Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore เอกสรารประกอบการสอน ELS4506 รวมไฟล์-combined

เอกสรารประกอบการสอน ELS4506 รวมไฟล์-combined

Published by khunpreeyah2015, 2022-08-13 12:52:52

Description: เอกสรารประกอบการสอน ELS4506 รวมไฟล์-combined

Keywords: English for Office

Search

Read the Text Version

ENGLISH FOR OFFICE เอกสารประกอบการสอน ELS 4506 ปรียาภา วังมณี สาขาภาษาอังกฤษศึกษา (หลักสูตรนานาชาติ)คำนำ เอกสำรประกอบกำรสอนรำยวิชำ ELS 4506 ภำษำอังกฤษสำหรับสำนักงำน (English for Office ) เป็นรำยวิชำเฉพำะตำมหลักสูตรศิลปศำสตรบัณฑิต สำขำภำษำอังกฤษ-ศึกษำ (หลกั สูตรนำนำชำติ) คณะมนุษยศำสตร์ หลักสูตรปรับปรุง 2560 มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำมี ควำมรู้ลักษณะงำน หลกั กำรและทฤษฎีเกยี่ วกับกำรใช้ทักษะภำษำอังกฤษ ฟงั พดู อ่ำน และเขียน ในบริบทของ กำรเรียนภำษำอังกฤษโดยมีวัตถุประสงค์เฉพำะเพื่อให้สำมำรถนำไปปรับประยุกต์ใช้ได้ในกำรทำงำนใน สำนกั งำนทั่วไปและในชีวติ ประจำวันได้ เอกสำรประกอบกำรสอนเล่มนี้ ได้ปรับปรุงครั้งที่ 3 แบ่งเนื้อหำในกำรเรียนกำรสอนไว้ 8 บทเรียน จำแนกได้ตำมลักษณะงำนและสถำนกำร์สมมติต่ำงๆ ครอบคลุมทักษะภำษำ โดยประกอบด้วยบท สนทนำ และบทควำมท่ีมีเนื้อหำเกี่ยวกบั วฒั นธรรมกำรทำงำน ในส่วนของภำษำน้ัน มีคำศัพท์ สำนวนภำษำใน สถำนกำรณ์ต่ำงๆ ที่กิจกรรมทดสอบกำรฟังและกำรพูด และแบบฝึกหัดท้ำยบทเรียน ในด้ำนโครงเรื่องนั้น ผู้จัดทำไดส้ มมตใิ ห้งำนและสถำนกำรณ์ต่ำง ๆ เกดิ ข้ึนในบริษัทท่ีมตี ัวละครหลำกหลำยซึ่งชอ่ื ของตวั ละครเปน็ ชื่อ ของบุคคลที่ผู้เรียนคุ้นเคยและรู้จักอยู่แล้วเป็นกำรสร้ำงควำมคุ้นเคยกับผู้เรียน สำหรับกำรฝึกฝนนั้นผู้เรียน สำมำรถศึกษำจำกเอกสำรประกอบกำรสอน และฝึกทำแบบฝกึ หดั อย่ำงสมำ่ เสมอ ผู้จัดทำหวังเปน็ อยำ่ งย่ิงว่ำเอกสำรประกอบกำรสอนเล่มนจ้ี ักเป็นประโยชน์สำหรับผเู้ รยี น รวมถึง ผสู้ นใจด้ำยภำษำองั กฤษสำหรบั สำนกั งำนโดยท่วั ไป ปรยี ำภำ วังมณี โปรแกรมวิชำภำษำตะวันตก คณะมนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย ตุลำคม 2564Content Introduction Pages i Content ii iii TQF.3 1 2 Lesson Plan Unit 1 15 Unit 1 English for Office for Management 16 Lesson Plan Unit 2 27 28 Unit 2 Office Equipment and Supplies 44 Lesson Plan Unit 3 45 Unit 3 Socializing in the office 52 53 Lesson Plan Unit 4 61 Unit 4 Work Assignment 62 Lesson Plan Unit 5 75 76 Unit 5 Work Assignment Follow Up 104 Lesson Plan Unit 6 105 Unit 6 English Telephone 118 Lesson Plan Unit 7 Unit 7 The Internal Memorandum, Business Letter, Email English Lesson Plan Unit 8 Unit 8 English Meeting Reference

มคอ. 3 ชอื่ สถาบนั อดุ มศึกษา มหาวทิ ยาลัยราชภัฏเชยี งราย วทิ ยาเขต/คณะ/ภาควชิ า คณะมนษุ ยศาสตร์ หมวดที่ 1 ขอ้ มูลท่วั ไป 1. รหสั และช่อื รายวิชา ELS4506 ภาษาอังกฤษสำหรับสำนกั งาน English for Office 2. จำนวนหน่วยกิต 3 หนว่ ยกติ 3(3-0-6) 3. ชอื่ ตน้ ฉบับ ตน้ ฉบับ ภาษาอังกฤษสำหรับสำนกั งาน หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์และจดุ มุ่งหมาย 1. จุดมงุ่ หมายของรายวชิ า รายวชิ านม้ี งุ่ เน้นการใช้ภาษาและหลกั การในการจัดการบริหารสำนักงาน โดยศึกษาคำศพั ท์เกยี่ วกับการใช้อุปกรณ์ สำนักงาน ศกึ ษาสำนวนและรปู แบบการใชภ้ าษาองั กฤษในสำนกั งานทห่ี ลากหลาย วเิ คราะหแ์ ละอภิปรายการทงานกับ ชาวต่างชาติ ฝกึ สนทนาในสถานการสมมตุ ิตา่ งๆ การทักทาย การโต้ตอบสนทนาทางโทรศัพท์ในสถานการณ์ต่างๆ ฝึกอา่ นและ เขียนบนั ทกึ ยอ่ บันทกึ ขอ้ ความ จดหมายอิเลคทรอนกิ ส์ ศึกษารูปแบบจดหมายและเอกสารประเภทตา่ งๆ การกรอกเอกสาร 2. วตั ถปุ ระสงค์ในการพฒั นา/ปรบั ปรุง เพอ่ื ใหม้ ีความเหมาะสมและสอดคลอ้ งกับสภาวการณใ์ นปจั จบุ ัน และให้นกั ศึกษาสามารถนำไปใช้ในการทำงานได้ หมวดที่ 3 ลักษณะและการดำเนินการ 1. คำอธิบายรายวชิ า ศึกษาคำศัพทเ์ ก่ยี วกบั การใชอ้ ปุ กรณส์ ำนกั งาน ศึกษาสำนวนและรปู แบบการใช้ภาษาอังกฤษในสำนกั งานที่หลากหลาย วเิ คราะห์และอภปิ รายการทงานกบั ชาวตา่ งชาติ ฝกึ สนทนาในสถานการสมมุตติ า่ งๆ การทกั ทาย การโตต้ อบสนทนาทาง โทรศัพท์ในสถานการณต์ ่างๆ ฝกึ อา่ นและเขยี นบันทกึ ยอ่ บันทึกขอ้ ความ จดหมายอเิ ลคทรอนิกส์ ศกึ ษารปู แบบจดหมายและ เอกสารประเภทตา่ งๆ การกรอกเอกสาร Study the vocabulary, expression, office equipment. Practice listening and speaking English in office setting. Discuss the workplace and working with foreigners. Practice conversations in various situation and

telephone conversations. Practice reading and writing, note taking, memorandum, email. Study and the type and pattern of letters, filling document and form. 2. จำนวนชั่วโมงทใ่ี ช้ตอ่ ภาคการศึกษา บรรยาย(ช่วั โมง/ภาคการศึกษา) ปฏบิ ัตกิ าร(ชั่วโมง/ภาค ศึกษาด้วยตนเอง(ชั่วโมง/ สอนเสริม(ชัว่ โมง/ภาค การศึกษา) ภาคการศกึ ษา) การศกึ ษา) 45 60 90 0 3. จำนวนชว่ั โมงต่อสปั ดาหท์ ่ีอาจารย์ใหค้ ำปรึกษา จดั เวลาให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคล หรอื กล่มุ ตามความต้องการ 1 ชวั่ โมง และแนะนำทางวชิ าการแก่นักศกึ ษาเปน็ รายบุคคล ตอ่ สปั ดาห์ (เฉพาะรายที่ตอ้ งการ) หมวดที่ 4 การพฒั นาผลการเรยี นร้ขู องนกั ศกึ ษา 1.คณุ ธรรม จริยธรรม 1.1 คณุ ธรรม จรยิ ธรรมทต่ี ้องการพฒั นา 1. มีความซื่อสตั ย์ สจุ ริตและประพฤติตนให้เปน็ แบบอยา่ งทีด่ ีในสงั คม 3. รู้จักชว่ ยเหลอื ผ้อู นื่ มีความอือ้ อาทรตอ่ ผูอ้ นื่ และสังคม 1.2 วธิ กี ารสอน มอบหมายงานและฝกึ ปฏิบัติ 1.3 วิธีการประเมนิ ผล ประเมนิ จากพฤตกิ รรมการเข้าเรียน การเข้าสอบ และการส่งงานที่ไดร้ บั มอบหมาย 2.ด้านความรู้ 2.1 ความร้ทู ี่ตอ้ งการพัฒนา 1. มีความเขา้ ใจแนวคดิ หลกั การ ทฤษฎีดา้ นมนษุ ยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ ละภาษาศาสตร์ 2. สามารถวิเคราะห์ สงั เคราะหแ์ ละนำความร้ดู ้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ คณติ ศาสตร์ วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี และ ภาษาศาสตรไ์ ปปรบั ใช้ในการศึกษาและใชใ้ นชวี ิตประจำวัน 2.2 วธิ กี ารสอน มอบหมายงานและฝกึ ปฏิบัติ 2.3 วธิ ีการประเมินผล ประเมินจากพฤตกิ รรมการเขา้ เรยี น การเข้าสอบ และการส่งงานทีไ่ ด้รบั มอบหมาย 3.ทักษะทางปัญญา 3.1 ทกั ษะทางปัญญาทต่ี อ้ งการพฒั นา 1. สามารถประยุกต์ความรดู้ ้านมนษุ ยศาสตร์ สงั คมศาสตร์ คณิตศาสตร์วิทยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี และภาษาศาสตร์กบั การแกป้ ญั หา 3. มวี จิ ารณญาณในการเลอื ก คิดอยา่ งมีวิจารณญาณและอยา่ งเป็นระบบ

3.2 วธิ กี ารสอน มอบหมายงานและฝึกปฏบิ ัติ 3.3 วิธีการประเมนิ ผล ประเมินจากพฤตกิ รรมการเข้าเรยี น การเข้าสอบ และการส่งงานท่ีไดร้ ับมอบหมาย 4.ทกั ษะความสัมพนั ธ์ระหวา่ งบุคคลและความรบั ผดิ ชอบ 4.1 ทกั ษะความสมั พนั ธ์ระหวา่ งบคุ คลและความรบั ผิดชอบที่ตอ้ งการพฒั นา 1. สามารถสื่อสารกับบคุ คลอนื่ ไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพ และสามารถสนทนาทัง้ ภาษาไทยและต่างประเทศได้ 3. มีความรับผดิ ชอบในการทำงาน สามารถทำงานเปน็ ทมี และมีสว่ นรว่ มในการกจิ กรรม การเรียน การแสวงหาความรู้ 4.2 วิธกี ารสอน มอบหมายงานและฝึกปฏิบัติ 4.3 วิธีการประเมินผล ประเมินจากพฤตกิ รรมการเข้าเรยี น การเข้าสอบ และการสง่ งานทไี่ ดร้ ับมอบหมาย 5.ทกั ษะการวเิ คราะหเ์ ชิงตวั เลข การสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.1 ทักษะการวเิ คราะหเ์ ชงิ ตวั เลข การสอ่ื สารและการใชเ้ ทคโนโลยีสารสนเทศที่ตอ้ งการพัฒนา 2. สามารถคน้ ควา้ ความรโู้ ดยใชเ้ ทคโนโลยสี ารสนเทศและนำมาประยุกต์ใชใ้ นกิจกรรมการเรยี นการสอน 3. สามารถสอื่ สารไดอ้ ย่างมีประสทิ ธิภาพและเลอื กใช้รูปแบบของการนำเสนอผลงาน รายงานทีเ่ หมาะสมสำหรับกลุ่มบุคคลท่ี แตกตา่ งกนั ไดโ้ ดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 5.2 วธิ ีการสอน มอบหมายงานและฝึกปฏบิ ตั ิ 5.3 วิธีการประเมนิ ผล ประเมินจากพฤตกิ รรมการเข้าเรยี น การเข้าสอบ และการส่งงานทีไ่ ดร้ ับมอบหมาย 6.ทกั ษะพิสัย 6.1 ทกั ษะการจดั การเรยี นรู้ท่ีต้องการพัฒนา 6.2 วิธกี ารสอน 6.3 วธิ ีการประเมินผล

หมวดท่ี 5 แผนการสอนและการประเมินผล 1. แผนการสอน สปั ดาห์ หัวข้อ/รายละเอยี ด จำนวน กิจกรรมการเรยี นการสอน/สอ่ื ทีใ่ ช้(ถ้าม)ี ผ้สู อน ที่ ช่ัวโมง 1 Instruction 3 Pre-test: อ. ปรียาภา วังมณี Unit 1 English for Office Management 3 Checking level of vocabulary 3 3 (TOEIC/CEFR B2) 3 3 Checking language competency 3 0 Checking learning attitude 3 3 Overview of the course /Teaching and 3 learning expectation PowerPoint Presentation / Worksheet / Assignment/Roleplay 2 Unit 1 English for Office PowerPoint Presentation / Worksheet อ. ปรียาภา วังมณี Management / Assignment/Roleplay 3 Unit 2 Office equipment PowerPoint Presentation / อ. ปรียาภา วังมณี and supplies Worksheet / Assignment/Roleplay 4 Unit 2 Office equipment and supplies PowerPoint Presentation / อ. ปรียาภา วงั มณี 5 Unit 3 Socializing in the Worksheet / Assignment/Roleplay office PowerPoint Presentation / อ. ปรยี าภา วงั มณี 6 Unit 4 Work Assignment Worksheet / Assignment/Roleplay 7 Unit 4 Work Assignment PowerPoint Presentation / อ. ปรยี าภา วังมณี 8 Midterm 9 Unit 5 Work Assignment Worksheet / Assignment/Roleplay follow up PowerPoint Presentation / อ. ปรียาภา วังมณี 10 Unit 5 Work Assignment Worksheet / Assignment/Roleplay follow up 11 Unit 6 English telephone อ. ปรยี าภา วังมณี PowerPoint Presentation / อ. ปรยี าภา วังมณี Worksheet / Assignment/Roleplay PowerPoint Presentation / อ. ปรยี าภา วงั มณี Worksheet / Assignment/Roleplay PowerPoint Presentation / อ. ปรียาภา วังมณี Worksheet / Assignment/Roleplay

12 Unit 6 English telephone 3 PowerPoint Presentation / อ. ปรียาภา วังมณี Worksheet / Assignment/Roleplay 13 Unit 7 Internal 3 PowerPoint Presentation / Worksheet อ. ปรียาภา วงั มณี Memorandum / Assignment/Roleplay 14 Unit 7 Business letter, email 3 PowerPoint Presentation / อ. ปรียาภา วังมณี Worksheet / Assignment/Roleplay 15 Unit 8 English Meeting 3 PowerPoint Presentation / อ. ปรียาภา วงั มณี Worksheet / Assignment/Roleplay 16 Unit 8 English Meeting 3 PowerPoint Presentation / อ. ปรยี าภา วังมณี Worksheet / Assignment/Roleplay 17 Examination 3 อ. ปรียาภา วงั มณี รวมจำนวนชั่วโมงตลอดภาคการศกึ ษา 48 2. แผนการประเมนิ ผลการเรียนรู้ กิจกรรม ผลการเรียนรู้ วิธีการประเมินผลนักศกึ ษา สัปดาห์ที่ สดั สว่ นการ ที่ ประเมนิ ประเมนิ ผล 1 1.1, 1.3 Class attendance /participation/ 1-16 10% interaction 8 20% 1-16 20% 1 2.1/2.2/3.1/3.3 Midterm Examination 16 20% 1-16 30% 1 2.1/2.2/3.1/3.3 Quizzes 3 2.1/2.2/3.1/3.3 Final Examination 4 2.1/2.2/3.1/3.3/4.1/4.3/5.2/5.3 Assignments 1) Company Organization 2) Telling how thing work 3) Conversation Roleplay 4) Telephone English 5) Memorandum 6) Business Letter 3. การประเมินผล อิงเกณฑ์ องิ กลมุ่ ประเภทของการประเมนิ

ช่วงการใหร้ ะดบั คะแนน(เกรด) 80-100 = A ,75-79 =B+ ,70-74 = B ,65-69 = C+ ,60-64 = C, 55-59 = D+ ,50-54 = D ,0-49 = F หมวดที่ 6 ทรพั ยากรประกอบการเรียนการสอน 1. เอกสารและตำราหลกั เอกสารประกอบการเรียนวิชา ELS4506 English Telephone, John Hugues, Macmillan English for Secretaries and Administrative Personnel, 2nd Edition, McGraw Hill, Marisela Toselli and Ana Maria Millan, 2008 English for Office Staff, Faculty of Arts, Sukhothatthammathirat Press, 2011 English for Secretaries and Administrative Personnel, 2nd Edition, McGraw Hill, Marisela Toselli and Ana Maria Millan, 2008 English at work, HH Laguage Lab, Nasarin Leelasoontornwatana, Natcha Leelasoontornwatana, and Jutiporn Aupaiboon, Happy Hour Publishing, 2559 Office Talk, Kanyarat Jirasawas, Nameebooks ADULT, Inspire, 2553 Model Business Letters, Emails and Other Business Document, 7th Edition, Shirley Taylor, SE-Education Publisher, 2558 In company 3.0, Elementary Student’s Book Pack, Simon Clark, Macmillan Fast-Track TOEIC Listening, Dr.Suthin Poolsawas, TGRE Institute Publications TOEIC Listening Tests, Dr. Kitti Jirakil, D.K. Today ISBN974-92293-1-2 2. เอกสารและขอ้ มูลสำคญั 3. เอกสารและขอ้ แนะนำ หมวดที่ 7 การประเมนิ และปรับปรงุ การดำเนินการของรายวิชา 1. กลยุทธก์ ารประเมนิ ประสิทธผิ ลของรายวชิ าโดยนักศกึ ษา - การสงั เกตจากพฤตกิ รรมของผเู้ รยี น -แบบประเมนิ ผู้สอน - แบบประเมนิ รายวชิ า 2. กลยทุ ธก์ ารประเมินการสอน มีการเก็บขอ้ มลู เพ่อื ประเมนิ การสอนโดยใช้ -การสงั เกตจากการทำแบบฝกึ หดั การอภิปรายและการมีส่วนรว่ มในชนั้ เรยี น การนำเสนอผลงานของนักศกึ ษา

-สงั เกตพฤติกรรมในชน้ั เรยี นรวมถงึ ความสมำ่เสมอในการมาเรียน -การทำ focus group การมอบหมายให้ทำงานกลุ่ม งานเดย่ี ว 3. การปรบั ปรุงการสอน หลงั จากผลประเมินการสอนในขอ้ 2 จงึ มกี ารปรบั ปรุงการสอน โดยการทำวจิ ยั ในชน้ั เรยี น และปรบั วิธกี ารสอนให้นา่ สนใจ และทันสมัยขน้ึ โดยการนำเทคโนโลยเี ข้ามาชว่ ย 4. การทวนสอบมาตรฐานผลสมั ฤทธิ์ของนกั ศกึ ษาในรายวิชา ในระหวา่ งกระบวนการสอนรายวชิ า มกี ารทวนสอบผลสมั ฤทธ์ใิ นรายหวั ขอ้ ตามทคี่ าดหวังจากการเรยี นรใู้ นวชิ า ไดจ้ าก การสอบถามนกั ศกึ ษา หรือการสมุ่ ตรวจผลงานของนักศกึ ษา มกี ารทวนสอบผลสัมฤทธโ์ิ ดยรวมในวิชาไดด้ งั น้ี - มีการตง้ั คณะกรรมการในสาขาวิชา ตรวจสอบผลการประเมนิ การเรยี นรขู้ องนกั ศึกษา โดยตรวจสอบโครงร่าง วิธกี ารให้ คะแนน และการใหค้ ะแนนพฤตกิ รรม - มีการสนทนากล่มุ ระหว่างผูส้ อน 5. การดำเนินการทบทวนและการวางแผนปรบั ปรงุ ประสทิ ธผิ ลของรายวชิ า จากผลการประเมนิ และทวนสอบผลสมั ฤทธ์ผิ ลรายวิชา ไดม้ ีการวางแผนการปรบั ปรงุ การสอนและรายละเอียดวชิ า เพอื่ ให้ เกิดคุณภาพมากขนึ้ ดงั น้ี - ปรับปรุงรายวิชาทกุ 3 ปี หรอื ตามข้อเสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิตามข้อ 4 -ปรบั ปรุงเนอ้ื หาและเทคนคิ การสอนในรายวิชาใหท้ นั สมยั เพอ่ื ให้เข้ากบั สถานการณใ์ นปัจจุบัน - เปลี่ยนหรอื สลบั อาจารย์ผสู้ อน เพอ่ื ให้นักศกึ ษามมี มุ มองในเร่อื งการประยกุ ต์ความรนู้ ้ี กบั ปญั หาที่มาจากงานวิจยั ของอาจารย์ หรอื จากบทความวิจัยต่างๆ

1 Unit 1 English for Office Management Content Definition of term /organization chart/English language used in Workplace/ Small talk Objectives At the end of this unit, student will be able to 1. understand term, and organization chart 2. explain and clarify in English 3. use vocabulary, expression, and language appropriately Instructional Procedures and Activities 1. Follow and study textbook 2. Practice activities 3. Listening the dialog and practice Instructional Materials 1. Textbook 2. Exercise and Worksheet 3. PowerPoint Presentation 4. Audio CD Assessment and Evaluation 1. Class participation 2. Quizzes 3. Mid-term and Final Examination

2 Unit 1 English for Office Management Definition of term ➢ Office management is a profession involving the design, implementation, evaluation, and maintenance of the process of work within an office or organization, in order to maintain and improve efficiency and productivity. ➢ The definition of office management is the method of looking after and keeping the staff, equipment, and office safe and secure. This is one of the most general forms of management as offices and professions which include them all around the world are found almost everywhere. Offices are the most common workplaces in the 21st century as they have information about varying things from databases to research and censuses and agreement forms and licenses. The variations of office work are a great many in number and all offices and office managers utilize the different sections of the office for their own specified tasks and jobs. Communication in workplace The importance of communication in an organization can be summarized as follows: Communication promotes motivation by informing and clarifying the employees about the task to be done, the manner they are performing the task, and how to improve their performance if it is not up to the mark. Communication is a source of information to the organizational members for decision- making process as it helps identifying and assessing alternative course of actions.

3 Communication also plays a crucial role in altering individual’s attitudes, i.e., a well-informed individual will have better attitude than a less-informed individual. Organizational magazines, journals, meetings and various other forms of oral and written communication help in molding employee’s attitudes. Communication also helps in socializing. In today’s life the only presence of another individual fosters communication. It is also said that one cannot survive without communication. As discussed earlier, communication also assists in controlling process. It helps controlling organizational member’s behavior in various ways. There are various levels of hierarchy and certain principles and guidelines that employees must follow in an organization. They must comply with organizational policies, perform their job role efficiently and communicate any work problem and grievance to their superiors. Thus, communication helps in controlling function of management. Organization Chart What is an Organizational Chart? An organizational chart shows the internal structure and hierarchies of an organization, like a business, school, or government entity. It creates an easy visual depiction for the ranks of different people, jobs, and departments that make up the organization. Orbitational charts also help determine how authority and information flow between people and departments. Like flowcharts, org charts use simple shapes and lines. The boxes are filled with information on the individual, department, or team; while vertical and horizontal lines connect these boxes. The connections between boxes illustrate the direct-reports of a supervisor, showing who is superior and who is subordinate.

4 Organizational charts do exactly what their name suggests: Organize the roles and positions in an organization. You may want to round out your org chart by including the details of people or departments. Adding contact information, location, and other notes can make the organization more efficient and eliminate confusion about who does what. Try breaking down your org chart into manageable pieces to get started. This way, all of the information is consistent and leads back to the highest level of the organization. You can section off different areas of your chart with the following categories: • Department • Team • Unit • Project • Location Types of Organizational Charts What is an organizational chart's best format? Depending on your needs and the type of organization, you may want to choose a less traditional org chart format. There are several types of org charts, including hierarchical, matrix, and flat. HIERARCHICAL ORGANIZATIONAL CHART The hierarchical organizational chart is the most common type. A hierarchy is where one group or person is at the top, while those with less power are beneath them, in the shape of a pyramid. Think of a monarchy with a king or queen at the top, or an organization with the CEO at the top. With a hierarchy, members typically communicate with the person they report to and anyone who reports directly to them. This gives guidance for information

5 flow but can also limit your ability to effect change. MATRIX ORGANIZATIONAL CHART The matrix organizational chart is a rarer type and usually only seen when individuals have more than one manager. For example, an organization could have a team of graphic designers who all report to the head graphic designer. The graphic designers are also working on other projects that are likely headed by a separate project manager. In this case, the graphic designers will have two managers. This structure can lead to increased communication and cooperation between departments, but it can also lead to conflicts of interest. FLAT ORGANIZATIONAL CHART The flat organizational chart, sometimes referred to as a horizontal org chart, has little or no levels of middle management and typically consists of two levels—the top administrators and the workers. In companies like this, the workers have more responsibility and are more directly involved in decision- making.

6 What is an organizational chart's best use? No matter which layout you choose to use, org charts are very useful for laying out relationships in your organization and ensuring that everyone knows how to communicate essential information. Utilize org charts for: Organizational and supervisory communication - e.g, helping employees know who their manager is Restructuring - e.g., switching roles in a team to better utilize everyone’s talents Workforce planning - e.g., figuring out the details of a new hiring initiative Departmental or team planning - e.g., assigning tasks to the appropriate parties Resource planning - e.g., reducing inefficiencies by rearranging roles Managing changes - e.g., representing plans for a business’ future Job planning and analysis - e.g., informing employees about their expected tasks An organization chart isn’t just a list of job titles; rather, it’s a transparent look at your organization’s culture. Although org charts only show formal supervisory relationships, they sometimes fall short in representing social relationships and interactions. Ultimately, they provide a useful guideline for how your organization works on a daily basis. Vocabulary: 1. The Chief Executive n. The highest-ranking executive manager in a corporation Officer (CEO) or organization. The CEO has responsibility for the overall success of an entire organization. The CEO has the ultimate authority to make final decisions for an organization. 2. President n. The president is an employee who is the leader or head of a business, organization, agency, institution, union, university, government, or branch of government. President is also a job title used to designate the leader of portions or divisions of organizations that report to an overall organization, such as an acquired company that now is a subsidiary of a larger corporation.

3. Vice-President 7 4. board of directors n. The vice president is an employee who is an officer of an 5. Chairman organization in the private sector (business) or the public 6. director sector who reports to (is below) the president or the CEO, 7. executive officer and usually functions as the second in command in rank 8. headquarters within the organization. According to Wikipedia, the name 9. manager comes from the Latin vice meaning “in place of'.” 10. managing director n. group of people chosen to establish policy for and control 11. Marketing Dept. a company 12. Personnel Dept. n. person who heads a Board of Directors; head of a 13. Purchasing Dept. company; chairperson 14. Sales Department n. a member of the board of directors 15. shareholder n. person managing the affairs of a corporation - chief executive officer n n. a company's principal or main office or centre of control n. person responsible for day-to-day running of a dept.; executive officer n. senior director after the chairman responsible for day- to-day direction n. department that puts goods on market, inc. packaging, advertising etc n. department responsible for recruitment and welfare of staff or employees n. department responsible for finding and buying everything for a company n. department responsible for finding customers and making sales n. person who holds or owns shares in or a part of a company or corporation

8 English Language use in workplace Welcome to the Company Introducing a colleague Nicholas Johnson: Good morning, everybody. I’d like to introduce a new member of our company Ms. Raisa Loves . Ms. Raisa’s going to be our new management trainee. She’ll be working with Ms. Preeyapha in the Marketing Department. She graduated last July from the European Business School, and we’re very happy to have her here with us. I am sure she will be a great asset to our department. Ms. Raisa would like to say something? Practice the speech again. Change the information in bold using the names and job below the appropriate pronounce. ➢ John Chen – Computer Teach Support –Hone Kong Factory – year ➢ Carol Benton- Sales Representation –the head office –summer Making introduction Conversation 1 Jasmine: Amy, do you know David? Amy : No, we haven’t met Jasmine: Oh, OK. Amy, this is David. He’s an exchange student. He’s studying in Madrid. David, Amy’s just started working with Amy : me. David : Nice to meet you, David. Where are you from originally? Amy : Nice to meet you, Amy. I’m from Greece. Do you know Rhodes? I’ve never been to Greece, but I’ve heard it’s beautiful.

9 Jasmine: David is really into rock music. Any : Oh, really? Me, too! What’s your favorite band? Conversation 2 Tom Hays: Amy, I’d like you to meet Michael Young. He’s our sales and Marketing Manager for Asia. Michaels, this is Amy Lane, our new management Michael : trainee. Amy : Nice to meet you, Amy. Michael : A pleasure. I’m sorry, what was your name again? Amy : Michael Young, Please call me Michael. Tom Hays: It’s nice to meet you, Michael. Michael is working on our new marketing champagne for Asia. He’s also Amy : in charge of our tennis club. Michael : Really? I love Tennis. Do you? Well, we would you to join…… Practice: Work with partner and another pair. Practice making formal and informal introductions. • When you introduce someone, give some information about him or her. • When you are introduced to someone, find something in common or ask a follow-up question. • Then change group and repeat the exercise. Making Friends at Office Sunny: Hi Maria:- Hi, are you new? Sunny:- Yes, joined today itself as an accountant.

Maria:- 10 Sunny:- Maria:- Ok, so how is your first day? Its ok, as I don't know anyone right now here. Sunny:- Don't you worry soon you will know everyone. Everyone is too friendly Maria:- here. Thanks for your support. Anytime. Anyways all the best for your new job and welcome to our office. Making a small talk Small talk is referring to a polite conversation about unimportant or uncontroversial matters, especially as engaged in on social occasions. When our company have a reception party, we, as a staff, will have to welcome and make a conversation with company’s guest. http://www.pdhotspot.com/how-to-make-small-talk/ When English Speaking people meet for the first time, they usually try to find something in common, or they ask a question. Match the statement to the responses

a. I’m from Malaysia originally 11 b. I really like jazz music 1. Oh, really? I do, too. What’s your favorite band? c. I go snowboarding a lot d. I’m a college student 2. How interesting. I’ve never been there, but e. I’m a Mechanical Engineer I’ve heard it’s beautiful. f. I’m from Australia. I live in 3. Really? My brother is, too. Melbourne 4. Oh, really? What part of Malaysia? 5. Really? I’m too. What’s your major? 6. I’ve never tried that, but it seems like fun. Is it difficult? 1. For general Topic Question Response Oh, I play….. Vacation/ What do you do in you free time? Yes, but not much as I used to. No, but I play. hobby/ Do you play? Quite often, yes. Not very often. interests For about 5 years. Do you often eat out? Not very much. About tree times a year, mostly to Bangkok. Personal How long have you work for For the north of ……… information +company ? Do you travel a lot in your work? Which part of +country+ are you from? 2. A conversation with person who work from another country. Topic Question Response Traveling When did you arrived? Yesterday. How was your flight? Good, it was very smooth.

12 Weather How was the weather in + Much colder/warmer than here. country? About …….degree. Much the same as her. How do you like the weather It’ s O.K./terrible/ wonderful. here? Is the weather always like this? Yes. No, this is exceptional/ unsual. Staying How are you enjoy your stay? Very much./ quite a lot. Is this your first time in Chiang Yes. Rai? No, I come quite often./ I was here a year ago. Where are you staying? At the ……….. Hotel. How long have you been here? Just over three days. And how long are you going to be Until the day after tomorrow. Them I here? am going back to …………. Sport Is golf popular in your country? Very popular. Is it expensive? No, if you join the club. Activity : The following dialogue are in the wrong order. Rearrange them. Put the number in the space provide. Dialogue 1 : ___________ a. Very much, thank you. ___________ b. How do you like the weather? Is it hot for you? ___________ c. Are you enjoying your stay here in Chaing Rai? ___________ d. No., it’ O.K. It’s fine for me. Dialogue 2 : a. No, I have been to Thailand before, but this is the first time in Chiang __________ Rai. __________ b. Is this the first trip over here? __________ c. So, what do you think of Chaing Rai?

__________ 13 __________ __________ d. Well, I suppose I thought it would be more traditional. __________ e. Yes, that would be interesting. __________ f. Really? What did you expect? g. Well, it’s not what I expected. h. There’s a part like that. Would you like me to show you around? Activity : Complete the following sentences using the Thai guideline? A : How 1) ________________________________________________. คณุ ทำงำนกบั บรษิ ทั Apple มำนำนรยึ งั คะ่ /ครบั B: Not very long. 2) ________________________________________. (ประมำณ 3 ปี) A : 3) _________________________________________spare time? คณุ ทำอะไรเมื่อมีเวลำว่ำง B: I 4) _________________________________________________. เลน่ เทนนิส A : How was 5) _________________________________ England? อำกำศท่ีประเทศองั กฤษเปน็ อย่ำงไรบ้ำง B: Much 6) ______________________________________________. หนำวกว่ำท่นี ม่ี ำก A : 7) __________________________________________staying? คุณพกั อยูท่ ี่โรงแรมไหน B: 8) ___________________________________________________ . โรงแรมลกั ษณวรรณรีสอร์ทแอนด์สปำ A : How 9) _______________________________________________? คุณจะอย่ทู น่ี นี่ ำนไหม B: 10) _________________________________________tomorrow. อยถู่ งึ พรงุ นี้ A : Do 11) ________________________________________________? คณุ ทำนข้ำวนอกบำ้ นบ่อยม้ัย B: 12) ___________________________________________________. ค่อนข้ำงบอ่ ย A : Is 13) ________________________________________________ ? อำกำศที่น่ีเป็นแบบน้เี สมอเลยหรอื B: No, 14) ________________________________________________. อำกำศแบบนถี้ ือว่ำผดิ ปกติ A: 15) _______________________________________________ flight? กำรเดนิ ทำงของคณุ เป็นอย่ำงไร B: Good. 16) ______________________________________________. รำบร่ืนดีมำก

14 Assignment in Pair Choose one of the situations below. Make a dialogue, start a conversation and introduce yourself. Do the Whole conversation each time, from the natural start to the ending? 1. Start a conversation with someone you don’t know who is attending the same conference or trade fair 2. Meet someone at the airport 3. Meet someone you’ve had previous contact with, but never met before 4. Meet someone from an organization you know but haven’t deal with before 5. Meet someone from an organization that you never heard of 6. Meet a person you don’t know from an organization that you have deal with before Sources https://www.lucidchart.com/pages/what-is-an-organizational-chart https://www.englishclub.com/business-english/vocabulary_company.htm

15 Unit 2 Office equipment and supplies Content Office equipment and supplies Objectives At the end of this unit, student will be able to 1. identify office equipment and supply’s function 2. explain in English 3. use vocabulary, expression, and language appropriately Instructional Procedures and Activities 1. Follow and study textbook 2. Practice activities 3. Listening the dialog and practice Instructional Materials 1. Textbook 2. Exercise and Worksheet 3. PowerPoint Presentation 4. Audio CD Assessment and Evaluation 1. Class participation 2. Quizzes 3. Mid-term and Final Examination 15

16 Unit 2 Office Equipment and supplies Getting to Know Office Equipment and Supplies When you work in an office, it is also very necessary for you to get to know the office equipment, facilities, and importantly know how to use them. There are many offices equipment that you use in your working life. What are they? Can you think about it and list them on a piece of paper and write it down its function? As secretary, you must be able to identify office’s equipment and its function. Biding Machine Copy Machine Scanner Shedder Fax Machine Computer Desktop 16 Identify Equipment: • This is a computer. • There are paper clips. • This is a facsimile machine.

17 Describing its function: • “It is for (V ing) _____________.”describes the functions of a piece of equipment. ➢ It is for copying document. ➢ It is for scanning document and changing to digital file. ➢ It is for texting the message. ➢ It is for putting all impotence files. ➢ It is for sending copies of documents. ➢ It is for sending and receiving messages. ➢ It is for putting works that need to be done in the in-tray. ➢ It is for putting the finished works has finished, it is put in the out-tray • ‘It is used for (V ing) ______.’ also describes the functions of a piece of equipment. ➢ It is used for destroying scratch paper. ➢ It is used for typing. ➢ Keyboard is used for inputting text to the computer then to the monitor screen. ➢ Telephone is used for making and receiving phone calls to customers and staff. ➢ Draw unit is used for storing documents, books or anything that is needed to be stored in the desk. ➢ Files are used for storing documents that need to be filed in alphabetical order. ➢ Filing cabinet is used for storing files in order. ➢ Label is used for letting people know what's inside the draw ➢ Notebook is used for making notes for things that need to get done or messages from a telephone call. 17

18 ➢ Copy Machine is used for copying texts, photos. ➢ Binding Machine is used for binding notebook, workbook, calendar, etc. ➢ Shedder is used for cutting paper to destroy documents ➢ Scanner is used for scanning images, printed text, handwriting, or an object and converts it to a digital image/files. We also use the present simple tense to describe the function of a piece of equipment as well. ➢ It displays text on the screen. Advantages. ➢ You can see the whole texts. ➢ It is easy for searching for more information. ➢ It can make many number of paper. ➢ They send message very fast. ➢ You can see the whole texts easy. Disadvantage(s) ➢ It takes times. ➢ It’s slower than using the copy machine. Identify the categories of these office vocabulary. Chair Computer safe Printer Photocopier Calculator Filling cabinet Ribbon Desk stapler Filing tray Telephone diskette Tonner Fax roll typewriter Bookcase CD Correction fluid File Catalogue Notebook Fax Paper clips FUNITURE EQUIPMENT STATIONERY 1.____________________ 1.____________________ 1.____________________ 2.____________________ 2.____________________ 2.____________________ 3.____________________ 3.____________________ 3.____________________ 4.___________________ 4.___________________ 4.___________________ 5.___________________ 5.___________________ 5.___________________ 18

19 General Office Supplies or stationaries Read the following texts and write down the names of office equipment. _____________ A small electronic device that helps you to solve math problems. _____________ It is a type of blue paper that you put between two pieces of blank _______________ paper. When you write on the top of the sheet, it will make a copy of what you wrote on the bottom sheet of paper. _______________ It is a large piece of furniture designed specially to hold stacks of paper. The paper is organized into folder that hang inside the _______________ cabinet. It takes a piece of paper, copy it then sends the image over a phone line to another fax machine in the different office. At the other end the image is copied onto another piece of paper for them to be read. It allows for information from the computer to be printed onto a piece of paper. 19

20 In the table below you have a number of items of office supplies on the left and their function on the right. Please identify the function by matching the answer on the right. Then complete the sentence describing its functions. Items Functions Stick one piece of paper to another 1 Stapler (1) Fix pieces of paper together Make hole in paper stronger 2 Hole punch Erase mistakes Make holes in paper 3 Ruler Correct mistakes on paper Draw straight lines 4 White-out Sharpen pencils Hold pieces of paper together 5 Paper clips 6 Reinforcement rings 7 Paper glue 8 Eraser 9 Pencil sharpener Direction: Fill in the blank 1. This is stapler. It is use for fixing pieces of paper together. 2. This _____________________________makes____________________________. 3. This _____________________________used_____________________________. 4. This ______________________is for____________________________________. 5. These______________________hold___________________________________. 6. _____________are _______________________used_______________________. 7. _____________is ____________________is for___________________________. 8. This____________________. It_______________________________________. 9. This ____________________________used_____________________________. 20

21 Equipment and material exercise A: Choose a piece of equipment from above to complete the sentences. cellphone In-tray folder typewriter hole punch organizer out-tray calendar file pad fax paper calculator 1. The contract you are looking for is in the second _____________on the shelf to your right. 2. He has been on sick leave for two weeks. His ____________ is full of letters that have to be answered while his ________________is almost empty. 3. I’m out of pen and writing paper. We’ll have to order _______________again. 4. If you can’t get a hold of me at work, try me on my __________________. 5. My father gave me a beautiful ____________for my birthday. It’s very practical for clips and pads. I am looking to bring it to work. 6. Have you seen my memo _______________? I wrote a telephone number on it, and I can’t find it. 7. We couldn’t receive the fax they are sending from USA because the __________run out a few minutes ago. 8. The _________________ is not working properly. We’ll have to call the repair service. 9. What type of ________________ do you prefer, desk or wall? 10. Why don’t you use a _______________for holding all those papers? B: Write the correct phrasal verb for the following request. 1. Miss Lee, I need to talk to Dr. Richard Scott. Could you ____________his phone number in the yellow pages? a. turn on b. look up c. hand in d. put away 21

22 2. The president of the company is visiting us and your office is real mess. Why don’t you _______________all those papers before he come in? a. hand in b. turn on c. put away d. jot down 3. Don’t forget to _________________the report I typed this morning. a. put away b. look up c. run out of d. hand in 4. I________________the name and phone number of the applicant on a piece of paper, but I don’t know where I left it. a. jotted down b. turned on c. handed in d. put away 5. It’s too hot in here. _____________turn on the air-conditioner, please. a. turn on b. look up c. put away d. run out of 6. We have to print about forty pages and we’ve ____________paper. Can you lend me some, please? a. handed in b. turned on c. put away d. run out off THE OFFICE COMPUTER An important part of an office work is to be able to use the computer efficiently as it is used for a wide range of administrative purposes including official correspondence and keeping records. 22

23 Computing-specific prefixes Match the prefixes on the left-hand side of the page with the correct definition on the right. (1) mega- (a) many (2) giga- (b) three (3) mini- (c) one thousand (4) micro- (d) one (5) bi- (e) ten (6) tri- (f) very small (7) multi- (g) large (8) mono- (h) two (9) deci- (i) small (10) kilo- (j) very large Computing Abbreviations. Test your knowledge! Ex. A What is the abbreviation for……………? (1) Worldwide web ____________________ (2) Personal computer ____________________ (3) Internet service provider ____________________ (4) Wireless application protocol phone (mobile phone with access to internet) __________ (5) Joint photographic experts’ group (standard in image compression) ________________ Ex. B Explain what the following abbreviations stand for: 1. LAN ____________________________ 2. WAN ____________________________ 3. DTP ____________________________ 4. CAD ____________________________ 23

24 5. IT ____________________________ 6. PDF ____________________________ 7. LCD ____________________________ 8. GPRS _____________________________ 9. WIFI ____________________________ 10. HTML ____________________________ WORD PROCESSING Gap-filling Exercise reverse paragraph command Paste mistake insertion Undo select click press Mark : Do you know how I can move this ………………..? I want to put it at the Tony : end of this page? No problem. First, you use the mouse to ……………….. the text that you Mark : want to move and then you choose the Cut ……………….. from the Edit Tony : menu. Like this? Yes, that’s right. The selected text disappears. Next, you find where you want the text to appear and you ……………….. to position the……………….. point in this place. Mark: ********************************************************** Is that ok? 24

Tony: 25 Mark: Yes, if that’s where you want it. Finally, choose ……………….. from the Tony: Edit menu or hold down Command and ……………….. V. What do I do if I make a ………………..? Mark: You can choose ……………….. from the Edit menu which will Tony: …………….. your last editing command. Thanks for your help. No problem. Activity: You are going to identify the function, advantages based upon the type of the office equipment selected. This will be able to thing about the choice available to you in the office and the benefits as well the consequences of using different pieces of office equipment. 1. Notebook Computer Function: _____________________________________________________________________ Advantage: _____________________________________________________________________ 2. Fax Machine Function: _____________________________________________________________________ Advantage: _____________________________________________________________________ 3. Scanner Function: _____________________________________________________________________ Advantage: _____________________________________________________________________ 4. Printer Function: _____________________________________________________________________ Advantage: _____________________________________________________________________ 25

26 5. Carbon paper Function: _____________________________________________________________________ Advantage: _____________________________________________________________________ 2627 Lesson Plan Unit 3 Socializing in the office Content • Face-to-face invitation and reply • Invitation Cards • Small talk Objectives 1. Student will be able to use English invitation and reply expression appropriately in various situation. 2. Student will be able to understand the part of invitation cards and can be able to write an invitation card appropriately. 3. Student will be able to making a small talk for socialization by using appropriate word and expression Instructional Procedures and Activities 1. Follow and study textbook 2. Practice activities 3. Listening the dialog and practice Instructional Materials 1. Textbook 2. Exercise and Worksheet 3. PowerPoint Presentation 4. Audio CD Assessment and Evaluation 1. Class participation

28 2. Quizzes 3. Mid-term and Final Examination Unit 3 Socializing in the office Before study Get organize How organize you are? Check (√) the statement that you are true for you? _________ I sometime lose my keys. _________ I am rarely on time for class. _________ My desk or locker is messy. _________ I don’t use reminder setting in my phone. _________ All the pen in my bag is all the same color. _________ I use two or more calendars to stay organized. _________ My email inbox is very full right now. _________ I do my assignment at the last minutes before submitting. _________ I don’t save things in folders on my computer. _________ I decide what to wear in the morning when I get dress. Check your score and compare with your partner. 0-2 You are very organized. Think about sharing some tips with others! 3-6 You are not organized in some ways. Find ways to be more organized as a recommend. 7-10 You are no ver organized at all. Think about speaking to an expert. Way to be organized. ✓ Do one thing at a time. ✓ Label things ✓ Make lists ✓ Put thing in special boxes ✓ Throw un-important thing away ✓ Write thing down.

29 A coffee break conversation Dialogue 3.1 (Listening) Ms. Rebecca: Hi, how are you? Preeyapha: Fine—busy though. I have a lot of email to read. Ms. Rebecca: Really? How many emails do you receive? Preeyapha: Umm, about fifty a day. What about you? How many emails do you receive? Ms. Rebecca: Around ten. What about phone calls, how many phone calls do you make? Preeyapha: About three a day. What about you? Ms. Rebecca: Umm, about eight. How many phone calls do you receive? Preeyapha: Around four, but they are long. I spend a lot of time on the phone. Activity 1 : Comprehension check. 1. How many emails Ms. Rebecca receive a day? _____________________________________________________________________. 2. How many emails Preeyapha receive a day? _____________________________________________________________________. 3. How often Ms. Rebecca receive a phone call a day? _____________________________________________________________________. 4. How often Preeyapha make a phone call a day? _____________________________________________________________________.

30 5. Who spend time on the phone the most each day? _____________________________________________________________________. How many, how often? 100 % Always 90 % Usually Answer the questions 80% Normally/Generally a. How many emails do you send in your work? 70 % Often/ Frequently b. How many emails do you receive? 50 % Sometimes I send about 20 emails an hour/ a day / a week. 30 % Occasionally 10 % Seldom 5% Hardly ever/rarely 0 never Focus on Language: Adverb of frequency Always, usually, sometime, often, and never are adverbs of frequency. The normal place for an adverb of frequency is before the main verb, but you put it after the verb to be. It is normally go before the main verb. I always listen to the radio in the car/ He usually has a croissant for breakfast. The verb to be is an exceptional. Adverb of She often arrives late for work. frequency go after the verb to be. They sometimes have lunch together on Friday. Always and usually are slightly different. We never give customer a refund. They express how often something I am always at work by 9 o’clock. happens, but only at a particular time The job is sometimes quite difficult. and not in general ways. He sometimes plays tennis. He always plays tennis after work. ( NOT He always plays tennis) We often go to the cinema. We usually go to the cinema on Sunday. ( NOT We usually go to the cinema.

31 We ask questions about frequency of How often is she late for work? action with How often…..? How often do you see Paul? She is late every day. To answer, we use every or a day , a She is late twice a week. week , an hour, etc. I we do not not I see him about twice a week. exactly , we use about. Exercise 1 Direction : Look at Rebecca John’s schedule for a typical week. Underline the word or phrase which best complete each sentence. Time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 9.00 Arrive at Arrive at Arrive at Arrive at 11.00 Arrive at work work work work 1.00 work Visit clients Visit clients Visit clients 3.00 Department Department Lunch out meeting Lunch at Lunch at 8.00 meeting work work Meeting Lunch at Meeting Leave work Lunch at work work Play golf Meeting At home At home In the office At home At home 1. Rebecca always/ usually arrive at work at 9.00. 2. She usually/ sometimes has department meeting in the morning. 3. She often visits / doesn’t often visit client in the morning. 4. She usually /never has lunch at work. 5. She sometimes/ always plays golf. 6. She never/ always play golf on Tuesday afternoons. 7. She is never / sometimes in the office in the evening.

32 Exercise 2 Put a sentence in a correct order. a. often / he / plane/ by / travels. He often travels by plane. b. out / friends / I / go / usually / Friday / on / with I __________________________________________________________. c. office/ boss/ out / my /is / of / often/ the My _______________________________________________________. d. always / at / have / Christmas / an / we / office / party We _______________________________________________________. e. days / don’t / they / faxes / these / often / send They ______________________________________________________. f. morning / always / in / I / the / tried I _________________________________________________________. g. have / in / doesn’t / lunch / usually / she / office / the

33 She _________________________________________________________. h. in / I / on / holiday / August / never / go I ____________________________________________________________. Face to face invitation and reply Dialogue 3.2: Listen to the dialogue and fill in the missing word. Preeyapha : Do you like 1.) ________________, Autumn? Autumn: Oh yes, I love it. I often went out for Thai food at the night market. Preeyapha : Great! If you are not doing anything on Saturday, would you like to 2.) ________________ and have dinner together at my house? I will ask Autumn: Rebecca and Mesathida as well. Preeyapha : Yes, I would love to. Thank for 3.) _______________me Preeyapha. Good. Oh! Hi Rebecca, I have invited Autumn to come over for dinner at Rebecca: my 4.) __________________ on Saturday? Can you and Mesa come? Preeyapha: Sure! What time? Rebecca: Is seven o’clock okay for you? Autumn: Yes, that’s 5.) ________________. What about you, Autumn? Yes, seven’s fine. I can’t wait for that. Explanation to visit someone in the place where they are, especially 1 ‘to come over’ their house Referring another word that you can use in state of house. 2 ‘my place’ to look forward to pronoun (ie. it) 3 ‘to look forward to’

34 V-ing (ie. hearing) Noun phrase ( ie. the occasion) Focus on Language: Preposition of Time at at 9.30 a.m. / at eleven o’clock at night / at noon at weekend at Christmas / at New Year on on Monday/ on June 1st on Christmas Day / On New Year’s Day on Monday evening on the weekend in in the evening / in June in the summer / in 1993 Focus on Language: Inviting expression Accepting invitations I’d be delight to. Invitation That would be very nice. We would like to invite you to + V ? I’d love to. We were wondering if you’d + V ? That sound great. Would you like to + V ? That sounds like fun Why don’t you + V ? Can you + V ? How about + V-ing /noun (phrase)

35 Activity 1 Speaking Practice Suppose that you are working for Scott and Friends Co.,Ltd. Practice and making an invitation for the following situations by choosing the appropriate expression. 1. You are in the meeting with potential customer. Invite him to go for lunch with you. This is the first time you meet him. You say : ____________________________________________________________ 2. Inviting your colleague and her husband to a concert even. You know them every well. You say : ____________________________________________________________ 3. You are attending a seminar at Chiang Rai Rajabhat University. Invite one of the other participants to go to Chiang Rai Night Bazar with you. You just met him yesterday. You say : ____________________________________________________________ 4. Invite a customer to come to the ceramic factory and see how the product are made. You say : ____________________________________________________________

36 5. You are now in Yunnan for Business. Invite a contact to go dinner with you. You have met him several times before and know him every well. You say : If you’re free this evening, ________________________________________. Focus on Language: Accepting the invitation 1. I’ll delight to. 2. I’d like that very much. 3. That would be very nice. 4. I’d love to. 5. That’s sound great. 6. That’s sound fun. Focusing on Language: Declining Invitation. 1. I’m terribly sorry, but ………….. 2. I’d really like to, but…. 3. I’m afraid I can’t. 4. Thank you very much, but … 5. Thnaks, but I can’t make it. 6. Oh, sorry, I can’t. Reason. 1. I’ve already made other plans. 2. I already arranged something else. 3. I made another arrangement for tonight. 4. I’m not free this evening / on Saturday. 5. I have to work overtime tonight.

37 And you may add… 1. But thanks/ thank you for your invitation. 2. Anyways, thank you very much. 3. I might be able to cancel it. Example 1. I’m terrible sorry, but I’ve already made a plan. 2. I’d like to, but I already arrange something else. I might be able to cancel it though. I will let you know later. 3. I’m afraid I can’t. I’ve made another arrangement for tonight. But thank you very much for your invitation. 4. Thank you very much, but I’m not free that evening. Could I check on that and I’ll let you know. 5. Thank, but I can’t make it. I have to work overtime tomorrow. 6. Oh, sorry, I can’t. I’ve already made another plan. Anyway, thanks for asking. Exercise 3 : Fill in the blanks with the appropriate phrases using the Thai guide-lines. 1. Ameera, Benz, Opal work in the same department. They know each other very well. Ameera: Hey, Benz 1) _____________________________________________. Benz: (ถามวา่ ไปรับประทานข้างกลางวนั กับ Ameera และ Opal ไหม) Opal : 2.)_____________________ I’m just finishing up this report. Benz: (ตอบรับ) Just at the new food shop down the street at the Conor. We are leaving in 15 minutes. Let meet together at the front. Okay, see you there.


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook