Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

Home Explore ตรัง

ตรัง

Published by Kanjanapon hanmee, 2022-11-17 01:48:49

Description: ตรัง

Search

Read the Text Version

ตรงั ตรัง


đÖćąÖøąéćî


ÿćøïâĆ ĩ Ģġ ÖćøđéĉîìćÜ ÿëćîììęĊ ĂŠ Üđìę÷Ċ ü Ģġ Ģĥ ĂĞćđõĂđöĂČ ÜêøÜĆ Ģĥ ĂĞćđõĂøþĆ ãć ĢĨ ĂćĞ đõĂĀüš ÷÷Ăé ģġ ĂćĞ đõĂîćē÷Ü ģĢ ĂćĞ đõĂ÷Šćîêć×ćü ģĦ ĂćĞ đõĂðąđĀú÷Ċ î ģħ ĂćĞ đõĂĀćéÿćĞ øćâ Ĥħ ĂĞćđõĂÖîĆ êÜĆ ĤĪ ĂćĞ đõĂÿđĉ Öć ĂćĞ đõĂüĆÜüđĉ ýþ ĥĢ ĥĤ ÖĉÝÖøøöìŠĂÜđìĊę÷ü ĥĦ đìýÖćúÜćîðøąđóèĊ ĥĩ ÿîĉ Ùćš óîĚČ đöČĂÜ ĥĪ øćš îÝćĞ ĀîćŠ ÷ÿĉîÙćš ìęøĊ ąúÖċ ĦĢ êĆüĂ÷ćŠ Üøć÷ÖćøîĞćđì÷Ċę ü Ħĥ ךĂĒîąîĞćĔîÖćøìĂŠ ÜđìĊ÷ę ü Ħĩ ĒñîìĊę ĦĪ Āöć÷đú×ēìøýĆóìŤÿĞćÙâĆ ýîĎ ÷ïŤ øÖĉ ćø×ćŠ üÿćøìĂŠ Üđì÷ęĊ ü ììì.


õćóüćéÿêøìĊ ĂćøêŤ đöČĂÜđÖŠćìïĆ đìĊę÷Ü êøÜĆ đöĂČ Üóøą÷ćøĆþãć ßćüðøąßćĔÝÖüšćÜ Āö÷Ď ŠćÜøÿđúýĉ ëĉęîÖĞćđîéĉ ÷ćÜóćøć đéîŠ ÿÜćŠ éĂÖýøĊêøÜĆ ðąÖćøÜĆ Ĕêšìąđú đÿîĀŠ ĀŤ ćéìøć÷Üćö îĚćĞ êÖÿü÷êøąÖćøêć


éĂÖýøĊêøÜĆ êøĆÜ đðŨîÝĆÜĀüĆéìĊęöĊĀúĆÖåćîÙüćöđðîŨ öćìęĊ÷ćüîćî ÷šć÷ìĊęêĚÜĆ đöĂČ Üĕð÷ÜĆ êĞćïúÖĆîêÜĆ øąĀüćŠ ÜîĆĚîđöČĂÜêøĆÜ îĆïêĆĚÜĒêŠ÷čÙÖŠĂîðøąüĆêĉýćÿêøŤ öĊÖćøêĆĚÜßčößîēé÷ đðŨîÿŠüîĀîċęÜ×ĂÜöèæúõĎđÖĘê ĕéšóĆçîćìĞćĔĀšđöČĂÜ óïøŠĂÜøĂ÷ÖćøéĞćđîĉîßĊüĉêÖøąÝć÷êćöĀúć÷óČĚîìĊę êøÜĆ ÖšćüÿÙŠĎ üćöđÝøâĉ Ă÷ŠćÜøüéđøĘü ĔîðóŘ .ý. ģĥĦĤ đßîŠ õćóđ×÷Ċ îÿêĊ ćöñîÜĆ ëćĞĚ đÙøĂČę ÜöĂČ đÙøĂČę ÜĔßēš ïøćè ēÙøÜÖćøìćÜøëĕôÿć÷Ĕêĕš éÖš ćĞ ĀîéĒ÷ÖÝćÖìÜŠč ÿÜöć ĄúĄ ÝîđךćÿĎŠÿöĆ÷ĂćèćÝĆÖøēïøćè êøĆÜđðŨîđöČĂÜ ÿéč ðúć÷ìćÜììęĊ ćŠ đøĂČ ÖîĆ êÜĆ Ýîđðéŗ Öćøđéîĉ øëĕéĒš úą ĀîšćéŠćîđÙ÷đðŨîđöČĂÜìŠćìĊęÿĞćÙĆâĔîÖćøđðŨîđÿšî îćĞ óîĆ í÷Ťč ćÜóćøćöćÿÜŠ đÿøöĉ ĔĀøš ćþãøðúÖĎ ìđęĊ öĂČ ÜêøÜĆ ìćÜÖćøÙšćéĊïčÖÖĆïòøĆęÜđýÿĒúąĂĆÜÖùþ ÖćøìĎêĒúą đðŨîĒĀŠÜĒøÖ×ĂÜðøąđìýĕì÷ ÙøĆĚîĔîÿöĆ÷óøąïćì ýćÿîćÝćÖêŠćÜĒéî øüöëċÜÖúčŠöÙîÝĊîĂó÷óđךćöć ÿöđéĘÝóøąöÜÖčãđÖúćš Ą øĆßÖćúìĊę ħ đÿéÝĘ Ą đöĂČ Ü êĚĆÜøÖøćÖ đøęČĂ÷öćÝîëċÜÿöĆ÷øĆêîēÖÿĉîìøŤêĂîêšî êøĆÜĔîðŘ ó.ý.ģĥĦĩ àęċÜĂ÷ĎøŠ ąĀüćŠ ÜÿÜÙøćöēúÖÙøĚĆÜ đÝšćóøą÷ćîÙøĄ (îšĂ÷) đךćöćÝĆéÖćøđöČĂÜêøĆÜĔĀš ìĊę Ģ ìøÜđĀĘîüŠćìĊęÖĆîêĆÜĕöŠðúĂéõĆ÷Ĕî÷ćöÿÜÙøćö đðŨîđöČĂÜìŠćÙšć×ć÷ĒúąåćîìĆóđøČĂđóęČĂÙüïÙčöĀĆü ìĚĆÜđðŨîìęĊúčŠööĆÖìĞćĔĀšđÖĉéēøÙøąïćéĒúą÷ćÖĒÖŠÖćø đöĂČ Üöúć÷Ď ÿîĉ ÙšćĂĂÖìęĊÿĞćÙĆâ ĕéšĒÖŠ ßšćÜ éïĊ čÖĒúą ×÷ć÷đöĂČ Ü ÝÜċ ēðøéđÖúćš Ą ĔĀ÷š ćš ÷ìêĊę ÜĆĚ đöĂČ ÜĕðìêęĊ ćĞ ïú đðŨîÿëćîìęêĊ Ăš îøïĆ ìĎêĂĆÜÖùþÝćÖðŘîÜĆ ëċÜ ģ ÙøĆĚÜ Ĕî ìïĆ đìęĊ÷Ü đîČĂę ÜÝćÖđðîŨ ìĊęßöč ßîõöĎ ðĉ øąđìýđĀöćąÿö ÿö÷Ć øĆßÖćúìĊę Ħ đÿéĘÝ Ą đöĂČ ÜêøĆÜ Ĕî ó.ý. ģĥĤĤ ÖüćŠ ĒúąđðîŨ ìĊęêĆÜĚ đöČĂÜöćÝîëċÜðŦÝÝïč Ćî ÝċÜēðøéđÖúšćĄ ĒêŠÜêĚĆÜñĎšüŠćøćßÖćøđöČĂÜÙîĔĀöŠ ÙČĂ óøą÷ćøĆþãćîčðøąéĉþåŤöĀĉýøõĆÖéĊ (ÙĂàĉöïĊě) àċęÜĕéš êøĆÜ đðŨîÝĆÜĀüĆéßć÷òÜũŦ ìąđúĂĆîéćöîĆ öĊòŦÜũ ìąđú÷ćü ìćÜéćš îêąüîĆ êÖ ðøąöćè ĢĢĪ Öĉēúđöêø öđĊ Öćą êøÜĆ 7


ĔîìšĂÜìąđúêøĆÜìęĊđðŨîĒĀúŠÜìŠĂÜđìęĊ÷ü Ăćìĉ đÖćą ÖćøđéĉîìćÜ Öøąéćî đÖćąđßĂČ Ö đÖćąĒĀüî đÖćąöčÖ đÖćąúĉïÜ øë÷îêŤ ĔßšìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĤĦ (ÿć÷íîïčøĊ- đÖćąđĀúćđĀúĊ÷Ü đÖćąÿčÖø đÖćąêąđÖĊ÷Ü đðŨîêšî ðćÖìĂŠ ) ñćŠ îÝÜĆ ĀüéĆ ÿöìč øÿćÙø Ēúąÿöìč øÿÜÙøćö ߊüÜđüúćìĊęđĀöćąĒÖŠÖćøđéĉîìćÜìŠĂÜđìęĊ÷üìćÜìąđú ñŠćîÿćöĒ÷ÖüĆÜöąîćü ÝćÖîĚĆîĔßšìćÜĀúüÜ ÙĂČ øąĀüćŠ ÜđéĂČ îóùýÝÖĉ ć÷îëÜċ đéĂČ îóùþõćÙö×ĂÜ Āöć÷đú× ĥ (ëîîđóßøđÖþö) đךćÿÝĎŠ ÜĆ ĀüĆéđóßøïčøĊ ìčÖðŘîĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜöĊÖĉÝÖøøöÖćøìŠĂÜđìĊę÷üìęĊĀúćÖ ðøąÝüïÙĊøĊ×ĆîíŤ ĂĞćđõĂìčŠÜÿÜ ÿčøćþãøŤíćîĊ ÝîëċÜ Āúć÷ đßîŠ ßöëĞĚć đúŠîîćĞĚ êÖ đéĉîðść úŠĂÜĒó ßöüëĉ Ċ îÙøýøĊíøøöøćß Ēúšü×ċĚîÿąóćîêŠćÜøąéĆïđךćÿĎŠ ßĊüĉêßöč ßî ĄúĄ ìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥġĤ (đÿîš ìćÜîÙøýøíĊ øøöøćß- êøĆÜ öĊóČĚîìĊęøüö ĥ,ĪĥĢ êćøćÜÖĉēúđöêø ĒïŠÜÖćø êøĆÜ) ñŠćîĂĞćđõĂøĆþãć ĂĞćđõĂĀšü÷÷Ăé Ēúąđךć ðÖÙøĂÜĂĂÖđðîŨ Ģġ ĂćĞ đõĂ ĕéšĒÖŠ ĂćĞ đõĂđöĂČ ÜêøÜĆ ÿĎŠĂĞćđõĂđöČĂÜêøĆÜ øüöøą÷ąìćÜðøąöćè ĩĥġ ĂćĞ đõĂøþĆ ãć ĂĞćđõĂĀšü÷÷Ăé ĂćĞ đõĂîćē÷Ü ĂćĞ đõĂ Öĉēúđöêø ÷Šćîêć×ćü ĂĞćđõĂðąđĀúĊ÷î ĂĞćđõĂĀćéÿĞćøćâ ĂĞćđõĂÖîĆ êÜĆ ĂĞćđõĂÿđĉ ÖćĒúąĂćĞ đõĂüÜĆ üđĉ ýþ øëēé÷ÿćøðøąÝĞćìćÜ öĊøëēé÷ÿćøðøĆïĂćÖćýĂĂÖ ÝćÖÿëćî×Ċ îÿÜŠ ñēšĎ é÷ÿćøÖøÜč đìóĄ (ÿć÷ĔêĔš Āö)Š ëîî øą÷ąìćÜÝćÖÝĆÜĀüĆéêøĆÜĕð÷ĆÜÝĆÜĀüéĆ ïøöøćßßîîĊ ÿĂïëćöךĂöĎú ÿëćî×Ċ îÿÜŠ ñēšĎ é÷ÿćø ĔÖúđš ÙĊ÷Ü ÝÜĆ ĀüĆéêøÜĆ ēìø. ġ ĨĦģĢ ĥĦġĨ óĆìúÜč Ħĩ Öēĉ úđöêø ïøþĉ ìĆ ×îÿÜŠ ÝćĞ ÖéĆ ēìø. ĢĥĪġ, ÿëćîđĊ éîĉ øëêøÜĆ îÙøýøĊíøøöøćß ĢĤġ Öēĉ úđöêø ēìø. ġ ĨĦģĢ ġĥĦĦ www.transport.co.th ÖøąïęĊ ĢĤģ Öēĉ úđöêø ÿêúĎ ĢĥĨ Öĉēúđöêø ïøĉþĆì ýøĊÿđč ìóìĆüøŤ ēìø. ġ ģĩĪĥ ħĢħħ-Ĩ, ÿëćîĊđéîĉ øëêøÜĆ ēìø. ġ ĨĦģĢ ĦĢĨĤ ïøþĉ ìĆ ìøóĆ ÷ĕŤ óýćúìüĆ øŤ ēìø. ġ ģĩĪĥ ħġĥġ-Ģ, øą÷ąìćÜÝćÖĂćĞ đõĂđöĂČ ÜêøÜĆ ĕð÷ÜĆ ĂćĞ đõĂ ÿëćîĊđéîĉ øëêøÜĆ ēìø. ġ ĨĦģĢ ĩĨĢĩ êŠćÜ ė ĂćĞ đõĂøþĆ ãć ĦĨ Öĉēúđöêø øëĕô ÝćÖÿëćîĊøëĕôÖøčÜđìóĄ (ĀüĆ úćĞ ēóÜ) öøĊ ëđøüĘ ĒúąøëéŠüîĕðÿëćîĊêøĆÜĒúąÿëćîĊÖĆîêĆÜìčÖüĆî ĂćĞ đõĂĀüš ÷÷Ăé ģĪ Öēĉ úđöêø ÿĂïëćöךĂöĎú ēìø. ĢħĪġ ÿëćîĊøëĕôêøĆÜ ēìø. ĂĞćđõĂîćē÷Ü ĢĢ Öēĉ úđöêø ĂĞćđõĂ÷ćŠ îêć×ćü ģĢ Öēĉ úđöêø ġ ĨĦģĢ ĩġĢģ www.railway.co.th ĂĞćđõĂðąđĀú÷Ċ î ĥħ Öĉēúđöêø đÙøĂČę Üïîĉ ĂĂÖÝćÖìćŠ ĂćÖćý÷ćîîćîćßćêéĉ ĂîđöĂČ Ü ĂĞćđõĂĀćéÿćĞ øćâ ĥĦ Öĉēúđöêø đÿîš ìćÜÖøÜč đìóĄ-êøÜĆ öÿĊ ć÷Öćøïîĉ ìĔęĊ Āïš øÖĉ ćø éÜĆ îĊĚ ĂćĞ đõĂÖîĆ êĆÜ ģĥ Öĉēúđöêø ĂĞćđõĂÿĉđÖć ĤĤ Öĉēúđöêø ÿć÷Öćøïîĉ îÖĒĂøŤ ēìø. ĢĤĢĩ, ġ ģħģĨ ģġġġ www.nokair.com ĂĞćđõĂüĆÜüĉđýþ ĥĪ Öĉēúđöêø 8 êøĆÜ


ÿëćîĊøëĕôêøÜĆ ÿć÷Öćøïĉîĕì÷ĒĂøđŤ Ăđà÷Ċ ēìø. ġ ģĦĢĦ ĪĪĪĪ ÖćøđéĉîìćÜÝćÖÝÜĆ ĀüĆéêøÜĆ ĕð www.airasia.com ÝĆÜĀüéĆ êćŠ Ü ė ÿć÷Öćøïîĉ ĕì÷ĕúĂĂîĒĂøŤ ēìø. ġ ģĦģĪ ĪĪĪĪ øëêšĎ www.lionairthai.com đÿîš ìćÜêøÜĆ -ÖøąïĊęÿĂïëćö×Ăš öúĎ ïøþĉ ìĆ đì÷Ċę ÜíøøöóúĎ ÝćÖìŠćĂćÖćý÷ćîêøĆÜöĊøëêĎšðøĆïĂćÖćýĔĀšïøĉÖćø ÝĞćÖĆé ēìø. ġ ĨĦģĢ ĩģĪĩ, ġĩ ġĦģĦ ĤĨĨĦ êćöøĂï×ĂÜÿć÷Öćøïîĉ ēé÷ÝĂéêćöÝéč ìñęĊ ēšĎ é÷ÿćø (ÿćĞ îÖĆ ÜćîêøÜĆ ), ġĩ ĥĩĤĨ ĢĨĩĩ (ÿćĞ îÖĆ ÜćîÖøąï)Ċę êšĂÜÖćøúÜêćöÿëćîìêęĊ ŠćÜė øćÙćÙîúą Īġ ïćì đÿîš ìćÜêøÜĆ -ÿøč ćþãøíŤ ćîĊ ÿĂïëćö×Ăš öúĎ ïøþĉ ìĆ óîĆ ìóĉ ÷Ť (ĢĪĨġ) ēìø. ġĩ ĤĦĪġ ĪħĢĦ (ÿĞćîĆÖÜćî ÖćøđéĉîìćÜõć÷ĔîÝĆÜĀüĆéêøĆÜ êøĆÜ), ġ ĨĨģĩ ĢĪĤġ (ÿćĞ îÖĆ ÜćîÿčøćþãøŤíćîĊ) öøĊ ëēé÷ÿćøĔĀïš øÖĉ ćøĀúć÷øĎðĒïï ĕéšĒÖŠ øëêÖŢč êŢÖč ĀüĆ ÖïđĂÖúÖĆ þè׍ ĂÜđöĂČ ÜêøÜĆ øüöëÜċ øëÿĂÜĒëüĒúą øëēé÷ÿćøðøąÝĞćìćÜ öĂđêĂøŤĕàéŤøĆïÝšćÜĔĀšïøĉÖćø ÿćöćøëÝšćÜđĀöćìŠĂÜ đÿšîìćÜêøĆÜ-ÿêĎú ÿĂïëćöךĂöĎú ïøĉþĆì ýøĊÿčđìó đì÷ęĊ üõć÷Ĕîđ×êđìýïćúđöĂČ ÜêøÜĆ Ýéč ÝĂéĀúÖĆ ïøđĉ üè ìüĆ øŤ ēìø. ġ ĨĦģĢ ĩĨĢĩ ÿëćîøĊ ëĕôêøÜĆ ĀøĂČ ÿëćî×Ċ îÿÜŠ ñēšĎ é÷ÿćøÝÜĆ ĀüéĆ êøÜĆ đÿšîìćÜêøÜĆ -ĀćéĔĀ⊠ÿĂïëćö×Ăš öĎú ïøĉþĆì ýøĊêøĆÜ ÿŠüîÖćøđéĉîìćÜøąĀüŠćÜĂĞćđõĂöĊïøĉÖćøøëēé÷ÿćø ìüĆ øŤ ēìø. ġ ĨĦģĢ ĩĤġĪ (ÿĞćîÖĆ ÜćîêøĆÜ) ðøąÝĞćìćÜ øëÿĂÜĒëü ĒúąøëêšĎ êøÜĆ 9


ÿëćîììęĊ ŠĂÜđì÷ęĊ ü êŠćÜ ė øüöìĆĚÜøšćîĂćĀćøìĊęĀúćÖĀúć÷ đðŗéìčÖüĆî đüúć ĢĨ.ġġ–ģĤ.ġġ î. ĂćĞ đõĂđöĂČ ÜêøÜĆ ëîîÙîđéĉî ÝĆÜĀüĆéêøĆÜöĊëîîÙîđéĉîđóęČĂÝĞćĀîŠć÷ ëîîÙîđéĉîêúćéēøÜ÷ćÜðøąßćøĆå ëîîĀšü÷÷Ăé ÿîĉ Ùćš ĂćĀćøóîČĚ đöČĂÜ ×îöóîČĚ ïćš î ÿĉîÙćš ìšĂÜëîęĉ ìęĊ êćĞ ïúìïĆ đì÷ęĊ ÜÝéĆ ×îċĚ ēé÷ÙüćöøüŠ ööĂČ ×ĂÜõćÙøåĆ Ēúą ĀúćÖĀúć÷ ðøąÖĂïéšü÷ đĂÖßî đóęČĂÿøšćÜøć÷ĕéšĔĀšÖĆïßčößî öĊÖćøĂĂÖøšćî ëîîÙîđéĉîÿëćîĊøëĕôêøĆÜ Ă÷ĎŠïøĉđüèĀîšćÿëćîĊ ÝéĆ ÝćĞ ĀîćŠ ÷ÿîĉ Ùćš ×îĚċ ßĂęČ ×ĂÜÝÜĆ ĀüéĆ øüöëÜċ ÖćøĒÿéÜ øëĕôêøĆÜ đðŨîêúćéîĆé×îćéđúĘÖ ÝĞćĀîŠć÷ÿĉîÙšć ýúĉ ðüĆçîíøøö đðŗéìčÖüîĆ đüúć Ģħ.ġġ-ģģ.ġġ î. ĂćĀćø Ēúą×ĂÜìĊęøąúċÖóĚČîđöČĂÜ đðŗéüĆîýčÖøŤ-đÿćøŤ- Ăćìĉê÷Ť đüúć ĢĨ.Ĥġ–ģģ.ġġ î. ÙøĉÿêÝĆÖøêøĆÜ ëîîĀšü÷÷Ăé êĞćïúìĆïđìĊę÷Ü đðŨî ëîîÙîđéĉîêúćéßĉîêć ëîîøĆþãć êÖĒêŠÜøšćîÙšć Ùøÿĉ ÝĆÖøđÖćŠ ĒÖĂŠ ć÷Öč üćŠ Ģġġ ðŘ ÖŠĂÿøšćÜđöęĂČ ðŘ ó.ý. éüš ÷øðĎ ĒïïêÙšĎ ĂîđìîđîĂøŤ đðîŨ ĒĀúÜŠ øüïøüöÿîĉ Ùćš ģĥĦĩ đéĉöêĆüēïÿëŤÿøšćÜéšü÷ĕöšĕñŠĀúĆÜÙćöčÜÝćÖ ìĊęöĊÙüćöÿøšćÜÿøøÙŤĒúąìĆîÿöĆ÷ öĊÖĉÝÖøøöøĎðĒïï ĒúąêŠĂöćĕéšÿøšćÜđðŨîĂćÙćøëćüøÖŠĂĂĉåëČĂðĎî ÿëćðŦê÷ÖøøöĒïïēÖíÙĉ Ùøÿĉ êÝĆÖøêøÜĆ 10 êøĆÜ


üéĆ êîĆ ê÷ćõøĉ ö üĆéêĆîê÷ćõĉøö ëîîìŠćÖúćÜ êøÜךćöýćúđÝšć Ăēč ïÿë Ēúąóøąøćßìćîóøąîćöćõĉĕí÷÷ŠĂ “õðø” ÖĉüĂŠĂÜđĂĊę÷ đðŨîüĆéđÖŠćĒÖŠ ÿøšćÜ×ĚċîĔîÿöĆ÷óøąïćì ĕüĀš îćš ïĆîĂčēïÿëéćš îêąüîĆ ĂĂÖ ÿöđéĘÝóøąÝčúÝĂöđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü (øĆßÖćúìĊę Ħ) đÙ÷ĔßšđðŨîÿëćîìęĊðøąÖĂïóĉíĊëČĂîĞĚćóĉóĆçîŤÿĆê ÿüîÿćíćøèąóøą÷ćøĆþãćîčðøąéĉþåŤöĀĉýøõĆÖéĊ ÷ć ĔîïøĉđüèüĆé÷ĆÜöĊđÝéĊ÷ŤìøÜïćêøÙüĞęć ÿĊ×ćü Ă÷ĎŠĔîïøĉđüèđ×êđìýïćúîÙøêøĆÜ đðŨîÿëćîìęĊ ×úĉïìĂÜ àšĂî Ħ ßĆĚî ÿĎÜđéŠîđĀĘîĕéšĔîøą÷ąĕÖú óĆÖñŠĂîĒúąĂĂÖÖĞćúĆÜÖć÷×ĂÜðøąßćßîĔîÝĆÜĀüĆé õć÷ĔîöĊÝĉêøÖøøöòćñîĆÜóčìíðøąüĆêĉ óøąïćì êøĆÜ õć÷ĔîđðŨîìĊęêĚĆÜĂîčÿćüøĊ÷ŤóøąøĆþãćîčðøąéĉþåŤ ÿöđéĘÝóøąðøöĉîìøöĀćõĎöĉóúĂéčú÷đéß ïøö öĀýĉ øõÖĆ éĊ(ÙĂàöĉ ïĊĚèøąîĂÜ)ñüšĎ ćŠ øćßÖćøÝÜĆ ĀüéĆ êøÜĆ îćëïóĉêø óøšĂöéšü÷ ÿöđéĘÝóøąîćÜđÝšćĄ ïøö ÙîĒøÖĒúąđðŨîðĎßîĊ÷ïčÙÙú ìĊęÿøšćÜÙüćöđÝøĉâĒÖŠ øćßĉîĊîćë ĒúąÿöđéĘÝóøąđìóøĆêîøćßÿčéćĄ ÝĆÜĀüĆéêøĆÜđðŨîĂ÷ŠćÜöćÖ ìĚĆÜéšćîÖćøÙöîćÙö ÿ÷ćöïøöøćßÖöč ćøĊ đÿéĘÝóøąøćßéĞćđîîĉ ÷ÖßĂŠ ôŜć đÖþêøÖøøö đú÷ĊĚ ÜÿêĆ üŤ ÖćøýÖċ þć ÖćøðÖÙøĂÜĂÖĊ ìÜĆĚ êøĆÜ 11


ÿüîÿćíćøèąóøą÷ćøĆþãćîčðøąéĉþåŤ öĀýĉ øõĆÖéĊ đðŨîñĎšîĞćêšî÷ćÜêšîĒøÖöćðúĎÖĔîÝĆÜĀüĆéêøĆÜÝîĒóøŠ ßüŠ Üđ÷îĘ ė ÝąöðĊ øąßćßîöćîÜĆę óÖĆ ñĂŠ îĒúąĂĂÖÖćĞ úÜĆ Āúć÷ĕðìĆęüðøąđìý Öć÷đðŨîÝĞćîüîöćÖ ýćúđÝćš ìćŠ öÖÜđ÷÷Ċę ëîîđóúîĉ óìĉ ÖĆ þŤ êćĞ ïúìïĆ đì÷ęĊ Ü ÿøąÖąóĆÜÿøč îĉ ìøŤ ëîîđü÷Ċ îÖąóĆÜ đðîŨ ĒĂÜŠ îćĚĞ ĀøČĂ đøöĉę êîš ÝćÖßćüÝîĊ ÝćÖöèæúÖüćÜêÜšč ĕéš Ăó÷óđ×ćš öć ĀîĂÜîĚĞćêćöíøøößćêĉ×îćéĔĀ⊠öĊđîČĚĂìęĊ Ħġ ĕøŠ êĆĚÜøÖøćÖìĊęÝĆÜĀüĆéêøĆÜ óøšĂöĂĆâđßĉâđëšćĔîÖøąëćÜ ÿøąÖąóĆÜÿčøĉîìøŤêĆĚÜßęČĂêćöóøą÷ćÿčøĉîìøŤøćßć íĎðïĎßćĂÜÙŤ÷čüđìóìŠćöÖÜđ÷ęĊ÷đóęČĂÙčšöÙøĂÜ×èą (îÖ÷ĎÜ üĉđýþÖčú) ĂéĊêÿöčĀđìýćõĉïćúöèæúõĎđÖĘê đéîĉ ìćÜ ÙøîĆĚ đöĂČę đéîĉ ìćÜöćëÜċ ÝÜĆ ĀüéĆ êøÜĆ ÝÜċ ĕéÿš øćš Ü øĂïïøĉđüèđðŨîÿüîÿćíćøèąÿĞćĀøĆïóĆÖñŠĂîĒúą ÖøąìŠĂö×ċĚîđóęČĂîĞćÖøąëćÜíĎðöćÿĆÖÖćøą øüöëċÜöĊ ĂĂÖÖĞćúÜĆ Öć÷ ßćüïšćîđךćöćøŠüöÿĆÖÖćøąđðŨîÝĞćîüîöćÖ ìĞćĔĀš êĂš Ü×÷ć÷óČîĚ ìđęĊ ðŨîêÖċ ëćüøÝîëċÜðÝŦ ÝčïîĆ üéĆ õđĎ ×ćìĂÜ ĀöŠìĎ ęĊ Ģ êĞćïúîĞĚćñčé ĀŠćÜÝćÖêĆüđöČĂÜ ģġ Öĉēúđöêø êćöìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥĢģĤ đðîŨ ÿüîÿćíćøèąÿöđéĘÝóøąýøĊîÙøĉîìøŤ’ĪĦ (đ×ć üĆéđÖŠćĒÖŠìĊęÿĞćÙĆâÙĎŠđöČĂÜêøĆÜ ĒúąđðŨîìęĊðøąéĉþåćî ĒðąßšĂ÷) đðŨîÿüîÿćíćøèąøŠöøęČîéšü÷êšîĕöšĔĀ⊠óøąîĂîìøÜđìøéĉ öēîøćĀŤ óøąóìč íøðĎ ðćÜðøîĉ óĉ óćî 12 êøÜĆ


óøąîĂîìøÜđìøĉéöēîøćĀŤ üéĆ õĎđ×ćìĂÜ ĀøČĂóøąóčìíĕÿ÷ćÿîŤ ÿøšćÜÿöĆ÷ýøĊüĉßĆ÷ ĂÜÙŤóøą ÖÝĉ Öøøöđø÷Ċ îøüšĎ ëĉ ßĊ üĊ êĉ ×ĂÜßćüïćš îĔîßöč ßîóøĂš öìÜĚĆ öĊÙüćö÷ćü Ī Āúć ðøąéĉþåćîĂ÷ĎŠïøĉđüèđóĉÜëĞĚć ĂćĀćøìĂš Üëîĉę ìðĊę øÜč ÝćÖüêĆ ëéč ïĉ Ĕîßöč ßî đßîŠ ĒÖÜÙüęĆ úÖĆ þèąđéîŠ ×ĂÜóøąóčìíøĎð ÙČĂ óøąđý÷Ċ øìøÜđìøéĉ Ā÷üÖĕÖŠéĞć Öúšü÷Āĉî ÷ćĞ ñÖĆ ÖéĎ đðŨîêîš îĂÖÝćÖîĚĊ öēîøćĀŤîïĆ üćŠ đðîŨ óøąóìč íøðĎ ðćÜðøîĉ óĉ óćîĂÜÙđŤ é÷Ċ ü ÷ĆÜöĊÖĉÝÖøøöúŠĂÜĒÖŠÜÙúĂÜđ×ćĀúĆÖìĊęĕĀúñŠćîßčößî Ĕîðøąđìýĕì÷ìęĊöĊóøąđýĊ÷øÿüöđìøĉéöēîøćĀŤ öîĊ ćĚĞ êúĂéìĆĚÜðŘ êúĂéđÿîš ìćÜúĂŠ ÜĒÖÜŠ öĊÙüćöøŠöøęîČ Öøöýúĉ ðćÖø×îċĚ ìąđï÷Ċ îđðîŨ Ģ Ĕî ģġ ēïøćèÿëćî úĆéđúćąē×éĀĉîìĊęđÖĉé×Ěċîêćöíøøößćêĉøüöøą÷ąìćÜ ×ĂÜÝĆÜĀüéĆ êøĆÜ ðøąöćè ĥ Öĉēúđöêø Ĕßšđüúćðøąöćè Ģ ßęĆüēöÜ ÿĂïëćö×Ăš öúĎ ñšĔĎ ĀâÿŠ üÿĆ éĝĉ ×čîî÷šč ēìø. ġĩ ģĥģġ ßöč ßîïćš îđ×ćĀúÖĆ êćĞ ïúîćĚĞ ñéč đðîŨ ĀöïŠĎ ćš îêüĆ Ă÷ćŠ Ü ĥħĪĢ ìęĊĕéšîĞćðøĆßâćđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Ü ×ĂÜóøąïćì ÖćøđéĉîìćÜ ÝćÖĂĞćđõĂđöČĂÜêøĆÜ ĔßšìćÜĀúüÜ ÿöđéĘÝóøąðøöĉîìøöĀćõĎöĉóúĂéčú÷đéß (øĆßÖćú Āöć÷đú× ĥ (ëîîđóßøđÖþö) ÝîëċÜÿęĊĒ÷ÖìŠć ìĊę Ī) öćĔßĔš îÖćøéćĞ đîîĉ ßüĊ êĉ ēé÷öÖĊ ćøóçĆ îćÿëćîìĊę ðćïĒúšüđúĊĚ÷üàšć÷đךćÿĎŠìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥĢĪ ĔîĀöïŠĎ ćš îĔĀÿš ąĂćéîćŠ Ă÷ŠĎ ðúÖĎ óßČ ñÖĆ đú÷ĚĊ ÜÿêĆ üŤ đóĂęČ ÝîëċÜÿęĊĒ÷ÖêšîøĆÖĒúšüđúĊĚ÷ü×üćđךćìćÜĀúüÜ ïøēĉ õÙĒúąÝĞćĀîŠć÷đðŨîøć÷ĕéšđÿøĉöõć÷Ĕîßöč ßî öĊ Āöć÷đú× ĥĢģĤ ðøąöćè ĢĪ Öĉēúđöêø ÝąöĊ êøÜĆ 13


đ×ćĀĆüĒêÖ ðŜć÷ïĂÖìćÜđúĚĊ÷üàšć÷đךćĀöĎŠïšćîĂĊÖðøąöćè ĔĀâìŠ ĕĊę ĀúĂĂÖöćÝćÖëćĚĞ õć÷ĔîëćĞĚ öĀĊ îĉ ÜĂÖĀîĉ ÷Ăš ÷ Ħ Öēĉ úđöêø ÜéÜćö ÖćøđךćßöëĞĚćêšĂÜúŠĂÜđøČĂóć÷đךćĕð ĒúąĔÿŠ ßßĎ óĊ ĒúąöĊĕôÞć÷êĉéĕðéüš ÷ ĂćĞ đõĂøþĆ ãć Öćøđéîĉ ìćÜ ĔßšìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥĢĦĢ đÿšîìćÜ ëćĞĚ óøąóìč í ĀöìĎŠ ęĊ ħ êĞćïúĀîĂÜïĆü Ă÷ĎŠĔîïøĉđüè đéĊ÷üÖĆïëĞĚćóøąóčìí đúĚĊ÷üàšć÷đךćïšćîĔîüĆÜ ĕðĂĊÖ üĆéëĚĞćóøąóčìí đðŨîüĆéìęĊöĊðøąüĆêĉýćÿêøŤđÖĊę÷üךĂÜ ðøąöćè Ĥ Öēĉ úđöêø ÖïĆ Ăćø÷íøøöēïøćèÖüćŠ Ģġġ ðŘ ïøĉđüèðćÖëĚćĞ öĊ óøąîĂîĂÜÙŤĔĀ⊠Ēúąóøą÷ČîìøÜđÙøČęĂÜðøąéĆï ĂĞćđõĂĀüš ÷÷Ăé óøąđýĊ÷øéšü÷đìøĉé (đÙøęČĂÜðøąéĆïýĊøþą øĎðöÜÖčã ëćĞĚ đúđ×ćÖĂï ĀöìŠĎ Ċę Ģ êćĞ ïúđ×ćÖĂï öÿĊ ć÷îćĞĚ ĕĀúñćŠ î öĊÖøĂïĀîšćĂ÷ŠćÜöēîøćĀŤ) îĂÖÝćÖîĚĆîõć÷Ĕî ĒúąĕĀúúšĂöøĂïõđĎ ×ćĂîĆ đðŨîìêęĊ ĆĚÜ×ĂÜëĞĚć õć÷ĔîëĞćĚ óøąĂčēïÿë×ĂÜüĆé÷ĆÜöĊÿöïĆêĉđÙøęČĂÜĔßš×ĂÜÙîßĆĚîÿĎÜ öĊĀĉîÜĂÖĀĉî÷šĂ÷ìĊęÿü÷ÜćöĒúąÙÜÙüćöÿöïĎøèŤ đßîŠ đÙøČĂę Üúć÷Ùøćö đÙøČĂę ÜëöìĂÜ đÙøČĂę ÜðŪîŦ đÖŠćĒÖŠ ðøćÖäĔĀđš ĀîĘ êúĂéìćÜøąĀüćŠ ÜÖćøîÜĆę đøĂČ Ēúąêćö đüĚĉÜëćĞĚ ĀøČĂēëÜëĞćĚ êćŠ Üė ìęÿĊ ćöćøëđéĉîßöĕéš Ăćìĉ ëćĚĞ ëĚĞćüĆÜóøą÷ćóĉßĆ÷ÿÜÙøćö Ă÷ĎŠïšćîĔîüĆÜ êĞćïú đÝćš ÿćü ëćĞĚ øćÖĕìø ëćĞĚ ÙîíøøóŤ đðîŨ êîš Ýéč đéîŠ ×ĂÜëćĚĞ ĀîĂÜïĆü øĂ÷êŠĂøąĀüŠćÜÝĆÜĀüĆéêøĆÜÖĆïÝĆÜĀüĆé ìÿĊę øćš ÜÙüćöêîęČ đêîš ĒúąðøąìïĆ ĔÝĔĀÖš ïĆ îÖĆ ìĂŠ Üđì÷ęĊ ü îÙøýøíĊ øøöøćß ïøø÷ćÖćýĀîćš ëćĞĚ đðîŨ ÿøąîćĞĚ ×îćé ÙĂČ ÝąêĂš ÜîĂîøćï×îćîĕðÖïĆ đøĂČ Ēúüš úĂéñćŠ îÿüŠ î 14 êøÜĆ


ìĊęöĊđóéćîëĚĞćêęĞćìęĊÿčé đøĊ÷ÖüŠć ëĞĚćúĂé ÖúŠćüÖĆîüŠć Āšü÷÷Ăé êøÜĕð Ĥ Öēĉ úđöêø đúĊĚ÷üàšć÷đ×ćš ëĚćĞ đúđ×ć ÖćøĕéšúĂéñŠćîÝčéîĊĚđðøĊ÷ïđÿöČĂîÖćøĕéšúĂé ÖĂïðøąöćè Ĩġġ đöêø ìšĂÜöĆÜÖø Öćøđךćßöõć÷ĔîëĞĚć ĕéšÝĆéđøČĂóć÷ ïøĉÖćøîĞćđìĊę÷üßöÙüćöÜćö×ĂÜëĞĚć ëČĂđðŨîÖĉÝÖøøö đ×ćĀĆüĒêÖ ĀöĎŠìĊę Ģ êĞćïúđ×ćÖĂï đéĉöđðŨî ìŠĂÜđìĊę÷üđßĉÜîĉđüý×ĂÜßčößîĔîìšĂÜëęĉî ÙŠćïøĉÖćø ĒĀúŠÜîĞĚćÝČé×îćéĔĀ⊠đóęČĂĔßšĒÖšðŦâĀćĔîߊüÜ đøČĂúĞćúą ĥġġ ïćì îĆęÜĕéš Ħ Ùî ĔßšđüúćĔîÖćø ĀîšćĒúšÜ êŠĂöćĕéšóĆçîćđðŨîĒĀúŠÜìŠĂÜđìęĊ÷üēé÷ úŠĂÜđøČĂðøąöćè Ģ ßĆęüēöÜ đךćßöĕéšêĚĆÜĒêŠđüúć ÖúčŠöÿÜŠ đÿøöĉ ìĂŠ ÜđìęĊ÷üđßĉÜĂîøč ĆÖþđŤ ×ćĀüĆ ĒêÖ ĔĀđš ðîŨ ġĩ.ġġ-ĢĨ.ġġ î. ÿĂïëćö×Ăš öúĎ ĂÜÙŤÖćøïøĀĉ ćø ĒĀúÜŠ ìĂŠ Üđì÷Ċę üđßÜĉ ñÝâõ÷Ć đĀöćąÿćĞ ĀøïĆ ÖćøóÖĆ ñĂŠ î ÿüŠ îêćĞ ïúđ×ćÖĂï ēìø. ġ ĨĦĦġ ġĢĢĨ, ġ ĨĦĦġ ĔÖúšßĉéÖĆïíøøößćêĉ öĊÖĉÝÖøøöìęĊĀúćÖĀúć÷ ĕéšĒÖŠ ġġĩĩ óć÷đøĂČ Ùć÷ĆÙßöíøøößćêøĉ Ăïđ×ć ðŦîũ ÝÖĆ ø÷ćîĒúą ÖćøđéĉîìćÜ ĀŠćÜÝćÖìęĊüŠćÖćøĂĞćđõĂĀšü÷÷Ăé êćö đúîŠ îćĚĞ ìćŠ öÖúćÜïøø÷ćÖćý ÿÜï øöŠ øîęČ øüöìÜĚĆ öøĊ ćš î ëîîđóßøđÖþöðøąöćè Ī Öĉēúđöêø ñŠćîÿęĊĒ÷Ö ĂćĀćøĔĀïš øÖĉ ćøđðéŗ ĔĀïš øÖĉ ćøđüúćġĪ.ġġ-Ģĩ.ġġî. ëćĚĞ đúđ×ćÖĂï êøĆÜ 15


üÜĆ đìóìćēø 16 êøĆÜ


ÿĂïëćö×Ăš öúĎ ÖúöŠč ÿÜŠ đÿøöĉ ìĂŠ Üđì÷Ċę üđßÜĉ Ăîøč ÖĆ þđŤ ×ć ýĎî÷ŤýĉúðąüĉëĊ ïšćîÙúĂÜÙčš÷ êĞćïúðćÖĒÝŠö ÖŠĂêĚĆÜ ĀüĆ ĒêÖ ēìø. ġĩ ĪħĥĦ ĤĨĨħ ēé÷ĂćÝćø÷ÿŤ Ćöùìíĉĝ đóßøÙÜ ïîđîČĚĂìðęĊ øąöćè Ģħ ÖćøđéĉîìćÜ ĔßšđÿšîìćÜđéĊ÷üÖĆïëĞĚćđúđ×ćÖĂï ïî ĕøŠ đðŨîĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšüĉëĊßĊüĉê ýĉúðąĒúąüĆçîíøøö ìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥ (ëîîđóßøđÖþö) ÝćÖÿęĊĒ÷Ö õć÷ĔîĒïŠÜēàîÖćøđøĊ÷îøêĎš ŠćÜ ė đߊî óČßñÖĆ ÿüîÙøüĆ Āšü÷÷Ăé ðøąöćè Ģ Öĉēúđöêø ÖŠĂîëċÜëĞĚćđúđ×ć ñúĕöš ĒðúÜîć ēàî×îöóîČĚ ïćš î ÖćøúąđúŠîóĚČîïćš î ÖĂï öĊìćÜđúĊĚ÷üàšć÷đךćëîîđ×ćĀĆüĒêÖ ðøąöćè đóęČĂđøĊ÷îøĎšüĉëĊßĊüĉêĒúąøĎšÝĆÖøćÖåćîÙüćöđðŨîöć×ĂÜ ģġġ đöêø ïøøóïčøčþĔîĂéêĊ öÖĊ ćøÿćíĉêÖćøìĞć×îöÙøÖ ×îö ĕ׊ ×îöÝĊîēïøćè ÿĂïëćö×Ăš öĎú ēìø. ġĩ ħĥĨħ üÜĆ đìóìćēø đú×ìĊę ĤĤ/Ģ ĀöìŠĎ ęĊ Ħ ïćš îîćđĀöø êćĞ ïú ĪġĩĦ đ×ćÖĂï öđĊ îĚČĂìĊðę øąöćè ģġ ĕøŠ ÖĂŠ êĚÜĆ ēé÷îć÷ÝøĎâ ÖćøđéĉîìćÜ ÝćÖĂĞćđõĂĀšü÷÷Ăé ĔßšìćÜĀúüÜ ĒÖšüúąđĂ÷Ċ é “đìóìćēø” đðîŨ êîš ĕöך îćéĔĀ⊠õćÙ Āöć÷đú× ĥ ñŠćîüĆéĀšü÷÷Ăé ÝîëċÜÿęĊĒ÷ÖĕôĒéÜ ĔêšđøĊ÷ÖüŠć “ÝüÜ” ĀøČĂ “ÝüÜĀĂö” đðŨîĕöšöÜÙú ĒúšüđúĊĚ÷üàćš ÷đךćÿìŠĎ ćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥĢģĤ øą÷ą ÿćöćøëîĞćöćĔßšìĞćðøąē÷ßîŤĕéšĀúć÷ÿŠüî đߊî Ĕï ìćÜðøąöćè ĩ Öĉēúđöêø ñŠćîÿëćîĂĊ îćöĆ÷êĞćïú đðúČĂÖ øćÖ öĊÖúĉîę ĀĂöÙúćš ÷ÖćøïøĎ ĔßšðøčÜĂćĀćø ðćÖĒÝŠö ÝîëċÜÿćöĒ÷ÖĒúšüđúĊĚ÷ü×üćđךćìćÜĀúüÜ ĒúąìćĞ ÷ć õć÷ĔîöĊÖćøêÖĒêÜŠ ÿëćîìĊēę é÷ÖćøîĞćĕöš Āöć÷đú× ĥġġĨ ìćÜĕðïšćîúĞćõĎøć ĂĊÖðøąöćè đìóìćēøöćééĆ ĒðúÜđðîŨ öÜĆ Öø îĂÖÝćÖîöĊĚ åĊ ćîđø÷Ċ î ĥġġ đöêø ýĎî÷ýŤ ĉúðąüĉëĂĊ ÷ĎìŠ ćÜàćš ÷ øêšĎ ćöĀúÖĆ ðøßĆ âć×ĂÜđýøþåÖÝĉ óĂđó÷Ċ Ü đßîŠ ÖćøìćĞ íðĎ ĀĂöđìóìćēøĒúąÝćĞ ĀîćŠ ÷×ĂÜìøĊę ąúÖċ ñúêĉ õèĆ æŤ ĂćŠ ÜđÖĘïîćĚĞ ÙúĂÜìŠćÜüĉĚ êĞćïúìćŠ ÜüĚĉ ßćüïćš îđø÷Ċ ÖüŠć ēĂìĂðÝćÖĕöšđìóìćēø đðŗéĔĀšđךćßöìčÖüĆî đüúć “đ×ęČĂîìŠćÜĉĚü” đðŨîēÙøÜÖćøĂĆîđîČęĂÜöćÝćÖóøą ġĩ.ġġ-ĢĨ.ġġ î. øćßéćĞ ø×ĉ ĂÜóøąïćìÿöđéÝĘ óøąðøöîĉ ìøöĀćõöĎ óĉ ú Ăéčú÷đéß (øĆßÖćúìĊę Ī) úĆÖþèąđðŨîđ×ČęĂîéĉîĒÖî ëćĚĞ đ×ćðîŗ ą êćĞ ïúîćüÜ õć÷ĔîđðîŨ ēóøÜ öúĊ ĆÖþèą éĉîđĀîĊ÷ü đóęČĂÖĆÖđÖĘïîĞĚćÿĞćĀøĆïÖćøđÖþêøĒúą Ùúšć÷ÖąìąÙüęĞć êøÜđßĉÜđ×ćđðŨîìĊęêĚĆÜ×ĂÜüĆéðŗîą Ăðč ēõÙïøēĉ õÙ đóĂČę ĔßĔš îùéĒĎ úÜš ĀøĂČ ßüŠ Ü×ćéĒÙúîîćĞĚ öĊïîĆ ĕé×îĚċ ĕðßöëćĞĚ àęċÜöĂĊ ÷ĎĀŠ úć÷ßîĚĆ ĒúąßöìĉüìĆýîŤ ðŦÝÝčïĆîÿĞćîĆÖÜćîđìýïćúêĞćïúìŠćÜĉĚüĕéšÝĆéĔĀšđðŨî øĂï ė đ×ćĕéš ïîđóÜĉ ñćÿŠüî×ĂÜëĚĞćÝĞćðć ÝąđĀĘî ĒĀúŠÜìŠĂÜđìęĊ÷üöĊÖćøúŠĂÜđøČĂßöøĂïđ×ČęĂîĒúąßö ĂÖĆ þøÝćøÖċ “ððø.” óøąðøöćõĕĉ í÷÷ĂŠ ×ĂÜøßĆ Öćú íøøößćêđĉ ĀîĂČ đ×ČĂę î ÿĂïëćö×Ăš öĎú đìýïćúêćĞ ïú ìĊę Ĩ ðøćÖäĂ÷ĎŠ ìćŠ ÜĉĚü ēìø. ġ ĨĦģĩ ĥĪĤġ ÖćøđéĉîìćÜ ĔßšìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥ (ëîî đóßøđÖþö) ÝćÖÿĒęĊ ÷ÖĀšü÷÷Ăé Ĕßđš ÿîš ìćÜđé÷Ċ üÖïĆ ĂĞćđõĂîćē÷Ü ëćĞĚ đúđ×ćÖĂï ĀŠćÜÝćÖëĞćĚ đúðøąöćè Ī Öēĉ úđöêø öĊ ëĚĞćđ×ćßšćÜĀć÷ êĞćïúîćĀöČęîýøĊ đðŨîëĚĞćĀĉîðĎîìęĊ ìćÜđú÷ĊĚ üàšć÷đ×ćš ëĚćĞ ĂÖĊ ðøąöćè ģ Öēĉ úđöêø öĊĀĉîÜĂÖĀĉî÷šĂ÷ÿúĆïàĆïàšĂîìęĊÿü÷Üćö õć÷Ĕî ĒïŠÜđðŨîĀšĂÜēëÜëĞĚćöĊ×îćéĒúąßČęĂđøĊ÷ÖĒêÖêŠćÜÖĆî ëĚĞćúÖċ ðøąöćè Ħġġ đöêø Ĕßđš üúćđéĉîßöðøąöćè êøÜĆ 17


ëĚćĞ đ×ćßšćÜĀć÷ Ĥġ îćìĊ öìĊ ćÜđéîĉ ÙĂîÖøêĊ óøĂš öêéĉ ĕôêćöđÿîš ìćÜ đÿšîìćÜÿć÷ïšćîֹߊĂÜ-ïšćîĀćéđúć (ìćÜĀúüÜ ĔĀđš éĉîĕéšĂ÷ćŠ ÜÿąéüÖ Āöć÷đú× ĥģħĥ) ðøąöćè Ģ Öĉēúđöêø ÖćøđéĉîìćÜ ÝćÖĂĞćđõĂđöČĂÜêøĆÜ ĔßšìćÜĀúüÜ Āöć÷đú× ĥ (đÿšîìćÜÿć÷êøĆÜ-óĆìúčÜ) ÝîëċÜÿęĊĒ÷Ö ÿëćîĊóĆçîćĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøĂîčøĆÖþŤÿĆêüŤðść ìŠćðćï đúĊĚ÷üàšć÷đךćìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥĢĪ đ×ćßĂŠ Ü ĀöìŠĎ ęĊ Ĩ êćĞ ïúßĂŠ Ü đðîŨ ĒĀúÜŠ ýÖċ þćíøøößćêĉ ðøąöćè Ģ Öēĉ úđöêø öĊðćŜ ÷ïĂÖìćÜđúĚĊ÷üßüćđ×ćš ÿŠĎ ĒúąÿêĆ üðŤ ćś øöŠ øČîę éšü÷êîš ĕöĔš ĀâŠĒúąîĚćĞ êÖêćŠ Ü ė öĊ ëćĚĞ ĂÖĊ ðøąöćè ģ Öĉēúđöêø đÿîš ìćÜýċÖþćíøøößćêĉ ģ đÿšîìćÜ øą÷ąìćÜ Ģ.ĩ Ēúą ģ.ĩ ÖĉēúđöêøöĊðćŜ ÷ÿęČĂÙüćöĀöć÷Ăíĉïć÷êćö đ×êĀšćöúŠćÿĆêüŤðśćÙúĂÜúĞćßćî đðŨîìęĊĂ÷ĎŠĂćýĆ÷ ÝčéêŠćÜ ė îĂÖÝćÖîĆĚî÷ĆÜöĊĂćÙćøóĉóĉíõĆèæŤĒúą ×ĂÜîÖđðéŨ îćĚĞ îÖđðéŨ ĒéÜÝćĞ îüîöćÖ øĂï ė ÝąöĊ îĉìøøýÖćøđÖĊę÷üÖĆïíøøößćêĉÖĉÝÖøøöÖćøĂîčøĆÖþŤ ĀîĂÜîĞĚć×îćéĔĀâŠøŠöøęČîéšü÷êšîĕöšĔĀâŠÿÜïđÜĊ÷ï ìøóĆ ÷ćÖøíøøößćêĉ öĊïćš îóĆÖĒúąúćîÖćÜđêîĘ ìŤ ĒêŠ đĀöćąÿĞćĀøĆïÖćøîĆęÜóĆÖñŠĂî óøšĂöìĆĚÜöĊýćúćøĉö êšĂÜîĞćđêĘîìŤöćđĂÜ îĞĚćÿĞćĀøĆïĕüšîĆęÜßöîÖ õć÷Ĕîïøĉđüè÷ĆÜöĊÿąóćîĕöš ÿëćîììęĊ ŠĂÜđì÷ęĊ üõć÷ĔîÿëćîĊĄ ĒúąìćÜđéĉîýċÖþćíøøößćêĉĕüšĔĀšîĆÖìŠĂÜđìęĊ÷üĕéš îćĚĞ êÖÖąßĂŠ Ü öÝĊ éč đúîŠ îćĞĚ đðîŨ ßîĚĆ đúÖĘ ė ģ-Ĥ Ýéč öóĊ øą đéĉîýÖċ þć ðøöćõĉĕí÷÷ŠĂ õðø. Ēúą ÿÖ. ×ĂÜóøąïćìÿöđéÝĘ ÖćøđéĉîìćÜ ĔßšìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥ (ÿć÷êøĆÜ- óøąðøöîĉ ìøöĀćõöĎ óĉ úĂéúč ÷đéß (øßĆ ÖćúìęĊ Ī) Ēúą óĆìúčÜ) ëċÜÖĉēúđöêøìęĊ ĢĨ ĒúšüĒ÷Ö×üćĕðêćö ÿöđéĘÝóøąîćÜđÝšćÿĉøĉÖĉêĉĝóøąïøöøćßĉîĊîćë ÙøĚĆÜìĊę 18 êøÜĆ


đÙ÷đÿéÝĘ óøąøćßéćĞ đîîĉ đ÷÷Ċę öøćþãøõćÙĔêšđðŨîÙøÜĚĆ êŠĂ÷ĂéÝćÖēÙøÜÖćøêøĆÜĂĆîéćöĆîđÖìđü÷Ť ÝčéđéŠî ĒøÖđöęĂČ ðóŘ .ý. ģĦġģ Ă÷ĎŠìĊęõćóëŠć÷óøąøćßÖøèĊ÷ÖĉÝóøąïćìÿöđéĘÝóøą ðøöîĉ ìøöĀćõöĎ óĉ úĂéúč ÷đéß (øßĆ ÖćúìęĊ Ī) ÙøÜĆĚ đÿéÝĘ êøĆÜ ðøąêĎÿŠĎĂĆîéćöĆî (ĂîĆ éćöîĆ đÖìđü÷)Ť Ēúąÿüî óøąøćßéćĞ đîîĉ õćÙĔêš đöČęĂ ó.ý. ģĦġģ ÙĎŠÖĆïÿöđéÝĘ đÞúĉöóøąđÖĊ÷øêĉøĆßÖćúìęĊ Ī đðŨîÿĆâúĆÖþèŤĒúą óøąîćÜđÝšćÿĉøĉÖĉêĝĉ óøąïøöøćßîĉ Ċîćë ĔîøßĆ ÖćúìęĊ Ī đðŨîÝčéĒüąóĆÖøëøąĀüŠćÜÖćøđéĉîìćÜïîìćÜĀúüÜ ĒúąýîĎ ÷Ťđø÷Ċ îøíĎš øøößćêĉđìĂČ Öđ×ćïøøìĆé àęċÜõć÷Ĕî Āöć÷đú× ĥ ߊüÜđÿšîìćÜđßČęĂöøąĀüŠćÜêøĆÜ–óĆìúčÜ ĂćÙćøîĞćđÿîĂíøøößćêĉĒĀŠÜđìČĂÖđ×ćïøøìĆéĔîøĎð ĀøČĂìęĊđøĊ÷ÖüŠć đ×ćóĆïñšć öĊÖćøÝĆéóĚČîìĊęĔîúĆÖþèą Ēïïõćóüćéÿćööĉêĉ ÿŠüîéšćîĀúĆÜÝĆéđðŨîđÿšîìćÜ ×ĂÜÖćøëŠć÷ìĂéïĂÖđúŠćđøęČĂÜøćüìęĊÿĞćÙĆâ×ĂÜ ýċÖþćíøøößćêĉĒúąðøąüĆêĉýćÿêøŤ öĊðøąêĉöćÖøøö ÝĆÜĀüĆéêøĆÜêĚĆÜĒêŠĂéĊêÝîëċÜðŦÝÝčïĆî ÝčéđéŠîÿĞćÙĆâ Ē÷ÖđðŨîÿĆéÿŠüî đߊî ÿüîàćĕÖ ÙîóČĚîđöČĂÜÙĎŠÖĆï ÙČĂðøąêĉöćÖøøöē×úÜßšćÜĔîìŠćìćÜđéĉîêŠĂĒëüêćö đìČĂÖđ×ćïøøìĆé úćîÿöđÿĘÝ ÿĆêüŤðøąÝĞćëęĉî ÿüî ĀúĆÜÖĆî đîČęĂÜÝćÖĔîĂéĊêêøĆÜđÙ÷đðŨîëĉęîĂćýĆ÷×ĂÜ ÿöîč ĕóø Ēúąđÿîš ìćÜðîũŦ ÝÖĆ ø÷ćîøą÷ąìćÜðøąöćè ßćš ÜÝćĞ îüîöćÖ øðĎ ðîŦŪ óą÷Ďî øëêÖčŢ êčŢÖĀĆüÖïÝćĞ úĂÜ ģ Öĉēúđöêø ÿüŠ î×ĂÜÿüîđÞúöĉ óøąđÖ÷Ċ øêĉ øĆßÖćúìĊę Ī đðŨîÖćø ÿüîóùÖþýćÿêøÿŤ ćÖúõćÙĔêš (ìŠčÜÙŠć÷) êøĆÜ 19


ĂĞćđõĂ÷Šćîêć×ćü ÿĂïëćö×Ăš öĎú ēìø. ġĩ ĦĥĩĨ Ģġĥĥ îć÷ĀîĎĂęöĉ ÿüîóùÖþýćÿêøŤÿćÖúõćÙĔêš (ìčŠÜÙŠć÷) êĞćïú ðćîđĂę÷Ċ ö (ñĔšĎ ĀâŠïšćî) ìčŠÜÙŠć÷ đðŨîÿëćîìęĊìŠĂÜđìęĊ÷üÿĞćĀøĆïñĎšÿîĔÝýċÖþć õĎñćĀöĂÖ ĀöĎŠìęĊ ĩ êĞćïúîćßčöđĀĘé đðŨîÖĉÝÖøøö íøøößćêĒĉ úąóøøèĕöš õć÷ĔîÿüîóùÖþýćÿêøŤöĊ đéĉîðśćĒîüđìČĂÖđ×ćïøøìĆéøĂ÷êŠĂøąĀüŠćÜÝĆÜĀüĆé ýîĎ ÷ŤïøÖĉ ćøîÖĆ ìŠĂÜđì÷ęĊ ü ÿüîøčÖ×ßćêĉ ÿüîÿöîč ĕóø êøÜĆ ĒúąÝÜĆ ĀüéĆ óìĆ úÜč ÿöĆ ñÿĆ ïøø÷ćÖćýðćś éïĉ ßîĚČ Ēúą ĀšĂÜÿöčéóùÖþýćÿêøŤ óĉóĉíõĆèæŤóČß ĀšĂÜðøąßčö Öúüš ÷ĕöðš ćś óøĂš ößöìýĆ î÷Ċ õćóïî÷Ăéđ×ćìðęĊ ÖÙúöč óĚČîìĊęÿĞćĀøĆïÖćÜđêĘîìŤĒúąÖĉÝÖøøöÙŠć÷óĆÖĒøö éüš ÷đöÛ ĀöĂÖ êúĂéìÜĆĚ ðĒŘ ïï Ĥħġ ĂÜýć Öćøđéîĉ ìćÜ đðŨîêšî îĂÖÝćÖîĊĚöĊđÿšîìćÜđéĉîýċÖþćíøøößćêĉĔĀš êĂš ÜÙćš ÜÙîČ ĒúąöĊđÝšćĀîćš ìîęĊ ćĞ ìćÜ đúČĂÖĀúć÷đÿîš ìćÜēé÷øĂïĒêúŠ ąđÿšîìćÜÝąêéĆ ñŠćî îćĚĞ êÖÿć÷øščÜ Ă÷ĎŠĔîđ×êøĆÖþćóĆîíÿŤ êĆ üŤðśćđ×ćïøøìĆé ðśćéĉïìęĊúčŠöêĞęć øüöìĆĚÜðśćóøčàċęÜöĊóøøèóČß ÝčéđéŠî đðŨîîćĚĞ êÖìêęĊ ÖÝćÖĀîšćñćÿĎÜ ðøąöćè Ģġġ đöêø ìĊęîŠćÿîĔÝÙČĂ đÿšîìćÜÿąóćîýċÖþćíøøößćêĉđøČĂî éćš îúćŠ ÜđðîŨ ĒĂÜŠ îćĚĞ ÿćöćøëđúîŠ îćĞĚ ĕéš öîĊ ćĞĚ êúĂéìÜĚĆ ðŘ ÷Ăéĕöš (Canopy Walk Way) øą÷ąìćÜ÷ćü ĢĨĦ ïøø÷ćÖćýēé÷øĂïøöŠ øîęČ đĀöćąÿĞćĀøĆïÖćøóÖĆ ñŠĂî đöêø ÙüćöÿĎÜ Ģġ-Ģĩ đöêø ÿĂïëćöךĂöĎú ēìø. ĒúąÝąđðŨîÿć÷øčšÜđöęĂČ úąĂĂÜîĞćĚ ÖøąìïÖïĆ ĒÿÜĒéé ġ ĨĦģĩ ġĢħħ ÖćøđéĉîìćÜ ĔßšìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥ (ÿć÷êøĆÜ- ÖćøđéĉîìćÜ ÝćÖĂĞćđõĂđöČĂÜêøĆÜ ĔßšìćÜĀúüÜ óìĆ úÜč ) ðøąöćè ĢĨ Öēĉ úđöêøÝîëÜċ ßüŠ ÜēÙÜš Öēĉ úđöêø Āöć÷đú× ĥġĥ (đÿšîìćÜëîîêøĆÜ-÷Šćîêć×ćü- ìęĊ ĢĢģĦ ÖúĆïøë đóęČĂđúĚĊ÷üàšć÷đךćÿĎŠìćÜĀúüÜ ðąđĀú÷Ċ î) ïøđĉ üèÖēĉ úđöêøìęĊ ĢĢìćÜđ×ćš ÿüîóùÖþ Āöć÷đú× ĥģħĥ (ÿć÷ïšćîֹߊĂÜ-ïšćîĀćéđúć) ýćÿêøŤĄ Ă÷ŠøĎ öĉ ëîîéćš îàšć÷ ðøąöćè Ģģ Öēĉ úđöêø đúĚ÷Ċ üàšć÷êøÜðćŜ ÷ßČęĂîĚĞćêÖ ĂĊÖ Ĥ Öēĉ úđöêø ßöč ßîïćš îúćĞ ×îčî êćĞ ïúîćßčöđĀéĘ “ïšćîúćĞ ×îčî” îĞĚćêÖĕóøÿüøøÙŤ đðŨîîĞĚćêÖ×îćéÖúćÜ ÿć÷îĚĞćêÖ đðîŨ ßĂęČ đø÷Ċ ÖêćöĒöîŠ ćĞĚ ìĕęĊ ĀúñćŠ îĀöïŠĎ ćš îöìĊ øóĆ ÷ćÖø öĊÖĞćđîĉéÝćÖđìČĂÖđ×ćïøøìĆéðøąÖĂïéšü÷ßĆĚî÷ŠĂ÷ íøøößćêĉìĊęÿöïĎøèŤĂ÷ĎŠïøĉđüèđìČĂÖđ×ćïøøìĆéđðŨî Āúć÷ßĆĚî ìĞćĔĀšđÖĉéĒÖŠÜđúĘÖ ė Āúć÷ĒÖŠÜ đĀöćą ĒĀúŠÜìŠĂÜđìĊę÷üßčößîđßĉÜđÖþêøĒúąĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎš ÿćĞ ĀøïĆ đúîŠ îĞĚć ïøø÷ćÖćýøŠöøęîČ ĕøŠîćÿüîñÿöìĊęîĞćĀúĆÖðøĆßâćđýøþåÖĉÝóĂđóĊ÷Ü Öćøđéîĉ ìćÜ Ĕßđš ÿîš ìćÜđé÷Ċ üÖïĆ îćĞĚ êÖÿć÷øÜšč đú÷ìćÜ öćĔßš đߊî ÖćøìćĞ ÿüî÷ćÜ ðúĎÖñĆÖ đúĚ÷Ċ ÜÿêĆ üŤ øüöëċÜ đ×ćš îćĞĚ êÖÿć÷øÜšč ðøąöćè Ĥ Öēĉ úđöêø öìĊ ćÜđ×ćš îćĞĚ êÖ ÖćøîćĞ öúĎ ÿĆêüŤöćĀöÖĆ đðŨîĒÖŢÿßüĊ õćó ĕóøÿüøøÙŤ ĂÖĊ ðøąöćè ĥ Öĉēúđöêø îĂÖÝćÖî÷ĚĊ ÜĆ đðîŨ ĒĀúÜŠ đø÷Ċ îøéšĎ ćš îýúĉ ðüçĆ îíøøöóîČĚ îćĞĚ êÖúćĞ ðúĂÖ ÿÜĎ ħ ßîĚĆ ĕĀúÝćÖĀîćš ñćÿÜĎ éćš îúćŠ Ü ïćš îìđĊę ðîŨ đĂÖúÖĆ þèŤ ÙĂČ ÖćøøćĞ öēîøćĀĒŤ úąĒÖąÿúÖĆ öĊĒĂŠÜîĚĞćÿĞćĀøĆïđúŠîîĞĚćĕéšÿćöćøëöĂÜđĀĘîđÖćąĒÖŠÜ ĀîĆÜêąúčÜ ĂĊÖìĆĚÜöĊÖĉÝÖøøöóć÷đøČĂÙć÷ĆÙøą÷ąìćÜ ĒúąìĉüìĆýîŤ×ĂÜðćÖîĞĚćðąđĀúĊ÷î îĂÖÝćÖîĚĆî÷ĆÜ ÖüćŠ ĩ Öēĉ úđöêøĒúąÿćöćøëđ÷ęĊ÷ößö “Āúćéêîš îćĚĞ úĞć×îčî” ÝĞćĀîŠć÷ñúêĉ õèĆ æÖŤ ćøđÖþêø ĂćĀćøĒúą ×ĂÜé×Ċ ĂÜßčößî êúćéđðŗéìÖč üĆîđÿćø-Ť Ăćìĉê÷Ť đüúć ġĩ.ġġ-ĢĨ.ġġ î. öĊìĊęóĆÖĒïïēăöÿđê÷ŤĔĀšïøĉÖćø 20 êøĆÜ


îćĚĞ êÖÿć÷øšÜč đðîŨ ìêĊę ÜĆĚ ×ĂÜēÙøÜÖćøĕôôćŜ óúÜĆ îćĚĞ ÙúĂÜúćĞ ðúĂÖ àÜęċ ĂćĞ đõĂðąđĀúĊ÷î Ĕßîš ĚćĞ ÝćÖÙúĂÜúĞćðúĂÖñúĉêĕôôćŜ îĚĞćêÖēêîđêŢą đðŨîîĞĚćêÖ×îćéĔĀ⊠êšîÖĞćđîĉéÝćÖ ÖćøđéĉîìćÜ ĔßšđÿšîìćÜđéĊ÷üÖĆïîĞĚćêÖÿć÷øčšÜĒúą đìČĂÖđ×ćïøøìĆéĕĀúÿŠĎÙúĂÜðąđĀúĊ÷î öĊîćĚĞ ĕĀúñŠćî îĞĚćêÖĕóøÿüøøÙŤ Ă÷ĎŠđú÷ìćÜđךćîĚĞćêÖĕóøÿüøøÙŤ ĒĂŠÜĀĉîêúĂéÿć÷đðîŨ ÿĊ×ćü ÿÜĎ Ĥģġ đöêø Öćø×îĚċ ðøąöćè ħ Öĉēúđöêø ÝąóïìćÜĒ÷ÖđךćîĚĞćêÖúĞć ĕðßöîćĞĚ êÖßîĚĆ ïîÝąêĂš Üđéîĉ đìćš ĕðêćöđÿîš ìćÜøą÷ą ðúĂÖéšćîàćš ÷öČĂ ìćÜðøąöćè Ģ Öĉēúđöêø êúĂéìćÜđéĉîøöŠ øČîę éüš ÷ êøĆÜ 21


îĞĚćêÖēêîđêąŢ ĕöšđïâÝóøøèîćîćßîĉé ÿŠüîéšćîúŠćÜđðŨîĒĂŠÜîĞĚć ßčößîĒĀúöĀ÷ÜÿêćøŤ đðŨîßčößîđÖŠćĒÖŠ ĔîĂéĊê ÿćöćøëüŠć÷îĞĚćĕéš đÙ÷đðŨîìŠćđìĊ÷ïđøČĂĒúąöĊéŠćîýčúÖćÖø đóęČĂĔßš ÖćøđéĉîìćÜ ĔßšìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥ (ÿć÷êøĆÜ- ĔîÖćøêĉéêŠĂÙšć×ć÷ÖĆïêŠćÜðøąđìý đߊî ĀĆüđöČĂÜ óìĆ úÜč ) ðøąöćè ĢĨ Öēĉ úđöêøÝîëÜċ ßüŠ ÜēÙÜš Öēĉ úđöêø ßć÷òŦũÜïøĉđüèÙćïÿöčìøöúć÷Ď ÿĉÜÙēðøŤ öćđúđàĊ÷ ìęĊ ĢĢģĦ ÖúĆïøë đóČęĂđúĚĊ÷üàšć÷đךćÿĎŠìćÜĀúüÜ ÿćöćøëóïđĀĘîïćš îđøĂČ îĕöšēïøćèĕéĔš îßöč ßî ßćü Āöć÷đú× ĥģħĥ ðøąöćè ģħ Öēĉ úđöêø ñćŠ îîćĞĚ êÖ ïšćîÿŠüîĔĀâŠðøąÖĂïĂćßĊóðøąöÜĒúąÿüî÷ćÜ ÿć÷øčšÜ ĒúšüđúĊĚ÷üàšć÷đךćÿĎŠìćÜĀúüÜßîïì ĥġģħ öĊÿõćóĒüéúšĂöìęĊĂčéöÿöïĎøèŤúšĂöøĂïéšü÷ðść đךćÿĎŠîĚćĞ êÖĂĊÖ Ģ Öĉēúđöêø ēÖÜÖćÜ ïøĉđüèĒĀúöĀ÷ÜÿêćøŤöĊÿąóćî÷ęČîúÜĔî ìąúðøąöćè ģġġ đöêø đðŨîÝéč ßöüĉüóøąĂćìĉê÷Ť îćĚĞ êÖēêîêÖ Ă÷ĔŠĎ îđ×êøÖĆ þćóîĆ íÿŤ êĆ üðŤ ćś đ×ćïøøìéĆ êÖìÿęĊ ü÷ÜćöĒúąöðĊ øąõćÙćøßöìýĆ î÷Ċ õćóĕéš Ĥħġ Ă÷ĎŠĀŠćÜÝćÖîĞĚćêÖēêîđêŢąðøąöćè Ģ Öĉēúđöêø ĂÜýć ÿćöćøëöĂÜđĀîĘ đÖćąÿąïĆîĒúąđÖćąÿčÖøĕéš đðŨîîĞĚćêÖßĆĚîđéĊ÷üìęĊĕĀúÝćÖĀîšćñćĀĉîÿĎÜðøąöćè ÖćøđéĉîìćÜ ĔßšìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥġĥ (êøĆÜ- Ħġ đöêø éćš îúćŠ ÜđðîŨ ĒĂÜŠ đúŠîîćĚĞ ĕéš ÿćöćøëđì÷ęĊ ü ðąđĀúĊ÷î) ÝîëċÜììĊę ćĞ ÖćøĂÜÙÖŤ ćøïøĉĀćøÿŠüîêĞćïú ĕéšêúĂéìĆÜĚ ðŘ 22 êøĆÜ


ìŠć×ćš ö đúĚ÷Ċ ü×üćđךćìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ģġĤĥ ĂÖĊ ðøąöćè ģ Öēĉ úđöêø ĀćŠ ÜÝćÖÿîĆ ĀúÜĆ öÜĆ ÖøđĀúĂČ Üēé÷ ðøąöćè Ĥ Öēĉ úđöêø ÝąëÜċ Ýéč ßöüüĉ ĒĀúöĀ÷ÜÿêćøŤ îĆęÜđøĂČ ðøąöćè ģġ îćìĊ ÿćöćøëúÜđøČĂĕéšììĊę ćŠ đøĂČ éćŠ îýúč ÖćÖøĀ÷ÜÿêćøŤ ÿĆîĀúĆÜöĆÜÖøđĀúČĂÜ ĀöŠĎìĊę ģ ïšćîĀ÷ÜÿêćøŤ êĞćïú ìćŠ ×ćš ö đðîŨ Ģ Ĕî ħ ÿîĆ ĀúÜĆ öÜĆ ÖøìóĊę ïĔîÝÜĆ ĀüéĆ êøÜĆ đÖćąÿÖč ø đðîŨ đÖćą×îćéĔĀâŠĂ÷ĎŠĀćŠ Üßć÷òũŦÜđó÷Ċ Ü Ĥ úÖĆ þèąđðîŨ đîîĉ ÿîĆ ìøć÷Ùúćš ÷ìąđúĒĀüÖ ēñú׊ îċĚ öć Öēĉ úđöêø öÙĊ üćöÿÜïđÜĊ÷ï ïîđÖćąöĊßćüïćš îĂćýĆ÷ ĔîߊüÜìęîĊ ćĚĞ ìąđúúé øą÷ąìćÜ÷ćüÖüŠć ģ Öĉēúđöêø Ă÷ĎŠÖüŠć ģ,Ħġġ Ùî ÿŠüîĔĀâŠîĆïëČĂýćÿîćĂĉÿúćö ÿćöćøëúÜđøČĂĕéšìĊęìŠćđøČĂéŠćîýčúÖćÖøĀ÷ÜÿêćøŤ Ĕßš ïîđÖćąÝąöĊÿüîĒêÜēö đðŨîñúĕöšìęĊöĊßęČĂđÿĊ÷ÜàċęÜ đüúćđéîĉ ìćÜðøąöćè ģġ îćìĊ øÝšĎ ÖĆ ÖîĆ éĔĊ îÝÜĆ ĀüéĆ êøÜĆ ĒúąĔÖúđš Ù÷Ċ Ü öøĊ ÿĀüćîĂøĂŠ ÷ ÖćøđìĊę÷üđÖćąÿčÖøÿćöćøëđìęĊ÷üĕéšêúĂéìĚĆÜðŘ ÿîĆ ĀúÜĆ öĆÜÖøđÖúĘéìĂÜÙćĞ ĀöìŠĎ ęĊ ĥ ïćš îìÜŠč øüÜìĂÜ îĂÖÝćÖĀćéìøć÷ßć÷ìąđú đÖćąÿčÖø÷ĆÜđðŨîđÖćą êĞćïúìćŠ ×šćö đðŨîÿĆîĀúÜĆ öĆÜÖøêüĆ ìęĊ ģ ×ĂÜìąđúêøÜĆ ĒĀŠÜÖćøÿĆöñĆÿüĉëĊßĊüĉêßčößčîĒúąÖĉÝÖøøöìĊęĀúćÖ úĆÖþèąđðŨîđðúČĂÖĀĂ÷ìĆïëöÖĆîöĊĒÿÜđĀúČĂÜìĂÜ Āúć÷ Ăćìĉ ÖćøĀćðĎ Āćðúć ìĞćÿüî÷ćÜóćøć ÿüî øą÷ïĉ øą÷ĆïđüúćìęĊĒÿÜéüÜĂćìĉê÷ŤÿąìšĂî Ùüćö÷ćü ĒêÜēö ÖćøìĞćîć ÖćøðũîŦ ÝĆÖø÷ćîøĂïđÖćą ÖćøìĞć đÖćąÿčÖø êøÜĆ 23


đÖćąđĀúćđĀú÷Ċ Ü 24 êøĆÜ


ñćš ïćêÖĉ ÖćøìćĞ ×îöÙúšĂÜĔÝ øüöëċÜÖćøßöòÜĎ Ùüć÷ ÖćøŤêĎîĒúąðúćÿü÷ÜćöĂęČî ė öĊÖĆúðŦÜĀćĀúćÖÿĊìĊę đúîŠ îćĚĞ ìąđúøüöëċÜìĂŠ Üđì÷ęĊ üÿîĆ ĀúÜĆ öÜĆ Öø ÷ĆÜÿöïĎøèŤĒúąĀćéĎĕéš÷ćÖ đĀöćąÿĞćĀøĆïÖćøéĞćîĚĞć ÖćøđéĉîìćÜ ĔßšìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥġĥ (êøĆÜ- êČĚîĒúąîĞĚćúċÖĒïŠÜĂĂÖđðŨîÿĂÜđÖćąìęĊêĆĚÜÙĎŠÖĆî ÙČĂ ðąđĀúĊ÷î) ñŠćîĂĞćđõĂ÷Šćîêć×ćü đךćđ×êĂĞćđõĂ đÖćąđĀúćđĀúĊ÷ÜóĊę (ìćÜéšćîĔêš) đðŨîđÖćąìĊęĕéšøĆï ðąđĀúĊ÷î Ē÷Ö×üćìęĊÿęĊĒ÷Öïšćîîć đךćìćÜĀúüÜ ÿĆöðìćîøĆÜîÖîćÜĒĂŠîĕöŠĂîčâćêĔĀšóĆÖÙšćÜÙČîĒúą Āöć÷đú× ĥģĤĦ ĕð÷ĆÜĂćĞ đõĂĀćéÿĞćøćâ ÝćÖîĆîĚ đÖćąđĀúćđĀúĊ÷ÜîšĂÜ (ìćÜéšćîđĀîČĂ) öĊđêĘîìŤĒïï Ē÷Öàćš ÷đ×ćš ëîîøóß. Āöć÷đú× ģġĢĨ ĕð÷ÜĆ ìćŠ đøĂČ đðîŨ ĀúÜĆ Ēúąøćš îĂćĀćøïøđĉ üèđÖćąđĀúćđĀú÷Ċ ÜîĂš Ü êąđÿą Ēúšüēé÷ÿćøđøČĂĕð÷ĆÜìŠćđøČĂĀćéìøć÷ïî ĔĀïš øÖĉ ćø ÿĂïëćö×Ăš öĎú đĀúćđĀú÷Ċ ÜïĊß ēìø. ġĪ đÖćąÿčÖø ÙŠćđøČĂÙîúą Ĥġ ïćì Ĕßšđüúćðøąöćè ĨģĦģ ħĦħĤ ģġ îćìĊ đÖćąđĀúćđĀú÷Ċ Ü Ýąðéŗ ÖćøìĂŠ ÜđìĊ÷ę üđðŨîðøąÝĞćìÖč ÿĆîĀúĆÜöĆÜÖøĀ÷Ö ĀöĎŠìĊę Ģ ïšćîđÿĊ÷öĕĀö êĞćïú ðŘĔîߊüÜÖúćÜđéČĂîóùþõćÙö-đéČĂîêčúćÙö đóęČĂ đÖćąÿčÖø đÖĉéÝćÖÖćøñÿöøąĀüŠćÜìøć÷ đðúČĂÖ ôŚŪîôĎíøøößćêĉĒúąÝąđðŗéđÖćąĂĊÖÙøĆĚÜĔîߊüÜđéČĂî ĀĂ÷ĒúąēÙúî ìĆïëöÖĆîđðŨîđîĉîøą÷ąìćÜ÷ćüÖüŠć óùýÝÖĉ ć÷î Ĥ Öĉēúđöêø ÿĆîĀúĆÜöĆÜÖøìĆïìĉöÿ÷ćö ĀöĎŠìĊę ĥ ïšćîĀćéìøć÷ đÖćąêąđÖ÷Ċ Ü đðîŨ đÖćąđúÖĘ ė ĀćŠ ÜÝćÖđÖćąđĀúćđĀú÷Ċ Ü ìĂÜ êĞćïúđÖćąÿčÖø úĆÖþèąđðŨîđîĉîÿĆîìøć÷ öĊ đĀîČĂðøąöćè ĥ Öĉēúđöêø Āćéìøć÷×ćü÷ćü Ùüćö÷ćüìĊęÿčéÖüŠć Ħ ÖĉēúđöêøïøĉđüèÿĆîìøć÷÷ĆÜ ðøąöćè Ģġġ đöêø öĊĒîüðąÖćøĆÜĒ×ÜĘ ìęĊÿü÷Üćö ÿćöćøëóïðĒĎ éÜ×îćéđúÖĘ ÝĞćîüîöćÖ đðŨîïøĉđüèÖüšćÜĒúąđðŨîëęĉîĂćýĆ÷×ĂÜðúćÿü÷Üćö đÖćąđõêøć đÖćąìĔĊę ĀâìŠ ÿĊę éč ĔîĀöđŠĎ Öćąđõêøć êüĆ đÖćą ĀúćÖßîĉé đÖćąêąđÖĊ÷ÜîĆïđðŨîÝčééĞćîĚĞćéĎðąÖćøĆÜ đðîŨ õđĎ ×ćĀîĉ ðîĎ ìöĊę ÷Ċ ĂéĒĀúöÿÜĎ öĒĊ îüĀćéìøć÷×ćü îćĞĚ êČĚîìÿęĊ ü÷ÜćöĒĀŠÜĀîęċÜĔîìąđúêøÜĆ ìęĕĊ öÙŠ üøóúćé ÷ćüĕðêćöĒîüđÖćą éšćîìĉýêąüĆîĂĂÖ đÿîŠĀŤ×ĂÜ ÖćøđéĉîìćÜ ÿćöćøëđߊćđøČĂĕéšìĊęìŠćđøČĂđÝšćĕĀö đÖćąđõêøć ÙĂČ Ùüćöÿü÷Üćö×ĂÜõđĎ ×ćĒúąĀîšćñćìĊę (ìŠćđøČĂĀćé÷ćü) ĔßšđüúćĔîÖćøđéĉîìćÜēé÷đøČĂÿðŘé êĚĆÜđéŠîĂ÷ĎŠÖúćÜóČĚîîĚĞćÿĊđ×Ċ÷ü×ĂÜìšĂÜìąđúĂĆîéćöĆî ēïêðøąöćè ĥġ îćìĊ đðŨîĒĀúŠÜéĞćîĞĚćéĎðąÖćøĆÜìĚĆÜîĚĞćêĚČîĒúąîĚĞćúċÖĂĊÖ ĒĀúŠÜĀîęċÜ×ĂÜÝĆÜĀüĆéêøÜĆ ĂĞćđõĂĀćéÿĞćøćâ đÖćąđĀúćđĀúĊ÷Ü êćĞ ïúđÖćąÿÖč ø Ă÷ŠĔĎ îđ×êĂčì÷ćî ĀćéÿĞćøćâ êĞćïúĀćéÿćĞ øćâ ïøđĉ üèĀćéöĊêîš ÿî ĒĀŠÜßćêĉĀöĎŠđÖćąđõêøć ÿõćóĒüéúšĂöēé÷øĂï ĀîćĒîŠîĒúąÿćöćøëöĂÜđĀĘîđÖćąđúĘÖĔĀâŠêŠćÜ ė đðŨîĀîšćñćÿĎÜ öĊÖĉÝÖøøöðŘîđ×ć Āćéìøć÷×ćü öĊúöóĆéêúĂéüĆîđĀöćąÿĞćĀøĆïđðŨîìęĊêćÖĂćÖćý îĞĚćìąđúĔÿ øüöĕðëċÜĒîüðąÖćøĆÜìęÿĊ ü÷Üćö òÜĎ ðúć îĆÖìŠĂÜđìĊę÷üîĉ÷ööćøĆïðøąìćîĂćĀćøìąđúĒúąéĎ ßüĊ êĉ ÙüćöđðŨîĂ÷×ĎŠ ĂÜßćüðøąöÜóĊĚîïšćî ÖćøđéĉîìćÜ ĀŠćÜÝćÖĂĞćđõĂđöČĂÜðøąöćè ĦĪ Öĉēúđöêø êćöìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥġĥ (ëîîÿć÷ êøÜĆ 25


üĆéêøĆÜÙõöĎ óĉ čìíćüćÿ êøĆÜ-ðąđĀúĊ÷î) ñŠćîêĆüĂĞćđõĂ÷Šćîêć×ćüëċÜÿĊęĒ÷Ö ßčöÿć÷ÖĆîêĆÜĒúąêĆĚÜßęČĂüŠć üĆéÖĆîêĆÜ êŠĂöćđöęČĂðŘ ïšćîîć đúĚĊ÷ü×üćđ×ćš ìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥģĤĦ ĕð ó.ý. ģĥĦĥ ÿöđéĘÝóøąöĀćÿöèđÝšć Öøöóøą÷ć ĂĊÖ ģģ Öēĉ úđöêø üßĉøâćèüēøøÿ ĕéšđÿéĘÝêøüÝÖćøÙèąÿÜÛŤĒúąĕéš ðøąìĆïìĊęüĆéÖĆîêĆÜ ÝċÜĕéšóøąøćßìćîîćöüĆéĔĀšĔĀöŠ ÿîĆ ĀúÜĆ öÜĆ Öøîúĉ ïćš îêąđÿą êćĞ ïúêąđÿą Ă÷ĔŠĎ ÖúÖš ïĆ üŠć “üĆéêøĆÜÙõĎöĉóčìíćüćÿ” õć÷ĔîóøąĂčēïÿë ĀćéÿćĞ øćâ Ùüćö÷ćüðøąöćè ĥ Öēĉ úđöêø úÖĆ þèą ðøąéþĉ åćîóøąðøąíćîðćÜöćøüßĉ ÷Ć óøĂš öéüš ÷óøą đðŨîēÙúîñÿöÖĆïđðúČĂÖĀĂ÷Ēúąìøć÷ đöęČĂĒÿÜ ĂĆÙøÿćüÖĂÖĊ ģ ĂÜÙŤ ìćĞ öćÝćÖĀîĉ ĂĂŠ î ēé÷óøą÷ć óøąĂćìĉê÷ŤÿĂŠ ÜÖøąìïÝąöĊÿđĊ ×öš Ùúšć÷îúĉ øĆþãćîčðøąéĉþåŤ ĕéšîĞćöćÝćÖđöČĂÜðŘîĆÜ ðøąđìý öćđúđàĊ÷ ĂćĞ đõĂÖĆîêÜĆ üĆéêøĆÜÙõĎöĉóčìíćüćÿ ïšćîÖĆîêĆÜ êĞćïúÖĆîêĆÜ ÷ćÜóćøćêšîĒøÖ×ĂÜðøąđìýĕì÷ Ă÷ĎŠøĉöìćÜĀúüÜ øĉöìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥġĤ (ÿć÷êøĆÜ-ÖîĆ êÜĆ ) đðîŨ Āöć÷đú× ĥġĤ (ÿć÷êøÜĆ -ÖĆîêÜĆ ) éćš îĀîšćÿĀÖøèŤ üĆéđÖŠćĒÖŠĂ÷ĎŠÙĎŠöćÖĆïĂĞćđõĂÖĆîêĆÜ ÿøšćÜ×ċĚîđöęČĂðŘ ÖćøđÖþêøÖĆîêĆÜ đðŨîêšî÷ćÜøčŠîĒøÖìĊęóøą÷ćøĆþãć ó.ý. ģĥĤħ ēé÷óøą÷ćøĆþãćîčðøąéþĉ åŤöĀĉýøõÖĆ éĊ îčðøąéĉþåŤĄ đÝšćđöČĂÜêøÜĆ ĕéîš ćĞ öćðúĎÖĕüšđóęČĂïÖč đïĉÖ (ÙĂàĉöïĚĊ è øąîĂÜ) ĕéšÿøšćÜüĆéĒĀŠÜîĊĚ×Ěċîïøĉđüè ĂćßóĊ ÿüî÷ćÜóćøć×ĂÜßćüêøÜĆ đöęĂČ ðŘ ó.ý. ģĥĥģ 26 êøĆÜ


÷ćÜóćøćêîš ĒøÖ×ĂÜðøąđìýĕì÷ êøĆÜ 27


ÿüîÿćíćøèąÙüîêĞćĀîĆÖÝĆîìîŤ Ĕîđ×êđìýïćú óĉóĉíõĆèæŤóøą÷ćøĆþãćîčðøąéĉþåŤöĀĉýøõĆÖéĊ đöČĂÜÖĆîêĆÜ öĊđîĚČĂìĊęðøąöćè ģĦġ ĕøŠđðŨîêĞćĀîĆÖ ëîîÙŠć÷óĉìĆÖþŤ êĞćïúÖĆîêĆÜ Ĕîđ×êđìýïćú ×îćéđúĘÖ ïîđîĉîđ×ćđêĚĊ÷ ė ĔßšĔîÖćøøĆïđÿéĘÝ đöČĂÜÖĆîêĆÜ đðŨîìęĊêĚĆÜ×ĂÜÿëćîìĊęðøąüĆêĉýćÿêøŤìĊę óøąïćìÿöđéĘÝóøąöÜÖčãđÖúšćđÝšćĂ÷ĎŠĀĆü (øĆßÖćú ÿĞćÙĆâ ÙĂČ “ÝüîđÖŠćđÝšćđöČĂÜêøÜĆ ” ĀøČĂïćš îóÖĆ ĂéĊê ìęĊ ħ) ĔîÖćøđÿéÝĘ ðøąóćÿđöĂČ ÜÖĆîêÜĆ êĂŠ öćĔîßüŠ Ü đÝšćđöČĂÜêøÜĆ óøą÷ćøĆþãćîðč øąéþĉ åŤöĀĉýøõĆÖéĊ đðŨî ÿöĆ÷ÿÜÙøćöēúÖÙøĆĚÜìęĊ ģ ĔîðŘó.ý. ģĥĩĥ ìĀćø đøČĂîĕöš ģ ßĚĆî õć÷ĔîÝĆéĒÿéÜĀčŠî×ĊĚñĚċÜđìŠćêĆüÝøĉÜ âĊęðčśîĕéš÷Öóú×ĚċîïÖĒúąĕéšêĚĆÜÖĂÜðøąÝĞćÖćøĂ÷ĎŠ ×ĂÜóøą÷ćøĆþãćĄ ĒúąđÙøęČĂÜöČĂđÙøČęĂÜĔßšĔîßĊüĉê ïøĉđüèîĚĊĒúą÷ĆÜÙÜĀúĆÖåćîìćÜðøąüĆêĉýćÿêøŤìęĊ ðøąÝćĞ üîĆ ×ĂÜìćŠ îĂ÷ćŠ ÜÙøïëüš î ēé÷ìć÷ćìêøąÖúĎ ÿĞćÙâĆ đߊî ðŚîĔĀ⊠ÿîćöđóúćą ĀúčöĀúïõ÷Ć Ēúą è øąîĂÜ đðîŨ ñĎšéĒĎ úøÖĆ þć đðŗéĔĀšđךćßöìčÖüîĆ đüšî Ăēč öÜÙÝŤ îëÜċ ðÝŦ Ýïč îĆ đìýïćúđöĂČ ÜÖîĆ êÜĆ ĕéðš øïĆ óîČĚ ìęĊ üîĆ ÝĆîìøŤ đüúć ġĩ.Ĥġ-ĢĨ.ġġ î. ĕöđŠ ÿ÷Ċ ÙŠćđ×ćš ßö ēé÷øĂïĔĀšđðŨîÿüîÿćíćøèąĒúąìęĊĂĂÖÖĞćúĆÜÖć÷ ÿëćîøĊ ëĕôÖîĆ êĆÜ ëîîĀîšćÙŠć÷ Ă÷ŠĎĔîđ×êđìýïćú øöŠ øîČę éšü÷êîš ĕöš öÝĊ éč ßöüüĉ ÿćöćøëöĂÜđĀĘîìĉüìýĆ îŤ đöČĂÜÖĆîêĆÜ öĊđÖŠćĒÖŠĂć÷čÖüŠć Ģġġ ðŘ đðŨîÿëćîĊ ĂĞćđõĂÖĆîêĆÜĕéïš øĉđüèÖüšćÜ óóĉ ĉíõĆèæŤóøą÷ćøþĆ ãćîčðøąéĉþåöŤ Āýĉ øõĆÖéĊ 28 êøĆÜ


ÿëćîĊøëĕôÖĆîêÜĆ ÿčéìćÜøëĕôòŦũÜĂîĆ éćöîĆ êüĆ ĂćÙćøÿëćîđĊ ðŨîĂćÙćø ßöč ßîïćš î÷ćŠ îàęČĂ êĞćïú÷ŠćîàęČĂ ĀøČĂĂÖĊ ßęĂČ ĀîċęÜÙČĂ ĕöšßĆĚîđéĊ÷üÿĊđĀúČĂÜÿúĆïîĞĚćêćú ĀúĆÜÙćìøÜðŦŪîĀ÷ć ßčößîðćÖÖĆéêĊîëĊï đðŨîßčößîøĉöĒöŠîĚĞćêøĆÜ öĊðść ÿëćðŦê÷ÖøøöĒïïõćÙĔêš éšćîĀîšćöĊöč×÷Čęî öčö ÝćÖìęĊĔĀâŠìĊęÿčéĔîÝĆÜĀüĆéêøĆÜ ĂĊÖìĆĚÜđðŨîĒĀúŠÜđøĊ÷î đÿćêÖĒêŠÜéšü÷úüéúć÷ĕöšÞúč ÖøöýĉúðćÖøĕéš×Ěċî øšÜĎ ćîòöŘ ČĂÝćÖêîš ÝćÖ đßîŠ ÖćøÿćîêąÖøćš Öćøÿćî ìąđï÷Ċ îĂćÙćøÿëćîøĊ ëĕôđðîŨ ēïøćèÿëćî ðÝŦ Ýïč îĆ Öøąđßšć ÖćøìĞćĀöćêĆÖîĚĞć (õćßîąìøÜÙøęċÜüÜÖúö ÿëćîøĊ ëĕôÖîĆ êÜĆ ÙÜĔĀïš øÖĉ ćøđéîĉ øëìÖč üîĆ üîĆ úąĀîÜċę ĔßšđðŨîõćßîąĔÿŠîĞĚćĒúą×îöĀüćî) đðŨîõĎöĉðŦââć đì÷Ċę üéüš ÷×ïüîøëđøüĘ ĂĂÖÝćÖÿëćîÖĊ øÜč đìóĄ-ÖîĆ êÜĆ ßćüïšćîìĊęÿøšćÜøć÷ĕéšĔĀšßčößî ÿĂïëćöךĂöĎú đüúć Ģĩ.Ĥġ Ēúą×ïüîøëđì÷Ċę üÖúĆïĂĂÖÝćÖÿëćîĊ Ùčèüĉ ēìø. ġĩ ĩĨĩĥ ĤĪĨĪ ÖîĆ êĆÜ–ÖøčÜđìó đüúć Ģģ.ĥġ î. êøĆÜ 29


ßčößîïšćî÷ŠćîàęČĂ üîĂčì÷ćîïŠĂîĚĞćøšĂîÖĆîêĆÜ (ïŠĂîĞĚćøšĂîÙüîĒÙÜ) ïšćîÙüîĒÙÜ ĀöĎŠìĊę Ĩ êĞćïúïŠĂîĚĞćøšĂî Ă÷ĎŠĔîđ×ê ðśćÿÜüîĒĀŠÜßćêĉðśćđ×ćĀüćÜ ðśćÙüîĒÙÜ Ēúąðść îĞĚćøćï öđĊ îČĂĚ ìęĊðøąöćè Ħġġ ĕøŠ àċÜę Öøöðśćĕöĕš éš ðøąÖćýÝĆéêĚÜĆ đðŨîüîĂčì÷ćî đöČęĂüîĆ ìęĊ Ī öëĉ îč ć÷î ģĦĥĪ úĆÖþèąõĎöĉðøąđìý đðŨîóĚČîìęĊøćïđßĉÜđ×ć ÿõćóðćś đðîŨ éÜéïĉ ßîČĚ ïćÜÿüŠ îđðîŨ ðćś óøč öïĊ ĂŠ îćĞĚ øĂš î ÝĞćîüî Ĥ ïŠĂ Ăèč ĀõĎöĉ×ĂÜîćĞĚ ðøąöćè Ĩġ ĂÜýć / ĥġ ĂÜýć / Ĥġ ĂÜýć êćöúĞćéĆïđðŗéĔĀšïøĉÖćø ĒߊđìšćĒúąĂćïîĞĚćøšĂîđóČęĂÿč×õćóēé÷öĊĀšĂÜĂćïîĚĞć ĒúąĀšĂÜĒߊîĞĚćøšĂîĔĀšïøĉÖćøđóęČĂÙüćöđðŨîÿŠüîêĆü îĂÖÝćÖî÷ĚĊ ĆÜöĊÿąóćîđéĉîßöðśćóøč ðøąöćè ĨĦġ đöêø ïøĉÖćøîüéòśćđìšćĒúąîüéĒñîĕì÷ óøšĂö ÝćĞ ĀîćŠ ÷ñúêĉ õèĆ æîŤ üéĒñîĕì÷Ēúąÿðć ìĔĊę ßîš ćĚĞ ÝćÖ ïŠĂøĂš îÙüîĒÙÜđðŨîÿŠüîñÿöĀúÖĆ üîĂìč ÷ćîïĂŠ îćĚĞ øĂš îÖîĆ êÜĆ (ïĂŠ îĞĚćøĂš îÙüîĒÙÜ) 30 êøĆÜ


đÖćąúĉïÜ ÖćøđéĉîìćÜ ÝćÖĂĞćđõĂđöČĂÜÖĆîêĆÜ ĔßšìćÜĀúüÜ øćïĒúšüđúĊĚ÷üàšć÷ ĕð÷ĆÜìŠćđøČĂĀćéđøČĂĂĊÖðøąöćè Āöć÷đú× ĥġĤ (ÿć÷êøĆÜ-ÖĆîêĆÜ) ëċÜđìýïćúđöČĂÜ ĩ Öēĉ úđöêø ÖĆîêĆÜ đúĚĊ÷üđךćÿĎŠìćÜĀúüÜßîïìĀöć÷đú× ĥġĪġ ñŠćîēøÜó÷ćïćúÖĆîêĆÜ ÝîïøøÝïÖĆïìćÜĀúüÜ đÖćąúïĉ Ü êćĞ ïúúïĉ Ü đðîŨ đÖćąìĔĊę ĀâìŠ ÿĊę éč ĔîìąđúêøÜĆ Āöć÷đú× ĥġġĩ (ÿć÷ēÙÖ÷ćÜ-ïćÜÿĆÖ) ĒúšüđúĊĚ÷ü öóĊ îČĚ ìĊę ģĦ,ġġġ ĕøŠ ĕéøš ïĆ ÖćøðøąÖćýđðîŨ đ×êĀćš öúćŠ àšć÷ĕðïšćîēÙÖ÷ćÜĂĊÖðøąöćè Ĩ ÖĉēúđöêøÝąëċÜ ÿêĆ üðŤ ćś ĀöđŠĎ Öćąúïĉ Ü öìĊ ìĊę ćĞ Öćøđ×êĄ Ă÷ïŠĎ øđĉ üèĒĀúö ìćÜđךćïĂŠ îĚĞćøĂš î ÝčēĀ÷ ßćüïšćîïîđÖćą÷ĆÜéĞćđîĉîüĉëĊßĊüĉêĒïïđøĊ÷ï ÜćŠ ÷ ìĞćĂćßĊóðøąöÜ ÿüî÷ćÜóćøć ÿüŠ îĔĀâŠîïĆ ëČĂ Āćé÷ćü ĀöìŠĎ Ċę ħ êćĞ ïúđÖćąúïĉ Ü đðîŨ Āćéìøć÷Ùúćš ÷ ýćÿîćĂĉÿúćö öĊÙüćöĀúćÖĀúć÷×ĂÜøąïïîĉđüý øðĎ ÖøąēéÜÞúćö×îĚċ öćìćÜéćš îĔêך ĂÜĀćé öÿĊ îìąđú ðøąÖĂïéšü÷ Āćéìøć÷ ðśćßć÷đúî øüöëċÜĀâšć ×îċĚ đðîŨ ĒîüéÿĎ ü÷Üćö ßć÷ĀćéÖüćš Ü ïøø÷ćÖćýđÜ÷Ċ ï ìąđúìęĊđðŨîĒĀúŠÜĂćĀćøĒúąìĊęĂ÷ĎŠĂćýĆ÷×ĂÜóą÷Ďî ÿÜï ïøĉđüèĔÖúšĀćé÷ćüÝąöìĊ ćŠ đøČĂÿćöćøëđéîĉ ìćÜ ÿĆêüŤđúĊĚ÷ÜúĎÖéšü÷îöìęĊÖĞćúĆÜÝąÿĎâóĆîíčŤ ÖćøéĎóą÷Ďî ĕðđì÷Ċę ü÷ĆÜđÖćąúïĉ Üĕéš ÿćöćøëéĎĕéšÝćÖĀĂßöóą÷ĎîêĚĆÜĂ÷ĎŠðúć÷ÿąóćî ÖćøđéĉîìćÜ ÝćÖĂćĞ đõĂÖîĆ êÜĆ Ĕßìš ćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĀúÖĊ õ÷Ć ĀøĂČ ïî÷Ăéđ×ćïćêðĎ đĎ êąŢ ĒúąđðîŨ ĒĀúÜŠ éîĎ Ö ĥġĤ (ÿć÷êøÜĆ -ÖîĆ êÜĆ ) ÝîëÜċ ÿćöĒ÷ÖēøÜđø÷Ċ îïćš îîćĞĚ ìąđúĒúąîÖßć÷đúîÝĞćîüîöćÖìęĊĂó÷óĀîĊĀîćü êøĆÜ 31


ĀćéĀ÷ÜĀúĉÜ öćĂćý÷Ć ïîđÖćą îĂÖÝćÖî÷ĊĚ ÜĆ öÿĊ ëćîììęĊ ŠĂÜđìę÷Ċ üìęĊ ëĞĚćđÝšćĕĀöëĞĚćđÝšćÙčè Ă÷ĎŠïøĉđüèđ×ćēêŢąĒîą ĔÖúš ĀúćÖĀúć÷ đßîŠ ĀćéĀâšćÙć ÿąóćîĀîĉ ïŠĂîćĚĞ ÝČé ïšćîđÝšćĕĀö đðŨîđÿšîìćÜìŠĂÜđìęĊ÷üđßĉÜîĉđüýĒúą ÖúćÜìąđú ïîđÖćąöìĊ óęĊ ĆÖĒïïēăöÿđê÷ĔŤ Āïš øÖĉ ćø đðŨîĒĀúŠÜìŠĂÜđìĊę÷üÖċęÜñÝâõĆ÷ ÖćøđìĊę÷üßöêšĂÜîĆęÜ ÖćøđéĉîìćÜ ĂĂÖđéĉîìćÜÝćÖìŠćđøČĂĀćé÷ćü öĊđøČĂ đøČĂÝćÖìŠćđøČĂĀćé÷ćüĕðêćöÙúĂÜ ÝćÖîĆĚîĔßšđøČĂ ēé÷ÿćøĔĀšïøĉÖćøêĚĆÜĒêŠ ġĩ.ġġ-ĢĨ.ġġ î. ÙŠć ĒÙîĎđøČĂÙ÷ĆÖóć÷úĆéđúćąĕðêćöÙúĂÜÝøąđך×ćü ēé÷ÿćøÙîúą ĥġ ïćì Ĕßđš üúćđéĉîìćÜ Ĥġ îćìĊ đöČęĂëċÜëĞĚćêšĂÜđéĉîúĆéđúćąĕðêćöē×éĀĉî õć÷Ĕî ÝąöĊĀĉîÜĂÖĀĉî÷šĂ÷ìęĊöĊÙüćöÿü÷ÜćöĒúąøĎðøŠćÜ ÿîĆ ĀúĆÜöĆÜÖøđñČĂÖ ĀöìĎŠ Ċę Ĥ ïšćîöéêąîĂ÷ êĞćïú ĒðúÖêć ĒúąïćÜÿüŠ î×ĂÜñîÜĆ ëĚĞćÝąöÙĊ šćÜÙćüĂćýĆ÷ đÖćąúĉïÜ đðŨîÿĆîìøć÷ÿĊ×ćüÙúšć÷ßšćÜđñČĂÖ đøĉęö Ă÷ŠđĎ ðîŨ ÝĞćîüîöćÖ ÝćÖïøĉđüèđÖćąöéêąîĂ÷ ìĂéúĞćêĆüĕð÷ĆÜđÖćą úĉïÜ÷ćüđÖČĂï ĥ Öēĉ úđöêø öĒĊ ×î ×ćúÖĆ þèąÙúšć÷ ĀćéĀ÷ÜĀúĉÜ Ă÷ĎŠĔîóČĚîìĊęđ×êĂčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉĀćé öĆÜÖøÖúćÜìąđú đÝšćĕĀö đðŨîĀćéìøć÷øĎðēÙšÜ×îćîĕðÖĆïêšîÿî 32 êøĆÜ


đÖćąöÖč ìąđú×îćéĔĀ⊠ÿčéßć÷ĀćéđðŨîđ×ćÿĎÜöĊđüĚĉÜĒúą đÖćąöÖč đóĂęČ ôîŪŚ ôíĎ øøößćêøĉ ąĀüćŠ ÜüîĆ ìęĊ Ģ öëĉ îč ć÷î- ēóøÜëĞĚć ïøø÷ćÖćýøöŠ øîČę đĀöćąìęĊÝąđúîŠ îĚćĞ ĒúąóĆÖ Ĥġ ÖĆî÷ć÷î×ĂÜìÖč ðŘ ñŠĂî ïøđĉ üèĀćéÿćöćøëÖćÜđêĘîìŤĕéš ÖćøđéĉîìćÜ öĊđøČĂēé÷ÿćøĂĂÖÝćÖìŠćđøČĂÙüîêčšÜÖĎ ĀŠćÜÝćÖĂćĞ đõĂÖĆîêĆÜðøąöćè ģģ Öēĉ úđöêø Ĕßšđÿšî đÖćąöčÖ Ă÷ĎĔŠ îóĚîČ ìęĊđ×êĂìč ÷ćîĒĀŠÜßćêĀĉ ćéđÝćš ĕĀö ìćÜđéĊ÷üÖĆïĀćé÷ćü ĒêĂŠ ÷ĎŠđú÷ÿćöĒ÷ÖïšćîîćĚĞ øćï ïøø÷ćÖćýđÜĊ÷ïÿÜïĒúąđðŨîÿŠüîêĆü úĆÖþèą×ĂÜ ìćÜđ×ćš Āćé÷ćüðøąöćè Ħ Öēĉ úđöêø ÝćÖìćŠ đøĂČ Ùüî đÖćąìćÜéšćîòŦũÜêąüĆîĂĂÖđðŨîìĊęêĆĚÜ×ĂÜìŠćđøČĂ êÜčš ÖĎĔßđš üúćđéĉîìćÜĕðđÖćąöÖč ðøąöćè Ĥġ îćìĊ öĊ ĀöïŠĎ ćš îßćüðøąöÜì÷Ċę ÜĆ ÙÜüëĉ ßĊ üĊ êĉ ×ĂÜßćüđÖćąĕüĒš úą đøĂČ ēé÷ÿćøĒïïđðîŨ øĂïĒúąĒïïđĀöćúĞćĔĀïš øĉÖćø öìĊ óĊę ÖĆ ìĀĊę úćÖĀúć÷ÖüćŠ ìćÜòÜũŦ êąüîĆ êÖ àÜċę ÿüŠ îĔĀ⊠đðŨîē×éĀĉîĀîšćñćÿĎÜêøąĀÜŠćîĀĆîĀîšćĂĂÖÿĎŠìąđú ëĚĞćöøÖê Ă÷ĎŠïîđÖćąöčÖìćÜéšćîìĉýêąüĆîêÖ Öćø ĒúąđðîŨ ìĊęêÜĚĆ ×ĂÜëćĚĞ öøÖêîĂÖÝćÖîĚĊøĂï ė đÖćąöÖč đךćßöõć÷ĔîëĞĚćÝąêšĂÜúĂ÷êĆüđðŨîÖúčŠöÝćÖðćÖëĞĚć öĊĀćéìøć÷×ćüÿąĂćéĒúąöĊÝčééĞćîĞĚćéĎðąÖćøĆÜ ñŠćîÙüćööČéøą÷ąìćÜ ĩġ đöêø ïøĉđüèðćÖëĚĞć ìęĊÿü÷Üćö Ăčì÷ćîĄÝąðŗéÖćøìŠĂÜđìĊę÷üïøĉđüè ÝąóïĒÿÜĒééÿąìšĂîÖĆïîĚĞćĔîëĚĞćìĞćĔĀšđĀĘîîĞĚćđðŨî êøĆÜ 33


ëćĚĞ öøÖê 34 êøĆÜ


đÖćąđßĂČ Ö ÿĊđ×Ċ÷üöøÖêÿŠüîĂĊÖéšćîđðŨîēóøÜëĞĚć×îćéĔĀ⊠ðćś éïĉ ßîĚČ ĒúąĒĀúÜŠ éćĞ îćĚĞ êîĚČ ĒúąîćĞĚ úÖċ ìÿęĊ ü÷ÿöïøĎ èŤ éšćîĔîöĊĀćéìøć÷×ćüÿąĂćéúšĂöøĂïéšü÷Āîšćñć éšü÷ðąÖćøĆÜ ÖĆúðŦÜĀć øüöìĆĚÜòĎÜðúćÝĞćîüîöćÖ ÿĎÜßĆîĒúąöĊĒÿÜÿŠĂÜÿüŠćÜĂčì÷ćîĄÝąðŗéÖćøìŠĂÜ Ăčì÷ćîĄ ÝąðŗéÖćøìŠĂÜđìęĊ÷üïøĉđüèđÖćąöčÖ đì÷ęĊ üïøđĉ üèëćĞĚ öøÖêđóĂČę ôîŪŚ ôíĎ øøößćêøĉ ąĀüćŠ ÜüîĆ ìęĊ đóČęĂôŚŪîôĎíøøößćêĉøąĀüŠćÜüĆîìĊę Ģ öĉëčîć÷î-Ĥġ Ģ öĉëčîć÷î-Ĥġ ÖîĆ ÷ć÷î×ĂÜìÖč ðŘ ÖîĆ ÷ć÷î×ĂÜìčÖðŘ ÖćøđéĉîìćÜ ÿćöćøëđߊćđĀöćúĞćđøČĂÝćÖìŠćđøČĂðćÖ đöÜ ĂĞćđõĂÿĉđÖć ĔßšđüúćđéĉîìćÜ ĥġ îćìĊĀøĂČ ĒóĘÖ đÖćąÖøąéćî Ă÷ĎŠìćÜêąüĆîêÖ×ĂÜđÖćąöčÖ đðîŨ ìĊêę ÜĚĆ đÖÝîćĞ đì÷Ċę üÝćÖñðšĎ øąÖĂïÖćøîćĞ đì÷ęĊ üïøđĉ üèìćŠ đøĂČ ×ĂÜĀîŠü÷óĉìĆÖþŤĂčì÷ćî Ýö. Ĥ ĒúąđðŨîÿëćîìęĊ ĀøĂČ ĔîĂćĞ đõĂđöĂČ ÜêøĆÜĕéš ÝĆéÜćîóĉíĊüĉüćĀŤĔêšÿöčìøÝĆÜĀüĆéêøĆÜĀćéìøć÷×ćü úąđĂĊ÷éĒúąîĞĚćìąđúĔÿÿąĂćé öĊĒîüðąÖćøĆÜĒúą đÖćąđßČĂÖ Ă÷ĎŠĔîóČĚîìĊęđ×êĂčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉĀćéđÝšć ÖĆúðŦÜĀćđðŨîĒîü÷ćüêúĂéßć÷òŦũÜ×ĂÜđÖćą ÝċÜ ĕĀöđðŨîđÖćąđúĘÖ ė Ă÷ĎŠøąĀüŠćÜđÖćąöčÖĒúąđÖćą đðŨîĒĀúŠÜéĞćîĞĚćêĚČîéĎðąÖćøĆÜìęĊÿĞćÙĆâĒĀŠÜĀîċęÜ×ĂÜ Öøąéćî đðŨîđÖćąìęĊöĊÿĆöðìćîøĆÜîÖ ÿõćóðśćđðŨî ÝĆÜĀüĆéêøÜĆ êøĆÜ 35


óĉóíĉ õĆèæŤÿêĆ üîŤ ćĚĞ øćßöÜÙú êøĆÜ Öćøđéîĉ ìćÜ ÿćöćøëđßćŠ đĀöćúćĞ đøĂČ ĕéìš ìĊę ćŠ đøĂČ ìćŠ đøĂČ ðćś ßć÷đúî ßöóøąĂćìêĉ ÷ŤêÖìęĊĀćéđÖïĘ êąüĆîĒúąöĊ ðćÖđöÜ ĀøČĂÿćöćøëĔßšïøĉÖćøîĞćđìĊę÷üĒïïđßšćĕð ìęĊóĆÖĒïïēăöÿđê÷ŤìęĊĕéšøĆïöćêøåćîĔĀšïøĉÖćø đ÷ĘîÖúĆï àęċÜñĎšðøąÖĂïÖćøíčøÖĉÝîĞćđìĊę÷üïøĉđüè ÿĂïëćöךĂöĎú ÙčèïøøÝÜ îùóøđöíĊ ēìø. ġĩ ìćŠ đøČĂĀøČĂĔîĂćĞ đõĂđöĂČ ÜêøÜĆ ĕéš ĢĩĪģ Ĩĥĥġ Ùèč üøčê ēìø. ġĪ ĦġĩĨ ĤĦĪĦ ÖćøđéĉîìćÜ ÝćÖýĎî÷ŤøćßÖćøĂĞćđõĂÿĉđÖć Ĕßš ĂĞćđõĂÿđĉ Öć ìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ģġĦĥ ĕð÷ĆÜêĞćïúïŠĂĀĉî ïŠĂĀîĉ ôćøöŤ ÿđê÷Ť ïćš îóøÝč éĎ êĞćïúïĂŠ Āîĉ đðŨîÖćø ðøąöćè Ĥ Öĉēúđöêø ĒúąöĊìćÜĒ÷ÖđúĚĊ÷üàšć÷đךć øüöÖúöŠč ×ĂÜßćüïćš îĔîóîČĚ ìõĊę ć÷ĀúÜĆ ÝćÖđĀêÖč ćøèŤ ôćøŤöÿđê÷Ť (öĊðŜć÷ïĂÖìćÜïøĉđüèìćÜđךć) ĂĊÖ ÿċîćöĉđöČęĂðŘó.ý. ģĦĥĨ ÝĆéÖćøìŠĂÜđìęĊ÷üđßĉÜîĉđüý ðøąöćè ģ Öĉēúđöêø ÙüïÙĕŠĎ ðÖïĆ üëĉ ßĊ üĊ êĉ ßöč ßî ßćüïćš îĔîßöč ßîðøąÖĂï ĂćßĊóðøąöÜóČĚîïšćî öĊĒĀúŠÜđøĊ÷îøĎšÖćøìĞćðúćđÙĘö óĉóĉíõĆèæŤÿĆêüŤîĞĚćøćßöÜÙú êøĆÜ ïøĉđüèĀćéøćß ÖćÜöčšÜÝćÖóúĆÜÜćîĒÿÜĂćìĉê÷Ť ÖúčŠöĒöŠïšćîìĞćñšć öÜÙú õć÷ĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊøćßöÜÙú ïćêĉÖ ÖćøìĞćÝĆÖÿćîÝćÖđê÷ðćĀîĆî ïšćîéčĀčî ýøĊüĉßĆ÷ üĉì÷ćđ×êêøĆÜ êĞćïúĕöšòćé ðøąÖĂïéšü÷ ÖĉÝÖøøöÖćøđóćąĒúąðúĎÖĀâšćìąđúìęĊĂŠćüïčâÙÜ ÿŠüîĔî ÿëćîĒÿéÜóĆîíčŤÿĆêüŤîĚĞć ÝąøüïøüöóĆîíčŤ ïøÖĉ ćøîćĞ đì÷Ċę üßöðćś ēÖÜÖćÜðćś ßć÷đúî đÖćąĀúĂĀúĂ ÿĆêüŤîĞĚć đߊî ðúćÖćøŤêĎî ðúćéćü ðúćĕĀúĕôôŜć ĀćéÙúĂÜÿî ßöïŠĂîĞĚćóčøšĂîîĞĚćđÙĘöĔîóĚČîìĊę ðúćðŦÖđðŜćÖúŠĂÜ ðúćÿĉîÿöčìø đðŨîêšî Ēúą ïŠĂ 36 êøÜĆ


ĒÿéÜÖúćÜĒÝšÜ ÝĆéĒÿéÜìĆĚÜÿĆêüŤîĚĞćÝČé ÿĆêüŤìąđú ðćÖđöÜ) ĂĊÖðøąöćè Ĥ Öĉēúđöêø ÝąëċÜìćÜđךć ìęĊóïĔîđ×êîĞĚć×ĚċîîĚĞćúÜĒúąìąđúúċÖÝćÖĒĀúŠÜ öĀćüĉì÷ćú÷Ć Ą êŠćÜ ė ìĆęüēúÖìęĊóïĔîđ×êøšĂî îĂÖÝćÖîĊĚ÷ĆÜöĊ ÿŠüîÖćøĒÿéÜĒöüîĞĚćĒÿîøĎš øüöìĚĆÜöĊøšćîĂćĀćø ĀćéøćßöÜÙú Ă÷ĎŠõć÷ĔîöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷Ċ ĒúąøšćîÝĞćĀîŠć÷ÿĉîÙšćìęĊøąúċÖĕüšïøĉÖćø đðŗéĔĀš øćßöÜÙúýøüĊ ßĉ ÷Ć üìĉ ÷ćđ×êêøÜĆ ïøø÷ćÖćýøöŠ øîęČ éüš ÷ đךćßöìčÖüĆî đüúć ġĪ.ġġ–ĢĨ.ġġ î. ÙŠćđךćßö ìüĉ ÿî ìĂé÷ćüÖüŠć ĥ Öēĉ úđöêø îĆÖđøĊ÷î Ģġ ïćì îĆÖýÖċ þć ģġ ïćì ðøąßćßî Ĥġ ïćì ĒúąßćüêćŠ Üðøąđìý Ħġ ïćì ÿĂïëćö×Ăš öĎú Ăčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉĀćéđÝšćĕĀö đðŨîĂčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉ ĕéìš Ċę ēìø. ġĪ ĩġĢħ ĢġĨħ ìćÜìąđú ÙøĂïÙúöč óîĚČ ìęĊ ģ ĂćĞ đõĂ ÙĂČ ĂćĞ đõĂÖîĆ êÜĆ ÖćøđéĉîìćÜ ÝćÖýĎî÷ŤøćßÖćøĂĞćđõĂÿĉđÖć Ĕßš ĒúąĂćĞ đõĂÿđĉ Öć ðøąÖĂïéüš ÷ ðćś Āîĉ ðîĎ ïøđĉ üèđÖćą ìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ģġģĢ ðøąöćè Ĥ Öēĉ úđöêø öÖč đÖĂČ ÖđßĂČ Ö đÖćąĒĀüî ðćś ßć÷đúîêúĂéĒîüÝćÖ ÝîïøøÝïÖĆïìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥĢħģ (ÿĉđÖć- ĀćéðćÜđöÜëċÜĀćéđÝšćĕĀö Āâšćìąđú đÖćąêŠćÜ ė Ăìč ÷ćîĒĀŠÜßćêĉĀćéđÝšćĕĀö êøÜĆ 37


ĀćéðćÖđöÜ öĂĊ ćèćđ×êßć÷òŦÜũ ìąđú÷ćüðøąöćè ģġ Öĉēúđöêø ÖćøđéĉîìćÜ ÝćÖýĎî÷ŤøćßÖćøĂĞćđõĂÿĉđÖć Ĕßš ðøąÖćýđðŨîĂčì÷ćîĒĀÜŠ ßćêĉ đöęČĂüîĆ ìĊę Ģĥ êčúćÙö ìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ģġģĢ ðøąöćè Ĥ Öēĉ úđöêø ģĦģĥ ìĊęìĞćÖćøĂčì÷ćîĂ÷ĎŠìĊęĀćéÞćÜĀúćÜ êĞćïú ÝîïøøÝïÖïĆ ìćÜĀúüÜĀöć÷đú× ĥĢħģ (ÿđĉ Öć-ðćÖ ĕöòš ćé Ăìč ÷ćîĄ ĒïÜŠ óĚČîìęĊĂĂÖđðŨî ģ ÿŠüî ĕéĒš ÖŠ đöÜ) ñŠćîöĀćüĉì÷ćúĆ÷đìÙēîēú÷ĊøćßöÜÙúýøĊüĉßĆ÷ óČĚîìęĊìćÜïÖĒúąìćÜìąđú Ăčì÷ćîĄÝąðŗéÖćøìŠĂÜ Ēúüš đú÷ĚĊ üàćš ÷êćöëîîđú÷Ċ ïßć÷ĀćéĂÖĊ ĥ Öēĉ úđöêø đì÷ęĊ üïøđĉ üèëćĞĚ öøÖê đÖćąöÖč đÖćąđßĂČ Ö đÖćąĒĀüî ÝąëċÜììęĊ ĞćÖćøĂìč ÷ćîïøĉđüèĀćéÞćÜĀúćÜ ĒúąđÖćąÖøąéćî đóĂęČ ôîŪŚ ôíĎ øøößćêøĉ ąĀüćŠ ÜüîĆ ìęĊ Ģ ÿëćîììęĊ ŠĂÜđìę÷Ċ üõć÷ĔîĂčì÷ćîĄ öĉëîč ć÷î-Ĥġ ÖĆî÷ć÷î×ĂÜìÖč ðŘ ĀćéÞćÜĀúćÜ-đ×ćĒïîą đðîŨ ìêęĊ ÜĆĚ ×ĂÜììęĊ ćĞ ÖćøĂìč ÷ć îĄ ĀöŠĎìęĊ Ħ ßć÷ĀćéÖüćš ÜĒúąøŠöøîęČ ìćÜéšćîĔêš×ĂÜ ĂêĆ øćÙćŠ ïøÖĉ ćøđךćĂìč ÷ćîĄ Ùîĕì÷ ñĎĔš Ā⊠ĥġ ïćì ĀćéđðŨîìęĊêĆÜĚ ×ĂÜđ×ćĒïîą àċÜę öĊøŠĂÜøĂ÷õćóđ×Ċ÷îÿĊ đéĘÖ ģġ ïćì ßćüêŠćÜßćêĉ ñšĎĔĀ⊠ģġġ ïćì đéÖĘ ĒéÜÖĂŠ î÷Ùč ðøąüêĆ ýĉ ćÿêøŤ ĒúąđðŨîĒĀúÜŠ Āâšćìąđú Ģġġ ïćì Ăčì÷ćîĄ öĊïšćîóĆÖøüöëċÜÝčéÖćÜđêĘîìŤ ×ĂÜóą÷Ďî ïîđ×ćĒïîąđðîŨ Ýéč éĎóą÷îĎ ĕéš ïøĉÖćøîĆÖìŠĂÜđìĊę÷ü ÿĂïëćöךĂöĎú Ăčì÷ćîĒĀŠÜ ĀćéðćÖđöÜ êĞćïúĕöšòćé đðŨîĀćéøĎðóøąÝĆîìøŤ ßćêĀĉ ćéđÝšćĕĀö ēìø. /ēìøÿćø ġ ĨĦĩģ ĪĪħĨ đÿ÷ĊĚ ü÷ćüðøąöćè Ħ Öēĉ úđöêø đðîŨ Ýéč ßöóøąĂćìêĉ ÷Ť www.dnp.go.th 38 êøÜĆ


êÖìęĊöĊÙüćöÿü÷Üćößć÷ĀćéöĊĒîüÿîíøøößćêĉ óĆîíĀčŤ úćÖÿĊ øĂïđÖćąðąÖćøĆÜ÷ĆÜÿöïøĎ èŤ ïîđÖćąöĊ øöŠ øîęČ öøĊ ćš îĂćĀćøìąđúĒúąìóęĊ ÖĆ đø÷Ċ Üøć÷êúĂéĒîü ìóęĊ ĆÖđĂÖßîïøĉÖćøĀúć÷ĒĀŠÜ ßć÷Āćé ïøĉđüèĀćéðćÖđöÜöĊìŠćđìĊ÷ïđøČĂðćÖđöÜ ÖćøđéĉîìćÜ ÿćöćøëđߊćđĀöćúĞćđøČĂĕéšìęĊìŠćđøČĂ ÿćöćøëđߊćđøĂČ ĕðđÖćąĕĀÜ đÖćąđßČĂÖ đÖćąöćš đÖćą ìŠćđøČĂðćÖđöÜ ĀøČĂÿćöćøëĔßšïøĉÖćøîĞćđìęĊ÷ü ÝćÖ ĒĀüî đÖćąÖøąéćî đÖćąöÖč ĒúąëćĞĚ öøÖê ñĎšðøąÖĂïÖćøíčøÖĉÝîĞćđìĊę÷üïøĉđüèìŠćđøČĂĀøČĂĔî ĂćĞ đõĂđöĂČ ÜêøĆÜĕéš đÖćąĕĀÜ Ă÷ĎŠĔîđ×êóČĚîìęĊ×ĂÜĂčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉ ĀöĎŠđÖćąúĆîêć ĂĞćđõĂđÖćąúĆîêć ÝĆÜĀüĆéÖøąïĊę ĒêŠ ĂćĞ đõĂüĆÜüđĉ ýþ ÿćöćøëđéĉîìćÜÝćÖÝĆÜĀüĆéêøĆÜĕéšÿąéüÖ đðŨîìęĊêĚĆÜ îĞĚćêÖøšĂ÷ßĆĚîóĆîüĆÜ ĀöĎŠìęĊ ĢĢ êĞćïúĂŠćüêÜ Ĕî ×ĂÜĀîŠü÷óĉìĆÖþŤĂčì÷ćîĒĀŠÜßćêĉìęĊ úê. ģ (đÖćą óČĚîìĊęđ×êøĆÖþćóĆîíčŤÿĆêüŤðśćđ×ćðøą-ïćÜÙøćö ēé÷ ĕĀÜ)ïøø÷ćÖćýïîđÖćąÙŠĂîךćÜđÜĊ÷ïÿÜïĒúąđðŨî öĊĀîŠü÷óĉìĆÖþŤðśćøšĂ÷ßĆĚîóĆîüĆÜđðŨîñĎšéĎĒúđðŨîîĚĞćêÖ ÿüŠ îêüĆ Āćéìøć÷×ćü îćĞĚ ìąđúĔÿ öĂÜđĀîĘ ðúćĀúć÷ Āîĉ ðîĎ ÖüćŠ øĂš ÷ßîĆĚ úéĀúîęĆ ĕúøŠ ąéïĆ úÜöć øöŠ øîČę ĕðéüš ÷ đÖćąĕĀÜ êøĆÜ 39


ĒöÖĕöšîćîćóĆîíčŤ îĂÖÝćÖÖćøîĊĚ÷ĆÜöĊđÿšîìćÜýċÖþć òÜũŦ ĀîÜċę ÝąöĂÜđĀîĘ ĂćĞ đõĂđöĂČ ÜêøÜĆ ïîđ×ćöóĊ øøèĕöš íøøößćêđĉ óĂęČ ßöðśćêîš îćĚĞ ĕéš ĒúąóßČ ÿöčîĕóøÿêĆ üŤðćś ĂĊÖĀúć÷ßîĉé éšćîúŠćÜõđĎ ×ć Öćøđéîĉ ìćÜ ÝćÖĂćĞ đõĂüÜĆ üđĉ ýþĔßìš ćÜĀúüÜĀöć÷đú× üÜĆ ñćđöÛÙĂČ ĒĀúÜŠ ìĂęĊ ÷×ŠĎ ĂÜðđĎ ð÷ŪŘ üĀøĂČ ðøĎ ćßîĉ Ċ đðîŨ ðĎ ĥģģĦ ÝîëÜċ ÿćöĒ÷ÖììęĊ ćĞ ÖćøĂïê.üÜĆ êÜ ĕðêćöìćÜ ìĀęĊ ć÷ćÖĒê÷Š ÜĆ öĂĊ ÷ĔŠĎ îóîČĚ ìĒęĊ ĀÜŠ îÝĚĊ ćĞ îüîöćÖ đÿîš ìćÜ ĂĊÖðøąöćè ĢĤ Öēĉ úđöêø ìŠĂÜđìĊę÷üîĊĚÝąêšĂÜđéĉî×ċĚîđ×ćêĆĚÜĒêŠÖŠĂîóøąĂćìĉê÷Ť ×ċĚîēé÷êšĂÜöĊđÝšćĀîšćìęĊîĞćìćÜ Ĕßšđüúćðøąöćè Ģ üĆÜñćđöÛ ïćš îìčÜŠ ĀúüÜ êĞćïúüÜĆ öąðøćÜ ĒĀúÜŠ ìĂŠ Ü ßęĆüēöÜ Ĥġ îćìĊ ëċÜ÷Ăéđ×ć ÿćöćøëóĆÖÙšćÜĒøö đì÷Ċę üßöìąđúĀöĂÖĒúąóøąĂćìêĉ ÷׍ îĚċ ÷ćöđßćš Ýéč ìĊę ïøđĉ üèìęĊìĞćÖćøéćš îúćŠ Üïøđĉ üèđßÜĉ đ×ć öĊóĚČîìĔĊę ĀšÖćÜ ÿÜĎ ÿéč ÝąöĂÜđĀîĘ đÖćąêćŠ Ü ė ĔîìąđúĂîĆ éćöîĆ ĒúąĂÖĊ đêîĘ ìĒŤ úąĀšĂÜîĞćĚ ĔĀïš øÖĉ ćø ÿĂïëćöךĂöúĎ ēìø. ġĩ Ĩģħĩ ĦĤĦĢ , ġĩ ĨĥĢĨ ģĨġĨ êŢÖč êÖŢč ĀüĆ Öï 40 êøĆÜ


õćóüćéÿêøĊìĂćøŤê đöČĂÜđÖćŠ ìĆïđìĊ÷ę Ü ÿüîÿćíćøèąüÜĆ îÖîĞĚć óČĚîìÖęĊ üŠć Ĥġġ ĕøŠ ïøĉđüè - ßöÜéÜćö×ĂÜÿëćðŦê÷Öøøö êÖċ øćš îÙćš ĂćÙćø ēé÷øĂïúšĂöøĂïĕðéšü÷đ×ćĒúąĒĂŠÜîĚĞć öĊëîîøĂï ēïøćè (ÿëćðŦê÷Öøøöÿĕêúߍ ĉēîēðøêÖč Ċÿ) ĒĂŠÜîĚĞćđĀöćąÿĞćĀøĆïóĆÖñŠĂîĒúąĂĂÖÖĞćúĆÜÖć÷ - ßöðøąêöĉ ćÖøøöüÜđü÷Ċ îóą÷îĎ ĒúąßîęČ ßöýúĉ ðą êÖĒêÜŠ éüš ÷ĕöðš øąéïĆ ñÿöñÿćîÖïĆ ðøąêöĉ ćÖøøöüëĉ Ċ õćóüćéÿêøìĊ ĂćøŤê ßĊüĉê×ĂÜÙîìĂš Üëęîĉ ĒúąðøąêĉöćÖøøöòĎÜîÖîĞĚć - ĕĀüšóøą ÿĆÖÖćøąÿÜĉę ýĆÖéĉĝÿĉìíĝĉ (üéĆ ÖąóÜĆ ÿčøîĉ ìøŤ óøąĂćøćöĀúüÜ, üĆéêĆî÷ćõĉøö÷Ť óøąĂćøćö ÖÝĉ ÖøøöìŠĂÜđì÷ęĊ ü ĀúüÜ, üéĆ ðøąÿìĉ íßĉ ÷Ć , ýćúđÝćš Öüĉ ĂĂţ ÜđĂ÷ęĊ , ýćúđÝćš ìŠćöÖÜđ÷÷ęĊ , ýćúđÝćš óŠĂĀöęîČ øćö, đÝćš ĒöŠÖüîĂĉö îęĆÜøëêčŢÖêčŢÖĀĆüÖï ßöđöČĂÜđÖŠćìĆïđìĊę÷Ü ÖĉÝÖøøö đ×ćĀîĂÜ÷üî, Ăîÿč ćüø÷Ċ óŤ øą÷ćøþĆ ãćîðč øąéþĉ åŤ ìĂŠ Üđìę÷Ċ üõć÷Ĕîđ×êđìýïćúîÙøêøÜĆ ēé÷Ĕßóš ćĀîą öĀýĉ øõĆÖéĊ ìšĂÜëĉęîìęĊđøĊ÷ÖüŠć “êčŢÖêčŢÖĀĆüÖï” îĞćđìĊę÷üĕðêćö - óĆÖñŠĂîøęČîøö÷ŤßöÿüîÿćíćøèąÖąóĆÜÿčøĉîìøŤ ëîîÿć÷êŠćÜ ė đóČęĂđ÷ęĊ÷ößöÿëćîìĊęÿĞćÙĆâ óøšĂö ĒúąÿüîÿćíćøèąĂîčÿćüøĊ÷Ťóøą÷ćøĆþãćîč àċöàĆïüĉëĊßĊüĉêĒúąüĆçîíøøöÙüćöđðŨîđöČĂÜđÖŠćĒÖŠ ðøąéĉþåöŤ Āýĉ øõÖĆ éĊ ÖüŠć Ģġġ ðŘ Ăćìĉ êøÜĆ 41


úĂŠ ÜĒÖÜŠ ïćš îđ×ćĀúĆÖ ĂĞćđõĂđöĂČ ÜêøÜĆ đðŨîÖĉÝÖøøö îĞćĚ êÖđ×ćĀúÖĆ ĀøĂČ đ÷÷Ċę ößöøĂï ė ĀöŠĎïćš î đúČĂÖàĂĚČ ÖćøìŠĂÜđìęĊ÷üēé÷ßčößîïšćîđ×ćĀúĆÖ ßčößîĒĀŠÜ ñúĉêõèĆ æŤßčößî Ăćìĉ Öúüš ÷Þćï đÙøĂęČ ÜÝĆÖÿćîéšü÷ ðśćêšîîĞĚć đÿšîìćÜúŠĂÜĒÖŠÜïšćîđ×ćĀúĆÖöĊøą÷ąìćÜ ĕöšĕñŠĒúąĀüć÷ øüöëċÜñúĕöšêćöùéĎÖćú ÿĂïëćö ðøąöćè ĥ Öĉēúđöêø øąéĆïîĞĚćĕöŠúċÖĒúąÖøąĒÿ ךĂöúĎ ñšĎĔĀâŠÿüĆÿéĉĝ ×îč îčš÷ ēìø. ġĩ ģĥģġ ĥħĪĢ îĞĚćĕöŠĒøÜ đĀöćąÿĞćĀøĆïìčÖđóýìčÖüĆ÷ ìĆýîĊ÷õćó úĂŠ ÜĒóïćš îîćĞĚ øćï ÖÝĉ ÖøøöÖćøìĂŠ Üđì÷Ċę üēé÷ßöč ßî ÿĂÜòŦũÜÙúĂÜĒüéúšĂöéšü÷ÿüîñúĕöš ÿüî÷ćÜ ÿüî ïšćîîĚĞćøćï ĀöĎìŠ Ċę ĥ êćĞ ïúïćÜÿĆÖ ĂĞćđõĂÖîĆ êĆÜ ĔĀš ðćúöŤ ĒúąøŠöøîęČ éüš ÷êîš ĕöøš öĉ ÙúĂÜ ïćÜßüŠ ÜđðîŨ ē×é ïøĉÖćøúŠĂÜĒóĕðêćöúĞćÙúĂÜêąđðą ìŠćöÖúćÜ ĀĉîîšĂ÷ĔĀâŠđÿöČĂîóć÷đøČĂñŠćîߊĂÜđ×ćĀĉî Ĕßšđüúć íøøößćêìĉ ÿĊę öïøĎ èĒŤ úąÙüćöÿü÷Üćö×ĂÜðćś ēÖÜÖćÜ Ģ.Ĥġ ßüęĆ ēöÜ ÙćŠ ïøÖĉ ćøñĔšĎ ĀâÙŠ îúą ģġġ ïćì ìÜĚĆ îĊĚ öøĊ ðĎ ĒïïÖćøîćĞ đì÷Ċę üĒïïÙøÜċę üîĆ ĒúąĒïïìÜĚĆ üîĆ đøöĉę ßčößîïšćîđ×ćĀúĆÖ÷ĆÜöĊïøĉÖćøĂćĀćøđöîĎóĚČîïšćî êĚĆÜĒêŠÖćøđìęĊ÷üßö “đ×ćÝöðść” ×Ěċîđ×ćßöüĉü Ĥħġ Ăćìĉ ĒÖÜÖąìĕĉ ÖŠïćš îÖïĆ Ā÷üÖÖúüš ÷ ñÖĆ đĀöĊ÷ÜñéĆ ĕ׊ ĂÜýć ÿćöćøëöĂÜđĀîĘ ìýĆ î÷Ċ õćó×ĂÜðćś ēÖÜÖćÜĒúą ÷ćĞ ñÖĆ ÖéĎ êöš ÖąìĉĀîŠĂĕöĒš úąîćĚĞ óøĉÖ đðîŨ êîš ÙĉéÙćŠ đÖćąêŠćÜ ė ÝćÖîĚĆîúŠĂÜĒóÝîÖøąìęĆÜëċÜðćÖÙúĂÜ ĂćĀćøÙîúą ĢĦġ ïćìîĂÖÝćÖîĚĊ ÿćöćøëĒüąßö ÖÝĉ ÖøøöÖćøìĂŠ Üđì÷ęĊ üēé÷ßčößîïćš îîĞćĚ øćï 42 êøĆÜ


đ×ćÝöðćś ßöč ßîïćš îîćĞĚ øćï ïøĉđüèĀćéĀ÷ÜĀúĞćÿćöćøëđúŠîîĞĚćĀøČĂóĆÖñŠĂîïî đìýÖćúêøčþÝĊî ÖĉÝÖøøöđÞúĉöÞúĂÜüĆîðŘĔĀöŠ Āćéìøć÷ĒúąìĞćÖĉÝÖøøöðúĎÖĀâšćìąđú ßöÿĆî ßćü×ĂÜÝĊî ÝĆéēé÷đìýïćúîÙøêøĆÜ ïøĉđüèëîî ĀúĆÜöĆÜÖø öĊĂćĀćøÖúćÜüĆîĒïïìšĂÜëĉęîĔĀšïøĉÖćø øćßéĞćđîĉîĒúąĀîšćÿĞćîĆÖÜćîđìýïćú ÖĉÝÖøøöĔî ÿĂïëćö×Ăš öĎú ïÜĆ đé÷Ċ ēìø. ġĩ ĥħģĪ ĨĪĨĢ ÜćîĕéšĒÖŠ ÖćøĒÿéÜĒÿÜ đÿĊ÷ÜĒúąýĉúðüĆçîíøøö ìšĂÜëĉęî ÖćøÝĞćĀîŠć÷ĂćĀćø îĉìøøýÖćøđÖęĊ÷üÖĆï đìýÖćúÜćîðøąđóèĊ ÝĆÜĀüĆéêøĆÜ ÿĂïëćöךĂöĎú đìýïćúîÙøêøĆÜ ēìø. ÜćîüĉüćĀŤĔêšÿöčìø ÝĆéøąĀüŠćÜüĆîìĊę ĢĤ-ĢĦ ġ ĨĦģĢ ĩġĢĨ ÖčöõćóĆîíŤ×ĂÜìčÖðŘÖĉÝÖøøöìęĊÿĞćÙĆâĔîÜćî ĕéšĒÖŠ ×ïüîĒĀŠêšĂîøĆïÙïĎŠ ćŠ üÿćüøĂïêüĆ đöČĂÜêøĆÜ öĊ×ïüî Üćîđìę÷Ċ üêøÜĆ ĒúúĎÖúö ßöëĚćĞ đ×ćßšćÜĀć÷ ÝéĆ ×Ěîċ ÖúĂÜ÷ćü ×ïüîĒĀŠ×ĆîĀöćÖ óĉíĊøéîĞĚćÿĆÜ׍ĒúąÝé ßüŠ ÜđéĂČ îÖöč õćóîĆ í׍ ĂÜìÖč ðŘ đðîŨ ÖćøĂîøč ÖĆ þÖŤ ćøúą ìąđïĊ÷îÿöøÿĔêšìąđúïøĉđüèĀîšćëĚĞćöøÖê ĂĞćđõĂ đúîŠ óîČĚ ïćš îúÖĎ úöĀøĂČ ÖÜĆ ĀîĆ úö ßüŠ ÜùéÖĎ ćúđÖïĘ đÖ÷ęĊ ü ÖĆîêĆÜóĉíĊÝéìąđïĊ÷îÿöøÿĔêšìšĂÜìąđúúċÖÖüŠć ×ćš ü×ĂÜßćüêĞćïúîćĀöęČîýøĊ ĂćĞ đõĂîćē÷Ü ÖÝĉ Öøøö ĥġ ôčê đóęČĂđðŨîÖćøÿŠÜđÿøĉöðøąßćÿĆöóĆîíŤÖćø õć÷ĔîÜćîðøąÖĂïéšü÷ óĉíĊÿöēõßîŤúĎÖúö ßöēßüŤ ìŠĂÜđìĊę÷üĒúąđñ÷ĒóøŠóĉíĊĒêŠÜÜćîêćöðøąđóèĊĕì÷ ĒúąÖćøĒ׊Ü×ĆîúĎÖúöïøĉđüèÙĆîîćøĉöëîîøĂïëĚĞć ÿĂïëćöךĂöĎú ēìø. ĀĂÖćøÙšćÝĆÜĀüĆéêøĆÜ ēìø. đ×ćßšćÜĀć÷ÖćøĒÿéÜïîđüìĊ ÖćøÝĆéÝĞćĀîŠć÷ÿĉîÙšć ġ ĨĦģĪ ġĢĩĢ ēĂìĂð è úćîĀîšćëĚćĞ đ×ćßšćÜĀć÷ êøĆÜ 43


ÜćîüĉüćĀŤĔêšÿöìč ø ÜćîđìýÖćúĂćĀćøĂøŠĂ÷ÖĆïĀöĎ÷ŠćÜĒúą×îöđÙšÖ ÿęĊúšĂ ēé÷öĊÿöćßĉÖ×ĂÜßöøöĂĂôēøéêŠćÜ ė ìĚĆÜĔî ÝÜĆ ĀüéĆ êøÜĆ ÝéĆ ĔîßüŠ ÜÿÜĉ ĀćÙöĀøĂČ ÖîĆ ÷ć÷î ïøđĉ üè ðøąđìýĕì÷ĒúąêćŠ Üðøąđìý đßîŠ öćđúđà÷Ċ ÿÜĉ ÙēðøŤ úćîóøąïøöøćßćîčÿćüøĊ÷ŤøĆßÖćúìĊę Ħ (Āîšćýćúć ĂĉîēéîĊđàĊ÷ đךćøŠüöĒ׊Ü×îĆ ÖúćÜÝĆÜĀüĆéêøĆÜĀúĆÜđÖŠć) ëîîóĆìúčÜđðŨîÖĉÝÖøøöìĊę ÝéĆ ×îċĚ đóĂęČ đðîŨ ÖćøðøąßćÿöĆ óîĆ íŤ ĂćĀćøđúĂČę ÜßĂęČ ×ĂÜ ÜćîðøąđóèĕĊ Āüóš øąÝîĆ ìøŤ ÝéĆ ×îĚċ ĔîüîĆ đóâĘ đéĂČ î ĩ đöČĂÜêøĆÜĒúąÿŠÜđÿøĉöÖćøìŠĂÜđìęĊ÷ü×ĂÜÝĆÜĀüĆéêøĆÜ ēé÷÷ċéêćöðãĉìîĉ ÝîĊ ðøąöćèðúć÷đéČĂîÖîĆ ÷ć÷î õć÷ĔîÜćîÝąöĊÖćøĂĂÖøšćîÝĞćĀîŠć÷×îöđÙšÖĒúą ĀøČĂêšîđéČĂîêčúćÙö×ĂÜìčÖðŘđðŨîÜćîðøąđóèĊìęĊöĊ Āö÷Ď ćŠ ÜøćÙćóđĉ ýþ ÖćøÝćĞ ĀîćŠ ÷ÿîĉ Ùćš ēĂìĂðÝÜĆ ĀüéĆ đĂÖúĆÖþèŤìĊęēééđéŠî ìĊęßćüĕì÷đßČĚĂÿć÷ÝĊîĒêšÝĉĜüĔî êøÜĆ ÖćøĒÿéÜïîđüìĊ ×ïüîĒĀĒŠ ôîàðĊ øąßćÿöĆ óîĆ íŤ êĞćïúìčŠÜ÷ćü ĂĞćđõĂðąđĀúĊ÷î ðãĉïĆêĉÿČïêŠĂÖĆîöć ÜćîøĂïêúćéđöČĂÜêøĆÜ ÖĉÝÖøøöÖćøðøąÖüéĒúą đðŨîđüúć÷ćüîćî ßćüìčŠÜ÷ćüÝąóøšĂöĔÝÖĆîÝĆéēêŢą ÖćøĒ×ÜŠ ×îĆ êŠćÜė ĕĀüóš øąÝîĆ ìøŤ ĕüĀš îćš ïćš îđøĂČ î×ĂÜêîđĂÜêúĂéÿĂÜ ×šćÜëîîøĂï êúćéđìýïćúêĞćïúìŠÜč ÷ćü đóĂČę øĞćúÖċ ÖćøĒ׊Ü×Ćîøë÷îêŤ×ĆïđÙúęČĂîÿęĊúšĂ øć÷Öćø “Ēîÿ ëÜċ ïøøóïøč þč êúĂéøą÷ąđüúćÖćøÝéĆ ÜćîöÖĊ ćøÝéĆ ÖÝĉ ßćđúîÝŤ” ÝĆéĔîߊüÜđéČĂîÖîĆ ÷ć÷î ēé÷Ĕßÿš îćöĒ×ÜŠ ÖÖøøöêŠćÜ ė đßîŠ ÖćøÝĆéîìĉ øøýÖćøđñ÷ĒóøÙŠ üćö ĔîóĚČîìĊęÝĆÜĀüĆéêøĆÜ ìĚĆÜÿîćöĔîêĆüđöČĂÜĒúąĂĞćđõĂ đðŨîöć×ĂÜßčößî ðøąÖüéēêŢąĕĀüšóøąÝĆîìøŤ Öćø êŠćÜ ė đðŨîÖćøÝĆéÖćøĒ׊Ü×Ćîøë÷îêŤ×ĆïđÙúČęĂî ÝćĞ ĀîŠć÷ĂćĀćøÝĊîĀúćÖĀúć÷øĎðĒïï 44 êøÜĆ


ÜćîðøąđóèĊëČĂýĊúÖĉîñĆÖÝĆÜĀüĆéêøĆÜ đðŨîÜćî ðøąđóèĊúćÖóøąĒúąöĀÖøøöüĆçîíøøöÿĆöóĆîíŤ ðøąđóèĊéĚĆÜđéĉö×ĂÜßćüÝĊîĔîÝĆÜĀüĆéêøĆÜ öĊ×ĚċîĔî ÝĆÜĀüéĆ êøĆÜ ÝĆéÜćîêøÜÖĆïĒøö Ģ-ĩ ÙęĞć đéĂČ î ĢĢ üîĆ ×ċîĚ Ģ-Ī ÙęĞć đéĂČ î Ī ×ĂÜðãìĉ ĉîÝĊî (ðøąöćè (ĀúĆÜĂĂÖóøøþć) ïøĉđüèÿîćöìčŠÜĒÝšÜđðŨîÖćøÝĆé đéĂČ îêčúćÙö) øą÷ąđüúć Ī üĆî Ī ÙČî ēé÷ĔîßüŠ Ü ÜćîđóęČĂĂîčøĆÖþŤ ôŚŪîôĎĒúąëŠć÷ìĂé×îïíøøöđîĊ÷ö ÖćøëČĂýĊúÖĉîñĆÖÝąöĊóĉíĊÖøøöêŠćÜė ìęĊýćúđÝšć đߊî ðøąđóèĊĂĆîđÖŠćĒÖŠĒúąđðŨîđĂÖúĆÖþèŤ×ĂÜìšĂÜëęĉî óĉíĊúč÷ĕô óĉíĊÿąđéćąđÙøćąĀŤ ÖćøĕêïĆîĕéöĊé Öćø ÖĉÝÖøøöðøąÖĂïéšü÷ ÖćøðøąÖüéđøČĂóøą Öćø đü÷Ċ îíĎðđü÷Ċ îđìĊ÷î đðŨîêîš Ēúąö×Ċ ïüîĒĀŠđÝšćĂ÷ŠćÜ Ē׊Ü×ĆîÖĊāćóĚČîïšćî ÖćøĒÿéÜýĉúðüĆçîíøøöóĚČî ÷Üĉę ĔĀâĂŠ ĂÖđ÷÷ęĊ öđ÷ĂČ îñëšĎ ĂČ ýúĊ Öîĉ đÝêćöïćš îđøĂČ îïî ïšćîõćÙĔêš ÖćøĒÿéÜéîêøĊ öĀøÿó ÖćøÝĞćĀîŠć÷ ëîîÿć÷êćŠ Üė øĂïêúćéđöĂČ ÜêøÜĆ đø÷Ċ ÖüćŠ óøąĂĂÖ ÿîĉ Ùćš ēĂìĂðÝÜĆ ĀüéĆ êøÜĆ ĒúąÖćøøüŠ öìćĞ ïâč đøĂČ óøą đì÷ęĊ ü îĂÖÝćÖîĚĊ đìýïćúîÙøêøÜĆ ĕéÝš éĆ ĔĀöš ÖĊ Ýĉ Öøøö êćŠ Üė ĂÖĊ öćÖöć÷ ïøđĉ üèëîîĀîćš ÿćĞ îÖĆ Üćîđìýïćú ÿĉîÙćš óČîĚ đöĂČ Ü îÙøêøĆÜ ÿĂïëćöךĂöĎú đìýïćúîÙøêøĆÜ ēìø. ÝÖĆ ÿćîÖćš îÝćÖ ïćš îîć÷ĂéìĂÜ êćĞ ïúüÜĆ üî ĂćĞ đõĂ ġ ĨĦģĢ ĩġĢĨ ÖĆîêĆÜ đðŨîÜćîĀĆêëÖøøöÝćÖõĎöĉðŦââćìšĂÜëĉęî êĉĀöćĔïÝćÖ (đðŨîìęĔĊ ÿîŠ ĞĚćĔßšĒìîĒÖüš ) ßöč ßîïšćî÷ŠćîàČęĂ êøÜĆ 45


îĞćüĆÿéčÝćÖêšîÝćÖìęĊđĀúČĂĔßšöćÿøšćÜđðŨîñúĉêõĆèæŤ îęĉö ÙÜìî ĕöŠ×Ěċîøć óĚČîñĉü×ĂÜđê÷ðćĀîĆîöĊÿĊ×ćü ÝĆÖÿćîÖšćîÝćÖ ÿøšćÜøć÷ĕéšĔîßčößî ĕéšøĆïøćÜüĆú ÿćöćøëĔßšÿĊĕéšĀúćÖĀúć÷ ÖćøÿćîÝąÿćîđðŨîúć÷ ēĂìĘĂð Ħ éćü ñúĉêõĆèæŤìęĊĕéšÝćÖĔïÝćÖöĊÙüćö đÞú÷Ċ Ü ìćĞ đðŨîñúêĉ õĆèæĕŤ éšĀúćÖĀúć÷øðĎ Ēïï đßîŠ ðøąèĊê ÿü÷Üćö øćÙćëÖĎ öĊÙüćöđĀî÷Ċ ü ÙÜìî ìĞć ÖøąđðŞć đÿČęĂ êąÖøšć ÿĂïëćöךĂöĎú ÖúčŠöÝĆÖÿćî ĂĂÖöćđðŨîøĎðĒïïêŠćÜ ė đߊî êĉĀöćĔïÝćÖ (đðîŨ ìĊę đê÷ðćĀîîĆ ïšćîéčĀčî Ùèč ÝîĆ ìøđŤ óĘâ ðĎđÜĉî ēìø. ġĩ ĔÿîŠ ĚćĞ ĔßšĒìîĒÖšü) ēÙöĕô òćßĊ ëćé Öøąđßšć ÖøąđðćŞ ĢĨĨĨ ĩĦĦĨ ÿĂïëćö×Ăš öúĎ ēìø. ġĩ ĥĩĤĪ ĤĤĥĪ ñšćìĂîćĀöęČîýøĊ ĀöĎŠìęĊ ĩ ïšćîÙüîÿüøøÙŤ êĞćïú ÝĆÖÿćîđê÷ðćĀîîĆ ïćš îéčĀîč êćĞ ïúïŠĂĀîĉ ĂĞćđõĂ îćĀöČęîýøĊ ĂĞćđõĂîćē÷Ü đðŨîñšćìĂóČĚîđöČĂÜ×ĂÜ ÿĉđÖć đê÷ðćĀîĆîđðŨîóČßìęĊ×ċĚîêćöĒîüðśćēÖÜÖćÜ ÝÜĆ ĀüĆéêøĆÜ ÝéĆ êĚÜĆ ēé÷ÖúöŠč ÿêøìĊ Ăñćš îćĀöîęČ ýøĊ đóČęĂ ĔîĒëïìąđúĂĆîéćöĆîúĆÖþèąóĉđýþöĊÙüćöđĀîĊ÷ü ÿïČ ÿćîÖćøìĂñćš óîČĚ đöĂČ ÜĕöĔŠ Āÿš âĎ Āć÷ĕð ñćš ìĂĒïÜŠ ñćš ìĂîćĀöęîČ ýøĊ 46 êøĆÜ


ĀöĎ÷ŠćÜđöĂČ ÜêøÜĆ êćöúÖĆ þèąēÙøÜÿøćš Ü×ĂÜñîČ ñćš ĕéš Ĥ ßîéĉ ĕéĒš ÖŠ ñćš ĢġģĢ) ðøąöćè ĥ Öĉēúđöêø ÝąëċÜÖúŠöč üĉÿćĀÖÝĉ óîĚČ ñćš êć Ēúąñćš ÷ÖéĂÖ úüéúć÷đÞóćą×ĂÜñćš ìĂ ñćš ìĂîćĀöęČîýøĊ îćĀöîęČ ýøĊ Ăćìĉ úć÷úĎÖĒÖüš úć÷úĎÖĒÖšüßÜĉ éüÜ úć÷ øćßüêĆ ø úć÷éĂÖÝîĆ úć÷éĂÖóÖĉ úč ðÝŦ Ýïč îĆ öúĊ üéúć÷ ĀöĎ÷ŠćÜđöČĂÜêøĆÜ öĊêšîÖĞćđîĉéöćÝćÖđöČĂÜÝĊî ĔßšĀöĎ ìęĊîĉ÷öìĂđóęĉöĂĊÖüŠć Ĥġ úć÷ öĊÖćøéĆéĒðúÜîĞćñšć ìĆĚÜêĆüĀöĆÖéšü÷ÿŠüîñÿöêŠćÜ ė ìćĔĀšìĆęüêĆüĀöĎéšćî ìĂöćðøą÷čÖêŤđðŨîñúĉêõĆèæŤđóęČĂÝĞćĀîŠć÷đðŨî×ĂÜ ĔîĒúüš îćĞ ĕð÷ćŠ Ü øÿßćêĀĉ üćî đîĂČĚ îöŠč ĀîÜĆ ÖøĂï đðîŨ ìęøĊ ąúÖċ đßîŠ ĀöüÖ đÿČĂĚ ÖøąđðŞć đðŨîêšî ÿĂïëćö ×ĂÜéĊßęĂČ éĆÜ×ĂÜÝĆÜĀüĆéêøĆÜ ×šĂöĎú ēìø. ììęĊ ĞćÖćøÖúčŠöìĂñšćîćĀöîČę ýøĊ ēìø. ġ ĨĦĦĩ ĤĦģĥ ×îöđÙÖš êøÜĆ đðîŨ ×ĂÜòćÖì×Ċę îĚċ ßĂęČ ×ĂÜÝÜĆ ĀüéĆ êøÜĆ øðĎ ÖćøđéĉîìćÜ ÝćÖĂĞćđõĂđöČĂÜêøĆÜ ĔßšìćÜĀúüÜ ìøÜđðîŨ üÜĒĀüî öøĊ êĎ øÜÖúćÜ ĕöŠöÙĊ øĊöĒêÜŠ ĀîšćđÙšÖ Āöć÷đú× ĥ (ÿć÷êøĆÜ-óĆìúčÜ) ñŠćîÿĊęĒ÷ÖìŠćðćï öđĊ úČĂÖĀúć÷øÿ îĉ÷öìćîÙĎÖŠ Ćïßć ÖćĒô đúĊĚ÷üàšć÷đךćëîîđìýïćú ħ (ìćÜĀúüÜĀöć÷đú× êøÜĆ 47


×îöđÙšÖêøÜĆ øšćîÝćĞ ĀîŠć÷ÿĉîÙšćìĊęøąúÖċ øĉßßĊę êøÜĆ ĩĤ/ĢĤ-Ģĥ ëîîøĆþãć ēìø. ġ ĨĦģĢ ĦĦĪĦ (đÙšÖĒúą×îöđð÷ūŘ ą) ĂĞćđõĂđöČĂÜêøĆÜ đÙšÖßĉö ĢĩĨ/ĥ ëîîóĆìúčÜ ēìø. ġ ĨĦģĢ ĢĩģĢ ýĎî÷ŤÿĉîÙšćóČĚîđöČĂÜ ëîîêøĆÜ-óĆìúčÜ (ךćÜÝüîñĎš (đÙšÖđöĂČ ÜêøĆÜĒúą×îöóîČĚ đöČĂÜ) üŠćĄ) ēìø. ġ ĨĦģĢ ĦĤĪĦ (ÝĞćĀîŠć÷ÿĉîÙšćēĂìĂð đÙšÖđïâÝöêĉ ø ëîîÖîĆ êĆÜ ēìø. ġ ĨĦģĢ Ģĩġĥ ÝÜĆ ĀüéĆ êøĆÜ) (đÙšÖđöČĂÜêøÜĆ ) ýĎî÷ŤÖúćÜÝĞćĀîŠć÷ÿĉîÙšćēĂìĂðÝĆÜĀüĆéêøĆÜ ëîî đÙšÖðüèĊ ć ëîîüđĉ ýþÖčú ēìø. ġ ĨĦģģ ĦĨĨĦ óøąøćö ħ ēìø. ġ ĨĦģĢ ĩĤĦħ (ÝćĞ ĀîŠć÷ÿîĉ Ùšć ēĂìĂð Ģĥ ÝĆÜĀüĆéõćÙĔêš) (đÙšÖđöČĂÜêøÜĆ ) đÙšÖøÿđúĉý ëîîÿëćîĊ (ĔÖúšÿëćîĊøëĕôêøĆÜ) ēìø. ĂĞćđõĂĀšü÷÷Ăé ġ ĨĦģĢ ĪġĪĤ (đÙšÖđöĂČ ÜêøĆÜĒúą×îöóČîĚ đöČĂÜ) ÖúčŠöđ÷ćüßîêšćî÷ćđÿóêĉé Ĩĩ/Ģ ĀöŠĎ Ģ êćĞ ïúđ×ć àĉîĀ÷ĎđăĊ÷Ü ĢĪģ ëîîĀšü÷÷Ăé ēìø. ġ ĨĦģĢ ÖĂï ēìø. ġĩ ĪĢĪħ ĨĤģġ , ġĩ ĢĩĪĦ ġĩĤģ ĢħģĨ (đÙšÖđöČĂÜêøÜĆ Ēúą×îöóîČĚ đöČĂÜ) (ñúĉêõèĆ æŤĒÖąÿúĆÖĕöđš ìóìćēø) ïšćîüÜĆ Ăîĉ ìøŤ ĢĪĤ/Ģ ëîîüĉđýþÖúč êĞćïúìĆïđìęĊ÷Ü ÖúöŠč ñúêĉ õèĆ æĕŤ öđš ìóìćēøëćĞĚ đú Ĩĩ/ģ ĀöŠĎ Ģ êćĞ ïú ēìø. ġĩ ĪĩĨĢ Ħģĩġ (ÝĞćĀîŠć÷ÿöîč ĕóøĕì÷) đ×ćÖĂï ēìø. ġ ĨĦģĤ Ĥġĩģ, ġĩ ĪĢĦĩ ĤĥĦĥ, 48 êøÜĆ


ġĩ ĤĨĦĨĥĤģĢ (ñúĉêõèĆ æĒŤ ÖąÿúĆÖĕöđš ìóìćēø) ĂćĞ đõĂîćē÷Ü ÖúöŠč ìĂñćš îćĀöîČę ýøĊ ĢĪ/Ģ ĀöŠĎ ĩ êćĞ ïúîćĀöîČę ýøĊ ×îöÝĊïðŜćóèĉ úĞćõĎøć đú×ìęĊ Ĥġ ĀöĎìŠ ęĊ Ģġ êĞćïú ēìø. ġ ĨĦĦĩ ĤĦģĥ (ñćš ìĂîćĀöęîČ ýø)Ċ úĞćõĎøć ēìø. ġ ĨĦģħ ħġĪħ đÙÖš Öîþĉ åć ëîîêøÜĆ -óìĆ úÜč êćĞ ïúîćē÷ÜđĀîĂČ ēìø. đÙšÖ×čÖöęĉÜ ëîîđóßøđÖþö êĞćïúúĞćõĎøć ēìø. ġ ġ ĨĦģĪ ĪģĨħ, ġ ĨĦģĪ Īģģĩ (đÙÖš đöĂČ ÜêøÜĆ ĨĦģĩ ĥġĩġ, ġ ĨĦģĩ ĥĢĢĩ (đÙšÖđöČĂÜêøĆÜ Ēúą×îöóČîĚ đöĂČ Ü) Ēúą×îöóČîĚ đöĂČ Ü) đÙÖš ÿć÷ĔÝ ëîîêøÜĆ -óĆìúčÜ ēìø. ġ ĨĦģĢ ģģĦħ đÙÖš ýøĉ üĉ øøè ħ/Ģ ëîîđóßøđÖþö êćĞ ïúúćĞ õøĎ ć ēìø. (đÙšÖđöĂČ ÜêøĆÜĒúą×îöóîĚČ đöĂČ Ü) ġ ĨĦģĩ ĥġĩĦ, ġ ĨĦģħ ħġħĦ (đÙšÖđöČĂÜêøĆÜ Ēúą×îöóĚČîđöČĂÜ) êüĆ Ă÷ćŠ Üøć÷ÖćøîĞćđì÷Ċę ü ÖøčÜđìóöĀćîÙø-êøĆÜ (Ĥ üĆî ģ ÙČî) øšćî×îöđðŘū÷ąàĂ÷ Ī Ģ/Ģ àĂ÷ Ī ëîîĀšü÷÷Ăé üĆîìĊęĀîęċÜ ēìø. ġ ĨĦģģ ģĨĤĥ (×îöđðŘū÷ąĕÿšêŠćÜė Ăćìĉ ġĪ.ġġ î. ĂĂÖÝćÖìŠćĂćÖćý÷ćîéĂîđöĂČ Ü ìčđø÷Ċ î ëęĆüĒéÜ ÜćéĞć óìč øćÝîĊ đñČĂÖ) ĕð÷ĆÜìŠćĂćÖćý÷ćîêøĆÜ ×îöÝïĊ ðćŜ óèĉ êøĆÜ 49


ĢĢ.Ĥġ î. đéîĉ ìćÜëÜċ ìćŠ ĂćÖćý÷ćîêøÜĆ đéîĉ ìćÜ ĂćĞ đõĂđöČĂÜêøÜĆ (ëîîÙîđéĉîÿëćîĊ êŠĂĕð÷ĆÜĂćĞ đõĂĀüš ÷÷Ăé øëĕôêøĆÜ, ëîîÙîđéĉîêúćéßĉîêć) Ģģ.ġġ î. ÿĆöñĆÿÙüćöÜéÜćöĒúąÙüćöêęČîđêšîìęĊ ģġ.ġġ î. óÖĆ Ùćš ÜÙČîìĂĊę ĞćđõĂđöĂČ ÜêøÜĆ ëćĚĞ đúđ×ćÖĂï Ģĥ.ġġ î. ĒüąßöüÜĆ đìóìćēøĒúąđ×ćĀüĆ ĒêÖ üĆîìÿĊę ćö ĢĨ.ġġ î. óÖĆ Ùćš ÜÙîČ ìĂęĊ ĞćđõĂđöČĂÜêøĆÜ ġĩ.ġġ î. ĂĂÖđéĉîìćÜĕð÷ĆÜĂĞćđõĂ÷Šćîêć×ćü đ÷ę÷Ċ ößöÿüîóùÖþýćÿêøŤÿćÖú üîĆ ìÿĊę ĂÜ õćÙĔêš (ìÜŠč ÙćŠ ÷)ÿöĆ ñÿĆ ïøø÷ćÖćýÙüćö ġĪ.ġġ î. ĂĂÖđéîĉ ìćÜĕð÷ÜĆ ìćŠ đøČĂðćÖđöÜ đóČĂę Ăéč öÿöïøĎ è׍ ĂÜíøøößćêïĉ îđÿîš ìćÜ úÜđøČĂÿĆöñĆÿïøø÷ćÖćýÙüćöÿü÷Üćö ÿąóćîýċÖþćíøøößćêĉđøČĂî÷Ăéĕöš ĒúąéćĞ îĚćĞ ìšĂÜìąđúêøÜĆ đßîŠ ëćĞĚ öøÖê (Canopy Walk Way) đÖćąÖøąéćî đÖćąøĂÖ đÖćąđßČĂÖ Ģģ.ġġ î. đúČĂÖàĚĂČ ÿĉîÙćš ×ĂÜòćÖóČĚîđöČĂÜ ĢĨ.ġġ î. đéĉîìćÜÖúïĆ ìćŠ đøĂČ ðćÖđöÜ ÝĆÜĀüéĆ êøĆÜ Ģĩ.ġġ î. đúĂČ ÖàČĚĂÿĉîÙšćìĊëę îîÙîđéîĉ Ĕî ĢĦ.ġġ î. đéĉîìćÜÖúïĆ ÖøčÜđìóöĀćîÙø ĀöïĎŠ ćš îßćüðøąöÜđÖćąöÖč 50 êøĆÜ


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook