Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ม5 เทอม 1

ม5 เทอม 1

Published by Anniie Cheez, 2022-11-15 14:25:33

Description: ม5 เทอม 1

Search

Read the Text Version

แผนการจัดการเรยี นรู้ โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ศลิ ปะ ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 5 ภาคเรียนที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 1 เรอื่ ง ศัพท์ทางทศั นศลิ ป์ เวลา 2 ชวั่ โมง แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 1 เรอ่ื ง ศัพท์ทางทศั นศลิ ป์ เวลา 1 ชวั่ โมง สปั ดาหท์ ี่ 1 วนั ท.ี่ .................... เดอื น ........................................... พ.ศ. ........................... มาตรฐานการเรียนร้/ู ตวั ช้วี ัด มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทศั นศิลปต์ ามจนิ ตนาการ และความคิดสรา้ งสรรค์ วเิ คราะห์ วพิ ากษ์ วิจารณ์คณุ ค่างาน ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรู้สึก ความคดิ ต่องานศลิ ปะอย่างอิสระ ชนื่ ชมและประยุกตใ์ ชใ้ นชวี ิตประจาวัน ตัวช้วี ดั ศ 1.1 ม.4-6/2 บรรยายจดุ ประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศิลป์ โดยใชศ้ พั ทท์ างทัศนศิลปะ จุดประสงคก์ ารเรียนรสู้ ตู่ ัวช้วี ัด 1. อธบิ ายความหมายของศพั ทท์ างทัศนศลิ ป์ (K) 2. จดั ทาหนังสือพจนานุกรมเก่ยี วกบั ศัพท์ทางทศั นศิลป์ (P) 3. เห็นประโยชนแ์ ละความสาคัญของศัพทท์ างทัศนศิลป์ (A) สาระสาคัญ การเรียนรเู้ รอื่ ง ศัพท์ทางทัศนศิลป์ จะทาใหบ้ รรยายจุดประสงคแ์ ละเนื้อหาของงานทศั นศิลปไ์ ดถ้ กู ต้อง การจดั กจิ กรรมการเรยี นรู้ 1. ให้นักเรียนร่วมกนั แสดงความคดิ เห็น โดยครใู ช้คาถามท้าทาย ดังนี้ • ถ้านักเรียนต้องการบรรยายผลงานรูปคนเหมือน จะเลือกใช้ศัพทท์ างทัศนศิลป์คาใดบา้ ง


2. ให้นักเรียนทบทวนศัพท์ทางทัศนศิลป์ท่เี คยเรียนผ่านมาคนละ 1 คาศัพท์ พร้อมอธิบายความหมาย จากนนั้ รว่ มกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกยี่ วกบั ความสาคญั ของศพั ท์ทางทัศนศิลป์ 3. ครนู าภาพจิตรกรรม มาใหน้ กั เรยี นดู 1 ภาพ จากน้นั ร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเหน็ วา่ ถ้า ตอ้ งการบรรยายผลงานภาพจิตรกรรมชิ้นนี้ จะเลอื กใชค้ าศัพทท์ างทศั นศิลป์คาใดบ้าง 4. ครูอธบิ ายให้นกั เรียนฟังว่า ศพั ท์ทางทัศนศลิ ปส์ ว่ นใหญจ่ ะเปน็ คาศพั ท์ท่ีมรี ากศัพทม์ าจากภาษาอังกฤษเป็น ส่วนใหญ่ โดยมกี ารบญั ญัติคาศพั ท์ใหเ้ ปน็ ภาษาไทย โดยทางราชบัณฑติ ยสถาน และบางคา กถ็ ูกกาหนดขน้ึ โดยศิลปินไทย เปน็ ผูก้ าหนดโดยการเขียนตาราทางศลิ ปะ ดังนัน้ ศัพทเ์ ฉพาะทางทัศนศิลป์ จงึ ไม่เปน็ ทีแ่ พร่หลายนัก และคาบางคา เปน็ ศัพท์เฉพาะทางซ่งึ ไมใ่ ชค่ าทใี่ ชส้ นทนากนั ในชวี ิตประจาวนั 5. ใหน้ กั เรียนศึกษาศัพท์ทางทศั นศิลปอ์ ักษร ป-ร ทผี่ ู้เรียนควรรูใ้ นระดบั พื้นฐาน จากหนังสอื เรยี นทัศนศลิ ป์ ม.5 จากนน้ั รว่ มกันอภปิ รายสรปุ ความรู้ 6. ให้นักเรยี นแบง่ กลมุ่ กลมุ่ ละ 3-4 คน รว่ มกันค้นควา้ ศพั ท์ทางทัศนศลิ ป์อักษร ป-ร เพิม่ เตมิ จากแหล่ง เรยี นรตู้ ่าง ๆ จากนั้นร่วมกนั ออกแบบและจดั ทาหนงั สอื พจนานุกรมเกยี่ วกับศัพท์ทางทศั นศิลป์ ส่งครูผู้สอน 7. ให้แต่ละกลุ่มสง่ ตัวแทนออกมานาเสนอผลงานและความรู้เร่ืองศพั ทท์ างทัศนศิลป์ทีค่ วรรู้ หนา้ ช้ันเรยี น 8. นักเรยี นและครูรว่ มกนั สรุปความรู้ ดงั น้ี • ศพั ท์ทางทัศนศิลป์ท่ีใช้ในการบรรยายผลงาน ได้แก่ ประตมิ ากรรม พื้นผิว ภาพทวิ ทัศน์ ทางบก ภาพร่าง รูปนูนตา่ รปู คนเหมือน ภาพหนุ่ นง่ิ ภาพวาดเสน้ รูปร่าง รปู ทรง รปู นูนสงู และระนาบ ส่ือการเรียนรู้ ศพั ทท์ างทัศนศิลป์ การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้ 1. วธิ กี ารวัดและประเมินผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการเข้าร่วมกจิ กรรม 1.2 สงั เกตพฤติกรรมของนกั เรียนในการเขา้ ร่วมกจิ กรรมกลุ่ม 1.3 การสรปุ ผลการอภปิ ราย 2. เครอื่ งมือ 2.1 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกิจกรรม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม


3. เกณฑ์การประเมนิ 3.1 การประเมนิ พฤติกรรมการเขา้ ร่วมกิจกรรม ผ่านตงั้ แต่ 2 รายการ ถือวา่ ผา่ น ผา่ น 1 รายการ ถือว่า ไมผ่ ่าน 3.2 การประเมนิ พฤติกรรมการเข้าร่วมกจิ กรรมกลุม่ คะแนน 9-10 ระดบั ดมี าก คะแนน 7-8 ระดบั ดี คะแนน 5-6 ระดบั พอใช้ คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรงุ


บนั ทกึ หลงั การเรยี นรู้ ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ........................................................................................................................................... ...................................................... ................................................................................................................................................................................................. ปัญหา/อปุ สรรค ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................. .............................................................................. ...... แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................. .................................................................... ................................................................................................................................................................................ ................. ลงชอื่ ................................................................ผ้เู ขียนแผน ( น.ส.ภัทรานษิ ฐ์ พมิ พะนิตย์ ) ตาแหนง่ ครูผ้ชู ว่ ย ข้อเสนอแนะของผู้บริหารสถานศกึ ษา ..................................................... ..................................................................................... ....................................................... ................................................................................................................... .............................................................................. ................................................................................................................................... .............................................................. ลงชื่อ............................................................ผู้บรหิ าร ( นายสิทธชิ ยั นามเดช ) รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้ นนาสีนวล อนมุ ัติ ไม่อนุมัติ ลงช่อื ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายอดุลยช์ ยั สอนไชยา ) ผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบ้านนาสนี วล


แผนการจดั การเรยี นรู้ โรงเรยี นบ้านนาสนี วล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศลิ ปะ ชน้ั มธั ยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนร้ทู ี่ 1 เรอ่ื ง ศัพทท์ างทัศนศิลป์ เวลา 2 ชวั่ โมง แผนการจัดการเรยี นรู้ท่ี 2 เรอื่ ง การบรรยายผลงานทางทัศนศลิ ป์ โดยใช้ศพั ท์ทางทัศนศิลป์ เวลา 1 ชว่ั โมง สปั ดาห์ท่ี 2 วนั ที.่ .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนร/ู้ ตวั ชีว้ ดั มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สร้างสรรคง์ านทศั นศิลปต์ ามจนิ ตนาการ และความคิดสรา้ งสรรค์ วิเคราะห์ วพิ ากษ์ วจิ ารณ์คณุ ค่างาน ทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรสู้ ึก ความคดิ ต่องานศลิ ปะอย่างอิสระ ชนื่ ชมและประยุกตใ์ ช้ในชวี ติ ประจาวัน ตวั ช้วี ดั ศ 1.1 ม.4-6/2 บรรยายจุดประสงค์และเน้อื หาของงานทัศนศลิ ป์ โดยใชศ้ ัพท์ทางทัศนศิลป์ จดุ ประสงค์การเรียนรู้สตู่ ัวชวี้ ัด 1. อธบิ ายความหมายของศัพท์ทางทศั นศลิ ป์ท่ใี ชใ้ นการบรรยายผลงาน (K) 2. บรรยายจดุ ประสงค์และเนื้อหาของงานทัศนศลิ ป์ โดยใช้ศัพท์ทางทัศนศลิ ป์ (P) 3. เหน็ ประโยชน์และความสาคัญของศัพทท์ างทัศนศลิ ป์ (A) สาระสาคญั การเรียนรเู้ รอ่ื ง ศัพท์ทางทัศนศลิ ป์ จะทาให้บรรยายจุดประสงค์และเนื้อหาของงานทศั นศิลป์ได้ถูกต้อง การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ 1. ใหน้ กั เรยี นรว่ มกันแสดงความคิดเหน็ โดยครูใช้คาถามทา้ ทาย ดงั นี้ • ถา้ นกั เรียนต้องการบญั ญตั ิศัพทท์ างทัศนศลิ ปข์ ึน้ มาใหม่ เพ่ือใช้ในการบรรยายผลงาน ทางทศั นศิลปข์ องตนเองและเพื่อน จะบญั ญัติศัพทค์ าวา่ อะไร และศัพท์คานัน้ มคี วามหมายวา่ อะไร 2. ใหน้ กั เรียนทบทวนคาศัพท์ทางทัศนศลิ ปท์ เี่ รียนผา่ นมาเมอ่ื ชัว่ โมงท่ีแลว้


3. ครนู าตวั อยา่ งการบรรยายผลงานทางทัศนศลิ ปโ์ ดยใชศ้ พั ทท์ างทัศนศลิ ป์มาให้นักเรยี นดู 2-3 ตวั อย่าง จากน้นั อธบิ ายความสาคญั และหลกั การบรรยายเก่ยี วกบั ผลงานทางทัศนศลิ ป์ให้นักเรียนฟงั 4. ให้นกั เรยี นแต่ละคนค้นหาภาพคนละ 1 ภาพ จะเป็นภาพด้านจิตรกรรม ประตมิ ากรรม หรือสถาปัตยกรรม ก็ได้ นาภาพติดลงในช้นิ งานที่ 1 แลว้ บรรยายผลงานชิ้นน้นั ด้วยภาษาประกอบกับศัพทท์ างทัศนศิลป์ แลว้ นาผลงานพร้อม ทั้งคาบรรยายออกมานาเสนอหน้าชนั้ เรยี น ดังตัวอย่าง 5. ใหน้ ักเรยี นคน้ หาศพั ท์ทางทศั นศิลป์ จากแหล่งเรยี นรตู้ า่ ง ๆ ในท้องถนิ่ หรือใกล้บ้านเพมิ่ เติม พรอ้ มหา ความหมายประกอบ นามาเขียนลงในสมดุ และให้นาส่งครผู ู้สอน 6. ให้นกั เรียนแบง่ กลุ่มเลอื กผลงานประตมิ ากรรมของศิลปนิ ไทยมา 1 ชิ้น แลว้ นาผลงานน้นั มานาเสนอหนา้ ช้นั เรียน พร้อมอธบิ ายเรือ่ งราวท่ีเห็นโดยทวั่ ไปในผลงาน โดยใชภ้ าษาทีส่ อ่ื ความเขา้ ใจไดง้ ่ายประกอบกับศพั ทท์ างทศั นศลิ ป์ 7. ใหน้ กั เรียนร่วมกนั อภปิ รายแสดงความคิดเห็นเพื่อสรุปความรเู้ กยี่ วกบั ศพั ทท์ างทัศนศลิ ป์ โดยครูใช้ คาถามดังน้ี • ภาพร่างกบั ภาพวาดเสน้ มคี วามแตกต่างกันอย่างไร • ศัพท์ทางทัศนศิลป์มีความสาคญั ตอ่ การบรรยายผลงานทางทัศนศลิ ป์อยา่ งไร • การบรรยายผลงานทางทศั นศิลป์ นอกจากการใชศ้ ัพท์ทางทัศนศลิ ปแ์ ล้วมเี ทคนิคใดบ้าง ที่สามารถนามาใชป้ ระกอบการบรรยาย เพื่อความนา่ สนใจยิ่งขึน้ • ในท้องถน่ิ ของนักเรยี นมสี ิง่ ใดบ้างท่เี ป็นรูปนูนสงู • ภาพทิวทศั นท์ างบกได้แกภ่ าพใดบา้ ง 8. นกั เรยี นและครรู ว่ มกันสรุปความรู้ ดังน้ี • การเรียนรู้เร่ือง ศัพท์ทางทัศนศิลป์ จะทาให้บรรยายจดุ ประสงคแ์ ละเนื้อหาของงานทัศนศิลปไ์ ด้ ถูกต้อง สือ่ การเรยี นรู้ 1. ภาพด้านจติ รกรรม ประติมากรรม หรือสถาปัตยกรรม 2. ช้ินงานที่ 1 การวดั และประเมินผลการเรียนรู้ 1. วธิ กี ารวัดและประเมินผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรม 1.2 ตรวจชิน้ งานที่ 1 2. เครอื่ งมือ แบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกจิ กรรม 3. เกณฑ์การประเมิน การประเมนิ พฤติกรรมการเข้าร่วมกจิ กรรม


บนั ทึกหลงั การเรยี นรู้ .................................................................... ..................................................................................... ........................................ ............................................................................................................................. .................................................................... .................................................................................................................................................. ............................................... ................................................................................................................................................................................................. ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................. .................................................................................... แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................. .................................................................... ................................................................................................................................................................................ ................. ลงชอื่ ................................................................ผ้เู ขียนแผน ( น.ส.ภัทรานษิ ฐ์ พิมพะนติ ย์ ) ตาแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย ขอ้ เสนอแนะของผบู้ ริหารสถานศกึ ษา ..................................................... ..................................................................................... ....................................................... ................................................................................................................... .............................................................................. ................................................................................................................................... .............................................................. ลงชื่อ............................................................ผู้บรหิ าร ( นายสิทธชิ ยั นามเดช ) รองผูอ้ านวยการสถานศกึ ษา โรงเรียนบ้านนาสีนวล อนุมัติ ไมอ่ นุมัติ ลงช่อื ............................................................ผ้บู รหิ าร ( นายอดุลยช์ ัย สอนไชยา ) ผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบ้านนาสนี วล


แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบา้ นนาสีนวล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 5 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 หน่วยการเรยี นร้ทู ี่ 2 เรอ่ื ง กระบวนการสร้างสรรคง์ านทัศนศิลป์ เวลา 4 ชว่ั โมง แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 3 เรอื่ ง ความรู้เก่ยี วกบั งานประติมากรรม เวลา 1 ชวั่ โมง สปั ดาห์ที่ 3 วันท.ี่ .................... เดอื น ........................................... พ.ศ. ........................... มาตรฐานการเรยี นรู้/ตัวชว้ี ดั มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สร้างสรรคง์ านทศั นศลิ ปต์ ามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วพิ ากษ์ วิจารณค์ ุณค่างาน ทัศนศลิ ป์ ถา่ ยทอดความรู้สกึ ความคดิ ต่องานศิลปะอย่างอิสระ ชนื่ ชมและประยุกต์ใช้ในชวี ิตประจาวัน ตัวชวี้ ดั ศ 1.1 ม.4-6/3 วเิ คราะห์การเลอื กใชว้ สั ดุ อุปกรณ์ และเทคนิคของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ ศ 1.1 ม.4-6/4 มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดอุ ุปกรณ์ และกระบวนการท่ีสงู ขึน้ ในการสรา้ งงานทัศนศลิ ป์ ศ 1.1 ม.4-6/7 วเิ คราะห์และอธิบายจุดม่งุ หมายของศลิ ปนิ ในการเลือกใชว้ สั ดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนือ้ หา เพื่อสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ จุดประสงคก์ ารเรียนรู้สู่ตัวช้ีวดั 1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับงานประติมากรรม (K) 2. จัดทารายงานเกี่ยวกับความร้เู กยี่ วกบั งานประติมากรรม (P) 3. ชื่นชมความงามของงานประติมากรรม (A) สาระสาคญั งานประติมากรรม เป็นการถ่ายทอดความคดิ อารมณ์ ออกมาในรูปแบบ 3 มิติ การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ 1. ใหน้ ักเรียนรว่ มกนั แสดงความคิดเหน็ โดยครูใช้คาถามทา้ ทาย ดังน้ี • งานทัศนศลิ ป์ใดบา้ งทจ่ี ดั เปน็ งานประติมากรรม


2. ครูนาตวั อยา่ งงานประตมิ ากรรม งานปั้น งานแกะสลัก และงานหลอ่ มาให้นกั เรยี นดู (หากไมส่ ามารถหา ของจริงได้ อาจนาภาพมาให้ดูแทนก็ได)้ จากนน้ั ใหน้ ักเรียนร่วมกนั อภปิ รายแสดงความคิดเหน็ วา่ ผลงานตัวอยา่ งท้ัง 3 ชนิ้ มี ความเหมอื นและแตกตา่ งกันเรื่องใดบ้าง 3. ครูอธิบายให้นักเรยี นฟังว่า ผลงานท้ัง 3 ชิน้ ทีน่ ักเรียนไดเ้ ห็นนัน้ เปน็ งานประติมากรรมทัง้ หมด งาน ประตมิ ากรรม เปน็ ศลิ ปกรรมอกี ประเภทหน่ึงท่ีมนุษยส์ รา้ งสรรค์ข้นึ ด้วยความประทับใจ และแรงบนั ดาลใจจากธรรมชาติ ท่ี ประสาทรบั สมั ผสั ความงามจากรปู ทรง (FORM) มวล (MASS) และปรมิ าตร (VOLUME) ของคน สตั ว์ ส่ิงของ โดยมี สว่ นประกอบของทศั นศิลป์ และเป็นงานศิลปะทมี่ ี 3 มติ ิ คือ ความกว้าง ความยาวและความลกึ หรอื หนา เป็นการถ่ายทอด ความคิด ความงาม อารมณ์ และจนิ ตนาการต่อการรับรู้ สามารถสมั ผสั ได้ด้วยตา ด้วยมือ และสะเทือนอารมณ์ต่อการรับรู้ ไดด้ ี 4. ใหน้ ักเรยี นยกตัวอย่างงานประตมิ ากรรมท่เี คยพบเห็นในชีวิตประจาวัน คนละ 1 ชน้ิ งาน 5. ใหน้ ักเรยี นศึกษาความรเู้ ก่ียวกับงานประตมิ ากรรม ในหวั ข้อตอ่ ไปน้ี • ความหมายของงานประติมากรรม • ความเปน็ มาของงานประติมากรรม • ความสาคัญของงานประติมากรรม • ลกั ษณะของงานประตมิ ากรรม จากนนั้ เรียบเรยี งข้อมูลความรู้ จดั ทาเปน็ รปู เล่มรายงาน โดยออกแบบให้มีความสวยงามและนา่ สนใจ ส่งครูผสู้ อน 6. ให้นักเรียนเลอื กผลงานประตมิ ากรรมของศลิ ปนิ ทชี่ ืน่ ชอบ แล้ววิเคราะหผ์ ลงานลงในชิ้นงาน ท่ี 2 7. นักเรยี นและครรู ่วมกนั สรปุ ความรู้ ดังนี้ • งานประตมิ ากรรม เป็นผลงานศลิ ปะทเี่ ป็น 3 มิติ ผลงานเกิดจากการป้ัน การแกะสลกั และการหล่อ ประตมิ ากรรมเกดิ จากความเช่อื ขนบธรรมเนียม ความเชอื่ ทางศาสนา และจินตนาการ สื่อการเรยี นรู้ 1. ผลงานหรือภาพผลงานประติมากรรม 2. ช้ินงานที่ 2 การวัดและประเมินผลการเรยี นรู้ 1. วิธกี ารวัดและประเมินผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ ร่วมกิจกรรม 1.2 ตรวจช้ินงานที่ 2 2. เครอ่ื งมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ ร่วมกิจกรรม 3. เกณฑก์ ารประเมนิ การประเมนิ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม


บันทึกหลังการเรียนรู้ ......................................................................................... .................................................................. ...................................... ............................................................................................................................. .................................................................... ......................................................................................................................................................................... ........................ ................................................................................................................................................................................................. ปญั หา/อุปสรรค ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข .............................................................................................................................................................. ................................... ................................................................................................................................................................................................. ลงชือ่ ................................................................ผเู้ ขียนแผน ( น.ส.ภัทรานษิ ฐ์ พมิ พะนิตย์ ) ตาแหน่ง ครผู ชู้ ่วย ขอ้ เสนอแนะของผู้บรหิ ารสถานศึกษา ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... .......................................................................................................................................................... ....................................... ลงชอ่ื ............................................................ผู้บรหิ าร ( นายสิทธชิ ยั นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา โรงเรยี นบ้านนาสีนวล อนมุ ัติ ไมอ่ นุมตั ิ ลงช่อื ............................................................ผูบ้ รหิ าร ( นายอดุลยช์ ยั สอนไชยา ) ผ้อู านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสนี วล


แผนการจดั การเรียนรู้ โรงเรียนบ้านนาสีนวล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ชน้ั มัธยมศึกษาปีท่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนรู้ที่ 2 เรอ่ื ง กระบวนการสร้างสรรคง์ านทศั นศลิ ป์ เวลา 4 ชวั่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 4 เรอ่ื ง การสร้างสรรค์งานประติมากรรม : การปน้ั เวลา 1 ชว่ั โมง สัปดาห์ที่ 4 วันที.่ .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรยี นร/ู้ ตัวชว้ี ัด มาตรฐานการเรยี นรู้ ศ 1.1 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วเิ คราะห์ วิพากษ์ วิจารณ์คุณค่างาน ทศั นศลิ ป์ ถ่ายทอดความร้สู กึ ความคิดต่องานศลิ ปะอย่างอิสระ ชนื่ ชมและประยุกตใ์ ช้ในชวี ิตประจาวัน ตวั ชีว้ ัด ศ 1.1 ม.4-6/3 วิเคราะห์การเลือกใช้วัสดุ อุปกรณ์ และเทคนคิ ของศิลปินในการแสดงออกทางทัศนศิลป์ ศ 1.1 ม.4-6/4 มีทักษะและเทคนิคในการใช้วัสดอุ ุปกรณ์ และกระบวนการทีส่ งู ขนึ้ ในการสรา้ งงานทัศนศิลป์ ศ 1.1 ม.4-6/7 วิเคราะห์และอธิบายจดุ มุง่ หมายของศลิ ปนิ ในการเลือกใชว้ สั ดุ อุปกรณ์ เทคนิค และเนอ้ื หาเพื่อ สร้างสรรคง์ านทศั นศิลป์ จดุ ประสงค์การเรียนรสู้ ่ตู ัวช้ีวัด 1. อธิบายความรู้และวธิ กี ารสรา้ งสรรคง์ านประติมากรรม : การปนั้ (K) 2. สร้างสรรค์งานประตมิ ากรรม : การป้นั (P) 3. ชน่ื ชมผลงานการสรา้ งสรรคง์ านประติมากรรม : การปั้น (A) สาระสาคญั งานประตมิ ากรรม เปน็ การถ่ายทอดความคดิ อารมณ์ ออกมาในรปู แบบ 3 มิติ


การจดั กิจกรรมการเรียนรู้ 1. ใหน้ ักเรยี นร่วมกันแสดงความคดิ เหน็ โดยครใู ช้คาถามท้าทาย ดงั นี้ • ถ้านกั เรียนต้องการสร้างสรรค์งานประตมิ ากรรมประเภทการปน้ั นักเรียนจะเลือกปั้นรูป อะไร เพราะอะไร 2. ครูนาผลงานหรอื ภาพผลงานประตมิ ากรรม ประเภทงานปั้น มาใหน้ ักเรยี นดู 2- 3 ตัวอยา่ ง ให้นกั เรยี น วิเคราะหเ์ ทคนิค และวสั ดุอุปกรณ์ทใ่ี ช้ในการสร้างสรรคผ์ ลงานแตล่ ะชิ้น 3. ครูและนกั เรยี นรว่ มกนั ศึกษาความรเู้ ก่ียวกบั การปัน้ จากหนังสือเรียนหรือแหล่งเรียนรู้อนื่ ๆ ในหัวข้อ ตอ่ ไปน้ี 3.1 ความหมายของการปั้น • การเตรยี มดิน • การหมักดนิ • การนวดดิน 3.2 เทคนิคและวธิ ีการทาเคร่ืองป้นั 3.3 วสั ดอุ ุปกรณ์และเคร่อื งมอื การปน้ั 3.4 การปั้นขึ้นรปู 3.5 การปน้ั ดนิ เหนียวแบบลอยตัว 4. ใหน้ กั เรียนรว่ มกันเตรียมวสั ดุอปุ กรณ์ท่ีใชใ้ นการป้ัน จากนัน้ ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานประตมิ ากรรม การปั้น ตามความสนใจ แล้วให้ช่อื ผลงาน 5. ให้นักเรียนเก็บกวาดทาความสะอาดบริเวณที่สร้างสรรค์ผลงานใหเ้ รยี บรอ้ ย แลว้ ใหแ้ ต่ละคนออกมา นาเสนอผลงาน โดยครูและเพื่อนรว่ มช้ันเรยี นประเมนิ ผลงานลงในแบบประเมนิ ดงั ตวั อย่าง


แบบประเมินผลงานศิลปะ : การป้นั รายการประเมิน ข้ันดีเยี่ยม ขั้นดี ข้ันพอใช้ ขนั้ ปรับปรงุ (9-10 คะแนน) (7-8 คะแนน) (5-6 คะแนน) (1-4 คะแนน) 1. ความคดิ สร้างสรรค์ 2.ความตัง้ ใจในการทางาน 3. ความสมบูรณ์และสวยงามของผลงาน 4.ใช้วสั ดอุ ปุ กรณ์ในการทางานอย่างถูกต้อง 5. การนาเสนอผลงาน คะแนนเต็ม 50 คะแนน รวมคะแนน......................คะแนน ลงชือ่ ผู้ประเมนิ ........................................ เกณฑ์การให้คะแนน ระดบั คะแนน ระดบั คุณภาพ 46 – 50 ดเี ยย่ี ม 33 – 45 ดี 20 – 32 พอใช้ 1 – 19 ควรปรบั ปรุง 6. ใหน้ กั เรยี นรว่ มกนั อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ือสรุปความรเู้ กยี่ วกบั กระบวนการสร้างสรรค์งานทศั นศลิ ป์ โดยครใู ชค้ าถาม ดังน้ี • วัสดอุ ุปกรณ์ใดบา้ งที่ใชใ้ นการสร้างสรรคง์ านเคร่ืองป้นั ดนิ เผา • การใช้ดนิ เหนียวในการสรา้ งผลงานมีข้อดอี ยา่ งไร • ประตมิ ากรรมรปู นูนต่าแตกต่างจากประตมิ ากรรมรูปนูนสูงอย่างไร • ถา้ นักเรยี นจะนวดดินจะเลือกวธิ นี วดแบบใด เพราะอะไร • การศกึ ษาเทคนคิ วิธีการสรา้ งสรรค์ผลงานของศิลปินทม่ี ชี ือ่ เสียงมีประโยชน์อย่างไร 7. นกั เรียนและครรู ่วมกนั สรุปความรู้ ดังนี้ • การปั้น เป็นการนาวัสดุ อ่อนน่ิมมาใชว้ ธิ ีการต่าง ๆ ใหเ้ ป็นรปู ทรงตามต้องการ


สอ่ื การเรยี นรู้ ตัวอยา่ งงานประตมิ ากรรม : งานปัน้ การวดั และประเมินผลการเรยี นรู้ 1. วิธีการวดั และประเมนิ ผล 1.1 สงั เกตพฤติกรรมของนกั เรยี นในการเขา้ ร่วมกจิ กรรม 1.2 ผลงานของนกั เรียน 2. เคร่อื งมือ แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้ารว่ มกจิ กรรม 3. เกณฑก์ ารประเมิน การประเมนิ พฤติกรรมการเข้ารว่ มกิจกรรม ผา่ นตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผา่ น ผ่าน 1 รายการ ถอื ว่า ไม่ผ่าน


บันทึกหลงั การเรียนรู้ ........................................................................................................................................................ ......................................... ................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................... ...................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................ ........ ปญั หา/อปุ สรรค ................................................................................................................................... .............................................................. ................................................................................................................................................................................................. แนวทางแก้ไข .................................................................................................... ............................................................................................. ................................................... ............................................................................................................... ............................... ลงช่อื ................................................................ผู้เขยี นแผน ( น.ส.ภทั รานิษฐ์ พมิ พะนิตย์ ) ตาแหนง่ ครผู ชู้ ่วย ข้อเสนอแนะของผ้บู ริหารสถานศึกษา ......................................................................................................................................... ........................................................ ................................................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................... ............................................................................ ลงชอ่ื ............................................................ผู้บรหิ าร ( นายสทิ ธชิ ยั นามเดช ) รองผ้อู านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้ นนาสนี วล อนมุ ัติ ไม่อนุมัติ ลงชอ่ื ............................................................ผบู้ ริหาร ( นายอดลุ ยช์ ยั สอนไชยา ) ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล


แผนการจดั การเรยี นรู้ โรงเรยี นบ้านนาสนี วล กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ศิลปะ ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีที่ 5 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 2 เร่ือง กระบวนการสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ เวลา 4 ชวั่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 5 เร่ือง การสร้างสรรค์งานประติมากรรม : การหลอ่ เวลา 1 ชว่ั โมง สปั ดาห์ที่ 5 วันท.่ี .................... เดอื น ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ ัด มาตรฐานการเรียนรู้ ศ 1.1 สรา้ งสรรค์งานทัศนศลิ ป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้ งสรรค์ วิเคราะห์ วพิ ากษ์ วิจารณค์ ุณค่างานทัศนศิลป์ ถา่ ยทอดความรสู้ กึ ความคิดต่องานศิลปะอย่างอิสระ ช่ืนชมและประยุกตใ์ ช้ในชวี ติ ประจาวัน ตวั ชีว้ ดั ศ 1.1 ม.3/1 บรรยายสิ่งแวดลอ้ มและงานทัศนศลิ ป์ท่ีเลือกมา โดยใช้ความรู้ เรื่องทัศนธาตแุ ละหลักการออกแบบ ศ 1.1 ม.3/7 สรา้ งสรรคง์ านทศั นศิลป์ ส่ือความหมายเป็นเรื่องราวโดยประยกุ ตใ์ ช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบ จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชีว้ ดั 1. อธิบายความหมายของการสรา้ งสรรคง์ านทัศนศิลป์และรูปแบบของศลิ ปะ (K) 2. สืบคน้ ผลงานการสร้างสรรคง์ านทัศนศลิ ปข์ องศลิ ปินทต่ี นเองชน่ื ชอบ (P) 3. ช่นื ชมผลงานทศั นศิลป์ของศลิ ปินท่ตี นเองชื่นชอบ (A) สาระสาคญั การสรา้ งสรรค์งานทัศนศิลป์ ผูส้ รา้ งผลงานต้องทางานอยา่ งอสิ ระ มีความคิดรเิ ร่ิมกา้ วหนา้ และใหม่ มีลักษณะเฉพาะตัวซง่ึ เป็นสัญลักษณ์สว่ นตวั ของศิลปนิ


สาระการเรียนรู้ หลักการออกแบบและสร้างสรรค์งานทัศนศลิ ป์  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ 1. ใหน้ กั เรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคดิ เหน็ โดยครใู ชค้ าถามทา้ ทาย ดังนี้  การสร้างสรรคง์ านทศั นศิลป์คืออะไร 2. ใหน้ กั เรยี นรว่ มกันแสดงความคิดเหน็ เกย่ี วกบั ประสบการณ์ในการสรา้ งสรรค์ผลงาน ทางทศั นศลิ ป์ โดยครูใช้คาถาม ดงั น้ี  นักเรียนเคยสรา้ งสรรคผ์ ลงานทางศิลปะอะไรบ้าง (ตัวอย่างคาตอบ วาดภาพ ป้นั ดินน้ามัน)  ผลงานชิน้ ใด จัดอย่ใู นผลงานทางทศั นศิลป์ (ตัวอยา่ งคาตอบ การวาดภาพ ปนั้ ดินน้ามนั )  ผลงานชน้ิ เอกท่ีนักเรยี นเคยสร้างสรรค์คืออะไร (ตัวอย่างคาตอบ การวาดภาพ)  มีหลักการออกแบบและสร้างสรรค์อย่างไร (ตัวอยา่ งคาตอบ ใชส้ ตี รงขา้ ม)  เพราะเหตุใดนักเรียนจงึ ประทับใจผลงานช้ินนน้ั (ตัวอย่างคาตอบ สีสนั สดใส) 3. ครูนาผลงานทัศนศลิ ป์ที่มรี ูปแบบท่ีเป็นเอกลกั ษณ์ของศิลปินทม่ี ชี อื่ เสียง 1 ผลงาน มาให้ นักเรียนดู จากน้นั อธบิ ายใหน้ ักเรียนฟังวา่ การสร้างสรรค์งานทศั นศลิ ป์ เปน็ กระบวนการอิสระ ไมเ่ ป็นทาสของลัทธหิ รอื แบบแผนใด ๆ มคี วามคดิ ริเร่ิมกา้ วหนา้ ค้นคิดสิง่ ใหม่ มลี กั ษณะเฉพาะตัว เป็นต้นแบบและ มีเอกภาพ การสร้างสรรค์ตรงกนั ขา้ มกับการออกแบบ ไม่ว่าจะเปน็ การเลยี นแบบธรรมชาตหิ รอื สงิ่ ท่ีมนุษย์สรา้ งข้ึน การสร้างสรรค์ ทาขน้ึ โดยธรรมชาติเปน็ สื่อ จากนนั้ เลือกสรรเพิม่ เติม ตัดทอนหรอื แปรสภาพ ให้เป็นรูปทรงท่ีแสดงอารมณ์ แสดงความหมาย ความรู้สึกส่วนตัว ความคดิ หรือจนิ ตนาการ ของผู้สร้าง การสร้างสัญลักษณ์ คือ การสร้างสัญลกั ษณห์ น่ึงขน้ึ เพ่ือสื่อความหมายจากจิตใจสว่ นลกึ แสดงปญั ญาและอารมณส์ ะเทอื นใจ ภาพเขยี น งานป้นั เสียงดนตรี และบทประพันธ์ ล้วนเป็นสัญลกั ษณ์ การประกอบกนั ของรปู ทรงในแบบตา่ ง ๆ ก็เป็นสญั ลักษณ์ สญั ลกั ษณ์ในงานศลิ ปะ จึงเป็นสัญลักษณท์ ่ีศิลปินคดิ คน้ ใหม่ หรอื นาสญั ลกั ษณท์ ่มี ีอยู่แล้วมาใช้ในความหมายใหม่ เปน็ สัญลกั ษณ์สว่ นตัวของศลิ ปิน 4. ใหน้ ักเรียนศกึ ษารูปแบบของศลิ ปะจากหนงั สือเรยี นหรือแหล่งเรียนรู้ทางอนิ เทอรเ์ น็ต 5. ให้นกั เรยี นสืบค้นผลงานการสรา้ งสรรคง์ านทัศนศิลปข์ องศิลปินทต่ี นเองช่นื ชอบ ตามรูปแบบต่าง ๆ ของศลิ ปะ 1. ศลิ ปะเพ่ือศาสนา (Religion) 2. ศลิ ปะเชงิ ความคิด (Conceptual Art) 3. ศลิ ปะประชานิยม (Pop Art) ให้แต่ละคนสืบคน้ ผลงานทางทัศนศิลป์ท้ัง 3 รปู แบบ จากน้ันนาขอ้ มูลและภาพผลงาน มาจดั ทาเปน็ บัตรภาพความรู้ ดังตัวอยา่ ง


บัตรภาพความรู้ ภาพผลงาน ชื่อผลงาน.................................................................. ศิลปิ น......................................................................... รูปแบบของศิลปะ...................................................... แรงบนั ดาลใจ............................................................. นาบัตรภาพผลงานมานาเสนอ ร่วมกันวเิ คราะห์รปู แบบของผลงานและสญั ลักษณ์ท่ีศิลปิน ต้องการจะสอ่ื ความหมาย จากนนั้ นาผลงานทั้งหมดมาจดั ทาเปน็ รปู เลม่ เจาะหว่ ง เพ่อื ใช้เปน็ ส่อื การเรียนให้กับรนุ่ นอ้ งต่อไป 6. ให้นักเรียนร่วมกนั อภิปรายแสดงความคิดเห็นเพ่ือสรปุ ความรู้ ดงั น้ี  การสรา้ งสรรคง์ านทศั นศิลป์ มลี กั ษณะสาคญั อยา่ งไร 7. นกั เรยี นและครูรว่ มกนั สรุปความรู้ ดงั นี้  การสร้างสรรค์งานทัศนศิลป์ ผู้สร้างผลงานต้องทางานอยา่ งอสิ ระ มีความคิดรเิ ริ่มกา้ วหนา้ และใหม่ มี ลักษณะเฉพาะตัวซึ่งเปน็ สัญลักษณ์สว่ นตัวของศิลปิน ส่ือการเรียนรู้ 1. ผลงานทศั นศิลปท์ ่มี รี ูปแบบที่เป็นเอกลกั ษณ์ของศลิ ปินทม่ี ีชอ่ื เสียง 2. หนังสอื เรียนทศั นศิลป์ ม.3 แหล่งการเรียนรู้ 1. หอ้ งสมดุ 2. อนิ เทอรเ์ นต็ การวดั และประเมินผลการเรียนรู้ 1. วธิ ีการวัดและประเมินผล 1.1 สงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรยี นในการตอบคาถามและร่วมแสดงความคดิ เหน็ 1.2 สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 1.3 การสรุปผลการอภิปราย


2. เครือ่ งมือ 2.1 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเข้ารว่ มกิจกรรม 2.2 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 3. เกณฑ์การประเมิน 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถอื วา่ ผ่าน ผ่าน 1 รายการ ถอื ว่า ไมผ่ ่าน 3.2 การประเมินพฤตกิ รรมการเข้าร่วมกิจกรรมกล่มุ คะแนน 9-10 ระดบั ดีมาก คะแนน 7-8 ระดบั ดี คะแนน 5-6 ระดบั พอใช้ คะแนน 0-4 ระดบั ควรปรับปรงุ


บันทึกหลังการเรียนรู้ ................................................................................................................................................................................................. ................................................................................................................................................................................................. ................................................................... ......................................................................................... ..................................... ................................................................................................................................. ................................................................ ปญั หา/อุปสรรค ....................................................................... ........................................................................................................... ............... ................................................................................................................................................................................................. แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................ ..................................................................... ................................................... ....................................................................................................................................... ....... ลงชอ่ื ................................................................ผูเ้ ขยี นแผน ( น.ส.ภัทรานษิ ฐ์ พิมพะนิตย์ ) ตาแหนง่ ครผู ชู้ ว่ ย ข้อเสนอแนะของผู้บรหิ ารสถานศกึ ษา ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ................................................................................................................................................................................. ................ ลงชอ่ื ............................................................ผูบ้ ริหาร ( นายสิทธชิ ยั นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา โรงเรียนบ้านนาสีนวล อนุมัติ ไมอ่ นุมตั ิ ลงช่ือ............................................................ผบู้ ริหาร ( นายอดลุ ยช์ ยั สอนไชยา ) ผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้ นนาสนี วล


แผนการจัดการเรยี นรู้ โรงเรียนบ้านนาสนี วล กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ ช้ันมัธยมศกึ ษาปีที่ 5 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เร่ือง หลกั การออกแบบและสร้างสรรค์งานทัศนศลิ ป์ เวลา 6 ชวั่ โมง แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 6 เรื่อง ทัศนศิลป์กับการสะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม เวลา 1 ชวั่ โมง สปั ดาห์ท่ี 6 วนั ที.่ .................... เดอื น ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชีว้ ดั มาตรฐานการเรยี นรู้ เข้าใจความสัมพนั ธร์ ะหว่างทัศนศลิ ป์ ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรม ศ 1.2 เห็นคุณค่างานทศั นศลิ ปท์ ี่เป็นมรดกทางวัฒนธรรม ภมู ปิ ัญญาทอ้ งถ่นิ ภมู ิปัญญาไทยและสากล ตัวชว้ี ดั ศ 1.2 ม.3/1 ศึกษาและอภิปรายเกย่ี วกบั งานทัศนศลิ ปท์ ี่สะท้อนคุณคา่ และวฒั นธรรม จดุ ประสงค์การเรียนรู้สู่ตวั ชี้วัด 1. อธบิ ายความหมายของการสรา้ งสรรค์งานทัศนศลิ ปแ์ ละรูปแบบของศิลปะ (K) 2. สืบค้นผลงานการสร้างสรรคง์ านทศั นศิลปข์ องศิลปนิ ที่ตนเองชน่ื ชอบ (P) 3. ชน่ื ชมผลงานทัศนศิลป์ของศิลปนิ ทตี่ นเองชืน่ ชอบ (A) สาระสาคญั ศิลปะสมยั ใหม่ของไทยได้พฒั นาการสรา้ งสรรค์จากศิลปะแนวตะวันตก แต่ศลิ ปนิ ไทยยงั มี ความผกู พนั กับแนวความคดิ ในลกั ษณะความเป็นไทย และนาแนวคิดดงั กลา่ วมาพฒั นาเพมิ่ เติมเรือ่ งราว และเน้ือหาจากสภาพสังคม ชวี ิตความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อมและทัศนะส่วนตัว จนเกิดเปน็ รูปแบบ การสร้างสรรคต์ ่าง ๆ


การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ 1. ครูนาภาพตวั อยา่ งผลงานที่สะท้อนวฒั นธรรมและความเชื่อ 3-4 ภาพ มาใหน้ ักเรียนดู จากน้นั ใหน้ ักเรียนรว่ มกนั แสดงความคดิ เห็นเก่ียวกบั รูปแบบของผลงาน โดยครูใชค้ าถาม ดังนี้  ผลงานในแตล่ ะภาพมลี ักษณะเดน่ อย่างไร (ตัวอยา่ งคาตอบ ภาพมีรายละเอียด สีสวย เหมือนจริง)  ผลงานในแตล่ ะภาพสะท้อนสงิ่ ใดบา้ ง (ตัวอย่างคาตอบ แสดงให้เห็นถงึ วัฒนธรรม ตะวันตก)  นกั เรียนคดิ วา่ อะไรเปน็ แรงบนั ดาลใจใหศ้ ิลปนิ สรา้ งสรรค์ผลงานเหล่านี้ (ตัวอย่างคาตอบ คุณค่าของวฒั นธรรม) 2. ครูนาภาพตัวอย่างผลงานที่สะท้อนวิถีชีวติ และวฒั นธรรมท้องถ่นิ 3-4 ภาพ มาให้นักเรียนดู จากนนั้ ใหน้ ักเรียน ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกย่ี วกับรปู แบบของผลงาน โดยครใู ชค้ าถาม ดังนี้  ผลงานในแตล่ ะภาพมีลกั ษณะเดน่ อยา่ งไร (ตัวอย่างคาตอบ สสี วย ดสู มจริง)  ผลงานในแต่ละภาพสะท้อนสิง่ ใดบ้าง (ตัวอยา่ งคาตอบ วิถีชีวิตของคนไทย)  ผลงานท้งั หมดแตกตา่ งจากผลงานกลมุ่ แรกอย่างไร (ตัวอย่างคาตอบ สะท้อนวถิ ชี ีวติ ความเปน็ ไทย)  นักเรียนคิดว่าอะไรเป็นแรงบนั ดาลใจใหศ้ ลิ ปนิ สร้างสรรค์ผลงานเหลา่ น้ี (ตัวอย่างคาตอบ วัฒนธรรมทอ้ งถิ่น) 3. ครอู ธบิ ายใหน้ กั เรียนฟังวา่ ศลิ ปะสมยั ใหม่ของไทยได้พัฒนาการสร้างสรรคจ์ ากศลิ ปะแนวตะวนั ตก แต่ศลิ ปนิ ไทยยงั มีความผูกพันกับแนวความคดิ ในลักษณะความเปน็ ไทย และนาแนวคิดดงั กล่าว มาพัฒนาเพมิ่ เติมเรอ่ื งราวและเนื้อหาจากสภาพสังคม ชีวิตความเป็นอยู่ สงิ่ แวดล้อมและทศั นะส่วนตวั จนเกิดเป็นรูปแบบการสรา้ งสรรค์ต่าง ๆ 4. ให้นกั เรยี นสบื คน้ ผลงานทัศนศลิ ป์กับการสะทอ้ นคุณคา่ ของวฒั นธรรม ดงั น้ี 1. ผลงานทส่ี ะทอ้ นวัฒนธรรมและความเช่ือ 2. ผลงานท่ีสะท้อนวิถีชีวิตและวัฒนธรรมทอ้ งถิ่น


ใหแ้ ต่ละคนสบื ค้นผลงานทางทศั นศลิ ปท์ ้ัง 2 รูปแบบ จากนั้นนาข้อมลู และภาพผลงานมาจดั ทาเป็นบัตรภาพ ความรู้ ดังตัวอยา่ ง บตั รภาพความรู้ ภาพผลงาน ช่ือผลงาน.................................................................. ศิลปิ น......................................................................... รูปแบบของศิลปะ...................................................... แรงบนั ดาลใจ............................................................. นาบตั รภาพผลงานมานาเสนอ ร่วมกันวิเคราะหร์ ูปแบบของผลงานและสัญลักษณท์ ่ีศิลปิน ต้องการจะสอ่ื ความหมาย จากนัน้ นาผลงานทั้งหมดมาจดั ทาเปน็ รปู เลม่ เจาะห่วง เพอื่ ใช้เป็นสื่อการเรยี นให้กับรนุ่ น้องต่อไป 5. ใหน้ กั เรยี นรว่ มกันอภปิ รายแสดงความคิดเห็นเพ่ือสรปุ ความรู้ ดงั น้ี  การสร้างสรรค์ผลงานทีส่ ะท้อนวิถีชวี ติ และวฒั นธรรมทอ้ งถนิ่ มีลักษณะสาคัญอย่างไร และเกิดข้นึ จากสิง่ ใด 6. นักเรียนและครูรว่ มกนั สรปุ ความรู้ ดงั นี้  ศิลปะสมยั ใหมข่ องไทยได้พัฒนาการสร้างสรรค์จากศลิ ปะแนวตะวนั ตก แต่ศิลปินไทยยังมีความผกู พนั กบั แนวความคิดในลกั ษณะความเปน็ ไทย และนาแนวคิดดงั กล่าวมาพัฒนาเพิม่ เติมเรอื่ งราว และเนื้อหาจากสภาพสงั คม ชวี ติ ความเปน็ อยู่ สิง่ แวดล้อมและทัศนะส่วนตัว จนเกดิ เปน็ รูปแบบ การสรา้ งสรรคต์ า่ ง ๆ 7. ให้นกั เรียนร่วมกนั อภิปรายแสดงความคดิ เห็น โดยครูใชค้ าถามท้าทาย ดงั น้ี  ในปัจจบุ นั ควรสรา้ งผลงานทศั นศิลป์เพือ่ สะท้อนวฒั นธรรมไทยในดา้ นใดมากท่ีสดุ เพราะอะไร ส่ือการเรียนรู้ 1. ภาพตวั อย่างผลงานท่ีสะท้อนวฒั นธรรมและความเชื่อ 2. ภาพตวั อยา่ งผลงานทส่ี ะท้อนวิถีชวี ติ และวัฒนธรรมทอ้ งถ่นิ 3. หนังสือเรียนทศั นศลิ ป์ ม.3


แหล่งการเรียนรู้ 1. หอ้ งสมดุ 2. อินเทอรเ์ น็ต การวัดและประเมนิ ผลการเรียนรู้ 1. วิธีการวัดและประเมนิ ผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการตอบคาถามและร่วมแสดงความคดิ เหน็ 1.2 สังเกตพฤตกิ รรมของนักเรยี นในการเข้ารว่ มกจิ กรรมกลุม่ 1.3 การสรปุ ผลการอภิปราย 2. เครื่องมือ 2.1 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกจิ กรรม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ ร่วมกจิ กรรมกลุ่ม 3. เกณฑก์ ารประเมนิ 3.1 การประเมนิ พฤติกรรมการเข้ารว่ มกิจกรรม ผา่ นตงั้ แต่ 2 รายการ ถอื ว่า ผ่าน ผ่าน 1 รายการ ถอื วา่ ไม่ผ่าน 3.2 การประเมินพฤตกิ รรมการเข้าร่วมกจิ กรรมกล่มุ คะแนน 9-10 ระดบั ดมี าก คะแนน 7-8 ระดับ ดี คะแนน 5-6 ระดบั พอใช้ คะแนน 0-4 ระดบั ควรปรับปรงุ


บันทึกหลังการเรยี นรู้ ............................................................................................... ........................................................................ .......................... ............................................................................................................................. .................................................................... ................................................................................................................................................................ ................................. ................................................................................................................................................................................................. ปัญหา/อุปสรรค ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข ................................................................................................................................ ................................................................. .............................................................................................................................................................................................. ... ลงช่อื ................................................................ผู้เขียนแผน ( น.ส.ภัทรานิษฐ์ พิมพะนิตย์ ) ตาแหน่ง ครผู ูช้ ่วย ข้อเสนอแนะของผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา ................................................................................................................................................................................................. ............................................................................................................................. .................................................................... ................................................................................................................................................. ................................................ ลงช่อื ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายสทิ ธชิ ัย นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้ นนาสีนวล อนุมัติ ไมอ่ นุมตั ิ ลงชือ่ ............................................................ผู้บรหิ าร ( นายอดลุ ย์ชัย สอนไชยา ) ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้ นนาสีนวล


แผนการจดั การเรียนรู้ โรงเรยี นบ้านนาสีนวล กลมุ่ สาระการเรียนรู้ ศลิ ปะ ชน้ั มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 หน่วยการเรียนรทู้ ่ี 1 เรอ่ื ง เทคนิควิธีการของศลิ ปินในการสร้างงานทศั นศิลป์ เวลา 5 ชวั่ โมง แผนการจดั การเรยี นรู้ท่ี 7 เรอ่ื ง อารมณ์ความรูส้ ึกกับงานศิลปะและภาพเหมือน เวลา 1 ชวั่ โมง สปั ดาห์ท่ี 7 วนั ท.ี่ .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ สรา้ งสรรค์งานทัศนศิลปต์ ามจนิ ตนาการ และความคดิ สรา้ งสรรค์ วเิ คราะห์ ศ 1.1 วิพากษ์วจิ ารณ์คณุ คา่ งานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรสู้ ึก ความคิดต่องานศิลปะ อย่างอสิ ระ ชน่ื ชมและประยุกต์ใช้ในชีวิตประจาวัน ตวั ช้ีวดั ศ 1.1 ม.3/2 ระบแุ ละบรรยายเทคนิค วิธกี ารของศลิ ปนิ ในการสร้างงานทัศนศลิ ป์ ศ 1.1 ม.3/3 วิเคราะหแ์ ละบรรยายวธิ กี ารใชท้ ัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน ทัศนศิลป์ของตนเองใหม้ คี ุณภาพ ศ 1.1 ม.3/8 วเิ คราะห์และอภปิ รายรปู แบบ เนอ้ื หาและคณุ ค่าในงานทัศนศลิ ปข์ องตนเองและ ผูอ้ ่ืน หรอื ของศลิ ปิน ศ 1.1 ม.3/9 สร้างสรรค์งานทัศนศิลป์และบรรยายเหตกุ ารณต์ า่ ง ๆ โดยใช้เทคนคิ ที่หลากหลาย จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตวั ชี้วดั 1. อธบิ ายอารมณ์และความรู้สกึ ของตนเอง หลังจากไดช้ มผลงานทางศลิ ปะ (K) 2. ฝึกวาดภาพเหมือน (P) 3. ช่นื ชมผลงานศิลปะของตนเองและผู้อ่ืน (A) การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ 1. ใหน้ กั เรยี นร่วมกนั แสดงความคิดเห็น โดยครใู ชค้ าถามทา้ ทาย ดังนี้


 ถ้าให้ฝกึ นักเรียนวาดภาพเหมือน นักเรียนจะเลือกวาดภาพเหมือนใคร เพราะอะไร 2. ครสู นทนาเกย่ี วกับเทคนคิ วธิ ีการของศลิ ปนิ ในการสรา้ งงานทศั นศิลป์ ใหน้ ักเรียนฟงั ว่า มนษุ ยน์ บั ไดว้ ่าเป็นแหลง่ ของความบันดาลใจในการสร้างสรรคท์ ่ีมเี น้ือหาอย่างมากมายท้ังในเรอ่ื ง ของความงามแหง่ รูปทรง คณุ สมบัติทม่ี ีลกั ษณะพิเศษ ความสมั พันธ์ และดุลยภาพท่ีมีความกลมกลนื ในทกุ ๆ สว่ นของร่างกาย และในบรบิ ทแห่งความหมายในเชงิ พฤติกรรม การประพฤตปิ ฏบิ ัตใิ นทางหน่ึงทางใดของมนุษย์ จะมุง่ ใหเ้ กดิ ความคิด ความรู้สึก ท่สี ัมพนั ธ์กับสังคม เหตุการณ์ และส่ิงต่าง ๆ จากเหตุผลดังกลา่ ว การศึกษาตีความและ สรา้ งสรรคเ์ รือ่ งมนุษย์ จะเหน็ ได้จากผลงานศลิ ปกรรมจากอดตี มาจนถงึ ปจั จุบนั จากสมัยโบราณจนถึงครสิ ต์ศตวรรษท่ี 19 จะนิยมสรา้ งผลงานทเี่ กย่ี วกับคนมากทสี่ ดุ และมกั จะมีรปู แบบเหมือน จรงิ ตัง้ แตค่ รสิ ต์ศตวรรษที่ 20 เปน็ ตน้ มา ความเหมือนจรงิ ในศลิ ปะค่อย ๆ ลดความสาคัญ ลงไป ศิลปินไดเ้ ปล่ียนแปลง พัฒนา และตัดทอนรูปคนไปตามความคดิ และความรสู้ กึ ของตนเอง มรี ปู แบบกงึ่ เหมือนจรงิ ก่ึง นามธรรมไปจนถึงแบบนามธรรม 3. ครูนาผลงานศลิ ปะของศิลปินท่มี ีช่อื เสยี งมาใหน้ ักเรียนดู 2 - 3 ผลงาน จากนนั้ ร่วมกนั สนทนาเกีย่ วกบั ภาพ ใน หวั ขอ้ ดังน้ี  ประเภทของงานศลิ ปะ  เร่ืองราวที่อยู่ในงานศิลปะ  ความรู้สกึ ของศิลปินท่ีสรา้ งผลงานช้ินน้ี  ความรู้สกึ ของนักเรยี นที่ได้เห็นผลงานชิ้นนี้  อิทธิพลท่ีมตี ่อการสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะของศิลปิน 4. ครอู ธบิ ายใหน้ กั เรยี นฟังวา่ ศิลปะทใ่ี ชก้ ารแสดงออกทางอารมณ์และความร้สู กึ จะส่ืออารมณค์ วามรู้สึกมากกวา่ การใช้ความคิดและจะเลอื กเน้อื หาที่มีความเร้าใจ เพ่อื สร้างอารมณใ์ หแ้ กผ่ ชู้ ม เช่น การตอ่ สู้ เหตุการณ์ทีเ่ กีย่ วข้องกบั ความ ตาย ความทกุ ขท์ รมาน ความรัก ความเศรา้ ความเกลยี ดชัง หรืออารมณท์ ม่ี ีต่อเหตุการณ์ทางการเมอื งซึ่งศลิ ปินจะถูกแรง กกระตุน้ จากเรื่องราวทีส่ นใจใหส้ ร้างสรรคผ์ ลงานข้ึน 5. ใหน้ กั เรียนดูตัวอย่างผลงานภาพเหมอื นของศิลปนิ ตา่ ง ๆ (หากครูไมส่ ามารถหาได้ ให้ใชต้ ัวอย่างจากหนงั สือ เรยี นทศั นศลิ ป์ ม.3 หนา้ 26 - 27) จากนนั้ ใหน้ ักเรียนรว่ มกันวิเคราะหผ์ ลงานในหัวข้อต่อไปนี้  เทคนคิ วิธกี าร  รูปแบบของงาน  เนือ้ หาของงาน  คณุ ค่าของงาน 6. เมอ่ื นักเรยี นวิเคราะห์ผลงานภาพเหมอื นของศิลปนิ ตา่ ง ๆ แล้ว ให้นกั เรียนเตรียมวสั ดุ อปุ กรณ์ ในการ สร้างสรรค์ผลงานภาพเหมือน จากนนั้ ใหน้ กั เรยี นฝกึ วาดภาพเหมือนตามรปู แบบและเทคนคิ ของตนเอง แลว้ นาผลงาน มารว่ มกนั ชืน่ ชม 7. ครูและนกั เรยี นรว่ มกันสรุปความรู้ ดงั นี้ 1. ศิลปะทใ่ี ช้การแสดงออกทางอารมณ์ ความรูส้ ึกในการสรา้ งสรรค์ผลงาน ศลิ ปิน จะมแี รงกระตนุ้ จากเร่ืองราวท่ีสนใจซ่งึ จะเลือกเน้ือหาท่ีมีความเรา้ ใจ เพ่ือสรา้ งอารมณ์ให้แก่ผู้ชม 2. การสรา้ งภาพเหมือน มีการสรา้ งรูปแบบ สดั ส่วนของรูปคนในสว่ นของศรี ษะ และใบหน้า ซึง่ วิธีวัด กะสดั ส่วนมีทฤษฎีและแบบแผนแตกต่างกันไป


การจัดบรรยากาศเชิงบวก ใหน้ กั เรียนฝึกวาดภาพเหมอื นตามรปู แบบและเทคนิคของตนเอง แล้วนาผลงาน มารว่ มกันช่ืนชม ส่ือการเรียนรู้ 1. ผลงานศลิ ปะของศลิ ปินท่ีมีช่ือเสียง 2. ผลงานภาพเหมอื นของศลิ ปนิ ต่าง ๆ 3. หนังสือเรยี นทศั นศลิ ป์ ม.3 แหล่งการเรียนรู้ 1. หอ้ งสมุด 2. อินเทอรเ์ น็ต การวดั และประเมินผลการเรียนรู้ 1. วธิ กี ารวดั และประเมินผล 1.1 สงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรยี นในการตอบคาถามและรว่ มแสดงความคดิ เห็น 1.2 สงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรียนในการเข้ารว่ มกจิ กรรมกลุ่ม 1.3 การสรปุ ผลการอภปิ ราย 2. เคร่อื งมือ 2.1 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิ กรรม 2.2 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเข้ารว่ มกิจกรรมกลุ่ม 3. เกณฑ์การประเมนิ 3.1 การประเมนิ พฤติกรรมการเขา้ ร่วมกจิ กรรม ผา่ นต้งั แต่ 2 รายการ ถอื วา่ ผา่ น ผ่าน 1 รายการ ถอื วา่ ไม่ผา่ น 3.2 การประเมนิ พฤติกรรมการเขา้ ร่วมกิจกรรมกลมุ่ คะแนน 9-10 ระดับ ดมี าก คะแนน 7-8 ระดับ ดี คะแนน 5-6 ระดบั พอใช้ คะแนน 0-4 ระดบั ควรปรับปรงุ


บันทกึ หลังการเรยี นรู้ ........................................................................................ ......................................................................................................... ...................................................................................................................................................... ........................................... ............................................................................................... .................................................................................................. ............................................................................................................................................... .................................................. ปญั หา/อุปสรรค ................................................................................................................................................................................................ . ................................................................................................................................. ................................................................ แนวทางแก้ไข .................................................................................................................................................................................... ............. ............................................................................................................................. .................................................................... ลงชือ่ ................................................................ผูเ้ ขียนแผน ( น.ส.ภัทรานษิ ฐ์ พิมพะนติ ย์ ) ตาแหน่ง ครผู ชู้ ว่ ย ขอ้ เสนอแนะของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา ................................................................................................................................................................................................. ........................................................................................................................................ ......................................................... ................................................................................................................................................................................................. ลงช่ือ............................................................ผบู้ ริหาร ( นายสทิ ธชิ ัย นามเดช ) รองผ้อู านวยการสถานศกึ ษา โรงเรียนบ้านนาสนี วล อนุมตั ิ ไมอ่ นุมัติ ลงชื่อ............................................................ผบู้ ริหาร ( นายอดลุ ยช์ ยั สอนไชยา ) ผ้อู านวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล


แผนการจัดการเรียนรู้ โรงเรียนบา้ นนาสนี วล กลุ่มสาระการเรยี นรู้ ศิลปะ ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปที ี่ 5 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 2 เรอ่ื ง เทคนิควธิ กี ารของศลิ ปินในการสร้างงานทัศนศลิ ป์ เวลา 5 ชวั่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 8 เรอ่ื ง สัดส่วนมนษุ ย์ นายแบบและนางแบบ เวลา 1 ชว่ั โมง สัปดาหท์ ่ี 8 วันที.่ .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ ดั มาตรฐานการเรยี นรู้ สรา้ งสรรคง์ านทศั นศลิ ป์ตามจนิ ตนาการ และความคิดสร้างสรรค์ วิเคราะห์ ศ 1.1 วพิ ากษ์วิจารณ์คณุ ค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรสู้ ึก ความคดิ ต่องานศลิ ปะ อยา่ งอสิ ระ ชน่ื ชมและประยุกตใ์ ช้ในชีวิตประจาวัน ตวั ช้วี ัด ศ 1.1 ม.3/2 ระบุและบรรยายเทคนิค วิธีการของศิลปนิ ในการสรา้ งงานทัศนศลิ ป์ ศ 1.1 ม.3/3 วิเคราะหแ์ ละบรรยายวิธกี ารใช้ทัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสร้างงาน ทศั นศิลปข์ องตนเองให้มีคุณภาพ ศ 1.1 ม.3/8 วิเคราะห์และอภิปรายรปู แบบ เนอ้ื หาและคุณคา่ ในงานทัศนศิลป์ของตนเองและ ผู้อ่ืน หรือของศิลปนิ ศ 1.1 ม.3/9 สรา้ งสรรค์งานทัศนศลิ ปแ์ ละบรรยายเหตกุ ารณ์ตา่ ง ๆ โดยใชเ้ ทคนคิ ทห่ี ลากหลาย จดุ ประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชีว้ ดั 1. อธิบายวธิ ีการวาดสัดส่วนมนุษย์ นายแบบและนางแบบ (K) 2. ฝกึ วาดสัดส่วนมนษุ ย์ นายแบบและนางแบบ (P) 3. ช่นื ชมผลงานศิลปะของตนเองและผ้อู ืน่ (A)


สาระสาคญั เลโอนาร์โด ดา วนิ ชี ได้สร้างทฤษฎี “รูปผู้ชายในวงกลม” ทว่ี ่างด้วยรูปร่างและสดั สว่ นมนษุ ย์ ซงึ่ เป็นท่ยี อมรบั ใน การสรา้ งสรรคผ์ ลงานของศลิ ปนิ และนกั วาดภาพ การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ 1. ใหน้ กั เรยี นรว่ มกนั แสดงความคิดเหน็ โดยครูใชค้ าถามท้าทาย ดงั น้ี  นักเรยี นช่นื ชอบการสรา้ งงานทัศนศิลป์ของศิลปนิ ใด และชอบเพราะอะไร 2. ครนู าผลงานศิลปะที่เก่ยี วข้องกับสดั ส่วนมนุษย์ นายแบบและนางแบบ มาให้นักเรียนดู จากนั้นร่วมกนั สนทนา เก่ยี วกับภาพ โดยครูใชค้ าถาม ดงั น้ี (ตวั อย่างคาตอบ)  ผลงานทางศลิ ปะทีน่ ักเรยี นเหน็ คืออะไร (ภาพผู้หญงิ สวย)  ผลงานเหลา่ นแ้ี ตกตา่ งจากผลงานอน่ื ๆ ท่นี กั เรยี นเคยเหน็ อย่างไร (เปน็ ภาพท่แี สดงสัดสว่ นเหมือน จรงิ )  ผลงานเหลา่ นี้มคี วามเหมือนจริงมากน้อยเพียงใด (มคี วามเหมือนจริง)  นักเรียนคดิ วา่ ศลิ ปนิ สร้างสรรค์ผลงานเหล่านีข้ น้ึ มาเพ่อื อะไร (เพื่อเป็นตวั อยา่ งใหผ้ ู้อ่ืนศกึ ษา)  นักเรียนคิดวา่ ศิลปนิ สร้างสรรค์ผลงานเหล่านขี้ ้ึนมาด้วยแรงบันดาลใจอยา่ งไร (นางแบบมีความสวยงาม)  นกั เรียนคิดว่าศิลปินสรา้ งสรรค์ผลงานเหลา่ นี้ขึน้ มาดว้ ยหลักการหรอื ทฤษฎีใด(ทฤษฎสี ัดสว่ นทอง)  นกั เรยี นได้เหน็ ผลงานชิ้นน้ีแลว้ ร้สู กึ อย่างไร (ชอบ) 3. ครูอธบิ ายใหน้ กั เรยี นฟงั วา่ การเขยี นภาพคน ภาพคนเปลอื ย มมี าต้งั แตย่ คุ กรกี และโรมนั คร้ันต่อมาในยคุ เฟื่องฟูทางศลิ ปะสมัยเรอเนซองซ์ (Renaissance) มกี ารศึกษาภาพคนแกะสลกั จากยุคกรีก และโรมนั ที่ถือวา่ เป็นผลงานที่มคี ณุ คา่ ทาให้การศึกษาเรยี นรู้เกี่ยวกับภาพคน ขนาด และสัดสว่ นก่อนสรา้ งสรรคใ์ หม่ เลโอนารโ์ ด ดา วินชี (ค.ศ.1452 - 1519) เปน็ นักคดิ นักคานวณ และจติ รกรไดส้ รา้ งทฤษฎีของรปู ร่างและสดั ส่วน มนษุ ยไ์ วใ้ นภาพ “รูปผู้ชายในวงกลม” ซ่ึงมีการยกย่องว่าเป็น “สัดส่วนทอง (Golden Section)” ทศี่ ลิ ปินและนักวาดภาพ ไดน้ ามาเป็นแบบและข้อมูลในการกาหนดสดั ส่วนของรูปคนในการสรา้ งผลงาน เป็นทย่ี อมรับว่า คนมี 8 ส่วน หรือ 8 ½ ส่วน แตใ่ นการวาดภาพของคนไทยไมเ่ หมือนชาวยุโรป เพราะคนไทยมรี ูปรา่ งเตีย้ กว่า จึงมักจะใชส้ ดั สว่ น 7 ½ ส่วน 4. ครใู ห้นักเรียนดูผลงานศลิ ปะทีเ่ กย่ี วข้องกบั สัดสว่ นมนุษย์ นายแบบและนางแบบ จากหนังสือเรียนทัศนศลิ ป์ ม. 3 หนา้ 28-29 จากน้นั รว่ มกนั วเิ คราะห์ผลงานในหวั ข้อตอ่ ไปนี้  เทคนิควธิ ีการ  รูปแบบของงาน  เนือ้ หาของงาน  คุณค่าของงาน


5. ให้นักเรียนเตรยี มวสั ดุ อุปกรณ์ ในการสรา้ งสรรคผ์ ลงานการวาดภาพ จากน้ันใหน้ กั เรยี นฝึกวาดสดั สว่ นมนุษย์ นายแบบและนางแบบ ตามรูปแบบและเทคนคิ ของตนเอง แลว้ นาผลงานผลงานมาร่วมกันช่ืนชม 6. ครูและนักเรยี นรว่ มกนั สรุปความรู้ ดังนี้  เลโอนาร์โด ดา วนิ ชี เป็นนกั คิด นักคานวณ และจิตรกรไดส้ ร้างทฤษฎีของรูปรา่ ง และสัดสว่ นมนษุ ยไ์ วใ้ นภาพ “รูปผูช้ ายในวงกลม” ซง่ึ มีการยกยอ่ งว่าเปน็ “สดั ส่วนทอง (Golden Section)” ทีศ่ ลิ ปินและ นักวาดภาพได้นามาเป็นแบบและข้อมูลในการกาหนดสัดส่วนของรปู คนในการสรา้ งผลงาน เป็นท่ียอมรบั วา่ คนมี 8 ส่วน หรือ 8 ½ สว่ น แตใ่ นการวาดภาพของคนไทยไม่เหมือนชาวยโุ รป เพราะคนไทยมีรูปรา่ งเตยี้ กวา่ จงึ มกั จะใช้สดั ส่วน 7 ½ สว่ น สื่อการเรียนรู้ 1. ผลงานศลิ ปะทเี่ กย่ี วข้องกับสดั สว่ นมนษุ ย์ นายแบบและนางแบบ 2. หนังสือเรยี นทศั นศลิ ป์ ม.3 แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องสมุด 2. อินเทอร์เนต็ การวดั และประเมนิ ผลการเรียนรู้ 1. วธิ กี ารวัดและประเมินผล 1.1 สังเกตพฤตกิ รรมของนักเรยี นในการตอบคาถามและรว่ มแสดงความคิดเห็น 1.2 สังเกตพฤตกิ รรมของนักเรยี นในการเขา้ รว่ มกิจกรรมกลุ่ม 1.3 การสรุปผลการอภปิ ราย 2. เคร่อื งมือ 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกิจกรรม 2.2 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกิจกรรมกลุ่ม 3. เกณฑ์การประเมนิ 3.1 การประเมนิ พฤตกิ รรมการเข้ารว่ มกจิ กรรม ผา่ นต้ังแต่ 2 รายการ ถอื วา่ ผ่าน ผา่ น 1 รายการ ถอื วา่ ไมผ่ า่ น 3.2 การประเมนิ พฤติกรรมการเข้ารว่ มกิจกรรมกลุ่ม คะแนน 9-10 ระดบั ดมี าก คะแนน 7-8 ระดับ ดี คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้


บนั ทกึ หลงั การเรียนรู้ ............................................................................................................................................... .................................................. ..................................................................................................... ............................................................................................ ........................................................................................................................................ ......................................................... ................................................................................................................................................................................................. ปัญหา/อุปสรรค .......................................................................................................................... ....................................................................... ................................................................................ ........................................................................................................ ......... แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................. .................................................................... ................................................................................................................................................................................ ................. ลงชอ่ื ................................................................ผูเ้ ขยี นแผน ( น.ส.ภทั รานิษฐ์ พิมพะนิตย์ ) ตาแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย ข้อเสนอแนะของผูบ้ รหิ ารสถานศึกษา .......................................................................................................................................... ....................................................... ...................................................................................... ........................................................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................. ลงชอื่ ............................................................ผู้บรหิ าร ( นายสทิ ธชิ ยั นามเดช ) รองผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบ้านนาสีนวล อนมุ ัติ ไมอ่ นมุ ัติ ลงช่อื ............................................................ผบู้ ริหาร ( นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ) ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบา้ นนาสนี วล


แผนการจดั การเรียนรู้ โรงเรยี นบ้านนาสีนวล กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ศิลปะ ชัน้ มัธยมศึกษาปที ่ี 5 ภาคเรยี นที่ 1 ปกี ารศึกษา 2565 หน่วยการเรียนรูท้ ่ี 2 เรือ่ ง เทคนคิ วธิ ีการของศิลปินในการสร้างงานทัศนศิลป์ เวลา 5 ชว่ั โมง แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 9 เรอ่ื ง ศิลปะสะท้อนการเมือง เวลา 1 ชวั่ โมง สปั ดาหท์ ่ี 9 วนั ท่.ี .................... เดอื น ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ สร้างสรรค์งานทศั นศิลป์ตามจินตนาการ และความคิดสรา้ งสรรค์ วิเคราะห์ ศ 1.1 วิพากษว์ ิจารณ์คณุ ค่างานทัศนศลิ ป์ ถา่ ยทอดความรูส้ ึก ความคดิ ต่องานศลิ ปะ อย่างอิสระ ชืน่ ชมและประยกุ ต์ใชใ้ นชวี ติ ประจาวัน ตัวชี้วดั ศ 1.1 ม.3/2 ระบุและบรรยายเทคนิค วธิ กี ารของศิลปินในการสร้างงานทศั นศลิ ป์ ศ 1.1 ม.3/3 วิเคราะหแ์ ละบรรยายวิธีการใช้ทัศนธาตุ และหลกั การออกแบบในการสร้างงาน ทัศนศลิ ป์ของตนเองให้มคี ุณภาพ ศ 1.1 ม.3/8 วเิ คราะห์และอภปิ รายรูปแบบ เนอื้ หาและคณุ คา่ ในงานทศั นศิลปข์ องตนเองและ ผอู้ ืน่ หรอื ของศลิ ปิน ศ 1.1 ม.3/9 สร้างสรรค์งานทศั นศลิ ป์และบรรยายเหตกุ ารณ์ตา่ ง ๆ โดยใชเ้ ทคนิคท่ีหลากหลาย จดุ ประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชี้วดั 1. อธิบายรูปแบบ เทคนิควิธกี ารของผลงานศิลปะสะท้อนการเมือง (K) 2. ฝึกสร้างสรรคผ์ ลงานศลิ ปะท่สี ะท้อนการเมอื งไทย (P) 3. ช่ืนชมผลงานศิลปะของตนเองและผอู้ ่นื (A) สาระสาคญั ปญั หาทางการเมืองทเ่ี กิดขนึ้ ในสงั คมไทยและต่างประเทศทาใหเ้ กิดศลิ ปะท่สี ่ือถงึ เร่ืองราว จากปัญหาดงั กลา่ วขน้ึ


การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ 1. ให้นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น โดยครใู ชค้ าถามท้าทาย ดังนี้  นักเรียนคดิ วา่ การสร้างสรรคผ์ ลงานศิลปะของศลิ ปินในปัจจบุ นั ได้รบั แรงบันดาลใจ มาจากเร่ืองใดมากทสี่ ุด 2. ครรู ่วมสนทนากบั นักเรียนเก่ยี วกบั สภาพสงั คมในปจั จบุ นั โดยครใู ชค้ าถาม ดังนี้ (ตัวอย่างคาตอบ)  ปัจจบุ ันสงั คมไทยเรามีลักษณะเป็นอย่างไร (รบั อิทธพิ ลจากตา่ งชาติ)  สังคมไทยมีปัญหาอะไรบา้ ง (เกดิ ปญั หานา้ ท่วมใหญ่)  ปญั หาเหล่านน้ั เกิดขน้ึ มาจากอะไร (การตดั ไมท้ าลายป่า)  ปญั หาทางสงั คมเหล่านเี้ กี่ยวขอ้ งกบั การสรา้ งสรรค์ผลงานทางศลิ ปะของศิลปินอย่างไร 3. ครูนาผลงานศลิ ปะทส่ี ะท้อนการเมืองมาใหน้ ักเรียนดู ร่วมกนั สนทนาเกี่ยวกับภาพ จากนั้นรว่ มกันวิเคราะห์ ผลงานในหัวข้อต่อไปน้ี  เทคนคิ วธิ กี าร  รปู แบบของงาน  เนอ้ื หาของงาน  คุณค่าของงาน 4. ครูอธบิ ายให้นักเรียนฟงั วา่ ปัญหาชอ่ งว่างของฐานะระหว่างคนรวยและคนจน และจาก ความเจริญทางด้านวตั ถุ ทาให้เกิดปญั หาทางสงั คมท่ตี ามมาไมว่ า่ จะเป็นอาชญากรรม ฆาตกรรม โสเภณี เด็กและเยาวชน รวมถึงวกิ ฤตการณต์ ่าง ๆ ทงั้ ในระดับชาติและระดบั โลก เชน่ การทาลายทรัพยากร การเมืองการปกครอง สงคราม ระเบดิ นิวเคลยี ร์ การทาลายลา้ งเผา่ พันธุ์ ความเสื่อมโทรมของวฒั นธรรม ศลี ธรรม จรยิ ธรรม และปญั หาใหมท่ ี่ตามมาพร้อมกบั การไรพ้ รมแดนของส่ือต่าง ๆ สงิ่ เหล่านคี้ อื ปญั หาทีเ่ กิดข้ึนในสงั คมไทยและต่างประเทศ ทาให้เกิดศลิ ปะท่ีมแี นวคดิ วิพากษ์ สังคมและเรื่องราวจากปัญหาดังกล่าวข้ึน 5. ให้นักเรียนเตรยี มวสั ดุ อปุ กรณ์ ในการสร้างสรรคผ์ ลงานศลิ ปะ จากน้ันใหน้ ักเรยี นสร้างสรรคผ์ ลงานศิลปะท่ี สะท้อนการเมือง ตามรปู แบบและเทคนิคของตนเอง แลว้ นาผลงานผลงานมาร่วมกนั ชน่ื ชม 6. ครูและนักเรยี นร่วมกันสรุปความรู้ ดงั นี้  ปญั หาทางการเมืองทเ่ี กดิ ขึ้นในสงั คมไทยและต่างประเทศทาให้เกิดศลิ ปะ ทส่ี ่อื ถึง เรือ่ งราวจากปัญหาดังกลา่ วข้ึน สื่อการเรียนรู้ 1. ผลงานศิลปะท่ีสะทอ้ นการเมือง 2. หนงั สือเรยี นทัศนศิลป์ ม.3


แหล่งการเรียนรู้ 1. ห้องสมุด 2. อินเทอร์เน็ต การวดั และประเมนิ ผลการเรียนรู้ 1. วิธกี ารวดั และประเมนิ ผล 1.1 สังเกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการตอบคาถามและร่วมแสดงความคดิ เห็น 1.2 สงั เกตพฤตกิ รรมของนักเรียนในการเข้ารว่ มกจิ กรรมกลุ่ม 1.3 การสรปุ ผลการอภิปราย 2. เครอื่ งมือ 2.1 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเข้ารว่ มกจิ กรรม 2.2 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกจิ กรรมกลุ่ม 3. เกณฑ์การประเมนิ 3.1 การประเมนิ พฤตกิ รรมการเข้ารว่ มกิจกรรม ผ่านตง้ั แต่ 2 รายการ ถือวา่ ผา่ น ผา่ น 1 รายการ ถอื ว่า ไมผ่ ่าน 3.2 การประเมนิ พฤติกรรมการเขา้ รว่ มกจิ กรรมกลุ่ม คะแนน 9-10 ระดบั ดีมาก คะแนน 7-8 ระดับ ดี คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้ คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรบั ปรงุ


บนั ทึกหลงั การเรยี นรู้ ................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................... ........................................................................ ............................................................................................................................. .......................................................... .......... ................................................................................................................................................................ ................................. ปัญหา/อปุ สรรค ................................................................................................................................................................................................. .................................................................................................... .............................................. ............................................... แนวทางแก้ไข ............................................................................................................................. .................................................................... ................................................................................................................................................................................ ................. ลงชอื่ ................................................................ผเู้ ขียนแผน ( น.ส.ภทั รานษิ ฐ์ พิมพะนติ ย์ ) ตาแหน่ง ครผู ู้ชว่ ย ขอ้ เสนอแนะของผบู้ ริหารสถานศึกษา .......................................................................................................................................... ....................................................... .......................................................................................................... ....................................................................................... ................................................................................................................................... .............................................................. ลงชื่อ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายสิทธชิ ยั นามเดช ) รองผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบ้านนาสนี วล อนุมตั ิ ไม่อนุมัติ ลงช่ือ............................................................ผบู้ ริหาร ( นายอดลุ ย์ชยั สอนไชยา ) ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบ้านนาสนี วล


แผนการจดั การเรยี นรู้ โรงเรียนบ้านนาสีนวล กลุม่ สาระการเรียนรู้ ศลิ ปะ ช้นั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 5 ภาคเรยี นท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 หน่วยการเรียนรู้ท่ี 2 เรือ่ ง เทคนิควธิ กี ารของศลิ ปนิ ในการสร้างงานทศั นศลิ ป์ เวลา 5 ชวั่ โมง แผนการจดั การเรียนรู้ท่ี 10 เร่ือง ศลิ ปะกบั สงครามและความขัดแย้ง เวลา 1 ชว่ั โมง สัปดาห์ที่ 10 วันท่.ี .................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชี้วดั มาตรฐานการเรยี นรู้ สร้างสรรคง์ านทัศนศลิ ปต์ ามจินตนาการ และความคดิ สร้างสรรค์ วิเคราะห์ ศ 1.1 วิพากษ์วิจารณ์คณุ คา่ งานทัศนศลิ ป์ ถา่ ยทอดความรู้สึก ความคดิ ต่องานศลิ ปะ อย่างอิสระ ชน่ื ชมและประยุกตใ์ ช้ในชวี ติ ประจาวัน ตวั ช้ีวัด ศ 1.1 ม.3/2 ระบุและบรรยายเทคนิค วิธกี ารของศิลปนิ ในการสรา้ งงานทัศนศิลป์ ศ 1.1 ม.3/3 วิเคราะห์และบรรยายวิธกี ารใชท้ ัศนธาตุ และหลักการออกแบบในการสรา้ งงาน ทศั นศิลปข์ องตนเองใหม้ คี ุณภาพ ศ 1.1 ม.3/8 วเิ คราะห์และอภปิ รายรูปแบบ เนอ้ื หาและคณุ ค่าในงานทัศนศลิ ปข์ องตนเองและ ผอู้ ื่น หรือของศลิ ปิน ศ 1.1 ม.3/9 สรา้ งสรรคง์ านทัศนศลิ ปแ์ ละบรรยายเหตุการณ์ตา่ ง ๆ โดยใช้เทคนคิ ท่หี ลากหลาย จดุ ประสงค์การเรียนรู้สู่ตวั ชี้วัด 1. อธบิ ายรูปแบบ เทคนิควธิ กี ารของผลงานศิลปะกับสงครามและความขัดแย้ง (K) 2. ฝกึ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกบั สงครามและความขัดแย้ง (P) 3. ชืน่ ชมผลงานศิลปะของตนเองและผู้อื่น (A) สาระสาคญั งานศลิ ปะต้ังแต่อดีต มีการบันทึกเหตกุ ารณท์ างประวัตศิ าสตรท์ ่เี กดิ ขน้ึ ในเรื่องของสงคราม การตอ่ สู้ การสรู้ บ รวมทัง้ เหตกุ ารณ์จากความขัดแยง้ ถูกศลิ ปินนามาเปน็ เนื้อหาในการแสดงออกจวบจนถงึ ปัจจุบนั ผลงานที่สะท้อนเร่ือง ดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่


การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้ 1. ใหน้ ักเรียนรว่ มกันแสดงความคิดเห็น โดยครใู ชค้ าถามทา้ ทาย ดังนี้  ถ้าไมม่ ีเร่ืองราวเกิดขึ้นในสังคม ผลงานศิลปะในปัจจบุ ันจะเปน็ อย่างไรท่ีสดุ 2. ครรู ว่ มสนทนากบั นักเรยี นเกย่ี วกบั สงครามและความขัดแย้ง โดยครใู ชค้ าถาม ดงั นี้ (ตัวอย่างคาตอบ)  สงครามและความขัดแย้งเกดิ ข้ึนจากสิ่งใด (ความคดิ เห็นไม่ตรงกัน)  สงครามและความขดั แย้งก่อให้เกดิ ผลเสยี อยา่ งไร (ผู้คนเสียชีวิต)  ถ้าไมอ่ ยากให้เกิดสงครามต้องทาอย่างไร (มีความปรองดองกนั )  สิง่ ใดบา้ งทีเ่ ป็นเคร่อื งมือในการบนั ทึกเรื่องราวเหตุการณ์สงครามและความขัดแยง้ ต้ังแต่อดตี จนถึง ปจั จบุ นั (ภาพถ่าย, สมุดบันทึก, ภาพวาด) 3. ครูนาผลงานศลิ ปะกับสงครามและความขดั แย้งมาใหน้ ักเรยี นดู ร่วมกนั สนทนาเก่ียวกับภาพ จากนั้นรว่ มกัน วิเคราะหผ์ ลงานในหัวข้อตอ่ ไปนี้  เทคนคิ วิธีการ  รูปแบบของงาน  เนือ้ หาของงาน  คณุ ค่าของงาน 4. ครูอธิบายให้นกั เรียนฟังวา่ งานศลิ ปะแต่อดีต มีการบนั ทึกเหตุการณ์ทางประวตั ิศาสตร์ที่เกิดขนึ้ ในเรือ่ งของ สงคราม การต่อสู้ การสู้รบ รวมทง้ั เหตุการณ์จากความขดั แย้ง ถกู ศลิ ปนิ นามาเปน็ เนื้อหาในการแสดงออกจวบจนถึง ปจั จุบัน ผลงานทสี่ ะท้อนเรือ่ งดังกล่าวยังคงปรากฏอยู่ 5. ให้นกั เรียนเตรยี มวัสดุ อุปกรณ์ ในการสรา้ งสรรค์ผลงานศลิ ปะ จากนัน้ ให้นักเรียนสร้างสรรค์ผลงานศิลปะกับ สงครามและความขัดแยง้ ตามรปู แบบและเทคนิคของตนเอง แลว้ นาผลงานมาร่วมกัน ชน่ื ชม 6. ครูและนกั เรียนรว่ มกันสรุปความรู้ ดังนี้  เหตุการณ์สงครามและความขดั แยง้ ตั้งแต่อดตี จนถึงปัจจบุ นั นั้น ศิลปินสามารถนามา เป็นเนื้อหาในการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ สื่อการเรียนรู้ 1. ผลงานศลิ ปะกับสงครามและความขดั แย้ง 2. หนังสือเรียนทศั นศลิ ป์ ม.3 แหล่งการเรียนรู้ 1. หอ้ งสมุด 2. อินเทอร์เน็ต


การวัดและประเมนิ ผลการเรียนรู้ 1. วิธกี ารวัดและประเมินผล 1.1 สงั เกตพฤติกรรมของนักเรียนในการตอบคาถามและรว่ มแสดงความคิดเหน็ 1.2 สงั เกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการเข้ารว่ มกิจกรรมกลุ่ม 1.3 การสรปุ ผลการอภปิ ราย 2. เครื่องมือ 2.1 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเขา้ ร่วมกจิ กรรม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ ร่วมกิจกรรมกลุ่ม 3. เกณฑ์การประเมนิ 3.1 การประเมินพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกจิ กรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถอื ว่า ผา่ น ผ่าน 1 รายการ ถอื ว่า ไม่ผ่าน 3.2 การประเมนิ พฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกล่มุ คะแนน 9-10 ระดับ ดมี าก คะแนน 7-8 ระดบั ดี คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้ คะแนน 0-4 ระดบั ควรปรับปรงุ บันทึกหลังการเรียนรู้ ............................................................................................................................. ....................................................................


..................................................................................................................................... ............................................................ ................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................... ....................................................................................................... ปญั หา/อุปสรรค ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข ................................................................................................................................................................... .............................. ................................................................................................................................................................................................. ลงชื่อ................................................................ผู้เขียนแผน ( น.ส.ภทั รานิษฐ์ พมิ พะนติ ย์ ) ตาแหนง่ ครูผูช้ ว่ ย ขอ้ เสนอแนะของผู้บริหารสถานศึกษา ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... .................................................................................................................................................................................... ............. ลงชื่อ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายสทิ ธชิ ยั นามเดช ) รองผูอ้ านวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล อนมุ ตั ิ ไม่อนมุ ตั ิ ลงชอ่ื ............................................................ผูบ้ ริหาร ( นายอดุลย์ชยั สอนไชยา ) ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสนี วล


แผนการจัดการเรยี นรู้ โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล กล่มุ สาระการเรยี นรู้ ศิลปะ ชัน้ มธั ยมศกึ ษาปีท่ี 5 ภาคเรยี นท่ี 1 ปีการศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนรทู้ ่ี 2 เรอื่ ง เทคนิควธิ ีการของศิลปนิ ในการสร้างงานทัศนศิลป์ เวลา 5 ชวั่ โมง แผนการจัดการเรียนรู้ท่ี 11 เร่ือง ศลิ ปะกับความคิดฝัน เวลา 1 ชวั่ โมง สัปดาห์ท่ี 11 วนั ที.่ .................... เดอื น ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนรู้/ตัวชีว้ ดั มาตรฐานการเรียนรู้ สรา้ งสรรคง์ านทัศนศิลป์ตามจนิ ตนาการ และความคิดสรา้ งสรรค์ วเิ คราะห์ ศ 1.1 วิพากษว์ จิ ารณ์คุณคา่ งานทัศนศลิ ป์ ถา่ ยทอดความรู้สกึ ความคดิ ต่องานศลิ ปะ อยา่ งอสิ ระ ชืน่ ชมและประยุกต์ใชใ้ นชวี ติ ประจาวนั ตัวช้วี ัด ศ 1.1 ม.3/2 ระบุและบรรยายเทคนิค วธิ กี ารของศิลปินในการสรา้ งงานทศั นศลิ ป์ ศ 1.1 ม.3/3 วิเคราะห์และบรรยายวิธกี ารใชท้ ศั นธาตุ และหลกั การออกแบบในการสร้างงาน ทศั นศลิ ป์ของตนเองให้มีคุณภาพ ศ 1.1 ม.3/8 วิเคราะหแ์ ละอภิปรายรูปแบบ เนอ้ื หาและคุณค่าในงานทัศนศิลปข์ องตนเองและ ผ้อู ืน่ หรอื ของศลิ ปนิ ศ 1.1 ม.3/9 สรา้ งสรรคง์ านทศั นศิลปแ์ ละบรรยายเหตกุ ารณต์ า่ ง ๆ โดยใชเ้ ทคนคิ ทหี่ ลากหลาย จดุ ประสงค์การเรียนรู้สู่ตวั ชีว้ ดั 1. อธบิ ายรปู แบบ เทคนิควธิ กี ารของผลงานศิลปะกบั ความคิดฝนั (K) 2. ฝกึ สร้างสรรค์ผลงานศิลปะกบั ความคิดฝัน (P) 3. ชน่ื ชมผลงานศิลปะของตนเองและผู้อน่ื (A) สาระสาคญั โลกของศิลปะแห่งความฝนั โลกแหง่ ความวจิ ติ รพสิ ดาร และการสร้างจินตนาการของศลิ ปนิ ที่มากกว่าความเปน็ จรงิ มีทัง้ งานศลิ ปะแนวแฟนตาซฟี งุ้ ฝนั (Fantasy) แนวเหนือจริง (Surrealism) เกดิ เป็นงานคิดฝันของ ศิลปินจากอดีตจนถึงปัจจุบนั การจัดกจิ กรรมการเรียนรู้


1. ใหน้ ักเรียนร่วมกนั แสดงความคิดเหน็ โดยครใู ช้คาถามทา้ ทาย ดงั น้ี  ถา้ เปรียบศลิ ปะเปน็ มนุษย์ จนิ ตนาการจะเปรยี บเสมือนอวัยวะสว่ นใดของมนุษย์ 2. ครรู ่วมสนทนากับนักเรียนเก่ยี วกบั โลกแห่งความฝนั และจินตนาการ โดยครูใชค้ าถาม ดังนี้(ตัวอย่างคาตอบ)  นักเรยี นเคยมีโลกแห่งความฝนั และจนิ ตนาการหรือไม่ (เคย)  โลกแห่งความฝนั และจนิ ตนาการนนั้ เกีย่ วข้องกับอะไร (บ้านในฝัน)  นักเรียนเคยคิดท่ีจะถา่ ยทอดโลกแหง่ ความฝันหรอื จนิ ตนาการของนักเรยี นออกมาเป็น รูปธรรมหรอื ไม่ (เคย)  ถ้านกั เรียนต้องการจะถ่ายทอดโลกแหง่ ความฝนั และจนิ ตนาการของตนเองออกมาเป็น รูปธรรม นกั เรยี นจะเลอื กเทคนิควธิ ีการใดในการถ่ายทอด เพราะอะไร (วาดภาพ เพราะได้เห็นชดั เจน) 3. ครนู าผลงานศลิ ปะกับความคิดฝันมาให้นักเรยี นดู รว่ มกันสนทนาเก่ียวกบั ภาพ จากนั้นรว่ มกนั วเิ คราะห์ผลงาน ในหวั ขอ้ ต่อไปน้ี  เทคนคิ วิธีการ  รปู แบบของงาน  เน้ือหาของงาน  คณุ ค่าของงาน 4. ครูอธิบายให้นกั เรยี นฟังวา่ โลกของศลิ ปะแหง่ ความฝัน โลกแหง่ ความวิจติ รพิสดาร และการสร้างจนิ ตนาการของศลิ ปนิ ที่มากกวา่ ความเปน็ จริง มที ง้ั งานศิลปะแนวแฟนตาซีฟงุ้ ฝัน (Fantasy) แนวเหนือจริง (Surrealism) เกดิ เป็นงานคดิ ฝนั ของศลิ ปินจากอดตี จนถึงปัจจบุ นั 5. ให้นกั เรียนเตรียมวสั ดุ อปุ กรณ์ ในการสรา้ งสรรค์ผลงานศิลปะ จากนั้นใหน้ กั เรียนสร้างสรรคผ์ ลงานศลิ ปะกบั ความคดิ ฝนั ของตนเอง ตามรูปแบบและเทคนิคของตนเอง แลว้ นาผลงานผลงานมารว่ มกันช่นื ชม 6. ครูและนกั เรียนร่วมกนั สรุปความรู้ ดงั นี้  ศลิ ปะแห่งความฝนั เกิดจากจนิ ตนาการทเี่ หนือความเป็นจริงของศลิ ปินในการสรา้ งสรรค์ ผลงานศลิ ปะ ส่ือการเรียนรู้ 1. ผลงานศิลปะกับความคิดฝัน 2. หนงั สอื เรยี นทศั นศิลป์ ม.3 แหล่งการเรียนรู้


1. หอ้ งสมุด 2. อินเทอรเ์ นต็ การวดั และประเมินผลการเรียนรู้ 1. วิธกี ารวดั และประเมนิ ผล 1.1 สงั เกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการตอบคาถามและร่วมแสดงความคดิ เหน็ 1.2 สงั เกตพฤติกรรมของนักเรยี นในการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 1.3 การสรปุ ผลการอภิปราย 2. เครอื่ งมือ 2.1 แบบสงั เกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม 3. เกณฑ์การประเมนิ 3.1 การประเมนิ พฤตกิ รรมการเข้ารว่ มกจิ กรรม ผ่านตง้ั แต่ 2 รายการ ถือว่า ผ่าน ผา่ น 1 รายการ ถอื ว่า ไม่ผ่าน 3.2 การประเมนิ พฤตกิ รรมการเข้าร่วมกจิ กรรมกล่มุ คะแนน 9-10 ระดับ ดีมาก คะแนน 7-8 ระดับ ดี คะแนน 5-6 ระดับ พอใช้ คะแนน 0-4 ระดับ ควรปรับปรงุ บนั ทึกหลังการเรยี นรู้ ............................................................................................................................. .................................................................... ..................................................................................................................................... ............................................................ .................................................................................................................................................................................................


................................................................................................ ................................................................................................. ปัญหา/อุปสรรค ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... แนวทางแก้ไข ................................................................................................................................................................... .............................. ................................................................................................................................................................................................. ลงชือ่ ................................................................ผเู้ ขยี นแผน ( น.ส.ภทั รานษิ ฐ์ พมิ พะนิตย์ ) ตาแหนง่ ครูผชู้ ่วย ขอ้ เสนอแนะของผบู้ รหิ ารสถานศกึ ษา ............................................................................................................................. .................................................................... ............................................................................................................................. .................................................................... .................................................................................................................................................................................... ............. ลงชื่อ............................................................ผู้บริหาร ( นายสิทธชิ ยั นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบา้ นนาสนี วล อนมุ ตั ิ ไม่อนมุ ตั ิ ลงชื่อ............................................................ผู้บริหาร ( นายอดลุ ย์ชยั สอนไชยา ) ผอู้ านวยการสถานศึกษา โรงเรียนบ้านนาสีนวล แผนการจัดการเรียนรู้


โรงเรียนบ้านนาสนี วล กลมุ่ สาระการเรยี นรู้ ศลิ ปะ ชั้นมธั ยมศึกษาปที ่ี 5 ภาคเรียนท่ี 1 ปกี ารศึกษา 2565 หนว่ ยการเรียนรู้ท่ี 3 เรอ่ื ง การสร้างงานทัศนศิลป์ เวลา 5 ชวั่ โมง แผนการจดั การเรยี นรู้ที่ 12 เรือ่ ง จิตรกรรม (Painting) เวลา 1 ชวั่ โมง สปั ดาห์ท่ี 12 วนั ท่ี..................... เดือน ........................................... พ.ศ. ............................ มาตรฐานการเรียนรู้/ตวั ชี้วัด มาตรฐานการเรียนรู้ สรา้ งสรรคง์ านทัศนศลิ ป์ตามจนิ ตนาการ และความคดิ สรา้ งสรรค์ วิเคราะห์ วพิ ากษ์ ศ 1.1 วิจารณค์ ุณค่างานทัศนศิลป์ ถ่ายทอดความรูส้ ึก ความคดิ ต่องานศิลปะอย่างอสิ ระ ชื่น ชมและประยุกตใ์ ช้ในชวี ติ ประจาวนั ตวั ชว้ี ัด ศ 1.1 ม.3/4 มที ักษะในการสรา้ งงานทศั นศิลป์ จุดประสงค์การเรียนรู้สู่ตัวชีว้ ดั 1. บอกความหมายและลักษณะของจิตรกรรม (Painting) (K) 2. สร้างสรรค์ผลงานจติ รกรรม (Painting) (P) 3. ชน่ื ชมผลงานจติ รกรรมของตนเองและผอู้ ื่น (A) สาระสาคญั จติ รกรรม (Painting) เป็นผลงานศลิ ปะภาพวาดที่ศิลปินแต่ละคนสร้างสรรค์ขน้ึ ดว้ ยประสบการณ์ และแรงบนั ดาล ใจจากธรรมชาติ วถิ ชี วี ิต วฒั นธรรม สงั คม สภาพแวดลอ้ ม และเรือ่ งราวอืน่ ๆ โดยใช้ ความสามารถ ความชานาญ และ ความพอใจ นาเสนอวธิ กี ารอ่ืน ๆ ทส่ี อดคลอ้ งสัมพนั ธ์กับทัศนะ แนวความคิด และการแสดงออกของศิลปนิ ผสู้ รา้ งสรรค์ การจดั กจิ กรรมการเรียนรู้ 1. ใหน้ ักเรยี นร่วมกันแสดงความคดิ เห็น โดยครใู ชค้ าถามท้าทาย ดงั นี้


 ถา้ ใหน้ กั เรยี นเลือกวสั ดุ อุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมเพยี ง 2 ช้นิ นกั เรียนจะเลือกวสั ดุ อุปกรณ์อะไร และจะสร้างสรรค์ผลงานอะไร 2. ครูนาภาพวาดหรอื ผลงานจติ รกรรมทมี่ ีช่ือเสยี งมาให้นักเรียนดู 1 ภาพ จากนนั้ ให้นักเรียนร่วมกันวเิ คราะห์และ แสดงความคดิ เหน็ เก่ยี วกบั ผลงาน โดยครใู ชค้ าถาม ดงั นี้ (ตัวอย่างคาตอบ)  ผลงานทีน่ ักเรียนเห็นคืออะไร (ภาพวาดโมนาลซิ า)  ใชเ้ ทคนคิ วธิ กี ารใดในการสร้างสรรค์ (การวาดภาพ)  ผลงานชิ้นน้ีมเี น้อื หาเกย่ี วกับอะไร (ผู้หญงิ คนหน่งึ )  นักเรียนคดิ ว่าผลงานชิน้ นมี้ ีคุณค่าอยา่ งไร (ไม่ว่าจะยนื มองมุมใดเหมอื นคนในภาพมองตาม)  นกั เรียนชนื่ ชอบผลงานชน้ิ นี้หรอื ไม่ ช่ืนชอบสว่ นใด และเพราะอะไร (ชอบ เพราะดูแปลกตา) 3. ครอู ธิบายใหน้ กั เรียนฟังว่า ผลงานท่ีนกั เรียนไดด้ ูไปนัน้ เป็นผลงานการวาดภาพ หรอื เรยี กวา่ จติ รกรรม จิตรกรรม (Painting) คือ ผลงานศิลปะภาพวาดทีศ่ ิลปินแต่ละคนสรา้ งสรรค์ขึน้ ดว้ ยประสบการณ์ และแรงบันดาลใจจาก ธรรมชาติ วถิ ชี วี ิต วฒั นธรรม สังคม สภาพแวดลอ้ ม และเร่ืองราวอนื่ ๆ โดยใช้ฝีไมล้ ายมือ ความสามารถ ความชานาญ และความพอใจ นาเสนอด้วยสอ่ื สีน้า หรอื สีฝนุ่ รวมท้ังเทคนิควิธกี ารอื่น ๆ ที่สอดคลอ้ งสมั พนั ธก์ บั ทัศนะ แนวความคดิ และการแสดงออกของศิลปนิ ผสู้ รา้ งสรรค์ ทง้ั นผ้ี ลงานจิตรกรรมมีวิวฒั นาการ ความเคล่ือนไหวกา้ วหน้าต่อเนื่องไปตาม สภาพความเป็นไปของโลกและสังคม 4. ให้นกั เรียนศึกษาผลงานจิตรกรรมเพ่ิมเติมจากหนงั สอื เรียนทัศนศลิ ป์ ม.3 โดยมีครูคอยให้ความรู้เพิ่มเตมิ ใน หัวขอ้ ตอ่ ไปนี้ 1. จิตรกรรมแบบเหมือนจริง 2. จิตรกรรมแบบแสดงอารมณ์ 3. จิตรกรรมแบบประเพณี 4. จติ รกรรมแบบนามธรรม 5. จติ รกรรมแสดงทวิ ทัศนส์ ่ิงแวดลอ้ ม 5. เมอ่ื นักเรยี นรว่ มกันศึกษาเกยี่ วกบั รูปแบบผลงานจติ รกรรมแตล่ ะประเภทแล้ว ครใู ห้นักเรยี นเตรยี มวสั ดุ อปุ กรณ์ทใ่ี ช้ในการวาดภาพ 6. ใหน้ กั เรียนเลอื กสร้างงานทัศนศิลป์ท่เี ปน็ ก่ึงนามธรรม หรือนามธรรม มา 1 ผลงาน โดยนาความรู้เรือ่ ง จิตรกรรม มาใชใ้ นการสรา้ งสรรคผ์ ลงาน เม่อื เสรจ็ แล้วนาผลงานแลกเปลี่ยนและร่วมกนั ชนื่ ชม พรอ้ มรว่ มกนั อภปิ รายถงึ ความแตกต่างและความโดดเดน่ ของผลงานแตล่ ะภาพ 7. นักเรยี นทาความสะอาดบรเิ วณ ทาความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ และเก็บวัสดุ อปุ กรณท์ ใ่ี ช้อย่างถกู วิธี 8. นักเรยี นและครูร่วมกันสรุปความรู้ ดงั น้ี  จติ รกรรมคือผลงานภาพวาดทศ่ี ิลปนิ แต่ละคนสร้างสรรค์ขนึ้ ด้วยประสบการณ์ และแรงบนั ดาลใจจากเร่ืองราวตา่ ง ๆ ส่ือการเรียนรู้ 1. ภาพวาดหรอื ผลงานจติ รกรรม


2. วสั ดุ อุปกรณ์ทใี่ ช้ในการวาดภาพ 3. หนงั สือเรยี นทัศนศลิ ป์ ม.3 แหล่งการเรียนรู้ - การวัดและประเมินผลการเรียนรู้ 1. วิธกี ารวัดและประเมินผล 1.1 สังเกตพฤตกิ รรมของนักเรยี นในการตอบคาถามและร่วมแสดงความคดิ เหน็ 1.2 สังเกตพฤติกรรมของนักเรียนในการเขา้ รว่ มกิจกรรมกลุ่ม 1.3 ตรวจผลงาน 2. เครอื่ งมือ 2.1 แบบสังเกตพฤติกรรมการเขา้ รว่ มกิจกรรม 2.2 แบบสังเกตพฤติกรรมการเข้าร่วมกจิ กรรมกลุ่ม 3. เกณฑก์ ารประเมนิ 3.1 การประเมนิ พฤตกิ รรมการเข้าร่วมกจิ กรรม ผ่านตั้งแต่ 2 รายการ ถือว่า ผา่ น ผ่าน 1 รายการ ถอื ว่า ไมผ่ ่าน 3.2 การประเมนิ พฤตกิ รรมการเข้ารว่ มกจิ กรรมกลมุ่ คะแนน 9-10 ระดบั ดีมาก คะแนน 7-8 ระดบั ดี คะแนน 5-6 ระดบั พอใช้ คะแนน 0-4 ระดบั ควรปรบั ปรุง บันทกึ หลงั การเรียนรู้ .................................................................................. ............................................................................................................... ..................................................................................................................................... ............................................................ .................................................................................................................................................................................................


.................................................................................................................................... ............................................................. ปัญหา/อุปสรรค ..................................................................................................................................................................................... ............ ........................................................................................................................... ...................................................................... แนวทางแก้ไข ................................................................................................................................................................... .............................. .................................................................................................... ............................................................................................. ลงชื่อ................................................................ผู้เขียนแผน ( น.ส.ภัทรานษิ ฐ์ พิมพะนิตย์ ) ตาแหน่ง ครูผชู้ ว่ ย ขอ้ เสนอแนะของผบู้ รหิ ารสถานศึกษา ................................................................... ........................................................................................................................ ...... ............................................................................................................................. .................................................................... .................................................................................................................................................................................... ............. ลงชือ่ ............................................................ผบู้ รหิ าร ( นายสิทธชิ ัย นามเดช ) รองผอู้ านวยการสถานศกึ ษา โรงเรยี นบา้ นนาสีนวล อนุมตั ิ ไม่อนมุ ัติ ลงช่อื ............................................................ผู้บริหาร ( นายอดุลย์ชัย สอนไชยา ) ผู้อานวยการสถานศึกษา โรงเรยี นบ้านนาสีนวล แผนการจัดการเรียนรู้


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook