Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore Deccan Land Magazine - August 2014

Deccan Land Magazine - August 2014

Published by deccanlandindia, 2016-06-09 04:26:24

Description: E - Magazine

Search

Read the Text Version

eTTK∫Á‘·+J$+#˚ Vü≤≈£îÿ ˝Ò<ë?n&$É ‘*· ø¢ Ï eTeTà*ï <÷ä s+¡ #X˚ ÊsT¡ . n&$É MT<ä V≤ü ≈î£ ÿ\qTø±\sê#ês¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ù|]≥ Ç|ü⁄Œ&ÉT eTeTà*ï,e÷ dü+düÿè‹ì »\düe÷~Û #˚j·÷\qT≈£î+≥THêïs¡T. e÷J$‘ê\ô|’ e÷≈£î Vü≤≈£îÿ˝Ò<ë? y˚TeTT m˝≤ ã‘·ø±˝À,mø£ÿ&É ã‘·ø±˝À y˚TeTT ìs¡ísTT+#·Tø√˝Òe÷? Ä Vü≤≈£îÿe÷≈£î ˝Ò<ë? e÷ ∫s¡Tqe⁄«\T Çø£ ns¡D´s√<äq\Tø±yê*‡+<˚Hê? \"CHANDRAM\" 490, St.No. 11, Himayatnagar, Hyderabad - 500 029. 3 Fax: 040-27635644Mobile: 9030626288E-mail: [email protected] website : www.deccanland.com Ä>∑düTº - 2014

˝ÒK\T ªªz ø=‘·Ô sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«e÷µµkÕìj·÷ô|’ <äTe÷s¡+ ‘·>∑<äT ø±˝Ò ø£&ÉT|ü⁄\qT ø£ìø£]+#·+&ç Á|üeTTK Áø°&Üø±]DÏ kÕìj·÷ô|’ Ç{°e\ ø=+<äs¡T Hêj·T≈£î\T #˚dæq Äø£* #êe⁄\qT$eTs¡Ù\T eTqdüT‡≈£î u≤<Ûä ø£*–+#˚$>± ñHêïsTT. bÕøÏkÕÔHé≈£î ø√&É\T>± Ä|æ yj˚ T· +&çyÓfi¯fl&Üìø£+fÒ eTT+<äT ÄyÓT eTq Ä&É|ü&É#·T. >∑‘·+˝À ÄyÓT uÛ≤s¡‘·<˚XÊìøÏ ô|]π><Ûäs¡\qT|Tüò q$»j÷· \T n+~+∫q|⁄ü Œ&TÉ n+‘ê ÄyTÓ qT Á|Xü +¯ d+æ #êsT¡ . n˝≤+{~Ï n]ø£≥º+&çÄyÓT ô|[fl #˚düTø=ì eTs√ <˚XÊìøÏ yÓ[flq+‘· e÷Á‘êq ‘Ó\+>±D _&ɶ Á|üuÛÑT‘·« ø±sê´\j·÷˝À¢ø±≈£î+&Ü b˛‘·T+<ë? H˚{Ïø° ÄyÓT uÛ≤s¡rj·T bÂs¡dü‘ê«ìï e<äT\Tø√˝Ò<äT. \+#·>=+&ç ‘·Hêìï‘\Ó +>±D >T∑ ]+∫ ÄyTÓ @Hê&÷É e÷{≤&¢ ˝É <Ò Tä nq&+É ≈L£ &Ü nssú¡ V¡ ≤æ ‘y· T˚ . nD∫ y˚j·T+&çô|’øÏ ‘Ó\+>±D ø√dü+ b˛sê&ÉT‘·Tqï≥T¢>± q{Ïdü÷Ô, ‘Ó\+>±D ñ<ä´e÷ìøÏ es¡ø£≥ï ìùw<ÛëìïÁ<√Vü≤+ #˚dæq Hêj·T≈£î˝…+‘√ eT+~ ñHêïs¡T. yê]‘√ b˛*ùdÔ ÄyÓTqT neT\T |üs¡#·+&ç‘·|ü⁄Œ |üfÒº+<äTπøMT ˝Ò<äT. uÛ≤Ø yÓTT‘·Ô+ q»sêHê>± Á|üø£{Ï+#·&É+ô|’ ø=+‘· Ä‘·àVü≤‘·´\≈£îe´‹πsø£‘· e∫Ãq|üŒ{Ïø°, Ä $<ÛäyÓTÆq Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T sêÁwüº+˝À eT¬s+<ä]ø√ ‘·\|ü&˚ Ä&É|ü&ÉT#·T\qT Ä|ü+&çÁø°&Üs¡+>∑+ô|’ ÄdüøÏÔì ø£*–kÕÔsTT. ìC≤ìøÏ ø=ìï <˚XÊ\T Ç‘·s¡ <˚XÊ\ u≤\ø±]à≈£î\qTÁø°&Üø±s¡T\qT |æ*∫ eTØ bÂs¡dü‘·«+ ÇkÕÔsTT. yês¡T ø√s¡T≈£îqï dü<äTbÕ ã&çøÏ |ü+|ü+&ç.j÷· \T ø*£ Œ+∫ Áø&° Ü nø±&MÉ T\T @sêŒ≥T #d˚ Tü ≈î£ H˚ neø±XÊìï ø*£ ŒkÕsÔ TT. n<Ós¡T«‘·˝ÒìÄ <äèw溑√ Ä˝À∫+#Ó’Hê kÕìj·÷ô|’ $eTs¡Ù\T e÷qTø√yê*. kÕìj·÷≈£î ejÓ÷eè<äT∆\qTñqï Áu≤+&é Çy˚TCŸ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À Áø°&Ü_Ûeè~∆øÏ <√Vü≤<ä|ü&Ü\ì #˚j·T÷‘·ìe«+&çÄø±+øÏå<ë+. ‘·TbÕH√¢, ôd’ø√qT\˝À qwüº|ü&ɶ ¬s’‘·T\≈£î `øÏXÀsY, ìC≤e÷u≤<é qwüº|ü]Vü‰s¡eTT #Ó*¢+#·+&ç Ç\T¢˝Òì ≈£î≥T+u≤\≈£îdü+#ês¡ C≤‘·T\T... edü‹ ø£*Œ+#·+&ç. nHê<∏ä |æ\¢\≈î£ d+ü #ês¡ C≤‘T· \≈î£ #+Ó ~q yê]ì ø˙£ d+ü eTqTwßü \T>± #÷· ùd d+ü kÕÿs+¡ ÄÁX¯e÷\qT kÕú|æ+#·+&ç≈£L&Ü düe÷»+˝À ˝À|æk˛Ô+~. ø£˙dü edü‘·T\≈£L yê]ì <ä÷s¡+>±H˚ ñ eT<´ä bÕq ìùw<ëÛ ìï+#·T‘·THêïs¡T. Ç+‘·≈£î $T+∫q ne÷qTwü‘·«+ eTs=ø£{Ï ñ+&Ée⁄. neT\T |üs¡#·+&ç#·÷düTÔ+&É>±H˚ mH√ï ‘·sê\T n˝≤ dü+#ês¡+˝ÀH˚ ‘·eT J$‘ê\T Vü≤]»q, –]»q $<ë´s¡Tú\≈£î>∑&ÉT|ü⁄‘·THêïsTT. n~ e÷qe‘·«+ nì|æ+#·Tø√uÀ<äT. yê]øÏ z≥s¡T ø±s¡T¶ ñ|üø±s¡y˚‘·Hê\qTô|+#·+&ç˝Ò<äH√, eTs=ø£{Ï ˝Ò<äH√ nìï s¡ø±\ bÂs¡dü<äTbÕj·÷\≈£î yê]ì <ä÷s¡+ sêÁcÕºìï eT÷&ÉT |ü⁄e⁄«\T#˚düTÔHêï+. ìC≤ìøÏ yê] |ü≥¢ eTq e÷qe‘·«+ Á|ü<ä]Ù+#·T≈£îH˚+<äT≈£î Äs¡Tø±j·T\T>±n˝≤+{Ï yê]øÏ Á|ü‘˚´ø£ >∑T]Ô+|ü⁄ ø±s¡T¶\T eT+ps¡T #˚dæ <˚X¯yê´|üÔ+>± ø±#˚˝≤ |ü]bÕ\q #˚j·T+&çn$ #\Ó Tu¢ ≤≥T njT˚ ´˝≤ #j˚ ÷· *. yêsT¡ møÿ£ &É dsúæ |¡ &ü <É \ä T#T· ≈î£ +fÒ nøÿ£ &É bÕ‘· |ü]bÕ\qqT ‘·´õ+∫yê]øÏ kÕúìø£ Á|üuÛÑT‘ê«\T düVü≤ø£]+#ê*. q÷‘·q |ü]bÕ\q≈£î |ü⁄Hê~ sêfi¯ófl y˚j·T+&ç. ¬ø. yÓ÷Vü≤Hé, es¡+>∑˝Ÿ |ü≥ºD≤\˝À |òü⁄{ŸbÕ‘YMT~ ã‘·T≈£î\qT Ä<ä]+#·+&çe´ekÕj·T+, $<ä´... ã+>±s¡T ‘Ó\+>±D≈£î u≤≥y˚j·T+&ç. uÛÑ$wü´‘·TÔ ‘Ó\+>±D≈£î ø±yê*‡+~ Á|ü<Ûëq+>± e´ekÕj·T+, $<ä´H˚.Ä s¬ +&TÉ s+¡ >±\≈L£ ÁbÕ<ëÛ q´+ Çd÷ü Ô <øä ÿ£ H˝é ≤´+&˝é À Á|#ü T· ]dTü qÔ ï yê´kÕ\T `πs>∑T+≥ b˛#·j·T´,$\Tyq’Ó deü ÷#ês+¡ n+~+#$˚ >± ñ+≥THêïsTT. Á|uü TÑÛ ‘ê«\≈î£ ~XÊìsπ X› +¯#ù˚d Ø‹˝À, Ä kÕsú TT˝À n$ ñ+&Ü\ì ø√sT¡ ≈î£ +≥THêï+. Äj÷· n+XÊ\ô|’ Ä>∑düTº `2014ì|ü⁄DT\ ø£<∏äHê\T eT]ìï Á|ü#·T]kÕÔs¡ì Ä•düTÔHêï+. dæ.l<˚$, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY 4

$wüj·Tdü÷∫ø£ kÕe÷õø£, sê»ø°j·T e÷dü|üÁ‹ø£ ˝À|ü* ù|J˝À¢...dü+|ü⁄{Ï: 2 dü+∫ø£ : 12 ù|J\T : 60 ù|<ä\qT ø={Ϻ ô|<ä›\≈£î ô|fÒº πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ ............................. m.q]‡+Vü‰¬s&ç¶...................... 9 eTq ‘Ó\+>±D #·]Á‘· eTq+ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+ ............... mdt.¬ø.nãT›˝Ÿ ø£Ø+ .................15 Ä>∑düTº - 2014 ø<£ ä∏ ........................................................................... πs>∑T\bÕ{Ï øÏwüHésêe⁄ ..............18 ¬s’‘·T –≥Tºu≤≥ô|’ Nø£{Ï <ë&ç ................................................|æ.Á|ükÕ<äT .......................23 dü+bÕ<ä≈£î\T <˚X¯ ◊ø£´‘·≈£î uÛÑ+>∑+ ................................................. bÕ+&ÉT s¡+>±¬s&ç¶, l<ÛäsY.............21 ‘Ó\+>±D dü>±\ düe÷j·T‘êÔ\T ..................................... pbÕø£ düTuÛÑÁ<ä....................25 j·T+. y˚<ä≈£îe÷sY e÷ ˙fi¯ófl.. e÷ ø=\Te⁄\T.. ............................................ e÷ ôV’≤<äsêu≤<é...................27 ªªdüT|ü]bÕ\qµµ ø√düy˚T ø=‘·Ô õ˝≤¢\ @sêŒ≥T .................... #·˝≤¢ ø£ècÕí¬s&ç¶ ....................29 nk˛dæj˚T{Ÿ m&ç≥sY {Ï|æm|òt eTVü‰düuÛÑ\ <äèXÊ´\T ............................................ <äø£ÿHé q÷´dt .....................30 |üsê´es¡D`#ê]Á‹ø±+XÊ\ |ü]s¡ø£åD .......................... dü+πø|ü*¢ Hêπ>+Á<äX¯s¡à ...............32 mHé. e+o yÓ÷Vü≤Hé $<ë´e´edüú≈£î ∫øÏ‘·‡ #˚ùd<qÓ ï&ÉT?...................................sêe⁄\ sêCÒX¯+ ...................34 qe´ ‘Ó\+>±D¬ø’ q&ÉT+ _–<ë›+...................................... &ç.q]‡+Vü‰¬s&ç¶....................35 ôd˝Ÿ : 9848902520 ø£$‘·«+ ......................................................................................................................40 |üsê´≥ø£ ¬s’fi¯flô|’ bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å´+.....................................sêe⁄\ sêCÒX¯+ ...................42 ˝Ò ne⁄{Ÿ   ø£+b˛õ+>¥ $<ä´˝À ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·T+ ........................................ <äø£ÿHé q÷´dt .....................43 #·]‘· Ç+Áô|wüHé‡ $|ü‘·TÔ\qT m<äTs√ÿe&É+ Ç˝≤ ................................ &Üø£ºsY qMHé, >∑Ts¡THê<∏é¬s&ç¶...........47 #·T+&É÷s¡T <ä[‘·T*ï #·+|æ+<Óes¡T? ............................. JeHé≈£îe÷sY, ø£èwüí .................53 eTTK∫Á‘·+ <Ûä>∑<Ûä>∑\ uÛÑT>∑uÛÑT>∑\ ªø=ÁsêsTTµ ................................................Ä<äsYÙ ...........................57 |ü⁄düÔø£+............................................................................ <äø£ÿHé q÷´dt .....................58 ¬ø.$X‚«+<äsY ¬s&ç¶ yêDÏ»´ Á|üø£≥q\T 9030626288 eTT<Á Dä : DECCAN PRESS ÄC≤e÷u≤<é, ôV’≤<äsêu≤<é`500 020. ø±sê´\j·T ∫s¡THêe÷ DECCAN LAND \"CHANDRAM\" 490, St.No. 11, Himayatnagar, Hyderabad - 500 029. Mobile: 9030626288 Fax: 040-27635644 E-mail: [email protected] website : www.deccanland.comyê]¸ø£ #·+<ë ª<äø£ÿHé ˝≤´+&éµ˝À n#·Ãe⁄‘·Tqï s¡#·q\˝À e´ø£ÔeTe⁄‘·Tqï n_ÛÁbÕj·÷\ìï+{Ï‘√ dü+bÕ <ä≈£î\≈£î @ø°uÛ≤e+ ñ+&Ü*‡q nedüs¡+ ˝Ò<äT. ª<äø£ÿHé ˝≤´+&éµqT Á|üC≤kÕ«$Tø£ n_ÛÁbÕj·T<øä ÿ£ Hé ˝≤´+&é e÷d|ü Áü ‹ø£ #+· <ë<ësT¡ \T>± y~˚ ø>£ ±, Á|Cü ≤|øü å£ sê»øj° ÷· ]øú ,£ kÕe÷õø£ $Xw¢‚ Dü ≤y~˚ ø>£ ± r]Ã~<ë\› qï<˚ e÷ d+ü ø\£ Œ+.#˚s¡<ä\TÃ≈£îqï yês¡T ô|’ ∫s¡THêe÷≈£î s¡÷. 150 n+<äT≈£î nqT>∑TD+>±H˚ nìï s¡ø±\ n_ÛÁbÕj·÷\≈£î, _ÛHêï_ÛÁbÕj·÷\≈£L kÕúq+ ø£*Œ+m+.ˇ. |+ü |+æ #e· #T· Ã. ˝<Ò ë <øä ÿ£ H˝é ≤´+&é ù|]≥ #ê\qï~ e÷ ñ<˚›X¯+. $$<Ûä s¡+>±˝À¢ ì|ü⁄DT\ s¡#·q\qT n+~+#·&É+ <ë«sê Äj·÷&û&û |ü+|üe#·TÃ. ∫s¡THêe÷, bò˛Hé HÓ+ãsY n+XÊ\ô|’, düeTdü´\ô|’, |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\ô|’ bÕsƒ¡≈£î˝À¢ ne>±Vü≤q ô|+bı+~+#·&Éy˚T$esê\T düŒwüº+>± ‘Ó*j·TCÒj·T>∑\s¡T. ª<äø£ÿHé ˝≤´+&éµ \ø£å´+.Ä>∑düTº - 2014 5

n_ÛÁbÕj·T+ms¡T≈£\ ≈£î\düTÔ\T` düeTdü´\T ø±\Twü´+ ˇø|£ ⁄ü Œ&TÉ msT¡ ø\£ T sêC≤´\T @˝≤sT¡ . Áøe£ T+>± sêC≤´\T ø√˝ÀŒj÷· sT¡ . n<=ø£ eTVü‰q>∑s¡+ ` |ü⁄sê‘·q ø£≥º&Ü\≈£î ì\j·T+Ä ‘·s¡Tyê‘· ;<ädæú‹øÏ #˚s¡T≈£îHêïs¡T. yêsêÔVü≤s¡T\T>±, >∑÷&ÛÉ#ês¡T\T>± |üì ô|<ä›ô|<ä› _*¶+>¥\T.. ãVüQfi≤s¡ú uÛÑeHê\T#˚XÊs¡T. qeTàø£+>± ñ+&É&É+‘√ yê]øÏ á |üqT\T n|üŒ–+#˚ yês¡T. zyÓ’|ü⁄ ÁbÕNq kÕ+Á|ü<ëj·÷\Tnedüs¡yÓTÆ‘˚ ÁbÕD≤\T n]ŒkÕÔs¡qï $XÊ«dü+ ñ+&˚~. sê»]ø±\Tø√˝ÀŒe&É+‘√ Ms¡T n&Ée⁄\ bÕ\j·÷´s¡T. Ä ‘·s¡Tyê‘· Á_{Ïwt yês¡T eTs√yÓ’|ü⁄ Ä<ÛäTìø£ dü+düÿè‹ms¡Tø£\qT n&Ée⁄\ qT+∫ yÓfi¯fl>=fÒº Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. yê]ì Á>±e÷˝À¢øÏ q>s∑ e¡ T+‘ê _qÛ ï d+ü dÿü è‘T· \T` $_qÛ ï Ä#ês¡ e´eV‰ü sê\THÓ{Ϻy˚XÊs¡T. Á>±e÷˝À¢ yês¡T ìsê<äs¡D≈£î >∑Ts¡j·÷´s¡T. yês¡T ø=ìï Á|ü‘˚´ø£ ø√{°X¯«s¡T&ÉT, eT<Ûä´‘·s¡>∑‹, ≈£L{ÏøÏ ˝Òìyê&ÉTeè‘·TÔ\T #˚|ü{≤ºs¡T. M]˝À ø=+<äs¡T |ü+<äT\ ô|+|üø£+, u≤‘·T\ ô|+|üø£+, m.dæ. >∑<äT˝À¢ ø=+<äs¡T, |òü⁄{ŸbÕ‘YMT<ä ø=+<äs¡Tá‘· ãT≥º\T, yÓ<äTs¡T u§+>∑T\‘√ ãT≥º\T, ñ|ü⁄Œ neTà&É+, ø√‘·T\T #·÷&ܶìøÏ y˚T&ç|ü+&ÉT q>∑s¡+!Ä&+ç #&· +É e+{Ï eè‘T· \Ô T #|˚ {ü ≤sº T¡ . kÕÁe÷»´yê<ä $wdü +ü dÿü è‹ sêe&+É ‘√ es¡¸+.. s√&É¢˙ï #Ós¡Te⁄\T Á&Ó’H˚J e÷fÒ$T{Ï..?ãT≥º\ kÕúq+˝À ÇqT|ü, bÕ¢dæºø˘ ‘·≥º\T e#êÃsTT. <ë+‘√ yês¡T ñbÕ~Û mø£ÿ&É #ê+ãs¡T¢ ‘Ós¡T#·T≈£î+{≤jÓ÷..!ø√˝ÀŒj·÷s¡T. ∫es¡≈£î |ü+<äT\ ô|+|üø±ìï ≈£L&Ü <ä÷s¡+ #˚XÊs¡T. @&É eTìwæ ≈£Ls¡T≈£îb˛‘ê&√..!yÓT<ä&ÉTyê|ü⁄ yê´~Û edüTÔ+<äì #Ó|æŒ Ä eè‹Ôø° yê]ì <ä÷s¡+ #˚XÊs¡T. Bì˝À mø£ÿ&É yêVü≤Hê\T ~>∑ã&É‘êjÓ÷..!ì»+ ˝Ò<äT. n˝≤ eè‘·TÔ\˙ï ø√˝ÀŒj·÷s¡T. eT] Jeq+ m˝≤ >∑&ÉbÕ*? ñ<√´>∑+.. ≈£L© |üì.. ã‘·T≈£î <Ós¡Te⁄kÕ«‘·+Á‘·´+ e∫à ÇH˚ïfi¯flsTTHê á ≈£î\+ yê] n_Ûeè~∆øÏ @ #·s¡´\÷ <˚ì¬ø’q bı<äT›q @&ç+{ÏøÏ ãj·T\T<˚sê* ‘·|üŒ<äT.rdüTø√˝Ò<äT. md”º\T>± ñqï|üŒ{Ïø° Á|üjÓ÷»Hê\T bı+<ä˝Òø£b˛j·÷+.Á|ür $~Ûìs¡«Vü≤D.. Ç\T¢ #˚s¡&É+..≈î£ ≥T+u≤ìøÏ eT÷&TÉ møs£ ê\ bı\+ Çyê«*. á‘e· Hê\ ø√d+ü 20 møs£ ê\ sêÁ‹ |<ü eä ⁄‘T· +~ !u÷ÑÛ $T øπ {≤sTT+#ê*. >±´s+¡ {\° T ˝≈Ò î£ +&Ü u≤´+≈î£ sT¡ D≤\T n+~+#ê*. Á{≤|òæø˘˝À ∫≈£îÿ≈£î+fÒ.. n+‘˚ dü+>∑‹–]»qT\≈£î ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTTdüTÔqï|üŒ{Ïø°, e÷≈£î e÷Á‘·+ sêe&É+ ˝Ò<äT. n<=ø£ ã‘·T≈£î b˛sê≥+.. n+‘·T ‘Ó*j·Tì Äsê≥+!!Á|ü‹ õ˝≤¢˝À @ø£\e´ uÛÑeHê\T @sêŒ≥T #˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêï+. ◊{°&û@Á|ü‘˚´ø£+>± ø±yê\ì ø√s¡T‘·THêï mes¡÷ |ü{Ϻ+#·Tø√e&É+ ˝Ò<äT. Ç{°e\ uÛÑÁ<ä‘· <˚e⁄&Ós¡T>∑T‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\T Vü≤s¡¸D°j·T+. düuŸ bÕ¢Hé øÏ+<ä mø£ÿ&√ <√|æ&ç.. mø£ÿ&√ øÏ&Üï|t.. eT¬sø£ÿ&√ n‘ê´#ês¡+..ì<TäÛ \T øπ {≤sTTdTü HÔ êïeT+≥THêï, ˇø£ deü T÷V≤ü +>± ˝øÒ b£ ˛e&+É ‘√ duü ŸbÕH¢ é Ç+¬øø£ÿ&√ Vü≤‘·´.. |üdæ.. ejÓ÷.. ÁbÂ&ÛÉ.. eTT~$T..øÏ+<ä ì<ÛäT\T Çe«˝Òø£b˛‘·THêïeT+≥THêïs¡T. ]»πs«wüq¢ neT\Tn+‘·+‘·e÷Á‘·+>±H˚ ñ+~. @ bÕغ ≈£L&Ü #·≥ºdüuÛÑ˝À¢ e÷≈£î ÁbÕ‹ì<∏ä´+ ej·TdüT‡‘√ ì$T‘·Ô+ ˝Ò<äT. u≤+uŸ\ u≤¢düTº\T... e÷s¡DVü≤Àe÷\TÇe«˝Ò<äT. düeTdü´\T Á|ükÕÔ$+#˚+<äT≈£î ˇø£ÿ Hêj·T≈£î&É÷ ˝Ò&ÉT. –]»qT˝À¢ X¯yê\ >∑T≥º\T.. s¡ø£Ô|ü⁄ eT&ÉT>∑T\Tms¡Tø£\T ≈£L&Ü ñHêïs¡ì >∑T]Ô+#ê*. - q\>=+&É lìyêdt e÷qe‘«· |⁄ü yêdqü ˝$Ò ..? n+‘êÁ≈L£ s‘¡ «· +.! ô|X’ Ê∫ø+£ .!!‘Ó\+>±D ms¡Tø£\ Á|üC≤dü+|òüT+, sêÁwüº Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |ü]ÁX¯eT\T.. ◊{Ï bÕsYÿ\T.. |ü⁄s√>∑eTHêìøÏ ∫Vü‰ï\T á ≈î£ \+˝À |⁄ü {qºÏ +<Tä ≈î£ >]∑ «dTü HÔ êïqT. e÷ ñìøÏ b˛sTT+~. eè‘T· \Ô T n+{≤sê..n+‘ê Á|üsTTy˚≥T |üs¡+!b˛j·÷sTT. Jeq $<Ûëq+ ∫+<äs¡e+<äs¡ nj·÷´sTT. dü+#ês¡ J$‘·+ »HêìøÏ ˇ]–+<˚eTT+<äì!>∑&ÉT|ü⁄‘·÷ ñ+&É&É+ e\¢ $<ä´ nã“&É+ ˝Ò<äT. ≈£î\eè‘·TÔ\T b˛j·÷sTT.|+ü <Tä \ ô|+|øü +£ ã&Üyê´bÕsd¡ Tü \Ô #‘˚ T· ˝Àø¢ Ï b˛sTT+~. msT¡ ø\£ >÷∑ &\˚ qT |ü⁄s√>∑eTq+ n+fÒ dü$Twæº n_Ûeè~∆ ø£<ë!≈L£ &Ü |+ü #êjT· r\T>± >T∑ ]+Ô #ê\ì ø√sT¡ ‘T· Hêï+. e÷≈î£ 1956 ]»sπ «wHü é ÇVü≤ |ü#·Ã<äq+... |üsê´es¡D+ }ùd˝Ò<äT..!e∫Ãq|üŒ{Ïø° Ä ‘·s¡Tyê‘· ;d”˝À¢ #˚]à 20 @fi¯fl bÕ≥T ñ<√´>±\≈£î, uÛÑ÷eT+&É\+ô|’q ø±\Twü´+ >∑T]+∫#<· Tä e⁄\≈î£ <÷ä s+¡ #X˚ ÊsT¡ . ‹]– md˝º” À¢ #s˚ êÃsT¡ . msT¡ ø\£ u≤Û w≈ü î£ >T∑ ]+Ô |⁄ü˝Ò≈£î+&Ü b˛sTT+~. ◊{°&û@ Á|ü‘˚´ø£+>± Çyê«\ì ø√s¡T‘·THêï+. Vü‰düº˝Ÿ‡˝À me¬s’Hê Ä˝À∫düTÔHêïsê!?e÷ |æ\¢\T ‘·≈£îÿe>± ñHêïs¡T. düs¡Œ+∫ qT+∫ myÓTà˝Ò´ <ëø± mes¡÷ ˙fi¯ó¢ ø=qT≈£îÿ+≥THêï+.` πs|ü⁄ Äøχ»Hé ø=qTø√ÿyê˝ÒyÓ÷.!˝sÒ T¡ . nìï s+¡ >±˝À¢ e÷≈î£ ÁbÕ<ëÛ q´+ ø*£ Œ+#ê\ì ø√sT¡ ‘T· Hêï+. ‘\Ó +>±D ø£fi¯¢eTT+<äT $T]$T≥T¢ >=*ù| edüTÔ Á|ü|ü+#·+b˛sê≥+˝À #·Ts¡T>±Z b˛sê≥+ #˚XÊ+. {≤´+ø˘ã+&éô|’ @ø£\e´ $Á>∑Vü≤+ n<=ø£ e÷j·÷˝Àø£+` nedüsê\T ø=ìï.. nqedüsê\T mH√ï.. b˛{° j·TT>∑+... nqTø£s¡D ø±\+.. n+‘·+ mø£ÿ&É.? dü+‘·è|æÔ @~..? J$‘·+˝À ñs¡T≈£î\T..ô|{≤º\ì ø√s¡T‘·THêï+. >∑T&çôd˝À¢ V”≤q J$‘ê\T >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. yê]øÏ |sü T¡ >T∑ \T.. &ãÉ T“y+Ó ≥.. dTü U≤\ y+Ó ≥.. |sü T¡ e⁄ y+Ó ≥....Çfi¯ófl ø£{Ϻ+∫ Çyê«\ì ø√s¡T‘·THêï+. - yÓ\T>∑T Hê>±s¡T®q ø°]Ô yÓ+≥.. eTìwæ ø±\Twü´+.. eTqdüT ø±\Twü´+..ms¡Tø£\ Á|üC≤dü+|òüT+ ñbÕ<Ûä´≈£åî&ÉT (q˝§Z+&É õ˝≤¢) u≤Û eC≤\+ ø±\Tw´ü +.. |]ü dsü ê\T ø±\Tw´ü +.. |sü ê´esD¡ + ø±\Twü´+.. »>∑eT+‘ê ø±\Twü´+.({ÏÄsYdæ Ä<Ûä«s¡´+˝À á n+X¯+ô|’ »]–q #·s¡Ã˝À ø=+‘· uÛ≤>∑+. |üP]Ô <ä -|ü+C≤\ »>∑Hêï<∏ä+ø£<∏äq+ e#˚à dü+∫ø£˝À...)6 Ä>∑düTº `2014

dü+bÕ<äø°j·T+ nìï+{≤ b˛{° nyê+#Û·˙j·T+ nedüsê\T, ÁbÕ<∏äe÷´\qT ã{Ϻ Á|ür sêÁwüº+ ‘·q Á|üD≤[ø£\qT s¡÷bı+~+#·Tø√yê*.n+‘˚ ‘·|üŒ bıs¡T>∑T sêÁwüº+ ˇø£{Ï ø√s¡T≈£î+fÒ, ‘êq÷ n<˚ ø±yê\ì ø√s¡Tø√e&É+ ‘·>∑<äT.ˇø£ sêÁwüº+˝À ˇø£ |ü<∏äø£+ neT˝…’‘˚, |üø£ÿsêÁwüº+ yês¡T ôd’‘·+ ‘·eT≈£î Ä |ü<∏äø£+ø±yê\qTø√e&É+ nqs¡ú<ëj·Tø£+. á $<ÛäyÓTÆ‘˚ b˛{° e\¢ Äj·÷ sêÁcÕº\T ‘·eT eqs¡T\qT‘e· T ÁbÕ<eä∏ ÷´\≈î£ nqT>T∑ D+>± $ìj÷Ó –+#T· ø√˝øÒ b£ ˛‘êsTT. nqedsü ¡ b˛*ø\£ ‘√ Äj÷·sêÁcÕº\≈£î #˚≥T ø£\T>∑T‘·T+~. <äTs¡<äèwüºeXÊ‘·÷Ô H˚&ÉT n<˚ »s¡T>∑T‘√+~. ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\T n+≥÷ Á|ür n+XÊ˙ï ¬s+&ÉT sêÁcÕº\≈£î nq«sTT+∫ yês¡Ô\Tsêùd <Û√s¡DÏ Ç{°e* ø±\+˝À u≤>± ô|]–b˛sTT+~. ‘Ó\T>∑T ã+<Ûä+ ù|]≥ á ¬s+&ÉTsêÁcÕº\ Á|ü»\qT ø£*|æ ñ+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚düTÔHêïeTì ø=+<äs¡T uÛ≤$düTÔqï|üŒ{Ïø°, ìC≤ìøÏyê] Á|üj·T‘êï\ e\¢ Á|ü»\ eT<Ûä´ $<˚«wü+ ô|]π>+<äT≈£î ÄkÕÿs¡+ ø£\T>∑T‘√+~. Çwüº+ ñHêï, ˝Òø£b˛sTTHê...$uÛÑ»q n+≥÷ »]–b˛sTTq ‘·s¡Tyê‘·, ne‘·* |üø£å+eTH√uÛ≤yê\qT >∑T]Ôdü÷Ô ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq sêÁcÕºìøÏ n~ ø√s¡T≈£îqï >∑T]Ô+|ü⁄qT n+~+#ê*.y˚TeTT y˚s¡T...MTs¡T y˚s¡T ...e÷ sêÁwüº+ y˚s¡T...MT sêÁwüº+ y˚s¡T...nì ‘Ó\+>±D Á|üC≤˙ø£+n+≥THêï ...ø±<äT...eTqeT+‘ê ˇø£ÿfÒ...nH˚ ‘·s¡Vü‰˝À Á|ür n+X¯+ ˝Àq÷ b˛*ø£\TrdüT≈£îedüTÔHêïs¡T ø=+<äs¡T. ∫es≈¡ î£ |]ü d‹úæ m+‘>· ± ~>C∑ ≤]+<+ä f,Ò e÷≈î£ sê≈î£ Hêï dsπü ... |øü ÿ£ sêÁcÕìº øÏ sê≈î£ +fÒ#ê\T nì ø√s¡T≈£îH˚ |ü]dæú‹ @s¡Œ&ç+~. Ç~ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\≈£L #˚≥T ‘Ó#˚Ã<˚. |æ≥º b˛s¡T,|æ≥º b˛s¡T |æ*¢ r]Ãq≥T¢>± sêÁcÕº\ n~Ûø±sê\qT πø+Á<ä+ ‘·q #˚‘·T˝À¢øÏ rdüT≈£îH˚˝≤e÷]+~. eTs√ yÓ’|ü⁄q á ¬s+&ÉT sêÁcÕº˝À¢ <˚ìø√<ëìøÏ sêyê*‡q eqs¡T\qT, |ü<∏äø±\qTbıs¡T>∑T sêÁcÕº\T ‘·qTï¬øfi‚fl neø±XÊ\÷ @s¡Œ&ÉT‘·THêïsTT. n≥º&ÉT>∑T kÕúsTT qT+∫ |ü⁄qsY ìsêàD+ ‘Ó\+>±D≈£î ‘·\≈£î $T+∫q uÛ≤s¡+>± ñ+~.n<˚ düeTj·T+˝À q÷‘·q sê»<Ûëì, Ä]úø£ eqs¡T\ ô|+|ü⁄ ˝≤+{Ï n+XÊ\T Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ≈£îuÛ≤s¡+>± ñHêïsTT. M{Ïì $düà]+∫ Ç‘·s¡ ∫qï ∫qï n+XÊ\ô|’ ñqï‘· |ü<äe⁄˝À¢ ñqïHêj·T≈£î\T, n~Ûø±s¡T\T ‘·eT düeTj·÷ìï yÓ∫Ã+#ê*‡q |ü]dæú‹ @s¡Œ&ÉT‘√+~. |üø£ÿyê&çøÏ @~∫ÃHê n+‘·≈£î ¬s{Ϻ+|ü⁄ ‘·q≈£î ø±yê\ì ø√s¡T≈£îqï e´øÏÔøÏ ¬s+&ÉT ø£fi¯Sflb˛sTTq ø£<∏ä eTq≈£î ‘Ó*dæ+<˚. n˝≤+{Ï |ü]dæú‹ sê≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&Ü*. me]øÏ @~nedüs¡yÓ÷ yês¡T n<˚ ø√s¡Tø√yê*. n˝≤>±≈£î+&Ü Á|ür n+X¯+˝Àq÷ nedüsê\T,ÁbÕ<∏äe÷´\T, ã˝≤ã˝≤\T, X¯øÏÔkÕeTsêú´\T, eqs¡T\T, Á|ü»\ Äø±+ø£å\T ˝≤+{Ï yê{Ïì|ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√≈£î+&Ü b˛{° |ü&ç‘˚ e÷Á‘·+ n~ #˚≥T ‘ÓdüTÔ+~. n+‘·+‘·e÷Á‘·+>±ñqï |ü]dæú‹ì eT]+‘· ~>∑C≤s¡TdüTÔ+~. ‘Ó\+>±D, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ nH˚ >±≈£î+&Ü @sêÁcÕºì¬ø’Hê Ç<˚ dü÷Á‘·+ e]ÔdüTÔ+~. Ä $wüj·T+˝À n+‘ê nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü\ìÄ•<ë›+.Ä>∑düTº - 2014 (j·T+. y˚<ä≈£îe÷sY) m&≥ç sY 7

düe÷y˚XÊ\Tø£e⁄˝…|ü&É÷ Á|üC≤|üø£åy˚T ‘Ó\+>±D ndæÔ‘ê«ìï #ê{≤* ªø£e⁄\T Á|ü»\ |üøå±q ì\yê*. Á|ü»\ ø£cÕº\qT ø£˙ïfi¯¢qT dæìe÷ Á|üuÛ≤eo\ e÷<Ûä´eTeTì, ‘Ó\+>±D düe÷»+ô|’‘·eT s¡#·q\ <ë«sê bÕ\≈£î\ <äèwæºøÏ rdüT≈£îsêyê*. m|ü&É÷ kÕ+düÿè‹ø£ Ä~Û|ü‘·´+ dæìe÷ <ë«sêH˚ yÓTT<ä˝…’+<äì ‘Ó\+>±Dn~Ûø±s¡ |üø£å+yÓ’|ü⁄ ø±≈£î+&Ü Á|ü‹|üø£å bÕÁ‘· b˛wæ+#ê*µ nì sêÁwüº Áô|dt nø±&ÉMT #ÛÓ’s¡àHé n\¢+ Hêsêj·TD nHêïs¡T. ∫Á‘·|ü\Te⁄s¡T Á|üeTTKT\T n_ÛÁbÕj·T|ü&ܶs¡T. eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À |ü]ÁX¯eTqT XÊdædüTÔqï Hê\T>∑T ≈£î≥T+u≤\ ø£ã+<Ûä Vü≤kÕÔ\ qT+∫bÕ\eT÷sT¡ n<´äÛ jT· q y~˚ ø£ Ä<«äÛ s´¡ +˝À >√s{¡ Ï ªm+øq£ ï ø$£ ‘«· +‘√ ãjT· ≥|&ü qç |ü &˚ ‘\Ó +>±D dìæ e÷ $ød£ dæ Tü +Ô <ìä ÄjT· q V≤æ ‘e· ⁄ˇø£s√Eµ ø±s¡´Áø£e÷ìï ìs¡«Væ≤+#ês¡T. eTTK´ n‹~∏>± Vü‰»¬s’q |*ü ø±sT¡ . ôV≤’ <sä êu≤<˝é Àì |˝æò Ÿà #êÛ +ãsY ø±sê´\jT· +˝À ‘\Ó +>±Des¡es¡sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ 1984`85˝À <˚X¯+˝ÀH˚ ø±≈£î+&Ü |òæ˝Ÿà »s¡ï*dtº nk˛dæj˚TwüHé Äj·Tìï |òüTq+>± dü‘·ÿ]+∫+~. áÁ|ü|ü+#·+˝ÀH˚ Á|ü»\ J$‘ê˝À¢ n+‘·>± dü+ã+<Ûë\T ˝Òì e´≈£îÔ˝Ò d+ü <sä “¡ +¤ >± ‘\Ó +>±D |˝æò Ÿà »sï¡ *dºt nk˛djæ T˚ wHü é ˝À>√qT ÄjT· qn~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e#êÃs¡Hêïs¡T. <˚X¯+˝À ‘·*¢eTs¡D+‘√ ô|’˝…{Ÿ>± ñ Ä$wüÿ]+#ês¡T. yÓuŸôd’{ŸqT düTÁ|üdæ<ä› <äs¡Ù≈£î&ÉT _. qs¡dæ+>∑sêe⁄qï sêJy>é ±+BÛ n~øÛ ±s+¡ ˝ÀøÏ eùd,Ô sêÁw+ºü ˝À d˙æ s+¡ >±ìøÏ #+Ó ~q Äs¡+_Û+#ês¡T.m˙ĺ sY n~øÛ ±s+¡ ˝ÀøÏ e#êÃsH¡ êïsT¡ . á d+ü <sä “¡ +¤ >± Á||ü +ü Nøs£ D¡ù|s¡T‘√ m+‘√ $<Ûä«+dü+ »]–+<äHêïs¡T. ≈£î\ eè‘·TÔ\T n+‘·eT á dü+<äs¡“¤+>± n\¢+ Hêsêj·TD e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ªeTq uÛ≤wü,e&+É ‘√ |˝ü ¢… Á|»ü \ J$‘ê\T ndeÔü ´deÔü Tj÷· ´jT· ì Äy<˚ qä e´ø+Ô£#˚XÊs¡T. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ >√s¡{Ï m+ø£qï ‘·q s¡#·q\ <ë«sê j·÷dü, Á|ües¡ÔqqT e÷s¡Ã>∑*π> X¯øÏÔ dæìe÷≈£î e⁄+~. n+<äTπøÁ|ü»\qT #Ó’‘·q´ |ü]#˚ Á|üj·T‘êï\T #˚XÊs¡Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À Äj·Tq s¡#·q˝Ò m+‘√eT+~øÏ dü÷Œ¤]Ôì#êÃj·THêïs¡T. ‘\Ó >±D nd‘Ôæ ê«ìï #ê≥T‘÷· Á|<ü ëÛ q Ádeü +‹ dìæ e÷*ï s÷¡ bı+~+Áô|dt nø±&MÉ T #s’ÓÛ à¡ Hé n\+¢ HêsêjT· D e÷{≤&¢ TÉ ‘÷· 14 @+&TÉ >¢ ±>√s¡{Ï m+ø£qï s¡#·q\˙ï #·<äTe⁄‘·÷, ‘·q Ä{≤bÕ≥\qT #·÷dü÷Ô, #·&ÜìøÏ <äs¡Ùø£ìsêà‘·\T eTT+<äT≈£î sêyê*. ªe÷ uÛÑ÷$Tµ˝≤+{Ï$+≥÷ m+‘√eT+~ ñ‘˚Ô»≈£î\T nj·÷´s¡Hêïs¡T. |ü˝…¢eT{Ϻ|]ü eTfi≤\qT ‘q· s#¡ q· \≈î£ edTü eÔ ⁄\T>± #d˚ Tü ø=ì s÷¡ bı+~+∫q dìæ e÷*ï #÷· ùdÔ ‘\Ó +>±D Ä‘à· qT ns+ú¡ #d˚ Tü ø√e#T· Ã. Ä+Á<ëÛ yê]s¡#·q\T Á|ü‹ ˇø£ÿø£]˙ Ä˝À∫+|üCÒùd$>± ñHêïj·Tì ø=ìj·÷&Üs¡T. Ä+Á<ÛäCÀ´‹ m&ç≥sY πø lìyêdt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ >√s¡{Ï m+ø£qï ô|‘qÔ· + kÕ>T∑ ‘T· qï d˙æ s+¡ >+∑ ˝À yê] ø√≥*ï ã<\›ä T ø={ºÏ ‘\Ó +>±D|ü>∑{Ï ø£+{Ï bÕ≥>±&Éì, Äj·Tq bÕ≥\T •~∏\yÓTÆq uÛÑ÷kÕ«eT´e´edüúqT »„|æÔøÏ ‘ÓdüTÔHêïj·THêïs¡T. |ü˝…¢ Á|ü»\ ø£cÕº\T, ø£˙ïfi¯¢qT |òæ˝Ÿà »s¡ï*dtº nk˛dæj˚TwüHé kÕú|æ+#·&É+ nuÛÑq+<ä˙j·T+. á‘q· s#¡ q· ˝À #÷· bÕsH¡ êïsT¡ . Ábıô|dò sü Y s+¡ >H∑ ê<#ä∏ ês´¡ \T e÷{≤&¢ TÉ‘·÷ düVü≤»‘·« ø£$‘·«+ m+ø£qï kı+‘·eTHêïs¡T. ã+&ç Hêsêj·TD d+ü |÷üò ìøÏ Hê d+ü |Pü sí¡ dVü ≤ü ø±s+¡ e⁄+≥T+~. ‘\Ó T>T∑ d˙æ s+¡ >+∑ ˝ÀkÕ«$T e÷{≤¢&ÉT‘·÷ |ü˝…¢˝À¢ì n+<ë\‘√bÕ≥T #Ó≥Tº #˚eT\T,ø±≈£î\T, >∑<ä›\T ôd’‘·+ m+ø£qï s¡#·q˝À¢ m+‘√ >=|üŒ>± ñ+{≤ $wHü ê>\∑ THêïsTT. ø=+<sä T¡ Á|eü TTKT\ nÁøe£ ÷dTü *Ô ï ≈L£ &uÉ ≥… T≈º î£ +j·THêïs¡T. U≤<äsY yÓTTVæ≤jÓ÷B›Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üø£è‹˝À Á|ü‹n+X¯+‘√bÕ≥T Á|ü»\ düeTdü´\qT yÓ\T>∑T˝ÀøÏ ‘Ó#˚Ã˝≤ bÕ\≈£î\ ≥÷, #sÓ ¡Te⁄*ï ôd‘’ ·+ ø£u≤® #˚jT· &ÜìøÏ yqÓ Tø±&≥É + ˝Ò<Tä . ªqeTùdÔøfi£ ó¯ ¢ ‘]Ó #˝˚ ≤ ñ+{≤jT· HêïsT¡ . n+ã{Ï dTü sπ +<sä sY êE e÷{≤&¢ TÉ ‘÷·m+ø£qï #˚‹˝À ‘Ó\+>±D uÛ≤wü neT]q≥T¢>± eT¬se] #˚‹˝Àq÷ ‘\Ó +>±Dµ |Áü ‹ø˝£ À d˙æ ô|<\›ä u≤Û >√‘êìï ã≥㺠jT· \T #d˚ ÷ü Ô nHø˚ £neTs¡˝Ò<äHêïs¡T. •˝≤ ˝À*‘· e÷{≤¶ñ‘·÷ J$‘·+ ‘Ó*dæq Á|ü‹ˇøÿ£ ]ø° mø+£ øq£ ï ø$£ ‘«· + q#T· ÑT· +<Hä êïsT¡ . d‘” êsê+ e÷{≤&¢ TÉ ‘÷· ø£<∏äHê*ï Á|ü#·T]+#ê+. yê{Ïô|’ @ ˇø£ÿs¡÷ düe÷<Ûëq+ #Ó|üŒ˝Ò<äT.Á|üø£è‹øÏ m+ø£q s¡#·q\≈£î n$HêuÛ≤e dü+ã+<Ûä+ ñ+<äHêïs¡T.>√s¡{Ï m+ø£qï e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘êqT ô|]–q H˚|ü<∏ä´+, m<äTs=ÿqï n+<äTπø |ü]ÁX¯eT˝Àì Ä~Û|ü‘·´+, nHê´j·÷\ô|’ dæ˙ »s¡ï*düTº\TdüeTdü´˝Ò ‘·eTqT á kÕúsTTøÏ rdüT≈£îe#êÃj·Tì, n+<äT≈£î ‘·q‘·*¢ <ä+Á&ÉT\‘√ bÕ≥T >∑Ts¡Te⁄\T, $TÁ‘·T\ Áb˛‘ê‡Vü≤+ ≈£L&Ü n$ÁXÊ+‹ b˛sê{+ #˚j·÷*düq nedüs¡eTT+~µ nHêïs¡T. n\¢+m+‘√ ñ+<äHêïs¡T. ø±s¡´Áø£eT+˝À bÕ\eT÷s¡T n<Ûä´j·Tq y˚~ø£ø£˙«qsY sê|òüTyê#ê], yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, |ü]eTfiŸ, $$<Ûä õ˝≤¢\ Hêsêj·TD sêdæq ªj·÷~`eTHê~µ nH˚ ø£$‘· ‘·q J$‘êìïkÕVæ≤ry˚‘·Ô\T, n_Ûe÷Hê\T bÕ˝§ZHêïs¡T. m+‘·>±H√ Á|üuÛ≤$‘·+ #˚dæ+<äì, n\¢+ k˛<äs¡T\T ‘Ó\+>±D ñ 8 <ä´eT+‘√ eTy˚Tø£yÓTÆ kÕ>±s¡ì _.qs¡dæ+>∑sêe⁄ ø=ìj·÷&Üs¡T. b˛sê≥+ Ç+ø± eTT–dbæ ˛˝<Ò ìä eTq<q’Ó d«” jT· nd‘Ôæ «· |]ü sø¡ Då£ ≈î£ Á|ü»\T ø±s√´qTàKT\T ø±yê\Hêïs¡T. ‘Ó\T>∑T |òæ˝Ÿà #Ûê+ãsY˝À ‘Ó\+>±D yê{≤ n&ç–‘˚ Çe«eT+≥THêïs¡T. Ç~ $eø£å ø±<ë? nì Äj·Tq Á|ü•ï+#ês¡T. ª#Ûê+ãsY $uÛÑ»qô|’ Ç|üŒ{Ïø° 20 kÕs¡T¢ deü ÷yX˚ +¯ »]–+~. Çøÿ£ &ç >&∑ ô¶É|’ e⁄+≥÷ ‘\Ó +>±D yê]øÏ yê{≤ Çe«eT+≥THêïsT¡ µ nì qsd¡ +æ >s∑ êe⁄ Äy<˚ qä e´ø+Ô£ #X˚ ÊsT¡ . ‘\Ó + >±D »s¡ï*dtº dü+|òü÷ìøÏ nqTã+<Ûä+>± ‘Ó\+>±D |òæ˝Ÿà »s¡ï*dtº jT· ÷ìjT· Hé @sêŒ≥Tø±e&+É Äq+<+ä >± e⁄+<ìä , |˝æò Ÿà »sï¡ *dTü \º düeTdü´*ï |ü]wüÿ]+#·&ÜìøÏ n\¢+ Hêsêj·TD ø£èwæ #˚kÕÔs¡ì ‘\Ó +>±D jT· ÷ìjT· Hé Ä|tò e]ÿ+>¥ »sï¡ *dºt nk˛djæ T˚ wHü é ôdÁø≥£ Ø Áø±+‹ #bÓ ÕŒsT¡ . á ø±s´¡ Áøe£ T+˝À Äs.Y HêsêjT· DeT÷],Ô {á° myTé j·T÷ n<Ûä´≈£åî&ÉT s¡eTD, ‘Ó\+>±D <äs¡Ù≈£î\ dü+|òüT+ n<Ûä´≈£åî\T n˝≤D¢ Ï l<säÛ ,Y ‘\Ó +>±D |˝æò Ÿà »sï¡ *dTü º nk˛djæ T˚ wHü é duü TÑÛ ´\+<sä ÷¡ bÕ˝§ZHêïs¡T. <ä Ä>∑düTº `2014

ne>±Vü≤qù|<ä\qT ø={Ϻ ô|<ä›\≈£î ô|fÒº πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ øπ +Á<ä Ä]úø£eT+Á‹ ns¡TDY C…’{°¢ 2014-15 ã&Ó®{ŸqT p˝…’ <˚X¯ Á|ü»\T Äs¡T HÓ\\ ø±\+˝À ¬s+&√ ã&Ó®{Ÿ #·÷XÊs¡T. jT· ÷|@” Á|uü TÑÛ ‘«· + mìïø\£ eTT+<Tä |Áæò ãe]˝À Á|yü X˚ ô¯|{qºÏ ‘ê‘êÿ10q bÕs¡¢yÓT+≥T˝À Á|üy˚X¯ ô|{≤ºs¡T. Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À *ø£ ã&Ó®{Ÿ˝Àì #ê˝≤ n+XÊ\ ø=qkÕ–+|ü⁄ ‘êC≤ ã&Ó®{Ÿ˝À ø£ìÁ|Dü ≤[ø±, Á|Dü ≤[øπ ‘s· ¡ e´jT· + yTÓ T‘+Ô· s÷¡ . 17,94,892 ø√≥T>¢ ± |æ+∫+~. Ä]∆ø£ eT+Á‹ ns¡TDY C…’{°¢ Á|ü‹bÕ~+∫q á ã&Ó®{Ÿ˝ÀÁ|üuÛÑT‘·«+ n+#·Hê y˚dæ+~. Ç~ >∑‘˚&Ü~ düe]+∫q n+#·Hê\ Ä]∆ø£ dü+düÿs¡D\ |òü÷≥T ø£ì|ædüTÔqï~. s¡ø£åD s¡+>∑+, ;e÷ s¡+ø£+fÒ s¡÷. 2 \ø£å\ ø√≥T¢ n<äq+. yÓTT‘·Ô+ e´j·T+˝À Á|üD≤[ø± >∑+˝À 49 XÊ‘·+ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT nqTeT‹+#·qTHêïs¡T.e´j·÷ìï s¡÷. 5.75 \ø£å\ ø√≥T¢>± Á|üuÛÑT‘·«+ ù|s=ÿ+~. >∑‘˚&Ü~ ;e÷ s¡+>∑+˝ÀøÏ $<˚o ø£+ô|˙\T sêe&É+ e\¢ @s¡Œ&˚ <äTwüŒ]D≤ø£+fÒ Ç~ 26.9 XÊ‘·+ n~Ûø£eTì Ä]úø£eT+Á‹ ns¡TDYC…’{°¢ e÷\ qT+∫ Çø£ÿ&ç Á|ü»\qT ø±bÕ&˚ $wüj·T+ >∑T]+∫ Ä˝À∫+∫yÓ\¢&ç+#ês¡T. 2013-14 Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À Á|üD≤[ø± e´j·T+ q≥T¢ øì£ |+æ #&· +É ˝<Ò Tä . ;e÷ s+¡ >+∑ ˝À <o˚ jT· ø+£ ô|˙\ $q‘T· *ïs¡÷. 4,53,085 ø√≥T¢. Á|üdüTÔ‘· dü+e‘·‡s¡+ Á|üD≤[ø± e´j·T+˝À ø±<äì $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\qT 49 XÊ‘êìøÏ ô|+#˚j·T&É+ ≈£L&Üe´ekÕj·T+, yÓ’<ä´+, $<ë´ dü<äTbÕj·÷\ ô|+|ü⁄, Á>±MTD s√&ÉT¢, $|Øü ‘· |]ü D≤e÷\≈î£ <ë] rjT· e#T· Ãqì Ä]øú £ ì|⁄ü DT\T n+≥TC≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\T ìsêàD+, ¬s’˝Ò« e´edüú $düÔs¡D, X¯ó<ä∆yÓTÆq Hêïs¡T. n<˚ $<Ûä+>± eTTK´+>± Äj·TT<Ûë\ ø=qT>√\T≈£î Ks¡TÃÇ+<qäÛ eqsT¡ \ ñ‘Œ· ‹,Ô ˙{Ï eqsT¡ \ n_eÛ è~,∆ qB e´edúü |]ü sø¡ Då£ #d˚ Tü qÔ ï s÷¡ .\ø\å£ ø√≥q¢ T <X˚ +¯ ˝ÀH˚ ñ+#T· ø√e&ÜìøÏ $<o˚ ô|≥Tº‘·~‘·s¡ s¡+>±\≈£î HêeTe÷Á‘·+>± πø{≤sTT+|ü⁄\T ô|]>±sTT. ã&TÉ \qT ÄV‰ü «ì+#&· +É $TqV‰ü ysπ˚ e÷s+Z¡ ˝<Ò ìä C{’… ¢° #ãÓ T‘T· Hêï2014-15˝À Á|üD≤[πø‘·s¡ e´j·T+ s¡÷. 12,19,892 ø√≥T¢>± s¡T. Ç~ m+‘· es¡≈£î eT+∫ |òü*‘ê\ìdüTÔ+<√qH˚ nqTe÷q+ã&Ó®{Ÿ˝À ù|s=ÿHêïs¡T. (Bì˝À ñ<√´>∑T\ J‘·uÛÑ‘ê´\T, e&û¶ #Ó*¢+ ô|qTuÛÑ÷‘·+>± yÓ+{≤&ÉT‘·÷H˚ ñ+≥T+<äq&É+˝À dü+<˚Vü≤+ ˝Ò<äT.|ü⁄\T, s¡ø£åDs¡+>∑ e´j·T+ ‘·~‘·sê\T ø£*dæ ñ+{≤sTT). >∑‘˚&Ü~düe]+∫q n+#·Hê\ y˚Ts¡≈£î Á|üD≤[πø‘·s¡ e´j·T+ s¡÷. 11,14, j·T÷|”@ Á|üuÛÑT‘·«+ >∑‘·+˝À ∫\¢s¡ es¡Ôø£+˝ÀøÏ 100 XÊ‘·+902 ø√≥T¢. Ä]úø£ eT+<ä>∑eTq+ ø±s¡D+>± Ä<ëj·T+ ‘·–Zq m|òt.&ç.◊. nqTeT‹+#·≥+ e\¢ \ø£å˝≤~ eT+~ ]f…Æ˝Ÿ es¡Ô≈£î\TH|˚ <ü ´ä∏ +˝À Á<eä ´˝À≥TqT |Pü &TÉ Ãø=H+˚ <Tä ≈î£ á @&Ü~ s÷¡ .6 \ø\å£ ñbÕ~Û ø√˝ÀŒ‘ês¡ì, n+‘˚>±ø£ Ç~ ô|ò&És¡˝Ÿ dü÷Œ¤]ÔøÏ $|òü÷‘·eTìø√≥¢ sT¡ D≤\T ùdø]£ +#q· Tqï≥T¢ ã&{®Ó Ÿ˝À øπ +Á<+ä ‘*Ó |+æ ~. >‘∑ +· ˝À ÄHê&ÉT bÕs¡¢yÓT+≥T˝À m|òt.&ç.◊. _\T¢qT e´‹πsøÏdü÷Ô ;CÒ|” düVü‰rdüT≈£îqï n|ü\≈£î #Ó*¢+#ê*‡q e&û¶\T, ˝ÀqT¢ b˛qT n|ü\T eT]ø=ìï bÕغ\T ã\+>± yê~+#êsTT. Ç|ü&ÉT ˇø£ #·≥º+s÷¡ . 4,61,204 ø√≥ì¢ Ä]øú £ eT+Á‹ nsT¡ DCY {’… ¢° ‘*Ó bÕsT¡ . >‘∑ &˚ Ü~ Á|üø±s¡+ $<˚o ô|≥Tºã&ÉT\ øÏ∫Ãq nqTeT‹ì ø=‘·Ô Á|üuÛÑT‘·«+ã&Ó®{Ÿ˝À ù|s=ÿqï s¡÷. 4,68,901 ø√≥¢ ø£+fÒ á @&Ü~ n|ü\T s¡<äT›#˚ùdÔ ô|≥Tºã&ç<ës¡T˝À¢ eTq <˚X¯+|ü≥¢ n|üqeTàø£+ @s¡Œ&ÉT‘≈· î£ ÿeì #bÓ ÕŒsT¡ . á sT¡ D≤˝À¢ 3.63 \ø\å£ ø√≥T¢ Ä]øú £ d+ü e‘‡· s+¡ ‘·T+<äì, n~ Ç‘·s¡ s¡+>±˝À¢ m|òt&ç◊\ n>∑eTq+ô|’ Á|ü‹ ≈£L\‘·Á|<ü eä∏ ÷s+ú¡ ˝À, $T>‘∑ ê~ ~«rj÷· s+ú¡ ˝À ùdø]£ kÕeÔ Tì y\Ó &¢ +ç #êsT¡ . #÷· |⁄ü‘T· +<ìä Á|uü TÑÛ ‘«· + #ãÓ T‘T· qï~. n<˚ $<+äÛ >± ;C|Ò ” n~øÛ ±s+¡á @&Ü~ Á<eä ´˝À≥T s÷¡ .5,31,177 ø√≥T¢ ñ+≥T+<ìä n+#H· ê ˝ÀøÏ e#êÃø£ Ä<ëÛ sqY T ø=qkÕ–+#ê\ì, Á|»ü ˝Àì¢ ì]w› ºü ‘s· >¡ ‘∑ T· \≈î£yX˚ ÊsT¡ . J&|û ˝” À Á<eä ´˝À≥T 4.1XÊ‘+· ñ+≥T+<ìä ù|s=ÿHêïsT¡ . ñ<˚›•+∫q dü_‡&û ø±s¡´Áø£e÷\≈£î Ä<ÛësYqT ÁbÕ‹|ü~ø£ #˚j·÷\ì uÛ≤$k˛Ô+~. πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ Ä<ëj·T e´j·÷\T XÊ‘ê˝À¢ dü+düÿs¡D\≈£î }‘·+ - dü+πøåe÷ìøÏ ‹˝À<äø±\TÄ<ëj·T+ e´j·T+ πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ãq ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·q ‘=* ã&Ó®{Ÿ πø{≤sTT+|ü⁄˝À¢H˚ dü+πøåe÷ìï eT]∫ Á|üe÷<ä |òüT+{Ïø£\Tn|ü\ <ë«sê 24 πø+Á<ä Á|üD≤[ø£≈£î 11 yÓ÷–+∫+~. á u&Ó®{Ÿ˝À mø£ÿ&É Á|ü»\ô|’ uÛ≤sê\T yÓ÷|ü⁄‘·Tqï≥T¢ Á|‘ü ´· ø+å£ >± øq£ ã&øÉ b£ ˛sTTq|Œü {øÏ ,° Ç+<Tä ˝À n+‘s· ‘Z¡ +· >± n‘´· +‘·ø±s√Œπs{Ÿ |üqTï 21 e&û¶\≈£î 20 Á|eü ÷<øä s£ ¡ ìsjí¡ ÷· \T <ë– ñHêïsTT. nìï s+¡ >±˝À¢ $<o˚ , Á|sü TT y˚≥T Á|ü‘·´ø£å ô|≥Tºã&ÉT\≈£î mÁs¡ ‹yêN |ü]Ã+~. j·T÷|”@`2Ä<ëj·T|ü⁄ |üqTï 13 s¡ø£åD≈£î 10 V≤ü jT· +˝À ì*∫b˛sTTq Ä]øú £ d+ü dÿü sD¡ \qT eT]+‘· y>˚ e∑ +‘+· >± neT\T#˚j·Tã÷qT≈£î+~. eTs√yÓ’|ü⁄ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ ø£+ô|˙\T,ø£düºyéT‡ düT+ø±\T 09 dü_‡&û\≈£î 12 u≤´+≈£î\ |üs¡|ü‹ì <Óã“rj·T&ÜìøÏ M{Ï yê{≤\qT s¡÷. 2 \ø£å\ 48 y˚\ ø√≥¢ y˚Ts¡≈£î e÷¬sÿ{Ÿ X¯≈£îÔ\≈£î ø£≥ºu…≥º&ÜìøÏ Á|üD≤[ø£\Tm¬ø’‡CŸ düT+ø±\T 10 Á|üD≤[πø‘·s¡ e´j·T+ 11ùde, ‘·~‘·s¡ |üqTï\T 10 |üqTï˝À¢ sêÁcÕº\ yê{≤ 18|üH˚ï‘·s¡ Ä<ëj·T+ 10 Á|üD≤[πø‘·s¡ kÕj·T+ 03eT÷<ä\<Ûäq edü÷fi¯ófl 03 Á|üD≤[ø± kÕj·T+ 15yÓTT‘·Ô+ 100 yÓTT‘·Ô+ 100 Ä>∑düTº - 2014 9

ne>±Vü≤qÁ|üø£{Ï+∫+~. á $<ÛëHê\T Bs¡Èø±\+˝À Ä]úø£ e´edüúqT ≈£î<˚\T s¬ ˝’ «Ò <säÛ \¡ T Ç|Œü {Ï esøπ¡ u≤Û Ø>± ô|]– ñHêïjT· ì, Çøô£|’#˚j·Tø£ ‘·|üŒ<äT. ‘=* n&ÉT>∑T˝ÀH˚ Çìï $wü >∑T[ø£\T y˚dæ+<ä+fÒ ô|+#·uÀeTì #ÓãT‘·÷ Ä XÊK eT+Á‹ dü<ëq+<ä >ö&É ã&Ó®{ŸeT*n&ÉT>∑T˝À Ç+¬øìï ÁuÛÑwüߺ ìs¡íj·÷\T rdüT≈£î+≥T+<√ y˚∫ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ù|s=ÿ+≥÷, ã&Ó®{Ÿ eTT–+|ü⁄˝À e÷Á‘·+ BìøÏ#·÷&Ü*. eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï n|òü÷sTT‘ê´\qT n]ø£≥º&ÜìøÏ _qÛ ï+>± $<Tä ´‘,Y u§>T∑ ,Z &õû ˝Ÿ <säÛ \¡ T ô|sT¡ >T∑ ‘T· HêïjT· ì BìøÏyê] uÛÑÁ<ä‘·≈£î s¡÷. 150 ø√≥T¢ πø{≤sTTùdÔ, >∑T»sê‘Y˝À @sêŒ≥T nqT>∑TD+>± #ÛêØ®\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&É÷ düMTøÏå+#ê*‡q nedüs¡+#˚k˛Ôqï e\¢uÛ≤jYT |üfÒ˝Ÿ $Á>∑Vü‰ìøÏ @ø£+>± s¡÷. 200 ø√≥T¢ ñ+<äì u≤+ãT ù|˝≤Ãs¡T.πø{≤sTT+#·&É+‘√H˚ yÓ÷&ç ã&Ó®{Ÿ &=\¢‘·q+ düŒwüºeTe⁄‘·T+~. e´ekÕjT· +, $<´ä , y<’Ó ´ä + ‘~· ‘s· ¡ ÁbÕ<ëÛ q´‘· s+¡ >±\≈î£ øπ {≤sTT+|⁄üò˝À¢ s¡+>∑ ìj·T+Á‘·D eT+&Éfi¯¢qT ø√sês¡T. Ä]úø£ s¡+>∑+˝Àì |ü\Tø√‘\· T $~+Û ∫+~. s¬ >T∑ ´˝≥Ò Ø ìu+<qäÛ \qT >±&˝ç À ô|f+ºÒ <Tä ≈î£ ø=‘Ô· ø√&é (Ç+&jç T· Hé ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ ø√&é-◊m|òtd”)qT rdüT≈£îe#˚Ã+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ mìïø\£ eTT+<Tä qT+∫ ≈L£ &Ü ;C|Ò ” #ê˝≤ ‘*Ó yq’Ó y÷Ó døü ±] øè£ ‘ì· Xï jT· +‘√ ñ+<Hä êïsT¡ . <o˚ jT· dsúæ êd,Ôæ eTÚ*ø£ ed‘ü T· \ s+¡ >+∑Ádÿæ |⁄üqº T ñ|jü ÷Ó –kÕ+Ô ~. Ç<˚ ‘s· V¡ ‰ü Ádÿæ |⁄üqº T s¬ ˝’ «Ò ã&{®Ó Ÿ, kÕ<ëÛ sD¡ ˝ÀøÏ eT]ìï ô|≥Tºã&ÉT\T ô|fÒº+<äT≈£î M\T>± ]j·T˝Ÿmùdº{Ÿ ÇHÓ«dtºã&Ó®{Ÿ düeTj·T+˝Àq÷ Á|üjÓ÷–+∫+~. ¬s’˝Ò« <Ûäs¡\T Ç|üŒ{Ï es¡πø yÓT+{Ÿ Á≥dtº (ÄsYá◊{°mdt), ÇHéÁbòÕÁdüºø£ÃsY ÇHÓ«dtºyÓT+{Ÿ Á≥dtº\≈£îuÛ≤Ø>± ô|]– ñHêïj·Tì, Çø£ô|’ ô|+#·uÀeTì #ÓãT‘·÷ Ä XÊK |üqTï Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T ø£*ŒdüTÔqï≥T¢ C…’{°¢ Á|üø£{Ï+#ês¡T. á ¬s+&ÉTeT+Á‹ dü<ëq+<ä >ö&É ã&Ó®{Ÿ ÁbÕs¡+uÛÑ+˝À ù|s=ÿ+≥÷, ã&Ó®{Ÿ Á≥dtº\T kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢ ø£+ô|˙\ áøÏ«{° ùws¡¢˝≤π> *dtº ø±e&É+eTT–+|ü⁄˝À e÷Á‘·+ BìøÏ _Ûqï+>± $<äT´‘Y, u§>∑TZ, &ûõ˝Ÿ <Ûäs¡\T ‘√bÕ≥T ]f…Æ˝Ÿ, dü+kÕú>∑‘· ÇHÓ«düºs¡T¢ M{Ïì ø=qT>√\T #˚ùd+<äT≈£îô|s¡T>∑T‘·THêïj·Tì BìøÏ nqT>∑TD+>± #ÛêØ®\T m|üŒ{Ïø£|ü⁄Œ&É÷ M\T+≥T+~.düMTøÏå+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<äì u≤+ãT ù|˝≤Ãs¡T. 15 s√E\ ÁøÏ‘·y˚T ¬s’˝Ò« #ÛêØ®\ yÓ÷‘· yÓ÷–+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ á @&Ü~˝À ô|Á{À, Ä]úø£ eè~∆øÏ }‘·$T#˚Ã+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ 16 C≤rj·T ô|≥Tº&ûõ˝Ÿ, >±´dt <Ûäs¡\‘√ mìï kÕs¡T¢ á $<ÛäyÓTÆq ã&ç‘· |üP» ã&ÉT\, ‘·j·÷Ø CÀq¢ (mHé◊myéT»&é)qT Á|üø£{Ï+∫+~. C≤rj·T#˚j·TqT+<√ Ä+<√fi¯q ø£*–k˛Ôqï $wüj·T+. eTs√yÓ’|ü⁄ eè~∆ πs≥T ‘·j·÷Ø $<Ûëq+ øÏ+<ä á mHé◊myéT»&é\ @sêŒ≥TqT Á|üuÛÑT‘·«+|üs¡T¬>‹Ô+#·&ÜìøÏ ø£]ƒq ìs¡íj·÷\T ‘·|üŒe+≥÷, Ä]úø£ e´edüú˝À Á|ü‹bÕ~+∫+~. á $<Ûëq+ <ë«sê <äXÊã› ø±\+˝À J&û|”˝ÀÁ|üe÷<äø£s¡ ìs¡íj·÷\T Á|üø£{Ï+#ês¡T. á ø√D+˝ÀH˚ s¡ø£åD, ¬s’˝Ò« ‘j· ÷· Ø yê{≤qT 25 XÊ‘êìøÏ #s˚ á &+É ‘√ bÕ≥T 10 ø√≥¢ eT+~øÏ;e÷, ]jT· ˝Ÿ mùd{º Ÿ ‘~· ‘s· ¡ s+¡ >±˝À¢ $<w˚ ” Á|‘ü ´· øå£ ô|≥T㺠&TÉ \qT, ñ<√´>±\qT düèwæº+#ê\qï~ \ø£å´+>± Á|üø£{Ï+∫+~. Ç$ Á|ü‘˚´ø£Á|sü TTy≥˚ T u≤Û >k∑ Õ«e÷´ìï ‘\· ø¬ øÿÏ +#T· ≈î£ HêïsT¡ . nedsü y¡ TÓ qÆ nìï Ä]øú £ eT+&fiÉ ó¯ ¢ (ôdCŸ\) ˝≤>±H˚ Á|uü TÑÛ ‘«· sêsTTr\T bı+~, ø±]à≈î£ \s¡+>±˝À¢q÷ Ç<˚ $<ÛëHêìï nqTdü]kÕÔeTì C…’{°¢ düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ÁX¯eTqT <√#·T≈£î+{≤sTT. 16 mHé◊myéT»&é\˝À mì$T~ &Ûç©¢- eTT+ãsTT bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±]&ÜsY düMT|ü+˝À sêqT+&É>±.. eTs√ ø±´|æ≥˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î }‘·+ mì$T~ Hê>¥|üPsY, ∫‘·÷Ôs¡T, yÓT<äø˘, ‘·TeT÷ÿsY, ø√˝≤sY, ;<äsY, kÕºø˘ e÷¬sÿ≥¢˝À eT]+‘· ñ‘ê‡Vü≤+ ì+|ü&É+ ø√dü+ ã&Ó®{À¢ >T∑ \“sê\Z ˝À @sêŒ≥T #j˚ T· &ÜìøÏ Á|‹ü bÕ~+#êsT¡ . mH◊é Hmé yTé »&éÁ|uü TÑÛ ‘«· + |\ü T #s· ´¡ \qT Á|øü {£ +Ï ∫+~. $$<äÛ |qü Tï Á|jü ÷Ó »Hê\qT \H$˚ ø˙£ d+ü 50 #<· sä |¡ ⁄ü ø.Ï MT. $dsÔ” +í¡ ˝À ñ+&˚ @øø° è£ ‘· bÕ]ÁXÊÁ|üø£{Ï+∫+~. $<˚o eT<äT|üs¡¢≈£î ìj·T+Á‘·D\qT dü&É*+∫+~. $Tø£ {ÖHéwæ|t\T.n<˚ deü TjT· +˝À ø=‘>Ô· ± u≤Û s‘¡ Y &bç Õõ≥Ø ]d{” Ÿ‡(;ôV≤#&Y Äû s)Y qTÁ|üy˚X¯ô|{Ϻ+~. Çø£ Ä]úø£ s¡+>∑+˝Àì nìï $uÛ≤>±\ n+‘·sY $ì yê{≤\ $Áø£j·T+‘√ s¡÷. 63,400 ø√≥T¢!jÓ÷>±ìøÏ M\T+&˚ ˇπø πøyÓ’d”(H√ j·TTesY ø£düºeTsY)ì Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üuÛÑT‘·« Á|üuÛÑT‘˚«‘·s¡ ø£+ô|˙˝À¢ ‘·q≈£îqï yê{≤qT $Áø£sTT+Á|‹ü bÕ~+∫+~. eTs√ |øü ÿ£ ˇøπ &eû ÷´{Ÿ U≤‘êq÷ Á|‹ü bÕ~+∫+~. #·&É+ <ë«sê Á|üdüTÔ‘· Ä]úø£ dü+e‘·‡s¡+˝À s¡÷. 63,400 ø√≥T¢Bì <ë«sê $ìjÓ÷>∑<ës¡T\T ‘·eT nìï Ä]úø£ ÄdüTÔ\qT ˇπø düMTø£]+#ê\ì Á|üuÛÑT‘·«+ \ø£å´+>± ô|≥Tº≈£î+~. >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+U≤‘ê <ë«sê ìs¡«Væ≤+#·Tø√e#·TÃ. eT<´äÛ +‘s· ¡ ã&{®Ó Ÿ˝À ìsπ •› +∫q s÷¡ .56,925 ø√≥¢ øH£ êï á yTÓ T‘+Ô· Á|dü Tü ‘Ô · Ä]øú £ d+ü e‘‡· sêìøÏ (2014-15) Á|yü X˚ ô¯|{qºÏ ã&{®Ó À¢ n~Ûø£+. j·T÷ì{Ÿ Á≥dtº Ä|òt Ç+&çj·÷ ôdŒdæô|ò’&é n+&ÉsYfÒøÏ+>¥˝Àø±´|≥æ ˝Ÿ e÷s¬ ÿ{ŸqT d+ü dÿü ]+#+˚ <Tä ≈î£ C{’… ¢° |\ü T #s· ´¡ \T #|˚ {ü ≤sº T¡ . yê{≤ düVü‰ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ ø£+ô|˙˝À¢ yê{≤ $Áø£j·T+ <ë«sê s¡÷.|ü\T n+XÊ˝À¢ |üqTï Áb˛‘ê‡Vü≤ø±*e«&É+‘√bÕ≥T $<˚o ô|≥Tºã&ç 43,425 ø√≥T¢, Á|üuÛÑ÷‘˚«‘·s¡ ø£+ô|˙˝À¢ì yê{≤ $Áø£j·T+ <ë«sê<ës¡T\T u≤+&ÉT¢, |òü+&É¢≈£î dü+ã+~Û+∫q ìã+<Ûäq\qT eT]+‘· s÷¡ . 15000 ø√≥T,¢ >‘∑ · Ä]øú £ d+ü e‘‡· s+¡ ÁbÕs+¡ _+Û ∫q ôd+Á≥˝Ÿdüs¡∞ø£]+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚XÊs¡T. ô|≥Tºã&ÉT\ yê‘êes¡D≤ìï ô|+ |ü_¢ø˘ ôdø£ºsY m+≥sYÁô|’C…dt mπø‡ ä+J ÁfÒ&Ó&é |òü+&é <ë«sê s¡÷.bı+~+#˚+<äT≈£î ô|ò’Hêì¸j·T˝Ÿ e÷¬sÿ{Ÿ dü+düÿs¡D\T #ê˝≤ eTTK´ 5000 ø√≥T¢ dMü Tø]£ +#ê\ì Á|uü TÑÛ ‘«· + ìssí¡ TT+∫+~. á $<+äÛ >±eTì $‘·ÔeT+Á‹ ù|s=ÿHêïs¡T. ìj·Te÷e[ì düs¡fi¯‘·s¡+ #˚j·T&É+ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+˝Àì yê{≤\qT ô|<ä› m‘·TÔq n$Tà. |ü_¢ø˘ -<ë«sê u≤+&é øs¬£ ˙‡ e÷s¬ ÿ≥q¢ T eT]+‘· ñ‘õÔ˚ ‘+· #j˚ ÷· \ì Ä]øú £ Ä>∑düTº `2014 10

ne>±Vü≤qÁ|üsTTy˚≥T uÛ≤>∑kÕ«eT´+(|æ|æ|æ)ô|’ Ä<Ûës¡|ü&É≥+ <ë«sê Ä]úø£ Á<äy√´\“D≤ìï ìj·T+Á‹kÕÔeTì |ü<˚ |ü<˚ Á|ü<Ûëì yÓ÷&û,e´edüúqT ô|<ä› m‘·TÔq Á|üsTTy˚{°ø£]+#·{≤ìøÏ ñ<˚›•+|üã&çq á eT+Á‘T· \T C{’… ,¢° ìsà¡ \ d‘” êsêeTHé ù|s=ÿqï|Œü {øÏ ° BìøÏ _qÛ ïyTÓ qÆã&Ó®{Ÿ $e]düTÔ+~. ìsjí¡ ÷· \T ã&{®Ó Ÿ˝À #√≥T #d˚ Tü ≈î£ HêïsTT. Á|<ü ëÛ q+>± &eç ÷+&,é düs¡|òüsê˝À n+‘·sê\ e\¢ Á<äy√´\“D+ ôV≤#·TÑ·T+~. ø±ì y˚‘·q Je⁄\≈£î ø±dæ+‘· }s¡≥ : BìøÏ _Ûqï+>± uÛ≤s¡‘Y˝À »s¡T>∑T‘√+~. >√<ëeTT˝À¢ \ø£å\ ã&Ó®{Ÿô|’ mH√ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îqï y˚‘·q Je⁄\≈£î ø±düÔ }s¡≥ ≥qTï˝À¢ ÄVü‰s¡ <ÛëHê´\T eTTø£ÿ|ü&ÉT‘√HêïsTT.ìdü÷Ô Ä]úø£ eT+Á‹ ns¡TDY C…’{°¢ |üqTï $TqVü‰sTT+|ü⁄ |ü]~Ûì ô|+#ês¡T. á }s¡≥ ø£˙dü+ s¡÷. 5 y˚\ qT+∫ <ë<ë|ü⁄ s¡÷. 30 e´ekÕj·T, kÕe÷õø£ s¡+>±\≈£î ø√‘· :y˚\ es¡≈£î ñ+&ÉqT+~. |üqTï |ü]~Û˝ÀøÏ e#˚à Ä<ëj·T |ü]$T‹ì Á>±MTD, e´ekÕj·T s¡+>±\T, dü+πøåeT s¡+>±\≈£î πø{≤sTT+C…’{°¢, Á|üdüTÔ‘· n|ü⁄Œ #˚dæ Ç\T¢ ø£≥Tºø=ì ñ+≥Tqï yês¡T #Ó*¢+#˚ |ü⁄˝À¢ düeT‘Í\´+ ø√dü+ bÕ≈£î˝≤fÒ ‘·|üŒ n‘·´~Ûø£ XÊ‘·+ Á|ü»\≈£îe&ô¶û|’ Ç|Œü {<Ï ëø± s÷¡ . 1.5 \ø\å£ es≈¡ î£ Hs˚ T¡ >± $TqV‰ü sTT+|⁄ü ì JeHê<Ûës¡yÓTÆeT e´ekÕj·T s¡+>±ìï, Á>±MTD≤_Ûeè~∆ì ñ<ä›]+#˚dTü HÔ êïsT¡ . Çøô£|’ á $TqV‰ü sTT+|⁄ü s÷¡ .2 \ø\å£ es≈¡ î£ Çe«qTHêïsT¡ . Á|üj·T‘·ï|üPs¡«ø£ #·s¡´\T @$T˝Òe⁄. e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ ô|+∫qyÓTT‘·Ô+MT<ä 80dæ˝À $TqVü‰sTT+|ü⁄ |ü]$T‹ì ô|+#·&É+ e\¢, ns¡ø√s¡ì<ÛäT\T ¬s’‘·T\ ø£+fÒ m≈£îÿe>± e´ekÕj·T Ä<Ûës¡ nÁ–Ç|üŒ{Ï<ëø± ‹s√>∑eTq+˝À ñqï Bs¡Èø±*ø£ eT<äT|ü⁄ u≤>± ô|s¡T yê´bÕs¡ d+ü d\úü ≈î£ \_› #≈˚ î£ sT¡ kÕsÔ TT. ªe´ekÕj÷· ìøÏ >‘∑ · ã&{®Ó Ÿ˝À>∑T‘·T+<äì Ä•düTÔqï≥T¢ Äj·Tq ù|s=ÿHêïs¡T. n˝≤π> eT<äT|ü⁄qT s¡÷.18781 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#·>± Á|üdüTÔ‘· ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷.11531eT]+‘>· ± Áb˛‘‡· V≤æ +#˚ \ø´å£ ++‘√ Ç+‘≈· î£ eTT+<Tä ñ|dü +ü V≤ü ]+∫q ø√≥T¢ e÷Á‘y· T˚ øπ {≤sTT+#êsT¡ . Á>±MTD≤_eÛ è~∆ ã&{®Ó ŸqT qeTà&ÜìøÏøÏkÕHé $ø±dt |üÁ‘ê\ |ü⁄qs¡T<ä∆s¡D≈£L C…’{°¢ ìs¡ísTT+#ês¡T. n˝≤π> M\T˝Òq+‘·>± s¡÷.56438 ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\ qT+&ç πøe\+ s¡÷.Hw˚ qü ˝Ÿ ùd$+>‡¥ d]ü |º ø¬æò {Ÿ‡≈î£ ;e÷ øe£ sπ Jì »‘· #j˚ T· &+É <ë«sê 3082 ø√≥¢≈£î ≈£î~+#ês¡T. kÕe÷õø£ s¡+>±\≈£î πø{≤sTT+|ü⁄\qTyê{Ïì eT]+‘· Äø£s¡¸D°j·T+>± eT*#˚+<äT≈£î dü+ø£*Œ+#ês¡T. s¡÷.193043 ø√≥¢ qT+&ç s¡÷.113633 ø√≥¢≈£î ‘·–Z+#ês¡T.yTÓ T‘+Ô· MT<ä ◊{° $TqV‰ü sTT+|⁄ü\ ô|+|⁄ü e\¢ ‘êeTT s÷¡ . 22,200 yÓTT‘·Ô+>± ø°\ø£ kÕe÷õø£ s¡+>±\≈£î s¡÷.2 \ø£å\ ø√≥¢ y˚Ts¡ ø√‘·ø√≥¢ |üqTï Ä<ëj·T+ ø√˝ÀŒ‘·Tqï≥T¢ ‘Ó*bÕs¡T. $~Û+#ês¡T. á kÕúsTT˝À ø√‘·\T $~ÛdüTÔqï H˚|ü<∏ä´+˝ÀH˚ e#˚à <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\≈£î Ä»´+... ¬s+&˚fi¯¢˝À Á<äe´˝À≥TqT 2 XÊ‘êìøÏ rdüT≈£î ekÕÔeTì C…’{°¢ #ÓãT‘·T C…’{°¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ã&Ó®{Ÿ Á|ü»\ô|’ <Ûäsê|òü÷‘êìøÏ dü+πø‘ê*düTÔ Hêïs¡T. s¡÷.2 \ø£å\ ø√≥¢ y˚Ts¡ Á|üuÛÑT‘·« ì<ÛäT\ ‘·–Z‘˚ Ä y˚Ts¡≈£îHêïsTT. Á<äy√´\“D+ ô|s¡T>∑T<ä\qT nqTì‘·´+ |ü]o*dü÷Ô ø£≥º&ç <˚X¯+˝À ñbÕBÛ ‘·>∑TZ‘·T+~. |òü*‘·+>± Á|ü»\ ø=q>√\T X¯øÏÔ ‘·–Z#k˚ ÕeÔ Tì Á|øü {£ dÏ Tü HÔ ,˚ ô|Á{À˝Ÿ, &õû ˝Ÿ, >±´d,t Ç+<qäÛ , s¬ ˝’ «Ò <säÛ \¡ qT <˚oj·T &çe÷+&é ø°åDÏdüTÔ+~. á |ü]dæú‘·T˝À¢ πø+Á<ä+ m|òt&ç◊\T,m|Œü {øÏ |£ ⁄üŒ&÷É dMü TøkåÏ ÕeÔ Tì ù|s=ÿ+~. n+fÒ M{Ï <säÛ \¡ T ‘–· kZ ÕeÔ T |æ|æ|æ\qT m+‘·>± Áb˛‘·‡Væ≤+∫Hê ø=‘·Ô>± |ü]ÁX¯eT\T e#˚à neì ø±<Tä , ô|+#&· ÜìøÏ ñqï kÕ≈î£ \qT Ç+<Tä ≈î£ ñ|jü ÷Ó –+#T· ø√qT+ ø±X¯+ ñ+&É<äT. Ç≥Te+{Ï |ü]dæú‘·T˝À¢ ôdŒ≈£î´˝Ò{Ïyé yê´bÕsê\T~. Á<yä √´\“D≤ìï ìjT· +Á‹kÕeÔ Tì |<ü ˚ |<ü ˚ Á|<ü ëÛ ì y÷Ó &,û eT+Á‘T· e÷Á‘·y˚T ô|s¡T>∑T‘êsTT. |òü*‘·+>± Á<äy√´\“D+ ô|]– ù|<ä\ô|’\T C{’… ,¢° ìsà¡ \ d‘” êsêeTHé ù|s=ÿqï|Œü {øÏ ° BìøÏ _qÛ ïyTÓ qÆ ìsjí¡ ÷· \T eT]+‘· uÛ≤sê\T |ü&É‘êsTT.ã&Ó®{Ÿ˝À #√≥T #˚düT≈£îHêïsTT. Á|ü<Ûëq+>± &çe÷+&é, düs¡|òüsê˝À yÓ÷&û e÷s¡Tÿ Vü≤]‘· $|ü¢e+n+‘·sê\ e\¢ Á<äy√´\“D+ ôV≤#·TÑ·T+~. ø±ì BìøÏ _Ûqï+>± rÁe dü+πøåuÛÑ+˝À |ü&ɶ e´ekÕj·Ts¡+>∑+ô|’ dü_‡&û\ ø√‘·\Tu≤Û s‘¡ ˝Y À »sT¡ >T∑ ‘√+~. >√<ëeTT˝À¢ \ø\å£ ≥qTï˝À¢ ÄV‰ü s¡ <ëÛ Hê´\T |ü&ÉqTHêïsTT. á ã&Ó®{Ÿ Á|üø£{Ï+∫q q÷‘·q j·T÷]j·÷ $<Ûëq+eTTø£ÿ|ü&ÉT‘√HêïsTT. M{Ïì e÷¬sÿ{À¢øÏ $&ÉT<ä\ #˚j·T&ÜìøÏ Á|üuÛÑT Á|üø±s¡+ j·T÷]j·÷ dü_‡&û\≈£î #·s¡eT ^‘·+ bÕ&ÉqTHêïs¡T. kÕ>∑T‘ê«ìπø #˚‘·T\T sêe&É+ ˝Ò<äT. ô|’>± u≤¢ø˘ e÷¬sÿ{Ÿô|’ Ä+<√fi¯q ãsT¡ y’Ó s√Es√E≈L£ n|ü \‘√ ≈î£ +–b˛‘T· qï ∫qï, dqü ï, kÕ<ëÛ sD¡e´ø£Ô+ #˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+. Á|ü»\ ø=qT>√\T X¯øÏÔ ô|s¡>∑≈£î+&Ü ¬s’‘ê+>±ìøÏ Ç~ eTs√ ô|<ä› <Óã“. Hê\T>∑TXÊ‘·+ e´ekÕj·T eè~∆Ç|Œü {øπÏ n~øÛ £ <säÛ \¡ T Hê≥´+ #d˚ Tü HÔ êïsTT. ô|Á{À*jT· + ñ‘Œ· ‘T· \Ô ô|’ kÕ<Ûäq H˚|ü<∏ä´+˝À yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ eTs√ Vü≤]‘· $|ü¢yêìï Á|üø£{Ï+s¡÷. 22,000 ø√≥¢ dü_‡&û\qT m‹Ôy˚dü÷Ô yÓ÷&ç düsêÿsY ìs¡íj·T+ ∫+~. Ç~ yTÓ T‘+Ô· >± s¬ ‘’ ê+>±ìï ~yê˝≤ rsTT+∫, ÄV‰ü s¡ <säÛ \¡ qTrdüT≈£î+~. á ìs¡íj·T+ e\¢ &ûõ˝Ÿ, ô|Á{À˝Ÿ, >±´dt <Ûäs¡\T uÛ≤Ø>± ôdŒ≈£î´˝Ò≥s¡¢ #˚‘·T˝À¢ ô|fÒº ø±s=Œπs{Ÿ e´ekÕj·Ty˚Tqì Á|ü‘˚´øÏ+∫ô|s¡>∑qTHêïsTT. B+‘√ düs¡≈£î s¡yêD e´j·T+, ñ‘·Œ‹Ô e´j·T+ #Ó|üŒqedüs¡+ ˝Ò<äT. m+‘· BHêedüú˝À ñHêï H˚{Ïø° 60 XÊ‘·+≈L£ &Ü u≤Û s+¡ ne⁄‘T· +~. B+‘√ e´jT· + ≈L£ &Ü u≤Û s+¡ ne⁄‘T· +~. eT+~øÏ e´ekÕjT· + Á|<ü ëÛ q ñbÕ~Û s+¡ >+∑ >± ñqï~. e´ekÕjT· +,B+‘√ n{ÀyTÓ {øÏ >˘ ± <säÛ \¡ ≈î£ n»´+ b˛jT· &ÜìøÏ eT]+‘· <√V≤ü <+ä e´ekÕj·T nqTã+<Ûä ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î 2013-2014˝À s¡÷.#j˚ T· qT+~. Ç˝≤ d«ü jT· +>± Á|uü TÑÛ ‘«· yT˚ <säÛ ê|Tüò ‘êìøÏ bÕ\Œ&TÉ ‘÷· 17,557 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#·>± 2014-15 ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷.11,531<Ûäs¡\qT m˝≤ ìj·T+Á‹k˛Ô+<√ n+‘·T∫ø£ÿì Á|üX¯ï˝≤ ñ+~. 11 Ä>∑düTº - 2014

ne>±Vü≤qø√≥T¢ πø{≤sTT+#ês¡T. e´ekÕj·T+˝À b˛{° ô|+#·&ÜìøÏ, ˝≤uÛÑ m+‘· BHêedüú˝À ñHêï H˚{Ïø° 60 XÊ‘·+ eT+~øÏ<ëj·Tø£+>± e÷s¡Ã&ÜìøÏ |ü_¢ø˘s¡+>∑+‘√ bÕ≥T Áô|’y˚≥T s¡+>∑eT÷ e´ekÕj·T+ Á|ü<Ûëq ñbÕ~Û s¡+>∑+>± ñqï~. e´ekÕj·T+,ô|<ä›m‘·TÔq ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤º*‡ñ+<äì C…’{°¢ nHêïs¡T. e´ekÕj·T e´ekÕj·T nqTã+<Ûä ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î 2013-2014˝À s¡÷.kÕ+πø‹ø£ s¡+>∑+˝Àq÷, Á|üdüTÔ‘· e´ekÕj·T yê´bÕs¡ ø±s¡´ø£˝≤bÕ 17,557 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#·>± 2014-15 ã&Ó®{Ÿ˝À s¡÷.˝À¢q÷ j·÷+Árø£s¡D ô|+#·&ÜìøÏ ô|≥Tºã&ÉT\T nedüs¡eTHêïs¡T. 11,531 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ês¡T. e´ekÕj·T+˝À b˛{°nsTT‘˚ ø±s=Œπs{Ÿ e´ekÕj·T $düÔs¡D‘√ bÕfÒ Á>±MTD ñbÕ~Û ô|+#&· Üìø,Ï ˝≤u<ÑÛ ëjT· ø+£ >± e÷sá &ÜìøÏ |_ü ø¢ s˘ +¡ >+∑ ‘√ bÕ≥Tneø±XÊ\T ‘·–Zb˛e&É+ nìyês¡´+. eTs√ Vü≤]‘· $|ü¢+ ø√dü+ Áô|’y˚≥T s¡+>∑eT÷ ô|<ä›m‘·TÔq ô|≥Tºã&ÉT\T ô|{≤º*‡ñ+<äì C…’{°¢ªªe´ekÕj·T s¡+>∑+˝À eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ düèwæº n+fÒ... e´e nHêïs¡T.kÕj·T |ü]ø£sê\T, j·T+Á‘ê\T, Á{≤ø£ºs¡¢ s¡+>∑ Á|üy˚X¯y˚T. B+‘√e´ekÕj·T ø±]à≈£î\ nedüs¡+ ‘·–Zb˛‘·T+~. eTs√yÓ’|ü⁄ e´ekÕj·T neT\T #˚j·T&ÜìøÏ πø{≤sTT+|ü⁄\T @ e÷Á‘·+ dü]b˛e&É+ ˝Ò<äT.ø±]à≈î£ \≈î£ Á|‘ü ê´e÷ïjT· ñbÕ~Û neø±XÊ\T #÷· |˝ü <Ò Tä . e´ekÕjT· ã&Ó®{Ÿ˝À ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·Ty˚T...kÕ+πø‹ø£ eè~∆˝À Á|üuÛÑT‘·« ô|≥Tºã&ÉT\qT ô|+#ê*‡q ‘·ø£åD ne qeC≤‘· ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìï Ä<äTø√yê\H˚ düŒèVü≤ yÓ÷&ûdüs¡+, e´ekÕj·T yêDÏ»´ s¡+>∑+˝Àì eTÚ*ø£ edü‘·T\qT Ä<ÛäT˙ø£]+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+<ä+≥÷H˚, Á|üuÛÑT‘·« e´j·÷˝À¢ ø√‘·\T düsêÿs¡T≈£î ˝Òø£b˛e&É+ u≤<Ûëø£s¡+. ‘Ó\+>±D @sêŒ≥T @<√ ¬s+&ÉT$~Ûdü÷Ô e´ekÕj·T s¡+>∑+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« ô|≥Tºã&ÉT\ ô|+|ü⁄<ä\ ÁbÕ+‘ê\ eT<Ûä´ uÛÖ>√[ø£ dü]Vü≤<äT›\T ^j·T&É+ ø±<äT. <ë<ë|ü⁄>∑T]+∫ e÷{≤¢&É&É+ $∫Á‘·+. ndü\T dü+>∑‹ Áô|’y˚≥T ô|≥Tºã&ÉT\ Äs¡T <äXÊu≤›\T>± nD∫y˚‘·≈£î, <√|æ&ûøÏ, Vü‰MT\ ñ\¢+|òüTq≈£î≈£î, ø±s=Œπs{Ÿ e´ekÕj·÷ìøÏ π>≥T¢ u≤s¡¢ ‘Ós¡Te&Üìπø e´ekÕj·T >T∑ s¬ q’ ‘\Ó +>±D≈î£ $eTTøÔÏ ø*£ –+∫ n_eÛ è~∆ #+Ó <&ä ÜìøÏ neø±X+¯d_ü ‡&\û ñ|dü +ü V≤ü sD¡ , ñbÕ~Û V‰ü MTøÏ ‘÷· ≥T¢ e+{Ï #s· ´¡ \T #|˚ &ü TÉ ø£*Œ+#·&É+. á H˚|ü<∏ä´+˝À ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î ‘·q u≤<Ûä´‘·>±‘÷· 4 XÊ‘+· e´ekÕjT· eè~∆ \ø´å£ +>± Ä]øú £ eT+Á‹ Á|øü {£ +Ï #êsT¡ . nìï $<Ûë˝≤ n<äTø√e&É+ πø+Á<ä+ HÓ’‹ø£ u≤<Ûä´‘·. ø±˙ ã&Ó®{Ÿ˝Àn+fÒ ø±s=Œsπ {Ÿ e´ekÕjT· + <ë«sê ñbÕ~Û sV¡ ≤æ ‘· eè~ì∆ Á>±MTD ‘\Ó +>±D ÁbÕC≈… î£ \º }ùd˝<Ò Tä . &©çÛ ¢ bÕ\≈î£ \ ‘ê‹«ø,£ sê»øj° ÷· ]øú £ÁbÕ+‘ê\≈£î $düÔ]+|üCÒj·T&Éy˚T n_Ûeè~∆ \ø£å´+>± >√#·]düTÔ+~. <èä øŒ£ <+ä∏ m˝≤ ñHêï, ˇø£ deü ÷K´ sê»´|⁄ü øπ +Á<ä Á|uü TÑÛ ‘«· ã&{®Ó Ÿ>± á ã&Ó®{Ÿ sêÁcÕº\ |ü≥¢ düeT<äèwæºì, düeTHê´j·÷ìï #·÷|üe\dæq Á|üuÛÑT‘·« $<ë´s¡+>∑+ $düàs¡D : u≤<Ûä´‘· πø+Á<ëìøÏ ñ+≥T+~. sêÁcÕº\ nedüsê\qT ã{Ϻ Á|ü‘˚´ø£ mH&é mç Á|uü TÑÛ ‘«· + ‘=* ã&{®Ó Ÿ˝À Á|uü TÑÛ ‘«· $<ë´s+¡ >±ìï |Pü ]>Ô ± kÂø£sê´\T, πø{≤sTT+|ü⁄\T, |ü<∏äø±\T, ì<ÛäT\T düeT≈£Ls¡Ãe\dæ ñ$düà]+∫+~. ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ Ä•+∫q +≥T+~. Ä <äèw溑√ #·÷dæq|ü&ÉT qeC≤‘· ‘Ó\+>±D sêÁwüº+kÕúsTT˝À $<ë´dü+düú\qT, ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+#·˝Ò<äT. yÓ÷&ç ‘·q |≥ü ¢ øπ +Á<ä Á|uü TÑÛ ‘«· + m+‘· ìsø¢¡ ´å£ |Pü ]‘y· TÓ qÆ , Á|‹ü ≈L£ \yTÓ qÆ , nHê´mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À $<ä´s¡+>±ìøÏ n~Ûø£ ì<ÛäT\T πø{≤sTTkÕÔqT. j·TyÓTÆq yÓ’K] Á|ü<ä]Ù+∫+<√ á ã&Ó®{Ÿ ‘˚≥‘Ó\¢+ #˚düTÔ+~.Á|ü‹ sêÁwüº+˝À ◊◊{Ï, ◊◊m+\T, C≤rj·T kÕúsTT á ˝…’ÁãØ\[email protected]êŒ≥T #k˚ ÕqÔ ì #|Ó Œæ q <ëìø,Ï n#s· D¡ ≈î£ bı+‘q· ˝<Ò Tä . jT· ÷|@æ ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ πø+Á<ä+ |üP]ÔkÕúsTT˝ÀÁ|üuÛÑT‘·«+ 2013-14 dü+e‘·‡sêìøÏ s¡÷.74621 ø√≥T¢ (4.48 dVü ≤ü ø]£ +#ê\ì, n_eÛ è~ø∆ Ï kÕjT· + #j˚ ÷· \ì d«ü jT· +>± ‘\Ó +>±DXÊ‘·+) πø{≤sTT+∫ ÁbÕ<∏ä$Tø£ $<ä´≈£î s¡÷. 50,136 ø√≥T¢ Ks¡Tà eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY pHé 7e ‘˚Bq &Ûç©¢øÏ yÓ*¢ Á|ü<Ûëì qπs+Á<ä#d˚ +æ ~. ñqï‘· $<´ä ≈î£ s÷¡ .24,485 ø√≥T¢ KsT¡ à #d˚ +æ ~. 2014- yÓ÷&ûì Äj·Tq ìyêdü+˝À ø£*dæ 14 Á|ü‹bÕ<äq\‘√ ≈£L&çq ˇø£15 d+ü e‘‡· sêìøÏ y÷Ó &û Á|uü TÑÛ ‘«· + ÁbÕ<$ä∏ Tø£ $<´ä ≈î£ s÷¡ .55,115 yTÓ yTÓ Tsê+&Üìï n+<Cä XÒ ÊsT¡ . nsTT‘˚ M{˝Ï À øπ e\+ ñ<ë´q $X«¯ø√≥T¢, ñqï‘· $<ä´≈£î s¡÷.25,456 ø√≥T¢, yÓTT‘·Ô+ $<ä´≈£î πø{≤ $<ë´\j÷· ìï @sêŒ≥T #k˚ ÕeÔ Tqï V‰ü MT ‘|· Œü $T–*qyê{Ï >T∑ ]+∫sTT+∫+~. s¡÷.80,571 ø√≥T¢. Ç+<äT˝À düs¡«•ø£å n_Ûj·÷Hé≈£î πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ˝À Á|ükÕÔeq sê˝Ò<äT. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡Ds¡÷. 28,635 ø√≥T¢, sêÁw”ºj·T e÷<Ûä´$Tø£ •øå± n_Ûj·÷Hé≈£î s¡÷. #≥· +º ˝À ôdøHå£ é 92,93˝À >‘∑ · Á|uü TÑÛ ‘«· + ù|s=ÿqï n+XÊ\ô|’ ≈L£ &Ü4,996 ø√≥T¢, bÕsƒ¡XÊ\˝À¢ eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\ ø£\Œq≈£î 28 ã&{®Ó Ÿ˝À Á|kü ÕeÔ q ˝<Ò Tä . $<Tä ´‘Y ø=s‘¡ ‘· √ d‘ü e· T‘e· Te⁄‘T· qï ‘\Ó +y\˚ ø√≥T,¢ eT<ëÛ ´V≤ü ï uÀÛ »q |<ü øä∏ ±ìøÏ s÷¡ .13,215 ø√≥T,¢ sêÁwjº” T· >±D sêÁcÕìº øÏ #≥· +º ˝À ù|s=ÿqï $<+äÛ >± 4000 yTÓ >±yê\º <sä∏ à¡ ˝Ÿñ#÷ ¤ •ø±å n_jÛ ÷· H≈é î£ s÷¡ . 2200 ø√≥T,¢ ñbÕ<ëÛ ´jT· T\≈î£ q÷‘q· $<Tä ´‘Y øπ +Á<ëìï @sêŒ≥T #j˚ T· &+É ô|’ ã&{®Ó Ÿ˝À m˝≤+{Ï V‰ü MT>±˙,uÀ<Ûäq $<ÛëHê\ n_Ûeè~∆øÏ ª|ü+&ç{Ÿ eT<äHé yÓ÷Vü≤Hé e÷q Mj·Tµ ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄>±˙ »s¡T>∑˝Ò<äT.ù|]≥ Á|‘ü ´˚ ø£ ø±s´¡ Áøe£ ÷ìøÏ s÷¡ .500 ø√≥T,¢ eT<sä k¡ Õ\ n_eÛ è~ø∆ Ïs¡÷.100 ø√≥T¢. yÓTT‘·Ô+>± bÕsƒ¡XÊ\ $<ë´s¡+>±ìøÏ s¡÷.68,728 sêÁw+ºü ˝À yTÓ ìÆ +>,¥ |Xü ó¯ y<’Ó ´ä , ñ<ë´q, –]»q $X«¯ $<ë´\j÷·ø√≥T¢ πø{≤sTT+#ês¡T. n+<ä]øÏ $<ë´Vü≤≈£îÿ ø£*ŒkÕÔeTì #·≥º+ \qT @sêŒ≥T #˚j·T&É+, ◊◊m+qT HÓ\ø=\Œ&É+, KeTà+ õ˝≤¢#˚dæ ◊<äT dü+e‘·‡sê\T ø±edüTÔHêï $<ë´ Vü≤≈£îÿqT düeTÁ>∑+>± ãj÷· ´s+¡ ˝À ÇqTeTT - ñ≈î£ ÿ øs£ êà>±sêìï H\Ó ø=\Œ&+É , ø±Jù|≥ øπ +Á<+ä >± ø=‘Ô· s¬ ˝’ «Ò &$ç »Hqé T @sêŒ≥T #j˚ T· &+É ‘√bÕ≥T s¬ \’ Tô|f\º… 12 ‘·j·÷Ø πø+Á<ëìï, >∑÷&ÉT‡ yê´>∑Hé bòÕ´ø£ºØì ì]à+#·&É+, ñ ‘·ÔsêK+&é, Væ≤e÷#·˝ŸÁ|ü<˚XŸ sêÁcÕº\≈£î Ç∫Ãq≥T¢>±H˚ ‘Ó\+>±D≈£î Ä>∑düTº `2014

ne>±Vü≤q≈£L&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£ Áb˛‘ê‡Vü≤ø±\T, |üqTï sêsTTr\T Çe«&É+, ‘Ó\+>±D ˙{ÏbÕs¡T<ä\ s¡+>±ìøÏ Á|üjÓ÷»q+ ø£*–+#˚ÁbÕDV≤æ ‘-· #y˚ fiÓ fl¯ ÁbÕC≈… î£ qº T C≤rjT· ÁbÕC≈… î£ >º ± >T∑ ]+Ô #&· +É , u§>T∑ Z @◊ ;|” ø+Ï <ä ì<TäÛ \ øπ {≤sTT+|⁄ü\ô|’ ìsêX‚ m<Tä s¬ +’ ~. <ë<ë|⁄ü*+πøJ‘√ bÕ≥T <∏äs¡à˝Ÿ $<äT´‘Y πø+Á<ä ìsêàD≤ìøÏ nqTeT‘·T*e« 33 ˙{bÏ ÕsT¡ <\ä ÁbÕC≈… î£ \º ìsêàD+ |Pü sjÔ¡ T˚ ´ <Xä ˝¯ À ñ+&≥É +‘√&É+, ‘Ó\+>±D˝Àì yÓqTø£ã&çq ÁbÕ+‘ê˝À¢ s√&É¢ ìsêàD≤ìøÏ, @◊;|” ì<TäÛ \T m+‘√ ñ|øü ]£ kÕjÔ T· ì ‘\Ó +>±D Á|uü TÑÛ ‘«· + u≤Û $+n_Ûeè~∆øÏ |ü⁄qs¡««ed”úø£s¡D #·≥º+˝À ù|s=ÿqï $<Ûä+>± kÕj·T+ ∫+~. ÁbÕDVæ≤‘· #˚yÓfi¯fl ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T Vü≤À<ëô|’ πø+Á<ä#˚j·T&ÜìøÏ s¡÷. 15,000 ø√≥T¢ $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+, >∑T»sê‘Y˝Àì Á|üuÛÑT ‘·«+ @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì düŒwüºeTsTT+~. πø+Á<ä+düãs¡àr qB Á|üøå±fi¯q »]|æq rs¡T˝ÀH˚ eT÷d” q~ Á|üøå±fi¯q≈£î qT+∫ sêyê *‡q <ë<ë|ü⁄ s¡÷.4y˚\ ø√≥¢ |üqTï ãø±sTT\øπ +Á<+ä s÷¡ . 923 ø√≥q¢ T $&TÉ <\ä #j˚ ÷· *, sêÁwºü sV¡ ≤ü <ësT¡ \T>± n+X¯+ ≈£L&Ü dü+~>∑∆+˝ÀH˚ ñ+~. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ |ü\Tñqï düTe÷s¡T 4,207 øÏ˝À MT≥s¡¢ s√&É¢qT n_Ûeè~∆ #˚j·T&É+‘√ bÕ´πøJ\T neT\T #˚kÕÔeTì |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D #·≥º+˝À πø+Á<ä+bÕ≥T ø=ìï Á|ü<ÛëqyÓTÆq s¡Vü≤<ës¡T\qT C≤rj·T s¡Vü≤<ës¡T\T>± ìπs›•+∫+~. yê{ÏøÏ πø+Á<ä yê]¸ø£ ã&Ó®{Ÿ˝À ì<ÛäT\Tn<∏ë]{°øÏ n|üŒ–+#ê*, ªø£+bÕµ (ø±+ô|H˚‡≥Ø mbòÕ¬sôdºwt |òü+&é bı+<Tä |sü #¡ ê*‡ ñ+≥T+~. ø±ì n˝≤ ì<TäÛ \T øπ {≤sTT+#˝· <Ò Tä .y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ bÕ¢ì+>¥ n<∏ë]{°) ì<ÛäT˝À¢ 30% $&ÉT<ä\ #˚j·T&É+ KeTà+ õ˝≤¢˝À ãj·÷´s¡+ e<ä› d”º ˝Ÿ n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷,ñeTà&ç>± ñqï ôV’≤ø√s¡TºqT ‘·ø£åD+ $uÛÑõ+∫ ¬s+&ÉT sêÁcÕº\≈£L (ôdsTT˝Ÿ) Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ≈£îÿ ø£sêà>±s¡+ @sêŒ≥T Á|ükÕÔeqysπ˚ «sT¡ >± @sêŒ≥T #j˚ T· &+É ‘~· ‘s· ¡ Á|‹ü bÕ<qä \T øπ +Á<ëìøÏ sêÁwºü sê˝Ò<äT.eTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY #˚XÊs¡T. |ü]>∑Dq˝ÀøÏ rdüTø√˝Ò<äT. –]»q »HêuÛ≤ >∑D˙j·T+>± (10.5 XÊ‘·+) ñqï ‘Ó\+>±D eTT–+|⁄üÁbÕ+‘·+˝À –]»q $X¯«$<ë´\j·÷ìï ì]à+#·&É+ô|’ πø+Á<ä+ C{’… ¢° ã&{®Ó Ÿ Á|dü +ü >+∑ ˝À »Hêøs£ ¸¡ø£ |<ü øä∏ ±\qT e<Tä \Tø√yê\ì,kÕqT≈£L\+>± düŒ+~+#·˝Ò<äT. |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D #·≥º+˝À ù|s=ÿqïn+XÊ\T ≈£L&Ü á ã&Ó®{Ÿ˝À ø£ì|æ+#·˝Ò<äT. H√{Ïe÷≥>± e÷Á‘·+ ù|<ä]ø£+ ìs¡÷à\Hê ø±s¡´Áø£e÷\≈£î ø√‘· $~Û+#ê\ì, |üqT¢MÁ|ü<Ûëì M{Ï >∑T]+∫ Á|ükÕÔeq rdüTø=∫à #·≥º+˝À ù|s=ÿqï y˚Ts¡≈£î ô|s¡>±\ì, Ç+<Ûäq dü_‡&û\T ‘·–Z+#ê\ì, Ä]úø£e´edüú≈£î n<äq|ü⁄‘Ó\+>±DqT nìï $<Ûë˝≤ Ä<äT≈£îH˚+<äT≈£î πø+Á<ä+ #=s¡e rdüT eqs¡T\ ø√dü+ ø£]ƒq ìs¡íj·÷\T rdüTø√yê\ì, ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î≈î£ +≥T+<ìä yê´U≤´ì+#êsT¡ . ñqï‘· $<ë´ d+ü dúü ◊◊m+qT ì]à+ nqT≈£L\yÓTÆq |üqTï\ $<Ûëq+ ‘·j·÷s¡T #˚j·÷*‡ ñ+<äì ù|s=ÿ#·&É+˝À ≈£L&Ü ‘Ó\+>±D≈£î yÓTT+&ç#˚j˚T m<äT¬s’+~. |üdüT|ü⁄ q&É+ »]–+~. Ä]úø£eT+Á‹ C…’{°¢ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ã&Ó®{Ÿ Ä]úø£ eè~∆¬s’‘·T\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£ uÀs¡T¶qT, ìC≤e÷u≤<é ¬s’˝Ò«ùdºwüHé≈£î Ä<ÛäT˙ø£ ù|sT¡ ‘√ dsü ∞¡ øs£ D¡ Áô|y’ {˚ ø° s£ D¡ Á||ü +ü Nøs£ D¡ $<ëÛ Hê\qT eT]+‘·]+#·&É+, Hê+<˚&é≈£î ‘·s¡*b˛sTTq ø√#Y ]ù|sY bòÕ´ø£ºØì |ü⁄qs¡T<ä∆ y>˚ +∑ >± eTT+<Tä ≈î£ rdTü ≈î£ b˛e&+É , Á<eä ´˝À≥T ‘–· +Z #≥· + ù|sT¡ ‘√]+#·&É+, eT÷‘·|ü&çq ÄC≤+C≤V”≤ q÷\T $T\T¢qT |ü⁄qs¡T<ä∆]+ d_ü ‡&\û ô|’ ø√‘· $~+Û #&· +É , eqsT¡ \ ùdøs£ D¡ ù|sT¡ ‘√ eT<´äÛ ‘s· >¡ ‹∑ ,#·&ÜìøÏ #·s¡´\T rdüTø√e&É+.. Ç˝≤ nH˚ø£+ ñHêïsTT. ø±˙ ù|<ä esêZ\ MT<ä |üqTï uÛ≤sêìï ô|+#·&É+ á ã&Ó®{Ÿ Á|ü<ÛëqÇ+<äT˝À ≈£L&Ü @ ˇø£ÿ{° ã&Ó®{Ÿ˝À H√#·Tø√˝Ò<äT. \øå±´\T>± >√#·]düTÔqï~. ì»+>± Á|üC≤e´‹πsø£yÓTÆq $<ÛëHê\qT düs¡∞ø£]+#·&É+ >±ì, ñ<√´>∑ ø£\Œq ø√düeT÷, Á|üC≤ dü+πøåeT+ ‘Ó\+>±D ˙{ÏbÕs¡T<ä\ s¡+>±ìøÏ Á|üjÓ÷»q+ ø£*–+#˚ @◊ ø√düeT÷ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑ dü+düú\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#·&É+ >±ì, <˚X¯uÛÑøÏÔøÏ;|” øÏ+<ä ì<ÛäT\ πø{≤sTT+|ü⁄\ô|’ ìsêX‚ m<äT¬s’+~. <ë<ë|ü⁄ 33 ‘êy˚T >∑T‘˚Ô<ës¡T\eTì |ü\T≈£î‘·Tqï Á|ü>∑˝≤“¤\≈£î nqT>∑TD+>±˙{ÏbÕs¡T<ä\ ÁbÕC…≈£îº\ ìsêàD+ |üPs¡Ôj˚T´ <äX¯˝À ñ+&É≥+‘√ ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\qT n&ÉT¶≈£îH˚ <˚oj·T kÕ«e\+ãq $<ÛëHê\[email protected]◊;|” ì<TäÛ \T m+‘√ ñ|øü ]£ kÕjÔ T· ì ‘\Ó +>±D Á|uü TÑÛ ‘«· + u≤Û $+ Á|üy˚X¯ô|≥º&É+ >±ì, Á|ü»\≈£î n+<˚ dü_‡&û\qT $T+∫ mH√ï ¬s≥T¢∫+~. ÁbÕDVæ≤‘· #˚yÓfi¯fl ÁbÕC…≈£îº≈£î C≤rj·T Vü≤À<ëô|’ πø+Á<ä Á|üuÛÑT ñqï ø±s=Œπs{Ÿ esêZ\ sêsTTr\qT ‘·–Z+#·&É+ >±ì, ã&Ü‘·«+ @e÷Á‘·+ |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<äì düŒwüºeTsTT+~. πø+Á<ä+ qT+∫ dü+|üqTï\ MT<ä |üqTï\T ô|+#·&É+ >±ì nìï Á|üuÛÑT‘ê«\ ˝≤π> ásêyê *‡q <ë<ë|ü⁄ s¡÷.4y˚\ ø√≥¢ |üqTï ãø±sTT\ n+X¯+ ≈£L&Ü Á|uü TÑÛ ‘ê«ìøÏ ≈L£ &É ø\£ ˝À ≈L£ &É }V≤æ +#ì· |qü T˝.Ò Ä]øú £ s+¡ >+∑ ˝Àdü+~>∑∆+˝ÀH˚ ñ+~. ‘Ó\+>±D sêÁcÕºìøÏ |ü\T bÕ´πøJ\T neT\T yÓ\T>∑T\≈£î kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ dü÷N˝Ò ø=\e÷q+>± uÛ≤$+#˚ eTq#˚kÕÔeTì |ü⁄qs¡«´ed”úø£s¡D #·≥º+˝À πø+Á<ä+ ìπs›•+∫+~. yê{ÏøÏ bÕ\≈î£ \≈î£ Á|»ü \ n_eÛ è~∆ kÕe÷õø£ uÁÑÛ <‘ä ,· d+ü øπ eå T+, kÕe÷õø£πø+Á<ä yê]¸ø£ ã&Ó®{Ÿ˝À ì<ÛäT\T bı+<äT|üs¡#ê*‡ ñ+≥T+~. ø±ì Hê´j·T+ ˝≤+{Ï$ e÷{˝À¢ ‘·|üŒ #˚‘·˝À¢ ø£ìŒ+#·e⁄. yÓTT‘·Ô+>±n˝≤ ì<ÛäT\T πø{≤sTT+#·˝Ò<äT. KeTà+ õ˝≤¢˝À ãj·÷´s¡+ e<ä› d”º #·÷ùdÔ ã&Ó®{Ÿ dü+|òüT |ü]yêsY dü«<˚o, $<˚o ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\˝Ÿ n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷ (ôdsTT˝Ÿ) Ä<Ûä«s¡´+˝À ñ≈£îÿ ø£sêà>±s¡+ $T˝≤K‘·TÔ>± ø£ìŒdüTÔ+~. ù|<ä\ ø£&ÉT|ü⁄>=f…º ô|<ä›\≈£î ˝≤uÛ≤\[email protected]êŒ≥T Á|ükÕÔeq sê˝Ò<äT. H˚wüq˝Ÿ ôV’≤y˚ n<∏ë]{° Ä|òt Ç+&çj·÷ düeT≈£Lπsà $<ÛëHêìøÏ n<ä›+ |ü&ÉT‘·Tqï~. n+<äTe\¢ Á|ü»\≈£î(mHôéV≤#@Y ◊) <ë«sê ‘\Ó +>±D˝Àì yqÓ Tø㣠&qç ÁbÕ+‘ê\ìï+{øÏ ° Ç~ ìsêX¯»qø£yÓTÆq ã&Ó®{Ÿ nq&É+˝À dü+<˚Vü≤+˝Ò<äT.s√&é ø£HÓøϺ${° (s√&É¢ nqTdü+<Ûëq+) n+XÊìï ≈£L&Ü πø+Á<ä+ -m. q]‡+Vü‰ ¬s&ç¶ <ä Ä>∑düTº - 2014 13

sö+&é fÒãT˝Ÿe´ekÕj·Ts¡+>±ìøÏuÛ≤Ø>± ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+#ê* πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ (mHé.&ç[email protected]) Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ã&Ó®{Ÿô|’ sêÁwüº ø√{Ï 20 \ø\å£ d_ü ‡&û msT¡ e⁄\ ø+£ ô|˙\ j÷· »e÷Hê´ìøÏ Á|uü TÑÛ ‘«· +s¬ ‘’ T· d+ü |Tüò + Ä<«äÛ s´¡ +˝À E˝1’… 6q d+ü |Tüò n<´äÛ ≈îå£ \T ‘y· TÓ às¡ $X«‚ X«¯ s¡ >‘∑ +· ˝À d_ü ‡&\û s÷¡ |+ü ˝À sTT∫Ã+~. H&˚ TÉ á ã&{®Ó Ÿ˝À Á|øü {£ +Ï ∫qsêe⁄ n<Ûä´ø£å‘·q sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ »]–+~. düe÷y˚X¯+˝À y˚Ts¡≈£î ¬s’‘·T\πø dü_‡&û H˚s¡T>± sTTkÕÔeTHêïs¡T. ø±ì >∑‘·+˝À b˛*Ñ˚meπseTHêïs¡+fÒ... H˚&ÉT πøe\+ s¡÷.65 y˚\ ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T πø{≤sTT+#·&É+ <ës¡TD+. <Ûäs¡\ dæúØø£s¡D≈£î πøe\+ s¡÷.500 ø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T πø{≤sTT+#·&É+ πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ã&Ó®{Ÿ˝À e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ dü] ø±<äT. ÄsY._.◊. ìã+<Ûäq\ Á|üø±s¡+ 18% u≤´+≈£î\ s¡TD≤\Tøπ {≤sTT+∫q ì<TäÛ \T nsø¡ =s>¡ ± ñHêïsTT. e´ekÕ_eÛ è~ø∆ Ï nedsü y¡ TÓ qÆ e´ekÕjT· s+¡ >±ìøÏ sTTyê«\ì ñHêï Ä yT˚ s≈¡ î£ sT¡ D≤\qT s¬ ‘’ T· \≈î£y˚Ts¡≈£î ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~. ∫qï, düqïø±s¡T Çe«&+É ˝<Ò Tä . ã&{®Ó Ÿ˝À øπ e\+ s÷¡ .8 \ø\å£ ø√≥¢ e´ekÕjT· sT¡ D≤\T¬s’‘·\T, øö\T ¬s’‘·T\ >∑T]+∫ Á|ükÕÔ$+#·≈£b˛e&É+ Äπøå|üD°j·T+. u≤´+≈£î\ <ë«sê ÇkÕÔeTq&É+ dü]ø±<äT. ùdÿ˝Ÿ Ä|òt ô|ò’HêHé‡ Á|üø±s¡+s¡÷.17.93 \ø£å\ ø√≥¢ ã&Ó®{Ÿ˝À πøe\+ s¡÷.31062.91 \ø£å\ u≤´+≈£î s¡TD≤\T Çyê«* ` Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ¬s’‘·Tdü+|òüT sêÁwüº Á|ü<Ûëqø√≥T¢ e÷Á‘·y˚T e´ekÕj·T s¡+>±ìøÏ πø{≤sTT+#·&É+ ¬s’‘ê+>±ìï ø±s¡´<ä]Ù sêe⁄\ yÓ+ø£j·T´ìsêX≈¯ î£ >T∑ ]#d˚ +æ ~. e´ekÕjT· KsT¡ Ã≈î£ 50 XÊ‘+· n<qä +>± ø*£ |æ|ü+≥\≈£î eT<䛑·T <Ûäs¡ ÇkÕÔeTì ;CÒ|” mìïø£\ Á|üD≤[ø£˝À Á|üø£ k˛˝≤sY $<äT´‘Y|ü+|t ôd≥¢≈£î πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\T πøe\+{Ï+∫+~. BìøÏ dü+ã+~Û+∫ ã&Ó®{Ÿ˝À m˝≤+{Ï Á|ükÕÔeq rdüT≈£î s÷¡ .500 ø√≥T¢ e÷Á‘y· T˚ . \øå£ |+ü |⁄üôd≥≈¢ î£ d_ü ‡&û sTTkÕeÔ Tì Á|uü TÑÛ ‘«· +sê˝Ò<äT. ` ‘Ó\+>±D sêÁwüº ¬s’‘·Tdü+|òüT+ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù |üX¯´|ü<äà Á|üø£{Ï+∫+~. ø±ì ã&Ó®{Ÿ˝À πø{≤sTT+∫q ì<ÛäT\T πøe\+ 50y˚\ |ü+|t ôd≥¢≈£î e÷Á‘·y˚T πø{≤sTT+#ês¡T ø±ì á ì<ÛäT\T dü]b˛eì, >∑‘· |ü<˚fi¯ófl>± e´ekÕj·T+ nH˚ø£ Ä≥Tb˛≥¢≈£î >∑Ts¡e⁄‘·÷ øÏkÕHé {°M\≈£î 100 ø√≥T¢ πø{≤sTT+#·&É+ u≤e⁄+~ ø±ì yÓTT‘·Ô+>±e∫Ã+~. e´kÕj·T dü+øå√uÛÑ+˝À ¬s’‘ê+>∑+ ø=≥Tº$T{≤º&ÉT‘·Tqï~. á ã&{®Ó Ÿ øπ {≤sTT+|⁄ü\qT |]ü o*ùdÔ e´ekÕjT· + ˝≤ukÑÛ Õ{>Ï ± #jÓ T· ´&ÜìøÏdüeTj·T+˝À j·THé.&ç.m. Á|üuÛÑT‘·«+ Á|üy˚X¯ô|f…º ã&Ó®{Ÿ˝À e´ekÕj·T @e÷Á‘·+ neø±X¯+ m˙¶@ Á|üuÛÑT‘·«+ ø£*Œ+#·˝Ò<äT. ` yÓ’j·Tdt.ÄsY.s¡+>±ìøÏ ì<ÛäT\qT >∑‘· Á|üuÛÑT‘·«+ ø£+fÒ n<äq+>± πø{≤sTTkÕÔs¡ì ø±+Á¬>dt ¬s’‘·T Hêj·T≈£î&ÉT ø=+&Ü sê|òüTe¬s&ç¶Ä•+#ês¡T. ø±ì >∑‘·Á|üuÛÑT‘·« πø{≤sTT+|ü⁄\ e÷~]>±H˚ áÁ|üuÛÑT‘·«+e´ekÕjT· s+¡ >±ìøÏ ÁbÕ<ëÛ q´‘· sTTe«˝<Ò Tä . Á|uü TÑÛ ‘«· ‘√&ÜŒ≥T, d_ü ‡&û 51 |<ü øä∏ ±\≈î£ 11 |<ü øä∏ ±\øπ e´ekÕjT· |<ü øä∏ ±\TqT ≈î£ ~+#&· +É˝≈Ò î£ +&Ü e´ekÕjT· + #j˚ T· ˝+Ò . nyTÓ ]ø±˝À 80%, »bÕH˝é À 95%, »]–+~. ÄsY.¬ø.$.yÓ’.|òü+&é‡ sêÁwüº Á|üuÛÑT‘·«+ <ë«sê Ks¡TÃjT· ÷s|¡ ˝t À 70%, #H’Ó ê 36%, bÕøkÏ ÕHÔ é 24% e´ekÕjT· d_ü ‡&\û T ô|&ÉT‘·THêïeTHêïs¡T. |ü|ü~qTdüT\ ~>∑TeT‹øÏ 250 ø√≥T¢ÇdüTÔHêïs¡T. eTq<˚X¯+˝À πøe\+ 4% e÷Á‘·y˚T dü_‡&û sTTdüTÔHêïs¡T. øπ {≤sTT+#êsT¡ . yê&TÉ ø=H˚ q÷H\Ó ~>T∑ eT‹øÏ ì<TäÛ \T øπ {≤sTT+#êsT¡ .e´ekÕjT· nqTã+<äÛ s+¡ >±\≈î£ øπ {≤sTT+|⁄ü\T ≈L£ &Ü ñ‘ê‡V≤ü øs£ +¡ >± q÷HÓ ñ‘·Œ‹Ô <ës¡T\≈£î dü_‡&û sTTe«&É+ ˝Ò<äT. $ìjÓ÷>∑<ës¡T&çô|’˝Òe⁄. C≤sTT+{Ÿ bòÕ]à+>¥ <ë«sê Á|üuÛÑT‘·«, Áô|’y˚≥T uÛ≤>∑kÕ«eT´+ n~Ûø£ <Ûäs¡\‘√ uÛ≤s¡+ yÓ÷|ü⁄‘·THêïs¡Hêïs¡T. ` #˚‘·q dü+düú ‘·s¡|òü⁄qø+Ï <ä e´ekÕj÷· ìï ø+£ ô|˙\≈î£ <ësê<‘äÛ +Ô· #d˚ Tü HÔ êïsT¡ . s¬ ‘’ T· \ E≥Tº e´ekÕj·T ì|ü⁄DT\T q]‡+Vü‰¬s&ç¶ø±<äT ÁbÕD≤\H˚ ø£+ô|˙\ #˚‘·T˝À¢ ô|{≤ºs¡T. ø£+ô|˙ ùd<ä´+ ø±<äT¬s’‘·T ùd<ä´+ ø±yê*. Á|ü|ü+#·<˚XÊ˝À¢ ø£+ô|˙ ùd<ä´+ qT+&ç ¬s’‘·T mìïø˝£ À¢ sê»øj° T· bÕØ\º T Á|Dü ≤[ø˝£ À¢ Á|øü {£ +Ï ∫q V‰ü MT\qTùd<ë´ìøÏ e÷s¡T‘·T+fÒ bÕ\≈£î\T ¬s’‘·T ùd<ä´+ qT+&ç ø£+ô|˙ |üs¡+ HÓs¡y˚s¡Ã&ÜìøÏ dü]b˛qT ì<ÛäT\qT πø{≤sTT+#ê*. ` ‘Ó\T>∑T¬s’‘·T#˚düTÔHêïs¡T. e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\qT Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\T j·T|òt.dæ.◊, Hêj·T≈£î\T j·THé.$.yÓ+ø£fÒX¯«s¡sêe⁄dæ.dæ.◊., ôdŒdædt uÀs¡T¶, bı>±≈£î uÀs¡T¶\ <ë«sê ◊.¬ø.|æ. ôd+≥sY‡<ë«sê ø=qT>√\T #Ój·÷´*. 50% e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\qT e~Û>± ã&Ó®{Ÿ˝À e´ekÕj·÷ìøÏ dü]|ü&É ì<ÛäT\ø√dü+ ñ<ä´$T+#ê*.Á|üuÛÑT‘·« dü+düú\T ø=qT>√\T #Ój·÷´\ì Á|üuÛÑT‘·« Áô|’y˚≥T ø=qT>√\T Äj·÷ bÕغ\ m+|”\qT ø£*‡ düe÷y˚XÊ\ ìs¡íj·÷\qT yê]e´edüú nedüs¡eTsTT‘˚ b˛{°|ü&Ü\ì, ¬s’‘·T\≈£î ˝≤uÛÑkÕ{Ï <Ûäs¡\T eTT+<Tä +#ê*. ` e´ekÕjT· »q#‘’Ó q· ´ HêjT· ≈î£ \T sêeTjT· ´ j÷· <yä éÇyê«*. ` Ábıô|òdüsY ¬ø.ÄsY.#Í<ä] ã&Ó®{Ÿ˝À e´ekÕj·÷ìøÏ πøe\+ 1.72% ì<ÛäT\T e÷Á‘·y˚T ã&Ó®{Ÿ˝À 10% e´ekÕj·Ts¡+>±ìøÏ πø{≤sTT+#ê\ì ¬s’‘·T Á|üø£{Ï+#·&Üìï sö+&éfÒãT˝Ÿ düe÷y˚X¯+ K+&ç+∫+~. 2014`15dü+|òü÷\T b˛sê&ÉT‘·THêï HêeTe÷Á‘·|ü⁄ πø{≤sTT+|ü⁄\T »]>±sTT. πø+Á<ä ã&Ó®{Ÿ˝À e´ekÕj·Ts¡+>±ìøÏ nedüs¡yÓTÆq ì<ÛäT\qT πø{≤ sTT+#ê\ì &çe÷+&é #˚dæ+~. ã&Ó®{Ÿô|’ ‘·eT n_ÛÁbÕj·÷\qT Ä]úø£ 14 XÊU≤e÷‘·T´\≈£î ‘Ó*j·T#˚j·÷\ì düe÷y˚X¯+ rsêàì+∫+~. <ä Ä>∑düTº `2014

eTq #·]Á‘·eTq ‘Ó\+>±D #·]Á‘·eTq+ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+ eTq ‘Ó\+>±D≤ #·]Á‘·qT eTq+ ‘Ó\TdüT≈£î+<ë+, eTq uÛ≤$ Hêj·Tø£‘·«+˝À >=+&ÉT –]»q Á|ü»\T ìs¡+≈£îX¯ ìC≤+ düsêÿs¡T ô|’ b˛sê&çq #·]Á‘· eTq ‘Ó\+>±D~. Ms¡ ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä‘·sê\≈£î ‘Ó*j·TCÒ<ë›+. eTq #·]Á‘·qT eTq+ dü+|üP]Ô>± dü]>±Z, ¬s’‘ê+>∑ b˛sê≥+ ø£eT÷´ìdüTº\ Hêj·Tø£‘·«+˝À yÓ{Ϻ #êøÏ]øÏ,ìwŒü øbå£ Õ‘+· >±, ìs“¡ j¤ T· +>± ‘\Ó TdTü ø√>*∑ –‘,˚ $Xw¢‚ +æ #T· ø√>*∑ –‘H˚ ˚ uÛÑ÷kÕ«eT´ C≤–sê›] e´edüú≈£î e´‹πsø£+>± <äTHÓïyê&ç<˚ uÛÑ÷$TeTq düe÷»+ eTT+<ä&ÉT>∑T y˚j·T>∑\<äT. Ç~ <ë<ë|ü⁄>± n+<äs¡T ø√d+ü ìC≤+ sC¡ ≤ø±s≈¢¡ î£ e´‹sπ ø+£ >± <ë<ë|⁄ü ‘\Ó +>±D≤ Á|»ü \+‘êy˚T<Ûëe⁄\T, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T nìï esêZ\ yês¡T, Á|ü»\T, #˚dæq b˛sê≥+ es¡Z b˛sê≥y˚T. á b˛sê{≤ìøÏ Hêj·Tø£‘·«+ e‘\Ó +>±D sêøe£ TT+<Tä qT+∫, ‘\Ó +>±D ñ<´ä eTÁøe£ T+˝À eT]jT· T V≤æ +∫ q&|ç +æ ~ øe£ T÷´ìdTü bº ÕØ.º ø=ìï ‘s· \¡ T>± Á|»ü \ô|’ kÕ–dTü qÔ ï‘\Ó +>±D e∫Ãq ‘s· ê«‘· Á|‹ü ˇøÿ£ sT¡ e÷{≤&¢ TÉ ‘T· HêïsT¡ . ‘\Ó +>±D uÛÑ÷kÕ«eTT\, C≤–sê›s¡T\ <Ís¡®Hê´j·÷\qT m~]+#·{≤ìøÏs¡#·sTT‘·\T, y˚T<Ûëe⁄\T, ñbÕ<Ûë´j·TT\T, sê»ø°j·T $X‚¢wü≈£î\T, øe£ T÷´ìdTü \º T yTÓ T‘+Ô· ‘\Ó +>±D deü ÷C≤ìï ø~£ *+∫, #‘’Ó q· ´|]ü ∫yê] s¡#·q\˝À, bÕ≥\˝À, {°M sê»ø°j·T #·s¡Ã\˝À, dæìe÷\˝À eTVü≤‘·Ôs¡ b˛sê{≤ìï q&ç|æ+#ês¡T. düe÷»+˝À ø=+‘·e÷s¡TŒqT≈£L&Ü #ê˝≤ #ê˝≤ #·]ÃdüTÔHêïs¡T. rdüT≈£î sê>∑*>±s¡T. <ë<ë|ü⁄ 40 \ø£å\ mø£sê\ uÛÑ÷$Tì Á|ü»\T |ü+#·T≈£îHêïs¡T. n+<äs¡T #ÓãT‘·Tqï #·]Á‘· @eT+f… düeTàø£ÿ kÕs¡\eTà,düsê«sTTbÕ|üqï, ø=eTTs¡+;Û+ qT+&ç ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä ¬s’‘ê+>∑ á b˛sê≥+˝À <=s\¡ qT u÷ÑÛ kÕ«eT´ e´edqúü T |Pü ]>Ô ± ìs÷¡ àb˛sê≥+, Ä ‘·s¡Tyê‘· b˛sê≥ $s¡eTD, |üfÒ˝Ÿ b˛©düT j·÷ø£åHé, *+#·ø£b˛sTTHê bÕøÏåø£+>± >∑+&çø={≤ºs¡T. m|ü&Ó’‘Ó ø£eT÷´ìdüTº\Tu≤Û s‘¡ <· X˚ +¯ ˝À ìC≤+ ùd{º Ÿ $©q+, Ä ‘s· T¡ yê‘· Ä+Á<ëÛ ‘\Ó +>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê{≤ìï $s¡$T+∫ es¡Z b˛sê{≤ìï e~* mìïø£\≈£î$©q+, 1956 Ç&ç¢ kÕ+u≤sY ñ<ä´eT+, 1969 Hê{Ï yÓTT<ä{Ï b˛j·÷s√ ÄHê{Ï qT+&ç eTs¡\ <=s¡\Tô|‘·Ô+<ës¡T¢ ‹]– |ü⁄+Eø√Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+, Ä ‘·s¡Tyê‘· 1996 qT+&ç kÕ–q >*∑ >±sT¡ . Á|»ü \T kÕ~+Û #T· ≈î£ qï u÷ÑÛ eTT\T, n~øÛ ±s+¡ ‹]– <=s\¡ T¬s+&Ée <äX¯ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ qT+&ç á Hê{Ï es¡≈£î n+<äs¡T ˝≤≈£îÿHêïs¡T. Çø£ÿ&É |üP]Ô>± ø£eT÷´ìdüTº\ yÓ’|òü\´+ #Ó+<ä&Éy˚Tdü$es¡+>± $e]düTÔHêïs¡T. Ç+<äT˝À dü+<˚Vü≤+ @$T ˝Ò<äT. ø±s¡D+. ô|’>± ‘Ó\+>±DqT Ä+Á<ÛëqT ø£\|ü&É+˝À ø£eT÷´ìdüTº\ bÕÁ‘· Á|ü<ÛëqyÓTÆq~. eTq ‘Ó\+>±D düe÷»+˝À düeTàø£ÿ kÕs¡\eTà, düsê«sTTbÕ|üqï, ø=eTTs¡+;Û+, ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+, s¡C≤ø±s¡T¢, HÓ’C≤+ ÁbÕ+‘·+ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝À $©qyÓTÆq ‘·s¡Tyê‘· eTs¡\b˛©düT j·÷ø£åHé, Ä+Á<Ûä ‘Ó\+>±D $©q+, Ç&ç¢ kÕ+u≤sY >√u≤´ø˘, ø±+Á>¬ dt Á|uü TÑÛ ‘«· + u÷ÑÛ kÕ«eT´ <√|&æ ìç <ÍsH®¡ ê´\qT |⁄ü qsT¡ <]›ä +|ü1969 ñ<ä´eT+ Ä ‘·s¡Tyê‘· 1996 eT* <äX¯ ñ<ä´eT+ qT+&ç #˚dæ+~. Ä+Á<Ûë ‘Ó\+>±D $©q+ ‘·sê«‘· n<äq+>± Ä+Á<ÛäH{˚ Ï ‘\Ó +>±D @sŒ¡ &˚ es≈¡ î£ , á <Xä \¯ ˝ÀHÓ eTq ‘\Ó +>±D #]· Á‘· uÛÑ÷kÕ«eT´ ô|‘·Ô+<ës¡¢ <√|æ&ç e∫à #˚]+~. Ä+Á<Ûë ô|‘·Ô+ <ës¡¢q&ç∫+<ë? Ç<˚ ì»eTsTTq #·]Á‘· nì n+f… ˝Òø£ nsTT‘Ó eTq <√|&æ øç Ï e´‹sπ ø+£ >± 1956, 1969 Á|‘ü ´˚ ø£ ‘\Ó +>±D ñ<´ä e÷\T>=|üŒ y˚T<Ûëe⁄\T, ø£e⁄\T, ø£fi≤ø±s¡T\T, sê»ø°j·T |ü+&ç‘·\T, sêe&+É , M{ìÏ de” ÷+Á<äÛ u÷ÑÛ kÕ«eT´ ô|≥T㺠&<ç ësT¡ \T <ëÛ sT¡ D+>±‘Ó\+>±D Á|ü»\T, ∫es¡≈£î $|ü¢e s¡#·sTT‘·\T, nuÛÑT´<äj·T nDÏ∫y˚kÕs¡T. á #·]Á‘·+‘ê eTq≈£î ‘Ó*dæq<˚.s¡#·sTT‘·\T yÓTT‘·Ô+ düe÷»+ ‘·eTqT ‘êeTT, ñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>±H√,meTsT¡ bÕ≥T>±H√, ˝øÒ £ ujÑÛ T· +‘√H√ yTÓ Td+ü #d˚ Tü ≈î£ +≥Tqïf¢… ˝ø… ÿ£ . Ä ‘·s¡Tyê‘· n+f… 1969 qT+&ç eT*<äX¯ 1996 es¡≈£î ‘Ó\+>±D düe÷»+˝À @+ »]–+~. <ë<ë|ü⁄ eTq y˚T<Ûëe⁄\T, ªªÇ+‘·es¡≈£î q&ç∫q düe÷»|ü⁄ #·]Á‘· n+‘ê es¡Z b˛sê{≤\ s¡#·sTT‘·T\, sê»ø°j·T |ü+&ç‘·T\T n+<äs¡T á ø±\+˝À @+#·]Á‘Óµµ nqï e÷sYÿ e÷≥˝À¢HÓ ªªÇ+‘·es¡≈£î q&ç∫q ‘Ó\+>±D »s¡>∑q≥T¢>± q{ÏdüTÔHêïs¡T. eTVü‰ nsTT‘Ó 1982˝À m˙ºÄsY ‘Ó\Tdeü ÷»|⁄ü #]· Á‘· n+‘ê esbZ¡ ˛sê{≤\ #]· Á‘µÓ µ. deü Tàøÿ£ kÕs\¡ eTà\ >∑T<˚X¯+ bÕغ e∫Ã+~. ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ bÕغ e∫Ãq ‘·sê«‘· ;d”\≈£îÄ‘à· >öse¡ b˛sê{≤\ qT+&,ç Ä ‘s· ê«‘· yTÓ T|Tüò ˝Ÿ kÕÁe÷»´yê<Tä \ô|’ sê»ø°j·T sê»ø°j·T Hêj·Tø£‘·«+ e∫Ã+~, m˙ºÄsY yê]ì ô|’øÏ‹s¡T>∑Tu≤≥T #˚dæq düsê«sTT bÕ|üqï, ãVüQ»qT\qT @ø£+ #˚dæ, rdüT≈£îe#êÃ&ÉT. Ç+ø=+‘·eT+~ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ñ<Ûäè‘·+>±kÕúìø£ uÛÑ÷kÕ«eTT\T, ô|‘·Ô+<ës¡¢qT m<äT]+∫ nD>±]q esêZ\ q&TÉ dTü qÔ ï|ü &TÉ m˙ĺ sY ˝øÒ £ Ä+Á<äÛ HêjT· ø‘£ «· + e\H¢ ˚ ‘\Ó +>±D˝ÀÁ|üjÓ÷»q+ ø√dü+ Á|ü»\+‘ê düsê«sTT bÕ|üqï Hêj·Tø£‘·«+˝À uÛÑ÷kÕ«eTT´\T ˝Ò≈£î+&Ü b˛j·÷s¡T. eTs¡\ ‘Ó\+>±D @s¡Œ&ç‘Ób˛sê{≤\T #d˚ qæ #]· Á‘· eTq ‘\Ó +>±D~. –]»q MsT¡ &TÉ ø=eTTs+¡Ä>∑düTº - 2014 15

eTq #·]Á‘·u÷ÑÛ kÕ«eTT\, >&∑ \û sê»´+ eT*¢ edTü +Ô ~ nì yê~+#êsT¡ . Ç|⁄ü &TÉ $s¡TÇ<ä›] ø£*dæ Ç|ü&ÉT uÛÑ÷kÕ«eT´ <ä˝≤] ô|≥Tºã&ç‘\Ó +>±D e∫Ã+~. {Ä° smY dt Á|uü TÑÛ ‘«· + e∫Ã+~. Ä+Á<yäÛ êsq¡ ï≥T¢ <ës¡T\T>±, Mπs bÕ\ø£ esêZ\T>± |ü]es¡Ôq #Ó+<ës¡T. Ms¡T>± <=s¡\, >∑&û\ sê»´+ edüTÔ+<ë! ˝Òø£ eTq {°ÄsYmdt, πød”ÄsY kÕÁe÷»´yê<äT\≈£î <äfi≤s¡T\T>± eTsêÇ eTq<˚X¯ dü+|ü<äqT,nqï≥T>¢ ± ã+>±sT¡ ‘\Ó +>±D edTü +Ô <ë? |⁄üq'ìsêàD+ @ $<+äÛ >± düVü≤» eqs¡T\qT kÕÁe÷»´yê<äT\≈£î <√∫ô|&ÉT‘·THêïs¡T.#˚kÕÔs¡T. Ç|ü⁄&ÉT y˚T<Ûëe⁄\T, ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\T, Á|ü»\T Ç|ü&ÉT ‘Ó\+>±D˝À @s¡Œ&çq Á|üuÛÑT‘·«+ ø£∫Ñ·+>±n+<ä]ì ø£\es¡ ô|&ÉT‘·qï düeTdü´. kÕÁe÷»´yê<äT\ @C…+≥T¢>± ãVæ≤s¡Z‘·+ ø±ø£ ‘·|üŒ<äT. á bÕ\øe£ s+Z¡ (u÷ÑÛ kÕ«eT´ô|≥T㺠&<ç ësT¡ \T, <ìäÛ øe£ s+Z¡ ) kÕe÷õø£ ‘\Ó +>±D |⁄üq'ìsêàD+ n+fÒ @$T{?Ï kÕe÷õø£ ‘\Ó +>±D≤ ‘Ó\+>±D≤qT >±ì, ã+>±s¡T ‘Ó\+>±DqT >±ì ‘˚˝Òs¡T. |”&ç‘·n+fÒ @$T{Ï? Á|üC≤kÕ«$Tø£ ‘Ó\+>±D n+fÒ @$T{Ï? ã+>±s¡T Á|ü»\, ø±]à≈£î\, <ä[‘·T\, yÓqTø£ã&çq esêZ\, yÓTÆHê]{°\‘\Ó +>±D m˝≤ kÕ~kÛ ÕsÔ T¡ . Á|»ü \T, øe£ ⁄\T, øfi£ ≤ø±sT¡ \T, yT˚ <ëe⁄\T Á|ü»\ Á|üjÓ÷»Hê\qT HÓs¡y˚s¡Ã˝Òs¡T.ñ<ä´eTø±s¡T\T @+ #˚j·÷*? uÛÑ$wü´‘Y ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T m˝≤ ñ+&Ü* nqï Á|üX¯ï ñ<äsTTdüTÔqï~. BìøÏ düe÷<Ûëq+ ø=s¡≈£î eTq mHøé ö+≥s˝¢¡ À eTsD¡ +Ï ∫q _&\¶É ‘\· T\¢ >s∑ “¡ X¤ Àø+£ $qì ÁbÕ+‘y· T˚#]· Á‘q· T eTq+ d]ü >± d+ü |Pü s+í¡ >± $Xw¢‚ +æ #T· ø√yê*. n+fÒ eTq+ ˝Ò<äT. Ç~ eTq n+<ä]øÏ ‘Ó*dæq nqTuÛÑ$+∫q ø±\+. Bìì‘*Ó sTTq≥T>¢ ± q{dÏ Tü qÔ ï 1969 qT+&ç 1996 es≈¡ î£ Ç+ø± 2000 m˝≤ e~*y˚j·T>∑\+. ø=ìï ø±s¡D≤\ eT÷\+>± ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\es≈¡ î£ 2004 qT+&ç Ç|Œü {Ï es≈¡ î£ >\∑ #]· Á‘q· T |]ü D≤eTÁøe£ ÷ìï |ü⁄s√>∑eTq+ ‘·sê«‘· qø£‡\“] ñ<ä´eT+ eT+<ä–+∫q~. ñ<ä´eT>∑‹ ‘ê]ÿø£+>± $X‚¢wæ+#·Tø√yê*. \ø´å£ + |Pü ]>Ô ± HsÓ y¡ s˚ ˝¡ <Ò Tä . |*üò ‘+· >± eTs\¡ ‘\Ó +>±D˝À s¬ +&eÉ <äX¯ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ eTT+<äT≈£î e∫Ã+<äH˚~ dü‘·´+. Ms¡ ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä b˛sê≥+˝À ø=ìï y˚\eT+~ #·ìb˛j·÷s¡T. 1969 ñ<ä´eT+˝À 396 eT+~ neTs¡T\j·÷´s¡T. 1996 Á>±e÷\˝Àì uÛÑ÷kÕ«eTT\T |ü≥ºD≤\øÏ #˚] ô|≥Tºã&ç<ës¡T\TqT+&ç eT*<äX¯ ñ<ä´eT+˝À m+‘√ eT+~ Ä‘·à ã*<ëHê\T >± |ü]es¡Ôq #Ó+<ës¡T. <Ûäìø£ ¬s’‘·T\T (m≈£îÿeeT+~ nÁ>∑≈£î˝≤\#˚düT≈£îHêïs¡T. eT] 1966 qT+&ç 1996 eT*<äX¯ ñ<ä´eT+, yês¡T) uÛÑ÷kÕ«eTT\T n+‘ê ˇø£ es¡Z+>± ø£*dæb˛sTTHês¡T. MπseT]j·TT 2004 es¡≈£î ‘Ó\+>±D˝À mes¡T #·ìb˛˝Ò<ë? #·ìb˛‘˚ bÕ\ø£ esêZ\T>± |ü]es¡Ôq #Ó+<ës¡T. Ms¡T kÕÁe÷»´yê<äT\≈£îm+<äT≈î£ #ì· b˛j÷· sT¡ . @ sê»ø°j·T e÷s¡TŒ düe÷»+˝À sê˝<Ò ë? <fiä ≤sT¡ \T>± e÷] eTq<X˚ ¯ d+ü |<ü qä T, dVü ≤ü » eqsT¡ \qT kÕÁe÷»´eT] Ç~ ‘·˝…+>±D #·]Á‘· ø±<ë? BìøÏ ‘Ó\+>±D kÕe÷C≤ìøÏ yê<äT\≈£î <√∫ô|&ÉT‘·THêïs¡T. kÕÁe÷»´yê<äT\ Á|üjÓ÷»Hê\qTdü+ã+<Ûä+ ˝Ò<ë? #·ìb˛j·Tq yês¡T ‘Ó\+>±D _&ɶ\T ø±<ë? HsÓ y¡ s˚ á ≈î£ +&Ü @ Á|uü TÑÛ ‘«· + eTqT>&∑ É kÕ~+Û #˝· <Ò Tä . nìï Á|uü TÑÛ ‘ê«eT] m+<äT≈£î ñ<˚›X¯ |üPs¡«ø£+>± á #·]Á‘·qT e~*y˚düTÔHêïs¡T. \≈£L Ç~ e]ÔdüTÔ+~.á #·]Á‘·qT bÕsƒê´+XÊ\˝À #˚s¡Ãsê? ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ #·]Á‘·qTñ<˚›X¯|üPs¡«ø£+>± ìs¡¢ø£å´+ #˚j·T&É+, düe÷» |ü⁄s√>∑‹øÏ nes√<Ûä+ Ç+‘·øÏ H˚qT #Ó|üŒ<ä\#·Tø=qï~ @eT+f… eTq #·]Á‘· Áø£e÷ìïø±<ë. ìwüŒø£åbÕ‘·+>±, <ÛÓ’s¡´+>± eTq #·]Á‘·qT m+<äT≈£î ‘Ó\T|ü eTq düe÷C≤ìøÏ, uÛ≤$ ‘·sêìøÏ dü]>±Z #Ó|üŒ ˝Òø£b˛‘˚, $X‚¢wæ+#·ø£≈£L&É<äT. eT+#√ #Ó&√ m+<äT≈£î e÷{≤¢&É&É+ ˝Ò<äT. #·]Á‘· >∑T]+∫ b˛‘,˚ bÕ\øe£ sê\Z T eT]ø=+‘ø· ±\+ Á|»ü \qT jT· <#˚Û Ã· >± eTu´ÑÛ ô|{ºÏe÷{≤¢&É˝Òì yês¡T #·]Á‘·qT m˝≤ ì]àkÕÔs¡T? düVü≤» eqs¡T\qT, Á|ü»\ Vü≤≈£îÿ\qT ø±\sêj·T&ÜìøÏ, Á|ü»\qT ñ<ä´e÷\ qT+&ç y˚s¡T #˚j·T&ÜìøÏ, ñ<ä´eT÷\ yÓ’|ü⁄ eTs¡\≈£î+&Ü 1969 ‘·sê«‘· @+ »]–+~? 1952 ‘Ó\+>±D kÕj·TT<Ûä eTuÛÑ´ô|≥º&ÜìøÏ ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~.b˛sê≥ $s¡eTD ‘·sê«‘· bÕøÏåø£+>± <Óã“‹qï uÛÑ÷kÕ«eT´ $<ëq+eTs¡\ ø±+Á¬>dt bÕ\q˝À |ü⁄+E≈£îqï~. ¬s’‘ê+>±ìøÏ uÛÑ÷$T ø±fi¯¢≈£î >∑»®ø£{Ϻ >=+>∑[ uÛÑTC≤q y˚düTø=ì }s¡Tyê&É $|ü¢e<øä ÿ£ ˝<Ò Tä . |+ü #T· ≈î£ qï u÷ÑÛ eTT\T eTs\¡ u÷ÑÛ kÕ«eTT\T ˝≤≈î£ HêïsT¡ . bÕ≥\T bÕ&qç »qHê≥´eT+&*É ><∑ s›ä ,Y &|É ⁄üŒ\ <sä T¡ yd˚ qæ $eT\øÿ£ ,ìC≤+ <=s¡\ sê»´+ b˛sTT ø±+Á¬>dt <=s¡\ sê»´+>± e÷]+~. >∑÷&É n+»qï bÕ≥, n\¢+ sê»j·T´, kÕVüQ\ ø£<∏ä\T, dü«s¡íø£ÿøe£ T÷´ìdTü º bÕغ b˛sê≥ $se¡ TD #d˚ ,æ bÕsy¢¡ TÓ +≥T mìïø\£ s=+|æ b˛sê≥+ neTs¡‘·«+, Ç+Á<äyÓ*¢ ø±\TŒ\˝À neTs¡T˝…’q >=+&ÉT˝À |ü&ç b˛sê≥ |ü+<∏ëì, es¡Z b˛sê{≤ìï $&ç∫+~. Ä#·s¡D ˝À –]»qT\ #·]Á‘·, Á>±e÷\≈£î ‘·s¡*q e+<ä˝≤~ $<ë´s¡Tú\ #·]Á‘·,uÛÑ÷kÕ«eT´ $<ÛëHêìøÏ ˝§+–b˛sTT+~. Ä Áø£eT+˝À eT*¢ qø£‡˝Ÿ‡ ã÷≥ø£|ü⁄ mHéøö+≥s¡¢˝À eTs¡DÏ+∫q $|ü¢e Ms¡T\ #·]Á‘·, bÂs¡b˛sê≥+ e∫Ã+~. yTÓ T‘+Ô· <X˚ +¯ ˝ÀH˚ ø±≈î£ +&Ü ‘\Ó +>±D˝À ≈L£ &É V≤ü ≈î£ ÿ\ H‘˚ \· qT ø&Ï Üï|⁄ü #j˚ T· &+É , V≤ü ‘y· TÓ qÆ b˛©dTü \T, ...Çe˙ï»–‘ê´\ qT+&ç yTÓ T<˝ä q’… u÷ÑÛ kÕ«eT´ e´‹sπ ø,£ y{Ó #ºÏ êø]£ e´‹sπ ø,£ »]–q ø±\+ #·]Á‘·˝ÀìøÏ sêyê? á #·]Á‘· eT+∫ #Ó&ÉT\qT<äTHÓïyê&ç<˚ uÛÑ÷$T ìHê<ä+‘√ yÓTT<ä˝…’q ñ<ä´eT+, yÓTT‘·Ô+ $X‚¢wæ+∫ #·]Á‘·qT Áø£e÷ìï sêj·T≈£L&É<ë! #·]Á‘·ø±s¡T˝≤sê‘Ó\+>±D˝À uÛÑ÷kÕ«eT´ $<ÛëHêìï HêeTs¡÷bÕ˝Ò¢≈£î+&Ü <Ûä«+dü+ ˇø£ÿkÕ] y˚T˝§ÿ+&ç MT≈£î #˚‹ ì+&Ü |üì ñ+≥T+~.#˚j·T&É+ »]–+~. á ¬s+&ÉT <äXÊu≤›\ ø±\+ n+‘ê mHéøö+≥sY˝Òì s√E, HÓ‘·TÔs√&Éì |ü˝…¢ eTq+ #·÷&É˝Ò<äT. b˛©düT ã÷≥ø£|ü⁄ `mdt.¬ø. nãT›˝Ÿ ø£Ø+, d÷ü sê´ù|≥ 16 <ä Ä>∑düTº `2014

dü+<äs¡“¤+ #·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ X¯‘·»j·T+‹eTT–+|ü⁄ ñ‘·‡yê\ b˛düºsY Ä$wüÿs¡D#·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ X¯‘·»j·T+‹ eTT–+|ü⁄ ñ‘·‡yê\T b˛düºsYqT $&ÉT<ä\ #˚düTÔqï <äèX¯´+ ø£eT÷´ìdüTº jÓ÷<ÛäT&ÉT #·+Á&Éä sêCÒX¯«s¡sêe⁄ ÄX¯j·TkÕ<Ûäq¬ø’ $»j·Te+‘·+ #˚j·÷\ì ø√sês¡T. n˝≤π> Ç+~sêbÕs¡Tÿ qT+&çÁ|ü‹ˇø£ÿs¡÷ ø£èwæ #˚j·÷\ì d”|”◊ C≤rj·T ø±s¡´es¡Z düuÛÑT´\T, ãw”sYu≤>¥ es¡≈£î |ü~y˚\ eT+~ düT•≈£åî˝…’q »qùdyê<äfiŸe÷J bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T düj·T´<é nJCŸ bÕcÕ ø√sês¡T.eTK÷+› ueÑÛ H˝é À E˝’… 25q d|” ◊” Á>π ≥sY ôV≤’ <sä êu≤<é q>s∑ ¡ ø±s´¡ esZ¡ yê\+{°s¡¢‘√ uÛ≤Ø ø£yê‘·TÔ »s¡T>∑T‘·T+<äì nJCŸbÕcÕ nHêïs¡T.deü ÷yX˚ +¯ »]–+~. á d+ü <sä “¡ +¤ >± Ä>d∑ Tü º 11q #+· Á&É sêCXÒ «¯ s¡sêe⁄ X¯‘·»j·T+‹ ñ‘·‡yê\ eTT–+|ü⁄ düuÛÑ b˛düºsYqT nJCŸ bÕcÕ d”|”◊ Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡ ø±s¡´<ä]Ù &Üø£ºsY düT<Ûëø£sY e÷{≤¢$&TÉ <\ä #X˚ ÊsT¡ . nq+‘s· +¡ nJCŸ bÕcÕ e÷{≤&¢ TÉ ‘÷· , ‘\Ó +>±DkÕjT· T<äÛ b˛sê≥+˝À #+· Á&É sêCXÒ «¯ ss¡ êe⁄ bÕÁ‘· ø\° øe£ Tì, ÄjT· q &ÉT‘·÷ eTT–+|ü⁄ ñ‘·‡yê\ dü+<äs¡“¤+>± ôV’≤<äsêu≤<é ãw”sYu≤>¥J$‘·+ H˚{Ï j·TTe‘·≈£î Ä<äs¡ÙeTì nHêïs¡T. Ä>∑düTº 11q ôV’≤<äsêu≤<é ìC≤+ ø£fi≤XÊ\ yÓTÆ<ëq+˝À »]π> X¯‘·»j·T+‹ eTT–+|ü⁄ ñ Áô|dtø£¢uŸ˝À ªªÁô|’y˚≥T yÓ’<ä´+ ` Á|ü»\≈£î ÁbÕD dü+ø£≥+µµ nH˚‘·‡yê˝À¢ bÕغ ø±s¡´ø£s¡Ô\T, n_Ûe÷qT\T ô|<ä› dü+K´˝À bÕ˝§Zì n+X+¯ ô|’ ôd$THêsqY T ìs«¡ V≤æ dTü qÔ ï≥T¢ ‘*Ó bÕsT¡ . ôV≤’ <sä êu≤<<ä ˝é À »]>π u≤Û Ø mÁsô¡dq’ ´++ øy£ ê‘T· ≈Ô î£ y˝˚ ≤~ eT+~ jT· Te≈î£ \T bÕ˝§Z Hê\ì Äj·Tq $»„|æÔ #· @XÊs¡T. á düe÷y˚X¯+˝À d”|”◊ q>∑s¡ ø±s´¡ esdZ¡ uü TÑÛ ´\T ◊\jT· ´, @dTü s‘¡ ï· +, y+Ó ø{£ sŸ¬ &,¶ç ese¡ Tà, jT· ÷d|ü ,tò dü‘·Ôj·T´, sêπøwt dæ+>¥ ‘·~‘·s¡T\T bÕ˝§ZHêïs¡T. <äbÕ\eT÷s¡T _&ɶ≈£î ns¡T<Ó’q >ös¡e+ ø±ør£ jT· $X«¯ $<ë´\jT· +˝Àì #]· Á‘· $u≤Û >+∑ $ÁXÊ+‘· uÛ≤s¡‘·<˚X¯+ ‘·q kÕ«‘·+Á‘ê´ìï Á_{Ïwt kÕÁe÷C≤´ìøÏÄ#ês¡T´&ÉT.. bÕ\eT÷s¡T _&ɶ.. Ábıô|òdüsY j·T˝≤¢Á|ü>∑&É ø√˝ÀŒe&ÜìøÏ <ësr¡ dqæ |]ü d‘úæ T· \ô|’ ÄjT· q #d˚ qæ |]ü XÀ<qäÛdüT<äs¡ÙHésêe⁄≈£î ns¡T<Ó’q >ös¡e+ <äøÏÿ+~. uÛ≤s¡rj·T #·]Á‘·˝À |ü\Te⁄] Á|üX¯+dü\+<äT≈£î+~. |ü⁄sê‘·q kÕVæ≤‘·´+˝À|ü]XÀ<Ûäq eT+&É* #ÛÓ’s¡àHé>± Äj·Tq ìj·T$T‘·T\j·÷´s¡T. á ÁbÕ+rjT· , d+ü dÿü è‹, #]· Á‘,· |⁄üsêD≤\T, Ç‹V‰ü kÕ\T, |⁄üsê‘q·eT+&É*øÏ ‘Ó\T>∑Tyê&ÉT #ÛÓ’s¡àHé ø±e&É+ q\uÛ…’ @fi¯¢˝À Ç<˚ ‘ê‹«ø£ $<ÛëHê\≈£î dü+ã+~Û+∫ Äj·Tq nH˚ø£ |ü]XÀ<Ûäq\TyÓTT<ä{ÏkÕ]. düT<äs¡ÙHésêe⁄ #·]Ás‘·≈£î dü+ã+~Û+∫q |ü\T #˚|ü{≤ºs¡T. ø±>±.. uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì Á|ür n+>∑Tfi¯+˝À #·]Á‘·C≤rj·T, n+‘s· êr® j·T dü+d˝úü À¢ duü ÛTÑ ´&TÉ >± ñHêïsT¡ . u≤Û sr¡ jT· <ë– ñ+<äì.. <ëìï yÓ*øÏrj·T&Éy˚T ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´eTì Äj·Tq#·]Á‘· |ü]XÀ<Ûäø£ eT+&É*˝À |ü<˚fi¯¢ ÁøÏ‘·y˚T düuÛÑT´\j·÷´s¡T. á dü+<äs¡“¤+>± nHêïs¡T.Ä>∑düTº - 2014 17

ø£<∏ä ‘˚»dæ«ì kÕj·T+ø±\+. Ä$wÿü sD¡ , qøÁå£ ‘ê\T, øs£ ÷¡ Œs¡ ø[£ ø£ yês¡ |Áü ‹ø\£ ˝Àq÷ #÷· kÕqT. @<Ó’Hê yês¡|üÁ‹ø£≈£î ¬s>∑T´\sY>± ø£<∏ä\≈£î u§eTà\T ^ùd Ä]ºdüTº>± Äø±X¯+˝À y˚T|òü÷\T s¡ø£s¡ø±\T>± s¡÷bÕ\T e÷s¡Tdü÷Ô #˚]‘˚ MT ∫Á‘·ø£fi≤HÓ’|ü⁄D≤ìï eT]+‘· $düÔ]+#·T ø√e#·Tà ø£<ë!eT+<ä>∑eTq+‘√ $Vü≤]dü÷Ô e÷ Vü≤è<äj·÷\qT <ëì e\q MT ∫Á‘ê\≈£î sêÁwüºkÕúsTT. >∑T]Ô+|ü⁄ sêe&É+ ˇø£{Ï.Äø£≥Tºø=+≥THêïsTT. ¬s+&Ée~ bÕ]‘√wæø£+ ≈£L&Ü bı+<äe#·TÃ. n˝≤+{Ï Á|üj·T‘·ï+ #˚ùdÔ u≤>∑T+≥T+<äì Hê n_ÛÁbÕj·T+. #˚kÕÔsê!µµ n+≥÷ Hê ∫\Tø£\T, bÕe⁄sê\T, >=Á¬s+ø£\T, ø=+>∑\T, &˚>∑\T, eTTK+˝ÀøÏ #·÷kÕ&ÉT.‘·÷˙>∑\T ¬sø£ÿ\T $|üø=ì ì+–˝À ùd«#·Ã¤>± ‹s¡T>∑T‘·THêïsTT.ø=ìï s¡ø±\ |æ≥º\T #Ó≥¢ ø=eTà\ô|’ n≥÷ Ç≥÷ ¬>+‘·T‘·THêïsTT. ªªnìï s¡+>±˝À¢˝≤π> ∫Á‘·ø£fi≤ s¡+>∑+˝À ≈£L&Ü b˛{° ã\+>± ñ+~. n≥Te+≥|ü&ÉT @ |üÁ‹ø£˝À Hêø£˝≤+{Ï neø±X¯+ ø=+&É @≥yê\T˝À ∫qï$, ô|<ä›$ mHÓïH√ s¡ø±\ y˚˝≤~ <=s¡T≈£î‘·T+<ä+{≤s¡T.µµ H˚qT n˝≤ nq>±H˚ ªªs¡e«\ yÓ\T>∑T\Tµµ#Ó≥T¢, ø=eTà\‘√ ¬seTà\‘√ |ü#·Ãì Ä≈£î\‘√ H˚Á‘· |üs¡«+>± ø=‘·Ô>± edüTÔqï yês¡|üÁ‹ø£. Ä|üÁ‹ø£ yêfi¯¢qT ø£*dæ MTs¡T ^dæqø£ì|ædüTÔHêïsTT, #·\¢ì |æ\¢>±\T\T n˝≤ n˝≤ kÕ–b˛‘·THêïsTT. nìï ∫Á‘ê\qT #·÷|æ+#·+&ç. Á|üj·T‘·ï+ MT~ |òü*‘êìï ø±\y˚TÄ #Ó≥T¢ s¡+>∑Ts¡+>∑T\ |ü⁄cÕŒ\‘√ ø£qT$+<äT #˚dü÷ÔH˚ Hêdæø± ìs¡ísTTdüTÔ+~.µµ nHêï&É‘·qT.|ü⁄{≤\≈£î ø£eTàì yêdüq\T |ü+|ædüTÔHêïsTT. y˚TeTT nVü‰¢<ëìïnqTuÛÑ$dü÷Ô |ü]düsê\qT e÷]à e÷]à ‹\øÏdüTÔHêïeTT. Nø£≥T¢ Äe]düTÔ+&É>± Äø=+&É MT<ä n≥TyÓ’|ü⁄ düeT‘·\Á|ü<˚X¯eTT˝À ñqï qs¡dæ+Vü≤ kÕ«$T Ä\j·T+ #·T≥÷º n~>√ Ä ‘=+&É\T, ñ&ÉT‘·\T, ø√‘·T\T, ø=+&Ó+>∑\T Vü≤sƒê‘·TÔ>± $<äT´B›bÕ\T yÓ\>∑kÕ>±sTT. ÄyÓ\T>∑T øÏs¡D≤\T#Ó≥¢MT<ä $Vü≤]dü÷Ô Hê ø£fi≤Vü≤è<äj·÷ìøÏ Ä˝À#·q\T X¯øÏÔe+‘·+>± Nø£≥T¢ N\TdüTÔHêïsTT.ø£*ŒdüTÔHêïsTT. ∫Á‘ê\T ^j·÷\H˚ Áù|s¡D ø£*–düTÔHêïsTT. y˚TeTT Ä\j·T+ Äes¡D˝ÀøÏ q&É∫ e#êÃeTT. Äø£sY¸≈£î ø=+&É MT<ä $&ç>± ñqï ô|<ä› ã+&ÉMT<ä ≈£Ls¡TÃqïy˚TeTT <Ó’euÛÑøÏÔ yÓT+&ÉT. Hê≈£î $Á>∑Vü‰sê<Ûäq |ü≥¢ ô|<ä›>± ÄdüøÏÔ˝Ò<äT.e÷ø£fi≤düè»qqT ø=qkÕ–düTÔHêïeTT. Hê#˚‹˝À ñqï Á&ÜsTT+>¥ ø£fi≤sê<Ûäq e÷Á‘·+ yÓT+&ÉT>±H˚ ñ+~. Ä qs¡dæ+Vü≤kÕ«$Tù||sü Y MT<ä n|Œü {øπÏ s¬ +&TÉ ∫Á‘ê\T Ä$wÿü ]+#ã· &Üs¶ TT. $TÁ‘T· &TÉ Ä\j·T+˝À ñqï •\Œø£fi≤ HÓ’|ü⁄D≤´ìï mìïkÕs¡T¢ #·÷∫q eT∞¢eT∞¢Äø£sY¸ @<√ yê´dü+ ‘·T~s¡÷|ü⁄ Ç#·TÃ≥˝À ìeT>∑ïyÓTÆ |ü]düsê\qT #·÷&Ü\ì|ædüTÔ+~. Ä Ä\j·T+ Hê\T>∑T yÓ’|ü⁄\ Hê\T>∑T @qT>∑T\T>∑eTì+#·T≥˝Ò<äT. Ä\j·TuÛ≤sêìï yÓ÷düTÔqï≥T¢ •˝≤Œ\qT Ä$wüÿ]+#·&ÉeTH˚~. Ä nC≤„‘· •\TŒ\ ø£fi≤HÓ’|ü⁄D´y˚T. ˇø£ #Ó≥Tº ø=eTàMT<ä ≈£Ls¡TÃqï ¬s+&ÉT ø√‘·T\T ø=ã“]eTTø£ÿ\qT ø=s¡T≈£îÿ‹+≥THêïsTT. Ä <äèX¯´+ #·÷&É>±H˚ ∫Á‘·+ nÁø£e÷ø±s¡+˝À ñ+&˚ Ä ã+&É\qT Ç+‘· n+<äyÓTÆq^ôdj·÷´\H˚ Ä˝À#·q e∫Ã+~. yÓ+≥H˚ ø±–‘·+ MT<ä ø=~› •˝≤Œ\T>± r]Ã~~›q Ä •\Œø£fi≤ ø±s¡T\ ù|s¡¢sTTHê ‘Ó*j·T<˚ì$TcÕ\˝ÀH˚ ∫Á‘êìï Ä$wüÿ]+#êqT. eTq≈£î. m+‘· <Ísꓤ>∑´+. Ä ø£fi≤ø±s¡T\ ù|s¡¢sTTHê Á|üø£{Ï+#·ìe«ì Ä\j·T ìsêà‘·˝…e«¬s’Hê m+‘·{Ï yê¬s’Hê @$T{Ï n|üŒ{ÏøÏ $TÁ‘·Tì yê´dü s¡#·q |üPs¡ÔsTTq≥Tºqï~. ‘·<˚ø£+>± yêfi¯¢ >=|üŒ‘·q+?qH˚ï #·÷dü÷Ô ≈£Ls¡TÃHêï&ÉT. n~ >∑eTì+∫q H˚H˚ ªª$TÁ‘·e÷! á∫Á‘ê\qT #·÷∫ MT n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|üŒ+&ç.µµ nì ø±–‘ê\qT H˚qT •˝≤Œ\qT #·÷düTÔ+&É>±H˚ $TÁ‘·T&ÉT Ä\j·T+˝ÀìøÏ yÓ[¢n‘·ìøÏ n+~+#êqT. n‘·&ÉT ‘·q yê´dü+ >∑\ ø±–‘ê\T Hê≈£î <Ó’e<äs¡Ùq+ #˚düTø=ì e#êÃ&ÉT. H˚\MT~ qT+&ç Ä\j·T+ es¡≈£îqïn+~+#ê&ÉT. yÓT≥T¢ m≈£îÿ‘·÷ edüTÔqï uÛÑ≈£îÔ\T ø=+<ä¬s’‘˚ yÓfi¯óÔqïyêfi¯ó¢ ø=+<äs¡T. y˚TeTT yÓT≥T¢ ~–e∫à |üs¡düŒs¡+ M&√ÿ\T #Ó|üø=ì Ç+{Ï<ë] H˚qT n‘·ì yê´dü+ #·~yêø£ nHêïqT. ªª$TÁ‘·e÷ es¡Ôe÷q |{ü ≤eº TT.ø±\+˝À Ád”Ô\ düeTdü´\T |ü]cÕÿs¡e÷sêZ\T nH˚ n+X¯+ >∑T]+∫#·ø£ÿì yê´kÕìï s¡÷bı+~+#ês¡T. Bìì Ä+Á<Ûä‘˚»+ ~q|üÁ‹ø£≈£î H˚qT eè‹ÔØ‘ê´ &çÁ^ ø±˝Òõ ˝…ø£Ãs¡sYqT. Á|üeè‹ÔØ‘ê´|ü+|æ+#·+&ç. yêfi¯ó¢ Bìì Á|ü#·T]kÕÔs¡qT≈£î+≥THêïqT. µµ ∫Á‘·ø±s¡TDÏï. H˚qT ˝…ø£Ãs¡sY>± ø±˝ÒJ kÕº|ü⁄≈£î, dü÷º&Ó+{Ÿ‡≈£î yêfi¯¢ ≈£î≥T+;≈£î\≈£î ‘·|üŒ $T>∑‘ê˝Àø±ìøÏ Hê ù|s¡T ≈£L&Ü $TÁ‘·T&ÉT eTÚq+>± n˝≤π> nqï≥Tº ‘·\eP|æ nHêï&ÉT ‘Ó*j·T<äqT≈£î+{≤qT. Á|üeè‹Ô Ø‘ê´ ^düTÔqï ∫Á‘ê\‘√H˚ \ø£å˝≤~ªªs‘¡ êïøs£ Y >±s÷¡ ! MT<+Ó ‘· >=|Œü øfi£ ≤V≤ü è<jä T· + mqu’…Û ì$TcÕ˝ÀH¢ ˚ eT+~ Ád”Ô, |ü⁄s¡Twüß\≈£î, j·TTer j·TTe≈£î\≈£î, |æqï\≈£î, Hêù|s¡TeT÷&ÉT ∫Á‘ê\T ^j·T>∑*>±s¡T. H˚HÓ’‘˚! á J$‘·+ yÓTT‘·Ô+ÁX¯$T+∫Hê Ç+‘·eT+∫ ∫Á‘ê\T ^j·T˝Òq+fÒ ^j·T˝ÒqT. MTu§eTà\T ø=ìï+{Ïì ø£<∏ë‘√s¡D+, Vü≤+dü e÷dü |üÁ‹ø£\˝Àq÷18 Ä>∑düTº `2014

ø£<∏ä‘Ó*dæ b˛‘·Tqï~. n+‘˚ø±<äT yêfi¯ó¢ Hê ∫Á‘ê\qT yÓT#·TÃ≈£î+≥÷ y˚Ts¡≈£î H˚qT ÄeP]øÏ yÓfi≤¢qT. ãkÕº+&ÉT≈£î |òüsê¢+>∑T <ä÷s¡eTT˝À|üÁ‹ø£\ <ë«sê Hê≈£î n_Ûq+<äq\T ‘Ó\T|ü⁄‘·÷ ñ+{≤s¡T. }] eT<Ûä´H˚ ñ+~ Ä |òü+ø£åHéVü‰\T. n~ Ä<ÛäTìø£ kÂø£sê´\‘√ #·÷&ÉeTT#·Ã≥>± ñ+~. |òü+ø£åHé Vü‰\T≈£î ‘·–q≥Tº>± ô|[¢ |ü+~] H˚qT ø±˝ÒJ˝À ©»sYf…ÆyéT˝À $T>∑‘ê ˝…ø£Ãs¡s¡¢‘√ ≈£L&Ü Äsꓤ≥+>± ‘·j·÷s¡T #˚XÊs¡T. y˚sTT eT+~øÏ ô|’>±ø±\πøå|üø£ãTs¡T¢ #Ó|üø√≈£î+&Ü ø±˝ÒJ Á>∑+<Ûë\j·÷ìøÏ yÓfi¯ó ã+<ÛäT$TÁ‘·T\T Vü‰»s¡j·÷´s¡T. ô|[¢ ø±s¡´Áø£eT+ >∑+≥≈£îô|’>±Ô+{≤qT. nø£ÿ&É yês¡, e÷dü|üÁ‹ø£\T #·<äTe⁄‘·T+{≤qT. Äj·÷ ìs¡«Væ≤+|üã&ç+~. |ü⁄s√Væ≤‘·Tì dü÷#·q y˚Ts¡≈£î ô|[¢øÏ Vü‰»¬s’qø£<∏ä\≈£î y˚dæq ∫Á‘ê\qT #·÷∫ Ä ø£fi≤ø±s¡T\ HÓ’|ü⁄D≤´ìï ô|<ä›\+<äs¡÷ e<Ûä÷es¡T\ô|’ nøÏå+‘·\T y˚dæ Äos¡«~+#ês¡T.>∑eTìdüTÔ+{≤qT. Á>∑Væ≤+düTÔ+{≤qT. n+‘˚ø±<äT. ø=ìï |üÁ‹ø£\˝À |~ü |Hü ïÓ +&TÉ sø¡ ±\ ≈L£ s\¡ T eT÷&TÉ Hê\T>T∑ sø¡ ±\ d«” ≥T,¢ V‰ü ≥‘¢ √Á|ü#·T]düTÔqï Hê ∫Á‘ê\qT ‘·ì$ rsê #·÷#·T≈£î+≥T+{≤qT. H˚qT uÛÀ»Hê\T @sêŒ≥T #˚XÊs¡T. ˇø£ÿ uÛÀ»Hê\ Kπsà \ø£å<ë{Ï ñ^dæq u§eTà\T |üÁ‹ø£\˝À #·÷∫q|ü&ÉT ø£*π> nqTuÛÑ÷‹, +≥T+<äì n+#·Hê. Äs¡–+∫q+‘· Äs¡–+∫ ‘·è|æÔ bı+<ä&É+Äq+<ä+ n‹eT<ÛäTs¡+>± ñ+≥Tqï~. Hê ∫Á‘ê\T ¬sø£ÿ\T ÄyÓ÷<äjÓ÷>∑´y˚T. ø±ì n‹>± e&ç¶+#·Tø=ì ÄVü‰s¡$|üø=ì yÓ[¢ sêÁwüºeTT˝Àq÷, sêÁùwº‘·s¡ ‘Ó\T>∑T yê] Çfi¯¢˝À¢q÷ |<ü ësê\ú ìï+{ìÏ #‘Ó &Ô· uÉ ≤“˝À¢ |&ü j˚ T· &+É Äy÷Ó ~+#· ‘–· q~ ø±<!˚yê*b˛‘·T+&É&É+ Hê≈£î m+‘√ ‘·è|æÔ ø£*–düTÔqï~. bÕsƒ¡≈£î\ ø=+<äs¡T Ä |üH˚#˚XÊs¡T. uÛÀ»Hêq+‘·s¡+ ã+<ÛäTe⁄\ e<ä›n_Ûq+<äq\T, n_ÛÁbÕj·÷\T qqTï n$T‘·+>± ∫Á‘ê\T ôd\e⁄rdüTø=ì Äø£sY¸ C≤&É˝À ãj·T\T <˚sêqT. m+‘√ eT+~ì^j·T&ÜìøÏ Áù|s¡D ø£*–düTÔqï$. n|ü&ÉT H˚qT bı+<˚ dü+‘√cÕìï n&ÉT>∑T‘·÷ n&ÉT>∑T‘·÷ m˝≤¬>’‘˚H˚$T Äø£sY¸ Ç+{ÏøÏ #˚s¡T≈£îHêïqT.&ÉãT“‘√ yÓ\ ø£≥º>∑\Hê? n|ü&ÉT n‘·&ÉT Ç+{Ï e<ä›˝Ò&ÉT. ˝…’ÁuÒ]j·THé>± |üì#˚düTÔqï Äø£sY¸≈£î Hê≈£î ã\yÓTÆq ùdïVü≤+ dü«Á>±eT+ yÓfi≤¢&Éì. ¬s’‘·T\‘√ øö\T ˇ|üŒ+<ä+ #˚düTø=ì@s¡Œ&ç+~. n‘·&ÉT Á>∑+<∏ë\j·÷~Ûø±] e÷Á‘·y˚T ø±<äT. eT+∫ yÓ+≥H˚ ‹]– ekÕÔqì #ÓbÕŒ&Éì, n‘·ì uÛ≤s¡´ #Ó|æŒ+~. ÄyÓTqTyê´düs¡#·sTT‘· nì ø=ìï HÓ\\ ÁøÏ‘·y˚T Á>∑Væ≤+#êqT. #·÷&É&É+ n<˚ yÓTT<ä{ÏkÕ]. ÄyÓT n|ü‡s¡dü˝≤ n+<ä+>± ñ+~. M\sTTq|ü&É˝≤¢ kÕj·T+ø±\+ yÓfi¯˝À¢ y˚TeTT ø£*dæ ªªMT $esê\T ‘Ó\TdüTø√e#êÃ?µµ n+<ëyÓT.yê´Vü‰[øÏ yÓfi¯óÔ+&˚yêfi¯¢+. H˚qT @ ÁbÕ+‘·+ yÓ[¢Hê ∫Á‘ê\T qqTï H˚qT ÄyÓT≈£î |ü]#·j·T+ #˚düT≈£îHêïqT. ÄyÓT HêyÓ’|ü⁄^düTø√e&ÜìøÏ ‘·–q Áù|s¡D ø£*–‘˚ yÓ+≥H˚ ∫Á‘ê\T ^j·T&ÜìøÏ ø£Hêïs¡Œ¤≈£î+&Ü #·÷dü÷Ô ªª˝À|ü*øÏ e∫à ≈£Ls¡TÃ+&É+&çµµ n+~.Á|üj·T‹ïdüTÔ+{≤qT. n+<äTπø nedüs¡eT>∑T kÕeTÁ– $T˙ u≤´>∑T˝À H˚qT Vü‰\T˝ÀøÏ yÓ[¢ k˛bòÕ˝À ≈£Ls¡TÃHêïqT. ÄyÓT ÄHê{Ïdæ<ä›+>± ñ+#·T≈£î+≥T+{≤qT. Äø£sY¸ z ø£es¡T˝À ¬s+&ÉT eT÷&ÉT ~q|üÁ‹ø£ HêeTT+<äT≈£î ‘Ó∫à ª∫Á‘·»>∑‘·TÔµ o]¸ø£ #·÷|ædü÷Ô MTs¡T|ü⁄düÔø±\T ‘Ó#·TÃ≈£î+≥T+&˚yê&ÉT. n‘·&Ü |ü⁄düÔø±\qT Bø£å>± Ä]ºdüTºø£<ä! ∫Á‘·»>∑‘·TÔ˝Àì uÛ≤eT\ n+<ë\qT #·÷dü÷Ô ñ+&É+&ç.#·<äTe⁄‘·T+&˚yê&ÉT. ‘·–q Áù|s¡D bı+~q|ü&ÉT H√{Ÿ‡ H˚qT {Ï|òæHé ‘·j·÷s¡T #˚dæ ‘ÓkÕÔµµ n+~.sêdüT≈£î+≥T+&˚yê&ÉT. Äs√EsêÁ‘˚ #·ø£ÿì yê´dü+ s¡÷bı+~+∫ ªªH˚qT Ç|ü&˚ ô|[¢ uÛÀ»q+ #˚dæ e#êÃqT. Ç|ü&ÉT {Ï|òæqT¢H˚qT ˝…’ÓÁãØøÏ yÓ[¢q|ü&ÉT #·÷|æ+düTÔ+&˚yê&ÉT. >±˙, {°, ø±|ò”\T >±˙ @MT e<äT› MTs¡T n˝≤ ≈£Ls¡TÃ+&ç @<Ó’Hê e÷{≤¢&É+&çµµ nHêïqT. y˚TeTT #ê˝≤ dü+<äsꓤ\˝À qs¡dæ+Vü≤kÕ«$T ø=+&ÉMT~øÏ ªª@+ e÷{≤¢&ÉeT+{≤s¡T. MTs¡T eT+∫ ∫Á‘· ø±s¡T\T ø£<ä!‘·s¡#·T>± e÷$T&ç ‘√≥yÓ’|ü⁄ esê¸ø±\+˝À nsTT‘˚ qB Á|üyêVü‰ìï MTπs ∫Á‘·ø£fi¯ >∑T]+∫ @<Ó’Hê #Ó|üŒ+&ç. MT eTTK+˝ÀøÏ #·÷dü÷Ô#·÷&É&ÜìøÏ q~yÓ’|ü⁄ yÓfi¯óÔ+&˚yêfi¯¢+. Çe˙ï y˚TeTT |üì #˚düTÔqï ÄdüøÏÔ>± $+≥÷ Äq+~kÕÔqTµµ n+~.|ü≥ºD≤ìøÏ düMT|üeTT˝ÀH˚ ñ+&˚$. @s√E m≥TyÓ’|ü⁄ yÓ[¢Hê Nø£{Ï H˚qT ∫Á‘· ø±s¡T\˝À Á|üdæ~›bı+~q ø=+<ä] ù|s¡T¢, yêfi¯ó¢|ü&ÉT‘·T+&É>± me]+{ÏøÏ yêfi¯¢+ yÓfi¯óÔ+&˚yêfi¯¢+. n‘·&ÉT øÏsêsTTøÏ n_Ûeè~› #Ó+~q rs¡T, yêfi¯ó¢ ^dæq ∫Á‘ê\ >=|üŒ‘·Hêìï Hê≈£îñqï Ç\T¢ |ü&ÉeT{Ï M~Û˝Àq÷, H˚qTqï Ç\T¢ ‘·÷s¡TŒ M~∏˝Àq÷ ñ ‘Ó*dæq+‘·es¡≈£î #ê˝≤ $es¡+>± e]í+∫ #ÓbÕŒqT.+&~˚ . ÄyÓT≈£î ∫Á‘ê\ |ü≥¢, ∫Á‘·ø£fi≤ø±s¡T\ |ü≥¢ >=|üŒ Äsê<Ûäq uÛ≤e+ ñqï≥Tº ÄyÓT #Ó|æŒq $wüj·÷\qT ã{Ϻ Á>∑Væ≤+#·>∑*>±qT. ã<ä© nsTT H˚qT á }]øÏ e#êÃø£ dü+e‘·‡s¡+ ≈£L&Ü ÄyÓT Vü≤sƒê‘·TÔ>± ˝Ò∫ ì\ã&ç >∑ã>∑u≤ ˝ÀìøÏ yÓ[¢>∑&Éeø£ eTT+<˚ Äø£sY¸≈£î eTs√ }]øÏ ã~© nsTT+~. ã~© ˝≤+>¥H√{ŸãTø˘ ˇø£{Ï |ü≥Tºø=ì ‹]–e∫Ã+~. ÄyÓT Hê yÓ’|ü⁄nsTTq ø=‘·Ô˝À ø=Hêïfi¯¢bÕ≥T n‘·&ÉT düBs¡È+>± ñ‘·Ôsê\T ∫*|æ>± #·÷dü÷Ô ªªH˚qT MT˝≤>∑ ∫Á‘ê\T ^j·T˝ÒqT. ø±ì eTT>∑TZ\TsêdTü +Ô &y˚ ê&TÉ . Ä ñ‘sÔ· ê\˝À n‘ì· u≤Û cÕ |]ü C≤q„ +, ˝Àø£ C≤q„ +, y˚j·T>∑\qT, ^j·T>∑\qT. Ç+<äT˝À H˚qT ^dæq eTT>∑TZ\T #·÷∫s¡#·Hê#ê‘·Ts¡´+ qqTï nãT“s¡ |ü]#˚$. H˚qT ≈£L&Ü n‘·ìøÏ ñ MT n_ÛÁbÕj·T+ #Ó|üŒ+&ç. u≤>∑THêïj·T+fÒ @<Ó’Hê |üÁ‹ø£≈£î‘·Ôsê\T sêdüTÔ+&˚yêìï. ø±\+ ‘Ó#˚Ãe÷s¡TŒ\‘√ ñ‘·Ôsê\T |ü+|ækÕÔ. @ eTìwæ m+‘·ø±\+ Áã‘·T&É≈£î‘ê&√ @eTìwæø°sêdüTø√e&É+ ≈£L&Ü e÷H˚XÊ+. ø=Hêïfi¯¢ ‘·sê«‘· e÷ ã+<ÛäTe⁄\ ne÷àsTT ô|[¢ Äø£sY¸|üì#˚düTÔqï }fiÀ¢H˚ »s¡T>∑T‘·T+&É&É+ e\q ô|[¢ yê] ÄVü‰«q+Ä>∑düTº - 2014 19

ø£<∏ä‘Ó*j·T<äT. ø=+<ä] J$‘ê\T ˙{Ï ãT&É>∑˝≤¢>∑ Vü≤sƒê‘·TÔ>± eT÷&ÉT Hê\T>∑T dü+e‘·‡sê\ qT+&ç ÄyÓT >∑T+&Ó ã\V”≤qeTe⁄‘·÷ø±\>∑s¡“¤+˝À ø£*dæ b˛‘êsTT. ø±ì ø£fi≤ø±s¡T\T ^dæq n+<äyÓTÆq edüTÔqï~. &Üø£ºs¡T¢ mH√ï |üØø£å\T »]bÕs¡T. mH√ï s¡ø±\ eT+<äT\T∫Á‘·˝…’Hê eTT>∑TZ˝…’Hê ∫s¡ø±\+ ì\TkÕÔj·Tì H˚qT qeTTà‘·THêïqT. e÷]à e÷]à yê&ÉeTHêïs¡T. ÄyÓT Äs√>∑´+ ø√dü+ Hê u≤´+≈£în+<Tä øπ Hq˚ T... Hq˚ T á ˝Àø+£ qT+&ç y[Ó ¢ b˛jT˚ ˝À>± Hê ø\£ ŒHê u≤´˝…Hé‡ yÓTT‘·Ô+ Ks¡TÃ#˚dæHê ÄyÓTqT <äøÏÿ+#·Tø√˝Òø£ b˛j·÷qT.µµX¯øÏÔ‘√ ^dæq eTT>∑TZ\˝À ø=ìï eTT>∑TZ˝…’Hê Hê ù|s¡T‘√ düVü‰ ø±ùd|ü⁄ eTÚq+>± ñqï Äø£sY¸ eT∞¢ Ç˝≤ #ÓbÕŒ&ÉT. ªª‘˚»dæ«ì|üÁ‹ø£\˝À #·÷düTø√yê\H˚ ø√]ø£ ñ+~ Hê≈£î. Hê ø√]ø£ #·ìb˛j˚T eTT+<äT MT ø=ø£ ˝ÒK sêdæ+~.µµ nì #Ó|æŒ ˝ÒK ‘Ó∫à HêHÓs¡y˚s¡T‘·T+<√˝Ò<√ ≈£L&Ü Hê≈£î ‘Ó*j·T<äT. Hê ø√]ø£ rs¡T‘·T+<√ #˚‹˝À ô|{≤º&ÉT. H˚qT Ä ˝ÒK $|æŒ #·<äekÕ>±qT.˝Ò<√ Hê eTT>∑TZ\ C≤‘·ø£+ #·÷∫ MT¬s’Hê #Ó|üŒ+&ç.µµ H√≥T ãTø˘Hê≈£î n+~dü÷Ô n+<ëyÓT. s¡‘êïø£sY >±s¡÷! MTs¡T ˇø£Hê&ÉT e÷ Ç+{ÏøÏ e#êÃs¡T. n|ü&ÉT e÷ yês¡T H˚qT eTT>∑TZ\T #·÷düTÔ+&É>±H˚ ÄyÓT {Ï|òæHé #Ódæ ‘Ó∫à #=s¡e>± e÷ d«ü Á>±eT+ yfiÓ ≤s¢ T¡ . Hq˚ T ÄbÕ´jT· +>± MT≈î£ Ä‹<´ä∏ + Ç#êÃqT.Hê #˚‹øÏ n+~+∫+~. ÄyÓT eTT>∑TZ\ øÏ+<ä ‘˚»dæ«ì nì ‘·q H˚qT >∑T+&Ó ã\V”≤q‘· ø£\<ëqqT. Hê>∑T+&Ó @ ø£åDeTT˝ÀHÓ’Hêù|s¡T ≈£L&Ü sêdüT≈£î+~. Ä eTT>∑TZ\ìï+{Ïì #·÷dæ ø£s¡÷Œs¡ ø£[ø£ Ä–b˛e#·TÃ. Ä $wüj·T+ Hê>∑T+&Ó Hê¬ø|üŒ{Ïø£|ü&ÉT ‘Ó*j·TCÒdü÷Ô|üÁ‹ø£≈£î |ü+|æ+#·+&Éì dü\Vü‰ Ç#êÃqT. kÕj·T+Á‘·+ nsTT<äT ôV≤#·Ã]dü÷Ô Hê eTqdüT˝À Äy˚<äq s¡–*düTÔqï~.<ë{Ï+~. nsTTHê $TÁ‘·T&ÉT sê˝Ò<äT. $TÁ‘·T&ÉT˝Òì düeTj·÷q yêfi¯¢ Hêu≤<ÛäqT Á|üø£{ÏùdÔ HêuÛÑs¡Ô düTìï‘·|ü⁄ eTqdüT‡ ‘·≥Tºø√˝Ò<äìÇ+{À¢ eTØ m≈£îÿe ùd|ü⁄ ñ+&É&É+ uÛ≤e´+ ø±<äì|æ+∫+~. H˚H˚ Hê uÛÑs¡Ô≈£î ‘Ó*j·T≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô |ü&ÉT‘·÷ n‘·ì eTT+<äT düs¡<ë>±,˝Ò∫ ì\ã&ç yÓfi≤Ôqì #Ó|üŒ>±H˚ ÄyÓT ø√]ø£ @<√ rs¡q≥Tº ÄyÓT d+ü ‘√w+ü >± ñqï≥Tº q{+Ï #˚ <ëìï. ˇ+≥]>± ñqï|ü &TÉ e÷Á‘+·eTTKeTT˝À ˇø£ $∫Á‘·yÓTÆq uÛ≤e+ ø£ì|æ+∫+~ Hê≈£î. bı+–edüTÔqï <äT:U≤ìï Ä|ü⁄ø√˝Òø£ @&˚Ã<ëìï. Ä <äT:U≤ìï ~>∑$T+>∑&ÜìøÏ |üÁ‹ø£\˝À u§eTà\T #·÷dü÷Ô ø£<∏ä\T #·<äe&É+˝À ªªMT $TÁ‘·Tìï #·÷&É≈£î+&ÜH˚ yÓfi≤Ôsê?µµ n+≥÷ ìwüߺs¡+>± ©qeTjT˚ ´<ëìï. ˇø=ÿøÿ£ kÕ] Hê≈î£ ‘√∫q $<+äÛ >± eTT>T∑ \Z T ^d÷ü ÔHê eTTK+˝ÀøÏ #·÷dæ+~. ø±\πøå|ü+ #˚ùd<ëìï. ˇø£ eTT>∑TZ Vü≤+düe÷dü |üÁ‹ø£≈£î |ü+bÕqT. n~ Á|ü#·T]+#ês¡T. ÄeTT>∑TZqT |üÁ‹ø£˝À #·÷#·T≈£îHêïø£ m+‘· ªªÄø£sY¸ á s√E ekÕÔ&√ ˝Ò&√?µµ nHêïqT. Äq+<ä|ü&ܶH√ e]í+∫ #Ó|üŒ˝ÒqT. ªªsêø£b˛e#·TÃ. Hê ø√]ø£ ˇø£{Ï H˚s¡y˚s¡Ã&Üì¬ø’Hê á sêÁ‹øÏ Äs√E.... ªªHê ø√]ø£ ˇø£{Ï HÓs¡y˚s¡Ã&Üì¬ø’Hê á sêÁ‹øÏMTs¡T e÷ Ç+{À¢ ñ+&çb˛+&ç.µµ n+≥÷ ÄyÓT #=s¡e>± Hê yÓ’|ü⁄ MTs¡T e÷Ç+{À¢ ñ+&çb˛+&ç ... n+<ä+>± n\+ø£]+#·Tø=ì#·÷∫+~. ekÕÔ...µµ nì #Ó|æŒ H˚qT ˝À|ü*øÏ yÓfi≤¢qT. H˚qT n\+ø£]+#·Tø=ì Hê≈£î ‘Ó»dæ«ì e÷≥\T q#·Ã˝Ò<äT. Äe÷≥\ n+‘·sês¡ú+ ‹]– e#˚à dü]øÏ MTs¡T ø£qã&É≈£î+&Ü b˛j·÷s¡[email protected]$T{À Hê≈£î n+‘·T |ü≥º˝Ò<äT. H˚qT n+<ä+>± n\+ø£]+#·Tø=ì e∫à eT+∫ uÛÑ+–eT˝À ªªH˚qT n+<ä+>± n\+ø£]+#·Tø=ì ekÕÔ... n+≥÷ ÄyÓT MT eTT+<äT ≈£Ls¡TÃ+&ç Hê ∫Á‘êìï MT #˚‘·˝ÀìøÏ yfiÓ >¢¯ ±H˚ Hq˚ T >ã∑ T≈î£ ÿq ãjT· ≥≈î£ e∫à ãôd‡øÿÏ Hq˚ T+≥Tqï ^sTT+#·Tø√yê\qT≈£îHêïqT. ø±ì Hêø√]ø£qT $es¡+>± MT≈£îÁ>±e÷ìøÏ ‹]– e#êÃqT. #Ó|üŒø£b˛e&É+ e\¢ MTs¡T qqTï nbÕs¡ú+ #˚düTø=ì yÓ[¢b˛j·÷s¡ì uÛÑs¡Ô Ç+{Ï e<ä› ˝Òq|ü&ÉT |üsêsTT |ü⁄s¡Twüßì eTT+<äT≈£î Á>∑Væ≤+#êqT.n+<ä+>± n\+ø£]+#·Tø=ì ekÕÔq+<ä+fÒ ÄyÓT Á|ües¡Ôq eT+∫~ H˚qT nø£\+øÏ‘·qì MTs¡T MT dü+kÕÿs¡ Vü≤è<äj·T+‘√ø±<ë nH˚ nqTe÷q+‘√ Ä sêÁ‹ Hê≈£î dü]>± ìÁ<ä ≈£L&Ü n+^ø£]ùdÔ ø£qTø£ Hê bò˛{ÀHÓ’Hê #·÷düT≈£î+≥÷ Hê ∫Á‘êìï|ü≥º˝Ò<äT. ì\TyÓ‘·TÔ Äø±s¡+˝À ^dæ Hê uÛÑs¡Ô≈£î, MT $TÁ‘·TìøÏ, ø±qTø£>± ø±\+ ‘∫Ó Ãq e÷sT¡ Œ\‘√ ªø<£ ë∏ yêV≤æ ìµ yês|¡ Áü ‹ø˝£ À ø<£ \ä∏ ≈î£ n+~yê«\ì ø√s¡T‘·THêïqT. MT á k˛<ä] ø£&ÉkÕ] ø√]ø£qTu§eTà\T ^ùd dü<äeø±X¯+ e∫Ã+~ Hê≈£î. n+‘˚ø±<äT á eT<Ûä´H˚ HÓs¡y˚s¡TkÕÔs¡ì qeTTà‘·THêïqT... MT ‘˚»dæ«ìHq˚ T ôd˝Ÿb˛ò Hé ø=qT≈î£ ÿHêïqT. Hq˚ T ^dqæ ∫Á‘ê\ ø+Ï <ä Hê ù|sT¡ ‘√ ÄyÓTqT ÄHê&ÉT nbÕs¡ú+ #˚düT≈£îqï+<äT≈£î qqTï H˚qTbÕ≥T ôd˝Ÿbò˛Hé HÓ+ãsY ≈£L&Ü Ä |üÁ‹ø£˝À Á|ü#·T]düTÔHêïs¡T. eT+<ä*+#·T≈£îHêïqT. Hê ≈£îdü+kÕÿsêìøÏ qqTïH˚H˚ ø=Hêïfi¯¢ ‘·sê«‘· Äø£sY¸ bò˛Hé #˚dæ s¡eTàHêï&ÉT. n‘·&ÉT ì+~+#·T≈£îHêïqT. $TÁ‘·TìøÏ ø£åe÷|üD\T #ÓbÕŒqT. ÄyÓTø√]q≥Tº>±H˚ H˚qT n‘·ì Á>±e÷ìøÏ yÓfi≤¢qT. Äø£sY¸ ãkÕº+&ÉT˝ÀH˚ ∫e]ø√]ø£qT HÓs¡y˚s¡Ã&ÜìøÏ ìs¡ísTT+#·T≈£îHêïqT.Hê≈£î kÕ«>∑‘·+ |ü*ø±&ÉT. n‘·&ÉT #·÷&É&ÜìøÏ _ø±]˝≤ ñHêï&ÉT.Ç+{ÏøÏ yÓfi¯óÔ+&É>±H˚ ø±s¡D+ n&ç>±qT. n‘·&ÉT ‘˚»dæ«ì ` πs>∑T\bÕ{Ï øÏwüHésêe⁄#·ìb˛sTT+<äì #Ó|æŒ ø£+≥ ‘·&ç ô|{≤º&ÉT. ø£Ø+q>∑sY. ªªm˝≤ #·ìb˛sTT+~. @$T{Ï »ãT“?µµ nì Á|ü•ï+#êqTÇ+{ÏøÏ #˚s¡T≈£îHêïø£. <ä ªª‘˚»dæ«ì #ê˝≤ @fi¯¢ qT+&ç >∑T+&Ó »ãT“‘√ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·Tqï~. Ä>∑düTº `2014 20

kÕe÷õø£+dæ$˝Ÿ düØ«dt |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛e&É+<˚X¯ ◊ø£´‘·≈£î uÛÑ+>∑+ Ä>∑düTº˝À »s¡>∑e\dæq j·T÷|æmdtdæ dæ$˝Ÿ düØ«dt |üØø£å\qT Hêj·T≈£î\T Væ≤+B uÛ≤wüô|’ eT≈£îÿe‘√ n‘·T´‘ê‡Vü‰ìï Á|ü<ä]Ùdü÷Ô uÛ≤cÕ‘·‘·« yê<äT\T>± e÷] Ç+^¢wüßqT e´‹πsøÏdü÷Ô Çã“+<äT\Tπø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ yêsTT<ë y˚j·T&Üìï y˚TeT+‘ê rÁe+>± >∑]ΩdüTÔ düèwæºdüTÔHêïs¡T. >∑‘·+˝À »q‘ê bÕغ |ü<ä$˝ÀøÏ sê>±H˚ j·TT|æmdtdæHêï+. |üØøå± |üÁ‘·+ ªÁbÕ+rj·T uÛ≤wüµ˝À ˝Òì ø±s¡D+>± Á>±MTD |üØø£å\qT ÁbÕ+rj·T uÛ≤wü\˝À ôd’‘·+ ìs¡«Væ≤+#˚≥≥T¢ e÷s¡TŒ\qTnu´ÑÛ sT¡ \ú ≈î£ nHê´jT· + »sT¡ >T∑ ‘T· +<ìä Äs√|dæ ÷ü Ô nøÿ£ &øÉ ÿ£ &É Ä+<√ rdüT≈£î e∫Ã+~. |òü*‘·+>± nuÛÑ´s¡Tú\≈£î m+|æø£ ‘·s¡Tyê‘· Ç+^¢wüßfiq¯ \T »]–q ø±sD¡ +>± øπ +Á<Áä |uü TÑÛ ‘«· + á ìsjí¡ ÷· ìï rdTü ø√e&+É uÛ≤wü˝À ÁbÕMD≤´ìøÏ Á|ü‘˚´ø£ •ø£åD Çe«e\dæ edüTÔ+~. ˝Òø£b˛‘˚XÀ#˙· jT· +. Áøe£ T+ ‘|· Œü ≈î£ +&Ü |Øü ø\å£ T ìs«¡ V≤æ +#≥· +˝À, deü TjT· bòÕ]Hé düØ«ôddt˝À |üì#˚j·T\ì <äTdæú‹ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. y˚TeTTbÕ\q˝À ô|{+ºÏ ~ù|sT¡ jT· T|mæ ddt æ øM£ TwHü .é Ç|Œü {Ï es≈¡ î£ øM£ Twqü T ÁbÕ+rj·T uÛ≤wü\øÏ e´‹πsø£eTì ø±<äT. ø±ø£b˛‘˚ Ç+^¢wüß uÛ≤wüqT<˚X¯yê´|üÔ+>± |üØø£å\T ìs¡«Væ≤+#·≥+˝À nuÛÑ´s¡Tú\ eTqïq\qT e´‹sπ ø+Ï #≥· + e\q HêD´‘ê Á|eü ÷D≤\T ‘–· bZ ˛sTT nìïsø¡ ±\T>±bı+~+~. Á|ü‹kÕ]˝≤π> á kÕ] ≈£L&Ü m+‘√ eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\T qwüºb˛j˚T~ eTqy˚T nH˚ $wüj·÷ìï >∑eTì+#ê\ì ø√s¡T‘·THêï+.m+‘√ ø£wüºqcÕº\≈£î ÁX¯eTø√&çà |üØø£å\≈£î düqï<ä∆eTe⁄‘˚ Ç|ü&ÉTÄK] øDå£ +˝À Á|uü TÑÛ ‘«· + |Øü ø\å£ qT yêsTT<ë yj˚ T· &+É ‘√ nu´ÑÛ sT¡ \ú T 1987˝À Á|üuÛÑT‘·«+ dæ$˝Ÿ düØ«ôddt |üØø£å\ì Væ≤+B uÛ≤wü˝ÀìsêX¯, ìdüŒèVü≤\≈£î ˝Àqj·÷´s¡T. ìs¡«Væ≤+#·≥+ e\q $T>∑‘ê uÛ≤wü\ yê] qT+∫ Ç<˚ s¡ø£yÓTÆq &ç e÷+&ÉT¢ yÓTT<ä˝…’HêsTT. Áø£y˚T|æ Á|üuÛÑT‘·«+ uÛ≤cÕ Áù|$T≈£î\ &çe÷+ j·TT|æmdtdæ |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D˝À Á>±MTD $<ë´s¡Tú\T $eø£å≈£î &É¢≈£î ‘·\e+#ê*‡ e∫Ã+~. ‘·<ë«s¡ |üØø£å |üÁ‘ê\˝ÀHêD´‘ê>∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡H˚ Äs√|üD\qT ‘·|üŒø£ $#ê]+#·e\dæq nedüs¡+ Á|üe÷D≤\T n&ÉT>∑+{Ïb˛sTT ∫es¡≈£î |üØø£å\ ìs¡«Vü≤D≤~Ûø±s¡T\ñ+<ìä n_ÁÛ bÕjT· |&ü TÉ ‘T· Hêï+. ñ<Vä ≤ü sD¡ ≈î£ ù||sü T¡ `2˝À bı+<Tä ÇcÕǺ cÕ\º ≈î£ e~˝jÒ T· e\dæ sêe≥+‘√ eTTK´yTÓ qÆ duü ≈®… î£ \º T Á|Xü Êï|ü]∫q Á|üX¯ï\˙ï πøe\+ $<ë´|üs¡yÓTÆqy˚ ø±ø£ düeTdü´qT eTT&ç |üÁ‘ê\˝À #√≥T #˚düTø√˝Òø£b˛j·÷sTT. 1978øÏ eTT+<äT á$|üŒ&É+˝Àì yÓTTfi¯≈£îe\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ˝Ò m≈£îÿe ñHêï ø+£ |\ü ‡] duü ≈®… î£ \º <ë«sê kÕV≤æ ‘´· $\Te\qT |Øü ø+åÏ #y˚ êsT¡ . kÕV≤æsTT. ø±s¡D+ bÕ\q≈£î ø±e\dæ+~ πøe\+ $C≤„q+ ˇø£ÿfÒ ø±<äT ‘·´+ e\q e÷qe $\Te\T ô|s¡>∑≥+ <ë«sê &ÉãT“ MT<ä yê´yÓ÷kÕe÷qT´&ç düeTdü´qT rπsà #ê‘·Ts¡´+ ≈£L&Üyê*. n+‘˚ø±ø£ Ç~ V≤ü + ñ+&<É Tä . n+<Tä øπ |Øü øå£ sêùd nu´ÑÛ sT¡ \ú T kÕV≤æ ‘ê´ìï #~· yy˚ êfió¯$_qÛ ï u≤Û w\ü deü ÷V‰ü sy¡ TÓ qÆ yTÓ T‘+Ô· u≤Û s‘¡ · <X˚ ÊìøÏ #+Ó ~q bÕ\Hê fl. n+<äTπø Äs√E˝À¢ n~Ûø±s¡T˝À¢ ≈£L&Ü HÓ’‹ø£ $\Te\T ñ+&˚$.|sü y¡ TÓ qÆ n+X+¯ . ø±ã{ºÏ ø=+‘· Ç+^w¢ ßü u≤Û wü ÄeX´¯ ø‘£ · dVü ≤ü »+>±H˚ m|ü&Ó’‘˚ á ‘·|üŒìdü] düu…®≈£îº\qT Á|üuÛÑT‘·«+ rdæy˚dæ+<√ n|üŒ{Ï@s¡Œ&ÉT‘·T+~. ø±s¡D+ Ç+^¢wüß uÛ≤wü $T>∑‘ê uÛ≤wü\ìï{Ïì düeT qT+∫ HÓ’‹ø£ $\Te\ ~>∑C≤s¡≥+‘√ bÕ≥T HêD´‘· ≈£L&Ü |ü&çq«j·T |üs¡#·{≤ìøÏ yês¡~Û>± |üìøÏedüTÔ+~. ø±ã{Ϻ |üØø£å\T ≈£L&Ü b˛sTT+~. n+<äTπø bÕ‘·‘·s¡+ ◊@mdt, ◊|æmdt\˝À n~Ûø£ XÊ‘·+Ç+^¢wüß˝À ìs¡«Væ≤+#·≥+ ÄqyêsTT‹>± edüTÔ+~. n+‘˚ø±ì $\Te\‘√ ≈£L&çq bÕ\qqT #·÷kÕ+. M≥ìï{ÏøÏ j·T÷|æmdtdæÇ+^¢wt uÛ≤wü πøe\+ ñqï‘· esêZ\yê]πø #Ó+~q~>± uÛ≤$+#·≥+ ‹˝À<øä ±*d÷ü Ô H&˚ TÉ Á>±MTD nu´ÑÛ sT¡ \ú e´ø>ÔÏ ‘∑ · n_sÛ T¡ #T· \T ‘\Ó TdTüd]ü ø±<Tä . n+<Tä ˝Àì Á|Xü ï¯ \T {+° >± |ìü #j˚ T· &Üìï Áb˛‘‡· V≤æ dTü +Ô ~. ≈£îH˚ |üØø£å\qT ìs¡«Væ≤düTÔ+~ Á|üuÛÑT‘·«+. Bì e\q |ü≥ºD nuÛÑ´s¡Tún+‘˚ø±ì Ç~ q>∑s¡+, Á>±MTD düeTdü´ m+‘· e÷Á‘·+ ø±<äT. ˇø£ \≈£î ô|<ä›>± ˇ]π><˚$T ñ+&É<äT. eTq+ ◊{Ï s¡+>∑+˝À ˇø£ |üø£ÿy˚fi¯ |üØøå± |üÁ‘ê\˝À yê&˚ Ç+^¢wüß uÛ≤wü n~Ûø£ HêD´‘· ø£*– ñ <ä÷düT≈£îb˛‘·THêï+. Á>±MTD, |ü≥ºD uÒ<Ûä uÛ≤yê\T m|ü&√ #Ó]–qï≥Tº>± nì|æùdÔ nuÛÑ´s¡Tú\T dü+ã+~Û‘· n~Ûø±s¡T\‘√ #·]Ã+∫ b˛j·÷sTT. yê{Ïì Ç|ü&ÉT uÛ≤wü ù|s¡T MT<ä πø+Á<ä+˝Àì ;CÒ|”düeTdü´≈£î |ü]cÕÿs¡+ ø£qTø√ÿe#·TÃ. n+‘˚ø±ì @ø£+>± yêsTT<ë Á|uü TÑÛ ‘«· + ‹s>¡ <∑ √&&É +É e\q <X˚ ¯ ◊ø´£ ‘≈· î£ u+ÑÛ >+∑ yê{˝Ï ¢Ò Á|eü ÷<+äy˚j·T&É+‘√ nH˚ø£ eT+~ nuÛÑ´s¡Tú\qT Çã“+<äT\bÕ\T #˚dæq≥T¢e⁄ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. uÛ≤wü eTqTwüß\qT <ä÷s¡+ #˚düTÔ+<˚ ø±ì ø£\|ü˝Ò<äH˚‘·T+~. ìC≤ìï Ç|üŒ{Ϭø’q πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ Á>∑Væ≤+#ê\ì ø√s¡T‘·THêï+. >‘∑ +· ˝À ≈L£ &Ü u≤Û sr¡ jT· »q‘êbÕغ Á|uü TÑÛ ‘«· + n~øÛ ±s+¡ ˝ÀøÏ `¬øô|ºHé bÕ+&ÉTs¡+>±¬s&ç¶, l<ÛäsY <Ûäsêàdüq+, õ.$wüßídü«s¡÷|t¬s&ç¶e∫Ãq|ü&ÉT Ç<˚ s¡ø£yÓTÆq düeTdü´ m<äT¬s’+~. ‹]– n<˚ uÛ≤wüdüeTdü´ Ç|ü&ÉT eT∞fl ‘Ós¡ô|’ø=∫Ã+~. ;CÒ|” ˝Àì ø=+‘·eT+~ <ä Ä>∑düTº - 2014 21

bò˛{À q÷´dt‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À ø±+Á{≤ø˘º ñ<√´>∑T\TqT ¬s>∑T´˝…’CŸ¶ #˚j·T&Üìï e´‹πsøÏdüTÔ sê´© ìs¡«Væ≤düTÔqï ñkÕàìj·÷ j·T÷ìe]‡{° $<ë´s¡Tú\T s¡+C≤Hé e÷kÕìï |ü⁄s¡düÿ]+#·Tø=ì ‘Ó\+>±D ]k˛sY‡ ôd+≥sY Ä<Ûä«s¡´+˝À E˝…’ 12q »]–q ÇbòÕÔsY $+<äT (düsê∆sY bÕ|üqï ∫Á‘· Á|ü<äs¡Ùq ø±s¡´Áø£eT+‘√ bÕfÒ á $+<äT ≈£L&Ü @sêŒ≥T #˚XÊs¡T)#·+<ä<ës¡T\T>± #˚s¡+&ç! #·+<ä<ës¡T\qT #˚]Œ+#·+&ç!ª‘Ó\+>±D ]k˛sY‡ ôd+≥sYµ Ä<Ûä«s¡´+˝À m+.y˚<ä≈£îe÷sY dü+bÕ<äø£‘·«+˝À Á|üC≤ñ<ä´e÷\ y˚~ø£>± Äs¡+uÛÑyÓTÆq ª<äø£ÿHé˝≤´+&éµ ‘Ó\T>∑TkÕe÷õø£ sê»ø°j·T e÷dü|üÁ‹ø£ nq‹ø±\+˝ÀH˚ nìï esêZ\ Ä<äs¡D bı+~+~. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\≈£î ø£s¡B|æø£>± e÷]+~. á|üÁ‹ø£ eT]ìï esêZ\≈£î #˚s¡&É+˝À ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T, y˚T<Ûëe⁄\ neT÷\´ düVü≤ø±sêìï ø√s¡T‘·THêï+. #·+<ä<ës¡T\T>± #˚s¡&É+‘√bÕ≥T‘·eT≈£î ‘Ó*dæqyê]ì #·+<ä<ës¡T\T>± #˚]Œ+#ê*‡+~>± nuÛÑ´]údüTÔHêï+.e÷ ∫sT¡ Hêe÷ #+· <ë $esê\T:DECCAN LAND yê]¸ø£ #·+<ë : s¡÷. 150\"CHANDRAM\" 490, St.No. 11, Himayatnagar 2 dü+ˆˆ\≈£î : s¡÷. 300Hyderabad - 500 029. Mob: 9030626288 ª<äø£ÿHé ˝≤´+&éµ ù|]≥ m+z, eT˙j·÷s¡¶sY, #Óø˘ ˝Ò<ë q>∑<äT s¡÷|ü+˝Àmail: [email protected] gmail.com, www.deccanland.com #·+<ëyÓTT‘·Ô+ #Ó*¢+#·e#·TÃ.22 Ä>∑düTº `2014

kÕe÷õø£+¬s’‘·T –≥Tºu≤≥Tô|’ Nø£{Ï <ë&ç yêVü≤q<ës¡T\+<äs¡÷ ˇø£ s¡Vü≤<ë]ô|’ >∑+≥øÏ e+<ä øψˆMTˆˆ j÷· u,’… nsy¡ ’Ó @fifl¯ Áø‘Ï +· Á<yä √´\“D+‘√ d+ü ã+<+äÛ ˝ìÒ |+ü ≥\ ~>T∑ ã&ç »]–q e÷≥ #ê˝≤ es≈¡ î£ ì»yT˚ ! ÄHê&TÉ $‘qÔ· + s¬ ‘’ T· <!˚y˚>∑+‘√ Á|üj·÷DÏdüTÔqï|ü&ÉT, n<˚ e+<ä øψˆMTˆˆ y˚>∑+‘√Á|üj·÷DÏ+#˚ z yêVü≤q<ës¡T&ÉT kÕù|øÏåø£ ø=\e÷q |ü<䛋 Á|üø±s¡+ msT¡ e⁄ d«ü +‘· |Xü ó¯ e⁄\<!˚ <Tä øÿÏ Ç+{Ï m<Tä \› ‘√H!˚ msT¡ e⁄, <ëÛ q´+Js√ ø£<ä*ø£˝À e⁄qïfÒ¢ ˝…ø£ÿ! 110 øψˆMTˆˆ y˚>∑+‘√ s¡yêD≤ dü«+‘· m&É¢ ã+&É¢‘√H˚! Hê>∑*, |ü\T>∑T, bÕs¡, >=&ɶ*,yÓfi¯óÔqï eTs√ e´øÏÔ >∑+≥≈£î 10 øψˆMTˆˆ #=ˆˆq e÷Á‘·y˚T eTT+<äT¬øfi¯óÔqï≥T¢ ˝…ø£ÿ! 90 øψˆMTˆˆ y˚>∑+‘√ yÓfi‚fl Ç+ø=ø£s¡T 10 øψˆMTˆˆ s¡+|ü+ ‘·~‘·s¡ |üìeTT≥T¢ }] eÁ&É+– <ë«sê! kÕ>∑T˙s¡T esê¸#=ˆˆq yÓqøÏÿ yÓfi¯óÔqï≥T¢ ˝…ø£ÿ! kÕù|øÏåø£ dæ<ë›+‘·+ Á|üø±s¡+ e+<ä <Ûë]‘·y˚T! ˝Ò<ä+fÒ, #Ós¡Te⁄\÷, yÓ÷≥u≤e⁄\ <ë«sê! n|ü{ÏøÏøψˆMTˆˆ dü>∑≥T y˚>∑+ Js√ kÕúsTTøÏ #˚s¡T‘·T+~. Js√ ø£+fÒ $T>∑T\T˝Ò<ë ‘·s¡T>∑T e÷Á‘·y˚T e´øÏÔ>∑‘· Á|üj·÷D°≈£î\ |ü⁄s√>∑eTq+ ˝Ò<ë $<äT´‘Y, |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\ nedüs¡+ ¬s’‘ê+>±ìøÏ sê˝Ò<äT. n+<äTπø‹s√>∑eTHê\ ø=\‘·øÏ ø=\ã<ä›>± e÷s¡T‘·T+~. á kÕù|øÏåø£ #·\q ¬s’‘·Tø°, e÷¬sÿ{Ÿø° ÄHê&ÉT ô|<ä›>± dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT. >±q e÷¬sÿ{Ÿdü÷Á‘·+ düs¡T≈£î\ <Ûäs¡\ #·\HêìøÏ ≈£L&Ü e]ÔdüTÔ+~. düs¡T≈£î\kÕe÷õø£ e´ed˝úü À dsü T¡ ≈î£ \ ì» $\Te ‘s· T¡ >T∑ <\ä y>˚ ±ìï Á<yä √´ Áø£j·T, $Áø£j·÷\T »]π> düs¡T≈£î\ Ä<Ûë]‘· Á<äy√´\“D+‘√ ≈£L&Ü\“DeT+{≤s¡T. á Á<äy√´\“D+ @{≤ 10 XÊ‘·+ e⁄+<ä+fÒ, düs¡T ÄHê{Ï ¬s’‘ê+>±ìøÏ ô|<ä›>± dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äT. ø±˙ H˚&ÉT <äTøÏÿø°,≈£î\ ì» $\Te @&Ü~øÏ 10 XÊ‘·+ ‘·–Z+<äì ˝…ø£ÿ! n|ü&ÉT n<˚ì]›wüº ø±\+˝À ˇø£ düs¡T≈£î <Ûäs¡qT 10 XÊ‘·+ ô|+∫‘˚, <ëì ì» $‘T· øÔ ,° msT¡ e⁄ø,° |⁄ü sT¡ >T∑ eT+<Tä ø,° kÕ>T∑ ˙{øÏ ,° $<Tä ´‘øY ,° e÷s¬ ÿ{Ÿ$\Te j·T<∏ë‘·<∏ä+>± e⁄qï≥T¢ ˝…ø£ÿ! <ëì <Ûäs¡ 20 XÊ‘·+ ô|+∫‘˚, MT<ä $~Û>± ¬s’‘ê+>∑+ Á|ü‹ ì‘·´+ Ä<Ûës¡|ü&Ü*. ô|’ düs¡T≈£î\ì» $\Te 10 XÊ‘·+ ô|]–q≥T¢ ˝…ø£ÿ! ˇø£y˚fi¯ <Ûäs¡ ◊<äT XÊ‘·y˚Tô|+∫‘˚, <ëì ì» $\Te 5 XÊ‘·+ |ü‘·qyÓTÆq≥T¢ ˝…ø£ÿ! á ∫e] <Ûäs¡\ ô|s¡T>∑T<ä\qT ã{Ϻ, e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\ ñ‘êŒ<äø£ e´j·T+ø√eøÏ #Ó+~q düs¡T≈£î˝À ô|’øÏ ô|s¡T>∑T<ä\ ø£ì|æ+∫Hê, ìC≤ìøÏ ≈£L&Ü ô|s¡T>∑T‘·T+~. á ‘·s¡Vü‰ Ä<ÛäTìø£ kÕ>∑T $<Ûëq+ πø+Á<äø√‘ø· Ï >T∑ s¬ q’ ~. y÷Ó &û dsü êÿsT¡ s¬ ‘’ T· ≈î£ –≥Tuº ≤≥T <säÛ ¡ Á|øü {£ +Ï #&· +É ˝Àd]ü >±Z sTT˝≤>π ø√‘· ô|{+ºÏ ~. n~ ≈L£ &Ü n‘´· edsü ¡ Nø{£ Ï bÕ\qøÏ eT+Á‹øÏ ‘Ó*j·T<ë?dü]>±Z 39 @fi¯ófl ì+&çq s√CÒ (pHé 25) ¬s’‘ê+>±ìï Nø£{Ï <Óã“ø={Ϻ+~. dü>∑≥T <Ûäs¡\ dü÷∫ø£ Ä<Ûës¡+>± ˝…øÏÿ+#˚ yê]¸ø£ Á<äy√´\“D+ Á|dü Tü ‘Ô +· <X˚ +¯ ˝À dTü e÷sT¡ 6`8 XÊ‘+· eT<´äÛ q&TÉ dTü qÔ ï~. ìC≤ìøÏ pHé 25q düe÷y˚X¯yÓTÆq πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·« Ä]úø£ e´eVü‰sê\ø£$T{° (d”d”á@) $$<Ûä |ü+≥\≈£î ø£˙dü eT<䛑·T <Ûäs¡\qT sTT+‘ø· +£ fÒ m≈î£ ÿe XÊ‘+· Á<yä √´\“DyT˚ s¬ ‘’ ê+>+∑ MT<ä <Tä ÅwŒü u≤Û e+Á|øü {£ +Ï ∫+~. kÕ<ëÛ sD¡ sø¡ +£ e] ø«Ï +{≤˝ŸøÏ Ç|ü &TÉ qï s÷¡ . 1310 ø£*–düTÔqï~. n+<äT≈£î ø±s¡D≤\THêïsTT. e´ekÕjÓ÷‘·Œ‘·TÔ\øÏMT<ä 50 ô|+∫+~. ªmµ Áπ>&éøÏ s¡÷. 1345 MT<ä 55 ô|+∫+~.|‹ü Ô ufiÒ ó¯ fl yTÓ T<{ä sÏ ø¡ +£ s÷¡ .Hê\T>T∑ y\˚ MT<—ä s¬ +&√ sø¡ +£ 3700 n‘·´edüsê˝…’q ms¡Te⁄\T, |ü⁄s¡T>∑T eT+<äT\T, kÕ>∑T˙s¡T, $<äT´‘Y,MT<ä 50 s÷¡ ˆˆ\ #=ˆˆq ô|+∫+~. ø+£ ~, $Tq|ü ||ü ü \øÏ Ç|ü &TÉ qï sy¡ êD≤ e+{Ï e´ekÕj÷· <ëÛ ]‘ê\ ø=qT>√fifl¯ e´jT· + d>ü ≥∑ T <säÛ \¡s¡÷ˆˆ4300— 4350\ô|’ 50 #=ˆˆq ô|+∫+~. ô|düs¡|ü|ü s¡÷.4500ô|’ e+<ä— düHé|òü¢esY 3700ô|’ 50— qTe⁄«\T 4500ô|’ 100— dü÷∫ø£ ø£+fÒ m≈£îÿe kÕúsTT˝À ô|s¡T>∑T<ä\qT dü÷∫düTÔ+~. ø±˙ôV’≤Á_&é C§qï 1500ô|’ 30— sê>∑T\T 1500 ô|’ 50 s¡÷ˆˆ\ #=ˆˆq yê{ÏøÏ eTs√ eTTU≤´edüs¡yÓTÆq ÁX¯eTX¯øÏÔ ≈£L&Ü e÷¬sÿ{À¢ düs¡Tπø!ô|+∫+~. yÓTTø£ÿC§qï, y˚s¡TX¯q>∑, dü»®\T, k˛j·÷ ;Hé\ô|’ ô|’kÕô|+#˝· <Ò Tä . ªe´ekÕjT· e´jT· +, <säÛ \¡ øM£ TwHü µé #d˚ qæ dbæ Õò sd¡ Tü \ ô|’q ù|s=ÿqï ÁbÕD+ ˝Òì düs¡T≈£î\ ø£+fÒ ÁbÕD+ e⁄qï sT÷Ä<Ûës¡+>± sTT˝≤ ô|+∫q≥T¢ Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·s¡|ü⁄q πø+Á<ä Hê´ j·T, düs¡T≈£î (ÁX¯eTX¯øÏÔ) <Ûäs¡\ dü÷∫ø£ <˚X¯+˝Àì dü>∑≥T <Ûäs¡\ dü÷∫ø£f*… ø±yTé eT+Á‹ s$¡ X+¯ øs£ Y Á|kü Õ<Tä &©çÛ ¢ Áô|dMt T{Ÿ˝À Á|øü £ {+Ï #êsT¡ .z $˝øÒ ]£ n&–ç q Á|Xü ï¯ ≈î£ »yêãT>± |+ü ≥\ ø˙£ dü eT<‘›ä T· <säÛ ≈¡ L£ , ø£+fÒ ‘·≈£îÿe ô|s¡T>∑T<ä\H˚ dü÷∫düTÔ+~. á ndüeT‘·T\´‘· e\¢Á<äy√´\“D≤ìø° eT<Ûä´ dü+ã+<Ûä+ ˝Ò<äHêïs¡T. Ç~ ì»y˚THê? Ä#·s¡D˝À e´ekÕj·T ñ‘·Œ‘·TÔ\ e´j·T dü÷∫ø£≈£L, Á<äy√´\“D Ä>∑düTº - 2014 dü÷∫ø£≈£L eT<Ûä´ bı+‘·q e⁄+&É<äT. dü>∑≥T Á<äy√´\“D+ @{≤ 8 XÊ‘+· ô|sT¡ >T∑ <\ä e⁄+f,Ò Ä#s· D¡ ˝À e´ekÕjT· ñ‘êŒ<øä £ e´jT· + @{≤ 10`12 XÊ‘+· eT<´äÛ ô|]>π neø±X+¯ e⁄+~. á neø‘£ e· ø\£ ø=\e÷q+ e\¢ n~øÛ ±]ø£ Á<yä √´\“D+ ø+£ f,Ò n<qä +>± Hê\T>¬ <’ Tä XÊ‘·+ #=ˆˆq eT<䛑·T <Ûäs¡qT ô|+#·&É+ <ë«sêH˚ ÁøÏ‘·+ @&Ü~ eT<‘›ä T· <säÛ q¡ T jT· <ë∏ ‘<· +ä∏ >± ø=qkÕ–+∫q≥T¢ ˝ø… ÿ£ ! (Áø‘Ï +· @&Ü~ eT<䛑·T <Ûäs¡ m+‘· n<∏äeT+>± e⁄+fÒ, n{Ϻ n<∏äeT <Ûäs¡qT j·T<∏ë‘·<∏ä+>± e⁄+#·&ÜìøÏ e⁄|üjÓ÷>∑|ü&˚ ô|+|ü⁄<ä\ e÷Á‘·y˚T) nsTT‘˚ n~Ûø±]ø£ Á<äy√´\“D≤ìï sTT˝≤ n<äq|ü⁄ XÊ‘·+‘√ düe]+#·ø£ b˛>±— ø£˙dü+ n+‘· y˚Ts¡≈£î ≈£L&Ü eT<䛑·T <Ûäs¡qT yÓ÷&û Á|üuÛÑT‘·«+ ô|+#·ø£ b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡yÓTÆq~. <ä 23

kÕe÷õø£+ ô|’ Á<yä √´\“D >D∑ ‘Ï · d÷ü Á‘ê\qT y÷Ó &û dsü êÿsT¡ ô|+∫q eT<‘›ä T· eT<䛑·T <Ûäs¡qT ø√‘· ô|≥º&É+ <ë«sê ¬s’‘ê+>±ìøÏ Nø£{Ï<Ûäs¡\≈£î nq«sTT+∫q|ü⁄&ÉT, n~ ¬s’‘ê+>±ìøÏ #˚dæq nHê´j·T+ ~q+>± e÷]Ãq s√CÒ (pHé 25) ã&Ü ø±s√Œπs≥T ø£+ô|˙\øÏuÀ<Ûä|ü&ÉT‘·T+~. yê<äq ø√dü+ H˚&ÉT neø£‘·eø£\ n~Ûø±]ø£ Á<äy√´ Xó¯ uyÑÛ êsqÔ¡ T y÷Ó &û dsü êÿsT¡ n+~+∫+~. mìïø\£ ì<TäÛ \ ø√d+ü\“D+ 8 XÊ‘·+ e⁄+<äqT≈£î+<ë+! ìC≤ìøÏ n+‘·ø£+fÒ m≈£îÿy˚ á @&Ü~ |òæÁãe]˝À m¬ø’‡CŸ düT+ø£+˝À 4 XÊ‘·+ #=ˆˆq 6‘|· Œü ‘≈· î£ ÿe e⁄+&<É ˙ä Ä#s· D¡ ìs÷¡ |dæ Tü +Ô ~. ø˙£ d+ü á 8 XÊ‘+· HÓ\\bÕ≥T j·T÷|”@ düsêÿs¡T e÷|ò” #˚dæ+~. Bìï eTs√ 6#=ˆˆq ô|+∫‘˚, e] kÕ<Ûës¡D s¡ø£+ 1310 MT<ä 105 s¡÷ˆˆ\T HÓ\\bÕ≥T n<˚ s√E yÓ÷&û düsêÿs¡T bı&ç–+∫+~. eTs√ 2ô|+#ê*. @ Áπ>&é 1345 s¡÷ˆˆ\ MT<ä 108 s¡÷ˆˆ\T ô|+#ê*. yêsê\˝À ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ô|fÒº eTT+<äT ø£˙dü düMTø£å ≈£L&ÜyÓTT<ä{Ï s¡ø£+ |ü‹Ô Hê\T>∑Ty˚\ MT<ä 320— ¬s+&√ s¡ø£+ 3700 ˝Ò≈£î+&Ü sTT˝≤ bı&ç–+∫+~. n+<äTe\¢ |ü<äT\ y˚\ ø√≥¢MT<ä 296— ø£+~ |ü|ü 4300 MT<ä 344— $Tq|ü|ü 4300 s÷¡ ˆˆ\ Á|uü TÑÛ ‘ê«<ëj÷· ìøÏ >+∑ &ç |&ü TÉ ‘T· +~. nsTTHê Á|uü TÑÛ ‘ê«MT<ä 344— ô|düs¡|ü|ü 4500 MT<ä 360— düHé|ü¢esY 3700 MT<ä ìøÏ NeT ≈£î{Ϻq≥T¢ ˝Ò<äT. Ç~ ã&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£, yêDÏ»´296— qTe⁄«\T 4500 MT<ä 360— C§qï\T 1500 MT<ä 120— dü+düú\ |ü≥¢ <ëì ìã<䛑·q÷, n‘·T´‘ê‡Vü‰˙ï yÓ\¢&çdüTÔqï~.sê>T∑ \T 1500 MT<ä 120 s÷¡ ˆˆ\ #=ˆˆq ô|+#ê*. Ç˝≤ n~øÛ ±]ø£Á<äy√´\“D+ Á|üø±s¡+ ≈£L&Ü H˚&ÉT ì» $\Te˝À ø√‘· ô|{Ϻ+~. dsü êÿsT¡ bı&–ç +∫+~. eTs√ 2 yêsê\˝À ã&{®Ó Ÿ Á|yü X˚ ô¯|fºÒ eTT+<TäÄj·÷ |ü+≥\ ìø£s¡ $\Te ø√‘·≈£î >∑T¬s’q~. kÕ<Ûës¡D s¡ø£+ e] ø£˙dü düMTø£å ≈£L&Ü ˝Ò≈£î+&Ü sTT˝≤ bı&ç–+∫+~. n+<äTe\¢MT<ä 55— m Áπ>&é s¡ø£+ MT<ä 43— yÓTT<ä{Ï s¡ø£+ Á|ü‹Ô uÒ\T MT<ä |ü<äT\ y˚\ ø√≥¢ s¡÷ˆˆ\ Á|üuÛÑT‘ê«<ëj·÷ìøÏ >∑+&ç |ü&ÉT‘·T+~.270— ¬s+&√ s¡ø£+ |ü‹Ô MT<ä 246— ø£+~ |ü|ü MT<ä 294— nsTTHê Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ NeT ≈£î{Ϻq≥T¢ ˝Ò<äT. Ç~ ã&Ü bÕ]ÁXÊ$Tø£,$Tq|ü|ü MT<ä 294— ô|düs¡|ü|ü MT<ä 260— düHé|ü¢esY MT<ä yêD»Ï ´ d+ü d\úü |≥ü ¢ <ëì ìã<‘›ä q· ÷, n‘T· ´‘ê‡V‰ü ˙ï y\Ó &¢ dç Tü qÔ ï~.246— qTe⁄«\ MT<ä 260— C§qï\ MT<ä 90— sê>∑T\ MT<ä 70s¡÷ˆˆ\ #=ˆˆq yÓ÷&û düsêÿs¡T ìø£s¡ <Ûäs¡˝À ø√‘· ô|{Ϻ+~. (Çø£ ˇøy£ |’Ó ⁄ü ø±]àø£ #{· ≤\º deü sD¡ \ ù|]≥ dyü TÓ à V≤ü ≈î£ ÿ≈î£ ∫#T· Ã,ys˚ T¡ Xq¯ >,∑ yTÓ Tøÿ£ C§qï, d»ü \® T, k˛j÷· ;Høé Ï sT÷ nsø¡ =s¡ ô|+|⁄ü<\ä ø±+Á{≤ø°ºø£s¡DøÏ eT]+‘· ùd«#·Ã, XÊX¯«‘· ñ<√´>∑T\ ‘=\–+|ü⁄qT≈£L&Ü ˝Ò<äqTø=+&ç) n~Ûø±]ø£ Á<äy√´\“D+ Á|üø±s¡+ ø±≈£î+&Ü, eT]+‘· düT\uÛÑ‘·s¡+ #˚j·T&É+, 5 ø√≥¢ eT+~øÏ #Ó+~q 5 \ø£å\¬s’‘ê+>±ìøÏ e]Ô+#˚ yêdüÔ$ø£ Á<äy√´\“D+ (10 ˝Ò<ë 12 XÊ‘·+ ø√≥¢ |æ.m|òt. ø±s¡Œdt |òü+&é˝À 30 XÊ‘·+ <ÛäHêìï kÕºø˘ e÷¬sÿ{Ÿ≈£î#=ˆˆq) Á|üø±s¡+ ˝…øÏÿùdÔ, á ø√‘· sTT+‘· ø£+fÒ m≈£îÿy˚ e⁄+≥T+~. ‘·s¡*+#·&É+ e+{Ï ø±]àø£ e´‹πsø£ #·s¡´\øÏ yÓ÷&û düsêÿs¡Tá $<Ûä+>± ô|+|ü⁄<ä\ ù|]≥ ìs¡T{Ï ì» $\Te˝À ≈£L&Ü ø√‘· ~>∑T‘·Tqï~. ¬s’\T #êØ®\T ô|+∫+~. e+≥ >±´dt <Ûäs¡ ô|+#·pô|{Ϻ+~. düTÔqï~. eTTK´+>± ¬s’‘ê+>±ìøÏ –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ ô|+#·ø£ b˛>±, <ës¡TD+>± ø√‘· ô|{Ϻ+~. ¬s’‘·T\ s¡TD e÷|ò”\ ø£+fÒ, ø±s√Œπs≥¢ ñ‘êŒ<äø£ e´j·T+ Ä<Ûë]‘· ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ @ Áπ>&é øÏ«+{≤˝Ÿ |üqTï e÷|ò”\ MT<˚ Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä› ô|{Ϻ+~.e] <ëÛ Hê´ìøÏ 2811 s÷¡ ˆˆ *yê«\ì sêÅwºü e´ekÕjT· XÊK ìsT¡ &TÉπø+Á<ëìøÏ dæbòÕs¡düT #˚dæ+~. (@ Áπ>&é <ÛëHê´ìï z ñ<ëVü≤s¡D>± #˚‘·T\÷, ø±fi¯Sfl, ø£+&É\÷, >∑T+&Ó\÷, #ÓeT{≤, HÓ‘·TÔs¡÷¢rdüTø√e&ÉyÓTÆq~. $T–*q nìï s¡ø±\≈£L sTT<˚ qeT÷Hê˝À ¬s’‘·T\ dü«+‘· ÄdüTÔ˝Ò! á e÷qe eqs¡T\T ˝Òì<˚ uÛÑ÷$T ≈£L&ÜnHê´jT· + »]–+~.) <ëìï eTH√àV≤ü Hé dsü êÿsY ‘T· +>˝∑ À ‘=øÿÏ +~. |ü+≥ |ü+&É<äT. ø±˙, ø±\>∑eTq+˝À ¬s’‘·T\ #˚C≤]q ms¡Te⁄\÷,n~ n+‘·ø£+fÒ eTT+<äT @&Ü~ eT<䛑·T <Ûäs¡ MT<ä πøe\+ 65 |⁄üsT¡ >T∑ eT+<Tä \÷, ˙s÷¡ , $<Tä ´‘÷· ,Ô $‘qÔ· eT÷ ø±s√Œsπ {Ÿ ø+£ ô|˙\s¡÷ˆˆ\T ô|+∫+~. (n+<äT˝À ≈£L&Ü eTs√ 10 s¡÷ˆˆ\T H˚&ÉT q&eÉ T+Á‘|· ⁄ü ÄdTü \Ô T>± e÷], s¬ ‘’ ê+>+∑ ô|’ H&˚ TÉ kÕ«Ø #d˚ Tü HÔ êïsTT.y÷Ó &û dsü êÿsT¡ ø√‘· ô|{+ºÏ ~.) s÷¡ . 2811 s÷¡ ˆˆ\øÏ ã<Tä \T 1345 Á|ü»\T mqTïø=qï Á|üuÛÑT‘ê«\T ≈£L&Ü ø±s√Œπs≥¢ |üøå±H˚ ì\TdüTÔHêïs¡÷ˆˆ\T>± ìs¡ísTT+#·&É+˝ÀH˚ düTe÷s¡T yÓsTT´qïs¡ ªndü\T ø√‘·µ sTT.e⁄+~. <ëìøÏ ‘√&ÉT Ç~ eTs√ ªñ|üø√‘·µ! ìqï{Ï eTH√àVü≤Hé, H˚{ÏyÓ÷&û düsêÿs¡T¢ ¬s+&É÷ ¬s’‘ê+>±ìøÏ sTT˝≤ |òüTÀs¡ nHê´j·T+ n+<äTπø dü+|òüT{Ï‘·+>±, düeTs¡o\+>± ñ<ä´$T+#·&Éy˚T#˚düTÔHêïsTT. ¬s’‘ê+>∑+ eTT+<äTqï ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´+! yÓ÷&û düsêÿsY ‘êC≤ eT<䛑·T <Ûäs¡ ô|+|ü⁄ ìs¡íj·T+ ¬s’‘ê+>±ìøÏ#˚à dü+<˚X¯+ Ç<˚! eT<‘›ä T· <säÛ q¡ T ø√‘· ô|≥&º +É <ë«sê s¬ ‘’ ê+>±ìøÏ Nø{£ Ï ~q+>±e÷]Ãq s√CÒ (pHé 25) ã&Ü ø±s√Œπs≥T ø£+ô|˙\øÏ X¯óuÛÑyês¡ÔqT (>∑eTìø£:- –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡\ ô|+|ü⁄qT yÓ÷&û düsêÿs¡T 25.6.yÓ÷&û düsêÿs¡T n+~+∫+~. mìïø£\ ì<ÛäT\ ø√dü+ á @&Ü~ 2014q Á|øü {£ +Ï ∫+~. 27.6.2014q sT÷ yê´dü s#¡ q· »]–+~.|Áæòãe]˝À mø¬ ‡’ CŸ dTü +ø+£ ˝À 4 XÊ‘+· #=ˆˆq 6 H\Ó \bÕ≥T jT· ÷|@” n|ü{ÏøÏ ã&Ó®{Ÿ Á|üy˚X¯ ô|≥º˝Ò<äT. Ä ‘·sê«‘· Á|üy˚X¯ô|{Ϻq ã&Ó®{Ÿdüsêÿs¡T e÷|ò” #˚dæ+~. Bìï eTs√ 6 HÓ\\bÕ≥T n<˚ s√E yÓ÷&û ≈£L&Ü ¬s’‘ê+>±ìøÏ nHê´j·T+ #˚j·T&É+ >∑eTHês¡Ω+.) -|æ. Á|ükÕ<äT (Ç|òüPº C≤rj·T ø±s¡´<ä]Ù) <ä24 Ä>∑düTº `2014

Äø±X¯+˝À dü>∑+...‘Ó\+>±D dü>±\ düe÷j·T‘êÔ\T áeT<´ä Ábıˆˆ»jT· X+¯ øs£ Y es+∆¡ ‹ d+ü <sä “¡ +¤ >± $<ë´e+‘T· \ kÕe÷õø£ Hê´j·÷\T, Á|üC≤kÕ«$Tø±\T e÷{≤¢&ÉTÔqïeTT nqT≈î£ +≥Tqï eT>y∑ T˚ <ëÛ e⁄\T ‘\Ó +>±D eTV≤æ fi¯ \≈î£ sê»øj° T·y~˚ ø£ (Ä&É $<ë´e+‘T· ˝ì¢Ò ) ìs«¡ V≤æ +∫q MT{+Ï >T∑ øÏ eTTK´ n‹~>∏ ± ÁbÕ‹ì<Ûë´\T n+fÒ myÓTà˝Ò´ d”≥T¢ ø£˙dü+>±HÓ’Hêe∫Ãq n$T‘êuŸ bÕ+&˚ ñ‘·ÔsêK+&é ]f…ÆsY¶ nj˚T´jÓTdt Ä|ò”düsY πø{≤sTT+#·q|ü⁄&ÉT, eT+Á‘·T\T>± ˇø£ÿ eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´]úøÏ sTTe«#ê˝≤ eT+∫ e÷≥\T, >=|üŒ dü+>∑‘·T\T e÷{≤¢&ç+&ÉT. n$ q+<äT≈£î, myÓTੇ\T>± ≈£L&Ü ˇø£ eTVæ≤fi¯≈£î neø±X¯+‘Ó\+>±D eT>∑ $<ë´e+‘·T\ #Ó$øÏ, yÓTÆ+&éøÏ jÓTø£ÿe⁄. Ä Ä|ò”düsY sTTe«≈£î+&Ü sTT+ø± dü˝Vü‰düuÛÑT´˝À¢ n&É«sTT»Ø uÀs¡T¶˝À¢,e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ‘·ÔsêK+&é sêÁwüº+ @s¡Œ&çHêø£ nqT≈£îqï |òü*‘ê\T Hê$TH˚f…&é b˛düTº˝À¢ ≈£L&Ü ˇø£ÿ ‘Ó\+>±D eTVæ≤\qTsTT+ø± <äø£ÿ˝Ò<äT. m+<äTø£+fÒ sêÁcÕºìøÏ dü+ã+~Û+∫q eqs¡T\ ìj·T$T+#·q|ü&ÉT, kÕº+&ç+>¥ ø£$T{°˝À¢, øöì‡˝À¢ eTVæ≤fi≤MT<ä ø±s=Œsπ {Ÿ ø+£ ô|˙\ ø+£ Á{À\T e⁄+&≈É î£ +&Ü #÷· &Ü*, Á|uü TÑÛ ‘«· n&É«πø{ŸqT ≈£L&Ü Á|ü‹bÕ~+#·ì sT÷ dü+<äsꓤ˝À¢ ‘Ó\+>±DÄ~|Û ‘ü ´· eTT øq£ ï |ìü $<ëÛ Hê\T ô|+#ê* Á|uü TÑÛ ‘«· |sü +¡ >±, n~øÛ ±sê eT>∑ y˚T<Ûëe⁄\T, $<ë´e+‘·T\T, sê»ø°j·T Hêj·T≈£î\T,\T πø+ÁBø£]+#·≈£L&É<äT. sTT+ø√{Ï qeìsêàD+˝À eTVæ≤fi≤ kÕe÷õø£ ñ<´ä eTø±sT¡ \qT≈î£ H˚ yê\T¢ m+<Tä ≈î£ eTV≤æ fi\¯ ‘s· |¡ ⁄üqkÕ~øÛ ±s‘¡ · ô|+#≈· î£ +fÒ yê] u≤Û >k∑ Õ«eT´+ ˝≈Ò î£ +fÒ Ä Á|uü TÑÛ ‘ê«\T m+<äT≈£î e÷{≤¢&É&ÉeTT ˝Ò<äT?n_Ûeè~∆ #Ó+˝Òeì e÷≥¢&çq e÷≥\T ‘Ó\+>±D eT>∑ $<ë´e+‘·T\≈£î @e÷Á‘·+ ns¡ÔyÓTÆqjÓ÷ ‘Ó\ee⁄ >±˙ ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi¯\T eTV≤æ fi\¯ ‘s· |¡ ⁄ü q m+<Tä ≈î£ e÷{≤&¢ &É eÉ TT ˝<Ò Tä ? eTV≤æ fi\¯ ‘s· |¡ ⁄ü q#ê˝≤ d+ü ‘√w|ü &ü +ç Á&TÉ . sT÷ e÷≥\T ‘\Ó +>±D Á|uü TÑÛ ‘«· +, sê»ø°j÷· \T, qeìsêàD HêjT· ø‘£ ê«\T |]ü >D∑ q˝ÀøÏ rdTü ø√yê*. ì»+ e÷{≤¢&ɶ+, eTVæ≤fi¯\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+ >∑÷]à e÷{≤¢&ɶ+ kÕe÷õø£>± C…+&ÉsY Hê´j·÷\T, uÛ≤>∑kÕ«eT´e÷\T e⁄+&É&Éy˚T ‘Ó\+>±DqeìsêàD+ n_eÛ è~∆ nH˚ e÷≥\T sTTøÿ£ &ç eT>∑ Á>÷∑ |⁄ü\T e÷{≤&¢ ÔÉ Hê´j÷· \T ø±yê!˝Òe⁄. ô|’>± e÷{≤¢&çq e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï eTVæ≤fi¯\ |ü≥¢ ndüVü≤Hê\T,ùV≤fi¯q\T #˚düTÔqïs¡T. düø£\»qT\düyÓTà˝À, düVü‰j·Tìsêø£s¡D˝À πøe\+ eT>∑yêfi¯ófl yêdyÔü ê\T, #]· Á‘\· T e÷{≤&¢ TÉ ø√yê\+fÒ eTV≤æ fi\¯ T ˝≈Ò î£ +&ÜH˚ e÷Á‘·y˚T ñ<ä´$T+#êsê! Hêj·Tø£‘·«kÕúHê˝À¢øÏ sê≈£î+&Ü, uÛ≤>∑kÕ«‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ kÕ–+B, ‘Ó\+>±D e∫Ã+<ë! ùdºJ\ øÏ+<ä>∑T+|ü⁄>± e⁄qï~ u≤´qs¡T¢ yÓ÷dæ+~, C…+&Ü\T |ü{Ϻ+~, ˝≤؃\T e÷´\T sTTe«ì nee÷Hê\T ø√ø=\¢\T m<äTs¡ÿqïs¡T. ‘Ó\+>±D‹qï~, u≤wüŒyêj·TTe⁄\qT m<äTs=ÿqï~, ìHê<ä˝…’+~, πødüT\ã&ɶyê\T¢, neTT˝…’q~ eT>∑yêfi‚¢ ø±<äT Ä&Éyê\T¢ ≈£L&Ü e⁄qïs¡T. ñ<´ä eT+˝À eTV≤æ fi\¯ T bÕ˝§HZ e˚ søπ¡ . m{≤+¢ {Ï >T∑ ]+Ô |⁄ü >ösy¡ ê\T+Ä ˝…ø£ÿ\˙ï j·T÷ìe]‡{° $<ë´]ú˙\qT n&ç–‘˚ #Ó|üÔs¡T. &eÉ ⁄. ‘+Ó >±D nìï [email protected]Ò d˝” À¢ eTV≤æ fi\¯ TqïsT¡ ø±ì ‘\Ó +>±D kÕ~+Û ‘\Ó +>±D HêjT· ø‘£ ê«\T eTV≤æ fi˝¯ s¢Ò T¡ sê+>∑ e<H›ä êïe÷! yê\T¢sê+~ yT˚ yT˚ +CdÒ +Ôü , nH˚ u≤<´äÛ ‘ê sêV≤æ ‘´· + e÷≥\T e÷{≤&¢ TÉ HÔ êï #·T≈£îHêïø£ |òü*‘ê˝À¢ yê] ÁbÕ‹ì<Ûë´\T ø£ì|æ+#·&É+˝Ò<äT. sTT~s¡T. eT] uÀHê\T, ã‘·ÿeTà\≈£î \ø£å\eT+~ Ä&√\T¢ m+<äT≈£îedTü HÔ êïsT¡ . @ X≈¯ î£ \Ô Á|<ü √“\+‘√, @ sê»øj° T· nedsü ê\≈î£ ≈L£ &>É ∑ ˇø£ ˝À|+ü >± @ kÕe÷õø£ Hê´jT· yê<Tä \≈î£ , Á|Cü ≤kÕ«$Tø£ yê<Tä \≈î£&TÉ +Ô Á&TÉ ? n{≤+¢ {Ï ≈L£ &>É ≥∑ &º Ü\T u≤Û >k∑ Õ«e÷´\≈î£ , HêjT· ø‘£ ê«\≈î£m+<äT≈£î ≈£L&É>∑&ÉÔ˝Òs¡T? kÕe÷õø£ Hê´j·÷\T, Á|üC≤kÕ«$Tø±\T ø£qã&Éø£b˛e&É+ j·÷<äè∫Ãø£+ ø±<äT. ñ<ä´e÷˝À¢ e÷ uÛ≤>∑kÕ«eT´e÷{≤¢&ÉTÔqïeTT nqT≈£î+≥Tqï eT>∑y˚T<Ûëe⁄\T ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi¯\≈£î sê»ø°j·T ÁbÕ‹ì<Ûë´\T n+fÒ myÓTà˝Ò´ d”≥T¢ ø£˙dü+>±HÓ’Hê Hêj·Tø£‘ê«*ï e÷{≤¢&ÉuÀ‘˚, C…+&ÉsY düeTHê´j·÷\T uÀ‘˚.. ‘Ó\+πø{≤sTT+#·q|ü⁄&ÉT, eT+Á‘·T\T>± ˇø£ÿ eTVæ≤fi≤ nuÛÑ´]úøÏ sTTe«q+<Tä ≈î£ , myTÓ à©‡\T>± ≈L£ &Ü ˇø£ eTV≤æ fi≈¯ î£ neø±X+¯ sTTe«≈î£ +&Ü >±D≈£î e´‹πsø£+ n˙, ‘Ó\+>±D ‘·|üŒ @+ e÷{≤¢&çHê ‘Ó\+>±DsTT+ø± dü˝Vü‰düuÛÑT´˝À¢ n&É«sTT»Ø uÀs¡T¶˝À¢, Hê$TH˚f…&é b˛düTº˝À¢≈£L&Ü ˇø£ÿ ‘Ó\+>±D eTVæ≤\qT ìj·T$T+#·q|ü&ÉT, kÕº+&ç+>¥ |üø£ÿ≈£î uÀ‘·<ä˙ @ $eø£å\T e÷{≤¢&=<äT› nì e÷ >=+‘·T\T e÷ø£$T{°˝À¢, øöì‡˝À¢ eTVæ≤fi≤ n&É«πø{ŸqT ≈£L&Ü Á|ü‹bÕ~+#·ì sT÷dü+<äsꓤ˝À¢ ‘Ó\+>±D eT>∑ y˚T<Ûëe⁄\T, $<ë´e+‘·T\T, sê»ø°j·T >∑T+&Ó˝À¢ H=πøÿdæq eT>∑ $<ÛëHê\T.Hêj·T≈£î\T, kÕe÷õø£ ñ<ä´eTø±s¡T\qT≈£îH˚ yê\T¢ m+<äT≈£î m+‘· $cÕ<ä+ ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi¯\~. eT{Ϻ eTVæ≤fi¯\ qT+∫ Ä>∑düTº - 2014 nÁ>∑≈£î\ eTVæ≤fi¯\ <ëø± sTT<˚ <äTdæú‹. ìC≤ìøÏ ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi¯ #ê]Á‘·ø£ ndæÔ‘ê«\T b˛sê≥ ndæÔ‘ê«\T. ø±yê´\*¢q yÓTT\¢ ndæÔ ‘ê«\T, sêC≤´˝Ò*q s¡TÁ<äeTà ndæÔ‘ê«\T, ‘·TbÕø£\T ã{Ϻ ‘·÷{≤\ e÷\\T ‘=&ç–q eTT<ä› ndæÔ‘ê«\T Ä~yêd” düeTàø£ b˛sê{≤\T, bÕø\£ T]Ô nsTT\eTà, d+æ <\Ó e¢ Tà, d<ü ë\øàå£ eTà, áX«¯ Øu≤sTT nd‘Ôæ «· yês¡dü\T ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi¯\T. n{≤¢+{Ï eTVæ≤fi¯\ ndæÔ‘ê«\qT nD∫y˚ùd Áø£eT+ m<äTs=ÿ+≥Tqïs¡T ‘Ó\+>±D eTVæ≤fi¯\T. sT÷ eTV≤æ fi\¯ qT nÁ|dü Tü ‘Ô +· CùÒd nHê´j÷· *ï m<Tä sT¡ ÿH˚ <ëìøÏ eTV≤æ fi\¯ T sT÷ eT<´äÛ ≈L£ &TÉ +¶ &eÉ TT, ˇø£ ‘\Ó +>±D eTV≤æ fi≤ Xø¯ >ÔÏ ± deü ÷jT· ‘+Ô· ø±e&É+ eT+∫ |ü]D≤eT+. ` pbÕø£ düTuÛÑÁ<ä <ä 25

>∑s¡«ø±s¡D+‘Ó\+>±D kÕ>∑T˙{Ïs¡+>∑ |æ‘êeTVüQ\T, ôV’≤<äsêu≤<é #ê]Á‘·ø£ ø£≥º&Ü\ s¡÷|ü•\Œ qyêuŸ Ä© qyêCŸ »+>¥ ãVü≤<ä÷›sY 137e »j·T+‹ dü+<äs¡“¤+>±.. ‘Ó\+>±D Ç+»˙sY‡ C≤sTT+{Ÿ j·÷ø£åHé ø£$T{Ï, ‘Ó\+>±D ]f…ÆsY¶ Ç+»˙sY‡ bò˛s¡yéT @sêŒ≥T #˚dæq $Á>∑Vü≤ Ä$wüÿs¡D düuÛÑ˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ‘Ó\+>±D sêÁwüº eT+Á‹ {Ï.Vü≤ØX¯«s¡sYsêe⁄‘·T~XÊ«dü ñqï+‘·es¡≈£î uÛ≤s¡rj·TTsê*H˚: kÕìj·÷MTsê® ‘q· qT ‘\Ó +>±D sêÁwºü Áu≤+&é nu≤d&æ sÉ >Y ± sêÁwºü Á|uü TÑÛ ‘«· + ìedæ+#ês¡T. e÷ ‘ê‘· eTVü≤eTTà<é »|òüsY MTsê®ìj·T$T+#·&Üìï ‘·|üã&ÉT‘·÷ ø=+<äs¡T #˚dæq $eTs¡Ù\ô|’ ìC≤+ ¬s’˝Ò«˝À Ç+õ˙sY>±f…ìïdt kÕºsY kÕìj·÷MTsê® düŒ+~+#ês¡T. ‘·qqT bÕøÏkÕúHé |üì#˚XÊs¡T. 1948˝Àø√&É*>±, kÕúìπø‘·s¡Tsê*>± n_Ûe]ídü÷Ô #˚dæq $eTs¡Ù\qT Äj·Tq ‘·q |üPØ«≈£î\‹|Œæ ø={≤sº T¡ . ‘T· ~XÊ«dü ñqï+‘e· s≈¡ î£ ‘êqT u≤Û sr¡ jT· Tsê*>±H˚ Ç+{Ï˝À ø£qTïeT÷XÊs¡T.ø=qkÕ>∑T‘êqì düŒwüº+ #˚XÊs¡T. ªX¯‘êã› ø±˝≤ìøÏ ô|’>± e÷ e÷ eTT‘êÔ‘· eTVü≤à<é≈î£ ≥T+ã+ ôV≤’ <sä êu≤<é ˝ÀH˚ ñ+≥Tqï~. qqTï ãjT· {Ï e´ø>ÔÏ ± nVü≤à<é MTsê® ôV’≤<äsêeTTÁ<äy˚ùd+<äT≈£î #˚ùd Á|üj·T‘êï\qT rÁe+>± K+&çdüTÔHêïqì u≤<é˝ÀH˚ |ü⁄{Ϻ ô|]>±s¡T.ù|s=ÿHêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº Áu≤+&é nu≤dæ&ÉsY>± qqTï N|òt Ç+õ˙sY>± ñqïìj·T$T+ #ês¡qï ∫qï $wüj·T+ô|’ Á|üeTTK sê»ø°j·T H˚‘·\T, Äj·Tq Á|üU≤´‘· >∑+&çù|≥{°M #êHÓfi¯ó¢ m+‘√ $\TyÓ’q düeTj·÷ìï eè<∏ë #˚düTø√e&É+ &Ü´+qT ì]à+#êsT¡ . Ç+ø√u≤<Ûäø£*–düTÔqï~ nHêïs¡T. ‘êqT|ü⁄fÒº düeTj·T+˝À ‘·q ‘·*¢ eTT‘êÔ‘· nõCŸ MTsê® ìC≤+bÕ\q˝À ôVA+XÊK ø±s¡´<ä]Ù>±rÁe nHês√>´∑ +‘√ ñ+&&É +É ‘√ eTT+u˝’… Àì Á|‘ü ´˚ ø£ <yä êU≤q≈î£ eT÷d” es¡<ä u≤~Û‘·T\qT Ä<äTø√e&ÜìøÏ ø£èwæ #˚XÊs¡T nìÄyÓTqT rdüT¬øfi≤¢s¡ì, nø£ÿ&˚ ‘êqT »ìà+#êqì #ÓbÕŒs¡T. $e]+#ês¡T. kÕìj·÷MTsê®qT ôV’≤<äsêu≤<é Ä&É_&ɶ>±ªeT÷&ÉTyêsê\ ej·TdüT˝À ôV’≤<äsêu≤<é≈£î e#êÃqT. n_Ûe]ídü÷Ô sêÁwüº n+u≤dæ&ÉsY>± d”m+ πød”ÄsY ìj·T$T+#ês¡T.X¯‘êu›ø±˝≤ìøÏô|’>± e÷ ‘ê‘·eTT‘êÔ‘·\T ôV’≤<äsêu≤<é˝ÀH˚26 Ä>∑düTº `2014

˝ÒKe÷ ˙fi¯ófl.. e÷ ø=\Te⁄\T..e÷ uÛÑ÷eTT\T.. e÷ |ü≥ï+ lj·TT‘· ‘Ó\+>±D ø±sê´#·s¡D ø£$T{Ï ({ÏC≤ø˘) n<Ûä´≈£åî\T m|Œü {øÏ Ï sê<Tä ø±ã{ºÏ yê{ôÏ|’ <èä wºæ kÕ]d÷ü HÔ ˚ á Áø+Ï ~ deü Td´ü \ô|’ ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T rdüTø√yê\ì ªe÷ ôV’≤<äsêu≤<éµ ñ<ä´eT dü+düú>±Ábıˆˆ ø√<+ä &sÉ êyTé >±]øÏ $qï$+#T· ≈î£ H~˚ @eTq>± Hê\T>T∑ ø√≥¢ y˚TeTT $TeTTà\qT ø√s¡T‘·THêïeTT.Á|ü»\ <äXÊu≤›\ Äø±+ø£å H˚{ÏøÏ HÓs¡y˚]+<ä+fÒ πøe\+ MT jÓTTø£ÿnì‘·s¡ kÕ<Ûä´yÓTÆq |ü≥Tº<ä˝Ò <ëìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+. Ç~ #·]Á‘·˝À á ÁøÏ+~yê{Ïô|’ ‘·ø£åDy˚T <äèwæº kÕ]+#ê\ì ‘Ó\+>±Dn»sêeTs+¡ >± ì*∫b˛‘T· +~. <jä T· #d˚ æ e÷ ‘\Ó +>±D ñ<´ä e÷_Û eTTK´eT+Á‹ >±]ì MT<ë«sê ø√s¡T‘·THêï+.e+<äHê\qT d”«ø£]+#·+&ç. á X¯óuÛÑ dü+<äs¡“¤+˝À ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT Hêj·T≈£î&ÉT, ‘Ó\+>±DsêÁwüº ‘=* eTTK´eT+Á‹ ø£\«≈£î+≥¢ 1) eTTK´eT+Á‹ nsTTq yÓ+≥H˚ øÏs¡DY≈£îe÷sY¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+#·+Á<äX‚KsY Hêj·Tø£‘·«+˝Àì Á|üuÛÑT‘·« |üì rs¡TqT ø=ìj·÷&ÉT‘·÷ s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ X¯+ø£sY|ü*¢ eT+&É˝Ÿ »Hê«&É Á>±eT+˝Àìá øÏ+~ dü÷#·q\T #˚j·T<ä*#êeTT. ô|<ä› eTqdüT‘√ d”«ø£]+∫, 33 mø£sê\ •K+ uÛÑ÷eTT\qT >∑èVü≤ìsêàD≤\øÏ nqTeT‹Ä˝À∫+∫, neT\T|üs¡TkÕÔs¡ì Ä•düTÔHêï+. ìdü÷Ô Ç∫Ãq Jy√ HÓ+.293‘√ bÕ≥T ‘Ó\+>±D≈£î qwüº+ #ù˚d Jy√\ìï+{ìÏ y+Ó ≥H˚ s<¡ Tä #› j˚ ÷· *. Ç~ >‘∑ +· ˝À e÷sÃY Á|ü»\ Äø±+ø£å\ y˚Ts¡≈£î @s¡Œ&çq ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ 1966˝À ñkÕàHékÕ>∑sY, Væ≤e÷j·T‘YkÕ>∑sY #Ós¡Te⁄\ #·T≥÷º(‘Ósêdü) Á|üuÛÑT‘·«+ yÓTT≥ºyÓTT<ä{Ï nôd+;¢˝À, ;CÒ|” Á|üuÛÑT‘·«+ ñqï •K+ uÛÑ÷eTT\˝À m≥Te+{Ï ìsêàD≤\≈£î nqTeT‹<=&ç¶<ë]q $&ÉT<ä\ #˚dæq b˛\es¡+ Ä]¶HÓHé‡qT e´‹πsøÏdü÷Ô, Çe«≈£L&É<äì C≤] #˚dæq Jy√ HÓ+.111øÏ |üP]Ô e´‹πsø£+.n<˚$<Ûä+>± ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü‘˚´ø£ Á|ü‹|ü‹Ôì ø£*Œ+#ê\ì ø√s¡T‘·÷ Bìì yÓ+≥H˚ s¡<äT› #˚j·÷*.rsêàì+#·&É+ eTT<ëeVü≤+. n˝≤π> sê»ø°j·÷\≈£î nr‘·+>±‘Ó\+>±D neTs¡Ms¡T\≈£î ìyêfi¯ó]Œ+#·≥+, yê]øÏ Ä]úø£ kÕj·T+ 2) ‘\Ó +>±D sêÁw+ºü Çø£ u≤Û cÕ Á|jü T· TøÔ£ sêÁw+ºü @e÷Á‘+· ø±<Tä .Á|üø£{Ï+#·&Éy˚T ø±ø£ ñeTà&ç>± ñqï ôV’≤ø√s¡TºqT ‘·ø£åDy˚T $uÛÑõ+#ê Ç~ ãVüQuÛ≤cÕ ì\j·T+, $$<Ûä C≤q|ü<äT\≈£î Ä\j·T+.\ì ø√s¡T‘·÷ rsêàq+ #˚j·T≥+ ≈£L&Ü |üP]Ô>± dü+‘·è|æÔì∫Ã+~. HÓÁVüA #Ó|æŒq≥Tº>± Ç~ ˇø£ $T˙ Ç+&çj·÷. ø±ã{Ϻ ìqï{ÏM{Ïì eTqdü÷Œ¤]Ô>± kÕ«>∑‹düTÔHêï+. es¡≈£î ‘Ó\+>±D }ùd ˝Òì lbı{Ϻ lsêeTT\T ‘Ó\T>∑T $X¯« $<ë´\jT· + jTÓ Tøÿ£ ÄeX´¯ ø‘£ · Çø£ á ÁbÕ+‘êìøÏ @ e÷Á‘+· nsTT‘˚ M{Ï‘√ bÕ≥T>± |ü<˚fi¯fl ñeTà&ç sê»<Ûëìì ≈£L&Ü ˝Ò<äT ø±ã{Ϻ <ëìì ‘·ø£åDy˚T s¡<äT›#˚dæ <ëì kÕúq+˝ÀH˚ ‘Ó\+ìs¡dædü÷Ô eTs=ÿ rsêàq+ #˚düT+fÒ m+‘√ u≤>∑T+&˚~. ø±s¡D+ sê >±D kÕ+düÿè‹ø£ $X¯«$<ë´\j·÷ìï @sêŒ≥T #˚j·÷\ìÁwüº+ @sêŒ&ܶø£ ≈£L&Ü Ç+ø± d”e÷+Á<ÛäT\ ≈£îÁ≥\T, ≈£î‘·+Á‘ê\T ø√s¡T‘·THêï+.eT≥T≈î£ Ä>&∑ +É ˝<Ò Tä . BìøÏ ‘\Ó +>±D deü ÷»+ô|’ ˇø£ {M° #d˚ qæ<Tä wÁt |#ü êsy¡ T˚ ˇø£ ì<sä Ù¡ q+. øπ e\+ yê{ôÏ|’ #s· ´¡ \T rdTü ≈î£ qï+‘· 3) ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘· $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ qT+#˚ ‘Ó\+e÷Á‘êq Ä>∑T‘êj·Tì y˚TeTT uÛ≤$+#·≥+˝Ò<äT. ¬s+&ÉT sêÁcÕº\≈£î >±D #·]Á‘·, dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\qT bı+<äT|üs¡Tdü÷ÔôV’≤<äsêu≤<äT q>∑s¡+ ñeTà&ç sê»<Ûëì>± ñqïìï s√E\T M] ≈£î bÕsêƒ ´+XÊ\ì s÷¡ bı+~+#&· ÜìøÏ ø$£ T{ì° @sêŒ≥T #j˚ ÷· *.Á≥\T Ç˝≤>π ø=qkÕ>T∑ ‘êjT· ì |Pü ]>Ô ± $X«¯ ddæ Tü HÔ êï+. BìøÏ Á|‘ü ´· øå£ eÁøø° s£ D¡ ≈î£ >T∑ s¬ q’ ‘\Ó +>±D #]· Á‘· bÕsêƒ \qT dùüV≤‘T· ø+£ >±ñ<ëVü≤s¡D mìïø£\ |òü*‘ê\T yÓ\Te&çq yÓ+≥H˚ ‘Ó\T>∑T <˚X¯+ düe]+#ê*.bÕغ n~HÛ ‘˚ · Hêsê #+· Á<uä ≤ãTHêjT· T&TÉ >±sT¡ ‘\Ó +>±D˝À ôd‘’ +·‘êeTT Á|üuÛÑT‘ê«ìï ‘·«s¡˝À @sêŒ≥T #˚kÕÔeTì Á|üø£{Ï+#·&Éy˚T ø±ø£ 4) ‘\Ó +>±D y‘’Ó ê[≈î£ \ $Á>V∑ ‰ü \qT ôV≤’ <sä êu≤<Tä ˝Àì {≤´+≈î£$&çb˛sTTq ¬s+&ÉT ‘Ó\T>∑T sêÁcÕº\qT ‹]– ø£*ù| u≤<Ûä´‘· ≈£L&Ü ã+&ÉT‘√ düVü‰ ‘Ó\+>±D yê´|üÔ+>± @sêŒ≥T #˚j·T&ÜìøÏ‘e· T bÕغ m‘T· ≈Ô î£ +≥T+<ìä Á|øü {£ +Ï #&· +É . ø±ã{ºÏ yT˚ eTT ‘\Ó +>±D ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T#˚|ü{≤º\ì ø√s¡T‘·THêï+.eTTK´eT+Á‹ ø£\«≈£î+≥¢ #·+Á<äX‚KsY>±]ì ø£˙dü+ e#˚à nôd+;¢düe÷y˚XÊ\˝À HÓ’Hê ñeTà&ç sê»<Ûëìì e´‹πsøÏdü÷Ô rsêàq+ 5) ôV’≤<äsêu≤<äT uÛÑ÷eTT\ô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ rdüT≈£î+≥Tqï #·s¡´\T#˚j·÷\ì ø√s¡T‘·THêï+. d‘ü Œ· *¤ ‘êìdTü HÔ êïsTT. >T∑ sT¡ ≈î£ ˝Ÿ Á≥dºt u÷ÑÛ eTT˝Ò ø±ø£ ã+C≤sê Væ≤˝Ÿ‡˝Àì j·÷<ä–] \ø°Îqs¡dæ+Vü≤kÕ«$T yê] uÛÑ÷eTT\T, n+‘·≈£î $T+∫ ‘Ó\+>±D≈£î ‘·ø£åD+ e#˚à eTTù|Œ$T ˝Ò<äì dü÷º&çjÓ÷ ù|]≥ dæìe÷ yê]øÏ∫Ãq uÛÑ÷eTT\T, |ü]ÁX¯eT\Á|‘ü ´˚ ø£ Á|‹ü |‹ü ìÔ kÕ~+Û #T· ≈î£ +fÒ |]ü ÁXe¯ T\T ‘s· *¡ b˛jT˚ neø±X+¯ ù|s¡ì∫Ãq uÛÑ÷eTT\T, eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\T n~ ø±ø£ e´øÏÔ>∑‘·+>± bı+~q u÷ÑÛ eTT\ìï{ôÏ|’ deü TÁ>∑ $#êsD¡ ≈î£ Ä<•˚ +#e· \dqæ Ä>∑düTº - 2014 27

˝ÒK ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À Á|üdüTÔ‘· $<ë´ dü+e‘·‡s¡+ qT+#˚ ‘Ó\+ #·+<ë<ës¡T\T>± #˚s¡+&ç! #·+<ë<ës¡T\qT #˚]Œ+#·+&ç!! >±D #·]Á‘·, dü+düÿè‹, dü+Á|ü<ëj·÷\qT bı+<äT|üs¡Tdü÷Ô bÕsƒê´+XÊ\ì s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚j·÷*. MT düVü≤ø±s¡+ e÷¬ø+‘√ eTTK´+! eÁø°ø£s¡D≈£î >∑T¬s’q ‘Ó\+>±D #·]Á‘· bÕsƒê\qT düùV≤‘·Tø£+>± deü ]+#ê*. ‘\Ó +>±D y‘’Ó ê[≈î£ \ $Á>V∑ ‰ü \qT ôV≤’ <sä êu≤<Tä ˝Àì ˇø£ e÷dü|üÁ‹ø£qT rdüT≈£îsêe&É+ m+‘· ø£wüºyÓ÷ n+<ä]ø° {≤´+≈î£ ã+&TÉ ‘√ dVü ‰ü ‘\Ó +>±D yê´|+Ôü >± @sêŒ≥T #j˚ T· &ÜìøÏ ‘Ó*dæ+<˚. á H˚|ü<∏ä´+˝À eqs¡T\ ‘·≈£îÿy˚ nsTTq|üŒ{Ïø°, ˇø£ ‘·ø£åDy˚T #·s¡´\T#˚|ü{≤º\ì ø√s¡T‘·THêï+. eTVü≤‘·Ôs¡ dü+ø£\Œ+‘√ Äs¡+uÛÑyÓTÆq <äø£ÿHé˝≤´+&éqT ø±bÕ&ÉTø√ yê*‡q u≤<Ûä´‘· eTq+<ä]ô|’ ñ+~. n+<äTπø MT neT÷\´ nedüs¡+ ñ+~. e÷ e<ä› ñqï n~Ûø±]ø£ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ düVü≤ø±sêìï y˚TeTT ø√s¡T‘·THêï+. ôV≤’ <sä êu≤<Tä õ˝≤˝¢ À 1,469.28 møs£ ê\T, s+¡ >±s¬ &¶ç õ˝≤˝¢ À 13,480.25 mø£sê\T, q\¢>=+&É õ˝≤¢˝À 1,400.02 |Áü ‹ø≈£ î£ n~øÛ £ d+ü K´˝À #+· <ë<ësT¡ \qT #]˚ Œ+#&· +É <ë«sê, mø£sê\ eø˘Œ¤ uÛÑ÷eTT\˙ï ÄÁø£eTD≈£î >∑T¬s’HêsTT. yêDÏ»´ Á|üø£≥q\T n+~+#·&É+ <ë«sê MTs¡T MT düVü≤ø±sêìï n+~+#·e#·TÃ. eTTK´+>± düe÷C≤ìï #Ó’‘·q´e+‘·T\qT Çe˙ï ˇø£ m‘Ó’Ô‘˚ ø=+‘·eT+~ |ü\T≈£îã&ç >∑\ ã&Ü u≤ãT\T #˚j·T>∑\ X¯øÏÔkÕeTsêú´\Tqï y˚T<Ûë$, ñbÕ<Ûë´j·T, n<Ûë´|üø£, Á|üuÛÑT‘·« uÛÑ÷eTT\qT ‘·eT e´øÏÔ>∑‘· yê´bÕs¡ nedüsê\≈£î ñ<√´>e∑ sê\Z ≈î£ #+Ó ~q yêsT¡ á u≤<´äÛ ‘q· T d«” ø]£ +#ê*‡+~>± $ìjÓ÷–+ #·T≈£î+≥THêïs¡T. Ç+<äT˝À dæìe÷ Á|üeTTKT\÷ ø√s¡T‘·THêï+. ñHêïs¡T. >∑‘· #ÓHêï¬s&ç¶ Á|üuÛÑT‘·«+ <ë<ë|ü⁄ ns¡ mø£s¡+ ô|’>± düú˝≤ìï z dü+düú ìs¡«Vü≤D¬ø’ p;¢Væ≤˝Ÿ‡˝Àì m˝Ÿ$ |üÁ‹ø£ Á|ür bÕsƒ¡≈£î&ÉT eTs√ |ü~ eT+~ì #·+<ë<ës¡T\ Á|ükÕ<é ø£+{Ï ÄdüT|üÁ‹ø£ |üø£ÿq uÛÑ÷$Tì πø{≤sTT+∫+~. s¡÷|ü+˝À bÕsƒ¡≈£î\T>± e÷πsÃ+<äT≈£î Á|üj·T‹ï+#ê*. ‘·s¡Tyê‘· @$T »]–+<√ ‘Ó*j·T<äT ø±ì Ä dü+düú b˛sTT Ä u÷ÑÛ $T˝À H&˚ TÉ yêD»Ï ´ deü TT<ëjT· + y*Ó d+æ ~. Ç~ @$T≥ì O yê]¸ø£ #·+<ë (s¡÷.150) s¡÷|ü+˝À <äø£ÿHé˝≤´+&éqT MT≈£î Á|ü•ï+∫q Hê<∏äT&ÉT ˝Òø£b˛j·÷&ÉT. n˝≤π> Ä |üø£ÿH˚ &܈ˆ ‘Ó*dæq yê]øÏ ãVüQeT‹>± Çe«e#·TÃ. sê»X‚KsY¬s&ç¶ luÛ≤>¥ Ç+{Ï es¡≈£î eT<Ûä´q ñqï Á|üuÛÑT‘·« u÷ÑÛ $Tq+‘ê z sê»øj° T· HêjT· ≈î£ &TÉ ÄÁø$£ T+∫ ø±+bÂ+&TÉ , O ñ<√´>∑dü+|òü÷\ yês¡T ‘·eT düuÛÑT´\ ø√dü+ @ø£yÓTT‘·Ô+>± uÀs¡T¶\T @sêŒ≥T #˚düT≈£î+fÒ, ˇø£ <äs¡Ù≈£î&çøÏ dü÷º&çjÓ÷ ì]›wüº dü+K´˝À yê]¸ø£ #·+<ë\qT #Ó*¢+#·e#·TÃ. ì$T‘·Ô+ Á|üdüTÔ‘· X¯u≤›\j·T dü÷º&çjÓ÷ |üø£ÿq πø{≤sTT+∫q uÛÑ÷$T˝À s¡+>∑T s¡+>∑T\ dæìe÷ {≤ø°düTì yêDÏ»´ O #+· <ë\qT <øä ÿ£ H˝é ≤´+&é ù|]≥ &.ç &.ç ˝<Ò ë #≈Ó î£ ÿ, jT· +.z. düeTT<ëj·÷ìï ø£≥Tº≈£îHêï &ÉT. Ç~ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ‘Ó\+>±D s¡÷|ü+˝À |ü+|æ+#·e#·TÃ. ÁbÕ+‘· u÷ÑÛ eTT\ s¬ yqÓ ÷´ #≥· +º 1975 ôdøHå£ é 2 (_) Á|øü ±s+¡ |üP]Ô e´‹πsø£+. M{Ïô|’ dü‘·«s¡y˚T #·s¡´\T #˚|ü{≤º\ì e÷ ∫sT¡ Hêe÷: ø√s¡T‘·THêï+. $#ês¡D˝À eT]ìï $wüj·÷\T yÓ\T>∑T#·÷kÕÔj·Tì Ä•düTÔHêï+. DECCAN LAND6) z≥s¡T ø±s¡T¶\T: ‘Ó\+>±D sêÁwüº dæm+>±s¡T Á|üø£{Ï+∫q≥T¢ \"CHANDRAM\" 490, St.No. 11, »Hêu≤Û ø+£ fÒ sπ wHü é ø±sT¡ \¶ e÷~]>± z≥sT¡ >T∑ ]+Ô |⁄ü ø±sT¡ \¶ Himayatnagar, Hyderabad - 500 029. dü+K´ ≈£L&Ü n~Ûø£+>±H˚ ñqï<äH˚ $wüj·÷ìï Á>∑Væ≤+∫ yÓ+ ≥H˚ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+#·e\dæ+~>± Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç Mobile: 9030626288 ‘˚yê\dæ+~>± ø√s¡T‘·THêï+. πswüqT ø±s¡T¶\≈£î, z≥s¡T ø±s¡T¶ \≈î£ *+≈î£ ñqï+<Tä e\qH˚ z≥sT¡ ø±sT¡ \¶ T ≈L£ &Ü n~øÛ +£ >± »|ü⁄Ô #˚j·Te\dæ+~>± ø√s¡T‘·THêï+. ñ+&˚ neø±X¯+ ñqï~. BìøÏ Á|ü<Ûëq ø±s¡D+ sê»ø°j·T bÕغ\T eTTK´+>± ‘Ó\T>∑T<˚X¯+ <=&ç¶<ë]q <ë<ë|ü⁄ \ø£å\ 7) nìï{øÏ Ï $T+∫ kÕìú ø‘£ ≈· î£ 1956ì ÁbÕe÷DøÏ +£ >± ìssí¡ TT+ eT+~ de” ÷+Á<TäÛ \qT q>s∑ êìøÏ rdTü ≈î£ e∫à z≥sT¡ >T∑ ]+Ô |⁄ü #·&É+ |üP]Ô>± n_Ûq+<ä˙j·T+. Ç~ Á|ü»\ Äø±+ø£å. á ø±s¡T¶\qT C≤Ø #˚sTT+∫+~. ø±ã{Ϻ Ä bÕغ q>∑s¡+˝À mìï y˚Ts¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡íj·T+ rdüT≈£îqï+<äT≈£î Vü≤]¸düTÔHêï+. ø\£ ˝À \_› bı+~+<Hä ~˚ e÷ u≤Û eq. á yTÓ T‘+Ô· e´eV‰ü s+¡ ô|’ me¬sìï ≈£îÁ≥\T |üqTï‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ me] ˇ‹Ô&çøÏ ˝§+>∑ø£ düeTÁ>∑ $#ês¡D≈£î Ä<˚•+∫ Ç+{Ï{Ï düπs« »]|æ yê{Ïì á ìs¡íj·÷H˚ï ø=qkÕ–+#˚˝≤ {ÏC≤ø˘ Á|üuÛÑT‘·«+ô|’ ˇ‹Ô&ç ‘˚yê\ì ø√s¡T‘·THêï+. 28 ` e÷ ôV’≤<äsêu≤<é <ä Ä>∑düTº `2014

$πø+ÁBø£s¡DªdüT|ü]bÕ\qµ ø√düy˚T ø=‘·Ô õ˝≤¢\ @sêŒ≥T u≤Û s‘¡ · Á|Cü ≤kÕ«eT´+ |]ü &$ÉÛ ˝+¢Ò <Tä ≈î£ |]ü bÕ\q $øπ +ÁBøs£ D¡ Á|üjÓ÷»Hê\T, düeTdü´\T, dü+düÿè‹ø£, $<Ûë´|üs¡ nedüsê\T, eTÚ*ø£ edü‘·T\ nedüsê\T, Ä]úø£ Á|ü>∑‹.ˇø£ kÕ<Ûäq+. düe÷K´ e´edüú dü÷Œ¤]Ô‘√ πø+Á<ä, sêÁwüº Á|üuÛÑT‘ê«\ 3) ÁbÕ+rjT· n_eÛ è~,∆ $$<äÛ |]ü D≤e÷\T, ÁbÕ+‘+· ˝À #|˚ {ü qºÏeT<Ûä´ n~ø±sê\ $uÛÑ»q @sêŒ≥T »]–+~. n<˚ ‘·s¡Vü‰˝À kÕúìø£ #˚|ü{≤º\qT≈£î+≥Tqï dü+πøåeT |ü<∏äø±\T.d+ü d\úü <ë«sê |]ü bÕ\q n+~+Û #ã· &TÉ ‘T· qï~. kÕ«‘+· Á‘´· + ‘s· ê«‘· 4) bÕ\Hê |üs¡yÓTÆq yÓdüT\Tu≤≥T, düT|ü]bÕ\q13 sêÁcÕº\˝À Äs¡+uÛÑyÓTÆ H˚&ÉT eTq<˚X¯+˝À ª29µ sêÁcÕº\T, ªª7µµ 5) Ä]úø£s¡+>∑ Á|üjÓ÷»Hê\T.πø+Á<ä bÕ* ÁbÕ+‘ê\T ñHêïsTT. sêÁcÕº\˝À |ü]bÕ\Hê kÂ\uÛÑ´+ M{˝Ï À Á|»ü \ nedsü ê\T, Á|jü ÷Ó »Hê\ Á|kü ÕeÔ q ˝øÒ b£ ˛e&+Éø√d+ü õ˝≤\¢ e´edúü @sêŒ≥T #j˚ T· ã&+ç ~. øπ +Á<,ä sêÁwºü Á|uü TÑÛ ‘ê«\T >e∑ THêsΩ¡+. Á|»ü \ n_ÁÛ bÕjT· + rdTü ø√yê\ì #≥· +º ˝À ñHêï, ô|q’õ˝≤¢\qT ˇø£ j·T÷ì{Ÿ>± rdüTø=ì |ü]bÕ\q ø±s¡´ø£˝≤bÕ\T ù|s=ÿqï n+XÊ\˝À Á|ü»\≈£î dü+ã+~Û+∫q n+XÊ\T ˝Òe⁄.#˚düTÔ+{≤sTT. XÊdüq, ø±s¡´ ìsê«Vü≤D XÊK\qT Á>±eTkÕúsTTøÏ kÕ«‘·+Á‘·´q+‘·s¡+ qT+∫ H˚{Ï es¡≈£î ‘Ó\+>±D≤˝À πøe\+rdüTπøfi‚¢~ õ˝≤¢ |ü]bÕ\Hê j·T+Á‘ê+>∑y˚T. ˇπø ˇø£ õ˝≤¢ s¡+>±¬s&ç¶ (1978)˝À @s¡Œ&ç+~. s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢ ‘\Ó +>±D õ˝≤\¢ nìï+{˝Ï À ø˝£ ≤¢ Á|‘ü ´˚ øy£ TÓ qÆ ~. á õ˝≤¢ @sêŒ≥T <X˚ +¯ ˝À $$<äÛ sêÁcÕ˝º ˝Àì õ˝≤\¢ @sêŒ≥T≈î£ XÊÁdjÔ” T· |<ü ‹∆ä düeTj·T+˝À sêìnH˚ø£ düeTdü´\T, Ä ‘·sê«‘· õ˝≤¢ Á|ü»\Tn+≥T @MT˝Ò<äT. düŒwüº‘· ˝Ò<äT. ªª545µµ ˝Àø˘düuÛÑ kÕúHê\Tqï eTq m<Tä s=ÿ+≥THêïsT¡ . Ç|Œü {øÏ Ï ø=‘Ô· ø=‘Ô· deü Td´ü \T ed÷ü HÔ ˚ ñHêïsTT.<˚X¯+˝À 2001 Hê{ÏøÏ ª585µ õ˝≤¢\T ñ+&É>±, 2011 Hê{ÏøÏ eT<Ûä´˝Àñqï ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡+ $düÔè‹ ô|s¡T>∑T<ä\, s¡+>±¬s&綪ª650µµ es¡≈£î ô|]–HêsTT. õ˝≤¢ ªø&£ TÉ |⁄ü˝À øD£ ‹Ï ˝≤µ nì|dæ Tü +Ô ~. sê»<ëÛ ì q>s∑ +¡ nedsü ê\T, <ëìøÏ ‘·>∑Z ìs¡íj·÷\ <äTÁwüŒuÛ≤e+ s¡+>±¬s&ç¶õ˝≤¢ Á|ü»\ MT<ä ˇø£ õ˝≤¢qT @ $<Ûä+>± #·÷kÕÔeTT? sêC≤´+>∑+˝À sêÁcÕº\ ø£qã&ÉT‘·[email protected]êŒ≥T Á|üÁøÏj·T düŒwüº+>± ñHêï õ˝≤¢\ @sêŒ≥T >∑T]+∫ n<˚ ø=‘·Ô õ˝≤¢\ @sêŒ≥T Á|ü‹kÕ] mìïø£\ düeTj·T+˝À ‘Ós¡ô|’øÏkÕúsTT˝À düŒwüº‘· ˝Ò<äT. õ˝≤¢\ e´ed”úø£s¡D sêÁcÕº\ |ü]~Û˝À ñ edüTÔqï|üŒ{ÏøÏ mìïø£\ Vü‰MT>±H˚ $T–*b˛‘·Tqï~. ákÕ]Hêï, ˇø£ C≤rjT· e÷sìZ¡ sπ X› q¯ ˝<Ò Tä nH~˚ dŒü w+ºü . C≤rjT· Á|Dü ≤[ø£ ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº dü$T‹ ‘·q 2014 mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º˝À õ˝≤¢\e´edüú˝À õ˝≤¢ Á|üD≤[ø± ø£$T{°\ @sêŒ≥T >∑T]+∫ sêC≤´+>∑+ dü+K´qT ª10µ qT+∫ ª24µ≈£î ô|+#·T‘êeTì bı+<ä|üs¡#·&É+˝ÀH˚ #Ó|æŒHê, ø=‘·Ô õ˝≤¢\ @sêŒ≥T MT<ä n+‘·>± <äèwæº ô|{Ϻq≥T¢ »]–+~. Ä bÕغ n~Ûø±s¡+˝ÀøÏ e∫Ã+~. Ç+<äTø√dü+ C≤rj·Tø£qã&É<äT. C≤rj·T Á|üD≤[ø£\˝À ˝Òì ÁbÕeTTK´+, õ˝≤¢\≈£î kÕúsTT˝À nH˚ø£ Á|ü‹bÕ<äq\qT <äèwæº˝À ñ+#·Tø=ì ª5µ nôd+;¢bÕ\Hêj·T+Á‘ê+>∑|üs¡+>±, sê»ø°j·T ø√D+˝À #ê˝≤ eTTK´ kÕúHê\≈£î ˇø£ õ˝≤¢ #=|üq yÓTT‘·Ô+ ª119µ nôd+;¢ kÕúHê\≈£îuÛÑ÷$Tø£ ñqï~. C≤rj·T kÕúsTT˝À õ˝≤¢\ dü>∑≥T yÓ’XÊ\´+ 5035 ª24µ õ˝≤¢\qT @sêŒ≥T #˚j·Te#·TÃqì ù|s=ÿqï~. ø=‘·Ô õ˝≤¢\#<· sä |¡ ⁄ü ø˝Ï À MT≥sT¡ ¢ ø±>±, ‘\Ó +>±D˝À Ç|ü &TÉ qï õ˝≤\¢ dsü êd]ü @sêŒ≥T e\q õ˝≤¢\ dü]Vü≤<äT›\T <ë{Ï ø=ìï eT+&É˝≤\T ˇø£11,400 #·<äs¡|ü⁄ øÏ˝ÀMT≥s¡T¢, <˚X¯ dü>∑≥T‘√ b˛*ùdÔ ¬s{Ϻ+|ü⁄ ìj÷Ó »øe£ s+Z¡ ˝À, Ç+ø=ìï ysπ˚ õ˝≤\¢ ˝À ñ+&≥É + e\q bÕ\Hê$d”Ôs¡í+. ˇø£ õ˝≤¢ m+‘· ñ+&Ée#·TÃ? »HêuÛ≤ |üs¡+>± #·÷ùdÔ |üs¡yÓTÆq düeTdü´\T ‘Ó∫Ãô|≥ºe#·TÃ. eTTì‡bÕ*{°˝À ñqïπøe\+ 8,000 eT+~‘√ n‹ ∫qï »˝≤¢ ñ+&É>±, 1 ø√{Ï, 10 ÁbÕ+‘ê\˝À bÕ\Hê|üs¡yÓTÆq >∑+<äs¡>√fi¯+ @s¡Œ&Ée#·TÃ.\ø£å\ »HêuÛ≤‘√ <ÛëH˚ (eTVü‰sêÁwüº) n‹ ô|<ä› õ˝≤¢ ñ+&É>±, ø±e⁄q ùV≤‘T· ã<‘›ä ‘· √ ≈L£ &qç XÊÁdjÔ” T· $<ëÛ q+ <ë«sê õ˝≤\¢$d”Ôs¡í+˝À πøe\+ 9 øÏ.MT.‘√ e÷ùV≤ (bÕ+&ç#˚Ã]) n‹ ∫qï @sêŒ≥T≈î£ |Pü qTø√yê\ì ‘\Ó +>±D Á|»ü \T, Á|Cü ≤d+ü |÷üò \T, yT˚ <ëÛõ˝≤¢ ñ+&É>± 45,000 øÏ.MT. ø£#Y õ˝≤¢ (>∑T»sê‘Y) $XÊ\yÓTÆq~. e⁄\T ø√s¡T‘·THêïs¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À ø=‘·Ô õ˝≤¢\ @sêŒ≥T≈£î ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ ˇø£ ø£$T{°ì @sêŒ≥T #˚j·÷´*. ø=‘·Ô Á|ü‹ 1956 dü+e‘·‡s¡+˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ sêÁwüº+ ª20µ õ˝≤¢\‘√ bÕ<qä \qT Á|»ü \ eTT+<Tä ñ+∫, n_ÁÛ bÕjT· ùdøs£ D¡ #d˚ ,æ ìy~˚ ø£@sêŒ≥T nsTT´+~. ‘·sê«‘· Á|üø±X¯+ õ˝≤¢ (1970) s¡+>±¬s&ç¶ ‘·j·÷s¡T #˚dæ, XÊdüq düuÛÑ˝À #·]Ã+∫, |æ<ä|ü ø£$T{° ‘·T~ ìs¡íj·T+õ˝≤¢ (1978) $»j·Tq>∑s¡+ õ˝≤¢ (1979)˝À õ˝≤¢\T ø=‘·Ô>± rdüTø=ì ø=‘·Ô õ˝≤¢\qT @sêŒ≥T #˚j·÷´\ì ‘Ó\+>±D Á|ü»\[email protected]êŒ≥T #˚j·Tã&ܶsTT. 1975 dü+ˆˆ˝À Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À õ˝≤¢\ ø√s¡T‘·THêïs¡[email protected]êŒ≥T #·≥º+ e∫Ã+~. <ëìì 1985 dü+ˆˆ˝À düe]+#ês¡T. á#·≥º+ ø=‘·Ô õ˝≤¢\ @sêŒ≥T, ñqï õ˝≤¢\ dü]Vü≤<äT›\˝À e÷s¡TŒ, `#·˝≤¢ ø£ècÕí¬s&ç¶ÁbÕ+‘ê\ e÷]Œ&ç e+{Ï #·s¡´\≈£î neø±X¯+ ø£*Œ+∫+~. á#·≥º+ õ˝≤¢\ @sêŒ≥T≈£î rdüTø√e*‡q n+XÊ\qT ù|s=ÿqï~. <ä1) $d”Ôs¡í+, »HêuÛ≤, uÛÑ÷$T, Ç‘·s¡ ¬syÓq÷´.2) #·]Á‘·, uÛÖ>√[ø£ nqTã+<Ûä+, uÛÖ>√[ø£ \ø£åD≤\T, ñeTà&ç 29 Ä>∑düTº - 2014

dü+<äs¡“¤+ ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ sêÁwüº Á|ü<∏äeT eTVü‰düuÛÑ\ dü+<äs¡“¤+>± E˝…’ 12q neTs¡Ms¡T\ dü÷ú|ü+ e<ä› neTs¡T\≈£î ìyêfi¯ó\]ŒdüTÔqï Ä dü+|òüT+ H˚‘·\T >∑<ä›sY, y˚<ä≈£îe÷sY, q\e÷dü ø£èwüí, eT~›˝Ò{Ï, ∫≈£îÿ&ÉT Á|üuÛ≤ø£sY, Ábı.nq«sYU≤Hé, s¡‘·ïe÷\ ‘·~‘·s¡T\T. nq+‘·s¡+ sê´© ìs¡«Væ≤düTÔqï <äèX¯´+‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ sêÁwüº Á|ü<∏äeT eTVü‰düuÛÑ˝À¢ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ sêÁwüº Á|ü<∏äeT eTVü‰düuÛÑ˝À¢ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï es¡es¡sêe⁄ düT<Ûë uÛÑs¡<ë«CŸ ‘Ó\+>±D Á|üC≤Á|òü+{Ÿ sêÁwüº Á|ü<∏äeT eTVü‰düuÛÑ˝À¢ e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï m+.y˚<ä≈£îe÷sY, >∑<ä›sY30 Ä>∑düTº `2014

dü+<äs¡“¤+{°|”m|òt Á|ü<∏äeT eTVü‰düuÛÑ\TÄ>∑düTº - 2014 31

ø£s¡Ôe´+‘Ó\+>±D≤ qeìsêàD+˝À|üsê´es¡D ` #ê]Á‹ø±+XÊ\ |ü]s¡ø£åD ÇH˚ïfi¯fl≈£î ns¡yÓ’ @fi¯fl ‘Ó\+>±D≤ ø£\ kÕø±s¡yÓTÆ+~. ‘Ó\+ ≈£îì <√#·T≈£îHêïs¡T. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì mÁs¡ eT{Ϻ >∑T≥º\ <√|æ&ç j·T<Û˚#·Ã>± kÕ>∑T‘·Tqï~. ‘Ó\+>±D≤˝Àì |ü\T õ˝≤¢\˝À |ü]$T‹>±D 29e sêÁw+ºü >± á pHé 2e ‘B˚ qT+&ç u≤Û s‘¡ · jT· ÷ìjT· Hé øÏ $T+∫, |üsê´es¡D ìã+<Ûäq\qT |üø£ÿqu…{Ϻ >∑T≥º\ $<Ûä«+dü+ˇ&ç˝À ˇ~–b˛sTT+~. ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq á sêÁwüº+˝À ‘Ó\+>±D≤ $|üØ‘·+>± »s¡T>∑T‘·Tqï~. 2014 kÕs¡«Á‹ø£ mìïø£˝À¢ ‘Ó\+>±D≤uÛ≤cÕ dü+düÿè‘·T\T, kÕVæ≤‘·´, #ê]Á‹ø£, |üsê´≥ø±+XÊ\T, |ü⁄qsY ìsêàDy˚T Á|ü<Ûëq mC…+&Ü>± ø£qã&çq|üŒ{ÏøÏ˙, zô|Hé<˚yê\j·÷\ |ü]s¡ø£åD¬ø’ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq Á|üD≤[ø£\qT s¡÷|üø£\Œq yÓTÆHé‡ u≤e⁄\ Áø£eTãB›ø£s¡D $wüj·TyÓTÆ @ bÕغ ôd’‘·+ dü¬s’q Vü‰MT#˚j·÷*‡e⁄+~. ‘Ó\+>±D≤˝Àì uÖ<ä›, C…’q, ÇkÕ¢+, Væ≤+<ä÷ ø£≥º \T Çe«˝Ò<äT. áÁ|ü<ÛëHê+XÊìï @ bÕغ ‘·eT y˚Tìô|òk˛º˝À #˚s¡Ãø£&Ü\ |ü]s¡ø£åD n+XÊ\ $wüj·TyÓTÆ ‘·–q ÁX¯<ë›X¯≈£îÔ\T ø£qãs¡#ê*‡ b˛e&É+ <äTs¡<äèwüºø£s¡+.e⁄+~. n+‘·sê®rj·T f…Á]düTº, e÷qe $<Ûä«+düø£ ø±s¡´ø£˝≤bÕ\≈£î<ä÷s¡+>± e⁄+∫, #ê]Á‘·ø£ ∫Vü‰ï\≈£î |ü{ÏwüºyÓTÆq uÛÑÁ<ä‘·\T ø£*Œ+ Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ @s¡Œ&Éø£ eTT+<äT ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+ ìC≤+#ê*‡q nedüs¡+ e⁄+~. ‘Ó\+>±D≤ ñ<ä´eT+ ‘Ó\+>±D≤ dü+düÿè Á|üuÛÑT‘·« ÄBÛq+˝À e⁄+&˚~. ìC≤+ Á|üuÛÑT‘·«+˝À 1914˝À |ü⁄sê‹ $düàè‹, uÛ≤cÕ, #·]Á‘·, kÕVæ≤‘·´+, eqs¡T\ <√|æ&û\≈£î e´‹ edüTÔ XÊK Ä$sꓤe+ »]–+~. Á|üdüTÔ‘·+ eTVü‰sêÁwüº |ü]~Û˝À ñsπ ø+£ >±H˚ kÕ–+<qä &+É ˝À n‹Xj¯ ÷Ó ø˝ÔÏ <Ò Tä . m+<s¬ä +<sä √ øe£ ⁄\T, qï n»+‘ê, m˝À¢sê >∑TVü≤\ |ü]s¡ø£åD\T n|ü&˚ »]>±sTT. Äø£fi≤ø±s¡T\T, #·]Á‘·ø±s¡T\T, |üsê´es¡D y˚‘·Ô\T, ñ<ä´eTø±s¡T\T ‘·<äT|ü] ñeTà&ç sêÁwüº+>± @s¡Œ&ܶø£ ‘Ó\+>±D≤˝Àì nH˚ø£ #ê]á iñ<ä´e÷ìøÏ yÓqTï<äqTï>± ì*∫, ‘Ó\+>±D≤ sêÁwüº kÕ<Ûäq Á‘·ø£ n+XÊ\ |ü]s¡ø£åDÒ HêeTe÷Á‘·yÓTÆ, ‘Ó\+>±D≤ #·]Á‘· ìs¡¢øå±´|ü≥¢ ‘·eT n_Ûe÷Hêìï, b˛sê≥ |ü{ÏeTqT ø£qã]#ês¡T. ‘Ó\+>± ìøÏ >∑T¬s’+~. ‘Ó\+>±D≤˝Àì |ü\T •˝≤Œ\T, $Á>∑Vü‰\T, ‘êfi¯|üÁ‘·D s¡#·sTT‘·\ y˚~ø£, $<ë´e+‘·T\ y˚~ø£, dü+–&ç, ‘Ó\+>±D Á>∑+<∏ë\T #˚sTT<ë{Ï b˛j·÷sTT. Çø£ÿ&É »s¡>±*‡q+‘· n_Ûeè~∆<Ûä÷+<Ûë+, C≤q|ü<ä, Á|üC≤ ñ<ä´eT >±j·T≈£î\T, ‘Ó\+>±D≤ $|ü¢e »s¡T>∑˝Ò<äT. sêuÀj˚T qe ‘Ó\+>±D≤ |ü⁄qsY ìsêàD+˝À áñ<ä´e÷\ ø£fi≤ø±s¡T\T á ñ<ä´eT+˝À bÕ˝§ZHêïs¡T. eTVæ≤fi≤, $düàè‘· n+XÊ˝Ò ÁbÕD+>± e⁄+&Ü*.<ä[‘·, –]»q, j·TTe»qT\T á ñ<ä´e÷ìøÏ ÁbÕD+ b˛XÊs¡T.‘Ó\+>±D≤ eqs¡T\ <√|æ&ç >∑‘· ¬s+&ÉTqïs¡ <äXÊu≤›\ qT+&ç n~Û ‘Ó\+>±D≤˝À ìC≤+ Á|üuÛÑT‘·«+˝Àì ãVü≤eTì, yÓTT>∑˝≤sTT,ø£+>± »s¡T>∑T‘·Tqï~. ‘Ó\+>±D≤ ÁbÕ+‘·+˝Àì düVü≤» eqs¡T\ ≈£î‘·TuŸcÕVæ≤, Ädü|tC≤Væ≤\ uÛÑe+‘·T\T, sê»Á|ükÕ<ë\T, eT÷´õ<√|æ&û d”e÷+Á<Ûä ô|≥Tºã&ç<ës¡T\ #=s¡e‘√ j·T<Û˚#·Ã>± »s¡T>∑T‘·T j·÷\T, $$<Ûä Á|üuÛÑT‘·« uÛÑe+‘·T\ |ü]s¡ø£åD‘√bÕ≥T, ‘Ó\+>±D≤qï~. n≥M`|üsê´es¡D, #ê]Á‹ø£, <˚yê<ëj·TXÊK, uÛÑ÷>∑s¡“¤»\, õ˝≤¢\˝Àì <˚yê\j·÷\T, ÁbÕNq ø£≥º&Ü\qT, œ˝≤¢\qT,|ü+#êj·TrsêCŸXÊK\ ìã+<Ûäq\qT ‘·T+>∑˝À ‘=ø£ÿ‘·÷, düVü≤» >∑T&ÉT\qT, >∑T≥º\qT, ø=+&É\qT, »\bÕ‘ê\qT |ü]s¡øÏå+#·Tø√yêeqs¡T\ <√|æ&û $X¯è+K\+>± »s¡T>∑T‘·THêï |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ Hê<∏äT&˚ *‡q nedüs¡+ m+‘Ó’Hê e⁄+~. kÕúìø£ #·]Á‘ê+XÊ\ |ü≥¢ $<ë´˝Ò&ÉT. sêÁwüº+˝Àì ã&Ü ô|≥Tºã&ç<ës¡T\T, Á|üC≤Á|ü‹ì<ÛäT\T, M] e+‘·T\T, y˚T<Ûëe⁄\T ‘·eT <äèwæºì kÕ]+#ê*. Vü≤e÷sê ôV’≤<äsê_HêMT\T, á eqs¡T\ <√|æ&û˝À ø°\ø£bÕÁ‘· b˛wædü÷Ô, s¡÷.y˚˝≤~ u≤<é ù|]≥ ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì nH˚ø£ ÁbÕNq ø£≥º&Ü\ |ü]s¡ø£åDø√≥¢ Ä<ëj·÷ìï kÕ«Vü‰ #˚dü÷Ô, Á|üuÛÑT‘·« KC≤Hê≈£î >∑+&ç ø=&ÉT‘·T C≤_‘ê ≈£L&Ü ‘·j·÷¬s’+~. $uÛÑ»q n+ø£+˝À sêÁwüº |ü⁄sêedüTÔqï≥T¢ |üsê´es¡D, #ê]Á‹ø£ y˚‘·Ô\ qT+&ç edüTÔqï Äs√|üD\ô|’ XÊK, ˝Á’… ãØ\T, sêÁwºü |sü ê´≥øX£ ÊK, $X«¯ $<ë´\j÷· \T, nø±&$É T$#ês¡D »]ù|yê&˚ ˝Ò&ÉT. πøe\+ Ç+{À¢ uÀ]+>¥ y˚düT≈£î+fÒH˚ e+{Ï |ü]XÀ<Ûäø£ dü+düú\T, eT÷´õj·÷\T, Ä]ÿyé‡, ‘êfi¯|üÁ‘·yê˝≤º #·≥º+ øÏ+<ä nqTeT‘·T\T rdüTø√yê\ì #ÓãT‘·THêï, ‘Ó\+ |ü]XÀ<Ûäø£ uÛ≤+&Ü>±sê\ e+{Ï $wüj·T+˝À ‘Ó\+>±D≤ n+XÊ\>±D ˝Àì nìï õ˝≤¢˝˝À ø=+&É\T, >∑T≥º*ï m˝≤+{Ï #·{≤º\T |ü≥¢ ì|ü⁄DT\T dü$es¡+>± #·]Ã+∫ $<Ûëq|üs¡ ìs¡íj·÷\T rdüTø√nqTeT‹+#·≈£îHêï, n&ÉT¶n<äT|ü⁄˝Ò≈£î+&Ü >∑‘· ø=ìï <äXÊu≤›\ qT+ yê*‡ e⁄+~. ‘Ó\+>±D≤ n<Ûä´j·Tq ì|ü⁄DT\T Ç+<äT\≈£î $$<Ûä&ç <Ûä«+dü s¡#·q #˚dü÷Ô, ø±«Ø, Á>±HÓ’{Ÿ e÷|òæj·÷ #˚düTÔqï $Á<√Vü≤ $uÛÑ»q n+XÊ\ô|’ <äèwæºkÕ]+#ê*‡q düeTj·T+ ÄdüqyÓTÆ+~.Ä>∑&Ü\≈£î ø£˝…¢+ y˚ùd n~Ûø±s¡T\T ø£s¡TyÓ’b˛j·÷s¡T. ø£Ø+q>∑sY, e+<ä ø√≥¢ e÷fÒ$T{Ï?ìC≤e÷u≤<,é es+¡ >˝∑ Ÿ, Ä~˝≤u≤<é õ˝≤\¢ ˝À ÇdTü ø£ |Áü s¬ \T, >T∑ ≥º\ $<Ûä«+dü+‘√bÕ≥T, $$<Ûä »\bÕ‘ê\, nuÛÑj·÷s¡D≤´\ô|’ ø£H˚ï sêÁwüº |ü⁄sêedüTÔXÊK≈£î 12, 13e Ä]úø£ dü+|òüT+ qT+&çdqæ de” ÷+Á<TäÛ \T nHø˚ £ sø¡ ±\T>± #{· ≤\º qT, H‘˚ \· qT n&+¶É ô|≥Tº e∫Ãq e+<äø√≥¢ ì<ÛäT\˝À ‘Ó\+>±D≤ yê{≤ dü]‘˚˝≤Ã*‡ e⁄+~. Ç+<äTø√dü+ ñuÛÑj·T ÁbÕ+‘ê\≈£î »]–q πø{≤sTT+|ü⁄\ C≤_‘ê \qT ‘·j·÷s¡T #˚j·÷*‡ e⁄+~. 14e Ä]úø£ dü+|òüT+ qT+&ç e#˚Ã32 Ä>∑düTº `2014

ø£s¡Ôe´+ì<ÛäT\qT <äøÏÿ+#·Tø√yê*‡q nedüs¡+ e⁄+~. q\¢>=+&É õ˝≤¢˝Àì ‘Ó\+>±D≤ Ä$sꓤe+ dü+<äs¡“¤+>±, πø+Á<ä+, d”e÷+Á<ÛäT\THê>±s¡T®q ø=+&É eT÷´õj·÷ìï ‘Ó\+>±D≤ |ü]~Û˝Àπø rdüTø=ì »$T*>± #˚dæq ≈£îÁ≥ e\¢ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ eT÷\+>±sêyê*‡ e⁄+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì ø±ø£rj·T ‘√s¡D≤\qT, \ø£ÿ ‘Ó\+>±D≤ qT+&ç $&çb˛‘·Tqï bÕ|æø=+&É\T, uÛÑÁ<ë#·\+ –]»qes¡+, sêeT|üŒ, bÕø±\ #Ós¡Te⁄\qT, eTVü≤ã÷uŸq>∑sY õ˝≤¢˝Àì >∑÷&Ü \qT <äøÏÿ+#·Tø=H˚ $wüj·TyÓTÆ ô|<ä› m‘·TÔq ‹]– ñÄ\+|ü⁄s¡+ <˚yê\j·÷\T, >∑<ë«\, eq|ü]Ô dü+kÕúHê\ XÊX¯«‘· <ä´$T+#ê*‡q nedüs¡+ ñ+~.ø£≥º&Ü\ |ü]s¡ø£åD, Ä~˝≤u≤<é õ˝≤¢˝Àì πøkÕ¢|üPsY Hê>√u≤C≤‘·sêqT, CÀ<Û˚|òü÷{Ÿ ø=eTTs¡+;Û+ kÕàs¡ø£ πø+Á<ä+, ìs¡à˝Ÿ ø£\+ u≤<é eT÷´õj·T+˝À ø=+‘· es¡≈£î •\\T |ü~\|üs¡#·ã&ܶsTT.ø±Ø ø£fi¯qT, ìs¡à˝Ÿ˝Àì |ü~ #ê]Á‹ø£ ø√≥\qT, dæ]dæ˝≤¢ ` b˛#·+ n|üŒ{Ï ø£sêï≥ø£ eTTK´eT+Á‹ j·T&É÷´s¡|üŒ, n|üŒ{Ï sêÁwüº eTTK´|ü*¢ #˚H˚‘·\T, q\¢>=+&É õ˝≤¢˝Àì ø=\q÷sY C…’q eT+~sê\T, eT+Á‹ ¬ø.s√X¯j·T´≈£î ñ‘·Ôs¡+ sêj·T&É+‘√ n~Ûø±s¡T\T u§eTà\eTàuÛÑTeq–] ø√≥, bÕq>∑˝Ÿ <˚yê\j·÷\T, |òüDÏ–] uÖ<ä› dü÷úbÕ\T, >∑T≥º $wüj·TyÓTÆ XÊ+‹+∫ yÓq≈£îÿ‘·>±Zs¡T. >∑‘· eT÷&ÉT HÓ\\es+¡ >˝∑ Ÿ õ˝≤¢ deü Tàøÿ£ ` kÕs\¡ eTà C≤‘s· ê\qT, KeTà+ õ˝≤˝¢ Àì øÏ+<äfÒ á >∑T≥º |ü]s¡ø£åD $wüj·T+ eT∞fl #·s¡Ã≈£î e∫Ã+~. Ç<˚–]»q dü+düÿè‹ì, sêeT<ëdt ø°s¡Ôq\qT, |üs¡íXÊ\qT, øÏHÓïs¡kÕì, õ˝≤¢˝Àì ôd’<ë|üPsY eT+&É\+˝Àì |ü\T #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq >∑T≥º>√<ëe] ÁbÕ+‘ê\qT |]ü sø¡ +åÏ #T· ø√yê*‡q nedsü +¡ ñ+~. ‘\Ó + \qT Á>±HÓ’{Ÿ |üs¡+ #˚j·T&Üì¬ø’ Á|ü‹bÕ<äq\T >∑qT\XÊK≈£î yÓfi≤fl>±D≤ Ä$sꓤe+ dü+<äs¡“¤+>±, πø+Á<ä+, d”e÷+Á<ÛäT\T »$T*>± j·Tì ‘Ó*dæ+~. ‘Ó\+>±D≤ $düÿè‘· Ms¡T&ÉT düsê∆sY bÕ|üqï ø£{Ϻq#˚dæq ≈£îÁ≥ e\¢ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ìsêàD+ eT÷\+>± ‘Ó\+ œ˝≤¢\‘√ bÕ≥T, e÷J Á|ü<Ûëì kı+‘· eP¬s’q ;ÛeT<˚es¡|ü*¢,>±D≤ qT+&ç $&bç ˛‘T· qï bÕ|øæ =+&\É T, uÁÑÛ <ë#\· + –]»q >÷∑ &Ü VQü kÕïu≤<,é ∫>T∑ sT¡ e÷$T&ç eT+&˝É ≤\˝Àì >T∑ ≥\º T, >T∑ ≥\º Ä<ëÛ\qT <äøÏÿ+#·Tø=H˚ $wüj·TyÓTÆ ô|<ä› m‘·TÔq ‹]– ñ<ä´$T+#ê*‡q s¡+‘√ e⁄qï e+<ä˝≤~ Ç]π>wüHé ≈£î+≥\T, #Ós¡Te⁄\T, ˙{Ïnedüs¡+ ñ+~. es¡+>∑˝Ÿ #ê]Á‹ø£ q>∑sêìï #ê]Á‹ø£ yês¡dü‘·« bÕs¡T<ä\ XÊK ø±\Te\T $<Ûä«+kÕìøÏ >∑Ts¡j˚T´ neø±X¯+ e⁄+~.q>∑s¡+>± Á|üø£{Ï+∫Hê, ≥÷]»+ πø+Á<ä+>± n_Ûeè~∆ #˚j·T&Üì¬ø’ >∑‘· @&Ü~ øÏ+<ä≥ ø£Ø+q>∑sY m+|æ bıqï+ Á|üuÛ≤ø£sY bÕ|üqïÁ|ü‘˚´ø£ Á|üD≤[ø£\qT #˚ã{≤º*‡e⁄+~. >T∑ ≥ôº|’ dsü êsú Y bÕ|qü ï $Á>V∑ ‰ü ìï H\Ó ø=*Œ, Çøÿ£ &ç bÕ|qü ï #ê]Á‹ø£‘Ó\+>±D≤˝À >∑T≥º\ |ü]s¡ø£åD neX‚cÕ\qT |ü]s¡øÏåkÕÔeTì Vü‰MT Ç#êÃs¡T. ‘Ó\+>±D≤˝Àì |ü\T œ˝≤¢\T, #ê]Á‹ø£ ø£≥º&Ü\T Á|üsTTy˚{Ÿ e´≈£îÔ\ |üs¡+>± e⁄+&É≥+ ‘Ó\+>±D≤˝Àì düVü≤» eqs¡T˝…’q >∑T≥º\T, q\¢eT\ n&É >∑eTì+#·<ä–q $wüj·T+. ø£Ø+q>∑sY eT+&É\+˝Àì q>∑Tq÷sY˝Àe⁄\T, <ä+&Éø±s¡TD´ n&Ée⁄\T, >∑T≥º\T, es¡+>∑˝Ÿ, sêeT–], m\ ø±ø£rj·TT\ ø±\+ Hê{Ï n|ü⁄s¡÷|ü Á‹≈£L{≤\j·T+ ì]à+∫q>∑+<äT\, >√\ø=+&É, uÛÑTeq–], KeTà+, sê#·ø=+&É e+{Ï <äTsêZ\ düú\yÓTTø£{Ï Á|üsTTy˚{Ÿ e´≈£îÔ\ uÛÑ÷eTT\T>± ]õÁùdºwüHÓ’ e⁄+&É≥+|ü]s¡ø£åD nedüs¡+ e⁄+~. es¡+>∑˝Ÿ õ˝≤¢˝Àì ø±ø£rj·T ø±\+ >∑eTì+#·<ä–q $wüj·T+. ¬s+&ÉTy˚\ @fi¯fl #·]Á‘·>∑\ XÊ‘·yêVü≤qTHê{Ï >∑T&ÉT\T, ø√≥\ |ü]s¡ø£åD ô|’ Á|ü‘˚´ø£+>± <äèwæº kÕ]+#ê*. \ ø±\+ Hê{Ï ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢ ø√{Ï*+>±\ kÕúesêìï, Çø£ÿ&çmì$T~ e+<ä\ ø±\+ Hê{Ï sêeT|üŒ>∑T&ÉT\T, y˚sTT düÔ+uÛ≤\ e+<ä mø£sê\ |ü]XÀ<Ûäø£ düú˝≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ kÕ«BÛq+ #˚düT≈£îì,>∑T&ÉT\ |ü]s¡ø£åD πø+Á<ä Ä]ÿj·÷\õ yê] |ü]~Û˝À e⁄+~. Ä–b˛sTTq |ü⁄sêedüTÔXÊK ‘·e«ø±\qT |ü⁄qs¡T<ä›]+#ê*‡q neÄ~˝≤ã<é˝Àì ≈£î+‘·\ »\bÕ‘·+ ø£qTeTs¡T>∑T #˚ùd˝≤ ôV’≤Á&√ düs¡+ m+‘Ó’Hê e⁄+~. eT+<∏äì >ö‘·$T‘·≥+a˝Àì •~Û\ <˚yê|üesY bÕ¢+{Ÿ ìsêàD+, ø£yê«˝Ÿ f…Æ>∑sY nuÛÑj·÷s¡D´+ @sêŒ≥T \j·÷\qT n_Ûeè~∆ |üs¡#ê*‡ e⁄+~. ôV’≤<äsêu≤<é˝Àì 15ee+{Ï nqT∫‘· d”e÷+Á<Ûä Á|üuÛÑT‘·« ìs¡íj·÷\≈£î e´‹πsø£+>± b˛sê X‘¯ êu+› Hê{Ï >√\ø=+&øÉ √≥qT, ø±ør£ jT· T\ ø±\+ Hê{Ï sêeT|Œü{≤\T »]>±sTT. ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝Àì #ê]Á‘ê‘·àø£yÓTÆq m\>∑+<äT <˚yê\j·÷\qT ◊ø£´sê»´dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝Àì j·TTHÓk˛ÿ >∑T]Ô+|ü⁄\ ø√≥qT ìØ«s¡´+ »s¡>∑&ÜìøÏ, Çø£ÿ&É #·T≥÷º e⁄qï >∑T≥º\T, |ü]~Û C≤_‘ê˝ÀøÏ rdüTø=ì sêyê*‡ e⁄+~. >√˝§ÿ+&É ø√≥ø=+&É\qT Á>±HÓ’{Ÿ |üs¡+ #˚j·T&ÜìøÏ ô|<ä›m‘·TÔq ≈£îÁ≥ »]–+~. Äes¡D+˝Àì ø£u≤®≈£î >∑T¬s’q düú˝≤ìï Á|üuÛÑT‘·«+ yês¡T kÕ«BÛq+Á|üdüTÔ‘·+ á ø√≥ #·T≥÷º e⁄qï >∑T≥º\qT Á>±HÓ’{Ÿ e÷|ò”j·÷ #˚düTø√yê*‡ e⁄+~. Hê\T>∑T e+<ä\ @fi¯ófl <ë{Ïq #ê]àHêsYπssTT+ãefi¯ófl |üì#˚dü÷Ô ‘=*∫y˚kÕÔe⁄+~. Çø£ÿ&ç >∑T≥º\qT <√dü ø£≥º&Üìï yêVü≤q ø±\Twü´+ qT+&ç $eTTøÏÔ ø£*Œ+#ê*. Á|üdüTÔ‘·+ø±j·T eTTø£ÿ\T>± ø√düTÔ, düeTTÁ<ë\ <ë«sê $<˚XÊ\≈£î ô|<ä›m‘·TÔq e⁄qï ≥÷]»+, eT÷´õj·T+, |ü⁄sêedüTÔXÊK, <˚yê<ëj·TXÊK\s¡yêD≤ #˚düTÔHêïs¡T. y˚eTT\yê&É #êfi¯ó≈£î´\ ø±\+ Hê{Ï Á‹u≤cÕ eT<Ûä´ düK´‘· e⁄+&˚˝≤ #·÷&Ü*‡q nedüs¡+ e⁄+~. ≥÷]»+XÊdüqyÓTÆq >∑+>±<Ûäs¡ eT+&É\+˝Àì ≈£î]ø±´\ u§eTà\eTà>∑T≥ºqT ø±s=ŒπswüHéqT Ä]úø£+>± |ü{Ïwüº+ #˚j·÷*. n+‘·sY sêÁwüº |üsê´≥ø£Á>±H{’Ó Ÿ |sü +¡ #j˚ T· &ÜìøÏ Á>±H{’Ó Ÿ e÷|jæò ÷· >‘∑ · Hê\T>π fifl¯ ø+Ï <≥ä s+¡ >±ìï n‹‘≈· î£ ÿe KsT¡ Ñ√ kÕe÷qT´\T #÷· ùd˝≤ ‘–· q $<+äÛ >±Á|üj·T‘·ï+ #˚j·T>± #·]Á‘·ø±s¡T\T, s¡#·sTT‘·\T >∑{Ϻ>± e´‹πsøÏ+∫ s¡yêD≤ bÕ´πøJ\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*. mø√ ≥÷]»+ n_Ûeè~∆øÏñ<ä´$T+#·&É+‘√ ÄKs¡T ø£åD+˝À >∑T≥º $<Ûä«+dü+ Ä–b˛sTT+~. ‘·–q @sêŒ≥T #˚j·÷*‡ e⁄+~.uÀ<ÛäHé˝Àì |ü+|ü eTVü‰ø£$ düe÷~Û <Ûä«+düyÓTÆ Á|üdüTÔ‘·+ ìC≤e÷ `dü+πø|ü*¢ Hêπ>+Á<äX¯s¡à <ä Ä>∑düTº - 2014 33

#<· Tä e⁄$<ë´ e´edüú≈£î ∫øÏ‘·‡ #˚ùd<Óqï&ÉT?eT÷‘· |ü&ÉT‘·Tqï düsêÿs¡T bÕsƒ¡XÊ\\Td+æ |æ¢ dæ{Ï+>¥ eT+‹¢ ¬>{Ï+>¥ ñ+fÒ dü]b˛‘·T+<ë? $<ë´ $<ë´sT¡ \ú T #s˚ ≈¡ î£ Hêï Äã<|›ä ⁄ü Á|øü ≥£ q\T #d˚ æ Á|<ü ëÛ H√bÕ<ëÛ ´jT· T\TsT¡ \ú ≈î£ #<· Tä e⁄ #bÓ ÕŒ*‡q nedsü +¡ ˝<Ò ë? u˝… Ÿ n+&é _˝Ÿ e´ed≈úü î£ nu≤Û dTü bÕ\e⁄‘T· HêïsT¡ . mes÷¡ bÕsX¡ƒ Ê\˝À #s˚ ø¡ e£ TT+<˚ Á|øü ≥£ qÁ|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\T n\yê≥T |ü&É≥+ e\¢ $<ä´ e´edüú ˙s¡T #˚dæ ã&ç dü+ãsê\ |üs¡Te⁄ rùdXÊs¡T. Ç˝≤ mH√ï ÁbÕ+‘ê˝À¢ ã&çø±]b˛sTT u≤Û $u≤Û s‘¡ · bÂsT¡ \T dsü êÿsT¡ bÕsX¡ƒ Ê\+fÒ ÄeT&É <÷ä s+¡ u≤≥ ø±s¡´Áø£eT+ $|òü\yÓTÆ+~. eT]ø=+‘· eT+~ Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ|s¬ü >¬ ‹Ô b˛‘T· HêïsT¡ . Á|uü TÑÛ ‘«· + Á|‹ü H\Ó ø√{≤~¢ s÷¡ bÕjT· \T $<ë´ <Ûë´j·TT\T Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\T Ç#˚à ø£MTwüq¢≈£î ≈£≈£îÿ]Ô |ü&çe´edüú ø√dü+ Ks¡Tà #˚düTÔHêï Ä ì<ÛäT\˙ï ≈£L&É ã÷&ç<ä˝À b˛dæ Á|‹ü u≤Û e+‘T· ˝q’… Á|uü TÑÛ ‘«· $<ë´sT¡ \ú qT Áô|y’ {˚ Ÿ bÕsX¡ƒ Ê\≈î£ |+ü |dæ ÷ü Ôq |˙ü ïsT¡ e˝… e÷sêsTT.|\æ \¢ ≈î£ $<ë´ãT<Tä \› T #|Ó Œæ eT+∫ e÷s+Z¡ ã&ç d+ü ãsê\ ø±s´¡ Áøe£ ÷ìøÏ ‘÷· ≥T¢ bı&TÉ dTü HÔ êïsT¡ . s¬ +&fi˚ fl¯ Áø‘Ï +·˝À r]Ã~<ä›e\dæq ñbÕ<Ûë´j·TT\T bÕsƒê\T #Ó|üŒ&ÜìøÏ ã<ä›øÏdü÷Ô ø£Ø+q>∑sY õ˝≤¢˝À 14 eT+~ Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\T Áô|’y˚{ŸbÕsX¡ƒ Ê\ deü TjT· +˝À Ç‘s· ¡ yê´|øü ±\ô|’ <èä wºæ _–+∫ ñbÕ<ëÛ ´jT· bÕsƒ¡XÊ\˝À bÕsƒê\T uÀ~ÛdüTÔqï+<äT≈£î c˛ø±CŸ H√{°dt C≤Ø#˚dæqeè‹ÔøÏ eT#·Ã ‘ÓdüTÔHêïs¡T. sêh+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ<∏ä$Tø£ bÕsƒ¡XÊ\, $wjü T· + ‘*Ó dqæ <.˚ ø±ì Ç|Œü {Ï es≈¡ î£ me]ô|’ #s· ´¡ \T rdTü ≈î£ qïÁbÕ<∏ä$Tø√qï‘·, ñqï‘· bÕsƒ¡XÊ\ìï+{ÏøÏ |üs¡´y˚ø£åD ˝À|ü+ e\¢ <ëK˝≤\T ˝eÒ ⁄. ø=ìï Á|uü TÑÛ ‘«· bÕsX¡ƒ Ê\˝À¢ eT<ëÛ ´V≤ü ï uÀÛ »q|<ü øä∏ +£ø=+‘·eT+~ ã&ç |ü+‘·Tfi¯fl≈£î yês¡T Ä&ç+<˚ Ä≥, bÕ&ç+<˚ bÕ≥>± |Pü ]>Ô ± $|\üò yTÓ +Æ ~. Á|uü TÑÛ ‘«· bÕsX¡ƒ Ê\˝À eT<ëÛ ´V≤ü ï uÀÛ »q _j÷· ´e÷]+~. ø£˙dü+ ñbÕ<Ûë´j·TT\T ÁbÕs¡úq düeTj·÷ìøÏ bÕsƒ¡XÊ\ ìï neTTàø=ì ì<ÛäT\T ~>∑$T+–q ôV’≤&ée÷kÕºsY¢ô|’ n~Ûø±s¡T\T#˚s¡Tø√e&É+ >±ì, bÕsƒ¡XÊ\ y˚fi¯\T eTT–ùd es¡≈£î ã&ç˝À ñqï $#êsD¡ »]|+æ ∫ ìy~˚ øq£ T ô|’ n~øÛ ±sT¡ \≈î£ |+ü |dæ Tü HÔ êïsT¡ . $<ë´<ëK˝≤\T >±˙ ñ+&É&É+ ˝Ò<äT. Ä\dü´+>± e∫Ãq yê]ì eT+<ä s¡Tú\T ˝Ò≈£îHêï ñqï≥T¢>± Vü‰»s¡T y˚düTÔHêïs¡T. eT<Ûë´Vü≤ï uÛÀ»q*+#˚ yês¡T ˝Òs¡T. J‘·+ ø√‘· $~Û+∫q dü+<äsꓤ\T ˝Òe⁄. ø=ìï ìsê«VQü ≈î£ \T, ôV≤&eé ÷kÕsº T¡ ,¢ m+Çy√\T ≈î£ eTàø¬ ’ ù|<ä $<ë´sT¡ \ú ≈î£õ˝≤¢\˝À yêsêìøÏ ˇø£ÿkÕ] #·T≥º|ü⁄ #·÷|ü⁄>± e∫Ãq|üŒ{ÏøÏ ¬>’sY n+<eä \dqæ ãTø¬ ÿ&TÉ nHêïìï n+<≈ä î£ +&Ü #d˚ Tü HÔ êïsT¡ . bÕsX¡ƒ Ê\˝ÀVü‰»s¡T >∑T]+∫ Á|ü•ï+#˚ Hê<ÛäT&˚ ˝Ò&ÉT. >±&ç ‘·|æŒq e´edüúqT ‘·s¡>∑‹ >∑<äT\T, eTs¡T>∑T<=&ÉT¢, ø£+|üP´≥sY ˝≤´uŸ e+{Ï eTÚ*ø£ìjT· +Á‹+#e· \dqæ Á|<ü ëÛ H√bÕ<ëÛ ´jT· T\T, eT+&\É $<ëÛ ´~øÛ ±sT¡ \T, dü<äTbÕj·÷\T ˝À|æ+#·&É+‘√ Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\T bÕ&ÉT ã&çqñ|ü $<Ûë´~ø±s¡T\T, $<ë´XÊU n~Ûø±s¡T\T ã&çøÏ &ÉTe÷à ø=fÒº uÛÑ÷‘Y ã+>±¢\qT ‘·\|ædüTÔHêïsTT. $<ë´s¡Tú\≈£î ñ∫‘· |ü⁄düÔ ø±\T,|ü+‘·Tfi¯ófl‘√ ≈£îeTà¬ø’ $<ä´ e´edüú≈£î eT#·Ã ‘ÓdüTÔHêïs¡T. ñ∫‘· <Tä dTü \Ô T, ñ∫‘e· T<ëÛ ´V≤ü ï uÀÛ »q+ ‘~· ‘s· ¡ d<ü Tä bÕj÷· \qT |üì#˚ùd Á>±eT+˝À ìyêdü+ ñ+≥Tqï≥T¢ <=+>∑ Á<ÛäTMø£s¡D ø£*ŒdüTÔqï|üŒ{ÏøÏ n$ @e÷Á‘·+ eTT+<äT≈£î kÕ>∑&É+ ˝Ò<äT. m˝≤+{Ï|Áü ‘ê\qT deü T]Œ+∫ Á|uü TÑÛ ‘«· K»Hê≈î£ >+∑ &ç ô|&TÉ qï|Œü {øÏ Ï |{ü +ºÏ edü‘·T\T ˝Òì Áô|’y˚{ŸbÕsƒ¡XÊ\˝À $<ë´s¡Tú\ dü+K´ ô|s¡>∑ &ÜìøÏ#·T≈£îH˚ yês¡T ˝Òs¡T. ø=H˚ïfi¯fl ÁøÏ‘·+ $$<Ûä õ˝≤¢˝À¢ ã&çøÏ &ÉTe÷à ø±sD¡ + dsü êÿsY ñ<√´>T∑ \ô|’ |sü ´¡ yø˚ Då£ ˝À|+æ #&· yÉ T˚ qì #|Ó Œü e#T· Ã.ø={Ϻ <=+>∑ dü+‘·ø±\T ô|≥Tº≈£îqï dü÷ÿ˝Ÿ ÇHé#êØ®\ >∑T]+∫ |ü]cÕÿs¡ e÷sêZ\T$<ë´XÊK n~Ûø±s¡T\≈£î |òæsê´<äT yÓ[flHê yês¡T |ü{Ϻ+#·Tø√˝Ò<ä+fÒ Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\ |üìrs¡Tô|’ Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‹ 3 HÓ\\e´edúü m+‘· ÁudÑÛ Tü º |{ü ºÏ b˛sTT+<√ ‘\Ó TdTü +Ô ~. H\Ó H˝Ó ≤ ≥+#H· >é ± ø=ø£kÕ] Á|ü‘˚´ø£ |üs¡´y˚ø£åD <ë«sê düMTøÏå+∫ ‘·–q #·s¡´\T rdüTø√dsü êÿsY J‘êìï bı+<Tä ‘÷· dsü êÿsY $<ë´sT¡ \ú ≈î£ bÕsêƒ \T #|Ó Œü ≈î£ +&Ü yê*. düø±\+˝À dæ\ãdt |üP]Ô #˚j·Tì ñbÕ<Ûë´j·TT\ô|’ ‘·–qÁô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À bÕsƒê\T #ÓãT‘·÷ n<äq|ü⁄ J‘êìï bı+<äT‘·÷ #·s¡´ rdüTø√yê*. |üìy˚fi¯˝À¢ &ÉTe÷à ø=fÒº ñbÕ<Ûë´j·T\ô|’ Á|ü‘˚´ø£eè‹ÔøÏ Á<√Vü≤+ #˚düTÔHêïs¡T. ]j·T˝Ÿ @ùdº{Ÿ, ;e÷ @C…+{Ÿ, yêdüTÔ ì|òü÷ e´edüúqT @sêŒ≥T #˚dæ ‘·|ü #˚dæq yê]ì ø£]ƒq+>± •øÏåùdÔø£q‡˝…º+{Ÿ, ã÷´{° bÕs¡¢sY ‘·~‘·s¡ _õHÓdt˝≈£î |üP]Ô ø±˝≤ìï Ç‘·s¡T\T ≈£L&É Ä˝≤+{Ï ‘·|üŒ #˚j·T≈£î+&Ü ñ+{≤s¡T.øπ {≤sTTdTü HÔ êï, |sü ´¡ yø˚ Då£ n~øÛ ±sT¡ \T |{ü +ºÏ #T· ≈î£ qï bÕbÕq b˛˝<Ò Tä . Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\T Áô|’y˚{Ÿ bÕsƒ¡XÊ\˝À uÀ~ÛùdÔø=+‘· eT+~ Á|üuÛÑT‘·« ñbÕ<Ûë´j·TT\T _Hê$T ù|s¡¢‘√ Áô|’y˚{Ÿ dØü «dTü qT+&ç &dç àæ dt #j˚ ÷· * .Á|uü TÑÛ ‘«· bÕsX¡ƒ Ê\˝À ñqï nkÂøs£ ê´dü÷ÿfi¯fl j·T»e÷qT\T>± ne‘ês¡+ m‹Ô HÓ\HÓ\\ ‘·s¡ã&ç düsêÿsY \qT ‘=\–+∫ $<ë´sT¡ \ú qT Äø]£ ¸+#˚ $<+äÛ >± Á|Dü ≤[ø£ s÷¡ bı+~+$<ÛäT\≈£î m>∑HêeT+ ô|{Ϻ j·T<Û˚#·Ã¤>±, ìã+<Ûäq\≈£î $s¡T<ä›+>± #ê*. Á|‹ü yês+¡ eT+&\É $<ëÛ ´~øÛ ±] bÕsX¡ƒ Ê\\qT ‘ì· F #ù˚d˝≤düsêÿsY ø=\Te⁄˝À ø=qkÕ>∑T‘·THêïs¡T. @{≤ düsêÿsY bÕsƒ¡XÊ\≈£î #·÷&Ü*. $<ë´s¡Tú\≈£î n+~ düTÔqï ñ∫‘· |ü⁄düÔø±\T, uÛÀ»q+,$<ë´sT¡ \ú qT Äø]£ ¸+#&· ÜìøÏ Á|uü TÑÛ ‘«· + Á|yü X˚ ô¯|{qºÏ ã&dç +ü ãsê\T <Tä dTü \Ô T e>¬ s’ ê |Pü ]Ô kÕsú TT˝À $<ë´sT¡ \ú ≈î£ n+<$˚ <+äÛ >± #÷· &Ü*ø±s¡´Áø£e÷ìï yÓTT≈£îÿã&ç>± ìs¡«Væ≤+#ês¡T. ø=ìï bÕsƒ¡XÊ\˝À `sêe⁄\ sêCÒX¯+ <ä34 Ä>∑düTº `2014

|ü⁄qsY ìsêàD+qe´ ‘Ó\+>±D¬ø’ q&ÉT+ _–<ë›+ e´ekÕj·T+ rÁeyÓTÆq dü+øå√uÛÑ+˝À ≈£Ls¡T≈£îb˛e&É+‘√ eT+~ ñbÕ~Û ˝Ò≈£î+&Ü ìs¡T<√´>∑T\T>± ñ+&É{≤ìøÏ á $<ÛäyÓTÆq ô|≥Tºã&ÉT˝Ò Á|ü<Ûëq ø±s¡DeTì #Ó|üŒe#·TÃ. ø±s=Œπs≥T e´ekÕ‘Ó\+>±D≤˝À düTe÷s¡T 36y˚\ eT+~ ¬s’‘·T\T Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ j·÷ìï e´‹πsøÏ+#ê*. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ $‘·ÔHê\T ô|+#˚+<äT≈£î&çHês¡T. ‘Ó\+>±D |ü~ õ˝≤¢˝À¢ ø√{Ï mø£sê\≈£î ô|’>± $T>∑T\T m+‘√ nqTe⁄>± ñ+≥T+<äì XÊgy˚‘·Ô\T dü÷∫+∫q≥T¢ πød”ÄsYu÷ÑÛ eTT\THêïsTT. Á|sü TTy{˚ Ÿ ø±s=Œsπ {Ÿ ãVQü fiC¯ ≤‹ d+ü d\úü ≈î£ ø±sT¡ ô|πs&éÁ>ö+&é˝À #ÓbÕŒs¡T. ‘Ó\+>±DqT <˚XÊìπø $‘·Ôq Vü≤uŸ>±#Íø£>± n$TàHês¡T. M{Ï˝À Ç+‘·es¡≈£î |ü]ÁX¯eT\qT @sêŒ≥T #˚j·÷\H˚ dü+ø£˝≤Œìï yÓ\¢&ç+#ês¡T. Ç~ »]–q≥¢sTT‘˚ Ä<ëj·÷#˚j·T≈£î+&Ü ]j·T˝Ÿ mùdº{Ÿ yê´bÕs¡+>± e÷s¡TÃ≈£îHêïs¡T. ø√{≤¢~ ìøÏ Ä<ëjT· +, ñbÕ~Û <=sT¡ ≈î£ ‘T· +<ìä nHêïsT¡ . $‘HÔ· √‘Œ· ‹Ô nH~˚s÷¡ bÕjT· \T nÁøe£ T+>± d+ü bÕ~+#êsT¡ . u÷ÑÛ eTT\qT e´ekÕjT· + ø±s=Œπs≥T e´ekÕj·T+ |ü]~Û˝ÀøÏ edüTÔ+~. Ç~ <Ûäìø£ ¬s’‘·T\≈£îqT+∫ <ä÷s¡+ #˚dæ ¬s’‘·T\qT, ¬s’‘·T ≈£L©\qT nHê<Ûä\T>± e÷πsà ñ|üjÓ÷|ü&˚ $<Ûä+>± ñ+~. ∫qï, düqïø±s¡T ¬s’‘·\T≈£î m˝≤+{ÏdæHês¡T. ‘Ó\+>±D qe´ ìsêàD≤ìøÏ nH˚ø£ e÷sêZ\THêïsTT. bÕ\ Á|üjÓ÷»q+ ñ+&É<äT. Á|ü|ü+#·yê´|üÔ+>± $‘·ÔH√‹Œ‹Ô n+‘ê yÓ÷Hé≈£î\T ∫‘·ÔX¯ó~› Á|ü<ä]Ù+∫q≥¢sTT‘˚, e´ekÕj·T+ yÓTs¡T>∑T|ü&=#·TÃ. XÊ+{À e+{Ï ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\ >∑T|æŒ{À¢ kÕ>∑T‘√+~. n˝≤‘Ó\+>±D ;&ÉT uÛÑ÷eTT\≈£î ˙[¢ùdÔ nqï<ë‘·\T ã+>±s¡T |ü+≥\T ˝Òì e´ekÕj·T+ ø±yê*. ìC≤e÷u≤<é õ˝≤¢˝À #Ós¡T≈£î |ü]XÀ<Ûäq|ü+&çkÕÔs¡T. ¬s’‘·T\≈£î Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü $<äT´‘Y n+~+#∫q≥¢ πø+Á<ä+, |üdüT|ü⁄ |ü]XÀ<ÛäHê πø+Á<ëìï @sêŒ≥T #˚j·÷*. ¬s’‘·T\≈£îsTT‘˚ düø±\+˝À $‘·ÔHê\T ms¡Te⁄\T, ø£©Ô eT+<äT\T ¬s’‘·T |ü+&ç+ kÕsTT˝Ÿ ôV≤˝ŸÔ ø±s¡T¶\qT n+~+#ê*. Ä<ÛäTìø£ e´ekÕj·T∫q |ü+≥\≈£î –≥Tºu≤≥T <Ûäs¡ #Ó*¢+∫q≥¢sTT‘˚ e÷¬sÿ≥˝À¢ <äfi≤ |ü]ø£sê\qT ø=qT>√\T #˚j·T&ÜìøÏ ¬s’‘·T\≈£î dü_‡&û\T Çyê«*.s¡T\ #˚‹˝À yÓ÷düb˛≈£î+&Ü ñqï≥¢sTT‘˚ ¬s’‘·T ø¯\\T Á|ü‹¬s’‘·T uÛÑ÷$T˝À uÛÑ÷kÕs¡ |üØø£å\T (kÕsTT˝Ÿ f…dæº+>¥) Á|üuÛÑT‘·«y˚Tì»eTe⁄‘êsTT. ìs«¡ V≤æ +#ê*. bÕ&ç |]ü ÁXe¯ TqT Áb˛‘‡· V≤æ +#ê*. <o˚ jT· |Xü ó¯ e⁄\T ø£qTeTs¡T>∑T ø±≈£î+&Ü #·÷&Ü*. s¡kÕj·THê\T ø±≈£î+&Ü ùd+ÁBj·T nqï<ë‘· düTFuÛÑe e´ekÕj·T |ü<䛑·T\qT Á|üuÛÑT‘·«y˚T Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*. e´ekÕj·T ‘Ó\+>±D˝À e∫Ãsêì ø£¬s+≥T düeTdü´>± e÷]+~. ø£¬s+≥T s¡+>∑+ô|’ eT]+‘· <äèwæº ô|{≤º*. e´ekÕj·T+ dü+øå√uÛÑ+ qT+∫ø√‘·\T y˚~ÛdüTÔHêïsTT. ˝À y√˝ÒºJ\ e\¢ yÓ÷≥s¡T¢ ø±*b˛sTT >∑f…ºøÏÿq≥¢sTT‘˚ eT]+‘· ñbÕ~Û <=]πø neø±X¯eTT+~. <˚XÊìøÏô|{qºÏ ≥Te+{Ï ô|≥T㺠&TÉ \T sêø£ #d˚ qæ n|ü \T rsá ˝øÒ £ s¬ ‘’ q· ïqT. yÓHÓïeTT¬ø’q nqï<ë‘·qT nìï $<Ûë\T>± Ä<äT≈£îqï≥¢sTT‘˚ <˚X¯+düeTdü´\T ñøÏÿ] _øÏÿ] #˚düTÔHêïsTT. {°ÄsYmdt y˚Tìô|òk˛º˝À eT]+‘· u≤>∑T|ü&ÉT‘·T+~. e´ekÕj·Ts¡+>±ìï ìs¡¢ø£å´+ #˚dæq#˚]Ãq≥T¢>± e´ekÕj·TuÛÑ÷eTT\≈£î kÕ>∑T˙s¡T n+~+∫q≥¢sTT‘˚ #·+Á<äu≤ãT≈£î Á|ü»\T >∑TDbÕsƒ¡+ H˚]Œ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+;&ÉT uÛÑ÷eTT\T düdü´XÊ´eT\eTe⁄‘êsTT. Ä≈£î |ü#·Ãì ‘Ó\+>±DqT ˝À e´ekÕj·÷ìøÏ ô|<ä› |”≥ y˚dæ ø±s=Œπs{Ÿ e´ekÕj·÷ìïeTq ø£+&É¢‘√ #·÷dæq yês¡+ ne⁄‘ê+. >√<ëe] ø£èwüíeTà\ ˙fi¯¢qT ìyê]+∫ ùd+ÁBj·T e´ekÕj·÷ìï eè~∆ #˚j·÷*.eT[¢+∫q≥¢jsTT‘˚ ‘Ó\+>±D Á|ü‹ Ç+≥ dæs¡T\ |ü+≥\T |ü+&ÉT‘êsTT. ìC≤+ Vü≤j·÷+˝À ñqï≥Te+{Ï >=\TdüTø£≥Tº #Ós¡Te⁄\≈£î ñbÕ~Û ø£\Œq≈£î düsêÿs¡T ø£èwæ #˚j·÷*..|ü⁄qsY yÓ’uÛÑe+ rdüTø£e∫Ãq≥¢sTT‘˚ Á>±e÷\T ≈£L&Ü |ü#·Ã>∑T+&çu≤>∑T|ü&É‘êsTT. $yê<ë\˝À ñqï sêCÀ©ã+&É &Ó’es¡¸Hé d”ÿ+qT yêdüÔe+>± #ÓbÕŒ\+fÒ Á|ü‘˚´ø£ ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ n+‘ê ñb˛‹¬s&ç¶bÕ&ÉT ôV≤&é ¬s>∑T´˝Ò≥Ø˙, Hê>±s¡T®q kÕ>∑sY ˙{Ï ì\«\T bÕ~Û, ñ<√´>±\ >∑T]+∫ »]–+~. ‘Ó\+>±D ñ<√´>±\˙ï$yê<ë\T |ü]düÿ]+#·T≈£îqï≥¢sTT‘˚ »\eqs¡T\≈£î ø=<äTy˚ ñ d”e÷+Á<ÛäÁbÕ+‘·+ yês¡T ø=fÒºkÕs¡ì ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+ ñyÓ«‘·TÔq+&É<äT. s¡÷.\ø£å\ ø√≥¢ yÓ∫Ã+∫ uÛ≤Ø ÁbÕC…≈£îº\T ì]à+#·≈£î+&Ü m–dæ+~. ‘Ó\+>±D yê<ä+ ã\+>± ñ+&É≥+‘√ ‘Ó\+>±DÁ>±MTD ÁbÕ+‘ê\˝À ñqï≥Te+{Ï #Ós¡Te⁄\T, ≈£î+≥\T |ü⁄qs¡T<ä› Á|ü»\T ≈£L&Ü {°ÄsYmdt≈£î |ü≥º+ ø£{≤ºs¡T. {°ÄsYmdt ≈£L&Ü]+#ê*. ∫qï, eT<Ûä´‘·s¡Vü‰, uÛ≤Ø |ü]ÁX¯eT\T πø+Á<ä, sêÁwüº ìsT¡ <√´>∑ jT· Te‹ jT· Te≈î£ \≈î£ ñbÕ~Û ñ<√´>∑ neø±XÊ\qT ø*£ ŒÁ|üuÛÑT‘ê«\ dü_‡&û\T, sêsTTr\‘√ @s¡Œ&çq$ Äs¡Ty˚\ ø±s=Œπs≥T kÕeÔ Tì yT˚ ìô|k˛˝º À #]˚ Ã+~. @fi¢¯ ‘s· ã¡ &ç y{Ó #ºÏ êø]Ï øÏ >T∑ se¡ ⁄‘T· qïdü+düú\T ‘Ó\+>±D˝À ñHêïsTT. M{Ï˝À¢ 80 XÊ‘·+ ñ<√´>∑ ñbÕ ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\qT Áø£eTãB›ø£]kÕÔeTì W{Ÿ k˛]‡+>¥ ñ<√´~Û neø±XÊ\T kÕúì≈£î\≈£î ø£*Œ+#ê\ì #·≥º+ #ÓãT‘·THêï bÕ\ >∑T\qT |ü]àHÓ+{Ÿ #˚kÕÔeTHêïs¡T. Ç~ ìs¡T<√´>∑T\˝À rÁe Ä+<√≈£î\T Bìì $düà]+#ês¡T. |ü]ÁX¯eT\ @sêŒ≥T‘√ |ü+≥ uÛÑ÷eTT\T fi¯q\T ø£*–k˛Ô+~. $$<Ûä XÊK\˝À U≤∞>± ñqï≥Te+{Ï u≤´ø˘e´ekÕj·÷ìøÏ |üìøÏ sê≈£î+&Ü b˛sTTq$. yê‘êes¡D+ |üP]Ô>± ˝≤>¥ b˛düTº\qT ø±+Á{≤≈£îº ñ<√´>∑T\‘√ uÛÑØÔ #˚j·Tq≥¢sTT‘˚ ‘·eTø£\Twæ‘·yÓTÆ+~. mH√ïs¡ø±˝…’q yê´<ÛäT\T k˛≈£î‘·THêïsTT. 50 \ø£å\ #·<äTe⁄, &çÁ^ |ü{≤º\T |üìøÏ sê≈£î+&Ü b˛‘êj·Tì yês¡T Ä+<√fi¯q Ä>∑düTº - 2014 35

|ü⁄qsY ìsêàD+#Ó+<äT‘·THêïs¡T. <ëìï ‘=\–+#˚˝≤ ñ<√´>±\ uÛÑØÔøÏ H√{Ï|òæπøwüqT¢ ‘\Ó +>±D sêÁw+ºü ˝À ìsT¡ <√´>+∑ $\jT· ‘ê+&eÉ + #k˚ ˛+ÔC≤Ø #˚j·÷*. eT÷d” eTT]øÏyê&É˝À¢ bÕ¢dæºø˘ u§eTà\T, ~. ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«yÓTÆHê ìs¡T<√´>∑n>∑s¡ã‘·TÔ\T, |òæHêsTT\T ‘·j·÷Ø, #˚‹ <ë«sê &çC…’ì+>¥ |üqT\T j·TTer j·TTe≈£î\≈£î ã‘·T≈£î uÛÑs√kÕqT ø£*Œ+#ê*. s¡yêD≤,#˚dü÷Ô m+‘√eT+~ n‘·´+‘· <äj·T˙j·T+>± ã‘·Tø°&ÉTdüTÔHêïs¡T. yê´bÕs¡, ìsêàD ‘·~‘·s¡ s¡+>±\˝À \ø£å\ eT+~øÏ ø±]àø£_*¶+>¥\ <ä>∑Zs¡ uÛÑeD ìsêàD ø±]à≈£î\T>± |üì#˚dü÷Ô m+<äs√ ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+∫ ìs¡T<√´>∑ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+Á|üe÷<äeXÊ‘·TÔ eTs¡DÏdüTÔHêïs¡T. j·÷»e÷Hê´ \T m˝≤+{Ï #ê*. uÛÑeq ìsêàD+˝À düTe÷s¡T 4 \ø£å\ ≈£î≥T+u≤\T J$qwüº|ü]Vü‰s¡+ #Ó*¢+#·≈£î+&Ü ‘·|æŒ+#·T≈£î+≥THêïsTT. Ä ø±]à≈£î\ düTÔHêïsTT. M]øÏ Á|üe÷<ä ;e÷, Çmdt◊, |”m|òt dü<äTbÕ|æ\¢\T nHê<∏ä\T>± e÷s¡T‘·THêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L bÕ\ø£es¡Z+ j·÷*ï ø£*Œ+#ê*. Ä{À ]øå±\ô|’ ¬s+&ÉT \ø£å\ ≈£î≥T+u≤$<o˚ , d«ü <o˚ ø±s=Œsπ ≥T ø+£ ô|˙\≈î£ \ø˝å£ ≤~ møs£ ê\ u÷ÑÛ eTT\qT \T Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêïsTT. Ä{À ]øå±\qT |üqTï #Ó*¢+|ü⁄<ëÛ sê<‘ä +Ô· #d˚ +æ ~. @ ˇøÿ£ ]øÏ ≈L£ &Ü ñ<√´>+∑ sê˝<Ò Tä . bÕ\≈î£ \T qT+∫ $TqVü‰sTT+#ê*.ô|≥Tºã&ç<ës¡T\≈£î πø{≤sTT+∫q≥Te+{Ï uÛÑ÷eTT\T \ø£å\mø£sê\˝À ñHêïsTT. Ç˝≤ #·÷dæq≥¢sTT‘˚ \ø£å ˝≤~ eT+~ >∑˝ŸŒ¤ ø±]à≈£î\qT Ä<äTø√yê*.ìs¡T<√´>∑ j·TTe‹ j·TTe≈£î\≈£î ñbÕ~Û ñ<√´>∑+ <=s¡ø±*. ø±˙n˝≤ »s¡>∑˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+ ≈£L&Ü n≥TyÓ’|ü⁄ #·÷&É˝Ò<äT. ‘Ó\+>±D ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ qT+∫ ã‘·T≈£î <Ós¡Te⁄ø√dü+ ìs¡T<√´>∑sêÁwüº+˝À ìs¡T<√´>∑+ $\j·T‘ê+&Ée+ #˚k˛Ô+~. ø=‘·Ô>± @s¡Œ&çq j·TTe≈£î\T ñbÕ~Û yÓ‘·T≈£îÿ+≥÷ >∑˝ŸŒ¤<˚XÊ\≈£î yÓ[fl n‘·´+‘·‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«yÓTÆHê ìs¡T<√´>∑ j·TTer j·TTe≈£î\≈£î ã‘·T≈£î <äTs¡“¤s¡ J$‘êìï >∑&ÉT|ü⁄‘·THêïs¡T. >∑˝ŸŒ¤˝À nH˚ø£ Çã“+<äT\TuÛÑs√kÕqT ø£*Œ+#ê*. s¡yêD≤, yê´bÕs¡, ìsêàD ‘·~‘·s¡ m<äTs=ÿ+≥Tqï Á|üyêdü ø±]à≈£î\ uÛÑÁ<ä‘· |ü⁄qsêyêkÕìøÏ #·s¡´\Ts¡+>±\˝À \ø£å\ eT+~øÏ ø±]àø£ ñbÕ~Û neø±XÊ\T ø£*Œ+∫ rdüTø√yê*. >∑˝ŸŒ¤ ø±]à≈£î\ s¡ø£åD ø√dü+ ø£èwæ #˚j·÷*.ìs¡T<√´>∑ düeTdü´qT |ü]wüÿ]+#ê*. uÛÑeq ìsêàD+˝À düTe÷s¡T4 \ø\å£ ≈î£ ≥T+u≤\T J$dTü HÔ êïsTT. M]øÏ Á|eü ÷<ä ;e÷, Çmd◊t , dæ+>∑πsDÏ Á|üsTTy˚{Ÿ qT+∫ ø±bÕ&Ü*|”m|òt dü<äTbÕj·÷*ï ø£*Œ+#ê*. Ä{À ]øå±\ô|’ ¬s+&ÉT \ø£å\≈£î≥T+u≤\T Ä<Ûës¡|ü&ç J$düTÔHêïsTT. Ä{À ]øå±\qT |üqTï dæ+>∑πsDÏ ‘Ó\+>±D≈£î >=|üŒes¡+. C≤‹ dü+|ü<äqT düèwæºdüTÔqï#Ó*¢+|ü⁄ qT+∫ $TqVü‰sTT+#ê*. dæ+>∑πsDÏì Á|üsTTy˚{°ø£s¡D qT+∫ ø±bÕ&Ü*. zô|Hé ø±düTº\qT ìyê]+∫ uÛÑ÷>∑s¡“¤>∑qT\qT @sêŒ≥T #˚j·÷*. W{Ÿ k˛]‡+>¥eT÷‘·ã&çq |ü]ÁX¯eT\qT ‘Ó]|æ+#ê*: ø±+Á{≤ø°ºø£s¡DqT m‹Ôy˚dæ ñ<√´>∑T\ ]Á≈£L{ŸyÓT+{Ÿ ìs¡«Væ≤+#ê*. Á|ü|ü+Nø£s¡D, q÷‘·q Ä]úø£ düs¡∞ø£s¡D $<ÛëHê\ e\¢ yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷*ï yÓTs¡T>∑T|üsêÃ*Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ |ü]ÁX¯eT\T ÄC≤yéT C≤V”≤ $T\T¢, Ä*«Hé,ÁbÕ>±≥÷˝Ÿ‡, Ädt u…kÕºdt, <äø£ÿHé ã≥Hé bÕ´ø£ºØ, <äø£ÿHé >±¢dt ìC≤+ Vü≤j·÷+˝À ø£{Ϻ+∫q ìyéT‡, >±+BÛ, ì˝À|òüsY, ñbÕ´ø£ºØ, &ç_ÄsY $T˝Ÿ‡, >√˝§ÿ+&É dæ>∑πs{Ÿ bÕ´ø£ºØ, ôV’≤<äsêu≤<é kÕàìj÷· , ámH{é ,° |e”ò sY V‰ü dŒæ ≥˝Ÿ, |#æ êÃdTü |Áü ‹, {;° ÄdTü |Áü ‹,˝≤$TH˚wüHé Ábı&Éø˘º‡ e+{Ï |ü]ÁX¯eT\T eT÷‘·ã&çHêsTT. ìC≤+ ø√]ƒ »qs¡˝Ÿ ÄdüT|üÁ‹ $TqVü‰sTTùdÔ ñeTà&ç sêÁwüº+˝À düsêÿsY$bÕ\q˝À uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝ÀH˚ Á|ü<Ûëq bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± q>∑sê\˝À ‘≈· î£ ÿy.˚ Á|uü TÑÛ ‘«· y<’Ó ë´\j÷· \T $$<äÛ deü Td´ü \T, dãæ “+~ ø=s‘¡ ‘· √ˇø£{Ï ôV’≤<äsêu≤<é. n|üŒ{À¢H˚ j·÷e‘Y Ädæj·÷ K+&É+˝ÀH˚ dü‘·eT‘·eTe⁄‘·THêïsTT. |ü≥ºD≤\T, q>∑sê\˝À s¡ø£s¡ø±\ yê´<ÛäT‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À bÕ]ÁXÊ$Tø£+>± n_Ûeè~∆ »]–q|üŒ{Ïø° \‘√ ÁbÕD≤\T ø√˝ÀŒ‘·THêïs¡T. @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê\˝À d”»q˝Ÿ>±‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘· kÕúì≈£î\≈£î ñbÕ~Û ñ<√´>±\T <äø£ÿ˙j·T≈£î+&Ü $»è+_ÛdüTÔqï≥Te+{Ï s√>±\≈£î –]»qT\T Ä~yêdüT\T |æ{≤º˝≤¢<√#·T≈£îHêïs¡T. Á|üuÛÑT‘·«s¡+>∑ dü+düú\qT |ü⁄qs¡T~›]+∫q≥¢sTT‘˚ sê*b˛‘·THêïs¡T. Á>±e÷\˝À Á|ü»\qT ø=‘·Ôs√>±\T yÓ+{≤&ÉT‘·T\ø£å\ eT+~øÏ ñbÕ~Û ñ<√´>±\T <=s¡T≈£î‘êsTT. ø=+‘· y˚Ts¡≈£î HêïsTT. @C…˙‡ ÁbÕ+‘ê\˝À C≤‘·T\T ø£qTeTs¡T¬>’b˛‘·THêïsTT.ìs¡T<√´>∑ rÁe‘· ‘·>∑TZ‘·T+~. ‘Ó\+>±D˝À ìC≤+wüß>∑sY‡qT Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\˝À s√>∑ ìsê›s¡D #˚ùd Á|üjÓ÷>∑XÊ\\T ˝Òe⁄.|ü⁄qs¡T<ä›]+∫q≥¢sTT‘˚ y˚˝≤~ eT+~øÏ ñbÕ~Û <=s¡T≈£î‘·T+~. Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\T |ü&ÉπødæHêsTT. dü¬s’q≥Te+{Ï yÓ’<ä´ $C≤„q+,\ø£å˝≤~ eT+~ ¬s’‘·T\≈£î y˚T\T »s¡T>∑T‘·T+~. Çy˚ø±≈£î+&Ü ≈£î{°s¡ dü<äTbÕj·÷\T Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·T\˝À ˝Òe⁄. eT˝Ò]j·÷, &Ó+>∑÷´|ü]ÁX¯eT\T, eT<ä´‘·s¡Vü‰ |ü]ÁeeT\T edüTÔ ‘·j·÷Ø |ü]ÁX¯eT\T ∫¬øHé>∑THê´ e+{Ï yê´<ÛäT\T rÁe‘·s¡eTe⁄‘·THêïsTT. eTT+<äT>±Áb˛‘·‡Væ≤+#ê*. {°ÄsYmdt y˚Tìô|òk˛º˝À #˚]Ãq Á|ü‹ n+XÊ˙ï á ÁbÕD≤+‘·ø£ yê´<ÛäT\qT >∑T]Ô+#˚+<äT≈£î |ü]C≤„q+ Á|üuÛÑT‘·«neT\T #˚j·÷*. eT÷‘·ã&çq |ü]ÁX¯eT\T ‘Ó]|æ+#˚+<äT≈£î Á|ü‘˚´ø£ <äyêU≤Hê\˝À yÓTs¡T>∑T|üsêÃ*. ø±s=Œπs≥T ÄdüT|üÁ‘·\≈£î B≥T>±#=s¡e rdüTø√yê*. Á|üuÛÑT‘·« <äyêU≤Hê\qT n_Ûeè~∆|ü<∏ä+˝À q&ç|æ+#ê*. Á|üy˚{Ÿ ø±s=Œπs≥T ÄdüT|üÁ‘·T\T <√|æ&çøÏ ìs¡Tù|<ä eT<ä´‘·s¡>∑‹ Á|üC≤˙ø£+ 36 ã*ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‘·\qT yÓTs¡T>∑T |üsêÃ*. eTT]øÏyê&É\ ìs¡÷à\q≈£î ∫‘·ÔX¯ó~∆ eTT]øÏyê&É\ ìs¡÷à\q≈£î nH˚ø£ sê»ø°j·T bÕغ\T mìïø£\ Ä>∑düTº `2014

|ü⁄qsY ìsêàD+düeTj·T+˝À yê>±∆Hê\T #˚j·T&É+ rsê mìïø£\T |üPs¡ÔsTTb˛>±H˚ eT÷d” n+fÒ kÂ+<äs¡´+. ˇø£Hê&ÉT ôV’≤<äsêu≤<éyê{Ïì |ü{Ϻ+#·Tø√ø£b˛e&É+ »s¡T>∑T‘√+~. uÛÑ÷eTT\T $\Te q>∑s¡yêdüT\ ‘ê>∑T˙s¡T n+~+∫ <ä÷|üqT r]Ã+~. Ç~Äø±XÊìøÏ n+<˝˚ ≤ ô|s>¡ >∑ ±H˚ eTT]øÏ yê&˝É Àq¢ ÷ ìed+æ #˚ yê]ì >‘∑ +· ˝À e÷≥. ø±˙ H&˚ TÉ eT÷d” eTT]ø<Ï sä TT´+~. eT÷dq” ~nø£ÿ&ç qT+∫ yÓfi¯fl>=&ÉT‘·THêïs¡T. M{Ï˝À ìedæ+#˚~ m≈£îÿe>± |ü⁄qsY yÓ’uÛÑe+ ø√dü+ ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq #·s¡´\T‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ yêπs. ôV’≤<äsêu≤<é eTVü‰q>∑s¡+˝À ◊<äTy˚\≈£î #|˚ {ü ≤*º . eT÷d” ø\£ Tw‘æ +· ≈î£ +&Ü Á|uü TÑÛ ‘«· + #=se¡ #÷· bÕ*.ô|’>± eTT]øÏ yê&É\THêïsTT. eTT]øÏ yê&É\T ˝Ò≈£î+&Ü #˚kÕÔqì Ç|üŒ{Ï qT+∫ nsTTHê eT÷d” q~ ø£\Twæ‘·+ ø±≈£î+&Ü |ü]πød”ÄsY #ÓbÕŒs¡T. mìïø£\ y˚Tìô|òk˛º˝À #˚s¡Ã&É+ô|’ eTT]øÏ yê&É\ ÁX¯eT\T s¡kÕj·Tq e´sêú\T e<ä\≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê*.Á|ü»\T ÄX¯\‘√ m<äTs¡T #·÷düTÔHêïs¡T. eTT]øÏyê&É˝À¢ Á&Ó’H˚J ôV’≤<äsêu≤<é Á&Ó’H˚J ˙s¡TqT eT÷d”q~ ˝ÀøÏ eT[fl+#·≈£î+&ÜdüeTdü´ ‘ê>∑T˙s¡T düeTdü´ ø=≥Tº$T{≤¢&ÉT‘·T+~. eTT]øÏ yê&É\˝À düe÷+‘·s¡+>± Á&Ó’H˚J e´edüúqT s¡÷bı+~+#ê*.ìedæ+#˚ |”&ç‘· ‘ê&ç‘· Á|üC≤˙ø£eT+‘ê ÁbÕD≤+‘·ø£ yê´<ÛäT\‘√qs¡ø£j·÷‘·q nqTuÛÑ$düTÔHêïs¡T. eTT]øÏ yê&É˝À¢ |”&ç‘· ‘ê&ç‘·T\T \ø£å\ eT+~ bò˛¢¬s’&é u≤~Û‘·T\THêïs¡T. á düeTdü´ ìyês¡D≈£îã‘·T≈£î <Ós¡Te⁄ ø√dü+ e∫Ãq yês¡+<äs¡÷ ‘·\<ë#·T≈£î+≥÷ >∑&ÉT¶ düTe÷s¡T @&ÉTy˚\ ø√≥¢ s¡÷bÕj·T\T yÓ∫Ã+#ê\ì >∑‘·+˝À d”Œø£s¡Tø±\˙ï yÓ\¢BdüTÔHêïs¡T. πød”ÄsY Ç∫Ãq &ÉãT˝Ÿu…&és¡÷+ Vü‰MTô|’ Hê<Ó+&É¢ eTH√Vü≤sY Á|üuÛÑT‘ê«ìøÏ dü÷∫+#ês¡T. ‘=* eTTK´eT+Á‹ø√{Ï ÄX¯\T ô|≥Tº≈£îì yÓsTT´ ø£+&É¢‘√ m<äTs¡T#·÷düTÔHêïs¡T. nsTTq πød”ÄsY á düeTdü´ ìyês¡D≈£î s¡÷.Äs¡Ty˚\ ø√≥¢ ì<ÛäT\TôV’≤<äsêu≤<é q>∑sêìï $X¯«q>∑s¡+>± r]Ã~<äT›‘êqì πød”ÄsY πø{≤sTTdüTÔï≥T¢ Vü‰MT\T >∑T|æŒ+#ês¡T. mìïø£\ y˚Tìô|k˛º˝À #˚]Œ+#Ó|üŒ&É+‘√ eTT]øÏ yê&É\ Á|ü»\≈£î ÄX¯\T ô|]>±sTT. #ês¡T. Bìì ‘·ø£åD ø£s¡Ôe´+>± neT\T #˚j·÷*. u≤~Û‘·T\ ø√dü+ Á|ü‘˚´ø£+>± ôV≤˝ŸÔ ø±s¡T¶\T Ç|æŒ+∫ yê]øÏ HÓ\HÓ\ ô|q¸Hé Çyê«*.eT÷d” q~øÏ |ü⁄qØ®e+ b˛j·T+&ç! uÛÑ÷ |ü+|æDÏô|’ <äèwæº kÕ]+#ê* ≈£î‘·TuŸcÕ uÛ≤>∑eT‹ Á|üDj·Tã+<ÛëìøÏ Á|ürø£ eT÷d” q~.ôV’≤<äsêu≤<é Jeq yêVæ≤ì nsTTq eT÷d”q~ ˇø£|ü&ÉT ø£qT Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ÷$T˝Òì –]»qT\≈£î ˇø=ÿø£ÿ ≈£î≥T+u≤ìøÏ ◊<äT$+<äT #˚ùd n+<ë\‘√ ì+&ç ñ+&˚~. eT÷d” n+fÒ kÂ+<äs¡´+. mø£sê\ #=|üq uÛÑ÷ |ü+|æDÏ #˚j·÷*. Ç|üŒ{Ï es¡≈£î mìï Á|üuÛÑTˇø£Hê&ÉT ôV’≤<äsêu≤<é q>∑s¡yêdüT\ ‘ê>∑T˙s¡T n+~+∫ <ä÷|üqT ‘ê«\T e÷]Hê –]»qT\ ã‘·T≈£î\T e÷s¡&É+ ˝Ò<äT. Ç|üŒ{Ïø°r]Ã+~. Ç~ >∑‘·+˝À e÷≥. ø±˙ H˚&ÉT eT÷d” eTT]øÏ<äsTT´+~. n&$É ì qeTTà≈î£ ì ã‘T· ≈î£ ‘T· HêïsT¡ . –]»q n_eÛ è~ø∆ Ï øπ {≤sTT+#˚eT÷d”q~ |ü⁄qsY yÓ’uÛÑe+ ø√dü+ ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ Á|ü‘˚´ø£yÓTÆq dü+πøåeT |ü<∏äø±\T, eTÚ*ø£ dü<äTbÕj·÷\T –]»qT\ <ä]øÏ #˚s¡&É+#·s¡´\T #˚|ü{≤º*. eT÷d” ø±\Twæ‘·+ ø±≈£î+&Ü Á|üuÛÑT‘·«+ #=s¡e ˝Ò<äT. 2011 »HêuÛ≤ ˝…ø£ÿ\ Á|üø±s¡+ ‘Ó\+>±D »HêuÛ≤˝À 12#·÷bÕ*. Ç|üŒ{Ï qT+∫ nsTTHê eT÷d” q~ ø£\Twæ‘·+ ø±≈£î+&Ü XÊ‘+· ñqï –]»qT\ ø√d+ü ◊{&° @û \T @sêŒ≥T #d˚ Hæ ê –]»qT\|ü]ÁX¯eT\T s¡kÕj·Tq e´sêú\T e<ä\≈£î+&Ü #·s¡´\T rdüTø√yê*. ÁbÕ+‘·+˝À kÕ>∑T˙s¡T, ‘ê>∑T˙s¡T, s¡Vü≤<ës¡T\T, $<äT´‘Y kÂø£s¡´+,ôV≤’ <sä êu≤<é Á&H’Ó J˚ ˙sT¡ qT eT÷dq” ~ ˝ÀøÏ eT[fl+#≈· î£ +&Ü deü ÷+ yÓ’<ä´ dü<äTbÕj·÷\T n+<ä&É+ ˝Ò<äT. yês¡T Hê≥T yÓ’<ä´+ô|’ Ä<Ûës¡‘·s¡+>± Á&Ó’H˚J e´edüúqT s¡÷bı+~+#ê*. psê\ qT+∫ bÕø±\ |ü&ÉT‘·THêïs¡T. –]»qT\≈£î JeH√bÕ~Û nsTTq e´ekÕj·÷ìï|ü<∏äø£+ <ë«sê ˙{Ïì eT÷d” Á|üyêVü≤+˝ÀøÏ eT[fl+∫q≥¢sTT‘˚ Á|uü TÑÛ ‘ê«˝Ò ìsø¢¡ ´å£ + #d˚ Tü HÔ êïsTT. nHø˚ £ –]»qT\ ≈î£ ≥T+u≤\ #‘˚ T·s+¡ >±s¬ &¶ç ` q˝§+Z &É ` ôV≤’ <sä êu≤<\é ≈î£ kÕ>T∑ ‘ê>T∑ ˙{Ï n+~+∫ ˝À¢ uÛÑ÷$T ˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘·«+ |ü+|æDÏ #˚dæq uÛÑ÷eTT\T uÛÑ÷kÕ«eTT\,q≥¢e⁄‘·T+~. VüQùd‡HékÕ>∑sY˝À ù|s¡T≈£îb˛sTTq #Ó‘·Ôì ‘=\–+∫ ô|≥T㺠&ç <ësT¡ \ #‘˚ T· ˝À¢ ñqï$. Hê\T>T∑ \ø\å£ –]»q ≈î£ ≥T+u≤ø£\Twæ‘·yÓTÆq ˙s¡TqT e~* dü«#·Ã¤yÓTÆq ˙s¡T ì+bÕ*. eT÷d” ` \≈£î uÛÑ÷eTT\T ˝Òeì Á|üuÛÑT‘·« >∑D≤+ø±\T yÓ\¢&çdüTÔHêïsTT. uÛÑ÷VüQùd‡HékÕ>∑sY\≈£î |ü⁄qØ®e+ b˛j·÷*. |ü+|æDÏ ù|]≥ 54 \ø£å\ mø£sê\T uÛÑ÷$Tì ùdø£]+∫q Á|üuÛÑT‘·«+ n+<äT˝À 1.30 \ø£å\ mø£sê\T e÷Á‘·y˚T kÕ>∑T jÓ÷>∑´yÓTÆq~>±bò˛¢¬s’&é düeTdü´ |ü]wüÿ]+#ê* Á|üø£{Ï+∫+~. Ç+<äT˝À uÛÑ÷$T ˝Òì ìs¡Tù|<ä\≈£î uÛÑ÷eTT\T |ü+#· &É+˝À Ä\dü‘·«+ eVæ≤+#ês¡T. >∑‘· Á|üuÛÑT‘ê«\T bÕ]ÁXÊ$Tø£ q˝§Z+&É, s¡+>±¬s&ç¶ õ˝≤¢˝À¢ bò˛¢¬s’&é düeTdü´ rÁe+>± ñ+~. y˚‘·Ô\≈£î $<˚o, dü«<˚o ø±s=Œπs≥T<ës¡T\≈£î y˚\ mø£sê\Bì ìyês¡D≈£î bÕ\≈£î\ Vü‰MT\T ˙{Ï eT÷≥\T>±H˚ $T–˝≤sTT. uÛÑ÷eTT\qT <Ûësê<ä‘·Ô+ #˚XÊsTT. ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ uÛÑ÷$Te+<ä\ dü+e‘·‡sê\T nsTTq|üŒ{Ïø° Bìï ìyê]+#˚+<äT≈£î m ˝qÒ ≥Te+{Ï –]»qT\≈î£ ˇø√ÿ ≈î£ ≥T+u≤ìøÏ ø˙£ d+ü ◊<Tä møs£ ê\˝≤+{Ï |ü]cÕÿsê\T ø£qT>=q˝Ò<äT. u≤~Û‘·T\T qø£s¡j·÷‘·q nqTuÛÑ uÛÑ÷$T |ü+#ê*. ‘ê>∑T, kÕ>∑T ˙s¡T eqs¡T\ô|’ ø£èwæ #˚j·÷*.$düTÔHêïs¡T. Áã‘·T≈£îqï>±˙ Je#·Ã¤yê\T>± ã‘·T≈£î‘·THêïs¡T. Bì n&É$ô|’ –]»qT\≈£î düs¡« Vü≤≈£îÿ\T ø£*Œ+#ê*. –]»q ‘·+&Ü\Tu≤]q yês¡T ∫qï ej·TdüT‡\H˚ eTTdü*yê]˝≤ ø£ì|æ+#·&É+, n_Ûeè~∆ #Ó+<ë\+fÒ yê{Ï Ä<ëj·÷\T, ø=qT>√\T X¯øÏÔ ô|s¡>±*.n+<äV”≤qT\T>± e÷]b˛e&É+ »s¡T>∑T‘√+~. ø±fi¯ó¢ #˚‘·T\T e+ø£s¡T¢ b˛e&É+‘√ @ |üì #˚düTø√˝Òì <äTdæú‹. B+‘√ u≤~Û‘· ≈£î≥T+ã+ Ä]úø£+>± ∫‹øÏb˛‘·Tqï~. q˝§Z+&É õ˝≤¢˝ÀH˚ düTe÷s¡T>± 8Ä>∑düTº - 2014 37

|ü⁄qsY ìsêàD+–]»qT\T m≈£îÿe>± Ä<Ûës¡|ü&˚ n{M ñ‘·Œ‘·TÔ\T, |òü˝≤\T Á|ü|ü+Nø£s¡D $<ÛëHê\ eT÷\+>± #˚‹eè‘·TÔ\T, ≈£î\eqeT÷*ø\£ ô|H’ .˚ yê{‘Ï √ bÕ≥T>± ø\£ |,ü y<Ó Tä sT¡ u§+>T∑ |]ü ÁXe¯ T eè‘·TÔ\T |üP]Ô>± ø£qTeTs¡T¬>’b˛sTTHêsTT. ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄qT Áb˛‘·‡Væ≤+#˚ ~X¯˝À –]»q düVü≤ø±s¡ dü+düúqT n_Ûeè~∆ #˚ ø√dü+ |ü˝…¢ qT+∫ e\ôd*¢ b˛j·÷s¡T. e´ekÕj·T+ ‘·s¡Tyê‘·j·÷*. Ä~˝≤u≤<é, es¡+>∑˝Ÿ, ø£Ø+q>∑sY, bÕ\eT÷s¡T, KeTà+ ¬s+&√ Á|ü<Ûëq s¡+>∑+ #˚H˚‘·s¡+>∑+. H˚&ÉT kÕ˝…\ eT>∑Z+‘·~‘·s¡ õ˝≤¢\˝À –]»qT\T n‘·´~Ûø£+>± ñHêïs¡T. |òæ+#·qT¢, eT÷\q |ü&ç+~. ñbÕ~Û ø√\ŒsTTq H˚‘·qï\T Äø£* #êe⁄dü_‡&û\T, sêsTTr\T, ìs¡T<√´>∑uÛÑè‹ Ç+‘·es¡≈£î yê]øÏ n+<ä&É+ \≈£î, Ä‘·àVü≤‘·´\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. eT>±Z\ kÕúq+˝À |üesY˝Ò<äT. \+u≤&û\T |üqT\T <=s¡ø£ø£ b˛e&É+‘√ C≤HÓ&ÉT ø£&ÉT|ü⁄qT \÷+\T e#êÃsTT. uÛ≤Ø cÕ|æ+>¥ e÷˝Ÿ‡ |ü⁄≥Tºø=#êÃsTT. n–Zì+|ü⁄≈£îH˚+<äT≈£î øÏ&ûï\T, s¡ø£Ô+, ∫es¡≈£î #·+{Ï |æ\¢\qT neTTà ô|≥º˝À |üfÒº Ns¡qT n*¢q H˚‘· ø±]à≈£î&ÉT ∫+‘·øÏ+~ |üs¡+<Ûë≈£î+≥THêïs¡T. Á|ü‹ \+u≤&ç ‘·+&Ü˝À m+‘√ eT+~ ‹+&ç ˝Òø£ eTT\T Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&çHê&ÉT. |ü#·Ãì |ü˝…¢ô|’ kÕÁe÷»´Äø£*‘√ n\eT{ÏdüTÔ ‘·qTe⁄ #ê*düTÔ Hêïs¡T. n&É$ dü+|ü<äqT, yê<ä+ ‘·q $wü+ $s¡õ$Tà+~.KìC≤\qT <√#·Tø√e&ÜìøÏ bÕ\≈£î\T ã&Ü ø±s=Œπs≥T<ës¡T\≈£îuÛÑ÷eTT\qT ø£≥ºu…≥Tº‘·÷ –]»qT\qT ¬>+{Ïy˚düTÔHêïs¡T. –]»qT H˚‘· ø±]à≈£î&ÉT ∫+‘·øÏ+~ |üs¡+<ÛëeTT\T Ä‘·àVü≤‘·´≈£î bÕ\Œ&ç\≈£î sêC≤´+>∑+ ø£*Œ+∫q≥Te+{Ï Vü≤≈£îÿ\qT bÕ\≈£î\T ø±\ Hê&ÉT. |ü#·Ãì |ü˝…¢ô|’ kÕÁe÷»´yê<ä+ ‘·q $wü+ $s¡õ$Tà+~.sêdTü HÔ êïsT¡ . –]»q n_eÛ è~ø∆ Ï ‘\Ó +>±D Á|uü TÑÛ ‘«· + øè£ wæ #j˚ ÷· *. 1953≈£î eTT+<äT dü«j·T+ Á>±MTD |ü]bÕ\q yÓ\T>=+~+~. Á>± e÷ìøÏ ø±e*‡q edüTÔe⁄\qT ≈£î\eè‘·TÔ\ yês¡T dü«j·T+>± ‘·n$˙‹ ˝Òì düe÷C≤ìï ì]à+#ê* j·÷s¡T #˚dæ Á>±eT n+>∑fi¯¢˝À ˇø£#√≥ ny˚Tàyês¡T. Á|ü|ü+N ø£s¡D ‘√ eTs¡T>∑T |ü&çq ≈£î\eè‘·TÔ\T, #˚‹ eè‘·TÔ\qT Áb˛‘·‡Væ≤+∫ Ms¡T sê»ø°j·T n$˙‹ì n+‘·yÓT+~+∫ q÷‘·q qe düe÷C≤ìï ‘·j·÷s¡T #˚dæq edüTÔe⁄\qT neTTàø√e&ÜìøÏ ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«[email protected]êŒ≥T #j˚ T· &yÉ T˚ ‘q· øs£ eÔ¡ ´eTì ‘\Ó +>±D eTTK´eT+Á‹ øπ dÄ” sY Á|üD≤[ø£ qT dæ<ä∆+ #˚j·÷*‡q nedüs¡eTT+~.Á|üe÷D d”«ø±s¡+ ‘·s¡Tyê‘· |ü<˚|ü<˚ #ÓãT‘·THêïs¡T. Á|üC≤<ÛäHêìïÁ|üC≤ Á|ü‹ì<ÛäT˝Ò $T+π>düTÔHêïs¡T. $<äT´#·ÃøÏÔ s¡+>∑+˝À n$˙‹ì dü«j·T+ |ü]bÕ\q ø±yê*n]ø{£ qºÏ ≥s¢ TT‘˚ Á|»ü \ô|’ |&ü ˚ u≤Û sêìï ‘–· +Z #e· #T· Ã. $<´ä , y<’Ó ´ä +,yê´bÕs¡+˝Àq÷ sê»ø°j·T Hêj·T≈£î˝Ò ñ+{≤s¡T. M{Ïì yê´bÕs¡+ ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ dü+e‘·‡sê\ qT+∫ <√|æ&ç, $eø£å‘·≈£îø√dü+ ‘·|üŒ ùdyê <äèø£Œ<∏ä+‘√ ÁbÕs¡+_Û+#·˝Ò<äT. Á|üuÛÑT‘ê«\qT >∑T¬s’+~. nHê´j·÷\≈£î, sê»´Væ≤+dü≈£î ã˝…’+~. ‘Ó\+>±D dü«XÊdæ+#˚ kÕúsTTøÏ H˚&ÉT$<ë´, yÓ’<ä´ yê´bÕs¡T\T m~>±s¡T. Çø£ÿ&É sêÁwüº+˝À sê»ø°j·T bÕغ\ ô|‘·Ôq+ ø±≈£î+&Ü ‘Ó\+>±D Á|ü»˝Òn$˙‹ì <√|æ&çì πød”ÄsY m˝≤ n]ø£&É‘ês√ #·÷&Ü*. πød”ÄsY dü«j·T+>± |ü]bÕ*+#·T≈£îH˚ neø±X¯+ sêyê*. ‘Ó\+>±D˝À Á|üyÓTT<ä≥ ‘·q eT+Á‹esêZìï n$˙‹ qT+∫ <ä÷s¡+>± ñ+#ê*. ø£è‹ qT+∫ Á|ükÕ<äeTj˚T´ düVü≤» eqs¡T\qT ‘Ó\+>±D C≤‹πøn$˙‹ s¡Væ≤‘· |ü]bÕ\q≈£î Á|ü»\ düVü≤ø±s¡+ bı+<ë*. qe n+ø‘Ï +· #j˚ ÷· *. dVü ≤ü » eqsT¡ \ô|’ Á|»ü \øπ dsü «¡ V≤ü ≈î£ ÿ\T+&Ü*.‘Ó\+>±D Ç|ü&ÉT <˚XÊìøÏ ~≈£L‡∫ ø±yê*. ∫qï sêÁcÕº˝Ò <˚XÊìøÏ nedüs¡eTH˚ $wüj·÷ìï sêÁwüº n_Ûeè~∆ <ë«sê yÓ\¢&ç+#ê*. qø£‡*»+ nC…+&ÜqT neT\T #˚j·÷*n~Ûø±s¡ |üø£å+>± ns¡Ω‘· <äøÏÿ+#·T≈£îqï bÕ\|æ≥º˝≤ ‘Ó\+>±D|ü⁄s√>∑$T+#ê*. eTTK´eT+Á‹ øπ dÄ” sY |<ü ˚ |<ü ˚ qø‡£ *»+ nC+… &ÜH˚ {Ä° smY dt nC…+&Ü nì #Óù|Œyês¡T. ã&Ü uÛÑ÷kÕ«eTT\T, ô|≥Tºã&ç<ës¡T\#˚‹ eè‘·TÔ\T ≈£î\ eè‘·TÔ\qT Áb˛‘·‡Væ≤+#ê* #˚‹˝À, uÛÑ÷ ø£u≤®<ës¡T\ #˚‹˝À ∫≈£îÿø=ì ñqï ø√{≤¢~ mø£sê\ uÛÑ÷eTT\qT |ü+∫q≥¢sTT‘˚ ø£∫Ñ·+>± qø£‡*»+ nC…+&ÜqT neT Á||ü +ü Nøs£ D¡ $<ëÛ Hê\ eT÷\+>± #‹˚ eè‘T· \Ô T, ≈î£ \ eè‘T· \Ô T \T #˚dæqfÒ¢. Ä]úø£ ndüe÷q‘·\T ‘·–Zb˛‘êsTT.|üP]Ô>± ø£qTeTs¡T¬>’b˛sTTHêsTT. ã‘·T≈£î<Ós¡Te⁄ ø√dü+ |ü˝…¢ qT+∫e\ôd*¢ b˛j·÷s¡T. ≈£îeTà], ø£eTà], #êø£*, eT+>∑*, e&É¢, s¡ø£ÔbÕ‘·+ ˝Òì ‘Ó\+>±D ø±yê*ø£+kÕ*, e+Á&É+–, kÕ˝…\T, <äØ®\T, e&Ó¶s¡, e+X¯sêCŸ (|æ#·Ã≈£î+≥¢), u≤\dü+‘·T\T ‘·~‘·s¡ ≈£î\ eè‘·TÔ\T H˚&ÉT |ü˝…¢˝À¢ m≥T d”e÷+Á<Ûä bÕ\≈£î\ Vü≤j·÷+˝À ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+ s¡ø£Ô+#·÷dæHê ø±qsêe⁄. Á|ü|ü+#· u≤´+ø˘ dü÷∫+∫q $<ÛëHê\qT ôd\@s¡T˝…’ bÕ]+~. ‘Ó\+>±D dü«sêÁh+˝À s¡ø£ÔbÕ‘·+ ˝Òì, ìs¡“+nqTdü]+#·&É+‘√ _>¥ãC≤sY ˝≤+{Ï e÷˝Ÿ‡ e+{Ï ã&Ü yê´bÕs¡ <Ûä+ ˝Òì ‘Ó\+>±D sêyê*. Á|üC≤kÕ«eT´+˝À Á|ü»˝Ò Á|üuÛÑT e⁄\T.dü+düú\T |ü⁄≥Tº>=&ÉT>∑T˝≤¢ |ü⁄≥Tºø=#êÃsTT. e´ekÕj·T+ ‘·s¡Tyê‘· Bìì bÕ\≈£î\T >∑Ts¡TÔ+#·Tø√yê*.¬s+&√ Á|ü<Ûëq s¡+>∑+ #˚H˚‘·s¡+>∑+. H˚&ÉT kÕ˝…\ eT>∑Z+ eT÷\q|ü&ç+~. ñbÕ~Û ø√\ŒsTTq H˚‘·qï\T Äø£* #êe⁄\≈£î, Ä‘·àVü≤‘·´ ‘Ó\+>±D e∫ÃHê... b˛sê&Ü*‡+<˚\≈£î >∑Ts¡e⁄‘·THêïs¡T. eT>±Z\ kÕúq+˝À |üesY\÷+\T e#êÃsTT.u≤Û Ø cÕ|+æ >¥ e÷˝Ÿ‡ |⁄ü ≥Tøº =#êÃsTT. n–ôZ|≥˝º À |fü ºÒ Nsq¡ T n*q¢ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ne‘·]+∫q+‘· e÷Á‘êq Á|üC≤ düeTdü´\T dü$Tdæb˛˝Òe⁄. ‘Ó\+>±D Á|ü»\≈£î yês¡T ø√s¡T≈£îqï Ø‹˝À ˙fi¯ó¢, 38 ø=\Te⁄\T, ì<TäÛ \T n+~q|ü &˚ ‘\Ó +>±D |⁄ü q]ïsêàD+ |Pü ssÔ¡ TT q≥T¢. >∑‘· ns¡yÓ’ @+&ÉT¢>± m&É‘Ó]|æ ˝Ò≈£î+&Ü ø√kÕÔ+Á<Ûä ÁbÕ+‘· ã&Ü ã÷s¡T®yê uÛÑ÷kÕ«eT´ ô|≥Tºã&ç<ë] esêZ\ <√|æ&çøÏ, $eø£å‘· Ä>∑düTº `2014

|ü⁄qsY ìsêàD+\≈£î e´‹πsø£+>± ñ<√´>±\T, ì<ÛäT\T ˙fi¯¢e+{Ï düeTdü´\ô|’ ‘Ó\+ ne>±Vü≤q ô|+#·T≈£î+<ë+! #Ó’‘·q´e+‘·T\qT #˚<ë›+!!>±D ñ<ä´eT+ ñyÓ«‘·TÔq m–dæ|ü&ç+~. ‘Ó\+>±D≈£î Á|ü<Ûëq X¯Á‘·T düeTdü´\ |ü⁄≥º ‘Ó\+>±De⁄\T kÕÁe÷»´yê<ä+, <äfi≤Ø ã÷s¡T®yê es¡Z+. uÛÑ÷ dü+düÿs¡D \TneT\T #˚dæ ìsê«dæ‘·T\T, e´ekÕj·T ≈£L©\T, øö\T ¬s’‘·T\ ø±>∑&Ü |ü{Ϻ #·÷dæHê ø±qsêì n_Ûeè~∆düeTdü´\T |ü]wüÿ]+#ê*. e´ekÕj·T s¡+>∑+˝À kÕÁe÷»´yê<ä Äj·÷ n+XÊ\ >∑T]+∫ #·]Ã<ë›+ô|≥Tºã&ÉT\T ‘·–Z+#ê*. <ä[‘·T\≈£î uÛÑ÷$T, Ä‘·à>ös¡e+ <äπøÿ˝≤ yê{Ïì q\T>∑T]øÏ #ê{Ï #ÓãT<ë+#·÷&Ü*. ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À eqs¡T\qT $<˚o, dü«<˚o ø±s=Œπs≥T X¯≈£îÔ\T ø=\¢>=≥º≈£î+&Ü #·÷&Ü*. M{Ï |ü≥¢ nÁ|üeT‘·Ô+>± ñ+&Ü*. |ü]ÁX¯eT\ ù|]≥ ¬s’‘·T\qT ìsê«dæ‘·T\T>± #˚düTÔHêïs¡T. Ç|üŒ{Ï es¡≈£L #·]Ã+∫q n+XÊ\T:Bìì ‹|æŒø={≤º*. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eT+˝À eTVæ≤fi¯\ bÕÁ‘·ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\ ø√düy˚T b˛\es¡+ bÕ]ÁXÊ$Tø£ ø±\Twü´+, |üsê´es¡D+ e´ekÕj·Ts¡+>∑+˝À yÓqTø£u≤≥T b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\≈£î ñ|üjÓ÷>∑|ü&ÉT‘·T+~. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº ÁbÕs¡+uÛÑ+ nsTTq|üŒ{Ï qT+∫ n~ $<ë´ s¡+>∑+ rs¡T‘ÓqTï\T$yê<ä+>± e÷]+~. Ä~yêd”\ ã‘·T≈£î\qT ˙fi¯flbÕ\T #˚ùd ‘Ó\+>±D˝À >∑T≥º\ $<Ûä«+dü+b˛\es¡+ e\¢ ãVüQfi¯C≤‹ dü+düú\≈£î ˝≤uÛÑ+ ‘·|üŒ ¬s+&ÉT ÁbÕ+‘ê ‘Ó\+>±D˝À ô|s¡T>∑T‘·Tqï ¬s’‘·T\ Ä‘·àVü≤‘·´\T\≈£L y˚T\T #˚≈£Ls¡<äT. |üsê´es¡D düeTdü´e\¢ nìï ÁbÕ+‘ê\≈£î ...Ç+ø± eTs¬ H√ï!rÁe qwüº+ »s¡T>∑T‘·T+~. Ä~yêd” ÁbÕ+‘·+˝Àì eqs¡T\T <√#·T eTq y˚<äq Á|ü|ü+#êìøÏ ‘Ó*j·÷\+fÒ Ä y˚<äq @$T{Àø√e&ÜìøÏ, |ü]ÁX¯eT\≈£î ˙{Ï kÂø£s¡´+ ø√dü+, s¡yêD≤ e÷s¡Z+ düŒwüº+>± ne‘·* yê]øÏ yÓ\¢&ç+#·>∑\>±*. n+‘˚ ‘·|üŒø√dü+ b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºqT ì]àdüTÔHêïs¡T. b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îºô|’ eT÷>∑J$˝≤ u≤<Ûä|ü&ÉT‘·÷ ñ+fÒ eTq u≤<Ûä @$T{À ne‘·*sêÁ‹øÏ sêÁ‹ ‘Ó∫Ãq≥Te+{Ï Ä]¶HÓHé‡qT ñ|üdü+Vü≤]+#·T≈£îH˚+‘· yê]øÏ ‘Ó*j·T<äT. |ü{Ϻ+#·T≈£îH˚ yês¡T ñ+&És¡T. H˚&ÉTes¡≈£î ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ πø+Á<ä+ô|’ ˇ‹Ô&ç ô|+#ê*. ‘Ó\+>±D˝À mH√ï düeTdü´\T. n˝≤+{Ï yê{Ïì ˇø√ÿ<ëì–]»qT\qT eTT+#Ó‘·TÔ‘·Tqï b˛\es¡+ ÁbÕC…≈£îº &çC…’Hé e÷sêÃ*. >T∑ ]+∫ ne>±V≤ü q ø*£ Œ+#˚ Á|jü T· ‘ï· yT˚ á #s· á . á #s· á ˝À‘Ó\+>±D≈£î e´‹πsø£eTsTTq b˛\esêìï ì*|æy˚ùd+‘· es¡≈£î bÕ˝§qZ &+É <ë«sê u≤Û eC≤\yê´|øÔæ Ï nedsü y¡ TÓ qÆ deü ÷#êsêìïÁ|üC≤ ñ<ä´e÷\T #˚j·÷*‡+<˚. @&ÉT eT+&É˝≤\qT ‘Ó\+>±D bı+<äe#·TÃ. m<äT{Ïyê]‘√ yê<äq˝À¢ HÓ>∑Ze#·TÃ. yê]qT+∫ nÁø£eT+>± Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ˝À ø£\|ü&É+ Á|üC≤ Vü≤≈£îÿ\qT Ä˝À#·q˝À¢ e÷s¡TŒ rdüT≈£îsêe#·TÃ. dü]ø=‘·Ô düe÷C≤ìïø±\sêj·T&Éy˚T. düèwæº+#·e#·TÃ. n+<äT≈£î u≤≥ y˚ùd<˚ {Ï.ÄsY.dæ. ª#·s¡Ãµ.|üqTï\ uÛ≤s¡+ y˚j·Te<äT›‘Ó\+>±D Á|ü»\ô|’ ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ |üqTï\ uÛ≤s¡+y˚j·Te<äT›. $<äT´‘Y #êØ®\T ô|+|ü⁄e\¢ Á|üC≤˙ø£+ q&ç¶ $]–+~.ø±s=Œπs≥T $<ë´ dü+düú˝À¢ |ò”E\qT ìj·T+Á‹+#˚+<äT≈£î Á|üuÛÑT‘·«+$<ë´Vü≤≈£îÿ #·{≤ºìï neT\T #˚j·÷*. n|ü&˚ nìï esêZ\ Á|ü»\TdüT_ÛøÏå+>± J$kÕÔs¡T. ` <ëeTs¡|ü*¢ q]‡+Vü‰¬s&ç¶, ôV’≤<äsêu≤<é <ä Á|ü‹ X¯ìyês¡+ kÕˆˆ 5 >∑+ˆˆ\ 30 숈\≈£î ˇø√ÿ yês¡+.. ˇø√ÿ n+X¯+>√˝§ÿ+&É ø√≥˝À ìs¡«Væ≤+∫q ªùdyé >√˝§ÿ+&É ø±+ô|sTTHéµ ø±s¡´Áø£eT+˝À s¡+&ç! #·]Ã<ë›+... bÕ˝§Zqï bò˛s¡+|òüsY @ u…≥sY ôV’≤<äsêu≤<é n<Ûä´≈£åî&ÉT m+.y˚<ä≈£îe÷sY, ªª#·+Á<ä+µµ 490, Ád”º{Ÿ q+.11,m+.eT+&É˝Ÿ, k˛˝Ÿ ø£˙«qsY »•«Hé »j·Ts¡‘Y, n|òü®˝Ÿ, Ç*j·÷dt ‘·~‘·s¡T\T Væ≤e÷j·T‘Y q>∑sY, ôV’≤<äsêu≤<é ` 500 029. bò˛Hé:9030626288 bòÕ´ø˘‡ : 040`27635644 Ä>∑düTº - 2014 E-mail: [email protected] website : www.trchyd.org 39

ø£$‘·«+ znq+‘·–] Á|üø£è‹ n$ e÷ <ëVü‰]Ô rπsà dæs¡T\ì n|üŒ{Ï uÛ≤s¡‘· sêÁwüº|ü‘·T\T bı–&çq dü+>∑‹ eTs¡Te˝ÒeTTkÂ+<äsê´\dæ] Hê»+≥q>s∑ ê\øπ ˙\–]$ |òüTqyÓTÆq yês¡dü‘·«+ n+<äT≈£îqï y˚TeTT ìqTï˙ eq dü+|ü<äH˚eTì e]í+‘·TqT e÷ kÕ«sêúìøÏ ã*|üX¯óe⁄qT #˚j·TuÀ‘·THêï+ H˚&ÉTns¡T<Ó’q eèø£å dü+|ü<ä ˙ kı+‘·+ yÓTÁ{À n<∏ë]{Ï q>∑sê_Ûeè~∆ ù|s¡T‘√ #˚düTÔqï $<Ûä«+kÕìøÏuÛ≤$ ‘·sê\≈£î <äø£ÿ˙j·Tì ‘·s¡T>∑T‘·Tqï Á|üø£è‹ dü+|ü<ä ˙e⁄<äTsêXÊ|üs¡T\+ y˚TeTT e÷sê‹ >∑T+&Ó\T ìqTï ã+&Ésê\T¢>± e÷s¡TdüTÔHêï#˚düTÔqï ‘·|ü\T eTìï+#·eTì eTÚq+>±H˚ uÛÑ]düTÔHêïe⁄ Ç<˚ e÷ uÛ≤$ ‘·sê\≈£în&É>∑˝Òø£ dæ>∑TZ|ü&ÉT‘·Tqï+ H˚{Ï ‘·s¡+ n+~düTÔqï øå√uÛÑ\ ì~ÛHê˝ÒÁu≤j·T+˝À j·÷u…’ edü+‘ê\ ÁøÏ‘·+ ˙ Çø£ ˙ düVü≤» o‘·\ >±\T\≈£î H√#·Tø√eTTÁ|üø£è‹ n+<ë\qT ÄkÕ«~+∫q eT<ÛäTs¡ø£åD≤\T ˙e⁄ Á|ükÕ~düTÔqï eqeT÷*ø£\˝À ‘·&Édæq neTè‘· »\<Ûës¡\TÇ+ø± eT~˝À |ü~\+>± ñHêïsTT ø±\>∑s¡“¤+˝À ø£*dæb˛j˚T s√E <ä>∑Zs¡˝ÀH˚ e⁄+<äìHê e÷‘·èeT÷]Ô #˚sTT|ü≥Tºø=ì ˙ ˇ&ç˝À >∑T+&Ó ãs¡Te⁄‘√ ìdü‡Vü‰j·TT&ÉHÓ’b˛j·÷qTq&Éj·÷&çq r|æ>∑Ts¡T‘·\T m˝≤ eTs¡Te>∑\qT <Ûä]Á‹ nqT+>∑T _&ɶe⁄ ˙yÓ’‘˚ ˙ ã* ø√] ˙ »\eqs¡T\qT <Ûä«+dü+ #˚düTÔHêï+ eT÷dæqT+&ç ˙ neTè‘· »\<Ûësê\‘√nq+‘· |ü<äàHêuÛÑTì düìï~Û˝À ì+&Ó >∑+&çù|≥ Væ≤e÷j·T‘Y kÕ>∑sê\T H˚{Ï bÕ\≈£î\ã÷s¡T>∑T|ü*¢ ñsY‡˝À ‹]–q zD≤\T ìs¡¢øå±´ìøÏ ø±\Twü´kÕ>±sê\T>± e÷s¡uÀ‘·THêïsTT.ñc˛<äj·÷q ˝Ò˝Ò‘·øÏs¡D≤\ õ\T>∑T\T∫>∑Ts¡T{≤≈£î\ eT<Ûä´ ‘·\T≈£îÿeTqï e÷ <ëVü‰]Ôì rπsà ìH˚ï $<Ûä+>± ø±bÕ&ÉqTdü÷s¡´Á|üuÛÑ\qT ‘·ì$rsê MøÏå+∫q Hê\T>∑T|ü<äT\ ø±˝≤ìï yÓqT≈£îÿ ‹ù|Œ X¯øÏÔ Hê≈£îeT<ÛäTs¡ø£åD≤\T eT~˝À Ç|üŒ{Ïø° |ü~\y˚T á nø£ås¡ s¡÷|ü+˝À ø£\T>∑T‘·Tqï~ Hê uÛ≤$‘·sê\≈£î ˙ Á|üø£è‹ dü+|ü<äqT n+<äCÒj·÷\ìø±\eTH˚ #·Áø£+˝À ◊<äT |ü<äT\T q&Éj·÷&ç b˛j·÷sTT ˙ eTT+<äT ô|&ÉT‘·THêïqT n+<äs¡T #·÷düTÔ+&É>±Äs¡T|ü<äT\ej·TdüT˝À ìqTï #·÷dæq|ü&ÉT eTÚq+>± ˙ Äy˚<äq ìqTï ø±bÕ&ÉT≈£îH˚ ìs¡+‘·s¡ b˛s¡Tu≤≥˝À eTT+<äT≈£î kÕ>∑T‘ês¡ìns¡úeTsTT´+~ eTìwæ <äTsêX¯≈£î ‘·s¡T>∑T‘·Tqï Á|üø£è‹ dü+|ü<ä ˙e⁄ eTs√ ñkÕàq*bÕwü $X‚«X¯«s¡j·÷´\T e÷˝ÀqT+&˚ ekÕÔs¡Tø±bÕ&É ˝Òì ìdü‡Vü‰j·TT&ÉqT eTìï+#·T ˙ Äy˚<äqqT ns¡ú+#˚düTø=ì »q+ Á|üuÛÑ+»qyÓTÆ ˙ <ä>∑Zs¡eT÷dæøÏ »qàì∫Ãq ìqTï q$Tà ˙ Á|üø£è‹ »\sêdüT\ eT<Ûä´ yÓ÷ø£]˝Ò¢ s√E\T>∑+&çù|≥ Væ≤e÷j·T‘Y kÕ>∑sê\T ì]à+∫sêHê&ÉT <ä>∑Zs√˝ÀH˚ ñHêïj·TììC≤+ $X‚«X¯«s¡j·T´ eTVü‰qTuÛ≤e⁄\T Á|ü>±&ÛÉ $XÊ«dü+‘√ #˚düTÔqï e+<äq$T<˚neTè‘·+ n+fÒ ˙ »\<Ûës¡˝Òqì n+<äTø√ nq+‘·–] n+<äTø√ eTqkÕs¡ ‘Ó\+>±D kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT `bıHêï\ qs¡Vü≤] >∑Ts¡T≈£î\ dæã“+~ dü+|òüT+ @sêŒ≥T ‘Ó\+>±D Áb˛Á¬>dæyé Åô|’eTØ {°#·sY‡ ø=\T¢ yÓ+ø£≥¬s&ç¶ n<Ûä´≈£åîì>± ‘Ó\+>±D kÕ+|òæTø£ dü+πøåeT nk˛dæj˚TwüHé @sêŒ≥T >∑Ts¡T≈£î\ dæã“+~ dü+|òüT+ @sêŒ≥sTT+~. Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù>± m+.yÓ+ø£fÒX¯«s¡T¢, #Ó’s¡àHé>± lsê+lìyêdt, ø±s¡´ìsê«Vü≤ø£ düyÓTÆø£´ sêh+˝À ªÄbÕºµ>± ñqï dü+|òü÷ìï ‘Ó\+>±D n<Ûä´≈£åîì>± {Ï.n+»j·T´, ø√XÊ~Ûø±]>± Á|üuÛÑT<ëdt, eTVæ≤fi≤ sêh+˝À ª‘Ó\+>±D Áb˛Á¬>dæyé Åô|’eTØ {°#·sY‡ nk˛dæj˚TwüHé $uÛ≤>∑+ n<Ûä´ø£å, ø±s¡´<äs¡TÙ\T>± l\‘·, yêdü$\qT mqTï≈£î ({≤bÕ)º >± @sêŒ≥T #d˚ qæ ≥T¢ Ä d+ü |Tüò + sêh n<´äÛ ≈îå£ &TÉ djü T· ´<é HêïsT¡ . cÂø‘£ Y n© z Á|øü ≥£ q˝À ‘*Ó bÕsT¡ . á yT˚ s≈¡ î£ sêh deü ÷yX˚ +¯ ˝À ìs¡íj·T+ rdüT≈£îHêïeTì, ‘Ó\+>±D˝Àì ÁbÕ<Ûä$Tø£ ñ 40 bÕ<ëÛ ´jT· T\T á e÷sT¡ ŒqT >e∑ Tì+#ê\ì ÄjT· q d÷ü ∫+#ês<T¡ . ä Ä>∑düTº `2014

ø£$‘·«+$eTTøÏÔ #Ó+~q ‘Ó\+>±D!|ü\¢$: d”e÷+Á<Ûä bÕ\q˝À ‘Ó\+>±D! 5 ø°fi¯fl H=|ü\‘√ì ø±fi¯flyê|ü⁄\‘√ì >√ôd\¢ Bdæq~ ‘Ó\+>±D!! 6 düs¡«s√>±\‘√ dü‘·eTeT‘·eTÚ‘·T+Á&ÉT b˛sê≥ u≤≥˝Àq ‘Ó\+>±D! 7 eTT|üŒsTT @+&É¢πø eTTdü˝À\T ne⁄‘·T+Á&ÉT b˛sê&ç ¬>*dæq~ ‘Ó\+>±D!! 8 bò˛¢¬s’&é yê´~Û‘√ u≤<Ûä\T |ü&ÉT‘·T+Á&ÉT Äs√>∑´e+‘·yÓTÆq ‘Ó\+>±D!1 ÄHê{Ï ø±\eTT˝À ns¡yÓ’ ‘=$Tà~˝À ì]à+#·Tø√yê*sê ‘Ó\+>±D!! ˆˆd”e÷+Á<Û䈈 q$Tà+∫ eTq\qT yÓ÷düy˚T CÒdæ+Á&ÉT |ü+≥\T |ü+&ç+#· ÁbÕC…≈£îº\T >∑{Ϻ H˚{Ï ø±\eT+<äT Ms¡T\T m+<äs√ ;&ÉT uÛÑ÷eTT\≈£î ˙fi¯flH˚ eT\TbÕ˝… b˛sê≥ u≤≥˝À ÁbÕD≤˝Ò e~˝≤s¡T ô|’s¡T|ü#·Ã\T eT]j·TT |ü]ÁX¯eT\qT u…+#· Ms¡T\ ‘ê´>±\‘√ ‘Ó\+>±D! dü]b˛e⁄ $<äT´‘·TÔ ñ‘·Œ‹Ô CÒj·÷˝… $eTTøÏÔ #Ó+~+~sê ‘Ó\+>±D!! ˆˆd”e÷+Á<Û䈈 |ü+≥˝…|ü+&Ü*sê ‘Ó\+>±D! dü«s¡Zy˚T ø±yê*sê ‘Ó\+>±D!! ˆˆd”e÷+Á<Û䈈2 $<ë´]ú j·TTe≈£î\T ø±]à≈£î\T ø£s¡¸≈£î\T ø±\ >∑s¡“¤eTT˝Àq ø£*dæ b˛sTTq{Ϻ düã“+&É C≤‘·T\T düeTs¡y˚T CÒdæ+Á&ÉT Á|üC≤ ø£fi≤s¡÷bÕ\qT yÓ*øÏì rj·÷* ˝≤j·Ts¡T¢ ©&És¡T¢ ñ<√´>∑T\‘√&ÉT ø£e⁄\ ø£fi≤ø±s¡T\ #˚s¡Bj·÷* y˚T<Ûëe⁄\+<äs¡T eTT+<äT+&ç q&ç|æ+Á&ÉT kÕVæ≤‘·´ dü+|ü<äqT ø±bÕ&ÉTø√yê* n+<ä] ø£èwæ e\¢H˚ ‘Ó\+>±D! kÕVæ≤‘·´ dü+|ü<ä≈£î ‘Ó\+>±D! Ä$s¡“¤$+∫+~sê ‘Ó\+>±D!! ˆˆd”e÷+Á<Û䈈 ‘·s¡>∑ì >∑ìjÓÆTq~ ‘Ó\+>±D!! ˆˆd”e÷+Á<Û䈈 eTq Hêj·T≈£î\‘√ì |üqT\ïÇ CÒsTT+#·3 eTq sêÁwüºeTT˝Àq eTq ã‘·T≈£î e÷s¡Tqì CÒ@d” ø£$T{°\T m\¢|ü&ÉT+&Ü* ìs¡T<√´>∑T˝…+<äs√ m~¬s~] pdüTÔ+Á&ÉT m|üŒ{Ïø£|ü&ÉT n_Ûeè~∆ #·]Ã+∫ ˝≤j·Ts¡T¢ ©&És¡T¢ {°#·s¡T¢ &Üø£ºs¡T¢ Hêj·T≈£î\≈£î eT+∫ dü÷#·q\T CÒj·÷* ñ<√´>∑T\T mH√ï ø£\˝ÒyÓ÷ >∑+≥T+Á&ÉT Á|ü|ü+#· <˚XÊ\≈£î ‘Ó\+>±D! ø£\\ìï |ü+&Ü*sê ‘Ó\+>±D! Ä<äs¡Ù eTyê«*sê ‘Ó\+>±D!! ˆˆ3 kÕs¡T¢ˆˆ ø£&ÉT|ü⁄˝… ì+&Ü*sê ‘Ó\+>±D!! ˆˆd”e÷+Á<Û䈈 `nø£sêj·÷4 »\ dü+|ü<ä Kì» dü+|ü<ä\≈£î ‘√&ÉT n≥$ dü+|ü<ä eTq≈£î n~Ûø£+>± ñqï~ <ä ø£wæº+∫ |üìCÒdæ dü+|ü<ä\T düèwæº+#· e÷qe eqs¡T\ ø=s¡‘˚yÓ÷ ˝Ò<ëj˚T XÊÁd”Ôj·T |ü]C≤„qeTT ‘Ó\+>±D! kÕ~Û+#·T ø√yê*sê ‘Ó\>±D!! ˆˆd”e÷+Á<Û䈈#·+<ä<ës¡T\T>± #˚s¡+&ç! #·+<ä<ës¡T\qT #˚]Œ+#·+&ç!ª‘Ó\+>±D ]k˛sY‡ ôd+≥sYµ Ä<Ûä«s¡´+˝À m+.y˚<ä≈£îe÷sY dü+bÕ<äø£‘·«+˝À Á|üC≤ñ<ä´e÷\ y˚~ø£>± Äs¡+uÛÑyÓTÆq ª<äø£ÿHé˝≤´+&éµ ‘Ó\T>∑TkÕe÷õø£ sê»ø°j·T e÷dü|üÁ‹ø£ nq‹ø±\+˝ÀH˚ nìï esêZ\ Ä<äs¡D bı+~+~. ‘Ó\+>±D ñ<ä´eTø±s¡T\≈£î ø£s¡B|æø£>± e÷]+~. á|üÁ‹ø£ eT]ìï esêZ\≈£î #˚s¡&É+˝À ñ<√´>∑, ñbÕ<Ûë´j·T, y˚T<Ûëe⁄\ neT÷\´ düVü≤ø±sêìï ø√s¡T‘·THêï+. #·+<ä<ës¡T\T>± #˚s¡&É+‘√bÕ≥T‘·eT≈£î ‘Ó*dæqyê]ì #·+<ä<ës¡T\T>± #˚]Œ+#ê*‡+~>± nuÛÑ´]údüTÔHêï+.e÷ ∫sT¡ Hêe÷ #+· <ë $esê\T:DECCAN LAND yê]¸ø£ #·+<ë : s¡÷. 150\"CHANDRAM\" 490, St.No. 11, Himayatnagar 2 dü+ˆˆ\≈£î : s¡÷. 300Hyderabad - 500 029. Mob: 9030626288 ª<äø£ÿHé ˝≤´+&éµ ù|]≥ m+z, eT˙j·÷s¡¶sY, #Óø˘ ˝Ò<ë q>∑<äT s¡÷|ü+˝Àmail: [email protected] gmail.com, www.deccanland.com #·+<ëyÓTT‘·Ô+ #Ó*¢+#·e#·TÃ. Ä>∑düTº - 2014 41

Á|üj·÷D+|üsê´≥ø£ ¬s’fi¯flô|’ bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å´+ <X˚ +¯ ˝Àì $$<äÛ |sü ê´≥ø,£ |⁄üD´ øπ Áå ‘ê\qT d+ü <]ä Ù+#&· ÜìøÏ Á|ü‹ s√E 10 y˚\ eT+~ Á|üj·÷DÏ≈£î\T düTuÛÑÁ<ä, ã\uÛÑÁ<ä düy˚T‘· »>∑Hêï<ÛäTìï dü+<ä]Ù+#·Tø√e&ÜìøÏ ñ$«fi¯Sfls¡T‘·T+{≤s¡T.yÓfi‚fl j·÷Ár≈£î\T \ø£å\˝À ñHêï ø£˙dü+ e+<ä\ dü+K´˝À ¬s’fi¯ófl˝Òø£b˛e&É+‘√ j·÷Ár≈£î\T rÁe Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. nìï ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À Á|ü<Ûëq j·÷Á‘êπøåÁ‘ê˝…’q πø<ë]d”»q¢˝Àq÷ s¡B›‘√ ñ+&ç ]»πs«wüqT¢ <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT. eTq sêh+ Hê<Ûé, uÛÑÁ~Hê<Ûé, Vü≤]<ë«sY, ãTTwæπøwt \qT dü+<ä]Ù+#·qT+∫ <˚X¯+˝Àì $$<Ûä ÁbÕ+‘ê\≈£î $$<Ûä j·÷Á‘ê düú˝≤\≈£î &ÜìøÏ uÛÑ≈£îÔ\T ñ$«fi¯Sfls¡T‘·T+{≤s¡T. Á|ü‹s√E 20 y˚\ eT+~yÓfi¯fl&ÜìøÏ ]»πs«wüqT¢ <=s¡ø£&É+ ˝Ò<äT. #ê*qìï ¬s’fi¯ófl ˝Òì ]»πs«wüq¢ø√dü+ ≈£L´ ø£&ÉT‘ês¡T. #êsY<ÛëyéT j·÷Á‘· J$‘· ø±\ø±s¡D+>± ]»πs«wüqT¢ <=s¡ø£ø£ j·÷Ár≈£î\T |ü&Ésêì bÕ≥T¢ |ü&ÉT‘·T dü«|üï+>± ñ+≥T+~. M{Ï˝À ˇø£ÿ &ÓVü≤sê&É÷Hé ùdºwüHé e÷Á‘·y˚THêïs¡T. j˚T{≤ ¬s’˝Ò« ã&Ó®{Ÿ˝À ø=‘·Ô ¬s’fi¯flqT Á|üø£{ÏdüTÔHêï j·÷Á‘ê ñ+~. eTq sêh+ qT+∫ H˚s¡T>± #êsY<ëyéT yÓfi¯fl&ÜìøÏ ¬s’fi¯ódüú˝≤\≈£î yÓfi¯fl&ÜìøÏ @ e÷Á‘·+ ñ|üjÓ÷>∑+>± ñ+&É&É+ ˝Ò<äT. dü<äTbÕj·T+ ˝Ò<ä+fÒ bÕ\≈£î\ ìs¡¢ø£å+ m+‘· ñ+<√ #Ó|üŒø£H˚Væ≤+<äT, eTTd”¢+, dæ≈£îÿ |ü$Á‘· Ä\j·÷\≈£î yÓfi‚fl Á|üj·÷D°≈£î\≈£î #Ó|ü‘·T+~. &Ûç©¢ qT+∫ ˝Ò<ë Ç‘·s¡ Á|ü<˚XÊ\qT+&ç #êsY<ëyéT≈£L&Ü ¬s’\T dü<äTbÕj·÷\T n+<äTu≤≥T˝À ˝Òe⁄. eT<Ûä´ ‘·s¡>∑‹ j·÷Á‘·≈£î yÓfi≤¢*‡+~, ¬s’fiÀ¢ yÓfi‚Ô 25 >∑+ˆˆ\˝À yÓfi≤¢*‡q >∑e÷´ìïÁ|ü»\≈£î n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚$ ¬s’fi¯ófl e÷Á‘·y˚T. <˚X¯+˝Àì &=+ø‹£ sT¡ >T∑ &TÉ <ë«sê 40 >+∑ ˆˆ\˝À >e∑ ÷´ìï #s˚ T¡ ‘T· HêïsT¡ . n˝≤>π|sü ê´≥ø,£ |ü⁄D´ πøåÁ‘ê\≈£î ø=‘·Ô ¬s’fi¯¢qT y˚j·÷*‡q nedüs¡+ m+‘Ó’ |ü+C≤ãT˝Àì dü«s¡í <˚yê\j·÷ìøÏ yÓfi¯¢e\dæq dæ≈£îÿ\≈£î ≈£L&ÜHê ñ+~. J$‘· ø±\+˝À ˇøÿ£ kÕs¬ H’ ê ø±o j÷· Á‘ê #j˚ ÷· \qT≈î£ H˚ ‘·–qìï ¬s’fi¯ófl ˝Òø£ Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. ˇø£ÿ ¬s’\T ≈£L&Üyês¡T 1611 øÏ˝À MT≥s¡¢ <ä÷s¡+ yÓfi≤fl*‡ ñ+~. n˝≤Vü‰u≤<äT, Çø£ÿ&ç qT+&ç ˝Ò<äT. Hê+<˚&é≈£î yÓ[¢ eTs√ ¬s’\TqT mø±ÿ*‡+<˚.>∑j·÷, ãT<ä∆ >∑j·T, njÓ÷<Ûä´ e+{Ï Á|ü<˚XÊ\qT #·÷&É&ÜìøÏ bÕs¡¢yÓT+≥T düuÛÑT´\T ‘·eT mìïø£\ ø=‘·Ô ¬s’fi¯¢qT Á|üy˚X¯ô|&ÉT‘êeTìÁ|ü‹ s√E düTe÷s¡T 10 y˚\ eT+~ ìØøÏådüTÔ+fÒ ˇø£ÿ ¬s’\T yê>±q∆ eTT #d˚ Hæ êsT¡ ø±ì j÷· Á‘ê Á|<ü X˚ Ê\≈î£ ‘–· q s¬ fi’ ó¯ ¢ ˝øÒ b£ ˛e&+Ée÷Á‘·y˚T n+<äTu≤≥T˝À ñ+~. eTs√ 4 ¬s’fi¯¢qT Á|üy˚X¯ ô|{≤º*‡q Á|üj·÷DÏ≈£î\T Çã“+<äT\T |ü&ÉT‘·THêïs¡T. wæ]¶ ‹s¡T|ü‹ ˝≤+{Ïnedüs¡+ ñ+~. Á|ü<˚XÊ\≈£î ‘·|üŒì |ü]dæú‘·T\˝À &û\ø˘‡ ˝Òø± z˝À« ãdüT‡\˝À yÓfi¯óÔqï|üŒ{ÏøÏ $T–*q j·÷Á‘ê Á|ü<˚XÊ\≈£î yÓfi¯fl&ÜìøÏ ¬s’fi¯ó¢ ˝Ò<ë wæ]&ç kÕsTT u≤u≤ <äs¡Ùq+ ø√dü+ eTq sêh yêdüT\T Á|ü‹ $e÷Hê˝Ò ~≈£îÿ. Ç|üŒ{Ϭø’Hê πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ sêuÀj˚T ã&Ó®{Ÿ˝Às√E düTe÷s¡T 15y˚\ eT+~ es¡≈£î sêø£b˛ø£\T kÕ–düTÔ+{≤s¡T. j·÷Á‘ê Á|ü<˚XÊ\≈£î ø=‘·Ô ¬s’fi¯¢qT Á|üy˚X¯ô|{≤º\ì |ü\Te⁄s¡Tôd\e⁄ s√E˝À¢ 25 y˚\ eT+~ es¡≈£î sêø£b˛ø£\T kÕ–düTÔ+{≤s¡T. ø√s¡T‘·THêïs¡T.n~øÛ ±]ø+£ >± Hê>s∑ kY ˛˝Ÿ, w]æ k¶ ÕsTT q>s∑ +¡ e+{Ï s¬ ˝’ «Ò ùdwº Hü \é ≈î£ø=ìï ¬s’fi¯ó¢ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ Á|üj·÷DÏ≈£î\ &çe÷+&é y˚Ts¡≈£î ¬s’fi¯ó `sêe⁄\ sêCÒX¯+ <ä¢ dü]b˛e&É+ ˝Ò<äT. wæ]&ç ]»πs«wüHé ø=s¡≈£î Á|üj·T‹ïùdÔ 3 HÓ\\eTT+<˚ ]»πs«wüHé nsTTb˛‘·T+~. wæ]&çøÏ 9 ¬s’fi¯ó¢ q&ÉT|ü⁄‘·Tqï≥T¢ eTVü≤ã÷uŸq>∑sY˝À »]–q ÇbòÕÔsY $+<äT˝À bÕ˝§Zqï#Ó|ü⁄‘·Tqï|üŒ{ÏøÏ n+<äT˝À ˇø£{Ï ¬s+&ÉT e÷Á‘·y˚T Á|üj·÷DÏ≈£î\≈£î {°ÏCÒ@d” #ÛÓ’s¡àHé Ábı.ø√<ä+&Ésê+, {°ÄsYd” #ÛÓ’s¡àHé m+.y˚<ä≈£îe÷sY,nqT≈£L\+>± ñHêïsTT. <äøÏåD uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝Àì |üsê´≥ø£, m+|” õ‘˚+<äsY¬s&ç¶, ÇÁãV”≤+, &Üø£ºsY $qjYT, Vü≤˙|òt, ‘·~‘·s¡T\Tj·÷Á‘êdüú˝≤\ô|’ ¬s’˝Ò«XÊK n~Ûø±s¡T\T rÁeyÓTÆq ìs¡¢øå±ìïÁ|ü<ä]ÙdüTÔHêïs¡T. eT<ÛäT¬s’, sêy˚TX¯«s¡+ e+{Ï j·÷Á‘ê düú˝≤\≈£î yÓfi¯fl Ä>∑düTº `2014&ÜìøÏ Á|ü‹ uÛÑ≈£îÔ&ÉT ñ‘ê‡Vü≤+ #·÷|ædüTÔ+{≤&ÉT. eT<ÛäTs¡ MTHêøÏå,ø£+∫ ø±e÷øÏåì <ä]Ù+#·Tø=ì ñ‘·Ôs¡ uÛ≤s¡‘·<˚X¯+˝Àì ø±o j·÷Á‘·#˚dæqyês¡T sêy˚TX¯«s¡+ j·÷Á‘·‘√ eTT–+|ü⁄ |ü\T≈£î‘ês¡T. eTqsêÁcÕºìøÏ 1211 øψˆMTˆˆ <ä÷s¡+˝À ñqï sêy˚TX¯«sêìøÏ ¬s+&ÉT¬s’fi¯ó¢ ñqï|üŒ{ÏøÏ n+<äT˝À ˇø£ÿ ¬s’fi¯ó e÷Á‘·y˚T ]»πs«wüHé≈£î nqT≈L£ \+>± ñ+~. eTs√ 4 s¬ fi’ fl¯ qT n<qä +>± yj˚ T· e\dqæ nedsü +¡ñ+~. |Pü ] »>H∑ êï<TäÛ ì d+ü <]ä Ù+#T· ø√e&ÜìøÏ Á|jü ÷· D≈Ï î£ \T 1134 øψˆ MTˆˆ <ä÷sêìï 24 >∑+ˆˆ\ bÕ≥T Á|üj·÷DÏ+#ê*‡q nedüs¡+ñ+~. nsTT‘˚ Ç+<Tä ≈î£ 4 s¬ fi’ ó¯ ¢ e÷Á‘y· T˚ n+<Tä u≤≥T˝À ñHêïsTT. 42

dü<ädüT‡$<ä´˝À ‘Ó\+>±D≈£î nHê´j·[email protected]◊mdtm|òt Ä<Ûä«s¡´+˝À »]–q ‘Ó\+>±D≤ ` $<ë´s¡+>∑+ sêÁwüºdü<ädüT‡˝À e÷{≤¢&ÉT‘·Tqï $XÊ˝≤+Á<Ûä ~q|üÁ‹ø£ dü+bÕ<ä≈£î\T ¬ø.lìyêdt¬s&ç¶ Á|uü TÑÛ ‘«· s+¡ >+∑ ˝À $<´ä qT ø=qkÕ–+#ê\ì |\ü Te⁄sT¡ eø\Ô£ T øe£ T÷´ìdTü º ñ<´ä eT ìsêàD+˝À #+· Á&,É dTü +<sä j¡ T· ´, eT<Tä ≈› L£ ] #·+Á<äX‚Ks¡sêe⁄, sê$ Hêsêj·TD¬s&ç¶, ã<ä›+ m˝≤¢¬s&ç¶, eTTK÷›+\Tn_ÁÛ bÕjT· |&ü Üs¶ T¡ . øπ J qT+∫ |J” es≈¡ î£ ñ∫‘· $<´ä qT Ä#s· D¡ ˝À eTTK´ u÷ÑÛ $Tø£ b˛w+æ #êsH¡ êïsT¡ . sê»øj° T· ø√≥]øÏ dèü wøºæ s£ Ô¡ #+· Á&ÉeTTK´eT+Á‹ πød”ÄsY neT\T #˚j·÷\Hêïs¡T. ø£eT÷´ìdüTº bÕغ nì ù|s=ÿHêïs¡T. sê»ø°j·T dæ<ë∆+‘êìï, nuÛÑT´<äj·T uÛ≤eC≤˝≤ìïìsêà‘˝· À¢ nÁ>>∑ D∑ T´\T #+· Á&É sêCXÒ «¯ ss¡ êe⁄ d÷ü Œ]¤ ‘Ô √ deü Ts√‘‡· V≤ü + yê´|æÔ #˚j·T&ÜìøÏ #·+Á&ÉsêCÒX¯«s¡sêe⁄ uÛÑ÷$T n$Tà $XÊ˝≤+Á<ÛäqT‘√ $<ë´]ú ñ<´ä e÷\qT kÕ–+#ê\ì V≤æ ‘e· ⁄ |*ü ø±sT¡ . nœ\u≤Û s‘¡ · @sêŒ≥T #X˚ Êsì¡ ø¬ .lìyêds¬t &¶ç >T∑ sT¡ Ô #X˚ ÊsT¡ . Á>±MTD ÁbÕ+‘ê\≈î£$<ë´]ú düe÷K´ (m◊mdtm|òt) ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ Ä<Ûä«s¡´+˝À $XÊ˝≤+Á<Ûä Á|ü#·Ts¡D\T n+~+#·&ÜìøÏ #·+Á&É #˚dæq ø£èwæì#+· Á&É sêCXÒ «¯ ss¡ êe⁄ X‘¯ »· jT· +‹ ñ‘‡· yê\T eTT–+|⁄ü d+ü <sä “¡ +¤ >± XÊ¢|òæT+#ês¡T. dæÄsY≈£î ù|<ä\T, j·TTe»qT˝Ò $TÁ‘·T\ì, XÊgE˝…’ 25q ãw”sYu≤>∑¢zì <˚XÀ<ë∆s¡ø£ uÛÑeHé˝À ªª‘Ó\+>±D` $<ë´ kÕ+øπ ‹ø£ n+XÊ\qT dÄæ sY $e]+#y˚ êsH¡ êïsT¡ . #+· Á&É kÕe÷qT´˝À¢s+¡ >+∑ µµ nqï n+X+¯ ô|’ d<ü dä Tü ‡ »]–+~. eTTK´ n‹~>∏ ± $#Ã˚ dqæ kÕe÷qT´&Éì, ãT~∆ Je⁄˝À¢ ãT~∆ J$ nì, Á|ü|ü+#· ø£eT÷´ìdüTº$XÊ˝≤+Á<äÛ ~q|Áü ‹ø£ d+ü bÕ<≈ä î£ \T ø¬ .lìyêds¬t &,¶ç zjT· T ndôæd+º {Ÿ ñ<ä´eT+˝À U≤´‹ bı+<ës¡Hêïs¡T. sê»ø°j·÷˝À¢, ø£eT÷´ìdüTº ñÁbıô|òdüsY &Ü.dæ.ø±o+, m◊mdtm|òt C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù <ä´eT+˝À #·+Á&É ñ+&ç ñ+fÒ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ Ç+ø± eTT+<äT>±$X¯«õ‘Y≈£îe÷sY bÕ˝§Zì Á|üdü+–+#ês¡T. dü<ädüT‡≈£î m◊mdtm|òt @sêŒ≥T njT˚ ´<ìä ‘*Ó bÕsT¡ . ‘\Ó +>±D˝Àì ôV≤’ <sä êu≤<,é s+¡ >±s¬ &¶çsêÁwüº n<ä´≈£åî\T kÕº*Hé n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+#·>±, Áπ>≥sY ôV’≤<äsêu≤<é $TqVü‰sTTùdÔ @ õ˝≤¢˝À¢ nø£åsêdü´‘· nÁ>∑>±$T>± ˝Ò<äì, ÁbÕ<∏ä$Tø£d$ü T‹ ø±s´¡ <]ä Ù ø¬ .<sπäÛ +Á<ä kÕ«>‘∑ √|Hü ê´d+ü #X˚ ÊsT¡ . á d+ü <sä “¡ +¤ $<ä´≈£î ÁbÕ<Ûëq´‘· Çyê«*‡q nedüs¡+ ñ<äHêïs¡T. πø+ÁBj·T>± ¬ø.lìyêdt¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ Á|üuÛÑT‘·« s¡+>∑+˝ÀH˚ $<ä´qT $<ë´\j·÷\ ‘·s¡e÷˝À Á|üuÛÑT‘·« bÕsƒ¡XÊ\\ @sêŒ≥T #˚kÕÔeTìø=qkÕ–+#ê\ì, Ç+<Tä ≈î£ Á|uü TÑÛ ‘«· +ô|’ ˇ‹&Ô ç ‘y˚ ê\HêïsT¡ . kÕ«‘+· dæm+ Á|üø£{Ï+#ês¡ì, Ä#·s¡D˝À neT\T ø±yê\Hêïs¡T. $<ä´,Á‘·´ dü+Á>±e÷ìøÏ $<ë´s¡Tú\qT ñ<äT´≈£îÔ\qT #˚dæ+~ m◊mdtm|òt $<ë´uÀ<qäÛ , bÕ≥XÊ\˝À¢ e÷sT¡ Œ sêyê*‡q nedsü +¡ ñ+<Hä êïsT¡ .nì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T. 18 @fi¯fl≈£î z≥T Vü≤≈£îÿ, ìs¡T<√´>∑ uÛÑè‹, ñ ñeTà&ç sêÁwüº+˝À $<ä´˝À ‘Ó\+>±D≈£î Hê´j·T+ »s¡>∑˝Ò<äì ¬ø.<√´>±eø±XÊ\T ø£*Œ+#ê\ì, m◊mdtm|òt, m◊yÓ’m|òt\ b˛sê ≥+ lìyêdü¬s&ç¶ ù|s=ÿHêïs¡T. Á|ü|ü+Nø£s¡D H˚|ü<∏ä´+˝À Ç+^¢wt ‘·|üŒe\¢H˚ neT\T nsTT´+<äHêïs¡T. kÕ<ëd”<ë>± ñ+≥÷ eTT≈£îÿ eTs√ e÷s¡Z+ ˝Ò<äqï uÛ≤eq e´ø£Ô+ ne⁄‘·T+<äì, ‘Ó\T>∑T, Ç+^¢wtdü÷{Ï>± e÷{≤¢&˚ Hêj·T≈£î\T dæÄsY nì ø=ìj·÷&Üs¡T. Ä]úø£ düeTbÕfi¯fl˝À¢ #·÷&Ü\ì, uÛ≤cÕ, kÕ+düÿè‹ì ø±bÕ&ÉTø√yê\Hêïs¡T.$<ÛëHê\qT s¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ kÕ«‘·+Á‘·´ ñ<ä´eT ø±sê´#·s¡DqT ø±˝ÒJ\T, $X¯«$<ë´\j·÷\T, yÓT&çø£˝Ÿ ø±˝ÒJ\ @sêŒ≥T˝À ñs¡÷bı+~+#·&ÜìøÏ ãHês¡dt e]‡{° ñ<ä´eT πø+Á<ä>± e÷]+<ä eTà&ç sêÁwüº+˝À nHê´j·T+ »]–+<äHêïs¡T.Hêïs¡T. ãHês¡dt $X¯«$<ë´\j·T+˝À #·+Á&É $<ë´]ú ñ<ä´e÷\Tìs¡«Væ≤+#ês¡ì >∑Ts¡TÔ #˚XÊs¡T.Ä>∑düTº - 2014 43

dü<ädüT‡ &Ü.dæ.ø±o+ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ $<ä´qT ÁbÕ<∏ä$Tø£ Vü≤≈£îÿ>± >∑T]Ô+ ¬s’‘·T ø=&ÉT≈£î ¬s’‘·T>±, ≈£L* ø=&ÉT≈£î ≈£L*>± e÷s¡T‘·THêïs¡ì,∫Hê Ä#s· D¡ ˝À $<´ä ù|<\ä ≈î£ n+<&ä +É ˝<Ò Hä êïsT¡ . $<ë´s+¡ >+∑ ˝À &Üø£ºsY ø=&ÉT≈£î &Üø£ºsY ne⁄‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+e÷|òæj·÷ dü+düÿè‹ #√≥T #˚düT≈£î+<äì, $<ä´˝À *ø£ÿsY e÷|òæj·÷ Ä#·s¡D˝À neT\T ø±ø£b˛e&É+ e\¢ ù|<ä $<ë´s¡Tú\≈£î, ¬s’‘·T\,n&ÉT>∑Tô|{Ϻ+<äì, |òü*‘·+>± $<ä´ yê´bÕs¡+>± e÷]+<äHêïs¡T. ≈L£ ©\ |\æ \¢ ≈î£ $<´ä n+<&ä +É ˝HÒ êïsT¡ . ù|<ä $<ë´sT¡ \ú T Á|uü TÑÛ ‘«·kÕsê yê´bÕs¡T\T, ø±+Á{≤≈£ºs¡T¢, >∑&ç¶ yê´bÕs¡T\T $<ë´ dü+düú\qT bÕsƒ¡XÊ\˝À¢, dü+|üqï $<ë´s¡Tú\T Áô|’y˚≥T $<ë´ dü+düú˝À¢ $<ë´@sêŒ≥T #˚dæ yÓTT‘·Ô+ $<ë´s¡+>±ìï XÊdædüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. uÛ≤´dü+ #˚düTÔHêïs¡T. #·+Á&ÉsêCÒX¯«s¡sêe⁄ dü÷Œ¤]Ô‘√ m◊mdtm|òtø±s=Œsπ {Ÿ $<ë´d+ü d\úü j÷· »e÷Hê´\T Á|uü TÑÛ ‘ê«ìï ìsπ •› dTü HÔ êïjT· ì deü Tso¡ \ b˛sê{≤\T #d˚ üT+Ô <äì #bÓ ÕŒs¡T. ‘Ó\+>±D˝À ø±≈î£ +&Ü,Äs√|+æ #êsT¡ . yêeT|øü ,å£ $|e¢ü $<ë´]ú d+ü |÷üò \T ñ<´ä e÷\T #ù˚dÔ <X˚ y¯ ê´|+Ôü >± sêqTqï s√E˝À¢ ô|<›ä m‘T· Ô b˛sê{≤\T #k˚ ÕeÔ THêïsT¡ .Á|üuÛÑT‘·«+ õˇ\T ‘ÓdüTÔ+~ ø±˙ Ä#·s¡D˝À neT\T ø±e&É+ ˝Ò<ä kÕ«‘+· Á‘´· d+ü Á>±eT+˝À m◊mdmt |tò ìs«¡ V≤æ +∫q u÷ÑÛ $TøÏ #ê]Á‘·HêïsT¡ . ysÓ TT´ d+ü e‘‡· sê\ qT+∫ #÷· ùdÔ $<´ä ù|<\ä ≈î£ Á|jü ÷Ó »q+ ø£yÓTÆ+<äHêïs¡T. j·TTe‘·T\ô|’, eTVæ≤fi¯\ô|’ »s¡T>∑T‘·Tqï n|òü÷sTT#≈˚ L£ sá ˝<Ò Hä êïsT¡ . sø¡ +Ô£ ˝À, s+¡ >T∑ ˝À u≤Û sr¡ jT· T\T ñ+&˚ $<+äÛ >±, ‘ê´\qT Á|ü‹|òüT{Ï+#ê\ì ø√sês¡T. Á>±eT, Á>±eTq nìï $<ë´Ä˝À#·q˝À Á_{°wt yê]>± ñ+&˚ $<Ûä+>± yÓTø±˝Ò $<ä´qT s¡÷bı+ dü+düú˝À¢ m◊mdtm|òt C…+&ÜqT m>∑Ts¡y˚dæ b˛sê≥ πø+Á<ë\T~+#ês¡Hêïs¡T. Hê{Ï Á|ü<Ûëì HÓÁVüA yÓTT<ä\Tø=ì H˚{Ï Á|ü<Ûëì e÷sêÃ\ì ø√sêsT¡ . #+· Á&,É u>ÑÛ ‘∑ dY +æ >¥ ÄXj¯ T· kÕ<qäÛ ø¬ ’ |⁄üq]+ø‘Ï +·y÷Ó &û es≈¡ î£ d+ü |qü ï, u÷ÑÛ kÕ«eTT´\≈î£ ñ|jü ÷Ó >|∑ &ü ˚ $<´ä qT s÷¡ bı+ ø±yê\HêïsT¡ . m◊mdmt |tò ‘\Ó +>±D sêÁwºü d$ü T‹ Á|<ü ëÛ q ø±s´¡ <]ä Ù~düTÔHêïs¡ì Äs√|æ+#ês¡T. ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ @s¡Œ&çq ‘·s¡Tyê‘· •esêeTø£èwüí e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D $<ë´s¡+>∑+ dü+øå√uÛÑ+˝À≈£L&Ü @e÷Á‘·+ e÷s¡TŒsê<äì, n~Ûø±s¡ e÷]Œ&ç »]–+~ ‘·|üŒ, ∫≈£îÿñ+<äì, >∑‘·+˝À bÕ\≈£î\T nqTdü]+∫q $<ÛëHê\ e\¢ áù|<ä\≈£î y˚T\T »s¡>∑˝Ò<äHêïs¡T. ù|<ä\+‘ê ÁuÛÑeT˝À |ü&ܶs¡ì, á |]ü d‹úæ H\Ó ø=+<Hä êïsT¡ . ø±eTHé d÷ü ÿ˝Ÿ $<ëÛ Hêìï neT\T #j˚ ÷· \ìÁueÑÛ T qT+∫ Á|»ü \qT $eTTøÔÏ #j˚ ÷· *‡q u≤<´äÛ ‘· yêeT|øü å£ $<ë´]ú &eç ÷+&é #X˚ ÊsT¡ . ø¬ õ qT+∫ |õæ es≈¡ î£ $<´ä qT neT\T #j˚ ÷· \ì,d+ü |÷üò \ô|’ ñ+<Hä êïsT¡ . ‘\Ó +>±D˝À nøså£ êd´ü ‘· 47 XÊ‘+· es≈¡ î£ bÕò dºt $~,Û $<ëÛ Hê\T Á|øü {£ +Ï #ê\ì &eç ÷+&é #X˚ ÊsT¡ . $<´ä yTÓ T‘+Ô·ñ+<ìä #|Ó ⁄ü‘T· qï ˝ø… ÿ£ \T dùüV≤‘T· ø+£ >± ˝eÒ HêïsT¡ . d+ü ‘ø· +£ #d˚ Tü qÔ ï ø±s=Œπs{Ÿ X¯≈£îÔ\ #˚‘·T˝À¢ ñ+<äì, ñqï‘· $<ä´qT, eè‹Ô $<ä´qTyê]ì ≈£L&Ü nø£åsêdü´‘· C≤_‘ê˝À bÕ\≈£î\T y˚düTÔHêïs¡ì, nø£å Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#ê\ì ø√sês¡T. $<ë´Vü≤≈£îÿ #·≥º+ õˇ 42qTsêd´ü ‘≈· î£ , #‘’Ó H· ê´ìøÏ d+ü ã+<+äÛ ˝<Ò Hä êïsT¡ . Á|uü TÑÛ ‘«· bÕsX¡ƒ Ê\\qT |ü{Ïwüº+>± neT\T #˚j·T÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. dü+πøåeT Vü‰düºfi¯fl|<ü øä∏ +£ Á|øü ±s+¡ eT÷dyæ d˚ ÷ü ,Ô Á|uü TÑÛ ‘«· $<´ä qT <«äÛ +d+ü #d˚ ,æ Áô|y’ ≥˚ T qT+∫ j·T÷ìe]‡{°\ es¡≈£î Á|üuÛÑT‘·«+ ìs¡«Væ≤+#˚+<äT≈£î ô|<ä› m$<ä´qT Á|üuÛÑT‘·«+ Áb˛‘·‡Væ≤düTÔ+<äì &Üø£ºsY ø±o+ #ÓbÕŒs¡T. ø=sƒê] ‘·TÔq m◊mdtm|òt b˛sê≥+ #˚düTÔ+<äHêïs¡T. #·+Á&É sêCÒX¯«s¡sêe⁄ø$£ TwHü é dbæ Õò sT¡ ‡ yT˚ s≈¡ î£ ø±eTHé d÷ü ÿ˝Ÿ $<ëÛ q+ neT\T #j˚ ÷· \ì J$‘· #]· Á‘q· T,ñ<´ä eT d÷ü Œ]¤ ìÔ $<ë´sT¡ \ú T ne˝Àøq£ + #d˚ Tü ø√yê&çe÷+&é #˚XÊs¡T. »s¡àì, nyÓT]ø±‘√ bÕ≥T j·T÷s¡|t <˚XÊ˝À¢ \Hêïs¡T.$<ä´≈£î 9.3 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T πø{≤sTTùdÔ, eTq<˚X¯+, eTq sêÁwüº+˝ÀbÕ\≈£î\T $<ä´≈£î πøe\+ 2 XÊ‘·+ ì<ÛäT\T πø{≤sTTdüTÔHêïs¡Hêïs¡T. m◊mdtm|òt n<Ûä´≈£åî\T kÕº*Hé e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘ê&ç‘·, |”&ç‘·ˇø£≥e ‘·s¡>∑‹˝À <ä[‘·T\T 100 eT+~ #˚]‘˚ 10e ‘·s¡>∑‹øÏ Á|ü»\ ø√dü+ dæÄsY ‘·q J$‘êìï n+øÏ‘·+ #˚XÊs¡ì, kÕj·TT<Ûäe#˚Ãdü]øÏ 8eT+~, 100 eT+~ _d”\T #˚]‘˚ |ü<äe‘·s¡>∑‹øÏ e#˚à düeTs¡+˝À eTTK´bÕÁ‘· b˛wæ+#ês¡ì, Äj·Tq b˛sê≥ dü÷Œ¤]Ôìdü]øÏ 10 eT+~ $<ë´s¡Tú\T e÷Á‘·y˚T $T>∑T\T‘·THêïs¡ì #ÓbÕŒs¡T. eTT+<Tä ≈î£ rdTü ø¬ fi≤\¢ ì ø√sêsT¡ . ø±s=Œsπ {Ÿ $<ë´ d+ü d\úü qT ìjT· +Ä+Á<Ûä $X¯«$<ë´\j·T+˝À ˇø=ÿø£ÿ $<ë´]úô|’ dü>∑≥Tq s¡÷.20y˚\ Á‹+∫ n+<ä]ø° $<ä´qT n+~+#ê\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. bÕ\ø£qT+∫ s¡÷.37y˚\T Ks¡Tà #˚ùdÔ, ‘Ó\+>±D ÁbÕ+‘·+˝À ˇø=ÿø£ÿ esêZ\ ÁuÛÑeT˝À $<ë´s¡Tú\T |ü&É≈£L&É<äì dü÷∫+#ês¡T. πøJ qT+∫$<ë´]ôú|’ s÷¡ .17y\˚ T e÷Á‘y· T˚ KsT¡ Ã#d˚ Tü HÔ êïsì¡ , ˇø=ÿøÿ£ $<ë´]ôú|’ |”J es¡≈£î ñ∫‘· $<ä´qT neT\T #˚dæ d”m+ πød”ÄsY e÷≥s¡÷.40y˚\T πø{≤sTTùdÔ $<ë´s¡Tú\ ñqï‘· $<ë´uÛ≤´dü+ ø=qkÕπ> ì\u≥… Tøº √e\HêïsT¡ . m◊mdmt |tò sêÁwºü ñbÕ<´äÛ ≈îå£ \T qsπ w,t sa¡ ≤˙‡,neø±X¯+ ñ+<äHêïs¡T. m◊mdtm|òt C≤rj·T Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù düVü‰j·T ø±s¡´<äs¡TÙ\T sêC≤sêyéT, m+.y˚DT‘·~‘·s¡T\T Á|üdü+–+$X¯«õ‘Y ≈£îe÷sY e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D kÕ<Ûäq ø√dü+ m+‘√ #ês¡T.eT+~ ‘ê´>±\T #˚XÊs¡ì ù|s=ÿHêïs¡T. düTBs¡Èb˛sê≥+ |òü*‘·+>±‘Ó\+>±D dæ~∆+∫+<äHêïs¡T. mìïø£˝À¢ Ç∫Ãq Vü‰MTy˚Ts¡ ñ∫‘· ¬s’˝Ò« Á|üe÷<ä+˝À eTè‹ #Ó+~q ø±ø£rj·T f…ø√ï dü÷ÿ˝Ÿ$<ä´qT n+~+#ê\Hêïs¡T. ‘Ó\+>±D Á|üuÛÑT‘·«+ @sêŒf…Æ ¬s+&ÉTHÓ\\T >∑&ç∫+<äHêïs¡T. b˛sê&ç n+<ä]øÏ $<ä´qT neT\T #˚sTT+ $<ë´s¡Tú\≈£î, m◊mdtm|òt Hêj·T≈£î\T $»jYT, ˇ]kÕ‡ dæ|æ◊#·T≈£î+{≤eTì #ÓbÕŒs¡T. ñ∫‘· ìs¡“¤+<Ûä $<ä´qT neT\T #˚kÕÔeTìbÕ\≈£î\T Á|üø£{Ï+∫Hê Ä#·s¡D˝À neT\T ø±e&É+ ˝Ò<äHêïs¡T. HêjT· ≈î£ \T d≈ü î£ sê uV… ≤ü sê\ eTè‹øÏ d+ü ‘ê|dü ÷ü ∫ø+£ >± d<ü dä Tü ‡˝À 44 m+.yD˚ T rsêàìï Á|yü X˚ ô¯|≥>º ±, s¬ +&TÉ ì$TcÕ\T eTÚq+ bÕ{+Ï ∫ n+»* |Tüò {+Ï #êsT¡ . sa¡ ≤˙‡ e+<qä deü TsŒ¡ D #X˚ ÊsT¡ . m◊mdmt |tò Áπ>≥sY dü$T‹ n<Ûä´≈£åî\T ø±+ô|*¢ lìyêdt, düVü‰j·T ø±s¡´<ä]Ù HÓs¡¢ø£+{Ï lø±+‘Y bÕ˝§ZHêïs¡T. ` <äø£ÿHé q÷´dt <ä Ä>∑düTº `2014

b˛sê≥+{Ï. yÓT&çø£˝Ÿ m+bÕ¢sTTdt j·T÷ìj·THé <Ûäsêï y<Ó’ ä´ s¡+>∑+˝À m+‘√ ø±\+>± |üì#˚düTÔqï nìï $<Ûë\ s¡+>∑+˝À |üì#˚düTÔqï ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿk˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î \+<ä]ø° düe÷q|ü]øÏ düe÷q y˚‘·Hêìï #Ó*¢+∫ 27 XÊ‘·+ ◊ÄsYø±+Á{≤≈£îº ø±]à≈£î\≈£î ø£˙dü y˚‘·Hê\T #Ó*¢+∫ yê]ì |ü]àHÓ+{Ÿ n+<Cä jÒ ÷· \ì d+ü e‘‡· sêìøÏ 35 s√E\ dmæ ˝Ÿ neT\T #j˚ ÷· \ì#j˚ ÷· \ì Á|uü TÑÛ ‘ê«ìï &eç ÷+&é #d˚ ÷ü Ô E˝’… 27q e+<˝ä ≤~ eT+~ s¡‘êïø£s¡sêe⁄ &çe÷+&é #˚XÊs¡T.ñ<√´>∑T\T, ø±]à≈£î\T dæã“+~ <Ûäsêï #˚XÊs¡T. ‘Ó\+>±D yÓT&çø£˝Ÿm+bÕs¢ TTdt jT· ÷ìjT· H,é ‘\Ó +>±D yTÓ &øç ˝£ Ÿ ø±+Á{≤≈î£ º m+bÕs¢ T÷dt ‘Ó\+>±D yÓT&çø£˝Ÿ m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé n<Ûä´≈£åî\Tes¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé dü+j·TTø£Ô+>± e∫Ãq ªeTVü‰ <Ûäsêïµ |æ\T|ü⁄ mdt.$sƒ¡˝Ÿ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ yÓ’<ä´ XÊK˝À y˚˝≤~ b˛düTº\T U≤∞>± ñy˚Ts¡≈£î Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä›>∑\ <Ûäsêï #Íø˘˝À ìs¡«Væ≤+∫q <Ûäsêï˝À Hêïj·Tì, yê{Ïìø£ ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿ k˛]‡+>¥ ñ<√´>∑T\ <ë«sê‘\Ó +>±D sêÁw+ºü ˝Àì nìï ÄdTü |Áü ‘T· \T y<’Ó ´ä d+ü d\úü T, y<’Ó ´ä $<ë´ uÛÑØÔ #˚j·÷\ì &çe÷+&é #˚XÊs¡T. j·T÷ìj·THé Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ùdü+düú˝À¢ |üì#˚düTÔqï W{Ÿ k˛]‡+>¥ ø±+Á{≤≈£îº, <∏äsY¶ bÕغ ø±+Á{≤≈£îº mHé.Hêsêj·TD¬s&ç¶ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿk˛]‡+>¥ ññ<√´>T∑ \T, ø±]à≈î£ \T ôd≈L£ ´]{° dãæ “+~ ô|<›ä m‘T· qÔ bÕ˝§HZ êïsT¡ . <√´>∑T\qT |ü]àHÓ+{Ÿ #˚ùd $düj·TyÓTÆ ˇø£ $<ÛëHêìï s¡÷bı+~+∫qs¡T‡\T, Äj·÷\T, <ëj·T\T, mø˘‡πs, ˝≤´uŸ f…øÏïwæHé, yês¡T¶ Á|ü‹ HÓ\ 1e ‘˚Bq yê]øÏ J‘ê\T #Ó*¢+#˚ $<Ûä+>± Á|üuÛÑT‘·«+u≤jYT\T, ∫e]øÏ ôd≈£L´]{° dæã“+~ Ç˝≤ nìï ‘·s¡>∑‘·T\≈£î #·s¡´\T rdüTø√yê\ì nHêïs¡T. yÓT&çø£˝Ÿ ø±+Á{≤≈£îº m+bÕ¢sT÷dt#+Ó ~q yêsT¡ eTV‰ü <säÛ êï˝À bÕ˝§HZ êïsT¡ . Á|uü TÑÛ ‘«· + ‘e· T deü Td´ü \ô|’ esÿ¡ s‡Y jT· ÷ìjT· Hé >ösy¡ ê<´äÛ ≈îå£ \T õ.HêsêjT· Ds¬ &¶ç e÷{≤&¢ TÉ ‘÷·yÓ+≥H˚ <äèwæº ô|{Ϻ |ü]wüÿ]+#·ø£ b˛sTTq≥¢sTT‘˚ yÓ’<ä´ ñ<√´>∑T\T ø£˙dü y˚‘·Hê\ #·≥º+ Á|üø±s¡+ XÊìfÒwüHé ø±]à≈£î\T õz HÓ+ãsYdüyÓTà≈£î ~>∑>∑\s¡ì, ‘Ó\+>±D yÓT&çø£˝Ÿ m+bÕ¢sT÷dt j·T÷ìj·THé, 68 Á|üø±s¡+ HÓ\≈£î s¡÷.7983, ôd≈£L´]{° >±s¡T¶\≈£î õz HÓ+ãsYyÓT&çø£˝Ÿ ø±+Á{≤≈£îº m+bÕ¢sT÷dt es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Hêj·T≈£î\T 43 Á|øü ±s+¡ s÷¡ .8325\qT #*Ó +¢ #ê\ì, Ç‘s· ¡ kÂøs£ ê´\ìï+{ìÏá dü+<äs¡“¤+>± ôV≤#·Ã]+#ês¡T. á eTVü‰<ÛäsêïqT<˚›•+∫ m◊{° n+<äCÒj·÷\ì ø√sês¡T. <Ûäsêï≈£î n<Ûä´ø£å‘· eVæ≤+∫q yÓT&çø£˝Ÿj·TTdæ ‘Ó\+>±D sêÁwüº dü$T‹ Á|ü<Ûëq ø±s¡´<ä]Ù ñõ®ì Hêsêj·TD ø±+Á{≤≈£îº m+bÕ¢sT÷dt es¡ÿsY‡, j·T÷ìj·THé n<Ûä´≈£åî\T m+.&ç.sêe⁄ e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ‘Ó\+>±D sêÁwüº+˝À ø±+Á{≤≈£îº, W{Ÿ k˛]‡+>¥ j·T÷düT|òt e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ñ<√´>∑T\+<ä]ø° #·≥º+ Á|üø±s¡+, C≤uŸñ<√´>∑T\+<ä]ì |ü]àHÓ+{Ÿ #˚kÕÔeTì mìïø£˝À¢ Vü‰MT Ç∫Ãq ø±sT¡ \¶ T, ◊&ç ø±sT¡ \¶ T, ôV≤˝ŸÔ ø±sT¡ *¶ yê«\ì &eç ÷+&#é X˚ ÊsT¡ . m◊{ÏeTTK´eT+Á‹ øπ dÄ” sY n~øÛ ±s+¡ ˝ÀøÏ e∫à s¬ +&TÉ e÷kÕ\T >&∑ TÉ dTü HÔ êï j·TTdæ ø±s¡´<ä]Ù _.#·+Á<äj·T´ ≈£L&Ü Á|üdü+–+#·>±, yÓT&çø£˝ŸÇ+‘· es¡≈£î á Vü‰MT >∑T]+∫ e÷{≤¢&É≥+ ˝Ò<äì $eT]Ù+#ês¡T. ø±+Á{≤≈î£ º esÿ¡ s‡Y jT· ÷ìjT· Hé Á|<ü ëÛ q ø±s´¡ <]ä Ù m+.\øàåÏ , <säÛ êï˝ÀyÓTT‘·Ô+ 118 XÊK˝À¢ m+‘√ø±\+>± \ø£å˝≤~ eT+~ ø±+Á{≤≈£îº, $$<äÛ õ˝≤\¢ ≈î£ #+Ó ~q ‘\Ó +>±D yTÓ &øç ˝£ Ÿ m+bÕs¢ TTdt jT· ÷ìjT· HéW{Ÿk˛]‡+>¥ |<ü ‹›ä ˝À ñ<√´>T∑ \T, ø±]à≈î£ \T |ìü #d˚ Tü HÔ êïsì¡ , y<’Ó ´ä sêÁw,ºü õ˝≤¢ HêjT· ≈î£ \T <$˚ , ùV≤eT\‘,· ;+Û sêe⁄ bÕ{˝Ï Ÿ, ùV≤eT\‘,·s¡+>∑+˝À ≈£L&Ü @ Á|üuÛÑT‘·« ÄdüT|üÁ‹, dü+düú˝À #·÷dæHê yêπs lìyêdt, n_ÛeTq÷´, bÕ+&ÉT, yÓ+ø£≥j·T´, |ü˝≤¢ <˚y˚+<äsY¬s&ç¶,|ìü #d˚ Tü HÔ êïsì¡ nHêïsT¡ . Á|uü TÑÛ ‘«· ÄdTü |Áü ‘T· \˝À Á|uü TÑÛ ‘«· #{· ≤\º H˚ yTÓ Ø, dôæV≤#Y \øàåÏ , mH.é |<ü ëàe‹, øè£ wjíü T· ´ ‘~· ‘s· T¡ \T bÕ˝§HZ êïsT¡ .neT\T #˚j·Tø£b˛e&É+ $#ês¡ø£s¡eTì #ÓbÕŒs¡T. Ç|üŒ{Ϭø’Hê yÓ’<ä´ <ä W{Ÿk˛]‡+>¥, <∏äsY¶bÕغ ø±+Á{≤ø˘º ñ<√´>∑T\qT |ü]àHÓ+{Ÿ #˚j·÷\ì 45‘Ó\+>±D yÓT&çø£˝Ÿ ø±+Á{≤ø˘º m+bÕ¢sTTdt   es¡ÿsY‡ j·T÷ìj·THé Ä<Ûä«s¡´+˝À Ç+~sêbÕs¡Tÿ e<ä› <Ûäsêï Ä>∑düTº - 2014

nM ` ÇM Ç+&çj·THé yÓT&çø£˝Ÿ nk˛dæj˚TwüHé eTTK´yÓTÆq s√E\T ‘Ó\+>±D ]k˛sY‡ ôd+≥sY Ä<Ûä«s¡´+˝À Á|ü#·T]+∫q 15 »qe] ◊[email protected] ø£eT÷´ì{° düØ«ôddt &˚ ªˇø=ÿø£ÿ bÕfÒdæµ... |ü⁄düÔø±ìï 30 »qe] j·÷+{° ˝…Á|üd” &˚ 24 e÷]à es˝¡ Ÿ¶ {;° &˚ <ëX¯s¡~∏ s¡+>±#ês¡´≈£î n+<äCÒdüTÔqï {ÏÄsYdæ #ÛÓ’s¡àHé m+.y˚<ä≈£îe÷sY 31 e÷]à MTõ˝Ÿ‡ ÇeT÷´HÓ’CÒwüHé &˚ 7 @Á|˝æ Ÿ es¡˝Ÿ¶ ôV≤˝ŸÔ &˚ø±]à≈£î\ düeTdü´\ |ü]cÕÿsêìøÏ ø£èwæ #˚j·÷* 17 @Á|æ˝Ÿ Ç+≥πsïwüq˝Ÿ Væ≤yÓ÷|ò”*j·÷ &˚ 7 y˚T es˝¡ Ÿ¶ ÄdeÔü ÷ &˚ nd+ü |Tüò {‘Ï · ø±]à≈î£ \ d+ü øπ eå ÷ìøÏ d+ü ã+~+Û ∫q #{· ≤ìº ï ‘\Ó + 12 y˚T n+‘·sê®rj·T qs¡T‡\ ~H√‘·‡e+>±D sêÁw+ºü a˝À |øü &£ “É +B>± neT\T #ù˚d+<Tä ≈î£ eTTK´eT+Á‹ øπ dÄ” sY 15 y˚T Ç+≥πsïwüq˝Ÿ bòÕ´$T© &˚øè£ wæ #j˚ ÷· \ì ‘\Ó +>±D sêÁwºü ÁXÊ$Tø£ d+ü |÷üò \ deü ÷K´ n<´äÛ ≈îå£ &TÉ 31 y˚T n+‘·sê®rj·T bı>±≈£î e´‹πsø£ ~q+md.t ø¬ .d+ü |‘ü ≈Y î£ e÷sY ù|s=ÿHêïsT¡ . k˛e÷õ>÷∑ &É Áô|døt u¢£ Ÿ˝À @sêŒ≥T 5 pHé Á|ü|ü+#· |üsê´es¡D ~H√‘·‡e+#˚dæq $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ ndü+|òüT{Ï‘· 26 pHé j·÷+{° Á&É>¥ nuŸj·T÷CŸ &˚s¡+>±ìøÏ #Ó+~q ø±]à≈£î\≈£î Á|üjÓ÷»q+ ø£*Œ+#˚ 2007 Hê{Ï 1 p˝…’ &Üø£ºsY‡ &˚#{· ≤ìº ï sêÁw+ºü ˝À ≈L£ &Ü neT\T #j˚ ÷· \ì $»|„ Ôæ #X˚ ÊsT¡ . ø±]àøX£ ø¯ ˝ÔÏ À 11 p˝’… Á||ü +ü #· »Hêu≤Û ~q+<ë<ë|ü⁄ 93 XÊ‘·+ ñqï ndü+|òüT{Ï‘· ø±]à≈£î\ dü+πøåeT+ ø√dü+ 15 p˝…’ Á|ü|ü+#· bÕ¢dæºø˘ düs¡®Ø ~q+yê]øÏ Ä]úø£, kÕe÷õø£ uÛÑÁ<ä‘·\qT ø£*Œ+#˚ ~X¯˝À Á|üuÛÑT‘·«+ #=s¡e 1`7 Ä>∑düTº Á|ü|ü+#· ‘·*¢bÕ\ yês√‘·‡yê\TrdTü ø√yê\HêïsT¡ . nd+ü |Tüò {‘Ï · ø±]à≈î£ \ |øü ±å q b˛sê&TÉ ‘T· qï deü ÷K´ 12 Ä>∑düTº n+‘·sê®rj·T j·TTe»q ~H√‘·‡e+ø±sê´\j·T+ {≤´+ø˘ã+&é düMT|ü+˝Àì ãT<ä∆ uÛÑeq+˝À ñ<äj·T+ 25 ` 8 ôdô|º+ãsY H˚Á‘·<ëq |üøå√‘·‡e+11.30 >∑+≥\ qT+∫ kÕj·T+Á‘·+ 5 >∑+≥\ es¡≈£î |üì#˚düTÔ+~, 1 nø√ºãsY Ç+≥πsïwüq˝Ÿ d”ìj·TsY dæ{Ï»Hé &˚ø±]à≈£î\T á düeTj·÷˝À¢ ø±sê´\j·T+˝À ‘·eT düeTdü´\ |ü]cÕÿs¡+ 2 nø√㺠sY ◊[email protected] j÷· +{° ø±«ø¬ Ø &˚ø√dü+ sêe#·Ãì #ÓbÕŒs¡T. eT]ìï $esê\≈£î ø±sê´\j·T+˝À dü+Á|ü 10 nø√ºãsY Á|ü|ü+#· e÷qdæø£ Äs√>∑´ ~q+~+#ê\ì dü÷∫+#ês¡T. 16 nø√ºãsY Á|ü|ü+#· ÄVü‰s¡ ~H√‘·‡e+ 10 qe+ãsY es¡˝Ÿ¶ ÇeT÷´HÓ’CÒwüHé &˚XÊ+‹uÛÑÁ<ä‘·\T >∑es¡ïsY≈£î ÇùdÔ eTs√ ñ<ä´eT+ 14 qe+ãsY es¡˝Ÿ¶ &Éj·÷u…{Ïdt &˚ 15 qe+ãsY es¡˝Ÿ¶ ø±«*{° &˚ ôV’≤<äsêu≤<é XÊ+‹ uÛÑÁ<ä‘·\qT >∑es¡ïsY≈£î ø£≥ºu…{≤º\ì πø+Á<ä 17 qe+ãsY H˚wüq˝Ÿ m|æ˝…|”‡ &˚Á|uü TÑÛ ‘«· Á|jü T· ‘êï\≈î£ e´‹sπ ø+£ >± ñ<´ä $T+#ê*‡ edTü +Ô <ìä ‘\Ó +>±D 25 qe+ãsY n+‘s· êr® jT· eTV≤æ fi≤ dTü sø¡ ‘åÏ · ~q+¬>õf…&é n~Ûø±s¡T\ dü+|òüT+ õ˝≤¢ n<Ûä´≈£åî&ÉT m+._.ø£èwüíj·÷<äyé 1 &çôd+ãsY Á|ü|ü+#· msTT&é‡ ~q+ôV≤#·Ã]+#ês¡T. $˝Òø£s¡T\ düe÷y˚X¯+˝À Äj·Tq e÷{≤¢&ÉT‘·÷ πø+Á<ä 3 &çôd+ãsY n+‘·sê®rj·T $ø£˝≤+>∑T\ ~q+Á|uü TÑÛ ‘«· + #d˚ Tü qÔ ï ≈î£ Á≥\qT j÷· e‘Y ‘\Ó +>±DÁ|»ü \T rÁe+>± K+&çdüTÔHêïs¡ì ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\T πø+Á<ä eT+Á‹ yÓ+ø£j·T´ Ä>∑düTº `2014Hêj·TT&ÉT, Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ eTTK´eT+Á‹ #·+Á<äu≤ãTHêj·TT&ÉT #˚düTÔqï≈£îÁ≥\≈£î πø+Á<ä Á|üuÛÑT‘·«+ ‘·\÷|æ‘˚ ‘Ó\+>±D ñ<√´>∑T\eT+<äs¡[email protected]ø£yÓTÆ ñ<ä´$TkÕÔeTì ‘Ó*bÕs¡T. d”e÷+Á<Ûä Hêj·T≈£î\ ≈£îÁ≥\qT‘Ó\+>±D kÕ>∑ìe«eTHêïs¡T. Á|üdüTÔ‘·+ πø+Á<ä+˝À n~Ûø±s¡+˝À ñqï;C|Ò ” Á|uü TÑÛ ‘ê«ìï ì\Te]+#ê*‡q u≤<´äÛ ‘· ‘\Ó +>±D HêjT· ø‘£ «· +ô|H’ ˚ñ+≥T+<äHêïs¡T. 46

kÕe÷õø£+$|ü‘·TÔ\qT m<äTs√ÿe&É+ Ç˝≤... $|ü‘·TÔ\˝À es¡<ä\T, düTHêMT\T, uÛÑ÷ø£+ bÕ\T, Vü≤]πøqT¢ n‹ ô|s¡{Ï ø√fi¯fl ô|+|üø±ìï Á>±MTD ÁbÕ+‘ê˝À¢ #˚|ü&ÉT‘·THêïs¡T. $|ü‘·TÔ e\q |üX¯ódü+|ü<ä, ø√fi¯fl≈£î ø£*π> qwüº+ <ë«sê e´ekÕj·T+ô|’ Bs¡ÈrÁeyTÓ qÆ $ ø±>±, esê¸u≤Û e+ e\q øs£ T¡ e⁄, n–ï Á|eü ÷<ë\T, $<Tä ´‘Y ø±*ø£ Á|uü ≤Û e+‘√ bÕ≥T, ô|≥T㺠&ç øc£ Õ\º T, bÂwøºæ ±V‰ü s¡ ˝À|+ü ø*£ >π|÷üò ‘+· , |&æ TÉ >T∑ \T, Á|eü ÷<ë\T, ≈L£ &Ü $|‘ü T· ˝Ô À ÁbÕ<ëÛ qyTÓ qÆ sø¡ ±\T. neø±X¯+ ñ+~. sêÁcÕºìøÏ, <˚XÊìøÏ, |üX¯ódü+|ü<ä e\q e#˚ÃÇ˝≤+{Ï $|ü‘·TÔ\T dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄Œ&ÉT, e÷qe⁄\, |üX¯óe⁄\ ÁbÕD Ä<ëj·T+, õ.&ç.|æ. ≈£L&Ü >∑D˙j·T+>± ‘·π>Z neø±X¯+ ñ+~.qwüº+, ÄdæÔqwüº+ dü+uÛÑ$düTÔ+~. $|ü⁄‘·TÔ\T dü+uÛÑ$+∫q |ü⁄Œ&ÉT ∫qïø±s¡T, düqïø±s¡T ¬s’‘·T\T, e´e kÕjT· ≈L£ ©\T m≈î£ ÿe>± qwbºü ˛ ‘êsT¡ . ø±e⁄q $|‘ü T· ˝Ô À |Xü ó¯ d+ü |<ü ä $|ü‘·TÔ düeTj·÷˝À¢ |üX¯óe⁄\T, ø√fi¯ófl, ô|+|ü⁄&ÉT »+‘·Te⁄\ ø±bÕ&ÉT ø√e&ÜìøÏ düeTÁ>∑yÓTÆq Á|üD≤[ø£\T nedüs¡+.eTs¡D≤\ e\q Ä]úø£ qcÕº\‘√ bÕ≥T e÷qdæø£ ˇ‹Ô&çøÏ >∑T] #˚ùd dü+dæ<ä∆‘·/ düe÷j·T‘·Ô+:neø±XÊ\T ñqï+<Tä q M{Ï ô|’ <èä wºæ kÕ]+ #ê*‡q nedsü +¡ m+‘H’Ó êñ+~. »qT´|ü s¡+>± eT+∫ HêD´yÓTÆq |üX¯óe⁄\T $|ü‘·TÔ e\q Vü≤]πøHé\T, n&É$˝À n–ï Á|üe÷<ë\T, >±´dt düºyé ù|\Tfi¯ófl,nøk£ Õà‘T· >Ô ± ø√˝ÀŒsTT rÁeyTÓ qÆ e÷q døæ £ ˇ‹&Ô øç Ï ˝ÀqjT˚ ´ neø±X+¯ rÁeyê<ä #s· ´¡ \T, es<¡ \ä T yTÓ T<\ä >T∑ Á|øü è£ ‹ y|’Ó Øü ‘ê´\T d+ü u$ÑÛ +∫qñ+~. s√p y˚T‘· y˚dæ, bÕ\T |æ+&ç, |üX¯óe⁄\qT ø£&ÉT >∑T‘·÷, |ü⁄Œ&ÉT M{Ïì n~Û>∑$T+#·T≥≈£î $|ü‘·TÔ n~Û ø±s¡T\T Á|üD≤[ø£\Tyê{Ï‘√ eT+∫ kÕìïVæ≤‘·´ dü+ã+<Ûä+ @s¡Œs¡TÃø=qï |üX¯óe⁄ Çø£ ˝Ò<äT eTT+<äT>±H˚ dæ<ä› #˚düTø√ yê*.nH˚ u≤<Ûä ≈£î ≥T+ã+, ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\˝À rÁeyÓTÆq e÷ qdæø£ˇ‹Ô&ç ø£*–düTÔ+~. ≈£î≥T+ã düuÛÑT´\˝À e÷qdæø£ ˇ‹Ô&ç y˚s¡Ty˚s¡T>± Ä Á|üD≤[ø£\T, e÷qe⁄\ s¡ø£åD, |üX¯ódü+|ü<äqT s¡øÏå+#˚ $<Ûä+>±ñqï|Œü {øÏ ,° n+ <]ä B <ë<ë|⁄ü >± n<˚ |]ü d‹úæ . ø±e⁄q eTqTwßü ´\‘√ ñ+&Ü*. Äj·÷ ÁbÕ+‘·+˝À ‘·s¡#·T>± dü+uÛÑ$+#˚ $|ü‘·TÔ\qTbÕ≥T |Xü ó¯ e⁄\T, ø√fió¯ fl, ô|+ |⁄ü&TÉ »+‘T· e⁄\ô|q’ n~øÛ £ ÁX<¯ ∆ä eV≤æ +#· nqTd]ü +∫ |øü &£ “É +~>± n~øÛ ±sT¡ \T Á|Dü ≤ [ø\£ T d<æ +∆ä #d˚ Tü ø√yê*.e\dæq nedüs¡+ m+‘Ó’Hê ñ+~. |üX¯óe⁄\T, y˚Tø£\T, >=Á¬s\T ø£+fÒ j·T»e÷ì Ç+{À¢ ˝Òì düeTj·T+˝À Äj·Tq |üX¯óe⁄\qT $|ü‘·TÔ ˝À¢≈£îø£ÿ\T, |æ\T¢\T e+{Ï ô|+|ü⁄&ÉT »+‘·Te⁄\qT düT\Te⁄>± s¡ø£åD ø±bÕ&É&ÜìøÏ yê] bıs¡T>∑Tyê]øÏ ˝Ò<ë yê] e<ä› |üì#˚ùd dæã“+~øÏn~Ûø±s¡T\T ‘·s¡*+#·>∑\T>∑T‘ês¡T. Äj·Tq |üX¯óe⁄\‘√ dü‘·Œ+ã+<Ûä+ ø£*– ñ+&Ü*‡q ne düs¡+ ñ +~. n˝≤+≥|ü⁄Œ&ÉT $|ü‘·TÔ düeTj·÷ ˝À¢Ä |üX¯óe⁄\T ø=‘·Ô yê]ì ô|’eìï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì, $|ü‘·TÔ\qT dü]>±Z n+#·Hê y˚j·T&É+, #·÷dæ u…<äs¡e⁄.‘·>∑T Á|üD≤[ø£\T ‘·j·÷s¡T #˚j·T&É+, düe÷j·T‘·Ô+>± m<äT s√ÿ e&É+,dü¬s’q düeTj·T+˝À düŒ+~+#·&É+, $|ü‘·TÔ dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄Œ&ÉT dü¬s’q $|ü‘·TÔ düeTj·÷˝À¢ $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì *∫b˛j˚T neø±XÊ\T#·s¡´\T, $|ü‘·TÔ nq+ ‘·s¡+ yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü ‘·>∑T#·s¡´\T rdüT m≈£îÿe>± ñqï+<äTq »qπs≥sY \T |üì#˚düTÔqïy√ ˝Ò<√, yê{Ï˝Àø√e&+É e\q e÷qe⁄\T eTsD¡ ≤\‘√ bÕ≥T, |Xü ó¯ |øü ±å <Tä \ eTsD¡ ≤\T, nedsü +¡ nsTTq+‘· yT˚ s≈¡ î£ Ç+<qäÛ + ñqï<ë ˝<Ò ë nì #÷· dTü ø√yê*.ÄdæÔ qwüº+ >∑D˙ j·T+>± ‘·–Z+#·e#·Tà nH˚ $wüj·T+˝À dü+<˚ Vü≤+ 48`72 >∑+≥\ es¡≈£î ˙≥T düs¡|òüsê ñ+&˚˝≤ #·s¡´\T rdüTø√ yê*.˝Ò<äT. nH˚ø£ |üX¯óe⁄\T eTs¡DÏùdÔ eTqTwüß´\T p H√{Ïø˘ yê´<ÛäT\ s¡yêD≤yêVü≤q+ dæ<ä∆+>± ñ+#·Tø=ì n+<äT˝À ≈£L&Ü |üX¯óe⁄\(|üX¯óe⁄\ qT+∫ dü+Áø£$T+#˚ yê´<ÛäT\T)u≤]q |ü&˚ neø±X¯eTT+~. düs¡|òüsê≈£î ne düs¡yÓTÆq+‘· Ç+<Ûäq+ ñ+<ë, ˝Ò<ë nì dü]|Xü ó¯ e⁄\ d+ü K´ ‘–· bZ ˛e&+É e\q eTqTwßü ´\≈î£ e÷+kÕV‰ü s+¡ , bÕ\T, #·÷düTø√yê*. s¡yêD≤ yêVü≤q+˝À ˇø£ s¡ yêD≤ øÏ{ŸqT @s¡Œs¡TÃ>∑T&ÉT¢ ø=s¡‘· @s¡Œ&˚ ne ø±X¯+ ñ+~. Çe˙ï <äèwæº˝À ô|≥Tºø=ì ø√yê*.$|ü‘·TÔì m<äTs=ÿqT≥≈£î bÕ≥T|ü&˚ dæã“+~, $|ü‘·TÔ\ô|’ |üP]Ô $|ü‘·TÔ Á|üuÛ≤e+ ‘·–Z+|ü⁄ #·s¡´\T (ìyês¡D #·s¡´\T)ne>±Vü≤q, s¡ø£åD #·s¡´\ Á|üD≤[ø£, qwüº ìyês¡D #·s¡´\T ‘·j·÷s¡T#˚düTø√e&É+˝À HÓ’ |ü⁄D´+, <äè&ÛÉ <äèø£Œ<Ûä+ ø£*– j·TT+&Ü*. $|‘ü T· Ô e\q ø*£ >π Á|uü ≤Û yêìï M˝q’… + ‘>· ± ‘–· +Z #+˚ <Tä ≈î£ rdTü ≈î£ H˚$|ü‘·TÔ ìs¡«Vü≤D˝À $$<Ûä <äX¯\T #·s¡´\qT, ìyê s¡D ˝Ò<ë ìj·T+Á‘·D #·s¡´\T n+{≤s¡T. Bì e\q $|ü‘·TÔ e\¢ ø£*π> qcÕº\T ‘·>∑TZ‘êsTT. Bs¡Èø±*ø£ Á|üjÓ÷»Hê\T dü+dæ<ä∆‘· ø£\T>∑T‘êsTT. Á|ü»\ ÁbÕD≤\T, ÄdüTÔ\T s¡øÏå+#·&ÜìøÏ, n_Ûeè~∆ $<Ûë Á|üuÛ≤e+ ‘·–Z+|ü⁄q≈£î Á|üj·T‘êï\T (ìyê s¡D Á|üj·T‘êï\T) Hê\T ø=qkÕπ>˝≤ #Ój·T´&ÜìøÏ Ç$ ‘√&ÉŒ&ÉT‘ê sTT. yê‘êes¡D+ $|ü‘·TÔ düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷\T MT<ä $|‘ü T· Ô Á|uü ≤Û yêìï ‘–· +Z #e· #T· Ã. ìyêsD¡ #s· ´¡ \ e\q yTÓ sT¡ >¬ q’ |ü⁄qsêyêdü+ |ü⁄q]ïsêàD+ düe÷»+ @s¡Œ&ÉT‘·T+~. á Hê\T>∑T #·s¡´\T eTqTwüß´\≈£î, |üX¯óe⁄\≈£î, ô|+|ü⁄&ÉT ìyês¡D #·s¡´\T ¬s+&ÉT $<Ûë\T. n$:»+‘·Te⁄\≈£î e]ÔkÕÔsTT. uÛ≤s¡‘· <˚X¯+˝À 67% ∫qïø±s¡T, düqïø±s¡T,e´ekÕj·T ≈£L©\T <ë]Á<ä´ πsK≈£î ~>∑TeqTqï yês¡T, |üX¯ób˛wüD‘√ 1.ìsêàD |üs¡yÓTÆq$: ñ<ë:q<äT\ô|’q ø£s¡ø£≥º\T ì]à+#·&É+, bÕ‘·JeH√bÕ~Û bı+<Tä ‘T· HêïsT¡ . dTü e÷sT¡ 70% eT+~ Á>±MTD ù|<\ä T uÛÑeHê\qT yÓ’|üØ ‘ê´\qT ‘·≥Tº≈£îH˚˝≤ eTs¡eT‘·TÔ\T #˚j·T&É+ yÓTT<ä\>∑Tq$. Ä>∑düTº - 2014 47

kÕe÷õø£+ 2.ìsêàDÒ‘·s¡yÓTÆq$: ñ<ë: Á|ü»\˝À #Ó’‘· q´+ e#˚Ã˝≤ •ø£åD, mHé õy√\≈£î düe÷#ês¡+, düVü‰j·T kÕeT Á–, HÓ’|ü⁄D≤´\T$<´ä d+ü ã+<äÛ #s· ´¡ \T rdTü ø√e&+É , u÷ÑÛ $ìj÷Ó >±ìï Áøe£ TãBø∆ s£ D¡ , n+<ä#˚j·T&É+ <ë«sê yê] |üqT˝À¢ kÕeTs¡ú´+ ô|]π>˝≤ #·÷&Ü*.n≥Mø£s¡D, H˚\kÕs¡+ ø±bÕ&É≥+, ˙{Ï eqs¡T \˝À |üP&çø£r‘·, dVü ‰ü jT· |⁄ü qsêyêkÕ\T nedsü y¡ TÓ qÆ ≈î£ ≥T+ u≤˝Àì¢ duü TÑÛ ´\ ù|sT¡ ,¢>∑≥T¢ ã˝Àù|‘·+ #˚j·T&É+, ÇdüTø£ y˚T≥\T ‘=\–+#·&É+, e´ekÕj·T dü+K´, yÓTT<ä˝…’q $esê\T düÁø£eT+>± qyÓ÷<äT #˚düTø√yê*.dü+ ã+~Û‘· s¡+>±\˝À ìyês¡D #·s¡´\T>± ‘·–q |ü+≥\T y˚j·T&É+, Á|»ü \ eT<‘›ä T· nedsü e¡ TjT˚ ´ #s· ´¡ \qT, n+XÊ\qT yê]øÏ ‘*Ó jT·ø=‘·Ô e+>∑&Ü\T, |üX¯óe⁄\ s¡ø±\T n_Ûeè~∆ #˚dæ Á|ü»\≈£î |ü]#·j·T+ #˚ùd+<äT≈£î >±qT ãVæ≤s¡+>∑ düe÷y˚XÊ\T ìs¡«Væ≤+#ê*.#˚ j·T&É+ yÓTT<ä˝…’q$. düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷*ï düÁø£eT+>± düeT q«j·T|üs¡#ê*. n+≥T yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+&Ü C≤Á>∑‘·Ô\T rdüTø√yê*. ìyês¡D Á|üD≤[ø£: ‘·s¡#·T>± $|ü‘·TÔ≈£î >∑T] nj˚T´ Á>±e÷\T, |ü⁄q]ïsêàD+: $|ü‘·TÔ dü+uÛÑ$+∫q ‘·sê« ‘· #·s¡´\T #˚|ü{Ϻ $|ü‘·TÔÁbÕ+‘ê\qT >∑T]Ô+#ê*. m˝≤+{Ï $|ü‘·TÔ dü+uÛÑ$+#˚ neø±XÊ\T ñ ‘·sê«‘· ø£*π> qcÕºìï ìyê]+#˚ Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷*. |üX¯ó dü+|ü<ä≈£îqïjÓ÷ |üPs¡« #·]Á‘·qT ã{Ϻ ne>±Vü≤q #˚düT ø√yê*. Ä $|ü‘·TÔ\qT d+ü ã+~+Û ∫:Ç~ es¡≈£î e∫Ãq|ü⁄Œ&ÉT rdüT≈£îqï #·s¡´\T, $|ü‘·TÔ düeTj·÷\˝À eTs¡DÏ+∫q |üX¯óe⁄\, |ü≈£åî\ ø£fiãsê\qT ‘=\–+#·&É+.#˚|ü {Ϻq s¡ø£åD#·s¡´\T, $|ü‘·TÔ düeTj·÷\˝À nqT dü]+#·˝Òø£ n~Ûø£ J$+∫ ñqï |üX¯óe⁄\≈£î Á|ü‘˚´ø£ ÁX¯<ä∆ e Væ≤+∫ yê{ÏøÏ n+≥TqcÕº\≈£î <ë]rdæq |ü]D≤ e÷\qT n<Ûä´j·Tq+ #˚dæ, ˇø£ $|ü‘·TÔ yê´<ÛäT\T Á|üã\≈£î+ &Ü {°ø±\T y˚j·T&É+.Á|üD≤ [ø£ &Ü≈£î´yÓT+≥T ‘·j·÷s¡T #˚dæ ô|≥Tº ø√yê*. $|ü‘·TÔ yê{ÏøÏ y˚T‘·, ˙{Ï edü‹ $wüj·TyÓTÆ ÁX¯<ä› rdüTø√e&É+.düeTj·÷\˝À qcÕºìï ‘·–Z+#·T ≥≈£î rdüTø√e*‡q #·s¡´\T |üX¯óe⁄\ ø={≤º\qT, ø√fi¯fl ôw&ÉT¶\qT X¯óÁuÛÑ+ #˚j·T&É+.eTT+<äTqT+&˚ bÕ{Ï+ #ê*. qwüºb˛sTTq |üX¯óe⁄\≈£î, |üX¯óe⁄\ ø={≤º\≈£î qwüº|ü]Vü‰s¡+ #*Ó +¢ #&· +É . ñ<ë: e] >∑&ç¶ ‘·&Ée≈£î+&Ü ø±bÕ&ÉTø√e &ÜìøÏ |üX¯óe⁄\ ø=≥º+ bÕ‘· uÛÑeHê\ eTs¡eT‘·TÔ\T ˝Ò<ë |ü⁄q]ïsêà D+˝À ‘√&ÉŒ&É≥+ô|’q >∑&ç¶ yêeTT ô|≥Tº ø√yê*. es¡<ä\ düeTj·T+˝À |üX¯óe⁄\qT m‘Ó’Ô ÁbÕeTTK´yÓTÆq$.q düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#·&É+, Ä ÁbÕ+‘êìøÏ #˚s¡Tø√e&ÜìøÏ düVü‰j·T |ü⁄qsêyêkÕ\ nq+‘·s¡+ e#˚à n+X¯+... Äj·÷ø˙£ d+ü s¬ +&TÉ e÷ sê\Z qT eTT+<Tä >±H˚ @sêŒ≥T #d˚ Tü ø√e&+É , dTü sø¡ ‘åÏ · ÁbÕ+‘ê\˝À eT∞fl $|ü‘·TÔ\T dü+uÛÑ$ùdÔ yê{Ï qT+&ç >∑‘·+ ø£+fÒÁbÕ+‘ê\˝À ˙{Ï ‘={Ϻ @sêŒ≥T #˚j·T&É+ e+{Ï$ Ä˝À∫+#ê*. m≈£îÿe uÛÑÁ<ä‘· ø£*– ñ+&˚˝≤ |ü⁄q]ïsêàD+ #˚|ü{≤º*. ø=ìï $|ü‘·TÔ\ ‘·sê«‘· bÕ‘· yê{ÏøÏ eTs¡eTà ‘·TÔ\T #˚ùdÔ dü]b˛‘·T+~. eT]ø=ìï{ÏøÏ Á|üø£è‹ yÓ’|üØ‘ê´\T dü+uÛÑ$+∫q|ü⁄Œ&ÉT yê{Ïì Äù| X¯øÏÔ ø±˙, |ü⁄q]ï sêàD+ ‘·|üŒìdü]. á <äX¯ $$<Ûä u≤~Û‘· esêZ \˝À $XÊ«dü+,yê{Ï rÁe‘· ‘·–Z+#˚ X¯øÏÔ ø±˙ düVü≤»+>± e÷qe⁄ìøÏ ñ+&É<äT. ø£ Ä‘à· >öse¡ +, Ä‘à· d+ü ‘è· |Ôæ ‘~· ‘s· ¡ u≤Û yê\qT y*Ó øÏ rdTü +Ô ~. e÷qeqTø£ ÄdæÔ qwüº+, |üX¯óe⁄\ qcÕºìï ìyê]+#˚ Á|üD≤[ø£˝À uÛ≤>∑+>± eqs¡T\T, edüTÔ eqs¡T\ n_Ûeè~∆, düTdæúsê_Ûeè ~∆ Ç+<äT˝Àì|üX¯ódü+|ü<ä≈£î, Çfi¯fl≈£î, eTqTwüß´\≈£î, |üX¯óe⁄\≈£î, ø={≤º\≈£î ;e÷ eTTU≤´+XÊ\T. á ø±s¡´Áø£eT+ ˝À düe÷»+˝Àì n‘·´+‘· ã\V”≤q#˚sTT+#·Tø√yê*. ;e÷qT @{≤ ¬sqT´e˝Ÿ #˚düTø√yê*. esêZ\ eTVæ≤fi¯\T, |æ\¢\T, ìs¡Tù|<ä\T ‘·~‘·s¡T˝Ò ÁbÕ <∏ä$Tø£ \_∆<ës¡T\T. ‘·sê«‹ ø±\+˝À kÕ~Û ø±s¡‘· kÕ<Ûäq˝À uÛ≤>∑kÕ«eTT\T. $|ü‘·TÔ ìs¡«Vü≤D˝À düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷\T: düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷\˝À |⁄üq]ïsêàD ø±s´¡ Áøe£ ÷˝|… ⁄üŒ&÷É Á|»ü \ ìs«¡ V≤ü D, ìjT· +Á‘D· ‘√,kÕe÷q´+>± nH˚ø£ Á|üuÛÑT‘˚«‘·s¡ dü+düú\T bÕ˝§Z+{≤sTT. Ç~ #ê\ uÛ≤>∑kÕ«eT´+‘√ »s¡ >±*. kÕe÷õø£, kÕ+düÿè‹ø£ |üs¡+>± yê{ÏøÏdü«\Œ ø±*ø£ <äX¯ nsTTHê $|ü‘·TÔ\ ìs¡«Vü≤ D˝À n‘·´+‘· eTTK´yÓTÆq Äy÷Ó <+ä ñ+&Ü*. kÕìú ø+£ >± <=]øπ |sü ê´es¡ D≤ìøÏ V‰ü ì ø*£ –+#ì·<äX¯ ≈£L&Ü Ç<˚. BìøÏ düT•ø£å‘·T˝…’q, n+øÏ‘·uÛ≤e+ ø£*–q, n‘·´+‘· eqs¡T\T, edüTÔe⁄\T ñ|üjÓ÷–+#ê*. Á|üuÛÑT‘·«+ n+~düTÔqï $$<ÛäÁøe£ T•øDå£ , |≥ü T<º \ä >\∑ u≤<´äÛ ‘ê jT· T‘y· TÓ qÆ e´≈î£ \Ô ‘√ ≈L£ &qç ãè+<+ä |ü<Ûäø±\T $ìjÓ÷–+#·Tø√yê*.n‘·´e düs¡+. $|ü‘·TÔ\ ‘·sê«‘· düVü‰j·T ø±s¡´Áø£ e÷\qT dü]>±Z dsü fi¡ y¯ TÓ qÆ , n‘ê´<TäÛ ìøy£ TÓ qÆ , |]ü XÀ<HäÛ ê <ëÛ ]‘y· TÓ qÆ , kÕ+øπ ‹ø‘£ \· H˚ìs¡«Væ≤+#·ø£b˛‘˚ n~ eTs√ $|ü‘·TÔ≈£î <ë] rdüTÔ+~ nq&É+˝À m≈£îÿe>± ñ|ü jÓ÷–+#ê*.n‹X¯j·T jÓ÷øÏÔ ˝Ò<äT. düVü‰j·÷qï+‘·{Ï˙ dü¬s’q Ø‹˝À ñ M˝…’q+‘· es¡≈£î bÕ‘· uÛÑeHê\˝À |üìøÏ e#˚à ìsêàD edüTÔe⁄\qT,|jü ÷Ó –+#T· ≈î£ ì nedsü y¡ TÓ qÆ esê\Z ≈î£ #sπ˚ ˝≤ #÷· &&É +É n‹ eTTK´+. ø£\|ü Ç‘·sê \qT yê&ç, Ks¡TÃqT ‘·–Z+#ê*.˝Òø£b˛‘˚ u≤~Û‘·T\ qT+∫ ø√bÕy˚XÊ\T, u≤<Ûä e´ø£ÔeTe⁄‘êsTT. e÷qeeqs¡T\qT |üP]Ô>± $ìjÓ÷–+#˚ $<Ûä+>± j·T+Á‘ê\qT,düVü‰j·T ø±s¡´Áø£e÷\T n+~+#·&É+˝À #˚j·T e\dæq |üqT\T: kÕ+πø‹ø£ |ü]ø£sê\ yê&Éø±ìï M˝…’q+‘·>± ‘·–Z+∫ |üì#˚j·÷*. kÕúì≈£î\ dü+Á|ü<ëj·Tø£ HÓ’|ü⁄D≤´\ n_Ûeè~∆ ‘·~‘·sê\ ô|’q <äèwæº Á|uü TÑÛ ‘«· kÕjT· +, |⁄üqsêedü ø±s´¡ Áøe£ ÷\ >T∑ ]+∫ Á|»ü \≈î£ ‘*Ó jT· πø+ÁBø£]+#ê*. |üsêÃ*. |ü⁄q]ïsêàD ø±s¡´Áø£e÷\T kÕúì≈£î˝À¢ uÛ≤e+ ø£*–+#˚˝≤, yê] e÷ì≥Ø ôd˝ŸqT sêÁwkºü Õsú TT, õ˝≤k¢ Õsú TT, &$ç õq˝Ÿ kÕsú TT, eT+&\É kÕeTsêú´\T ô|+#˚˝≤ ñ+&Ü*. ø±s¡´Áø£eT+˝À |üì#˚ùdyês¡T bÕs¡ kÕúsTT\˝À @ sêŒ≥T #˚dæ, <ëìøÏ ˇø£ ãè+<ëìï @sêŒ≥T #˚dæ, Á|»ü \ |sæò ê´<Tä \qT qy÷Ó <Tä #d˚ Tü ø=ì,Á|uü TÑÛ ‘ê«ìøÏ n+<#ä j˚ ÷· *. Á>±e÷˝À¢ ‹]– Á|»ü \≈î£ dVü ‰ü jT· ø±s´¡ Áø£ e÷\T, y<’Ó ´ä +, ÁbÕ<$ä∏ Tø£ kÂø£sê´\T n+ <äT‘·THêïjÓ÷ ˝Òy√ ‘Ó\TdüT≈£îH˚ ãè+<ëìï @sêŒ≥T #j˚ ÷· *.48 Ä>∑düTº `2014

kÕe÷õø£+<äs¡Ùø£+>± u≤<Ûä´‘êj·TT‘·+>± n+<ä] n_Ûeè~∆ ø√dü+ ø£*dæ Á>±eT jT· Te‘≈· î£ es<¡ ä deü TjT· +˝À #|˚ ü ≥eº \dqæ ø±s´¡ Áøe£ ÷\ô|’|üì#˚j·÷*. á |ü⁄q]ïsêàD ø±s¡´ Áø£e÷ìï düÁø£eT+>± ne>±Vü≤q dü<ä düT‡\T, •ø£åD #˚|ü{≤º*.ìs¡«Væ≤+#·ø£*π> Hêj·T≈£î \T, mHéõy√\T, Á|üuÛÑT‘·« j·T+Á‘ê+>±\T, es¡<ä\˝À ñ|üX¯eTq #·s¡´\T:ñqï‘·, eT<Ûä´, ìeTï ‘·s¡>∑‘·T\ Á|ü‹ì<ÛäT\T, Ms¡+ ‘ê $|ü‘·TÔ\ πs&çjÓ÷\˝À Ç‘·s¡ Á|ükÕs¡ e÷<Ûä´e÷\ <ë«sê Á|ükÕs¡eTe⁄‘·Tqïnq+‘·s¡+ u≤>± |üì#˚j·÷*. |ü⁄q ]ïsêàD |üqT˝À¢ yÓTT<ä≥>± yês¡Ô\ <ë«sê es¡<ä rÁe‘·qT n+#·Hê.eTV≤æ fi\¯ , |\æ \¢ , eè<Tä \∆ , $ø˝£ ≤+>T∑ \ deü Td´ü *ï <èä w˝ºæ À ñ+ #T· ø=ì >±*‘√ ≈£L&çq ‘·TbòÕqT m<äTs=ÿqT düeT j·T+ q+<äT bÕø£\ô|’ø±s¡´Áø£e÷\T neT\T #˚j·÷*. ø£|ü⁄Œ\qT ‘êfi¯fl‘√ _–+∫ ø£≥Tº≥. ˝À‘·≥Tº ÁbÕ+‘ê˝À ñqï bÕø£\ #·T≥Tº ø±\Te\T ‘·e⁄«≥ <ë«sê <˚X¯+˝À Á|ü‹ @{≤ mø£ÿ&√ ˇø£ #√≥ Á|ü» \T es¡<ä\ e\q bÕø£\˝ÀøÏ Á|üy˚ •+∫q ˙s¡T ãj·T≥≈£î Á|üeVæ≤+#˚≥≥T¢ #˚j·TT≥.|ü+≥\qT qwüºb˛e&É+, ÄdüTÔ \≈£î qwüº+ yê{Ï\¢&É+, |üX¯óe⁄\≈£L, ÁøÏ$Tdü+Vü‰s¡ø£ eT+<äT\T, ms¡Te⁄\T ì\Te ñ+∫q bÕø£ #·T≥÷ºeTqTwüß´ \≈£î ÁbÕD qwüº+ yê{Ï\¢&É+ »s¡T>∑T‘·Tqï~. Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ø±\Te\T ‘·e⁄«≥ <ë«sê ˙s¡T ì\«≈£î+&Ü Á|üeVæ≤+ #˚ #·s¡´\T˝Àì ø£ècÕí, >√<ëe] &Ó˝≤º ÁbÕ+‘ê \T ‘·s¡#·T>± es¡<ä\≈£î >∑T] #˚|ü{≤º*. ˝Òì#√ á |ü<ësêú\T ˙{Ï˝À ø£*dæ |üX¯óÁ>±kÕ\qTne⁄‘·T+{≤sTT. ø£\Twæ‘·+ #˚dæ, |üX¯óe⁄\ eTs¡D≤\≈£î ø±s¡DeTÚ ‘êsTT.es¡<ä\˝À dü+dæ<ä∆‘· es¡<ä ˙s¡T n~Ûø£yÓTÆq|ü⁄Œ&ÉT |üX¯óe⁄\qT düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+|ü⁄, nedüs¡ yÓTÆq y˚T|ü⁄, ˙s¡T, edü‹ @sêŒ≥T. Á|<ü eä∏ T+>± |Xü ó¯ e⁄\ ‘s· *¡ +|⁄ü ø=s≈¡ î£ dTü sø¡ åÏ ‘· ÁbÕ+‘ê\qT m+|øæ £ bÕø£\˝À ø£{Ϻ ñ+∫q |üX¯óe⁄\qT e~*y˚j·TT≥. #˚düTø=qT≥. nHês√>∑´+‘√, >±j·÷\‘√ ñ+&˚ |üX¯óe⁄\≈£î dü‘·«s¡ ∫øÏ‘·‡. |Xü ó¯ e⁄\ ‘s· *¡ +|⁄ü ø=s≈¡ î£ Á≥≈î£ ÿ\ jT· » e÷qT\‘√ d+ü Á|~ü +#T· ≥. es¡<ä u≤]q |ü&ç #·ìb˛sTTq |üX¯óe⁄\qT, n+≥T yê´<ÛäT\T |üX¯óe⁄\ ø£\Twæ‘·yÓTÆq ˙{Ï˝À >∑+≥\ ‘·s¡ã&ç ì\ã&ç ñ+&ÉT≥ Á|üã\≈£î+&Ü <ä÷s¡ ÁbÕ+‘ê\˝À düTqï+ #·*¢ |üP&çÃy˚‘· ˝Òø£ e\q yê{Ï, –≥º\T, #·s¡à+ <ë«sê yê´~Û ø±s¡ø£ ÁøÏeTT\T X¯Øs¡+˝À ø±*Ãy˚‘·. Á|üy˚ •+∫ yê´<ÛäT\T ø£\T>∑#˚kÕÔsTT. >±j·÷ \‘√ ñqï |üX¯óe⁄\ #·ìb˛sTTq |üX¯óe⁄\ bò˛{À\T, yê{Ï j·T» e÷qT\ ù|s¡¢‘√ düVü‰ dæú‹ Ç+ø± <äTs¡“¤s¡+. f…≥qdt, ôV≤|ü‹‹dt, bÕs¡T&ÉT, ÄVü‰s¡ ≈£\T Á>±eT düs¡Œ+∫ e<ä› uÛÑÁ<ä+ #˚j·TT≥. yê{ÏøÏ ;e÷ ø£+ô|˙\T ˝Ò<ë wæ‘· yê´<ÛäT \T dü+uÛÑ$kÕÔsTT. eTqTwüß´\ ø£+fÒ |üX¯óe⁄˝Ò es¡<ä\ &çC≤düºsY y˚TH˚CŸyÓT+{Ÿ @C…˙‡ <ë«sê qwüº|ü]Vü‰s¡+ n+~+|ü e\q m≈£îÿe u≤~Û+|üã&ÉT‘ê sTT. ø£qTø£ |üX¯óe⁄\≈£î dü‘·«s¡+ #˚j·TT≥. ∫øÏ‘·‡ n+ ~+#·&ÜìøÏ Á|ü<∏äeT ∫øÏ‘·‡ øÏ≥T¢ dü+dæ <ä∆+>± ñ es¡<ä ‘·–Zq yÓ+≥H˚ |üX¯óe⁄\≈£î &ûyê]à+>∑T eT+<äT\T, {°ø±\T +#·Tø√yê*. y˚ùd ø±s¡´Áø£e÷\T #˚|ü≥Tº≥. |üX¯óe⁄\ >∑T]Ô+|ü⁄ {≤´>¥\‘√ düVü‰ bò˛ {À\T rsTT+#ê*. es¡<ä ìyês¡D #·s¡´\T Ç+<äTe\q düVü‰j·T •_sê \˝À ñqï |üX¯óe⁄\ >∑T]Ô+|ü⁄ düT\ es<¡ ä eTT+|⁄ü≈î£ >T∑ ]ø±qTqï ÁbÕ+‘ê\qT eTT+<Tä >±H˚ >T∑ ]+Ô #&· +É . uÛÑ‘·s¡+ ne⁄‘·T+~. Á>±eT ì<ÛäT\‘√ ø£s¡ø£≥º\qT ã\|üs¡#·&É+. |üX¯óe⁄\≈£î ø±e*‡q y˚T|ü⁄ @sêŒ≥T. es¡<ä eTT+|ü⁄≈£î >∑Ts¡j˚T´ ÁbÕ+‘ê\˝À m ‘Ó’Ôq ÁbÕ+‘ê˝À¢ |üX¯ó |Xü ó¯ e⁄\T ÄV‰ü s+¡ ˝øÒ b£ ˛sTTHê ø=ìï s√ E\T J$+∫ ñ+&>É \∑ e⁄ e⁄\ bÕø\£ ìsêàD+. ø±˙ ˙s¡T e÷ Á‘·+ ‘·|üŒìdü]>± nedüs¡+ ø£qTø£ |ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq Á>±eTdüTú\ düVü‰j·T+‘√ dü+#ês¡|üX¯óÁ>±dü ì\«\qT @sêŒ≥T eT+∫˙s¡T n+<äTu≤≥T˝À ñ+ #ê*. #˚j·TT≥. |ü]X¯óÁuÛÑyÓTÆq eT+∫˙s¡T n+<äTu≤≥T˝À ñ+fÒ |üX¯óe⁄\ Jeq |üX¯óe⁄\≈£î ‘ê>∑T ˙{Ï ø=s¡≈£î kÕeT÷Væ≤ø£ ˙{Ï ‘√≥¢ ìsêàD+. Á|eü ÷D≤\T ô|sT¡ >T∑ ‘êsTT. øq£ Tø£ es<¡ \ä ‘√ ø\£ Twæ ‘y· TÓ qÆ ˙{ìÏ |üX¯óe⁄\≈£î Áø£eT+ ‘·|üŒ≈£î+&Ü &ûyê]à+>∑T eT+<äT\T, {°ø±\T X¯ó~∆ |üs¡T#·T $<Ûëq+ô|’ ne>± Vü≤q ø£*– j·TT+&Ü*. y˚ùd ø±s¡´Áø£e÷\T #˚ |ü≥Tº≥ <ë«sê |üX¯óe⁄\T Äs√>∑´+>± ñ+ &ç $|ü‘·TÔ düeTj·T+˝À Á|ü»\T m\¢|ü⁄Œ&ÉT es¡<ä\ ô|’q ôV≤#·Ã]ø£\qT $|ü‘·TÔqT ‘·≥Tº≈£îH˚ X¯øÏÔ ø£*– ñ+{≤sTT. $qT≥≈£î πs&çjÓ÷qT, ‘·–q u≤´≥Ø\qT ‘·eT e<ä› ñ+#·Tø√yê*. {°ø±\T, eT+<äT\T ì\«\ ø=s¡≈£î |üX¯ódü+es¡∆ø£ XÊK≈£î $»„|æÔ sêÁ‹ y˚fi¯˝À es¡<ä\T dü+ uÛÑ$+∫q|ü⁄Œ&ÉT, $<äT´‘·TÔ n+<äTu≤≥T #˚j·TT≥. ˝À ñ+&<É Tä . øq£ Tø£ {≤]à ˝≥’… T, øsÏ √dqæ T, n–ôZ|≥qº T n+<Tä u≤≥T˝À es<¡ \ä T e∫Ãq|⁄üŒ&TÉ |Xü ó¯ e⁄\ ‘s· *¡ +|⁄ü q≈î£ d˝úü ≤\T eTT+<Tä >±H˚ ñ+#T· ø√yê *. m+|æø£ #˚j·TT≥. ÁbÕ<∏ä$Tø£ ∫øÏ‘·‡ øÏ{Ÿ n+<äTu≤≥T˝À ñ+#·Tø√yê*. Á>±eTdüTÔ\ $sêfi≤\‘√ ì~Û @sêŒ≥T #˚dæ n‘·´edüs¡ düeTj·T+˝À ø£s¡ø£≥º\qT |ü{Ïwüº|üs¡#·T≥. düÁø£eT+>± Ks¡Tà #˚j·TT≥. m‘Ó’Ôq ÁbÕ+‘ê\˝À |üX¯óe⁄\ bÕø£\ ìsêàD+ ‘·|üŒø£ |üX¯óe⁄\ ;e÷ neT\T≈£î ø£èwæ #˚j·TT≥. |üX¯óe⁄\ ;e÷ |ü<∏äø£+qT $ìjÓ÷–+ #·Tø=qT≥. ø£s¡Te⁄: Ä+Á<ÛäÁ|ü<˚XŸ ˝Àì sêj·T\d”eT˝À, ‘Ó\+>±D sêÁwüº+ ˝Àì |üX¯óe⁄\ ˝…’|òt ùd$+>¥ eT+<äT\T, {°ø±\T n+<äTu≤≥T˝À ñ +#·Tø=qT≥.Ä>∑düTº - 2014 49

kÕe÷õø£+|ü\T õ˝≤¢\˝À ì‘·´+ ø£s¡Te⁄ ‘ê+&É$dü÷Ô ñ+≥T+~. BìøÏ ø±s¡D+ e÷>∑T&ÉT >∑&ç¶/ ôd’˝ÒE ‘·j·÷Øô|’ •ø£åDq<Tä \÷, e+ø£\÷, yê>T∑ \÷ ˝øÒ b£ ˛e&+É , kÕ<ëÛ s¡D es¡¸bÕ‘·+ ø£Hêï uÛÑ÷ø£+bÕ\T - uÛÑ÷ø£+bÕ\˝À dü+dæ<ä∆‘·‘≈· î£ ÿe>± qy÷Ó <Tä ø±e&+É , H\˚ ˙{ìÏ ì\T|⁄ü≈î£ H˚ kÕeTs´ú¡ + ‘≈· î£ ÿe>±ñ+&É≥+ Á|ü<Ûëq ø±s¡D≤\T. uÛÑ÷ø£+|ü+ nø£kÕà‘·TÔ>± dü+uÛÑ$düTÔ+~ |ü⁄sê‘·q, ã\V”≤qyÓTÆq bÕø£\qT Á<äT&ÛÉ|ü s¡#·T≥ eTTK´+>± ≈s£ ¡Te⁄, kÕ<ëÛ sD¡ + ø£+fÒ ‘≈· £îÿe es¸¡bÕ‘·+ qyÓ÷<Tä ø=‘·Ô>± ì]à+#˚ uÛÑeHê\ô|’ ÁX¯<ä∆ eVæ≤+#·T≥ø±e&É+ e\¢, esê¸ìøÏ, esê¸ìøÏ eT<Ûä´ 43 s√E\T ø£+fÒ m≈£îÿe y˚T|ü⁄, ˙{Ï ø=s¡≈£î Á|ü‘ê´e÷ïj·T @sêŒ≥T¢m&É+ ñ+&É≥+ e\¢, H˚\ ˙{Ïì ì\T|ü⁄≈£îH˚ kÕeTs¡ú´+ ‘·≈£îÿe>± ñ ne>±Vü≤q dü<ädüT‡\T, •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\T+&É≥+ e\¢ ø£s¡Te⁄ e#˚à neø±X¯+ m≈£îÿe>± ñ+≥T+~. kÕ<Ûë s¡D |üX¯óe⁄\ ;e÷ |ü<∏äø£+ neT\Tes¡¸bÕ‘·+ 5+% ø£Hêï ‘·≈£îÿe>± qyÓ÷<äT nsTT‘˚, Ä Á|ü<˚XÊìï ñ|üX¯eTq #·s¡´\T:øs£ T¡ e⁄ ÁbÕ+‘+· >± Á<TäÛ Mø]£ kÕsÔ T¡ . øs£ T¡ e⁄ e∫Ãq |⁄üŒ&TÉ |+ü ≥\ ~>T∑ ã&ç bÕø£\ øÏ+<ä, uÛÑeHê\ øÏ+<ä |ü&çñqï |üX¯óe⁄\ dü+s¡ø£åD50% ø£Hêï ‘·≈£îÿe>± ñ+≥T+~. |üX¯óe⁄\ ø£<ä*ø£\qT ø£≥º&ç #˚j·TT≥ø£s¡Te⁄ e\q qcÕº\T düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+|ü⁄ |üX¯óe⁄\≈£î ÁbÕ<∏ä$Tø£ yÓ’<ä´+ #·ìb˛sTTq |üX¯óe⁄\qT <ä÷s¡ÁbÕ+‘ê\˝À |üP&çÃy˚‘· |ü+≥ ~>∑Tã&ç ‘·>∑Z&É+, ‘·<ë«sê |üX¯óe⁄\ y˚T‘· \uÛÑ´‘· ‘·>∑Z&É+ #·ìb˛sTTq |üX¯óe⁄\ C≤_‘ê |üX¯óe⁄\≈£î y˚T‘· ‘·–Zb˛e&É+ e\q ¬s’‘·T\T yê] <ä>∑Zs¡ ñqï nHês√>∑´+‘√ #·ìb˛sTTq |üX¯óe⁄\ n$Tày˚ ‘·ô|’ ìj·T+Á‘·D |üX¯óe⁄\qT ‘·≈£îÿe <Ûäs¡≈£î neTTàø√e&É+ ìyêsD¡ #s· ´¡ \T eTqTwüß\T, |üX¯óe⁄\˝À ã\es¡∆ø£yÓTÆq Ä Vü‰s¡+ n+<äTu≤≥T˝À ‘˚*¬ø’q |ü<ësêú\‘√ |üX¯óe⁄\ bÕø£\ ìsêà D+ ˝Òø£b˛e&É+ e\q n+≥Tyê´<ÛäT\T Á|üã\&É+. |üX¯óe⁄\ ;e÷ #˚|ü≥Tº≥ j·TTe‘·≈£î •ø£åD ø±s¡´Áø£e÷\T n+≥Tyê´<ÛäT\ e\q ÁbÕDVü‰ì »]π> ÄkÕÿs¡+ n–ïÁ|üe÷<ë\T - dü‘·«s¡ #·s¡´\T e´ekÕj·T ≈£L©\≈£î |üì˝Òø£b˛e⁄≥. n–ï yê´|æ+#˚ ~X¯qT >∑T]Ô+#ê*. s¬ ‘’ T· Ä]øú £ |]ü d‹úæ ~>C∑ ≤sT¡ ≥e\q <X˚ ¯ Ä]øú £ |]ü d‹úæ ˝À e÷sT¡ Œ. ø£{Ϻ ñ+∫q |üX¯óe⁄\qT yÓ+≥H˚ $|æŒ y˚ j·÷*. øs£ T¡ e⁄ ø±\+ ‘s· ê«‘· s¬ ‘’ T· \T |+ü ≥\T yd˚ Tü ø√e&ÜìøÏ $‘HÔ· ê\T n–ï yê´|æÔ #Ó+<ä≈£î+&Ü #·˝≤πsà Á|üj·T‘·ï+ #˚j·÷*. <=s¡ø£ø£ b˛e&É+, ¬s’‘·T\ Ä]úø£ dæú‹ ‘·>∑Z&É+ e+{Ï$ Bs¡Èø±*ø£ n–ïe÷|üø£ dæã“+~øÏ bò˛qT <ë«sê ‘Ó* j·T#˚j·÷*. |üs¡´ekÕHê\T. ø±*q >±j·÷\‘√ ñqï |üX¯óe⁄\≈£î yÓ’<ä´+ #˚sTT+#ê*.øs£ T¡ e⁄˝Àd+ü d<æ ‘∆ä :· øs£ e¡ ⁄ |]ü d‘úæ T· \˝À, |+ü ≥\ ~>T∑ ã&ç >D∑ ˙jT· +>± $<äT´‘Y |òü÷‘·Tø£+ - ‘·ø£åD #·s¡´\T‘·–Z, ‘·<ë«sê |üX¯óe⁄\≈£î y˚T|ü⁄ ≈£L&Ü ‘·–Zb˛‘·T+~. esê¸\T |ü &Éø£ $<äT´‘Y r>∑\ yÓ’|ü⁄≈£î |üX¯óe⁄\T yÓfi¯¢≈£î+&Ü #·÷&Ü*.b˛e&É+ e\q H˚\˝À ˙{ÏeT≥º+ ‘·–Z b˛sTT ‘ê>∑&ÜìøÏ ôd’‘·+ ˙fi¯ó $<äT´‘Y düs¡|òüsê ì*|æy˚‘·≈£î Á|üj·T‘·ï+ ˝Òø£ n~Ûø±s¡T\≈£î bò˛Héfl <=s¡ø£ì |ü]dæú‹ HÓ\ø=+≥T+~. ø£qTø£ |üX¯óe⁄\≈£î, ‘ê>∑T˙s¡T, Áã‹øÏ ñqï |üX¯óe⁄\≈£î |üX¯ó yÓ’<äT´ì#˚ ∫øÏ‘·‡.|üX¯óÁ>±dü+ ø=s¡‘·qT n~Û>∑$T+#·&ÜìøÏ Á|üj·T ‘·ï+ #˚j·÷*. #·ìb˛sTTq |üX¯óe⁄\≈£î $<äT´‘Y XÊK <ë«s¡ qwüº|ü]Vü‰s¡+ Á>±eT+ ˇø£ j·T÷ì{Ÿ>± |üX¯óÁ>±dü nedüs¡‘· n+#·Hê y˚j·TT≥. s¡kÕj·Tìø£ |ü<ësêú\T - dü‘·«s¡ #·s¡´\T Á|rü Á>±eT+˝À |Xü ó¯ e⁄\T, Jyê\qT ˝ø… ÿÏ +∫, ˝À≥TqT ˝ø… ÿ£ yj˚ ÷· *. yÓ\Te&çq s¡kÕj·Tìø£ |ü<ësêú\≈£î nqT>∑TD+>± yÓ’<ä´+ e´ekÕj·T |ü]dæú‹ ô|’ n+#·Hê. ì\Te ñ+∫q ˙{Ïô|’ bÕ¢dæºø˘ ù||üsY‘√ ø£ |æŒy˚j·÷*. ‘·<äT|ü] esê¸\T e#˚Ães¡≈£î m+‘· nedüs¡yÓ÷ n+#·Hê y˚j·TT≥ düTs¡øÏå‘· edü‹, y˚T|ü⁄ ø£*Œ+#ê*. <ë«sê, ø=s¡‘·qT m˝≤ n~Û>∑$T+#ê˝À Ä˝À∫+#·e#·TÃ. #·ìb˛sTTq |üX¯óe⁄\ ø£fi‚ãsê\qT |üP&çà y˚j·÷*. ø£s¡Te⁄˝À ñ|üX¯eTq #·s¡´\T n{≤$Tø˘/ πs&çj˚Twüdt - ‘·ø£åD #·s¡´\T n+<äTu≤≥T˝À ñ+&˚ uÀs¡Tu≤e⁄\ øÏ+<ä |üX¯óÁ>±dü kÕ>∑T eTT+<äTdüTÔ>±H˚ |üX¯óe⁄\ bÕø£\qT n{≤$Tø˘ bÕ¢+{Ÿ≈£î <ä÷s¡+>± ‘˚eT>∑\ #Ós¡Te⁄\˝À kÕeTTVæ≤ø£ |üX¯óÁ>± kÕ\ kÕ>∑T #˚|ü{≤º* ìsêàD+ #˚j·÷*. m+&ÉT >∑&ç¶ì &Ó˝≤º ÁbÕ+‘ê\˝À qT+&ç ø=ì, ø£s¡Te⁄ ÁbÕ+‘ê\˝À düTs¡øÏå‘· ÁbÕ+‘ê\≈£î ‘·s¡*+#ê*. dü_‡&û <ë«sê düs¡|òüsê #˚j·÷* |üX¯ó•_sê\≈£î, n{≤$Tø˘ bÕ¢+{Ÿ eT<Ûä´ n&ÉT¶>± ˙{Ï‘√ >±ì meTTø\£ bı&ç dsü |¡ süò ê #j˚ ÷· * |Xü ó¯ •_sê\qT @sêŒ≥T #j˚ ÷· * ø±+Áø°{Ÿ‘√ >±˙ ÇqT eTT‘√ /˝…&é >√&ÉqT ìsêàD+ #˚j·÷*.ø£sT¡ e⁄ `ìyês¡D #·s¡´\T πs&çj˚TwüHé‘√ ø±\Twæ‘·+ ø±ì y˚T‘· @sêŒ≥T #˚j·÷*. bÕ&ç ¬s’‘·T\qT |üX¯óÁ>±kÕ\ kÕ>∑T≈£î Áb˛‘ê‡ Væ≤+#·T≥ u≤$˝À ˝Òø£ uÛÑ÷>∑s¡“¤+ qT+&ç yÓ\Te&˚ ˙{Ï }≥\‘√ ‘ê>∑T˙s¡T u…≥ºqT ‘·≥Tºø=H˚ |üX¯óÁ>±dü s¡ø±\qT yê &Éø£+˝ÀìøÏ ‘˚e&É+ @sêŒ≥T. ¬s’‘·T, eTVæ≤fi≤ dü+|òü÷\ <ë«sê |üX¯óÁ>±dü n_Ûeè~∆ #˚|ü≥Tº≥. Á|üuÛÑT‘·«+ ã+»s¡T uÛÑ÷eTT\˝À |üX¯óÁ>±dü|ü⁄ #Ó≥¢ ô|+|üø£+ -&܈ˆ»&é.qMHé, &܈ˆmdt.¬ø.>∑Ts¡THê<∏ä ¬s&ç¶, &܈ˆ ¬ø.≈£îe÷sY j·T÷]j·÷‘√ }s¡y˚dæq >∑&ç¶ ‘·j·÷Øô|’ •ø£åD düVü‰j·T Ä#ês¡T´\T, |üX¯óyÓ’<ä´ ø£fi≤XÊ\, bı<äT›≥÷s¡T, ø£&É|ü õ˝≤¢ <ä 50 Ä>∑düTº `2014


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook