Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore BAI 2_ CAU TAO VA HOAT DONG CUA ROBOT GIAO DUC1

BAI 2_ CAU TAO VA HOAT DONG CUA ROBOT GIAO DUC1

Published by An Thị Hồng Trường THPT Hiệp Hòa 1, 2022-11-08 01:44:42

Description: BAI 2_ CAU TAO VA HOAT DONG CUA ROBOT GIAO DUC1

Search

Read the Text Version

CHUYÊN ĐỀ CS TIN HỌC 10 CHUYÊN ĐỀ 1 THỰC HÀNH VỚI CÁC BỘ PHẬN CỦA ROBOT GIÁO DỤC GIÁO VIÊN: AN THỊ HỒNG Tháng 9 năm 2022


CẤU TẠO VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA ROBOT GIÁO DỤC


Một số loại robot giáo dục tại Việt Nam Xbot Robot Grobot Rover robot Alpha Robot Vex Robot Tùy thuộc vào mục đích sử dụng mà robot có cấu tạo và hình dạng khác nhau.


Cấu tạo chung và hoạt động của Robot giáo dục Cấu tạo của Mrobot


Cấu tạo chung và hoạt động của Cấu tạo chung Robot giáo dục Phần cơ khí: Khung, bánh xe, tay gắp Phần điện điện tử: Bảng mạch chính, bảng mạch điều khiển động cơ, cảm biến, động cơ điện Phần mềm điều khiển: là các chương trình được lập trình và nạp vào bảng mạch chính của Robot.


Cấu tạo chung và hoạt động của Nguyên lý hoạt động Robot giáo dục - Quan sát sơ đồ cấu tạo và nguyên lý hoạt động của Robot, trình bầy nguyên lí hoạt động và chức năng của từng thành phần.


Đâu là bộ phận quan trọng nhất của Robot?


Cấu tạo chung và hoạt động của Bảng mạch điều khiển Robot giáo dục Mạch MicroBit Chức năng: Kết nối và điều khiển các bộ phận điện tử - Chương trình điều khiển được cài đặt trên bảng mạch điều khiển thực hiện quá trình xử lí dữ liệu.


Cấu tạo chung và hoạt động của Robot giáo dục Bảng mạch điều khiển


Cấu tạo chung và hoạt động của Robot giáo dục Bảng mạch điều khiển


Cấu tạo chung và hoạt động của Cảm biến và cơ cấu nhận tín hiệu Robot giáo dục Cảm biến và cơ cấu nhận tín hiệu: Giúp Robot nhận dữ liệu đầu vào (nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, khoảng cách,…) hoặc tín hiệu điều khiển


Cấu tạo chung và hoạt động của Các cơ cấu chấp hành và phụ kiện tiếp nhận điều khiển Robot giáo dục Cơ cấu chấp hành: Chuyển hóa năng lượng điện thành cơ năng thực hiện các chuyển động (chuyển động của bánh xe, chuyển động bước, cánh tay nâng gắp)


BẢNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN VÀ CƠ CẤU CHẤP HÀNH


Infographic Style Add Text Add Text Easy to change colors, Easy to change colors, photos and Text. photos and Text. Add Text Add Text Easy to change colors, Easy to change colors, photos and Text. photos and Text. 2019 Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience.


Content Here Graphic Content Here Style Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully Content Here Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe designed. I hope and I believe that this Template will your Time, that this Template will your Time, Money and Reputation. Get a Money and Reputation. Get a modern PowerPoint Presentation modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. You that is beautifully designed. You can simply impress your can simply impress your audience and add a unique zing audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern Easy to change colors, photos PowerPoint Presentation that is and Text. Get a modern beautifully designed. I hope and I believe that this Template will PowerPoint Presentation that is your Time, Money and beautifully designed. I hope and I Reputation. believe that this Template will your Time, Money and Reputation.


Infographic Style Add Title SW Add Title You can simply impress your audience and You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Contents Here Presentations. Easy to change colors, add a unique zing and appeal to your photos and Text. Get a modern Easy to change colors, Presentations. Easy to change colors, PowerPoint Presentation that is photos and Text. beautifully designed. photos and Text. Get a modern OT PowerPoint Presentation that is Add Title You can simply impress your audience and beautifully designed. add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, Add Title photos and Text. Get a modern You can simply impress your audience and PowerPoint Presentation that is beautifully designed. add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.


Infographic Style Contents Title Contents Title Contents Title Contents Title Get a modern Get a modern Get a modern Get a modern PowerPoint PowerPoint PowerPoint PowerPoint Presentation that is Presentation that is Presentation that is Presentation that is beautifully designed. beautifully designed. beautifully designed. beautifully designed. I hope and I believe I hope and I believe I hope and I believe I hope and I believe that this Template that this Template that this Template that this Template will your Time, will your Time, will your Time, will your Time, Money and Money and Money and Money and Reputation. Reputation. Reputation. Reputation. Contents Title Contents Title Contents Title Contents Title


Infographic Style Contents Title Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Presentation that is beautifully Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Get designed. a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. 60% You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. 30% You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.


0 Your Text Here 3Your Text Here 0 You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your 1 Presentations. Modern Portfolio Presentation 0 Your Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. 3


Infographic Style Text Here Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing and You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. appeal to your Presentations. Text Here Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing and You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. appeal to your Presentations. Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.


Infographic Style Content Here Content Here Easy to change colors, Easy to change colors, photos and Text. photos and Text. 34% 52% Your Text Here Your Text Here You can simply impress your audience and add a You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. to change colors, photos and Text.


Simple Infographic You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Designed Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to PowerPoint Presentation that is your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern beautifully designed. You can simply PowerPoint Presentation that is beautifully designed. You can simply impress your audience and add a unique impress your audience and add a unique zing and appeal to your zing and appeal to your Presentations. Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern Easy to change colors, photos and Text. PowerPoint Presentation that is beautifully designed. Content Here


Infographic Style Contents Title Contents Title Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully Presentation that is beautifully designed. Easy to change colors, designed. Easy to change colors, photos and Text. photos and Text. Contents Title Contents Title Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully Presentation that is beautifully designed. Easy to change colors, designed. Easy to change colors, photos and Text. photos and Text.


Infographic Style Modern Modern PowerPoint PowerPoint Your Text Here Your Text Here You can simply impress your audience and You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations add a unique zing and appeal to your Get a modern PowerPoint Presentation that is Presentations Get a modern PowerPoint beautifully designed. Presentation that is beautifully designed. Your Text Here Your Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. and appeal to your Presentations. Your Text Here Your Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. and appeal to your Presentations.


Simple Portfolio You can simply impress your audience and add a unique zing and Designed appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed.


Infographic Style 75% Your Text Here You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text.


Infographic Style Text Here 0 1 You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Text Here 0 You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to 2 change colors, photos and Text. Text Here 0 3 You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Text Here 0 You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to 4 change colors, photos and Text.


Infographic Style Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time. Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Presentation that is Presentation that is beautifully designed. beautifully designed. Get a modern PowerPoint Get a modern PowerPoint Presentation that is Presentation that is beautifully designed. beautifully designed. Modern PowerPoint


Infographic Style Your Text Here Your Text Here Your Text Here Your Text Here $1,500 $1,800 $1,600 $1,100 You can simply You can simply You can simply You can simply impress your audience impress your audience impress your audience impress your audience and add a unique zing and add a unique zing and add a unique zing and add a unique zing and appeal to your and appeal to your and appeal to your and appeal to your Presentations. Presentations. Presentations. Presentations. Text Here Text Here Text Here Text Here


Infographic Style Contents You can simply impress your audience and add a unique Here zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text


Infographic Style Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time. Your Text Here I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Your Text Here I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Your Text Here I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.


Infographic Style Your Text Here Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. 0 Your Text Here Your Text Here Add Text 1 You can simply impress your audience and add a unique zing and Your Text Here Your Text Here Simple appeal to your Presentations. PowerPoint 0 Your Text Here Your Text Here Presentation 2 You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. 0 Your Text Here 3 You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. 0 Your Text Here 4 You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations.


Infographic Style A Simple Simple Simple Simple B PowerPoint PowerPoint PowerPoint PowerPoint Presentatio Presentatio Presentatio Presentatio n n n n Simple Simple Simple Simple PowerPoint PowerPoint PowerPoint PowerPoint Presentatio Presentatio Presentatio Presentatio n n n n Simple PowerPoint Presentation Simple PowerPoint Presentation ⚫ You can simply impress your audience and add a unique zing ⚫ You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. and appeal to your Presentations. ⚫ Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully ⚫ Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. designed.


Columns Business Infographic Plan Style You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. Easy to change colors, photos and Text. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Easy to change colors, photos and Text. You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Presentations. Get a modern PowerPoint Presentation that is beautifully designed. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation.


Columns Infographic Style You can simply impress your audience and add a unique zing and appeal to your Reports and Presentations with our Templates. Easy to change colors, photos and Text. I hope and I believe that this Template will your Time, Money and Reputation. You can simply impress your audience and add a unique You can simply impress Get a modern PowerPoint zing and appeal to your Presentations. Easy to change your audience and add a Presentation that is colors, photos and Text. I hope and I believe that this unique zing and appeal to beautifully designed. You Template will your Time, Money and Reputation. You can your Presentations. Easy to can simply impress your simply impress your audience and add a unique zing and change colors, photos and audience and add a unique appeal to your Presentations. Easy to change colors, Text. I hope and I believe zing and appeal to your photos and Text. that this Template will Presentations. You can your Time, Money and simply impress your You can simply impress Get a modern PowerPoint Reputation. Get a modern audience and add a unique your audience and add a Presentation that is PowerPoint Presentation zing and appeal to your unique zing and appeal to beautifully designed. You that is beautifully designed. Presentations. Get a your Presentations. Easy to can simply impress your Get a modern PowerPoint modern PowerPoint change colors, photos and audience and add a unique Presentation that is Presentation that is Text. I hope and I believe zing and appeal to your beautifully designed. You beautifully designed. You that this Template will Presentations. You can can simply impress your can simply impress your your Time, Money and simply impress your audience and add a unique audience and add a unique Reputation. Get a modern audience and add a unique zing and appeal to your zing and appeal to your PowerPoint Presentation zing and appeal to your Presentations. You can Presentations. You can that is beautifully designed. Presentations. simply impress your simply impress your audience and add a unique audience and add a unique zing. zing.


Business Plan Thank You Insert the Sub Title of Your Presentation


Fully Editable Shapes


Fully Editable Shapes


PNG & Shapes Layout


Fully Editable Icon Sets: A You can Resize without losing quality You can Change Fill Color & Line Color FREE PPT TEMPLATES www.allppt.com


Fully Editable Icon Sets: B You can Resize without losing quality You can Change Fill Color & Line Color FREE PPT TEMPLATES www.allppt.com


Fully Editable Icon Sets: C You can Resize without losing quality You can Change Fill Color & Line Color FREE PPT TEMPLATES www.allppt.com


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook