Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ตำรับเมืองรอง

Description: ตำรับเมืองรอง

Search

Read the Text Version

Central thailand • a guide to traVel ตำ� รบั เมอื งรอง The Finest ness • culi7n a r yอตั• ลiกั dษeณn ti Diners หวดั ภาคกลางt (with Michelin Star Chefs) ์ อาหารไทยประยกุ ต์ y จากภาคกลาง • ฝมี อื เชฟระดบั มชิ ลนิ q u จัง a l i ty • u n i que taste 8 ofHoMe Secret บอกเลา่ วฒั นธรรมการกนิ อนั เปน็ เอกลกั ษณ์ Addresses ของชาวไทยถน่ิ ลมุ่ แมน่ าำ้ ภาคกลาง บอกตอ่ ของเดด็ ทค่ี ณุ ไมค่ วรพลาด เมอ่ื มาเยอื นเมอื งรอง Heritage Cuisine เปดิ อาหาร ตน้ ตาำ รบั ตาม 4 ตระกลู ดง้ั เดมิ

หน้า 29 กงุ้ ทอด กระเทยี ม กรอบหอมอรอ่ ย รา้ นกงุ้ เปน็ (เจเ๊ นย้ ) จงั หวดั สพุ รรณบรุ ี ภาคกลางเป็นดินแดนอู่ข้าวอู่น�้า อันอุดมสมบูรณ์ด้วย ทรพั ยากร ทงั้ ทรพั ยใ์ นดนิ สนิ ในนา�้ ทเ่ี ลอื่ งลอื ถงึ ความรงุ่ เรอื งมา ต้ังแต่อดีตกาล หรือเรียกได้ว่าอยู่คู่กับประวัติศาสตร์ชาติไทย มาชา้ นาน นบั เปน็ ภมู ปิ ญั ญาทตี่ กทอดกนั มาในแตล่ ะทอ้ งถนิ่ ทง้ั วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึงอาหารการกินของแต่ละ จงั หวดั ในภาคกลางทอ่ี าจคลา้ ยหรอื ตา่ งกนั ขน้ึ อยกู่ บั ภมู ปิ ระเทศ ทตี่ งั้ หรอื การแลกเปลยี่ นวฒั นธรรมจากการอพยพศกึ สงคราม หรอื การสรา้ งชาตใิ นอดตี และเนอ่ื งจากทกุ จงั หวดั ในภาคกลางมี แมน่ า้� ไหลผา่ น จงึ ทา� ใหแ้ มน่ า้� ลา� คลองกลายเป็นตัวละครหลักใน การดา� เนนิ ชวี ติ ของชาวภาคกลางชมุ ชนสว่ นใหญม่ กั ตงั้ ถน่ิ ฐาน บรเิ วณใกลแ้ มน่ า�้ สง่ ผลใหว้ ถิ ชี วี ติ ของชมุ ชนเกดิ ความสมั พนั ธ์ พง่ึ พาระหวา่ งคนกบั นา�้ สงิ่ เหลา่ นที้ า� ใหเ้ กดิ เปน็ เอกลกั ษณข์ องคน ในพนื้ ทนี่ น้ั ๆ อนั เปน็ เสนห่ ท์ ถี่ า่ ยทอดบรรจงลงในเมนอู าหารพน้ื เมอื งทงั้ คาวหวาน ทเี่ ตม็ ไปดว้ ยเรอ่ื งราวความเปน็ มามากมายกับ ความเปน็ ชาตไิ ทย หากทา่ นไดส้ มั ผสั ความอรอ่ ยของสา� รบั อาหาร 7 จงั หวดั เมอื งรองภาคกลางคุณจะได้ซาบซึ้งกับสมบัติอันทรง คุณคา่ ที่ควรคา่ แกก่ ารรักษา

content Central thailand • a guide to traVel 31 36 43 4 DESTINATION 52 FASHION แตง่ ตวั สดุ ชกิ พชิ ติ 7 เมอื งรอง Charming Night Bazaar 10 FASHION 60 HErITAgE cuISINE Chinese Treasure สตู รสาำ รบั มรดกลาำ้ คา่ 24 TrEASurE 68 gAMES เยอื นถน่ิ 7 เมอื งรอง เกมเศรษฐ:ี ตามรอยของดี 7 เมอื งรอง เกมบนั ไดง:ู Central Thai Food 38 INgrEDIENTS 72 MIcHElIN สว่ นผสมชน้ั ดจี ากกน้ ครวั cONcEpTuAl cuISINE 44 SEcrET ADDrESSES Dynamic Dining เปดิ สาำ รบั 4 รา้ นดงั ระดบั มชิ ลนิ สตาร์ เผยรา้ นอรอ่ ย 7 เมอื งรองของ 7 เซเลบ็ 49 62 79

destination a RunwayEvERywhERE is 2 การเรม่ิ ตน้ ทอ่ งเทย่ี วในสถานทใี่ ดทห่ี นงึ่ การเตรยี มตวั 1 ทงั้ เสอื้ ผา้ แอก็ เซสเซอรี่ เครอื่ งสา� อาง เครอื่ งใชต้ า่ งๆ กย็ อ่ มสา� คญั ไมแ่ พก้ นั ฉะนน้ั การศกึ ษาขอ้ มลู เบอ้ื งตน้ ตอ่ จากนี้ เปน็ สง่ิ ทเ่ี หลา่ นกั เดนิ ทางไมค่ วรมองขา้ ม 3 7 เ ่รือง: ภัสราภรณ์ ชนะเ ืมอง / ภาพ: Courtesy of the brands / สไตล์: ฐิ ิตกาญจ ์น กาญจนภัก ีด 8 4 9 5 10 6 Central thailand • a guide to traVel 4

destination 17 15 16 18 Sea & 14 Salt เร่ิมต้นด้วยเมืองแม่กลอง จังหวัด 19 สมุทรสงคราม อันโดดเดน่ ด้วยความสดใหม่ 20 ของอาหารทะเล และแหล่งวัตถดุ ิบช้นั นา� อยา่ ง “เกลือ” ล้วนเป็นความบรสิ ทุ ธ์จิ ากธรรมชาตทิ ี่ สรรคส์ รา้ งมาเพื่อชาวแมก่ ลอง เปน็ ไฮไลต์ ทค่ี ณุ สามารถหยบิ เฉดสคี วามกลมกลืนของ ทะเลและนาเกลอื มาสรา้ งลูกเลน่ ใน การออกแบบตามสไตล์ของคณุ 13 12 1. สร้อยคอสายหนังจับคู่กับอัญมณี บ่งบอกถึงความน�าสมัย 2. เสอ้ื แขนกดุ ผา้ นติ ทอลายในตวั 3. หูฟังระบบ Bluetooth 11 ประดับลูกปดั 4. ตุม้ หูโลหะตกแต่งครสิ ตัล 5. กระเปา๋ สะพายสาน ตกแต่งหนัง 6. สร้อยคอคริสตัลตกแต่งมุก 7. กระโปรงส่สี ่วน ผ้าไหม ตดั ต่อลาย 8. ตุ้มหูโลหะแบบสต๊ดั 9. กระเป๋าสะพายหนังแบบหูรูด 10. ผลิตภัณฑ์เคร่ืองหอมส�าหรับปรับอากาศภายในบ้าน 11. รองเท้าแตะหนังตกแต่งเชือก 12. โต๊ะหนังตกแต่งลาย 13. กระเป๋าถอื ผา้ ปกั แผน่ เลอื่ มทงั้ ใบ 14. ชดุ กระโปรงสั้น ผ้าไหม พิมพ์ลาย 15. หมวกสานปีกกว้าง 16. กระเป๋าสะพายหนัง เย็บตกแตง่ ลาย 17. ยาทาเลบ็ สี Bleu Trompeur 18. น้�าหอมกล่ิน Replica 19. สรอ้ ยคอโลหะชุบทอง 20. แว่นกันแดดกรอบโลหะ Central thailand • a guide to traVel 5

destination 3 2 GRaFFItI 1 CiTy Cat Town อีกมุมหนง่ึ ของราชบุรีกับ 4 งานอารต์ รว่ มสมัยทีต่ ้ังอยใู่ นย่าน 5 สถานท่ีทบ่ี อกเลา่ เร่อื งราวในอดตี ของจังหวดั ราชบุรี ทัง้ พพิ ิธภณั ฑ- สถานแหง่ ชาติของราชบุรี กับถนน ข้างหอศิลป์รว่ มสมยั เถา้ ฮงไถ่ ดีคุ้น ดว้ ยลายกราฟฟิตท้ี ี่ท�าใหค้ ณุ ต้อง มนตใ์ นสีสนั และลวดลาย จนคณุ ต้องหยบิ ไอเท็มสุดชกิ มาเพ่ิม อรรถรสในการมาเยือน 7 6 8 9 1. หมวกสานพิมพล์ าย 2. ตุม้ หูพลาสติก 3. เส้ือเชิ้ตแขนยาว ผ้าไหมพิมพ์ลาย 4. กระเป๋าคาดเอวหนงั ย้อมสี 5. กา� ไล โลหะลงยา 6. กระเปา๋ หนังสเี หลืองลาย พมิ พ์แมว 7. แว่นกนั แดดกรอบอะครลิ ิก 8. กระเป๋าถอื หนงั พิมพล์ าย 9. รองเทา้ สน้ เวดจห์ นงั กลบั Central thailand • a guide to traVel 6

destination SREHDINE 1 จงั หวดั สุพรรณบรุ ี นบั เปน็ อีกพ้ืนท่ี 2 หน่งึ ทไี่ ดร้ บั อทิ ธพิ ลจากจนี อยา่ งเหน็ ไดช้ ดั สง่ิ เหล่านีเ้ ตม็ ไปด้วยมนต์ขลงั ท่ที รงดว้ ยความเป็นสิริมงคล ตาม ความเชอ่ื ของชาวจนี “สีแดง” คอื สมี งคล ทใี่ ครสวมใสห่ รอื เป็นสง่ิ ของ มกั มีแต่ความรา�่ รวย จึงเหมาะแก่ การเยือนหมบู่ ้านมงั กรทต่ี งั้ อย่ใู น ศาลเจ้าพอ่ หลักเมืองสุพรรณบรุ ี 10 3 9 4 5 6 7 8 1. สรอ้ ยข้อมอื โลหะชุบทองตกแต่งจค้ี ริสตัล 2. ต้มุ หรู ปู หัวใจ 3. กระเปา๋ สะพายสานตกแตง่ หนัง 4. กระเป๋าสะพายพิมพล์ าย 5. ลิปสตกิ เนื้อครมี สี Gabrielle 6. แว่นกนั แดดกรอบแอซิเทต 7. รองเทา้ ส้นสงู รดั ขอ้ 8. เข็มกลดั โลหะ ประดับทับทิม 9. ชดุ กระโปรงยาวคอปีน แขนยาว 10. ชดุ แจกนั เซรามกิ Central thailand • a guide to traVel 7

destination 1 2 8 3 9 GLOLWAINNG D 7 ความรุ่งเรืองของเมอื งชยั นาทตงั้ แต่ 10 อดีตกาล ยงั คงปรากฏในรูปแบบของ สถาปตั ยกรรมอันวจิ ิตรงดงามของ โบราณสถาน เชน่ พระปรางค์ 4 วัดมหาธาตุ ท่ีมพี ระพทุ ธรูปศิลปะ แบบลพบรุ ีและอยธุ ยาตอนตน้ ซงึ่ ตง้ั อยใู่ นวดั โดดเดน่ ด้วยรปู ทรง อนั ประณีตและสสี นั ของอิฐโบราณ อีกหนึ่งแรงบนั ดาลใจทีช่ วนใหค้ ณุ แตง่ ตวั ดว้ ยความเหมาะสม และกลมกลืนในการสักการะ พรอ้ มกบั การเสพงานอารต์ 5 1. ยาทาเล็บ สี Giallo Napoli 2. หมวกปีกกว้าง 6 ทอลาย 3. แว่นกนั แดดกรอบอะคริลิก 4. ชดุ กระโปรงยาว เขา้ เอวแขนสั้น ผา้ นิตทอลายในตัว 5. แหวนโลหะลงยา 6. รองเทา้ สน้ เวดจ์หนังพ้นื ยาง 7. นาฬกิ าลา� ลอง ประดับคริสตัลพรอ้ มสายผ้า 8. ก�าไลเรซน่ิ 9. ต้มุ หูเพชรระยา้ รปู ดาว 10. กระเปา๋ ถือหนังวัว Central thailand • a guide to traVel 8

destination 2 3 4 1 5 6 tHe art oF ProsPerity “ความรงุ่ เรอื งของการปกครอง ยอ่ มแสดงออก ดว้ ยงานศลิ ปะ” เปน็ อกี หนึง่ คำ� บอกเล่ำของ จงั หวดั ลพบรุ ี ทก่ี ลำ่ วขำนถงึ สถำนท่ี อนั ร่งุ เรอื งดงั ปรำกฏทง้ั พระปรำงคส์ ำมยอด ในสมัยทวำรวดี และอกี สถำนทคี่ ือ พระนารายณร์ าชนเิ วศน์ ในสมยั กรงุ ศรอี ยธุ ยำ ซ่งึ สมเด็จพระนำรำยณ์โปรดให้สร้ำงเปน็ ท่ี ประทับโดยสร้ำงตำมแบบสมัยนยิ ม กลน่ิ อำยของศลิ ปะของโบรำณสถำน ดงั กล่ำวนี้จึงมำเป็นกมิ มกิ ลูกเลน่ ให้กบั แฟชั่น กำรแต่งตัว 9 8 7 1. สร้อยคอโลหะตกแตง่ ครสิ ตลั 2. แจ็กเกตคอปนี แขนยาว ผา้ ลกู ไม้ 3. ตมุ้ หูตวั เรอื นทองคา� ขาวประดบั มรกต สปเิ นล โกเมน เทอรค์ อยส์ ออนิกซ์ และเพชร 4. กระเปา๋ ถอื หนังสาน 5. น้�าหอมกล่นิ Black Opium Tribal 6. แจกนั เซรามกิ ฉลลุ าย 7. รองเทา้ สน้ เตย้ี หนังสาน 8. กางเกงขายาว ผา้ ไหมพมิ พ์ลาย 9. กระโปรงยาว ผา้ ไหมพิมพล์ ายอัดพลตี Central thailand • a guide to traVel 9

P h o t o g r a p h s b y Sootket Jiwpanit S t y l i n g b y Saranya Ariyakul

ChtinreSee asure การเยยี่ มเยอื นถนิ่ ไหนกไ็ มด่ ี เทา่ กบั การตอ้ นรบั อนั แสน อบอนุ่ ของเจา้ บา้ น ทไี่ มว่ า่ จะเปน็ สถานท่ี อาหารคาว หวาน จดั เตรยี มพรอ้ มให้ แขกบา้ นแขกเมอื งไดส้ มั ผสั ถงึ เอกลกั ษณข์ องพน้ื ท่ี อนั สะทอ้ นศลิ ปวฒั นธรรม ทอ้ งถน่ิ ดว้ ยมนตเ์ สนห่ ท์ ี่ จะทา� ใหผ้ มู้ าเยอื นประทบั ใจ จนตอ้ งหวนมาหาอกี ครงั้ อุทยานมังกรสวรรค์ ต้ังอยู่ใน ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสุพรรณบุรี สถานที่รวบรวมเร่ืองราว วิถีชีวิต ของพ่ีน้องชาวจีน ก่อตั้งข้ึนในปี 2539 เพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาส ที่ประเทศไทยเเละสาธารณรัฐ- ประชาชนจีน มีความสัมพันธ์ ทางการทูตครบรอบ 20 ปี

ขนมเปย๊ี ะ ความกลมกลอ่ ม ทซ่ี อ่ นอยใู่ นไส้

ดับกระหายด้วย “น�้าตาลสดโบราณ” ณ ตลาดร้อยปี สามชุก ของดีเมืองสุพรรณบุรี

ภาพวาดอันวิจิตร บอกเล่าความรุ่งเรืองของ วัฒนธรรมจีนบนฝาผนัง ศาลเจ้าพ่อหลักเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ตลาดสดเทศบาล เมืองสุพรรณบุรี สะท้อนวิถีของคน เชื้อสายไทย-จีน

“ขนมสาล่ีสุพรรณ” ของฝากของ สุพรรณบุรี อันแฝงด้วยการแลกเปลี่ยน ทางวัฒนธรรมของโปรตุเกส น�ามาผนวกกับ การผลิตแบบโบราณของชาวสุพรรณ

ขนมสาล่ี ของฝากเมอื ง สพุ รรณบรุ ี

“ร้านราดหน้าเจ๊จุก” เจ้าเก่าต�านานแห่ง ตลาดเก้าห้อง 100 ปี“หอดูโจร ตลาดเก้าห้อง 100 ปี” ป้อมสังเกตการณ์ ท่ีสร้างข้ึนในสมัยก่อน เพื่อปกป้องคนในชุมชน

ร้านกาแฟท่าเรือส่ง ท่ียังคง กรรมวิธีการชงแบบโบราณ

ร้านไอติมโบราณ “ตั้งง่วนไถ่” ของหวาน ดับร้อนในฉบับคนท้องถ่ิน

ไอศกรมี หวานเยน็ คลายรอ้ นสไตล์ Cool!

Treasure เ ่รือง: ัภสราภรณ์ ชนะเ ืมอง, นพวรรณ เ ิชดสุขใจ / ่ชางภาพ: ัสญญา ธาดาธนวง ์ศ / สไต ์ล: เอกรินท ์ร อยู่ ุสขสม ูบร ์ณ สมทุ รสงคราม 12 34 จงั หวดั สมทุ รสงครามหนงึ่ เดยี วในเจด็ จงั หวดั เมอื งรองทตี่ ดิ กบั ทะเลอา่ วไทย และมี 3 แหลง่ นา้� ทง้ั แหลง่ นา�้ จดื แถบอา� เภอบางคนที แหลง่ นา้� กรอ่ ยแถบอมั พวา และแหลง่ นา�้ เคม็ ทางอา� เภอเมอื ง ตอนกลางกบั อา� เภออมั พวาตอนลา่ ง เปน็ เมอื งสามนา�้ ซง่ึ แตเ่ ดมิ จงั หวดั สมทุ รสงครามมชี อ่ื เรยี ก วา่ เมอื งแมก่ ลอง อนั เปน็ พน้ื ทท่ี อ่ี ดุ มสมบรู ณท์ ง้ั สนิ ในนา้� และทรพั ยบ์ นดนิ แหลง่ วตั ถดุ บิ ชน้ั ดอี ยา่ ง ปลาทูแม่กลอง หอยหลอดของดีประจ�าปากแม่น้�า และเกลือวัตถุดิบเพิ่มรสจากแหล่งนาเกลือ ท่ีใหญ่ที่สุดในไทย สิ่งเหล่าน้ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตความผูกพันของชาวแม่กลองที่มีต่อทรัพยากร ล้�าค่าในท้องถ่ิน สมบัติทางปัญญาที่ถ่ายทอดผ่านวัฒนธรรมอาหาร ท้ังทางเกษตรกรรมและ การคา้ ขายมาตงั้ แตย่ คุ สมยั พระเจา้ ปราสาททองจนถงึ ยคุ สมยั พระพทุ ธยอดฟา้ จฬุ าโลก กบั การได้ รบั อทิ ธพิ ลการปกครองในสองยคุ สมยั อนั อบอวลดว้ ยกลน่ิ อายของวถิ ชี าววงั มาผสานกบั วถิ ชี นบท รมิ แมน่ า้� ภูมปิ ญั ญาอันทรงมนต์เสนห่ ท์ ่ีใครแวะมาทน่ี ่ไี ม่เคยผดิ หวงั Central thailand • a guide to traVel 24

56 ความอุดมสมบูรณ์ 1. จกั สานกา้ นมะพรา้ วแหง้ หนงึ่ ในหตั ถกรรมพนื้ บ้านของ ของน่านน้า� แม่กลอง ชาวอัมพวา 2. ขนมจีนซาวน�้า อาหารดับร้อนของคนสมยั ก่อน 3. ปลาทูตาเตี๊ยะ โดดเดน่ ด้วยความหวานละมุนของ แหล่งวัตถดุ ิบชนั้ ดี เน้ือปลาทแู ม่กลอง 4. บ้านเบญจรงค์ บางช้าง 5. ตลาด ท่เี มือ่ นา� มาแปรรปู เปน็ อาหารอนั โอชา รม่ หบุ หรอื ตลาดแมก่ ลอง อยบู่ นทางรถไฟสายแมก่ ลอง- บ้านแหลม 6. หอยลายผดั ฉ่า อร่อยเดด็ ต้อง “รา้ นแดงอาหารทะเล” 7. โครงการอัมพวา ชยั พฒั นานรุ กั ษ์ แหลง่ เรยี นรภู้ มู ปิ ญั ญาทอ้ งถนิ่ และวถิ ชี วี ิตของชาวอมั พวา 8. “เคร่ืองจกั สาน ใบมะพรา้ ว” หตั ถกรรมพน้ื บา้ นของชาวอมั พวา 9 -10. การเคี่ยวนา้� ตาลมะพร้าว ท่ีโครงการ อมั พวา ชยั พัฒนานรุ ักษ์ 11. การตกแต่ง ลวดลายแบบดัง้ เดมิ ลงบนภาชนะด้วย 5 สี จงึ เปน็ ทม่ี าของช่อื เบญจรงค์ 7 8 9 10 11 Central thailand • a guide to traVel 25

Treasure ราชบรุ ี 12 34 หลายคนหากพดู ถงึ เมอื งราชบรุ ี “โอง่ ตลาดนา้� ดา� เนนิ สะดวก สวนผงึ้ ” คงเปน็ สงิ่ แรกทค่ี ดิ ถงึ แต่เมืองราชบุรียังมีของเด็ดอีกหลายอย่างรอคุณไปเยือน เมืองที่ในอดีตกาลเป็นศูนย์กลางการ ติดต่อค้าขายของดินแดนสุวรรณภูมิและความรุ่งเรืองของพุทธศาสนา ในสมัยพระเจ้าอโศก มหาราชกับการเผยแพรศ่ าสนาพทุ ธ ท่เี ป็นสมบัติตกทอดท้งั ในรูปธรรมและนามธรรม จังหวัดราชบุรีจึงเป็นเมืองหนึ่งที่โดดเด่นในแง่ประวัติศาสตร์ งานหัตถกรรม เกษตรกรรม เป็นวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดออกมาในรูปแบบของอาหารการกิน รวมถึงวิถีความเป็นอยู่ของชาว แมก่ ลอง อนั มอี ทิ ธพิ ลตอ่ รนุ่ สรู่ นุ่ ทงั้ ในแงข่ องการรกั ษาและปรบั เปลย่ี นตามยคุ สมยั นยิ ม แตย่ งั คง รกั ษาทรพั ยท์ างภมู ปิ ญั ญาไวต้ ามวถิ คี นลมุ่ นา้� แมก่ ลองไดอ้ ยา่ งทรงเสนห่ ์ ทา� ใหผ้ มู้ าเยอื นสมั ผสั กลิ่นอายเหลา่ นไ้ี ด้จากอาหาร งานหตั ถกรรม เครื่องป้นั เครอ่ื งหลอ่ จกั สาน และแหล่งทอ่ งเทีย่ ว Central thailand • a guide to traVel 26

โอง่ ราชบุรี 1. “เถา้ ฮงไถ่” โรงงานผลิตเครื่อง ความวิจติ รของ งานหัตถกรรม ปั้นดินเผาที่เก่าเเก่ที่สุดในราชบุรี จาก “เถ้าฮ่งไถ่” 2. เต้าหู้ด�าโพธาราม ของดีเมือง หนังใหญ่ นบั เป็นมรดกทางวฒั นธรรม ราชบุรี 3. ก๋วยเต๋ียวไข่ยางมะตูม ของคนไทย ทไี่ ดร้ ับการยกย่องว่า เปน็ การเเสดงชั้นสงู เเละรวมศิลปะ ฉ่�าๆ ความอร่อยที่พบได้ท่ี “ร้าน อนั ทรงคณุ คา่ หลายแขนง ทง้ั ด้านการ ออกแบบลวดลายไทยเชิงจิตรกรรม ก๋วยเต๋ียวไข่คุณแหม่ม” 4. มรดก ที่มีความวิจิตรบรรจงร่วมกับฝีมือ การแกะสลกั อยา่ งประณตี ท า ง วั ฒ น ธ ร ร ม ข อ ง ค น ไ ท ย แ ห ่ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ์ ห นั ง ใ ห ญ ่ วั ด ข น อ น 5. น้�าแตงโมปั่น ความอร่อยแบบ หวานเยน็ 6. Junction Café and Bistro บรรยากาศสบายๆ ตกเเตง่ โทนสเี ทานา้� ตาล มเี พดานสงู สไตล์ ลอฟต์ 7. เเวะถ่ายรูปสตรีตอาร์ต ไดท้ ่ี CAT Town กราฟฟติ ลี้ ายเเมวสี สดใสบนตึกเเถวเก่าๆ 8. เค้กโอ่ง มังกร สัญลักษณ์ของเมืองราชบุรี 9. พิ พิ ธ ภั ณ ฑ ส ถ า น เ เ ห ่ ง ช า ติ ราชบุรี สถานที่จัดแสดง เก่ียวกับเร่ืองราวในอดีต ของจังหวัดราชบุรี ถ5 6 7 สัมผัสธรรมชาติอย่าง 8 9 ใกลช้ ดิ ท่ี “ไรป่ ลกู รกั ” ฟาร์ม เกษตรอนิ ทรยี ท์ ีผ่ ่านการ รับรองมาตรฐานระบบสากล มรี า้ นอาหารเพือ่ สุขภาพ ทีป่ รงุ จากผลผลิตในฟารม์ Central thailand • a guide to traVel 27

Treasure สพุ รรณบรุ ี 12 34 สพุ รรณบรุ ี ดนิ แดน “อขู่ า้ วอนู่ า้� ” บนพนื้ ทรี่ าบภาคกลาง ทเ่ี คยถกู เลา่ ผา่ นเรอ่ื งราวทงั้ ทาง ประวัติศาสตร์ชาติไทยในการกอบกู้เอกราชของไทยคร้ังส�าคัญคือสงครามยุทธหัตถี ท่ีสมเด็จ- พระนเรศวรมหาราชทรงมชี ยั ชนะเหนอื สมเดจ็ พระมหาอปุ ราชา ณ ตา� บลหนองสาหรา่ ย สมรภมู ิ ดอนเจดยี ์ และเรอื่ งเลา่ ทางวรรณคดไี ทยอนั โดง่ ดงั อยา่ งเรอ่ื งขนุ ชา้ งขนุ แผน โดยมชี อื่ สถานทส่ี า� คญั อยา่ งวดั เขาใหญ่วดั ปา่ เลไลยก์วดั เเคทา่ สบิ เบยี้ ไรฝ่ า้ ยบา้ นรวั้ ใหญ่อา� เภออทู่ องและอา� เภอศรปี ระจนั ต์ ส่ิงเหล่าน้ีสร้างบรรยากาศกลิ่นอายความเป็นอารยะของเมืองสุพรรณบุรีในอดีต โดยท่ียังคง มนตข์ ลงั เสมอื นยอ้ นยคุ มาบอกเลา่ ผา่ นวฒั นธรรมอาหาร ทง้ั วตั ถดุ บิ และอาหารขนึ้ ชอ่ื ของเมอื ง สพุ รรณบรุ ที ใี่ ครมาเยอื นไมค่ วรพลาด อยา่ งนา�้ ตาลสดตลาดสามชกุ ปลามา้ ของดปี ระจา� ลมุ่ แมน่ ้�า ท่าจีน และอื่นๆ อีกมากมาย กับบรรยากาศที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสัมผัสดินแดนอู่ข้าวอู่น้�า Central thailand • a guide to traVel 28

56 7 บ้านรมิ นาคาเฟ่ เป็นบ้านเรือนไทย ประยุกต์ 2 ชนั้ มรี ะเบียงย่นื ออกไป 1. บรรยากาศของรา้ นกว๋ ยเตยี๋ วใน นอกร้านใหส้ ามารถนงั่ จิบกาเเฟ ตลาดเกา้ หอ้ ง 100 ปี 2. เมนซู กิ เน ยามเช้าท่ามกลางบรรยากาศ ทุง่ นาเขยี วขจี เจอร์เมี่ยงค�ากลีบบัว บัวหลวงสี ชมพูกับเครื่องเคียง ณ บ้านริมนา คาเฟ่ 3. ยา� มะเขอื ยาวกงุ้ สด เมนู แนะน�าประจ�าร้านขนาบน้�า 4-5. รา้ น T’aim café เเละ Simply Orga- nics Workshop Studio บ้านสีขาว พ้ืนไม้ริมเเม่น�้าท่าจีน บรรยากาศ สบายกับก า ร น่ั ง จิ บ ก า แ ฟ แ ล ะ ท�างานฝีมือ 6. ชมุ ชนรมิ คลองเเม่ น้�าท่าจีนเรือนเเถวยาวหลังเก่าท่ี ตลาดเกา้ หอ้ ง 100 ปี 7. ขนมสาลี่ สพุ รรณ ของฝากที่เป็นเอกลักษณ์ ของสพุ รรณบรุ ี 8. “กงุ้ ทอดกระเทยี ม พรกิ ไทย”เมนอู รอ่ ยประจา� รา้ นกงุ้ เปน็ 8 (เจเ๊ นย้ ) 9. ปลามา้ เเดดเดยี วทเี่ ปน็ การถนอมอาหารจากภมู ปิ ญั ญา ชาวบ้าน 10. ชมบ้านขุน จา� นงจนี ารกั ษ์ ณ ตลาด 100 ปสี ามชกุ 9 เครอื่ งใช้ในครัวเรือนสะท้อนวิถี 10 ความเป็นอยู่ ส่วนหนง่ึ ของ ของประดบั ตกแตง่ ใน รา้ นขนาบนา้� Central thailand • a guide to traVel 29

Treasure ชยั นาท 1 จงั หวัดชยั นาท โด่งดังจากสวนนกท่ีมีขนาดใหญ่เปน็ อนั ดับต้นๆ ของเอเชีย โดยมที ัง้ นกพนั ธุ์ ไทยและต่างชาติ แต่จังหวัดชัยนาทเป็นอีกหนึ่งในเจ็ดเมืองรองที่มีเร่ืองราวทางประวัติศาสตร์ ไทยตง้ั แตส่ มยั สโุ ขทยั และเปน็ เมอื งยทุ ธศาสตรท์ สี่ า� คญั ในสมยั อยธุ ยา ใชเ้ ปน็ ทตี่ งั้ รง้ั ศกึ กบั พมา่ และมชี ยั ทุกครัง้ จงึ เปน็ ท่มี าของชอื่ “ชัยนาท” ดว้ ยทา� เลทต่ี ง้ั อยบู่ รเิ วณทรี่ าบลมุ่ ภาคกลาง จนถงึ พน้ื ทล่ี กู คลนื่ ลอนลาด มแี มน่ า�้ เจา้ พระยา แมน่ า้� ทา่ จนี แมน่ า้� นอ้ ย ไหลผา่ นพน้ื ทตี่ า่ งๆ ทวั่ ทกุ อา� เภอ และเขอื่ นเจา้ พระยา นอกจากเปน็ พน้ื ที่ ท่ีเหมาะกับยุทธศาสตร์การปกครองแล้ว ยังเป็นแหล่งทรัพยากรที่อุดมสมบูรณ์ จนข้ึนชื่อว่า เปน็ อขู่ า้ วอนู่ า�้ แหง่ ภาคกลาง ซงึ่ ในทกุ พนื้ ทขี่ องชยั นาทโดดเดน่ ดว้ ยทรพั ยากร ทงั้ พชื พรรณ สมนุ ไพร และแหล่งลุ่มแม่น�้า อันสะท้อนถึงวิถีการกินอันเป็นเสน่ห์กล่ินอายชุมชนชนบทให้คุณได้สัมผัส Central thailand • a guide to traVel 30

2 การตกแต่งเขาสตั วภ์ ายในบ้าน 3 ณ ตลาดสรรพยา อนั สอ่ื ถึง ฐานะของเจ้าของบ้าน ย�าสม้ โอ เสิรฟ์ กบั ใบชะพลู มะพรา้ วคว่ั เเละกงุ้ เเห้งกบั มอ็ กเทล ส้มโอ เป็นซกิ เนเจอร์ ของร้านสา� รบั กับข้าว ริเวอรไ์ ซด์ โดยใชว้ ัตถุดิบ หลักจากสม้ โอพนั ธุข์ าว เเตงกวาทม่ี ีชื่อของชยั นาท 5 4 1. รูปสตรีตอาร์ตท่ีจ�าลองวิถีชีวิตคนสรรพยา ณ ตลาดสรรพยา 2. พระปรางค์กลีบมะเฟือง ณ วัด พระมหาธาตหุ รอื วดั หวั เมอื ง เปน็ วดั เกา่ เเกค่ เู่ มอื งเเพรก หรือเมืองสรรค์ 3. วิถีชีวิตของชาว สรรพยา 4. สรรพยา อ�าเภอเล็กๆ รมิ เเมน่ า้� เจา้ พระยา มตี ลาดสรรพยา เปน็ ตลาดประจา� ทอ้ งถ่ิน 5. ปลารา้ ลุงสุบิน ใช้ทั้งปลากระดี่ ปลาสร้อย ปลาทับทิม ล้างให้สะอาด ตากเเห้ง คลกุ ขา้ วควั่ กบั เกลอื เเลว้ บรรจลุ งโอง่ Central thailand • a guide to traVel 31

Treasure ลพบรุ ี 12 3 จังหวัดลพบุรีเป็นพื้นท่ีอีกหน้าประวัติศาสตร์ไทยมาตั้งแต่สมัยทวารวดี กับการจารึกความ รุ่งเรืองของวัฒนธรรมละโว้ไว้ในสถาปัตยกรรม อันได้แก่ พระปรางค์สามยอดและเทวสถาน ปรางค์แขก ต่อมาในสมัยอยุธยามีฐานะเป็นเมืองลูกหลวงและเมืองหน้าด่าน ในสมัยสมเด็จ พระนารายณ์ได้บูรณะเมืองใหม่และสร้างพระนารายณ์ราชนิเวศน์ข้ึน เมืองลพบุรีจึงเป็นเมืองที่ ไดร้ บั ความสา� คญั มาในทกุ ยคุ สมยั ดว้ ยทา� เลเหมาะกบั ยทุ ธศาสตรก์ ารตงั้ ปอ้ มปราการ และความ อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ จึงมีการอพยพเข้ามาของกลุ่มคนหลากหลายชาติพันธุ์ นับเปน็ เสนห่ ข์ องที่น่อี ย่างหนึง่ คอื มกี ารเปลีย่ นผา่ นทางวัฒนธรรม นบั เปน็ พน้ื ทแ่ี หง่ วฒั นธรรมทมี่ เี รอื่ งราวทส่ี ะทอ้ นความอดุ มสมบรู ณ์ และฝงั อยใู่ นรากวถิ ชี วี ติ ชาวลพบรุ ี รวมทงั้ วถิ กี ารกนิ อาหารทมี่ เี รอื่ งราวประวตั ศิ าสตรส์ อดแทรกอยู่ ดงั นนั้ อาหารทข่ี นึ้ ชอ่ื มักจะเปน็ อาหารทอ่ี ยู่คู่กับวิถชี ีวิตของคนทอ้ งถ่ินมาอย่างยาวนาน Central thailand • a guide to traVel 32

46 7 5 ตลาดเชา้ ถนนฝร่ังเศสสีสนั ยามเชา้ ของชวี ติ ชาวเมอื งลพบรุ ี บนถนนฝรงั่ เศสทเ่ี ชอื่ มระหว่าง พระนารายณร์ าชนิเวศน์ เเละบา้ นวชิ าเยนทร์ 1. ศลิ ปะเขมรเเบบบายน ราวพทุ ธ ศตวรรษที่ 18 2. เมนูเด็ดประจ�า ร้านมัดหม่ีอาหารไทยพวน “แกง ควั่ เหด็ เผาะปลากราย” 3.ผา้ มดั หม่ี ผา้ ทอพนื้ เมอื งลายเอกลกั ษณช์ าว ไทยพวนทมี่ คี วามสวยงามและลวด- ลายประณีตแสนละเอียด 4. เตา ดนิ เผา ณ วลั ลภา ฟารม์ สเตย์ 5. วลั ลภา ฟารม์ สเตย์ รปู แบบการทอ่ ง เที่ยวเชิงเกษตรท่ีมีจุดเด่นอยู่ที่ อาชาบ�าบัดเพ่ือช่วยให้เด็กได้ฝึก สมาธบิ นหลงั มา้ 6.บรรยากาศภาย ในพระนารายณร์ าชนเิ วศน์ 7. กลมุ่ พัฒนาอาชีพท�าดินสอพอง ภูมิ- ปัญญาท้องถิ่นที่มีมาต้ังเเต่สมัย สมเดจ็ พระนารายณม์ หาราช โดยใช้ ดนิ มารล์ วตั ถดุ บิ ในพน้ื ที่ 8. About 8 CoffeeGardenรา้ นกาเเฟเลก็ ๆ นา่ รกั ทตี่ กเเตง่ ดว้ ยต้นไม้ให้ความร่มรื่น Central thailand • a guide to traVel 33

Treasure สงิ หบ์ รุ ี 12 34 จังหวัดสิงห์บุรี เป็นจังหวัดท่ีมีภูมิศาสตร์เป็นพ้ืนท่ีราบลุ่ม มีแม่น้�า 3 สายส�าคัญไหลผ่าน คอื แมน่ า้� เจา้ พระยา แมน่ า้� นอ้ ย และแมน่ า้� ลพบรุ ี ชาวสงิ หบ์ รุ จี งึ ดา� รงชวี ติ ผกู พนั กบั สายนา�้ เหลา่ นี้ มาตงั้ แตอ่ ดตี อกี พนื้ ทหี่ นงึ่ ทเี่ ปน็ “อขู่ า้ วอนู่ า้� ” ความอดุ มสมบรู ณน์ กี้ อ่ เกดิ เปน็ วฒั นธรรมของวถิ ี คนกับน�้า สะท้อนเปน็ อาหารการกินท่มี าเป็นสอ่ื ในการบอกเล่าวิถีคนลุ่มแมน่ ้า� เช่นอาหารขึน้ ชอื่ สารพัดอยา่ งทที่ า� จากปลาชอ่ นแมล่ า ท้ังของคาวและของหวาน คร้งั หน่งึ ในยุครัตนโกสนิ ทรส์ มัยของสมเดจ็ พระพทุ ธเจา้ หลวง รชั กาลท่ี 5 ได้เสด็จประพาส เมอื งสงิ ห์ ชาวบ้านได้มีโอกาสปรุงอาหารถวาย ตน้ เครือ่ งเเละเเม่ครัวในยคุ นน้ั จึงไดส้ บื ทอดวิชา อาหาร เกดิ เปน็ ตา� นานเเมค่ รวั หวั ปา่ กเ์ มอื งสงิ ห์ ภมู ปิ ญั ญาในการหาเครอ่ื งปรงุ ทอ้ งถน่ิ จากความ อดุ มสมบูรณข์ องล�าน�า้ หลายสายที่เช่ือมโยงกบั การด�าเนินชีวติ และการเลี้ยงชีพ Central thailand • a guide to traVel 34

5 6 7 กงุ้ เเมน่ ้�าเผาตัวโต มนั กุ้งสสี วยสด เนอ้ื เเน่น หวาน สง่ กลิน่ หอม เคล็ดลับอยู่ท่ีวธิ กี าร เผากุง้ ทีเ่ ผาทั้งตวั เเบบ ไมผ่ ่า เมนขู ้นึ ชอื่ ของ ร้านกุ้งเผาทองชุบ 1. พระเเก้วที่เป็นพระ หล่อนั่งขัดสมาธิเพชร ประดิษฐานในวัดพระ นอนจักรสีห์วรวิหาร 2. ปลาช่อน แม่ลา ต้มย�า รสชาติจัดจ้าน เมนูเด็ดประจ�าร้านกุ้งเผาทองชุบ 3. ขนมเปยี๊ ะของฝากมีชื่อของจังหวัด 4. ปลาช่อนเเม่ลา ตากแห้ง 5. ความวิจิตรของฐานส�าหรับประดิษฐาน พระพทุ ธรปู ไสยาสน์ ปางโปรดอสรุ นิ ทราหู ในวดั พระนอน จักรสหี ์วรวิหาร 6. เจดยี ห์ นา้ วิหาร วัดพระนอนจกั รสหี -์ วรวิหาร 7. พระพุทธรูปไสยาสน์ ปางโปรดอสุรินทราหู ประดิษฐานภายในวิหารวัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร 8. ปลาชอ่ นเเมล่ าแดดเดียว 9. ลา� น�า้ เเมล่ าแหลง่ เเร่ธาตุ ต่างๆ จ�านวนมากมาทับถมทส่ี ายนา�้ แหง่ น้ี ทา� ใหป้ ลาชอ่ น มเี นอื้ นมุ่ เเละรสชาตหิ วานมนั 89 Central thailand • a guide to traVel 35

Treasure อา่ งทอง 12 34 จงั หวดั อา่ งทอง เมอื งในลมุ่ นา�้ เจา้ พระยา พนื้ ทท่ี อ่ี ดุ มสมบรู ณด์ ว้ ยทรพั ยากรธรรมชาติ โดยมี ผู้คนอาศัยอยู่เป็นจ�านวนมากมาต้ังแต่อดีตกาล จึงไม่น่าแปลกใจถึงประวัติศาสตร์ที่รุ่งเรืองท้ัง ดา้ นเศรษฐกจิ พทุ ธศาสนา ดว้ ยหลกั ฐานสถาปตั ยกรรมของวดั กวา่ 200 เเหง่ และงานหตั ถกรรม พนื้ บา้ น เปน็ ศูนย์กลางของงานหตั ถกรรมพ้ืนบา้ นทง้ั เคร่ืองจักสานไม้ไผอ่ า� เภอโพธท์ิ อง หมู่บ้าน ทา� กลองยาวจากไม้ฉ�าฉาหลังตลาดปา่ โมก ศูนย์ตุ๊กตาชาววังบ้านบางเสด็จ อิฐโบราณที่เชื่อกนั ว่าดินจากท้องนาที่น่ีเหมาะกับการท�าอิฐมากที่สุด เเละเป็นต้นก�าเนิดของศิลปะการเเสดงพื้น บา้ นของไทยอยา่ งลเิ ก เรอ่ื งราวมากมายถกู ซ่อนอยู่ในเมอื งอา่ งทองรอให้มาคน้ หา การมาเยือน อา่ งทองคณุ ไมไ่ ดแ้ คเ่ สพความงามของสถาปตั ยกรรมและหตั ถกรรมเทา่ นนั้ เพราะความประณตี นั้นยังใส่ไปในทุกกรรมวิธีปรุงอาหารเช่นกัน นับเป็นเสน่ห์อาหารจานเด็ดของอ่างทอง ที่ใครไป แลว้ ไม่ควรพลาดทจี่ ะลม้ิ ลอง Central thailand • a guide to traVel 36

5 1. วัดบ้านพรานประดับ 6 ผ นั ง ด ้ า น น อ ก ปู ด ้ ว ย อาหารเเนะนา� ของร้านนริ มติ กระเบ้ืองเซรามิกลวด- ผดั ไทยกงุ้ สด เส้นเหนียวนุ่ม ใช้มะมว่ งดิบซอยบาง เพิม่ ลายไทยสีฟ้า 2. ขนม ความเปรยี้ วเเทนมะนาว เกสรล�าเจียก ขนมไทย 78 พ้ื น บ ้ า น ข อ ง จั ง ห วั ด อา่ งทอง 3. ปหู ลนทใี่ ชท้ งั้ ปนู าเเละปทู ะเล รสชาตกิ ลม- กลอ่ ม เมนแู นะนา� ของรา้ นนริ มติ 4. พระพทุ ธมหานวมนิ ทรศ์ ากยมนุ ี วเิ ศษชยั ชาญ พระพทุ ธรปู องคส์ ที อง ป า ง ม า ร วิ ชั ย ท่ี ใ ห ญ ่ ที่ สุ ด ใ น โ ล ก ประดษิ ฐานอยทู่ วี่ ดั มว่ ง 5-6. วหิ าร ทรงเก๋งจีนโค้งเหมือนเรือส�าเภา เพอื่ จา� ลองพาหนะทอี่ ญั เชญิ หลวง- พอ่ ไกรทอง ณ วดั บา้ นพราน 7-8. บรรยากาศการตกแต่งภายในร้าน นริ มติ 9.พระธาตเุ จดยี ศ์ รโี พธทิ์ อง ทรงเเปดเหลยี่ ม รปู เเบบศลิ ปะลงั กา ส มั ย อ ยุ ธ ย า เ เ ล ะ รั ต น โ ก สิ น ท ร ์ ประดิษฐานอยใู่ นวดั ทา่ อฐิ 10. กฏุ ิ หลงั เกา่ หรอื ปจั จบุ นั คือหอบูรพา- จารยท์ รงป้นั หยาสมัยโบราณ อยูท่ ่ี วัดนางในธัมมิการาม 11. เครื่อง จกั สานทม่ี ชี อ่ื เสยี งของบางเจา้ ฉา่ ทา� จากไมไ้ ผส่ สี กุ จกั หรอื ตอกเปน็ เสน้ บางสเี หลืองนวลตามธรรมชาติ 9 10 11 Central thailand • a guide to traVel 37

ingredients 4. หวั ปล:ี 5. มะเขอื จาน: มะเขือพนั ธ์ุ เปน็ สว่ นดอกของ พ้นื บ้านจากเเม่กลอง รูปรา่ ง ตน้ กลว้ ย มกั น�าไป กลมเเปน้ ลูกโตเทา่ ผล ท�าย�าหวั ปลีกงุ้ สด สม้ เขยี วหวาน มรี อยหยกั เปลอื กบาง เน้ือนุ่ม 1. ผกั ชไี ทย: 1 4 5 วัตถุดิบคอู่ าหาร 2 ไทย ใบเข้ากันดกี บั 3 รสเปร้ยี ว และราก น�ามาโขลก เพอ่ื ปรงุ รสให้มีมติ ิ มากขึ้น 2. ดอกขจร: ผักพนื้ บา้ นรส หวานอร่อย มีมาก ในชว่ งหนา้ ฝน 3. โหระพา: ผกั สวน ครัวค่รู ัว้ บา้ น ใบมกี ล่ิน หอมเฉพาะทชี่ ่วยเพิ่ม รสชาติ ท�าให้เจรญิ อาหาร 6. หอมเเดงไทย: กล่ินหอมเเรง รสเผด็ รอ้ น น�ามาชกู ล่ินให้ 6 กับอาหารไทย 7. ใบมะกรดู : เรื่อง: นพวรรณ เชิดสขุ ใจ / ชา่ งภาพ: พพิ ัฒน์ จ�ารสั 7 สไตล:์ เอกรินทร์ อยู่สขุ สมบรู ณ์ / 8 ฉกี ใบมะกรูด อุปกรณป์ ระกอบฉาก: Lamitak น�ามาตกแต่ง อาหารประเภท ภาคกลางดนิ แดนอนั อดุ มสมบรู ณส์ ะทอ้ น แกงและของทอด ดงั่ สา� นวนสภุ าษติ “ในนา�้ มปี ลา ในนามขี า้ ว” แหลง่ วตั ถดุ บิ ชน้ั เลศิ ในการรงั สรรคค์ วามอรอ่ ย 8. มะระขน้ี ก: ของตา� รบั อาหารพนื้ เมอื งของคนไทย ผิวเปลอื กขรุขระ ผลอ่อน สเี ขยี ว มรี สขมสามารถ กินสดและนา� ไป ประกอบอาหาร Central thailand • a guide to traVel 38

ingredients 9 9. กระเจย๊ี บเขยี ว: 10. กระเทยี มไทย: 11 กินสดเเบบเเช่เยน็ กระเทียมไทยลูกเล็ก กรอบๆ หรอื ท�าให้ เปลอื กบาง มีกลน่ิ หอม สุกโดยยา่ งไว้กนิ เเรง รสเผ็ด จึงใชใ้ น กับนา้� พรกิ อาหารท่ีเนน้ กลนิ่ หอม 10 11. เเตงโมออ่ น: 12 เเตงโมลกู เลก็ 13 เรยี กเเตงโมออ่ น 14 เน้ือมีรสหวาน จงึ นา� มาท�า 15 เเกงส้มเเตงโม ออ่ นปลาชอ่ น 12. ดอกผกั ปลงั : มีสองชนดิ คอื ผกั ปลงั ขาวเเละผัก ปลังเเดง รสหวาน นิดๆ ลวกจิ้ม น�า้ พริกตาเเดง ใสใ่ นเเกงเเค เเกงอ่อม 13. ขา่ : สมนุ ไพรท่ี คนโบราณใชป้ รุง อาหาร ทั้งข่าอ่อน ข่าเเก่ มรี สเผ็ดปร่า นา� มาดับกลิ่นคาว ให้เปน็ กลิน่ หอม ของขา่ เเทน 15. กระถนิ : ผกั รมิ รว้ั ท่ีอรอ่ ย 14. ลกู มะกรดู : ทสี่ ดุ ในฤดูฝน ความฝาดของ น�้ามะกรดู มี รสเปรย้ี ว ผวิ มี กระถนิ ชว่ ยเสริมรสให้อาหาร กลิน่ หอม ฝานใช้ เปน็ สว่ นผสม ในเครอ่ื งเเกง หรอื ทา� ของ กนิ เล่นโบราณ Central thailand • a guide to traVel 39

ingredients 1. สายบวั : กา้ นของ 1 แหลง่ วตั ถดุ บิ ชนั้ เลศิ จากลมุ่ แมน่ า�้ ดอกบวั ฉา่� น้า� ทานใน 4 ชว่ งหนา้ ร้อนชว่ ย 6 ภาคกลาง ปรบั ธาตใุ นรา่ งกาย 5 ให้สดช่นื 2 3 2. ปทู ะเล: เน้ือเเนน่ 7 หวานมนั โดยเฉพาะ 8 ปทู ะเลเเม่กลอง อร่อยท่ีสดุ ชว่ งเดอื น พฤศจกิ ายน -ธันวาคม 3. ชะคราม: จากตลาดร่มหุบ พชื นาเกลือ รสเค็ม มัน มีกลิน่ นา้� ทะเล พบตามชายฝั่ง สมุทรสงคราม และสมุทรสาคร 4. ปนู า: อาศยั อยู่ ในนาขา้ ว ซ่ึงชว่ งใกล้ ฤดูเกยี่ วข้าวจะอรอ่ ย เปน็ พิเศษ 5. มะยงชดิ : 6. ขา้ วกข43: พบแหลง่ 7. มะพรา้ ว: วตั ถุดบิ 8.ปลาท:ู ปลาทใู นแมน่ า�้ ผลไมต้ ้อนรับหนา้ ปลกู อย่ทู ่ีจงั หวัดชยั นาทและ ส�าคัญของอาหารไทย ท่ี เเม่กลอง มีลักษณะหนา้ รอ้ น ผลสุกรสชาติ หวานอมเปรีย้ ว สุพรรณบุรี เป็นขา้ วท่เี ม่อื หุงสุก นา� มาคน้ั เปน็ น�้ากะทิเพมิ่ งอคอหกั เน้อื เเน่น สเี หลอื งออกสม้ ท�าเมนูโบราณอย่าง จะน่มุ เหนยี ว มกี ลนิ่ หอมออ่ นๆ ความเข้มข้นหวานมนั ให้ มนั หอม หวาน ย�ากุ้งย่างมะยงชดิ ให้ปรมิ าณดชั นีน�า้ ตาลต�่า หรือ กับรสชาตอิ าหาร จะน�ามาท�าไอศกรมี กอ็ ร่อย Central thailand • a guide to traVel 40

ingredients 9. ถวั่ พ:ู ฝกั ออ่ นเป็นได้ 10. กงุ้ เเมน่ า�้ : จากเเหลง่ น้�า 11. ปลาวง: ท้ังเครอ่ื งเคยี งและส่วน ตามธรรมชาติ ความอดุ ม ภมู ิปญั ญาการ ประกอบอาหาร สมบรู ณใ์ นเเมน่ �า้ เจา้ พระยา ถนอมอาหาร 9 ต้นกา� เนดิ ของวัตถุดบิ เล่ืองชอ่ื ของไทยมีลักษณะ เรียงตอ่ กนั เปน็ เเพวงๆ ตาก เเห้งสนิท 11 12. หอย 10 หลอด: เน้อื น่มุ จาก อ�าเภอดอน- หอยหลอด ความอรอ่ ย คู่จงั หวัด สมุทร- สงคราม 13. ไขเ่ คม็ ดนิ สอพอง: ของข้ึนชือ่ อา� เภอ บ้านหม่ี จังหวัด ลพบรุ ี จุดเดน่ คือจะไม่เค็มมาก ไข่ขาวนมิ่ ไขเ่ เดง หอมมนั เยิม้ 12 16 14. ไข่: เปน็ วตั ถดุ ิบหลัก 13 ของขนมไทยตระกลู ทอง ต้งั เเตส่ มยั พระนารายณ์ โดย ท้าวทองกบี ม้าเปน็ ผู้ คิดคน้ ประยกุ ตจ์ าก สูตรของโปรตุเกส 14 15. สะเดา: สะเดาไทยมี 2 ชนิดคือสะเดายอดเขยี ว 17 17. ปลาเนอ้ื ออ่ น และสะเดาเเดง มรี สชาติ เเหง้ : จากกลุม่ สตรี ขม ใชเ้ ปน็ ผกั เคร่ืองเคียง 16. หมกึ เเหง้ : เปน็ การถนอมอาหาร โดย เพิ่มความอรอ่ ย ตากเเดดจดั ๆ 2-3 วนั น�าไปทอดกินกบั ขา้ วต้ม ถนอมอาหารบา้ น ร้อนๆ หรอื ใชต้ ม้ น้�าซุปให้กล่ินหอม ตราชู อ.พรหมบุรี 15 จ.สิงห์บรุ ี Central thailand • a guide to traVel 41

ingredients 1. กะปคิ ลองโคน: ของดี 1 5 จากจงั หวัดสมทุ รสงคราม 5. ดอกเกลอื : จาก ท่ีมีวัตถดุ บิ หลกั คือตวั เคย สมทุ รสงคราม ชาวนา เกลอื จะตอ้ งตน่ื เเต่เชา้ ขนาดเลก็ มรี สชาติไม่เค็มมาก เพ่อื ไปเก็บดอกเกลือ มคี วามบรสิ ทุ ธก์ิ วา่ เกลือ ใช้ผสมในเคร่ืองเเกง ทา� นา้� พริก ธรรมดา เเละรสชาตไิ ม่ เค็มจดั อมหวานนดิ ๆ กะปิ กะปิหลน กะปิค่วั 2. นา้� ตาล 2 มะพรา้ ว: 3 จากเตาตาล โครงการอมั พวา 4 ชยั พัฒนานุรกั ษ์ เปน็ น�า้ ตาลพ้นื บา้ นทีอ่ ยูค่ ่คู รัว ไทยมานาน ใช้ ปรงุ อาหารเเละ ทา� ขนมไทย 3. ปลาอนิ ทรี เคม็ : จากตลาด เเมก่ ลอง ใชว้ ิธี การถนอมอาหาร เเบบดง้ั เดิม 4. มะนาว: ผลไม้ท่ชี ว่ ยเพ่มิ รสเปร้ยี วและกลิ่นหอมให้ อาหารไทยอยา่ งมีเอกลักษณ์ วตั ถดุ บิ ปรงุ รสอาหาร คาวหวานตามตน้ ตา� รบั ไทย Central thailand • a guide to traVel 42

ingredients 9 11 10 11. พรกิ เเหง้ บางชา้ ง: นิยมทา� เป็น 12 พรกิ ปน่ เเละใช้เป็นเครอื่ งปรงุ หลัก ในการทา� พรกิ เเกง 6 9. นา้� ปลา: น�้าปลาดี 12. นา้� ตาล สธี รรมชาต:ิ 7 ตอ้ งหมักนาน 12 เดอื น 8 ขน้ึ ไป มีปลามากกวา่ 70% 6. พรกิ เป็นหวั น�้าปลาน้า� หนึง่ เเละ 13 น้า� ตาลทีไ่ ด้จากอ้อย จนิ ดาเเดง: ไมใ่ สส่ ารปรงุ เเตง่ อ่ืนๆ เเตไ่ ม่ผ่านการฟอกสี ความเผ็ดรอ้ นคู่ โดยใชส้ ารเคมี ซ่ึงมี ครวั ไทย กลนิ่ หอม เฉพาะตัว เเละสสี นั 10. สม้ ซา่ : เพ่ิมมิติ ความหวานละมุน ของพรกิ ชว่ ย สง่ เสรมิ รสชาติ ความหอมสดชนื่ อาหารไทย เเละเป็นเอกลักษณ์ ใหอ้ าหารไทยมา เเต่โบราณ 13. ลกู ผกั ช:ี เคร่อื งเทศลกู กลมเล็ก สีนา้� ตาลออ่ น ใชเ้ พื่อ ปรุงเเต่งกลิน่ รส และเพมิ่ รสชาติเข้มข้นขนึ้ 7. มะขามเปยี ก: นา� มาปรุงอาหาร 8. นา้� ตาลออ้ ย: ของดจี ากตลาดชุมชนวดั ตราชู ใหม้ ีรสเปรยี้ วท่ีนมุ่ นวล มีรสหวานเเทรก สิงห์บรุ ี มีจุดเด่นคอื มกี ล่ินหอมเฉพาะตวั จึงนิยมนา� เเละยงั ช่วยใหอ้ าหารเข้มขน้ ขน้ึ ไปปรุงอาหารท่เี นน้ ความหอมของเครื่องเทศ Central thailand • a guide to traVel 43

SECRET ADDRESSES Suphan buri dragon land สำ� หรบั คอลมั น์ Secret Addresses ไดร้ วบรวม ขอ้ มลู จำกเหลำ่ คนดงั ทง้ั เซเลบรติ ี้ นกั แสดง คนดงั ระดบั แถวหนำ้ ของเมอื งไทย มำเผยควำมลบั กบั สถำนทปี่ ระจำ� ทเี่ ขำมกั ตอ้ งแวะไปเสมอเมอื่ มำ เยอื น 7 จงั หวดั เมอื งรอง กบั แหลง่ ของกนิ เดด็ ๆ ไมว่ ำ่ จะเปน็ รำ้ นอำหำร คำเฟเ่ ครอื่ งดม่ื โดดเด่น ด้วยรสชำตคิ วำมอรอ่ ยในแบบพ้ืนเมือง กับ บรรยำกำศทอ้ งถน่ิ คมุ้ คำ่ แกก่ ำรพกั ผอ่ นในชว่ ง วนั พเิ ศษของคณุ “สพุ รรณบรุ เี ปน็ จงั หวดั ทอี่ ยไู่ มไ่ กลจากกรงุ เทพฯ ทน่ี ่ี อบอวลดว้ ยกลน่ิ อายวฒั นธรรมไทย-จนี อยา่ งเหน็ ไดช้ ดั คอื มอี ทุ ยานมงั กรสวรรค์ ตงั้ อยใู่ นศาลเจา้ พอ่ หลกั เมอื งสพุ รรณบรุ ี เปน็ สถานทที่ ผ่ี มตอ้ งแวะทกุ ครง้ั ทม่ี าสพุ รรณฯ” เรม่ิ ตน้ กนั ทห่ี นมุ่ เซเลบรติ ท้ี โี่ ดดเดน่ ไมน่ ่าแปลกใจทคี่ ณุ คิดเลอื กมาทีน่ ี่ ดว้ ยฝีมอื ถ่ายภาพและเร่ืองดนตรี “สพุ รรณบรุ เี ปน็ จงั หวดั ทอ่ี ยไู่ มไ่ กลจาก กับคุณคิด-คณชัย เบญจรงคกุล กรุงเทพฯ ทน่ี อี่ บอวลด้วยกลิน่ อาย ด้วยไลฟ์สไตลท์ ห่ี ลายคนรู้จกั คณุ คดิ วฒั นธรรมไทย-จนี อยา่ งเหน็ ไดช้ ดั คอื มี จากผลงานภาพถา่ ยจึงเปน็ เร่ืองที่ อุทยานมงั กรสวรรค์ ตัง้ อยู่ภายในศาล เจา้ พอ่ หลกั เมอื งสพุ รรณบรุ ี เปน็ สถานท่ี อทุ ยานมงั กรสวรรค์ ตงั้ อยภู่ ายใน ทผ่ี มตอ้ งแวะทกุ ครงั้ ทม่ี าสพุ รรณฯ ศาลเจา้ พอ่ หลกั เมอื งสพุ รรณบรุ ี เพราะสว่ นตัวผมเกิดปมี ังกรด้วยและ ทอ่ี ย:ู่ ถ.มาลยั แมน อ.เมอื ง จ.สพุ รรณบรุ ี ชอบมงั กร ซ่ึงทุกคร้ังที่ผมมาทนี่ ี่ โทร. 035-526-211 ตอ่ 2 กจิ กรรมทชี่ อบคอื ถา่ ยภาพเก็บ เปดิ ทกุ วนั เวลา 09.00 - 16.00 น. บรรยากาศท่ีมคี วามสมั พันธ์ระหว่าง คนและพื้นที่แหง่ น้ี ซึง่ เปน็ วิถผี นวกกับ กลิ่นอายวัฒนธรรมได้อย่างลงตวั ทง้ั หมูบ่ ้านจนี โบราณทม่ี ีโรงเตีย๊ ม สัญลกั ษณ์ส�าคัญคอื กังหนั พ่อลกู กงั หนั ไม้ท่อี ยูบ่ ริเวณทางเข้าหมู่บ้าน หอชมวิวเมืองสุพรรณบรุ ี เสามงั กร- Central thailand • a guide to traVel 44

SECRET addRESSES ภายในรา้ นตกเเตง่ ดว้ ย เฟอรน์ เิ จอรโ์ บราณจาก ยโุ รป ใหบ้ รรยากาศ อบอนุ่ แบบมคี ลาส กบั อาหารพน้ื บา้ นสดุ พรเี มย่ี ม Rosalind by L’ Harmonies Farm & Garden ทอ่ี ย:ู่ 129 ต. แจงงาม อ.หนองหญา้ ไซ จ.สพุ รรณบรุ ี โทร.09-8964-4966 เปดิ วนั ศกุ ร์ เสาร์ อาทติ ย์ เวลา 9.00 - 22.00 น. สวรรค์ทีม่ าจากเมืองเซยี ะเหมิน” วัตถุดิบของทางร้านมากทัง้ กาเเฟท่ี หลงั จากเสพบรรยากาศแล้วคุณคิด คัดเมล็ดเเละคว่ั สตู รของทางไร่ ซ่ึงได้ ยงั น�าเราไปรู้จกั แหลง่ ท่ีกินเด็ดๆ รสชาติถูกใจคอกาแฟแนน่ อนและ “มาสุพรรณบรุ ีถ้าไม่ไดก้ ินนา�้ ตาลสด อาหารกเ็ ปน็ สไตลโ์ ฮมเมด ทัง้ ไทย ถอื วา่ พลาดมาก ผมชอบไปเดินถนน ฝร่ัง ท่เี ขาเลือกใช้วตั ถดุ ิบทีป่ ลูกเอง คนเดนิ บรเิ วณทีเ่ ปน็ ไนท์มาร์เกต็ ทีน่ ั่น จากไร่ เเละวตั ถุดบิ ในทอ้ งถน่ิ เมนู จะมที ง้ั ของกนิ พนื้ เมอื ง รวมไปถงึ สนิ คา้ เเนะนา� มี ยา� สลัดหมูย่าง เกซาดิยา่ ก้งุ แฮนด์เมดทีห่ ลากหลาย แต่ถ้าจะทาน เเละเห็ด สปาเกตตีสไปซ่ีทะเล เเละ อาหารให้ฟินท้ังบรรยากาศและ เครอื่ งดมื่ ซกิ เนเจอรท์ ่ผี มมาแล้วตอ้ ง อาหาร ผมขอแนะน�า Rosalind by สัง่ คอื เวอร์จนิ้ โมฮิโต้ทใี่ ช้น�้าตาล L’ Harmonies Farm & Garden เปน็ ทรายเเดงให้ความหวานสดช่นื หาก รา้ นทที่ า� ใหผ้ มแปลกใจมากวา่ สพุ รรณฯ คุณได้แวะมาทสี่ ุพรรณฯ แลว้ ผมคดิ มรี า้ นอาหารทต่ี กแตง่ สไตลเ์ รอเนซองซ์ วา่ รา้ นนจี้ ะทา� ใหก้ ารพกั ผอ่ นของคณุ ดว้ ย ทงั้ สวนเเบบฝรง่ั เศสและภายใน คุ้มค่าทุกวินาที และต้องกลับมาซ�้า ร้านตกเเตง่ ด้วยเฟอร์นิเจอรโ์ บราณ แล้วซ�า้ อกี เหมอื นผมแน่นอน” จากยโุ รป ผมประทบั ใจในการคดั สรร Central thailand • a guide to traVel 45

SECRET ADDRESSES เมนูที่หา้ มพลาด คือข้าวเเมวรอ้ งไหท้ ่ี ใช้ปลาทูทอดเลาะก้าง ทานกบั ข้าวผัดน�า้ พริก กะปิคลองโคน samut songkhram salt style space หากคดิ ถงึ ทะเลทอี่ ยใู่ นภาคกลาง หลายคนคงตอบเปน็ เสยี งเดยี วกนั วา่ “สมทุ รสงคราม” นบั เปน็ เมอื งทโี่ ดดเดน่ ดว้ ยวตั ถดุ บิ อาหารชนั้ นา� หลากหลาย เมนเู ครอื่ งดมื่ ซกิ ครั้งน้เี ราได้พูดคุยกับนกั แสดงหนมุ่ หล่อผู้ Maeklong รา้ นน้มี ีทง้ั เนเจอร์ ทตี่ อ้ งสง่ั มากความสามารถอยา่ ง คณุ สกาย-วงศร์ วี นทธี ร เครอ่ื งดืม่ และอาหาร “นมอญั ชนั ” หรอื ท่ีโดง่ ดงั จากซรี ่สี ว์ ัยรนุ่ สุดฮติ อย่าง Hormones 3 โดยเฉพาะเมนูปลาทูที่ เรยี กอกี ชอื่ หนง่ึ วา่ The Final Season ซึง่ เขาได้มาเผยร้านลับทีเ่ ขา ผมชอบ บรรยากาศใน “นมสาวนาเกลอื ” คน้ พบจากการเดนิ ทางผา่ นจงั หวดั สมทุ รสงคราม ร้านให้ความรู้สึกกลมกลืน ดว้ ยรสชาตหิ วาน ในระหวา่ งกลบั มาจากระนองกบั คุณแม่ กบั นาเกลอื ทง้ั โทนสแี ละมดู้ มนั ของนม ผสาน “การเดินทางจากระนองเขา้ กรงุ เทพฯ ผมจะผา่ น ของร้านท�าให้ผมประทับใจ กบั รสชาตขิ องนา�้ สมทุ รสงครามบ่อยจนชินตา ส่วนตัวเปน็ คนชอบ ทุกครง้ั ทีแ่ วะมาท่นี ่”ี อญั ชนั และเกลอื เมนปู ลาทูทกุ ประเภท และทนี่ ่ีกข็ น้ึ ชือ่ เรื่องปลาทู เลก็ นอ้ ย เปน็ ความ ชนั้ เลศิ อยแู่ ลว้ คณุ แมจ่ งึ ชอบแวะทานอาหารทะเล กลมกลอ่ มทเี่ ขา้ กนั ที่น่อี ยบู่ ่อยๆ และบอ่ ยคร้ังกบั ช่วงเวลาพักผ่อน ไดด้ แี ละลงตวั ผมชอบแวะคาเฟแ่ ถวสมทุ รสงคราม อา่ นหนงั สอื ในมุมสงบๆ กับบรรยากาศรมิ แม่น้�ากลอง จึงมกั Salt Lake De เปน็ สถานที่ท่สี กายใชเ้ วลาว่างในการอยกู่ ับตัว Maeklong เอง รเี ฟรชกับมุมมองใหม่ผ่านตวั หนงั สือ เพื่อ ทอ่ี ย:ู่ ต.บางแกว้ เพิ่มพลังในการเร่มิ ตน้ การท�างานใหม่ทกุ ครั้ง อ.เมอื งสมทุ รสงคราม ซ่ึงมีรา้ นหน่งึ เปน็ คาเฟ่ทโี่ ดดเด่นดว้ ยกังหันลม จ.สมทุ รสงคราม ขนาดใหญ่อยกู่ ลางนาเกลอื ชือ่ ว่า Salt Lake De โทร.08-9894-6535 เปดิ เวลา 10.00 - 18.00 น. (ปดิ วนั พธุ ) Central thailand • a guide to traVel 46

SECRET addRESSES chainat country living บรรยากาศคนั ทรใ่ี นเมอื ง ไทย หลายคนคงคดิ ไปถงึ เขาใหญ่ สวนผงึ้ หรอื พนื้ ทเี่ กษตรกรรมใน หลายๆ จงั หวดั แตม่ ที ่ี หนง่ึ ทเ่ี ราเพงิ่ ไดร้ มู้ าจาก เซเลบ็ สาวสวย อดตี นกั รอ้ งชอื่ ดงั ทป่ี จั จบุ นั น้ี เธอกลายเปน็ อกี บคุ คล หนง่ึ ทนี่ า่ จบั ตามองใน ไลฟส์ ไตลแ์ ละแฟชนั่ อนั โดดเดน่ ของเธอ คลาสสคิ คาร์ คาราวาน ทอี่ ย:ู่ 96 ต.โพนางดา� ออก อ.สรรพยา จ.ชยั นาท โทร. 08-9772-1214 รา้ นกาเเฟเเละรา้ นอาหารเปดิ ทกุ วนั เวลา 7.30 - 22.00 น. คุณเฟย์-พรปวีณ์ นรี ะสิงห์ มาบอกเลา่ ถงึ นอนก็ได้ เฟย์ชอบมากเม่อื มาถึง ท่แี ห่ง เม่ยี งปลาทู สถานทหี่ น่งึ ทเ่ี ธอคน้ พบด้วยไลฟ์สไตลข์ องเธอที่ นเ้ี ปน็ อะไรที่ท�าใหเ้ ราใกลช้ ิดธรรมชาติ ขนมจีนนา้� จ้มิ ชื่นชอบการท่องเที่ยวแนวธรรมชาติอย่แู ล้ว “เฟย์ แบบมาแคมปิ้ง ในบรรยากาศอบอุ่น ซีฟูด้ เมนูแซบ่ ท่ี เปน็ คนที่ชอบหาสถานทใี่ หม่ตลอด แบบที่คนไม่ แถมอาหารยงั อรอ่ ยถกู ใจ ทงั้ เมนู เยอะและใหฟ้ ลี ใกล้ชดิ ธรรมชาติ ซึง่ เฟย์ลองเร่มิ ซกิ เนเจอรอ์ ยา่ งหมคู ลกุ ฝนุ่ ท่ใี ชส้ นั คอหมูนา� ตอ้ งสง่ั จากศึกษาขอ้ มลู เบอื้ งต้นของชัยนาท ถงึ รวู้ า่ เปน็ ไปทอด คลกุ ขา้ วค่วั โรยพรกิ ขหี้ นสู วนทอด เเละ พ้ืนทีท่ ี่ยงั มที รัพยากรอดุ มสมบูรณ์ และเป็น ท่ีนีย่ ังเต็มไปดว้ ยกจิ กรรมท่ีจะท�าให้เฟยไ์ ม่ว่าง จังหวดั ทย่ี งั คงความเปน็ วถิ ขี องคนทอ้ งถิ่นอยู่ เลย ทงั้ ป้อนนมเเกะ ใหอ้ าหารกระตา่ ยและปลา แลว้ เฟยก์ พ็ บกับคลาสสคิ คาร์ คาราวาน เเคมป์ คาร์ฟ มบี า้ นต้นไม้ สนามเดก็ เล่น และเพอ่ื นสข่ี า ไซต์ ขนาด 7 ไร่ ที่เปิดมา 4 ปี ท่ามกลาง ท่มี าต้อนรับเฟย์ไดอ้ ย่างประทับใจมาก เฟยจ์ ึง ธรรมชาตริ ม่ รื่น เอกลกั ษณ์อยู่ที่ท่ีพกั ในสไตลร์ ถ อยากแนะนา� ใหล้ องชวนคนรักหรือครอบครวั มา บา้ นทม่ี ีใหเ้ ลอื กหลากหลาย หรือจะกางเตน็ ท์ ที่น่ไี ม่ผดิ หวังแน่นอนค่ะ” Central thailand • a guide to traVel 47

SECRET ADDRESSES “ฉัตรนารา” ร้านอาหารไทย “หมกี่ รอบ” เมนู ของน�า้ ตาล นา�้ ตาลมักจะชอบไปในท่ีท่ีมคี วาม ตกเเตง่ เเบบโมเดริ น์ ผสมวนิ เทจ ทานเลน่ ท่ตี อ้ งส่งั วนิ เทจ มีเรื่องราวท่ีน่าสนใจ ซ่ึงท่นี ่ันก็คอื จงั หวดั ลพบรุ ี กับครอบครวั อยู่บ่อยๆ ท่นี ี่โดดเดน่ ในเรื่อง lop buri ประวัตศิ าสตร์ชาติไทยท่ีมปี ระวตั ิเช่ือมโยง ยาวนาน ซงึ่ สถานทท่ี ี่น้า� ตาลชอบไปบอ่ ยกจ็ ะ modern เป็นที่พระนารายณร์ าชนเิ วศน์และพระปรางค์ thais สามยอด เปน็ โบราณสถานท่มี ีเสนห่ ์อยตู่ ลอด กาลจริงๆ” กลน่ิ อายความวินเทจที่คณุ น�า้ ตาล เมอื งประวตั ศิ าสตรช์ าตไิ ทย ชืน่ ชอบไมไ่ ดม้ ีแค่ความคลาสสกิ ของเมอื งน้ี แต่ อนั โดดเดน่ ดว้ ยศลิ ปะอนั ทรง เธอไดเ้ จอกบั รา้ นอาหาร “ฉตั รนารา รา้ นอาหารไทย คณุ คา่ ทบ่ี นั ทกึ เรอ่ื งราวการ ทต่ี กเเตง่ เเบบโมเดริ น์ ผสมวนิ เทจ ทเ่ี ขาการนั ตวี า่ เปลยี่ นแปลงดว้ ยความงาม สตู รของคณุ ยายของเจา้ ของร้าน ทา� ให้รสชาติ ของสถาปตั ยกรรม อาหารมคี วามเปน็ พ้ืนเมอื ง ทั้งเมนทู านเลน่ อย่าง ข้าวตงั หนา้ ต้ัง และหมี่กรอบท่ีเขาทา� จานต่อจาน รา้ นฉตั รนารา เมนนู ีน้ า�้ ตาลชอบมาก เป็ดรอ่ นตุ๋นเครื่องพะโล้ ทอ่ี ย:ู่ 167 ถ.พระปยิ ะ ต.ทะเลชบุ ศร อ.เมอื ง จ.ลพบรุ ี เมนเู ดด็ ทตี่ อ้ งสงั่ เพราะความกลมกลอ่ มของ โทร. 08-9569-3255 เปดิ ทกุ วนั เวลา 10.00 - 22.00 น. เครอื่ งพะโลท้ ผี่ สานกับเปด็ ท�าให้ฟนิ ตัง้ แตค่ า� แรก ถึงค�าสดุ ท้ายจรงิ และยังมีเมนูเดด็ อื่นๆ รวมไปถึง นับเปน็ กลนิ่ อายความวนิ เทจทส่ี าวสวยดีกรี อาหารอติ าลี พร้อมกาเเฟเเละเบเกอรี่ รา้ นน้ี มิสยนู ิเวริ ส์ ประเทศไทย คณุ น�้าตาล-ชลิตา ส่วน- เขาจดั เต็มจรงิ ๆ ทา� ใหน้ า้� ตาลรู้สกึ ถกู ใจมาก เสน่ห์ ยังตอ้ งหลงเสนห่ ์ จนต้องแวะเวยี นมา จึงอยากบอกต่อ หากคณุ เป็นอีกคนที่หลงรัก บ่อยคร้ัง ล่าสดุ เธอไดม้ าบอกเลา่ ถงึ ไลฟส์ ไตล์ แนววินเทจเหมอื นกับน�า้ ตาลลองมาทนี่ ีน่ ะคะ การเที่ยวของเธอทจี่ ังหวัดลพบรุ ี “ในชว่ งวนั ว่าง แลว้ คุณจะไม่ผดิ หวัง” Central thailand • a guide to traVel 48