Important Announcement
PubHTML5 Scheduled Server Maintenance on (GMT) Sunday, June 26th, 2:00 am - 8:00 am.
PubHTML5 site will be inoperative during the times indicated!

m.2

Published by joe angelo basco, 2022-11-13 05:57:12

Description: m.2

Search

Read the Text Version

PEL Learning Resource Material Mathematics G2 1


PEL Learning Resource Material Ikaapat na Markahan Unang Edisyon, 2021 MATHEMATICS Ikalawang Baitang JESSIE E. QUESEA, Ph.D Public Schools District Supervisor MARY ROSE C. ESTRABO School-Head In-Charge VICENTA S. AYAPANA (Chairman) NORA G. MARCELINO LORELIE F. AÑOSO LEALICE C. ABUSTAN Writers MARIA ADELFA M. NANO MARICRIS V. DATOR Content Evaluators VICKY ABRAHAM ELAINE D. DE GUZMAN Language Evaluators ANGELICA L. HARI MARK WINSON C. MECIJA Lay-out Artists/ Illustrators PEL Learning Resource Material Mathematics G2 2


WEEK 1 Lesson 1: Time Measurement ………………….…………………. 4 Lesson 2: Solving Word Problem Involving Time ………….…… 8 WEEK 2 Lesson 1: Units of Measurement – Length, Mass and Capacity ………………………………………………..… 16 WEEK 3 Lesson 1: Measuring Length of Object- m or cm ……………... 22 Lesson 2: Measuring Length………………………………………... 27 WEEK 4 Lesson 1: Solving Word Problem Involving Length …………… 31 WEEK 5 Lesson 1: Measuring Mass …………...…………………………..… 38 Lesson 2: Estimating Mass ………………………………………….. 43 WEEK 6 Lesson 1: Solving Word Problems Involving Mass ……………… 47 Lesson 2: Appropriate Unit of Measures of Capacity………… 55 WEEK 7 Lesson 1: Area of a Figure Using Square Tile Units ……………. 60 Lesson 2: Estimating Area of Figure………………………………. 65 Lesson 3: Solving Routine and Non-Routine Problems About Area Using Square Tiles………………………………….. 70 WEEK 8 Lesson 1: Interpreting Data in Pictograph with and without Scales………………………………………………………. 75 Lesson 2: Solving Routine and Non-Routine Problems About Area Using Data in Pictograh…………………………. 82 SANGGUNIAN…………………………………………………………. 89 SUSI SA PAGWAWASTO………………………………………………………. 90 PEL Learning Resource Material Mathematics G2 3


GAWAING PAGKATUTO LESSON 1 MATHEMATICS 2 TIME MEASUREMENT (Q4W1L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito matutunan mo ang pagbasa ng oras gamit ang analog clock at digital clock. Sa isang araw ay may ng 24 na oras. Sa isang oras ay may 60minuto. May dalawang uri ng orasan tayong ginagamit sa araw-araw. Analog Clock Digital Clock PEL Learning Resource Material Mathematics G2 4


Analog Clock Makikita sa isang analog clock ang 1 - 12 bilang. May mahaba at maikling kamay. Ang mahabang kamay ang nagsasabi ng oras sa isang araw. Samantala, ang maikling kamay naman ang nagsasabi ng bilang ng minuto sa isang oras. Bawat bilang sa analog clock ay bumibilang ng tig-5 minuto. Tingnan at pag-aralan ang analog clock sa ibaba. Makikita ang maikli1n0g:1k0aammay ay nakaturo sa 10. Ang mahabang kamay ay nakaturo sa 2, ibig sabihin, kung bibilangin natin ito ng tig-5 ito ay nangangahulugan na 10 minutes. Digital Clock Dalawang bahagi ng mga bilang ang makikita natin sa digital clock. Ang unang mga bilang ang nagsasabi PEL Learning Resource Material Mathematics G2 5


ng oras at ang ikalawang bahagi naman ang nagsasabi ng minuto. Kasanayang Pampagkatuto at Koda 1. Tells and writes time in minutes including a.m. and p.m. using analog and digital clocks (M2ME-IV4-5) 2. Visualizes and finds the elapsed time in days Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Isulat ang oras makikita sa analog clock. Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Lagyan ng maikling kamay at mahabang kamay ang analog clock batay sa hinihinging oras. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 6


4:30 10:55 1. 3. 1:00 3:15 2. 4. 5. 9:45 Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Iguhit ang mga kamay ng analog clock at isulat ang tamang oras. 1. 12:20 15inuto ang lumipas. 11:05 2. 30 minuto ang lumipas PEL Learning Resource Material Mathematics G2 7


12:20 3. Isang oras at 10 minuto ang lumipas Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 8


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 2 LESSON 2 SOLVING WORD PROBLEM INVOLVING TIME (Q4W1L2) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa paglutas ng isang suliranin sa Math, kailangan nating basahin at unawain ang kuwento. Ang sumusunod na tanong ang makatutulong upang maunawaan ang isang suliranin. A. Ano ang itinatanong sa suliranin? B. Ano - ano ang mga datos na nabanggit sa suliranin? C.Anong mathematical operation ang dapat gamitin? D.Isulat ang mathematical sentence E. Ano ang tamang sagot? PEL Learning Resource Material Mathematics G2 9


Halimbawa: Matapos ang klase, naisipan ni Yuri na maglakad pauwi sa kanilang bahay. Nagsimula siyang maglakad pauwi ng 3:45 p.m. at nakarating ng kanilang bahay ng 4:00 p.m. Gaano siya katagal naglakad pauwi? A. Ano ang itinatanong sa suliranin? Tagal na inilaan ni Yuri sa paglalakad pauwi. B. Ano - ano ang mga datos na nabanggit sa suliranin? 3:45 pm nang masimulang maglakad at 4:00 pm nakarating sa bahay C. Anong mathematical operation ang dapat gamitin? Pagbabawas o Subtraction D. Ano ang mathematical sentence? 4 : 00 pm - 3 : 45 pm = N 4 : 00 pm - 3 : 45 pm N E. Ano ang tamang sagot? 3 60 PEL Learning Resource Material Mathematics G2 10


4 : 00 pm - 3 : 45 pm 15 minuto Kasanayang Pampagkatuto at Koda Visualizes, represents and solves problem involving time (minutes including a.m. and p.m.and elapsed time in days.) M2ME-Iva-7 Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Basahin at unawain ang suliranin sa ibaba. Piliin at isulat ang letra ng wastong sagot. Sumailalim sa swab test si Yumi noong Lunes para sa Covid 19 virus. Laking tuwa ni Yumi nang matanggap ni niya noong Huwebes na negative ang resulta ng swab test. Ilang araw ang lumipas ng matanggap ni Yumi ang magandang balita? PEL Learning Resource Material Mathematics G2 11


_____ 1. Ano ang A. Pagbabawas o itinatanong sa Subtraction suliranin? B. Bilang ng araw ng _____ 2. Ano - ano ang matanggap ni Yumi mga datos na na negative ang nabanggit sa swab test niya. suliranin? C. Tatlong araw _____ 3. Anong mathematical D. Resulta ng swab test operation ang ni Yumi dapat gamitin? E. Mula Lunes _____ 4. Ano ang hanggang Huwebes tamang sagot? PEL Learning Resource Material Mathematics G2 12


Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Basahin at unawain ang suliranin. Sagutin ang mga tanong sa ibaba nito. Si Yuki at Yuri ay naglaro ng tennis kasama ng iba pa nilang kaibigan. Nagsimula silang maglaro ng 7:00am. Naglaro sila sa loob ng 4 na oras. Anong oras sila natapos ng paglalaro? 1. Ano ang itinatanong sa sitwasyon? ___________________________________________________ 2. Anong mga datos ang inilahad sa sitwasyon? ___________________________________________________ 3. Anong operation ang dapat gamitin? ___________________________________________________ 4. Ano ang mathematical sentence? ___________________________________________________ 5. Ano ang tamang sagot? ___________________________________________________ PEL Learning Resource Material Mathematics G2 13


Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Ibigay ang tamang sagot sa sumusunod na sitwasyon. 1. Pinayagan si Jordan ng kanyang Tatay na maglaro sa kanyang gadgets sa loob ng 30 minuto dahil natapos na siyang mag-aral ng kanyang mga aralin. Kung nagsimula siyang maglaro sa ganap na 5:15 pm, anong oras siya dapat tumigil? 2. Hindi sinasadya nagkaroon ng close contact si Bolay sa isang Covid patient. Pinayuhan siya ng kanilang Rural Health Unit na sumailalim sa 14 na araw na Self-Home Quaratine. Kung nagsimula siyang mag-quaratine ng Miyerkules, kailan niya matatapos ang Self-Home Quaratine? 3. Nagsimulang maglinis si Greg ng kanyang tricycle sa ganap na 11: 30 am. Tumagal ang PEL Learning Resource Material Mathematics G2 14


paglilinis niya ng isang oras at 30 minuto. Anong oras natapos si Greg sa kanyang paglilinis ng tricycle? 4. Kung ngayon ay araw ng Linggo at palilipasin natin ang 4 na araw, anong araw ang papatakan nito? 5. Nagsimulang magtrabaho si Gng. Añoso sa ganap na 10:00 am. Kung kailangan niyang magtrabaho sa loob ng walong oras, anong oras siya matatapos sa pagtratrabaho? Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 15


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 2 LESSON 1 UNITS OF MEASUREMENT - LENGTH, MASS AND CAPACITY (Q4W2L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Meter ang ginagamit na unit kung ang susukatin natin ay mahahaba o matataas na bagay tulad ng lubid, pinto, at layo ng isang lugar mula sa isa pang lugar. Centimeter naman ang unit na ginagamit kapag ang sinukat natin ay maiikling bagay tulad ng lapis, papel at haba ng kutsara. meter centimeter PEL Learning Resource Material Mathematics G2 16


Mass Unit of Measurement Mass measurement ang tawag natin kung ang sinusukat natin ay bigat ng isang bagay. Grams ( g ) ang unit na ginagamit kung ang tinitimbang natin ay maliit o magagaan na bagay lamang tulad ng sabon, isang pirasong gulay, at paminta. Kilograms ( kl ) naman kapag ang tinitimbang natin ay mabibigat na bagay tulad ng isang sakong bigas, pakwan, at bigat ng tao. Kilograms grams Capacity Unit of Measurement Ang sinusukat naman ng capacity ay mga tunaw na bagay, tulad ng tubig, toyo, at gatas. Milliliter (mL) ang unit na ginagamit kung kakaunti ang sinusukat at liter (L) naman kung marami. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 17


Liter Milliliter Kasanayang Pampagkatuto at Koda Compares the following units of measurements a. Length - meters or centimeters (M2ME-IVb-24 b. Mass - grams or kilograms (M2ME-IVd-2) c. Capacity - mL or L Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Tukuyin kung anong uri ng measurement ang dapat gamitin sa sumusunod na larawan. Isulat kung ito ay Length, Mass o Capacity 1. 2. 3. 4. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 18


5. Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Bilugan ang wastong unit of measurement ang dapat gamitin sa sumusunod. 1. meter centimeter 2. kilograms grams 3. liter milliliter 4. kilograms grams 5. meter centimeter Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Piliin at bilugan ang wastong sagot sa sumusunod na tanong. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 19


1. Alin ang mas mahaba? 2 meters 2 centimeters 2. Alin sa dalawang bagay ang maaring may timbang na 1 kl? 3. Alin sa sumusunod na lalagyan ang mas marami kang mailalagay na inumin? tasa pitsel 4. Pina-iigib ka ng iyong Nanay ng tubig upang ipanlinis sa banyo. Alin ang gagamitin mo? timba bote 5. Gaano kahabang ribbon ang kukunin mo kung kailangan ni ate ito para panali sa kanyang buhok? 1 meter 1 kilo PEL Learning Resource Material Mathematics G2 20


Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 21


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 2 LESSON 1 MEASURING LENGTH OF OBJECT - M OR CM (Q4W3L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa pagsukat ng mga haba, layo o taas ng mga 22 bagay gumagamit tayo ng unit of measurement na meter (m) o centimeter (cm) Halimbawa: Notebook – centimeter Lapis – centimeter Papel - centimeter Gusali – meter Flag pole – meter Troso - meter PEL Learning Resource Material Mathematics G2


Kasanayang Pampagkatuto at Koda Measures objects using appropriate measuring tools in m or cm (M2ME-IVc-26) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Isulat ang m kung meter ang gagamiting unit sa pagsukat at cm naman kung centimeter ang gagamiting unit. 1. _________ 2. _________ 3._________ 4. _________ 5. _________ PEL Learning Resource Material Mathematics G2 23


Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Piliin at bilugan ang estimate na sukat ng sumusunod na bagay. 1. 15 cm 15 m 2. 2 cm 2m 3. 1 cm 1m 4. 1 cm 1m 5. 10 cm 10 m PEL Learning Resource Material Mathematics G2 24


Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Basahin at unawain ang sumusunod na sitwasyon. Piliin at isulat ang titik ng wastong sagot. 1. Inutusan ka ng iyong guro na pumunta sa kantina. Ang layo mula sa inyong silid hanggang kantina ay _____. A. 1 m B. 10 m C. 10 cm D. 2 m 2. Bumili si Mang Unad ng lubid upang gamiting panali sa kanyang alagang kabayo. Gaano kaya kahabang lubid ang bibilhin ni Mang Unad? A. 100 m B. 7 m C. 2 m D. 1 m 3. Ang lapad ng iyong pad paper ay _____. A. 20cm B. 10cm C. 8cm D. 5cm 4. Nanguha ng kahoy si Mang Mario upang gawing poste ng bakod sa paligid ng kanilang bakuran. Ito ay pinutol putol niya sa tig-_____ haba. A. 50 cm B. 5 cm C. 20 m D. 2 m 5. Sinukat ni Aling Charie ang taas ng kanilang bintana. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 25


Mamimili siya ng tela upang gawing kurtina para dito. Mula itaas ng bintana hanggang sa sahig ito ay may sukat na _____. A. 1m B. 3m C. 7m D. 11 m Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 26


GAWAING PAGKATUTO LESSON 2 MATHEMATICS 2 MEASURING LENGTH (Q4W3L2) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang pag-estimate ng sukat ng mga bagay gamit ang unit of length, meter (m) or centimeter (cm). Ang centimeter (cm) ay unit of length na sinusukat ang maliliit na bagay samantalang ang meter (m) na unit of length ay ginagamit sa pagsusukat ng malalaki, mahahaba at matataas na bagay. Sa pag-eestimate ng mga susukatin, importante na malaman mo ang tamang sukat ng 1 meter at ng 1 centimeter. 27 PEL Learning Resource Material Mathematics G2


Ang 100 centimeter (cm) ay katumbas ng 1 meter (m). Halimbawa: Ang haba ng lapis ay may 14 centimeter na sukat o 14cm. Ang taas ng pintuang pansara ay 3 meter o 3m. Kasanayang Pampagkatuto at Koda Estimates and measures length using meter or centimeter. (M2ME-IVc-26) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: I-estimate ang sukat ng mga sumusunod na bagay o bahagi sa inyong batay o katawan. Gamitin ang tamang unit of length cm o m. Isulat ang sagot sa patlang. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 28


1. Ang lapad ng inyong hapag-kainan ay mga ___________. 2. Ang lawak ng pintuan sa inyong tahanan ay _________. 3. Ang haba ng iyong hinliliit na daliri ay ________. 4. Mga __________ ang haba ng tsinelas mo. 5. Mga _________ ang haba ng higaan mo. Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Bilugan ang letra ng tamang estimation ng mga sumusunod: 1. Haba ng bolpen na ginamit ng nanay ko. A. 19cm B. 19m 2. Lapad ng Mathematic 2 na aklat A. 20cm B. 20m 3. Taas ng iyong silid-aralan A. 7cm B. 7m PEL Learning Resource Material Mathematics G2 29


4. Haba ng iyong sepilyo B. 13m A. 13cm 5. Taas ng poste B. 15m A. 150cm Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: I-estimate ang mga sumusunod kung ilang centimeter o meter ang mga sumusunod: 1. taas ng ating flagpole _______________ 2. haba ng bintana sa inyong bahay ____________ 3. taas ng maliit na bote ng softdrink ____________ 4. lapad ng polder _____________ 5. haba ng envelop ____________ Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 30


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 2 LESSON 1 SOLVINGWORD PROBLEMS INVOLVING LENGTH (Q4W4L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay masasagot ang mga tanong sa bawat suliranin o sitwasyon gamit ang unit of length na centimeter (cm) o meter (m). Mga dapat tandaan sa pag-solve ng suliranin gamit ang unit of length na centimeter (cm) o meter (m). 1. Basahin at unawain ang suliranin. 2. Isulat ang tanong sa paraang pasalaysay. 3. Alamin ang mga datos sa suliranin. 4. Anong operation ang gagamitin. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 31


5. Alamin kung paano isusulat ang number sentence. 6. I-solve at isulat ang tamang sagot sa suliranin. Halimbawa Si Danny ay kumuha ng walong pirasong kahoy na may sukat na 2 metro ang bawat isa na gagamitin sa pagbabakod sa kanilang halaman. Ilang metro lahat ang nakuha ninyong kahoy sa pambakod? 1. Ano ang itinatanong sa suliranin? Sagot: Bilang ng metro lahat ng nakuha niyang kahoy na pambakod 2. Ano-ano ang mga bigay na bilang? Sagot: 8 pirasong kahoy, 2 metro 3. Anong operation ang gagamitin? Sagot: Multiplication 4. Paano isusulat ang number sentence? Sagot: 8 x 2cm = NS PEL Learning Resource Material Mathematics G2 32


5. Ano ang tamang sagot? Sagot: 16 cm Kasanayang Pampagkatuto at Koda Solves routine and non-routine problems involving length. (M2ME-ICc-27) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Basahin at unawain ang bawat suliranin. Sagutin ang bawat tanong. 1. Isang umaga nag-jogging si Zoey ng 385 meters na daan kung saan doon din siya nag-jogging pabalik. Ilang metro ang na-jogging niya ng umagang iyon. A. Ano ang itinatanong sa suliranin? Sagot: PEL Learning Resource Material Mathematics G2 33


B. Ano ang datos sa suliranin? Sagot: C.Anong operation ang gagamitin? Sagot: D.Paano isusulat ang number sentence? Sagot: E. Ano ang tamang sagot? Sagot: 2. Kailangang linisin ni Zachary ang 300m na palaruan. Kung 57m na ang kaniyang nalinis. Ilang metro pa ang dapat niyang linisin? A. Ano ang itinatanong sa suliranin? Sagot: B. Ano ang datos sa suliranin? Sagot: C. Anong operation ang gagamitin? Sagot: PEL Learning Resource Material Mathematics G2 34


D.Paano isusulat ang number sentence? Sagot: E. Ano ang tamang sagot? Sagot: Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Basahin, unawain at sagutin ang mga tanong sa suliranin. Sina Heinrich at Joey Rey ay naglalaro ng “bato- bato pick”. Ang mananalo sa bawat paglabas ay hahakbang ng 30cm papalayo sa starting point. a. Gaano kalayo si Joey Rey sa starting point kung siya ay nanalo ng 4 na beses? Sagot: b. Ilang paglaban ang dapat ipanalo ni Heinrich para maabot niya ang 210cm? Sagot: PEL Learning Resource Material Mathematics G2 35


Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Basahin, unawain at sagutin ang bawat suliranin. 1. Ang mananahi na si Glayza ay bumili ng lace na may haba 50cm kung ang 6cm na lace ay ginamit para sa paggawa ng ribbon. Ano ang haba ng lace na gagamitin para sa bestida? Sagot: 2. Si Tiyo Felimon ay bumili ng 2 metro na plastik na pambalat ng kuwaderno at aklat. Kung ang metro ng plastik na pagbalat ay nagkakahalaga ng P15.00, magkano ang kanyang ibabayad? Sagot: 3. Si Lito ay may lapis na ang haba ay 8cm. Ang kay Jose naman lapis ay may haba na 6cm. Ilang cm lahat ang haba ng kanilang lapis? Sagot: PEL Learning Resource Material Mathematics G2 36


4. Si Mang Berto ay may 3 puno ng bayabas sa kanilang bakuran. Kung ang bawat puno ng bayabas ay may taas na 4 na metro. Ilang metro lahat ang taas ng punong bayabas ni Mang Berto? Sagot: 5. Si Donna ay may 2 tsokolate na ang haba ay 18cm. Ilang cm lahat ang tsokolate ni Donna? Sagot: Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 37


GAWAING PAGKATUTO LESSON 1 MATHEMATICS 2 MEASURING MASS (Q4W5L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay inaasahang matutunan mo ang tamang gamit sa pagsukat ng mga bagay gamit ang unit of mass na gram (g) o kilogram (kg). Gram (g) ay unit of mass na ginagamit sa maliliit at magagaan na bagay ang timbang. Halimbawa: (gram) PEL Learning Resource Material Mathematics G2 38


Kilogram (kg) ay unit of mass na ginagamit sa malalaki at mabibigat ang timbang. Halimbawa: (kilogram) Kasanayang Pampagkatuto at Koda Measures object using appropriate unit of mass in gram (g) or kilogram (kg). (M2ME – IVd – 30) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Kung ikaw ay kukuha ng timbang ng mga nakalarawan, anong unit of mass ang gagamitin mo? Isulat sa patlang ang gram o kilogram. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 39


1. 4. __________ __________ 2 sayote petsay 2. 5. __________ __________ 1 sakong sibuyas sanggol 3. __________ 2 manok Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: Isulat kung gram o kilogram ang unit of mass na gagamitin mo sa mga sumusunod. 1. 2. ________ ________ PEL Learning Resource Material Mathematics G2 40


3. 4. __________ ________ 5. ___________ Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Ano ang tamang unit of mass ang gagamitin mo? Isulat ang abbreviation na g para sa gram at kg para sa kilogram. 1. 10 pirasong kalamansi ____________ 2. 5 malalaking isdang tilapia ____________ 3. isang malaking papaya ___________ 4. 7 piraso ng okra ___________ 5. 1 sakong mais ___________ PEL Learning Resource Material Mathematics G2 41


Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 42


GAWAING PAGKATUTO LESSON 2 MATHEMATICS 2 ESTIMATING MASS (Q4W5L2) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang pag-estimate ng mass o bigat / gaan gamit ang unit of mass na gram o kilogram. Ang unit of mass na gram ay ginagamit sa pagtitimbang ng magagaang bagay. Halimbawa: (gram) 150g 180g 25g PEL Learning Resource Material Mathematics G2 43


Ang kilogram ay ginagamit na unit of mass sa pagtimbang ng mabibigat na bagat. (kilogram) 25 kg 6 kg 5 kg Kasanayang Pampagkatuto at Koda Estimates and measures mass using gram or kilogram. (M2ME-IVc-31) Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: I-estimate ang timbang ng mga sumusunod. Punan ng gram o kilogram at abbreviation nito sa patlang g o kg. 1. Ang ay mga 6 ______ ang ibinenta ko sa palengke. 2. Ako ay bumili ng mga 200 ______ na 44 PEL Learning Resource Material Mathematics G2


sa tindahan para sa aming hapunan. 3. Dala ni Tata yang mga 2 _______ na ng siya ay dumating. 4. Ang nanay ko ay may 60 _______ ang timbang. 5. Ang tuyong isda na niluto ko ay may 250____ ang timbang. Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 2 Panuto: I-estimate ang timbang ng mga sumusunod gamit ang gram o kilogram. 1. maliit na pack na powdered na sabong panlaba _____ 2. 5 pirasong okra __________ 3. 12 pirasong manggang hilaw __________ 4. kalahating sakong bigas __________ 5. isang bata sa ikalawang baitang _________ PEL Learning Resource Material Mathematics G2 45


Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 3 Panuto: Gumuhit ng 3 larawan ng bagay na tumitimbang gamit ang gram at 3 larawan ng bagay na tumitimbang gamit ang kilogram. Iguhit sa kahon. 3 larawan gamit ang gram 3 larawan gamit ang kilogram Pangwakas Naunawaan ko na _______________________________. Nabatid ko na ___________________________________. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 46


GAWAING PAGKATUTO MATHEMATICS 2 LESSON 1 SOLVING WORD PROBLEMS INVOLVING MASS (Q4W6L1) Pangalan: ____________________________________ Lebel: ____________________________________ Strand/Track: ____________________________________ Seksiyon: ____________________________________ Petsa: ____________________________________ Panimula (Susing Konsepto) Sa araling ito ay matutunan mo ang paglutas ng mga pangkaraniwang at hindi pangkaraniwang suliranin sa pagkalkula o pagtugon na may kaugnayan sa timbang. Ang paglutas ng isang suliranin ay nangangailangan ng malawakang pag-iisip kung ano ang wastong paraan na maaring gamitin upang hindi táyo magkamali sa hakbang na gagawin. Ngunit kailangan mong alamin kung ano o alin ba sa mga ito ang wastong gamitin upang masagot mo nang wasto ang tanong sa suliranin. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 47


Sa araling ito ay matututuhan mo ang wastong pamamaraan. Tingnan ang halimbawa na nása ibaba. Si Lance ay inutusan ng kanyang Lolo Tomas na manghuli ng isdang Tilapia upang ipagbili niya ang mga ito. Nakahuli siya ng 20 kilogram. Pinagbili niya ang 10 kilogram. Ilang kilogram ng isdang tilapia ang natira? Narito ang mga paraan upang malutas ang isang suliranin. 1. Ano ang itinatanong sa suliranin? Kilogram ng isdang tilapia ang natira. 2. Ano-ano ang mga datos na inilahad sa suliranin? 20 kilogram na isda at 10 kilo na isda. 3. Ano ang operation na dapat gamitin? Subtraction (pagbabawas) 4. Ano ang mathematical sentence? 20 – 10 = N PEL Learning Resource Material Mathematics G2 48


5. Ano ang tamang sagot? 10 kilogram na isdang tilapia Ginagamit ang kilogram upang sukatin ang bigat ng mga mabibigat na bagay. Ang simbolo para sa kilogram ay kg. Ginagamit ang gram upang sukatin ang magaan na mga bagay. Ang simbolo para sa gramo ay g. Ang isang kilogram ay katumbas ng 1000 grams. Kasanayang Pampagkatuto at Koda Solves Routine and Non-Routine Problem Involving Mass (M2ME-IVe-32 Pamaraan Gawain sa Pagpapakatuto Bilang 1 Panuto: Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Bilugan ang titik ng tamang sagot. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 49


Si Gng. Marcelino ay magluluto ng pananghalian para sa mga darating na bisita ng kanilang paaralan. Pumunta siya sa palengke para mamili ng gulay na panglahok sa kanyang lulutuing sinigang na baboy. Bumili siya ng mga sumusunod: 100 gram kamatis, 500 gram talong, 150 gram sitaw at 250 gram okra. Ilang gramong gulay ang binili ni Gng. Marcelino? 1. Ano ang tinatanong sa suliranin? A. Gramo ng okra at sitaw na binili ni Gng. Marcelino. B. Gramo ng mga gulay na binili ni Gng. Marcelino. C. Gramo ng kamatis at okra na binili ni Gng Marcelino. D. Gramo ng talong at sitaw na binili ni Gng. Marcelino. 2. Ano ang mga datos o impormasyon sa suliranin? A. 100 gram kamatis, 500 gram talong, 150 gram sitaw at 250 gram okra. PEL Learning Resource Material Mathematics G2 50


Like this book? You can publish your book online for free in a few minutes!
Create your own flipbook