Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore 19011-2018_Rev.0 09-11-2018

19011-2018_Rev.0 09-11-2018

Published by Jirapa Khawrungreang, 2022-03-28 00:39:26

Description: 19011-2018_Rev.0 09-11-2018

Search

Read the Text Version

จดุ แตกต่าง ของ vesrsion 2011 กับ 2018 จดุ สำคญั ในควำมแตกตำ่ ง - เพิม่ เทคนคิ การตรวจประเมินแบบ Risk-Based approach - ขยายความแนวทางการวางแผนโปรแกรมการตรวจประเมนิ - ขยายความแนวทางการควบคมุ การตรวจติดตาม - ขยายความคณุ สมบัติของผู้ตรวจประเมนิ - แก้ไข annex เกา่ ออก ในเร่อื งขอกาหนดความสามารถของผ้ตู รวจประเมิน - ขยายความ Annex A จัดทาเปน็ แนวทางการตรวจประเมนิ แบบใหม่ เชน่ บรบิ ทขององค์กร ภาวะผนู้ า และ คามั่นสญั ญา ความสอดคล้องและ Supply chain 2

ISO19011 มีข้อกำหนดหลัก 7 ข้อ ขอ้ 1 Scope(ขอบเขตของมาตรฐาน) ข้อ 2 Normative Reference (ข้ออา้ งอิง) ข้อ 3 Terms and definitions (คาจากัดความ) ข้อ 4 Principle of auditing (หลักการตรวจตดิ ตาม) ข้อ 5 Managing and audit program (การจัดการและวางโปรแกรมตรวจติดตาม) ขอ้ 6 Audit activities (กจิ กรรมการตรวจตดิ ตาม) ขอ้ 7 Competence of auditors (ความสามารถของผตู้ รวจ) 3

คำศัพท์ทค่ี วรร้สู ำหรบั Auditor • Auditor : ผู้ตรวจประเมนิ • Auditee : ผู้ถูกตรวจประเมนิ • Lead Auditor : หวั หนา้ ทมี ผ้ตู รวจประเมนิ • Audit Criteria : เกณฑ์ทีใ่ ช้ในการตรวจ • Audit Evidence : หลกั ฐานต่างๆทข่ี อดูพิจารณาความสอดคล้อง • NC = Nonconformity : ความไมส่ อดคลอ้ ง • OB = Observation : ข้อสงั เกต • C = Compliance : ความสอดคลอ้ ง • CAR = Corrective Action Request : ใบขอใหแ้ ก้ไข • PAR = Preventive Action Request : ใบขอให้ป้องกัน 4

ขอ้ 4 หลกั การพน้ื ฐานในการ Audit คณู สมบัติของผู้ตรวจประเมนิ Ethical conduct (มีจรยิ ธรรม) - เช่ือใจ - มคี ุณธรรม,ซอ่ื สตั ย์ - รกั ษาความลับ - มคี วามรบั ผิดชอบ - มีความสามารถตามกจิ กรรมทีไ่ ด้รบั มอบหมาย - สุขมุ รอบคอบ Fair presentation (นาเสนออย่างยตุ ธิ รรม) - การรายงานผล Audit ต้องแม่นยา ถูกตอ้ ง - ไม่ตอ่ เติมเสริมแต่ง มีความแมน่ ยา - ปัญหาสาคญั ท่ีตกลงกนั ไม่ได้ในขณะ Audit กค็ วรรายงาน 5

Due professional care (มคี วามเปน็ มอื อาชพี ) - การ Audit ต้องใช้ Auditor ที่มคี วามรู้ท่จี ะจบั ประเดน็ สาคญั ของการ Audit ว่างานน้ันจุดสาคัญคืออะไร มใิ ช่จับผิดจดุ เล็กจุดน้อย Confidentiality : security of information (การเกบ็ รกั ษาความลบั เรือ่ งขอ้ มลู ) - ต้องมกี ระบวนการในการปกปอ้ งข้อมูลท่ีเปน็ ความลบั Independence (เปน็ อิสระ) - ไม่มีส่วนไดส้ ่วนเสีย 6

Evidence-based approach - การสรปุ รายงานในการ Audit ต้องมหี ลักฐานชัดเจน ในการสรปุ (ตัวอย่างท่สี ุ่มและข้อมูลต่าง ๆ) - หลักฐานตอ้ งมากพอ (ประสบการณ์) Risk- based approach ( การตรวจประเมินตอ้ งพิจารณาความเสีย่ งและโอกาสในการ ปรบั ปรงุ ) - นาเรอ่ื งความเส่ียงมาอยู่ใน แผนการตรวจ การตรวจ และ รายงานผลการตรวจ -มองเรอ่ื งความเส่ยี ง ท่เี ก่ยี วขอ้ งกับลูกค้า 7

AUDITOR ซื่อ ๆ ต้องเข้าใจการสื่อสารกบั บุคคลต่างๆ ล่ืนเป็ นปลาไหล อดทน เครียด/ประหม่า ธุระเยอะ พูดมาก/ถ่วงเวลา 8

ข้อ 5 Managing an audit program 5.1 บทท่ัวไป โปรแกรมกำร audit เพอื่ กำรวัดควำมมีประสทิ ธผิ ลของระบบ ทง้ั นโ้ี ปรแกรม Audit ข้นึ กับ - โปรแกรมการตรวจสามารถรวมได้หลายระบบเข้าดว้ ยกัน - ขนาด, ลักษณะ และความสลบั ซับซ้อนขององคก์ ร - กรณมี ีหลาย Site หรือ หลายสถานที่ (เชน่ ตา่ งพน้ื ท)่ี อาจพิจาณาจ้าง Outsource - ทาความเขา้ ใจในบริบทของ Auditee (วตั ถปุ ระสงค์ ประเด็นภายในภายนอก ความ ตอ้ งการ ความคาดหวงั การรักษาความลับ) 9

ขอ้ 5 Managing an audit program 5.1 บททวั่ ไป (ต่อ) ผ้บู ริหำรมีหน้ำท่ีในกำร : a. จดั ทา ตรวจสอบ ทบทวนและปรบั ปรงุ โปรแกรมตรวจ b. จัดสรรทรัพยากรตามความจาเปน็ หากมที ้ัง ISO9001 และ ISO14001 กส็ ามารถวางโปรแกรมรว่ มกนั หรอื กาหนดโปรแกรมหรือแผนการตรวจครอบคลมุ ทง้ั Internal Audit, client audit หรือ CB audit ก็ได้ หลกั กำร Plan – do – check – action ครอบคลมุ ท้ัง 3 parties audit 10

5.2 วัตถปุ ระสงค์ของกำรวำงโปรแกรมในกำร audit วัตถปุ ระสงค์พจิ ารณาได้จาก - ความตอ้ งการความคาดหวัง - ลักษณะขอ้ กาหนดของกระบวนการผลติ ภณั ฑ์ บรกิ าร - ขอ้ กาหนดในการบริหารระบบ - เหตุผลด้านกฎหมายบังคับ - จาเป็นตอ้ ง audit ผู้ขายเรา - ผล KPI - ความเสี่ยงและโอกาส - ผลการตรวจรอบท่ีผ่านมา ฯลฯ 11

5.3 กำหนดและประเมินโปรแกรมกำรตรวจ ตอ้ งนาความเสย่ี งและโอกาสในการปรบั ปรงุ ท่ีเก่ยี วกบั ลกู คา้ มาวางแผนโปรแกรม การตรวจ ความเสีย่ ง เชน่ - ขอบเขต จานวน ระยะเวลา สถานที่ - เครอื่ งมอื อุปกรณ์ การจัดสรรเวลาในการตรวจ - การเลอื กทีม ผตู้ รวจ - การส่อื สาร ชอ่ งทางการส่ือสาร - การรกั ษาความลบั ของลกู ค้า - ระบบการควบคุมเอกสาร - การส่มุ ตัวอยา่ ง โอกาส เชน่ การตรวจหลายระบบพร้อมกัน ลดระยะเวลาการเดินทาง จดั สรรวนั ใหเ้ หมาะสมกบั Auditee 12

5.4 ขอบเขตของโปรแกรมขน้ึ กับ 5.4.1 บทบำท และหน้ำทีค่ วำมรับผดิ ชอบของผวู้ ำงแผนโปรแกรม - กำหนดขอบเขตกำรตรวจประเมนิ - กำหนดประเดน็ ภำยในภำยนอก ควำมเสยี่ งและโอกำสในกำรปรับปรุง - เลอื ก Auditor team - เลอื กกระบวนกำรตรวจ - จดั หำทรพั ยำกรในกำรตรวจ - จัดเตรยี มเอกสำรในกำรตรวจ - ตดิ ตำมทบทวนโปรแกรมในกำรตรวจ - ส่อื สำรโปรแกรมไปยังลกู ค้ำ 13

5.4 ขอบเขตของโปรแกรมขึ้นกับ 5.4.2 ควำมสำมำรถในกำรวำงแผนโปรแกรมกำรตรวจ - มคี วามรู้ในหลกั การ ตรวจประเมิน วิธกี ารและ กระบวนการ - มีความรใู้ นมาตรฐานท่ตี รวจ - มคี วามรู้ทเ่ี ก่ียวกบั Auditee เชน่ Context - มีความรเู้ รือ่ งข้อกาหนดกฎหมาย และขอ้ กาหนดอืน่ ๆ ทเ่ี กยี่ วกับธรุ กจิ 5.4.3 กำรกำหนดขอบเขตกำรตรวจประเมิน - พจิ ารจาก วัตถุประสงค์ ขอบเขต และระยะเวลาการตรวจ - ระบบมาตรฐานทใี่ ชต้ รวจและเกณฑ์ - กจิ กรรมของ Auditee - ปัจจัยท่ผี ลกระทบกบั ระบบ - ผลการตรวจตดิ ตามรอบทีผ่ ่านมา - ผลการทบทวนโปรแกรมรอบที่ผา่ นมา - ภาษา วฒั นะธรรม - การเปล่ียนแปลงทม่ี นี ยั สาคญั - ความเสี่ยงของธุรกจิ และโอกาส 14

5.4 ขอบเขตของโปรแกรมขึ้นกบั 5.4.3 กำรกำหนดทรพั ยำกรในกำรตรวจ - พจิ าณาดา้ นการเงนิ และทรัพยากรที่จาเป็น - วธิ ีการตรวจประเมิน - ความสามารถของผ้ตู รวจและ technical experts - ขอบเขตของโปรแกรมการตรวจ และ ความเสี่ยง โอกาส - ระยะเวลาเดนิ ทาง ตน้ ทุน - ความแตกตา่ ง Time Zones - ข้อมลู เทคโนโลยีในการตดิ ต่อสอื่ สาร - เครอ่ื งมือ เทคโนโลยี อุปกรณ์ - เอกสารขอ้ มลู - อุปกรณ์ ความปลอดภยั 15

5.5 กำรดำเนนิ กำรโปรแกรมกำรตรวจ 5.5.1 บททั่วไป - สอื่ สาร โปรแกรมการตรวจไปยังส่วนต่างๆ - กาหนดวัตถปุ ระสงค์ ขอบเขต และ เกณฑ์ ของแตล่ ะผู้ตรวจ - เลือกวิธีการตรวจ - ประสานงานแผนการตรวจไปยังกจิ กรรมที่เกยี่ วขอ้ งกับโปรแกรม - มนั่ ใจวา่ ทมี ผู้ตรวจมคี วามสามารถ - จดั หาทรพั ยากรให้เพียงพอ - ตรวจตดิ ตามตามโปรแกรม - มน่ั ใจเอกสารเพียงพอ - ควบคุมการตรวจตามความจาเปน็ - ทบทวน โปรแกรมการตรวจ 16

5.5 กำรดำเนินกำรโปรแกรมกำรตรวจ 5.5.2 กำรกำหนดวตั ถุประสงค์ ขอบเขต และ เกณฑ์ - กาหนดตามขอบเขตท่ีตรวจระบบ - ประเมนิ ความสามารถให้สอดคล้องกับกฎหมาย และขอ้ กาหนดอน่ื ๆ - ประเมนิ ประสิทธิผลให้สอดคลอ้ งกบั ผลลพั ธท์ ่ตี ้ังไว้ - ระบุโอกาสและแนวโน้มในการปรบั ปรงุ - ประเมินความเหมาะสมและความเพียงพอสอดคลอ้ งกบั บรบิ ทและ ทศิ ทางกลยุทธ์ - ประเมินความสามารถเพอ่ื ใหบ้ รรลตุ ามวตั ถปุ ระสงคแ์ ละ ความเส่ยี ง โอกาสทถ่ี ูกระบุข้ึนมา 17

5.5 กำรดำเนนิ กำรโปรแกรมกำรตรวจ 5.5.3 กำรกำหนดวิธีกำรตรวจประเมนิ การเลอื กวธิ ีการตรวจข้นึ อยู่กับ ขอบเขตและเกณฑใ์ นการตรวจ การตรวจสามารถ เลือก on-site remotely หรือ Combination โดยให้ พิจารณาจากความเสย่ี งและโอกาส 18

5.5 กำรดำเนินกำรโปรแกรมกำรตรวจ 5.5.4 กำรเลอื กสมำชิก - พิจารณาจากความสามารถโดยรวม - ความสลับซับซอ้ นการตรวจ - การรวมหลายระบบ - การเลอื กวิธกี ารตรวจ - หลกี เลี่ยงการมสี ่วนได้สว่ นเสยี - ภาษา วัฒนธรรม สงั คม - กระบวนการทีไ่ ปตรวจ หมายเหตุ : ในกรณคี วามสามารถไม่เพยี งพอ ต้องมี Technical experts 19

5.5 กำรดำเนนิ กำรโปรแกรมกำรตรวจ 5.5.5 กำรมอบหมำยผูร้ ับผดิ ชอบสำหรบั ตวั บุคคลไปยงั หวั หน้ำทมี ขอ้ มลู ทีส่ ือ่ สำรไปยงั ทมี มดี งั ต่อไปน้ี - วตั ถุประสงคก์ ารตรวจ - เกณฑ์ในการตรวจและเอกสารทเี่ ก่ียวขอ้ ง - ขอบเขต - กระบวนการและวธิ ีการ - หนา้ ทขี่ องคนในทมี - รายละเอียดการตดิ ตอ่ Auditee - ขอ้ มูลทจี่ าเปน็ สาหรบั การประเมนิ และการระบุความเสี่ยงและโอกาสในการปรบั ปรงุ - ขอ้ มูลสนบั สนุนทมี leader ความเช่อื งโยงของ Auditee 20

5.5 กำรดำเนินกำรโปรแกรมกำรตรวจ 5.5.6 ผลกำรจัดกำรโปรแกรมกำรตรวจ - ประเมินผลวา่ บรรลตุ ามวตั ถปุ ระสงค์ - ทบทวนอนมุ ตั ิ รายงานผลการตรวจ - ทาการทวนประสทิ ธผิ ลและแนวทางการแกไ้ ข - แจกจา่ ยรายงานไปยังบุคคลที่เก่ยี วข้อง - กาหนดสงิ่ ท่ีจาเปน็ ในการตรวจติดตาม 21

5.5 กำรดำเนินกำรโปรแกรมกำรตรวจ 5.5.7 กำรจดั กำรและเกบ็ รกั ษำบนั ทกึ ผลกำรตรวจ บนั ทกึ ตอ้ งประกอบไปดว้ ย 1. บันทึกที่เกี่ยวกบั โปรแกรม - กาหนดการตรวจ - วตั ถุประสงคแ์ ละขอบเขต - ความเส่ียงและโอกาสในการปรบั ปรุง 2. บันทกึ ผลท่เี ก่ยี วกบั การตรวจ - แผนกการตรวจ และ รายงานผล - วตั ถุประสงคแ์ ละหลักฐานทีพ่ บ - ความไม่สอดคล้อง - การแกไ้ ขเบอ้ื งตน้ และ แก้ไขระยะยาว - ติดตามผลรายงานคร้งั ทีผ่ า่ นใหม่ 22

5.5 กำรดำเนินกำรโปรแกรมกำรตรวจ 5.5.7 กำรจดั กำรและเกบ็ รักษำบันทึกผลกำรตรวจ บันทึกตอ้ งประกอบไปดว้ ย 3. บันทกึ ทีเ่ กี่ยวกบั ทมี Audit - ความสามารถและการประเมนิ ผลทมี ผตู้ รวจ - เกณฑส์ าหรับการเลือกทมี ผตู้ รวจ และสมาชิก - การรักษาและปรบั ปรงุ ความสามารถ 23

5.6 กำรเฝ้ำติดตำมกำรตรวจ - ติดตามผลโปรแกรมไดบ้ รรลตุ ามที่ตง้ั ไว้ - ประสทิ ธภิ าพของทมี ผู้ตรวจประเมนิ - ความสามารถของทีมผู้ตรวจใหไ้ ด้ตามแผน - ผลสะท้อนกลบั จากลกู ค้า - ความพอเพยี งและเพียงพอของเอกสาร 5.7 ทบทวนและปรบั ปรุงโปรแกรมกำรตรวจประเมนิ คนวางแผนโปรแกรมควรทา - ทบทวนภาพรวมของโปรแกรมการตรวจประเมิน - ระบพุ ื้นท่ที ี่มีโอกาสปรบั ปรุง - การเปลี่ยนแปลงโปรแกรมการตรวจ - ทบทวนและพฒั นาความเปน็ มอื อาชีพอย่างตอ่ เน่อื ง - รายงาน ของผลการตรวจประเมนิ ทบทวนกับลูกค้าและคนทเ่ี กยี่ วขอ้ ง 24

5.7 ทบทวนและปรับปรงุ โปรแกรมกำรตรวจประเมิน (ตอ่ ) การทบทวน โปรแกรมการตรวจประเมนิ ควรพิจารณาจาก - ผลและแนวโนม้ จากการเฝ้าติดตาม - ความสอดคลอ้ งขอเอกสารสมั พนั ธก์ บั กระบวนการ - การปรับปรุง ความต้องการและความคาดหวัง ทีเ่ กี่ยวกบั ผู้มีสว่ นไดส้ ว่ นเสีย - บนั ทกึ ผลการตรวจประเมนิ - วธิ ีการตรวจประเมินแบบใหม่ - การประเมนิ ผู้ตรวจแบบใหม่ - การรักษาความลบั และ ประเด็นข้อมลู ทีเ่ กีย่ วกบั ความปลอดภยั 25

ข้อ 6 Conducting an audit 6.1 บททวั่ ไป แนวทางการจดั เตรียมและการควบคมุ การตรวจ เป็นส่วนหน่ึงของโปรแกรมการ ตรวจประเมนิ 6.2 Initiating audit 6.2.1 บทท่ัวไป - ความรบั ผดิ ชอบสาหรบั การตรวจประเมิน ควรถกู กาหนดโดยหัวหน้าทมี ผู้ตรวจ - การเริ่มตน้ ของการตรวจประเมนิ ควร พิจารณา กระบวนการ ข้อมลู ที่ได้รบั จาก Auditee 26

ขอ้ 6 Conducting an audit 6.2.2 การกาหนดการสอ่ื สารกบั Auditee หัวหนา้ ทีมผ้ตู รวจ ควร ตดิ ต่อกบั Auditee - ยื่นยนั ชอ่ งทางการสอื่ สารกบั ตัวแทน Auditee - ย่นื ยันการตรวจประเมิน - จัดหาขอ้ มลู การตรวจ วัตถปุ ระสงค์ ขอบเขต เกณฑ์ วธิ ีการ และทมี ตรวจ - รอ้ งขอขอ้ มลู สาหรบั การวางแผน รวมถึงข้อมลู ความเสี่ยงและโอกาสทอ่ี งคก์ รระบุ - ระบขุ ้อกาหนดกฎหมาย ทอ้ งถน่ิ และ อน่ื ที่เก่ียวขอ้ ง - ยนื ยันขอตกลงในขอบเขตของการเปดิ เผยและการรักษาความลบั - กาหนดการตรวจประเมิน - ระบพุ ืน้ ท่ี การจดั การ เกีย่ วกบั ความปลอดภัย และ ความลับ - ขอ้ ตกลงของ ผู้สังเกต เช่น guide หรือ คนแปลขอ้ มูล - ระบพุ ้ืนทท่ี ่มี ีความนา่ สนใจ เกย่ี วขอ้ ง หรือเสี่ยงกับ Audittee 27

ขอ้ 6 Conducting an audit 6.2.3 กาหนดความเป็นไปได้ในการตรวจประเมิน การระบคุ วามเป็นไปไดค้ วรพจิ ารณาจากปัจจยั ดังตอ่ ไปน้ี - ความเพยี งพอและความเหมาะสมของข้อมลู สาหรับการวางแผนและการตรวจ - การประสานงานจา Auditee - ระยะเวลาและทรัพยากรทใ่ี ช้ในการตรวจ ถ้าข้อมูลไม่พร้อมควรเลื่อนการตรวจประเมนิ 28

ข้อ 6 Conducting an audit 6.3 เตรยี มกิจกรรมในการตรวจประเมนิ 6.3.1. ตรวจสอบความสมบูรณข์ องเอกสาร - รวบรวมขอ้ มลู ทีเ่ กีย่ วกบั การทางานของ Auditee เพอ่ื จดั เตรีม เพ่อื เตรียม กจิ กรรมการตรวจ - เอกสารที่ ควรได้มา เอกสารในระบบการจัดการและ บนั ทกึ ผลการตรวจ ประเมนิ รอบกอ่ น บรบิ ทขององค์กร ขอบเตการตรวจ เกณฑ์ วัตถปุ ระสงค์ 29

ข้อ 6 Conducting an audit 6.3.2 วางแผนโปรแกรมการตรวจประเมนิ (เนน้ Risk-based approach) - การวางแผนการตรวจ ควรพิจารณา ความเสย่ี งของกจิ กรรม ของ Auditee - รายละเอียดท่นี ามาจดั การวางแผนการตรวจประเมนิ ควรพิจารณาจากความเสี่ยงทจ่ี ะทาให้ไม่ บรรลุตามเปา้ หมายที่กาหนด หวั หนา้ ทมี ผ้ตู รวจควรพจิ ารณารายละเอียดดังนี้ - ความสามารถโดยรวมของทีมผู้ตรวจ - เทคนคิ ในการสมุ่ ตัวอยา่ ง - โอกาสในการปรับปรุงกิจกรรมการตรวจ - ความเส่ียงที่จะทาใหไ้ ม่ไดบ้ รรลตุ ามแผนท่ีวาง - ความเสี่ยงทเ่ี กดิ ข้ึนจากทมี Auditee 30

ข้อ 6 Conducting an audit 6.3.2.2. รายละเอยี ดแผนการตรวจ แผนการตรวจประเมนิ ควรมีข้อมูลดงั ต่อไปนี้ - วตั ถุประสงคก์ ารตรวจ - ขอบเขตการตรวจประเมนิ รวมถงึ หนา้ ท่ี และกระบวนการ - เกณฑใ์ นการตรวจอ้างองิ เอกสาร - สถานทตี่ รวจ วนั เวลา ในการตรวจ - ความตอ้ งการของทมี ตรวจ เชน่ การ site tour - วิธกี ารตรวจประเมนิ รวมถึงจานวนการสมุ่ ตวั อย่าง - บทบาท หน้าทีข่ องทมี ผตู้ รวจ - การจดั สรรทรัพยากร พิจารณาจากความเสีย่ งและโอกาส 31

ขอ้ 6 Conducting an audit 6.3.3 มอบหมายงานให้สมาชิกทีมผู้ตรวจ หวั หน้าทีมผ้ตู รวจตอ้ งปรกึ ษากบั ทีมผตู้ รวจ และมอบหมายให้สมาชิกรบั ผดิ ชอบ แตล่ ะ กระบวนการ แตล่ ะหน้าท่ีแต่ละ สถานที่ รวมถึงการตัดสนิ หัวหน้าผูต้ รวจสามารถปรับเปลี่ยนโปรแกรมไดต้ ามความเหมาะสม 6.3.4 การจัดเตรยี มเอกสารสาหรับการตรวจประเมิน สมาชิกทีมผูต้ รวจ ควร เกบ็ ขอ้ มลู และทบทวน ขอ้ มูลทเ่ี กี่ยวงานท่ตี ้องตรวจ เพ่อื จัดเตรยี มเอกสารสาหรับการตรวจ เอกสารข้อมูลมีดงั ตอ่ ไปน้ี - ดา้ นกายภาพ หรอื digital check lists - รายละเอียดการส่มุ - Audio visual information 32

6.4 ดาเนนิ กิจกรรมการตรวจประเมนิ 6.4.1 บททั่วไป กระบวนกำรตรวจประเมนิ ต้องดำเนินกำรตำมลำดับ 6.4.2 กำหนดบทบำทหน้ำท่ขี อง guides และ observers Guides และ observers อำจจะเปน็ สว่ นหน่ึงของทมี ตรวจ แตต่ อ้ งได้รบั กำรอนุมตั ิจำก หวั หน้ำทีม ลกู ค้ำ และ Auditee Guides ตอ้ งถูกตง้ั โดย Auditee เพ่ือชว่ ย Audit team และ หน้ำท่ีของ Guide - ชว่ ย Auditor ในกำรสอ่ื สำรระหว่ำงกำรตรวจ และ ย่นื ยนั เวลำกำรตรวจ และ สถำนท่ี - จดั กำรกำรเข้ำพ้ืนทข่ี อง Auditee แต่ละพ้ืนท่ี - อธิบำยกฎระเบยี บแต่ละพื้นทเี่ ชน่ ควำมปลอดภยั สภำพแวดลอ้ ม - ประเมนิ พฤติกรรมของ Auditor และ Auditee - ชว่ ยจดั ประเภท และเก็บรวบรวมข้อมลู 33

6.4 ดาเนินกจิ กรรมการตรวจประเมนิ 6.4.3 ขน้ั ตอนกำรเปดิ ประชุม จดุ ประสงค์ของกำรเปิดประชมุ - ยืนยนั ข้อตกลงทง้ั หมดกับ ทมี และ แผนกำรตรวจ - แนะนำทีมผตู้ รวจประเมนิ และ หน้ำที - รบั รองว่ำแผนและกิจกรรมทัง้ หมด กำรแนะนำเร่ิมตน้ - พูดคุยกับ Observers และ guides ผทู้ ี่เกีย่ วข้องเก่ยี วกบั บทบำทหนำ้ ที่ - วธิ ีกำรตรวจติดตำมรวมถึงกำรจดั กำรควำมเสี่ยง กำรยืนยันกำรตรวจ - ยืนยัน วตั ถปุ ระสงค์ ขอบเขต และ เกณฑ์ - แผนกำรตรวจติดตำม - รปู แบบกำรสือ่ สำรระหวำ่ งทมี 34

6.4 ดาเนนิ กิจกรรมการตรวจประเมนิ 6.4.3 ขน้ั ตอนกำรเปิดประชมุ กำรยืนยนั กำรตรวจ - ภำษำท่ใี ช้ในกำรตรวจ - กำรเก็บข้อมลู ระหว่ำงกำรตรวจ - จดั สรรทรพั ยำกรทเ่ี พยี งพอตอ่ กำรตรวจ - ย่นื ยันกำรรักษำควำมลบั ของข้อมลู - อปุ กรณป์ อ้ งกนั ส่วนบุคคล - กิจกรรมท่อี ำจมีผลต่อกำรตรวจ กำรช้แี จงรำยละเอียดกำรตรวจ - กำรรำยผลกำรตรวจประเมนิ และเกณฑ์ในกำรตรวจ - เงือ่ นไขในกำร terminated - ขัน้ ตอนกำรสุ่มตัวอยำ่ งระหวำ่ งกำรตรวจ - กำรสรปุ ผลกำรตรวจ รวมถงึ กำรร้องเรยี นและกำร อุทรณ์ 35

6.4 ดาเนินกจิ กรรมการตรวจประเมนิ 6.4.4 กำรดำเนนิ กำรระหว่ำงกำรตรวจประเมนิ ทีมผู้ตรวจประเมนิ ควรมกี ำรแลกเปลยี่ นข้อมลู ในระหวำ่ งกำรตรวจประเมิน ตอ้ ง ประเมินควำมคบื หนำ้ ระหว่ำงกำรตรวจ และมอบหมำยงำนใหท้ มี ระหวำ่ งทมี ตำมควำมจำเป็น ในระหวำ่ งกำรตรวจ หวั หน้ำทมี ควร มกี ำรสือ่ สำรผลกำรตรวจประเมนิ และ ประเด็น ท่มี นี ัยสำคญั ท่ีเก่ียวกับ Auditee และรำยงำนควำมเสี่ยงที่มีนัยสำคัญ ต้องมีกำรแจง้ ให้ Auditee ทรำบโดยไมม่ ีกำรลำ่ ชำ้ อะไรทีเ่ ป็นประเดน็ นอกขอบเขต ใหบ้ นั ทกึ และแจ้งหัวหนำ้ ทีมผูต้ รวจ และดำเนนิ กำร ส่ือสำรให้ลกุ ค้ำรบั ทรำบหรอื Auditee 36

6.4 ดาเนินกิจกรรมการตรวจประเมนิ 6.4.5 กำรเข้ำถงึ ขอ้ มลู ระหว่ำงกำรตรวจ วธิ กี ำรทจี่ ะใชข้ ึ้นอยกู่ ับ วตั ถปุ ระสงค์ ขอบเขต และเกณฑ์ ระยะเวลำและ สถำนท่ใี น กำรตรวจ วธิ กี ำรเข้ำถงึ ข้อมลู ขน้ึ อยกู่ บั วิธีกำรจัดเก็บขอ้ มูล 6.4.6 กำรทบทวนเอกสำรขอ้ มลู ระหวำ่ งกำรตรวจประเมนิ เอกสำรทตี่ อ้ งทบทวนในระหว่ำงกำรตรวจ - ระบคุ วำมสอดคล้องของเอกสำรตำมเกณฑ์ท่ีกำหนด - รวบรวมข้อมลู ที่จะสนับสนุนกจิ กรรมในกำรตรวจ 37

6.4 ดาเนนิ กิจกรรมการตรวจประเมิน 6.4.7 กำรรวบรวมข้อมลู และทวนสอบขอ้ มูล ระหวำ่ งกำรตรวจประเมนิ ต้องรวมขอ้ มลู ท่เี ก่ยี วกบั วตั ถปุ ระสงค์ ขอบเขต เกณฑ์ และควำมเชือ่ มโยงระหวำ่ งกระบวนกำร วิธีกำรเกบ็ รวบรวมข้อมลู - กำรสัมภำษณ์ - กำรสงั เกต - กำรทบทวนเอกำรขอ้ มลู 38

39

6.4 ดาเนนิ กิจกรรมการตรวจประเมิน 6.4.8 กำรประมวลผลกำรตรวจประเมิน - หลกั ฐำนในกำรประเมนิ ควรประเมินจำกเกณฑ์ และหลกั ฐำนท่พี บในกำรตรวจประเมนิ - กำรตรวจประเมนิ ต้องระบุควำมสอดคล้อง หรือไมส่ อดคล้องระหว่ำงกำรตรวจประเมิน - ระบุโอกำสในกำรปรับปรุง และ ขอ้ มูลทแ่ี นะนำ Auditee - เกบ็ หลกั ฐำนสนบั สนนุ ควำมไมส่ อดคลอ้ งที่เกดิ ขึ้นในระหว่ำงกำรตรวจ - ระบุประเดน็ ควำมไมส่ อดคล้องเปน็ ระดบั Major หรือ Minor หรอื มปี รมิ ำณมำกน้อยเทำ่ ไหร่ - ทีมผู้ตรวจประเมินควรมีกำรรวมกันประชุมและทบทวนประเด็นท่ีพบเจอในระหว่ำงกำรตรวจ 40

6.4 ดาเนนิ กิจกรรมการตรวจประเมนิ 6.4.9 การสรปุ ประเดน็ การตรวจประเมนิ 6.4.9.1 การจัดเตรยี มขอ้ มลู สาหรับการปิดประชมุ - ทบข้อมลู และหลกั ฐานทีพ่ บเจอในระหวา่ งตรวจประเมิน - สรุปประเดน็ ระหวา่ งการตรวจ และสรุปประเดน็ ที่ไม่แน่นอนในระหวา่ งการตรวจ - จดั เตรียมประเด็นคาแนะนา - พูดคยุ ในเรือ่ งการติดตามผลการแก้ไข 6.4.9.2 สงิ่ ที่ตอ้ งมกี ารสรปุ ผลการตรวจ - ขอบเขตของระบบมาตรฐานทีต่ รวจและเกณฑใ์ นการตรวจ รวมถึง ประสิทธิผลการทา ระบบ ความเสี่ยงและแนวทางการแก้ไข - ประสิทธิผลการดาเนินงาน การรกั ษาและปรบั ปรงุ ระบบ - การดาเนนิ การใหบ้ รรลตุ ามวัตถปุ ระสงค์การตรวจ และครอบเขตการตรวจ 41

6.4 ดาเนนิ กิจกรรมการตรวจประเมนิ 6.4.10 กำรดำเนนิ กำรปิดประชุม - กำรปดิ ประชุม ควรมีกำรแชรป์ ระเดน็ ระหว่ำงทีมผตู้ รวจและหัวหนำ้ ผู้ตรวจ - สงิ่ ท่ตี อ้ งอธิบำยให้ Auditee ทรำบในกำรดำเนินกำรปิดประชุม - แนะนำหลักฐำนท่เี กบ็ รวบรมมำ - รำยละเอยี ดในรำยงำน - สรุปและแสดงหลกั ฐำนทต่ี รวจพบ - อธิบำกกิจกรรมหลังกำรตรวจประเมนิ เชน่ กำรตอบ CAR กำรรอ้ งเรยี น และกำรอุทรณ์ 42

6.5 การจดั เตรยี มเอกสารและการแจกจ่ายรายงานผล 6.5.1 การจัดเตรียมรายงานผลการตรวจ - วัตถุประสงคก์ ารตรวจ - ขอบเตการตรวจ กระบวนการ และ หนว่ ยงาน - ระบุรายชื่อลูกคา้ ทต่ี รวจ - ระบทุ ีมผตู้ รวจและ ผถู้ กู ตรวจ - วนั และสถานทก่ี จิ กรรมทตี่ รวจ - เกณฑใ์ นการตรวจ - ส่ิงที่พบและ หลักฐานทเ่ี ก่ียวขอ้ ง - สรปุ ผลการตรวจประเมิน - ระดับความรุน่ แรง - ความคดิ เหน็ ของทีมผู้ตรวจ 43

6.5 การจัดเตรยี มเอกสารและการแจกจ่ายรายงานผล 6.5.2 การแจกจ่ายผลการตรวจประเมนิ ต้องแจกจา่ ยรายงานผลการตรวจประเมนิ ภายในระยะเวลาทกี่ าหนด ถา้ ลา่ ชา้ ต้องมี เหตผุ ลให้กับ Auditee รายงานผลการตรวจประเมนิ ควรมี วันที่ตรวจ การทบทวนและการยอมรับ ตาม โปรแกรมการตรวจ และ แจกจา่ ยรายงานไปยงั บคุ คลทเี่ ก่ยี วข้อง 6.6 ความสมบูรณข์ องการตรวจ - การตรวจ ตอ้ ง สมบูรณ์ ตามแผนกจิ กรรมการตรวจ - ต้องเกบ็ รวบข้อมลู ตามท่ี ตกลงกับหนว่ ยงานที่เกยี่ วข้อง - บทเรียนจากการตรวจ สามารถนามาระบุเปน็ ความเยงและโอกาส สาหรบั โปรแกรมการตรวจ 44

6.7 ตดิ ตามผลการตรวจประเมนิ - ผลการตรวจประเมนิ ข้นึ อยูก่ ับวตั ถุประสงค์การตรวจ ตัวชบ้ี ง่ การแกไ้ ขเบ้ืองตน้ การแก้ไขถาวร และ โอกาสในการปรบั ปรุง - ประสทิ ธผิ ลของการดาเนินการไขต้องถกู ทวนสอบ การทวนสอบอาจเป็นส่วนหนงึ่ ภายหลังการกจิ กรรมการตรวจ รายงานผลการตรวจ โปรแกรมการตรวจ ต้องรายงานเข้าส่กู าร ทบทวนฝ่ายบรหิ าร 45

Audit Site/Area นัดหมายเจ้าของพืน้ ท่ี Performance Preparation วนั /เวลา flow-Chart วางแผนการตรวจ เตรียม checklist ศึกษาพืน้ ทจ่ี ะทาการตรวจ Agree the Facts เปิ ดประชุม ศึกษาข้นั ตอนการปฏิบตั ิ (ถ้าม)ี ความไม่สอดคล้อง ทาการตรวจตดิ ตาม ระบบการบริหารงานคุณภาพ ทาการแก้ไข NC ? คู่มือระบบ ข้นั ตอน บนั ทกึ พบ ไม่พบ การจัดการ การ ต่างๆ รายงานสิ่งทพ่ี บ ปฏบิ ตั ิ ปิ ดประชุม 46 รายงานผล ติดตามผล ปิ ดประเดน็

WITH WHAT ? PROCESS WITH WHO? (Materials / (Competence / Equipment) Skills / Training) INPUTS OUTPUTS HOW? WHAT RESULTS? ( Procedures & Methods) (Performance Indicators) 47

With What หน่วยงาน/ With Who (โครงสร้างพืน้ ฐาน) กจิ กรรม (ความสามารถ/การฝึ กอบรม/ ………………… ความรับผดิ ชอบ) Input Output How (คู่มือ / Procedure / WI) Objective & Target (วตั ถุประสงค์คุณภาพ) 48

Conducting on-site audit activities - Conducting opening meeting -(เปิ ดประชุม) - Communication during the audit -(การสอ่ื สารระหวา่ งตรวจ) - Roles and responsibilities of guides -(บทบาทและหนา้ ทขี่ องผนู้ าทาง) - Collecting and verifying information -(การรวบรวมและทวนสอบขอ้ มลู ) - Generating audit findings -(ผลการประเมนิ ขอ้ มลู ทไ่ี ดจ้ าการตรวจ) - Preparing audits conclusions -(เตรยี มสรปุ ผลตรวจประเมนิ ) - Conducting closing meeting -(ปิ ดประชุม) 49

การเปิดประชุมกอ่ นการตรวจประเมนิ ( Opening Meeting )  การแนะนาทีมผูต้ รวจประเมิน ( Auditor )  แจง้ วตั ถุประสงค์และขอบข่ายการตรวจประเมนิ  ยนื ยนั กาหนดการของการตรวจประเมนิ  อธบิ ายข้ันตอนและวธิ กี ารตรวจ  การรายงานสรุปผลการตรวจประเมินในที่ประชุม Closing Meeting 50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook