้อยา่ งถูกต้อง 3-4 ข้อ พอใช้ 1 สามารถอา่ นออกเสียงคา่ ศัพท์ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง 1-2 ข้อ ปรับปรุง เกณฑ์การตัดสิน :นักเรยี นมีผลการเรียนรรู้ ะดบั คุณภาพดถี อื ว่าผา่ น ระดบั คุณภาพดา้ นทักษะกระบวนการ (A) คะแนนระดบั คุณภาพ คุณลกั ษณะท่ีปรากฏใหเ้ ห็น 2 มคี วามตง้ั ใจและกระตือรือร้นในการเรียนการสอนเปน็ อยา่ งมาก ดี 1 ไม่มีความตั้งใจและกระตือรือรน้ ในการเรยี นการสอน ปรับปรงุ เกณฑ์การตัดสนิ :นักเรียนมผี ลการเรยี นรู้ระดบั คุณภาพดถี อื วา่ ผ่าน

แบบบันทึกหลังการจัดการเรียนรู้ หนว่ ยการเรยี นรทู้ ี่ 2 เรือ่ ง 我和你(ฉนั และเธอ) แผนจดั การเรยี นรทู้ ่ี 1 เรอื่ ง 你好(สวสั ดี) รายวิชา ภาษาจีนเบอื้ งต้น 1 รหัสวิชา จ 21201 ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรยี นที่ 1 ปีการศึกษา 2562 นา้ หนกั เวลาเรียน 40 (นน./นก.) เวลาเรยี น 2 ช่ัวโมง/สปั ดาห์ เวลาท่ีใชใ้ นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 10 ชว่ั โมง โรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 31 ครผู สู้ อน นางสาวสพุ ิชฌาย์ ธนุรวทิ ยา 1. ผลการเรียนรู้ นกั เรยี นท้งั หมด......................คน มีผลการเรียนรู้เป็นดงั น้ี ดา้ นความรู้ (K) 1. นักเรียนสามารถบอกความหมายของค่าศัพท์ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง จา่ นวนนกั เรียนที่ผ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คดิ เปน็ ร้อยละ....................... จ่านวนนกั เรียนทีไ่ ม่ผ่านเกณฑ์จ่านวน.....................คน คดิ เป็นรอ้ ยละ....................... ดา้ นทกั ษะกระบวนการ (P) 2. นักเรยี นสามารถอ่านออกเสียงคา่ ศัพท์ภาษาจีนได้อย่างถูกต้อง จ่านวนนกั เรยี นทผ่ี ่านเกณฑ์จ่านวน.....................คน คดิ เป็นรอ้ ยละ....................... จ่านวนนกั เรียนทไ่ี มผ่ ่านเกณฑจ์ า่ นวน.....................คน คิดเป็นรอ้ ยละ....................... ด้านคณุ ลกั ษณะ (A) 3. นักเรียนมคี วามตงั้ ใจ กระตอื รอื ร้นในการเรยี น จ่านวนนกั เรยี นทีผ่ ่านเกณฑจ์ ่านวน.....................คน คิดเปน็ รอ้ ยละ....................... จ่านวนนักเรยี นท่ไี มผ่ ่านเกณฑ์จ่านวน.....................คน คิดเปน็ รอ้ ยละ.......................

2. ผลการจัดการเรยี นรู้ ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. 3. ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................................................... ........... ....................................................................................................................... ....................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ...................................................................................................................................................... ........................ .......................................................................................................... .................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. ......................................................................................................................................... ..................................... ............................................................................................. ................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. 4. แนวทางแกไ้ ข/ข้อเสนอแนะ ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ......................................................................................................................................................................... ..... ลงชื่อ.......................................................ผ้สู อน ( นางสาวสุพิชฌาย์ ธนุรวิทยา ) วันที่ ......................../....................../................

5. ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของครูพ่เี ลย้ี ง ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .............................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. .......................................................................................................................................................................... .... ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................. ................................................. ............................................................................................................................................................. ................. ลงชอ่ื ...................................................ครูพเ่ี ลี้ยง ( ว่าทรี่ ้อยตรีหญิงอรวรรณ เมืองแก้ว ) วนั ที่ ......................../....................../................ 6. ความคดิ เหน็ และข้อเสนอแนะของหัวหนา้ กลุ่มสาระการเรยี นรู้ .............................................................................................................................................................. ................ .................................................................................................................. ............................................................ ............................................................................................................................. ................................................. ................................................................................................................................................. ............................. ..................................................................................................... ......................................................................... ............................................................................................................................. ................................................. .................................................................................................................................... .......................................... ........................................................................................ ...................................................................................... ลงช่อื ..................................................................... ( นายนิพล โทรกั ษา ) วนั ท่ี ......................../....................../................ หวั หนา้ กลุม่ สาระการเรยี นรู้ภาษาจีน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook