Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore SAR ปีการศึกษา2564 ครูเฟิร์ส ชิตพงศ์

SAR ปีการศึกษา2564 ครูเฟิร์ส ชิตพงศ์

Published by teerayut.ps, 2022-03-07 02:15:25

Description: SAR ปีการศึกษา2564 ครูเฟิร์ส ชิตพงศ์

Search

Read the Text Version

รายงานผลการประเมินตนเองรายบคุ คล (Self Assessment Report: SAR) ประจำปกี ารศึกษา 2564 ผ้รู ายงาน นางสาวเฟริ ส์ ชติ พงศ์ ตำแหน่ง พนกั งานราชการ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวดั เพชรบรู ณ์ สำนกั บริหารงานการศกึ ษาพเิ ศษ

ก คำนำ รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการประเมินการปฏบิ ัตหิ น้าที่ ตามพระราชบญั ญัติการศึกษาแหง่ ชาติพุทธศักราช 2542 และฉบับปรับปรงุ พุทธศักราช 2545 รวมท้ังมาตรฐาน การศึกษาของโรงเรียน ข้าพเจ้าได้จัดทำข้ึนเพ่ือรายงานผลการจัดการเรยี นการสอนและการปฏิบัติหน้าที่ของ ข้าพเจ้า ตลอดจนกิจกรรมต่างๆที่ได้ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณลักษณะและคุณภาพตามระดับมาตรฐานคุณภาพ การศึกษาโรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีการศึกษา 2564 รายงานนี้โรงเรียนสามารถนำผลการดำเนินงานไปจัดทำการประเมินคุณภาพภายในและสรุป รายงานให้ผู้บงั คบั บญั ชาตามลำดับสายงาน ตลอดจนเผยแพร่ให้กบั ผ้ปู กครองนักเรยี น ชมุ ชนในสงั คม ได้ทราบ ผลการปฏิบัติงานของบคุ ลากรโรงเรยี นราชประชานุเคราะห์ 57 จงั หวดั เพชรบรู ณ์ ข้อมูลที่ได้จากการประเมินในการประเมินตนเอง (SAR) ในครั้งนี้ข้าพเจ้าจะได้นำไปใช้เป็น แนวทางในการปรบั ปรงุ เพ่อื พัฒนาการปฏบิ ตั ิงานท่ีได้รบั มอบหมาย เพือ่ สง่ เสรมิ และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียน ใหส้ งู ขน้ึ ในทกุ ๆด้านต่อไป ลงช่ือ (นางสาวเฟิรส์ ชิตพงศ์) ตำแหน่ง พนกั งานราชการ ๓ / มีนาคม /2565

สารบัญ ข คำนำ หนา้ สารบัญ ก สารบญั (ตอ่ ) ข รายงานการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ค 1 1. ข้อมลู ท่ัวไป 1 2. ข้อมูลวันลา 1 3. ข้อมูลการปฏบิ ัติหน้าท่ี 1 1 3.1 ปฏิบตั ิหน้าที่ครทู ี่ปรกึ ษา/ครูประจำช้นั 1 3.2 ช่ัวโมงสอนตามตารางสอน 2 3.3 กิจกรรมพฒั นาผู้เรียน 2 3.4 งานสนบั สนุนการจดั การเรียนรู้ 2 3.5 งานตอบสนองนโยบายและจุดเน้น 2 4. การจัดกจิ กรรมการเรยี นการสอน 2 4.1 การจดั ทำแผนการจดั การเรยี นรู้ 3 4.2 ผลิตสื่อ/นวัตกรรม 3 4.3 การใชส้ ื่อ เทคโนโลยี 3 4.4 จดั ทำวิจัยในชั้นเรยี น 3 4.5 การนำ/มอบหมายงาน นกั เรียนไปศกึ ษาตน้ ควา้ /ใช้แหลง่ เรยี นรู้นอกโรงเรยี น 3 4.6 วิทยากรภายนอกมาใหค้ วามรแู้ กน่ กั เรยี น 4 4.7 สภาพการปฏิบัตงิ านสอน 5 5. การพัฒนาตนเอง 6 5.1 การเขา้ รว่ มอบรม ประชุม สมั มนา ศกึ ษาดูงาน 7 5.2 การเป็นวทิ ยากร/คณะทำงาน 8 5.3 ผลงาน รางวลั ความสำเร็จ 8 6. ผลการปฏิบตั งิ าน 8 6.1 การปฏบิ ตั หิ นา้ ท่ีจดั กจิ กรรมการเรยี นการสอน 9 6.2 ผลการประเมนิ การอ่าน คิด วิเคราะห์ และเขียน 9 6.3 ผลการประเมินคณุ ลักษณะอนั พึงประสงค์ 10 6.4 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผ้เู รยี น 10 6.5 ผลการประเมินความรู้ ทักษะพน้ื ฐาน และเจตคตทิ ี่ดีต่องานอาชีพ 11 6.6 ผลงานนกั เรียนท่เี ป็นนวัตกรรม

ค สารบญั (ต่อ) 6.7 สรปุ ผลกิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน หนา้ 7. ผลการประเมนิ ตนเองเก่ยี วกบั การจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ทเ่ี น้นผูเ้ รียนเปน็ สำคัญ 12 8. มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เนน้ ผูเ้ รยี นเป็นสำคญั 12 13 8.1 รูปแบบ/วธิ กี ารจัดการเรียนรทู้ ี่ผา่ นกระบวนการคดิ และปฏบิ ัตจิ ริงและสามารถนำไป 13 ประยุกตใ์ ช้ในชวี ติ ได้ 14 8.2 การบริหารจดั การช้ันเรียนเชงิ บวก 15 8.3 ตรวจสอบและประเมินผเู้ รียนอย่างเปน็ ระบบผละนำผลมาพัฒนาผเู้ รียน 16 8.4 มกี ารแลกเปล่ียนเรยี นรูแ้ ละใหข้ ้อมลู สะท้อนกลบั เพ่ือพัฒนาและปรบั ปรุงการจัด 16 การเรียนรู้ 18 9. ขอ้ เสนอแนะเพ่มิ เตมิ 19 21 ภาคผนวก 35 ตารางสอน 37 แผนการสอน 39 42 รปู ภาพ ส่ือ/นวัตกรรม 45 รูปภาพการใชส้ ่ือเทคโนโลยี 51 53 วิจยั ในช้นั เรยี น รูปภาพวทิ ยากรภายนอกมาให้ความรู้แกน่ กั เรียน เกียรติบัตร/รายงานการพฒั นาตนเอง รปู ภาพบรรยากาศช้ันเรยี น บันทึกการเขา้ ร่วมกจิ กรรมชุมชนแห่งการเรยี นรู้ทางวชิ าชีพ

1 รายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจำปีการศึกษา 2564 ********************** 1. ขอ้ มลู ทว่ั ไป ช่ือ นางสาวเฟิรส์ สกุล ชติ พงศ์ วฒุ กิ ารศกึ ษา ปรญิ ญาตรี ครุศาสตรบ์ ัณฑิต สงั คมศกึ ษา มหาวิทยาลยั ราชภฏั นครสวรรค์ จังหวดั นครสวรรค์ ตำแหนง่ พนักงานราชการ ปฏบิ ัตริ าชการ 2 ปี 4 เดือน เงินเดอื น 18,000 บาท วัน / เดือน / ปี เกิด วนั ที่ 13 เดอื น มิถุนายน พ.ศ. 2539 อายุ 25 ปี วัน / เดือน / ปี บรรจุเขา้ รับราชการ วันที่ 1 เดอื น ตุลาคม พ.ศ. 2562 ปฏิบตั ิงานพิเศษ ครหู อพกั ประจำหอหญิง ๒ จำนวนทสี่ อนชวั่ โมง/สปั ดาห์ 16 ชั่วโมง/สปั ดาห์ จำนวนกจิ กรรมพฒั นาผู้เรียน 3 ชั่วโมง/สปั ดาห์ 2. ข้อมูลวันลา ประจำปีการศกึ ษา 2563 (วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวนั ท่ี 31 มีนาคม 2565) วัน เดอื น ปี ลาปว่ ย ลากจิ ลาอุปสมบท ลาคลอด มาสาย ครั้ง วนั ครั้ง วัน ครั้ง วัน คร้งั วัน ครัง้ วนั 30 พ.ย. 2564 11- - - - ---- 27 ม.ค. 2565 - - 12 - - - - - - 4 ก.พ. 2565 - - 11 - - - - - - รวม 1123 - - - - - - รวมทง้ั สิ้น 3 คร้ัง 4 วนั 3. ข้อมลู การปฏิบตั ิหน้าท่ี จำนวนนกั เรยี น รวมท้งั สนิ้ (คน) 3.1 ปฏิบตั หิ นา้ ท่ีครทู ี่ปรกึ ษา/ครปู ระจำชนั้ ชาย(คน) หญงิ (คน) 32 ช้ัน / หอ้ ง 19 13 ชัน้ มธั ยมศึกษาปีท่ี 2/3 3.2 ช่วั โมงสอนตามตารางสอน ท่ี รหสั วชิ า รายวิชา ช้ัน จำนวน จำนวนช่ัวโมง หอ้ ง / สปั ดาห์ ภาคเรียนท่ี 1 สงั คมศกึ ษา 1 ส21101 ประวัติศาสตร์ ม.2 4 3 2 ส22102 ม.2 4 1 รวม 16

ภาคเรยี นท่ี 2 สงั คมศกึ ษา 2 1 ส22103 ประวัติศาสตร์ ม.2 4 1 2 ส22104 รวม ม.2 4 3 8 16 3.3 กิจกรรมพฒั นาผเู้ รยี น ท่ี กิจกรรมพัฒนาผเู้ รียน ชั้น /ห้อง จำนวนนกั เรยี น 1 กิจกรรมลูกเสอื เนตรนารี - - 2 กิจกรรมยวุ กาชาด ป.4 29 3 กจิ กรรมชุมนมุ /ชมรม 32 4 กิจกรรมแนะแนว ม.2/3 32 5 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ม.2/3 - 6 กิจกรรมนกั ศกึ ษาวิชาทหาร - - - 3.4 งานสนบั สนนุ การจดั การเรยี นรู้ (ตามคำสั่งโครงสร้าง) กลมุ่ บริหารงานวชิ าการ 1. งานรับสมัครนักเรียน 2. ครูกลุม่ สาระการเรยี นรสู้ ังคมศึกษาฯ 3. ครวู ดั ผลประเมินผล 4. ครเู วรอบรมคณุ ธรรม จริยธรรมชุดที่ 3 กลุม่ บรหิ ารแผนงานและงบประมาณ 1. - กลมุ่ บริหารงานบคุ คล 1. - กลมุ่ บริหารงานท่ัวไป 1. พนกั งานขับรถกรณีพิเศษ 2. ครูหอพกั นักเรยี นหญงิ 2 3. ครเู วรประจำวนั ชุดท่ี ๓ 4. ครูเวรพฒั นาวนั เสาร์ ชุดที่ ๒ 3.5 งานตอบสนองนโยบายและจดุ เนน้ (โครงการ) 1) - 3.6 การมีส่วนร่วมในชุมชนแหง่ การเรียนรูท้ างวชิ าชีพ (PLC) จำนวน 50 ช่วั โมง 4. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอน 4.1 จดั ทำแผนการจดั การเรียนรู้ ดังน้ี ท่ี รหัสวชิ า รายวิชา ระดับช้ัน จำนวนแผน ม.2 20 1 ส21101 สงั คมศกึ ษา ม.2 15 2 ส22103 สงั คมศกึ ษา

4.2 ผลิตสอ่ื / นวัตกรรม 11 ชน้ิ ได้แก่ 3 ที่ รหัสวิชา รายวชิ า ชอื่ สอื่ /นวตั กรรม จำนวน(ช้ิน) 1 1 ส22103 สังคมศึกษา อุปสงค์ อุปทาน 1 1 2 ส22103 สงั คมศกึ ษา สถาบนั การเงิน 4 2 3 ส22103 สงั คมศึกษา เศรษฐกิจพอเพยี ง 1 1 4 ส22103 สงั คมศกึ ษา สื่อกล่องเคร่ืองมอื ภูมศิ าสตรห์ รรษา 5 ส22104 ประวตั ศิ าสตร์ ส่ือเสาหลักประวัตศิ าสตร์ 6 ส22103 สงั คมศึกษา สอ่ื อาเซียนน่ารู้ 7 ส22103 สังคมศึกษา สือ่ ความรว่ มมือระหวา่ งประเทศ 4.3 การใชส้ ่อื เทคโนโลยี จำนวน 5 เร่ือง ได้แก่ ท่ี รหสั วชิ า รายวิชา ส่อื เทคโนโลยที ใ่ี ช้ อา้ งอิง รปู ภาพ 1 ส22103 สงั คมศึกษา Powerpoint มติ รแท้ มติ รเทียม รูปภาพ รูปภาพ 2 ส22103 สังคมศกึ ษา Quiver ทวปี เอเซยี รูปภาพ 3 ส22103 สงั คมศกึ ษา PowerPoint ประกอบการสอน รปู ภาพ เร่ือง วนั สำคญั ทางพระพทุ ธศาสนา 4 ส22103 สงั คมศกึ ษา PowerPoint ประกอบการสอน เรื่อง การผลิตสนิ ค้าและบริการ 5 ส22103 สงั คมศกึ ษา Woldwall กฏหมายนา่ รู้ 4.4 จัดทำวจิ ัยในชั้นเรียน จำนวน 2 เรอื่ ง ได้แก่ ระดับชั้น ม.2 ท่ี เรื่อง ม.2 1 การพฒั นาผลสมั ฤทธิท์ างการเรยี น โดยใชส้ อื่ PowerPoint ประกอบการ สอน เรอ่ื ง วนั สำคัญทางพระพุทธศาสนา ระดับช้ันมัธยมศึกษาปีท่ี 2 2 การพฒั นาผลสัมฤทธิท์ างการเรยี น โดยใชส้ อ่ื PowerPoint ประกอบการ สอน เรือ่ ง การผลติ สนิ คา้ และบรกิ าร ระดับชั้นมธั ยมศึกษาปที ี่ 2 4.5 การนำ/มอบหมายงาน นกั เรยี นไปศึกษาค้นคว้า/ใช้แหล่งเรยี นรู้นอกโรงเรยี นจำนวน 8 ครง้ั ดังน้ี ที่ รหสั วชิ า รายวิชา ชื่อแหล่งเรียนรู้ เรือ่ ง จำนวนครัง้ 1 ส22103 สังคมศกึ ษา ศนู ยเ์ ศรษฐกิจพอเพยี ง แนวทางทฤษฎี 4 ใหม่ภายใต้ ปรัชญาของ เศรษฐกจิ พอเพยี ง 2 ส22103 สงั คมศึกษา ธนาคารโรงเรยี น การเงนิ การคลัง 4 4.6 วทิ ยากรภายนอกมาให้ความร้แู กน่ กั เรียน จำนวน 1 ครัง้ ไดแ้ ก่ ที่ วัน /เดือน / ปี ช่อื วทิ ยากร เรอ่ื ง / หัวขอ้ - -- -

4 4.7 สภาพการปฏิบัตงิ านสอน (ทำเคร่ืองหมาย ✓ในชอ่ งท่ตี รงกับความเปน็ จริงท่ที า่ นปฏิบตั อิ ยู่) ที่ รายการปฏบิ ตั ิ ตรง ไมต่ รง 1 ตรงตามวุฒิ/สาขาวชิ าที่จบการศกึ ษา ✓ 2 ตรงตามความถนดั ✓ 3 ตรงตามประสบการณก์ ารสอน ✓ 4 ตรงกับความรู้ความสามารถ ✓ 5 ตรงกับความตอ้ งการ/ความสนใจ ✓

5. การพัฒนาตนเอง 5.1 การเข้าร่วมอบรมประชุมสัมมนาศึกษาดูงาน ท่ี วนั เดือน ปี เรอื่ ง หนว่ ยจดั จำนวน ชัว่ โมง ปร 1 2/10/2564 ผา่ นอบรมหลกั สูตร สำนักงาน 3 3 การสรา้ งสอ่ื ความรู้ คณะกรรมการ - แบบปฏิสมั พนั ธบ์ น การศกึ ษาขนั้ แพลตฟอรม์ การ พ้นื ฐาน และ ประสบการณเ์ รียนรู้ บริษัท Microsoft 365 ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 2 9/10/2564 ผา่ นการอบรม สำนักงาน หลกั สตู รการสอบ คณะกรรมการ ดิจทิ ัลรองรบั การเรยี น การศกึ ษาข้ัน การสอนรูปแบบ พืน้ ฐาน และ ผสมผสานอย่าง บรษิ ัท ปลอดภัย ไมโครซอฟท์ (ประเทศไทย) 3 10/10/2564 ผา่ นการทดสอบ สำนกั งานเขต ออนไลน์ หลักสตู ร พนื้ ทก่ี ารศกึ ษา Active Learning สู่ ประถมศึกษา การเรยี รู้ในศตวรรษที่ ฉะเชิงเทรา 21 เขต 1

สอดคลอ้ งกบั มาตรฐานวิชาชพี การนำไปใช้ ความรู้ การ การปฏิบัติตน นำไปใช้ เอกสารอ้างองิ ระสบการณ์ ปฏิบัตงิ าน (จรรยาบรรณ วชิ าชีพ) ✓✓ - นำไปใช้ในการสร้าง เกยี รติบัตร แพลตฟอรม์ เพ่ือสำรวจ ขอ้ มูลต่างๆในโรงเรยี น ✓✓ - นำปรับไปใชใ้ นการสอน เกยี รตบิ ัตร รูปแบบออนไลน์ ✓✓ - นำรูปแบบการจดั การ เกียรติบัตร เรยี นรู้ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ น การสอนใหก้ ับนักเรยี น 5

ท่ี วนั เดือน ปี เรอื่ ง หนว่ ยจัด จำนวน ชัว่ โมง ปร 4 11/10/2564 ผา่ นการทดสอบวัด โรงเรียน - - ความรเู้ บ้อื งต้น เทศบาลสวน - เก่ียวกบั (Google สนกุ จงั หวัด Form) ขอนแก่น 5 10/11/2564 ผา่ นการทดสอบวดั โรงเรยี นบ้าน ความร้เู บอื้ งต้น ดอนหวาย(สิงห์ กฎหมายการศกึ ษา ครุ ุประชา เรื่อง พรบ.การศึกษา สรรค์) บังคบั พ.ศ.2545 6 10/11/2564 ผา่ นการทดสอบ สำนกั งานเขต ออนไลนค์ วามรู้ พน้ื ทีก่ ารศึกษา เกี่ยวกับโปรแกรม ประถมศกึ ษา Adobe Photoshop มหาสารคาม เขต 2

สอดคล้องกับมาตรฐานวชิ าชีพ การนำไปใช้ ความรู้ การ การปฏบิ ัติตน นำไปใช้ เอกสารอ้างองิ ระสบการณ์ ปฏิบตั ิงาน (จรรยาบรรณ วิชาชพี ) ✓✓ - ในการสำรวจขอ้ มูล เกยี รติบัตร ตา่ งๆได้อย่างเปน็ ระบบ ✓✓ - นำไปจดั การเสรมิ เกยี รตบิ ัตร จัดการเรยี นการสอนใน รายวชิ า กฎหมายนา่ รู้ ✓✓ - นำไปใช้ในการตัดสอบ เกียรติบัตร รูปภาพในการสอน ออนไลน์ และทำ หนา้ ปกรายงานตา่ งๆ 6

ท่ี วนั เดือน ปี เรอ่ื ง หน่วยจัด จำนวน ชวั่ โมง ปร 7 11/10/2564 ผ่านการอบรมและการ หอ้ งสมดุ - ทดสอบความรดู้ ว้ ย ประชาชน 3 3 ระบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ อำเภอหนอง เร่อื งน่ารเู้ กย่ี วกับ หญ้าปลอ้ ง โปรแกรม Microsoft Office 8 31/10/2564 อบรมเชิงปฎบิ ัตกิ าร สำนักงาน หลักสตู ร การผลิตสอ่ื เลขาธิการครุ ุ วีดโี อออนไลน์ให้ปงั ด้วย สภา Line Application 9 31/10/2564 อบรมเชงิ ปฏิบตั กิ าร สำนักงาน หลักสูตร Homeroom เลขาธิการคุรุ On site&Online เพอื่ สภา เสริมสร้างฐานกาย อารมณ์ สงั คม สติปญั ญา

สอดคลอ้ งกับมาตรฐานวชิ าชพี การนำไปใช้ ความรู้ การ การปฏิบัติตน นำไปใช้ เอกสารอ้างองิ ระสบการณ์ ปฏบิ ตั งิ าน (จรรยาบรรณ วชิ าชีพ) ✓✓ - สามารถนำความรูไ้ ป เกียรติบตั ร โอนย้ายข้อมลู ตา่ งๆ ระหวา่ งโปรแกรมได้ เช่น ดึงขอ้ มูลจาก Excel มาใส่ใน Word ✓✓ - นำไปปรบั ใช้ในการผลิต เกียรติบัตร สื่อการสอนเป็นวดี โี อ ออนไลน์ ✓✓ - การนำทักษะ เกียรติบัตร กระบวนการเรียนรไู้ ป ปรับใช้ในการจัดการ เรียนการสอนรปู แบบ On site & Online 77

ท่ี วนั เดือน ปี เรือ่ ง หนว่ ยจดั จำนวน ชว่ั โมง ปร 10 3/12/64 ผู้มสี ่วนร่วมในการ กรมส่งเสริม ดำเนนิ โครงการ คณุ ภาพ - โรงเรียนปลอดภัยขยะ ส่งิ แวดล้อม สู่ความยงั่ ยืน “สะอาด - บุรี จเู นียร์” ประจำปี กรมสง่ เสรมิ 2564 คุณภาพ - ส่งิ แวดลอ้ ม 11 3/12/64 ผู้มสี ว่ นร่วมในการ ดำเนินงานโครงการ สำนกั งาน ติดตามประเมนิ ผล ศึกษาธกิ าร Zero Waste Society สู่ความยั่งยืน จงั หวดั ประจำปี 2564 เพชรบรู ณ์ 12 23/12/2564 เข้ารว่ มโครงการ ศธ จิตอาสาบำเพญ็ ประโยชน์ เน่ืองในวนั พอ่ แห่งชาติ

สอดคลอ้ งกับมาตรฐานวิชาชพี การนำไปใช้ ความรู้ การ การปฏบิ ตั ิตน นำไปใช้ เอกสารอ้างอิง ระสบการณ์ ปฏบิ ตั งิ าน (จรรยาบรรณ วชิ าชีพ) ✓✓ - นำไปความรู้ไปปรบั ใช้ เกยี รติบัตร ในโรงเรยี น และหอพกั ✓✓ - นำไปความรไู้ ปปรับใช้ เกียรตบิ ัตร ในโรงเรยี น และหอพัก ✓✓ - นำไปขยายผลกับ เกียรติบัตร นกั เรยี น เพ่ือส่งเสรมิ ให้ นักเรียนมีจติ อาสา มี ประโยชนใ์ หก้ บั สังคม 8

ท่ี วนั เดือน ปี เร่อื ง หน่วยจัด จำนวน ชั่วโมง ปร 13 16/01/2565 เข้ารว่ มกจิ กรรม สำนักงานเขต - ปณธิ านความเป็นครู พืน้ ทีก่ ารศกึ ษา “วนั ครแู หง่ ชาติ”ดว้ ย ประถมศึกษา ระบบอเิ ลก็ ทรอนกิ ส์ เพชรบูรณ์ เขต (ออนไลน์) “พัฒนาครู 3 พัฒนาเดก็ เรียนรู้สู่ อนาคต” สรปุ การพฒั นาตนเอง จำนวน 13 คร้งั คิดเป็น ๑๒ ช่วั โมง นำมาขยายผล ๒ คร้งั

สอดคลอ้ งกับมาตรฐานวชิ าชีพ การนำไปใช้ ความรู้ การ การปฏิบตั ิตน นำไปใช้ เอกสารอา้ งอิง ระสบการณ์ ปฏบิ ตั ิงาน (จรรยาบรรณ วชิ าชีพ) ✓✓ ✓ นำคำปณิธานความเป็น เกยี รติบตั ร ครูมาเปน็ แนวทางการ ประกอบวิชาชพี ครู 9

5.2 การเป็นวิทยากร/คณะทำงาน (ระดับจงั หวัด / กลุ่ม / เขตพน้ื ที่ ขน้ึ ไป) ท่ี วนั เดอื น ปี เรือ่ ง -- - 5.3 ผลงาน รางวัล ความสำเร็จ รายการ ท่ี - - จำนวนหอ้ ง จำ 6. ผลการปฏิบัติงาน 6.1 การปฏิบตั ิหนา้ ที่จดั กิจกรรมการเรียนการสอน 4 4 ที่ รหัสวชิ า รายวชิ า 4 4 ภาคเรยี นท่ี 1 สงั คมศกึ ษา 1 ส21101 ประวัติศาสตร์ 2 ส22102 สงั คมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2 ประวตั ิศาสตร์ 1 ส22103 2 ส22104

หนว่ ยจดั เอกสารอ้างองิ - - เอกสารอ้างอิง - ำนวนผูเ้ รียน ร มส. 0 ผลการเรยี น (คน) 4 1 1.5 2 2.5 3 3.5 134 - - - 4 1 6 8 4 5 106 134 - - - 1 3 8 4 3 12 103 130 - - - 13 4 - 3 9 5 96 130 - - - 13 4 - 3 9 5 96 10

6.2 ผลการประเมนิ การอ่าน คดิ วิเคราะห์ และเขียน ท่ี รหัสวิชา รายวชิ า จำนวนนักเรยี 1 ส21101 สังคมศึกษา 134 2 ส22102 ประวัติศาสตร์ 134 3 ส22103 สงั คมศกึ ษา 130 4 ส22104 ประวัติศาสตร์ 130 6.3 ผลการประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พึงประสงค์ จำนวนนักเรียน ท่ี รหัสวชิ า รายวิชา 134 134 1 ส21101 สังคมศกึ ษา 130 2 ส22102 ประวัตศิ าสตร์ 130 3 ส22103 สังคมศึกษา 4 ส22104 ประวตั ิศาสตร์

ยน การอา่ น ผลการประเมิน (คน) การคิดวิเคราะห์ 321 การเขยี น 321 132 2 131 3 132 2 321 132 2 127 3 131 3 128 2 127 3 131 3 128 2 128 2 128 2 ผลการประเมนิ (คน) 32 10 134 134 130 130 11

6.4 ผลการประเมินสมรรถนะสำคัญของผเู้ รียน ที่ รหัสวิชา รายวชิ า จำนวน 1. ความสามารถ นักเรยี น ในการสอ่ื สาร ีดมาก ีด พอใช้ 1 ส21101 สงั คมศึกษา 135 135 2 ส22102 ประวัตศิ าสตร์ 135 135 3 ส22103 สังคมศกึ ษา 130 130 4 ส22104 ประวัติศาสตร์ 130 130 6.5 ผลการประเมินความรู้ ทกั ษะพืน้ ฐาน และเจตคติทีด่ ีต่องานอาชีพ (มาจากแบบ ที่ ชื่องานอาชีพ จำนวน ข้อ 1นักเรยี นมคี วามเขา้ ใจ 1 การปลกู ผักสวนครวั นกั เรียน เป้าหมายของการจัดกจิ กรรม เรียนรู้ดา้ นอาชีพ ของโรงเรีย 30 5 432 30

2. ความสามารถ ผลการประเมิน (คน) 5. ความสามารถ ในการคดิ ในการใช้เทคโนโลยี 3. ความสามารถ 4. ความสามารถ ในการแก้ปญั หา ในการใชท้ ักษะชีวติ ปรับปรุง ีดมาก ีด พอใช้ ปรับปรุง ีดมาก ีด พอใช้ ปรับปรุง ีดมาก ีด พอใช้ ปรับปรุง ีดมาก ีด พอใช้ ปรับปรุง 135 135 135 135 135 135 135 135 130 130 130 130 130 130 130 130 บประเมนิ ทกั ษะอาชีพ) ผลการประเมนิ (คน) ความรู้ ทกั ษะ เจตคติ จใน ขอ้ 2 นักเรยี นสามารถอธิบาย ขอ้ 3 นกั เรยี นมที กั ษะในการ ข้อ 4 นักเรียนมรี ะเบยี บวนิ ัย มี มการ ข้นั ตอนการปฏบิ ัติตามโครงการท่ี ทำงาน การใช้วสั ดอุ ปุ กรณ์ ความรับผิดชอบในการทำงานตาม ยน รบั ผิดชอบได้ ตลอดจนการเก็บและบำรงุ รักษา โครงการทร่ี ับผดิ ชอบ 1 54321 54321 5 4321 30 30 30 12

ท่ี ชอื่ งานอาชีพ จำนวน ข้อ 5 นักเรยี นมคี วามสนใจ เ 1 การปลูกผักสวนครัว นกั เรียน มนั่ ใจ และภาคภมู ิใจในวชิ าช เรยี น 5 432 42 42

ผลการประเมนิ (คน) เจตคติ (ตอ่ ) เตม็ ใจ ขอ้ 6 นกั เรยี นมพี ฤติกรรมทาง ขอ้ 7 นักเรยี นมีความคาดหวงั ใน ขอ้ 8 นกั เรยี นนำความรทู้ ่ไี ด้ ไป ชพี ที่ สังคมดขี น้ึ ท้งั ในด้านการทำงาน คุณประโยชน์ของการจัดกจิ กรรม เป็นแนวทางในการศกึ ษาตอ่ หรอื การอยรู่ ่วมกนั ความรบั ผิดชอบ ตามโครงการว่าจะนำความรไู้ ปใช้ ประกอบอาชีพในอนาคต และการอทุ ศิ ตนเพ่ือสังคม ในอนาคตได้ 15 43 2 1 5 432 1 5 43 2 1 42 42 42 13

6.6 ผลงานนักเรยี นท่ีเป็นนวัตกรรม จำนวน จำนวน 14 ท่ี รหสั วชิ า/งานอาชีพ นักเรียน นวัตกรรม -- ช่ือนวัตกรรม - - - 6.7 สรปุ ผลกจิ กรรมพฒั นาผู้เรยี น ชั้น จำนวน ท่ี กจิ กรรมพัฒนาผู้เรียน นักเรียน ผลการประเมนิ (คน) ผา่ น ไม่ผา่ น 1 กจิ กรรมลกู เสือ เนตรนารี -- -- 2 กิจกรรมยุวกาชาด 29 - 3 กิจกรรมชุมนุม/ชมรม ป.4 29 32 - 4 กจิ กรรมแนะแนว 32 - 5 กิจกรรมสาธารณะประโยชน์ ม.2/3 32 -- 6 กิจกรรมนักศกึ ษาวชิ าทหาร -- ม.2/3 32 -- -- 7. การประเมินตนเองเก่ยี วกบั การจัดทำแผนการจัดการเรยี นรูท้ เ่ี น้นผ้เู รียนเป็นสำคญั (เขียนเคร่ืองหมาย ✓ลงในชอ่ งระดบั คณุ ภาพ โดยพิจารณาจากเกณฑ์การประเมินด้านขวามือ) ระดบั คณุ ภาพ ระดบั 4 หมายถึง มี 5 ขอ้ ระดับ 3 หมายถงึ มี 4 ขอ้ ระดบั 2 หมายถงึ มี 3 ข้อ ระดับ 1 หมายถึง มี 1-2 ขอ้ ดชั นีชี้วัด ระดบั คุณภาพ เกณฑก์ ารประเมิน 4321 1. การวเิ คราะห์ ✓ 1. มกี ารระบุตัวชีว้ ดั /ผลการเรียนรู้ มาตรฐานฯและ 2. มกี ารวิเคราะห์ตัวชีว้ ัด/ผลการเรียนรู้แยกออกเป็น ตวั ช้วี ดั /ผลการ 3 ด้านคอื ความรู้ เจตคติ ทกั ษะ (KPA) เรยี นรู้ 3. มีความเหมาะสมสอดคลอ้ งกบั กจิ กรรมการเรยี นรู้ 4. สอดคล้องกบั ผลการเรียนรทู้ ่ีคาดหวัง 5. ครอบคลุมมาตรฐานการศึกษา 2. การออกแบบ ✓ 1. การออกแบบกจิ กรรมการเรียนรเู้ ป็นข้ันตอน กิจกรรมการเรยี นรู้ 2. แผนการจดั กิจกรรมการเรียนรู้มีองค์ประกอบครบ 4 ด้าน (แลกเปลี่ยนประสบการณ์ การสร้าง องค์ความรู้ นำเสนอความรู้ ปฏบิ ตั ิ / ประยุกตใ์ ช)้ 3. มคี วามเหมาะสมกบั จุดประสงคก์ ารเรียนรู้ 4. มคี วามสอดคล้องกับจดุ ประสงค์การเรียนรู้ ทัง้ 3 ด้าน (ความรู้ เจตคติ ทกั ษะ) 5. สามารถปฏบิ ตั ไิ ด้จรงิ

15 2 ดัชนีช้วี ัด ระดับคุณภาพ เกณฑก์ ารประเมนิ 4321 3. การออกแบบ ✓ 1. มกี ารจดั กิจกรรมการเรียนรูโ้ ดยใชก้ ระบวนการ ปฏิสมั พนั ธ์ กลุ่ม 2. มีความหลากหลายในการมีส่วนรว่ มของผเู้ รยี น 3. มีการกำหนดบทบาทและกจิ กรรมอยา่ งชดั เจน 4. ปฏบิ ัติจรงิ 5. ผู้เรยี นสนกุ สนาน เกิดการเรยี นรู้ 4. การออกแบบ ✓ 1. มีการประเมินผลการเรยี นในแตล่ ะแผน ประเมินผล 2. มีการกำหนดวธิ ีการประเมินผลหลากหลาย 3. วธิ กี ารประเมนิ ผลสอดคลอ้ งกบั จุดประสงคก์ าร เรียนรู้ 5. การใช้สอ่ื อปุ กรณ์ ✓ 4. ปฏบิ ตั ิจรงิ การเรยี นรู้ 5. นำผลการประเมินมาพัฒนาการเรียนรู้ 1. มีการใช้สื่อ อุปกรณห์ รอื แหล่งเรยี นรู้ 2. มีการกำหนดขั้นตอนหรอื วิธกี ารใช้สอื่ หรือ แหล่งเรียนรู้ 3. มกี ารใช้ส่ือ อปุ กรณห์ รือแหล่งการเรยี นรู้ เหมาะสมกบั กิจกรรมการเรียนรู้ 4. มีสอ่ื อุปกรณ์ แหลง่ เรยี นรู้ 5. มกี ารพัฒนาส่อื อปุ กรณ์ แหลง่ เรยี นรู้ รวม 12 6 รวมทงั้ สน้ิ 18 เฉลยี่ 3.50 สรุป :การจดั ทำแผนการจดั การเรียนรู้ อยู่ในระดับคณุ ภาพ ดี เกณฑก์ ารตัดสนิ 3.50 – 4.00 หมายถึง ระดบั ดีมาก 2.50 – 3.49 หมายถงึ ระดับดี 1.50 – 2.49 หมายถงึ ระดบั ปานกลาง 1.00 – 1.49 หมายถึง ระดับปรับปรงุ 8. มาตรฐานท่ี 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอนท่เี นน้ ผเู้ รยี นเป็นสำคัญ 8.1 รูปแบบ/วธิ กี ารจดั การเรยี นรู้ผ่านกระบวนการคดิ และปฏบิ ัตจิ รงิ และสามารถนำไปประยกุ ตใ์ ชใ้ นชวี ติ ได้ รายวิชา สงั คมศกึ ษา รูปแบบ/วิธกี ารจดั การเรยี นรู้ คือ วธิ ีสอนแบบกลมุ่ สืบคน้ ความรู้ โดยการปรับตวั เข้ากบั เพอ่ื นๆในสมาชกิ ในชน้ั เรียน มีการชว่ ยเหลือใหค้ ำแนะนำซง่ึ กนั และกนั อ้างอิงตามแผนการจัดการเรียนรู้ วิชาสังคมศึกษา (ภาคผนวก หน้าที่ 22) รายวชิ า สงั คมศึกษา รูปแบบ/วิธีการจัดการเรยี นรู้ คือ การเรยี นรแู้ บบร่วมมือ นักเรียนไดน้ ำไป ประยุกตใ์ ช้ในชีวิตประจำวนั ร่วมมอื กับผูอ้ ่ืนในการเรียนรสู้ ่งิ ๆตา่ งทอี่ ยุ่รอบตัว มีการชว่ ยเหลือให้คำแนะนำซงึ่ กนั และกัน อา้ งอิงตามแผนการจัดการเรยี นรูว้ ชิ าสังคมศึกษา (ภาคผนวก หน้าท่ี 25)

16 3 รายวิชา สงั คมศกึ ษา รูปแบบ/วิธีการจัดการเรยี นรู้ คอื การอภปิ รายกลมุ่ ยอ่ ย โดยนักเรยี นได้ชว่ ยให้นักเรยี นมี ส่วนร่วมในกจิ กรรมการเรยี นร้อู ย่างท่วั ถงึ มโี อกาสแสดงความคิดเห็นและแลกเปลย่ี นประสบการณ์อนั จะชว่ ย ใหน้ กั เรยี นเกิดการเรยี นรใู้ นเร่ืองท่เี รียนกวา้ งข้นึ อ้างอิงตามแผนการจัดการเรียนรวู้ ชิ า สงั คมศกึ ษา (ภาคผนวก หนา้ ท่ี 30) (ตัวอย่าง รูปแบบ/ วธิ ีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ครูใช้) ท่ี รูปแบบ/ วิธีการ ท่ี รปู แบบ/ วิธีการ ท่ี รูปแบบ/ วิธกี าร 1 การอธิบาย 10 บทบาทสมมตุ ิ 19 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน 2 การสาธติ / ทดลอง 11 การแก้ไขสถานการณ์ 20 โครงงาน 3 การใชเ้ กมประกอบ 12 โปรแกรมสำเรจ็ รปู 21 การถามตอบ 4 สถานการณ์จำลอง 13 ศูนย์การเรียน 22 การสบื สวนสอบสวน 5 กรณีตวั อย่าง 14 ชุดการสอน 23 กลมุ่ สบื ค้นความรู้ 6 กลมุ่ สัมพนั ธ์ 15 อรยิ สัจ 4 24 การเรยี นรู้จากห้องสมดุ 7 การเรยี นรแู้ บบร่วมมือ 16 การศกึ ษาค้นควา้ ด้วยตนเอง 25 การพัฒนากระบวนการคดิ 8 ความคิดรวบยอด 17 การทัศนศกึ ษานอกสถานท่ี 26 การใชภ้ ูมปิ ญั ญาท้องถน่ิ 9 การอภิปรายกลุ่มย่อย 18 การแก้ปญั หา 27 อ่นื ๆ ระบุ............ 8.2 การบรหิ ารจดั การชั้นเรยี นเชงิ บวก 1) การจัดช้นั เรยี นให้เป็นระเบยี บเรียบรอ้ ย ขา้ พเจ้า ได้จัดชัน้ เรยี นให้เป็นสดั ส่วนแบง่ พ้ืนท่ีในการทำกิจกรรมของนกั เรียนและพืน้ ทใ่ี ห้ทำงานศึกษา ค้นคว้า ฝึกปฏิบัติ จัดโต๊ะ ที่นั่งของผู้เรียนใหเ้ หมาะแก่การปฏิบัติกจิ กรรม เช่น จัดเป็นรูปตัวยู, จัดเป็นโต๊ะคู่, จัดเป็นแถวเรียงกัน หรือจัดโต๊ะไว้มุมห้องเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์การเรียนรู้ในแต่ละคาบ มีการตกแต่ง ห้องเรียนให้น่าเรียนรู้ มีป้ายนิเทศให้ความรู้แก่ผู้เรียน มีสื่ออุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ จอโทรทศั น์ เคร่ืองเสียงและไมโครโฟน ทเี่ หมาะสม พร้อมท่ีจะให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเวทใี นการนำเสนองาน และ จัดกจิ กรรมต่าง ๆ ร่วมกนั รวมไปถงึ การบรหิ ารจัดการความสะอาดของหอ้ งเรยี นมบี รรยายกาศเหมาะสมและ เอื้อต่อการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และสามารถเรียนรู้ได้อย่างเต็ม ศักยภาพ 2) การสร้างบรรยากาศให้ผเู้ รยี นเกิดการเรยี นรูแ้ ละมสี ว่ นร่วม ข้าพเจ้า การจัดบรรยากาศในการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ สำคัญสำหรับผู้เรียนทั้งการเรียนรู้ทั้งในและนอก ห้องเรียนอีกทั้งการจัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้จะส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ในการเรียน ผู้เรียนอยากรู้อยาก เรียน อยากลงมือทำ เปน็ แรงจูงใจหนึ่งให้ผ้เู รยี นร่วมกิจกรรมกบั ข้าพเจา้ ข้าพเจา้ เชอื่ เสมอวา่ บรรยากาศในการ เรียนรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน จะทำให้นักเรียนอยากเรียนรู้อยากแสวงหา ข้าพเจ้าจึงจัดบรรยากาศในการ เรียนร้ใู นรายวิชาสังคมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรมท่ขี า้ พเจา้ รับผิดชอบ ตามบริบทของรายวชิ าเพ่ือให้ผู้เรียน เกิดการผอ่ นคลายในการทำกจิ กรรม และมคี วามสุข โดยผู้เรยี นไดเ้ รยี นร้ตู ามความถนดั และตามความสนใจ อีก ทั้งการจัดบรรยากาศในช้ันเรียนเป็นการสร้างองค์ความรูก้ ระตุน้ ให้ผู้เรยี นเกิดการหยั่งเรียนรู้เพิม่ มากขึ้น โดย ขา้ พเจ้าใช้กระบวนการวิธกี ารทีห่ ลากหลายทำใหผ้ ู้เรียนเกิดการอยากเรียนรู้ สร้างความเป็นกนั เอง อบอุ่น และ บรรยากาศที่สนุกสนานในการเรียนไม่ให้ผู้เรียนเคลียดมาจนเกินไป มีการหยอกล้อกับผู้เรียน มีการกระตุ้น ผู้เรียนด้วยการเล่นเกมส์ การตอบคำถาม การกระตุ้นความคิด และมีการนำสื่อเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการ สรา้ งบรรยากาศใหผ้ ู้เรยี นอยากเรยี นรู้ และเพม่ิ ความสนใจของผู้เรยี นมากย่งิ ข้นึ ซง่ึ ในห้องเรยี นสังคมศึกษามี

17 4 สอื่ /อุปกรณส์ ำหรับการศึกษาคน้ คว้า เช่น ลูกโลก แผนที่ ทีส่ อดคล้องและครบตามตัวชวี้ ัด และมีเครื่องมือท่ีมี ประสิทธิภาพสูงให้นักเรียนได้เรียนรู้เพิ่มเติมในระดับที่สูงขึ้น ภายในห้องมีความกว้างขวาง และได้มีการ ออกแบบบรรยากาศในห้องเรยี นให้นา่ เรยี น ผนงั โดยรอบมีการตกแต่งมุมความรเู้ พ่อื เป็นการกระตุ้นใหผ้ ู้เรียนได้ เรียนรู้เพิ่มเติม นอกจากนี้ห้องเรียนสังคมศึกษา มีสื่อเทคโนโลยีที่ทันสมัยเช่นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จอโทรทัศน์ มแี สงสว่างท่ีเพียงพอ มรี ะบบเครือ่ งเสยี งทท่ี ันสมัย 3) ทักษะการดึงดูดความสนใจของผเู้ รยี น ข้าพเจ้า นำเอาเทคนิคการจัดกระบวนการเรียนการสอนท่ีหลากหลาย มาใช้ดึงดูดความสนใจผู้เรยี น เพื่อกระตุ้นผู้เรียนให้เกดิ การเรียนรู้ เช่น สื่อวีดีโอจาก Youtube เพลง การ์ตูน เกม กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจน การใชค้ ำถามกระตุน้ ให้ผู้เรียนเกดิ กระบวนการคิด และพร้อมที่จะเสนอแนวความคิดของตนให้ผ้อู ื่นได้รับทราบ กลา่ วยกยอ่ งชมเชยเพอ่ื เสรมิ แรงให้ผูเ้ รยี นรูส้ ึกภาคภมู ใิ จในความคดิ ของตนเองและให้ความรว่ มมือ กับกิจกรรม การเรียนการสอนเปน็ อย่างดี รวมไปถึงการสรา้ งแรงเสริมทางบวกใหก้ ับผู้เรยี น เพื่อกระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการ อยากเรียนรู้ และมีสัมพันธภาพที่ดีกับครูผู้สอน และเพื่อน ๆ ในชั้นเรียน ทำให้นักเรียนรู้สึกผ่อนคลาย ไม่ เคลียดกับการเรียนการสอน ซึ่งตัวของข้าพเจ้าได้ทำการดึงดูดผู้เรียนให้สนใจตอ่ การเรียน เช่นการตั้งประเดน็ คำถามที่เกี่ยวข้องขา่ วสารบ้านเมอื ง หรือเหตุการณท์ ัว่ ไปที่ทันสมัย และเป็นปัจจุบัน มีการกระตุ้นผูเ้ รยี นใหม้ ี ความสนใจ โดยการโน้มนา้ วจิตใจให้ผูเ้ รยี นให้สนใจ อาจจะมกี ารใชส้ ื่อเพ่ือกระตุน้ ให้ผเู้ รยี นเกิดความสนใจ เล่น การเปดิ เพลง เปิดคลปิ วีดีโอ หรือการเล่นเกมส์เพ่ือผอ่ นคลาย จากการดงึ ดดู ความสนใจของผเู้ รยี นทำให้ผู้เรียน เกดิ การต้งั ใจเรยี นและสนใจเรยี นในวิชาสังคมศกึ ษา ศาสนา และวฒั นธรรม 4) การควบคมุ พฤติกรรมนกั เรียน/แกไ้ ขสถานการณ์ตา่ งๆ ข้าพเจ้าปฏิบัติหน้าที่ทั้งครูผู้สอนและครูที่ปรึกษาติดตามพฤติกรรมของ นักเรียนและไขสถานการณ์ เมื่อร้จู ักนกั เรยี นรายบุคคลเป็นทเี่ รียบร้อยแลว้ จึงนำมาส่กู ารคัดกรองนักเรียนโดยจำแนกออกเป็น 4 ประเภท เมือ่ ได้กล่มุ นักเรียนท่ีเป็น “กลุ่มเส่ยี ง” และ “กลุ่มมีปญั หา” จึงดำเนินการป้องกนั และแก้ไขปัญหานักเรียนให้ ทันท่วงที หากพฤติกรรมไม่ดีขึ้นจึงส่งต่อภายในสถานศึกษา ไปยังครูแนะแนว หรือ กิจการนักเรียนเพื่อ ดำเนินการต่อไป ซึ่งสอดคล้องกับการดำเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนในด้านการติดตามพฤติกรรม นกั เรียน 4 กลมุ่ นอกจากนี้ข้าพเจา้ ยงั มีการบริหารจดั การช้นั เรียน และบรหิ ารจัดการหอพักนกั เรียนท่ีข้าพเจ้า เป็นครูหอพักดูแลนักเรียน ในการแก้ไขพฤตกิ รรมของนักเรียนที่ไม่พึงประสงค์ โดยผ่านกิจกรรม “ลูกเอย ลูก ศิษย์” ซึ่งถือว่าเป็นนวัตกรรมที่ช่วยเหลือและแก้ไขนักเรียนที่มีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ถือว่าเป็นหนึ่งใน สารสนเทศของระบบดูแลชว่ ยเหลือนกั เรียนท่ีข้าพเจา้ ไดจ้ ัดทำขน้ึ 8.3 ตรวจสอบและประเมนิ ผู้เรยี นอยา่ งเป็นระบบ และนำผลมาพัฒนาผเู้ รยี น ข้าพเจา้ มกี ระบวนการประเมินผเู้ รียนอยา่ งเปน็ ระบบ ก่อนเรยี น ระหว่างเรียน หลงั เรยี น โดย ก่อน เรยี นขา้ พเจ้าไดใ้ ช้แบบทดสอบก่อนเรยี นทำการประเมินผู้เรียน ก่อนที่ผ้เู รียนจะได้เรียนรู้ เพือ่ วัดประสบการณ์ และองคค์ วามรู้เดิมของผู้เรียน โดยมกี ารวัดความรู้ผู้เรียนก่อนเรียน ระหวา่ งเรยี น ซึง่ ใชแ้ บบทดสอบ/ประเมิน จากใบงาน/สังเกตพฤตกิ รรมในระหว่างเรียน หากมผี ลต่ำกว่าเกณฑ์ จะนำผลนน้ั มาวิเคราะหว์ า่ เกดิ ปัญหาอะไร แล้วนำมาแกไ้ ขโดยใช้กระบวนการวิจยั ในชนั้ เรียนร่วมกับการเขา้ ร่วมกิจกรรมชุมชนแหง่ การเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ปัญหาที่พบ ได้แก่นักเรียนไม่เข้าใจในเนื้อหาที่เรียน โดยเฉพาะเรื่องของอริยสัจ 4 และเมื่อสิ้นสุดการ เรนี นการสอนปลายภาคเรยี น ขา้ พเจา้ ไดใ้ ช้แบบทดสอบชุดเดิมท่ีสอบนกั เรียนกอ่ นการเรยี นรู้ ตามเนอื้ หาวิชาที่ เรียนรู้ พร้อมทั้งประเมินผลการเรียนรู้ เป็นระดับคุณภาพ ตามคู่มือการวัดและประเมินผลของโรงเรียน และ รายงานให้ฝ่ายบริหารทราบตามลำดับ โดยทั้งนี้ ได้มีการจัดทำแบบรายงานผลการเรียนของนักเรียนเป็น รายบุคคล เพ่ือแจง้ ใหแ้ ก่ผปู้ กครองในการประชมุ ชี้แจงผปู้ กครอง

18 5 8.4 มีการแลกเปล่ยี นเรียนรูแ้ ละให้ข้อมูลสะทอ้ นกลบั เพ่ือพัฒนาและปรับปรงุ การจดั การเรยี นรู้ ในปีการศึกษา 2563 ข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) จำนวน 50 ช่ัวโมง โดยไดร้ ว่ มกิจกรรมในเรื่อง การใชเ้ ทคนิคการเรียนการสอน การจดั การเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมใน กิจกรรม การแก้ไขปญั หานกั เรยี นท่ีไม่เข้าใจในเน้ือหาแต่ละรายวชิ า รวมไปถึงการแก้ไขปัญหานกั เรยี นสง่ งาน ชา้ หรอื ไม่ตัง้ ใจเรียนในรายวชิ าตา่ งๆ 9. ขอ้ เสนอแนะเพ่ิมเตมิ .................................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................................

19 6 การรับรองรายงานการประเมนิ ตนเอง (Self Assessment Report; SAR) ลงชื่อ.....................................................ผู้รายงาน (นางสาวเฟริ ์ส ชติ พงศ์) ตำแหน่ง พนกั งานราชการ ........../........./................. ลงชื่อ.....................................................ผรู้ บั รองรายงาน (นางอรวรรณ เบา้ ศิลป์) รองผู้อำนวยการกล่มุ บรหิ ารงานวชิ าการ ........../........./................. ลงชือ่ .....................................................ผรู้ ับรองรายงาน (นางวราภรณ์ สอนอยกู่ ลาง) รองผ้อู ำนวยการกลมุ่ บรหิ ารงานบุคคล ........../........./................. ลงชื่อ.........................................................ผรู้ ับรองรายงาน (นางชตุ ิพร เหลก็ คำ) ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานเุ คราะห์ 57 จังหวดั เพชรบรู ณ์ ........../........./................

20 ภาคผนวก

21 ตารางสอน

22 ตารางสอน ภาคเรยี น 1/2564 ตารางสอน ภาคเรยี น 2/2564

23 แผนการสอน

24 แผนการจดั การเรยี นรู้ วิชา สังคมศึกษา ภาคเรียนท่ี 1/2564 แผนการจัดการเรียนรู้ วิชา สังคมศึกษา ภาคเรียนท่ี 2/2564

25 แผนการจัดการเรยี นรู้ที่ 1 สาระการเรยี นรูส้ งั คมศกึ ษา ศาสนา และวัฒนธรรม รายวิชาเศรษฐศาสตร์ รหัสวชิ า ส 22103 ปีการศกึ ษา 2564 ชน้ั มัธยมศกึ ษาปีท่ี 2 ภาคเรยี นท่ี 2 เวลาเรยี น 2 ช่วั โมง หน่วยการเรียนร้ทู ่ี 2 เรื่องท่ี 1 ขน้ั ตอนการผลติ สินคา้ ครผู ู้สอน นางสาวเฟิรส์ ชิตพงศ์ ********************************************************************************** 1. มาตรฐานการเรียนรู้ ส 3.1 เข้าใจและสามารถบรหิ ารจดั การทรพั ยากรในการผลิตและการบริโภคการใช้ ทรัพยากรทีม่ ี อยูจ่ ำกัดไดอ้ ยา่ งมีประสิทธภิ าพและคุ้มคา่ รวมท้ังเขา้ ใจหลักการของเศรษฐกจิ พอเพียง เพอื่ การดำรงชีวิต อยา่ งมดี ลุ ยภาพ 2.สาระสำคญั /ความคดิ รวบยอด การผลิตสนิ คา้ และบริการอยา่ งมปี ระสทิ ธภิ าพนัน้ ยอ่ มขน้ึ อยู่กบั ปจั จัยการผลิต 3.ตวั ชว้ี ัด/จุดประสงค์การเรยี นรู้ 3.1 ตวั ช้ีวัด ส 3.1 ม.2/2 อธบิ ายปัจจยั การผลติ สินคา้ และบริการ และปจั จัยทีม่ ีอทิ ธิพลต่อการผลติ สนิ ค้า และบริการ 3.2 จุดประสงค์การเรยี นรู้ - อธบิ ายความหมาย ความสำคญั และขัน้ ตอนของการผลติ สนิ ค้าและบรกิ ารได้ 4.สาระการเรียนรู้ 4.1 สาระการเรยี นรแู้ กนกลาง - ความหมาย ความสำคญั และหลกั การผลิตสนิ ค้าและบรกิ ารอย่างมีประสิทธิภาพ 4.2 สาระการเรยี นรทู้ ้องถน่ิ (พจิ ารณาตามหลักสตู รสถานศกึ ษา) 5.สมรรถนะสำคญั ของผเู้ รียน 5.1 ความสามารถในการสอ่ื สาร 5.2 ความสามารถในการคิด - ทกั ษะการวิเคราะห์ 5.3 ความสามารถในการใช้ทกั ษะชีวิต 6.คุณลกั ษณะอนั พึงประสงค์ 3. มุง่ ม่นั ในการทำงาน 1. มีวนิ ยั 2.ใฝเ่ รยี นรู้

26 7. กิจกรรมการเรียนรู้ วิธสี อนแบบ สบื เสาะหาความรู้ (Inquiry Method : 5E) นักเรียนทำแบบทดสอบกอ่ นเรียน ข้ันท่ี 1 กระต้นุ ความสนใจ สื่อการเรยี นรู้ : บัตรภาพ 1. ครนู ำภาพต่อไปน้ี มาให้นักเรยี นดู แล้วให้ช่วยกนั วิเคราะห์ความแตกต่าง ได้แก่ - ภาพชาวนากำลังใช้ควายไถนา - ภาพคนนง่ั รถเมล์โดยสาร - ภาพคนกำลังเดนิ ซื้อของทหี่ ้างสรรพสนิ ค้า - ภาพโรงสีข้าว 2.ครูอธิบายเชื่อมโยงใหน้ กั เรยี นเข้าใจว่า ภาพต่างๆ น้ัน เปน็ ส่วนหนงึ่ ของข้นั ตอนการผลิตสนิ คา้ และบรกิ าร ขัน้ ที่ 2 สำรวจค้นหา สอ่ื การเรียนรู้ : หนงั สือเรียน เศรษฐศาสตร์ ม.2 ครูให้นกั เรียนรวมกลมุ่ ตามความสมัครใจ กลุ่มละ 4-5 คน แล้วใหแ้ ต่ละกลุ่มร่วมกันศึกษาความรู้เก่ียวกบั การ ผลติ สินค้าและบริการ ในหัวข้อตอ่ ไปนี้ 1) ความหมาย ความสำคัญของการผลิตสินค้าและบริการ 2) ขน้ั ตอนการผลติ สินค้าและบริการ ขั้นท่ี 3 อธิบายความรู้ สื่อ/แหลง่ การเรยี นรู้ : – 1.สมาชิกแต่ละคนในกลมุ่ นำความร้ทู ไี่ ด้จากการศึกษามาเล่าให้สมาชกิ ในกลุ่มฟังเรยี งตามลำดบั ทีละคน และ ผลดั กนั อธิบายร่วมกันในประเดน็ สำคญั 2.ครูสมุ่ ตัวแทนกลุ่มอธบิ ายสาระสำคญั เกีย่ วกบั ความหมาย ความสำคัญ และข้นั ตอนการผลติ สินค้าและบรกิ าร หนา้ ชั้นเรียน ครตู รวจสอบความถกู ต้อง 3.นกั เรยี นตอบคำถามกระตนุ้ ความคดิ คำถามกระตนุ้ ความคดิ • การผลติ ขั้นปฐมภูมิ กับข้ันทุตยิ ภูมิมคี วามแตกต่างกนั อยา่ งไร (การผลิตขนั้ ปฐมภูมิอาศัยทรัพยากรธรรมชาติ เปน็ หลัก การผลติ ขน้ั ทุติยภมู อิ าศัยวตั ถดุ ิบและ เครือ่ งจักรกลที่มคี วามซบั ซ้อนมากข้นึ )

27 ขั้นท่ี 4 ขยายความเขา้ ใจ 2. แบบวดั ฯ สอ่ื /แหลง่ การเรยี นรู้ : 4. ใบงานท่ี 2.1 1.หนังสือเรยี น เศรษฐศาสตร์ ม.2 6. แหลง่ ข้อมลู สารสนเทศ 3.หนังสอื คน้ ควา้ เพิม่ เติม 5.หอ้ งสมดุ 1.สมาชกิ แต่ละคนนำความรูท้ ่ไี ดจ้ ากการศกึ ษาคน้ คว้าและการอภปิ รายความรรู้ ว่ มกนั มาเป็นพ้นื ฐานในการทำ ใบงานท่ี 2.1 เร่อื ง ขั้นตอนการผลิต 2.นักเรียนตอบคำถามกระต้นุ ความคิด ข้อ 1-2 คำถามกระตนุ้ ความคิด 1. ในท้องถ่นิ ของนกั เรียนมีการผลติ ในข้นั ปฐมภมู ิ และข้ันทตุ ิยภมู ิหรอื ไม่ ถา้ มจี งยกตัวอยา่ ง ประกอบ (พจิ ารณาตามคำตอบของนักเรียน โดยให้อยใู่ น ดุลยพนิ ิจของครูผูส้ อน) 2. นกั เรียนคิดว่า การผลติ ขนั้ ตติยภมู ิมีความสำคญั อย่างไรบ้าง (พิจารณาตามคำตอบของนักเรยี น โดยใหอ้ ยูใ่ น ดุลยพินิจของครผู ู้สอน) 3. ครใู ห้นักเรียนแต่ละคนทำกิจกรรมตามตัวชีว้ ดั : กจิ กรรมที่ 2.1-2.2 จากแบบวัดฯ เป็นการบ้าน พร้อม กำหนดวันและเวลาสง่ ขน้ั ท่ี 5 ตรวจสอบผล สือ่ การเรยี นรู้ : ใบงานท่ี 2.1 ครูเฉลยคำตอบในใบงานที่ 2.1 ตอนที่ 1 แล้วให้นักเรยี น แต่ละกล่มุ ผลดั กนั ตรวจสอบความถูกตอ้ งของ ใบงาน และให้นกั เรยี นผลัดกันนำเสนอคำตอบในใบงาน ตอนท่ี 2 8.การวัดและประเมนิ ผล วิธีการ เคร่ืองมือ เกณฑ์ (ประเมินตามสภาพจริง) ตรวจแบบทดสอบก่อนเรยี น หนว่ ยการเรียนรูท้ ่ี 2 แบบทดสอบกอ่ นเรยี น หน่วยการเรยี นรูท้ ่ี 2 ร้อยละ 60 ผ่านเกณฑ์ ระดบั คุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ ตรวจใบงานที่ 2.1 ใบงานที่ 2.1 ระดบั คุณภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ ระดับคุณภาพ 2 ผา่ นเกณฑ์ ประเมินการนำเสนอผลงาน แบบประเมนิ การนำเสนอผลงาน ระดับคณุ ภาพ 2 ผ่านเกณฑ์ สังเกตพฤติกรรมการทำงานรายบคุ คล แบบสงั เกตพฤติกรรมการทำงานรายบุคคล สังเกตพฤติกรรมการทำงานกลุ่ม แบบสังเกตพฤตกิ รรมการทำงานกลมุ่ สงั เกตความมีวนิ ยั ใฝ่เรยี นรู้ และมงุ่ ม่ันในการทำงาน แบบประเมินคณุ ลกั ษณะอนั พงึ ประสงค์ 9.สอื่ /แหล่งการเรียนรู้ 9.1 สื่อการเรียนรู้ 1) Power Point 2) แบบวดั และบนั ทึกผลการเรียนรู้ เศรษฐศาสตร์ ม.2 3) หนงั สือคน้ ควา้ เพมิ่ เติม - อานนท์ ผกากรอง. 2551. การผลติ และการบรโิ ภคในสังคมไทย. กรุงเทพมหานคร : สำนกั พมิ พแ์ หง่ จุฬาลงกรณม์ หาวิทยาลัย.

28 4) บัตรภาพ 5) ใบงาน เรือ่ ง ขนั้ ตอนการผลิต 9.2 แหล่งการเรียนรู้ 1) ห้องสมดุ 2) แหลง่ ข้อมูลสารสนเทศ - learner.in.th/wanna_chai/ปัจจัยการผลิต.doc - www.uinthai.com/index.php?lay=show&ac=article บตั รภาพ  ภาพชาวนากำลังใช้ควายไถนา ภาพคนน่ังรถประจำทาง ภาพคนกำลงั ซอ้ื ของทีห่ ้างสรรพสินคา้ ภาพโรงสขี ้าว

29 รูปภาพ ส่อื /นวตั กรรม

30 สอื่ การเรยี นการสอน

31 ผลงานนักเรียน

32 ผลงานนักเรียน

33 รปู ภาพการใชส้ อื่ เทคโนโลยี

34 จัดการเรยี นการสอน โดยใช้สอื่ การสอนเทคโนโลยี : Quiver จดั การเรียนการสอน โดยการใช้สอ่ื เทคโนโลยี : Powerpoint

35 จัดการเรยี นการสอน โดยการใช้สอื่ เทคโนโลยี : Woldwall

36 วิจัยในช้ันเรียน

37 วิจัยในช้ันเรียน


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook