Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Canon_Manual_G7X_Mark_II_CUG_TH

Canon_Manual_G7X_Mark_II_CUG_TH

Published by Umaporn Pungnum, 2021-09-14 08:55:00

Description: Canon_Manual_G7X_Mark_II_CUG_TH

Search

Read the Text Version

คมู่ อื การใชง้ านกลอ้ ง กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ ●● โปรดอา่ นคมู่ อื น้ี รวมถงึ “ขอ้ ควรระวงั ดา้ นความปลอดภยั ” (= 14) กอ่ นใช ้ ●● ค ลกิ ป่ มุ ทม่ี มุ ลา่ งขวาเพอื่ เขา้ ถงึ หนา้ อน่ื ๆ คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู งานกลอ้ ง : หนา้ ถดั ไป : หนา้ กอ่ นหนา้ พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง ●● การอา่ นคมู่ อื นจ้ี ะชว่ ยใหค้ ณุ สามารถใชง้ านกลอ้ งไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง : หนา้ กอ่ นทค่ี ณุ จะคลกิ ลงิ ก์ โหมดอตั โนมตั ิ / ●● โปรดเก็บคมู่ อื นไ้ี วเ้ พอื่ ใชอ้ า้ งองิ ในอนาคต โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ●● เพอื่ ขา้ มไปต�ำแหน่งเรมิ่ ตน้ ของบท คลกิ ชอื่ บทดา้ นขวา โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ โหมด P © CANON INC. 2016 ภาษาไทย โหมด Tv, Av, M และ C โหมดเลน่ ภาพ CT0-D077-000-F101-B ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi เมนกู ารตง้ั คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ ภาคผนวก ดชั นี 1

กอ่ นการใชง้ าน เมมโมรกี่ ารด์ ทร่ี องรบั กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ รายการของในบรรจภุ ณั ฑ์ สามารถใชเ้ มมโมรกี่ ารด์ ตอ่ ไปนี้ (แยกจ�ำหน่าย) ไดโ้ ดยไมจ่ �ำกดั ความจุ คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู ●● เมมโมรก่ี ารด์ SD*1 กอ่ นใชง้ าน ตรวจสอบใหแ้ น่ใจวา่ รายการตอ่ ไปนอ้ี ยใู่ นบรรจภุ ณั ฑ์ ●● เมมโมรกี่ ารด์ SDHC*1*2 พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง หากมสี ง่ิ ใดขาดหายไป โปรดตดิ ตอ่ ตวั แทนจ�ำหน่ายกลอ้ งของคณุ ●● เมมโมรกี่ ารด์ SDXC*1*2 โหมดอตั โนมตั ิ / โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ *1 การด์ นตี้ รงตามมาตรฐาน SD อยา่ งไรกต็ าม เมมโมรก่ี ารด์ ไมไ่ ดร้ ับการตรวจสอบทกุ ตวั วา่ ใช ้ โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ งานไดก้ บั กลอ้ ง โหมด P โหมด Tv, Av, M และ C *2 เมมโมรกี่ ารด์ UHS-I ใชง้ านไดเ้ ชน่ กนั โหมดเลน่ ภาพ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi กลอ้ ง แบตเตอรแ่ี พ็ค เมนกู ารตง้ั คา่ รนุ่ NB-13L* อปุ กรณเ์ สรมิ ภาคผนวก แทน่ ชารจ์ แบตเตอรี่ สายคลอ้ งขอ้ มอื ดชั นี รนุ่ CB-2LHE * อยา่ แกะสง่ิ ทหี่ มุ ้ ออกจากแบตเตอรแี่ พ็ค ●● สง่ิ พมิ พร์ วมอยดู่ ว้ ย ●● ไมร่ วมเมมโมรกี่ ารด์ (= 2) 2

คำ� อธบิ ายเบอ้ื งตน้ และขอ้ มลู ทางกฎหมาย ธรรมเนยี มปฏบิ ตั ใิ นคมู่ อื เลม่ นี้ กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ ●● ควรทดลองถา่ ยภาพ แลว้ เรยี กดภู าพกอ่ นใชง้ านจรงิ เพอื่ ใหม้ นั่ ใจวา่ กลอ้ ง ●● ในคมู่ อื น้ี ใชไ้ อคอนแทนป่ มุ และป่ มุ หมนุ ทเ่ี กยี่ วขอ้ งซง่ึ ปรากฏหรอื มลี กั ษณะ คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู ท�ำงานไดอ้ ยา่ งถกู ตอ้ ง โปรดทราบวา่ ทางบรษิ ัทแคนนอน สาขา บรษิ ัทในเครอื คลา้ ยคลงึ กนั บนกลอ้ ง และตวั แทนจ�ำหน่ายไมส่ ามารถรับผดิ ชอบตอ่ ความเสยี หายทต่ี ามมาจากผลการ พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง ท�ำงานทผ่ี ดิ พลาดของตวั กลอ้ งหรอื อปุ กรณต์ า่ งๆ รวมทงั้ เมมโมรก่ี ารด์ ซง่ึ สง่ ผล ●● ป่ มุ และตวั ควบคมุ บนกลอ้ งตอ่ ไปนไ้ี ดถ้ กู แทนดว้ ยไอคอน ตวั เลขในวงเล็บหมาย โหมดอตั โนมตั ิ / ใหก้ ารบนั ทกึ ภาพลม้ เหลว หรอื การบนั ทกึ ภาพผดิ วธิ ี ถงึ ตวั เลขทค่ี วบคมุ การท�ำงานใน “รายชอ่ื สว่ นประกอบของกลอ้ ง” (= 4) โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ [ ] วงแหวนควบคมุ (11) ทางดา้ นหนา้ โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ ●● ภาพทบ่ี นั ทกึ โดยกลอ้ งมไี วเ้ พอื่ การใชง้ านสว่ นบคุ คล หลกี เลยี่ งการบนั ทกึ ภาพ [ ] ป่ มุ เลอื่ นขน้ึ (9) ทางดา้ นหลงั โหมด P ทไ่ี มไ่ ดร้ ับอนุญาตซงึ่ เป็ นการละเมดิ กฎหมายลขิ สทิ ธ์ิ โปรดทราบวา่ การถา่ ย [ ] ป่ มุ เลอ่ื นไปทางซา้ ย (14) ทางดา้ นหลงั โหมด Tv, Av, M และ C ภาพการแสดง นทิ รรศการ หรอื สถานทแ่ี สดงสนิ คา้ บางแหง่ อาจเป็ นการขดั ตอ่ [ ] ป่ มุ เลอื่ นไปทางขวา (11) ทางดา้ นหลงั โหมดเลน่ ภาพ ลขิ สทิ ธห์ิ รอื สทิ ธติ ามกฎหมายอน่ื ๆ แมว้ า่ จะเป็ นการใชง้ านสว่ นบคุ คลก็ตาม [ ] ป่ มุ เลอื่ นลง (12) ทางดา้ นหลงั ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi [ ] ป่ มุ หมนุ ควบคมุ (6) ทางดา้ นหลงั เมนกู ารตงั้ คา่ ●● การรับประกนั กลอ้ งมผี ลเฉพาะในพนื้ ทที่ ซ่ี อื้ เทา่ นัน้ ในกรณีทกี่ ลอ้ งเกดิ ปัญหา อปุ กรณเ์ สรมิ ขณะอยตู่ า่ งประเทศ โปรดน�ำกลอ้ งกลบั มายงั ประเทศทจี่ �ำหน่าย กอ่ นตดิ ตอ่ ศนู ย์ ●● โหมดถา่ ยภาพและไอคอนบนหนา้ จอและขอ้ ความจะแสดงในวงเล็บ ภาคผนวก บรกิ ารลกู คา้ ของแคนนอน ●● : ขอ้ มลู ส�ำคญั ทคี่ ณุ ควรทราบ ดชั นี ●● : หมายเหตแุ ละเคล็ดลบั ส�ำหรับการใชก้ ลอ้ งอยา่ งผชู ้ ำ� นาญ ●● ถงึ แมว้ า่ หนา้ จอ (จอแสดงผล) จะผลติ ภายใตเ้ งอ่ื นไขการผลติ ทม่ี คี วามแมน่ ย�ำ ●● : แสดงการท�ำงานแบบจอสมั ผัส สงู มาก และพกิ เซลมากกวา่ 99.99% มคี ณุ สมบตั ติ รงตามทก่ี �ำหนด เป็ นสว่ น ●● = xx: หนา้ ทม่ี ขี อ้ มลู ทเ่ี กยี่ วขอ้ ง (ในตวั อยา่ งนี้ “xx” แทนหมายเลขหนา้ ) นอ้ ยมากทบี่ างพกิ เซลอาจบกพรอ่ งหรอื อาจปรากฏเป็ นจดุ สแี ดงหรอื สดี �ำ ซง่ึ ไม่ ●● ค�ำแนะน�ำในคมู่ อื นใ้ี ชก้ บั กลอ้ งทใ่ี ชก้ ารตงั้ คา่ เรม่ิ ตน้ ถอื เป็ นการท�ำงานทบี่ กพร่อง และไมม่ ผี ลตอ่ ภาพทบี่ ันทกึ ●● เพอื่ ความสะดวก จะเรยี กเมมโมรกี่ ารด์ ทรี่ องรับทงั้ หมดวา่ “เมมโมรกี่ ารด์ ” ●● เมอื่ กลอ้ งถกู ใชง้ านตดิ ตอ่ กนั เป็ นเวลานาน ตวั กลอ้ งอาจมอี ณุ หภมู สิ งู ขนึ้ อาการ ●● สญั ลกั ษณ์ “  ภาพนงิ่ ” และ “  ภาพเคลอ่ื นไหว” ใตช้ อ่ื เรอ่ื งบง่ บอกวา่ ดงั กลา่ วไมถ่ อื วา่ เป็ นความเสยี หาย ฟังกช์ นั่ ทใี่ ช—้ ส�ำหรับภาพนง่ิ หรอื ภาพเคลอ่ื นไหว 3

รายชอื่ สว่ นประกอบของกลอ้ ง (1) (2) (3)(4) (5) (6) (7) กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ (5) (6) (7) (8) (9) (10)(11)(2)(12) (13) (8) คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู (1) (9) (2) (10) พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง (3) (14) (15) (16) โหมดอตั โนมตั ิ / (11) โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ (4) โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ (12) โหมด P (13) โหมด Tv, Av, M และ C โหมดเลน่ ภาพ (14) (15) (16) ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi เมนกู ารตงั้ คา่ (1) คนั โยกซมู (ระยะไกล)] / (8) ป่ มุ เปิด/ปิดกลอ้ ง (1) หนา้ จอ (จอแสดงผล)*2 (10) ป่ มุ [ (เมนูตงั้ คา่ ทนั ใจ/ตงั้ คา่ )] อปุ กรณเ์ สรมิ ถา่ ยภาพ: [ (มมุ กวา้ ง)] (9) ล�ำโพง (2) ไมโครโฟน (11) ป่ มุ [ (แฟลช)] / เลอ่ื นไปทางขวา ภาคผนวก [ (ขยาย)] / (10) แฟลช ดชั นี เลน่ ภาพ: [ (ดชั น)ี ] (11) วงแหวนควบคมุ (3) ชอ่ งสญั ญาณ DIGITAL (12) ป่ มุ [ (ขอ้ มลู )] / เลอ่ื นลง [ (12) สวติ ซ์ [ (ยกแฟลชขน้ึ )] (13) คนั โยกการเลอื กขนั้ ตอน/ตอ่ เนอื่ ง (4) ชอ่ งสญั ญาณ HDMITM (13) ไฟสญั ญาณ (14) (เครอื่ งหมาย N)*1 (2) หรู อ้ ยสายคลอ้ ง (15) ชอ่ งเสยี บขาตงั้ กลอ้ ง (5) ป่ มุ [ (Wi-Fi)] (14) ป่ มุ [ (มาโคร)] / [ (แมนนวล (16) ฝาปิดเมมโมรก่ี ารด์ /แบตเตอร่ี โฟกสั )] / เลอ่ื นไปทางซา้ ย (3) หลอดไฟ (6) ป่ มุ หมนุ ควบคมุ (7) ป่ มุ [ (เลอื กฟังกช์ น่ั วงแหวน)] / (4) เลนส์ (15) ป่ มุ [ (เลน่ ภาพ)] [ (ลบทลี ะภาพ)] (5) ป่ มุ หมนุ ชดเชยแสง (16) ป่ มุ [ (เมนู)] (6) ป่ มุ หมนุ ปรับโหมด (8) ป่ มุ ภาพเคลอ่ื นไหว (7) ป่ มุ ชตั เตอร์ (9) ป่ มุ [ (โหมดการถา่ ย)] / [ (เรอ่ื งราวเดน่ )] / ป่ มุ เลอ่ื นขน้ึ zzหมนุ ป่ มุ ควบคมุ การท�ำงานไปทางใดทางหนงึ่ เพอ่ื เลอื กรายการตงั้ คา่ สลบั ภาพ และแสดง การท�ำงานอนื่ ๆ การท�ำงานสว่ นใหญเ่ หลา่ น้ี สามารถใชป้ ่ มุ [ ][ ][ ][ ] ไดเ้ ชน่ กนั *1 ใชร้ ว่ มกบั คณุ สมบตั ิ NFC (= 142) *2 หนา้ จออาจจับการสมั ผัสไดย้ าก หากคณุ ใชแ้ ผน่ ฟิลม์ กนั รอย ในกรณีนี้ ใหเ้ พมิ่ คา่ ความไว ในการตอบสนองของระบบจอสมั ผัส (= 174) 4

สารบญั คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ กอ่ นการใชง้ าน พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง.................................................... 26 คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู เปิ ด/ปิ ด.............................................................................. 26 รายการของในบรรจภุ ณั ฑ.์ ........................................................2 พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง เมมโมรก่ี ารด์ ทรี่ องรับ...............................................................2 ฟังกช์ นั่ ประหยดั พลงั งาน (ปิดกลอ้ งอตั โนมตั )ิ ................................27 โหมดอตั โนมตั ิ / ค�ำอธบิ ายเบอ้ื งตน้ และขอ้ มลู ทางกฎหมาย....................................3 การประหยดั พลงั งานในโหมดถา่ ยภาพ......................................27 โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ธรรมเนยี มปฏบิ ตั ใิ นคมู่ อื เลม่ น.้ี ...................................................3 การประหยดั พลงั งานในโหมดเลน่ ภาพ......................................27 โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ รายชอื่ สว่ นประกอบของกลอ้ ง....................................................4 โหมด P การท�ำงานทว่ั ไปของกลอ้ ง......................................................12 ป่ มุ ชตั เตอร.์ .........................................................................27 โหมด Tv, Av, M และ C ขอ้ ควรระวงั ดา้ นความปลอดภยั .................................................14 โหมดถา่ ยภาพ......................................................................28 โหมดเลน่ ภาพ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ การปรับมมุ และทศิ ทางของหนา้ จอ (จอแสดงผล)...........................28 เมนกู ารตงั้ คา่ เอยี งหนา้ จอลงดา้ นลา่ ง.........................................................28 อปุ กรณเ์ สรมิ การทำ� งานขน้ั พน้ื ฐาน.................................................. 17 เอยี งหนา้ จอขน้ึ ดา้ นบน..........................................................28 ภาคผนวก การท�ำงานของระบบจอสมั ผัส..................................................17 ดชั นี ตวั เลอื กแสดงผลการถา่ ยภาพ..................................................29 การแตะ.................................................................................17 การใชเ้ มนูตงั้ คา่ ทนั ใจ............................................................29 5 การลาก.................................................................................17 การเตรยี มการขนั้ ตน้ ..............................................................18 การใชร้ ะบบจอสมั ผัสเพอ่ื ก�ำหนดการตงั้ คา่ ....................................30 การผกู ตดิ สายคลอ้ ง.................................................................18 การใชห้ นา้ จอเมนู..................................................................30 การถอื กลอ้ ง...........................................................................18 การชารจ์ แบตเตอรแี่ พ็ค.............................................................18 การท�ำงานของระบบจอสมั ผัส.....................................................31 การใสแ่ บตเตอรแี่ พ็คและเมมโมรก่ี ารด์ ของคณุ ...............................19 แป้นพมิ พบ์ นหนา้ จอ..............................................................32 การแสดงไฟสญั ญาณ............................................................33 การถอดแบตเตอรแี่ พ็คและเมมโมรกี่ ารด์ ...................................20 นาฬกิ า...............................................................................33 การตงั้ คา่ วนั ทแ่ี ละเวลา.............................................................20 โหมดอตั โนมตั ิ / โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ .................... 34 การเปลย่ี นวนั ทแี่ ละเวลา........................................................21 การถา่ ยภาพดว้ ยการตงั้ คา่ ทกี่ ลอ้ งก�ำหนด...................................34 ภาษาทแ่ี สดง..........................................................................22 การทดลองใชก้ ลอ้ ง...............................................................22 การถา่ ยภาพ (สมารท์ ออโต)้ ......................................................34 การถา่ ยภาพ (สมารท์ ออโต)้ ......................................................22 การถา่ ยภาพในโหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ .....................................36 การดภู าพ..............................................................................24 การเลน่ วดิ โี อสรปุ .................................................................37 การลบภาพ.........................................................................25 ภาพนง่ิ /ภาพเคลอื่ นไหว........................................................37 ภาพนง่ิ ..............................................................................37 ภาพเคลอื่ นไหว...................................................................38 ไอคอนแสดงฉาก.....................................................................38 ฉากการถา่ ยภาพแบบตอ่ เนอ่ื ง.................................................39 ไอคอนโหมดป้องกนั ภาพสนั่ ไหว.................................................40 กรอบตา่ งๆ บนหนา้ จอ..............................................................40

คณุ สมบตั ทิ ส่ี ะดวกโดยทวั่ ไป...................................................41 การป้องกนั หลอดไฟลดตาแดงจากแสงไฟทสี่ วา่ งขน้ื .......................54 กอ่ นการใชง้ าน การซมู เขา้ หาวตั ถใุ หใ้ กลย้ ง่ิ ขน้ึ (ดจิ ติ อลซมู )..................................41 การเปลยี่ นรปู แบบการแสดงภาพหลงั จากถา่ ยภาพ..........................54 คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ การถา่ ยภาพดว้ ยความยาวโฟกสั ทก่ี �ำหนดไว ้ (ตงั้ คา่ ซมู )...................41 คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู การเปลยี่ นวธิ กี ารควบคมุ ของความรสู ้ กึ ของกลอ้ งดว้ ยคนั โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ...................................................... 55 โยกการเลอื กแบบจังหวะ/ตอ่ เนอ่ื ง............................................41 การถา่ ยภาพในฉากพเิ ศษ.......................................................55 พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง การปรับขนาดวตั ถดุ ว้ ยวงแหวนควบคมุ .........................................42 โหมดอตั โนมตั ิ / ใชก้ ารตงั้ เวลาถา่ ยภาพ.............................................................42 การใชฟ้ ังกช์ นั่ ส�ำหรับภาพถา่ ยใตน้ ้�ำ.............................................57 โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ใชก้ ารตงั้ เวลาถา่ ยภาพเพอ่ื หลกี เลยี่ งการสนั่ ของกลอ้ ง.................43 การถา่ ยภาพดว้ ยระยะโฟกสั แบบใตน้ ้�ำ......................................57 โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ ก�ำหนดการตงั้ เวลาถา่ ยภาพเอง...............................................43 การแกไ้ ขสมดลุ แสงขาว........................................................57 โหมด P การถา่ ยภาพโดยสมั ผัสหนา้ จอ (ชตั เตอรแ์ บบแตะ)..........................44 โหมด Tv, Av, M และ C การถา่ ยภาพแบบตอ่ เนอ่ื ง..........................................................44 การใชเ้ อฟเฟคพเิ ศษ..............................................................58 โหมดเลน่ ภาพ การถา่ ยภาพตวั เองดว้ ยการตงั้ คา่ ทเ่ี หมาะสม (ภาพตวั เอง)................58 ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi การใชฟ้ ังกช์ นั่ ระบใุ บหนา้ (Face ID).........................................45 การถา่ ยภาพดว้ ยฉากหลงั เบลอเพอ่ื เนน้ ความไวตอ่ ความรสู ้ กึ เมนกู ารตงั้ คา่ ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล......................................................................45 (ถา่ ยแพน).............................................................................59 อปุ กรณเ์ สรมิ การบนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ .............................................................45 การถา่ ยภาพในฉากทมี่ คี วามเปรยี บตา่ งสงู (ชว่ งรับแสงสงู พเิ ศษ).......60 ภาคผนวก การถา่ ยภาพ...........................................................................46 การเพมิ่ เอฟเฟคภาพศลิ ป์ ......................................................60 ดชั นี การตรวจสอบและแกไ้ ขขอ้ มลู ทบี่ นั ทกึ ..........................................47 การถา่ ยภาพโดยใชเ้ อฟเฟคของเลนสต์ าปลา (เอฟเฟคเลนสต์ าปลา)... 60 การเขยี นทบั และเพม่ิ ขอ้ มลู ใบหนา้ ...........................................48 ภาพถา่ ยทด่ี คู ลา้ ยภาพวาดสนี ้�ำมนั (ลกู เลน่ ศลิ ปะคมเขม้ )..................61 6 การลบขอ้ มลู ทบี่ นั ทกึ ไว.้ .......................................................49 ภาพถา่ ยทด่ี คู ลา้ ยภาพวาดสนี ้�ำ (ลกู เลน่ ภาพสนี ้�ำ)...........................61 ภาพถา่ ยทด่ี เู หมอื นโมเดลจ�ำลอง (เอฟเฟคกลอ้ งรเู ข็ม)....................62 คณุ สมบตั กิ ารปรับคา่ ภาพถา่ ยดว้ ยตนเอง....................................49 ความเร็วในการเลน่ และระยะเวลาเลน่ ภาพโดยประมาณ การเปลยี่ นอตั ราสว่ นภาพ...........................................................49 (ส�ำหรับคลปิ ความยาวหนง่ึ นาท)ี ..............................................62 การปรับคณุ ภาพของภาพ..........................................................50 การถา่ ยภาพโดยใชเ้ อฟเฟคกลอ้ งของเลน่ (เอฟเฟคกลอ้ งของเลน่ )..... 63 การปรับคณุ ภาพของภาพเคลอื่ นไหว............................................50 การท�ำใหว้ ตั ถโุ ดดเดน่ ขน้ึ (ไมโ่ ฟกสั พนื้ หลงั ).................................63 ส�ำหรับวดิ โี อ NTSC..............................................................50 การถา่ ยภาพโดยใชเ้ อฟเฟคซอฟตโ์ ฟกสั .......................................64 ส�ำหรับวดิ โี อ PAL.................................................................51 การถา่ ยภาพขาวด�ำ (ภาพหยาบ ขาว/ด�ำ)......................................64 คณุ สมบตั กิ ารถา่ ยภาพทเี่ ป็ นประโยชน.์ ......................................51 โหมดพเิ ศษส�ำหรับวตั ถปุ ระสงคอ์ นื่ ๆ..........................................65 การใชต้ วั วดั ระดบั อเิ ล็กทรอนกิ สส์ องแกน......................................51 การถา่ ยภาพทอ้ งฟ้าทเี่ ต็มไปดว้ ยดาว (ดาว)..................................65 การยกเลกิ การปรับระดบั อตั โนมตั .ิ ...............................................52 การถา่ ยภาพบคุ คลเทยี บกบั ทอ้ งฟ้าทเี่ ต็มไปดว้ ยดาว (ภาพดาว).....65 การเปลย่ี นการตงั้ คา่ โหมด IS.....................................................52 การถา่ ยภาพตอนกลางคนื ภายใตท้ อ้ งฟ้าทเ่ี ตม็ ไปดว้ ยดาว ปิดการท�ำงานของระบบป้องกนั ภาพสนั่ ไหว................................52 (ภาพดาวตอนกลางคนื ).........................................................66 การบนั ทกึ ภาพเคลอื่ นไหวทวี่ ตั ถมุ ขี นาดเดยี วกบั ทแี่ สดงกอ่ นการถา่ ย...... 53 การถา่ ยภาพรอยทางของดาว (เสน้ แสงดาว)..............................67 การถา่ ยวดิ โี อการเคลอื่ นทข่ี องดาว (ถา่ ยวดิ โี อดาวอยา่ งชา้ ๆ).........68 การก�ำหนดการท�ำงานของกลอ้ งดว้ ยตนเอง................................53 การปรับส.ี ..........................................................................70 การป้องกนั ล�ำแสงชว่ ยโฟกสั จากการยงิ แฟลชภาพนง่ิ ......................53 การปรับโฟกสั .....................................................................71

การบนั ทกึ ภาพเคลอ่ื นไหวแบบตา่ งๆ..........................................72 การแกไ้ ขสมดลุ แสงขาวดว้ ยตนเอง..........................................83 กอ่ นการใชง้ าน การบนั ทกึ ภาพเคลอื่ นไหวในโหมด [ ]......................................72 การปรับอณุ หภมู สิ มดลุ แสงขาว...............................................84 คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ การล็อคหรอื การเปลย่ี นความสวา่ งของภาพกอ่ นการบนั ทกึ ............72 การปรับสี (รปู แบบภาพ)............................................................84 คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู การปิดใชง้ านความเร็วชตั เตอรต์ �ำ่ อตั โนมตั .ิ ...................................73 การปรับรปู แบบภาพ..............................................................85 การแกไ้ ขการสนั่ ของกลอ้ งทร่ี นุ แรง..............................................73 การบนั ทกึ รปู แบบภาพทกี่ �ำหนดเอง..........................................86 พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง การตงั้ คา่ เสยี ง.........................................................................73 โหมดอตั โนมตั ิ / การปิดใชฟ้ ิลเตอรล์ ดเสยี งลม.................................................73 ระยะการถา่ ยภาพและการโฟกสั ................................................87 โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ การใชต้ วั ลดระดบั เสยี ง..........................................................74 การถา่ ยภาพระยะใกล ้ (มาโคร)...................................................87 โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ การบนั ทกึ คลปิ สนั้ ....................................................................74 การถา่ ยภาพในโหมดแมนนวลโฟกสั ............................................87 โหมด P เอฟเฟคการเลน่ ภาพ.............................................................74 การระบพุ นื้ ทโี่ ฟกสั ไดง้ า่ ยๆ (เนน้ สจี ดุ โฟกสั )..............................88 โหมด Tv, Av, M และ C การถา่ ยภาพเคลอื่ นไหวแบบยน่ เวลา (ภาพเคลอื่ นไหวแบบยน่ เวลา).....74 การถา่ ยภาพครอ่ มโฟกสั (โหมดถา่ ยครอ่ มโฟกสั )........................88 โหมดเลน่ ภาพ การบนั ทกึ ภาพเคลอ่ื นไหวแบบ iFrame........................................76 เลนสถ์ า่ ยภาพระยะไกลดจิ ติ อล...................................................89 ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi การเลอื กการโฟกสั อตั โนมตั .ิ ......................................................89 เมนกู ารตงั้ คา่ โหมด P..................................................................... 77 AF จดุ เดยี ว........................................................................90 อปุ กรณเ์ สรมิ การถา่ ยภาพในโปรแกรมระดบั แสงอตั โนมตั ิ (โหมด [P])...............77 การเลอ่ื นหรอื ปรับขนาดกรอบโฟกสั อตั โนมตั ิ (AF จดุ เดยี ว)...........90 ภาคผนวก +การตดิ ตาม....................................................................91 ดชั นี ความสวา่ งของภาพ (การวดั แสง).............................................78 การถา่ ยภาพโดยใชก้ ารโฟกสั แบบตอ่ เนอื่ ง....................................91 การปรับความสวา่ ง (การชดเชยคา่ แสง)........................................78 การเปลยี่ นการตงั้ คา่ โฟกสั .........................................................92 7 การปิดใชง้ านจ�ำลองระดบั แสง................................................78 การปรับโฟกสั ละเอยี ด..............................................................92 การล็อคความสวา่ งภาพ / คา่ แสง (ล็อคคา่ แสง).............................78 การเลอื กบคุ คลทจ่ี ะโฟกสั (เลอื กใบหนา้ )......................................93 การเปลย่ี นระบบการวดั แสง........................................................79 การเลอื กวตั ถทุ จี่ ะโฟกสั (โฟกสั อตั โนมตั แิ บบแตะ)..........................93 การเชอ่ื มโยงกรอบตามจดุ โฟกสั เขา้ กบั กรอบโฟกสั อตั โนมตั .ิ .........79 การถา่ ยภาพโดยใชก้ ารล็อคโฟกสั ...............................................94 การเปลยี่ นความไวแสง ISO.......................................................80 การปรับตงั้ คา่ ความไวแสงอตั โนมตั .ิ .........................................80 แฟลช. ............................................................................... 95 การเปลย่ี นระดบั การลดจดุ รบกวนในภาพ (ลดจดุ รบกวนจากควา การเปลยี่ นระบบแฟลช..............................................................95 มไวแสง ISO สงู ).....................................................................80 อตั โนมตั .ิ ...........................................................................95 การถา่ ยภาพครอ่ มแสงอตั โนมตั ิ (ถา่ ยภาพครอ่ ม)............................81 เปิ ด. .................................................................................95 การปรับตงั้ คา่ ฟิลเตอรล์ ดแสงอตั โนมตั .ิ ........................................81 แฟลชความเร็วต�ำ่ ................................................................95 การแกไ้ ขความสวา่ งและความเปรยี บตา่ งแบบอตั โนมตั ิ ปิ ด....................................................................................95 (ปรับแสงเหมาะสมอตั โนมตั )ิ ......................................................81 การปรับชดเชยระดบั แสงแฟลช...................................................96 การถา่ ยภาพวตั ถทุ สี่ วา่ ง (เนน้ โทนภาพบรเิ วณสวา่ ง)........................82 การถา่ ยภาพโดยการล็อคแสงแฟลช............................................96 การเปลยี่ นจังหวะในการยงิ แฟลช................................................97 สขี องภาพ...........................................................................82 การถา่ ยภาพสธี รรมชาติ (สมดลุ แสงขาว)......................................82 การตงั้ คา่ อน่ื ๆ.......................................................................97 การปรับสมดลุ แสงขาวแบบตงั้ เอง............................................83 การปรับคณุ ภาพของภาพ..........................................................97

การบนั ทกึ ในรปู แบบ RAW.....................................................98 ฮสิ โตแกรม.......................................................................113 กอ่ นการใชง้ าน การใชเ้ มนู..........................................................................98 ฮสิ โตแกรม RGB, แสดงขอ้ มลู GPS.......................................113 คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ การเปลยี่ นการตงั้ คา่ โหมด IS.....................................................99 การดภู าพเคลอื่ นไหวสนั้ ๆ ทสี่ รา้ งขน้ึ ขณะถา่ ยภาพนงิ่ (วดิ โี อสรปุ )....114 คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู การดตู ามวนั ท.่ี ..................................................................114 โหมด Tv, Av, M และ C............................................. 100 การตรวจสอบบคุ คลทพ่ี บใน Face ID.........................................114 พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง ระบคุ วามเร็วชตั เตอร์ (โหมด [Tv]).......................................... 100 โหมดอตั โนมตั ิ / ระบคุ า่ รรู ับแสง (โหมด [Av])................................................. 101 การเรยี กดแู ละการคดั กรองภาพ.............................................. 115 โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ระบคุ วามเร็วชตั เตอรแ์ ละคา่ รรู ับแสง (โหมด [M])....................... 101 การคน้ หาภาพโดยใชด้ ชั นภี าพ.................................................115 โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ การถา่ ยภาพแบบเปิดรับแสงนาน (Bulb).................................. 102 การท�ำงานของระบบจอสมั ผัส...............................................115 โหมด P การปรับก�ำลงั ไฟของแฟลช................................................... 103 การคน้ หาภาพทตี่ รงกบั เงอ่ื นไขทกี่ �ำหนด....................................115 โหมด Tv, Av, M และ C การบนั ทกึ ภาพเคลอื่ นไหวดว้ ยความเร็วชตั เตอรแ์ ละคา่ รรู ับแสงท่ี การใชว้ งแหวนควบคมุ เพอื่ ขา้ มระหวา่ งภาพ.................................117 โหมดเลน่ ภาพ ก�ำหนด............................................................................. 103 การท�ำงานของระบบจอสมั ผัส...............................................117 ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi การตงั้ คา่ รปู แบบการถา่ ยภาพดว้ ยตนเอง.................................. 104 การดภู าพแตล่ ะภาพในกลมุ่ .....................................................117 เมนกู ารตงั้ คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ การเปลยี่ นการตงั้ คา่ วงแหวนควบคมุ ..........................................104 การแกไ้ ขขอ้ มลู ID ใบหนา้ ................................................... 118 ภาคผนวก ฟังกช์ น่ั ทสี่ ามารถก�ำหนดไปยงั วงแหวนควบคมุ .........................105 การเปลย่ี นชอื่ .......................................................................118 ดชั นี การก�ำหนดฟังกช์ นั่ ไปยงั วงแหวนควบคมุ .................................105 การลบชอื่ ............................................................................119 8 การตงั้ คา่ ขอ้ มลู ทแ่ี สดงบนหนา้ จอดว้ ยตนเอง...............................106 ตวั เลอื กในการดภู าพ............................................................ 119 การตงั้ การแสดงขอ้ มลู ดว้ ยตนเอง..........................................106 การขยายภาพ.......................................................................119 การท�ำงานของระบบจอสมั ผัส...............................................120 การก�ำหนดฟังกช์ น่ั ไปยงั ป่ มุ .....................................................106 การเลน่ ภาพแบบตอ่ เนอื่ ง........................................................120 การตงั้ คา่ เมนูตงั้ คา่ ทนั ใจ...................................................... 107 การป้องกนั ภาพ.................................................................. 121 การเลอื กรายการทจ่ี ะรวมอยใู่ นเมนู............................................107 การใชเ้ มนู............................................................................121 การจัดเรยี งรายการเมนูใหม.่ .................................................108 การเลอื กภาพทลี ะภาพ............................................................121 การเลอื กชว่ งของภาพ............................................................122 การบนั ทกึ การตงั้ คา่ การถา่ ยภาพ............................................. 108 การป้องกนั ภาพทงั้ หมดในคราวเดยี ว..........................................122 การตงั้ คา่ ทส่ี ามารถบนั ทกึ ได.้ ...............................................108 การยกเลกิ การป้องกนั ภาพทงั้ หมดในคราวเดยี ว........................123 การบนั ทกึ รายการเมนูถา่ ยภาพทใี่ ชท้ วั่ ไป (เมนูของฉัน)..................109 การลบภาพ........................................................................ 123 การลบภาพหลายภาพในคราวเดยี ว............................................124 โหมดเลน่ ภาพ.......................................................... 110 การเลอื กวธิ กี ารเลอื กภาพ....................................................124 การดภู าพ.......................................................................... 110 การเลอื กภาพทลี ะภาพ........................................................124 การเลอื กชว่ งของภาพ.........................................................125 การท�ำงานของระบบจอสมั ผัส...............................................111 การเลอื กภาพทงั้ หมดในคราวเดยี ว.........................................125 การสลบั โหมดแสดงภาพ.........................................................112 การหมนุ ภาพ...................................................................... 125 การตงั้ การแสดงขอ้ มลู การถา่ ยภาพดว้ ยตนเอง..........................112 การเตอื นคา่ แสงสงู เกนิ ไป (ส�ำหรับแสงจา้ ในภาพ)....................112

การใชเ้ มนู............................................................................125 การเชอ่ื มตอ่ ผา่ น NFC เมอื่ กลอ้ งปิดอยหู่ รอื อยใู่ นโหมดถา่ ยภาพ.... 142 กอ่ นการใชง้ าน การยกเลกิ การกลบั ภาพอตั โนมตั .ิ ..............................................126 การเชอ่ื มตอ่ ผา่ น NFC เมอื่ กลอ้ งอยใู่ นโหมดเลน่ ภาพ.................144 คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ การเพม่ิ สมารท์ โฟน................................................................144 คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู การเลอื กภาพเป็ นภาพโปรด.................................................. 126 การใช ้ Access Point อน่ื .........................................................146 การใชเ้ มนู............................................................................126 Access Point กอ่ นหนา้ ...........................................................147 พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง โหมดอตั โนมตั ิ / การควบคมุ อยา่ งงา่ ย: หนา้ จอสมั ผัส........................................ 127 การบนั ทกึ ภาพลงในคอมพวิ เตอร.์ ........................................... 147 โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ การใชฟ้ ังกช์ น่ั ของหนา้ จอสมั ผัส................................................127 การเตรยี มพรอ้ มลงทะเบยี นคอมพวิ เตอร.์ ....................................147 โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ การเปลยี่ นฟังกช์ น่ั ของหนา้ จอสมั ผัส..........................................127 การตดิ ตงั้ ซอฟตแ์ วร.์ ..........................................................147 โหมด P ฟังกช์ นั่ ทส่ี ามารถก�ำหนดได.้ ................................................128 ก�ำหนดคา่ คอมพวิ เตอรส์ �ำหรับการเชอ่ื มตอ่ Wi-Fi (Windows โหมด Tv, Av, M และ C เทา่ นัน้ )...........................................................................148 โหมดเลน่ ภาพ การแกไ้ ขภาพนง่ิ ................................................................. 128 การบนั ทกึ ภาพลงในคอมพวิ เตอรท์ เี่ ชอ่ื มตอ่ .................................149 ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi การลดขนาดภาพ...................................................................128 การยนื ยนั ความเขา้ กนั ไดข้ อง Access Point.............................149 เมนกู ารตงั้ คา่ การใชเ้ มนู............................................................................129 การใช ้ Access Point ทส่ี นับสนุน WPS...................................149 อปุ กรณเ์ สรมิ การตดั ภาพ..........................................................................129 การเชอื่ มตอ่ ไปยงั Access Point ทมี่ อี ยใู่ นรายการ.....................151 ภาคผนวก การใชล้ กู เลน่ ฟิลเตอร.์ ............................................................130 Access Point กอ่ นหนา้ .......................................................152 ดชั นี การแกไ้ ขตาแดง....................................................................131 การสง่ ภาพไปยงั บรกิ ารบนเว็บทล่ี งทะเบยี นไวแ้ ลว้ ...................... 153 9 การประมวลผลภาพ RAW บนกลอ้ ง........................................ 132 การลงทะเบยี นใชก้ ารบรกิ ารบนเว็บ............................................153 การใชเ้ มนู............................................................................133 การลงทะเบยี น CANON iMAGE GATEWAY............................153 การเลอื กภาพทลี ะภาพ........................................................133 การลงทะเบยี นการบรกิ ารบนเว็บอนื่ ๆ......................................155 การเลอื กชว่ งของภาพ.........................................................133 การอพั โหลดภาพไปยงั การบรกิ ารบนเว็บ.....................................156 การแกไ้ ขภาพเคลอ่ื นไหว...................................................... 134 การพมิ พภ์ าพแบบไรส้ ายจากเครอ่ื งพมิ พท์ เี่ ชอื่ มตอ่ ..................... 157 การลดขนาดไฟล.์ ..................................................................135 การสง่ ภาพไปยงั กลอ้ งตวั อนื่ .................................................. 158 คณุ ภาพของภาพของการบบี อดั ภาพเคลอ่ื นไหว........................135 ตวั เลอื กในการสง่ ภาพ.......................................................... 159 การแกไ้ ขภาพเคลอื่ นไหวสนั้ ๆ..................................................135 การสง่ ภาพหลายภาพ.............................................................159 การดอู ลั บมั้ (เรอื่ งราวเดน่ ).................................................... 136 การเลอื กภาพทลี ะภาพ........................................................159 การเลอื กรปู แบบอลั บมั้ ........................................................136 การเลอื กชว่ งของภาพ.........................................................160 การสง่ ภาพโปรด................................................................160 การเพม่ิ ดนตรปี ระกอบเขา้ สอู่ ลั บมั้ ..............................................137 การสรา้ งอลั บมั้ ของคณุ เอง.......................................................138 หมายเหตเุ กยี่ วกบั การสง่ ภาพ...................................................161 การรวมคลปิ สนั้ ................................................................... 139 การเลอื กจ�ำนวนพกิ เซลทใี่ ชใ้ นการบนั ทกึ ภาพ (ขนาดภาพ).............161 การเพม่ิ ความเห็น..................................................................161 ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi.......................................................... 141 การสง่ ภาพโดยอตั โนมตั ิ (การซงิ คภ์ าพ)................................... 162 คณุ สมบตั ทิ ม่ี ใี น Wi-Fi.......................................................... 141 การเตรยี มการขนั้ ตน้ ...............................................................162 การสง่ ภาพไปยงั สมารท์ โฟน.................................................. 142 การสง่ ภาพไปยงั สมารท์ โฟนทร่ี องรับ NFC..................................142

การเตรยี มกลอ้ ง.................................................................162 การปรับระดบั เสยี ง.................................................................173 กอ่ นการใชง้ าน การเตรยี มคอมพวิ เตอร.์ .......................................................162 การเปลยี่ นเสยี งดว้ ยตนเอง......................................................174 คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ การสง่ ภาพ...........................................................................163 การปิดการแนะน�ำฟังกช์ นั่ ........................................................174 คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู การดภู าพทส่ี ง่ โดยการซงิ คภ์ าพบนสมารท์ โฟน.........................163 การรวบรวมโหมดถา่ ยภาพดว้ ยไอคอน........................................174 การใชส้ มารท์ โฟนเพอ่ื ดภู าพภายในกลอ้ งและควบคมุ กลอ้ ง.......... 164 การปรับระบบจอสมั ผัส............................................................174 พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง การแท็กทต่ี งั้ ของภาพบนกลอ้ ง.................................................164 การแสดงหน่วยในระบบเมตรกิ  / ไมใ่ ชเ่ มตรกิ ...............................175 โหมดอตั โนมตั ิ / การถา่ ยภาพจากระยะไกล........................................................164 การตรวจสอบโลโกร้ ับรอง........................................................175 โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ การตงั้ คา่ ขอ้ มลู ลขิ สทิ ธเิ์ พอ่ื บนั ทกึ ในภาพ....................................175 โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ การแกไ้ ขหรอื การลบการตงั้ คา่ Wi-Fi....................................... 165 โหมด P การแกไ้ ขขอ้ มลู การเชอ่ื มตอ่ .....................................................165 การลบขอ้ มลู ลขิ สทิ ธท์ิ งั้ หมด................................................175 โหมด Tv, Av, M และ C การเปลยี่ นชอ่ื เลน่ อปุ กรณ.์ ...................................................166 การปรับการตงั้ คา่ อน่ื ๆ.............................................................176 โหมดเลน่ ภาพ การลบขอ้ มลู การเชอื่ มตอ่ ....................................................166 การคนื คา่ มาตรฐานของกลอ้ ง...................................................176 ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi การเปลย่ี นชอ่ื เลน่ ของกลอ้ ง.................................................166 เมนกู ารตงั้ คา่ การเปลย่ี นการตงั้ คา่ Wi-Fi กลบั สคู่ า่ เรมิ่ ตน้ .................................167 อปุ กรณเ์ สรมิ ............................................................ 177 อปุ กรณเ์ สรมิ แผนผังระบบ...................................................................... 177 ภาคผนวก เมนกู ารตงั้ คา่ ............................................................ 168 ดชั นี การปรับฟังกช์ นั่ พน้ื ฐานของกลอ้ ง........................................... 168 อปุ กรณเ์ สรมิ ...................................................................... 178 อปุ กรณท์ ใ่ี หพ้ ลงั งาน..............................................................178 10 การเกบ็ ภาพตามวนั ทท่ี ถี่ า่ ย......................................................168 แฟลช.................................................................................178 การตงั้ ชอ่ื ไฟล.์ ......................................................................168 อปุ กรณเ์ สรมิ อน่ื ๆ...................................................................178 การฟอรแ์ มตเมมโมรกี่ ารด์ ........................................................169 เครอื่ งพมิ พ.์ ..........................................................................179 การเกบ็ ภาพและภาพเคลอ่ื นไหว...............................................179 การฟอรแ์ มตการด์ แบบ Low Level........................................169 การเปลย่ี นระบบวดิ โี อ.............................................................170 การใชอ้ ปุ กรณเ์ สรมิ .............................................................. 179 การปรับระดบั อเิ ล็กทรอนกิ ส.์ ....................................................170 การเลน่ ภาพบนหนา้ จอโทรทศั น.์ ...............................................179 การรเี ซต็ ระดบั อเิ ล็กทรอนกิ ส.์ ...............................................170 การใสแ่ ละการชารจ์ แบตเตอรแี่ พ็ค.......................................... 180 หนา้ จอเรม่ิ ตน้ .......................................................................170 การใชค้ อมพวิ เตอรเ์ พอื่ ชารจ์ แบตเตอร.่ี ...................................181 การใชโ้ หมด Eco...................................................................171 การปรับฟังกช์ น่ั ประหยดั พลงั งาน..............................................171 การใชซ้ อฟตแ์ วร.์ ................................................................ 182 ความสวา่ งของหนา้ จอ............................................................171 การเชอ่ื มตอ่ คอมพวิ เตอรผ์ า่ นสายสญั ญาณ..................................182 การเปลยี่ นสขี องขอ้ มลู บนหนา้ จอ..............................................172 การตรวจสอบสภาวะของคอมพวิ เตอร.์ ....................................182 การตงั้ เวลาสากล...................................................................172 การตดิ ตงั้ ซอฟตแ์ วร.์ ..........................................................182 วนั ทแี่ ละเวลา........................................................................172 การบนั ทกึ ภาพลงในคอมพวิ เตอร.์ .............................................182 การเปลยี่ นเวลาส�ำหรับเกบ็ เลนส.์ ..............................................173 ภาษาทแ่ี สดง........................................................................173 การพมิ พภ์ าพ..................................................................... 184 การปิดเสยี งการท�ำงานของกลอ้ ง..............................................173 การพมิ พภ์ าพอยา่ งงา่ ย............................................................184 การตงั้ คา่ การพมิ พ.์.................................................................185

การตดั ขอบภาพกอ่ นสงั่ พมิ พ.์ ...............................................185 แท็บการเลน่ ภาพ...................................................................216 กอ่ นการใชง้ าน การเลอื กขนาดกระดาษและการจัดหนา้ กระดาษกอ่ นพมิ พ.์ ..........186 ขอ้ ควรระวงั ในการใชง้ าน...................................................... 217 คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ ตวั เลอื กการจัดหนา้ กระดาษทส่ี ามารถใชง้ านได.้.......................186 คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู การพมิ พภ์ าพตดิ บตั ร..........................................................186 ขอ้ มลู จ�ำเพาะ..................................................................... 217 การพมิ พฉ์ ากในภาพเคลอื่ นไหว................................................187 กลอ้ ง..................................................................................217 พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง ตวั เลอื กการพมิ พภ์ าพเคลอื่ นไหว...........................................187 จ�ำนวนภาพทถ่ี า่ ย/ระยะเวลาบนั ทกึ ภาพ, ระยะเวลาเลน่ ภาพ.........219 โหมดอตั โนมตั ิ / การเพม่ิ ภาพลงในรายการสงั่ พมิ พ์ (DPOF)..................................187 ระยะการถา่ ยภาพ...............................................................219 โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ การตงั้ คา่ การพมิ พ.์ .............................................................188 จ�ำนวนภาพตอ่ หนงึ่ เมมโมรก่ี ารด์ ............................................220 โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ การตงั้ คา่ การพมิ พส์ �ำหรับแตล่ ะภาพ.......................................188 ระยะเวลาบนั ทกึ ภาพตอ่ หนงึ่ เมมโมรกี่ ารด์ ................................220 โหมด P การตงั้ คา่ การพมิ พส์ �ำหรับชว่ งของภาพ....................................189 แบตเตอรแ่ี พ็ค รนุ่ NB-13L...................................................221 โหมด Tv, Av, M และ C การตงั้ คา่ การพมิ พส์ �ำหรับภาพทงั้ หมด....................................189 แทน่ ชารจ์ แบตเตอร่ี รนุ่ CB-2LHE..........................................221 โหมดเลน่ ภาพ การยกเลกิ ภาพทงั้ หมดจากรายการสง่ั พมิ พ.์ .............................189 อะแดปเตอรไ์ ฟฟ้าแบบคอมแพค รนุ่ CA-DC30E.......................221 ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi การพมิ พภ์ าพทเี่ พม่ิ ลงในรายการสงั่ พมิ พ์ (DPOF).....................189 เมนกู ารตงั้ คา่ การเพม่ิ ภาพไปยงั สมดุ ภาพ......................................................190 ดชั น.ี ................................................................................ 222 อปุ กรณเ์ สรมิ การเลอื กวธิ กี ารเลอื กภาพ....................................................190 ขอ้ ควรระวงั ส�ำหรับ Wi-Fi (LAN แบบไรส้ าย)............................. 224 ภาคผนวก การเพมิ่ ภาพทลี ะภาพ.........................................................190 ดชั นี การเพม่ิ ภาพทงั้ หมดไปยงั สมดุ ภาพ........................................190 ขอ้ ควรระวงั การรบกวนจากคลน่ื วทิ ย.ุ ..........................................224 การลบภาพทงั้ หมดออกจากสมดุ ภาพ.....................................190 ขอ้ ควรระวงั ดา้ นการรักษาความปลอดภยั .....................................224 ภาคผนวก................................................................ 191 เครอ่ื งหมายการคา้ และสทิ ธกิ์ ารใชง้ าน....................................225 การแกไ้ ขปัญหา ................................................................. 191 ขอ้ สงวนสทิ ธ.ิ์ ...................................................................225 ขอ้ ความทแ่ี สดงบนหนา้ จอ.................................................... 195 ขอ้ มลู ทแี่ สดงบนหนา้ จอ....................................................... 197 การถา่ ยภาพ (แสดงขอ้ มลู )......................................................197 ระดบั แบตเตอร.ี่ .................................................................197 การเลน่ ภาพ (แสดงขอ้ มลู แบบละเอยี ด).....................................198 สรปุ การท�ำงานของแผงควบคมุ ภาพเคลอ่ื นไหว........................199 ตารางฟังกช์ น่ั และเมนู.......................................................... 200 ฟังกช์ นั่ ทใ่ี ชง้ านไดใ้ นแตล่ ะโหมดถา่ ยภาพ..................................200 เมนูตงั้ คา่ ทนั ใจ.....................................................................203 แท็บถา่ ยภาพ........................................................................206 แท็บตงั้ คา่ ............................................................................215 แท็บเมนูสว่ นตวั .....................................................................215 11

การทำ� งานทว่ั ไปของกลอ้ ง การใชเ้ อฟเฟคพเิ ศษ กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ ถา่ ยภาพ เอฟเฟคเลนสต์ าปลา เอฟเฟคกลอ้ งรเู ข็ม เอฟเฟคกลอ้ งของเลน่ คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู (= 60) (= 62) (= 63) ●● ใชก้ ารตงั้ คา่ ทก่ี ลอ้ งก�ำหนด (โหมดอตั โนมตั ,ิ โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ) พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง -- = 34, = 36 ไมโ่ ฟกสั พน้ื หลงั ซอฟตโ์ ฟกสั ภาพสโี ทนเดยี ว โหมดอตั โนมตั ิ / (= 63) (= 64) (= 64) โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ●● ถา่ ยภาพตวั เองดว้ ยการตงั้ คา่ ทเ่ี หมาะสม (ภาพตวั เอง) โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ -- = 58 ●● โฟกสั บนใบหนา้ โหมด P -- = 34, = 55, = 91, = 93 โหมด Tv, Av, M และ C การถา่ ยภาพคนใหส้ วยงาม โหมดเลน่ ภาพ ●● โดยไมใ่ ชแ้ ฟลช (ปิดแฟลช) ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi ภาพบคุ คล -- = 34 เมนกู ารตง้ั คา่ (= 55) อปุ กรณเ์ สรมิ ●● ถา่ ยภาพตวั คณุ เอง (ตงั้ เวลาถา่ ยภาพ) ภาคผนวก การถา่ ยภาพใหเ้ ขา้ กบั ฉากเฉพาะ -- = 42 ดชั นี ●● รวมคลปิ วดิ โี อและภาพถา่ ยเขา้ ดว้ ยกนั (วดิ โี อสรปุ ) -- = 36 ●● ถา่ ยภาพกบั ฉากหลงั เบลอเพอ่ื เนน้ ความไวตอ่ ความรสู ้ กึ -- = 59 กลางคนื ใตน้ ้�ำ ดอกไมไ้ ฟ ทอ้ งฟ้ามดี าว (= 55) (= 57) (= 56) (= 65) 12

ดภู าพ บนั ทกึ กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ ●● ดภู าพถา่ ย (โหมดเลน่ ภาพ) ●● บนั ทกึ ภาพลงในคอมพวิ เตอร์ คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู -- = 110 -- = 182 พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง ●● เลน่ ภาพโดยอตั โนมตั ิ (เลน่ ภาพตอ่ เนอื่ ง) ใชฟ้ งั กช์ น่ั Wi-Fi โหมดอตั โนมตั ิ / -- = 120 โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ●● สง่ ภาพไปยงั สมารท์ โฟน โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ ●● บนหนา้ จอโทรทศั น์ -- = 142 โหมด P -- = 179 โหมด Tv, Av, M และ C ●● แบง่ ปันภาพออนไลน์ โหมดเลน่ ภาพ ●● บนเครอื่ งคอมพวิ เตอร์ -- = 153 ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi -- = 182 เมนกู ารตง้ั คา่ ●● สง่ ภาพไปยงั คอมพวิ เตอร์ อปุ กรณเ์ สรมิ ●● คน้ หาภาพอยา่ งรวดเร็ว -- = 162 ภาคผนวก -- = 115 ดชั นี ●● ลบภาพ 13 -- = 123 ●● การสรา้ งอลั บมั้ โดยอตั โนมตั ิ -- = 136 บนั ทกึ ภาพ/ดภู าพเคลอื่ นไหว ●● บนั ทกึ ภาพเคลอ่ื นไหว -- = 34, = 72, = 103 ●● ดภู าพเคลอ่ื นไหว (โหมดเลน่ ภาพ) -- = 110 พมิ พ์ ●● พมิ พภ์ าพ -- = 184

ขอ้ ควรระวงั ดา้ นความปลอดภยั ●● หลกี เลย่ี งการสมั ผัสกบั ของเหลว และอยา่ ใหข้ องเหลวหรอื วตั ถแุ ปลกปลอม กอ่ นการใชง้ าน เขา้ ไปภายในผลติ ภณั ฑ์ คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ ●● โปรดแน่ใจวา่ คณุ ไดอ้ า่ นขอ้ ควรระวงั ดา้ นความปลอดภยั ทอ่ี ธบิ ายไวด้ า้ นลา่ งนี้ คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู แลว้ กอ่ นทจ่ี ะใชผ้ ลติ ภณั ฑ์ และแน่ใจเสมอวา่ ใชผ้ ลติ ภณั ฑน์ อี้ ยา่ งถกู ตอ้ ง อาจท�ำใหเ้ กดิ ไฟฟ้าชอ็ ตหรอื ไฟไหมไ้ ด ้ หากผลติ ภณั ฑเ์ ปียกน้�ำ หรอื หากของเหลวหรอื วตั ถแุ ปลกปลอมอนื่ เขา้ ไปดา้ นใน พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง ●● ขอ้ ควรระวงั ดา้ นความปลอดภยั ทแี่ สดงตอ่ ไปนมี้ จี ดุ มงุ่ หมายเพอ่ื ป้องกนั การบาด ใหเ้ อาแบตเตอรแ่ี พ็ค/แบตเตอรอี่ อกหรอื ถอดปล๊กั ในทนั ที โหมดอตั โนมตั ิ / เจ็บตอ่ ตวั คณุ และผอู ้ น่ื หรอื ความเสยี หายตอ่ ผลติ ภณั ฑ์ โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ●● หากรนุ่ กลอ้ งของคณุ มชี อ่ งมองภาพหรอื เปลย่ี นเลนสไ์ ด ้ อยา่ มองแหลง่ แสง โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ ●● โปรดแน่ใจวา่ คณุ ไดต้ รวจสอบคมู่ อื ทใี่ หม้ ากบั อปุ กรณเ์ สรมิ แยกจ�ำหน่ายใดๆ ที่ สวา่ งจา้ ผา่ นชอ่ งมองภาพหรอื เลนส์ (เชน่ ดวงอาทติ ยใ์ นวนั ทที่ อ้ งฟ้าปลอด โหมด P คณุ ใชด้ ว้ ยเชน่ กนั โปรง่ หรอื ตน้ ก�ำเนดิ แสงจา้ ทเี่ กดิ จากฝี มอื มนุษย)์ โหมด Tv, Av, M และ C โหมดเลน่ ภาพ ค�ำเตอื น แสดงถงึ ความเป็ นไปไดท้ จ่ี ะเกดิ การบาดเจ็บสาหสั หรอื อาจท�ำลายสายตาของคณุ ได ้ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi เสยี ชวี ติ เมนกู ารตง้ั คา่ ●● หากรนุ่ กลอ้ งของคณุ เปลยี่ นเลนสไ์ ด ้ อยา่ วางเลนส์ (หรอื กลอ้ งทตี่ ดิ เลนส)์ ไว ้ อปุ กรณเ์ สรมิ ●● หา้ มยงิ แสงแฟลชในระยะใกลก้ บั ดวงตาคน กลางแสงแดดโดยไมไ่ ดส้ วมฝาครอบเลนส์ ภาคผนวก อาจท�ำลายสายตาของคณุ ได ้ โดยเฉพาะอยา่ งยง่ิ เมอ่ื ใชแ้ ฟลชกบั ทารก ใหอ้ อก ดชั นี อาจท�ำใหเ้ กดิ ไฟไหมไ้ ด ้ หา่ งอยา่ งนอ้ ยเป็ นระยะ 1 เมตร (3.3 ฟตุ ) ●● อยา่ สมั ผัสผลติ ภณั ฑท์ เ่ี สยี บปล๊กั อยขู่ ณะมฝี นฟ้าคะนอง ●● ควรเกบ็ อปุ กรณน์ ใ้ี หพ้ น้ จากมอื เด็กและทารก อาจท�ำใหเ้ กดิ ไฟฟ้าชอ็ ตหรอื ไฟไหมไ้ ด ้ ใหค้ ณุ หยดุ ใชง้ านและออกหา่ งจาก หากสายคลอ้ งพันรอบคอเด็ก อาจท�ำใหเ้ ด็กขาดอากาศหายใจได ้ ผลติ ภณั ฑโ์ ดยทนั ที หากผลติ ภณั ฑข์ องคณุ ใชส้ ายไฟ และเกดิ พันรอบคอเด็กโดยไมต่ งั้ ใจ อาจท�ำให ้ ●● ใชแ้ บตเตอรแ่ี พ็ค/แบตเตอรท่ี แี่ นะน�ำเทา่ นัน้ เด็กขาดอากาศหายใจได ้ ●● อยา่ วางแบตเตอรแี่ พ็ค/แบตเตอรไ่ี วใ้ กลห้ รอื สมั ผัสกบั เปลวไฟ อาจท�ำใหแ้ บตเตอรแ่ี พ็ค/แบตเตอรรี่ ะเบดิ หรอื ร่ัวซมึ ท�ำใหเ้ กดิ ไฟฟ้าชอ็ ต ไฟไหม ้ ●● ใชแ้ หลง่ จา่ ยไฟทแ่ี นะน�ำเทา่ นัน้ หรอื การบาดเจ็บได ้ หากสารประกอบของแบตเตอรท่ี รี่ ่ัวซมึ ออกมาสมั ผัสกบั ดวงตา ●● อยา่ แยกชน้ิ สว่ น ดดั แปลง หรอื ใชค้ วามรอ้ นกบั ผลติ ภณั ฑ์ ปาก ผวิ หนัง หรอื เสอื้ ผา้ ใหล้ า้ งออกดว้ ยน้�ำในทนั ที ●● อยา่ แกะสงิ่ ทหี่ มุ ้ ออก หากมสี ง่ิ ทห่ี มุ ้ แบตเตอรแี่ พ็คไว ้ ●● หากผลติ ภณั ฑม์ แี ทน่ ชารจ์ แบตเตอร่ี โปรดทราบขอ้ ควรระวงั ดงั ตอ่ ไปนี้ ●● หลกี เลยี่ งไมใ่ หผ้ ลติ ภณั ฑห์ ลน่ หรอื ถกู กระแทกอยา่ งรนุ แรง -- ถอดปล๊กั ไฟออกเมอื่ ไมใ่ ชง้ าน แลว้ ใชผ้ า้ แหง้ เชด็ ฝ่ นุ และสง่ิ สกปรกทเี่ กาะบน ●● อยา่ สมั ผัสภายในของผลติ ภณั ฑห์ ากเกดิ การแตกเสยี หาย เชน่ เมอ่ื ตกหลน่ ปล๊กั ดา้ นนอกของเตา้ จา่ ยไฟ และบรเิ วณรอบๆ ●● หยดุ ใชง้ านผลติ ภณั ฑท์ นั ทหี ากมกี ารปลอ่ ยควนั กลนิ่ แปลกๆ หรอื ท�ำงานผดิ -- อยา่ เสยี บหรอื ถอดปล๊กั ไฟขณะมอื เปียก -- อยา่ ใชอ้ ปุ กรณใ์ นลกั ษณะทเ่ี กนิ กวา่ อตั ราความสามารถของเตา้ จา่ ยไฟหรอื ปกติ สายไฟ อยา่ ใชง้ านหากปล๊กั ชำ� รดุ หรอื ไมไ่ ดเ้ สยี บเขา้ กบั เตา้ จา่ ยไฟใหแ้ น่น -- อยา่ ใหฝ้ ่ นุ หรอื วตั ถทุ เ่ี ป็ นโลหะ (เชน่ เข็มหรอื กญุ แจ) สมั ผัสกบั ขวั้ แบตเตอรี่ ●● อยา่ ใชต้ วั ท�ำละลายอนิ ทรยี ์ เชน่ แอลกอฮอล์ เบนซนิ หรอื ทนิ เนอร์ ท�ำความ หรอื ปล๊กั สะอาดผลติ ภณั ฑ์ -- อยา่ ตดั ท�ำความเสยี หาย ดดั แปลงหรอื วางของหนักบนสายไฟ หาก ผลติ ภณั ฑใ์ ชส้ ายไฟ อาจท�ำใหเ้ กดิ ไฟฟ้าชอ็ ตหรอื ไฟไหมไ้ ด ้ 14

●● ปิดกลอ้ งในบรเิ วณทห่ี า้ มใชก้ ลอ้ ง ●● เมอ่ื ใชเ้ ลนสเ์ สรมิ ฟิลเตอรเ์ ลนส์ หรอื อะแดปเตอรฟ์ ิลเตอร์ (หากสามารถใชไ้ ด)้ กอ่ นการใชง้ าน คลนื่ แมเ่ หล็กไฟฟ้าทป่ี ลอ่ ยออกมาจากกลอ้ งอาจรบกวนการท�ำงานของเครอื่ งมอื ตรวจสอบใหแ้ น่ใจวา่ ไดต้ ดิ อปุ กรณเ์ สรมิ เหลา่ นแี้ น่นดแี ลว้ คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ อเิ ล็กทรอนกิ สแ์ ละอปุ กรณอ์ น่ื ๆ โปรดปฏบิ ตั ติ ามขอ้ ควรระวงั อยา่ งเหมาะสมเมอื่ คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู ใชผ้ ลติ ภณั ฑใ์ นทที่ ห่ี า้ มใชอ้ ปุ กรณอ์ เิ ล็กทรอนกิ ส์ เชน่ ภายในเครอื่ งบนิ และสถาน หากอปุ กรณเ์ สรมิ เลนสห์ ลวมแลว้ ตกหลน่ อาจท�ำใหเ้ ลนสแ์ ตก และอาจเกดิ แผล พยาบาล จากการถกู ชน้ิ สว่ นกระจกบาดได ้ พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง โหมดอตั โนมตั ิ / ●● อยา่ ใหก้ ลอ้ งสมั ผัสกบั ผวิ หนังอยา่ งตอ่ เนอื่ งเป็ นเวลานานๆ ●● ส�ำหรับกลอ้ งทม่ี กี ารขน้ึ ลงของแฟลชอตั โนมตั ิ ควรดใู หแ้ น่ใจเพอ่ื หลกี เลยี่ งไม่ โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ถงึ แมก้ ลอ้ งจะไมร่ อ้ น แตก่ อ็ าจท�ำใหเ้ กดิ รอยแผลไหม ้ ผวิ หนังมผี น่ื แดง หรอื เม็ด ใหน้ ว้ิ ของคณุ ถกู หนบี เมอ่ื แฟลชเลอ่ื นลง โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ พพุ อง ควรใชข้ าตงั้ กลอ้ งเมอ่ื อยใู่ นสถานทรี่ อ้ น หรอื หากคณุ มกี ารไหลเวยี นโลหติ โหมด P ไมด่ พี อหรอื ผวิ หนังทแี่ พง้ า่ ย อาจท�ำใหเ้ กดิ การบาดเจ็บได ้ โหมด Tv, Av, M และ C โหมดเลน่ ภาพ ขอ้ ควรระวงั แสดงถงึ ความเป็ นไปไดท้ จี่ ะเกดิ การบาดเจ็บ ขอ้ ควรระวงั แสดงถงึ ความเป็ นไปไดท้ จี่ ะเกดิ ความเสยี หายตอ่ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi ผลติ ภณั ฑ์ เมนกู ารตง้ั คา่ ●● เมอ่ื ถอื ผลติ ภณั ฑโ์ ดยใชส้ ายคลอ้ ง ระวงั อยา่ ใหผ้ ลติ ภณั ฑก์ ระแทก ไดร้ ับการสนั่ อปุ กรณเ์ สรมิ สะเทอื นอยา่ งรนุ แรง หรอื กระทบกบั วตั ถอุ นื่ ●● อยา่ เล็งกลอ้ งไปทต่ี น้ ก�ำเนดิ ของแสงจา้ เชน่ ดวงอาทติ ยใ์ นวนั ทที่ อ้ งฟ้าปลอด ภาคผนวก โปรง่ หรอื ตน้ ก�ำเนดิ แสงจา้ ทเ่ี กดิ จากฝี มอื มนุษย์ ดชั นี ●● ระวงั อยา่ ปะทะหรอื ดนั ไปทเี่ ลนสอ์ ยา่ งแรง อาจน�ำไปสกู่ ารบาดเจ็บหรอื ท�ำใหก้ ลอ้ งเสยี หายได ้ การกระท�ำเชน่ นอี้ าจท�ำใหเ้ ซนเซอรภ์ าพหรอื สว่ นประกอบภายในเสยี หายได ้ ●● ระวงั อยา่ ใหห้ นา้ จอไดร้ ับการกระแทกอยา่ งรนุ แรง ●● ระวงั อยา่ ใหฝ้ ่ นุ หรอื ทรายเขา้ ไปภายในกลอ้ ง เมอื่ ใชก้ ลอ้ งในบรเิ วณหาดทราย อาจไดร้ ับบาดเจ็บจากเศษกระจกหากหนา้ จอแตก หรอื ทท่ี ม่ี ลี มแรง ●● ระวงั อยา่ ใหน้ วิ้ หรอื เสอ้ื ผา้ ของคณุ บงั แสงแฟลชเมอ่ื ใชแ้ ฟลช ●● ส�ำหรับผลติ ภณั ฑท์ ม่ี กี ารขนึ้ ลงของแฟลชอตั โนมตั ิ อยา่ ดนั แฟลชลงหรอื งัดเปิด อาจสง่ ผลใหเ้ กดิ การเผาไหมห้ รอื ความเสยี หายตอ่ แฟลช ขนึ้ เอง ●● หลกี เลยี่ งการใชง้ าน การวาง หรอื การเกบ็ ผลติ ภณั ฑใ์ นสถานทตี่ อ่ ไปน:ี้ อาจท�ำใหผ้ ลติ ภณั ฑท์ �ำงานผดิ พลาดได ้ -- บรเิ วณทโ่ี ดนแสงอาทติ ยโ์ ดยตรง -- บรเิ วณทม่ี อี ณุ หภมู สิ งู กวา่ 40 °C (104 °F) ●● เชด็ ฝ่ นุ คราบสกปรก หรอื สงิ่ แปลกปลอมอน่ื ๆ บนแฟลชออกโดยใชส้ �ำลี -- บรเิ วณทช่ี นื้ หรอื เต็มไปดว้ ยฝ่ นุ ท�ำความสะอาดหรอื ผา้ อาจท�ำใหแ้ บตเตอรแี่ พ็ค/แบตเตอรเี่ กดิ การรว่ั ซมึ มคี วามรอ้ นสงู เกนิ ไป หรอื ระเบดิ ความรอ้ นจากแฟลชอาจท�ำใหส้ ง่ิ แปลกปลอมเกดิ เขมา่ ควนั หรอื ท�ำใหผ้ ลติ ภณั ฑ์ ได ้ สง่ ผลใหเ้ กดิ ไฟฟ้าชอ็ ต ไฟไหม ้ ความรอ้ นลวก หรอื การบาดเจ็บอนื่ ๆ ความรอ้ นสงู เกนิ ไปและความเสยี หายอาจสง่ ผลใหเ้ กดิ ไฟฟ้าชอ็ ต ไฟไหม ้ ความ ท�ำงานผดิ ปกตไิ ด ้ รอ้ นลวก หรอื การบาดเจ็บอนื่ ๆ ●● ถอดแบตเตอรแี่ พ็ค/แบตเตอรอ่ี อกและเกบ็ ไวเ้ มอ่ื คณุ ไมไ่ ดใ้ ชง้ านผลติ ภณั ฑ์ ●● การดเู อฟเฟคเปลย่ี นภาพตอ่ เนอื่ งเป็ นเวลานานอาจท�ำใหเ้ กดิ อาการไมส่ บาย การรั่วซมึ ของแบตเตอรท่ี เี่ กดิ ขน้ึ อาจท�ำใหผ้ ลติ ภณั ฑเ์ สยี หายได ้ ตาได ้ ●● กอ่ นทคี่ ณุ จะทง้ิ แบตเตอรแี่ พ็ค/แบตเตอรี่ ควรใชเ้ ทปกาวหรอื ฉนวนปิดขวั้ แบตเตอรกี่ อ่ น หากสมั ผัสกบั สว่ นทเี่ ป็ นโลหะของวตั ถอุ น่ื อาจท�ำใหเ้ กดิ ไฟไหมห้ รอื ระเบดิ ได ้ ●● ถอดปล๊กั แทน่ ชารจ์ แบตเตอรใี่ ดๆ ทใ่ี ชก้ บั ผลติ ภณั ฑเ์ มอื่ ไมไ่ ดใ้ ชง้ าน อยา่ คลมุ ผา้ หรอื วางสง่ิ ของอนื่ ไวด้ า้ นบนในขณะใชง้ าน การเสยี บปล๊กั ทง้ิ ไวเ้ ป็ นเวลานานอาจท�ำใหเ้ กดิ ความรอ้ นสงู เกนิ ไปและแทน่ ชารจ์ เสยี รปู ทรง สง่ ผลใหเ้ กดิ ไฟไหมไ้ ด ้ 15

●● อยา่ วางแบตเตอรแี่ พ็คไวใ้ กลส้ ตั วเ์ ลยี้ ง กอ่ นการใชง้ าน การกดั แทะของสตั วอ์ าจท�ำใหแ้ บตเตอรแ่ี พ็คเกดิ การรั่วซมึ มคี วามรอ้ นสงู เกนิ ไป คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ หรอื ระเบดิ ได ้ สง่ ผลใหเ้ กดิ ความเสยี หายตอ่ ผลติ ภณั ฑห์ รอื ไฟไหม ้ คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู ●● หากผลติ ภณั ฑข์ องคณุ ใชห้ ลายแบตเตอร่ี อยา่ ใชแ้ บตเตอรท่ี ม่ี รี ะดบั การชารจ์ พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง ตา่ งกนั รว่ มกนั อยา่ ใชแ้ บตเตอรเ่ี กา่ และใหมร่ ว่ มกนั และอยา่ ใสแ่ บตเตอรที่ มี่ ขี วั้ โหมดอตั โนมตั ิ / + และ – กลบั ดา้ น โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ อาจท�ำใหผ้ ลติ ภณั ฑท์ �ำงานผดิ พลาดได ้ โหมด P โหมด Tv, Av, M และ C ●● เมอื่ เกบ็ กลอ้ งในกระเป๋ าของคณุ ระวงั อยา่ ใหข้ องแข็งสมั ผัสกบั หนา้ จอ ปิดหนา้ โหมดเลน่ ภาพ จอลงดว้ ยเชน่ กนั (ใหห้ นา้ จอหนั เขา้ หาตวั กลอ้ ง) หากหนา้ จอผลติ ภณั ฑข์ อง ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi คณุ สามารถปิดได ้ เมนกู ารตง้ั คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ ●● อยา่ ผกู ตดิ ของแข็งใดๆ เขา้ กบั ผลติ ภณั ฑ์ ภาคผนวก การกระท�ำเชน่ นอ้ี าจเกดิ ความผดิ พลาดหรอื ท�ำใหห้ นา้ จอเสยี หายได ้ ดชั นี 16

คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ การทำ� งานของระบบจอสมั ผสั กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ การทำ� งานขน้ั พนื้ ฐาน ระบบจอสมั ผัสของกลอ้ งท�ำใหใ้ ชง้ านไดง้ า่ ยเพยี งแคส่ มั ผัสหรอื แตะหนา้ จอ คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู ค�ำแนะน�ำและขอ้ มลู เบอื้ งตน้ ตงั้ แตก่ ารเรมิ่ ตน้ เตรยี มกลอ้ ง การแตะ พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง ไปจนถงึ การถา่ ยภาพและเลน่ ภาพ โหมดอตั โนมตั ิ / แตะหนา้ จอชว่ั ขณะดว้ ยนวิ้ ของคณุ โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ zzการสมั ผัสนใ้ี ชเ้ พอื่ ถา่ ยภาพ ปรับฟังกช์ นั่ ของ โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ กลอ้ ง และอนื่ ๆ โหมด P โหมด Tv, Av, M และ C การลาก โหมดเลน่ ภาพ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi แตะหนา้ จอและลากนวิ้ ของคณุ ผา่ นหนา้ จอ เมนกู ารตงั้ คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ zzการสมั ผัสนใ้ี ชใ้ นโหมดเลน่ ภาพเพอื่ สลบั ไปยงั ภาคผนวก ภาพถดั ไปหรอื เปลยี่ นพน้ื ทภี่ าพสว่ นขยายใน ดชั นี ระหวา่ งการท�ำงานอนื่ ๆ 17

การเตรยี มการขน้ั ตน้ การชารจ์ แบตเตอรแ่ี พ็ค กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ เตรยี มพรอ้ มส�ำหรับการถา่ ยภาพดงั น้ี กอ่ นการใชง้ าน ใหช้ ารจ์ แบตเตอรแี่ พ็คดว้ ยแทน่ ชารจ์ ทจี่ ัดให ้ แน่ใจวา่ ไดช้ ารจ์ คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู แบตเตอรแ่ี พ็คกอ่ น เพราะกลอ้ งไมม่ กี ารจ�ำหน่ายพรอ้ มกบั แบตเตอรแ่ี พ็คทช่ี ารจ์ การผกู ตดิ สายคลอ้ ง แลว้ พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง โหมดอตั โนมตั ิ / ผกู ตดิ สายคลอ้ ง (1) 1 ใสแ่ บตเตอรแี่ พ็ค โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ zzสอดปลายสายคลอ้ งเขา้ ไปทหี่ รู อ้ ยสายคลอ้ ง (2) โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ (1) จากนัน้ ดงึ ปลายอกี ดา้ นของสายลงไปใน zzหลงั จากจัดใหเ้ ครอ่ื งหมาย บนแบตเตอรี่ โหมด P แพ็คและแทน่ ชารจ์ อยตู่ รงกนั ใสแ่ บตเตอรี่ โหมด Tv, Av, M และ C (1) หว่ งตรงปลายทสี่ อด (2) แพ็คโดยดนั เขา้ (1) และกดลง (2) โหมดเลน่ ภาพ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi (2) 2 ชารจ์ แบตเตอรแ่ี พ็ค เมนกู ารตงั้ คา่ zzสามารถผกู ตดิ สายคลอ้ งทางดา้ นซา้ ยของตวั อปุ กรณเ์ สรมิ กลอ้ งไดเ้ ชน่ กนั zzเสยี บสายไฟเขา้ กบั แทน่ ชารจ์ จากนัน้ เสยี บ ภาคผนวก ปลายอกี ดา้ นหนง่ึ เขา้ กบั เตา้ รับ ดชั นี การถอื กลอ้ ง (1) (2) zzไฟชารจ์ จะขน้ึ เป็ นสสี ม้ และเรม่ิ ท�ำการชารจ์ zzเมอ่ื เสร็จสน้ิ การชารจ์ ไฟจะเปลยี่ นเป็ นสเี ขยี ว 3 ใหถ้ อดแบตเตอรแ่ี พ็คออก zzหลงั จากถอดปล๊กั แทน่ ชารจ์ แบตเตอรแี่ ลว้ ให ้ ถอดแบตเตอรแ่ี พ็คโดยดนั เขา้ (1) และยก ขนึ้ (2) zzคลอ้ งสายคลอ้ งเขา้ กบั ขอ้ มอื ●● ในการปกป้องและรักษาแบตเตอรแี่ พ็คใหอ้ ยใู่ นสภาพดี อยา่ ชารจ์ แบตเตอรท่ี ง้ิ ไวน้ านเกนิ 24 ชวั่ โมง zzขณะท�ำการถา่ ยภาพ เกบ็ แขนของคณุ ใหช้ ดิ กบั ล�ำตวั และถอื กลอ้ งใหก้ ระชบั เพอ่ื ป้องกนั ●● สำ�หรับแทน่ ชาร์จทใ่ี ชส้ ายไฟ อยา่ เชื่อมตอ่ แท่นชารจ์ หรอื สายไฟเข้ากับ การเคลอ่ื นไหว อยา่ ใหน้ ว้ิ ของคณุ ไปบงั แฟลช วัตถุอื่นๆ การกระทำ�เช่นนี้อาจส่งผลใหผ้ ลติ ภัณฑเ์ กดิ ความผดิ ปกตหิ รือ หากคณุ ยกแฟลชขน้ึ เสยี หายได้ 18

●● ส�ำหรับรายละเอยี ดเกยี่ วกบั ระยะเวลาในการชารจ์ จ�ำนวนภาพทถี่ า่ ย และ 2 ใสแ่ บตเตอรแี่ พ็ค กอ่ นการใชง้ าน ระยะเวลาในการบนั ทกึ ภาพทใ่ี ชไ้ ดด้ ว้ ยแบตเตอรแ่ี พ็คซง่ึ ชารจ์ ไวเ้ ต็มนัน้ คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ โปรดดู “จ�ำนวนภาพทถี่ า่ ย/ระยะเวลาบนั ทกึ ภาพ, ระยะเวลาเลน่ ภาพ” zzถอื แบตเตอรแี่ พ็คในต�ำแหน่งตามทแ่ี สดงดงั คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู (= 219) ภาพ (1) ดนั ตวั ล็อคแบตเตอรไ่ี ปทาง (2) และ พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง ●● แบตเตอรแ่ี พ็คทชี่ ารจ์ ไวจ้ ะคอ่ ยๆ หมดลงถงึ แมไ้ มไ่ ดใ้ ชก้ ต็ าม ใหช้ ารจ์ โหมดอตั โนมตั ิ / แบตเตอรแี่ พ็คใน (หรอื ทนั ทกี อ่ น) วนั ทจี่ ะใช ้ (1) ใสแ่ บตเตอรแี่ พ็คไปทาง (3) จนกระทง่ั ตวั ล็อค โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ คลกิ ปิด โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ ●● ส�ำหรับการเตอื นสถานะการชารจ์ ทม่ี องเห็นได ้ ใหค้ รอบฝาปิดแบตเตอร่ี (3) (2) zzหากคณุ ใสแ่ บตเตอรแี่ พ็คโดยหนั ผดิ ดา้ น จะ โหมด P โดยใหเ้ ห็นเครอ่ื งหมาย บนแบตเตอรแี่ พ็คทชี่ ารจ์ แลว้ และปกปิดไวบ้ น ไมส่ ามารถล็อคใหเ้ ขา้ ต�ำแหน่งได ้ ควรมนั่ ใจ โหมด Tv, Av, M และ C แบตเตอรแ่ี พ็คทยี่ งั ไมไ่ ดช้ ารจ์ โหมดเลน่ ภาพ เสมอวา่ แบตเตอรแี่ พ็คหนั ถกู ดา้ นและล็อคเขา้ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi ●● แทน่ ชารจ์ สามารถใชไ้ ดใ้ นพน้ื ทท่ี ม่ี กี ระแสไฟฟ้า AC 100 – 240 V เมนกู ารตงั้ คา่ (50/60 Hz) ส�ำหรับเตา้ รับทม่ี รี ปู แบบตา่ งกนั ใหใ้ ชต้ วั ตอ่ ปล๊กั ทสี่ ามารถหา ทเ่ี มอื่ ใสล่ งไป อปุ กรณเ์ สรมิ ซอ้ื ได ้ หา้ มใชอ้ ปุ กรณต์ วั แปลงไฟฟ้าทอี่ อกแบบเพอื่ ใชส้ �ำหรับการเดนิ ทาง ภาคผนวก เพราะอาจท�ำใหแ้ บตเตอรแ่ี พ็คเสยี หายได ้ 3 ตรวจสอบสวติ ซป์ ้ องกนั การบนั ทกึ ท่ี ดชั นี การใสแ่ บตเตอรแ่ี พ็คและเมมโมรก่ี ารด์ ของคณุ (1) การด์ ของคณุ และใสเ่ มมโมรกี่ ารด์ ใสแ่ บตเตอรแี่ พ็คทจี่ ัดใหแ้ ละเมมโมรก่ี ารด์ (แยกจ�ำหน่าย) zzการบนั ทกึ ภาพจะไมส่ ามารถท�ำไดโ้ ดยใช ้ โปรดทราบวา่ กอ่ นทคี่ ณุ จะใชเ้ มมโมรก่ี ารด์ อนั ใหมห่ รอื เมมโมรก่ี ารด์ ทถี่ กู ลา้ งขอ้ มลู เมมโมรก่ี ารด์ ทมี่ สี วติ ซป์ ้องกนั การบนั ทกึ อยใู่ น จากอปุ กรณอ์ นื่ คณุ ควรลา้ งขอ้ มลู เมมโมรก่ี ารด์ โดยใชก้ ลอ้ งตวั นี้ (= 169) ต�ำแหน่งล็อค ใหเ้ ลอ่ื นสวติ ซไ์ ปทาง (1) 1 เปิ ดฝาครอบ zzใสเ่ มมโมรกี่ ารด์ โดยหนั ดา้ นป้าย (2) ตามภาพ (1) zzเลอ่ื นสวติ ซ์ (1) และเปิดฝาขน้ึ (2) (2) จนกระทงั่ คลกิ ลงต�ำแหน่ง zzตรวจสอบใหแ้ น่ใจวา่ คณุ ไดใ้ สเ่ มมโมรกี่ ารด์ ใน (2) ทศิ ทางทถ่ี กู ตอ้ ง หากใสเ่ มมโมรกี่ ารด์ ผดิ ดา้ น อาจท�ำใหก้ ลอ้ งเสยี หายได ้ 4 ปิ ดฝาครอบ (2) zzปิดฝาครอบ (1) และกดฝาครอบลงในขณะ ทเ่ี ลอื่ นสวติ ซ์ จนกระทง่ั คลกิ เขา้ สตู่ �ำแหน่ง ปิด (2) (1) 19

●● ส�ำหรับรายละเอยี ดเกยี่ วกบั จ�ำนวนภาพทถ่ี า่ ยหรอื ระยะเวลาบนั ทกึ ภาพของ การตงั้ คา่ วนั ทแ่ี ละเวลา กอ่ นการใชง้ าน เมมโมรกี่ ารด์ หนง่ึ โปรดดู “จ�ำนวนภาพตอ่ หนงึ่ เมมโมรกี่ ารด์ ” (= 220) คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ ตงั้ วนั ทแี่ ละเวลาปัจจบุ นั ใหถ้ กู ตอ้ งไดด้ งั นี้ หากหนา้ จอ [วนั ท/ี่ เวลา] แสดงขน้ึ เมอ่ื คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู การถอดแบตเตอรแี่ พ็คและเมมโมรก่ี ารด์ คณุ เปิดกลอ้ ง ขอ้ มลู ซงึ่ คณุ ก�ำหนดนจ้ี ะถกู บนั ทกึ ลงในคณุ สมบตั ขิ องภาพทค่ี ณุ ถา่ ย และจะถกู ใชเ้ มอ่ื คณุ จัดเรยี งภาพตามวนั ทถี่ า่ ยภาพหรอื พมิ พภ์ าพโดยแสดงวนั ที่ พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง ใหถ้ อดแบตเตอรแ่ี พ็คออก โหมดอตั โนมตั ิ / zzเปิดฝาครอบและกดตวั ล็อคแบตเตอรต่ี าม 1 เปิ ดกลอ้ ง โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ทศิ ทางของลกู ศร โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ zzแบตเตอรแี่ พ็คจะเดง้ ขนึ้ มา zzกดป่ มุ เปิด/ปิดกลอ้ ง โหมด P zzหนา้ จอ [วนั ท/ี่ เวลา] จะแสดงขนึ้ มา โหมด Tv, Av, M และ C ถอดเมมโมรกี่ ารด์ โหมดเลน่ ภาพ zzดนั เมมโมรกี่ ารด์ เขา้ จนกระทงั่ มเี สยี งคลกิ จาก 2 ตง้ั วนั ทแ่ี ละเวลา ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi นัน้ คอ่ ยๆ ปลอ่ ยออก เมนกู ารตง้ั คา่ zzเมมโมรก่ี ารด์ จะเดง้ ขน้ึ มา zzกดป่ มุ [ ][ ] เพอ่ื เลอื กรายการ อปุ กรณเ์ สรมิ zzกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอ่ื ระบวุ นั ภาคผนวก ดชั นี ทแี่ ละเวลา zzเมอื่ เสร็จสน้ิ แลว้ ใหก้ ดป่ มุ [ ] 3 ตงั้ โซนเวลาทอ้ งถนิ่ zzกดป่ มุ [ ][ ] เพอ่ื เลอื กโซนเวลาทอ้ งถน่ิ ของคณุ 4 เสร็จสนิ้ ขนั้ ตอนการตงั้ คา่ zzกดป่ มุ [ ] เมอื่ เสร็จสนิ้ หลงั จากขอ้ ความ ยนื ยนั ปรากฏขน้ึ หนา้ จอการตงั้ คา่ จะหายไป zzกดป่ มุ เปิด/ปิดกลอ้ ง เพอ่ื ปิดกลอ้ ง 20

●● หนา้ จอ [วนั ท/่ี เวลา] จะแสดงขนึ้ ทกุ ครัง้ ทค่ี ณุ เปิดกลอ้ ง หากคณุ ไมม่ กี าร การเปลย่ี นวนั ทแ่ี ละเวลา กอ่ นการใชง้ าน ตงั้ คา่ วนั ท่ี เวลา และโซนเวลาทอ้ งถนิ่ โปรดระบขุ อ้ มลู ทถ่ี กู ตอ้ ง คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ ปรับวนั ทแี่ ละเวลาไดด้ งั นี้ คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู ●● ในการตงั้ คา่ เวลาตามฤดกู าล (เร็วขนึ้ 1 ชว่ั โมง) ใหเ้ ลอื ก [ ] ในขนั้ ตอน 1 เขา้ สหู่ นา้ จอเมนู พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง ที่ 2 จากนัน้ เลอื ก [ ] โดยกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] โหมดอตั โนมตั ิ / zzกดป่ มุ [ ] โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ ●● คณุ ยงั สามารถตงั้ คา่ วนั ทแี่ ละเวลาโดยการแตะรายการทตี่ อ้ งการบนหนา้ โหมด P โหมด Tv, Av, M และ C จอในขนั้ ตอนที่ 2 จากนัน้ แตะ [ ][ ] และตามดว้ ย [ ] เชน่ 2 เลอื ก [วนั ท/ี่ เวลา] โหมดเลน่ ภาพ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi เดยี วกนั คณุ ยงั สามารถตงั้ คา่ โซนเวลาทอ้ งถนิ่ ของคณุ โดยการแตะ zzกดป่ มุ [ ][ ] เพอื่ เลอื กแท็บ [ 2] เมนกู ารตงั้ คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ [ ][ ] บนหนา้ จอในขนั้ ตอนที่ 3 และตามดว้ ย [ ] zzกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอ่ื เลอื ก ภาคผนวก [วนั ท/ี่ เวลา] จากนัน้ กดป่ มุ [ ] ดชั นี 3 เปลย่ี นวนั ทแ่ี ละเวลา zzท�ำตามขนั้ ตอนที่ 2 ใน “การตงั้ คา่ วนั ทแ่ี ละ เวลา” (= 20) เพอื่ ปรับการตงั้ คา่ zzกดป่ มุ [ ] เพอ่ื ปิดหนา้ จอเมนู ●● กลอ้ งมแี บตเตอรว่ี นั ท/ี่ เวลาบรรจอุ ยใู่ นตวั กลอ้ ง (แบตเตอรสี่ �ำรอง) การ ตงั้ คา่ วนั ท/ี่ เวลาสามารถถกู บนั ทกึ ไวป้ ระมาณ 3 สปั ดาหห์ ลงั จากถอด แบตเตอรแี่ พ็คออก ●● แบตเตอรวี่ นั ท/่ี เวลา จะใชเ้ วลาชารจ์ ประมาณ 4 ชว่ั โมงเมอ่ื คณุ ใส่ แบตเตอรแี่ พ็คทชี่ ารจ์ แลว้ แมจ้ ะปิดกลอ้ งอยกู่ ต็ าม ●● เมอ่ื แบตเตอรว่ี นั ท/่ี เวลาหมดลง หนา้ จอ [วนั ท/่ี เวลา] จะแสดงขนึ้ มาเมอื่ คณุ เปิดกลอ้ ง ใหต้ งั้ วนั ทแ่ี ละเวลาใหถ้ กู ตอ้ งตามทอี่ ธบิ ายไวใ้ น “การตงั้ คา่ วนั ทแ่ี ละเวลา” (= 20) 21

ภาษาทแ่ี สดง การทดลองใชก้ ลอ้ ง กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ เปลย่ี นภาษาทแี่ สดงบนหนา้ จอไดต้ ามตอ้ งการ  ภาพนง่ิ    ภาพเคลอื่ นไหว คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู ท�ำตามค�ำแนะน�ำตอ่ ไปนเี้ พอ่ื เปิดกลอ้ ง ถา่ ยภาพนงิ่ หรอื ภาพเคลอื่ นไหว แลว้ เรยี ก 1 เขา้ สโู่ หมดเลน่ ภาพ ดภู าพ พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง โหมดอตั โนมตั ิ / zzกดป่ มุ [ ] การถา่ ยภาพ (สมารท์ ออโต)้ โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ 2 เขา้ สหู่ นา้ จอการตงั้ คา่ ] ในการเลอื กใชก้ ารตงั้ คา่ ทเ่ี หมาะสมทสี่ ดุ โดยอตั โนมตั สิ �ำหรับฉากทถ่ี า่ ยนัน้ เพยี งแค่ โหมด P ปลอ่ ยใหก้ ลอ้ งตรวจสอบวตั ถแุ ละสภาวะการถา่ ยภาพเอง โหมด Tv, Av, M และ C zzกดป่ มุ [ ] คา้ งไว ้ จากนัน้ กดป่ มุ [ โหมดเลน่ ภาพ ทนั ที 1 เปิ ดกลอ้ ง ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi เมนกู ารตง้ั คา่ 3 ตงั้ คา่ ภาษาทแ่ี สดง zzกดป่ มุ เปิด/ปิดกลอ้ ง อปุ กรณเ์ สรมิ zzหนา้ จอเรม่ิ ตน้ จะแสดงขนึ้ มา ภาคผนวก zzกดป่ มุ [ ][ ][ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอ่ื ดชั นี เลอื กภาษา จากนัน้ กดป่ มุ [ ] 2 เขา้ สโู่ หมด [ ] zzเมอ่ื ไดต้ งั้ คา่ ภาษาทแ่ี สดงแลว้ หนา้ จอการตงั้ zzหมนุ ปรับโหมดการท�ำงานไปที่ [ ] คา่ จะหายไป zzเล็งกลอ้ งไปยงั วตั ถุ กลอ้ งจะสง่ เสยี งคลกิ เบาๆ ขณะก�ำหนดฉากทถ่ี า่ ย zzไอคอนทแี่ สดงฉากและโหมดป้องกนั ภาพสนั่ ไหวจะแสดงทางดา้ นบนซา้ ยของหนา้ จอ zzกรอบทแี่ สดงรอบวตั ถทุ ต่ี รวจจับบง่ บอกวา่ วตั ถุ ไดอ้ ยใู่ นโฟกสั ●● เวลาปัจจบุ นั จะแสดงขนึ้ หากระยะเวลาระหวา่ งการกดป่ มุ [ ] ในขนั้ ตอน ท่ี 2 นานเกนิ ไปกอ่ นทจี่ ะกดป่ มุ [ ] ในกรณีนี้ ใหก้ ดป่ มุ [ ] เพอ่ื 3 จดั องคป์ ระกอบภาพ ยกเลกิ การแสดงเวลาและท�ำตามขนั้ ตอนท่ี 2 ซ้ำ� zzเลอื่ นคนั โยกซมู ไปทาง [ ] (ภาพระยะไกล) เพอ่ื ซมู เขา้ ท�ำใหว้ ตั ถขุ ยายใหญข่ น้ึ หรอื เลอ่ื น ●● คณุ ยงั สามารถเปลยี่ นภาษาทแ่ี สดงไดโ้ ดยการกดป่ มุ [ ] และ ไปทาง [ ] (ภาพมมุ กวา้ ง) เพอ่ื ซมู ออก ท�ำใหว้ ตั ถใุ นภาพมขี นาดเล็กลง เลอื ก [ภาษา ] บนแท็บ [ 3] ●● คณุ ยงั สามารถตงั้ คา่ ภาษาทแี่ สดงไดโ้ ดยการแตะภาษาหนง่ึ บนหนา้ จอใน ขนั้ ตอนที่ 3 จากนัน้ แตะอกี ครัง้ 22

4 ถา่ ยภาพ การบนั ทกึ ภาพเคลอื่ นไหว กอ่ นการใชง้ าน การถา่ ยภาพนงิ่ 1) เรม่ิ การบนั ทกึ 1) โฟกสั zzกดป่ มุ ภาพเคลอื่ นไหว กลอ้ งจะสง่ เสยี งเตอื น คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ zzกดป่ มุ ชตั เตอรล์ งเบาๆ ครงึ่ หนง่ึ เมอ่ื กลอ้ งจับ โฟกสั ได ้ จะสง่ เสยี งเตอื นสองครัง้ และกรอบ หนง่ึ ครัง้ ขณะทเ่ี รมิ่ การบนั ทกึ และ [ อดั ] จะ จะแสดงขนึ้ รอบบรเิ วณทโี่ ฟกสั (1) แสดงขน้ึ มาพรอ้ มเวลาทผี่ า่ นไป (1) คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู zzหากขอ้ ความ [ยกแฟลชขนึ้ ] แสดงขน้ึ ให ้ zzแถบสดี �ำจะแสดงบรเิ วณขอบบนและลา่ งของ เลอ่ื นสวติ ซ์ [ ] เพอื่ ยกแฟลชขนึ้ กลอ้ งจะยงิ แฟลชขณะถา่ ยภาพ หากคณุ ไมต่ อ้ งการใช ้ หนา้ จอ และวตั ถขุ ยายใหญข่ นึ้ เล็กนอ้ ย แถบสี พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง แฟลช ใหใ้ ชน้ ว้ิ กดลงเพอื่ เลอ่ื นกลบั เขา้ ไปใน ด�ำบง่ บอกถงึ สว่ นของภาพทไ่ี มถ่ กู บนั ทกึ กลอ้ ง zzกรอบทแี่ สดงรอบใบหนา้ ทตี่ รวจจับบง่ บอกวา่ โหมดอตั โนมตั ิ / 2) ถา่ ยภาพ ใบหนา้ ไดอ้ ยใู่ นโฟกสั โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ zzกดป่ มุ ชตั เตอรล์ งจนสดุ zzในขณะทก่ี ลอ้ งก�ำลงั ถา่ ยภาพ จะมเี สยี งลนั่ zzเมอื่ เรม่ิ การบนั ทกึ ใหป้ ลอ่ ยนว้ิ ออกจากป่ มุ ภาพ โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ ชตั เตอร์ และในสภาวะทม่ี แี สงนอ้ ยเมอื่ คณุ ยก เคลอื่ นไหว แฟลชขน้ึ กลอ้ งจะยงิ แฟลชโดยอตั โนมตั ิ zzถอื กลอ้ งใหน้ ง่ิ จนกวา่ จะสนิ้ สดุ เสยี งชตั เตอร์ 2) เสร็จสน้ิ การบนั ทกึ โหมด P zzหลงั จากแสดงภาพทคี่ ณุ ถา่ ยแลว้ กลอ้ งจะกลบั โหมด Tv, Av, M และ C สหู่ นา้ จอการถา่ ยภาพ zzกดป่ มุ ภาพเคลอื่ นไหวอกี ครัง้ เพอ่ื หยดุ การ บนั ทกึ ภาพ กลอ้ งจะสง่ เสยี งเตอื นสองครัง้ ขณะ ทก่ี ารบนั ทกึ สนิ้ สดุ ลง โหมดเลน่ ภาพ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi เมนกู ารตง้ั คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ ภาคผนวก ดชั นี 23

การดภู าพ 3 เลน่ วดิ โี อ กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ หลงั จากการถา่ ยภาพนงิ่ หรอื ภาพเคลอื่ นไหว คณุ สามารถดภู าพบนหนา้ จอไดด้ งั น้ี zzกดป่ มุ [ ] และกดป่ มุ [ ][ ] เพอ่ื เลอื ก คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู [ ] จากนัน้ กดป่ มุ [ ] อกี ครัง้ 1 เขา้ สโู่ หมดเลน่ ภาพ พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง zzการเลน่ ภาพจะเรมิ่ ตน้ ขน้ึ และหลงั จากภาพ โหมดอตั โนมตั ิ / zzกดป่ มุ [ ] โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ zzภาพสดุ ทา้ ยทค่ี ณุ ถา่ ยจะแสดงขน้ึ มา เคลอ่ื นไหวจบลง [ ] จะแสดงขนึ้ มา โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ โหมด P 2 เลอื กภาพ zzในการปรับระดบั เสยี ง ใหก้ ดป่ มุ [ ][ ] ใน โหมด Tv, Av, M และ C ระหวา่ งการเลน่ ภาพ โหมดเลน่ ภาพ zzกดป่ มุ [ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] ทวนเข็มนาฬกิ า ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi เพอ่ื ดภู าพกอ่ นหนา้ กดป่ มุ [ ] หรอื หมนุ ป่ มุ ●● ในการสลบั จากโหมดเลน่ ภาพไปทโ่ี หมดถา่ ยภาพ ใหก้ ดป่ มุ ชตั เตอรล์ ง เมนกู ารตง้ั คา่ [ ] ตามเข็มนาฬกิ าเพอื่ ดภู าพถดั ไป ครง่ึ หนง่ึ อปุ กรณเ์ สรมิ ภาคผนวก zzกดป่ มุ [ ][ ] คา้ งไวเ้ พอ่ื ดภู าพอยา่ งเร็ว ●● คณุ ยงั สามารถเรมิ่ เลน่ ภาพเคลอ่ื นไหวไดโ้ ดยการแตะ [ ] ในการปรับ ดชั นี ระดบั เสยี ง ใหล้ ากขน้ึ หรอื ลงผา่ นหนา้ จออยา่ งรวดเร็วขณะแสดงภาพ เคลอ่ื นไหว zzหมนุ ป่ มุ [ ] อยา่ งรวดเร็วเพอ่ื เขา้ สหู่ นา้ จอ นี้ (โหมดแสดงภาพแบบเลอ่ื น) ในโหมดนี้ ให ้ หมนุ ป่ มุ [ ] เพอ่ื เรยี กดภู าพ zzกดป่ มุ [ ] เพอื่ กลบั สกู่ ารแสดงภาพทลี ะภาพ zzภาพเคลอ่ื นไหวจะมไี อคอน [ ] แสดงอยู่ ในการเลน่ ภาพเคลอื่ นไหว ใหไ้ ปทขี่ นั้ ตอนที่ 3 24

การลบภาพ กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ คณุ สามารถเลอื กและลบภาพทไี่ มต่ อ้ งการไดท้ ลี ะภาพ ภาพทถี่ กู ลบจะไมส่ ามารถกู ้ คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู คนื กลบั มาได ้ ควรแน่ใจวา่ คณุ ตอ้ งการลบภาพทงั้ หมดกอ่ นทจ่ี ะใชต้ วั เลอื กนี้ พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง 1 เลอื กภาพทจ่ี ะลบ ] เพอื่ เลอื ก โหมดอตั โนมตั ิ / โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ zzกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ ภาพ โหมด P โหมด Tv, Av, M และ C 2 ลบภาพ โหมดเลน่ ภาพ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi zzกดป่ มุ [ ] เมนกู ารตงั้ คา่ zzหลงั จากขอ้ ความ [ลบหรอื ไม]่ แสดงขน้ึ ใหก้ ด อปุ กรณเ์ สรมิ ภาคผนวก ป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ เลอื ก [ลบ] ดชั นี จากนัน้ กดป่ มุ [ ] zzภาพปัจจบุ นั จะถกู ลบออกไป 25 zzในการยกเลกิ การลบภาพ ใหก้ ดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ เลอื ก [ยกเลกิ ] จากนัน้ กดป่ มุ [ ] ●● คณุ สามารถเลอื กภาพไดห้ ลายภาพเพอื่ ลบในคราวเดยี ว (= 124) ●● คณุ ยงั สามารถลบภาพปัจจบุ นั ไดโ้ ดยการแตะ [ลบ] บนหนา้ จอในขนั้ ตอน ท่ี 2 ●● ภาพยงั สามารถลบไดโ้ ดยใชห้ นา้ จอสมั ผัส (= 127)

เปิ ด/ปิ ด กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู โหมดถา่ ยภาพ คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู zzกดป่ มุ เปิด/ปิด เพอื่ เปิดกลอ้ งและเตรยี มการ พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง ถา่ ยภาพ พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง zzกดป่ มุ เปิด/ปิดอกี ครัง้ เพอื่ ปิดกลอ้ ง โหมดอตั โนมตั ิ / การท�ำงานขนั้ พน้ื ฐานอนื่ ๆ และวธิ กี ารอกี มากมายใหค้ ณุ สนุก โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ไปกบั กลอ้ ง รวมไปถงึ ตวั เลอื กในการถา่ ยภาพและเลน่ ภาพ โหมดเลน่ ภาพ โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ zzกดป่ มุ [ ] เพอื่ เปิดกลอ้ งและดภู าพทถี่ า่ ย โหมด P zzกดป่ มุ [ ] อกี ครัง้ เพอ่ื ปิดกลอ้ ง โหมด Tv, Av, M และ C โหมดเลน่ ภาพ ●● ในการสลบั จากโหมดถา่ ยภาพไปทโี่ หมดเลน่ ภาพ ใหก้ ดป่ มุ [ ] ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi ●● เลนสจ์ ะถกู ดงึ กลบั หลงั จากทกี่ ลอ้ งอยใู่ นโหมดเลน่ ภาพประมาณหนงึ่ นาที เมนกู ารตง้ั คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ คณุ สามารถปิดกลอ้ งเมอ่ื เลนสถ์ กู ดงึ กลบั ไดโ้ ดยการกดป่ มุ [ ] ภาคผนวก ดชั นี 26

ฟงั กช์ น่ั ประหยดั พลงั งาน (ปิ ดกลอ้ งอตั โนมตั )ิ ป่ มุ ชตั เตอร์ กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ เพอื่ เป็ นการประหยดั พลงั งานของแบตเตอรี่ กลอ้ งจะปิดใชง้ านหนา้ จอ (ปิดหนา้ จอ) เพอื่ ใหแ้ น่ใจวา่ ภาพถา่ ยของคณุ อยใู่ นโฟกสั ใหเ้ รมิ่ ตน้ โดยการกดป่ มุ ชตั เตอรล์ งครง่ึ คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู โดยอตั โนมตั แิ ละปิดเครอื่ งลง หลงั จากไมม่ กี ารท�ำงานในชว่ งระยะเวลาหนง่ึ หนงึ่ เสมอ และทนั ทที จี่ ับโฟกสั ไดแ้ ลว้ ใหก้ ดป่ มุ ลงจนสดุ เพอ่ื ถา่ ยภาพ ในคมู่ อื นี้ ไดอ้ ธบิ ายการท�ำงานของป่ มุ ชตั เตอรว์ า่ เป็ นการกดป่ มุ ลงครงึ่ หนงึ่ หรอื กด พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง การประหยดั พลงั งานในโหมดถา่ ยภาพ ลงจนสดุ โหมดอตั โนมตั ิ / โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ หนา้ จอจะถกู ปิดใชง้ านโดยอตั โนมตั ิ หลงั จากไมม่ กี ารท�ำงานประมาณหนง่ึ นาที 1 กดลงครงึ่ หนงึ่ (กดเบาๆ เพอื่ โฟกสั ) โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ จากนัน้ อกี ประมาณสองนาที เลนสจ์ ะถกู ดงึ กลบั และกลอ้ งปิดเครอ่ื งลง ในการเปิด โหมด P หนา้ จอและเตรยี มพรอ้ มส�ำหรับการถา่ ยภาพ เมอ่ื หนา้ จอดบั ไปแลว้ แตเ่ ลนสย์ งั ไม่ zzกดป่ มุ ชตั เตอรล์ งครงึ่ หนงึ่ กลอ้ งจะสง่ เสยี ง โหมด Tv, Av, M และ C เลอ่ื นกลบั ใหก้ ดป่ มุ ชตั เตอรล์ งครง่ึ หนง่ึ (= 27) เตอื นสองครัง้ และกรอบจะแสดงขน้ึ รอบพนื้ ที่ โหมดเลน่ ภาพ ของภาพทโ่ี ฟกสั ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi การประหยดั พลงั งานในโหมดเลน่ ภาพ เมนกู ารตง้ั คา่ 2 กดลงจนสดุ (กดลงจนสดุ จากทคี่ า้ งไว้ อปุ กรณเ์ สรมิ กลอ้ งจะปิดเครอื่ งลงโดยอตั โนมตั ิ หลงั จากไมม่ กี ารท�ำงานประมาณหา้ นาที ครง่ึ หนงึ่ เพอื่ ถา่ ยภาพ) ภาคผนวก zzกลอ้ งจะถา่ ยภาพและมเี สยี งลนั่ ชตั เตอร์ ดชั นี ●● คณุ สามารถยกเลกิ การปิดกลอ้ งอตั โนมตั ิ และปรับเวลาการปิดหนา้ จอได ้ zzถอื กลอ้ งใหน้ ง่ิ จนกวา่ จะสนิ้ สดุ เสยี งชตั เตอร์ ตามตอ้ งการ (= 171) ●● ภาพถา่ ยอาจไมอ่ ยใู่ นโฟกสั หากคณุ ถา่ ยภาพโดยไมไ่ ดก้ ดป่ มุ ชตั เตอรล์ ง ●● การประหยดั พลงั งานจะไมม่ ผี ลในขณะทก่ี ลอ้ งเชอื่ มตอ่ กบั อปุ กรณอ์ น่ื ผา่ น ครงึ่ หนงึ่ กอ่ น Wi-Fi (= 141) หรอื เชอ่ื มตอ่ กบั คอมพวิ เตอร์ (= 182) ●● ความยาวของการลน่ั เสยี งชตั เตอรจ์ ะตา่ งกนั ไปขน้ึ อยกู่ บั เวลาทจี่ �ำเป็ นตอ้ ง ใชส้ �ำหรับการถา่ ยภาพ เสยี งอาจยาวขน้ึ ในบางฉากการถา่ ยภาพ และภาพ จะเบลอหากคณุ ขยบั กลอ้ ง (หรอื วตั ถเุ คลอื่ นท)ี่ กอ่ นสนิ้ สดุ เสยี งชตั เตอร์ 27

โหมดถา่ ยภาพ การปรบั มมุ และทศิ ทางของหนา้ จอ (จอแสดงผล) กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ ใชป้ ่ มุ หมนุ ปรับโหมดเพอ่ื เขา้ สแู่ ตล่ ะโหมดถา่ ยภาพ คณุ สามารถปรับมมุ และทศิ ทางของหนา้ จอ เพอ่ื ใหเ้ หมาะสมกบั ฉากหรอื ลกั ษณะ คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู การถา่ ยภาพของคณุ (4) พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง เอยี งหนา้ จอลงดา้ นลา่ ง โหมดอตั โนมตั ิ / (1) โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ zzดงึ ดา้ นบนของหนา้ จอลงมาเขา้ หาตวั คณุ โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ zzหนา้ จอสามารถเอยี งลงไดป้ ระมาณ 45 ° โหมด P โหมด Tv, Av, M และ C (2) (3) โหมดถา่ ยวดิ โี อ เอยี งหนา้ จอขนึ้ ดา้ นบน โหมดเลน่ ภาพ ส�ำหรับการถา่ ยภาพเคลอ่ื นไหว ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi (3) (= 72, = 103) zzหนา้ จอสามารถเอยี งขน้ึ ไดป้ ระมาณ 180 ° เมนกู ารตงั้ คา่ คณุ ยงั สามารถถา่ ยภาพเคลอื่ นไหว อปุ กรณเ์ สรมิ (1) โหมดอตั โนมตั  ิ / โหมดอตั โนมตั แิ บบ ขณะทไ่ี มไ่ ดห้ มนุ ปรับโหมดไปที่ zzเมอื่ ถา่ ยภาพตวั คณุ เอง คณุ สามารถดภู าพตวั ภาคผนวก ไฮบรดิ ภาพเคลอื่ นไหวได ้ เพยี งกดป่ มุ ภาพ เองแบบในกระจกไดโ้ ดยการหมนุ หนา้ จอวน ดชั นี การถา่ ยภาพอตั โนมตั สิ มบรู ณแ์ บบ เคลอ่ื นไหว กลบั ไปทางดา้ นหนา้ ของกลอ้ ง ดว้ ยการตงั้ คา่ ทกี่ ลอ้ งก�ำหนด (= 22, = 34, = 36) (4) โหมด P, Tv, Av, M และ C zzเมอื่ เสร็จสน้ิ แลว้ หมนุ หนา้ จอจนกระทง่ั คลกิ ลง ถา่ ยภาพประเภทตา่ งๆ โดยใชก้ ารตงั้ ต�ำแหน่งเพอื่ ปิด (2) โหมดฉากพเิ ศษ คา่ ของคณุ เอง (= 77, = 100) ถา่ ยภาพดว้ ยการตงั้ คา่ ทอ่ี อกแบบ ส�ำหรับฉากทถ่ี า่ ย หรอื เพมิ่ เอฟเฟค ตา่ งๆ ใหก้ บั ภาพ (= 55) ●● เมอื่ ไมไ่ ดใ้ ชก้ ลอ้ ง ใหป้ ิดหนา้ จอลง ●● อยา่ ใชแ้ รงดนั หนา้ จอใหเ้ ปิดมากเกนิ ไป อาจท�ำใหก้ ลอ้ งเสยี หาย ●● ในการยกเลกิ การกลบั ภาพ ใหก้ ดป่ มุ [ ] เลอื ก [กลบั หนา้ จอ] บน แท็บ [ 1] เพอ่ื เลอื ก [ปิด] 28

ตวั เลอื กแสดงผลการถา่ ยภาพ การใชเ้ มนตู ง้ั คา่ ทนั ใจ กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ กดป่ มุ [ ] เพอ่ื แสดงหรอื ซอ่ นตารางและตวั วดั ระดบั อเิ ล็กทรอนกิ ส์ ตงั้ คา่ ฟังกช์ น่ั ทใี่ ชท้ วั่ ไปในเมนู (ตงั้ คา่ ทนั ใจ) คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู เพอ่ื ปรับคา่ การแสดงหนา้ จอใหแ้ สดงรายละเอยี ดมากขน้ึ เขา้ แท็บ [ 1] ► [หนา้ โปรดทราบวา่ ตวั เลอื กและรายการเมนูจะแตกตา่ งกนั ไปขนึ้ อยกู่ บั โหมดถา่ ยภาพ จอขอ้ มลู ของการถา่ ย] (= 106) (= 203) พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง โหมดอตั โนมตั ิ / ●● ความสวา่ งของหนา้ จอจะเพม่ิ ขน้ึ โดยอตั โนมตั ดิ ว้ ยฟังกช์ น่ั ภาพกลาง 1 เขา้ สเู่ มนู โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ คนื เมอ่ื คณุ ถา่ ยภาพในสภาวะแสงนอ้ ย ท�ำใหง้ า่ ยตอ่ การตรวจสอบองค์ โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ ประกอบของภาพ อยา่ งไรกต็ าม ความสวา่ งของภาพบนหนา้ จออาจไม่ zzกดป่ มุ [ ] โหมด P เทา่ กบั ความสวา่ งของภาพทค่ี ณุ ถา่ ยจรงิ โปรดทราบวา่ การบดิ เบอื นของ โหมด Tv, Av, M และ C ภาพบนหนา้ จอหรอื วตั ถทุ เ่ี คลอื่ นไหวเกดิ การกระตกุ จะไมม่ ผี ลตอ่ ภาพท่ี 2 เลอื กรายการเมนู โหมดเลน่ ภาพ บนั ทกึ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi zzกดป่ มุ [ ][ ] เพอ่ื เลอื กรายการเมนู (1) เมนกู ารตง้ั คา่ ●● ส�ำหรับตวั เลอื กแสดงผลการเลน่ ภาพ โปรดดู “การสลบั โหมดแสดงภาพ” อปุ กรณเ์ สรมิ (= 112) zzตวั เลอื กทม่ี ี (2) จะแสดงทางดา้ นลา่ งของ ภาคผนวก หนา้ จอ ดชั นี (1) (2) 3 เลอื กตวั เลอื ก zzกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ เลอื ก ตวั เลอื ก zzรายการทม่ี ไี อคอน [ ] สามารถก�ำหนดได ้ โดยการกดป่ มุ [ ] zzรายการทมี่ ไี อคอน [ ] สามารถก�ำหนดได ้ โดยการกดป่ มุ [ ] zzรายการทมี่ ไี อคอน [ ] สามารถก�ำหนดได ้ โดยการกดป่ มุ [ ] 29

4 ยนื ยนั ตวั เลอื กทค่ี ณุ เลอื กและออก การใชห้ นา้ จอเมนู กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ zzกดป่ มุ [ ] ตงั้ คา่ ฟังกช์ น่ั ตา่ งๆ ของกลอ้ งผา่ นทางหนา้ จอเมนูไดด้ งั น้ี คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู zzหนา้ จอกอ่ นทค่ี ณุ จะกดป่ มุ [ ] ในขนั้ ตอนที่ 1 เขา้ สหู่ นา้ จอเมนู พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง 1 จะแสดงขน้ึ มาอกี ครัง้ และปรากฏตวั เลอื กท่ี โหมดอตั โนมตั ิ / คณุ ตงั้ คา่ ไว ้ zzกดป่ มุ [ ] โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ ●● ในการยกเลกิ คา่ ทเี่ ปลย่ี นแปลงโดยไมต่ งั้ ใจ คณุ สามารถเรยี กคนื การตงั้ คา่ 2 เลอื กแท็บ โหมด P มาตรฐานของกลอ้ ง (= 176) โหมด Tv, Av, M และ C zzแท็บจะแสดงฟังกช์ น่ั (1) เชน่ การถา่ ยภาพ โหมดเลน่ ภาพ ●● คณุ ยงั สามารถออก โดยการเลอื ก [ ] ในรายการเมนู จากนัน้ กดป่ มุ ([ ]), การเลน่ ภาพ ([ ]) หรอื การตงั้ คา่ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi [] ([ ]) หรอื หนา้ ภายในแตล่ ะฟังกช์ นั่ (2) แท็ เมนกู ารตง้ั คา่ บทแี่ สดงในคมู่ อื นี้จะรวมทัง้ ฟังกช์ น่ั และหนา้ อปุ กรณเ์ สรมิ การใชร้ ะบบจอสมั ผสั เพอื่ กำ� หนดการตง้ั คา่ อยา่ งเชน่ ใน [ 1] ภาคผนวก ดชั นี zzแตะ [ ] ในดา้ นบนขวาของหนา้ จอเพอื่ เขา้ สู่ zzเลอื่ นคนั โยกซมู เพอ่ื เลอื กแท็บฟังกช์ น่ั และ เมนูตงั้ คา่ ทนั ใจ จากนัน้ กดป่ มุ [ ][ ] เพอ่ื เลอื กแท็บหนา้ zzแตะรายการเมนูและตวั เลอื ก เพอื่ เสร็จสนิ้ การ zzคณุ ยงั สามารถลากนวิ้ ผา่ นหนา้ จอไปทางซา้ ย ตงั้ คา่ หรอื ขวาเพอ่ื เลอื กแท็บหนา้ zzเพอื่ กลบั ไปหนา้ จอกอ่ นหนา้ ใหแ้ ตะรายการ 3 เลอื กรายการเมนู เมนู [ ] หรอื แตะเลอื กตวั เลอื กอกี ครัง้ zzกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอ่ื เลอื ก zzคณุ สามารถเขา้ สหู่ นา้ จอรายการทมี่ ไี อคอน รายการ จากนัน้ กดป่ มุ [ ] [ ] ไดโ้ ดยแตะ [ ] zzส�ำหรับรายการเมนูทตี่ วั เลอื กไมแ่ สดงขน้ึ มา zzคณุ สามารถเขา้ สหู่ นา้ จอรายการทม่ี ไี อคอน กอ่ นอนื่ ใหก้ ดป่ มุ [ ] เพอ่ื สลบั หนา้ จอ จาก [ ] ไดโ้ ดยแตะ [ ] นัน้ กดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ เลอื กรายการเมนู zzคณุ สามารถเขา้ สหู่ นา้ จอรายการทมี่ ไี อคอน [ ] ไดโ้ ดยแตะ [ ] zzเพอ่ื กลบั ไปยงั หนา้ จอกอ่ นหนา้ ใหก้ ดป่ มุ [] 30

4 เลอื กตวั เลอื ก การทำ� งานของระบบจอสมั ผสั กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ zzเมอื่ ตวั เลอื กแสดงเป็ นแนวตงั้ ใหก้ ดป่ มุ ●● ในการเขา้ สแู่ ท็บ ใหก้ ดป่ มุ [ ] เพอ่ื เขา้ สหู่ นา้ จอเมนู จากนัน้ แตะแท็บ คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอ่ื เลอื กตวั เลอื ก ฟังกช์ นั่ และแท็บหนา้ ทต่ี อ้ งการ ทตี่ อ้ งการ พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง ●● ลากรายการเมนูขน้ึ หรอื ลงเพอื่ เลอ่ื นดู หรอื แตะทร่ี ายการเมนูเพอื่ เลอื ก โหมดอตั โนมตั ิ / zzเมอ่ื ตวั เลอื กแสดงเป็ นแนวนอน ใหก้ ดป่ มุ โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอ่ื เลอื กตวั เลอื ก ●● แตะตวั เลอื กเพอ่ื สนิ้ สดุ การตงั้ คา่ และกลบั สหู่ นา้ จอการเลอื กรายการเมนู โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ ทต่ี อ้ งการ โหมด P โหมด Tv, Av, M และ C 5 ยนื ยนั ตวั เลอื กทคี่ ณุ เลอื กและออก ●● ส�ำหรับรายการเมนูทแ่ี สดงแถบเพอื่ บง่ ชร้ี ะดบั ใหแ้ ตะตรงต�ำแหน่งทต่ี อ้ งการบน โหมดเลน่ ภาพ แถบ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi เมนกู ารตง้ั คา่ zzกดป่ มุ [ ] เพอ่ื ยนื ยนั ตวั เลอื กทคี่ ณุ เลอื ก และ ●● ในการตงั้ คา่ รายการเมนูทตี่ วั เลอื กไมแ่ สดงขนึ้ มา กอ่ นอน่ื ใหแ้ ตะรายการเมนู อปุ กรณเ์ สรมิ กลบั สหู่ นา้ จอการเลอื กรายการเมนู ภาคผนวก เพอ่ื เขา้ สหู่ นา้ จอการตงั้ คา่ ในหนา้ จอการตงั้ คา่ ท�ำไดท้ งั้ ลากหรอื แตะเพอ่ื เลอื ก ดชั นี zzกดป่ มุ [ ] เพอ่ื กลบั ไปยงั หนา้ จอที่ รายการ จากนัน้ แตะเพอ่ื เลอื กตวั เลอื ก แตะ [ ] เพอื่ กลบั ไปยงั หนา้ จอ แสดงอยกู่ อ่ นทค่ี ณุ จะกดป่ มุ [ ] ในขนั้ กอ่ นหนา้ ตอนท่ี 1 ●● คณุ ยงั สามารถแตะสว่ นทป่ี ้อนขอ้ มลู (เชน่ กลอ่ งกาเครอื่ งหมายหรอื ชอ่ ง ขอ้ ความ) เพอ่ื เลอื กและใสข่ อ้ ความโดยการแตะแป้นพมิ พบ์ นหนา้ จอ ●● ในการยกเลกิ คา่ ทเี่ ปลย่ี นแปลงโดยไมต่ งั้ ใจ คณุ สามารถเรยี กคนื การตงั้ คา่ ●● เมอ่ื [ ] แสดงขน้ึ มา คณุ สามารถแตะ [ ] แทนการกดป่ มุ [ ] หาก มาตรฐานของกลอ้ ง (= 176) คณุ ตอ้ งการ ●● รายการเมนูทใี่ ชไ้ ดจ้ ะแตกตา่ งกนั ไปขนึ้ อยกู่ บั โหมดถา่ ยภาพหรอื โหมด ●● เมอื่ [ ] แสดงขน้ึ มา คณุ สามารถแตะ [ ] แทนการกดป่ มุ [ ] เลน่ ภาพทเ่ี ลอื ก (= 206 – = 216) หากคณุ ตอ้ งการ ●● เมอื่ [ ] แสดงขน้ึ การท�ำงานแบบเดยี วกนั จะสามารถท�ำไดโ้ ดยการแตะ [ ] แทนการกดป่ มุ [ ] ●● เมอ่ื [ ] แสดงขน้ึ มา คณุ สามารถแตะ [ ] แทนการกดป่ มุ [ ] หาก คณุ ตอ้ งการ ●● กดป่ มุ [ ] อกี ครัง้ เพอื่ ยกเลกิ เมนู 31

แป้ นพมิ พบ์ นหนา้ จอ การลบตวั อกั ษร กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ ใชแ้ ป้นพมิ พบ์ นหนา้ จอเพอ่ื ใสข่ อ้ ความส�ำหรับ Face ID (= 45) การเชอื่ มตอ่ Wi-Fi zzในการลบตวั อกั ษรกอ่ นหนา้ ใหแ้ ตะ [ ] คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู (= 141) และอนื่ ๆ โปรดทราบวา่ ความยาวและรปู แบบของขอ้ ความทค่ี ณุ สามารถ หรอื กดป่ มุ [ ] ใสไ่ ดจ้ ะแตกตา่ งกนั ไปตามฟังกช์ น่ั ทคี่ ณุ ใช ้ พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง zzการแตะและการกดป่ มุ [ ] คา้ งไวจ้ ะลบตวั โหมดอตั โนมตั ิ / (1) การใสต่ วั อกั ษร อกั ษรหา้ ตวั ในครัง้ เดยี ว โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ zzแตะเพอื่ ใสต่ วั อกั ษร โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ zzจ�ำนวนของขอ้ ความทคี่ ณุ สามารถใสไ่ ด ้ (1) จะ การยนื ยนั การป้ อนขอ้ มลู และกลบั ไปยงั หนา้ โหมด P แตกตา่ งกนั ไปตามฟังกช์ นั่ ทคี่ ณุ ใช ้ จอกอ่ นหนา้ โหมด Tv, Av, M และ C โหมดเลน่ ภาพ การเลอ่ื นเคอรเ์ ซอร์ zzกดป่ มุ [ ] ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi zzแตะ [ ] หรอื [ ] หรอื หมนุ วงแหวน [ ] เมนกู ารตงั้ คา่ ●● ส�ำหรับบางฟังกช์ น่ั [ ] จะไมแ่ สดงและไมส่ ามารถใชไ้ ด ้ อปุ กรณเ์ สรมิ การใสต่ วั แบง่ บรรทดั ภาคผนวก zzแตะ [ ] ●● อกี วธิ หี นงึ่ ในการใชแ้ ป้นพมิ พค์ อื การกดป่ มุ [ ][ ][ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ ดชั นี การสลบั โหมดการป้ อนขอ้ มลู [ ] เพอ่ื เลอื กตวั อกั ษรหรอื ไอคอน จากนัน้ กดป่ มุ [ ] คณุ ยงั สามารถ zzในการสลบั ไปทตี่ วั เลขหรอื สญั ลกั ษณ์ ให ้ แตะ [ ] เลอื่ นเคอรเ์ ซอรไ์ ดโ้ ดยการหมนุ วงแหวน [ ] เพอ่ื กลบั ไปยงั หนา้ จอกอ่ น zzแตะ [ ] เพอื่ ใสต่ วั พมิ พใ์ หญ่ zzโหมดการป้อนขอ้ มลู ทใ่ี ชไ้ ดจ้ ะแตกตา่ งกนั ไป หนา้ ใหก้ ดป่ มุ [ ] ตามฟังกช์ น่ั ทค่ี ณุ ใช ้ 32

การแสดงไฟสญั ญาณ นาฬกิ า กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ ไฟสญั ญาณทอ่ี ยดู่ า้ นหลงั ตวั กลอ้ ง (= 4) จะสวา่ งหรอื กะพรบิ ขนึ้ อยกู่ บั สถานะของ คณุ สามารถตรวจสอบเวลาปัจจบุ นั ได ้ คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู กลอ้ ง zzกดป่ มุ [ ] คา้ งไว ้ zzเวลาปัจจบุ นั จะแสดงขนึ้ มา พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง สี สถานะไฟ สถานะของกลอ้ ง zzหากคณุ ถอื กลอ้ งในแนวตงั้ ขณะใชฟ้ ังกช์ น่ั โหมดอตั โนมตั ิ / สเี ขยี ว สญั ญาณ นาฬกิ า การแสดงเวลาจะเปลยี่ นเป็ นแนวตงั้ โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ สสี ม้ ก�ำลงั เปิดกลอ้ ง, ก�ำลงั บนั ทกึ /ก�ำลงั อา่ นขอ้ มลู / zzกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] หรอื หมนุ โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ กะพรบิ ก�ำลงั ถา่ ยโอนขอ้ มลู ภาพ, ก�ำลงั ถา่ ยภาพแบบเปิด วงแหวน [ ] เพอื่ เปลยี่ นสที แ่ี สดง โหมด P รับแสงนาน (= 100, = 101), การเชอ่ื มตอ่ กบั zzกดป่ มุ [ ] อกี ครัง้ เพอื่ ยกเลกิ การแสดง โหมด Tv, Av, M และ C เปิ ด คอมพวิ เตอร์ (= 182), ก�ำลงั เชอ่ื มตอ่ /ก�ำลงั ถา่ ย นาฬกิ า โหมดเลน่ ภาพ โอนขอ้ มลู ผา่ น Wi-Fi หรอื ปิดหนา้ จอ (= 27, ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi = 171, = 171) ●● เมอ่ื กลอ้ งปิดอยู่ ใหก้ ดป่ มุ [ ] คา้ งไว ้ จากนัน้ กดป่ มุ เปิด/ปิดกลอ้ งเพอ่ื เมนกู ารตงั้ คา่ แสดงนาฬกิ า อปุ กรณเ์ สรมิ ก�ำลงั ชารจ์ ผา่ นสาย USB ภาคผนวก ดชั นี ●● เมอื่ ไฟสญั ญาณกะพรบิ เป็ นสเี ขยี ว อยา่ ปิดกลอ้ ง เปิดฝาครอบชอ่ งใส่ เมมโมรกี่ ารด์ /แบตเตอรี่ หรอื เขยา่ หรอื กระแทกกลอ้ ง อาจท�ำใหข้ อ้ มลู ภาพเสยี หาย หรอื ท�ำใหก้ ลอ้ งหรอื เมมโมรกี่ ารด์ ท�ำงานผดิ ปกตไิ ด ้ 33

โหมดอตั โนมตั ิ / โหมดอตั โนมตั ิ การถา่ ยภาพดว้ ยการตง้ั คา่ ทก่ี ลอ้ งกำ� หนด กอ่ นการใชง้ าน แบบไฮบรดิ คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ ในการเลอื กใชก้ ารตงั้ คา่ ทเี่ หมาะสมทสี่ ดุ โดยอตั โนมตั สิ �ำหรับฉากทถี่ า่ ยนัน้ เพยี งแค่ คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู โหมดทส่ี ะดวกส�ำหรับการถา่ ยภาพอยา่ งงา่ ยดว้ ยการควบคมุ ปลอ่ ยใหก้ ลอ้ งตรวจสอบวตั ถแุ ละสภาวะการถา่ ยภาพเอง ทด่ี ยี ง่ิ ขนึ้ พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง การถา่ ยภาพ (สมารท์ ออโต)้ โหมดอตั โนมตั ิ / โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ  ภาพนงิ่    ภาพเคลอ่ื นไหว โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ โหมด P 1 เปิ ดกลอ้ ง โหมด Tv, Av, M และ C โหมดเลน่ ภาพ zzกดป่ มุ เปิด/ปิดกลอ้ ง ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi zzหนา้ จอเรม่ิ ตน้ จะแสดงขน้ึ มา เมนกู ารตง้ั คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ 2 เขา้ สโู่ หมด [ ] ภาคผนวก ดชั นี zzหมนุ ปรับโหมดการท�ำงานไปที่ [ ] zzเล็งกลอ้ งไปยงั วตั ถุ กลอ้ งจะสง่ เสยี งคลกิ เบาๆ ขณะก�ำหนดฉากทถ่ี า่ ย zzไอคอนทแ่ี สดงฉากและโหมดป้องกนั ภาพ สนั่ ไหวจะแสดงทางดา้ นบนซา้ ยของหนา้ จอ (= 38, = 40) zzกรอบทแี่ สดงรอบวตั ถทุ ต่ี รวจจับบง่ บอกวา่ วตั ถุ ไดอ้ ยใู่ นโฟกสั 34

3 จดั องคป์ ระกอบภาพ 2) ถา่ ยภาพ กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ zzเลอ่ื นคนั โยกซมู ไปทาง [ ] (ภาพระยะไกล) zzกดป่ มุ ชตั เตอรล์ งจนสดุ คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู เพอื่ ซมู เขา้ ท�ำใหว้ ตั ถขุ ยายใหญข่ น้ึ หรอื เลอื่ น ไปทาง [ ] (ภาพมมุ กวา้ ง) เพอ่ื ซมู ออก zzในขณะทก่ี ลอ้ งก�ำลงั ถา่ ยภาพ จะมเี สยี งลน่ั พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง ท�ำใหว้ ตั ถใุ นภาพมขี นาดเล็กลง (แถบซมู ภาพ ชตั เตอร์ และในสภาวะทมี่ แี สงนอ้ ยเมอื่ คณุ ยก แฟลชขน้ึ กลอ้ งจะยงิ แฟลชโดยอตั โนมตั ิ (1) (1) แสดงต�ำแหน่งการซมู จะปรากฏขน้ึ พรอ้ ม กบั ระยะทอี่ ยใู่ นโฟกสั (2)) zzถอื กลอ้ งใหน้ งิ่ จนกวา่ จะสน้ิ สดุ เสยี งชตั เตอร์ (2) 4 ถา่ ยภาพ zzหลงั จากแสดงภาพทคี่ ณุ ถา่ ยแลว้ กลอ้ งจะกลบั สหู่ นา้ จอการถา่ ยภาพ การถา่ ยภาพนงิ่ 1) โฟกสั การบนั ทกึ ภาพเคลอ่ื นไหว โหมดอตั โนมตั ิ / โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ zzกดป่ มุ ชตั เตอรล์ งครง่ึ หนง่ึ เมอ่ื กลอ้ งจับโฟกสั ได ้ จะสง่ เสยี งเตอื นสองครัง้ และกรอบจะแสดง 1) เรม่ิ การบนั ทกึ โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ ขน้ึ รอบบรเิ วณทโี่ ฟกสั โหมด P zzกดป่ มุ ภาพเคลอื่ นไหว กลอ้ งจะสง่ เสยี งเตอื น โหมด Tv, Av, M และ C zzเมอื่ มหี ลายพนื้ ทอี่ ยใู่ นโฟกสั จะมหี ลายกรอบ หนงึ่ ครัง้ ขณะทเ่ี รมิ่ การบนั ทกึ และ [ อดั ] จะ โหมดเลน่ ภาพ แสดงขน้ึ มา แสดงขนึ้ มาพรอ้ มเวลาทผ่ี า่ นไป (1) ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi zzหากขอ้ ความ [ยกแฟลชขนึ้ ] แสดงขน้ึ ให ้ (1) zzแถบสดี �ำจะแสดงบรเิ วณขอบบนและลา่ งของ เลอื่ นสวติ ซ์ [ ] เพอ่ื ยกแฟลชขนึ้ กลอ้ งจะยงิ หนา้ จอ และวตั ถขุ ยายใหญข่ นึ้ เล็กนอ้ ย แถบสี แฟลชขณะถา่ ยภาพ หากคณุ ไมต่ อ้ งการใช ้ ด�ำบง่ บอกถงึ สว่ นของภาพทไี่ มถ่ กู บนั ทกึ แฟลช ใหใ้ ชน้ วิ้ กดลงเพอื่ เลอ่ื นกลบั เขา้ ไปใน กลอ้ ง zzกรอบทแี่ สดงรอบใบหนา้ ทต่ี รวจจับบง่ บอกวา่ ใบหนา้ ไดอ้ ยใู่ นโฟกสั zzเมอ่ื เรมิ่ การบนั ทกึ ใหป้ ลอ่ ยนวิ้ ออกจากป่ มุ ภาพ เคลอ่ื นไหว เมนกู ารตงั้ คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ ภาคผนวก ดชั นี 35

2) ปรบั ขนาดวตั ถแุ ละจดั องคป์ ระกอบภาพ การถา่ ยภาพในโหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ กอ่ นการใชง้ าน อกี ครงั้ ตามตอ้ งการ คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้  ภาพนงิ่    ภาพเคลอื่ นไหว คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู zzในการปรับขนาดวตั ถุ ใหท้ �ำซำ้� ขนั้ ตอนท่ี 3 อยา่ งไรกต็ าม โปรดทราบวา่ เสยี งการท�ำงาน คณุ สามารถสรา้ งวดิ โี อสนั้ ๆ ของวนั ได ้ เพยี งแคถ่ า่ ยภาพนง่ิ กลอ้ งจะบนั ทกึ คลปิ เป็ น พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง ของกลอ้ งจะถกู บนั ทกึ เขา้ ไปดว้ ย โปรดทราบ เวลา 2 – 4 วนิ าที กอ่ นทกุ ครัง้ ทถี่ า่ ยภาพ ซง่ึ รวมเป็ นวดิ โี อสรปุ ไดใ้ นภายหลงั โหมดอตั โนมตั ิ / วา่ ภาพเคลอ่ื นไหวทถี่ า่ ยดว้ ยก�ำลงั ขยายที่ คลปิ ทบ่ี นั ทกึ ในโหมดนอ้ี าจจะถกู บนั ทกึ ในอลั บมั้ เรอื่ งราวเดน่ (= 136) โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ แสดงเป็ นสฟี ้าจะดคู อ่ นขา้ งหยาบ โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ 1 เขา้ สโู่ หมด [ ] โหมด P zzเมอ่ื คณุ จัดองคป์ ระกอบภาพใหม่ การโฟกสั โหมด Tv, Av, M และ C ความสวา่ ง และสจี ะถกู ปรับโดยอตั โนมตั ิ zzท�ำตามขนั้ ตอนที่ 2 ใน “การถา่ ยภาพ (สมารท์ โหมดเลน่ ภาพ ออโต)้ ” (= 34) และเลอื ก [ ] ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi 3) เสร็จสนิ้ การบนั ทกึ เมนกู ารตงั้ คา่ 2 จดั องคป์ ระกอบภาพ อปุ กรณเ์ สรมิ zzกดป่ มุ ภาพเคลอื่ นไหวอกี ครัง้ เพอ่ื หยดุ การ ภาคผนวก บนั ทกึ ภาพ กลอ้ งจะสง่ เสยี งเตอื นสองครัง้ ขณะ zzท�ำตามขนั้ ตอนท่ี 3 – 4 ใน “การถา่ ยภาพ ดชั นี ทกี่ ารบนั ทกึ สน้ิ สดุ ลง (สมารท์ ออโต)้ ” (= 34) เพอ่ื จัดองคป์ ระกอบ ภาพและโฟกสั zzการบนั ทกึ จะหยดุ ลงโดยอตั โนมตั เิ มอื่ เมมโมรี่ การด์ เต็ม zzเพอื่ ใหไ้ ดว้ ดิ โี อสรปุ ทน่ี ่าประทบั ใจยงิ่ ขน้ึ ให ้ เล็งกลอ้ งไปทวี่ ตั ถปุ ระมาณสวี่ นิ าทกี อ่ นท�ำการ ถา่ ยภาพนงิ่ 3 ถา่ ยภาพ zzท�ำตามขนั้ ตอนท่ี 4 ใน “การถา่ ยภาพ (สมารท์ ออโต)้ ” (= 34) เพอื่ ถา่ ยภาพนง่ิ zzกลอ้ งจะบนั ทกึ ทงั้ ภาพนง่ิ และคลปิ วดิ โี อ คลปิ จะจบลงดว้ ยภาพนงิ่ และเสยี งชตั เตอร์ รวมเป็ น ตอนเดยี วในวดิ โี อสรปุ 36

●● เวลาใชง้ านของแบตเตอรใ่ี นโหมดนจี้ ะสนั้ ลงกวา่ โหมด [ ] เพราะ ภาพนงิ่ /ภาพเคลอื่ นไหว กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ วดิ โี อสรปุ จะถกู บนั ทกึ ทกุ ครัง้ ทถี่ า่ ยภาพ คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู ●● วดิ โี อสรปุ อาจไมถ่ กู บนั ทกึ หากคณุ ถา่ ยภาพนงิ่ ทนั ทที เี่ ปิดกลอ้ ง เลอื ก ●● หากกลอ้ งไมม่ เี สยี งการท�ำงาน กลอ้ งอาจจะถกู เปิดขณะกด [ ] คา้ งไว ้ พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง โหมดอตั โนมตั ิ / โหมด [ ] หรอื ใชง้ านกลอ้ งโดยวธิ อี น่ื ในการเปิดเสยี ง ใหก้ ดป่ มุ [ ] เลอื ก [ปิดเสยี ง] บนแท็บ [ 3] โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ ●● เสยี งและแรงสนั่ สะเทอื นจากการใชง้ านกลอ้ งจะถกู บนั ทกึ ในวดิ โี อสรปุ เพอ่ื เลอื ก [ปิด] โหมด P โหมด Tv, Av, M และ C ●● คณุ ภาพของภาพวดิ โี อสรปุ จะตงั้ คา่ อตั โนมตั เิ ป็ น [ ] ส�ำหรับ ภาพนงิ่ โหมดเลน่ ภาพ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi NTSC หรอื [ ] ส�ำหรับ PAL และไมส่ ามารถเปลย่ี นได ้ (= 170) เมนกู ารตงั้ คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ ●● ไมม่ กี ารเลน่ เสยี งเมอื่ คณุ กดป่ มุ ชตั เตอรล์ งครง่ึ หนงึ่ หรอื ใชก้ ารตงั้ เวลาถา่ ย ●● ไอคอน [ ] ทกี่ ะพรบิ เตอื นวา่ ภาพอาจจะเบลอไดเ้ นอื่ งจากกลอ้ งสนั่ ใน ภาคผนวก กรณีน้ี ใหต้ ดิ ขาตงั้ กลอ้ งหรอื ใชว้ ธิ กี ารอน่ื เพอ่ื ท�ำใหก้ ลอ้ งนงิ่ ดชั นี ภาพ (= 174) ●● หากภาพทค่ี ณุ ถา่ ยมดื ถงึ แมว้ า่ จะเปิดแฟลชแลว้ ใหข้ ยบั เขา้ ไปใกลว้ ตั ถุ ●● วดิ โี อสรปุ จะถกู บนั ทกึ เป็ นไฟลภ์ าพเคลอื่ นไหวแยกตา่ งหากในกรณีตอ่ ไป มากขน้ึ ส�ำหรับรายละเอยี ดเกย่ี วกบั ระยะแฟลช โปรดดู “กลอ้ ง” (= 217) นี้ ถงึ แมว้ า่ จะถกู บนั ทกึ ในวนั เดยี วกนั ในโหมด [ ] ●● หากกลอ้ งสง่ เสยี งเตอื นหนง่ึ ครัง้ ขณะกดป่ มุ ชตั เตอรล์ งครง่ึ หนงึ่ แสดงวา่ วตั ถอุ ยใู่ กลเ้ กนิ ไป ส�ำหรับรายละเอยี ดเกย่ี วกบั ระยะโฟกสั (ระยะการถา่ ย -- ขนาดไฟลข์ องวดิ โี อสรปุ เกอื บถงึ 4 GB หรอื เวลารวมทบ่ี นั ทกึ ทงั้ หมด ภาพ) โปรดดู “ระยะการถา่ ยภาพ” (= 219) เกอื บถงึ 16 นาที 40 วนิ าที ●● หลอดไฟจะสวา่ งขน้ึ ขณะถา่ ยภาพในสภาวะแสงนอ้ ย เพอ่ื ลดตาแดงและ ชว่ ยในการโฟกสั -- วดิ โี อสรปุ ถกู ป้องกนั (= 121) ●● ไอคอน [ ] ทก่ี ะพรบิ ขนึ้ เมอื่ คณุ พยายามถา่ ยภาพ แสดงวา่ ไมส่ ามารถถา่ ย -- การตงั้ คา่ เวลาตามฤดกู าล (= 20) หรอื ไทมโ์ ซน (= 172) มกี าร ภาพไดจ้ นกวา่ แฟลชจะไดช้ ารจ์ ไฟใหม่ คณุ สามารถกลบั ไปถา่ ยภาพได ้ ทนั ทที แี่ ฟลชพรอ้ มใชง้ าน ใหก้ ดป่ มุ ชตั เตอรล์ งจนสดุ และรอ หรอื ปลอ่ ยนว้ิ เปลยี่ นแปลง ออกและกดป่ มุ อกี ครัง้ -- มกี ารสรา้ งโฟลเดอรใ์ หม่ (= 168) ●● จะไมม่ เี สยี งชตั เตอรเ์ มอื่ มไี อคอน “หลบั ” และ “ทารกหลบั ” (= 38) ●● ไมส่ ามารถแกไ้ ขหรอื ลบเสยี งชตั เตอรท์ บี่ นั ทกึ ได ้ แสดงขน้ึ ●● หากคณุ ตอ้ งการบนั ทกึ วดิ โี อสรปุ โดยไมใ่ ชภ้ าพนง่ิ ใหป้ รับการตงั้ คา่ ลว่ ง ●● ถงึ แมว้ า่ คณุ ยงั สามารถถา่ ยภาพไดอ้ กี กอ่ นทหี่ นา้ จอถา่ ยภาพจะแสดงขน้ึ ภาพกอ่ นหนา้ อาจเป็ นตวั ก�ำหนดโฟกสั ความสวา่ ง และสที ใี่ ช ้ หนา้ เลอื ก MENU (= 30) ► แท็บ [ 7] ► [ชนดิ วดิ โี อสรปุ ] ► [ไมม่ ภี าพนง่ิ ] ●● สามารถแกไ้ ขแตล่ ะตอนได ้ (= 135) การเลน่ วดิ โี อสรปุ ●● คณุ สามารถเปลย่ี นแปลงระยะเวลาแสดงภาพหลงั จากการถา่ ยได ้ (= 54) แสดงภาพนงิ่ ทถ่ี า่ ยในโหมด [ ] เพอื่ เลน่ วดิ โี อสรปุ ทส่ี รา้ งไวใ้ นวนั เดยี วกนั หรอื ระบวุ นั ทข่ี องวดิ โี อสรปุ เพอื่ ทจี่ ะเลน่ (= 114) 37

ภาพเคลอ่ื นไหว ไอคอนแสดงฉาก กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ ●● กอ่ นถา่ ยภาพเคลอื่ นไหว ใหใ้ ชน้ ว้ิ ลดแฟลชลง ขณะบนั ทกึ ภาพ ควรใหน้ วิ้  ภาพนง่ิ    ภาพเคลอื่ นไหว คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู ของคณุ ออกหา่ งจากไมโครโฟน (1) การเปิดแฟลชขนึ้ หรอื บงั ไมโครโฟน อาจขดั ขวางการบนั ทกึ เสยี ง หรอื ท�ำใหเ้ สยี งทบ่ี นั ทกึ ไมช่ ดั เจน ในโหมด [ ] และ [ ] ฉากการถา่ ยภาพทก่ี ลอ้ งก�ำหนดจะแสดงดว้ ยไอคอน พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง โหมดอตั โนมตั ิ / (1) และการตงั้ คา่ ทเ่ี กยี่ วขอ้ งส�ำหรับการโฟกสั ภาพ ความสวา่ งของวตั ถุ และสที เ่ี หมาะ โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ ●● หลกี เลยี่ งการสมั ผัสป่ มุ ควบคมุ ตา่ งๆ ของกลอ้ งนอกจากป่ มุ ภาพ สมจะถกู เลอื กโดยอตั โนมตั ิ อาจมกี ารถา่ ยภาพแบบตอ่ เนอื่ งแลว้ แตฉ่ าก (= 39) โหมด P เคลอ่ื นไหวขณะบนั ทกึ ภาพ เพราะเสยี งจากกลอ้ งจะถกู บนั ทกึ ดว้ ย โหมด Tv, Av, M และ C วตั ถุ พน้ื หลงั โหมดเลน่ ภาพ ●● เมอ่ื การบนั ทกึ ภาพเคลอื่ นไหวเรมิ่ ตน้ ขน้ึ พน้ื ทแี่ สดงภาพจะเปลย่ี นไปและ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi วตั ถจุ ะขยายใหญข่ นึ้ ซงึ่ เป็ นวธิ แี กไ้ ขความผดิ เพยี้ นของภาพทเี่ กดิ จากการ บคุ คล ปกติ ยอ้ นแสง ทม่ี ดื *1 พระอาทติ ยต์ ก สปอตไลท์ เมนกู ารตงั้ คา่ สน่ั ของกลอ้ ง เพอื่ บนั ทกึ วตั ถมุ ขี นาดเดยี วกบั ทแ่ี สดงไวก้ อ่ นการถา่ ย ใหท้ �ำ บคุ คลเคลอ่ื นไหว *2 *3 อปุ กรณเ์ สรมิ ตามขนั้ ตอนใน “การบนั ทกึ ภาพเคลอื่ นไหวทวี่ ตั ถมุ ขี นาดเดยี วกบั ทแี่ สดง เงาบนใบหนา้ *3 *3 – ภาคผนวก กอ่ นการถา่ ย” (= 53) รอยยมิ้ *2 ดชั นี หลบั *3 – –– – ●● เสยี งจะถกู บนั ทกึ ในรปู แบบสเตอรโิ อ ทารก *2 38 ทารกยม้ิ *3 *3 –– – ทารกหลบั *3 *3 เด็กเคลอ่ื นไหว *2 *3 –– – วตั ถอุ นื่ ๆ *3 *3 วตั ถเุ คลอื่ นไหวอนื่ ๆ *2 *3 –– – วตั ถทุ อ่ี ยใู่ กลอ้ นื่ ๆ *3 *3 *2 *3 –– – *3 *3 –– – –– – –– – –– – –– *1 ใชข้ าตงั้ กลอ้ ง *2 สพี น้ื หลงั ของไอคอนเป็ นสฟี ้าเมอ่ื พนื้ หลงั เป็ นทอ้ งฟ้า เป็ นสนี �้ำเงนิ เมอ่ื พน้ื หลงั มดื และเป็ น สเี ทาส�ำหรับพน้ื หลงั อนื่ ๆ *3 สพี น้ื หลงั ของไอคอนเป็ นสฟี ้าเมอ่ื พนื้ หลงั เป็ นทอ้ งฟ้า และเป็ นสเี ทาส�ำหรับพนื้ หลงั อนื่ ๆ ●● สพี น้ื หลงั ของ [ ], [ ], [ ], [ ] และ [ ] เป็ นสนี �้ำเงนิ และสพี นื้ หลงั ของ [ ] เป็ นสสี ม้ ●● ส�ำหรับภาพเคลอื่ นไหว จะแสดงเฉพาะไอคอนบคุ คล วตั ถอุ นื่ ๆ และวตั ถทุ อ่ี ยู่ ใกลอ้ น่ื ๆ ●● ในโหมด [ ] จะแสดงเฉพาะไอคอนบคุ คล เงาบนใบหนา้ วตั ถอุ นื่ ๆ และวตั ถุ ทอ่ี ยใู่ กลอ้ นื่ ๆ ●● ส�ำหรับการตงั้ เวลาถา่ ยภาพ จะไมแ่ สดงไอคอนส�ำหรับวตั ถตุ อ่ ไปน:ี้ บคุ คล เคลอ่ื นไหว ยม้ิ หรอื หลบั , ทารกยมิ้ หรอื หลบั , เด็กเคลอ่ื นไหว และวตั ถเุ คลอื่ น ไหวอนื่ ๆ

●● ไอคอนจะไมแ่ สดงขน้ึ มาส�ำหรับวตั ถยุ มิ้ หรอื หลบั และเด็กเคลอ่ื นไหวในโหมด ฉากการถา่ ยภาพแบบตอ่ เนอ่ื ง กอ่ นการใชง้ าน การถา่ ยทน่ี อกเหนอื จาก [ ] (= 39, = 44) คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ ถา้ ไอคอนของฉากตอ่ ไปน้ี (คอลมั นท์ างซา้ ยของตาราง) แสดงขนึ้ มาขณะคณุ ถา่ ย คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู ●● จะไมแ่ สดงไอคอนยอ้ นแสงส�ำหรับเด็กเคลอ่ื นไหวและบคุ คลยม้ิ เมอ่ื แฟลชตงั้ ภาพนง่ิ กลอ้ งจะถา่ ยภาพตอ่ เนอ่ื ง ถา้ ไอคอนของฉากตอ่ ไปนี้ (คอลมั นท์ างซา้ ยของ คา่ เป็ น [ ] ตาราง) แสดงขน้ึ มาขณะคณุ กดป่ มุ ชตั เตอรล์ งครง่ึ หนง่ึ หนง่ึ ในไอคอน [ ], [ ] พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง หรอื [ ] แสดงขน้ึ มาเพอื่ บอกวา่ กลอ้ งจะถา่ ยภาพตอ่ เนอื่ ง โหมดอตั โนมตั ิ / ●● ไอคอนส�ำหรับทารก (รวมทงั้ ทารกยม้ิ และหลบั ) และเด็กเคลอื่ นไหว จะแสดง โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ขนึ้ เมอื่ [Face ID] ตงั้ คา่ เป็ น [เปิด] และใบหนา้ ของทารกทบี่ นั ทกึ ไว ้ (อายตุ �ำ่ รอยยมิ้ จับภาพตอ่ เนอื่ งและกลอ้ งจะวเิ คราะหร์ ายละเอยี ด เชน่ โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ กวา่ สองปี) หรอื เด็ก (อายุ 2 – 12 ปี) ถกู ตรวจพบ (= 45) โปรดตรวจสอบให ้ (รวมทารก) การแสดงออกทางสหี นา้ เพอื่ บนั ทกึ ภาพทต่ี รวจสอบแลว้ โหมด P แน่ใจกอ่ นวา่ วนั ทแี่ ละเวลาถกู ตอ้ ง (= 20) วา่ ดที ส่ี ดุ โหมด Tv, Av, M และ C โหมดเลน่ ภาพ ●● ไอคอนแสดงฉากอาจไมต่ รงกบั สภาวะการถา่ ยภาพจรงิ หรอื เมอ่ื ไม่ ภาพถา่ ยทส่ี วยงามของใบหนา้ ยามหลบั ซงึ่ ไดจ้ ากการ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi สามารถถา่ ยภาพดว้ ยเอฟเฟค สี หรอื ความสวา่ งตามทคี่ ณุ ตอ้ งการ ในกรณี รวมภาพทถ่ี า่ ยตอ่ เนอื่ งเพอ่ื ลดการสนั่ ของกลอ้ งและความ เมนกู ารตง้ั คา่ น้ี ขอแนะน�ำใหค้ ณุ ถา่ ยภาพในโหมด [ ] (= 77) หยาบของภาพ อปุ กรณเ์ สรมิ ไมม่ กี ารยงิ ล�ำแสงชว่ ยโฟกสั และแฟลช และเสยี งชตั เตอร์ ภาคผนวก หลบั จะไมด่ งั ดชั นี (รวมทารก) เด็ก คณุ จะไมพ่ ลาดโอกาสไดภ้ าพของเด็กๆ ทว่ี ง่ิ ไปมา กลอ้ ง จะจับภาพตอ่ เนอ่ื งสามภาพทกุ ครัง้ ทถี่ า่ ยภาพ ●● ในบางฉาก ภาพทตี่ อ้ งการอาจไมถ่ กู บนั ทกึ และภาพอาจดไู มเ่ หมอื นกบั ทคี่ าดไว ้ ●● โฟกสั ความสวา่ งของภาพ และสี จะถกู ก�ำหนดโดยภาพแรกทถ่ี า่ ย ●● เมอื่ คณุ ตอ้ งการถา่ ยเพยี งภาพเดยี ว ใหก้ ดป่ มุ [ ] จากนัน้ เลอื ก [ ] (โดยกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ]) 39

ไอคอนโหมดป้ องกนั ภาพสน่ั ไหว กรอบตา่ งๆ บนหนา้ จอ กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้  ภาพนงิ่    ภาพเคลอ่ื นไหว  ภาพนงิ่    ภาพเคลอื่ นไหว คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู การป้องกนั ภาพสนั่ ไหวทเ่ี หมาะสมทส่ี ดุ ส�ำหรับสภาวะการถา่ ยภาพ (Intelligent IS) ในโหมด [ ] กรอบชนดิ ตา่ งๆ จะแสดงขน้ึ มาเมอื่ กลอ้ งตรวจจับวตั ถใุ นขณะท่ี พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง จะท�ำงานอยา่ งอตั โนมตั ิ และไอคอนตอ่ ไปนจี้ ะแสดงขนึ้ มา โหมดอตั โนมตั ิ / คณุ เล็งกลอ้ ง โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ลดการสนั่ ไหวของกลอ้ งขณะถา่ ยภาพนง่ิ (ปกต)ิ โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ ●● กรอบสขี าวจะลอ้ มรอบวตั ถุ (หรอื ใบหนา้ บคุ คล) ทกี่ ลอ้ งก�ำหนดใหเ้ ป็ นวตั ถุ โหมด P ลดการสนั่ ไหวของกลอ้ งขณะถา่ ยภาพนง่ิ แบบแพนกลอ้ ง (แพนตาม)* หลกั และกรอบสเี ทาจะลอ้ มรอบใบหนา้ อนื่ ๆ ทถ่ี กู ตรวจจับ กรอบจะตามวตั ถทุ ่ี โหมด Tv, Av, M และ C ลดการสนั่ ไหวขณะกลอ้ งสน่ั และเลอื่ นในการถา่ ยภาพแบบมาโคร โหมดเลน่ ภาพ (Hybrid IS) ส�ำหรับภาพเคลอื่ นไหว [ ] จะแสดงขนึ้ และ [ ] ลด เคลอ่ื นไหวไปในระยะหนงึ่ เพอื่ ใหว้ ตั ถเุ หลา่ นัน้ อยใู่ นโฟกสั อยา่ งไรกต็ าม หาก ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi การสนั่ ไหวจะถกู ใชง้ าน กลอ้ งตรวจจับวตั ถทุ เี่ คลอ่ื นไหว จะแสดงเฉพาะกรอบสขี าวบนหนา้ จอ เมนกู ารตง้ั คา่ ลดการสนั่ ไหวของกลอ้ งขณะถา่ ยภาพเคลอ่ื นไหว และการสน่ั ไหวที่ อปุ กรณเ์ สรมิ รนุ แรงขณะเดนิ บนั ทกึ ภาพ (Dynamic) ●● ขณะคณุ กดป่ มุ ชตั เตอรล์ งครง่ึ หนงึ่ และกลอ้ งตรวจจับวตั ถทุ เี่ คลอ่ื นไหว กรอบสี ภาคผนวก ลดการสนั่ ไหวของกลอ้ งส�ำหรับการสนั่ แบบชา้ เชน่ ขณะบนั ทกึ ภาพ ฟ้าจะแสดงขนึ้ มา จากนัน้ โฟกสั และความสวา่ งของภาพจะถกู ปรับไปดว้ ยตลอด ดชั นี เคลอื่ นไหวในระยะไกล (Powered) ไมม่ กี ารป้องกนั ภาพสน่ั ไหว เพราะกลอ้ งยดึ ตดิ กบั ขาตงั้ กลอ้ งหรอื ถกู (โฟกสั แบบตอ่ เนอื่ ง) จับใหน้ ง่ิ โดยวธิ อี นื่ อยา่ งไรกต็ าม ในระหวา่ งการบนั ทกึ ภาพเคลอื่ นไหว [ ] จะแสดงขนึ้ และใชง้ านระบบป้องกนั ภาพสนั่ ไหวส�ำหรับแรงสน่ั ●● ขน้ึ อยกู่ บั สภาวะการถา่ ยภาพและวตั ถุ อาจไมม่ กี รอบแสดงขนึ้ กรอบอาจ สะเทอื นจากลมหรอื แหลง่ ทมี่ าอนื่ ๆ (ขาตงั้ กลอ้ ง IS) ไมแ่ สดงขน้ึ รอบวตั ถทุ ต่ี อ้ งการ หรอื กรอบอาจแสดงบนพน้ื หลงั หรอื พนื้ ที่ คลา้ ยกนั ในกรณีนี้ ขอแนะน�ำใหค้ ณุ ถา่ ยภาพในโหมด [ ] (= 77) * แสดงขน้ึ เมอ่ื คณุ แพนกลอ้ งเพอ่ื ถา่ ยภาพตามวตั ถทุ เี่ คลอ่ื นท่ี เมอื่ คณุ ถา่ ยภาพตามวตั ถทุ ่ี เคลอื่ นทใี่ นแนวนอน ระบบป้องกนั ภาพสนั่ ไหวจะท�ำงานกบั การสน่ั ของกลอ้ งในแนวตงั้ เทา่ นัน้ ●● เพอื่ เลอื กวตั ถทุ จี่ ะโฟกสั ใหแ้ ตะวตั ถทุ ตี่ อ้ งการบนหนา้ จอ [ ] จะแสดง และระบบป้องกนั ภาพสน่ั ไหวในแนวนอนจะไมท่ �ำงาน เชน่ เดยี วกนั เมอ่ื คณุ ถา่ ยภาพตามวตั ถทุ ่ี ขนึ้ มาและกลอ้ งจะเขา้ สโู่ หมดแตะหนา้ จอเพอ่ื โฟกสั (= 93) กรอบสฟี ้าจะ เคลอ่ื นทใี่ นแนวตงั้ ระบบป้องกนั ภาพสน่ั ไหวจะท�ำงานเฉพาะกลอ้ งทสี่ นั่ ในแนวนอน แสดงขน้ึ เมอ่ื กดป่ มุ ชตั เตอรล์ งครงึ่ หนง่ึ กลอ้ งจะจับวตั ถใุ หอ้ ยใู่ นโฟกสั และ ●● ในการยกเลกิ ระบบป้องกนั ภาพสนั่ ไหว ใหต้ งั้ คา่ [โหมด IS] ไปที่ [ปิด] ปรับความสวา่ งของภาพ (โฟกสั แบบตอ่ เนอื่ ง) (= 52) ในกรณีนี้ ไอคอน IS จะไมแ่ สดงขน้ึ มา ●● ในโหมด [ ] จะไมแ่ สดงไอคอน [ ] 40

คณุ สมบตั ทิ ส่ี ะดวกโดยทว่ั ไป การถา่ ยภาพดว้ ยความยาวโฟกสั ทก่ี ำ� หนดไว้ (ตงั้ กอ่ นการใชง้ าน คา่ ซูม) คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ การซูมเขา้ หาวตั ถใุ หใ้ กลย้ ง่ิ ขนึ้ (ดจิ ติ อลซูม) คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู  ภาพนง่ิ    ภาพเคลอื่ นไหว  ภาพนงิ่    ภาพเคลอื่ นไหว ถา่ ยภาพทคี่ วามยาวโฟกสั ทว่ั ไปในชว่ ง 24 – 100 มม. (เทยี บเทา่ ฟิลม์ 35 มม.) พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง เมอื่ วตั ถอุ ยหู่ า่ งออกไปเกนิ กวา่ ทจ่ี ะขยายโดยใชอ้ อฟตคิ อลซมู ใหใ้ ชด้ จิ ติ อลซมู เพอื่ โหมดอตั โนมตั ิ / การขยายไดส้ งู สดุ ถงึ 17 เทา่ zzในการเปลย่ี นความยาวโฟกสั จาก 24 เป็ น โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ 28 มม. ใหห้ มนุ วงแหวน [ ] ทวนเข็มนาฬกิ า โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ 1 เลอื่ นคนั โยกซูมไปทาง [ ] จนกระทง่ั มเี สยี งคลกิ หมนุ วงแหวน [ ] ยอ้ น โหมด P เข็มนาฬกิ าเพอื่ ซมู เขา้ หรอื ตามเข็มนาฬกิ าเพอ่ื โหมด Tv, Av, M และ C zzเลอ่ื นคนั โยกคา้ งไวจ้ นกวา่ การซมู จะหยดุ ซมู ออก โหมดเลน่ ภาพ zzการซมู ภาพจะหยดุ ทกี่ �ำลงั ขยายสงู สดุ กอ่ น ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi ●● การซมู เป็ นขนั้ ไมส่ ามารถใชไ้ ดเ้ มอ่ื บนั ทกึ ภาพเคลอื่ นไหว แมว้ า่ คณุ จะ เมนกู ารตง้ั คา่ ทจี่ ะท�ำใหค้ ณุ ภาพของภาพลดลง จากนัน้ จะ หมนุ วงแหวน [ ] อปุ กรณเ์ สรมิ แสดงระดบั บนหนา้ จอ ภาคผนวก (1) ●● เมอ่ื คณุ ก�ำลงั ใชด้ จิ ติ อลซมู (= 41) คณุ จะไมส่ ามารถปรับก�ำลงั ขยายได ้ ดชั นี โดยการหมนุ วงแหวน [ ] ทวนเข็มนาฬกิ า อยา่ งไรกต็ าม คณุ สามารถตงั้ 2 เลอ่ื นคนั โยกซูมไปทาง [ ] อกี ครงั้ คา่ ความยาวโฟกสั เป็ น 100 มม. โดยหมนุ วงแหวนตามเข็มนาฬกิ า zzกลอ้ งจะซมู เขา้ หาวตั ถใุ หใ้ กลย้ งิ่ ขนึ้ การเปลย่ี นวธิ กี ารควบคมุ ของความรสู้ กึ ของกลอ้ งดว้ ยคนั โยก zz(1) คอื ก�ำลงั ขยายปัจจบุ นั การเลอื กแบบจงั หวะ/ตอ่ เนอื่ ง ●● การเลอ่ื นคนั โยกซมู จะแสดงแถบการซมู ขนึ้ มา (ซง่ึ บง่ บอกต�ำแหน่งการ คณุ สามารถเปลย่ี นแปลงวธิ กี ารควบคมุ ความรสู ้ กึ ของกลอ้ งไดเ้ มอ่ื คณุ หมนุ วงแหวน ซมู ) แถบการซมู จะมรี หสั สเี พอ่ื บง่ บอกระยะการซมู ควบคมุ -- ระยะสขี าว: ระยะออฟตคิ อลซมู ทภ่ี าพจะไมป่ รากฏเม็ดเล็กๆ -- ระยะสเี หลอื ง: ระยะดจิ ติ อลซมู ทภี่ าพจะเห็นเม็ดเล็กๆ ไมช่ ดั zzเมอ่ื คณุ เลอื นคนั โยกการเลอื กลง ระบบคลกิ (ZoomPlus) ของวงแหวนควบคมุ จะหยดุ ท�ำงาน และคณุ จะ -- ระยะสฟี ้า: ระยะดจิ ติ อลซมู ทภี่ าพจะปรากฏเม็ดเล็กๆ สามารถหมนุ ไดอ้ ยา่ งราบรนื่ ●● เนอื่ งจากระยะสฟี ้าจะใชไ้ มไ่ ดภ้ ายใตก้ ารตงั้ คา่ พกิ เซลบางอยา่ ง (= 97) คณุ สามารถเขา้ ถงึ ก�ำลงั ขยายสงู สดุ ไดต้ ามขนั้ ตอนท่ี 1 ●● ในการปิดดจิ ติ อลซมู ใหเ้ ลอื ก MENU (= 30) ► แท็บ [ 3] ► [ดจิ ติ อลซมู ] ► [ปิด] 41

การปรบั ขนาดวตั ถดุ ว้ ยวงแหวนควบคมุ ใชก้ ารตงั้ เวลาถา่ ยภาพ กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้  ภาพนง่ิ    ภาพเคลอ่ื นไหว  ภาพนง่ิ    ภาพเคลอื่ นไหว คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู โดยการก�ำหนดการซมู ภาพแบบไมส่ ะดดุ ไปยงั วงแหวนควบคมุ คณุ สามารถปรับ ขนาดของวตั ถแุ บบละเอยี ดหรอื ซมู เขา้ หรอื ซมู ออกไดเ้ ร็วกวา่ ปกตดิ ว้ ยคนั โยกซมู ดว้ ยการตงั้ เวลาถา่ ยภาพ คณุ สามารถรวมตวั เองอยใู่ นภาพหมแู่ ละภาพถา่ ยอน่ื ๆ ท่ี พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง ไดอ้ กี ดว้ ย มกี ารตงั้ เวลา กลอ้ งจะใชเ้ วลาประมาณ 10 วนิ าที เพอ่ื ถา่ ยภาพหลงั จากคณุ กดป่ มุ โหมดอตั โนมตั ิ / ชตั เตอร์ โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ 1 ปรบั การตงั้ คา่ โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ 1 ปรบั การตง้ั คา่ โหมด P zzกดป่ มุ [ ] โหมด Tv, Av, M และ C zzกดป่ มุ [ ] และเลอื ก [ ] ในเมนู จากนัน้ โหมดเลน่ ภาพ zzใหก้ ดป่ มุ [ ] หรอื [ ][ ] หรอื หมนุ วงแหวน เลอื ก [ ] (= 29) ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi [ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ เลอื ก [ ] เมนกู ารตง้ั คา่ zz[ ] จะแสดงขน้ึ เมอื่ เสร็จสนิ้ การตงั้ คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ zzกดป่ มุ [ ] เพอื่ สนิ้ สดุ การตงั้ คา่ ภาคผนวก 2 ถา่ ยภาพ ดชั นี 2 จดั องคป์ ระกอบภาพ zzส�ำหรับภาพนง่ิ : กดป่ มุ ชตั เตอรล์ งครง่ึ หนง่ึ เพอื่ zz เพอื่ ปรับใหเ้ ป็ นภาพระยะไกล หมนุ วงแหวน โฟกสั ทว่ี ตั ถุ จากนัน้ กดป่ มุ ชตั เตอรล์ งจนสดุ [ ] ทวนเข็มนาฬกิ า และปรับคา่ มมุ กวา้ ง โดย หมนุ วงแหวนตามเข็มนาฬกิ า zzส�ำหรับภาพเคลอื่ นไหว: กดป่ มุ ภาพเคลอ่ื นไหว zzเมอ่ื คณุ เรมิ่ ตงั้ เวลาถา่ ยภาพ หลอดไฟจะ กะพรบิ และเสยี งจับเวลาจะดงั ขน้ึ zzสองวนิ าทกี อ่ นการถา่ ยภาพ การกะพรบิ และ เสยี งจะเร็วขน้ึ (หลอดไฟจะยงั คงสวา่ งหากมี การยงิ แฟลช) zzหากตอ้ งการยกเลกิ การถา่ ยภาพหลงั จากเรมิ่ จับเวลา ใหก้ ดป่ มุ [ ] zzหากตอ้ งการกลบั สกู่ ารตงั้ คา่ เดมิ ใหเ้ ลอื ก [ ] ในขนั้ ตอนที่ 1 42

ใชก้ ารตง้ั เวลาถา่ ยภาพเพอ่ื หลกี เลย่ี งการสน่ั ของกลอ้ ง ●● ส�ำหรับภาพเคลอื่ นไหวทบ่ี นั ทกึ โดยการใชต้ วั ตงั้ เวลาถา่ ยภาพ การบนั ทกึ กอ่ นการใชง้ าน จะเรมิ่ ตน้ หลงั จากการหน่วงเวลาทคี่ ณุ ก�ำหนด แตก่ ารก�ำหนดจ�ำนวนภาพ คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้  ภาพนง่ิ    ภาพเคลอ่ื นไหว จะไมม่ ผี ล คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู การตงั้ เวลาถา่ ยภาพท�ำใหก้ ารปลอ่ ยชตั เตอรช์ า้ ลงประมาณสองวนิ าทหี ลงั จากทก่ี ด ป่ มุ ชตั เตอร์ หากกลอ้ งไมน่ งิ่ ขณะทค่ี ณุ ก�ำลงั กดป่ มุ ชตั เตอร์ จะไมส่ ง่ ผลกระทบตอ่ ●● เมอ่ื คณุ ตงั้ การถา่ ยภาพแบบหลายภาพ ความสวา่ งของภาพและสมดลุ แสง พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง ภาพถา่ ยของคณุ ขาวจะถกู ก�ำหนดโดยภาพแรก และจ�ำเป็ นตอ้ งใชเ้ วลานานขนึ้ ในระหวา่ ง โหมดอตั โนมตั ิ / การถา่ ยภาพ หากมกี ารใชแ้ ฟลชหรอื เมอื่ คณุ ระบภุ าพถา่ ยเป็ นจ�ำนวนมาก โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ zzท�ำตามขนั้ ตอนที่ 1 ใน “ใชก้ ารตงั้ เวลาถา่ ย การถา่ ยภาพจะหยดุ โดยอตั โนมตั เิ มอ่ื เมมโมรก่ี ารด์ เต็ม โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ ภาพ” (= 42) และเลอื ก [ ] โหมด P ●● เมอื่ ตงั้ คา่ หน่วงเวลามากกวา่ สองวนิ าที หลอดไฟจะกะพรบิ และเสยี งจับ โหมด Tv, Av, M และ C zz[ ] จะแสดงขน้ึ เมอ่ื เสร็จสนิ้ การตงั้ คา่ เวลาจะเร็วขน้ึ ในชว่ งสองวนิ าทกี อ่ นการถา่ ยภาพ (หลอดไฟจะยงั คงสวา่ ง โหมดเลน่ ภาพ หากมกี ารยงิ แฟลช) ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi กำ� หนดการตงั้ เวลาถา่ ยภาพเอง เมนกู ารตงั้ คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ  ภาพนง่ิ    ภาพเคลอื่ นไหว ภาคผนวก คณุ สามารถก�ำหนดการหน่วงเวลา (0 – 30 วนิ าท)ี และจ�ำนวนภาพทถี่ า่ ย (1 – 10) ดชั นี 1 เลอื ก [ ] zzท�ำตามขนั้ ตอนที่ 1 ใน “ใชก้ ารตงั้ เวลาถา่ ย ภาพ” (= 42) เลอื ก [ ] และกดป่ มุ [ ] 2 ปรบั การตง้ั คา่ zzกดป่ มุ [ ][ ] เพอ่ื เลอื กหน่วงเวลาหรอื จ�ำนวนภาพ zzกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ เลอื กคา่ จากนัน้ กดป่ มุ [ ] สองครัง้ zz[ ] จะแสดงขนึ้ เมอ่ื เสร็จสนิ้ การตงั้ คา่ zzท�ำตามขนั้ ตอนที่ 2 ใน “ใชก้ ารตงั้ เวลาถา่ ย ภาพ” (= 42) เพอ่ื ถา่ ยภาพ 43

การถา่ ยภาพโดยสมั ผสั หนา้ จอ (ชตั เตอรแ์ บบแตะ) การถา่ ยภาพแบบตอ่ เนอ่ื ง กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้  ภาพนงิ่    ภาพเคลอื่ นไหว  ภาพนงิ่    ภาพเคลอ่ื นไหว คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู ดว้ ยวธิ นี ี้ คณุ เพยี งแคแ่ ตะหนา้ จอแลว้ ปลอ่ ยนวิ้ เพอ่ื ท�ำการถา่ ยภาพแทนการกดป่ มุ ในโหมด [ ] ใหก้ ดป่ มุ ชตั เตอรล์ งจนสดุ คา้ งไวเ้ พอื่ ถา่ ยภาพตอ่ เนอื่ ง พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง ชตั เตอร์ กลอ้ งจะท�ำการโฟกสั วตั ถแุ ละปรับความสวา่ งของภาพโดยอตั โนมตั ิ โหมดอตั โนมตั ิ / ส�ำหรับรายละเอยี ดเกยี่ วกบั ความเร็วการถา่ ยภาพแบบตอ่ เนอ่ื ง โปรดดู “กลอ้ ง” โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ 1 ใชง้ านฟงั กช์ น่ั ชตั เตอรแ์ บบแตะ (= 217) โหมด P โหมด Tv, Av, M และ C zzกดป่ มุ [ ] เลอื ก [ชตั เตอรแ์ บบ 1 ปรบั การตง้ั คา่ โหมดเลน่ ภาพ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi แตะ] บนแท็บ [ 2] จากนัน้ เลอื ก [ใชง้ าน] zzกดป่ มุ [ ] และเลอื ก [ ] หรอื [ ] (โดย เมนกู ารตง้ั คา่ กดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ]) จากนัน้ กด อปุ กรณเ์ สรมิ (= 30) ป่ มุ [ ] ภาคผนวก ดชั นี zz[ ] หรอื [ ] จะแสดงขน้ึ เมอื่ เสร็จสน้ิ การ ตงั้ คา่ 2 ถา่ ยภาพ 2 ถา่ ยภาพ zzแตะวตั ถบุ นหนา้ จอและยกนวิ้ ของคณุ ขน้ึ ทนั ที zzกดป่ มุ ชตั เตอรล์ งจนสดุ คา้ งไวเ้ พอ่ื ถา่ ยภาพ zzกลอ้ งจะถา่ ยภาพและมเี สยี งลนั่ ชตั เตอร์ ตอ่ เนอื่ ง zzหากตอ้ งการยกเลกิ ชตั เตอรแ์ บบแตะ ใหเ้ ลอื ก ●● ระหวา่ งการถา่ ยภาพแบบตอ่ เนอ่ื ง โฟกสั คา่ แสงและสจี ะถกู ล็อคที่ [ไมใ่ ชง้ าน] ในขนั้ ตอนท่ี 1 ต�ำแหน่ง/ระดบั ทกี่ �ำหนด เมอื่ คณุ กดป่ มุ ชตั เตอรล์ งครงึ่ หนงึ่ ●● แมใ้ นขณะแสดงภาพทถ่ี า่ ย คณุ สามารถเตรยี มถา่ ยภาพถดั ไปไดโ้ ดยการ ●● ไมส่ ามารถใชร้ ว่ มกบั การตงั้ เวลาถา่ ยภาพ (= 42) แตะ [ ] ●● กลอ้ งอาจหยดุ ถา่ ยภาพกะทนั หนั หรอื ความเร็วในการถา่ ยภาพแบบตอ่ เนอ่ื งอาจลดลงขน้ึ อยกู่ บั สภาวะการถา่ ยภาพ การตงั้ คา่ กลอ้ ง และต�ำแหน่ง การซมู ●● เมอ่ื จ�ำนวนภาพเพม่ิ มากขน้ึ ความเร็วในการถา่ ยภาพอาจลดลง ●● การถา่ ยภาพอาจชา้ ลงหากใชแ้ ฟลช ●● ดว้ ยชตั เตอรแ์ บบแตะ (= 44) กลอ้ งจะถา่ ยภาพตอ่ เนอื่ งขณะแตะหนา้ จอ ระหวา่ งการถา่ ยภาพแบบตอ่ เนอื่ ง โฟกสั และคา่ แสงจะคงคา่ เดมิ ตามที่ ก�ำหนดไวส้ �ำหรับภาพแรกทถ่ี า่ ย 44

การใชฟ้ งั กช์ น่ั ระบใุ บหนา้ (Face ID) การบนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ หากคณุ บนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ บคุ คลไวล้ ว่ งหนา้ กลอ้ งจะตรวจจับใบหนา้ และจัดล�ำดบั คณุ สามารถบนั ทกึ ขอ้ มลู (ใบหนา้ ชอื่ และวนั เกดิ ) ไดส้ งู สดุ 12 คนเพอ่ื ใชก้ บั คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู ฟังกช์ น่ั ระบใุ บหนา้ ความส�ำคญั เพอื่ โฟกสั ปรับความสวา่ ง และสสี �ำหรับบคุ คลนัน้ ในขณะถา่ ยภาพ ใน พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง โหมดอตั โนมตั ิ / โหมด [ ] กลอ้ งสามารถตรวจจับใบหนา้ ทารกและเด็กโดยอา้ งองิ จากวนั เกดิ ที่ 1 เขา้ สหู่ นา้ จอการตง้ั คา่ โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ ไดบ้ นั ทกึ ไวแ้ ละจะใชก้ ารตงั้ คา่ ทเี่ หมาะสมเมอ่ื ท�ำการถา่ ยภาพ โหมด P โหมด Tv, Av, M และ C ฟังกช์ นั่ นย้ี งั มปี ระโยชนส์ �ำหรับการเจาะจงคน้ หาบคุ คลทไ่ี ดบ้ นั ทกึ ไวท้ า่ มกลาง zzกดป่ มุ [ ] เลอื ก [ตงั้ คา่ Face ID] บน โหมดเลน่ ภาพ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi ภาพถา่ ยจ�ำนวนมาก (= 115) แท็บ [ 2] จากนัน้ กดป่ มุ [ ] (= 30) เมนกู ารตงั้ คา่ อปุ กรณเ์ สรมิ ขอแนะน�ำใหบ้ นั ทกึ ขอ้ มลู ลว่ งหนา้ เพอื่ งา่ ยตอ่ การเลอื กภาพส�ำหรับอลั บมั้ เรอื่ งราว ภาคผนวก ดชั นี เดน่ (= 136) ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล zzกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ เลอื ก [เพมิ่ ใบหนา้ ] จากนัน้ กดป่ มุ [ ] ●● ขอ้ มลู เชน่ ภาพใบหนา้ (ขอ้ มลู ใบหนา้ ) ทบ่ี นั ทกึ ในฟังกช์ นั่ ระบใุ บหนา้ และ zzกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ เลอื ก ขอ้ มลู สว่ นบคุ คล (ชอื่ และวนั เกดิ ) จะถกู บนั ทกึ ลงบนกลอ้ ง ยง่ิ ไปกวา่ นัน้ เมอื่ [เพมิ่ ใบหนา้ ใหม]่ จากนัน้ กดป่ มุ [ ] บคุ คลทบี่ นั ทกึ ไวถ้ กู ตรวจพบ ชอื่ ของพวกเขาจะมกี ารบนั ทกึ ลงในภาพนงิ่ ดว้ ย เมอ่ื ใชฟ้ ังกช์ นั่ ระบใุ บหนา้ โปรดระวงั เมอ่ื ใชก้ ลอ้ งหรอื ภาพถา่ ยรว่ มกบั ผอู ้ น่ื และ เมอื่ โพสตภ์ าพออนไลนท์ ค่ี นอนื่ สามารถเห็นได ้ ●● เมอ่ื ตอ้ งการขายหรอื ยกกลอ้ งใหบ้ คุ คลอน่ื หลงั จากทเี่ คยใชฟ้ ังกช์ น่ั ระบใุ บหนา้ โปรดแน่ใจวา่ ไดล้ บขอ้ มลู ทงั้ หมด (ใบหนา้ ทบี่ นั ทกึ ชอื่ และวนั เกดิ ) ออกจาก กลอ้ ง (= 49) 2 บนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ zzเล็งกลอ้ งไปยงั หนา้ ของบคุ คลทคี่ ณุ ตอ้ งการ บนั ทกึ ใหอ้ ยใู่ นกรอบสเี ทากลางหนา้ จอ zzกรอบสขี าวบนใบหนา้ ของบคุ คลบง่ บอกวา่ มี การรับรใู ้ บหนา้ นัน้ โปรดแน่ใจวา่ กรอบสขี าว แสดงบนใบหนา้ จากนัน้ จงึ ถา่ ยภาพ zzหากไมม่ กี ารรับรใู ้ บหนา้ คณุ จะไมส่ ามารถ บนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ ได ้ 45

zzหลงั จากขอ้ ความ [บนั ทกึ หรอื ไม]่ แสดงขน้ึ ให ้ 5 ทำ� การบนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ ตอ่ กอ่ นการใชง้ าน กดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ เลอื ก คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ [ตกลง] จากนัน้ กดป่ มุ [ ] zzในการบนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ (สหี นา้ หรอื มมุ คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู กลอ้ ง) ตงั้ แต่ 4 จดุ ขน้ึ ไป ใหท้ �ำตามขนั้ ตอน zzหนา้ จอ [แกไ้ ขโปรไฟล]์ จะแสดงขนึ้ มา พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง ท่ี 2 ซ้ำ� โหมดอตั โนมตั ิ / 3 บนั ทกึ ชอื่ และวนั เกดิ ของบคุ คล zzใบหนา้ ทบ่ี นั ทกึ จะสามารถรับรไู ้ ดง้ า่ ยขน้ึ หาก โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ zzกดป่ มุ [ ] เพอื่ เขา้ สแู่ ป้นพมิ พ์ จากนัน้ ป้อน คณุ เพม่ิ ความหลากหลายของขอ้ มลู ใบหนา้ โหมด P ชอ่ื (= 32) นอกจากมมุ กลอ้ งหนา้ ตรง ใหเ้ พมิ่ มมุ เอยี ง โหมด Tv, Av, M และ C ภาพถา่ ยตอนยมิ้ และภาพถา่ ยภายในและ โหมดเลน่ ภาพ zzหากตอ้ งการบนั ทกึ วนั เกดิ ใหเ้ ลอื ก [วนั เกดิ ] ภายนอกอาคาร ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi (โดยกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ]) บน เมนกู ารตง้ั คา่ หนา้ จอ [แกไ้ ขโปรไฟล]์ จากนัน้ กดป่ มุ [ ] ●● แฟลชจะไมท่ �ำงานเมอ่ื อยใู่ นขนั้ ตอนท่ี 2 อปุ กรณเ์ สรมิ ภาคผนวก zzกดป่ มุ [ ][ ] เพอ่ื เลอื กตวั เลอื ก ●● หากคณุ ไมไ่ ดบ้ นั ทกึ วนั เกดิ ในขนั้ ตอนท่ี 3 ไอคอนทารกและเด็ก (= 38) ดชั นี zzกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ ระบุ จะไมแ่ สดงในโหมด [ ] วนั ท่ี zzเมอื่ เสร็จสนิ้ แลว้ ใหก้ ดป่ มุ [ ] ●● คณุ สามารถเขยี นทบั ขอ้ มลู ใบหนา้ และเพมิ่ ขอ้ มลู ใบหนา้ ทหี ลงั ได ้ หาก คณุ ยงั ใสข่ อ้ มลู ในชอ่ งไมค่ รบทงั้ 5 ใบหนา้ (= 45) 4 บนั ทกึ การตงั้ คา่ การถา่ ยภาพ zzกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ เลอื ก [บนั ทกึ ] จากนัน้ กดป่ มุ [ ] หากคณุ บนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ บคุ คลไวล้ ว่ งหนา้ กลอ้ งจะใหค้ วามส�ำคญั กบั บคุ คลนัน้ เป็ นหลกั และปรับโฟกสั ความสวา่ ง และสี ส�ำหรับบคุ คลนัน้ ในขณะถา่ ยภาพ zzหลงั จากมขี อ้ ความแสดงขน้ึ ใหก้ ดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ เลอื ก [ใช]่ จากนัน้ กด zzเมอื่ คณุ หนั กลอ้ งไปทางบคุ คล ชอื่ ทบ่ี นั ทกึ ไว ้ ป่ มุ [ ] สงู สดุ 3 คนจะแสดงขนึ้ เมอื่ หนา้ พวกเขามกี าร ตรวจพบ zzถา่ ยภาพ zzชอ่ื ทแ่ี สดงจะถกู บนั ทกึ ลงในภาพนงิ่ ชอื่ ของ บคุ คลทต่ี รวจพบ (สงู สดุ คอื 5) จะถกู บนั ทกึ ถงึ แมว้ า่ ชอื่ เหลา่ นจี้ ะไมถ่ กู แสดงขนึ้ กต็ าม 46

●● บคุ คลอน่ื ทไี่ มไ่ ดบ้ นั ทกึ อาจถกู ตรวจพบโดยเขา้ ใจผดิ วา่ เป็ นบคุ คลทบี่ นั ทกึ การตรวจสอบและแกไ้ ขขอ้ มลู ทบี่ นั ทกึ กอ่ นการใชง้ าน ไว ้ หากพวกเขามลี กั ษณะใบหนา้ คลา้ ยคลงึ กนั คมู่ อื การใชง้ านเบอื้ งตน้ 1 เขา้ สหู่ นา้ จอ [เช็ค/แกไ้ ข ขอ้ มลู ] คมู่ อื การใชง้ านขนั้ สงู ●● บคุ คลทบ่ี นั ทกึ ไวอ้ าจไมถ่ กู ตรวจพบ หากภาพหรอื ฉากทถี่ า่ ยนัน้ แตกตา่ ง จากขอ้ มลู ใบหนา้ ทบ่ี นั ทกึ ไวอ้ ยา่ งมาก zzท�ำตามขนั้ ตอนท่ี 1 ใน “การบนั ทกึ ขอ้ มลู พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง ใบหนา้ ” (= 45) เลอื ก [เชค็ /แกไ้ ข ขอ้ มลู ] โหมดอตั โนมตั ิ / ●● หากใบหนา้ ทบี่ นั ทกึ ไมส่ ามารถตรวจพบได ้ หรอื ตรวจพบไดย้ าก ใหเ้ ขยี น โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ ทบั ดว้ ยขอ้ มลู ใบหนา้ ใหม่ การบนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ ทถี่ กู ตอ้ งกอ่ นการถา่ ย 2 เลอื กบคุ คลทจ่ี ะตรวจสอบหรอื แกไ้ ข โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ ภาพจะท�ำใหก้ ารตรวจจับใบหนา้ ทบี่ นั ทกึ งา่ ยขนึ้ ขอ้ มลู ของพวกเขา โหมด P zzกดป่ มุ [ ][ ][ ][ ] เพอ่ื เลอื กบคุ คลทค่ี ณุ โหมด Tv, Av, M และ C ●● หากตรวจพบบคุ คลโดยเขา้ ใจผดิ วา่ เป็ นอกี บคุ คลหนง่ึ และคณุ ยงั ถา่ ยภาพ ตอ้ งการจะตรวจสอบหรอื แกไ้ ขขอ้ มลู พวกเขา โหมดเลน่ ภาพ ตอ่ คณุ สามารถแกไ้ ขหรอื ลบชอื่ ทต่ี ดิ มากบั ภาพไดร้ ะหวา่ งการเลน่ ภาพ จากนัน้ กดป่ มุ [ ] ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi (= 118) เมนกู ารตงั้ คา่ 3 ตรวจสอบหรอื แกไ้ ขขอ้ มลู ตามตอ้ งการ อปุ กรณเ์ สรมิ ●● เนอื่ งจากใบหนา้ ของทารกและเด็กเปลย่ี นแปลงไวในชว่ งเจรญิ เตบิ โต คณุ ภาคผนวก ควรอพั เดทขอ้ มลู ใบหนา้ พวกเขาอยา่ งสม�ำ่ เสมอ (= 45) zzในการตรวจสอบชอ่ื หรอื วนั เกดิ ใหเ้ ลอื ก ดชั นี [แกไ้ ขโปรไฟล]์ (โดยกดป่ มุ [ ][ ] หรอื ●● ชอื่ จะยงั คงบนั ทกึ ลงในภาพแมว้ า่ คณุ จะลา้ งเครอื่ งหมายออกจากกลอ่ ง หมนุ ป่ มุ [ ]) จากนัน้ กดป่ มุ [ ] บนหนา้ กาเครอ่ื งหมาย [ขอ้ มลู การถา่ ย] ใน “การตงั้ การแสดงขอ้ มลู ดว้ ยตนเอง” จอทแ่ี สดงขน้ึ มา คณุ สามารถแกไ้ ขชอื่ หรอื วนั (= 106) เพอื่ ทจี่ ะไมใ่ หช้ อ่ื แสดงขนึ้ มา เกดิ ตามทอี่ ธบิ ายไวใ้ นขนั้ ตอนที่ 3 ของ “การ บนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ ” (= 45) ●● หากคณุ ไมต่ อ้ งการใหช้ อื่ บนั ทกึ ลงในภาพ ใหเ้ ลอื ก [ตงั้ คา่ Face ID] บน แท็บ [ 2] และเลอื ก [Face ID] จากนัน้ เลอื ก [ปิด] zzในการตรวจสอบขอ้ มลู ใบหนา้ ใหเ้ ลอื ก [รายการขอ้ มลู ใบหนา้ ] (โดยกดป่ มุ [ ][ ] ●● คณุ สามารถตรวจสอบชอื่ ทบี่ นั ทกึ ลงในภาพไดใ้ นหนา้ จอเลน่ ภาพ (การ หรอื หมนุ ป่ มุ [ ]) จากนัน้ กดป่ มุ [ ] กดป่ มุ แสดงขอ้ มลู พนื้ ฐาน) (= 112) [ ] บนหนา้ จอทแ่ี สดงขนึ้ มา และเลอื กขอ้ มลู ใบหนา้ ทจี่ ะลบโดยการกดป่ มุ [ ][ ][ ][ ] ●● ชอ่ื ทบี่ นั ทกึ ไวใ้ นการถา่ ยภาพแบบตอ่ เนอ่ื ง (= 44) จะถกู บนั ทกึ ตอ่ ไปใน หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] จากนัน้ กดป่ มุ [ ] [ลบหรอื ต�ำแหน่งเดยี วกนั กบั ภาพแรกทถี่ า่ ย แมว้ า่ บคุ คลจะเคลอื่ นทกี่ ต็ าม ไม]่ จะแสดงขน้ึ มา ในการลบขอ้ มลู ใบหนา้ ให ้ กดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอ่ื เลอื ก [ตกลง] จากนัน้ กดป่ มุ [ ] 47

●● แมว้ า่ คณุ จะเปลยี่ นชอ่ื ใน [แกไ้ ขโปรไฟล]์ แลว้ แตช่ อ่ื ทถี่ กู บนั ทกึ ไวใ้ น 3 เลอื กขอ้ มลู ใบหนา้ ทจ่ี ะเขยี นทบั กอ่ นการใชง้ าน ภาพกอ่ นหนา้ นจี้ ะยงั คงเหมอื นเดมิ คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ zzกดป่ มุ [ ][ ][ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู การเขยี นทบั และเพมิ่ ขอ้ มลู ใบหนา้ เพอ่ื เลอื กขอ้ มลู ใบหนา้ ทจี่ ะเขยี นทบั จากนัน้ กดป่ มุ [ ] พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง คณุ สามารถเขยี นทบั ขอ้ มลู ใบหนา้ ทมี่ อี ยเู่ ดมิ ดว้ ยขอ้ มลู ใบหนา้ ใหม่ คณุ ควรอพั เดท โหมดอตั โนมตั ิ / ขอ้ มลู ใบหนา้ เป็ นประจ�ำ โดยเฉพาะทารกและเด็ก เพราะใบหนา้ ของพวกเขา 4 บนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ เปลย่ี นแปลงไวในชว่ งเจรญิ เตบิ โต โหมดถา่ ยภาพอนื่ ๆ คณุ ยงั สามารถเพม่ิ ขอ้ มลู ใบหนา้ ไดเ้ มอื่ ขอ้ มลู ใบหนา้ ทงั้ 5 ชอ่ งนัน้ ยงั ใสไ่ มค่ รบ zzท�ำตามขนั้ ตอน 2 ใน “การบนั ทกึ ขอ้ มลู โหมด P ใบหนา้ ” (= 45) เพอ่ื ถา่ ยภาพ จากนัน้ บนั ทกึ โหมด Tv, Av, M และ C 1 เขา้ สหู่ นา้ จอ [เพม่ิ ขอ้ มลู ของใบหนา้ ] ขอ้ มลู ใบหนา้ ใหม่ โหมดเลน่ ภาพ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi zzท�ำตามขนั้ ตอนท่ี 1 ใน “การบนั ทกึ ขอ้ มลู zzใบหนา้ ทบ่ี นั ทกึ จะสามารถรับรไู ้ ดง้ า่ ยขนึ้ หาก เมนกู ารตง้ั คา่ ใบหนา้ ” (= 45) เลอื ก [เพม่ิ ขอ้ มลู ของ คณุ เพมิ่ ความหลากหลายของขอ้ มลู ใบหนา้ อปุ กรณเ์ สรมิ ใบหนา้ ] นอกจากมมุ กลอ้ งหนา้ ตรง ใหเ้ พม่ิ มมุ เอยี ง ภาคผนวก ภาพถา่ ยตอนยมิ้ และภาพถา่ ยภายในและ ดชั นี 2 เลอื กบคุ คลทจี่ ะเขยี นทบั ขอ้ มลู ใบหนา้ ภายนอกอาคาร ของพวกเขา zzกดป่ มุ [ ][ ][ ][ ] เพอื่ เลอื กชอื่ ของ ●● คณุ ไมส่ ามารถเพม่ิ ขอ้ มลู ใบหนา้ ไดอ้ กี หากชอ่ งขอ้ มลู ทงั้ 5 เต็มแลว้ ท�ำ บคุ คลทต่ี อ้ งการเขยี นทบั ขอ้ มลู ใบหนา้ จากนัน้ ตามขนั้ ตอนดา้ นบนเพอื่ เขยี นทบั ขอ้ มลู ใบหนา้ กดป่ มุ [ ] zzหากไดบ้ นั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ ทงั้ หา้ รายการ ●● คณุ สามารถท�ำตามขนั้ ตอนดา้ นบนเพอ่ื บนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ ใหมห่ ากยงั มี เรยี บรอ้ ยแลว้ จะมขี อ้ ความแสดงขน้ึ เลอื ก ชอ่ งวา่ งอยา่ งนอ้ ยหนงึ่ ชอ่ ง แตค่ ณุ ไมส่ ามารถเขยี นทบั ขอ้ มลู ใบหนา้ ได ้ [ตกลง] (โดยกดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ แทนทจ่ี ะเขยี นทบั ขอ้ มลู ใบหนา้ กอ่ นอนื่ ใหล้ บขอ้ มลู ทไี่ มต่ อ้ งการทมี่ อี ยู่ [ ]) จากนัน้ กดป่ มุ [ ] ออกกอ่ น (= 49) จากนัน้ จงึ บนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ ใหม่ (= 45) ไดต้ าม zzหากบนั ทกึ ขอ้ มลู ใบหนา้ นอ้ ยกวา่ หา้ รายการ ให ้ ตอ้ งการ ไปทข่ี นั้ ตอนที่ 4 เพอ่ื เพมิ่ ขอ้ มลู ใบหนา้ 48

การลบขอ้ มลู ทบ่ี นั ทกึ ไว้ คณุ สมบตั กิ ารปรบั คา่ ภาพถา่ ยดว้ ยตนเอง กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้ คณุ สามารถลบขอ้ มลู (ใบหนา้ ชอื่ และวนั เกดิ ) ทบี่ นั ทกึ ใน Face ID แตช่ อื่ ทถี่ กู การเปลยี่ นอตั ราสว่ นภาพ คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู บนั ทกึ ไวใ้ นภาพกอ่ นหนา้ นจี้ ะไมส่ ามารถลบออกได ้  ภาพนง่ิ    ภาพเคลอ่ื นไหว พน้ื ฐานการใชก้ ลอ้ ง 1 เขา้ สหู่ นา้ จอ [ลบขอ้ มลู ] เปลย่ี นอตั ราสว่ น (ความกวา้ งตอ่ ความสงู ) ของภาพถา่ ยไดด้ งั น้ี โหมดอตั โนมตั ิ / โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ zzท�ำตามขนั้ ตอนท่ี 1 ใน “การบนั ทกึ ขอ้ มลู zzกดป่ มุ [ ] เลอื ก [ ] ในเมนู และเลอื กตวั โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ ใบหนา้ ” (= 45) และเลอื ก [ลบขอ้ มลู ] เลอื กทตี่ อ้ งการ (= 29) โหมด P โหมด Tv, Av, M และ C 2 เลอื กบคุ คลทจี่ ะลบขอ้ มลู ของเขา zzเมอ่ื การตงั้ คา่ เสร็จสนิ้ อตั ราสว่ นหนา้ จอจะถกู โหมดเลน่ ภาพ ปรับปรงุ ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi zzกดป่ มุ [ ][ ][ ][ ] เพอื่ เลอื กชอ่ื ของ เมนกู ารตงั้ คา่ บคุ คลทล่ี บ จากนัน้ กดป่ มุ [ ] zzหากตอ้ งการคนื การตงั้ คา่ เดมิ ใหท้ �ำตามขนั้ อปุ กรณเ์ สรมิ ตอนนซ้ี �้ำแตเ่ ลอื ก [ ] ภาคผนวก zzหลงั จากขอ้ ความ [ลบหรอื ไม]่ แสดงขน้ึ ให ้ ดชั นี กดป่ มุ [ ][ ] หรอื หมนุ ป่ มุ [ ] เพอื่ เลอื ก ใชส้ �ำหรับแสดงภาพบนหนา้ จอโทรทศั นร์ ะบบ HD แบบจอกวา้ ง หรอื [ตกลง] จากนัน้ กดป่ มุ [ ] อปุ กรณแ์ สดงภาพทค่ี ลา้ ยกนั อตั ราสว่ นภาพดงั้ เดมิ ของหนา้ จอกลอ้ ง อตั ราสว่ นเดยี วกบั ฟิลม์ 35 มม. ใช ้ ●● หากคณุ ลบขอ้ มลู ของบคุ คลทบ่ี นั ทกึ ไว ้ คณุ จะไมส่ ามารถแสดงชอ่ื ส�ำหรับพมิ พภ์ าพขนาด 5 x 7 นว้ิ หรอื กระดาษขนาดโปสการด์ (= 114) เขยี นทบั ขอ้ มลู (= 118) หรอื คน้ หาภาพของพวกเขา (= 115) ใชส้ �ำหรับแสดงภาพบนหนา้ จอโทรทศั นท์ มี่ คี วามคมชดั มาตรฐาน หรอื ไดอ้ กี อปุ กรณแ์ สดงผลทคี่ ลา้ ยกนั ใชส้ �ำหรับพมิ พภ์ าพขนาด 3.5 x 5 นวิ้ หรอื กระดาษขนาด A ●● คณุ ยงั สามารถลบชอื่ ในขอ้ มลู ภาพ (= 119) อตั ราสว่ นสเ่ี หลยี่ มจัตรุ ัส ●● ไมส่ ามารถใชง้ านไดใ้ นโหมด [ ] ●● คณุ ยงั สามารถปรับการตงั้ คา่ นไ้ี ดโ้ ดยการเลอื ก MENU (= 30) ► แท็บ [ 1] ► [สดั สว่ นของภาพนงิ่ ] 49

การปรบั คณุ ภาพของภาพ การปรบั คณุ ภาพของภาพเคลอ่ื นไหว กอ่ นการใชง้ าน คมู่ อื การใชง้ านเบอ้ื งตน้  ภาพนง่ิ    ภาพเคลอื่ นไหว  ภาพนง่ิ    ภาพเคลอ่ื นไหว คมู่ อื การใชง้ านขน้ั สงู เลอื กคณุ ภาพของภาพ ใน 4 ระดบั ส�ำหรับรายละเอยี ดเกย่ี วกบั จ�ำนวนของภาพท่ี ถา่ ยในแตล่ ะชนดิ ของภาพ ซงึ่ สามารถบนั ทกึ ลงในเมมโมรกี่ ารด์ ไดพ้ อดี โปรดดู ปรับคณุ ภาพของภาพเคลอ่ื นไหว (ขนาดภาพและอตั ราเฟรม) อตั ราเฟรมแสดงถงึ พนื้ ฐานการใชก้ ลอ้ ง “จ�ำนวนภาพตอ่ หนง่ึ เมมโมรก่ี ารด์ ” (= 220) จ�ำนวนเฟรมของภาพเคลอื่ นไหวทบ่ี นั ทกึ ตอ่ วนิ าที ซงึ่ ถกู เลอื กโดยอตั โนมตั ิ โดยขน้ึ โหมดอตั โนมตั ิ / อยกู่ บั การตงั้ คา่ NTSC หรอื PAL (= 170) ส�ำหรับรายละเอยี ดเกยี่ วกบั ระยะเวลา โหมดอตั โนมตั แิ บบไฮบรดิ zzกดป่ มุ [ ] เลอื ก [ ] ในเมนู และเลอื กตวั บนั ทกึ ภาพทงั้ หมดของภาพเคลอื่ นไหวในแตล่ ะระดบั คณุ ภาพซง่ึ สามารถบนั ทกึ ลง โหมดถา่ ยภาพอน่ื ๆ เลอื กทตี่ อ้ งการ (= 29) ในเมมโมรก่ี ารด์ โปรดดู “ระยะเวลาบนั ทกึ ภาพตอ่ หนงึ่ เมมโมรกี่ ารด์ ” (= 220) โหมด P โหมด Tv, Av, M และ C zzตวั เลอื กทคี่ ณุ ตงั้ คา่ จะแสดงขน้ึ มาในตอนน้ี zzกดป่ มุ [ ] เลอื กรายการเมนูคณุ ภาพของ โหมดเลน่ ภาพ zzหากตอ้ งการคนื การตงั้ คา่ เดมิ ใหท้ �ำตามขนั้ วดิ โี อ จากนัน้ เลอื กตวั เลอื กทตี่ อ้ งการ (= 29) ฟงั กช์ น่ั Wi-Fi เมนกู ารตง้ั คา่ ตอนนซ้ี ำ�้ แตเ่ ลอื ก [ ] zzตวั เลอื กทค่ี ณุ ตงั้ คา่ จะแสดงขนึ้ มาในตอนน้ี อปุ กรณเ์ สรมิ ภาคผนวก เมอ่ื ก�ำหนดจ�ำนวนพกิ เซลโดยขน้ึ กบั ขนาดการพมิ พ์ ใหใ้ ชต้ ารางนเ้ี ป็ นค�ำแนะน�ำ สำ� หรบั วดิ โี อ NTSC ดชั นี ส�ำหรับภาพทม่ี อี ตั ราสว่ นภาพ 3:2 คณุ ภาพ จ�ำนวนพกิ เซลทใ่ี ช ้ อตั ราเฟรม รายละเอยี ด A2 (16.5 x 23.4 นว้ิ ) A3 (11.7 x 16.5 นว้ิ ) ของภาพ บนั ทกึ ภาพ A4 (8.3 x 11.7 นวิ้ ) 3.5 x 5 นว้ิ , 5 x 7 นว้ิ , โปสการด์ ●● ไมส่ ามารถใชง้ านไดใ้ นโหมด [ ] ●● คณุ ยงั สามารถเปลยี่ นคณุ ภาพของภาพโดยการเขา้ MENU (= 30) ► แท็บ [ 1] ► [คณุ ภาพของภาพ] 1920 x 1080 59.94 ภาพตอ่ ว.ิ 1920 x 1080 1920 x 1080 ส�ำหรับถา่ ยภาพแบบ Full 29.97 ภาพตอ่ ว.ิ HD [ ] ท�ำใหภ้ าพ เคลอ่ื นไหวราบรน่ื ขนึ้ 23.98 ภาพตอ่ ว.ิ 1280 x 720 29.97 ภาพตอ่ ว.ิ ส�ำหรับถา่ ยภาพแบบ HD 640 x 480 29.97 ภาพตอ่ ว.ิ ส�ำหรับถา่ ยภาพความคมชดั ระดบั มาตรฐาน 50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook