Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore สมรรถะ 1-5 สมบูรณ์ ต.ท่ามะกา

สมรรถะ 1-5 สมบูรณ์ ต.ท่ามะกา

Published by Suparb Aunjai, 2022-05-23 00:01:09

Description: สมรรถะ 1-5 สมบูรณ์ ต.ท่ามะกา

Search

Read the Text Version

ประเมินพนกั งานราชการ ตำแหน่งครู กศน.ตำบล ไตรมาส 1-2 ประจำปี งบประมาณ 2565 (ระหวา่ ง ต.ค. 64- ม.ี ค. 2565) โดย นางสภุ าพ อุ่นใจ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอธั ยาศัย อำเภอทา่ มะกา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบรุ ี

คำนำ ตามนโยบายของสำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบุรี มุ่งเน้นให้บุคลากรได้มีการพัฒนาด้านความรู้ ความสามารถในการปฏิบัติงาน และเป็นข้อมูลสรปุ ผลการประเมนิ พฤติกรรมของครู กศน.ตำบล กศน.อำเภอ ท่ามะกา จัดทำขึ้นเพื่อให้ครู กศน.ตำบล ได้มุ่งเน้นการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกระบวนการ การใช้สื่อ เทคโนโลยีใหเ้ หมาะสมกับการทำงาน โดย มงุ่ ผลสัมฤทธ์ิ การบริการที่ดี การส่งั สมความเชย่ี วชาญในงานอาชีพ ความถูกต้องชอบธรรม จริยธรรม และการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เหมาะสมกับนโยบายมีการ บูรณาการให้ เปน็ ไปในทศิ ทางเดยี วกนั อนั จะกอ่ ใหเ้ กดิ ประโยชนส์ งู สุดต่อ กศน.อำเภอท่ามะกา ต่อไป ข้าพเจ้า นางสภุ าพ อุ่นใจ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา ตำแหน่ง พนักงานราชการ กศน.อำเภอท่ามะกา จึงไดจ้ ดั ทำเอกสารสรุปพฤติกรรมการปฏบิ ัตริ าชการของพนักราชการ ตามสมรรถนะ 5 ดา้ น เพื่อเป็นข้อมูลใน การประเมนิ พนักงานราชการคร้ังท่ี 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 และหวงั เป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารสรุปผลการ ประเมินพฤติกรรมเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อการให้คะแนนการประเมนิ หากมีขอ้ เสนอแนะประการใดที่เป็น ประโยชน์และเป็นผลดีต่อการปฏิบัติงานในครั้งต่อๆ ไป ข้าพเจ้าขอน้อมรับและพร้อมนำมาพัฒนาตนเองและ ปรับปรงุ การปฏิบัติงานใหด้ ยี ิง่ ขน้ึ ในโอกาสตอ่ ไป นางสุภาพ อ่นุ ใจ 31 มนี าคม 2565

สารบัญ เร่ือง หนา้ คำนำ ก สารบญั สมรรถนะท่ี 1 ข สมรรถนะท่ี 2 สมรรถนะท่ี 3 สมรรถนะท่ี 4 สมรรถนะท่ี 5 ภาคผนวก คณะผจู้ ัดทำ

นางสภุ าพ อ่นุ ใจ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศกึ ษาตามอัธยาศัยอำเภอทา่ มะกา สำนกั งาน กศน.จังหวดั กาญจนบรุ ี

การประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติราชการ (สมรรถนะ) ของพนักงานราชการ สังกดั กศน.อำเภอท่ามะกา ตำแหนง่ : ครู กศน.ตำบล สว่ นท่ี 1 ขอ้ มลู ของพนกั งานราชการทปี่ ระเมิน นามสกุล อนุ่ ใจ 1.1 ชอ่ื นางสุภาพ วนั เดือน ปี เกิด 2 มิถุนายน 2521 อายุ 44 ปี หมายเลขประจำตัวประชาชน 3720900674138 ท่ีอย่ปู จั จุบัน 40 หม่ทู ่ี 8 ต.สระยายโสม อ.อู่ทอง จ.สพุ รรณบุรี 72220 โทรศพั ท์มอื ถือ 062-5137604 1.2 เลขท่ีตำแหนง่ วนั ท่ีบรรจแุ ตง่ ต้งั 15 มนี าคม 2551 (จนถึงปจั จบุ ัน) สถานทที่ ำงาน กศน.อำเภอท่ามะกา หน้าทรี่ บั ผิดชอบ หวั หนา้ กศน.ตำบลท่ามะกา หน้าทร่ี บั ผิดชอบ หนา้ ที่รบั ผดิ ชอบ หน้าทร่ี ับผิดชอบ หน้าทร่ี บั ผดิ ชอบ หนา้ ที่รับผิดชอบ หนา้ ทร่ี บั ผดิ ชอบ หน้าทรี่ บั ผดิ ชอบ หนา้ ทร่ี บั ผิดชอบ หนา้ ทร่ี ับผิดชอบ

1.3 ผลงานที่ภาคภูมิใจ ได้รับมอบหมายงานในตำแหน่งและหนา้ ที่ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา ได้จัดการศึกษาได้ หลายรูปแบบ และได้เข้าร่วมกิจกรรมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่ามะกา ตาม นโยบายและคำสั่ง หวั ขอ้ การประเมินสมรรถนะของพนกั งานราชการ สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสมั ฤทธ์ิ (Achievement Motivation – ACH) ความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเองในการปฏิบัติหน้าท่ีในระบบราชการให้ดี ยึดถือระเบียบวินัยของทางราชการอย่าง เคร่งครัด ครู กศน.ตำบล ซึ่งมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบผู้เรียนโดยตรง จึงจำเป็นที่ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ของผู้เรียนเปน็ สำคัญ และการปฎิบัติงานตามภารกจิ อ่ืนๆ ที่ไดร้ ับมอบหมาย อาทเิ ชน่ การจัดการศึกษาต่อเนื่องและ การศึกษาตามอัธยาศัยนั้นต้องคำนึงถึงความพึงพอใจแก่ผู้รับบริการ อีกทั้งต้องมุ่งมั่นสร้างสรรค์และพัฒนาผลงาน ตนเองอยเู่ สมอ ดำรงตนเปน็ ตวั อย่างทีด่ ีแก่ผเู้ รียน ผู้รบั บรกิ ารและเพื่อนรว่ มงาน สมรรถนะที่ 2 การบริการทีด่ ี (Service Mind – SERV) มุ่งมั่นและตั้งใจในการให้บริการที่ดีต่อผู้รับบริการ รวมถึงการมีจิตสาธารณะและการประสานงานที่ดีกับภาคี เครือขา่ ยในชุมชน ขา้ ราชการหรอื หนว่ ยงานอน่ื ๆ ท่ีเกีย่ วข้อง สมรรถนะที่ 3 การสงั่ สมความเชีย่ วชาญในงานอาชพี (Expertise – EXP) ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏบิ ัติหน้าที่ราชการ ด้วยการศึกษาค้นคว้าและพัฒนา ตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยีต่างๆเข้ากับการปฏิบัติราชการให้ เกดิ ผลสัมฤทธ์ิทีด่ ี และสร้างประโยชนแ์ ก่ผเู้ รยี น ผู้รบั บริการ และเป็นตัวย่างทีด่ แี ก่เพ่อื นรว่ มงาน สมรรถนะท่ี 4 การยดึ มนั่ ในความถูกตอ้ งชอบธรรมและจริยธรรม (Integrity – ING) การดำรงตนที่ดี โดยการประพฤตปิ ฏิบัติอยา่ งถกู ตอ้ งและเหมาะสม ทั้งตามระเบยี บ กฎหมาย ข้อบังคบั และ คำนงึ ถึงคณุ ธรรม จรยิ ธรรมและ จรรยาบรรณแหง่ วชิ าชีพครูอยู่เสมอ เพอื่ รักษาศักด์ิศรแี หง่ ความเป็นครู สมรรถนะท่ี 5 การทำงานเป็นทมี (Teamwork – TW) มีความตั้งใจทำงานร่วมกับผู้อื่น และพร้อมเป็นส่วนหน่ึงของทีมอยู่เสมอ และให้ความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย ในชุมชน หน่วยงาน หรือทางองค์กรต่างๆ เพื่อจัดโครงการหรือกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อผู้รับบริการ ประชาชนท่วั ไปหรอื ชมุ ชน โดยยดึ ถอื ปฏบิ ัติตามคำสั่งมอบหมายจากผบู้ งั คับบญั ชาอย่างเครง่ ครัด

ขา้ พเจา้ ขอรับรองวา่ ข้อมูลดังกล่าวข้างต้นเป็นของขา้ พเจา้ จรงิ มเี อกสารหลกั ฐานตรวจสอบได้ ลงชอ่ื ผู้รบั การประเมิน ( นางสภุ าพ อุ่นใจ ) ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา วนั ท่ี 31 มนี าคม 2565 สว่ นท่ี 2 : ความเหน็ ของผู้บังคบั บัญชา

สมรรถนะที่ 1 การมุง่ ผลสมั ฤทธิ์ สมรรถนะที่ 1 การมุ่งผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation – ACH) คำจำกัดความ: ความมุ่งมั่นจะปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้ดีหรือให้เกินมาตรฐานที่มีอยู่ โดยมาตรฐานนี้ อาจเป็นผลปฏิบัติงานที่ผ่านมาของตนเอง หรือเกณฑ์วัดผลสัมฤทธิ์ท่ีส่วนราชการกำหนดขึ้น อีกท้ังยังหมาย รวมถึงการสร้างสรรค์พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่ยากและท้าทายช นิดที่อาจไม่ เคยมผี ใู้ หส้ ามารถกระทำได้มากอ่ น ข้าพเจ้า นางสุภาพ อนุ่ ใจ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา ได้พยายามทำงานในหนา้ ทต่ี ามบทบาทหน้าทขี่ อง ครู กศน.ตำบล โดยมีขอบเขตงานรบั ผิดชอบดังนี้ 1. จดั ทำฐานขอ้ มลู นักศึกษาการศึกษาขนั้ พ้ืนฐานในพืน้ ทีท่ ี่รับผดิ ชอบ 1.1 สำรวจขอ้ มูลนักศึกษา 1.2 บนั ทกึ และปรับปรุงข้อมูลนักศึกษา 1.3 จดั ทำแฟ้มประวัตนิ ักศกึ ษา 2. จดั ทำปฏิทินการปฏบิ ตั ิงาน 2.1 รับผิดชอบจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานสำหรับนักศึกษาในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สถานศึกษา ในช่วงสถานการณ์โรคไวรัสโคโรนา่ 2019 (Covid-19) วนั พบกลุม่ วันอาทติ ย์ เวลา 09.00-16.00 น. กศน.ตำบลทา่ มะกา 3. จดั ทำหอ้ งเรียน On line, On site 4. กิจกรรมทีด่ ำเนินการใน กศน.ตำบลท่ามะกา 4.1 การจัดการศึกษานอกระบบระดบั การศึกษาขนั้ พื้นฐาน 4.2 การจดั กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น 4.3 การจดั การศึกษาร่วมกบั ภาคีเครอื ข่าย/การศึกษาต่อเน่อื ง 4.4 การจดั กระบวนการเรียนการสอน 4.5 การปฏิบตั งิ านอน่ื ๆ ทีไ่ ด้รบั มอบหมายจากผบู้ รหิ าร แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 1

1. จัดทำฐานข้อมูลนกั ศึกษาการศึกษาขนั้ พน้ื ฐานในพน้ื ทท่ี ี่รบั ผดิ ชอบสำรวจจำนวนนักศึกษาแยก จำนวนชาย จำนวนหญิง และระดบั การศกึ ษา Glide App กศน.ตำบลท่ามะกา ระดบั ชาย หญงิ รวม ประถม 12 3 ม.ต้น 6 6 12 ม.ปลาย 13 13 26 รวม 20 21 41 แบบสรปุ ผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏบิ ัติงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 2

นักศึกษา กศน.ตาบลท่ามะกา ภาคเรียนที่ 2/64 12 คน 26 คน 3 12 26 41 ระดับประถม ระดับ ม.ต้น ระดับ ม.ปลาย รวม แบบสรุปผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏบิ ัติงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 3

2. จดั ทำฐานข้อมูลนักศกึ ษาการศึกษาขัน้ พน้ื ฐานในพน้ื ท่ที ่ีรบั ผิดชอบของนกั ศกึ ษาทีค่ าดว่าจะจบ ภาคเรียนท่ี 2/2564 ระดับประถมศกึ ษา ที่ รหัสนกั ศกึ ษา ช่ือ-นามสกุล -- - ระดับมัธยมศกึ ษาตอนตน้ ที่ รหสั นกั ศึกษา ช่อื -นามสกุล 1 6312-00035-2 นางสาวกัญญารตั น์ กลิ่นหอม 2 6312-00057-6 นายเนตพิ งษ์ นดิ แสง ระดับมธั ยมศึกษาตอนปลาย ที่ รหสั นักศกึ ษา ชอื่ -นามสกลุ 1 6123-00015-0 นายกติ ตศิ ักดิ์ เดชจติ 2 6123-00020-8 นางสาวสนุ ิษา สายอรุณ 3 61232-00021-7 นายณัฐพล แซต่ นั 4 6123-00056-1 นางสาวสพุ ัตรา ศรมี งคลกูล 5 6123-00139-9 นางสาวสายรงุ้ ปน่ิ วันา 6 6123-00161-6 นางสาวปทั มา พานทอง แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 4

3. จดั ทำปฏทิ ินการปฏบิ ตั งิ านรบั ผดิ ชอบจดั การศกึ ษาขนั้ พื้นฐานสำหรบั นักศกึ ษาในเขตพนื้ ทีร่ ับผดิ ชอบ ของสถานศึกษา ปฏิทินพบกล่มุ ประถมศกึ ษา ภาคเรียนท่ี 2/2564 กศน.ตำบลท่ามะกา วนั พบกลุม่ วันพธุ ระดับประถม เวลา 09.00-12.00 น. กศน.ตำบลท่ามะกา แบบสรปุ ผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 5

ปฏิทนิ พบกลุม่ ม.ต้น ภาคเรยี นที่ 2/2564 กศน.ตำบลท่ามะกา วนั พบกลุม่ วันอาทติ ย์ ระดบั ชั้น ม.ต้น เวลา 09.00-16.00 น. กศน.ตำบลท่ามะกา แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั งิ าน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 6

ปฏทิ ินพบกลมุ่ ม.ปลาย ภาคเรียนท่ี 2/2564 กศน.ตำบลท่ามะกา วนั พบกล่มุ วันอาทิตย์ ระดับชั้น ม.ปลาย เวลา 09.00-16.00 น. กศน.ตำบลท่ามะกา แบบสรุปผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 7

สรุปผลการปฏบิ ัตงิ านในการจดั กระบวนการเรียนการสอน กศน.ตำบลทา่ มะกา ภาคเรยี นท่ี 2/2564 ระดับประถม ,ระดับ ม.ตน้ ,ระดับ ม.ปลาย แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 8

สรุปผลการปฏบิ ัตงิ านในการจดั กระบวนการเรียนการสอน กศน.ตำบลทา่ มะกา ภาคเรยี นท่ี 2/2564 ระดับประถม ,ระดับ ม.ตน้ ,ระดับ ม.ปลาย แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 9

สรปุ ผลการปฏบิ ัติงานในการจัดกระบวนการเรยี นการสอน กศน.ตำบลทา่ มะกา ภาคเรียนที่ 2/2564 ระดับประถม ,ระดับ ม.ต้น,ระดับ ม.ปลาย แบบสรปุ ผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 10

สรปุ ผลการปฏิบตั งิ านการศึกษาตอ่ เนือ่ ง กศน.ตำบลท่ามะกา โครงการศนู ย์ฝกึ อาชพี ชุมชนหลักสตู รพัฒนาอาชีพระยะส้ัน (กลุ่มสนใจ) วิชา ขนมไทย (เม็ดขนุน) จำนวน 3 ช่ัวโมง วนั ที่ 20 เดือนธันวาคม พ.ศ.2564 แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 11

แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 12

สรปุ ผลการปฏิบัตงิ านการศึกษาตอ่ เนอ่ื ง กศน.ตำบลท่ามะกา โครงการศนู ย์ฝกึ อาชพี ชุมชนหลักสูตรพฒั นาอาชพี ระยะสัน้ (กลุ่มสนใจ) วิชา ผลติ ภณั ฑจ์ ากเศษผา้ (พรมเชด็ เท้า) จำนวน 3 ช่ัวโมง วนั ที่ 28 เดอื นธันวาคม พ.ศ. 2564 แบบสรปุ ผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 13

แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 14

สรปุ ผลการปฏบิ ัติงานการศึกษาต่อเนอ่ื ง กศน.ตำบลท่ามะกา โครงการศูนยฝ์ กึ อาชพี ชุมชนหลกั สูตรพัฒนาอาชพี ระยะสน้ั (กลุ่มสนใจ) วิชา พวงมาลยั จากผ้าขาวม้า จำนวน 3 ชั่วโมง วันที่ 4 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 15

แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 16

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงานการศึกษาตอ่ เน่ือง กศน.ตำบลท่ามะกา โครงการศูนยฝ์ กึ อาชพี ชุมชน หลักสูตรพัฒนาอาชพี (การศึกษาแบบชน้ั เรียนวชิ าชีพ 31 ชั่วโมง) วิชา ตะกร้าจากหวายเทียม แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ัติงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 17

แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 18

สรปุ ผลการปฏบิ ตั งิ านการศึกษาตอ่ เนื่อง กศน.ตำบลทา่ มะกา การจดั กจิ กรรมการศกึ ษาเพือ่ พัฒนาทกั ษะชวี ติ โครงการชมุ ชนปลอดภัยหา่ งไกลโควิด – 19 วนั ท่ี 15 เดือนธนั วาคม พ.ศ.2564 ณ กศน.ตำบลทา่ เรอื ตำบลท่าเรือ อำเภอทา่ มะกา จงั หวัดกาญจนบรุ ี ผู้เข้าร่วมโครงการ 6 คน ชาย - คน หญงิ 6 คน แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 19

แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 20

สรุปผลการปฏบิ ตั ิงานการศึกษาต่อเน่อื ง กศน.ตำบลท่ามะกา การจัดกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการการอนรุ กั ษพ์ ลงั งานทรพั ยากรธรรมชาตแิ ละสิ่งแวดลอ้ มในชุมชน วนั ท่ี 18 เดือนมกราคม พ.ศ.2565 ณ บ้านหนังสอื ชุมชน หมู่ 3 บา้ นทอ้ งคุง้ ตำบลแสนตอ อำเภอท่ามะกา จงั หวดั กาญจนบรุ ี ผู้เขา้ ร่วมโครงการ 6 คน ชาย - คน หญิง 6 คน แบบสรุปผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 21

แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 22

สรปุ ผลการปฏิบัติงานการศกึ ษาต่อเนื่อง กศน.ตำบลท่ามะกา การจัดกิจกรรมกระบวนการจดั การเรียนร้เู ศรษฐกจิ พอเพียง โครงการส่งเสริมสรา้ งอาชีพ สรา้ งรายไดต้ ามแนวทางหลักปรัชญาของเศรษฐกจิ พอเพียง วนั ที่ 12 เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ ณ กศน.ตำบลท่ามะกา หมู่ 11 บา้ นห้วยปากงา่ ม ตำบลทา่ มะกา อำเภอทา่ มะกา จงั หวัดกาญจนบรุ ี ผ้เู ข้าร่วมโครงการ 6 คน ชาย - คน หญงิ 6 คน แบบสรปุ ผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 23

แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 24

กศน.ตำบลทา่ มะกา จดั กจิ กรรมส่งเสริมการอา่ นใหก้ บั ประชาชน ณ บ้านหนังสอื ชุมชน บ้านหนังสอื ชุมชน หมู่ 2 บา้ นทา่ มะกา ทำเนียบบา้ นหนังสือชุมชน กศน.ตำบล...ทา่ มะกา......................สังกัด กศน.อำเภอ...........ท่ามะกา.................... สำนกั งาน กศน.จงั หวัดกาญจนบรุ ี 1. ขอ้ มูลเจา้ ของบ้าน / อาสาสมัครบา้ นหนงั สือชมุ ชน ชื่อ - สกุล นาย/นาง/นางสาว ...........อนงค์.............ทองเมือง………………………………………………… เกิดวนั ท่ี ..........17............... เดอื น ..........กันยายน............. พ.ศ. .....2509........... อายุ ......55......ปี 2. ทตี่ ้ังบา้ นหนังสือชุมชน เลขที่ .......2/34............. หมทู่ ี่ ........2........ ตำบล ......ทา่ มะกา................. อำเภอ ........ท่ามะกา.... จังหวดั กาญจนบุรี รหสั ไปรษณีย์ .....71120..... หมายเลขโทรศัพท์ 092-050962....... 3. รูปภาพบ้านหนังสือ ชุมชน 4. ขอ้ มลู แหล่งเรียนรขู้ องชุมชน ได้แก่ 1. ......บา้ นหนงั สือชุมชน หมู่ 2............... 2. ...........วัดทา่ มะกา......................................... 3. .......เทศบาลท่ามะกา............................ 4. ............รพ.มะการักษ์.................................. 5. ขอ้ มูลภูมิปัญญา/ปราชญ์ ชมุ ชน 5.1 ชอ่ื ภมู ิปญั ญา เรือ่ ง .................................................................................................................. ปราชญ์ ชอ่ื – สกุล .............................................................................. อายุ ........................ปี 5.2 ชือ่ ภมู ปิ ญั ญา เรอ่ื ง .................................................................................................................. ปราชญ์ ช่ือ – สกุล .............................................................................. อายุ ........................ปี ช่อื - สกลุ ........นางสภุ าพ............อนุ่ ใจ................ ผู้รบั ผดิ ชอบ ตำแหนง่ ..............ครู กศน.ตำบล............................................. แบบสรุปผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏบิ ัตงิ าน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 25

กศน.ตำบลทา่ มะกา จัดกจิ กรรมสง่ เสริมการอ่านใหก้ บั ประชาชน ณ บา้ นหนังสอื ชุมชน บ้านหนงั สอื ชุมชน หมู่ 7 บ้านหนองลาน ทำเนียบบ้านหนังสือชุมชน กศน.ตำบล...ทา่ มะกา......................สังกัด กศน.อำเภอ...........ทา่ มะกา.................... สำนักงาน กศน.จังหวดั กาญจนบุรี 1. ขอ้ มลู เจา้ ของบ้าน / อาสาสมคั รบา้ นหนังสอื ชุมชน ชือ่ - สกลุ นาย/นาง/นางสาว ...........เสาวลักษณ.์ .............รงุ่ กระจ่าง…………………… เกิดวนั ท่ี .......4.................. เดอื น ........ธนั วาคม.......... พ.ศ. .........2514............. อายุ .......50.......ปี 2. ที่ตงั้ บ้านหนังสอื ชุมชน เลขที่ ....89/1................ หมทู่ ่ี ........7........ ตำบล ......ทา่ มะกา................. อำเภอ ........ท่ามะกา.... จังหวัดกาญจนบรุ ี รหัสไปรษณีย์ .....71120..... หมายเลขโทรศัพท์ ....0867526860.............................. 3. รปู ภาพบ้านหนงั สอื ชุมชน 4. ข้อมลู แหลง่ เรยี นร้ขู องชมุ ชน ไดแ้ ก่ 1. ....วัดหนองลานราษฎรบ์ ำรุง................... 2. ........อบต.ท่ามะกา.................................... 3. ................................................................ 4. ................................................................ 5. ขอ้ มูลภมู ปิ ญั ญา/ปราชญ์ ชมุ ชน 5.1 ชื่อภมู ิปัญญา เร่อื ง .......การดูแลสุขภาพของผสู้ ูงอายตุ ำบลท่ามะกา....................................... ปราชญ์ ชอ่ื – สกุล .......นางสุรนิ ทร์ แสงจนั ทร.์ ............................... อายุ ..........47..............ปี 5.2 ช่อื ภมู ิปญั ญา เรื่อง .................................................................................................................. ปราชญ์ ชือ่ – สกุล .............................................................................. อายุ ........................ปี ช่ือ - สกลุ ........นางสุภาพ............อุ่นใจ................ ผ้รู ับผดิ ชอบ ตำแหนง่ ..............ครู กศน.ตำบล............................................. แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ัติงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 26

กศน.ตำบลท่ามะกา จดั กิจกรรมส่งเสริมการอา่ นใหก้ บั ประชาชน ณ บ้านหนงั สอื ชุมชน บา้ นหนังสือชุมชน หมู่ 8 บ้านหนองไร่ ทำเนยี บบา้ นหนงั สือชุมชน กศน.ตำบล...ทา่ มะกา......................สังกัด กศน.อำเภอ...........ท่ามะกา สำนักงาน กศน.จังหวัดกาญจนบรุ ี 1. ข้อมูลเจา้ ของบา้ น / อาสาสมัครบา้ นหนังสอื ชุมชน ช่ือ - สกุล นาย/นาง/นางสาว .........บงั เอญิ สมนาม...............……………… เกดิ วนั ท่ี ...........3.............. เดอื น ............พฤศจิกายน.......... พ.ศ. ....2503........ อายุ ...61........ปี 2. ทีต่ ั้งบ้านหนังสือชุมชน เลขท่ี ............46........ หมูท่ ่ี .......8........ ตำบล ......ทา่ มะกา............ อำเภอ ........ทา่ มะกา........ จังหวดั กาญจนบรุ ี รหัสไปรษณยี ์ .....71120..... หมายเลขโทรศัพท์ ....... 3. รปู ภาพบา้ นหนงั สือชุมชน 4. ขอ้ มูลแหล่งเรียนรู้ของชมุ ชน ไดแ้ ก่ 1. .....บ้านหนังสอื ชมุ น ม.8 บา้ นหนองไร่.... 2. ......ศนู ยเ์ รยี นรเู้ ศรษฐกจิ พอเพียง............ 3. .......ศนู ยพ์ ฒั นาเดก็ เล็ก.......................... 4. ................................................................ 5. ข้อมูลภมู ิปัญญา/ปราชญ์ ชมุ ชน 5.1 ช่ือภูมิปัญญา เร่ือง ..........ศนู ย์เรยี นร้เู ศรษฐกิจพอเพยี ง............................................................. ปราชญ์ ชื่อ – สกุล ............นายสวุ ทิ ย์ เทียนเฮง................................. อายุ .......75...............ปี 5.2 ชอื่ ภมู ิปัญญา เรื่อง .................................................................................................................. ปราชญ์ ชอื่ – สกลุ .............................................................................. อายุ ........................ปี ชือ่ - สกุล ........นางสภุ าพ............อนุ่ ใจ................ ผรู้ บั ผดิ ชอบ ตำแหน่ง ..............ครู กศน.ตำบล............................................. แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ัติงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 27

จัดกจิ กรรมสง่ เสริมการอา่ นใหก้ บั ประชาชน ณ บ้านหนังสือชุมชน หมู่ท่ี 2 บ้านทา่ มะกา แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 28

จดั กิจกรรมส่งเสริมการอ่านให้กบั ประชาชน ณ บา้ นหนงั สือชุมชน หมู่ที่ 7 บา้ นหนองลาน แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 29

จัดกจิ กรรมสง่ เสริมการอา่ นใหก้ บั ประชาชน ณ บา้ นหนังสือชุมชน หมู่ที่ 8 บ้านหนองไร่ แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 30

สมรรถนะที่ 2 การบรกิ ารท่ีดี (Service Mind – SERV) คำจำกัดความ : ความตั้งใจและความพยายามของพนักงานราชการ ในการให้บริการต่อประชาชน ข้าราชการหรอื หนว่ ยงานอน่ื ๆ ท่เี กีย่ วข้อง ครแู ละนักศกึ ษา กศน.ตำบลทา่ มะกาเข้าร่วม โครงการรว่ มคิดร่วมพฒั นา ร่วมใจจิตอาสา พฒั นาชุมชน แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 32

งานตามภารกจิ ทไ่ี ดร้ บั มอบหมาย งานตามภารกิจท่ไี ดร้ ับมอบหมาย ลงพ้ืนท่สี ำรวจขอ้ มูลผพู้ ิการตำบลท่ามะกา สถานท่ดี ำเนินการ พนื้ ท่ีตำบลทา่ มะกา วัน เดือน ปี ทด่ี ำเนนิ การ 5-6 ธนั วาคม 2564 กลมุ่ เป้าหมาย คนพกิ ารตำบลทา่ มะกา ผลการปฏบิ ัตงิ าน ครูกศน.ตำบลท่ามะกา ลงพน้ื ที่สำรวจข้อมลู ผพู้ ิการตำบลท่ามะกา ตามจำนวนเปา้ หมายที่ได้มาจากสำนกั งานกศน.จังหวดั กาญจนบุรี ครูได้สำรวจขอ้ มูลคนพิการตำบลทา่ มะกา โดยมีกลุ่มเปา้ หมาย จำนวน 12 คน แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ัติงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 33

งานตามภารกิจท่ไี ดร้ บั มอบหมาย งานตามภารกิจท่ีได้รบั มอบหมาย โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระคา่ ใชจ้ า่ ยด้านการศกึ ษา ในช่วงการแพรร่ ะบาดของโรคโควดิ -19 สถานที่ดำเนนิ การ ตำบลท่าเรือ อำเภอทา่ มะกา จงั หวัดกาญจนบุรี วนั เดือน ปี ท่ดี ำเนนิ การ มีนาคม 2565 กล่มุ เป้าหมาย นกั ศกึ ษาผมู้ สี ิทธิ์รบั เงนิ เยยี วยาของ กศน.ตำบลท่ามะกา ผลการปฏบิ ตั งิ าน ครู กศน.ตำบลท่ามะกา ลงพนื้ ทส่ี ำรวจและตดิ ตามนกั ศกึ ษาผู้มี สิทธิ์รับเงินเยียวยาของ กศน.ตำบลท่ามะกา ตามข้อมูลและ เป้าหมายที่ได้รับ จำนวน 14 ราย โดยมีนักศึกษาแจง้ ประสงค์รับ เงินเยียวยาจำนวน 12 ราย ไม่ประสงค์รับเงินเยียวยา จำนวน 2 ราย แบบสรปุ ผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏิบตั งิ าน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 34

โครงการให้ความชว่ ยเหลือบรรเทาภาระคา่ ใชจ้ ่ายด้านการศกึ ษา ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควดิ -19 แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัตงิ าน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 35

งานตามภารกจิ ที่ไดร้ ับมอบหมาย งานภาคเี ครอื ข่าย โครงการขับเคล่อื นการขจัดความยากจนและพฒั นาคนทุกชว่ งวยั อย่างยนื ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สถานท่ดี ำเนนิ การ หอประชมุ อำเภอท่ามะกา จงั หวดั กาญจนบุรี วนั เดอื น ปี ทีด่ ำเนินการ 18 กุมภาพนั ธ์ 2565 กลมุ่ เปา้ หมาย ตวั แทนจากหน่วยงานราชการและคณะกรรมการผู้สงู อายุ ผลการปฏบิ ตั ิงาน ครู กศน.ตำบลท่ามะกา ได้ร่วมเป็นทีมพี่เลี้ยงลงพื้นที่สำรวจ โครงการขบั เคล่ือนการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวยั อย่างยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 7 ครวั เรือน ได้แก่ หมู่ 1 , หมู่ 6 , หมู่ 9 แบบสรปุ ผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 36

โครงการขับเคลอ่ื นการขจดั ความยากจนและพัฒนาคนทกุ ชว่ งวยั อย่างยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยี ง ได้ลงพ้ืนที่สำรวจข้อมลู คนยากจนประจำปงี บประมาณ 2565 ประจำตำบลท่ามะกา รว่ มกบั พัฒนาชมุ น ผู้นำชุมชน และครู กศน. เพ่ือชว่ ยเหลอื บรรทุกข์ และมอบของรว่ มกนั แบบสรปุ ผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 37

แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 38

สมรรถนะท่ี 3 การสั่งสมความเชยี่ วชาญในงานอาชพี (Expertise – EXP) คำจำกัดความ : ความสนใจใฝ่รู้ สั่งสมความรู้ ความสามารถของตนในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วย การศึกษาค้นคว้า และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง จนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้เชิงวิชาการและเทคโนโลยี ตา่ งๆ เข้ากับการปฏิบตั ิ ราชการใหเ้ กิดผลสัมฤทธ์ิ พฤตกิ รรมการปฏิบตั งิ าน 1. ศึกษาหาความรู้ สนใจเทคโนโลยีและองค์ความรูใ้ หม่ๆ ในสาขาอาชพี ของตน กจิ กรรมทีเ่ ขา้ ร่วมอบรม วนั /เดือน/ปี จำนวนเกียรตบิ ตั ร เดือนธันวาคม 2565 1-3 ธันวาคม 2564 1 1.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนการเรียนรู้รายวิชา 1 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8 ธนั วาคม 2564 2 พุทธศกั ราช 2551 ภาคเรยี นที่ 2 ปีการศึกษา 2564 2.โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผน Micro Planning การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การศึกษานอกระบบและ การศึกษาตามอธั ยาศัย ประจำปงี บประมาณ 2565 (รุน่ ท1่ี ) รวม แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 38

กจิ กรรมทเ่ี ขา้ รว่ มอบรม วนั /เดอื น/ปี จำนวนเกียรตบิ ัตร เดอื นกมุ ภาพันธ์ 2565 14/ก.พ./2565 1 1.หอ้ งสมดุ ประชาชนอำเภอพรรณานคิ ม เนอ่ื งในวันวาเลนไทน์ 2/ก.พ./2565 1 ประจำปงี บประมาณ 2565 22/ก.พ./2565 1 2.โรงเรียนไฟฟา้ ส่วนภูมภิ าคสงเคราะห์1 (บ่านโพธน์ิ อ้ ยกดุ สวง) สำนกั เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาภูมิเขต 1 24/กพ/2565 1 3.ห้องสมุดประชาชนรอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี กิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ผ่านสู่ออนไลน์ เรื่อง 23/ก.พ./2565 1 สืบสาน รกั ษา ประเพณีวันสำคญั ทางพระพุทธศาสนา 24/ก.พ./2565 1 “วนั มาฆบชู า” 22/ก.พ./2565 1 4.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 22/ก.พ./2565 1 ทา่ มะกา “เขา้ รว่ มกิจกรรมสว่ งเสริมการอา่ นออนไลน์ วนั ศิลปินแห่งชาติ ประจำปงี บประมาณ 2565” 22/ก.พ./2565 1 5.โรงเรียนบ้านเก่าค้อ กิจกรรม สร้างจิตสำนึกการคัดแยกขยะ 21/ก.พ./2565 1 มลู ฝอย 6.กศน.อำเภอท่ามะกา เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน 10 ออนไลน์ “วันศลิ ปินแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ 2565” 7.ห้องสมุดประชาชนจังหวัดราชบุรี “เรื่อง บุคคลสำคัญของ ประเทศไทย” 8.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ กระทู้”เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่ออนไลน์ เรื่อง ความรทู้ ว่ั ไปเกย่ี วกับวนั มาฆบชู า” 9.ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมเพื่อการศึกษารอ้ ยเอ็ด เรื่อง โรคกระดูกเสอ่ื ม 10.ศนู ยก์ ารศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธั ยาศัยอำเภอ หัวหนิ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านผ่านสื่ออนไลน์ เรื่องคำ ราชาศพั ท์ไทย รวม แบบสรุปผลการประเมินพฤติกรรมการปฏิบตั ิงาน 5 สมรรถนะหลักของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 39

กิจกรรมที่เขา้ รว่ มอบรม วนั /เดือน/ปี จำนวนเกียรติบัตร เดอื นมนี าคม 2565 25/มี.ค../2565 1 1.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 1 บางแพ”เข้าร่วมกิจกรรมสง่ เสริมการอ่านผา่ นสื่ออนไลน์ /สวน 22/มี.ค./2565 1 สนกุ ทางปญั ญา “วันคร”ู 1 2.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 2/เม.ย./2565 1 ท่ามะกา”เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการอ่านออนไลน์ เรื่อง วัน 5 รกั การอ่าน 2 เมษายน 2565 10/มี.ค./2565 3.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอ 13/ม.ี ค./2565 เ ขา คิ ช ฌ กุ ฏ ” เ ข้ า ร ่ ว ม ก ิ จ กร ร ม ส ่ ง เ ส ร ิ ม กา ร อ่ า น อ อ น ไ ล น์ โครงการวนั รกั การอา่ น 2 เมษายน 2565 4.มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขต นครศรีธรรมราช เร่ือง ประเพณวี นั สงกรานต์ 5.ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต พญาไท เข้าร่วมกิจตกรรมโครงการพัฒนาผู้เรียนผู้เรียน ออนไลน์ รวม แบบสรุปผลการประเมนิ พฤติกรรมการปฏบิ ตั งิ าน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลท่ามะกา 40

แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 41

แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 42

แบบสรปุ ผลการประเมินพฤติกรรมการปฏบิ ตั ิงาน 5 สมรรถนะหลกั ของ ครู กศน.ตำบลทา่ มะกา 43


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook