Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Hat giong tam hon 2

Hat giong tam hon 2

Published by 1A NGUYỄN VŨ ĐĂNG KHOA, 2021-10-03 10:00:45

Description: Hat giong tam hon 2

Search

Read the Text Version

Công Ty Samsung Trân trọng gửi đến bạn cuốn sách này. Phiên bản ebook này được thực hiện theo bản quyền xuất bản và phát hành ấn bản tiếng Việt của công ty First News - Trí Việt với sự tài trợ độc quyền của công ty TNHH Samsung Electronics Việt Nam. Tác phẩm này không được chuyển dạng sang bất kỳ hình thức nào hay sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào.

hatå giönë g têm hönì Hayä luön laâ chñnh mònh vaâ àûâng bao giúâ tûâ boã giêëc mú\"

Cacá baiâ viïtë saná g tacá , baiâ dõch cönå g tacá cuaã banå àocå vïì cacá chuã àïì Sönë g Àepå (têm hönì cao thûúnå g, gûúng vûútå kho,á tònh banå , tònh yïu, camã xucá sêu sùcæ vïì cuöcå sönë g...) cho cacá têpå Hatå Giönë g Têm Hönì tiïpë theo xin gûiã vï:ì HAÅT GIÖËNG TÊM HÖÌN - FIRST NEWS 11 H Nguyïîn Thõ Minh Khai, Q.1, TP. HCM Fax: (08) 8224560 – Email: [email protected]

Lonâ g dunä g caãm & tònh yïu cuöcå sönë g Seä àïnë lucá ... S eä àïnë lucá banå chútå nhênå ra sûå khacá biïtå tinh tïë giûaä viïcå giûä mötå banâ tay vaâ sûå ranâ g buöcå mötå têm hönì . Seä àïën lucá baån chútå nhêån ra tònh yïu khöng conâ laâ àiïmí tûaå vaâ bïn nhau khöng coá nghôa bònh yïn. Seä àïnë luác baån chútå nhênå ra nuå hön khöng phaãi laâ lúâi cam kïët vaâ quaâ tùång khacá vúái lúâi hûaá thêåt lonâ g. Seä àïën luác banå chúåt nhênå ra khöng phaiã muaâ nùnæ g naâo cunä g àeåp. Vaâ banå biïtë chêpë nhêån thêtë baåi vúiá tû thïë ngêíng cao àêìu vaâ àöi mùæt saná g, vúiá sûå cao thûúnå g cuaã tuöií trûúnã g thaânh chûá khöng bi luyå , cöë chêëp cuãa treã thú. Coá ai ài khöng vêëp ngaä möåt àöi lêìn. Hayä gopá nhùtå nhûäng maãnh vúä cuaã mònh vaâ bûúác tiïëp tûâ àêy - trïn con àûúnâ g àaä choån cuaã ngaây höm nay vaâ khöng tröng chúâ vaâo nhûäng gò chûa chùæc chùnæ cuãa ngaây mai. Baån hayä cho ài àûâng tiïcë nuöië , nñu keoá . Coá ai cho ài maâ caãm thêyë mêët bao giú.â Vaâ hayä giûä laåi nhûnä g àiïìu àeåp nhêtë , gieo hatå trönì g hoa trïn manã h àêtë têm hönì , hún moiã monâ àúiå chúâ ai mang àïën. Vaâ banå nhêån ra rùçng mònh àaä vûútå qua. 5

Hatå giöëng têm höìn Cuöåc sönë g seä thïm phêìn yá nghôa. Tûå do mú vïì nhûnä g àiïuì seä àïën Ngûúác mùæt vûúåt qua khung cûãa söí - ngùæm nhòn caác vò sao. Camã nhêån thêåt rùnç g baån àang söëng. Banã lônh, maånh meä vaâ xûná g àaáng. Duâ bêët kyâ àiïuì gò xayã ra! Têtë caã laâ bùtæ àêìu, vúiá têët caã nhûäng gò vönë coá. Chúâ àoán banå phña trûúác. Trong aánh mùtæ lêpë laná h niïìm tin. Cuãa ngaây múiá àang àïnë . - Veronica A. Shoffstall You never lose by loving. You always lose by holding back. “Baån khöng bao giúâ bõ mêtë ài vò yïu thûúng. Banå chó bõ mêët ài khi cöë giûä laiå .” - Barbara De Angelis 6

Lonâ g duäng caãm & tònh yïu cuöcå söëng Bñ mêåt haånh phucá N gayâ höm nay töi seä xoaá khoiã sûå quan têm cuaã mònh hai ngayâ : àoá laâ ngayâ höm qua vaâ ngayâ mai. Ngaây höm qua laâ kinh nghiïåm àïí hoåc hoãi coân ngaây mai seä laâ kïët quaã cuãa nhûäng gò bùæt nguöìn tûâ ngaây höm nay. Höm nay töi seä àoná chaoâ cuöåc söëng thêtå múái meã vúái niïìm tin chùcæ chùæn rùçng ngaây naây seä chùèng bao giúâ quay trúã laåi. Höm nay laâ cú höåi thêåt sûå àïí töi sönë g hïët loâng, vò moåi viïcå àïìu coá thïí xaãy ra vaâ khöng ai coá thïí àamã baão chùcæ chùnæ laâ töi seä conâ tröng thêëy aánh bònh minh cuãa ngaây mai. Höm nay töi seä xoáa ài nhûnä g nöîi buönì cuaã ngaây höm qua vaâ àêuì tû nguöìn vöën quyá giaá nhêtë cuãa mònh - thúiâ gian, vaoâ cöng viïcå lúán nhêtë - cuöcå sönë g. Töi seä têm huyïët danâ h tûnâ g phutá mötå àïí biïën ngaây höm nay thaânh mötå ngaây àùåc biïåt trong àúâi. Höm nay töi seä thacá h thûcá moåi trúã ngaåi trïn àûúnâ g ài vúiá mötå niïmì tin laâ mònh seä vûútå qua. Höm nay töi seä chïë ngûå sûå bi quan vaâ chinh phuåc thïë giúái vúái nuå cûúiâ trïn möi cunâ g niïìm hûná g khúãi àoná chúâ nhûnä g gò töët àepå seä àïën. 7

Haåt giönë g têm höìn Höm nay töi seä thûcå hiïån nhûäng cöng viïcå thûúâng ngaây cuãa töi mötå troån venå vaâ vui veã nhêët. Höm nay töi seä àûná g vûnä g trïn mùtå àêtë , nhêån thûcá roä thûåc taåi vaâ nhûäng ûúcá mú dûå àõnh cuãa tûúng lai. Höm nay töi seä danâ h thúâi gian àïí vui sönë g, chia seã vaâ quan têm àïën moåi ngûúiâ . Töi seä giaãng hoaâ vúiá nhûnä g ngûúâi thûúâng hay traách cûá vaâ tha thûá cho nhûnä g ngûúâi tûnâ g mang àïnë nöiî àau. Höm nay töi seä àïí laåi dêuë êën vaâ sûå hiïån diïån cuaã mònh trong traái tim moiå ngûúâi. Höm nay töi xin múiâ banå chuáng ta cuâng bùtæ àêuì mötå muaâ múiá vúiá nhûäng ngayâ nùæng àepå , thúâi àiïmí maâ chuná g ta coá thïí thûåc hiïån àûúåc nhûnä g ûúác mú tuöíi thú vaâ laâm nhûnä g gò chuáng ta coá thïí laâm àûúåc. Vaâ chùæc chùæn chuná g ta seä àatå àûúcå ûúác mú cuãa mònh trong niïìm vui thûcå sû.å *** Vêng, trûúcá àêy töi thûúâng suy nghô vïì nhûnä g gò cuãa ngayâ höm qua vaâ lo lùnæ g quaá nhiïìu vïì ngaây mai maâ khöng thûåc sûå sönë g tronå venå cho ngayâ höm nay. Töi àaä khöng nhêån ra àûúåc rùçng vúái ngayâ höm nay töi coá thïí lamâ thay àöií têtë caã. Bñ quyïët thêåt gianã dõ. Têtë caã laâ do suy nghô vaâ caách nhòn cuãa mònh. Moåi ngûúiâ noái vúiá töi laâ töi àang hanå h phucá , vaâ töi cuäng camã nhêån nhû vêåy. Töi kïí laåi bñ quyïtë cuaã mònh vò töi rêët mong moåi ngûúâi àïuì àûúåc haånh phucá . - Dõch tûâ Internet 8

Loâng duäng camã & tònh yïu cuöåc sönë g Banå àïí laiå gò cho cuöcå sönë g? Tûúng lai hoanâ toanâ nùmç trong tay banå . Do vêyå , tötë hún laâ banå nïn khiïnë noá hoanâ thiïnå hún. - Jodie Foster G iaoá sû dayå mön triïtë cuaã töi rêtë lêpå dõ. Chiïcë aoá khoacá len dayâ àaä súnâ cunâ g cùpå kñnh dêyì cömå xïå xuönë g tênå chopá muiä , che gênì hïtë khuön mùtå , canâ g lamâ nöií bêtå veã bïì ngoaiâ bï böië cuaã thêyì . Thónh thoaãng thêyì hay khai maâo cuöcå thaão luêån vïì caác àïì taiâ chùèng mêëy ai quan têm, àaåi khaiá nhû “YÁ nghôa cuöåc söëng laâ gò?”. Phêìn lúná nhûnä g cuöcå thaoã luênå àoá khöng ài àïën kïtë luêån roä raâng, nhûng cuäng coá khi chuná g gêy tacá àöång manå h. Chùnè g haån nhû cêu chuyïnå töi sùpæ kïí ra àêy. - Em naoâ traã lúiâ cêu hoiã cuãa thêìy thò giú tay lïn - thêyì noái vúái caã lúáp - Ai coá thïí kïí vïì cha meå mònh? Moåi ngûúâi àïuì giú tay. - Ai coá thïí kïí vïì öng baâ mònh? - Khoanã g ba phênì tû lúpá giú tay. - Vêyå em naâo coá thïí kïí vïì öng baâ cöë cuaã mònh? - Chó hai trong söë 60 sinh viïn giú tay. 9

Hatå giönë g têm hönì - Giúâ thò cacá em hayä suy nghô kyä ài naoâ - thêìy baão - Chó múái caách coá hai thïë hïå maâ rêtë ñt ngûúâi biïët cuå cöë mònh laâ ai. Coá thïí caác em tûnâ g thêyë mötå bûcá aãnh cuä kyä phai mauâ àûúcå cêtë kyä trong höpå thuöcë laá möëc meo, hay àaä nghe kïí mötå cêu chuyïån tiïu biïuí vïì gia töåc mònh, vaâ biïët coá ngûúiâ trong töí tiïn mònh àaä löåi böå nùm dùåm àûúâng àïí àïnë trûúâng. Nhûng mêyë ngûúiâ trong caác em thêtå sûå biïtë töí tiïn cuãa mònh laâ ai, caác cuå nghô gò, haänh diïån, lo súå hay mú ûúcá àiïuì gò. Cacá em thûã nghô xem. Chó trong voâng ba thïë hïå thöi maâ cacá bêåc tiïnì nhên àïìu àaä bõ lanä g quïn. Vêåy, liïåu àiïìu àoá coá xayã àïën vúái caác em sau naây khöng? Àïí thêìy nïu cêu hoãi cuå thïí hún cho caác em. Caác em thûã tûúãng tûúång ra ba thïë hïå sau mònh. Luác êëy caác em àaä ra ngûúâi thiïn cöí lêu röìi. Chöî caác em ngöìi bêy giúâ seä laâ chöî cuãa caác chñt chùæt. Liïåu chuáng coá biïët gò vïì caác em khöng? Hay laâ caác em cuäng seä chòm sêu trong dô vaäng? Cacá em muönë cuöåc söëng cuaã mònh hiïån thúâi seä laâ dêëu hiïåu baáo àiïmì xêuë hay laâ têëm gûúng soi saná g cho cacá thïë hïå sau? Cacá em seä àïí laiå di saãn naâo? Sûå lûåa choån hoanâ toaân tuyâ thuöcå vaâo quyïët àõnh cuaã cacá em. Thöi bêy giúâ lúpá chuná g ta nghó. Nhûng khöng ai trong lúáp chuáng töi àûná g ngay dêåy vaâ uaâ vïì nhû moåi khi. Moåi ngûúâi àïuì ngöìi laåi vaâ suy nghô vïì lúâi thêìy noái. 10

Lonâ g dunä g caãm & tònh yïu cuöcå sönë g Nhêån biïët chñnh mònh Möåt trong nhûäng àiïìu khñch lïå nhêët maâ baån coá thïí laâm laâ tûå xaác àõnh chñnh mònh - biïët mònh laâ ai, mònh tin vaâo caái gò vaâ mònh muöën ài túái àêu. - Shiela Murray Bethel V úiá Sparky, trûúnâ g hocå laâ têtë ca,ã chó coá àiïuì cêuå khöng thïí theo àûúcå . Cêuå àaä thi honã g moiå mön hocå vaoâ nùm hocå lúpá tamá . Cêuå trûútå mön vêtå lyá höiì hocå trung hocå , thi honã g mön tiïnë g La tinh, àaiå söë vaâ tiïnë g Anh. ÚÃ cacá mön thïí thao cêuå cunä g chùnè g khaá gò hún. Mùcå duâ àaä cöë gùnæ g tham gia vaoâ àöiå àaná h gön cuaã trûúnâ g, nhûng cêuå nhanh choná g thua trênå àêuë quan tronå g duy nhêtë trong muaâ thi àêuë . Chó coá möiî mötå trênå àêuë an uiã , cêuå cunä g àïí thua nötë . Suöët thúâi tuöíi treã cuãa mònh Sparky rêtë vunå g vïì. Thûcå ra cêåu khöng bõ nhûnä g hoåc sinh khaác gheát boã; khöng ai quan têm nhiïuì àïnë thiïëu sotá cuãa cêåu. Cêåu ngaåc nhiïn khi möåt ngûúiâ baån cuâng lúáp cêtë tiïnë g chaoâ cêuå ngoaiâ giúâ hoåc. Cêuå cunä g chùnè g henå hoâ vúái mötå banå gaái naoâ . Sparky rêët súå bõ chöië tûâ. Sparky laâ möåt ngûúâi thêët baåi. Cêuå , cacá banå hocå cuaã cêåu, moiå ngûúâi àïuì biïtë àiïìu àoá. Thïë laâ cêåu mùcå nhiïn 11

Hatå giönë g têm höìn chêpë nhêån no.á Sparky quyïët àõnh tûâ súmá rùnç g nïëu moåi viïcå coá chiïuì hûúáng khaá hún, chuná g seä tûå nhiïn àïnë . Nïuë khöng thò cêåu seä tûå bùnç g lonâ g vúiá nhûäng gò dûúâng nhû laâ têìm thûúnâ g vönë àaä quen thuöåc cuaã cêuå . Tuy nhiïn, coá möåt àiïìu quan tronå g vúái Sparky - àoá laâ höåi hoaå . Cêuå rêtë tûå haoâ vïì khaã nùng veä cuãa mònh. Dô nhiïn laâ khöng ai khaác thêëy àûúcå àiïìu êyë . Vaâo nùm cuöëi cêëp trung hoåc, cêuå àaä gûãi mötå söë tranh biïëm hoaå cho mötå söë taåp chñ nhûng bõ tûâ chöëi. Mùåc duâ vêyå , Sparky vêîn rêtë tûå tin vúiá taâi nùng cuaã mònh àïën nöiî cêåu quyïtë àõnh seä trúã thanâ h mötå hoaå sô chuyïn nghiïpå . Sau khi tötë nghiïpå trung hoåc, cêåu viïtë möåt laá thû gûiã àïën hanä g phim Walt Disney. Ngûúiâ ta yïu cêuì cêåu gûiã mötå vaâi tranh mêîu theo chuã àïì àaä gúiå yá. Sparky àaä daânh rêët nhiïìu thúâi gian cho chuáng cunâ g têtë caã nhûäng bûcá veä khaác maâ cêåu nöpå theo. Cuöëi cuâng, hanä g phim Disney cuäng höiì êm. Mötå lêìn nûaä cêåu laåi bõ tûâ chöëi. Mötå thêët baiå nûaä àöëi vúiá con ngûúiâ thêët baiå naây. Thïë laâ Sparky quyïtë àõnh viïtë tiïuí sûã cuãa chñnh mònh trong nhûnä g bûác tranh. Cêåu àaä mö taã laiå tuöií thú cuãa mònh - möåt cêuå beá luön luön thêët baåi. Chùèng bao lêu sau nhên vêåt cuaã cêu truyïån tranh êëy àaä trúã nïn nöií tiïëng khùpæ thïë giúái. Sparky, cêåu beá thiïuë thanâ h cöng taiå trûúâng vaâ tacá phêmí luön bõ tûâ chöëi hïtë lêìn naây àïën lêìn khacá chñnh laâ Charles Schultz, ngûúâi saná g taåo ra ‘Peanuts’, mötå trong nhûäng truyïån tranh haâi hûúcá nöií tiïnë g nhêët trong lõch sû.ã 12

Loâng duäng caãm & tònh yïu cuöåc söëng Moná quaâ cuaã tònh yïu Chûa hïì coá ai, kïí caã thi sô, coá thïí ào lûúâng àûúåc sûác chûáa cuãa traái tim. - Zelda Fitzgerald -C ho töi xem chauá mötå chutá àûúcå khöng? - Ngûúiâ meå treã hanå h phucá hoiã . Khi caái goái nhoã xinh xùæn nùçm goån trong tay mònh, ngûúâi meå veán miïëng vaãi àïí xem khuön mùåt beá xñu kia ra sao, böîng cö haá höëc vò kinh ngaåc. Ngûúâi baác sô vöåi quay ài vaâ nhòn ra cûãa söí. Àûáa beá con cö khöng coá àöi tai. Thúiâ gian tröi qua, àûáa beá êëy lúná lïn vaâ vêîn coá khaã nùng nghe bònh thûúâng, chó coá àiïuì cú thïí cêåu coá möåt thiïëu sotá ... Röìi möåt höm, àûáa beá chayå vöåi tûâ trûúnâ g vïì nhaâ, guåc àêìu vaoâ lonâ g meå mònh khoác nûác nú.ã Tröng cêåu thamã thûúng laâm sao! Vaâ cêåu tûå thöët ra bi kõch cuaã mònh: - Con la.â .. mötå con quaiá vêtå ! Ngûúiâ meå hiïuí rùçng cuöåc àúâi con trai mònh bùæt àêuì phaãi traãi qua nhiïuì lêìn cay àùnæ g nhû thï.ë Cêåu beá lúná lïn caâng luác caâng tuêën tuá vaâ khoeã maånh, 13

Hatå giöëng têm hönì nhû thïí taoå hoáa muönë buâ laiå nöîi bêtë haånh cuaã cêåu. Bao baån beâ quyá mïnë cêåu. Àaná g leä cêåu àûúcå choån laâm lúpá trûúnã g nïuë nhû cêuå khöng bõ khiïmë khuyïët hònh thïí duy nhêët êyë . Cêuå laiå rêët gioiã vùn chûúng vaâ êm nhacå , àaná g leä cêuå coá thïí tiïnë xa, nïëu nhû... - Nhûng con vêîn coá thïí hoâa nhêåp vúiá ngûúâi khacá àûúcå maâ - Ngûúâi meå traách nheå khi thêyë cêåu buönì tuãi, nhûng tim baâ cuäng àau xotá chùnè g khacá gò cêuå . Baâ thûúng con biïtë bao! - Chùèng leä khöng coá caách naoâ khacá àïí giupá con töi sao? Ngûúâi cha hoiã võ baác sô cuaã gia àònh. - Töi tin rùnç g töi coá thïí phêîu thuêåt gheáp vanâ h tai nïuë nhû coá ngûúiâ hiïnë tùång - öng ta àapá . Thïë röiì gia àònh cêuå bùæt àêìu tòm kiïëm ngûúiâ coá thïí hy sinh cho cêåu àöi tai. Riïng chanâ g trai trong loâng khêëp khúãi hy voång. Àaä hai nùm tröi qua maâ khöng coá kïët quaã gò. Cho àïën möåt höm, cha cêåu baão: - Con chuêín bõ àïnë bïnå h viïnå lamâ phêuî thuêtå . Böë meå àaä tòm àûúcå ngûúiâ hiïën tai cho con röiì . Nhûng ngûúâi ta bùtæ phaiã giûä bñ mêåt. Cuöcå phêuî thuêåt thaânh cöng rêët töët àeåp, vaâ cuöcå àúiâ cêuå thay àöií tûâ ào.á Cêuå nhû coá thïm sûcá maånh vaâ lonâ g tûå tin. Taiâ nùng cuãa cêåu àaåt àïnë àónh cao, vinh quang cuãa cêåu nöëi tiïëp tûâ trûúnâ g phöí thöng àïën khi cêåu hocå àaiå hocå . Sau ào,á cêuå lêåp gia àònh vaâ bûúcá vaâo lônh vûcå ngoaåi giao. 14

Lonâ g duäng caãm & tònh yïu cuöcå sönë g - Con cêìn phaiã biïët chûá! Cêåu thucá eáp cha, con cêìn biïët ai àaä cho con quaá nhiïìu nhû thïë? Nïuë khöng, con seä khöng thïí àïnì àapá àuã cöng ún cho ngûúâi ta. - Cha khöng nghô rùçng con coá thïí àïìn àaáp àûúåc cho ngûúâi àoá àêu... nhûng con vênî chûa àûúcå biïtë , con a.å Nhiïuì nùm nûaä laiå tröi qua, bñ mêåt sêu kñn àoá vênî chûa hïì heá mú.ã Röiì caiá ngayâ ngûúâi con trai mong moiã cunä g àïën. Àoá laâ möåt trong nhûnä g ngayâ töië tùm nhêtë trong cuöåc àúâi cêåu. Àûáng canå h cha bïn quan taâi meå, cêuå thêëy öng nheå nhanâ g àûa tay ra tûâ tû,â nêng maái tocá nêu àoã dayâ cuaã baâ lïn: baâ àaä khöng coân àöi tai. - Meå con noái rùnç g baâ rêtë vui nïëu àïí tocá daiâ - ngûúâi cha thò thêmì - meå con àïí nhû vêåy cunä g àêu coá xêuë ài chutá naâo, àuná g khöng con? Ngûúiâ cha àaä noiá àuná g. Veã àepå thêtå sûå cuaã con ngûúiâ khöng nùçm úã bïì ngoaâi maâ laâ ngay trong chñnh traiá tim cuaã hoå. Àiïuì thêtå sûå àaná g giaá khöng phaãi úã nhûäng gò ta coá thïí nhòn thêyë maâ laâ úã nhûnä g àiïuì vö hònh. Tònh yïu thêtå sûå khöng nùçm trong nhûäng gò àûúåc thïí hiïån vaâ àûúcå biïtë àïën, maâ chñnh úã nhûäng àiïìu lamâ àûúcå maâ khöng ai biïët àïnë . 15

Haåt giönë g têm höìn Chêëp nhêån maåo hiïmí Con taâu rêët an toaân khi neo àêåu úã caãng, nhûng ngûúâi ta àoáng taâu khöng phaãi vò muåc àñch àoá. - Grace Hopper -T raná h qua ài naoâ , chêmå nhû ruaâ ! - Jack la lïn, àêmë tay lïn caiá kenâ - Xï caiá àönë g sùtæ vunå ra khoiã àûúnâ g ài! - Anh giêtå manå h tay laiá sang traiá vaâ vûútå qua chiïcë xe húi chayå chêmå hún, bêmë coiâ inh oiã khi vûútå qua no.á Hai chiïcë xe àang úã rêtë satá nhau. Àötå nhiïn, trong kñnh chiïëu hêuå xe anh hiïån lïn nhûäng aná h àeân xanh lêpå loeâ . Àoá laâ mötå chiïëc xe caãnh saát khöng huá coiâ ! - Öi, tuyïåt! - Jack gêìm lïn - Sao töië nay mònh laiå xui xeão thïë khöng biïtë ! Anh hamä dênì töëc àöå laiå röìi dûnâ g xe dûúiá cöåt àenâ àûúâng, lo lùnæ g nhòn vaâo kñnh. Möåt viïn caãnh saát tuênì tra to beáo múã cûãa xe bûúác ra. Thúâi gian dûúâng nhû vö têån; viïn canã h satá àûáng bïn chiïcë xe húi cuãa mònh, àöåi muä lïn caiá àêuì toác cùæt ngùæn nguãn röìi chónh laåi thùtæ lûng vaâ bao suná g ngùæn. 16

Lonâ g duäng camã & tònh yïu cuöcå sönë g Cûã chó chêåm chaåp cuaã öng ta khiïën Jack sötë ruötå . Cuöëi cunâ g ngûúâi àanâ öng beoá phïå êyë cuäng bùtæ àêìu cêtë bûúcá tûâ tû.â Jack ngöiì bêët àönå g taåi chöî àïën khi möåt luöìng aná h saná g choiá mùæt chiïëu vaoâ àuiâ röìi lïn mùtå anh. Möåt tiïnë g goä manå h trïn cûaã kñnh xe húi thucá anh nhênë nuát trïn höåp àiïìu khiïín; kñnh xe tûâ tûâ haå xuönë g. - Chaâo anh, anh coá biïtë taiå sao töi giûä anh laiå khöng? - Daå biïtë , thûa caãnh satá . Töi àang vûútå nhanh, vaâ töi coá phêìn khöng chuá yá àïën phña sau, nhûng töi coá chuyïnå gêëp a.å - Töi biïtë thïë. Anh coá thïí cho töi xem bùnç g laái vaâ söë àùng kyá cuaã anh khöng? Trong khi Jack luåc loåi caái boáp cuãa mònh, viïn caãnh saát tiïëp: - Anh biïtë laâ anh àaä ài 58 dùmå /g trong mötå khu vûåc chó cho pheáp chaåy 45 dùåm/g chûá? Jack ngûúác lïn: - Öi, Chuaá úi. Töi khöng biïët laâ mònh àaä laiá quaá nhanh nhû thïë. Anh biïët khöng, töi àaä laái hún 7 giúâ àïí àïnë àêy. Chõ töi goiå àïën súã laâm vaâ baão töi phaãi vïì nha.â Moåi ngûúiâ khöng nghô rùçng meå töi seä qua khoiã àïm nay; baâ êyë bõ ung thû vaâ sûcá khoãe rêtë keám trong 6 thaná g qua. Röìi anh cêët gioång naiâ nó: - Xin löiî töi àaä chayå húi nhanh, töi cöë gùnæ g vïì nhaâ trûúác khi quaá muönå . Viïn canã h saát ghi cheáp gò àoá vaâo höì sú möåt luác, sau 17

Hatå giönë g têm höìn àoá xeá maãnh giêyë trïn cunâ g vaâ àûa noá cunâ g têëm bùçng laái laåi cho Jack. - Töi lêyë lamâ tiïcë laâ meå anh khöng khoeã , Jack aå, nhûng anh laái xe quaá töcë àö.å Töi àaä xem xeát vaâ àùåt mònh vaâo trûúnâ g húåp cuaã anh, töi quyïët àõnh lêìn naây chó canã h caáo anh thöi. - Caám ún, ngaiâ sô quan! Camá ún! Töi thêåt sûå camã kñch têmë lonâ g cuãa ngaâi! - Khöng coá gò. Giúâ thò laái an toanâ möåt chutá , luác nayâ maâ gia àònh anh phaãi vaoâ phonâ g cêpë cûuá vúiá anh thò thêåt laâ töiå cho hoå àêëy, anh banå a!å - Ngaâi noái àuáng, caám ún ngaâi lêìn nûäa! Töi seä cêín thêån hún. - Hy voång thïë. Chuác möåt buöíi töëi tötë laânh! 15 phuát sau, Jack lùn baná h vaâo con àûúâng àêìy ùpæ nhûnä g kyã niïmå thúiâ thú êëu cuaã mònh. Anh bûúcá vaâo nha,â ngöi nhaâ cuä thên yïu hoanâ toaân yïn lùnå g ngoaåi trûâ tiïnë g tñch tùæc nhoã phaát ra tûâ chiïëc àöìng höì cuaã öng ngoaåi vaâ nhûnä g tiïëng öìn tûúng tûå tûâ caác têmë vaán dûúái chên anh. Chõ anh, Suzie, àang úã trong bïpë lamâ baánh sandwich. - Jack! Em àaä vïì - Cö thötë lïn vaâ öm lêëy anh - Chõ lo laâ em phaãi chaåy quaá xa! Em ài àûúnâ g thïë naâo? - ÖÍn caã chõ a.å Bob àaä vïì chûa? - Noá àaä vïì àûúåc vaâi giúâ röìi. Noá múái ài nguã möåt luác thöi. Thêyë Jack nhòn chiïcë baân chêtë àêìy baánh ngotå , baná h 18

Lonâ g duäng caãm & tònh yïu cuöåc söëng nûúáng, gaâ nûúáng vaâ nhûnä g àôa thõt nguöiå trïn bïëp Suzie hoãi: - Em coá àoái khöng? Àïí chõ donå cho em mötå dôa nheá? Mêyë cö tûâ nhaâ thúâ cuaã meå àaä mang nhûnä g thûcá ùn nayâ àïën àêyë ! Trong tuã lanå h conâ coá giùm böng nûaä . - Khöng, camã ún chõ, em muöën gùåp meå. Meå thïë naâo röìi chõ? - Meå suy suåp nhanh tûâ höm qua, nhûng meå khöng yïuë nhû khi chõ goåi cho em trûúcá àoá. - Thïë thò töët röiì ! Latá nûaä em seä gùpå chõ sau. Jack quay ài vaâ bûúcá nhanh qua phoâng khacá h, ra hanâ h lang àïí röiì sang phonâ g nguã cuãa meå anh. Dûnâ g laiå bïn ngoaâi cûãa phoâng, anh nheå nhaâng goiå : - Meå úi! Sau ào,á Jack àêyí cûaã bûúác vaâo - Con, Jack, àêy me.å Jack àaä khöng ngúâ àïnë nhûäng gò anh thêëy kïë àoá. Cùn phonâ g nguã cuãa meå tröng vênî nhû xûa, ngoaiå trûâ möåt àiïuì : ngay giûaä giûúnâ g, trong mötå quênì g saná g vaâng nhaåt laâ thên hònh tiïìu tuåy yïëu útá cuãa meå anh. - Me!å Jack kïu lïn, chayå àïën bïn baâ. Tim anh nhû àöng cûná g trong lönì g ngûcå àïnë khi meå anh cûaå mònh, quay àêuì laåi nhòn anh. - Con vïì thùm meå àêy, meå. Meå Jack tûâ tûâ múã àöi mùtæ xanh mïtå moiã röiì móm cûúâi vúiá anh. - Jackie! Baâ noái yïëu úát, àùtå möåt banâ tay lïn maá anh - con àêy röìi! 19

Haåt giöëng têm hönì - Vêng, con àêy! Jack cûúâi tûúi duâ nhûäng giotå nûúác mùæt chó chûcå traoâ trong mùæt anh - Con àêy me!å - Meå àang àúiå con, meå biïët thïë naoâ con cunä g vïì ma!â - Vêng, meå, con àaä tûcá töëc quay vï.ì Con phaiã úã bïn meå chû.á - Camá ún con, Jackie - baâ noái vaâ vöî nheå tay lïn maá anh. Daåo naây con ra sao röiì ? - Con öní caã.... meå àûnâ g lo lùnæ g gò cho con hïtë . Con àïën àêy àïí xem meå thïë naoâ ! - Con biïtë meå sao maâ, Jackie. Meå sùpæ chïtë röiì . Meå muönë biïët laâ con ra sao kia. Nhaâ haâng àoá lamâ ùn coá khêmë khaá khöng? Jack buöng mötå tiïëng thúã daâi. - Cunä g nhû trûúác thöi meå a.â Nancy baoã con coá thïí sang àoá laâm nïuë con muöën, nhûng cö êëy dûúâng nhû khöng thêåt sûå muönë con nghó lamâ úã Trung têm bêët àöång saãn àêu me.å Cö êyë baoã con nïn haiâ lonâ g vúiá nhûnä g gò con àang lamâ . - Nhûng con thêëy thïë naoâ ? - Thêtå sûå laâ àiïuì àoá phênì naâo laâm con lo ngaåi. Cöng viïcå cuaã con úã Trung têm bêtë àönå g sanã nayâ khaá tötë ; con àaä laâm úã àêy hún 16 nùm vaâ kiïëm khaá nhiïìu tiïnì . Chuná g con àaä coá nhûäng gò chuná g con cênì .... vaâ hêuì hïët nhûäng gò chuná g con muönë ... Baâ nhòn thùnè g vaâo mùæt anh: - Thïë coá chuyïnå gò? Àöi mùæt àaä giaâ vaâ mïtå moãi cuãa baâ vênî sùæc beán àuã àïí thêyë rùnç g coân àiïuì gò àoá trong 20

Loâng duäng camã & tònh yïu cuöcå sönë g àêuì anh ngoaiâ nhûäng gò anh àang noái. Anh dõch ngûúâi mötå cacá h thiïëu thoaiã maái bïn meáp giûúnâ g. - Nhûng... àiïìu àoá khöng àu.ã Con khöng coân haâi lonâ g vúái nhûäng gò con àang lamâ nûaä . Tiïìn baåc thò khöng coá gò phaiã banâ , nhûng cöng viïcå khöng coân laâm haâi lonâ g con nûäa. Meå coá hiïíu yá con khöng? - Coá - baâ thò thêìm, nhùæm mùæt vaâ gêåt àêuì àöìng tònh; baâ hiïuí anh muöën noiá gò. Baâ àùåt banâ tay mònh lïn tay con röiì siïtë nheå trong khi anh tiïëp: - Höiì múiá bùtæ àêuì cöng viïcå úã Trung têm bêtë àönå g sanã , con thñch lùmæ ! Con thêtå sûå thñch tiïpë xucá vúiá moiå ngûúiâ vaâ giupá hoå tòm àuná g ngöi nhaâ hoå muönë . Con àaä tûnâ g yïu thñch aná h mùtæ cuaã nhûnä g àöi vúå chönì g treã khi trao cho hoå chòa khoaá cùn nhaâ múiá cuaã ho.å Thêtå laâ camã àönå g! - Thïë àiïuì gò àaä xaãy ra vúiá sûå caãm àöång ào?á - Meå anh thò thêmì hoiã , mùtæ vênî nhùæm laiå nghó ngúi. - Khöng coá àiïìu gò thay àöíi caã. Moåi thûá vêîn vêåy nhiïìu nùm qua, cuöåc söëng cuãa con àaä trúã thaânh lïì thoái. Cöng viïåc laâm ùn cuãa con thò töët, caâng ngaây con caâng baán àûúåc nhiïìu nhaâ. Sau möåt thúâi gian nhûäng caãm xuác haâo hûáng àoá dûúâng nhû khöng coân taác àöång nhû xûa nûäa. Anh ngöiì àoá mötå lucá , miïn man suy nghô. Àiïuì gò àaä xayã ra vúái nhûnä g ngaây xûa tûúi àepå àoá? Tûâ tû,â anh quay vïì thûcå taiå vaâ nhênå thêyë meå àang ngayá nhe.å Anh 21

Hatå giönë g têm höìn öm baâ möåt latá , lêyë laâm laå rùnç g thêtå êmë apá laâm sao! Anh nheå nhaâng àûná g lïn, àùtå nheå tay meå lïn giûúnâ g röiì ngöìi vaâo chiïëc ghïë caånh giûúnâ g. Nûaã giúâ sau, bao nhiïu suy nghô cûá tûå do tuön chaãy qua têm trñ anh trong khi anh nhòn meå àang ngu,ã húi thúã àïìu àùnå . Têët caã nhûäng nùm thaáng töët àeåp xûa àêu röiì ? Nhûnä g giêëc mú cuãa anh àêu caã röìi? Anh coá thïí laâm gò àïí mang chuáng quay trúã vïì? - Thïë con àõnh thïë naâo? - Meå anh hoiã nhû thïí cuöåc chuyïnå troâ giûaä hai ngûúâi chùèng hïì bõ gianá àoanå . Jack giêåt mònh ngûúcá lïn. - AÂ, Giovani, chuã nhaâ haâng Fratelli vêîn muöën con cên nhùcæ viïåc àïnë chöî öng êyë hoåc viïåc. Con àaä gùåp öng ta vaâi tuêìn trûúcá taåi nhaâ haâng vaâ öng ta hoiã con coá conâ xem xetá lúâi àïì nghõ cuãa öng ta khöng. - Thïë con coá xem xeát khöng? Baâ hoiã möåt cacá h yïuë úát, gênì nhû àang mú. - Con thêtå sûå thñch hoåc lamâ àêìu bïpë - Jack vûaâ noái vûaâ chuyïní sang ngöìi taiå meáp giûúnâ g caånh meå - Meå biïtë con luön thñch nêëu nûúáng maâ, con cunä g coá khaã nùng àêuì tû vaoâ nhaâ hanâ g, nhûng con hay camã thêyë àoá chó laâ mötå giêëc mú ngúá ngêín vaâ ñch ky.ã Baâ àûa tay ra tòm baân tay con trai, sau àoá baâ nùmæ nhûnä g ngoán tay êyë vaâ giûä chùåt chuáng. - Jack, mong muöën haånh phuác khöng coá gò laâ ñch kyã caã. Nïëu Nancy khöng phaãn àöëi thò coân gò ngùn caãn con àêu? 22

Loâng duäng camã & tònh yïu cuöcå söëng - Nhiïuì thûá lùæm, meå a!å Con thñch nêëu ùn, nhûng seä ra sao nïëu con khöng thñch húpå laâm àêuì bïpë ? Meå coá nhúá moná baná h nûúáng Hoanâ g Gia maâ con àaä lamâ trong ngayâ hoåp mùåt gia àònh mònh vaiâ nùm trûúcá khöng? Bûaä laâm moná àoá con rêët vui. Coá lênì Giovani goåi con vaoâ bïëp vaâ chó cho con caách nêuë moán Soâ Hoaâng Hêuå . Lêìn êëy con hïtë sûác kinh ngacå ! Öng êyë laâ àêìu bïpë bêåc thêìy. Nhûng coá möåt súã thñch, hay thêåm chñ laâ coá taiâ nêëu nûúáng thò khaác vúái viïåc laâm möåt àêìu bïëp chuyïn nghiïåp. Nïuë con khöng coá àûúåc nhûnä g àiïuì con mong muönë thò seä ra sao? - Con seä khöng bao giúâ biïtë nïuë con khöng thûã Jack a!å - Nhûng meå aâ, con khöng thïí àaánh cûúåc tûúng lai vúái möåt yá thñch tûác thúâi, meå biïët àêëy, viïåc ruát lui khöng dïî daâng chuát naoâ caã. Chuyïån àoá maoå hiïmí thêtå sû!å Con khöng biïët tñ gò vïì viïcå kinh doanh nhaâ haâng. Con nghô rùçng àoá laâ àiïuì Nancy quan têm nhêët; con khöng thñch dênë thên vaoâ chuyïnå gò maâ coá thïí gêy haiå cho chuná g con. - Nghe nayâ con trai, baâ nghiïm gionå g nhûng vênî nheå nhaâng. Mötå nhaâ thú coá lêìn àaä noiá rùnç g: “Trong têtë caã nhûnä g lúiâ töiì tïå phaát ra tûâ lûúiä hay ngoâi butá , nhûäng lúâi àaáng traách nhêtë laâ ‘Hùnè coá leä àaä’”. Nïëu bêy giúâ con khöng chêëp nhêån ruãi ro naoâ àoá thò sau naây, con seä phaiã söëng trong höëi tiïëc àêyë ! - Con hiïuí . Meå noiá àuná g meå a.å Meå biïët khöng, Giovani noiá öng êëy seä dayå con moåi thûá öng êyë biïtë , öng êyë àaä lamâ cöng viïåc nayâ gêìn 40 nùm röiì ! Nïëu moåi viïåc 23

Haåt giöëng têm hönì tötë àepå , noá thêåt sûå coá thïí tötë cho caã con vaâ Nancy. Khi Giovani nghó hûu, öng êyë seä cho con cú höåi mua laåi sanã nghiïåp cuãa öng. Con chó khöng biïtë phaiã laâm gò; àoá laâ möåt canh bacå ! Con nïn lamâ gò àêy meå? Im lùnå g. Maãi chòm àùæm trong suy nghô cuaã mònh, mötå luác sau Jack múái lûu yá rùçng cùn phonâ g àaä trúã nïn yïn lùång. Anh móm cûúiâ , khuön mùåt meå anh àang nghó ngúi múái yïn bònh laâm sao. Anh àùtå nheå tay lïn tay baâ vaâ nùæm lêëy noá. Coá àiïuì gò àoá dêyë lïn trong anh. Anh nhòn meå kyä hún, siïtë chùtå tay baâ. - Me!å Meå! Cùn phoâng canâ g im lùång hún. Jack nêng tay meå lïn vaâ dõu danâ g hön lïn nhûnä g ngoná tay ba.â Thêtå ngacå nhiïn, noá vênî êëm lamâ sao. Mötå giotå nûúác vúä trong mùæt anh. Nheå nhaâng àûáng dêåy khoiã giûúnâ g, anh àùtå tay meå lïn lonâ g baâ röìi ngêåp ngûâng ài ra khoãi phonâ g, vûaâ ài vûâa goåi anh chõ mònh. Ranå g saná g höm ào,á sau khi cacá y taá vaâ nhên viïn khamá nghiïmå tûã thi cuâng nhûnä g nhên viïn úã nhaâ tang lïî àaä ài hïtë , Jack ngöiì mötå mònh trûúcá hiïn nha.â Bêìu trúiâ hûúná g àöng àang chuyïín sang mauâ xaám vaâ tûâng ngöi sao àang biïën dênì , Jack ngöìi nhúá laåi nhûäng àiïuì sau cunâ g meå anh àaä noiá . Quay vïì hûúáng Têy, anh noái vúái bêuì trúâi trong xanh: - Con nghe nhûnä g gò meå àaä noái, meå aå! Con seä khöng söëng möåt cuöåc söëng höëi tiïcë ! Con seä maåo hiïmí ! Con seä laâm nhû thï!ë 24

Lonâ g dunä g caãm & tònh yïu cuöåc söëng Bûaä àiïím têm bùnç g höì daán T öi conâ nhúá àoá laâ mötå buöií saná g thaná g chapå lanâ h lanå h, töi dêyå thêtå súmá , lucá mùtå trúiâ vûaâ ûnã g lïn, khoacá aoá êmë , giayâ vúá àuã böå röiì leo hanâ g raoâ sang nhaâ Minh mêpå . Töi coá henå seä theo ba noá ài chùtå mai. Ba meå Minh kiïmë sönë g bùnç g cacá h trönì g àuã thûá trong khu vûúnâ nhoã sau nha:â dûa leo, cuã kiïuå , hanâ h ngo,â hoa hönì g, hoa cucá vaâ mang ra chúå baná . Coá khi lö,î coá khi lúiâ . Nhûng chùtå mai múiá laâ nghïì “cha truyïnì con nöië ” tûâ thúiâ öng cöë no.á Möiî nùm chó àûúcå mötå lênì , nhûng nhúâ àoá maâ túiá chiïuì 30 múiá kiïmë àûúcå tiïnì ùn Tïtë . Nùm nay, ba Minh baão seä cho noá ài theo àïí “nöië nghï”ì . Vò Tïtë naâo, ba töi cuäng mua giuáp cho nhaâ Minh mêpå canâ h mai to nhêët, àeåp nhêët vaâ àùæt tiïìn nhêtë nïn töi phaiã hûaá vúái Minh laâ chó ài theo cho biïtë thöi, khöng àûúåc chùtå caânh naâo vò nhû thïë ba meå noá seä mêtë möëi. Khi töi thoâ àêuì qua cûãa söí thò thêyë ngay Minh mêåp vaâ àaám em uát lau chau àang ngöiì quêy quêìn bïn chiïëc baân göî thêpë , àûáa naoâ cuäng aoá trùæng, quênì soocå xanh, 25

Hatå giönë g têm höìn cuä kyä nhûng thùnè g thúám, tinh tûúm. Caã boån chumå àêìu quanh mötå chiïëc nöìi gang to, àen boáng vò aám khoái, bïn trong chûaá àêyì höì daná . Töi biïët roä noá laâ höì daán. Thúâi àoá, chûa coá nhûäng loå “keo daán” cöng nghiïpå xinh xinh nhû bêy giú,â möiî khi töi coá mön thuã cöng úã trûúâng, ba töi vênî lêëy böåt mò trong kho ra, cho vaoâ xoong nûúác, bùæc lïn bïpë röiì khuêyë àïuì tay cho túái lucá chêët lonã g trùæng àuåc nhû sûaä kia biïnë thaânh möåt thûá böåt sïìn sïtå , deoã quaná h vaâ trong veo. - Àêy laâ höì daán- ba töi tuyïn bö.ë Vêåy maâ bêy giúâ, anh em nhaâ Minh mêåp xuám vaoâ nöìi, möîi àûaá mötå chiïcë muöîng, hùm húã mucá höì daná chêmë vaâo nûúcá mùæm cho vaâo miïnå g ùn ngon laânh. Nhòn thêyë töi, Minh mêpå vui ra mùåt: - Ùn saná g khöng maây? Töi nhòn àamá em noá mùtå muäi dñnh teâm lem thûá chêtë deoã trong veo, buöåt miïång: - Höì daán laâm sao ùn àûúåc, ghï thêyë möì! Minh mêåp lûâ mùtæ : - Khöng ùn thò thöi, àöì laâm phaách! May maâ noá khöng giênå àïnë nöiî àuöií töi vïì nha,â nhûng suötë buöíi chùåt mai höm àoá, Minh mêpå àêm ra lêìm lò, chùèng theâm noái vúiá töi cêu naoâ . Töi cunä g chùnè g àïí yá gò àïnë nhûäng caânh mai xem chuáng nhiïuì hoa hay nhiïuì nuå, daná g àepå hay khöng àeåp, vò maãi nghô àïnë moná höì daná . Thûá bötå mò ào,á töi chó múái thêëy baâ ngoaiå tröån vúiá rau bùçm àïí cho heo ùn maâ thöi. 26

Loâng duäng caãm & tònh yïu cuöåc söëng *** Chuyïnå töi phaát ngön möåt cêu xanh dúnâ úã nhaâ Minh mêpå , khöng hiïuí sao ba meå töi laåi biïët. Saáng höm sau thûcá dêåy, töi thêëy meå àùåt lïn baân ùn mötå nöìi höì daná conâ böcë khoái. Ba xoa xoa hai tay, tónh ruåi: - Lanå h quaá, laånh quaá! Ùn saáng thöi! Àoá laâ lêìn àêìu tiïn trong àúâi töi ùn “höì daán”, thûá böåt mò pha vúái nûúác röìi khuêëy lïn möåt caách giaãn àún. Ba quêën quanh chiïëc àuäa, chêëm vúái nûúác mùæm úát, vûâa ùn vûâa hñt haâ. Meå muác vaâo cheán, chan nûúác mùæm, vûâa ùn vûâa cûúâi tuãm tóm. Coân töi, sau vaâi phuát ngúä ngaâng cuäng nïëm thûã vò toâ moâ. Vaâ töi nhúá maäi võ nhaåt thïëch cuãa noá. Buöíi saáng höm êëy, ba noái vúái töi rùçng khöng nïn phên biïåt, coi thûúâng ngûúâi naây hay ngûúâi khaác chó vò úã hoå coá nhûäng àiïìu xa laå vúái löëi söëng cuãa mònh. Nhûäng moán ùn ngon töi vêîn ùn vaâ moán ùn ngheâo naân, àún giaãn cuãa gia àònh Minh mêåp àïìu kïët tinh tûâ möì höi cuãa con ngûúâi. Ba noái vúái töi rùçng ngûúâi ta coá thïí laâm ra bao nhiïu thûác ùn ngon tûâ thûá böåt mò têìm thûúâng àoá. Rùçng trïn àúâi naây khöng coá gò laâ xa laå vúái cuöåc söëng cuãa con ngûúâi. Rùçng nïëu ta nhòn moåi ngûúâi vúái àöi mùæt vaâ têm höìn múã röång, ta seä khöng bao giúâ phaãi noái nhûäng lúâi khiïën ngûúâi khaác bõ töín thûúng. Tûâ buöií saná g höm êyë , töi lúná lïn maâ khöng xa laå vúái bêët cûá cacá h söëng naâo. Töi ài tûâ miïìn söng nûúác àïën cao nguyïn, bûúác chên vaâo bêët cûá “thïë giúái múiá ” naâo maâ 27

Haåt giönë g têm hönì khöng hïì chunâ chên e ngaåi. Töi coá thïí sùén loâng ài tònh nguyïnå úã nhûnä g vuâng quï xa heão laná h, ngheâo àoái vaâ khoá khùn. Töi coá thïí nguã ngon trïn àöëng rúm canå h chuöìng boâ, nghe muiâ phên boâ xöåc vaoâ muiä . Tûâ bûäa àiïmí têm bùçng höì daná , töi àaä ùn nhûäng moán ùn kyâ laå nhêtë trïn àúâi. Minh mêåp bêy giúâ laâ möåt öng chuã miïåt vûúân treã chuyïn tröìng hoa, vêîn ài chùåt mai möîi muâa Tïët àïën vaâ thónh thoaãng, vêîn khuêëy möåt nöìi höì daán àïí ùn. Noá viïët thû noái vúái töi rùçng: “Mònh àaä lúán lïn tûâ nhûäng bûäa ùn höì daán àoá”. Töi àûa thû Minh cho ba xem vaâ noái: - Caã con cunä g vêyå . - Àöng Vy 28

Lonâ g dunä g caãm & tònh yïu cuöåc sönë g Nhûnä g chiïcë höpå M ötå lênì , töi tònh cúâ phatá hiïnå chiïcë höpå sùtæ têy khoaá kñn àïí trïn nocá tu.ã Ba töi noiá , noá àûnå g di chucá cuaã öng nöiå . Trong àoá viïtë roä öng àïí laiå cho töi caiá gò khi öng vïì vúiá àêtë . Khi öng mêët ài, ba töi múã höåp ra vaâ àocå cho moiå ngûúiâ nghe túâ di chuác, thûá duy nhêtë öng àïí laåi laâ nhûnä g khoaãnh àêtë , chia àïìu cho têtë caã moåi ngûúâi, àêët tröìng cêy ùn traái, àêët trönì g khoai sùæn vaâ àêët trönì g luaá ... Öng àïí laåi cho töi tuã saách vaâ möåt reão àêtë nhoã hònh tam giacá , nùçm caånh nhûäng maãnh ruönå g maâ öng àaä lamâ lunå g suötë àúâi trïn àoá. Möåt maãnh àêtë àuã àïí töi tröìng nhûäng cêy caâ chua vaâ nhûäng luöëng rau muöëng, öng viïtë vêåy, vúiá têët caã tònh thûúng yïu. Töi àûná g trûúcá reoã àêtë êëy, khocá rêët nhiïìu, vaâ nhêån ra cuöcå söëng thêtå ngùnæ nguiã vaâ àêìy bêët trùcæ . Töi chúåt nghô, nïuë mònh cuäng phaãi ài xa, xa thêåt xa, mònh seä àïí laåi gò cho nhûnä g ngûúiâ thên coân laiå . Vaâ töi quyïët àõnh lamâ di chucá . Cunä g cêtë trong chiïcë höåp coá khoaá , cunâ g vúiá gia taâi cuaã töi. 29

Haåt giöëng têm hönì Banã di chuác àêuì tiïn töi viïët nùm lïn 8 tuöíi, rêët ngùæn vò nhûäng thûá maâ töi coá thïí àïí laåi chùèng coá gò nhiïìu. Nhûnä g bûác anã h gia àònh khi töi conâ beá xñu àïí cho meå, vaâ ba. Àïí laiå cho hai àûáa em trai nhûnä g chiïëc xe àiïån... àïí laiå cho öng ngoaåi cêy gêyå maâ töi nhùåt àûúåc úã nhaâ kho. Àïí laåi cho Baoã Vi, àûáa baån thên nhêët cuaã töi, chiïëc noná vaãi. Röiì töi lúán lïn, duâ coá ra sao töi vênî vïì nhaâ vaoâ möîi àïm giao thûâa, ngöiì vaâo chiïcë banâ bïn caånh cûaã söí, nhòn ra bêuì trúâi töië àen, mõn manâ g cuãa àïm ba mûúi vaâ viïët. Möiî nùm, töi àïnë nhiïuì núi hún trong nhûnä g chuyïnë du lõch, hay ài cöng tacá ... vaâ nhûnä g thûá töi nhùåt nhanå h vïì cunä g nhiïìu hún: möåt chiïcë lûúcå àöìi möìi tûâ Haâ Tiïn, nhûäng nuå hoa ngocå lan khö cong vênî thúm nönì g naân nhû khi chuná g àaná h thûcá töi dêåy vaâo mötå àïm rêtë trong bïn caånh söng Tiïnì , möåt chiïëc voã öëc têìm thûúnâ g datå vaoâ baäi biïín Nha Trang, möåt maãnh àaá xêëu xñ vùng ra khi töi ài ngang qua nhûnä g ngûúiâ thúå àuåc àaá Non Nûúcá . Vaâ möiî lênì nhùåt lïn, töi àïìu nghô rùçng töi seä danâ h laåi chuáng cho ai àoá maâ töi àaä gùpå trong àúiâ . Chuná g àaánh dêëu sûå hiïnå hûuä cuaã töi trïn thïë gian, àaná h dêuë nhûnä g bûúcá chên cuaã töi àaä àùåt lïn manã h àêët nayâ , miïìn àêët no,å vaâ àaná h dêuë tònh yïu maâ töi daânh cho nhûnä g con ngûúiâ àaä àïnë röiì ài trong àúâi töi. Möîi nùm, nhûnä g àöì vêåt chùnè g àaáng giaá gò mêëy cûá chêët àêìy chiïcë höåp, caã möåt quaã baâng khö, möåt con ve sêìu chûa kõp löåt xaác coân giûä nguyïn lúáp voã maâu xanh oná g... Nhûäng chiïcë höåp chêtë àêìy maiä trong phonâ g töi. Cho 30

Lonâ g duäng camã & tònh yïu cuöåc sönë g àïnë möåt ngaây, töi nhòn laåi chiïcë höåp àûång túâ di chucá cuãa öng, nhênå ra rùçng trong àoá khöng coá àöì vêtå naoâ khacá ngoaiâ túâ di chucá . Töi benâ löi nhûnä g moná àöì maâ töi àõnh danâ h laâm “di vêtå ” ra vaâ phên phatá cho têtë caã moiå ngûúâi. Töi camã nhênå trong lonâ g mònh niïìm vui àûúcå chia seã, vaâ töi caãm nhênå trong aánh mùtæ moiå ngûúâi niïìm hanå h phuác vò biïët mònh àûúåc yïu mïën. Chiïcë höpå tröëng khöng cuãa öng àaä dayå töi mötå àiïuì : “Tònh yïu khöng phaãi laâ thûá coá thïí cêët trong nhûäng chiïcë höåp”. Tònh yïu thûúng cuaã ta coá ñch gò, nhûnä g moná àöì maâ ta nêng niu nhû baão vêtå kia coá ñch gò, nïëu ta cûá nhùtå nhanå h chó àïí cêët vaoâ trong höåp kñn, thay vò mang tùång chuná g cho nhûäng ngûúiâ ta yïu? - Àöng Vy 31

Haåt giöëng têm hönì Trúã vïì maiá êmë Tha thûá tûác laâ deåp boã ài chuyïån sêìu thaãm àúán àau vaâ tiïëp tuåc söëng vúái niïìm haånh phuác cuãa riïng mònh. - Amanda Ford T rong suötë nùm hocå , Jeff vaâ töi àaä troâ chuyïnå vúiá nhau rêtë nhiïuì , nhûng coá mötå chuyïnå khiïnë töi nhúá maiä laâ lênì anh kïí cho töi nghe vïì gia àònh mònh. Meå anh - mötå ngûúiâ phuå nûä hïtë mûcå yïu thûúng con vaâ chu àaoá - àaä qua àúiâ khöng lêu sau khi Jeff tötë nghiïpå trung hocå . Conâ cha anh, mötå bacá sô thanâ h àatå vaâ theo lúiâ Jeff, laâ mötå ngûúiâ lanå h lunâ g vaâ nghiïm khùcæ . Öng tin chùcæ rùnç g mötå ngûúiâ seä khöng bao giúâ coá thïí àoná g gopá coá giaá trõ cho thïë giúiá àûúcå nïuë khöng theo hocå vaâ tötë nghiïpå àaiå hocå . Thêmå chñ öng àaä chuêní bõ cho Jeff vaoâ hocå úã ngöi trûúnâ g öng àaä hocå ngayâ xûa vaâ seä chu cêpë toanâ böå tiïnì hocå phñ cunä g nhû moiå chi phñ ùn úã sinh hoatå cho Jeff trong suötë thúiâ gian anh theo hocå . Vönë laâ mötå ngûúiâ nùng àönå g, öng rêtë phênë khúiã vúiá yá nghô mötå ngayâ naoâ àoá con trai öng seä nöië nghiïpå mònh. 32

Lonâ g duäng camã & tònh yïu cuöåc sönë g Giúâ àêy, Jeff àaä 27 tuöíi vaâ laâ möåt nhaâ hoacå h àõnh kinh doanh thaânh cöng taiå möåt trong nhûäng cöng ty lúná nhêtë trong nûúcá maâ chùèng coá mötå bùçng cêëp naâo. Thêåt ra, niïìm àam mï cuãa anh laâ mön trûúåt tuyïtë . Sau khi tötë nghiïåp trung hocå , anh quyïtë àõnh tûâ chöëi nhûäng gò cha àaä sùpæ àùtå cho mònh vaâ chuyïín àïën Colorado àïí laâm viïåc trong mötå àöiå tuênì tra trûúåt tuyïtë . Jeff kïí cho töi, vúái nöiî àau conâ hiïnå roä trïn àöi mùtæ , rùçng anh vêîn coân nhúá nhû in caái ngayâ anh noái vúái cha vïì niïìm àam mï trûúåt tuyïët vaâ leo nuiá cuaã anh cuâng nhûnä g dûå àõnh cuãa mònh. Cha anh nhòn ra xa xùm, gûúng mùtå öng tûâ tûâ àoã lïn vaâ nhòn Jeff mötå cacá h chaán naãn röìi thöët ra nhûäng lúâi maâ àïnë giúâ vênî conâ vùng vùèng bïn tai Jeff: “Mayâ laâ mötå thùçng lûúâi biïëng. Tao khöng coá àûaá con naâo laâm viïcå cho khu trûúåt tuyïtë vaâ khöng hoåc àaiå hoåc caã. Leä ra tao nïn biïtë maây chùèng àûúcå tñch sûå gò. Àûnâ g quay vïì caái nhaâ naây àïnë chûâng naoâ mayâ coá àuã lonâ g tûå troång àïí duâng caái àêìu maâ Thûúnå g Àïë àaä ban cho mayâ maâ ài hoåc!” Kïí tûâ luác àoá, hai cha con anh khöng noiá vúiá nhau möåt lúâi naoâ nûaä . Jeff khöng chùcæ rùnç g cha anh coá biïët laâ anh àaä quay vïì vaâ úã gênì nhaâ hay khöng vaâ dô nhiïn anh khöng muönë öng biïtë laâ anh àang hoåc àaiå hoåc. Anh lùpå ài lùåp laiå rùçng anh àang lamâ àiïìu êyë cho chñnh baãn thên anh chûá khöng phaãi vò öng êyë . Jeff coá möåt ngûúâi chõ gaiá tïn laâ Janice, luön unã g höå nhûäng quyïët àõnh cuaã anh. Chõ vêîn liïn laåc vúái cha 33

Haåt giöëng têm höìn nhûng Jeff khöng cho chõ kïí gò vïì Jeff vúái öng. Lïî tötë nghiïpå cuaã Jeff nùm àoá laâ mötå ngayâ nùnæ g noáng trong thaná g sauá . Khi töi ài quanh noái chuyïån vúái moiå ngûúiâ trûúác khi lïî tötë nghiïpå diïnî ra, töi nhênå thêëy coá mötå ngûúiâ àaân öng veã mùtå böië röëi: - Xin löîi, öng ta àïën gêìn töi vaâ lõch sûå hoãi, höm nay úã àêy àang diïîn ra caiá gò vêåy? - Lïî töët nghiïåp àêëy bacá a!å Töi móm cûúâi àaáp. - Laå nhó - öng noái - con gaiá töi baão töi àïnë gùpå noá úã àêy. Röìi àöi mùtæ öng raång rúä vaâ bêtë giacá öng móm cûúiâ - Coá leä noá hoanâ têtë mötå àaåi hocå naâo nûäa vaâ muöën lamâ töi ngacå nhiïn àêy! Töi giupá öng tòm mötå chöî ngöiì vaâ khi chia tay töi öng noiá : - Camá ún chaáu àaä giupá baác. Nhên tiïnå , baác cuäng xin giúiá thiïuå baác laâ baác sô Holstrom. Töi lanå h cûáng ngûúâi trong mötå giêy. Jeff Holstrom. Baác sô Holstrom. Àêy coá phaiã laâ ngûúiâ maâ töi àûúcå nghe kïí höìi nùm ngoaiá khöng? Àêy chñnh laâ ngûúâi àanâ öng lanå h lunâ g nghiïm khùæc buöcå con trai phaiã hocå àaiå hocå , nïuë khöng thò khöng bao giúâ àûúcå trúã vïì nhaâ nûaä àêy sao? Khöng lêu sau, nhûäng giai àiïåu quen thuöåc cuaã baâi “Pomp and Circumstance” vang lïn. Töi quay vïì chöî cuaã mònh vaâ liïëc nhòn bacá sô Holstrom. Dûúnâ g nhû öng ta àang tòm con gaiá trong söë nhûnä g sinh viïn töët nghiïpå àang àûáng trïn sên khêuë . Nhûäng baâi diïîn vùn 34

Lonâ g duäng camã & tònh yïu cuöåc sönë g àûúåc àocå lïn, lúiâ chuác mûâng àûúcå gûãi àïnë caác sinh viïn tötë nghiïpå vaâ chuã nhiïåm khoa bùtæ àêuì àocå danh saách nhûäng ngûúâi tötë nghiïåp. Jeff laâ ngûúâi cuöië cunâ g lïn nhênå bùnç g. Töi nghe ngûúâi ta àoåc tïn anh: Jeff Holstrom. Anh bûúác ngang qua sên khêuë , nhênå têëm bùçng tûâ tay öng hiïåu trûúnã g vaâ ngay khi bùæt àêuì bûúác xuöëng bêåc thang, anh àaä àûa mùæt xuönë g hanâ g ghïë khaán giaã phña dûúái tòm chõ mònh. Trong haâng ghïë khaán giaã, coá mötå daná g ngûúâi àûná g dêåy - àoá chñnh laâ bacá sô Holstrom. Töi khöng biïtë laâm thïë naâo maâ Jeff coá thïí thêyë àûúcå öng trong àaám àöng, nhûng töi biïët mùtæ hoå àaä gùpå nhau. Bacá sô Holstrom múã röång caná h tay, nhû thïí àïí öm khöng khñ quanh öng. Öng cuiá thêëp àêuì , gêìn nhû muönë xin löîi. Trong möåt khoanã h khùcæ thúiâ gian dûúâng nhû ngûng àoång, vaâ dûúnâ g nhû chó coá hai ngûúâi trong khaán phoâng. Jeff bûúcá xuöëng cêuì thang, àöi mùæt anh àêmî lïå. - Cha mònh àêyë ! - anh thò thaoâ vúiá töi - Töi móm cûúiâ . - Bêy giúâ anh àõnh lamâ gò? Töi hoiã . - AÂ - anh noiá - töi nghô töi seä vïì thùm gia àònh mònh. 35

Hatå giöëng têm hönì Gaä khöní g löì möåt mùæt Veã àeåp thêåt sûå nùçm úã ngay trong traái tim cuãa baån. - Al Bernstein S ao maâ luä boâ caiá nayâ luön chonå nhûnä g àïm giaá retá nhû vêyì àïí sinh con khöng biïtë ? - Bill noiá vúiá gionå g ömì ömì , löå roä sûå e ngaiå hún laâ khoá chõu khi cunâ g Scott vaâ töi bûúcá vïì khu chuönì g traiå . Bêy giúâ àaä laâ nûaã àïm, nhiïtå àöå úã thung lunä g Singing àaä xuönë g tênå êm 5 àö!å Con Valentine thuöåc giönë g boâ khoang àen cuãa vuâng nuiá Friesland, Haâ Lan. Lênì naây noá sinh muönå gêìn mötå thaáng. Chuáng töi rêtë lo lùnæ g vò noá mêåp mötå cacá h bêtë thûúâng - nùnå g gêìn 164 kg. Suöët ba giúâ noá chuyïín daå, chuáng töi luön úã bïn canh chûâng. Con vêåt töiå nghiïåp cûá thúã khoâ kheâ mïåt nhoåc, caoâ cêuë vaâo àaám rúm khö vûúng vaäi úã xung quanh. Cuöië cunâ g noá ngaä vêtå ra àêët vaâ vúái sûå giupá àúä cuãa chuáng töi, noá sinh àûúåc mötå con bï khoaãng 63 kg, nùång gêëp àöi bònh thûúnâ g vúái böå löng mauâ vanâ g sêåm nhû keoå bú nêuë àûúâng. Xong xuöi, chuáng töi vöåi vaä quay vïì tiïpë tucå giêëc nguã conâ dang dúã. 36

Loâng duäng camã & tònh yïu cuöåc sönë g Túâ múâ saáng, töi ài xuöëng khu chuönì g àïí xem àamá bï con àaä thûác giêëc vaâ buá sûäa chûa. Múái àïën cûaã chuönì g, töi àaä nghe tiïëng mutá sûaä cuãa chuná g öìn aoâ úã gocá trong. Bêtë chútå chên töi vêpë phaãi mötå vêåt gò cûng cûáng vuiâ trong àöëng rúm. Möåt tiïnë g reá àau àúná vang lïn nhû muöën xeá toaåc boáng àïm. Töi vöåi vaâng bêtå àeân lïn vaâ hïët sûác bêtë ngúâ vúiá nhûnä g gò nhòn thêëy trûúác mùæt - mötå con bï mauâ àen xêuë xñ àaä àûúåc sinh ra sau con bï vaâng àïm höm qua. Hònh thuâ cuãa noá hïët sûác quaiá dõ, caiá àêuì to quaá khö,í trïn lûng nhö lïn möåt caái bûúuá to tûúáng, bönë chên lunâ xunã cuaã noá xoùnæ laåi vaâ caác àêìu guöcë chên phònh to. Noá àang run lêíy bêyí . Bönî g nhiïn töi thêyë thûúng haiå con bï, töi quyâ xuönë g àûa tay chamå vaoâ ngûúiâ no.á Con bï rönë g lïn thamã thiïtë vaâ sucå vaoâ cacá ngoná tay töi àïí tòm sûaä . Töi xoay nheå àêuì noá àïí tröng roä mùtå . Tim töi nhû thùtæ laiå . Con bï chó coá mötå mùtæ . Taoå hoaá laiå coá thïí tanâ nhênî àïnë thïë sao? Töi chùèng hiïuí sao mònh laiå khöng giïët quaách con bï êëy ài. Con bï vanâ g sinh àöi vúái noá cunä g toã ra kinh súå no.á Àïnë caã con boâ meå cunä g ghetá boã no.á Möiî khi noá lênì túái àïí muát sûäa, con Valentine liïìn àaá vaoâ mùtå vaâ hucá vaâo canå h sûúân cho noá ngaä xuöëng. Duâ rêtë àau àúná vaâ bõ ró maáu úã caác vïët thûúng, noá vêîn gûúnå g àûná g dêyå vaâ cöë gùnæ g thûã thïm lênì nûäa. Sau nhiïìu lêìn nhû thï,ë noá àaânh luiã ra goác chuönì g chúâ cho túái khi Valentine nùçm xuöëng nghó ngúi múiá lená túiá buá. Nhûnä g luác àoá tröng noá nhû möåt thuyã thuã sùpæ chïtë àuöëi vúá àûúcå phao. 37

Haåt giöëng têm höìn Ban àêìu bonå treã àïìu khiïëp súå noá. Nhûng röìi nhòn caãnh con bï con têtå nguyïnì cöë vêtå lönå àïí sönë g khiïnë chuáng muãi loâng. Scott baão: - Noá cunä g dïî thûúng lùæm. Möîi lêìn tuiå con mang àöì ùn àïnë noá àïuì loaång choanå g chayå ra àoán vaâ nhêët àõnh baám theo àïën khi àûúåc gaäi àêìu múiá thöi. Mötå buöií chiïuì , Jennifer - con gaái töi - kïí cho töi nghe vïì truyïån Odysses cuãa Homer maâ chauá àûúåc hoåc trïn lúpá , trong àoá coá noiá àïën ngûúiâ khöní g löì möåt mùæt mang tïn Cyclops! - Con thêëy caái tïn Cyclops cuäng húåp vúái con bï cuãa mònh àoá chûá ba? Thïë laâ tûâ àoá con bï têåt nguyïnì àûúcå goåi laâ Cyclops. Chó trong vaâi thaná g, noá àaä chiïmë àûúåc tònh caãm cuaã nhiïuì ngûúâi vaâ trúã thanâ h con vêtå cûng cuãa nöng traåi. Àaám con nñt thò thñch chúi vaâ àuát keoå cho Cyclops ùn. Coân no,á àïí toã lonâ g biïët ún, thûúâng liïmë vaoâ tay hay àöi maá ûãng höìng cuaã àamá treã. Lêu lêu, bonå treã laåi goåi töi: - Ba úi, xem Cyclops thûúng con naây! Chuáng töi nhêån thêëy nhûäng con vêtå khacá trong nöng traåi cuäng rêët thñch Cyclops. Vaâo muaâ àöng, con meoâ con nùmç cuönå tronâ trïn caái bûúuá khöíng löì cuãa noá àïí sûúãi êëm; coân khi heâ àïën, àamá gaâ vaâ choá nùçm tröën nùæng ngay dûúái caái boáng to lúná cuaã noá. Trong söë ào,á Cyclops thên vúiá mötå chuá gaâ con tïn laâ Omelette nhêtë . Chuná g biïtë nhau khi Omelette chûa àêyì mötå tuênì tuöií . Àêuì tiïn, chuá gaâ mon men àïnë bïn con 38

Loâng duäng caãm & tònh yïu cuöcå sönë g Cyclops, àûa moã nhêmë nhûnä g giotå möì höi àang chayã xuönë g caná h muiä àen boná g cuaã chuá boâ con àang nùmç ngu.ã Bêtë thênì , Cyclops khõt muiä manå h khiïnë chuá gaâ con nayâ vùng ra xa. Khöng hoanã g sú,å Omelette tiïpë tucå vonâ g laiå vaâ cuöië cunâ g nhayã lïn mùtå Cyclops, möí tiïpë vaoâ àöi sûnâ g kyâ laå cuaã no,á àöi sûnâ g cong gêpå thanâ h nhûnä g khöië u sênì suiâ taoå àiïuì kiïnå cho rênå vaâ ruöiì lamâ tö.í Àiïuì nayâ lamâ cho Cyclops hïtë sûcá khoá chõu duâ noá cöë coå vaoâ cacá thên cêy àïí àuöií àamá khacá h khöng múiâ ài. Con Omelette àaä nhanh choáng phaát hiïnå ra bûaä tiïcå thõnh soaån cuaã mònh ngay dûúiá àöi sûâng cuaã Cyclops. Àïnë cuöëi muâa he,â chuá gaâ tröëng choai àaä lúán phöíng vaâ chùnè g ai thêëy ngacå nhiïn khi bùtæ gùpå Omelette àêuå trïn sûnâ g Cyclops, lunâ g suåc nhûäng con sêu boå quêëy röië giêëu mùtå . Tuy thïë, Cyclops vênî bõ àönì g loaåi hùæt huiã . Suöët hai nùm àêìu, chùnè g mötå con boâ hay con bï naoâ chêpë nhênå sûå hiïnå diïån cuaã noá. Àïën khi lïn ba, Cyclops cên nùång gêìn 80 kg. Möiî thaná g noá ùn gêìn hïtë mötå têën coã khö. Chuná g töi traná h àaã àönå g túiá sûå vö duång cuãa noá so vúiá àaám boâ löng àoã noiâ Hereford cuãa Bill. Taåi sao chuná g töi laåi chõu töën tiïnì bacå vaâ thúiâ gian giûä laiå caiá hêuå quaã àaná g tiïcë tûâ sai lêìm cuaã taoå hoáa naây nhó? Röiì muaâ xuên, muaâ sinh sanã cuaã bêyì gia sucá , laiå àïnë . Ngûúiâ ta thaã nhûnä g con boâ àûcå vaâ boâ caiá cunâ g giönë g vaoâ caná h àönì g coã maâ hoå àaä chonå sùné . Nhû moiå ngûúiâ , Bill cunä g tacá h 20 con boâ caiá tú ra riïng mötå caná h àönì g. 39

Hatå giöëng têm hönì Àiïuì khoá khùn vaâ tönë nhiïuì thúiâ gian nhêtë trong viïcå gêy giönë g laâ phaiã xacá àõnh àuná g thúiâ àiïmí mötå con boâ caiá àönå g àûcå . Chuná g töi phaiã mêtë nhiïuì giúâ liïnì quan satá xem àamá boâ caiá coá biïuí hiïnå cho thêyë chuná g sùné sanâ g àïí phöië giönë g hay chûa. Lucá ào,á Cyclops chùnè g conâ àûúcå tûå do chayå röng. Do e rùnç g noá coá thïí khiïnë cho àanâ boâ súå haiä nïn chuná g töi àaä nhötë noá laiå . Cyclops phatá cuönì g vò cö àún. Noá chayå túiá chayå lui, caoâ cêuë , rönë g maiä cho àïnë lucá kiïtå sûcá , chó conâ thïuì thaoâ àûúcå . Sau nhiïìu thaáng, chuná g töi chó phöëi giönë g àûúåc cho hai trong söë hai mûúi con boâ caiá tú. Trong luác Bill bùtæ àêuì naãn lonâ g thò chuáng töi chútå àïí yá Cyclops. Noá thöi khöng ài túiá ài lui nûaä maâ ngoá àùm àùm vïì phña mötå con boâ caái tú. Suöët mêyë tiïnë g àönì g höì, noá cêët gioång the theá cuaã mònh lïn vaâ con boâ caái cunä g cêtë gionå g ngotå ngaoâ àaáp laiå . Bill quay sang töi: - Anh nghô biïët àêu con vêåt töiå nghiïpå naây biïtë nhûnä g àiïìu maâ chuná g ta khöng biïtë . - Vêyå ta thaã noá ra xem sao - Scott noiá - Do khuyïtë têtå bêmí sinh maâ Cyclops bõ bêtë lûcå . Dêuî sao noá cunä g khöng thïí phöië giönë g àûúcå . Nhûng noá àêu coá gêy haiå gò? Chuáng töi múã cûaã chuönì g. Cyclops khõt muiä manå h röiì loanå g choanå g chayå ra baäi coã trïn nhûäng caiá chên vùån veåo ngùnæ nguãn. Àanâ boâ boã chayå taná loanå , nhûng anh chanâ g àaä nhanh choáng tòm ra àöië tûúnå g cuaã mònh. Khi nghe tiïnë g röëng cuaã Cyclops, cö nanâ g boâ caiá àûáng sûång laiå ngay. Cyclops thêån tronå g tiïnë túái gênì , húi nghiïng àêuì àïí caå caái möìm mïmì nhû nhung vö cöí cö 40

Loâng dunä g camã & tònh yïu cuöåc söëng nanâ g. Cuöëi cuâng, cö naâng cunä g àïí cho chanâ g tûaå àêìu vö vai. Cyclops cuaã chuáng töi chó coá thïí laâm àûúåc àïnë thï.ë Vêåy laâ nanâ g boâ caái àaä sùén sanâ g cho phöië giöëng. Trong hai nùm kïë tiïpë ào,á Cyclops àaä trúã thanâ h cöng cuå doâ tòm chuyïn giupá chuáng töi xaác àõnh xem cö boâ caiá naâo àaä sùén saâng àïí cho phöëi giönë g. Nùm àêìu tiïn ào,á noá àaåt àûúcå àöå chñnh xacá àïnë 98% vaâ àïën nùm sau laâ 100%. Tûâ ào,á chùnè g coá ai cho chuá boâ àûcå nhaâ töi laâ vö tñch sûå vaâ Cyclops cuäng khöng conâ cö àún nûäa. Tuy thïë, Cyclops chó söëng vúái chuáng töi àûúåc àïën böën tuöíi rûúäi. Noá ra ài nheå nhaâng ngay bïn dûúái boáng cêy noá vêîn thûúâng nùçm. Cöí hoång töi ngheån àùæng khi súâ tay lïn cöí Cyclops. Luác hay tin êëy, mêëy àûáa treã àïìu oâa khoác. Töi chútå nhênå ra rùçng chuá boâ kyâ quùåc cuaã mònh àaä àaná h thûcá trong chuná g töi mötå àiïìu tûúnã g chûâng àaä bõ laäng quïn - àoá laâ thaái àöå camã thöng sêu sùcæ àöëi vúái nhûäng ai kemá may mùnæ hún àöìng loaiå . Cyclops chó khacá biïtå nhûäng con boâ khacá úã veã bïì ngoaâi. Conâ traái tim noá cunä g chaáy bonã g mötå khatá voång söëng maâ Thûúång Àïë àaä ban àïuì cho muön loaiâ . Noá yïu mïnë chuáng töi vaâ ngûúcå laiå , chuná g töi cuäng thûúng yïu noá vö cunâ g. Möåt têm höìn traâo dêng loâng nhên aái vaâ sûå àöìng caãm thò luác naâo cuäng seä raång rúä. - Parke Gogwin 41

Haåt giönë g têm hönì Tiïëng noái khöng lúiâ Nïëu coá ngûúâi naâo àoá noái rùçng hoå vûâa giaâu coá laåi vûâa haâi loâng vúái nhûäng gò hoå coá, baån haäy chùæc rùçng hoå haâi loâng búãi hoå biïët caách àïí àûúåc haâi loâng, chûá khöng phaãi vò hoå giaâu coá. - Charles Wagner D ûúnâ g nhû töi àaä hoanâ toanâ chõu thua, khöng thïí tòm ra cacá h gò khacá àïí caiã thiïnå tònh hònh. Ngay tûâ ngayâ àêuì tiïn bûúcá vaoâ cêpë hai, Willard P. Franklin àaä bùtæ àêuì sönë g trong thïë giúiá cuaã riïng mònh. Em khepá kñn lonâ g mònh àöië vúiá cacá banå cunâ g lúpá cunä g nhû vúiá töi, giaoá viïn cuaã em. Nhûnä g nöî lûcå thiïtë lêpå mötå möië quan hïå thên thiïnå cuaã töi vúiá em chó àûúcå àapá traã bùnç g sûå lanä h àamå . Thêmå chñ nhûnä g lúiâ chaoâ hoiã thên thiïnå cuaã töi em cunä g chó àapá laiå bùnç g nhûnä g cêu lêmì bêmì trong cûaã miïnå g. Töi nhênå thêyë banå beâ cunâ g lúpá cunä g khöng nhênå àûúcå àiïuì gò dïî chõu hún tûâ Willard so vúiá töi. Willard hoanâ toanâ laâ mötå keã cö àöcå , dûúnâ g nhû em khöng coá mong muönë hay thêyë cênì phaiã phaá vúä bûcá tûúnâ g im lùnå g cuaã mònh. Sau ngayâ lïî Taå Ún khöng lêu, 42

Loâng dunä g camã & tònh yïu cuöåc sönë g lúpá chuná g töi nhênå àûúcå lúiâ kïu goiå quyïn tiïnì Gianá g Sinh hanâ g nùm cho nhûnä g hocå sinh kemá may mùnæ trong trûúnâ g chuná g töi. - Gianá g Sinh laâ muaâ trao tùnå g - töi noiá vúiá caác hocå sinh cuaã mònh - Trûúâng chuná g ta coá möåt söë banå coá thïí khöng àuã àiïìu kiïnå àïí hûúãng möåt kyâ nghó lïî hanå h phuác. Bùçng caách unã g höå tiïìn cho viïcå quyïn gopá nhên dõp Giaáng Sinh naây, chuná g ta coá thïí mua thûåc phêmí , quêìn aoá vaâ àöì chúi àïí laâm quaâ tùång cho nhûnä g baån conâ thiïuë thönë ào.á - Chuná g ta seä bùtæ àêìu quyïn tiïìn vaâo ngaây mai caác em nheá! - töi dùån caác hocå troâ cuãa mònh. Ngaây höm sau, túái giúâ quyïn gopá , töi phatá hiïnå ra rùnç g hêuì nhû cacá hocå sinh àïuì àaä quïn mêtë chuyïnå êëy, ngoaåi trûâ Willard P. Franklin. Em thocå sêu tay vaoâ tuái quênì cuãa mònh khi ài àïnë baân töi vaâ cêín thêån boã hai àöìng 25 xu vaâo chiïcë thunâ g nho.ã - Em khöng cêìn phaiã uönë g sûäa vaoâ bûaä trûa - em noái lñ nhñ trong miïnå g. Thoaná g qua mùtæ töi, trong mötå khoaãnh khùæc hiïmë hoi, töi thêëy Willard móm cûúâi. Sau àoá, em xoay ngûúâi vaâ bûúác vïì banâ mònh. Chiïuì höm àoá, sau giúâ tan hocå , töi àem söë tiïnì quyïn goáp ñt oiã àïnë cho öng hiïåu trûúnã g. Töi khöng thïí naâo ngùn mònh khöng chia seã vúiá öng êëy cêu chuyïån vïì Willard. - Coá thïí laâ töi sai, nhûng töi tin rùnç g Willard coá leä àang sùén sanâ g àïí hoâa nhêåp vaoâ thïë giúiá xung quanh em. Töi noái vúái thêyì hiïåu trûúãng. 43

Hatå giöëng têm hönì - Vêng, töi tin vaâo dêëu hiïåu saáng suãa maâ cö vûâa noái, öng gêåt àêìu. Vaâ töi coá linh caãm rùçng coá thïí chuáng ta àaä coá àuã thöng tin àïí giuáp em êëy chia seã möåt phêìn thïë giúái cuãa em vúái chuáng ta. Töi vûâa nhêån àûúåc danh saách caác gia àònh cêìn àûúåc trúå giuáp nhêët cuãa trûúâng chuáng ta trong dõp Giaáng sinh naây. Àêy, cö haäy nhòn xem! Khi nhòn vaoâ danh saách, töi àoåc thêëy tïn Willard P. Franklin vaâ gia àònh em nùmç ngay haâng àêìu cuãa danh saách naây. 44

Loâng dunä g caãm & tònh yïu cuöcå sönë g Meå vaâ con gaiá -M eå àûnâ g quïn àem theo mayá nghiïnì khoai têy nghe me?å Töi dùnå meå qua àiïnå thoaiå nhû thïë sau khi baoá vúiá baâ rùnç g töi vûaâ traiã qua mötå cuöcå tiïuí phêuî úã ngûcå . Duâ àaä bûúcá vaoâ tuöií tamá mûúi vaâ àang úã cacá h xa töi ba nganâ dùmå , nhûng meå biïtë nhûnä g gò töi cênì - supá khoai têy nghiïnì . Àoá laâ moán ùn maâ meå vênî thûúâng nêuë möiî khi töi àau ömë hay gùpå tai naån höìi coân beá - cheán suáp khoai têy noná g höíi vaâ möåt chiïcë muönî g. Nhûng höìi nhoã rêtë ñt khi töi öëm. Vaâ moán khoai têy cuaã meå laâ liïìu thuöëc hiïuå nghiïmå giuáp töi vûúåt qua cún cumá nhanh choná g. Tuy nhiïn, lêìn nayâ thò khaác: bïånh cuaã töi rêtë nùnå g. Àaáp möåt chuyïën bay daâi tûâ Virginia àïnë núi töi sinh sönë g úã California, meå khöng hïì löå veã mïåt moiã maâ traái laiå , tröng baâ rêët tûúi khi bûúác vaoâ nhaâ. Töi vûâa xuêët viïån àûúåc mötå ngayâ vaâ vênî coân rêtë mïåt. Nhûng àiïuì cuöië cunâ g maâ töi thêyë trûúác khi chòm vaoâ giêcë nguã laâ hònh anã h meå àang múã chiïcë vali vaâ lêyë ra caiá maáy nghiïnì khoai têy àaä 60 tuöií àûúcå goiá cêní thêån. Caiá maáy àoá laâ cuaã höiì mön cuaã meå, coá tay cêìm bùnç g göî àaä monâ nhûng chêtë chûaá biïtë bao kyã niïåm. Ngaây töi buöìn baä àïën baão meå rùçng töi phaiã chûäa bïånh bùçng hoáa hocå trõ liïuå , meå àang ngöiì nghiïìn khoai têy. Baâ dûnâ g tay laiå vaâ nhòn thùnè g vaâo mùtæ töi: 45

Hatå giöëng têm hönì - Meå seä úã bïn con duâ phaiã mêët bao lêu ài nûäa. Trong cuöcå àúâi meå, chùèng coá gò quan tronå g hún viïcå chùm lo cho cacá con ca.ã Trûúác kia, töi luön nghô töi laâ àûaá bûúáng bónh trong gia àònh, nhûng àïnë nhûnä g nùm thaná g sau àoá töi múái nhênå ra tñnh caách thûcå sûå cuaã mònh. Meå quaã quyïët rùnç g töi khöng àûúåc rúiâ khoãi thïë giúái nayâ trûúác ba.â Àún giaãn laâ baâ khöng muöën àiïìu àoá. Möîi ngayâ baâ àïìu dêîn töi ài bö,å thêåm chñ khi töi khöng thïí ài xa hún chiïëc cöíng nhaâ mònh. Baâ nghiïnì nhûnä g viïn thuöëc maâ töi phaiã uönë g röìi àùtå chuáng vaoâ möåt caiá loå vò duâ àaä úã tuöií trung niïn vaâ coá con caiá àaä trûúnã g thaânh, töi vêîn khöng thïí nuötë àûúcå mötå viïn thuöëc töët hún höìi töi conâ be.á Khi tocá töi bùæt àêìu ruång, meå mang cho töi nhûnä g chiïëc noán xinh xùnæ . Baâ pha cho töi nhûnä g cöcë nûúác gûnâ g àïí laâm êëm daå daây vaâ ngöiì xuönë g caånh töi trong nhûäng àïm töi mêët nguã. Khi töi ngöìi, meå àûná g. Conâ khi meå ngöiì , hùèn töi àaä ngu.ã Chûa lênì naâo töi tröng thêyë meå ngöiì yïn ca.ã Cuöëi cuâng, töi cunä g bònh phuåc. Vaâ töi laåi tiïpë tuåc cöng viïcå cuaã mònh. Giúâ àêy, töi khamá phaá ra rùçng Ngayâ Cuaã Meå* khöng phaiã chó laâ ngaây chuã nhêåt naoâ àoá trong thaná g 5, maâ möiî ngayâ àïìu laâ ngayâ cuaã meå nïëu ta may mùæn coá möåt ngûúiâ meå bïn mònh àïí yïu thûúng. * Ngayâ cuaã meå - Mother’s Day: Ngayâ chuã nhêtå thûá hai cuaã thaná g 5 46

Lonâ g dunä g camã & tònh yïu cuöcå söëng Sûác manå h cuãa niïìm tin Khi àöëi mùåt vúái möåt thûã thaách naâo àoá, haäy tòm caách vûúåt qua noá chûá àûâng tòm löëi thoaát. - David L. Weatherford C huá diïuì hêu lú lûnã g trïn bêuì trúiâ nhû thïí noá bõ treo ngûúcå trïn mötå têmë vaiã vö hònh, àöi caná h khoeã manå h cuaã noá giang ra bêtë àönå g. Canã h êyë tröng thêtå giönë g mötå cuöcå trònh diïnî aoã thuêtå cho àïnë khi àötå nhiïn noá bõ cùtæ ngang búiã mötå tiïnë g suná g phatá ra tûâ chiïcë xe àùnç g sau chuná g töi. Töi giêåt bùnæ ngûúiâ vaâ mêtë kiïmí soatá chiïëc xe taãi nhoã cuãa mònh. Noá chayå lung tung àiïn loanå , trûútå nghiïng theo búâ lïì àêyì soãi trûúác khi dûâng laiå caách mötå haâng raoâ keäm gai chó vaiâ centimet. Tim töi àêåp thònh thõch khi thêyë möåt chiïcë xe vûútå qua chuná g töi, möåt honå g suná g theáp nhö ra ngoaiâ cûaã söí, vaâ töi khöng thïí quïn nuå cûúâi vui sûúná g trïn gûúng mùåt cuaã thùnç g beá àaä boáp co.â - Meå, con súå qua!á - Scott, àûaá con trai 14 tuöií , ngöiì bïn töi la lïn. - Con nghô noá àang àõnh bùnæ chuná g ta! Nhòn kòa! Noá bùnæ con diïuì hêu! Trûúác àoá, trong luác laái xe tûâ Tucson trúã vïì nöng traiå doåc theo àûúnâ g Intersate 10 úã Arizona, chuáng töi bõ 47

Haåt giöëng têm höìn cuöën huát búãi möåt cùåp diïuì hêu àuöi àoã tuyïtå àepå àang saâ thêëp xuöëng sa maåc Sonoran. Chuná g nhaãy lïn vui sûúná g vaâ bay lûúån ngoanå muåc trïn àêìu caác cêy ngoåc giaá vaâ xûúng röìng. Hai con chim xinh àeåp vûaâ bay vûaâ nhòn nhau nhû thïí cunâ g chúâ soáng àöi. Àötå nhiïn, mötå con chuyïín hûúáng bay vuát lïn bêìu trúâi, noá lú lûnã g möåt lucá trïn khöng nhû thaách thûác ngûúâi baån mònh nhêpå cuöåc. Nhûng tiïëng suáng nöí àaä chêmë dûát cuöcå trònh diïnî cuaã noá, biïnë khoanã h khùcæ êëy thanâ h möåt hònh aãnh böå löng vuä nhû buâng nöí, rúi tung toáe tûâ bêìu trúâi hoaâng hön maâu cam ào.ã Chuná g töi súå haäi nhòn nhûäng vonâ g xoùæn cuãa chiïcë àuöi àoã bay xuöëng mùåt àêët, röiì chuná g thònh lònh giêåt maånh, rúi thùnè g xuöëng con àûúnâ g núi möåt chiïcë xe 18 baná h àang chayå àïën. Nhûnä g tiïnë g phanh gêpë rñt lïn, nhûng àaä quaá trïî, chiïcë xe taãi àaä àêm vaâo con chim khiïën noá bõ vùng ra giûäa àûúâng. Scott vaâ töi nhayã ra khoiã xe vaâ chaåy vïì núi con chim bõ thûúng àang nùmç . Tröng kñch thûúác cuaã noá chuná g töi àoaná àoá laâ con àûåc. Noá àang nùçm ngûãa, möåt chiïcë caná h gaäy gêpå laiå bïn dûúái, caiá moã to khoãe cuaã noá múã troân ra, àöi mùæt vanâ g tronâ xoe cunä g múã rönå g trong nöiî àau àúán haäi huâng. Nhûnä g chiïëc moná g trïn chên traiá cuaã noá toacå ra. Conâ phêìn àuöi lêpë laánh núi àaä tûnâ g phatá ra aná h saáng nhaåt giönë g nhû mötå chiïcë diïuì mauâ àöìng àoã boáng laáng trïn bêuì trúiâ phña Têy Nam, nay chó coân laåi mötå coång löng ào.ã - Chuáng ta phaiã lamâ gò àoá chûá meå - Scott noái. 48

Lonâ g dunä g caãm & tònh yïu cuöcå sönë g - ÛÂ - töi thò thêmì - Chuná g ta phaiã mang noá vïì nhaâ thöi. Scott trumâ chiïcë aoá lïn con chim, bocå chùæc noá röìi mang vaâo xe. Khi töi àùtå tay lïn chuâm chòa khoaá vêîn conâ nùmç trïn cöng tùcæ àïí chuêní bõ chuyïní baánh, loâng chuáng töi thêëy buönì rûúiâ rûúiå . Tûâ trïn bêìu trúiâ cao àang tùæt dênì aánh mùåt trúiâ , chuáng töi nghe thêëy nhûnä g tiïnë g kïu ai oaán cuãa con diïuì hêu conâ laåi. - Con chim kia seä laâm gò haã me?å - Scott hoãi. - Meå khöng biïtë - töi nheå nhaâng traã lúâi - Meå nghe thêëy chuná g henå seä gùåp laåi nhau. Vûâa vïì nöng traåi, chuná g töi cêín thêån chùm socá cho con diïìu hêu. Khi con chim nùçm bêët àönå g, chuáng töi lêëy nhûnä g manã h xûúng vuån tûâ àöi caánh gayä dêpå cuãa noá ra, sau àoá cöë gùnæ g uöën noá laåi úã nhûnä g àiïmí nöëi chñnh. Noá chó dêåp möåt nûaã . Traãi qua têtë caã nhûäng àau àúná naây, con diïìu hêu chùnè g nhucá nhñch gò. Dêëu hiïuå duy nhêtë cuãa sûå sönë g laâ mñ mùtæ sûng hupá cuaã àöi mùæt àêìy súå haiä cuaã noá vênî thónh thoaãng rûúná lïn. Khöng biïët phaãi laâm gò tiïëp, töi àiïån thoaåi cho möåt baác sô thuá y. Khi nghe töi kïí vïì hoaân caãnh cuaã con diïìu hêu àuöi ào,ã võ bacá sô toã ra rêët thöng camã . - Töi hiïíu yá cö - öng ta noái - nhûng cho noá mötå giêëc nguã nheå nhanâ g laâ caách töët nhêtë . - YÁ öng laâ töi nïn boã noá ài haã? - töi hoiã , quyâ xuönë g vaâ nheå nhanâ g vuötë ve con chim löng nêu vanâ g giúâ àang àûúcå giûä trong möåt chiïëc thunâ g thûa bùnç g göî trïn sanâ bïpë nhaâ töi. 49

Haåt giönë g têm hönì - Noá seä khöng bao giúâ coá thïí bay laiå vúái mötå caánh bõ thûúng nùnå g nhû thïë - öng ta giaãi thñch - Noá seä chïtë àoái mêtë . Cacá con diïìu hêu cênì coá moná g vuötë cuäng nhû moã àïí xeá thûcá ùn. Töi rêtë lêyë lamâ tiïcë . Khi gacá mayá , töi biïtë rùçng öng ta àaä noái àuáng. - Nhûng con diïuì hêu chûa coá cú höåi àïí chiïnë àêuë maâ? Scott caäi. Chiïnë àêuë vò caiá gò? Töi thùæc mùæc. Àïí chui vaoâ löìng û? Àïí khöng bao giúâ bay laiå àûúcå nûaä û? Àöåt nhiïn, vúái niïìm tin söi nöíi cuaã tuöií tre,ã Scott àaä quyïët àõnh thay cho chuáng töi. Biïtë àêu, nhúâ àiïuì kyâ diïuå naoâ àoá, noá coá thïí seä bay laåi vaoâ möåt ngayâ kia, Scott noái: - Chùèng leä khöng àaáng thûã xem sao haã me?å Trong ba tuêìn, con chim khöng hïì cûã àönå g hay ùn uöëng gò. Chuná g töi buöcå phaiã cho nûúác vaâo miïång noá bùçng önë g tiïm, nhûng caiá sinh vêåt thamã haåi chó nùmç àoá nhòn trûnâ g trûnâ g, khöng chúpá mùæt, vaâ thúã rêtë yïuë útá . Röìi mötå buöií saná g, con àuöi àoã nhùmæ mùtæ . - Me,å no.á .. chïtë röiì ! Scott êën nhûäng ngoná tay bïn dûúiá böå löng bïån laåi vúái nhau cuaã con chim. Töi biïët noá àang tòm kiïëm, cêìu nguyïnå mötå nhõp tim àêpå , vaâ höìi ûcá vïì chiïëc xe chayå lao nhanh cunâ g thùçng beá àang cûúiâ tay cêìm khêíu suáng laåi quay vïì amá anã h töi. - Coá leä ta nïn cho noá thûã möåt ñt rûúåu uyát-ki - töi noiá . Àoá laâ phûúng caách cuöëi cunâ g, mötå kyä thuêåt chuná g töi tûnâ g sûã duång àïí kñch thñch möåt con vêtå thú.ã Thïë laâ, 50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook