Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore รายงานประจำปี 2561สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

รายงานประจำปี 2561สำนักศิลปะและวัฒนธรรม

Published by supharat phujaroen, 2019-08-17 23:02:46

Description: art

Keywords: รายงานประจำปี

Search

Read the Text Version

Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 1

สารบญั ๔ ๕ สารจากอธิการบดี ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท ์ ๗ สารจากรองอธิการบดี ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกยี รติศักด์ิ ๘ ถ้อยแถลงของผ้อู �ำนวยการ ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐั กติ ต์ิ อนิ ทรส์ วรรค ์ ๙ คณะกรรมการผทู้ รงคณุ วุฒ ิ บทบาทหนา้ ที่ คณะกรรมการผู้ทรงคณุ วุฒิ ส�ำนักศลิ ปะและวัฒนธรรม ๑๐ สว่ นที่ ๑ ข้อมูลพนื้ ฐานสำ� นกั ศิลปะและวัฒนธรรม ๑๒ ๑๔ ภมู หิ ลงั ๑๕ รายนามผู้บรหิ ารจากอดีตสูปัจจุบนั ๑๖ โครงสรา้ งการจัดการองคก์ ร ๑๗ ผู้บริหาร ๑๘ บุคลากร ๑๙ ปรชั ญา วสิ ยั ทศั น์ พนั ธกิจ ๒๐ ตราสัญลกั ษณ์ ๒๒ ยุทธศาสตร์ ๒๕ วสิ ัยทศั น์ผู้บรหิ าร ๓๑ การพัฒนาบคุ ลากร ๓๔ องคก์ รแห่งการเรยี นรู้ ๓๖ งบประมาณของสำ� นักศิลปะและวฒั นธรรม ๓๘ การบริหารความเส่ยี งและควบคมุ ภายใน ๔๐ การตรวจประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษาภายใน หน่วยงานสายสนบั สนนุ การประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาภายใน ระดับมหาวิทยาลัย 2 รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ สำ� นักศลิ ปะและวฒั นธรรม มหาวิทยาลยั ราชภัฏนครราชสมี า

สว่ นท่ี ๒ การท�ำนุบ�ำรงุ ศลิ ปะและวัฒนธรรม ๔๒ ตกั บาตรวนั พธุ ปี ๑๖ ๔๔ ทำ� บุญถวายเปน็ พระราชกุศล เนือ่ งในวนั คล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเดจ็ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติ ร ในหลวงรชั กาลที่ ๙ ๔๕ บวงสรวงสมโภชพอ่ ขุนศกั รนิ ทร์ ๔๖ ประเพณสี งกรานต ์ ๔๘ ทำ� บญุ ขึน้ ปีใหม่ ๕๐ ทอดกฐินสามัคค ี ๕๑ วสิ าขบชู า พทุ ธบารม ี ๕๒ เทศกาลโคราชศิลปะและวฒั นธรรมนานาชาติ ๒๕๖๑ ๕๔ ชนะเลิศการประกวดวงโปงลางชิงแชมปป์ ระเทศไทย ประจำ� ปี ๒๕๖๑ ๕๘ การประกวดหมอเพลงโคราช ประจำ� ปี ๒๕๖๑ ๖๐ จติ อาสา เราท�ำความดีด้วยหวั ใจ ๖๒ ฟงั พระธรรมเทศนา และเวียนเทียนเน่ืองในวันสำ� คัญทางศาสนา ๖๔ โครงการอบรมคุณธรรม จรยิ ธรรม และจรรยาบรรณ เพ่ือยกระดบั การปฏบิ ตั ิงานบุคลากร ๖๖ สว่ นที่ ๓ การวจิ ัยและผลงานวชิ าการทางศิลปะและวฒั นธรรม ๖๘ การอบรมครแู ละบคุ ลากรทางการศึกษา ลดเวลาเรียน เพ่ิมเวลารู้ เรอ่ื ง โคราชศกึ ษา ๗๐ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสง่ เสริมและอนรุ ักษ์ศลิ ปะการแสดงเพลงโคราช หลกั สูตรการแสดงและการประพันธก์ ลอนเพลงโคราช ๗๔ การบริการวิชาการทางศลิ ปวัฒนธรรม “กลางเดิน่ เรือนโคราช” ๗๖ หนว่ ยอนุรกั ษ์ส่งิ แวดล้อมธรรมชาตแิ ละศิลปกรรมทอ้ งถิ่นจงั หวดั นครราชสีมา ๗๘ การส่งเสริมและสนบั สนนุ งานวจิ ัยทางศลิ ปวฒั นธรรม ๘๐ สว่ นท่ี ๔ การพฒั นาแหลง่ เรยี นรู้ทางศลิ ปวัฒนธรรม ๘๒ พพิ ธิ ภณั ฑเ์ มอื งนครราชสีมา ๘๔ เรือนพอ่ คง เรอื นโคราช มหาวิทยาลัยราชภฏั นครราชสีมา ๘๘ การพฒั นาด้านกายภาพ ส่งิ ปลูกสรา้ ง และสนุ ทรียภาพในมิตทิ างวัฒนธรรม ๙๑ งานวชิ าการดา้ นพิพิธภณั ฑ์และแหล่งเรยี นรู้ ๙๕ หอ้ งสมุดส�ำนกั ศิลปะและวัฒนธรรม KACL ๙๖ สว่ นท่ี ๕ รายงานความพงึ พอใจของผูใ้ ช้บริการทางศลิ ปวฒั นธรรม ๙๘ ผลการประเมนิ ความพึงพอใจ บคุ ลากร นกั ศกึ ษา และผใู้ ชบ้ ริการ ต่อการด�ำเนนิ งานดา้ นศิลปะวฒั นธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ๑๐๐ รางวลั และการยอมรับดา้ นศิลปวัฒนธรรมและการบริหารจดั การองค์กร ๑๐๘ Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 3

สารจากอธิการบดี ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.อดศิ ร เนาวนนท์ ด้วยปรัชญาและปณิธานของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมาที่ว่า “เป็นท่ีพ่ึงของท้องถ่ิน” ภารกิจส�ำคัญของ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี านอกจากการจดั การเรยี นการสอน การวจิ ยั และการบรหิ ารจดั การ ภารกจิ สำ� คญั อกี ประการหนง่ึ คอื การท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ตลอดระยะเวลาที่ได้มีโอกาส เขา้ รว่ มและรบั รถู้ งึ การดำ� เนนิ งานของสำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม ท้งั ด้านการทำ� นบุ �ำรงุ ศลิ ปวัฒนธรรม การวิจัย และการให้บริการ แหลง่ เรยี นรู้ มองเห็นวา่ ส�ำนักศลิ ปะและวฒั นธรรมมหาวทิ ยาลัย ราชภฏั นครราชสมี า มโี อกาสสงู ทจ่ี ะพฒั นาตอ่ ยอดไปสกู่ ารตอบสนอง และยกระดบั ทอ้ งถน่ิ ไดใ้ นหลากหลายมติ ิ ไมว่ า่ จะเปน็ การทอ่ งเทย่ี ว การสร้างมูลค่าจากต้นทุนทางวัฒนธรรมอ่ืนๆ อย่างหลากหลาย เพ่ือให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพในการพัฒนาท้องถิ่น อย่างแท้จริงต่อไป ในนามของมหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า ตอ้ งขอขอบคณุ คณะผบู้ รหิ ารและบคุ ลากร ตลอดจนภาคเี ครอื ขา่ ยศลิ ปวฒั นธรรม ท่ีได้สร้างปรากฏการณ์ในด้านศิลปวัฒนธรรมได้อย่างชัดเจน นบั เปน็ จดุ เดน่ จดุ เนน้ สำ� คญั ในการพฒั นามหาวทิ ยาลยั ฯ ของเรา รวมถงึ ทอ้ งถนิ่ จงั หวดั และภมู ภิ าคได้อย่างม่ันคงตอ่ ไป ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดมี หาวิทยาลัยราชภฏั นครราชสีมา 4 รราายยงงาานนปปรระะจจ�ำำ� ปปีี ๒๒๕๕๖๖๑๑ สส�ำ�ำนนักักศศลิลิ ปปะะแแลละะววัฒฒั นนธธรรรรมม มมหหาาววิทิทยยาาลลยััยรราาชชภภฏัฏั นนคครรรราาชชสสีมมี าา

สารจากรองอธกิ ารบดี ผชู้ ่วยศาสตราจารย์ทวี วัชระเกยี รติศักดิ์ รองอธิการบดีฝา่ ยยทุ ธศาสตร์และการวิจยั สำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม เปน็ หนว่ ยงานหลกั ของมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏนครราชสีมา ท่ีท�ำหน้าท่ีขับเคลื่อนงานด้านศิลปวัฒนธรรม มาโดยตลอด ในปี ๒๕๖๑ ท่ผี า่ นมานน้ั เปน็ ทน่ี า่ ยินดที สี่ ำ� นกั ศิลปะ และวฒั นธรรมไดม้ คี วามกา้ วหนา้ ขน้ึ ในหลายดา้ นมเี หตกุ ารณแ์ ละกจิ กรรม ทส่ี ำ� คญั เปน็ ทน่ี า่ ประทบั ใจหลายอยา่ งเกดิ ขนึ้ อาทิ เทศกาลโคราชศลิ ปะ และวฒั นธรรมนานาชาติการประกวดหมอเพลงโคราชชงิ ถว้ ยพระราชทาน สมเดจ็ พระเทพรตั นราชสดุ าฯ สยามบรมราชกมุ ารี และการประกวด โฟล์คซองภาษาโคราช ซึ่งเป็นกจิ กรรมใหมท่ ี่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนทั้ง ในระดับจังหวัดและระดับภูมิภาค นับเป็นนิมิตหมายท่ีดีของการ เริ่มต้นสิ่งใหม่ให้ก้าวต่อไปอย่างม่ันคงในอนาคต เพื่อสร้างให ้ มหาวิทยาลัยฯ แหง่ นใี้ หเ้ ป็นสถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่งของท้องถิ่น อย่างแทจ้ รงิ ขอขอบคุณคณะผู้บริหารและบุคลากรของส�ำนักศิลปะ และวฒั นธรรม รวมถงึ ภาคเี ครอื ขา่ ยการพฒั นาทกุ ภาคสว่ นทไี่ ดร้ ว่ มกนั สรา้ งสรรคใ์ หม้ หาวทิ ยาลยั ฯ เปน็ พน้ื ทแ่ี หง่ การเรยี นรแู้ ละแลกเปลย่ี น ด้านศิลปวัฒนธรรมเพ่ือประชาชนและเยาวชนคนรุ่นใหม่ น�ำไปสู ่ การเป็นทรัพยากรบุคคลท่ีมีคุณภาพ และน�ำการเปล่ียนแปลงมาสู่ จังหวัดนครราชสีมาและประเทศไทย ให้มีความแข็งแกร่งทางศิลป วัฒนธรรมอยา่ งแทจ้ รงิ ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ทวี วชั ระเกียรติศกั ด์ิ รองอธิการบดีฝา่ ยยุทธศาสตร์และการวจิ ยั มหาวทิ ยาลัยราชภฏั นครราชสมี า AArrttss aanndd CCuullttuurree CCeenntteerr,, NNaakkhhoonn RRaattcchhaassiimmaa RRaajjaabbhhaatt UUnniivveerrssiittyy AAnnnnuuaall RReeppoorrtt 22001188 5

6 รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ สำ� นกั ศลิ ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยั ราชภัฏนครราชสมี า

ถอ้ ยแถลงของผ้อู ำ�นวยการ ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์ อินทร์สวรรค์ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า ไดป้ ระกาศอตั ลกั ษณต์ อ่ ประชาคมไวว้ า่ “เปน็ ทพ่ี ง่ึ ของทอ้ งถน่ิ ” มงุ่ ผลติ บณั ฑติ ใหเ้ ปน็ ผมู้ ี “สำ� นกึ ดี มคี วามรู้ พรอ้ มสงู้ าน” ซ่ึงการเสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถ่ินสู่สากล จงึ เปน็ ยทุ ธศาสตรส์ ำ� นกั ในการขบั เคลอ่ื นและเชอ่ื มโยง ไปยงั คณะและหลกั สตู ร สาขาวชิ า รวมถงึ ภาคเี ครอื ขา่ ยการพฒั นาทง้ั ภายในและภายนอกอยา่ งบรู ณาการ ในปงี บประมาณ ๒๕๖๑ สำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม มผี ลการดำ� เนนิ งาน ท่ีประสบความส�ำเร็จอย่างงดงามครบถ้วนตามแผนยุทธศาสตร์ทุกตัวช้ีวัด บรรลุเป้าหมายร้อยละ ๑๐๐ มีผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน (สายสนับสนุน) ๕.๐๐ คะแนนเต็มหรือในระดับดีมาก ต่อเนื่องเป็นปีที่ ๒ ได้รับรางวัลชนะเลิศแนวปฏิบัติที่ดีด้านการจัดการความรู้ “สายสนับสนุน” ในมหกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คร้ังท่ี ๗ NRRU Show & Share 2018 อกี ทง้ั ยงั มรี างวลั ทสี่ ะทอ้ นการทำ� งานในระดบั บคุ คลและระดบั หนว่ ยงานอกี มากมาย อาทิ เรอื นโคราชไดร้ บั รางวลั อนรุ กั ษศ์ ลิ ปสถาปตั ยกรรมดเี ดน่ ประจำ� ปี ๒๕๖๑ จากสมาคมสถาปนกิ สยามในพระบรมราชปู ถมั ป์รางวลั เชดิ ชเู กยี รติMOEAWARDS ประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ด้านการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม จากกระทรวงศกึ ษาธิการ และรางวลั ชนะเลิศการประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ ประเทศไทย ประจำ� ปี ๒๕๖๑ ไดร้ บั ถว้ ยพระราชทานสมเดจ็ พระนางเจา้ สริ กิ ติ ์ิ พระบรมราชนิ นี าถ ในรชั กาลที่ ๙ นบั เปน็ การดำ� เนนิ งานทส่ี รา้ งความภาคภมู ใิ จ มาใหช้ าวราชภฏั นครราชสมี าและเปน็ ตน้ แบบทด่ี ใี นการดำ� เนนิ งานดว้ ยความอดทน สรา้ งสรรค์ มุง่ สเู่ ป้าหมายคือการท�ำนบุ ำ� รุงศลิ ปวัฒนธรรมใหม้ ีความยงั่ ยนื รายงานประจำ� ปสี ำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรมปี ๒๕๖๑ น้ี นอกจากจะเปน็ การสรุปผลการด�ำเนินงานตามกรอบงบประมาณปี ๒๕๖๑ และประเด็น ยุทธศาสตร์แล้ว ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่ปรากฏภายในเล่มได้ผ่าน การคัดกรองตรวจสอบแล้ว จึงสามารถน�ำไปใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง และเปน็ แนวทางการดำ� เนนิ งานไดอ้ ยา่ งหลากหลายอนั จะกอ่ ใหเ้ กดิ แนวปฏบิ ตั ทิ ดี่ ี ในมิตอิ ืน่ ๆ ต่อการด�ำเนนิ งานด้านท�ำนบุ ำ� รงุ ศลิ ปวัฒนธรรมในตอ่ ไป ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณฐั กิตติ ์ อินทรส์ วรรค์ ผอู้ �ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิ ยาลัยราชภัฏนครราชสมี า Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 7

คณะกรรมการผู้ทรงคณุ วุฒิ ส�ำนกั ศลิ ปะและวัฒนธรรม ผู้ชว่ ยศาสตราจารย์นฤมล ปยิ วทิ ย์ อาจารยว์ ลิ าวัลย์ วัชระเกียรตศิ กั ด์ิ คุณบญุ สม สงั ข์สขุ อดตี ผอู้ ำ� นวยการสำ� นักศิลปะและวฒั นธรรม อดีตผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั ศิลปะและวัฒนธรรม นายกสมาคมเพลงโคราช คณุ รุ่งทิพย์ บกุ ขุนทด คณุ ศศฑิ อณร์ สุวรรณมณี นายไชยนันท์ แสงทอง ผ้อู ำ� นวยการการท่องเท่ียวแหง่ ประเทศไทย ผ้ชู ่วยปลัดกระทรวงวฒั นธรรรม วัฒนธรรมจังหวดั นครราชสีมา ส�ำนกั งานนครราชสีมา (อดีตวฒั นธรรมจงั หวดั นครราชสีมา) 8 รายงานประจำ� ปี ๒๕๖๑ ส�ำนกั ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า

บทบาทหนา้ ที่คณะกรรมการผทู้ รงคุณวุฒิ สำ� นกั ศลิ ปะและวัฒนธรรม ๑. วางแผนนโยบายและก�ำหนดแนวทางการด�ำเนินงานของส�ำนกั ศิลปะและวัฒนธรรมใหส้ อดคล้องกับนโยบายและแผนพฒั นา ของมหาวทิ ยาลยั ราชภัฏนครราชสมี า ๒. พัฒนา ตดิ ตาม และตรวจสอบระบบการประกันคุณภาพของส�ำนักศลิ ปะและวฒั นธรรม ๓. วางระเบียบและข้อบังคับท่ีเกี่ยวกับการบริหารงานและการด�ำเนินการของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมตามท่ีมหาวิทยาลัย มอบหมายหรือเพื่อเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยฯ ๔. แต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึง เพื่อด�ำเนินการใดๆ อันอยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ประจ�ำสำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม ๕. ให้ค�ำปรกึ ษาและเสนอความเหน็ แกผ่ อู้ �ำนวยการส�ำนักศลิ ปะและวฒั นธรรม ๖. ปฏบิ ัติหน้าทีอ่ ่ืนเกยี่ วกบั กิจการของส�ำนกั ศลิ ปะและวัฒนธรรมหรอื ตามที่อธกิ ารบดมี อบหมาย Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 9

ส่วนที่ ๑ ข้อมลู พ้ืนฐานส�ำนักศลิ ปะและวฒั นธรรม 10 รายงานประจำ� ปี ๒๕๖๑ สสำ�ำ� นนกักั ศศิลลิ ปปะะแแลละะววฒัฒั นนธธรรรรมม มมหหาาววิทิทยยาาลลัยัยรราาชชภภัฏัฏนนคครรรราาชชสสีมมี าา

ภูมิหลัง รายนามผู้บรหิ ารจากอดตี สปู ัจจุบนั โครงสรา้ งการจดั การองค์กร ผบู้ ริหาร บุคลากร ปรัชญา วสิ ยั ทศั น์ พันธกิจ ตราสัญลักษณ์ ยุทธศาสตร์ วิสยั ทัศน์ผู้บรหิ าร การพัฒนาบุคลากร องคก์ รแห่งการเรยี นรู้ งบประมาณของสำ� นกั ศิลปและวฒั นธรรม การบรหิ ารความเส่ียงและควบคุมภายใน การตรวจประเมินคณุ ภาพการศกึ ษาภายใน หน่วยงานสายสนับสนุน การประเมินคณุ ภาพการศกึ ษาภายใน ระดบั มหาวิทยาลัย AArrttss aanndd CCuullttuurree CCeenntteerr,, NNaakkhhoonn RRaattcchhaassiimmaa RRaajjaabbhhaatt UUnniivveerrssiittyy Annual Report 2018 11

ภมู หิ ลงั ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ก่อตั้งข้ึนเมื่อครั้งท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมายังเป็นวิทยาลัยครู นครราชสมี า โดยในพระราชบัญญัตวิ ทิ ยาลยั ครู พ.ศ. ๒๕๑๘ มาตรา ๕ ทก่ี �ำหนดฐานะและบทบาทของวิทยาลยั ครู ให้เป็นสถาบันการศึกษาและวิจัยมีวัตถุประสงค์ ให้การศึกษาวิชาการและผลิตครูถึงระดับปริญญาตรี ท�ำการวิจัย เพอ่ื สง่ เสรมิ วชิ าชพี และวทิ ยฐานะของครู อาจารย์ และเจา้ หนา้ ที่ ผบู้ รหิ ารการศกึ ษา ตลอดจนทำ� นบุ ำ� รงุ ศลิ ปวฒั นธรรม และวชิ าการแกส่ งั คม จงึ ไดก้ อ่ ตง้ั “ศนู ยศ์ ลิ ปวฒั นธรรม” เพอื่ ดำ� เนนิ งานเกยี่ วกบั การบำ� รงุ รกั ษา พฒั นา และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมทั้งส่วนของท้องถ่ินและของชาติต้ังแต่บัดน้ัน พ.ศ.๒๕๑๙ กองวัฒนธรรม กรมศาสนา กระทรวงศกึ ษาธกิ ารไดอ้ นมุ ตั ใิ หจ้ ดั “หนว่ ยประเคราะห”์ ของศนู ยส์ ง่ เสรมิ วฒั นธรรมไทยพ.ศ. ๒๕๒๒ ไดม้ พี ระราชบญั ญตั ิ ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ซึ่งก�ำหนดให้จัดตั้ง ศูนย์วัฒนธรรมในวิทยาลัยครู จึงเปล่ียนจาก หน่วยประเคราะห์มาเป็น “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา” พ.ศ. ๒๕๒๓ วิทยาลัยครูนครราชสีมา ได้จัดต้ังศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา เพื่อปกป้องรักษาส่งเสริมเผยแพร่ ปรับปรุง และพฒั นาวฒั นธรรมของชาติ โดยจดั ตงั้ หอวฒั นธรรมขน้ึ ครงั้ แรก โดยมวี า่ ที่ ร.ต.ถาวร สบุ งกช เปน็ หวั หนา้ ศนู ยใ์ นขณะนนั้ และใชอ้ าคาร ๕ เปน็ สถานทเี่ กบ็ รวบรวมโบราณวตั ถแุ ละศลิ ปวตั ถตุ า่ งๆ ตอ่ มาไดพ้ ฒั นาเปน็ “ศนู ยศ์ ลิ ปวฒั นธรรม” ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเป็นหน่วยงานหลักของมหาวิทยาลัย ท�ำหน้าท่ีในการอนุรักษ์ส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุง และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น โดยได้ด�ำเนินงาน อยา่ งตอ่ เนอื่ งตง้ั แตป่ ี พ.ศ. ๒๕๑๘ เปน็ เวลากวา่ ๔๐ ปที ำ� ใหม้ หาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า เปน็ องคก์ รแหง่ ขมุ ความรู้ ภูมิปัญญา และส่งเสริมพลังการมีส่วนร่วมในการขับเคล่ือนงานด้านศิลปวัฒนธรรม เป็นแหล่งศึกษาค้นคว้า ดา้ นภูมิปญั ญาและศิลปวัฒนธรรมของจงั หวดั นครราชสีมาและอสี านใต้ มภี ารกจิ ในการท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ต่อยอดภูมิปัญญาทางศิลปวัฒนธรรมของท้องถ่ิน ให้มีความเจริญรุ่งเรือง ม่ันคง สร้างความภาคภูมิใจให้แก่คนในชาติ ก่อให้เกิดการพัฒนามูลค่าทางเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ อันน�ำไปสู่ การสร้างมลู ค่าเพม่ิ ทางดา้ นศิลปวัฒนธรรมอันเป็นรากฐานสำ� คญั ของชมุ ชนให้เกิดความเข้มแขง็ อย่างยัง่ ยืน 12 รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ สำ� นกั ศิลปะและวฒั นธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏั นครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๒๘ ผศ.ดร.เกยี รตศิ กั ด์ิ นาคประสทิ ธ ิ์ หวั หนา้ ศนู ยศ์ ลิ ปวฒั นธรรม ไดย้ า้ ยสำ� นกั งานของศนู ยฯ์ มาอยทู่ ช่ี นั้ ลา่ งของหอ้ ง ๑๐.๒๑ อาคาร ๑๐ (อาคารรา้ นคา้ สวสั ดกิ ารในปจั จบุ ัน) โดยใช้ห้อง ๕๑๔-๕๑๕ เปน็ หอวฒั นธรรมดงั เดมิ พ.ศ. ๒๕๒๙ รศ.ดร. ทองคณู หงสพ์ นั ธ์ุ อธกิ ารบดวี ทิ ยาลยั ครนู ครราชสมี าขณะนนั้ ไดย้ า้ ยศนู ยศ์ ลิ ปวฒั นธรรมจงั หวดั นครราชสมี า และหอวฒั นธรรมไปอยทู่ ่ี อาคาร ๒ ซง่ึ เป็นอาคารดั้งเดิมของสถาบัน (ปจั จุบนั ถกู รอื้ ถอนและสรา้ งเปน็ อาคาร ๙ เฉลิมพระเกียรต)ิ พ.ศ. ๒๕๓๑ สำ� นกั งานนโยบายและแผนสงิ่ แวดลอ้ ม กระทรวงวทิ ยาศาสตรแ์ ละเทคโนโลยี ไดข้ อความรว่ มมอื ตง้ั หนว่ ยอนรุ กั ษ ์ สง่ิ แวดลอ้ มธรรมชาตแิ ละศลิ ปกรรมทอ้ งถนิ่ จงั หวดั นครราชสมี าในวทิ ยาลยั ครนู ครราชสมี า และถอื เปน็ หนว่ ยหนงึ่ ของศนู ยศ์ ลิ ปวฒั นธรรม พ.ศ. ๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามวิทยาลัยครูว่า “สถาบันราชภัฏ” จากนั้นในปี พ.ศ.๒๕๓๘ ได้มีการเคลื่อนย้าย อาคาร ๑ ซ่ึงเป็นอาคารไม้ที่ต้ังอยู่หน้าสถาบันไปทางทิศตะวันออกของสนามฟุตบอล ผศ.อทุ ัย เดชตานนท์ อธิการบดใี นขณะน้นั ให้ย้ายส�ำนกั ศิลปวัฒนธรรมไปอยู่ที่ อาคาร ๑ พ.ศ. ๒๕๔๒ สถาบันราชภฏั นครราชสีมา ไดแ้ บ่งสว่ นราชการใหมต่ ามพระราชบัญญตั ิสถาบนั ราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๒ ท่ไี ดป้ ระกาศ ในราชกจิ จานุเบกษา วันท่ี ๑๒ ตลุ าคม ๒๕๔๒ และได้เปล่ยี นชอื่ มาเป็น “สำ� นกั ศิลปวฒั นธรรม” พ.ศ. ๒๕๔๗ พระบาทสมเดจ็ พระเจา้ อยหู่ วั ฯทรงพระกรณุ าโปรดเกลา้ ฯใหย้ กฐานะสถาบนั ราชภฏั ทว่ั ประเทศขน้ึ เปน็ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั จึงไดม้ กี ารปรับเปลย่ี นสว่ นราชการอีกคร้ัง โดยในปี พ.ศ. ๒๕๔๘ ได้เปลย่ี นชอื่ มาเปน็ “ส�ำนักศลิ ปะและวัฒนธรรม” จวบจนปจั จุบัน พ.ศ. ๒๕๕๕ ได้มีการรื้อถอนอาคาร ๑ เพื่อด�ำเนินการก่อสร้างศูนย์รวมกิจการนักศึกษาและหอประชุมนานาชาติ ดงั นนั้ ในวนั ที่ ๒๔ พฤศจกิ ายน ๒๕๕๕ จงึ ไดย้ า้ ยมาตง้ั สำ� นกั งานชวั่ คราว ณ อาคารยพุ ราชเบญจมงคล หรอื อาคาร ๓๑ กอ่ นจะยา้ ยอกี ครง้ั ในวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๕ มาต้ังส�ำนักงาน ณ อาคาร ๑๐ (อาคารเดิมของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) จวบจนปัจจุบัน และด�ำเนินการจดั สรา้ งพพิ ิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๕๖ ผศ.ดร.ณัฐกิตต์ิ อินทร์สวรรค์ ผ้อู �ำนวยการสำ� นกั ศลิ ปะและวัฒนธรรม ได้ผลักดันยทุ ธศาสตรด์ า้ นศิลปวฒั นธรรม ให้เป็นยุทธศาสตร์หลัก ๑ ใน ๖ ด้านต่อการพัฒนามหาวิทยาลัย น่ันคือ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ “เสริมสร้างคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมและ ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล” โดยมีการปรับโครงสร้างและการแบ่งส่วนราชการภายในท่ีตอบสนองต่อยุทธศาสตร์กิจดังกล่าว ทั้งมิติในการบริหารจัดการ งานวิชาการและวิจัยทางศิลปวัฒนธรรม หอวัฒนธรรมและศูนย์การเรียนรู้ รวมถึงการบริการและเผยแพร่ ศลิ ปวฒั นธรรมในระดบั สากล นอกจากนย้ี งั ไดพ้ ฒั นาศนู ยก์ ารเรยี นรู้ “พพิ ธิ ภณั ฑเ์ มอื งนครราชสมี า” ใหเ้ ปน็ แหลง่ เรยี นรใู้ นดา้ นพฒั นาการ ทางประวัติศาสตร์ ชาติพนั ธุ์ มรดกทางภมู ิปัญญา อันจะเป็นความภาคภูมิใจในความเป็น “คนโคราช” เพอื่ กา้ วสูก่ ารเปน็ ศนู ย์การเรยี นรู้ ภูมิปัญญาทอ้ งถิ่นภาคอสี านท่มี คี วามย่ังยืน Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 13

รายนามผูบ้ ริหารจากอดตี ส่ปู ัจจุบนั ว่าท่ี ร.ต.ถาวร สบุ งกช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกยี รตศิ ักดิ์ นาคประสทิ ธิ์ ผ้ชู ่วยศาสตราจารย์สนอง โกศยั หัวหนา้ ศูนย์ศิลปวฒั นธรรม หวั หน้าศูนยศ์ ิลปวัฒนธรรม หัวหน้าศูนยศ์ ลิ ปวฒั นธรรม พ.ศ. ๒๕๑๘ - ๒๕๒๗ พ.ศ. ๒๕๒๗ - ๒๕๓๐ พ.ศ. ๒๕๓๐ - ๒๕๓๔ ผ้ชู ว่ ยศาสตราจารยน์ ฤมล ปิยวทิ ย์ รองศาสตราจารย์กมลทพิ ย์ กสภิ าร์ อาจารย์วลิ าวัลย์ วัชระเกียรตศิ กั ด์ิ หวั หนา้ ศูนย์ศิลปวฒั นธรรม ผู้อ�ำนวยการสำ� นักศิลปวัฒนธรรม ผู้อำ� นวยการส�ำนกั ศิลปะและวฒั นธรรม พ.ศ. ๒๕๓๔ - ๒๕๔๒ วาระที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๑ พ.ศ. ๒๕๔๖ - ๒๕๔๗ ผ้อู ำ� นวยการสำ� นกั ศิลปวัฒนธรรม วาระท่ี ๒ พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๖ พ.ศ. ๒๕๔๒ - ๒๕๔๖ ผ้ชู ่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกติ ติ์ อนิ ทร์สวรรค์ ผู้อำ� นวยการส�ำนักศิลปะและวฒั นธรรม วาระที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ - ๒๕๖๐ วาระที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๖๐ - ปัจจุบัน 14 รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ ส�ำนกั ศิลปะและวฒั นธรรม มหาวทิ ยาลัยราชภฏั นครราชสีมา

โครงสรา้ งการจดั การองค์กร Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 15

1166 รราายยงงาานนปปรระะจจำ� �ำปปี ี ๒๒๕๕๖๖๑๑ สส�ำำ� นนักกั ศศลิ ลิ ปปะะแแลละะววฒั ฒั นนธธรรรรมมมมหหาาววิททิ ยยาาลลัยยั รราาชชภภัฏฏั นนคครรรราาชชสสีมมี าา

AArrttssaannddCCuultltuurreeCCeenntteerr,,NNaakkhhoonnRRaattcchhaassimimaaRRaajajabbhhaattUUnniviveerrssitityy AAnnnnuuaall RReeppoorrtt 22001188 1177

ปปรรชั ัชญญาา แหลง่ เรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรม นำ� ภูมิปญั ญา พัฒนาคุณค่าสู่สากล วสิวิสัยัยททศั ัศนน์ ์ เป็นแหลง่ เรียนรู้ชนั้ น�ำของอีสาน ด้านศิลปวฒั นธรรมและโคราชศึกษา พพันันธธกกิจิจ อนรุ กั ษ์ พัฒนา สง่ เสรมิ เผยแพร่ ศึกษา และวจิ ยั ศลิ ปวัฒนธรรมของท้องถิน่ และของชาติ รวมถงึ ปลูกฝังคณุ ลักษณะ และค่านิยมทางวฒั นธรรมทเี่ หมาะสมแกส่ งั คม 1188 รราายยงงาานนปปรระะจจำ� �ำปปี ี ๒๒๕๕๖๖๑๑ สสำ� ำ� นนักกั ศศิลิลปปะะแแลละะววัฒัฒนนธธรรรรมมมมหหาาววิททิ ยยาาลลัยัยรราาชชภภัฏฏั นนคครรรราาชชสสมี มี าา

AArrttssaannddCCuultltuurreeCCeenntteerr,,NNaakkhhoonnRRaattcchhaassimimaaRRaajajabbhhaattUUnniviveerrssitityy AAnnnnuuaall RReeppoorrtt 22001188 1199

ยทุ ธศาสตร์ ปี ๒๕๕๗-๒๕๖๑ ประเดน็ ยทุ ธศาสตร์ท่ี ๑ การท�ำนบุ ำ� รุงศลิ ปะวฒั นธรรม ระดบั นานาชาติและนานาชาติ กลยุทธ์ท่ี ๑ สง่ เสริม สืบสาน ท�ำนุบำ� รงุ และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาทอ้ งถนิ่ สรู่ ะดับชาติ และนานาชาติ 20 รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ สำ� นกั ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยั ราชภัฏนครราชสีมา

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ประเด็นยุทธศาสตรท์ ่ี ๓ งานวจิ ยั ผลงานวิชาการ การพฒั นาการให้บริการ ด้านศิลปวฒั นธรรม และภูมปิ ํญญาท้องถ่ิน ฐานขอ้ มูลทางศลิ ปวฒั นธรรม (Knowledge Center) กลยทุ ธ์ที่ ๒ กลยุทธ์ท่ี ๓ วิจยั และสร้างผลงานวิชาการ การพฒั นาศักยภาพแหลง่ เรียนรู้ ใหเ้ กดิ มูลคา่ เพิม่ และระบบสารสนเทศ ทางศลิ ปวัฒนธรรมและภูมปิ ัญญาท้องถิ่น ทางศิลปวัฒนธรรม (Cultural Knowledge Center : CKC) (Value Added) Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 21

วสิ ยั ทศั นผ์ ู้บรหิ าร ผ้อู ำ� นวยการสำ� นักศลิ ปะและวฒั นธรรม ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.ณฐั กติ ต์ิ อนิ ทร์สวรรค์ จากการด�ำเนินงานอย่างทุ่มเทของคณะผู้บริหาร บุคลากร ตลอดจนภาคีเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม ส่งผลให้การด�ำเนินงาน ในทกุ มติ ขิ องสำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า ประสบความส�ำเร็จอย่างงดงามทั้งในระดับจุลภาคและมหภาค โดยเฉพาะผลประเมนิ คณุ ภาพการศกึ ษาภายในระดบั หนว่ ยงานสนบั สนนุ ปี พ.ศ. ๒๕๕๙ ส�ำนักฯ มีผลประเมินคุณภาพระดับ ๕.๐๐ คะแนน (ระดับดีมาก) นับเป็นหน่วยงานแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ที่ได้รับผลคะแนนประเมินด้านคุณภาพในระดับ “คะแนนเต็ม” นอกจากน้ีส�ำนักยังเป็นหน่วยงานส�ำคัญท่ีท�ำงาน เ คี ย ง บ ่ า เ คี ย ง ไ ห ล ่ กั บ ส� ำ นั ก ง า น วั ฒ น ธ ร ร ม จั ง ห วั ด น ค ร ร า ช สี ม า ในการท�ำนุ บ�ำรุง ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมของท้องถิ่น จนจังหวัดนครราชสีมาได้รับการประกาศจากรัฐบาลให้เป็น ๑ ใน ๓ เมืองศิลปะ นับเป็นการยกระดับคุณค่าตลอดจนมูลค่าเพิ่ม ทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัด สามารถเช่ือมโยงไปสู่การท่องเท่ียว ทางวัฒนธรรมในหลากหลายมิติก่อให้เกิดความมั่นคง ทั้งทางสังคม วัฒนธรรม และเศรษฐกิจให้กับจังหวัดนครราชสีมา และภูมิภาค อย่างยง่ั ยืน 22 รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ ส�ำนกั ศลิ ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า

“นครราชสมี า ประตูสกู่ ารทอ่ งเท่ยี วอสี านและอาเซียน” การพัฒนาบรรยากาศทางศลิ ปวฒั นธรรม เพอ่ื เปน็ การรองรบั และขบั เคลอ่ื นนโยบายจงั หวดั ดา้ นการทอ่ งเทย่ี วเชงิ วฒั นธรรม สำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรมไดด้ ำ� เนนิ การพัฒนา สิ่งแวดล้อมและการสร้างบรรยากาศทางศิลปวัฒนธรรม โดยการยกระดับแหล่งเรียนรู้ “พิพิธภัณฑ์เมืองนครราชสีมา” ให้มีศักยภาพ ต่อการรองรับนักท่องเที่ยวด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ภายใน รวมถึงมีการก่อสร้างซุ้มประตูเมืองไว้ด้านหน้าส�ำนักงานเพื่อเป็นสัญลักษณ์ และสร้างความสนใจ (Landmark) ในแหล่งเรียนรู้ ภายใต้แนวความคดิ “นครราชสมี า ประตแู ห่งการทอ่ งเท่ียวอสี านและอาเซยี น” Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 23

ศูนยป์ ระสานงานการทอ่ งเท่ยี วและศนู ยส์ ารสนเทศทางศลิ ปวัฒนธรรม การผลกั ดนั ใหเ้ กดิ การบรู ณาการดา้ นการทอ่ งเทย่ี วเชงิ วฒั นธรรมนบั เปน็ ยทุ ธศาสตรส์ ำ� คญั โดยสำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรมมแี นวคดิ ในการพัฒนา “ศูนย์ข้อมูลและการประสานงานด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม” โดยการบูรณาการองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ทงั้ ที่อย่ใู นตวั บคุ คล เอกสารวชิ าการ และงานวิจยั กับอัตลักษณ์และยุทธศาสตร์ การพฒั นาจงั หวดั และประเทศในมิติดา้ นการทอ่ งเทีย่ ว โดยสำ� นกั ฯ ไดจ้ ดั สรรและพฒั นาสถานทใี่ หเ้ ปน็ แหลง่ ศกึ ษารวบรวมขอ้ มลู ในรปู ของเอกสาร ผลงานวจิ ยั รวมไปถงึ เปน็ ศนู ยใ์ นการใหบ้ รกิ าร ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และเป็นศูนย์ในการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายในการผลักดันด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อยา่ งเป็นรปู ธรรม ศูนย์ประสานงานและบรกิ ารทางศิลปวัฒนธรรม สำ� นกั งานผอู้ ำ� นวยการสำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม ดว้ ยอาคารสำ� นกั งานของสำ� นกั ฯ อนั เปน็ ทต่ี ง้ั ของพพิ ธิ ภณั ฑ์ ศนู ยป์ ระสานงาน ด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และศูนย์สารสนเทศทางศิลปวัฒนธรรม เป็นอาคารที่เก่าที่สุดในมหาวิทยาลัย ณ ขณะน้ี เพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพสูงสุดต่อการให้บรกิ ารและสร้างภาพลกั ษณด์ ้านศลิ ปวฒั นธรรม โดยมแี นวคดิ ทีจ่ ะพลิกโฉมอาคารเก่าทส่ี ดุ ใหเ้ กิดประโยชน์ และมีคุณค่าท่ีสุด และท่ีส�ำคัญก่อให้เกิดประโยชน์ใช้สอยและเป็นศูนย์บริการด้านศิลปวัฒนธรรมทั้งของมหาวิทยาลัยและของจังหวัด กอ่ ใหเ้ กิดความคุ้มคา่ และมีประโยชนส์ งู ทส่ี ดุ 24 รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ สำ� นกั ศลิ ปะและวัฒนธรรม มหาวทิ ยาลัยราชภัฏนครราชสมี า

การพัฒนาบคุ ลากร ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมตระหนักเสมอว่าบุคลากรเป็นทรัพยากรท่ีมีคุณค่าต่อการพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างย่ังยืน จึงมุ่งพัฒนาอย่างเป็นระบบเพ่ือรองรับวิสัยทัศน์และการพัฒนาส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมในอนาคต โดยพิจารณาตามความรู ้ ความสามารถท่ีแตกต่างกันไปตามหน้าที่ ความรับผิดชอบของแต่ละบุคคล เพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างสัมฤทธิ์ผล และมีประสิทธิภาพสูงสุดซ่ึงท�ำให้ส�ำนักฯ สามารถจัดท�ำแผนการพัฒนาบุคลากรได้เหมาะสมกับความสามารถและหน้าที่ ทีร่ บั ผดิ ชอบได้อย่างเต็มท่ี Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 25

การศึกษาดูงานเพ่ือเพิม่ พนู ประสบการณแ์ ละโลกทศั น์ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้เปิดโลกทัศน์ของบุคลากร ดว้ ยการศกึ ษาดงู านศนู ยว์ ฒั นธรรมเฉลมิ ราชทงุ่ หวา้ และแหลง่ เรยี นรใู้ นพน้ื ที่ อทุ ยานธรณสี ตลู เมอ่ื ระหวา่ งวนั ท่ี ๑๐-๑๓ ธนั วาคม ๒๕๖๐ ณ จงั หวดั สตลู โดยการศึกษาดูงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักในการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ จากความสำ� เรจ็ ในการดำ� เนนิ งานการขบั เคลอ่ื นการพฒั นาอทุ ยานธรณสี ตลู (Satun Geopark) สอู่ ทุ ยานธรณโี ลกแหง่ แรกของประเทศไทย ซง่ึ สำ� นกั ศลิ ปะ และวัฒนธรรมจะได้น�ำองค์ความรู้และแนวปฏิบัติท่ีดีกลับมาหนุนเสริม ในการดำ� เนนิ งาน ในมติ ดิ า้ นวฒั นธรรมเพอ่ื รว่ มขบั เคลอ่ื นอทุ ยานธรณโี คราช สู่อทุ ยานธรณโี ลกแห่งที่สองของไทยต่อไป 26 รายงานประจำ� ปี ๒๕๖๑ สำ� นักศิลปะและวฒั นธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 27

รายงานผลการพฒั นาตนเองของบคุ ลากร ส�ำนักศิลปะและวฒั นธรรม ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ลำ� ดบั ที่ ชอ่ื โครงการ/กจิ กรรม วัน/เดือน/ปี ผเู้ ขา้ รับการอบรม หน่วยงานที่จัดกิจกรรม ๑ อบรมเชิงปฏิบัติการการถ่ายภาพเพื่อ ๑๑ พ.ย. ๒๕๖๐ นายสุรชยั เดชชัยพิทักษ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงาน ประชาสัมพนั ธ์ อธกิ ารบดี มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า กองบรหิ ารงานบคุ คล มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ๒ โครงการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ เร่ือง การเขยี น ๑๓-๑๕ พ.ย. ๒๕๖๐ นายธนชั แววฉิมพลสี กุล นครราชสีมา ณ ห้องประชุมกุมาริกา ผ ล ง า น เ พื่ อ แ ต ่ ง ตั้ ง บุ ค ล า ก ร ส า ย ส นั บ ส นุ น โรงแรมดสุ ติ พาเลซ มหาวทิ ยาลยั สวนดสุ ติ ใหด้ �ำรงตำ� แหนง่ ท่ีสูงข้ึน ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ นครราชสีมา ณ อาคารบูรณาวิทยาการ ๓ โครงการอบรมการใชส้ อื่ English Discoveries ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๐ นายธนชั แววฉมิ พลีสกลุ ๒๗.๐๓.๐๘ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า Online (EDO) พ.ศ. ๒๕๖๐ ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดลอ้ ม กทม. ๔ โครงการอบรมสัมมนาเพ่ือขับเคล่ือนงาน ๒๙-๓๐ พ.ย. ๒๕๖๐ น.ส.สมฤทัย ปยิ ะรัตน์ สถาบันวิจัยและพัฒนา ณ ห้องประชุม อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ดร.เศาวนติ เศาณานนท์ อาคาร ๙ ชนั้ ๓ ท้องถน่ิ งานวินัยและนิติกร กองบริหารงานบุคคล ๕ โครงการอบรมปฏบิ ตั กิ ารพฒั นาโจทยแ์ ละการ ๔ ธ.ค. ๒๕๖๐ นายธนชั แววฉิมพลีสกุล หอ้ งประชุมสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ๒ ชั้น ๓ เขียนข้อเสนอการวิจัยสำ� หรบั นกั วิจยั R2R น.ส.สมฤทยั ปิยะรัตน์ อาคารยพุ ราชเบญจมงคล (อาคาร ๓๑) นายพรมงคล นาคดี สำ� นกั วทิ ยบรกิ ารและเทคโนโลยสี ารสนเทศ ๖ โครงการอบรมการส่งเสรมิ คณุ ธรรมจรยิ ธรรม ๒๗ ก.พ. ๒๕๖๑ นายธนชั แววฉมิ พลสี กุล มหาวทิ ยาลัยราชภัฏนครราชสีมา และสรา้ งความภกั ดตี อ่ องคก์ ร เรอื่ ง “กฎหมาย นางวราภรณ ์ พลิ าบตุ ร สถาบนั พพิ ธิ ภณั ฑก์ ารเรยี นรแู้ หง่ ชาติ กทม. ปกครองส�ำหรับผู้บริหารและผลประโยชน์ทับ นางขวญั เรอื น ทองตาม สำ� นกั วทิ ยบรกิ ารและเทคโนโลยสี ารสนเทศ ซ้อนในทางปกครอง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑” ส�ำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากร ๗ การอบรม“การนดั หมายอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพดว้ ย ๑ ม.ี ค. ๒๕๖๑ นายพรมงคล นาคดี ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กทม. Google Calendar” ครัง้ ท่ี ๔ กองประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา มหาวทิ ยาลยั ๘ การอนรุ กั ษเ์ ชงิ ปอ้ งกนั วตั ถพุ พิ ธิ ภณั ฑป์ ระเภทผา้ ๒๒-๒๓ ม.ี ค. ๒๕๖๑ นายพรมงคล นาคดี ราชภัฏนครราชสีมา ณ ห้องประชุม และเคร่อื งแตง่ กาย ศูนย์วิทยาศาสตร์ อาคาร ๒๔ ชั้น ๑ ๙ โครงการอบรมการสร้างเวบ็ เพจอย่างงา่ ยดว้ ย ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๑ นายศุภรัตน์ ภเู่ จริญ มหาวทิ ยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Google Sites งานฝึกอบรม ส�ำนักคอมพิวเตอร์ ๑๐ การประชมุ ประจำ� ปี ๒๕๖๑ เพอ่ื ขบั เคลอื่ นงาน ๑๖-๑๙ พ.ค.๒๕๖๑ น.ส.สมฤทัย ปยิ ะรตั น์ มหาวทิ ยาลัยราชภฏั นครราชสมี า อนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม ทอ้ งถิ่น ๗๗ จงั หวัด ๑๑ โครงการอบรมเกณฑ์การประกันคุณภาพการ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๑ นายธนัช แววฉมิ พลสี กุล ศกึ ษาภายในระดับอุดมศกึ ษา (สกอ.) สำ� หรบั นายพรมงคล นาคดี บุคลากรสายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏ นายศภุ รัตน์ ภู่เจรญิ นครราชสีมา น.ส.สมฤทยั ปยิ ะรตั น์ นางขวัญเรอื น ทองตาม ๑๒ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งานเว็บไซต์ ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ นางขวัญเรอื น ทองตาม สำ� หรับเจ้าหน้าท่ีพัสด”ุ นายพรมงคล นาคดี นางวราภรณ์ พลิ าบุตร 28 รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ สำ� นกั ศลิ ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลยั ราชภัฏนครราชสีมา

ลำ� ดบั ที่ ชือ่ โครงการ/กิจกรรม วนั /เดอื น/ปี ผูเ้ ขา้ รับการอบรม หนว่ ยงานทีจ่ ดั กิจกรรม ๑๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้งาน Web ๓๑ พ.ค. ๒๕๖๑ นายพรมงคล นาคดี งานฝึกอบรม ส�ำนักคอมพิวเตอร์ service เบอ้ื งตน้ ” ร่นุ ท่ี ๑ นางวราภรณ ์ พิลาบุตร มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า ณ หอ้ ง IT นางขวญั เรือน ทองตาม LEARNING CENTER ๒๗.๐๑.๐๑ อาคาร บูรณวิทยาการ (อาคาร ๒๗) ช้ัน ๑ ๑๔ โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร หลักสูตร ๑๔-๑๕ ม.ิ ย. ๒๕๖๑ นางขวญั เรือน ทองตาม ส�ำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ ก ล ยุ ท ธ ์ แ ล ะ ข ้ อ ค ว ร ร ะ วั ง ใ น ก า ร บ ริ ห า ร นครราชสีมา จัดหาพัสดุของหน่วยงานของรฐั ทดี่ ำ� เนนิ การ สำ� นกั บรกิ ารวชิ าการ มหาวทิ ยาลยั ศลิ ปากร ภายใตพ้ ระราชบญั ญตั กิ ารจัดซ้ือจัดจ้างและ กทม. การบรหิ ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ สำ� นักศิลปะและวฒั นธรรม มหาวิทยาลยั ๑๕ โครงการพัฒนาและเสริมศักยภาพบุคลากร ๑๘-๑๙ ม.ิ ย. ๒๕๖๑ นายศุภรัตน์ ภูเ่ จริญ ราชภัฏนครราชสีมา ตามปรชั ญาเศรษฐกิจพอเพยี ง นายอคั รพล อินทกลู นายธนัช แววฉมิ พลสี กลุ สำ� นกั ศิลปะและวฒั นธรรม มหาวิทยาลยั นายพรมงคล นาคดี ราชภัฏนครราชสีมา น.ส.สมฤทยั ปยิ ะรตั น์ นายสุรชยั เดชชยั พิทกั ษ์ กองประกนั คณุ ภาพการศกึ ษา ณ สถาบนั นางขวญั เรอื น ทองตาม วิจัยไม้กลายเป็นหินและทรัพยากรธรณี ๑๖ โครงการ คา่ ยพฒั นาจติ เพอ่ื ยกระดบั คณุ ภาพ ๒๐-๒๓ ม.ิ ย. ๒๕๖๑ นายศุภรตั น์ ภู่เจริญ ภาคตะวนั ออกเฉยี งเหนอื เฉลมิ พระเกยี รติ การปฏิบัติงานบุคลากร รุ่นท่ี ๒ ณ ส�ำนัก นายอคั รพล อนิ ทกูล มหาวทิ ยาลัยราชภฏั นครราชสมี า ปฏิบัติแสงธรรมส่องชีวิต อ.ปากช่อง นายธนชั แววฉิมพลสี กลุ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ จ.นครราชสมี า น.ส.สมฤทยั ปิยะรัตน์ นครราชสมี า ณ หอ้ งประชมุ ดร.เศาวนติ นายสรุ ชยั เดชชัยพิทักษ์ เศาณานนท์ (อาคาร ๙ ชนั้ ๓) นางขวัญเรือน ทองตาม งานประชาสมั พนั ธ์ กองกลาง สำ� นกั งาน ๑๗ โครงการอบรมการเขียนแนวปฏิบัติที่ด ี ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๑ นายธนัช แววฉิมพลีสกลุ อธกิ ารบดี ด้านการจดั การความรู้ ส�ำนักหอสมดุ แหง่ ชาติ กทม. ๑๘ กิจกรรมแลกเปล่ยี นเรยี นรู้ การแต่งภาพเพือ่ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑ นายพรมงคล นาคดี การประชาสัมพนั ธ์ โดย Adobe Lightroom Classic ๑๙ โครงการการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ ๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑ นายอัครพล อนิ ทกลู เพือ่ สรา้ งภาพลกั ษณ์เชิงรุก ๒๐ โครงการเครอื ข่ายความร่วมมอื ในการพัฒนา ๑๙-๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑ นายศภุ รตั น์ ภเู่ จริญ มาตรฐานงานบริการ ISSN ISBN จดแจ้ง การพมิ พ์ Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 29

ล�ำดบั ท่ี ช่อื โครงการ/กิจกรรม วัน/เดือน/ปี ผเู้ ขา้ รับการอบรม หน่วยงานที่จัดกิจกรรม ๒๑ การน�ำเสนอบทความในการประชุมวิชาการ ๑ ส.ค. ๒๕๖๑ นายชตุ ินนั ท์ ทองค�ำ มิวเซียมสยาม และภาคีร่วมจัดทั้งในและ ด้านพิพิธภัณฑ์ ASEAN Museum Forum ต่างประเทศ ณ ศูนยม์ านษุ ยวทิ ยาสิรินธร 2018 : Museum Media : Connecting (องค์การมหาชน) กทม. Museums, Converging People สื่อ สาระ ส� ำ นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ท รั พ ย า ก ร เชอื่ มพพิ ิธภัณฑ์ โยงผูค้ น ในระหว่าง ธรรมชาตแิ ละสง่ิ แวดลอ้ ม กทม. ๒๒ การประชุมเชิงปฏิบัติการตัวแทนภาคีอนุรักษ์ ๒-๓ ส.ค. ๒๕๖๑ น.ส.สมฤทัย ปยิ ะรัตน์ กองบรหิ ารงานบคุ คล มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ส่ิงแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุ่ม นครราชสมี า ณ ศนู ยก์ ารประชมุ สตารเ์ วล จังหวัด ๑๖ กลมุ่ จังหวัด บาหลี นครราชสีมา ๒๓ การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียน ๖-๘ ส.ค. ๒๕๖๑ นายชุตนิ ันท ์ ทองค�ำ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง ส�ำนักงาน ประเมนิ คา่ งานผลงานเพอ่ื แตง่ ตง้ั บคุ ลากรสาย นายสุรชัย เดชชยั พิทักษ์ อธิการบดี สนับสนุนใหด้ �ำรงตำ� แหน่งสงู ขน้ึ กองบรหิ ารงานบคุ คล มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั ๒๔ ป ร ะ ชุ ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร พั ฒ น า ง า น ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๑ นายอคั รพล อินทกลู นครราชสีมา ณ ศูนย์วิจัยทางการเกษตร ประชาสมั พันธ์เพ่ือสร้างภาพลักษณ์องคก์ ร ๑๐๐ ไร่ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า ๒๕ การอบรมปรับกระบวนทัศน์และวัฒนธรรม ๒๐ ส.ค. ๒๕๖๑ นางวราภรณ ์ พิลาบุตร ส� ำ นั ก ง า น น โ ย บ า ย แ ล ะ แ ผ น ท รั พ ย า ก ร ใ น ก า ร ท� ำ ง า น ส ร ้ า ง ค ว า ม ภั ก ดี ต ่ อ อ ง ค ์ ก ร ธรรมชาตแิ ละส่งิ แวดล้อม กทม. ในหลักสูตร “พัฒนาคนและองค์กรด้วย หลกั คดิ บวกและทำ� งานเปน็ ทมี อยา่ งสรา้ งสรรค”์ สำ� นกั วทิ ยบรกิ ารและเทคโนโลยสี ารสนเทศ ๒๖ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อติดตามการ ๒๓-๒๔ ส.ค. ๒๕๖๑ น.ส.สมฤทยั ปยิ ะรตั น์ มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี าณหอ้ งสาธติ ด�ำเนินงานด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ช้ัน ๕ อาคารบรรณราชนครินทร ์ ธ ร ร ม ช า ติ แ ล ะ ศิ ล ป ก ร ร ม ท ้ อ ง ถิ่ น ข อ ง (อาคาร ๒๓) ส�ำนักวิทยบริการและ หน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมธรรมชาติและ เทคโนโลยีสารสนเทศ ศิลปกรรมท้องถิ่นกลุ่มที่ ๘ (นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์) นครชัยบุรินทร์ ครงั้ ท่ี ๒/๒๕๖๑ ๒๗ การอบรมเชิงปฏิบัติการ “ผลิตส่ือยุคดิจิทัล ๓-๔ ก.ย. ๒๕๖๑ นายพรมงคล นาคดี ดว้ ย Motion Infographic” 30 รายงานประจำ� ปี ๒๕๖๑ สำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม มหาวิทยาลยั ราชภฏั นครราชสีมา

องค์กรแหง่ การเรยี นรู้ ส�ำนกั ศลิ ปะและวัฒนธรรมควา้ รางวัลชนะเลศิ แนวปฏบิ ตั ทิ ด่ี ดี า้ นการจดั การความรู้ “สายสนบั สนนุ ” ในมหกรรมแลกเปลย่ี นเรียนรู้ ครั้งที่ ๗ NRRU Show & Share 2018 ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ส่งเสริมให้เกิด กระบวนการสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างแท้จริง โดยสนับสนุนให้บุคลากรเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู ้ ทั้งในมติ ิของทักษะ ประสบการณ์ และองคค์ วามรรู้ ะหว่างกนั ทั้งภายในและภายนอก ในปี ๒๕๖๑ ได้ร่วมกันจดั การความรู้ “การพฒั นาทักษะแหง่ ศตวรรษท่ี ๒๑ ของนกั สอื่ ความหมาย ในพิพิธภัณฑ์” เพื่อส่งเสริมการแลกเปล่ียนเรียนรู้และพัฒนา สมรรถนะด้านภาษาอังกฤษของบุคลากร ตลอดจนพัฒนา แ น ว ป ฏิ บั ติ ที่ ดี ใ น ก า ร ใ ห ้ บ ริ ก า ร แ ก ่ ผู ้ เ ย่ี ย ม ช ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ เมอื งนครราชสีมา Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 31

นอกจากน้ี ยงั ไดเ้ ขา้ รว่ มประกวดและจดั นทิ รรศการเผยแพรผ่ ลการจดั การความรู้ และแนวปฏบิ ตั ทิ ดี่ ใี นมหกรรมการแลกเปลยี่ นเรยี นรู้ ครัง้ ท่ี ๗ NRRU Show and Share 2018 เมอื่ วนั ที่ ๑๒ กนั ยายน ๒๕๖๑ ณ อาคารศนู ยร์ วมประกาศ (หัวลำ� โพง) มหาวิทยาลยั ราชภฏั นครราชสีมา ซงึ่ สามารถควา้ รางวลั ชนะเลศิ แนวปฏิบัตทิ ีด่ ดี ้านการจัดการความรู้ “สายสนับสนุน” 32 รายงานประจำ� ปี ๒๕๖๑ ส�ำนักศลิ ปะและวฒั นธรรม มหาวิทยาลยั ราชภัฏนครราชสมี า

Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 33

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ๙,๐๐๐,๐๐๐ ๘,๐๐๐,๐๐๐ ๗,๐๐๐,๐๐๐ ๖,๐๐๐,๐๐๐ ๕,๐๐๐,๐๐๐ ๔,๐๐๐,๐๐๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐ ๐ ปงบประมาณ ๒๕๕๘ ปง บประมาณ ๒๕๕๙ ปงบประมาณ ๒๕๖๐ ปง บประมาณ ๒๕๖๑ งบประมาณแผนดิน (งปม.) งบประมาณบำรงุ การศกึ ษา (บ.กศ.) อนมุ ตั คิ รงั้ ที่ ๑ งบประมาณการศกึ ษาเพ่อื ปวงชน (กศ.ปช.) งบประมาณบำรุงการศกึ ษา (บ.กศ.) อนมุ ตั คิ ร้ังท่ี ๒ งบประมาณอื่นๆ 34 รายงานประจำ� ปี ๒๕๖๑ สำ� นักศลิ ปะและวัฒนธรรม มหาวทิ ยาลัยราชภัฏนครราชสมี า

งบประมาณ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๒๕๕๘ ๒๕๖๑ งบประมาณแผ่นดนิ (งปม.) ๒๙๐,๐๐๐.- ๒๙๐,๐๐๐.- ๘,๒๙๐,๐๐๐.- ๑,๗๙๐,๐๐๐.- งบประมาณบำ� รุงการศึกษา (บ.กศ.) อนมุ ัติครง้ั ที่ ๑ ๙๖๒,๐๐๐.- ๘๖๖,๐๐๐.- ๘๕๑,๐๐๐.- ๘๕๑,๐๐๐.- งบประมาณบำ� รุงการศกึ ษา (บ.กศ.) อนุมัติครั้งท่ี ๒ - - - ๑,๙๐๐,๐๐๐.- งบประมาณการศกึ ษาเพื่อปวงชน (กศ.ปช.) อนมุ ตั ิครัง้ ที่ ๑ ๑,๐๐๐,๐๐๐.- - - - งบประมาณอื่นๆ ๓๑๒,๕๐๐.- ๒๘๕,๐๐๐.- ๑๗๐,๐๐๐.- ๑๗๐,๐๐๐.- รวม ๒,๓๖๔,๕๐๐๐.- ๑,๕๔๑,๐๐๐.- ๙,๓๑๑,๐๐๐.- ๔,๗๑๑,๐๐๐.- Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 35

การบริหารความเส่ยี งและควบคุมภายใน ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด�ำเนินการจัดท�ำแผนบริหารความเส่ียงและการควบคุมภายใน เพอ่ื ใหก้ ารบรหิ ารงานและจดั การความเสยี่ งไดอ้ ยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพในปี ๒๕๖๑ สำ� นกั ฯ ไดน้ ำ� กระบวนการ ก ารจดั การความรู้มาบูรณาการลดความเส่ียง ดังน้ี ล�ำดบั ที่ ๑ ความเสยี่ งกระบวนการปฏิบตั งิ าน ประเดน็ ความเส่ียง สว่ นอธบิ ายเนอื้ หาในนิทรรศการและปา้ ยจดั คำ� อธบิ ายวตั ถุในพพิ ธิ ภัณฑ์ เมืองนครราชสีมา ไม่รองรับการให้บรกิ ารนกั ทอ่ งเท่ียวตา่ งชาติ การบริหารจัดการความเส่ียง ด�ำเนินการจัดท�ำข้อมูลส่วนอธิบายเนื้อหาในนิทรรศการและ ป้ายค�ำอธบิ ายวตั ถพุ พิ ธิ ภณั ฑ์ ใหม้ ี ๒ ภาษา คอื ภาษาไทย และภาษาองั กฤษ ลำ� ดับที่ ๒ ความเสีย่ งดา้ นบุคลากร ประเดน็ ความเสยี่ ง บคุ ลากรขาดทกั ษะดา้ นภาษาตา่ งประเทศไมส่ ามารถสอื่ สารเพอื่ ใหบ้ รกิ ารขอ้ มลู แกน่ ักทอ่ งเท่ยี วต่างชาตไิ ด้ การบรหิ ารจดั การความเสยี่ ง ดำ� เนนิ การจดั กจิ กรรมการจดั การความรู้(KM) เรอ่ื งการพฒั นาทกั ษะ แหง่ ศตวรรษที่ ๒๑ ของนักส่ือความหมายในพิพิธภณั ฑ์ ให้แก่ผูบ้ ริหารและบุคลากร ลำ� ดบั ท่ี ๓ ความเสย่ี งด้านการงบประมาณการเงนิ ประเดน็ ความเสย่ี งการเบกิ จา่ ยงบประมาณของสำ� นกั ฯไมเ่ ปน็ ไปตามเปา้ หมายทมี่ หาวทิ ยาลยั ฯกำ� หนด ทำ� ใหก้ ารดำ� เนนิ งานของสำ� นกั ฯ เกดิ ความลา่ ชา้ อาจสง่ ผลกระทบตอ่ การจัดสรรงบประมาณในปีถัดไป การบรหิ ารจดั การความเสย่ี ง สง่ บคุ ลากรไดเ้ ขา้ รบั การอบรมเพมิ่ พนู ความรเู้ กยี่ วกบั การจดั ซอ้ื จดั จ้างตามระเบียบใหม่ เพ่อื นำ� มาเป็นแนวปฎิบัติในการเบกิ จ่ายงบประมาณได้อยา่ งมปี ระสิทธภิ าพ 36 รายงานประจำ� ปี ๒๕๖๑ ส�ำนกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม มหาวิทยาลัยราชภฏั นครราชสมี า

การปรบั ปรงุ ควบคุมภายใน มีกจิ กรรม ดังน้ี ดา้ นการพัฒนาทกั ษะการสือ่ สารด้านภาษาต่างประเทศ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้ด�ำเนินการพัฒนาสมรรถนะของบุคลากรด้านการสื่อสารเป็นภาษาต่างประเทศ เช่น ส่งบุคลากร เขา้ รบั การอบรมพฒั นาความรเู้ รอ่ื งการใชภ้ าษาตา่ งประเทศ และจดั กจิ กรรมการจดั การความรู้ (KM ในการใชภ้ าษาองั กฤษ ใหแ้ กผ่ บู้ รหิ าร และบุคลากร ด้านการพัฒนาแหล่งเรียนรดู้ ้านศลิ ปะและวัฒนธรรม ส�ำนกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม ไดด้ �ำเนนิ การปรบั ปรุงสภาพแวดลอ้ มทางกายภาพทางศลิ ปะและวฒั นธรรม ไดแ้ ก่ ปรับปรุงเน้ือหา ในพิพธิ ภัณฑ์เป็นภาษาองั กฤษ สำ� หรับชาวต่างประเทศสามารถอา่ นและศกึ ษาขอ้ มลู ในได้ดว้ ยตนเอง Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 37

การตรวจประเมนิ คณุ ภาพการศึกษาภายใน หนว่ ยงานสายสนบั สนนุ สำ� นักศลิ ปะและวัฒนธรรม ประจำ� ปีการศกึ ษา ๒๕๖๐ ผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายในหน่วยงานสายสนับสนุน ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมประจ�ำปีการศึกษา ๒๕๖๐ โดยคณะกรรมการประกอบด้วย อาจารย์สุเกษม อิงคนินันท์ ประธานคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.สวยี า ปรารถนาดี ผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร ฉมิ พลี และคณุ รชยา วราจติ เกษม ไดเ้ ขา้ ตรวจเยย่ี มและประเมนิ เมอื่ วนั ท่ี ๑๙ ตลุ าคม ๒๕๖๑ ผลการประเมนิ จากคณะกรรมการมรี ะดบั คะแนนคณุ ภาพดมี าก (คะแนนเฉลยี่ ของทกุ ตวั บง่ ชเ้ี ทา่ กบั ๕.๐๐) โดยมีรายละเอยี ดผลการประเมินแยกตามตวั บง่ ชี้ ดงั น้ี ตัวบ่งชี้ ผลการประเมิน คะแนน ๖ ขอ้ การประเมิน ๑. การบริหารงานตามแผนยุทธศาสตร/์ แผนกลยทุ ธ/์ แผนปฏบิ ตั กิ ารประจำ�ปี ๕ คะแนน ๒. การจัดการฐานข้อมูลหรือระบบสารสนเทศตามโครงสร้างของหน่วยงานเพื่อสนบั สนนุ พนั ธกิจทีเ่ กี่ยวขอ้ ง ๖ ขอ้ ๕ คะแนน ๓. การบรหิ ารทรัพยากรบคุ คล ๔. การบริหารงานภายในองคก์ ร ๖ ขอ้ ๕ คะแนน ๕. ระบบและกลไกการปฏิบตั ิงานของหน่วยงาน ๖ ข้อ ๕ คะแนน ๖. ระบบและกลไกในการสนบั สนุนการประกนั คณุ ภาพการศกึ ษาทกุ ระดับของ ๕ ข้อ ๕ คะแนน มหาวทิ ยาลัย ๗. การพัฒนาหนว่ ยงานสูอ่ งค์กรแห่งการเรียนรู้ ๕ ขอ้ ๕ คะแนน ๘. ระบบบรหิ ารความเสี่ยงของหนว่ ยงาน ๕ ข้อ ๕ คะแนน คะแนนเฉล่ียของผลการประเมนิ ทกุ ตวั บ่งช้ี ๖ ขอ้ ๕ คะแนน ๕ คะแนน 38 รายงานประจำ� ปี ๒๕๖๑ สำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม มหาวทิ ยาลัยราชภัฏนครราชสมี า

ผลการประเมนิ คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับส�ำนัก สำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม ปีการศึกษา ๒๕๕๗-๒๕๖๐ องค์ประกอบ ปกี ารศกึ ษา ปีการศึกษา ปกี ารศกึ ษา ปกี ารศกึ ษา คะแนนเฉลย่ี ทุกตัวบง่ ชี้ ๒๕๕๗ ๒๕๕๘ ๒๕๕๙ ๒๕๖๐ ๔.๑๐ ๔.๖๓ ๕.๐๐ ๕.๐๐ ผลการประเมนิ การดำ�เนนิ งาน การดำ�เนินงาน การดำ�เนนิ งาน การดำ�เนนิ งาน ระดับดี ระดบั ดีมาก ระดบั ดีมาก ระดบั ดมี าก Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 39

การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดบั มหาวทิ ยาลยั ปกี ารศกึ ษา ๒๕๖๐ ส�ำนกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม ไดร้ บั ผิดชอบองค์ประกอบที่ ๔ การท�ำนบุ �ำรงุ ศิลปะและวัฒนธรรม คือตัวบง่ ช้ี ๔.๑ ระบบและกลไกการทำ� นบุ ำ� รงุ ศลิ ปะและวฒั นธรรม มผี ลการคะแนนเฉลยี่ ๕ คะแนนเตม็ อยใู่ นระดบั คณุ ภาพดมี าก ซ่ึงมีจดุ เดน่ ในการดำ� เนินงาน ดงั นี้ ๑. มีแผนด้านการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ในยทุ ธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาท้องถน่ิ เพ่อื การพัฒนาท้องถ่นิ ตามพระบรมราโชบาย ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) ๒. มีผู้บริหารและทีมงานรับผิดชอบในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีทุ่มเท มีจิตวิญญาณในการสร้างสรรค์ทัศนคต ิ ในกลุ่มคน ทั้งนักศึกษา บุคลากร และบุคคลภายนอก โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ท่ีโดดเด่นเป็นที่ยอมรับในระดับท้องถ่ิน ระดับชาติ และระดับนานาชาติ 40 รายงานประจำ� ปี ๒๕๖๑ ส�ำนักศลิ ปะและวฒั นธรรม มหาวทิ ยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

จากการด�ำเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม โดยคณะกรรมการได้ค้นพบว่า มีแนวปฏิบัติท่ีดีในการปฏิบัติงานด้านระบบและกลไกการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท่ีมีความโดดเด่น เป็นแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีมผี ลงานระดบั ดมี าก ๓ ปี ซอ้ น เนอื่ งจากมกี ระบวนการทำ� งานทต่ี อ่ เนอื่ งและมกี ลไกขบั เคลอ่ื นดว้ ยเครอื ขา่ ยระดบั ท้องถ่นิ ระดบั จังหวดั และระดบั ประเทศท่ีเขม้ แข็งเพ่อื สร้างมลู ค่าเพิม่ อยา่ งเปน็ รูปธรรม องค์ประกอบท่ี ๔ การทำ� นุบ�ำรงุ ศลิ ปะและวฒั นธรรม ตัวบง่ ช้ี ๔.๑ ระบบและกลไกการท�ำนุบำ� รงุ ศิลปะและวัฒนธรรม องค์ประกอบ ตัวบง่ ชี ้ เปา้ หมาย ผลการ / = บรรลเุ ปา้ หมาย คะแนน ในการประกัน ด�ำเนนิ งาน x = ไมบ่ รรลเุ ปา้ หมาย การประเมนิ คุณภาพภายใน ระดบั มหาวิทยาลยั ๗ ขอ้ / ๕.๐๐ ๔. ข้อ ๑. ๖-๗ ขอ้ ก า ร ท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ป ะ แ ล ะ ก�ำหนดผู้รับผิดชอบในการท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ วฒั นธรรม วัฒนธรรม ๔.๑. ขอ้ ๒. ระบบและกลไกการทำ� นบุ ำ� รงุ จัดท�ำแผนด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ศลิ ปะและวัฒนธรรม และกำ� หนดตวั บง่ ช้วี ดั ความสำ� เร็จตามวตั ถุประสงค์ ของแผน รวมท้งั จดั สรรงบประมาณเพือ่ ใหส้ ามารถ ดำ� เนนิ การไดต้ ามแผน ข้อ ๓. ก�ำกับติดตามให้มีการด�ำเนินงานตามแผนด ้ า น ท�ำนบุ �ำรุงศลิ ปะและวฒั นธรรม ข้อ ๔. ประเมินความส�ำเร็จตามตัวบ่งช้ีท่ีวัดความส�ำเร็จ ตามวัตถุประสงค์ของแผนด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและ วฒั นธรรม ขอ้ ๕. น�ำผลการประเมินไปปรับปรุงแผนหรือกิจกรรม ดา้ นทำ� นุบำ� รุงศิลปะและวฒั นธรรม ขอ้ ๖. เผยแพร่กิจกรรมหรือการบริการด้านท�ำนุบ�ำรุง ศิลปะและวฒั นธรรมตอ่ สาธารณชน ข้อ ๗. กำ� หนดหรอื สรา้ งมาตรฐานดา้ นศลิ ปะและวฒั นธรรม ซงึ่ เปน็ ทยี่ อมรบั ในระดบั ชาติ Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 41

ส่วนที่ ๒ การทำ� นบุ �ำรงุ ศิลปะและวัฒนธรรม 42 รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ สำ� นักศลิ ปะและวัฒนธรรม มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสีมา

ตกั บาตรวันพุธปที ่ี ๑๖ ท�ำบญุ ถวายเป็นพระราชกศุ ล เนือ่ งในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมนิ ทรมหาภมู ิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติ ร ในหลวงรชั กาลที่ ๙ บวงสรวงสมโภชศาลเจา้ พ่อขุนศกั รนิ ทร์ ประเพณสี งกรานต์ ทำ� บญุ ขึ้นปีใหม่ ทอดกฐินสามคั คี วสิ าขบชู า พทุ ธบารมี เทศกาลโคราชศลิ ปะและวฒั นธรรมนานาชาติ ๒๕๖๑ ชนะเลิศการประกวดวงโปงลางชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำ� ปี ๒๕๖๑ การประกวดหมอเพลงโคราช ประจ�ำปี ๒๕๖๑ จิตอาสาเฉพาะกิจ เราท�ำความดีด้วยหัวใจ ฟงั พระธรรมเทศนาและเวียนเทยี นเนื่องในวนั สำ� คัญทางศาสนา โครงการอบรมคณุ ธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ เพ่อื ยกระดบั การปฏิบัตงิ านบุคลากร Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 43

ตกั บาตรวนั พุธปที ่ี ๑๖ โครงการตักบาตรวันพุธ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ด�ำเนินกิจกรรมตักบาตรวันพุธ มาอยา่ งตอ่ เนอ่ื งตง้ั แตป่ ี พ.ศ. ๒๕๔๕ จนมาถงึ ในปจั จบุ นั นบั เปน็ ปที ี่ ๑๖ ของการดำ� เนนิ กจิ กรรมอยา่ งมรี ะบบ เพอ่ื สง่ เสรมิ คณุ ธรรมจรยิ ธรรม ส�ำหรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ ให้เป็นไปตามคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง ๕ ประการ โดยได้รับความร่วมมือจาก องคก์ รภายนอกคอื โรงเรยี นพทุ ธเกษตร วดั โนนเมอื ง อำ� เภอขามสะแกแสง จงั หวดั นครราชสมี า ซงึ่ เปน็ โรงเรยี นการกศุ ลทส่ี งเคราะหเ์ ดก็ ดอ้ ยโอกาส และเด็กยากจนให้ได้รับการศึกษา โดยได้มีการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กิจกรรมตักบาตรวันพุธให้กับผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา และประชาชนท่ัวไปเข้ามามีส่วนร่วม เพ่ือพัฒนาจิตใจให้เจริญด้วยคุณธรรมจริยธรรมในตนเอง และมีส่วนร่วมในการสงเคราะห ์ และพัฒนาการศึกษาของเด็กด้อยโอกาสทางสังคม อีกท้ังยังน�ำกิจกรรมนี้ไปบูรณาการกับกิจกรรมพัฒนานักศึกษา จ�ำนวน ๖ คณะ และกจิ กรรมการเรยี นการสอนในรายวชิ าการตา่ งๆเชน่ รายวชิ าวถิ แี หง่ ชวี ติ พทุ ธศาสนากบั สงั คมไทยเพอื่ สง่ เสรมิ และทำ� นบุ ำ� รงุ ศลิ ปะและวฒั นธรรม ตอบสนองยทุ ธศาสตรข์ องมหาวทิ ยาลยั ฯ ดา้ นการสง่ เสริมคุณธรรมจรยิ ธรรม สรา้ งคุณลักษณะบัณฑติ ด้านการเป็นผใู้ ห้อยา่ งเป็นรปู ธรรม บำ� รงุ พระพุทธศาสนา สงเคราะหแ์ ละพัฒนาเดก็ ผดู้ ้อยโอกาสทางสงั คมต่อไปอย่างย่ังยนื โดยในปี ๒๕๖๑ ได้จดั กจิ กรรมตักบาตรวนั พธุ จำ� นวน ๓๐ ครงั้ มผี เู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมรวมทง้ั สน้ิ ๗,๗๗๑ คน ผลการประเมนิ ความพงึ พอใจของผเู้ ขา้ รว่ มกจิ กรรมในแตล่ ะดา้ นอยใู่ นระดบั มาก กิจกรรมตักบาตรวันพุธ ท�ำให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจถึงประเพณีปฏิบัติในพระพุทธศาสนา และน�ำหลักธรรมไปประยุกต์ ใชใ้ นชีวิตประจำ� วนั 44 รายงานประจำ� ปี ๒๕๖๑ ส�ำนกั ศลิ ปะและวฒั นธรรม มหาวิทยาลยั ราชภัฏนครราชสมี า

ทำ� บญุ ถวายเปน็ พระราชกศุ ล เนอ่ื งในวนั คลา้ ยวนั สวรรคต พระบาทสมเดจ็ พระปรมินทรมหาภมู ิพลอดุลยเดช บรมนาถบพติ ร ในหลวงรชั กาลท่ี ๙ เพอ่ื แสดงความจงรกั ภกั ดแี ละรำ� ลกึ ในพระมหากรณุ าธคิ ณุ เนอื่ งในวาระครบ ๒ ปี วนั คลา้ ยวนั สวรรคตพระบาทสมเดจ็ พระปรมนิ ทรมหาภมู พิ ลอดลุ ยเดช บรมนาถบพติ ร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมได้จัดพิธีท�ำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้งถวายแด่พระสงฆ์ ในพิธีมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เ ข ้ า ร ่ ว ม กั น ป ฏิ บั ติ ส ม า ธิ เ จ ริ ญ จิ ต ภ า ว น า เ บ้ื อ ง ห น ้ า โ ต ๊ ะ ห มู ่ บู ช า ที่ ป ร ะ ดิ ษ ฐ า น พระบรมฉายาลักษณ์ฯ และร่วมกันถวายภัตตาหารน้อมอุทิศถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุม อนสุ รณ์ ๗๐ ปี มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 45

บวงสรวงสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศกั รินทร์ ศาลเจา้ พอ่ ขนุ ศกั รนิ ทรเ์ ปน็ สถานทเ่ี คารพอนั ศกั ดสิ์ ทิ ธส์ิ ำ� คญั ประจำ� มหาวทิ ยาลยั ราชภัฏนครราชสีมา ซ่ึงมีประวัติความเป็นมาเกี่ยวกับสถานท่ีตั้งของมหาวิทยาลัยฯ ตง้ั แตป่ ีพ.ศ.๒๔๙๒ภายในศาลประดษิ ฐานรปู ปน้ั ของ“ขนุ ศกั รนิ ทร”์ ซง่ึ เปน็ รปู เคารพกราบไหว้ บชู าของนกั ศกึ ษา คณาจารย์ บคุ ลากร และบคุ คลภายนอกมหาวทิ ยาลยั ฯ มาอยา่ งยาวนาน สำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรมไดเ้ ลง็ เหน็ ความสำ� คญั ของวถิ ศี รทั ธาทม่ี ตี อ่ ศาลเจา้ พอ่ ขนุ ศกั รนิ ทร์ จึงได้จัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์ เป็นคร้ังที่ ๕ ประจ�ำปี ๒๕๖๐ ในวันพุธท่ี ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ศาลเจา้ พอ่ ขนุ ศักรินทร์ โดยมรี องศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกลุ อธกิ ารบดี เป็นประธาน และกจิ กรรมขบวนแห่เคร่อื งสักการะบูชา พ่อขุนศักรินทร์ พร้อมด้วยขบวนบายศรีของแต่ละคณะท่ีส่งบายศรีเข้าร่วมประกวด เพ่อื ถวายสกั การะบชู าต่อพ่อขุนศักรนิ ทร์ พระสงฆ์จำ� นวน ๙ รปู จากวัดพลับ อำ� เภอเมอื ง จงั หวดั นครราชสมี า เจรญิ พระพทุ ธมนตช์ ยั มงคลคาถา ตอ่ ดว้ ยพธิ พี ราหมณ์ ประกอบพธิ โี ดย อาจารย์ทศพร เรืองบุณย์ และพราหมณ์ผู้ช่วย จ�ำนวน ๔ ท่าน หลังจากน้ันจึงเป็น การรำ� บวงสรวง ในปีนี้มีผบู้ รหิ าร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา เขา้ รว่ มรำ� บวงสรวง ถวายแด่พอ่ ขุนศักรนิ ทร์ จำ� นวนทัง้ หมด ๙๐ คน 46 รายงานประจ�ำปี ๒๕๖๑ สำ� นักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวทิ ยาลัยราชภฏั นครราชสมี า

การจัดพิธีบวงสรวงและสมโภชศาลเจ้าพ่อขุนศักรินทร์เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และบุคลภายนอก มหาวิทยาลยั ฯ สร้างการมีสว่ นรว่ ม กอ่ ใหเ้ กิดความรกั และความสามัคคีขนึ้ ภายในมหาวิทยาลยั ฯ อีกท้ังยงั เป็นการบูรณากจิ กรรมร่วมกับ การเรยี นการสอนในสาขาวชิ าพทุ ธศาสนศกึ ษา วชิ าดนตรี วชิ านาฏศลิ ปไ์ ทย และวชิ าคหกรรมศาสตร์ เพอ่ื อนรุ กั ษ์ สง่ เสรมิ สบื สานประเพณี ภมู ิปัญญาทอ้ งถิ่นดา้ นศลิ ปะและวฒั นธรรมใหค้ งอยคู่ ู่กบั วิถีชุมชนสบื ไป Arts and Culture Center, Nakhon Ratchasima Rajabhat University Annual Report 2018 47

ประเพณีสงกรานต์ สำ� นกั ศลิ ปะและวฒั นธรรมรว่ มกบั สโมสรบคุ ลากร และสโมสร พนักงานและเจ้าหน้าท่ี จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีสงกรานต ์ ประจำ� ปี ๒๕๖๑ “ราชภฏั โคราชมหาสงกรานตย์ อ้ นยคุ ” ในวนั องั คารที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ลานชัยพฤกษ์ภิรมย์ (อาคาร ๓๖) มหาวทิ ยาลยั ราชภฏั นครราชสมี า เพอื่ เปน็ การอนรุ กั ษแ์ ละทำ� นบุ ำ� รงุ ศิลปวัฒนธรรม สืบสานประเพณีขึ้นปีใหม่แบบไทย ให้ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ผู้ที่เกษียณอายุราชการ และนักศึกษาของ มหาวทิ ยาลยั ฯ ไดร้ ว่ มกจิ กรรมทำ� นบุ ำ� รงุ ศลิ ปวฒั นธรรม เปน็ การสรา้ ง ความรกั ความสมัครสมานสามคั คีใหเ้ กดิ ขนึ้ ภายในมหาวทิ ยาลัยฯ 48 รายงานประจำ� ปี ๒๕๖๑ สำ� นักศลิ ปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสมี า


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook