Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore KASIM-ARALIK 2022

KASIM-ARALIK 2022

Published by kablotelnew, 2022-11-13 12:42:42

Description: KASIM-ARALIK 2022

Search

Read the Text Version

23/26 Kasım Nov. 2022 Tüyap / İstanbul Hall:7 Stand: 700A


!\"#$%&' ()&& (#\"*& +&,\")-\"', .$*/$0'-1 2$) .\"3#& !\"#$%&' !\"# !\"$ %&#'&(#(#)*+*#, -.) -., -\", /-01 /-0# /-02 /-0$ 3456 7869:5;<= 3>?8;@>? A<<B -?49 C?5;564=D? E46?9 C?5;564=D? F;> C?5;564=D? /<G H;?(H9<<> !;IJ*7>?D69;D4> C?5;564=D? 0:K?9;<9 3>4L? C?649B4=6 M<>B .LK4D6 C?5;564=D? M<56 NBO4=64I? MPC*M>455 (\")*++, Q QQ Q ! RRR RRR RRR R RR RR R RRR -./ (\")*++* (\")*,*+ Q QQ Q ! RR RR RR RR RR R RR -./ (\")*,0+ Q (\")**0+ QQQ Q Q RR R R R R RR -./ (\")*00+ QQ (\")*12+ QQQ Q QQ !! R R R R R R -./ (\")*12, Q (\")*123 QQQ Q Q RRR R R R R R R 7D4 (\")*4*+ Q (\")*51+ QQQQQQ QQQ Q !!! RR RR R RR RRR R R 7D4 (\")63*+ (\")6*6* QQQQQ Q !! R RR R R RR RR R RRR 7D4 (\")606* Q '!)3*3 QQQQQ Q R R R R R R RR R RR HD4+MD4 '!7)2+1 '!8)*++ QQQ Q !,,\"#0112 RR R R RR R MD4+S#D4 '!8)1++ QQQ Q RR R RRR R HD4+MD4 QQQ QQ QR R R RR R RR RR 7D4 QQQ R R RR R MD4+S#D4 QQ R R RR R MD4+S#D4 QQ R R RRR R R MD4+S#D4 QQQ Q !!! R R RRR R R R 7D4 QQQQQQ !! R R R RRR R R 7D4 QQ Q Q !! RR RR R R RR R R 7D4 Q QQ Q R RR R RR R 7D4 !5\"#$%&'()*+ !,,,\"#-+./ 0112 !,\"#341%56 !##\"#711. !\"#$$ %&' ('%)&*+, *-.\"/0\"12\"'0,3,+-.+4


23/26 Kasım Nov. 2022 Tüyap / İstanbul Hall:3 Stand: 308A


EXCELLENCE IS A CONTINUOUS PROCESS Upward casting since 1968 ® UPCAST OY, PORI, FINLAND Atlanta www.upcast.com USA May 9 –11 2023 Visit us at 1807


SAVEOMAT Liquid ÇOK KOMPONENTLİ DOZAJLAMA SİSTEMİ ƒ Sürekli/ düzenli dozajlama ve MÜKEMMEL reçeteye uygun granül, toz ve KOMBİNE: silan/peroksit besleme SİLAN, PEROKSİT & KATI MALZEMELER. ƒ Sıvı yan komponent, pompa ve dozajlama motoru, filtre bloğu, enjeksiyon nozulu ve nitrojen gazı enjeksiyonu dahil ƒ Yüksek kaliteli kablo ürünlerinin üretimi için mükemmel ƒ Reçetenin kendi kendine optimizasyonu, benzersiz ürün özellikleri ƒ Kararlı ve tekrarlanabilir süreçler ƒ %5‘e varan hammadde tasarrufu www.inoex.de


23/26 Kasım Nov. 2022 Tüyap / İstanbul Hall:9A Stand: 9A-936A


HABER NEWS Etik Plast, dünyada kabul görmüş firmaların temsilciliğiyle, kablo sektöründe çözüm ortaklığına devam ediyor Ajda Başoğlu peroxide ester, keton peroxide, dialkyl peroxide, tilmektedir. Etik Plast Satış ve Pazarlama Müdürü alkil hidrojen peroxide) Yine bu firmanın azo poli- Temsilcisi olduğumuz NICHEM SOLUTIONS'ın merizasyon initiatörü, alev geciktiriciler (Antimony Antirodent, Anti-Squirrel, Anti-Termite & Anti-Ant Dünyanın en önemli firmalarının ürünlerini Türk Trioxide), şişirme Ajanları, anti köpürme ajanları, ürünleri müşterilerimizden büyük ilgi görmektedir. sanayicisi ile buluşturan Etik Plast, hizmet ve kali- Plastik ürünlerde anti statik yapı oluşturma additi- Bu ürünlerde sıçanların, sincapların, termitlerin, te yolculuğuna devam ediyor. Satış ve Pazarlama veleri gibi ürünlerinin Türkiye’deki temsilciliğini de karıncaların plastiklere verdiği zararı önlemek için Müdürü Ajda Başoğlu ile firmaları ve ürünleri hak- üstlenmiş bulunmaktayız. kurşun, bakır naftenat veya sipermetrin bazlı tok- kında konuştuk. Kablo sektöründe orta gerilim kabloları izolasyon sik ürünler yerine çevre dostu, toksik olmayan ve polietileninin Çapraz Bağlama katalizörü organik güvenli katkı maddeleri kullanılmaktadır. Bu ürün- Yola çıktığınızdan bugüne geçen sürecinizi bizimle peroksitleri olan ACEOX 101 firmamızın temel ler PE, PVC & EVA için uygun olup ağırlıklı olarak paylaşır mısınız? ürünleri arasındadır. tel ve kablo, yer altı kanalları, borular vb. için kul- Etik Plast olarak 2015 yılında başladığımız bu yol- Bu ürünler için kısaca bahsedecek olursak, koku- lanılmaktadır. Müşterilerimiz tarafından uzun culukta, bugüne kadar tedarikini sağladığımız suz, hafif sarı renkli, güvenle stoklanabilen, süredir kullanılan bu ürünler kabul görmüş bir per- ürünlerimizin kalitesini koruyarak ve sektördeki zaman içinde renk değişimi olmayan likit PEROXIT formansa sahiptir. teknolojik gelişmeleri takip ederek yenilikçi anlayı- ürünlerdir. Bu ürünlerin genel kullanımı, Akrilik Yine aynı çözüm ortağımız NICHEM SOLUTIONS, şımızı kesintisiz sürdürmekteyiz. Her geçen gün resinler, EVA ve LDPE ürünlerde Çapraz Bağ prose- plastik yüzeylerdeki mikrobiyal enfeksiyonu koru- genişleyen, sektöründe lider firmalardan oluşan si başlatmada kullanılır. mak için çevre dostu, toksik olmayan ve güvenli tedarikçi kadromuzu çözüm ortaklarımıza sunuyo- Akrilik resinler, kaplama, foam üretiminde, silikon katkı maddelerinin üretimini sağlamaktadır. Anti- ruz. Sektöre katkıda bulunmaya devam ederken kauçuk, Poli-Propilen ve Orta Gerilim Kabloları izo- Bakteriyel, AntiViral, Anti-Fungal, Anti-Algal ürün- daha ekonomik maliyetlerle kaliteyi artırmaya lasyon Polietileni olan Homopolymer ler ile dozaj- ler, plastik yüzeyi bakteri, mantar, virüs ve algler- yönelik ürünler konusunda araştırma ve geliştir- lanarak Çapraz Bağlanma oluşumunda kullanılır- den uzak tutan gümüş, zeolit ve çeşitli inorganik me çalışmalarımız devam etmektedir. lar. biyostatik bileşiklere dayanan \"MICROFIGHT Müşterilerimizden gelen talepleri inceleyerek Temsilcisi olduğumuz CINACORP firmasının bioba- Serisi\" olarak adlandırılan kombinasyon teknoloji- gereken araştırmaları titizlikle yürütmeye ve ihti- sed ester ürünü ise, kullanılan ana plastifiyanın leri sunar. Temel uygulama alanları; ev aletleri, yaçlara yönelik hatasız ve zamanında hizmet kullanım miktarının reçeteye göre %30-%50 ora- mutfak aletleri, su filtre üniteleri, tepe depolama verme gayreti içinde olmaya devam ediyoruz. Bu nında azaltıldığında ve azaltılan miktar kadar tankları, klozet kapakları, duş perdeleri, kozmetik yolculuğumuzda bize güvenen, bizi destekleyen, reçeteye eklendiğinde kaliteyi bozmadan maliyet- ambalajlardır. Bu ürünler mikroorganizmalara elinden geldiğince bizlere yardımcı olan tüm müş- te ciddi karlılık sağlamaktadır. Composite plant karşı etkinlik açısından ASTM G21, ASTM, G29, terilerimize teşekkür ederiz. ester, Epoxy Soybean Oil, Compounded Epoxy bio- JIS Z 2801, ISO 18184 ve ISO 21702, ISO 20645, logic ester ürünlerimiz de benzer özellikler taşıyan JIS 1902 Bize ürün gamınızdan bahseder misiniz? yardımcı plastifiyanlardır. Bu ürünler Çin'in en gibi uluslararası test standartlarına uygundurlar. Temsilcisi olduğumuz ACE CHEMICAL firmasının büyük üreticilerinden olan firmalar tarafından üre- Aynı şekilde bu ürün gamı uzun süredir müşterile- kürlenme ve çapraz bağlanma için kullanılan rimiz tarafından memnuniyetle kullanılmaktadır. organik peroksitleri başta kablo, plastik ve kauçuk Konusunda uzman olan firmalar ile Türkiye temsil- sektörlerinde kullanılmaktadır. (Diacyl peroxide, ciliği anlaşmamız olmakla beraber, Çin'de bulu- nan ofisimizde görevli personelimiz sevkiyat önce- si ürünlerin tek tek kontrol edilerek yüklenmesini sağlamaktadır. Etik Plast olarak ayrıca ürünlerimiz arasında temsilciliğini yaptığımız başka firmaların kablo, plastik ve metal döküm sektörlerine uygun ürünleri bulunmaktadır. Bunlar, laminasyonlu phlogophite, sentetik, mus- covite mika bant, kablo sektöründe kullanılan tüm nonwowen ya da woven bantlar, filler yarn, Bakır Bant, gibi ürünler ve yanı sıra Flake Graphite ve grafit hadde gibi ürünlerimiz, Enerji ve Data Kablolaro HDPE, MDPE Kılıf Ürünleri, Havai Hat Kabloları Carbon Black içerikli Termoplastik ve Termoset Ürünleri, Halogen Free Kılıf ve İzolasyon Hammaddeleri mevcuttur. Ürünlerimizin TDS, ROHS, REACH ve MSDS raporlarına da yine www.etikplast.com internet sitemizden ulaşım sağlanabilir. 30 www.kabloteldunyasi.com


HABER NEWS Etik Plast continues its solution partnership in the cable industry with the representation of globally recognized companies Ajda Başoğlu peroxide). We also have the representation of pro- Anti-rodent, Anti-squirrel, Anti-termite & Anti-Ant Etik Plast Sales and Marketing Manager ducts of the same company in Turkey, such as azo additive products of NICHEM SOLUTIONS that we polymerization initiator, flame retardants represent, attract great attention from our custo- Etik Plast, which brings together the products of (Antimony Trioxide), blowing agents, anti-foaming mers. To avoid the damage that Rats, Squirrels, the world's most important companies with the agents, anti-static additives for plastic products. termite, Ants cause in plastics, instead of toxic Turkish industrialists, continues its service and ACEOX 101 which are Organic Peroxides of products based on lead, copper naphthenate or quality journey. We talked to Sales and Marketing Medium Voltage Cables, Crosslinking Catalyst of cypermethrin, we represent eco-friendly, non-toxic Manager Ajda Başoğlu about their companies Insulation Polyethylene in the Cable Industry, are & safe additives. These products are suitable for and products. among the main products of our company. PE, PVC & EVA and they are used mainly for wire If we talk briefly about these products, they are and cable, underground ducts, pipes etc. It has Can you share with us the process from the begin- liquid PEROXIT products that are odorless, slightly been used by our customers for a long time and ning of your journey? yellow in color, can be safely stocked, and do not has an accepted performance. In this journey that we started in 2015 as change color over time. The general use of these EtikPlast, we maintain our innovative approach products is to initiate the Crosslinking process in Same solution partner of ours NICHEM SOLUTI- uninterruptedly by preserving the quality of our Acrylic Resins, EVA and LDPE products. ONS, provides the production of environmentally products that we have supplied and we keep follo- Acrylic Resins are used in the production of coa- friendly, non-toxic and safe additives to protect the wing the technological developments in the sec- ting, foam, silicone rubber, Poly-Propylene and microbial infection on plastic surfaces. tor. We offer our day by day expanding supplier Homopolymer, which is the insulation AntiBacterial, Anti-Viral, Anti-Fungal, Anti-Algal pro- staff, which consist of leading companies in the Polyethylene of Medium Voltage Cables, and ducts offer combination technologies called ‘The sector, to our solution partners. While continuing used in the formation of Cross-linking. MICROFIGHT Range’ based on silver, zeolite & to contribute to the sector, we continue our rese- The bio-based ester product of the CINACORP several inorganic biostatic compounds which arch and development studies on products aimed company we represent, on the other hand, provi- keep the plastic surface free from bacteria, fun- at increasing quality with more economical costs. des significant cost profitability when the amount gus, virus & algae. The core applications are By examining the demands of our customers, we of use of the main plasticizer is reduced by 30%- home appliances, Kitchen appliances, Water filter continue to carry out the necessary research meti- 50% compared to the recipe and when the redu- Units, Overhead Storage tanks, Toilet Seat Covers, culously and strive to provide errorfree and timely ced amount is added to the recipe without impai- Shower Curtains, Cosmetic Packaging etc. They service to their needs. We would like to thank all ring the quality. Our Composite plant ester, Epoxy comply to international test standards like ASTM our customers who trusted us, supported us and Soybean Oil, Compounded Epoxy biologic ester G21, ASTM, G29, JIS Z 2801, ISO 18184 & ISO helped us as much as they could on this journey. products are also co-plasticizers with similar pro- 21702, ISO 20645, JIS 1902 for perties. These products are produced by compani- efficacy against micro-organisms. This product Can you tell us about your product range? es that are one of the largest manufacturers in range has also gained the trust of our customers Organic peroxides used for curing and cross-lin- China. for a long time. king of ACE CHEMICAL company, which we repre- Although we have a Turkey representation agree- sent, are mainly used in the cable, plastic and ment with companies that are experts in their rubber sectors. (Diacyl peroxide, peroxide ester, fields, our staff in our office in China ensures that ketone peroxide, dialkyl peroxide, alkyl hydrogen the products are checked and loaded one by one before shipment. As Etik Plast, there are also pro- ducts suitable for the cable, plastic and metal cas- ting sectors of other companies that we represent among our products. Examples of these products are laminated phlo- gophite, synthetic, muscovite mica tape, all non- wowen or woven tapes used in the cable industry, filler yarn, Copper Tape, as well as our products such as Flake Graphite and graphite rolling, Energy and Data Cables HDPE, MDPE Sheath Products, Aerial Line Cables Thermoplastic and Thermoset Products with Carbon Black, Halogen Free Sheath and Insulation Raw Materials. TDS, ROHS, REACH and MSDS reports of our pro- ducts can also be accessed on our website www.etikplast.com 32 www.kabloteldunyasi.com


HABER NEWS PVC kablolarda termal stabilite Kablolardan, bazıları çok zorlayıcı da olabilen çeşitli nihai kullanım alanlarında fay- Odak noktası, farklı kablo standartlarının özelliklerini karşılamak olsa bile, termal dalanılmaktadır. Kablo üreticilerinin öncelikleri müşterilerinin farklı spesifikasyon- stabilite alanında kablonun başlangıçtaki rengi ve farklı üretim prosesleri esnasın- larını karşılamaktır. Kablo üreticileri, kablonun kılıf veya izolasyon kısmının ekstü- daki (mikserleme, kompaund üretimi, ekstrüzyon vb.) renk değişimlerine direnci rüzyonunda kullanılacak PVC kompaundlara odaklanarak, ürün gamlarının tümü- veya zaman içerisindeki yaşlanması gibi diğer gereksinimler de üreticiler için ne ya da en azından önemli bir kısmına hitap edecek tek bir kompoundu almayı önem arz etmektedir. Yine de kablo normları içerisinde düşünüldüğünde, kabloda veya üretmeyi tercih ederler. yaşanan renk problemleri kaçınılmaz bir şekilde yetersiz termostabiliteye bağlı değildir. İster kendi formülasyonlarını geliştiren kablo üreticileri, ister ise arzu edilen özel- liklere ulaşmaya çalışan kompaundırlar için olsun, en önemli konulardan biri “ter- Kendi pigmentlerinin renk değişikliklerini maskelemesi sebebiyle kalsiyum bazlı mal stabilitedir”. stabilizatörler ile stabilize edilmiş PVC kablolar geleneksel kurşun bazlı stabiliza- tör ile stabilize edilen kablolara göre daha erken renk bozulması yaşama eğilimin- Kalsiyum bazlı stabilizatörler, kurşun bazlı stabilizatörler ile kıyaslandığında sadece benzer dedir. Bu renk değişimi sadece kozmetik bir etki olmasına rağmen çoğu zaman Congo Red stabilite değerleri değil aynı zamanda eşit renk mufafaza özellikleri de sağlamak- kablo üreticileri tarafından bu şekilde kabul görmemektedir. tadırlar. Mathis testi, termal yaşlanma esnasında bir kompaundun renk tutma özelliklerini göstermektedir, fakat görsel izlenim her zaman Congo Red değerleri ile ilişkili olmamaktadır. Tüm bu muhtelif özellikler kompleks stabilizatör formülasyonu içerisindeki farklı En uygun Baerlocher stabilizatör çözümünün seçimi için müşteri kompaundunun her iki bileşenlerden etkilenebilmektedir. Bu zorluk sıklıkla yüksek hammadde fiyatlarına özelliği de dikkate alınmalıdır. neden olmakta, bu da yüksek stabilizatör maliyetlerini oluşturmaktadır. Polimer dünyasında termal stabilite için çeşitli tanımlar bulunmaktadır. Uygun maliyetli Rosato’nun Plastik Ansiklopedi ve Sözlüğünde bulunan en jenerik açıklamaya çözümü seçmek göre termal stabilite, ısı sebebiyle kablo özelliklerinde oluşan kalıcı değişikliklere için zaruri termal gösterilen dirençtir. stabilite gereksi- nimlerini müzakere Bu önemli özellikler nelerdir ve nasıl ölçülebilirler? etmek, her bakım- dan etkili bir üretim Çoğu durumda, PVC kablo normları, kopma anındaki uzama, kopma mukavemeti için kritik öneme veya artan sıcaklıklarda havalandırmalı fırın içerisinde yapılan hızlı yaşlandırma sahiptir. sonrasındaki gevreklik gibi özelliklerin değişimindeki limitlerden yararlanmakta- dır. Örnek vermek gere- kirse, ısıya dayanak- Test metoduna bağlı olarak, servis sıcaklığının çok üzerinde yapılan kısa süreli ısıl lı kablonun siyah şok testi veya kısmen düşük sıcaklıklarda uygulanan uzatılmış yaşlanma testleri kılıfının üretiminde bulunmaktadır. Tüm bu testler hızlandırılmış yaşlandırma sonrasında kablonun kullanılacak (stan- mekanik özelliklerindeki degişimlere odaklanmaktadır. Bazı standartlar ise kablo- dart 70 ºC) yüksek başlangıç rengi ve renk tutma özelliklerine sahip yine yüksek ların 200 ºC de belirli bir süre boyunca gerekli ısı stabilitesine sahip olduğuna ve termal stabiliteli kompaundu gereğinden fazla tasarlamış bir ürün olacak ve eko- bozunmaya uğramaksızın dayanabilmesine gereksinim duymaktadır. Test meto- nomik olarak uygulanabilir olamayacaktır. du, bozunma sebebiyle açığa çıkan asit gazını gösteren indikatör kağıdını esas almaktadır. (Congo Red Testi) Baerlocher tüm bu gereksinimleri karşılayacak çeşitli stabilizatörleri piyasaya sun- maktadır. Baerlocher ürünleri ile stabilize edilmiş kablolar uzun dönem çalışma- Amaç, kablonun fonksiyonelliğini belirli bir süre boyunca arttırılmış sıcaklıklarda larda bile üstün Congo-Red stabilite değerleri göstermektedirler. Kusursuz imalat yapılan hızlandırılmış yaşlandırma testi ile sınayarak, kablonun tasarlanan devam- süreci, sıra dışı elektrik özellikleri, düşük su absorpsiyonu ve optimum dağılım lı operasyon sıcaklığında ömrünü öngörmektir. Baerlocher stabilizatörlerinin üretim ve son ürüne olan diğer önemli katkıları ola- rak sıralanabilir. Baerlocher teknik servisi, ideal ve ihtiyaca özel çözümü bulmak Kablonun termal stabilitesi, kompaund formülasyonu içerisindeki PVC, plastifiyan, için tüm müşterilerinin hizmetindedir. stabilizatör, kalsit, pigment, alev geciktirici vb. tüm bileşenlerin kompleks etkile- şimlerinin sonucudur. Bununla birlikte stabilizatör, formülasyon içerisinde başrol Baerlocher Grup Şirketleri global plastik endüstrisinin öncü katkı maddeleri teda- oynamaktadır. Baerlocher, bu temel termal stabilite gereksinimleri için teknik rikçisi ve birçok polimer dışı uygulama için de metal sabunları uzmanıdır. çözümler sunmaktadır. Baerlocher, PVC tüketicilerinin global iş ortağı olup, ileri teknoloji sürdürülebilir Kasiyum Çinko ve Kalsiyum Çinko Organik stabilizatör sistemlerini yerel olarak, küresel standartlardaki bir çok üretim tesisinden kullanıcı dostu yöntemlerle ser- vis etmektedir. Baerlocher Türkiye, 2012 yılında Baerlocher Grup Şirketlerinin yüzde yüz iştiraki olarak kurulmuş olup, büyüyen yerel PVC pazarını daha etkin şekilde desteklemeyi kendisine ilke edinmiştir. Akhisar’da bulunan tesis, övünmekte olduğu son tekno- loji teknik uygulama laboratuvarı ile konusunda uzman calışanlarına, müşterilerin kendine has gereksinimlerine cevap verebilecek, birinci sınıf PVC stabilizatör çözümleri oluşturma imkanı sunmaktadır. www.baerlocher.com Bert Schäkel, Teknik Ürün Müdürü / PVC Kablo Katkı Maddeleri / Baerlocher GmbH 34 www.kabloteldunyasi.com


23/26 Kasım Nov. 2022 Tüyap / İstanbul Hall:7 Stand: 708


HABER NEWS Managing the thermal stability aspects of PVC cables Cables are used in a wide variety of end uses, some of which have very to manufacturers, such as the initial color of cables and their resistance to demanding conditions. Therefore, the main priority for cable manufacturers is color changes during various manufacturing processes (mixing, compoun- to meet the different specifications of their customers. Focusing on the PVC ding, extrusion, etc.) or aging over time. However, a color issue of a cable is compound used for the extrusion of insulation and sheathing of cables, they not necessarily linked to an insufficient thermostability in respect to cable prefer to produce or purchase one compound that covers the needs of all, or norms. at least most, of their product range. PVC cables, stabilized with Ca-based stabilizers, tend to discolor earlier than Regardless of whether cable manufacturers are developing their own formu- those stabilized with traditional lead-based stabilizers, which due to their self- lations or discussing the desired properties with a compounder, one of their pigmentation mask the color change. Although such a color change is only a most important issue is “thermal stability”. cosmetic effect, it is often not accepted by the cable manufacturers. Ca-based stabilizers provide not only similar Congo Red stability but also equivalent All of these various properties can be influenced by different components in color retention properties compared to lead based stabilizer. A Mathis test can a complex stabilizer formulation. This complexity often leads to higher raw demonstrate the colour hold of a compound during thermal ageing. The visual impres- material costs, which in turn leads to higher stabilizer costs. sion does not always correlate with the Congo Red values. For selection of the most suitable Baerlocher stabilizer solution for a customers’ compound both properties It is therefore crucial have to be considered. for efficient producti- on, in all respects, to A number of definitions of thermal stability are used in the world of polymers. discuss the neces- One very generic explanation can be found in Rosato’s Plastics Encyclopedia sary thermal stability and Dictionary: “Resistance to permanent changes in properties caused requirements in solely by heat.” order to choose the most cost-effective But what are the significant properties and how do we measure them? solution for the cus- tomer. In most cases, PVC cable norms refer to a limitation of a change of mechani- cal properties such as elongation at break, tensile strength or brittleness For example, a per- after accelerated aging at increased temperatures in ventilated ovens. fect initial color and Depending on the test method there are short term “heat shock tests” at tem- color hold of a com- peratures well above service temperatures or prolonged aging at slightly pound with high thermal stability for heat-resistant cables used for a black lower temperatures. All these tests focus on the change of mechanical pro- sheathing (for standard 70°C applications) would be over-engineered and perties of cables after accelerated ageing. Some standards require the cab- economically, not viable. les to withstand a certain time at 200°C without decomposition to ensure sui- table heat stability. The test method relies on indicator paper which show the Baerlocher offers a variety of stabilizers to meet all these requirements. release of acid gas due to decomposition (Congo Red test). Cables stabilized with Baerlocher products show excellent Congo-Red stability values even at long-term exposure. Other important advantages are excellent The aim is to test the functionality of the cable with accelerated aging tests at processing, outstanding electrical properties, low water absorption and opti- increased temperatures over a certain period of time to predict the lifespan mum dispersion. Baerlocher's technical service is available to find the opti- of the cable at the intended continuous operating temperature of the cable. mal tailor-made solutions for each customer. The heat stability of a cable is the result of complex interactions of all compo- The Baerlocher Group of Companies is a leading supplier for additives to the nents of the compound’s formulation: PVC, plasticizer, stabilizer, filler, pig- global plastics industry and a metal soap specialist for many non-polymer ments, flame retardants and more. The stabilizer, however, plays a major role applications. Baerlocher is the global partner of the industry for all PVC pro- in the formulation. Baerlocher offers technical solutions for these basic ther- cessing with consistent leading edge technology for sustainable Solid mal stability requirements. Calcium Zinc and Calcium Organic stabilizer systems serviced locally from world class production sites in many deliverable user friendly forms. Although the focus is on meeting the properties of the different cable stan- dards, other requirements in the area of thermal stability are also important Baerlocher Kimya, founded in 2012 as a wholly-owned subsidiary of the Baerlocher Group, was established to more effectively support the growing local PVC market. The plant located in Akhisar boasts a state-of-the-art tech- nical applications laboratory – enabling Baerlocher Kimya’s team of experts to create top-of-the-line PVC stabilizer solutions tailored to customers’ unique requirements. www.baerlocher.com Bert Schäkel, Technical Product Manager for PVC Additives Wire & Cable at Baerlocher GmbH 36 www.kabloteldunyasi.com


COMPLETE TESTING SOLUTIONS FOR THE WORLDWIDE CABLE INDUSTRY Low, medium and high voltage GEFPIXIWXMRK GIVXMƼGEXMSR including quality management systems ✓ NEW specialist LV & MV cable testing laboratory in the Middle East, operating in Dubai ✓ Rigorous MV tests including: -Partial Discharge test -Bending test -Tan Delta in relation to voltage -Tan Delta in relation to temperature -Heating Cycle test -Impulse Voltage test -Adherence of Screens at Short Circuit Temperature test -D.C. Voltage test on oversheath ✓ All-inclusive testing, including electrical, QIGLERMGEPQEXIVMEPGLIQMGEPƼVIERH data communications ✓ Expanding on 50 years of being the trusted reassurance of cable quality worldwide WHEN QUALITY MATTERS. Scan the barcode to download the app Learn more at www.basec.org.uk/mediumvoltage Follow us on LinkedIn Twitter YouTube Call us on +(0)1908 267300


HABER NEWS \"Yeni nesil, üstün teknoloji ürünü; Wiping Pads'lerimizle (Galvaniz Sıyırıcı Pad'lerimizle) Türkiye pazarına iddialı giriş yapmaktan dolayı son derece gururlu ve mutluyuz\" HAKAN TANIŞ Merhaba, PAN CHEMICALS S.p.A. ITALIA / PAN CHEMICALS S.p.A. Italia, PAN CHEMICALS AMERICAS Meksika ve PAN CHEMICALS BOSPHORUS Türkiye olarak; Türk ve Dünya Tel Çekme TÜRKİYE ÜLKE MÜDÜRÜ Sanayisine aşağıdaki ürünlerimizle destek ve hizmetlerimizi hız kesme- PAN CHEMICALS BOSPHORUS / GENEL MÜDÜRÜ den sürdürüyoruz; 44 -> Tel Çekme Hadde Sabunları (Toz ve Sıvı) -> Tel Galvanizleme Soğuk Fluksları -> Tel Galvanizleme Özel Vaksları -> Tel Galvanizleme Kömürleri -> Tel Kaplama Kimyasalları -> Fosfat Ürünleri & Yardımcı Kimyasallar -> Reaktif Sabunlar -> Tel Çekme Haddeleri -> Tel Temizleyici Spiral Fırçalar -> Tel Çekmeye Yardımcı Makineler -> Mühendislik & Danışmanlık Hizmetleri Bu ürünlerimizin yanısıra; yeni nesil, üstün teknoloji ürünümüz olan ‘Wiping Pads’ lerimizle (Galvaniz Sonrası Tel Sıyırıcı Pad’ lerimizle) Türkiye Pazarına iddialı giriş yapmaktan son derece gururlu ve mutluyuz. Bütün ürünlerimizin yanısıra, yeni nesil Wiping Pads’lerimizi denemek isteyen tüm paydaşlarımız, ücretsiz numune gönderimleri için yan sayfa- da bulunan iletişim bilgilerimiz doğrultusunda bizimle iletişime geçebilir- ler. Bizler de memnuniyet ile paydaşlarımızın taleplerini yerine getirmek adına, gerekli teknik desteğimizi paydaşlarımızla paylaşarak, doğru ürün belirlenmesi ile numune gönderimlerinin yapılmasını sağlayabiliriz. Daha kaliteli, daha üstün ve daha muhteşem tel üretimleriniz için, üreti- minizin her aşamasında sizlere sunacağımız destekler adına bizlerle ile- tişime geçmekten çekinmeyiniz! Paydaşlarımızı; bir dünya markası olan PAN CHEMICALS ürünlerimizle anında tedarik ve kısa termin süreleri ile buluşturma gayretinde olacağı- mızı ve heyacanımız ile çalışmalarımıza hız kesmeden devam ettiğimizi ve edeceğimizi deklare ederiz. Herkese bol PAN CHEMICALS’ lı ve muhteşem üretimler dileriz. Saygılarımızla, www.kabloteldunyasi.com


All Wire and Bable Solutionsfrom One Partner Production 5onsultation Production ?ines Components Upgrades Services & Complete 8actories & Value Cackages & Training Medium, High and Low Voltage Cable Building Wire Extra High Voltage Cable Automotive Wire Fiber Optical Cable Telecom Cable LAN Cable Coaxial Cable Aviation Wire Rubber Cable Special Cables & Wires www.maillefer.net


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook